Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2015eko apirilaren 7a, asteartea

N.º 63, martes 7 de abril de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
1517
1517

AGINDUA, 2015eko otsailaren 23koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, zeinarekin betearazi egiten baita -5463/2002 kasazio-errekurtsoan- EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako hirugarren Salak (4. Sekzioa) emandako 2014ko azaroaren 21eko Ebazpena. Errekurtsoa hori honako honi buruzkoa da: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuak 2001eko apirilaren 27an emandako Aginduari buruzkoa; izan ere, agindu horren bitartez onartu egiten baitira Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak.

ORDEN de 23 de febrero de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se ejecuta la Sentencia de 21 de noviembre de 2014, dictada por la Sala Tercera, Sección 4.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación n.º 5463/2002, referente a la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.

Ikusi eta aztertu da: Bizkaiko Farmazialarien Elkargoari dagokionez, Auzitegi Gorenaren Epaia betearazteko espedientea:

Visto y examinado el expediente de ejecución de Sentencia del Tribunal Supremo, referente al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, sobre la base de los siguientes:

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.- 2015eko urtarrilaren 23an, Herri Administrazio eta Justizia Sailean ofizio bat jaso zen, EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak bidalitakoa, eta -5463/2002 kasazio-errekurtsoan- EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien hirugarren Salak (4. Sekzioa) 2014-11-21ean emandako Epaia betearazteko zena. Errekurtsoa hori honako honi buruzkoa da: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuak, 2001eko apirilaren 27an, emandako Aginduari buruzkoa; izan ere, agindu horren bitartez onartu egiten baitira Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak.

Primero.– El 23 de enero de 2015 ha tenido entrada en el Departamento de Administración Pública y Justicia, oficio remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para la ejecución de la Sentencia dictada el 21 de noviembre de 2014 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, del Tribunal Supremo, en el recurso de casación n.º 5463/2002, referente a la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.

Bigarrena.- 2001eko irailaren 21ean, Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu zuen, EAEko Auzitegi Nagusian; hain justu ere Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuak, 2001eko apirilaren 27an, emandako Aginduaren aurka; eta errekurtsoa horretan, bestalde, aipatu aginduko 1. artikuluko tartekia zuzenbidearekin bat ez zetorrela deklaratzeko eskatzen zen; izan ere, bertan Herri Administrazioari lotutako profesionalak salbuetsi egiten dira kolegiatzeko obligaziorik, baldin eta Lan- edo Administrazio-Zuzenbidearekin erregulatutako zerbitzu-lotutarik badute. Guztiarekin ere, salbuespen hori baliogabetzeko eskatzen zen.

Segundo.– El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia interpuso el 21 de septiembre de 2001 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, solicitando se declarase no ajustado a Derecho el inciso del artículo 1 de dicha Orden, en el cual se exime de la obligatoriedad de colegiación a los profesionales vinculados con la Administración Pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho Administrativo o Laboral, acordando la nulidad de dicha exención.

Hirugarrena.- 2002ko apirilaren 25ean, EAEko Auzitegi Nagusiak epai bat eman zuen, zeinarekin ezetsi egin zuen Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialak aurkeztutako errekurtsoa, zehazki, Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2001eko apirilaren 27ko Aginduaren aurkakoa zena; izan ere, agindu horren bitartez onartu egin ziren Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak.

Tercero.– El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó Sentencia el 25 de abril de 2002, desestimando el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia contra la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.

Laugarrena.- 2002ko irailaren 5ean, aipatu elkargoak kasazio-errekurtsoa bat aurkeztu zuen, EAEko Auzitegi Nagusiaren 2002ko apirilaren 25eko Epaiaren aurkakoa zena; baina, Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak (4. Sekzioa) 2014ko azaroaren 21eko Baiespen-epaia eman zuen, eta agindu honen bitartez betearazi egiten da epai hori.

Cuarto.– El 5 de septiembre de 2002 dicho Colegio interpuso recurso de casación contra la Sentencia de 25 de abril de 2002 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictándose el 21 de noviembre de 2014 por la Sala Tercera, Sección 4.ª, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sentencia estimatoria, la cual se ejecuta mediante la presente Orden.

Bosgarrena.- Herri Administrazio eta Justizia Saileko Zerbitzu Teknikoek aztertu dute espedientea, eta ondoren, ebazpen-proposamena egin dute. Hona hemen horretarako kontuan hartu dituzten

Quinto.– El expediente ha sido examinado por los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Pública y Justicia que, a su vista, han elevado Propuesta de Resolución, atendiendo a los siguientes:

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Lehenengoa.- Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.22 artikuluan ezartzen denez (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartua), profesionalen elkargoen eta tituludun lanbideen alorreko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoari baino ez dagokio, hargatik eragotzi gabe Espainiako Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa aplikatzea.

Primero.– El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Bigarrena.- Herri Administrazio eta Justiziako sailburuari dagokio estatutuak aldatzeko espediente hau agindu bidez ebaztea. Hala ezarrita dago Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 2-1.2 eta 8-1-d) artikuluetan.

Segundo.– Corresponde al Consejero de Administración Pública y Justicia dictar, mediante Orden, la resolución del presente expediente de ejecución de sentencia y modificación de Orden de aprobación de estatutos, en virtud de lo previsto en los artículos 2-1.2 y 8-1-d) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

Hirugarrena.- Administrazioarekiko auzien arloko epaitegiei eta auzitegiei dagokie epaitutakoa betearazteko ahalmena; eta, parteek, bestalde, obligazioa dute epaiak eta ebazpenak betetzekoa; betiere kontsignatutako era eta zehaztapenekin bat etorriaz, horixe xedatzen baita Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 103.1 eta 103.2 artikuluetan.

Tercero.– En los Juzgados y Tribunales del Orden de lo Contencioso-Administrativo reside la potestad de hacer ejecutar lo juzgado y en las partes del proceso la obligación de acatar sus sentencias y resoluciones, dando cumplimiento a las mismas en la forma y términos que en éstas se consignen, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 103.1 y 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5463/2002 kasazio-errekurtsoan, 2014ko azaroaren 21ean, Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak (4. Sekzioa) emandako Baiespen-epaia dela-eta, eta behin izapide egokiak eginda gero, bidezkoa da Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2001eko apirilaren 27ko Agindua zuzentzea, eta epai horretan adierazitakoa kentzea 1. artikulutik -agindu horren bitartez onartu egin ziren Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak-.

Como consecuencia de la sentencia estimatoria dictada el 21 de noviembre de 2014 por la Sala Tercera, Sección 4.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación n.º 5463/2002, y realizados los trámites oportunos, procede rectificar la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, suprimiendo en el artículo 1.º de la misma lo señalado en la sentencia.

Aipatutako manuak eta aplikagarriak diren gainerako arauak ikusita, honako hau

Vistos los preceptos citados y demás normas de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.- 5463/2002 kasazio-errekurtsoan, Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien hirugarren Salak (4. Sekzioa) emandako 2014ko azaroaren 21eko Epaia betearazteko agintzea. Errekurtsoa hori honako honi buruzkoa da: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuak 2001eko apirilaren 27an emandako Aginduari buruzkoa; izan ere, agindu horren bitartez onartu egiten baitira Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak.

Primero.– Disponer el cumplimiento de la sentencia de 21 de noviembre de 2014, dictada por la Sala Tercera, Sección 4.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación n.º 5463/2002, referente a la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.

Bigarrena.- Aipatu aginduari dagokionez, epaitza judizialaren betearazpena gauzatzea; betiere, haren 1. artikulutik ondokoa kenduaz -zuzenbidearekin bat ez datorrela deklaratuaz-:

Segundo.– Sustanciar la ejecución del fallo judicial respecto a la citada Orden, suprimiendo en el artículo 1 de la misma lo siguiente, declarado nulo por su disconformidad a Derecho:

«...eta segurtasun juridikoaren ondorioetarako, honako hau adieraztea: administrazio- edo lan-zuzenbidearen bidez araututako zerbitzu-harremanaren bitartez Administrazioari lotutako profesionalei ez zaie exijituko Elkargoan sartzea lanbidean jardun ahal izateko. Hala ere, lanbidean arlo pribatuan jardun nahi badute, beharrezkoa izango dute elkargokide egitea, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 30. artikuluan jasotakoaren arabera beharrezkoa baldin bada.

«...indicando, a efectos de seguridad jurídica, que la incorporación al Colegio para el ejercicio de la profesión no podrá ser exigido a los profesionales vinculados con la Administración pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral. No obstante, precisarán de colegiación para el ejercicio privado de su profesión si así fuere exigible de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.»

Hirugarrena.- Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2001eko 27ko Aginduaren bitartez Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak onartu ziren. Bada, agindu horretako 1. artikulua aldatu egiten da, eta aurrerantzean honako idazketa hau izango du

Tercero.– En consecuencia, el artículo 1 de la Orden de 27 de abril de 2001, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, queda redactado de la siguiente manera:

«1. artikulua.- Onarpena.

«Artículo 1.– Aprobación.

Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren estatutuak onartzea.»

Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.»

Laugarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian agindu hau argitara dadila agintzea, eta, bestalde, honako hauei jakinaraztea: Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofiziala; EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Azien Sala; Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio Saileko Auzibide Zuzendaritza.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, así como su notificación al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y a la Dirección de lo Contencioso del Departamento de Administración Pública del Gobierno Vasco.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko otsailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2015.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental