Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

165. zk., 2015eko irailaren 1a, asteartea

N.º 165, martes 1 de septiembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3694
3694

AGINDUA, 2015eko uztailaren 28koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan kudeatzeko sistemak ezarri eta hobetzea sustatzeko, jasangarritasuna bultzatzeko eta berrikuntza indartzeko laguntzak arautu eta 2015erako iragartzen dituena (Eraikal programa 2015).

ORDEN de 28 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan y se convocan para el ejercicio 2015 las ayudas para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2015.

Eraikal Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ekimen bat da, obra berrian nahiz birgaitzeko eta mantentzeko lanetan eta Eraikuntzen Ikuskapen Teknikoetan kalitatearen kudeaketa bultzatzekoa. Era berean, eraikinak eraitsi eta birziklatzeko ekimena da, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan eraikinaren balio-bizitza osoa hartuz, ingurumena eta Lan arloko arriskuen prebentzioa bermatuz, jasangarritasuna sustatuz eta berrikuntza indartuz.

Eraikal es una iniciativa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la promoción de la gestión de calidad tanto en la obra nueva como de rehabilitación y mantenimiento y las Inspecciones Técnicas del Edificios, así como del derribo y reciclado de forma que se abarque el ciclo de vida útil del edificio, medio ambiente y prevención de riesgos Laborales, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bizitegi-eraikingintzaren sektorean eragile ugarik parte hartzen dute, zuzenean edo zeharka (proiektu-egileek, sustatzaileek, eraikitzaileek, gremioek, materialen hornitzaileek, bezeroek eta abar), nork bere eginkizunekin. Gorabehera horrek ugaritu egiten du azken kalitatean eragina izan dezaketen ahulezien kopurua. Gauzak horrela, kalitatea kudeatzeko sistema bat ezarri behar da, prozesuan esku hartzen duten eragile guztien arteko harremana eta oreka ziurtatzeko modu bakarra den aldetik.

En el sector de la edificación residencial participan directa o indirectamente multitud de agentes (proyectista, promotor, constructor, gremios, proveedores de materiales, clientes) con diversas funciones. Esta circunstancia multiplica el número de puntos vulnerables que pueden afectar a la calidad final. La implantación de un sistema de gestión de la calidad es la única forma de asegurar la relación y el equilibrio entre todos los agentes que intervienen en el proceso.

Eraikal tresnaren bitartez, EAEko bizitegi-eraikingintzaren sektorea eralda dadin lagundu nahi da, sektore hori sendotu eta lehiakor eta eraginkor bihurtzeko, enpresetan etengabe hobetzera bideratutako kudeaketa-praktikak ezarriz. Izan ere, behar-beharrezkoa da praktika horiek abian jartzea herritarren eskura ingurumena errespetatuko duten kalitatezko lan-prozesu seguruen arabera eraikitako etxebizitzak jartzeko, haien eta oro har gizartearen beharrekin bat etorriz.

Eraikal se establece como instrumento que debe servir para ayudar a transformar el sector de la edificación residencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y convertirlo en un sector sólido, competitivo y eficiente, a través de la implantación en sus empresas de prácticas de gestión orientadas a la mejora continua, necesarias para proporcionar a los ciudadanos viviendas realizadas bajo procesos de trabajo seguros, de calidad y respetuosos con el medio ambiente, de acuerdo a sus necesidades y a las de la sociedad en general.

Etengabeko hobekuntza handitzea oinarrizko osagaia da lehiakortasuna lortzeko, baina ez osagai bakarra. Hortaz, Eraikal programak berrikuntza ere sustatzen du EAEko bizitegi-eraikingintzaren sektorean, sektore horren oraina ez ezik, etorkizuna ere bermatzeko. Horretarako, hurrengoekin lotura duten proiektuak bultzatu nahi dira:

Dado que el incremento de la mejora continua es sólo un ingrediente básico pero no suficiente para la competitividad, Eraikal promueve también la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de forma que se garantice no solo el presente sino el futuro de este sector, por ello se quiere potenciar aquellos proyectos relacionados con:

– Eraikinen kontserbazio-egoera.

– Estado de conservación de los edificios.

– Eraikuntzaren kalitatea:

– Calidad de la edificación:

– Eraikinen energia-eraginkortasuna.

– La eficiencia energética de los edificios.

– Kudeaketaren kalitatea eta kalitatearen ezarpena.

– Calidad de la gestión e implantación de la calidad.

– Eraikinen jasangarritasuna.

–Sostenibilidad de los edificios.

– Lan arloko segurtasuna eta osasuna obretan.

– Seguridad y salud laboral en las obras.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak hartutako konpromisoak betetzeko, beste deialdi bat egin da Eraikal programa 2015 abiaraziz.

La materialización de estos compromisos por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales se concreta en el lanzamiento de una nueva convocatoria mediante el presente programa Eraikal 2015.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan eta profesionalen artean kalitatea kudeatzeko sistemak ezarri eta hobetzeko, jasangarritasuna sustatzeko eta berrikuntzari laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak eman beharreko diru-laguntzak arautu nahi dira (Eraikal programa 2015).

1.– Es objeto de la presente Orden la regulación de las ayudas económicas a conceder por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a la promoción de la implantación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas y profesionales del sector de la edificación residencial radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2015.

2.– Agindu horren ondorioetarako, bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresatzat hartzen dira hurrengoak:

2.– Se consideran empresas del sector de la edificación residencial, a los efectos de la presente Orden:

a) Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren barnean, etxebizitzen eraikuntzarekin lotutako azpi-sektoreetako batean dauden enpresak eta profesionalak:

a) Empresas y profesionales que se encuentren dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en alguno de los siguientes subsectores relacionados con el ámbito de la edificación de viviendas:

41.2 Obra berriko eraikinen eraikuntza, nahiz birgaitze- eta mantenu-lanak.

41.2 Construcción de edificios tanto de obra nueva como rehabilitación y mantenimiento.

43.1 Eraispenak egin eta lurzoruak prestatzea.

43.1 Demolición y preparación de terrenos.

43.2 Instalazio elektrikoak, iturgintzakoak eta bestelakoak eraikuntza-obretan.

43.2 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.

43.3 Eraikinen akabera.

43.3 Acabado de edificios.

43.9 Eraikuntza espezializatuko bestelako jarduerak.

43.9 Otras actividades de construcción especializada.

71.1 Arkitektura- eta ingeniaritza-zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin zerikusia duten bestelako jarduerak. Jarduera horiek honako hauen parte-hartzera mugatuta egongo dira: arkitektura-estudioak, aparejadoreen estudioak eta ingeniaritzako eta topografiako zerbitzuak. Ingeniaritza-estudioek ingeniarien elkargoko ziurtagiria edo frogagiria aurkeztu beharko dute, estudio horrek bizitegi-eraikingintzako lanak egin dituela ziurtatzen edo egiaztatzen duena.

71.1 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Limitado exclusivamente a la participación de estudios de arquitectura, estudios de aparejadores y servicios de ingeniería y topografía. Los estudios de ingeniería deberán presentar certificado o justificante del colegio de ingenieros donde se certifique o justifique que dicho estudio ha realizado trabajos en relación a la construcción residencial.

b) Aurrekoez gain, agindu honen ondorioetarako, bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresatzat joko dira eraikingintzaren kalitate-kontrolerako erakundeak eta saiakuntza-laborategiak, erantzukizun-adierazpena eginda dutenak, eraikingintzaren kalitate-kontrolerako erakundeek eta saiakuntza-laborategiek beren jardueran aritzeko bete behar dituzten baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretua eta eraikuntzako kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 Dekretua betez.

b) También se consideran empresas del sector de la edificación residencial, a los efectos de la presente Orden, las entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos de control de calidad de la edificación con declaración de responsabilidad conforme al Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad, y Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

Adierazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunean aurkeztua egon beharko da.

Dicha declaración deberá estar presentada ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Ordezkaritza zabala duten edo jendea biltzeko ahalmen handia duten bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresa eta profesionalen talde edo elkarteak. Halakotzat hartuko dira bizitegi-eraikingintzaren sektorearekin lotuta duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza arloko Clusterrak edota etxebizitzen elkarte publikoak.

c) Las agrupaciones o asociaciones de empresas y profesionales del sector de la edificación residencial, que tengan amplia representación o capacidad de convocatoria. Se consideran como tales los colegios profesionales vinculados al sector de la edificación residencial, centros de investigación tecnológica, cámaras de comercio, los Clúster de la construcción, sociedades públicas de viviendas....).

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actuaciones Subvencionables.

1.– Hurrengo ildoak diruz lagun daitezkeen esku-hartze modura hartuko dira:

1.– Serán consideradas actuaciones subvencionables las siguientes líneas:

1.1.– I. Ildoa Hurrengo puntuei dagozkien berrikuntza arloko proiektu edo ikerketak:

1.1.– Línea I Proyectos o estudios de innovación que se refieran a los siguientes puntos:

a) Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza.

a) Estado de conservación de los edificios, ITEs (Inspección Técnica del Edificio), patología, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del edificio.

b) Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa.

b) Calidad de la edificación: aplicación del CTE (Código Técnico de Edificación), control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio. Industrialización.

c) Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak.

c) Estudios sobre la eficiencia energética de los edificios.

d) Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak.

d) Estudios sobre la mejora calidad de la gestión e implantación de la calidad.

e) Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen ebaluazioa.

e) Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales, flexibilidad y espaciales de los edificios.

f) Obretako lan arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak.

f) Estudios sobre la seguridad y salud laboral en las obras.

g) Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak.

g) Estudios sobre instalaciones de los edificios.

1.2.– II. Ildoa Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta ikastaroen garapena, sistema partikularren edo marken publizitaterik egin gabe eta puntu hauekin lotuta burutzen direnak:

1.2.– Línea II Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de divulgación, jornadas y cursos, sin hacer publicidad de sistemas particulares o de marca que se realicen en relación a los siguientes puntos:

a) Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza.

a) Estado de conservación de los edificios, ITEs (Inspección Técnica del Edificio), patología, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del edificio.

b) Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa.

b) Calidad de la edificación: aplicación del CTE (Código Técnico de Edificación), control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio. Industrialización.

c) Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak.

c) Estudios sobre la eficiencia energética de los edificios.

d) Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak.

d) Estudios sobre la mejora calidad de la gestión e implantación de la calidad.

e) Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen ebaluazioa.

e) Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales, flexibilidad y espaciales de los edificios.

f) Obretako lan arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak.

f) Estudios sobre la seguridad y salud laboral en las obras.

g) Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak.

g) Estudios sobre instalaciones de los edificios.

1.3.– III. Ildoa.

1.3.– Línea III.

a) ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 166002 Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional arloko Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien integrazioa.

a) Implantación y certificación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de Normalización ISO 9001, ISO 14001 ISO 14006, Norma Española UNE 166002 y la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, así como su integración.

b) «Entsegu-laborategien gaitasunerako baldintza orokorrak» izeneko ISO/IEC 17025 eta «Ikuskaritza egiten duten erakunde ezberdinen funtzionamendurako irizpide orokorrak» izeneko ISO/IEC 17020 arauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea.

b) Implantación y certificación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de Normalización ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo», ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección».

2.– III. ildoan sartzen diren esku-hartzeak ziurtagiria edo diploma ematen duen erakundearen ziurtagiriarekin egiaztatzen dira.

2.– Las actuaciones enmarcadas en la línea III se acreditaran con la correspondiente certificación por entidad certificadora o diploma.

Soilik 1. artikuluan jasotako Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalei lotutako irismena duten ziurtagiriak lagunduko dira.

Solo serán susceptible de ayuda aquellos certificados cuyo alcance esté asociado a los CNAEs recogidos en el artículo 1.

ENAC egiaztapenerako Erakunde Nazionalak edo horren pareko Europako erakunde batek egiaztatutako erakunde egiaztatzaileak badaude, erakunde egiaztatzaile horiek emandako ziurtagiriak baino ez dute laguntzarik jasoko.

Siempre que existan entidades certificadoras acreditadas por la Entidad Nacional de acreditación ENAC u organismo homólogo europeo, sólo serán susceptibles de ayuda aquellos certificados emitidos por dichas entidades de certificación.

3.– Egiaztagiriak mantentzeko edota ziurtagiriak berritzeko egindako gastuak eta arauen bertsio berrietara egokitzeko egindako gastuak ere ez dira diruz lagundutako esku-hartze modura hartuko.

3.– No tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los gastos destinados al mantenimiento de los certificados, ni los gastos incurridos en la renovación de los certificados, ni los gastos incurridos en la adaptación a las nuevas versiones de las normas.

4.– Ez dira diruz laguntzeko esku-hartze modura hartuko ekipamenduak hartzera edo horiek amortizatzera bideratutako inbertsioak.

4.– No tendrán la consideración de actuaciones subvencionables las inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento o sus amortizaciones.

5.– Sektore osoari zuzendutako proiektuak eta ikerketa-azterketak lagunduko dira diruz, enpresa bati bakarrik zuzendutako ekimenak alde batera utzita.

5.– Se subvencionarán proyectos y estudio-análisis dirigidos a todo el sector, quedando excluidas aquellas iniciativas dirigidas a una empresa en exclusiva.

6.– Edozein kasutan, diruz laguntzeko esku-hartzeak 2015eko ekitaldian hasi eta 2017ko urriaren 30a baino lehen amaitu beharko dira.

6.– En todo caso las actuaciones objeto de subvención deberán ser iniciadas en el ejercicio 2015 y finalizadas antes del 30 de octubre de 2017.

3. artikulua.– Laguntzen onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios de las ayudas.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan daitezke 2.1 artikuluko I. ildoari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2. atalean, jasotzen direnak.

1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en esta Orden en relación a la línea I del artículo 2.1 los agentes radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentran recogidos en el artículo 1 apartado 2.

2.– Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan daitezke 2.1 artikuluko II. ildoari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2.b) eta 2.c) atalean, jasotzen direnak.

2.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en esta Orden en relación a la línea II del artículo 2.1 los agentes radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentran recogidos en el artículo 1 apartado 2.b) y 2.c).

3.– Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan daitezke 2.1 artikuluko III. ildoari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2. atalean, jasotzen direnak.

3.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en esta Orden en relación a la línea III del artículo 2.1 los agentes radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentran recogidos en el artículo 1 apartado 2.

4.– Onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak emateko, eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaituta izatea.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta dauden pertsona fisikoek edo juridikoek ezin izango dute laguntza-deialdi honetan parte hartu, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean daudenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetan seigarrenean xedatuari jarraiki.

5.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria de ayudas las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak eskuratzeko eskaera Agindu honen I. eranskinean jasotako ereduaren arabera egin beharko da.

1.– La solicitud para acceder a las ayudas reguladas en la presente Orden deberá formalizarse conforme al modelo que se recoge en el anexo I de la misma.

2.– Agindu honetan araututako laguntzak eskuratzeko eskaerarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

2.– A la solicitud para acceder a las ayudas reguladas en la presente Orden deberá acompañase la siguiente documentación:

2.1.– Hainbat urtetarako proiektuaren memoria (gehienez 2017ra arteko proiekzioa egingo da), gutxienez honako hauek jasota:

2.1.– Memoria del proyecto plurianual (proyección plurianual máxima hasta 2017), que contendrá como mínimo los siguientes extremos:

2.1.1.– Sarrera: eragile sustatzailearen deskribapen orokorra, enpresaren egituraren zirriborroa eta proiektuaren helburu orokorrak.

2.1.1.– Introducción: descripción general del agente promotor, esbozo de la estructura de la empresa y objetivos generales que presente el proyecto.

2.1.2.– I. eta II. ildoetako esku-hartzeen kasuan.

2.1.2.– Para las actuaciones dentro de las líneas I y II.

2.1.2.1.– Proposamenaren egokitzapena lan-ildoetako batera.

2.1.2.1.– Adecuación de la propuesta a alguna de las líneas de trabajo.

2.1.2.2.– Balizko inpaktua sektorean.

2.1.2.2.– Impacto potencial. en el sector.

2.1.2.3.– Proiektu edo ikerketa taldearen kalitate tekniko eta zientifikoa eta esperientzia.

2.1.2.3.– Calidad técnica y científica del equipo del proyecto o estudio y experiencia.

2.1.2.4.– Finantzaketaren eskema.

2.1.2.4.– Esquema de financiación.

2.1.2.5.– Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.

2.1.2.5.– Objetivos y plazos propuestos para el proyecto.

2.1.2.6.– Proiektuaren gastu-aurrekontua, gutxienez honako hauek jasota:

2.1.2.6.– Presupuesto de gastos del proyecto, que deberá contener los siguientes extremos:

2.1.2.6.1.– Lanketa edota jardueren araberako banakatzea.

2.1.2.6.1.– Desglose por tareas y/o actividades.

2.1.2.6.2.– Lanketa bakoitzean, barne-gastuak (proiektuaren buru den eragilearen gastuak) eta kanpo-gastuak edo gastu azpikontratatuak (kanpoko erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizi beharko dira.

2.1.2.6.2.– En cada tarea se deberán diferenciar los gastos internos (gastos del propio agente que lidera el proyecto), de los externos o subcontratados (gastos de subcontratación a entidades externas).

Barne-gastuei dagokienez, egin beharreko zereginen aurreikuspena zehaztu beharko da, baita baliatutako ordu-tarifaren egozpena ere.

En el caso de los gastos internos se deberá especificar la previsión de tareas a realizar, así como la imputación de la tarifa horaria practicada.

Kanpoko enpresa bat kontratatzen bada, estimazio arrazoitua aurkeztu beharko da, edo, ahal dela, haren aurrekontua.

En el caso de contratación externa, se deberá aportar una estimación razonada o, preferentemente presupuesto de la misma.

2.1.3.– III. ildoko esku-hartzeen kasuan.

2.1.3.– Para las actuaciones dentro de la línea III.

2.1.3.1.– Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.

2.1.3.1.– Objetivos y plazos propuestos para el proyecto.

2.1.3.2.– Aholkularitza-enpresaren edota ziurtagiria ematen duen erakundearen eskaintza.

2.1.3.2.– Oferta de la consultora o/y certificadora.

2.1.4.– Proiektuaren eredugarritasuna hedatzeko eta indartzeko ekintzak, enpresek aurreikusita dituztenak.

2.1.4.– Acciones de difusión y potenciación de su ejemplaridad que tengan previsto realizar las empresas.

2.2.– Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

2.2.– Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

2.3.– Eskatzailearen ordezkaritza-ahalmenaren kopia.

2.3.– Copia del poder de representación de la persona solicitante.

2.4.– Ingeniaritza-estudioek ingeniarien elkargoko ziurtagiria edo frogagiria aurkeztu beharko dute, dena delako estudioak bizitegi-eraikingintzako lanak egin dituela egiaztatzen duena.

2.4.– Los estudios de ingeniería deberán presentar certificado o justificante del colegio de ingenieros donde se certifique o justifique que dicho estudio ha realizado trabajos en relación a la construcción residencial.

2.5.– Proposamena aurkezterakoan, proiektuak bestelako diru-laguntza osagarriak baldin baditu, erakunde onuradunak proposamenean aitortu beharko du, diru-laguntzaren zenbatekoa eta tipologia zehaztuz, II. eranskinean adierazitako ereduaren arabera.

2.5.– Si en el momento de presentar la propuesta, el proyecto dispusiera de otras subvenciones complementarias, la entidad beneficiaria deberá declararlo en la propuesta, especificando la cuantía y tipología subvencional, según modelo indicado en el anexo II.

2.6.– Konpromisoak formalizatzea. Proiektuan parte hartuko duten enpresek honako konpromiso hau bete beharko dute, II. eranskinean adierazitako ereduaren arabera:

2.6.– Formalización de compromisos. Las empresas participantes en el proyecto deberán asumir el siguiente compromiso, según modelo indicado en el anexo II:

– Proiektuetan parte hartuko duten enpresek prest azaldu beharko dute Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak Eraikal ekimenean jasotako jardueren barruan ezar litzakeen sentsibilizazioko, prestakuntzako eta esperientziak elkartrukatzeko ekintzetan parte hartzeko.

– Las empresas participantes en los proyectos, deberán estar disponibles a participar en posibles acciones de sensibilización, formación e intercambio de experiencias que se establezcan por el Departamento de Empleo y políticas Sociales, dentro de las actividades incluidas en la iniciativa Eraikal.

2.7.– Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea betetzeko konpromisoa, eta erantzukizunadierazpena, honako hauek guztiak egiaztatzeko: pertsona edo entitate eskatzailea ez dela administrazio-zigorra edo zigor penala betetzen ari sexu-diskriminazioa egin izanagatik; debeku hori jaso ez izana, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen arabera; diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu ez izana; eta hori galaraziko lioketen lege-debekuen eraginpean ez egotea. III. eranskina.

2.7.– Compromiso de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, declaración responsable que la persona o entidad solicitante no está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello anexo III.

3.– Eskatzaileek zergari dagozkion betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak beteta izan behar dituzte. Egoera hori automatikoki egiaztatuko da, horien baimena eskatu beharrik gabe, azaroaren 11ko Legegintzako 1/1997 Dekretuz onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual se verificará automáticamente, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

4.– Las peticiones serán presentadas en un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Etxebizitza Sailburuordetzak aurkeztu den eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta hamar eguneko epea emango akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, bere eskaeran atzera egindakotzat hartuko dela, ebazpen bidez. Ebazpen hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

Si la Dirección de Vivienda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, halaber, aurkeztuko diren proiektuak behar bezala ebaluatzeko eta ebazteko beharrezkotzat joko dituen dokumentu guztiak edota informazioa eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei.

5.– El Departamento de Empleo y Políticas Sociales podrá pedir, igualmente, a los solicitantes cuanta documentación y/o información entienda necesaria para la correcta evaluación y resolución de los proyectos que se presenten.

6.– Aurkezteko lekua.

6.– Lugar de presentación.

Eskabideak, eskatutako dokumentazioarekin batera, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Erregistro Orokorrean eta Lurralde Ordezkaritzetako erregistroan aurkeztuko dira edota Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarri diren bideetarik edozein erabilita.

Las solicitudes se presentarán junto a la documentación requerida en el Registro General del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en el de las Delegaciones Territoriales o podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. atala.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 5.– Criterios de valoración.

Eskabideak irizpide hauen arabera ebaluatuko dira:

Las solicitudes se evaluaran según los siguientes criterios:

5.1.– I. Ildoa «Berrikuntza-proiektu edo -ikerketak».

5.1.– Línea I «Proyectos o estudios de innovación».

5.1.1.– Proposamenaren egokitzapena (25 puntu gehienez).

5.1.1.– Adecuación de la propuesta (25 puntos máximo).

Proposamenaren egokitzapena jarraian ezarritako lan-ildoetarako batera, bere gehienezko puntuaketa ezberdina izango delarik gaiaren arabera:

Adecuación de la propuesta a alguna de las líneas de trabajo establecidas a continuación, cuya puntuación máxima será diferente según la materia:

– Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza. 25 puntu.

– Estado de conservación de los edificios, ITEs (Inspección Técnica del Edificio), patología, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del edificio 25 puntos.

– Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa 24 puntu.

– Calidad de la edificación: aplicación del CTE (Código Técnico de Edificación), control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio. Industrialización 24 puntos.

– Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak. 23 puntu.

– Estudios sobre la eficiencia energética de los edificios 23 puntos.

– Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak. 22 puntu.

– Estudios sobre la mejora calidad de la gestión e implantación de la calidad 22 puntos.

– Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen ebaluazioa. 21 puntu.

– Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales, flexibilidad y espaciales de los edificios 21 puntos.

– Obretako lan arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak. 20 puntu.

– Estudios sobre la seguridad y salud laboral en las obras 20 puntos.

– Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak. 19 puntu.

– Estudios sobre instalaciones de los edificios 19 puntos.

Proposamen bat bi lan-ildo edo gehiagora egokitzen bada, puntuaketa-ildo altuenari dagokion puntuaketa hartuko da aintzat.

En el caso que una propuesta se adecue a dos o más líneas de trabajo se considerará la puntuación de la línea de puntuación más alta.

5.1.2.– Balizko inpaktua sektorean (20 puntu gehienez).

5.1.2.– Impacto potencial en el sector (20 puntos máximo).

Hauek izango dira hori bete den balioesteko kontuan hartuko diren elementuak:

Los elementos que se tendrán en cuenta para la valoración de su cumplimiento serán los siguientes:

– Proiektua abiatzetik eratorritako aurrerapen zientifiko eta teknologikoetako balizko onuradun diren herritarren, profesionalen edo enpresen sektoreak. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Sectores de población, profesionales o empresas potencialmente beneficiarios de los avances científico-tecnológicos derivados de la puesta en marcha del proyecto. Puntuación máxima 5 puntos.

– Proposamenaren bat etortzea euskal herritarren bizi-kalitatea hobetzeko politika publikoekin. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Concordancia de la propuesta con las políticas públicas de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos vascos. Puntuación máxima 5 puntos.

– Bat-etortzea sektoreek, cluster taldeek edo Herrialdeko enpresa-talde nagusiek identifikatutako beharrizan edo abaguneekin. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Concordancia con las necesidades y oportunidades identificadas por los sectores, las agrupaciones clúster o los grandes grupos empresariales del País. Puntuación máxima 5 puntos.

– Sektorean jarduera berriak sortzeko iguripenak edo eraikuntzaren sektorean hobekuntzarako espero den ekarpena. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Expectativas de generación nuevas actividades en el sector o aportación esperada de mejora en el sector de la construcción. Puntuación máxima 5 puntos.

5.1.3.– Proiektu edo ikerketa taldearen kalitate tekniko eta zientifikoa (20 puntu gehienez).

5.1.3.– Calidad técnica y científica del equipo del proyecto o estudio (20 puntos máximo).

Hauek izango dira hori bete den balioesteko kontuan hartuko diren elementuak:

Los elementos que se tendrán en cuenta para la valoración de su cumplimiento serán los siguientes:

– Ikerketa-taldearen dimentsioa, bertako kideen balizko dedikazioari dagokionez eta taldeak proposatutako lana burutzeko gaitasuna bermatzeko estimaturiko masa kritikoari dagokionez. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Dimensión del equipo de investigación en términos de dedicación prevista de sus miembros y en relación con la masa crítica estimada para garantizar la capacidad del grupo en el ejercicio del trabajo propuesto. Puntuación máxima 10 puntos.

– Lantaldean doktoreak, master tituludunak edo proiektuko arloetan saritutako teknikariak egotea nahiz unibertsitateetan edo erreferentziazko zentro entzutetsuetan esperientziak izatea balioetsiko da. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Se valorara la existencia en el equipo de doctores, títulos master, técnicos premiados en las materias del proyecto, experiencias en universidades o centros de prestigio de referencia. Puntuación máxima 5 puntos.

– Erabilgarri dauden ekipamendu eta azpiegiturak balioetsiko dira. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Se valorará el equipamiento e infraestructuras disponibles. Puntuación máxima 5 puntos.

5.1.4.– Lanaren aurkezpenari dagokion koherentzia eta zuzentasunaren balioespena (20 puntu gehienez).

5.1.4.– Valoración de la coherencia y rigor de la presentación del trabajo (20 puntos máximo).

– Lanaren xedea azaltzeko memoria. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Memoria explicativa del objeto del trabajo. Puntuación máxima 10 puntos.

– Lana-programaren bideragarritasuna. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Viabilidad del Programa del trabajo. Puntuación máxima 10 puntos.

5.1.5.– Finantzaketaren eskema (15 puntu gehienez).

5.1.5.– Esquema de financiación (15 puntos máximo).

Hauek izango dira hori bete den balioesteko kontuan hartuko diren elementuak:

Los elementos que se tendrán en cuenta para la valoración de su cumplimiento serán los siguientes:

– Aurreikusitako aurrekontuaren tamaina, proiektuan bertan aurreikusitako helburu eta jarduerekin koherentea. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Envergadura del presupuesto previsto coherente con los objetivos y actividades previstas en el propio proyecto. Puntuación máxima 5 puntos.

– Babesle pribatuen konpromisoa inplikazio ekonomikoari dagokionez. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Compromiso de implicación económica por parte de patrocinadores privados. Puntuación máxima 5 puntos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo beste administrazio batzuetako Sail edo Erakundeen aldetik aurreikusitako finantzaketa osagarria. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Financiación complementaria prevista por parte de otros Departamentos o Entes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otras administraciones. Puntuación máxima 5 puntos.

5.2.– II. Ildoa «Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta ikastaroen garapena».

5.2.– Línea II «Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de divulgación, jornadas y cursos».

5.2.1.– Proposamenaren egokitzapena (30 puntu gehienez).

5.2.1.– Adecuación de la propuesta (30 puntos máximo).

Proposamenaren egokitzapena jarraian ezarritako lan-ildoetarako batera, bere gehienezko puntuaketa ezberdina izango delarik gaiaren arabera:

Adecuación de la propuesta a alguna de las líneas de trabajo establecidas a continuación, cuya puntuación máxima será diferente según la materia:

– Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza. 30 puntu.

– Estado de conservación de los edificios, ITEs (Inspección Técnica del Edificio), patología, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del edificio, 30 puntos.

– Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Industrializazioa. 29 puntu.

– Calidad de la edificación: aplicación del CTE (Código Técnico de Edificación), control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio. Industrialización, 29 puntos.

– Eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko ikerketak. 28 puntu.

– Estudios sobre la eficiencia energética de los edificios, 28 puntos.

– Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak. 27 puntu.

– Estudios sobre la mejora calidad de la gestión e implantación de la calidad, 27 puntos.

– Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen ebaluazioa. 26 puntu.

– Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales, flexibilidad y espaciales de los edificios, 26 puntos.

– Obretako lan arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak. 25 puntu.

– Estudios sobre la seguridad y salud laboral en las obras, 25 puntos.

– Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak. 24 puntu.

– Estudios sobre instalaciones de los edificios, 24 puntos.

5.2.2.– Balizko inpaktua sektorean (30 puntu gehienez).

5.2.2.– Impacto potencial. en el sector (30 puntos máximo).

Hauek izango dira hori bete den balioesteko kontuan hartuko diren elementuak:

Los elementos que se tendrán en cuenta para la valoración de su cumplimiento serán los siguientes:

– Proiektua abiatzetik eratorritako aurrerapen zientifiko eta teknologikoetako balizko onuradun diren herritarren, profesionalen edo enpresen sektoreak. Gehienezko puntuaketa: 8 puntu.

– Sectores de población, profesionales o empresas potencialmente beneficiarios de los avances científico-tecnológicos derivados de la puesta en marcha del proyecto. Puntuación máxima 8 puntos.

– Proposamenaren bat etortzea euskal herritarren bizi-kalitatea hobetzeko politika publikoekin. Gehienezko puntuaketa: 8 puntu.

– Concordancia de la propuesta con las políticas públicas de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos vascos. Puntuación máxima 8 puntos.

– Bat-etortzea sektoreek, cluster taldeek edo Herrialdeko enpresa-talde nagusiek identifikatutako beharrizan edo abaguneekin. Gehienezko puntuaketa: 7 puntu.

– Concordancia con las necesidades y oportunidades identificadas por los sectores, las agrupaciones clúster o los grandes grupos empresariales del País. Puntuación máxima 7 puntos.

– Sektorean jarduera berriak sortzeko iguripenak edo eraikuntzaren sektorean hobekuntzarako espero den ekarpena. Gehienezko puntuaketa: 7 puntu.

– Expectativas de generación nuevas actividades en el sector o aportación esperada de mejora en el sector de la construcción. Puntuación máxima 7 puntos.

5.2.3.– Lanaren aurkezpenari dagokion koherentzia eta zuzentasunaren balioespena (20 puntu gehienez).

5.2.3.– Valoración de la coherencia y rigor de la presentación del trabajo (20 puntos máximo).

– Lanaren xedea azaltzeko memoria. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Memoria explicativa del objeto del trabajo. Puntuación máxima 10 puntos.

– Lana-programaren bideragarritasuna. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Viabilidad del Programa del trabajo. Puntuación máxima 10 puntos.

5.2.4.– Finantzaketaren eskema (20 puntu gehienez).

5.2.4.– Esquema de financiación (20 puntos máximo).

Hauek izango dira hori bete den balioesteko kontuan hartuko diren elementuak:

Los elementos que se tendrán en cuenta para la valoración de su cumplimiento serán los siguientes:

– Aurreikusitako aurrekontuaren tamaina, proiektuan bertan aurreikusitako helburu eta jarduerekin koherentea. Gehienezko puntuaketa: 10 puntu.

– Envergadura del presupuesto previsto coherente con los objetivos y actividades previstas en el propio proyecto. Puntuación máxima 10 puntos.

– Babesle pribatuen konpromisoa inplikazio ekonomikoari dagokionez. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Compromiso de implicación económica por parte de patrocinadores privados. Puntuación máxima 5 puntos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo beste administrazio batzuetako Sail edo Erakundeen aldetik aurreikusitako finantzaketa osagarria. Gehienezko puntuaketa: 5 puntu.

– Financiación complementaria prevista por parte de otros Departamentos o Entes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otras administraciones. Puntuación máxima 5 puntos.

6. artikulua.– Aurreikusitako kreditua eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 6.– Crédito previsto y cuantía de las subvenciones.

1.– Aurreikusitako kreditua.

1.– Crédito previsto.

Guztira 500.000 euro bideratuko dira laguntza hauetara, honela xehatuta:

Para la concesión de las referidas ayudas se destinará un total de 500.000 euros de acuerdo con el siguiente desglose:

2015. urtea: 100.000 euro, 2016. urtea: 200.000 euro, 2017. urtea: 200.000 euro.

Año 2015: 100.000 euros / Año 2016: 200.000 euros / Año 2017: 200.000 euros.

Guztizko aurrekontu-kredituaren barnean, 300.000 euro I. ildoaren barneko esku-hartzeak diruz laguntzera bideratuko dira, 100.000 euro II. ildoaren barneko esku-hartzeak diruz laguntzera bideratuko dira eta 100.000 euro III. ildoaren barneko esku-hartzeak diruz laguntzera bideratuko dira.

Dentro del crédito presupuestario total, 300.000 euros se destinarán a subvencionar actuaciones dentro de la línea I, 100.000 euros se destinarán a subvencionar actuaciones dentro de la línea II y 100.000 euros se destinarán a subvencionar actuaciones dentro de la línea III.

2.– Diru-laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, ildo bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte. Ildoetako bateko kreditua agortuko ez balitz, soberakina I. ildora aplikatuko litzateke lehenengo, II. ildora gero eta horrela segida hori jarraituz.

2.– Las subvenciones se adjudicarán por concurso, hasta el agotamiento del crédito presupuestario para cada una de las líneas, en el caso que el crédito de alguna línea no se agotase, el exceso se aplicaría primero a la línea I, luego a la línea II y así sucesivamente.

3.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

3.– Cuantía de las subvenciones.

3.1.– I. Ildoa «Berrikuntza-proiektu edo -ikerketak».

3.1.– Línea I «Proyectos o estudios de innovación».

– Esku-hartzeak goitik beherako hurrenkeran antolatuko dira, eskuratutako puntuen arabera.

– Las actuaciones se ordenaran de forma descendente en relación a los puntos obtenidos.

– Diru-lagun daitekeen esku-hartzetzat hartzeko gutxienez 50 puntu eskuratu behar dira.

– La puntuación mínima para ser considerado una actuación subvencionable es de 50 puntos.

– Behin antolatuta diruz lagunduko dira, formula hau aplikatuta:

– Una vez ordenados se subvencionaran tras aplicar la siguiente formula:

Aurkeztu eta (zergak salbuetsita) onartutako aurrekontua bider eskuratutako puntuaketa zati 100.

Presupuesto presentado (excluidos impuestos) y aceptado multiplicado por la puntuación obtenida/100.

– Proiektu edo ikerketa bakoitzeko gehienez 50.000 euroko diru-laguntza emango da.

– Importe máximo de subvención por proyecto o estudio será de 50.000 euros.

3.2.– II. Ildoa «Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta ikastaroen garapena».

3.2.– Línea II «Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de difusión, cursos y jornadas».

– Esku-hartzeak goitik beherako hurrenkeran antolatuko dira, eskuratutako puntuen arabera.

– Las actuaciones se ordenaran de forma descendente en relación a los puntos obtenidos.

– Diru-lagun daitekeen esku-hartzetzat hartzeko gutxienez 50 puntu eskuratu behar dira.

– La Puntuación mínima para ser considerada una actuación subvencionable es de 50 puntos.

– Behin antolatuta diruz lagunduko dira, formula hau aplikatuta:

– Una vez ordenados se subvencionaran tras aplicar la siguiente formula:

Aurkeztu eta (zergak salbuetsita) onartutako aurrekontua bider eskuratutako puntuaketa zati 100.

Presupuesto presentado (excluidos impuestos) y aceptado multiplicado por la puntuación obtenida/100.

– Esku-hartze bakoitzeko gehienez 30.000 euroko diru-laguntza emango da.

– Importe máximo de subvención por actuación será de 30.000 euros.

3.3.– III. Ildoa. ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 166002 Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional arloko Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien integrazioa. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

3.3.– Línea III. Implantación y certificación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de Normalización ISO 9001, ISO 14001 ISO 14006, Norma Española UNE 166002 y la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, así como su integración. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

– III. ildoarekin lotutako esku-hartzeak lehentasun-hurrenkera hau jarraituz antolatuko dira:

– Las actuaciones relacionadas con la línea III se ordenaran siguiendo el siguiente orden de prelación:

– Hiru sistemen egiaztapena.

– Certificación de tres sistemas.

– Bi sistemen egiaztapena.

– Certificación de dos sistemas.

– Sistema baten egiaztapena.

– Certificación de un sistema.

– Kalitatea eta ingurumena hobetzeko sistemen egiaztapenak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak finantza ditzake fondo galduko diru-laguntza bat emanda kanpoko gastuen % 50eko zenbatekoaz (zergak aparte), lan arloko arriskuen prebentzioari buruzko egiaztapenean, OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako arauaren arabera, izan ezik. Kasu horretan kanpoko gastuen % 25ekoa izango da, (zergak aparte), Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak onartutako proiektuei dagozkienak, egiaztapenaren arabera gehienezko zenbateko jakin batzuekin:

– La certificación de sistemas para la mejora de la calidad y medio ambientales podrán ser financiados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales mediante la concesión de una subvención a fondo perdido por una cuantía del 50% de los gastos externos (excluidos impuestos), excepto en la certificación sobre prevención de riesgos laborales según la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS, que será del 25% de los gastos externos (excluidos impuestos) correspondientes a los proyectos aprobados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales con unas cuantías máximas por certificación de:

– Sistema baten egiaztapena: 5.000 euro, 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako arauaren egiaztapenerako izan ezik, orduan 2.500 eurokoa izango baita.

– Certificación de un sistema: 5.000 euros, excepto para la certificación de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, que será de 2.500 euros.

Bi sistemen egiaztapena: 8.000 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, orduan 5.500 eurokoa izango baita.

– Certificación de dos sistemas: 8.000 euros, excepto si uno de los certificados es de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, que será 5.500 euros.

Hiru sistemen egiaztapena: 11.000 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, orduan 8.500 eurokoa izango baita.

– Certificación de tres sistemas: 11.000 euros, excepto si uno de los certificados es de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, que será 8.500 euros.

3.4.– Diruz lagun daitezkeen esku-hartze ildo bakoitzean onartutako proposamenak antolatu egingo dira.

3.4.– Se ordenarán las propuestas admitidas por cada una de las Líneas de actuaciones subvencionables.

Diru-laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, puntuaketa gorenetik puntuaketa txikienera, Ildo bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte.

Las subvenciones se adjudicarán por concurso de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario por cada una de las Líneas.

Ildo berean proposamen ezberdinek puntuaketa bera jasotzen badute, eta aurrekontu-kreditua guztietarako iristen ez bada, hainbanaketa egingo da.

Ante propuestas dentro de la misma Línea que cuenten con igual puntuación, si no alcanzase para todas ellas el crédito presupuestario, se procederá al prorrateo.

Behin Ildo bakoitzerako esleipena amaituta, Ildoetako batean kreditua geratuko balitz, soberako kreditu hori defizitarioak diren Ildoetara pasako litzateke. Bigarren esleipen hori egiterakoan I. Ildoari emango zaio lehentasuna gainerako Ildoen aurretik, eta II. Ildoari III. Ildoaren aurretik.

Una vez concluida la adjudicación por cada una de las Líneas, si existiese crédito en alguna de la Líneas, el crédito excedentario se reasignaría a las Líneas deficitarias, dando prioridad en la reasignación del crédito a la Línea I frente al resto de las Líneas y a la Línea II frente a la Línea III.

3.5.– Diruz lagun daitezkeen zenbatekoetan 2014ko ekainaren 17ko Batzordearen 651/2014 zenbakidun Erregelamenduko (EB) 18. artikuluan (aholkularitza-zerbitzua) eta 25. artikuluan (Ikerketa eta Garapenerako laguntzak) ezarritako mugak errespetatuko dira. Erregelamendu horren bidez Enpresa Txiki eta Ertainei emandako laguntzen kategoria jakin batzuk onartzen dira, barne-merkatuarekin bateragarriak Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

3.5.– Las cuantías subvencionadas respetaran los límites establecidos en los artículos 18 (servicios de consultoría), y 25 (ayudas de Investigación y Desarrollo), del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a las PYME compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Aholkularitza-zerbitzuari dagokionez, laguntzaren intentsitatea, gehienez, diruz lagun daitezkeen kostuen % 50ekoa izango da.

En cuanto al servicio de consultoría, la intensidad de la ayuda no deberá exceder del 50% de los costes subvencionables.

Kanpoko aholkularitzek emandako aholkularitza-zerbitzuetako kostuak diruz laguntzekoak izango dira. Zerbitzu horiek ez dira jarduera iraunkorrak edo aldizkakoak izango eta ez dute enpresaren ustiapen-gastu arruntekin loturarik izango, esate baterako, aholkularitza fiskaleko errutinazko zerbitzuekin, aldizkako zerbitzu juridikoekin edo publizitatekoekin.

Serán subvencionables los costes de los servicios de consultoría prestados por consultores externos. Estos servicios no consistirán en actividades permanentes o periódicas ni estarán relacionados con los gastos de explotación normales de la empresa, como son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad.

Ikerketa eta garapen proiektuetarako laguntzen kasuan, lagundu beharreko ikerketa eta garapen proiektuaren zatia kategoria hauetako baten baitakoa izan beharko da osorik: Oinarrizko ikerketa; Ikerketa industriala; Ikerketa esperimentala; Bideragarritasun-azterketak.

En cuanto a las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, la parte del proyecto de investigación y desarrollo objeto de ayuda deberá pertenecer íntegramente a una o varias de las siguientes categorías: Investigación fundamental; Investigación industrial; Investigación experimental; Estudios de viabilidad.

Onuradun bakoitzari emateko laguntzaren intentsitatea hau izango da gehienez:

La intensidad de ayuda para cada beneficiario no excederá:

– diruz lagun daitezkeen kostuen % 100ekoa, oinarrizko ikerketaren kasuan.

– del 100% de los costes subvencionables, para la investigación fundamental.

– diruz lagun daitezkeen kostuen % 50ekoa, ikerketa industrialaren kasuan.

– del 50% de los costes subvencionables, para la investigación industrial.

– diruz lagun daitezkeen kostuen % 25ekoa, ikerketa esperimentalaren kasuan.

– del 25% de los costes subvencionables, para la investigación experimental.

– diruz lagun daitezkeen kostuen % 50ekoa, bideragarritasun-azterketen kasuan.

–- del 50% de los costes subvencionables, para los estudios de viabilidad.

Ikerketa industrialari eta garapen esperimentalari dagokienez, laguntzen intentsitatea diruz lagun daitezkeen kostuen % 80ra arte areagotu ahal izango dira gehienez, baldin eta Batzordearen 651/2014 zenbakidun Erregelamenduko (EB) 25.6 artikuluan jasotzen diren baldintzak ematen badira.

Las intensidades de ayuda para la investigación industrial y el desarrollo experimental podrán aumentarse hasta un máximo del 80% de los costes subvencionables si se dan las condiciones recogidas en el artículo 25.6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión.

Bideragarritasun-azterketei dagokienez, laguntzen intentsitatea portzentajezko 10 puntuan areagotu ahal izango dira enpresa ertainen kasuan eta 20 puntutan enpresa txikien kasuan.

Las intensidades de ayuda para la los estudios de viabilidad podrán incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos si se trata de pequeñas empresas.

7. artikulua.– Organo kudeatzailea eta esleipena ebaztea.

Artículo 7.– Órgano gestor y resolución de adjudicación.

1.– Etxebizitza Zuzendaritzari dagokio agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzea.

1.– Corresponde a la Dirección de Vivienda la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente Orden.

2.– Etxebizitza zuzendariak, Araudi Zerbitzuko buruak eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko teknikari batek osatutako balioespen-epaimahaiak egindako proposamena aztertu ondoren, diru-laguntza onartzeko edo ukatzeko ebazpena emango du, gehienez lau hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko azken egunetik zenbatzen hasita. Ebazpenean honako hauek adieraziko dira, beren-beregi: diruz lagundutako zenbatekoa eta ehunekoa, eta emandako diru-laguntzaren gehienezko diru-kopurua.

2.– El Director de Vivienda, a la vista de la propuesta formulada por un tribunal de valoración formado por el Jefe de Servicio de Normativa y un/a técnico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, resolverá, aprobando o denegando la subvención, en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha final de presentación de solicitudes. Se hará expresa constancia del presupuesto aprobado, el importe y porcentaje subvencionado, y el carácter máximo de la subvención concedida.

Aurreko lerroaldean aipaturiko ebazpena modu indibidualean jakinarazi beharko zaio interesdun bakoitzari.

La resolución citada en el párrafo anterior deberá de notificarse de forma individualizada a cada interesado.

3.– Adierazitako epea amaituta ebazpena jakinarazi ez bada, egindako eskaera ezetsitzat hartu ahal izango da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, Lege horrek Administrazioari berariaz ebazteko ezartzen dion betebeharra aparte utzi gabe.

3.– Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la solicitud formulada, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

4.– Edozein kasutan, adierazitako ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Etxebizitza sailburuordeari, ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. eta hurrengo artikuluetan xedatuari jarraiki.

4.–En todo caso, contra la resolución antedicha podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Diru-laguntza eman dela jakinarazteko komunikazioa jasotzen den egunetik 15 egun igaro ondoren, onuradunek diru-laguntza horri esanbidez uko egiten ez badiote, diru-laguntza onartu egiten dutela hartuko da aintzat, eta esleipendunak konpromisoa hartuko du diru-laguntza eman zaion helburu jakinerako baliatzeko.

5.– Si en el plazo de 15 días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención los beneficiarios no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada, comprometiéndose el adjudicatario a utilizar la subvención para el concreto fin para la que ha sido concedida.

6.– Ebazpena entitate eskatzaileei jakinaraztearen kalterik gabe, ematen diren laguntzak argitaratu egingo dira, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 49.2 artikuluan jasotzen den publizitate-printzipioa betez.

6.– Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a las entidades solicitantes, se publicarán las ayudas que se otorguen a efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad contemplado en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

8. artikulua.– Laguntzak jasotzea, jarraipen-sistema eta gastuak justifikatzeari buruzko arauak.

Artículo 8.– Percepción de las ayudas, sistema de seguimiento y normas sobre justificación de gastos.

1.– Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones que se concedan al amparo de la siguiente Orden se harán efectivas conforme al siguiente régimen:

– Aurreko artikuluko 4. atalean finkatutako epea igaro ondoren uko adierazirik ez bada, ordaintzeko agindua emango da, aldez aurretik, emandako diru-laguntzaren ehuneko hogeiari (% 20) dagokion zenbatekoa, hain zuzen.

– Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado 4 del artículo anterior, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al veinte por ciento 20% de la subvención concedida.

– Emandako diru-kopuruaren zati bat, ehuneko hamar (% 10) hain zuzen, gorde egingo da eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera benetan gauzatu dela eta jardueraren benetako kostua ziurtatzen duenean ordainduko zaio.

– Se reservará una parte del importe concedido, equivalente al diez por ciento (10%) de la subvención, cuyo libramiento a la entidad beneficiaria se efectuará una vez acreditada por ésta la efectiva realización de la actuación objeto de ayuda, así como su efectivo costo.

– Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarriekin ados, hiruhileko txostenak aurkeztu eta aurretiko ordainketa justifikatu ondoren ordainduko da. Ordaintzeko aginduak emango dira, eta zenbatekoak kalkulatzeko justifikatutako gastuen kopuruari diruz lagundutako jarduerarako onartutako aurrekontuaren gainean, laguntza kalkulatzeko oinarri gisa hartu zena, emandako diru-laguntzaren portzentajea aplikatuko zaio.

– El resto se abonará previa presentación de informes trimestrales y una vez se haya justificado el pago anticipado, de acuerdo a los hitos presentados en los planes de trabajo propuestos, efectuándose los libramientos correspondientes por importe equivalente al que resulte de aplicar a la cuantía del gasto justificado en ellos, el porcentaje que represente de la subvención concedida sobre el presupuesto aprobado para la actuación subvencionada, que sirvió de base para el cálculo de la ayuda.

Ziurtagiri guztiak 2017ko azaroaren 15ean aurkeztu beharko dira beranduenez.

Plazo máximo para presentar la totalidad de los justificantes el 15 de noviembre del 2017.

2.– Proiektu batek, Eraikal programarena ez ezik, beste diru-laguntza osagarri bat edo gehiago baditu, entitate onuradunak gastuen justifikazioan deklaratu beharko du, diru-laguntza horien zenbatekoa eta mota zehaztuz. Kasu horretan, Agindu honen 10. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

2.– Si un proyecto tiene una o más subvenciones complementarias a la de Eraikal, la entidad beneficiaria deberá declararlo en la justificación de gastos, especificando la cuantía y el tipo de las mismas; en cuyo caso se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 10 de esta Orden.

3.– Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta bestelako administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek emandako laguntza edo diru-laguntzak pilatzen badira, eta, hala badagokio, xede bererako bestelako diru-sarrera edo baliabideak jasotzen badira, emate-ebazpena alda liteke, Agindu honetan diru-laguntzaren onuraduna izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

3.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos y privados, y en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden para ser beneficiario de subvención.

4.– Haien fiskalizazio-eginkizunak gauzatuz Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Epaitegiak eskatuko dien informazio guztia eman beharko dute diru-laguntza erregimen honen onuradunek.

4.– Los beneficiarios del presente régimen subvencional están obligados a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico o el Tribunal de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

9. artikulua.– Ez-betetzearen ondorioak.

Artículo 9.– Efectos del incumplimiento.

1.– Onuradunak agindu honetan eta aplikagarriak diren gainerako arauetan ezarritako eskakizunetako bat betetzen ez badu, Etxebizitza Zuzendaritzak, ez-betetzearen ondoriozko dagokion espedientea hasi eta interesdunari entzun ondoren, ebazpen bidez xedatuko du interesdunak diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela eta Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako laguntzak eta laguntza horiei dagozkien legezko interesak itzuli beharko dizkiola, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen berme eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko Legegintzako 1/1997 Dekretuaren 53. artikuluan xedatuaren arabera, bidezko diren gainerako ekintzei utzi gabe. Aipatutako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que el beneficiario incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, la Dirección de Vivienda, previa instrucción del correspondiente expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, dictará resolución declarando la pérdida del derecho a la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada itzultze prozedura, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio dagokion zehatzeko prozedura hasteko.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

10. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 10.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Laguntza hauen emakida bateragarria izango da helburu berbera duten fondo publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa, eta deialdi honetan emandako diru-laguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, edo Agindu honetako 6.3.5 artikuluan ezarritako mugak gainditzen badira, gehiegizko kopuru hori kenduko zaio emandako laguntzari, deialdi honetan adierazi den bezala.

La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total o supere los límites establecidos en el artículo 6.3.5 de la presente Orden, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

AZKEN XEDAPENetatik lehenengoa
DISPOSICIóN FINAL Primera

Agindu honek amaitu egiten du administrazio-bidea; Aginduaren aurka interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezar diezaiokete Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar daiteke zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan, Agindua EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENetatik bigarrena
DISPOSICIÓN FINAL segunda

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2015.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDEA
SOLICITUD

EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO

EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Erregistro Nagusia.

Registro General del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales

Donostia kalea 1,

c/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

01010 Vitoria- Gasteiz

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALAVA DEL DPTO. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Samaniego, 2 – 1. solairua

c/ Samaniego, 2, 1.ª planta

01008 Vitoria-Gasteiz

01008 Vitoria-Gasteiz

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GIPUZKOA DEL DPTO EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Andia 13

c/ Andia, 13

20004 Donostia

20004 Donostia-San Sebastián

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN BIZKAIKO LURRALDEKO ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA DEL DPTO. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Kale Nagusia 85

c/ Gran Vía, 85

48011 Bilbao

48011 Bilbao

Ignacio Basáñez Alfonso jaunari,

A la atención del Ilmo. Sr. Ignacio Basáñez Alfonso,

Etxebizitza zuzendaria.

Director de Vivienda

...................(e)n, 2015eko.......................aren...............(e)(a)n.

En .............. , a ........ de............ de 2015.

..................................................................................................jaunak/andreak (izen-abizenak), .........................................................................................................................................(kargua), .............................................................................................(erakunde eskatzailea) ordezkatuz, .............................................................................helbidea duena (erakunde eskatzailearen helbidea), harremanetarako telefonoa:....................................., honako honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezarri eta hobetzeko, jasangarritasuna sustatzeko eta berrikuntzak bultzatzeko sustapenerako laguntzetan (Eraikal programa 2015) parte hartzeko eskaera egiten du, Etxebizitza, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko....................–aren...................(e)ko Aginduak araututakoaren arabera, eta xede horri begira Agindu horretan eskatutako dokumentazioa eransten du.

D./D.ª ................................................................................................... ....(Nombre y apellidos), ............................................................................................................................................(cargo), en representación de ....................................................................................( entidad solicitante), domiciliada en.....................................................................................(dirección entidad solicitante), teléfono de contacto...................................., a través de la presente, solicita su participación en las ayudas para la promoción de la implantación y de la mejora de los sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2015, reguladas por la Orden del Consejero de Empleo y Políticas Sociales de..........de............................... de 2015 y a tal efecto adjunta la documentación, según lo requerido en la citada Orden.

Zuen berrien zain,

A la espera de sus noticias,

Agur bero bat,

Reciba un cordial saludo,

(Izena eta sinadura)

(Nombre y Firma)

II. ERANSKINA
ANEXO II
ENPRESA PARTE-HARTZAILEEN KONPROMISOAK
COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

...........................................................................................................................jaunak/andreak ............................................................................................. (erakunde eskatzailearen izena) ordezkatuz, «..................................................................................» (proiektuaren izenburua) proiekturako Eraikal 2015 laguntzaren eskatzaile denak, dokumentu honen bidez adierazten du:

........................................................................................, como representante de ................................................................(Nombre de la entidad solicitante), solicitante de la ayuda de Eraikal 2015 para el proyecto «...............................................................................» (Título del proyecto), mediante el presente documento declara:

Agindu honetan laguntzen onuradun izateko ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela.

Que cumple con todas las condiciones establecidas en la presente Orden para ser beneficiario de las ayudas.

(Dagokiona hautatu):

(Elegir la que coincida):

Laguntza eskatu aurretik, proiektu hori garatzeko bestelako diru-laguntza osagarririk ez duela eskatu, eta horrelakorik ez diotela eman.

Que en el momento de la solicitud de la ayuda, no se dispone de otras subvenciones complementarias, solicitadas o concedidas, para el desarrollo del citado proyecto.

Laguntza eskatu duen unean,.................................................................................–(r)i (diru-laguntza osagarria arautzen duen erakundearen izena) beste diru-laguntza osagarri bat eskatu diola,.............................................................................................................–(e)an (diru-laguntza hori arautzen duen deialdiaren aipamena) araututako baldintzen arabera proiektua garatzeko.

Que en el momento de la solicitud de la ayuda, se ha solicitado otra subvención complementaria a .................................................. (nombre del organismo que regula la subvención complementaria) para el desarrollo del proyecto bajo las condiciones reguladas por ............................... (Referencia a la convocatoria que regula la citada subvención).

Proiektuaren barruan, eskaera honako hauen arabera egin da:

Dentro del proyecto la solicitud ha sido realizada bajo los siguientes términos:

– Diru-laguntzak estaltzen dituen kontzeptuak.

– Conceptos que cubre la subvención.

– Eskatutako zenbatekoa.

– Cuantía solicitada.

Dokumentu honen egunean, diru-laguntza hori oraindik ez da ebatzi edo dagoeneko ebatzi da, baldintza hauetan:............................ Baldintza horiek ................................ ebazpenean ezarri dira (laguntzak ebazten diren dokumentuaren aipamena).

A fecha del presente documento, la citada subvención aún está pendiente de resolver o ha sido resuelta en los siguientes términos: .................................. establecidos en la resolución .......................... (Referencia al documento donde se resuelve las ayudas).

Halaber, jasota geratzen da.....................................................(e)k(Entitate eskatzailearen izena) badakiela Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak Eraikal ekimenean jasotako jardueren barruan ezar litzakeen sentsibilizazioko, prestakuntzako eta esperientziak elkartrukatzeko ekintzetan parte hartzeko prest izan beharko duela; horrela, bertan parte hartzeko baldintza modura, premisa hori onartzen du.

Así mismo, queda constancia que........................................ (Nombre de la entidad solicitante), es conocedora de que deberá estar disponible a participar en posibles acciones de sensibilización, formación e intercambio de experiencias que se establezcan por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales dentro de las actividades incluidas en la iniciativa Eraikal, aceptando esta premisa como condición a su participación en la misma.

.............................(e)n, 2015eko.......................aren...............(e)an.

En ................., a .............de .......... de 2015.

(Izena, sinadura eta enpresaren zigilua).

(Nombre, firma y sello de la empresa)

III. ERANSKINA
ANEXO III

Izena:

Nombre:

NAN/AIZ/Pasaportea:

DNI/NIE/Pasaporte:

...................................erakundearen ...................................... den aldetik:

En su calidad de.............................de la entidad....................................:

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitza Zuzendaritzari eskatutako diru-laguntzari dagokionez, honako hau AITORTZEN DU.

DECLARA, al efecto de esta solicitud de subvención ante la Dirección de Vivienda, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Diru-laguntza eskatu duen erakundea ez dela sexu-diskriminazioagatiko zigor administratiborik edo penalik betetzen ari, eta ez zaiola debeku hori ezarri Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen arabera.

Que la entidad solicitante no está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Diru-laguntza eskatu duen erakundeari ez zaiola diru-laguntza edo laguntza publikorik jasotzeko aukera galtzea dakarren zigorrik ezarri, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ezarri ere.

Que la entidad solicitante no se encuentra sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

...............................–(e)n , 2015eko....................................aren .........(e)an.

En..........................., a ......... de..................... de 2015.

ESKATZAILEA.

EL/LA SOLICITANTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental