Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

80. zk., 2015eko maiatzaren 4a, astelehena

N.º 80, lunes 4 de mayo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
1925
1925

29/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, industria-jarduerak hasteko erregimenari eta Industria Erregistroari buruzkoa.

DECRETO 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades industriales y sobre Registro Industrial.

2009ko abenduaren 25ean jarri zen indarrean zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta jarduera horiek gauzatzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legea, hain zuzen ere barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua (aurrerantzean Zerbitzuen Zuzentaraua) ordenamendu juridikoan txertatzeko xedearekin. Hilabete bat geroago zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta jarduera horiek gauzatzeari buruzko Legera egokitzeko hainbat lege aldatzen dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legea argitaratu zen.

El 25 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio con el objeto de incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE/ del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante la Directiva de Servicios). Un mes más tarde se publicó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Zuzentarauaren 9. artikuluan xedatzen denaren arabera Estatu kideek zerbitzu-jarduera baterako sarbidea eta haren jarduna baimen-erregimen baten menpe jarri ahal izango dute soilik honako baldintza hauek betetzen direnean: erregimenak ez ekartzea zerbitzu-emailearen aurkako diskriminaziorik, baimen-erregimen baten beharra interes orokorreko nahitaezko arrazoi bategatik justifikatuta dagoenean edo hain murriztailea ez den beste neurri baten bitartez helburua lortzea ezinezkoa denean, zehazki, a posteriori egindako kontrola eraginkorra izateko beranduegi denean.

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva, los Estados miembros sólo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando el régimen de autorización no sea discriminatorio para el prestador de que se trata, la necesidad de un régimen de autorización esté justificada por una razón imperiosa de interés general, o cuando el objetivo perseguido no se pueda conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.

Estatuak Zuzentarauaren printzipioak zabaldu egin zituen sektore batzuei dagokienez; horrela jasotzen da abenduaren 22ko 25/2009 Legearen –zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta jarduera horiek gauzatzeari buruzko Legera egokitzeko hainbat lege aldatzen dituenaren– zioen azalpenean. Horrela, aipatutako Legearen 13. artikuluak uztailaren 16ko Industriari buruzko 21/1992 Legea aldatu zuen, oro har Erregistroan aldez aurretik inskribatzea beharrezkoa izan beharrean interesdunaren aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizun-adierazpena nahikoa izateko, salbu eta berariazko araudi batek aldez aurreko baimena ezarri eta eskatzen duen kasuan.

El Estado procedió a ampliar a algunos sectores los principios de la Directiva, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Así, el artículo 13 de la citada Ley procedió a modificar la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, para sustituir, con carácter general, la obligación previa de inscripción en el Registro por la comunicación previa o declaración responsable del interesado, salvo cuando una normativa específica estableciera y exigiera la autorización previa.

Zuzentarau hori argitaratu zenean (2006ko abenduaren 27ko Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala) administrazio publiko guztiek zegozkien transposizio-prozesuak gauzatu behar izan zituzten eta azaroaren 23ko 17/2009 Legearen eztabaidatu gabeko oinarrizko izaera zela-eta, Autonomia Erkidego honetako araudian txertatu zen Estatuak egindako aldaketa; prozesu hori apirilaren 23ko 7/2012 Legearen –barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatu zituenaren– bitartez gauzatu zen.

La publicación de la Directiva (Diario Oficial de la Unión Europea de 27 de diciembre de 2006) obligó a que todas las administraciones públicas realizaran los correspondientes procesos de transposición y dado el carácter básico no discutido de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, se procedió a trasladar a la normativa de esta Comunidad Autónoma la modificación del Estado, lo que se materializó mediante la Ley 7/2012, de 23 de abril de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE/ del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior.

Euskadiko industriak erregistroan erregistratzeari dagokionez, apirilaren 23ko 7/2012 Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 4. eta 5. artikuluak aldatu zituen. Artikulu horien aldaketak industria-jardueraren hasierarako jokaleku berri bat ezarri zuen.

En el ámbito de la inscripción registral de las industrias en el País Vasco, la Ley 7/2012, de 23 de abril modificó los artículos 4 y 5 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La modificación de los citados artículos, establece un nuevo escenario para el inicio de la actividad de las industrias.

Oro har, industria-jarduerari hasiera emateko eta haren funtzionamendurako eta aldaketetarako ez da beharrezkoa izango industriek jarduera hasi aurretik baimena eskatzea ezta Industria Erregistroan inskribatuta egotea ere (salbu eta honako baldintza hauek ezartzen direnean: «inor ez baztertzea, premia eta proportzionaltasuna behar bezain ondo arrazoituta egotea eta legez ere hala ezarrita egotea»). Beraz, industria-jarduera hasteko soilik beharko da, zehaztutako kasuetan izan ezik, jarduera hasi aurretik industriak Administrazioan erantzukizun-adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena aurkeztea bere ardurapean honako hauek adieraziz: aurkeztutako erantzukizun-adierazpenean edo jakinarazpenean biltzen den jarduera gauzatu ahal izateko eskubidea onartzeko aplikagarriak diren arauetan ezarritako eskakizunak betetzen dituela, hori egiaztatzen duen dokumentazioa baduela, erantzukizun-adierazpenean biltzen den jarduera egikaritzen den denbora guztian eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen duela eta agintaritza eskudunari helaraziko diola beharrezkoa den informazio guztia jarduera kontrola dezan.

Con carácter general, para el inicio y funcionamiento de las actividades industriales, así como para sus modificaciones, no será necesario que las industrias soliciten autorización previa al inicio de actividad, ni que estén inscritas en el Registro Industrial con carácter previo a éste (salvo cuando concurran «condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad suficientemente motivadas y así se establezca por Ley»). Por tanto solo será necesario para el inicio de la actividad industrial, salvo excepciones ya explicitadas, que presenten a la Administración, con carácter previo al inicio de ésta, una declaración responsable o comunicación previa en la que manifieste, bajo su responsabilidad: que cumple los requisitos establecidos en las normas que le sean de aplicación para acceder al reconocimiento de su derecho a ejercer la actividad para la que presenta la declaración o comunicación; que dispone de la documentación que lo acredite, que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo en el que siga ejerciendo la actividad para la que presentó la declaración y que facilitará a la autoridad competente para el control de su actividad, toda la información que sea necesaria.

Bestalde, esan behar da azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 4 artikuluak erregistroaren izena aldatu zuela eta «Industria Erregistroa» izena hartu zuela; aldaketa hori egin aurretik «Industrien Erregistroa» deitzen zen.

Indicar también, que la modificación del artículo 4 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, cambia la denominación del registro, pasando a denominarse «Registro Industrial», lo que hasta dicha modificación se designaba como «Registro de Establecimientos Industriales».

Industria Erregistroaren izaera eratzailea izatetik ez eratzailea izatera igaro da, jarduera hasteko ez baita beharrezkoa izango Industria Erregistroan inskribatuta egotea, zenbait berariazko legek ezartzen dituzten salbuespenetan izan ezik. Administrazioak EAEko industria-jardueren eta zerbitzuen inguruan eta industria-segurtasunaren inguruan behar duen informazioa eskuratzeko erreminta bihurtu da Industria Erregistroa.

El Registro Industrial pasa de ser constitutivo a tener carácter no constitutivo, ya que no será necesaria, salvo las excepciones que marquen determinadas leyes específicas, la inscripción en el Registro Industrial para poder ejercer la actividad. Pasa a ser una herramienta de la propia Administración para disponer de la información necesaria sobre las actividades industriales y de servicios en el País Vasco y sobre la seguridad industrial.

Hori guztia horrela, orain arte zegoen sistema egokitu behar izan da; horrek aldaketa handia ekarri du industriek jarduerari hasiera emateko moduan eta Erregistroaren funtzioaren funtsezko aldaketa ere eragin du.

Por todo ello, ha sido necesario adaptar el sistema hasta ahora existente, lo que supone un gran cambio en la manera de iniciar la actividad por parte de las industrias, así como una sustancial modificación en la función del Registro.

Industria Erregistroak izaera informatzailea izango du; enpresaburuek aurkezten dituzten erantzukizun-adierazpenetan, aurretiazko jakinarazpenetan edo hala badagokio, baimenetan biltzen den informazioaz baliatuko da. Gainera, Erregistroa izapidetze telematikoak eskaintzen dituen aukera berrietara egokitu da, betiere dekretu honen xede eta helburuak arinago eta modu eraginkorragoan betetzea ahalbidetuko duen tresna gisa baliatzeko.

El Registro Industrial tendrá carácter informativo, se nutrirá de la información contenida en las declaraciones responsables, las comunicaciones previas o, en su caso las autorizaciones, que los empresarios presenten. Además, el Registro se adapta a las nuevas posibilidades que ofrece la tramitación telemática, con el fin de incorporarla como instrumento que haga más ágil y eficaz el cumplimiento de las finalidades y objetivos propios del presente Decreto.

