Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 2015eko ekainaren 22a, astelehena

N.º 115, lunes 22 de junio de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
2749
2749

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak xedatzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta.

El artículo 18.2.a) Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que alteren o modifiquen su contenido o pueda suscitar dudas al respecto, se rectificarán de oficio por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, o a instancia del órgano u entidad interesado.

Era horretako hutsak aurkitu dira honako Dekretu honetan: 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa. Dekretu hori 2013ko abenduaren 13ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen (237 zenbakia). Hori dela eta, dagokion zuzenketa egiten da hemen.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 237, de 13 de diciembre de 2013, se procede a su corrección.

III. eranskinean, Isurketen K Koefizientea Kalkulatzea, 1. atalean– k1 koefizientea, 2013/5406 (34/24) orrialdean,

En la página 2013/5406 (25/35), en el anexo III.– cálculo del coeficiente k de vertidos, apartado 1.– coeficiente k1,

honela dio:

donde dice:

«Eskuarki, baimendutako kontzentrazioak aplikatuko dira karga kutsatzailearekin (k1) lotutako koefizientea kalkulatzeko. k1 koefizientea honako formula honen bitartez kalkulatzen da:

«Con carácter general, para el cálculo del coeficiente ligado a la carga contaminante (k1) se aplicarán las concentraciones autorizadas. El coeficiente k1 se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

k1 = (7,75 DQO + 7,75 SS + 23,24 N + 116,22 P + 58,11 AG + 77,48 HC + 1162,21 AOX + 309,92 MEQ + 1162,21 CN + 116,22 DTGT + 1162,21 FEN + 2324,43 Cr VI) * 10-9»

k1 = (7,75 DQO + 7,75 SS + 23,24 N + 116,22 P + 58,11 AG + 77,48 HC + 1162,21 AOX + 309,92 MEQ + 1162,21 CN + 116,22 DTGT + 1162,21 FEN + 2324,43 Cr VI) * 10-9»

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Eskuarki, baimendutako kontzentrazioak aplikatuko dira karga kutsatzailearekin (k1) lotutako koefizientea kalkulatzeko. k1 koefizientea honako formula honen bitartez kalkulatzen da:

« Con carácter general, para el cálculo del coeficiente ligado a la carga contaminante (k1) se aplicarán las concentraciones autorizadas. El coeficiente k1 se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

k1 = (7,75 DQO + 7,75 SS + 23,24 N + 116,22 P + 58,11 AG + 77,48 HC + 1162,21 AOX + 309,92 MEQ + 1162,21 CN + 116,22 DTGT + 1162,21 FEN + 2324,43 Cr VI) * 10-9»

k1 = (7,75 DQO + 7,75 SS + 23,24 N + 116,22 P + 58,11 AG + 77,48 HC + 1162,21 AOX + 309,92 MEQ + 1162,21 CN + 116,22 DTGT + 1162,21 FEN + 2324,43 Cr VI) * 10-9»

III. eranskinean berean, 4. atalean – K koefizientea isurketa termikoetan eta arrain haztegietako isurketetan, 2013/5406 (34/26) orrialdean,

En la página 2013/5406 (27/35), en el mismo anexo III.– cálculo del coeficiente k de vertidos, apartado 4.– Coeficiente K en los vertidos térmicos y de piscifactorías,

honela dio:

donde dice:

«Arrain-haztegietako isurketak: Kutsadura-unitateak zuzenean lortzen dira, isuritako emaria kontuan hartuta, honako formula honen bitartez:

«Vertidos de piscifactorías: las Unidades de Contaminación se obtendrán directamente sin considerar el caudal vertido mediante la siguiente fórmula:

C = K * P.

C = K * P.

Honako esanahi hauekin:

Donde:

C = Kutsadura-unitateak.

C = Unidades de contaminación.

K = 0,1591 x 10-7.

K = 0,1591 x 10-7.

P = Produkzioa, Tm/urtean».

P = Producción en Tm/año.»

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Arrain-haztegietako isurketak: Kutsadura-unitateak zuzenean lortzen dira, isuritako emaria kontuan hartuta, honako formula honen bitartez:

«Vertidos de piscifactorías: las Unidades de Contaminación se obtendrán directamente sin considerar el caudal vertido mediante la siguiente fórmula:

C = K * P.

C = K * P.

Honako esanahi hauekin:

Donde:

C = Kutsadura-unitateak.

C = Unidades de contaminación.

K = 0,001167.

K = 0,001167.

P = Produkzioa, Tm/urtean».

P = Producción en Tm/año».


Azterketa dokumentala


Análisis documental