Bestalde, Industriako Erregistro Integratuaren Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 7ko 559/2010 Errege Dekretua kontuan izan behar da, izaera informatzailea duen estatu-eremuko oinarrizko dekretua delako. Erregistro horretan biltzen da, besteak beste, Estatu osoko industria-jarduerari buruzko informazioa. Horretarako, Autonomia Erkidegoek, beren eskumenen esparruan, Errege Dekretuan bildutako zenbait eduki helaraziko dizkiote aipatutako Industriako Erregistro Integratuari. Agindu horren betetzea arau honetan jasota dago.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta, dado su carácter básico, el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, que tiene carácter informativo y ámbito estatal. En este registro se integra, entre otras cuestiones, la información sobre la actividad industrial de todo el Estado. Para ello, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, darán traslado al citado Registro Integrado Industrial de determinados datos contenidos en el Real Decreto. El cumplimiento de este mandato está recogido en la presente norma.

Arau hau bost kapitulutan egituratu da; I. kapituluan xedapen orokorrak biltzen dira, II. kapituluan industria-jardueraren hasieraren eta funtzionamenduaren erregimen orokorra, III. kapituluan Industria Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua eta IV. kapituluan zehapen-erregimena. Arauaren azken zatian Xedapen Indargabetzaile bat eta lau Azken Xedapen biltzen dira. Araua argitaratzen denetik 30 eguneko epean jarriko da indarrean.

La presente norma se estructura en cinco Capítulos, el Capítulo I recoge las disposiciones generales, el Capítulo II el régimen general de inicio y funcionamiento de las actividades industriales, el Capítulo III la organización y funcionamiento del Registro Industrial y el Capítulo IV el régimen sancionador. La parte final de la norma consta de una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. La entrada en vigor de la norma se pospone a los 30 días naturales desde su publicación.

Industria-arloan eskumena duen Sailak egin du Dekretu hau, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19.–22. artikuluetan xedatutakoa kontuan hartuta.

El Departamento competente en materia de industrias ha elaborado el presente Decreto teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Dekretu hau egiteko, eraginpean hartutako sektoreko erakunderik adierazgarrienak kontsultatu dira eta nahitaezko txosten guztiak baliatu dira, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz.

Para la elaboración del presente Decreto han sido consultadas las organizaciones más representativas del sector afectado, disponiendo así mismo de todos los informes preceptivos y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Horren ondorioz, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2015eko martxoaren 17an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de marzo de 2015,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honek honako xede hau dauka: industria-jarduerak hasteko erregimena eta Industria Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzea.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación del régimen de inicio de las actividades industriales y de la organización y funcionamiento del Registro Industrial.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, honela ulertu behar dira jarraian datozen definizioak:

A efectos del presente Decreto, se entiende de la manera que figura a continuación, las siguientes definiciones:

1.– Industria-jarduerak: industria-produktuak lortzeko, konpontzeko, mantentzeko, eraldatzeko, berrerabiltzeko, ontziratzeko eta paketatzeko jarduerak, baita hondakinak edo azpiproduktuak aprobetxatzeko, berreskuratzeko eta deuseztatzeko jarduerak ere, erabilitako baliabideak eta prozesuak edozein izanik ere.

1.– Actividades industriales: son las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales y el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos utilizados.

2.– Industrien instalazioa: ekipo-ondasunen eta haiek behar dituzten azpiegitura eta instalazio osagarrien ezarpena da, industria-jarduera independente gisa funtzionatuko duen produkzio-prozesu bat eragin dezan.

2.– Instalación de industrias: la implantación de bienes de equipo, con las infraestructuras e instalaciones complementarias precisas, que origine un proceso de producción capaz de funcionar como actividad industrial independiente.

3.– Ekipo-ondasunak: manufaktura- eta prozesu-industrien ondarearen parte izateko eskuratzen diren ondasun ukigarriak dira. Produkzio-jardueran modu zuzenean eta iraunkorrean parte hartzen dute, landutako edo erdi-landutako produktu bihurtzeko lehengaiak.

3.– Bienes de equipo: Bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio de las industrias manufactureras y de procesos. Participan de manera directa y permanente en la actividad productora, transformando las materias primas en productos elaborados o semielaborados.

4.– Jadanik instalatutako industrien datuen aldaketa edo aldakuntza esanguratsuak: Honako kasu hauek hartzen dira kontuan:

4.– Modificaciones o variaciones significativas de los datos de industrias ya instaladas. Se consideran los supuestos siguientes:

a) Industriaren titularraren titulartasuna, izen soziala edo forma juridikoa aldatzea: industriak erregistroko fitxan duen titulartasuna aldatzea izango da edo sozietatearen izen edo deitura aldatzea edo industriaren forma juridikoa aldatzea.

a) Cambio de titularidad o de denominación social o de forma jurídica del titular de la industria: Modificación de la titularidad de la industria en relación a la figura en la ficha registral, o el cambio de la denominación o razón social, o cambio en la forma jurídica de la industria.

b) Lekualdatzea: industriaren kokalekua aldatzea da, aintzat hartu gabe haren prozesuak, ahalmenak edo ekipo-ondasunak aldatzen diren ala ez.

b) Traslado: el cambio de emplazamiento de la industria con o sin modificación de sus procesos, capacidades, o de los bienes de equipo.

c) Jarduera aldatzea: landutako edo egindako produktuak funtsean aldatzea da. Ematen diren zerbitzuen edo fabrikatutako produktuen izaera, mota edo klasea nabarmen aldatzen badira, jarduera-aldaketatzat joko da, eta berdin izango da eskuragarri dituzten bitarteko materialak edo ekoizpen elementuak aldatzen diren edo ez.

c) Cambio de Actividad: la variación sustancial de los productos tratados u obtenidos. Cuando se varíe, fundamentalmente, la clase, especie o naturaleza de los productos fabricados o de los servicios prestados, modificando o no los elementos de producción o los medios materiales disponibles.

d) Handitzea: ekipo-ondasunen egoera aldatzea da, baina beti instalazioen ahalmen osoak edo partzialak handitzeko egiten bada. Handitzea izango da, era berean, instalazioak aldatzea eraikitako azalerak handitzeko edo industria-jarduera berri bat egitea, indarrean dagoen erregistro-inskripzioan ageri direnaz bestelakoa.

d) Ampliación: cualquier modificación de los bienes de equipo que suponga aumento de las capacidades totales o parciales de las instalaciones existentes, o la modificación de las instalaciones existentes que implique un aumento de las superficies construidas o la realización de una actividad industrial nueva y diferente a las que figuran en la inscripción registral vigente.

e) Txikitzea: industriaren ahalmen osoa edo partziala txikitzea dakarren aldaketa da, bai haren ekipo-ondasunei dagokienez, bai eraikitako azalerei dagokienez, bai erregistratuta dauden industria-jarduerei dagokienez.

e) Reducción: la modificación que entrañe disminución de la capacidad total o parcial de la industria, tanto en sus bienes de equipo, superficies construidas o actividades industriales que figuren registradas.

5.– Jarduera amaitzea edo jardueraren baja: industriaren jarduera egiteari uztea da.

5.– Cese de Actividad o Baja: abandono de la actividad de la industria.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INDUSTRIA JARDUEREN HASIERAREN ETA FUNTZIONAMENDUAREN ERREGIMEN OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE INICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

3. artikulua.– Egoitza jartzeko askatasuna.

Artículo 3.– Libertad de establecimiento.

Industria-jarduerak jartzeko, instalatzeko, handitzeko eta lekuz aldatzeko askatasuna aitortzen da, azaroaren 12ko Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako 8/2004 Legearen 4. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoari jarraiki.

Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales, conforme se dispone en el artículo 4 párrafo 2 de la Ley 8/2004, de 12 de diciembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. artikulua.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena.

Artículo 4.– Declaración responsable o comunicación.

1.– Dekretu honen 3. artikuluan aparte utzi gabe, industria-jarduerak garatzen dituzten industria-erakunde edo -enpresek erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkeztuko dute, kasuen arabera.

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto, las entidades y empresas industriales que realicen actividades industriales, presentarán, dependiendo de los supuestos, una declaración responsable o una comunicación.

2.– Honako kasu hauetan aurkeztu beharko da aurretiazko jakinarazpena:

2.– Los supuestos en los que habrá de presentarse comunicación previa, serán los siguientes:

a) Industria-produktuak lortzeko, konpontzeko, mantentzeko, eraldatzeko edo berrerabiltzeko industria-jarduerak, baita produktuak ontziratzeko eta paketatzekoak ere eta garraioarekin eta telekomunikazioekin zerikusia dutenak.

a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, y las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.

b) Hondakinak edo azpiproduktuak aprobetxatzeko, berreskuratzeko eta ezabatzeko jarduerak, horretarako erabilitako baliabide edo prozesu teknikoak, eta hala badagokio, horretarako behar diren instalazioak edozein izanik ere, eta betiere dagozkion enpresak hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen aplikazioari jarraiki duten baimen- edo komunikazio-erregimena aparte utzi gabe.

b) Las actividades de aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos o procesos técnicos utilizados y, en su caso, las instalaciones que estas precisen, sin perjuicio del régimen de autorización o comunicación al que están sometidas estas empresas en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.

c) Sendagaiekin eta osasunarekin zerikusia duten industria-jarduerak, arlo horretako enpresen baimen-erregimena aparte utzi gabe.

c) Las actividades industriales relativas al medicamento y a la sanidad, sin perjuicio del régimen de autorización al que puedan estar sometidas estas empresas.

d) Kultura sustatzearekin zerikusia duten industria-jarduerak.

d) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.

3.– Ondoko kasuetan aurkeztu beharko da erantzukizun-adierazpena.

3.– Los supuestos en los que habrá de presentarse declaración responsable, y serán los siguientes:

a) Industriarekin zuzenean lotuta dagoen industria-arloko laguntza teknikoa.

a) La asistencia técnica de carácter industrial directamente relacionada con la industria.

b) Kontrol-erakundeen eta industria-segurtasunaren eta -kalitatearen arloko beste agente batzuen jarduerak, betiere berariazko sektoreko araudirik ez badago.

b) Las actividades de los organismos de control y otros agentes en materia de seguridad y calidad industrial, cuando no exista norma sectorial expresa.

4.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkezten den egunetik aurrera garatu ahal izango da jarduera Estatu osoan mugagabeko iraupenarekin.

4.– Desde el día de la presentación de la declaración responsable o comunicación, se podrá desarrollar la actividad de que se trate en todo el territorio del Estado y con una duración indefinida.

5.– Soilik dagozkion segurtasuneko erregelamendu teknikoek ezaugarri jakin batzuk biltzen dituen establezimenduaren eskakizuna aurreikusten dutenean egingo da establezimendu horri lotutako eskakizunak betetzeari buruzko erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena zerbitzuak ematen diren establezimendu fisiko bakoitzeko, azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 4. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoari jarraiki.

5.– Solo y en aquellos supuestos en los que los reglamentos técnicos de seguridad correspondientes prevean la exigencia de un establecimiento con determinadas características, se realizará una declaración responsable o comunicación por cada establecimiento físico donde se presten servicios, referida al cumplimiento de los requisitos vinculados al mismo, conforme se dispone en el artículo 4 párrafo 4 de la Ley 8/2004, de 12 de diciembre.

5. artikulua.– Baimena.

Artículo 5.– Autorización.

1.– Industria-erakunde eta -enpresei industria-jarduna hasi aurreko administrazio-baimena eska dakieke, soil-soilik, baldintza hauek ezartzen direnean: inor ez baztertzea, premia eta proportzionaltasuna behar bezain ondo arrazoituta egotea eta legez ere hala ezarrita egotea, eta Europako Erkidegoko arauetatik edo nazioarteko hitzarmen eta itunetatik datozen obligazioak betetzeko ezinbestekoa denean, azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 4. artikuluko 10. paragrafoan xedatutakoari jarraiki.

1.– Únicamente podrá requerirse a las entidades y empresas industriales autorización administrativa previa al inicio de la actividad industrial, cuando concurran condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad suficientemente motivadas y así se establezca por ley, y cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tratados o convenios internacionales, conforme se dispone en el artículo 4 párrafo 10 de la Ley 8/2004, de 12 de diciembre.

2.– Zenbait kasutan sektoreko legeriak bestelakorik ezartzen duenean salbu eta artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera kasu gehiago biltzea aparte utzi gabe, hurrengo kasuetan eskatu beharko da administrazio- baimena industria-jarduera hasi aurretik:

2.– Salvo que la legislación sectorial indique lo contrario para ciertos supuestos, y sin perjuicio de posibles incorporaciones derivadas de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los supuestos en los que habrá de solicitar autorización administrativa previa al inicio de la actividad, serán los siguientes:

a) Energia eta energia-produktuak sortu, banatu eta hornitzeko jarduerak.

a) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos energéticos.

b) Meatokiak eta gainerako geologia-baliabideak ikertzeko, ustiatzeko eta baliatzeko jarduerak, baliabide horien jatorria eta egoera fisikoa edozein izanik ere.

b) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico.

c) Instalazio nuklear eta erradiaktiboak.

c) Las instalaciones nucleares y radiactivas.

d) Armak, lehergaiak eta pirotekniako eta kartutxogintzako artikuluak fabrikatzeko industriak, eta nazioaren defentsarako egokitzat jotzen direnak.

d) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y artículos de pirotecnia y cartuchería y, aquellas que se declaren de interés para la defensa nacional.

e) Egiaztatze-erakundeak eta industriako segurtasun- eta kalitate-arloko beste agente batzuk, sektoreko araudiaren arabera nahitaezkoa denean Autonomia Erkidegoak izendatzea.

e) Las entidades de acreditación y otros agentes en materia de seguridad y calidad industrial cuando sea preceptiva, en norma sectorial, la designación por la Comunidad Autónoma.

6. artikulua.– Erantzukizun-adierazpena eta jakinarazpena.

Artículo 6.– Declaración responsable y comunicación.

1.– Jarduera hasi aurreko erantzukizun-adierazpenak eta jakinarazpenak industria-administrazioan eskumena duen Zuzendaritzak ezartzen dituen ereduetara egokitu beharko dira, betiere azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 5. artikuluko 3. eta 6. paragrafoetan aurreikusitako eskakizunak bilduz.

1.– Las declaraciones responsables y comunicaciones previas al inicio de actividad, deberán ajustarse a los modelos que se establezcan por la Dirección competente en materia de administración industrial, que deberán contener los requisitos previstos en los párrafos 3 y 6 del artículo 5 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre.

2.– Ereduak www.euskadi.net webgunean daude eskuragarri.

2.– Los modelos están disponibles en la web www.euskadi.net

7. artikulua.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkeztea.

Artículo 7.– Presentación de la declaración responsable o comunicación.

1.– Erantzukizun-adierazpena, jakinarazpena edo borondatezko jakinarazpena Euskal Autonomia Erkidegoan aurkezten denean Lurralde Ordezkaritza bakoitzeko organo eskudunari zuzenduko zaio.

1.– Cuando la declaración responsable o comunicación, o la comunicación voluntaria, se presenten en la Comunidad Autónoma de Euskadi, estarán dirigidas al órgano competente de cada Delegación Territorial.

2.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena beste Autonomia Erkidego batean aurkeztu duten enpresek askatasunez eskain ditzakete beren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan baita beren egoitza bertan ezarri ere. Egoera hori administrazioak bere eskura dituen baliabideen bidez egiaztatuko da.

2.– Las empresas que hubieran presentado la declaración responsable o comunicación en otra Comunidad Autónoma, podrán prestar sus servicios y establecerse libremente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta situación será comprobada con los medios de que disponga la administración.

3.– Erantzukizun-adierazpena, jakinarazpena edo hala badagokio, 15. artikuluan aurreikusitako datuen borondatezko jakinarazpena honela aurkez daiteke:

3.– La declaración responsable o comunicación y en su caso la comunicación voluntaria de datos prevista en el artículo 15, se presentará:

a) bitarteko elektronikoen bidez, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomiadunen erregistroen sarrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuaren arabera,

a) por medios electrónicos, de conformidad Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos,

b) edo zuzenean industria-arloan eskudun den Sailak Lurralde Historikoetan dituen Lurralde Ordezkaritzen bulegoetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomiadunen erregistroen sarrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

b) o de forma presencial en las dependencias de las Delegaciones Territoriales de cada uno de los Territorios Históricos del Departamento competente en materia de industria o bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

4.– Erantzukizun-adierazpena, jakinarazpena edo 15. artikuluan aurreikusitako datuen borondatezko jakinarazpena zuzenean aurkezten denean, 6. artikuluan adierazitakoa bete beharko da. Eredu hori informatikoki bete eta grabatu behar da, inprimatu eta izenpetuta igorri.

4.– En el supuesto de que la declaración responsable o comunicación, o la comunicación voluntaria de datos prevista en el artículo 15 se presente de forma presencial, éstas se ajustarán a lo indicado en artículo 6. Este modelo deberá cumplimentarse y grabarse informáticamente, imprimirse, y remitirse firmado.

8. artikulua.– Aldaketak eta jardueraren amaiera.

Artículo 8.– Modificaciones y cese de actividad.

1.– Instalatuta dauden industrietan, betiere instalatzeko erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkeztu behar izan den kasuan, dekretu honetako 2. artikuluaren 4 paragrafoan aurreikusitako aldaketaren bat gertatzen denean edo dagokion industriaren jarduera amaitzen denean, aipatutako inguruabarrei buruzko erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkeztu beharko da, 6. artikuluan adierazitakoa betez. Aldaketak gertatu ondorengo hiru hileko epean aurkeztu ahal izango da dagokion agiria.

1.– Cuando en las industrias ya instaladas, y para las que haya sido necesario presentar una declaración responsable o comunicación, se produzca alguna de las modificaciones previstas en el artículo 2 párrafo 4 del presente Decreto, o se produzca el cese de la actividad, se presentará una declaración responsable o comunicación de las precitadas circunstancias que deberán ajustarse a lo indicado en artículo 6. El plazo máximo para su presentación será de tres meses desde que se lleven a cabo.

Era berean, dekretu honen 15. artikuluan aurreikusitako kasuetan, 2. artikuluaren d) paragrafoan aurreikusitako aldaketarik gertatzen bada horien borondatezko jakinarazpena egin ahal izango da baita jardueraren amaierari buruzkoa ere.

Así mismo, y para los supuestos previstos en el artículo 15 del presente Decreto, se podrán comunicar de forma voluntaria, las modificaciones que se produzcan de las previstas en el artículo 2 párrafo 4, así como el cese de actividad.

2.– Agiri horiek jardueraren hasierari buruzkoa aurkezten den modu berean aurkeztuko dira, dekretu honen 7. artikuluaren 2. eta 3 paragrafoetan xedatutakoari jarraiki.

2.– Su presentación se materializará de la misma forma que el inicio de actividad, y tal y como se dispone en los párrafos 2 y 3 del artículo 7 del presente Decreto.

3.– Aldaketei edo jardueraren amaierari buruzko erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena zuzenean aurkezten badira, dekretu honen 7. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoaren arabera zuzendu eta aurkeztuko dira, 6. artikuluan adierazitakoa betez. Eredu hori informatikoki bete eta grabatu behar da, inprimatu eta izenpetuta igorri.

3.– Cuando la declaración responsable o comunicación de modificación o cese de actividad se presente de forma presencial, estará dirigida y se presentara conforme se dispone en el artículo 7, párrafo 3 del presente Decreto, y éstas se ajustarán a lo indicado en artículo 6. Este modelo deberá cumplimentarse y grabarse informáticamente, imprimirse, y remitirse firmado.

9. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 9.– Tramitación electrónica.

1.– Bitarteko elektronikoak balia daitezke erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena, baimen-eskaera eta 15. artikuluan aurreikusitako borondatezko jakinarazpena aurkezteko eta prozedura horren gainerako izapideak egiteko, Dekretu honetan arautzen den moduan. Borondatezkoa izango da bitarteko horien erabilera.

1.– La presentación de la declaración responsable o comunicación, de la solicitud de autorización, y de la comunicación voluntaria de datos prevista en el artículo 15, así como el resto de los trámites propios de este procedimiento, podrán realizarse utilizando los medios electrónicos, en la forma establecida y prevista en el presente Decreto. Su utilización será voluntaria.

2.– Izapidetze elektronikoa Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren arabera arautuko da.

2.– La tramitación electrónica se regirá por lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

3.– Bitarteko elektronikoak erabil daitezke prozedurako izapide guztiak egiteko, harik eta hura amaitzen den arte. Eskabideak egiteko eta agiriak aurkezteko baliabide elektronikoak eta telematikoak erabiltzeak ez dakar prozedurako hurrengo izapideetan haiek erabili beharra, eta erakunde interesdunak edozein unetan alda dezake izapide horiek egiteko komunikazio-kanala. Industria-administrazioaren arloan eskudun den Zuzendaritzari jakinarazi behar zaio erabaki hori, eta, beharrezkoa bada, jakinarazpenak egiteko leku bat adierazi beharko du interesdunak, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak arautzen duena betez.

3.– Se podrán utilizar los medios electrónicos para la realización de todos los trámites del procedimiento hasta la finalización del mismo. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la realización de la presentación de la declaración responsable no obligará a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento el canal de comunicación por la entidad interesada. Esta decisión deberá comunicarla a la Dirección competente en materia de administración industrial y señalar un lugar donde practicar las notificaciones, en su caso, de conformidad con lo establecido en Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

4.– www.euskadi.net egoitza elektronikoan izango dira eskuragarri prozedura bitarteko elektronikoen bidez izapidetzeko jarraibideak eta prozeduraren baitako ereduak.

4.– Las instrucciones de cómo proceder a la tramitación del presente procedimiento por el canal electrónico, y los modelos estarán disponibles en la sede electrónica www.euskadi.net

5.– Erantzukizun-adierazpena aurkeztu ondoren www.euskadi.eus/nirekudeaketak webgunea baliatuko da gainerako izapide elektronikoak egiteko eta espedientea ikusteko.

5.– El acceso al expediente y los trámites posteriores a la presentación de la declaración responsable, que se realicen por el canal electrónico, se ejecutaran a través de la página www.euskadi.eus/misgestiones

10. artikulua.– Kontrolak eta ikuskapenak.

Artículo 10.– Controles e inspecciones.

Industria-administrazioaren arloan eskudun den organoak egoki irizten dituen ikuskapenak, egiaztapenak eta dokumentazio-eskaerak egin ditzake, baldin eta beharrezkoak irizten baditu jasotako datuen egiazkotasuna eta erregelamendu-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

El órgano competente en materia de administración industrial podrá realizar cuantas inspecciones, comprobaciones y requerimiento de documentación considere necesarios con el fin de comprobar la veracidad de los datos recogidos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

11. artikulua.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena ez aurkeztearen ondorioak eta egoera horren konponbidea.

Artículo 11.– Efectos de la no presentación de la declaración responsable o comunicación y su subsanación.

1.– Erantzukizun-adierazpeneko edo jakinarazpeneko nahitaezko edozein datu, adierazpen edo dokumentutan funtsezkoa ez den zer edo zer ez baldin bada zehatza, gezurra baldin bada edo faltan baldin badago eta haiek aurkeztea ezinbestekoa baldin bada, industria-arloan eskudun den Saileko industria-segurtasunean eskumena duen administrazio-organoak emango dio horren berri interesdunari, hain zuzen egutegiko 15 eguneko epean zehatza ez den, gezurra den edo falta den hori konpon dezan.

1.– En el supuesto de que se haya producido alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en cualquier dato, manifestación o documento preceptivo que acompañe a la declaración responsable o a la comunicación, siempre y cuando la presentación de estas sea preceptiva, el órgano administrativo competente en materia de seguridad industrial del Departamento competente en materia de industria, comunicará al interesado tal situación, para que en un plazo de 15 días naturales proceda a subsanar las precitadas inexactitudes, falsedades u omisiones.

2.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena ez dela aurkeztu egiaztatzen bada zigor-espediente bat ireki daiteke edo isun hertsatzailea ezar daitekeela ohartaraziz, beharrezkoa den dokumentazioa eskatu; hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 Legeari jarraiki.

2.– Cuando se constate la falta de presentación de la declaración responsable o comunicación podrá incoarse un expediente sancionador o requerir la documentación necesaria con apercibimiento de multa coercitiva, todo ello según la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
INDUSTRIA ERREGISTROA
REGISTRO INDUSTRIAL

12. artikulua.– Izaera eta atxikitze organikoa.

Artículo 12.– Carácter y adscripción orgánica.

1.– Industria Erregistroak izaera administratiboa du, industria-arloan eskudun den Sailari atxikita dago, publikoa da eta bakarra da Euskal Autonomia Erkidego osorako.

1.– El Registro Industrial tiene naturaleza administrativa, está adscrito al Departamento competente en materia de industria, es público y es único para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Industria-administrazioaren arloan eskudun den administrazio-organoaren titularra izango da Industria Erregistroko arduraduna. Industria-arloan eskudun den Sailak Lurralde Historikoetan dituen Lurralde Ordezkaritzak izango dira Industria Erregistroaren organo arduradunak.

2.– El responsable del Registro Industrial será la persona titular del órgano administrativo competente en materia de administración industrial. Los órganos encargados de la gestión del Registro Industrial serán las Delegaciones Territoriales de cada uno de los Territorios Históricos del Departamento competente en materia de industria.

13. artikulua.– Helburuak.

Artículo 13.– Fines.

Industria Erregistroak honako helburu hauek ditu:

El Registro Industrial tiene los siguientes fines:

1.– Industria-segurtasunerako beharrezkoa den informazioa eskuratzea baita industria-jarduerei eta haiekin zerikusia duten zerbitzuei buruzkoa ere; bereziki, erantzukizun-adierazpenaren edo aurretiazko jakinarazpenaren erregimenaren pean dauden jarduerei buruzkoa. Era berean, Egiaztapen Erakundeen, Kontrol Erakundeen, laborategien eta industria-segurtasunaren eta -kalitatearen arloko bestelako agenteen inguruko informazioa eskuratzea, betiere, Administrazio Publikoei ekonomiaren eta industriaren arloan esleitutako eskumenak gauzatzeko.

1.– Disponer de la información necesaria para la seguridad industrial, así como de la información sobre las actividades industriales y de servicios relacionados con ellas, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un régimen de declaración responsable o comunicación previa, así como de las Entidades de Acreditación, Organismos de Control, Laboratorios y otros agentes en materia de seguridad y calidad industriales, todo ello, para el ejercicio de las competencias atribuidas a las distintas Administraciones Públicas en materia económica e industrial.

2.– Adierazi berri diren industria-jarduerei buruzko informazio-tresna izatea, zerbitzu bat eman diezaien Administrazio Publikoei, herritarrei, eta, bereziki, enpresen sektoreari. Hala ere, beti izango da betetzekoa Dekretu honek, Izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko 15/1999 Legeak eta alor honetan betetzekoak diren gainerako arauek agintzen dituzten konfidentzialtasun-betebeharrak.

2.– Constituir el instrumento de información sobre las actividades industriales y de servicios antes indicadas, como un servicio a las Administraciones Públicas, los ciudadanos y particularmente al sector empresarial, sin perjuicio de las normas de confidencialidad establecidas en el presente decreto y en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones que sean de aplicación.

3.– Euskal Estatistika Planetan eta Urteko Estatistika Programetan zehazten diren estatistika-eragiketak egiteko behar diren datuak ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Erakundearen maila operatiboa eratzen duten erakundeei. Apirilaren 23ko 4/1986 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa eta Estatistikaren Euskal Planari dagokion legeak arautzen dituzte haiek, estatistika-jarduerak antolatzen dituzten aldetik.

3.– Suministrar a las Instituciones que configuran a nivel operativo la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los datos precisos para la elaboración de las operaciones estadísticas especificadas en los Planes Vascos de Estadísticas y los Programas Estadísticos Anuales, a que hace referencia la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley del correspondiente Plan Vasco de Estadística, que es el instrumento ordenador de dicha actividad.

4.– Industria-arloan eskudun den Ministerioari atxikitako Industria Erregistro Integratuarekiko lotura-tresna izatea eta Erregistro Integratuaren Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 7ko 559/2010 Errege Dekretuan eskatzen diren datuak eta informazioa ematea.

4.– Ser instrumento de interrelación con el Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio competente en materia de industria, y suministrar los datos y la información requerida en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.

14. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 14.– Ámbito de aplicación.

1.– Lurralde-eremua.

1.– Ámbito Territorial.

Industria Erregistroak honako hauen datuak bilduko ditu:

El Registro Industrial contendrá datos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldean kokatutako industria-erakunde, -enpresa- eta -establezimenduenak.

a) de las entidades, empresas y establecimientos industriales radicados en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Artikulu honetako 2. paragrafoaren 2.2 atalaren a) azpiatalean aurreikusitako enpresen eta zerbitzu-erakundeenak, betiere Europar Batasuneko beste edozein estatu kidetan dagokigun arloko jarduera gauzatzeko legalki ezarrita egonik beren jarduera Espainiako lurraldean eta zehazki, lehen aldiz EAEko lurralde-eremuan hasi nahi badute, zerbitzuak aske emateko erregimenean.

b) de las empresas y entidades de servicio, previstas en el párrafo 2, apartado 2.2, subapartado a) del presente artículo legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, y comiencen ésta por primera vez en el ámbito territorial de la CAPV.

2.– Eremu materiala.

2.– Ámbito Material.

2.1.– Araudi espezifikoa dagoen kasuan izan ezik, Industria Erregistroak ondoko jardueraren bat garatzen duten erakundeei eta enpresei buruzko datuak bilduko ditu:

2.1.– Salvo que se disponga de normativa específica, el Registro Industrial contendrá los datos relativos a las entidades y empresas que realicen alguna de las actividades siguientes:

a) Industria-produktuak lortzeko, konpontzeko, mantentzeko, eraldatzeko edo berrerabiltzeko jarduerak, baita produktuak edo azpiproduktuak ontziratzeko, paketatzeko, aprobetxatzeko, berreskuratzeko eta deuseztatzeko jarduerak ere, erabilitako baliabideak, prozesu teknikoak eta, hala badagokio, instalazioak edozein izanik ere.

a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje y el aprovechamiento, recuperación y eliminación de productos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados y, en su caso, las instalaciones que éstas precisen.

b) Energia eta energia-produktuak sortu, banatu eta hornitzeko jarduerak.

b) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos energéticos.

c) Meatokiak eta gainerako geologia-baliabideak ikertzeko, ustiatzeko eta baliatzeko jarduerak, baliabide horien jatorria eta egoera fisikoa edozein izanik ere.

c) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que fuera su origen y estado físico.

d) Industria nuklear eta erradiaktiboak.

d) Las industrias nucleares y radiactivas.

e) Armak eta lehergaiak fabrikatzeko industriak, eta defentsarako egokitzat jotzen direnak.

e) Las industrias de fabricación de armas y explosivos y aquellas que se declaren de interés para la defensa.

f) Elikagaien, nekazaritzaren, abereen, basoen eta arrantzaren industriak.

f) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.

g) Garraioarekin eta telekomunikazioekin zerikusia duten industria-jarduerak.

g) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.

h) Sendagaiekin eta osasunarekin zerikusia duten industria-jarduerak.

h) Las actividades industriales relativas al medicamento y a la sanidad.

i) Kultura sustatzearekin zerikusia duten industria-jarduerak.

i) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.

2.2.– Industria Erregistroak nortasun fisikoa edo juridikoa duten honako zerbitzu-erakunde eta enpresa hauen datuak bilduko ditu:

2.2.– Así mismo, el Registro Industrial contendrá los datos relativos a las entidades de servicios y empresas con personalidad física o jurídica:

a) Artikulu honen 2. paragrafoko 2.1 atalean adierazten diren establezimendu eta jarduerekin zuzenean lotutako industria-arloko ingeniaritzako, diseinuko, aholkularitza teknologikoko eta laguntza teknikoko zerbitzuak eskaintzen dituztenak.

a) Que realicen servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica de carácter industrial directamente relacionados con los establecimientos y actividades indicadas en el párrafo 2, apartado 2.1 del presente artículo.

b) Egiaztapen Erakundeen, Kontrol Erakundeen, laborategien eta industria-segurtasunaren eta -kalitatearen arloko bestelako agenteak, Administrazio Publikoekin lankidetzan aritzeko.

b) Las Entidades de Acreditación, Organismos de Control, Laboratorios y otros agentes en materia de seguridad y calidad industriales, para colaborar con las Administraciones Públicas.

3.– Industria-erloan eskudun den Sailak 2.2 ataleko b) paragrafoan adierazitako jarduerak eta establezimenduak zehatzago mugatu, deskribatu eta sailkatu ahal izango ditu.

3.– El Departamento competente en materia de industria podrá establecer una delimitación, descripción o clasificación más precisa de las actividades y establecimientos indicados en el párrafo b) del apartado 2.2.

4.– Artikulu honen 2.1 eta 2.2 ataletan adierazten diren jardueraren deskribapen literalak indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeen arabera transkribatu beharko dira.

4.– Las descripciones literales de la actividad reflejadas en los apartados 2.1 y 2.2 del presente artículo deberán trascribirse en términos de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) vigente.

15. artikulua.– Dokumenturik aurkeztea eskatzen ez duten jarduerak.

Artículo 15.– Actividades no sujetas.

1.– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena aurkeztea eskatzen ez duten industria-jarduerak garatzen dituzten eta jarduera hasi aurreko administrazio-baimenaren erregimenari lotuta ez dauden industria-erakunde eta -enpresek jarduera hasi ondoren beren jarduerari buruzko datuak biltzen dituen borondatezko jakinarazpena aurkez dezakete industria-administrazioaren arloan eskumena duen organoan, ondoren datu horiek Industria Erregistroan sartzeko, azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 5. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoari jarraiki.

1.– Las entidades y empresas industriales que realicen actividades industriales, para las que no sea obligatorio presentar declaración responsable o comunicación y que no estén sometidas al régimen de autorización administrativa previa al inicio de la actividad, podrán presentar, una vez iniciada su actividad, ante el órgano competente en materia de administración industrial, una declaración voluntaria aportando datos sobre su actividad, para su posterior incorporación al Registro Industrial, conforme se dispone en el artículo 5 párrafo 4 de la Ley 8/2004, de 12 de diciembre.

2.– Jarduerari buruzko datuak (ondoren Industria Erregistroan sartzeko) borondatez aurkezten diren kasuak maiatzaren 7ko 559/2010 Errege Dekretuaren 4. artikuluan jasotzen dira, eta besteak beste, honako hauek dira:

2.– Los supuestos en los que de forma voluntaria se aporten datos sobre su actividad, para su posterior incorporación al Registro Industrial, están recogidos en el artículo 4 del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, y serán, entre otros, los siguientes:

a) Ingeniaritzako, diseinuko eta aholkularitza teknologikoko zerbitzuak.

a) Los servicios de ingeniería, diseño y consultoría tecnológica.

b) Laborategiak.

b) Los laboratorios.

16. artikulua.– Inskripzioa.

Artículo 16.– Inscripción.

1.– Industria Erregistroko inskripzioa honela egingo da:

1.– La inscripción en el Registro Industrial se realizará:

a) Industria-arloan eskudun den Sailak Lurralde Historikoetan dituen Lurralde Ordezkaritzek ofizioz egingo dute, betiere oinarritzat hartuta interesdunek erantzukizun-adierazpenetan edo jakinarazpenetan aurkeztutako datuak -dekretu honen 4. artikuluan aurreikusten direnak- edo eskudun den organoak jarduera hasi aurretik emandako baimenetan edo dekretu honen 15. artikuluan aurreikusitako borondatezko jakinarazpenetan jasotako datuak.

a) De oficio por las Delegaciones Territoriales de cada uno de los Territorios Históricos del Departamento competente en materia de industria, a partir de los datos aportados en las declaraciones responsables o comunicaciones realizadas por los interesados, previstas en el artículo 4 del presente decreto, o en las autorizaciones previas al inicio de actividad concedidas por el órgano competente, o en las comunicaciones voluntarias previstas en el artículo 15 del presente Decreto.

b) Edo Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroak edo hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko beste Erregistro batzuek emandako datuak oinarritzat hartuta,

b) De los datos suministrados por el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias o, en su caso, por otros Registros de la Administración Autónoma de Euskadi,

c) Edo Beste Administrazio Publiko edo Erakunde Ofizial batzuek emandako datuak oinarritzat hartuta.

c) De los datos que le puedan suministrar otras Administraciones Públicas u Organismos Oficiales.

2.– Modu berean egingo dira dekretu honen 2. artikuluko 4 paragrafoan aurreikusitako aldaketei nahiz jardueraren amaierari buruzko oharrak.

2.– De igual manera se realizarán las anotaciones relativas a las modificaciones previstas en el artículo 2, párrafo 4 del presente Decreto, así como al cese de actividad.

3.– Inskripzioa baliabide informatikoen bidez egingo da, betiere bizkortasunaren, arintasun administratiboaren eta gutxieneko kostuaren printzipioei jarraiki.

3.– La inscripción se llevará a cabo mediante procedimientos informáticos, de acuerdo a los principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste.

4.– Industria Erregistroko datuak etengabe eguneratuak egon daitezen beharrezkoak diren jardunak garatu eta egiaztapenak egingo dira.

4.– Se realizarán las actuaciones y comprobaciones necesarias para que los datos del Registro Industrial estén permanentemente actualizados.

17. artikulua.– Edukia.

Artículo 17.– Contenido.

Honako datu hauek bilduko dira Industria Erregistroan:

Los datos que incluirá el Registro Industrial serán los siguientes:

1.– Oinarrizko datuak.

1.– Datos básicos.

a) Erakundeei edo enpresei buruzkoak:

a) Relativos a entidades o empresas:

– Identifikazio fiskaleko zenbakia.

– Número de identificación fiscal.

– Autonomia Erkidegoak esleitutako identifikazio-zenbakia.

– Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma.

– Titularra (izen-abizenak, izen soziala edo izena).

– Titular (Nombre y apellidos, razón social o denominación).

– Egoitza soziala (helbidea, herria, udalerria, posta-kodea, Lurralde Historikoa, telefono- eta fax-zenbakiak, helbide elektronikoa eta URLa).

– Domicilio social (dirección, localidad, municipio, código postal, Territorio Histórico, teléfono, fax, correo electrónico, página web y URL).

– Jarduera ekonomiko nagusia (indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko kodea) eta, hala badagokio, garatutako bestelako jarduerak.

– Actividad económica principal (código CNAE vigente) y, en su caso, otras actividades desarrolladas.

b) Establezimenduari buruzkoak:

b) Relativos al establecimiento:

– Identifikazio fiskaleko zenbakia.

– Número de identificación fiscal.

– Autonomia Erkidegoak esleitutako identifikazio-zenbakia.

– Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma.

– Izena edo errotulua.

– Denominación o rótulo.

– Kokapena. - (helbidea, herria, udalerria, posta-kodea, Lurralde Historikoa, telefono- eta fax-zenbakiak, helbide elektronikoa eta URLa).

– Localización. (Dirección, localidad, municipio, código postal, Territorio Histórico, teléfono, fax, correo electrónico, página web y URL).

– Jarduera ekonomiko nagusia (indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko kodea) eta, hala badagokio, garatutako bestelako jarduerak.

– Actividad económica principal (código CNAE vigente) y, en su caso, otras actividades desarrolladas.

c) Egiaztapen Erakundeei, Kontrol Erakundeei, Laborategiei eta industria-segurtasunaren eta -kalitatearen arloko bestelako agenteei buruzkoak:

c) Respecto a las Entidades de Acreditación, Organismos de Control, Laboratorios y otros agentes en materia de seguridad y calidad industrial:

– Identifikazio fiskaleko zenbakia.

– Número de identificación fiscal.

– Titularra (izen-abizenak, izen soziala edo izena).

– Titular (Nombre y apellidos, razón social o denominación).

– Egoitza soziala (helbidea, herria, udalerria, posta-kodea, Lurralde Historikoa, telefono- eta fax-zenbakiak, helbide elektronikoa eta URLa).

– Domicilio social (dirección, localidad, municipio, código postal, Territorio Histórico, teléfono, fax, correo electrónico, página web y URL).

– Jarduera ekonomiko nagusia (indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodea).

– Actividad económica principal (código CNAE vigente).

– Jardun-eremu materiala eta geografikoa.

– Ámbito de actuación material y geográfico.

2.– Datu osagarriak.

2.– Datos complementarios.

Adierazitakoez gain, honako datu osagarri hauek jasoko dira Erregistroan:

Se harán constar, además, los datos complementarios relativos a:

– Jarduera hasi aurreko administrazio-baimena zer egunetan aurkeztu den eta zer organo eskuduni aurkeztu zaion, baimen hori nahitaezkoa den kasuetan.

– En el supuesto que sea preceptiva, fecha de concesión de la autorización administrativa previa al inicio de la actividad y órgano competente que lo concede.

– Erantzukizun-adierazpena edo jakinarazpena zer egunetan aurkeztu den eta zer organo eskuduni aurkeztu zaion. Aldaketei edo jardueraren amaierari buruzko jakinarazpenen kasuan, jakinarazpena zer egunetan aurkeztu den eta zer organo eskuduni aurkeztu zaion.

– Fecha de presentación de la declaración responsable o comunicación y órgano competente ante el que se presenta. En el caso de comunicaciones de modificaciones o cese de la actividad, fecha de la presentación de la comunicación y órgano competente ante el que se presenta.

– Eskakizunak, ikuskapenak eta zehapenak betetzearen egiaztapenei buruzko informazioa.

– Información relativa a comprobaciones de cumplimiento de requisitos, inspecciones y sanciones.

– Zerbitzu-emaileen erantzukizun zibil profesionaleko aseguruei buruzko informazioa, horretara behartuta dauden kasuan.

– Información relativa a los seguros de responsabilidad civil profesional de los prestadores que estén obligados a ello.

3.– Berariazko datuak.

3.– Datos específicos.

Industria-arloan eskudun den Sailak artikulu honen 1. eta 2. paragrafoetan adierazten diren datuez gain, berariazko beste datu batzuk eska ditzake baita honako hauei buruzko datuak ere:

Además de los datos referidos en los párrafos 1 y 2 de este artículo, el Departamento competente en materia de industria podrá recabar otros datos específicos y solicitar los datos relativos a:

– Kapital soziala.

– Capital social.

– Establezimenduaren deskribapena eta ezaugarriak, esaterako, eraikinei buruzkoak (orube-azalera, eraikitze-azalera eta kontratatutako potentzia elektrikoa).

– Descripción y características del establecimiento, tales como los relativos a las edificaciones en cuanto a su superficie en solares y construcción; y la potencia eléctrica contratada.

– Urteko batez besteko plantilla.

– Plantilla media anual.

– Lehengaiak eta bukatutako produktuak.

– Materias primas y productos terminados.

– Lege-esparruak.

– Campos reglamentarios.

18. artikulua. - Dibisioak eta sekzioak.

Artículo 18.– Divisiones y Secciones.

1.– Industria Erregistroan bildutako informazioa honako dibisio eta sekzio hauetan egituratuko da:

1.– La información contenida en el registro Industrial se estructurará en las divisiones y secciones siguientes:

a) dibisioa: Industria-establezimendu eta -jarduerak.

a) División 1: Establecimientos y actividades industriales.

Dibisio horren sekzioak indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren bi digituko taldeez osatuak egongo dira, 14. artikuluaren 2. paragrafoko 2.1 atalean bildutako jarduerei dagozkienak.

Las secciones de esta división estarán formadas por las agrupaciones de dos dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) vigente, correspondientes a las actividades incluidas en el artículo 14, párrafo 2. apartado 2.1.

b) 2. dibisioa: 14. artikuluaren 2. paragrafoko 2.2 atalaren a) azpiatalean biltzen diren industria-jarduerarekin lotutako enpresak eta zerbitzu-erakundeak, indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren arabera azpizatitu eta antola daitezkeen honako sekzio hauekin:

b) División 2: Empresas o entidades de servicios relativas a la actividad industrial, incluidas en el artículo 14, párrafo 2, apartado 2.2, subapartado a), formado con las siguientes secciones, que podrá subdividirse y organizarse de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente en:

– Aholkularitza-enpresak.

– Empresas consultoras.

– Ingeniaritza-enpresak.

– Empresas de ingeniería.

– Proiektugileak eta diseinatzaileak.

– Proyectistas y diseñadores.

– Instalatzaileak.

– Instaladores.

– Kontserbatzaileak eta mantentzaileak.

– Conservadores y mantenedores.

c) 3. dibisioa: Industria-kalitatearen eta -segurtasunaren arloan Administrazio Publikoekin lankidetzan aritzeko gaitutako erakunde eta agenteak (14. artikuluaren 2. paragrafoko 2.2 atalaren b) azpiatalean biltzen dira), indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren arabera azpizatitu eta antola daitezkeen honako sekzio hauekin:

c) División 3: Entidades o Agentes habilitados, para colaborar con las Administraciones Públicas en el campo de la calidad y seguridad industrial, incluidos en el artículo 14, párrafo 2, apartado 2.2, subapartado b), formado con las siguientes secciones, que podrá subdividirse y organizarse de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente:

– Egiaztatze-erakundeak.

– Entidades de acreditación.

– Normalizazio-erakundeak.

– Organismos de normalización.

– Kontrol-erakundeak.

– Organismos de control.

– Entsegu-laborategiak.

– Laboratorios de ensayo.

– Kalibrazio-laborategiak.

– Laboratorios de calibración.

– Ziurtatze-erakundeak.

– Entidades de certificación.

– Auditoretza- eta ikuskaritza-erakundeak.

– Entidades de auditoría y de inspección.

– Ingurumen-egiaztatzaileak.

– Verificadores medioambientales.

– Berotegi-efektuko gasen emisio-txostenen egiaztatzaileak.

– Verificadores de informes de emisión de gases de efecto invernadero.

– Beste erakunde laguntzaile batzuk (istripu larrien arloko erakunde ebaluatzaileak, profesional kualifikatuei prestakuntza emateko erakunde aitortuak).

– Otros agentes colaboradores (entidades evaluadoras en materia de prevención de accidentes graves, entidades reconocidas para la formación de profesionales cualificados).

2.– Aurreko idatzi-zatian ezarritako dibisio bakoitzak lurralde-aurkibide bat izango du eta bertan ondoko datuak sartuko dira:

2.– Cada una de las divisiones establecidas en el apartado anterior, contendrá un índice territorial, al que se incorporaran los siguientes datos:

a) Titularraren identifikazioa.

a) Identificación del titular.

b) Helbidea.

b) Domicilio.

c) Jarduera, biltzen duen dibisioari eta sekzioari dagokiona.

c) Actividad, que corresponderá con la división y sección a la que pertenezca.

19. artikulua.– Identifikazio-zenbakiak esleitzea.

Artículo 19.– Asignación de identificativos.

1.– Industria Erregistroan inskribatzeak identifikazio-zenbaki bat esleitzea dakar.

1.– La inscripción en el Registro Industrial supone la asignación de un número de identificación.

2.– Industria-arloan eskudun den Sailak Lurralde Historikoetan dituen Lurralde Ordezkaritzek –Industria Erregistroko kudeaketaren arduradunek– dagokion enpresari inskribatua izan dela eta esleitu zaion identifikazio-zenbakia jakinaraziko diote hurrengo hamabost egun baliodunen barruan.

2.– Las Delegaciones Territoriales de cada uno de los Territorios Históricos del Departamento competente en materia de industria, encargadas de la gestión del Registro Industrial, comunicarán a la empresa su inscripción y el número de identificación asignado dentro de los quince días hábiles siguientes a ésta.

20. artikulua.– Erregistrora sartzeko eta datuak zabaltzeko arauak.

Artículo 20.– Normas de acceso y difusión.

1.– Datuen publizitatea:

1.– Publicidad de los datos:

a) Izaera publikoa dute 17. artikuluko 1. atalean adierazten diren datu oinarrizkoek. Hala ere, titularrek eta interes zilegi eta zuzena egiaztatzen duten hirugarrenek soilik izango dute izaera pertsonaleko datuetara sartzeko aukera; izan ere, betetzekoak izango dira abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoa eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Lege Organiko hori garatzeko erregelamendua onartu zuena.

a) Los datos básicos indicados en el apartado 1 del artículo 17 tienen carácter público. No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que acrediten un interés legítimo y directo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo dicha Ley Orgánica.

b) Konfidentzialak izango dira Industria Erregistroan jasotzen diren gainerako datuak eta espedientean azaltzen diren bestelako datu teknikoak, eta haien tratamendu informatikoa edo estatistikoa egin ondoren soilik zabaldu ahalko dira, agregatuta.

b) El resto de los datos incorporados al Registro Industrial y otros datos técnicos que figuren en el expediente, tendrán carácter confidencial, y sólo podrán difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o estadístico.

c) Enpresa-sektorearentzat eta, oro har, herritarrentzat interesekoak diren Industria Erregistroko datuak argitaratuko ditu aldiro industria-arloan eskudun den sailak, industria-jardueraren, haren lurralde-banaketaren eta bilakaeraren berri emateko.

c) El Departamento competente en materia de industria publicará periódicamente los datos del Registro Industrial que sean de interés general para el sector empresarial y los ciudadanos en general, para dar a conocer los datos de la actividad industrial, su distribución territorial y su evolución.

2.– Datuetarako sarbidea.

2.– Acceso a los datos.

Publikoa da Dekretu honen 17. artikuluko 1.a) eta 1.b) ataletan adierazi diren oinarrizko datuetarako sarbidea, eta www.euskadi.net webgunean ikusi ahal izango dira.

El acceso para consulta de los datos de carácter básico, indicados en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 17 es público y podrá realizarse en la web www.euskadi.net

Dekretu honen 17. artikuluko 2. atalean adierazten diren datu osagarriak kontsultatzeko, aurretiazko kontsulta-eskaera bat egin beharko dute, idazki bidez, datu horiek jakiteko interes zilegia egiaztatzen duten pertsona fisiko eta juridikoek. Eskaera bitarteko elektronikoen bidez egiteko aukera izango da, baldin eta erregistroaren antolamenduak horretarako aukera ematen badu. Eskaera zehatzak egin behar dira, eta ondo mugatu behar da zer informazio eskatzen den.

El acceso para consulta de los datos complementarios indicados en el apartado 2 del artículo 17, se formalizará, previa petición de parte de las personas físicas o jurídicas que demuestren un interés legítimo para el conocimiento de los datos, por escrito y cuando así lo permita la organización del Registro y también por medios electrónicos. En todo caso, las solicitudes deberán ser específicas, delimitándose la información requerida.

3.– Estatistika-sekretua.

3.– Secreto Estadístico.

Ez zaizkio Industria Erregistroko datuen sarbideari eta publizitateari aurreko idatzi-zatietan arautu zaizkion mugak ezarriko estatistika-sekretuaz bermatutako estatistika-informazioari, eta bete egingo da, ondorioz, apirilaren 23ko 4/1986 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoak, horri buruz arautzen duena.

Las limitaciones de acceso y publicidad de los datos del Registro Industrial recogidas en los apartados anteriores, no son de aplicación en la información estadística garantizada por el secreto estadístico conforme a la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

21. artikulua.– Administrazio Publikoaren Organoen arteko koordinazioa.

Artículo 21.– Coordinación entre Órganos de la Administración Pública.

1.– Industria Erregistroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroa elkarreragileak izango dira elkarren artean eta informazioa bitarteko elektroniko edo telematikoen bidez koordinatuko dute. Bi erregistroetako sistema informatikoak elkarreragileak izango direla eta koordinatuko direla bermatzeko aplikazio informatikoak eta teknologiak eskuratuko dituzte eta hori egin ahal izateko neurriak hartuko dituzte.

1.– El Registro Industrial y el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco se mantendrán, entre ellos, ínteroperativos y coordinaran su información por medios electrónicos o telemáticos. Se adoptarán las medidas necesarias e incorporaran a sus respectivos ámbitos, las aplicaciones informáticas y las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad y coordinación de los distintos sistemas informáticos de ambos registros.

2.– Era berean, Industria Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko beste Erregistro batzuekin harremanetan jar daiteke eta informazioa haiekin koordinatu, hain zuzen ere eraginpean hartutako erregistroetako sistema informatikoak elkarreragileak izango direla eta koordinatuko direla bermatzeko hartu beharreko neurriak hartuz eta beharrezko aplikazio informatikoak eta teknologiak ezarriz.

2.– Así mismo, el Registro Industrial, podrá interrelacionarse y coordinar su información con otros Registros de la Administración Autónoma de Euskadi, adoptando las medidas necesarias y estableciendo las aplicaciones informáticas y las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad y coordinación de los distintos sistemas informáticos de los registros afectados.

3.– Industria Erregistroko datuak oinarritzat hartuta eta erakunde horrekin koordinatuta Administrazioko beste Organo batzuek ere esleituta dituzten helburuak betetzeko egokitzat jotzen dituzten datu-baseak sor ditzakete, Administrazio Erregistroen bikoiztasuna saihestuz. Kasu horretan, sortutako datu-base horiek Industria Erregistroarekin informatikoki koordinatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak hartuko dira.

3.– Partiendo de los datos del Registro Industrial, y en coordinación con el mismo, otros Órganos de la Administración podrán crear aquellas bases de datos que crean oportunas para llevar a cabo los objetivos que tengan encomendados, evitando con ello la duplicidad de Registros Administrativos. En este supuesto, se adoptarán las medidas técnicas necesarias para que estas bases de datos se encuentren coordinadas a nivel informático con el Registro Industrial.

4.– Erregistroetan edo datu-baseetan jasota dauden datu komunetan izaten diren aldaketak hautemateko aukera eman behar dute ezartzen diren sistema informatikoek. Aldaketak hautematen direnean, erregistroetan edo datu-baseetan sartuko dituzte organo eskudunek beharrezkoak izan daitezkeen eguneratzeak eta aldaketak, eta behar bezala jakinaraziko dira guztiak ere.

4.– Los sistemas informáticos implantados permitirán la detección de variaciones en los datos comunes recogidos en los distintos Registros o bases de datos. Una vez detectadas las variaciones, se introducirán en los distintos Registros o bases de datos, por parte de los órganos competentes, las actualizaciones y modificaciones necesarias, que serán debidamente comunicadas.

22. artikulua.– Datuak Industria Erregistro Integratuari jakinaraztea.

Artículo 22.– Comunicación de datos al Registro Integrado Industrial.

Maiatzaren 7ko 559/2010 Errege Dekretuan xedatutakoa betez, industria-arloan eskumena duen ministerioari helaraziko zaizkio aipatutako Errege Dekretuaren 5. artikuluan aurreikusitako oinarrizko datuak eta datu osagarriak, ondoren Industria Erregistroan sartzeko. Datu horien bidalketarako, Industria Erregistro Integratua eta Industria Erregistroa elkarreragileak izango direla eta koordinatuko direla ziurtatzeko hartu beharreko neurriak eta beharrezko teknologiak ezarriko dira. Era berean, datuetan eta jarduera-eteteetan gertatzen diren aldaketa esanguratsuak jakinaraziko dira.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, se dará traslado al ministerio competente en materia de industria, para su inclusión en el Registro Integrado Industrial, de los datos básicos y complementarios previstos en el artículo 5 del precitado Real Decreto. Para su remisión, se establecerán las medidas y tecnologías necesarias que aseguren la interoperabilidad y coordinación entre el Registro Integrado Industrial y el Registro Industrial. Así mismo se dará traslado de las variaciones significativas de los datos y de los ceses de actividad.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
ZEHAPEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

23. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 23.– Infracciones y Sanciones.

1.– Dekretu honetan xedatutakoa ez betetzea, 11. artikuluan ezarritakoa barne, azaroaren 12ko 8/2004 Legearen VI. kapituluan (Arau-hausteak eta Zehapenak) jasotzen denaren arabera zigortuko da.

1.– El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, incluido lo establecido en el artículo 11, será sancionable conforme lo recogido en el Capítulo VI, Infracciones y Sanciones, de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre.

2.– Era berean, dekretu honetan xedatutakoa ez betetzeak industria-jarduera garatzeko aplikagarria den sektore-legedian eskatzen diren baldintzak ez betetzea badakar, ez-betetze hori dagokion arloko indarreko legedian ezarrita dagoen eta aplikagarria den arau-hausteen eta zehapenen erregimenaren arabera zigortuko da.

2.– Así mismo, si el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto supusiera incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación sectorial que le sea aplicable para realizar la actividad industrial, éste será sancionable de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones establecido y que le sea de aplicación según la materia, en la legislación vigente.

3.– Gabeziak ez badira aurreikusitako epean zuzentzen azaroaren 12ko 8/2004 Legearen VI. kapituluan (Arau-hausteak eta Zehapenak) xedatutakoari jarraituko zaio.

3.– En el supuesto de que las deficiencias no se subsanen en el plazo previsto, se procederá conforme lo dispuesto en el Capítulo VI, Infracciones y Sanciones, de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arau-indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Honako xedapen hauek indargabetuta geratzen dira:

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

1.– 5/1996 Dekretua, urtarrilaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Establezimenduen Erregistroa eta establezimenduak instalatzeko, zabaltzeko eta tokiz aldatzeko Jardunbidea arautzen dituen Erregelamendua dena.

1.– Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el régimen para su instalación, ampliación y traslado.

2.– Agindua, 2002ko urtarrilaren 30ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu Industrialen Erregistroan inskribatzeko prozedura onartzen duena.

2.– Orden de 30 de enero de 202, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba el procedimiento de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Eta Dekretu honek xedatzen duenaren kontrakoa den edo Dekretu honek xedatzen duenarekin kontraesanean dagoen maila bereko edo txikiagoko beste xedapen oro.

3.– Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Urriaren 7ko 422/2013 Dekretuaren (nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa) aldaketa.

1.– Modificación del Decreto 422/2013, de 7 de octubre, sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Urriaren 7ko 422/2013 Dekretuari (nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa) 8 bis artikulua gehitu zaio:

Al Decreto 422/2013, de 7 de octubre, sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se adiciona el artículo 8 bis:

«8 bis artikulua.– Ez-betetzeak eta jarduera etetea.

«Artículo 8 bis.– Incumplimientos y cese de la actividad.

1.– Nekazaritza eta elikadurako industriek industria-jarduera garatzeko aplikagarria den legedian eskatzen diren funtsezko eskakizunak ez betetzeak, betiere jarduera motaren arabera, jarduera automatikoki etetea ekarriko du dagokion arduradunak ez-betetzearen berri izan bezain laster, ez-betetzea eragin duen egoera zuzentzen den arte.

1.– El incumplimiento de los requisitos esenciales exigidos por la legislación que le sea aplicable para realizar la actividad industrial a las industrias agrarias y alimentarias, dependiendo del tipo de actividad de que se trate, supondrá el cese automático de la actividad desde el mismo momento en que la persona responsable tenga conocimiento de ello, hasta que la causa que originó el incumplimiento se subsane.

2.– Nekazaritza eta elikadurako industrien arloko Sail eskudunaren administrazio-organo eskudunak bere kontrol- eta ikuskapen-jardunean jarduera garatzeko aplikagarria den legedian eskatzen diren funtsezko eskakizunen ez-betetzea gertatu dela baina jarduera ez dela eten egiaztatzen duenean, jarduera horretarako emandako Ebazpenaren bidez geldiaraziko du berehala, betiere interesdunari zer esateko duen entzuteko hiru egun balioduneko epea emanez.

2.– Cuando el órgano administrativo competente del Departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias, en el ejercicio de su actividad de control e inspección, constate un incumplimiento de los requisitos esenciales exigidos por la legislación que le sea aplicable para realizar la actividad, y compruebe que la actividad no ha cesado, procederá de inmediato a la paralización de la actividad mediante Resolución dictada al efecto, previa audiencia a la persona interesada en un plazo de tres días hábiles.

3.– Jarduera eteteko ebazpenak beste ondorio bat ere ekar dezake: interesatua behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagora itzularaztera, eta urtebetez behintzat gauza berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea. Jarduerari ezingo zaio berriz ekin jarduera geldiaraztea edo etetea eragin zuen egoera zuzendu arte eta nekazaritza eta prozeduran jarduten duen elikadurako industrien arloko Sail eskudunaren agintari eskudunak horrela egin dela egiaztatu arte, betiere uztailaren 16ko Industriari buruzko 21/1992 Legean ezarritakoari jarraiki».

3.– La Resolución de paralización de la actividad podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año. La actividad no podrá reanudarse en tanto no se haya subsanado la causa que dio lugar a la paralización o cese, y sea constatado tal hecho por autoridad competente del Departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias actuante en el procedimiento, en los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria».

2.– Urriaren 7ko 422/2013 Dekretuaren (nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa) aldaketa.

2.– Modificación del Decreto 422/2013, de 7 de octubre sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Urriaren 7ko 422/2013 Dekretuari (nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa) 8 ter artikulua gehitu zaio:

Al Decreto 422/2013, de 7 de octubre, sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se adiciona el artículo 8 ter:

«8 ter artikulua.–

«Artículo 8 ter.–

1.– Erantzukizun-adierazpenean jasotako funtsezko datu, azalpen edo dokumenturen bat zuzena ez bada, edo faltsua bada, edo haietako bat falta bada edo horietakoren bat aurkeztu ez dela egiaztatzen bada, nekazaritza eta elikadurako industrien arloko Sail eskudunaren administrazio-organo eskudunak jarduera horretarako emandako Ebazpenaren bidez geldiaraziko du berehala, betiere interesdunari zer esateko duen entzuteko hiru egun balioduneko epea emanez.

1.– En el supuesto de que se haya producido alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe a la declaración responsable, o cuando se constate la no presentación de la misma, se procederá de inmediato por el órgano administrativo competente del Departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias, a la paralización de la actividad mediante Resolución dictada al efecto, previa audiencia a la persona interesada en un plazo de tres días hábiles.

2.– Jarduera eteteko ebazpenak beste ondorio bat ere ekar dezake: interesatua behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagora itzularaztera, eta urtebetez behintzat gauza berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea. Jarduerari ezingo zaio berriz ekin jarduera geldiaraztea edo etetea eragin zuen egoera zuzendu arte eta nekazaritza eta prozeduran jarduten duen elikadurako industrien arloko Sail eskudunaren agintari eskudunak horrela egin dela egiaztatu arte, betiere uztailaren 16ko Industriari buruzko 21/1992 Legean ezarritakoari jarraiki.

2.– La Resolución de paralización de la actividad podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año. La actividad no podrá reanudarse en tanto no se haya subsanado la causa que dio lugar a la paralización o cese, y sea constatado tal hecho por autoridad competente del Departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias actuante en el procedimiento, en los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria.

3.– Erantzukizun-adierazpeneko edozein datu, adierazpen edo dokumentutan funtsezkoa ez den zer edo zer ez baldin bada zehatza, gezurra baldin bada edo faltan baldin badago eta horiek aurkeztea ezinbestekoa baldin bada, nekazaritza eta elikadurako industrien arloko Sail eskudunaren administrazio-organo eskudunak emango dio horren berri interesdunari, hain zuzen egutegiko 15 eguneko epean zehatza ez den, gezurra den edo falta den hori konpon dezan».

3.– En el supuesto de que se haya producido alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en cualquier dato, manifestación o documento preceptivo que acompañe a la declaración responsable, el órgano administrativo competente del Departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias, comunicará al interesado tal situación, para que en un plazo de 15 días naturales proceda a subsanar las precitadas inexactitudes, falsedades u omisiones».

AZKEN XEDAPENENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik 30 eguneko epean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko martxoaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental