Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

13. zk., 2015eko urtarrilaren 21a, asteazkena

N.º 13, miércoles 21 de enero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
287
287

3/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena.

RESOLUCIÓN 3/2015, de 14 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco.

2015eko urtarrilaren 13an egindako bileran, Jaurlaritzaren Kontseiluak honako erabaki hau hartu zuen: Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, eta horri beharrezko publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día de 13 de enero de 2015, el Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulua bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, eranskinean jasotzen dena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 20145eko urtarrilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2015.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ.

SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 14KO 3/2015 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3/2015, DE 14 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko.

Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País Vasco.

Larrialdiak kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 14.3 artikuluan aurreikusten denez, plan bereziak prestatuko dira arrisku jakin batzuei aurre egiteko, hau da, direnak izateagatik, metodologia tekniko eta zientifiko zehatz bat eskatzen duten arriskuei aurre egiteko, beren-beregi Autonomia Erkidegoan eragina duten Babes Zibilaren Oinarrizko Arauan aurreikusitako arriskuei dagokienez, betiere, arriskuen analisiak ematen dituen emaitzen arabera. Babes Zibilaren Oinarrizko Arauan beren-beregi xedatzen da uholde-arriskuak plan berezi bat behar duela.

El artículo 14.3 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, prevé la elaboración de Planes especiales para hacer frente a riesgos concretos cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica concreta, específicamente en el caso de aquellos riesgos contemplados en la Norma Básica de Protección Civil que tengan incidencia en la Comunidad Autónoma, conforme a los resultados que arroje el análisis de riesgos. La Norma Básica de Protección Civil establece expresamente que el riesgo de inundaciones debe ser objeto de un plan especial.

1994ko abenduaren 9ko Ministro Kontseiluaren erabakiz, onartu zen, uholde-arriskua dagoenean aplikatzekoa den babes zibila planifikatzeko oinarrizko jarraibidea, hain zuzen, arrisku horren aurreko babes zibileko plan bereziak prestatu, ezarri eta horien eraginkortasunari eusteko.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones de aplicación en la elaboración, la implantación y el mantenimiento de la eficacia de los planes especiales de protección civil frente a dicho riesgo.

Larrialdietako Plan Berezi honen aurrekari gisa, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 1999ko ekainaren 8ko Erabakiaren bidez, onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdietako Plan Berezia.

Como antecedente del presente Plan Especial de Emergencias, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de junio de 1999 se aprobó el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aplikatzeko plan berri bat idatzi behar izan da, izan ere, urte hauen guztien ostean, aldaketa asko gertatu da uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez, eta esperientzia handia eskuratu da hainbat gertakariren ondorioz. Horrek guztiak beharrezko egiten du plan berri bat prestatzen hastea, alderdi hauei erantzuteko:

Ha sido necesario redactar un nuevo plan ya que después de estos años de aplicación, han sido muchos los cambios que se han producido relacionados con la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones, además de una importante adquisición de experiencia fruto de un significativo número de eventos, que hacen necesario proceder a elaborar un nuevo Plan, en atención a los siguientes aspectos:

– 903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa, 2007/60 Europako Zuzentaraua transposizioz Espainiako legeriara ekartzekoa. Horri jarraikiz eguneratzen da Uholdeen Ziozko Larrialdietako Plan Berezia, hain zuzen ere, era koordinatuan egokitzeko uholde-arriskuen kudeaketa-planei eta planean sartzeko arriskugarritasun- eta arrisku-mapak.

– El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone a la legislación española la Directiva Europea 2007/60. En su virtud procede actualizar el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones para adaptarlo de forma coordinada a los planes de gestión del riesgo de inundaciones e incluir en él los mapas de peligrosidad y riesgo.

– Eranstea Larrialdiei Erantzuteko Euskal Sistemaren Fenomeno Meteorologiko Bortitzen aurreko Iragarpen, Zaintza eta Ekintza Prozedura, 2007an onartua eta etengabe berrikusia, zeinak zehazten baititu abisu, alerta eta alarma mailak fenomeno meteorologikoen aurrean.

– La incorporación del Procedimiento para la Predicción, Vigilancia y Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, aprobado en 2007 y en continua revisión, que define niveles de aviso, alerta y alarma ante fenómenos meteorológicos.

– Eguneratzea mareek uholdeetan duten eragina, azken urteotan jazotako gertakarien ondorioz eskuratutako esperientziaren emaitza.

– La actualización de la afección de las inundaciones por mareas, fruto de la experiencia adquirida en los últimos años por los sucesos ocurridos.

– Presen larrialdi-planak prestatu eta onartzea, Presen larrialdi-planak prestatzeko Gida Teknikoaren eta 9/2008 Errege Dekretuaren VII. tituluaren arabera; azken horrek aldatzen du Jabetza Publiko Hidraulikoaren Araudia, presen, urtegien eta putzuen segurtasunari dagokionez.

– La elaboración y aprobación de los Planes de emergencia de presas, según la Guía Técnica para la elaboración de los Planes de emergencia de presas y el Título VII del Real Decreto 9/2008 que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en lo referente a la seguridad de presas, embalses y balsas.

– Azken urteotan gertatutako uholdeen ondorioz eskuratutako esperientzia, zeinek ahalbidetu baitute, bai ikuspegi eraginkorretik bai arriskuaren ebaluaziotik, ezagutza zabaltzea; horrenbestez, interesgarria da hori planean sartzea.

– La experiencia adquirida en los episodios de inundaciones sucedidos en los últimos años que han permitido ampliar el conocimiento tanto desde el punto de vista operativo como desde el de la evaluación del riesgo, lo cual resulta interesante para su incorporación al Plan.

– Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko eta Kantauri eta Mediterraneo Isurialdeetako Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketa, horrek ere uholdeak aurreikusten laguntzen baitu.

– La aprobación de la Modificación del Plan Territorial sectorial de Ordenación de los Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Vertientes Cantábrica y Mediterránea, que también atiende a la prevención de inundaciones.

Uholdeen Ziozko Larrialdietako Plan Berezi berri hau prestatzeko, aintzat hartu dira bai deskribatutako alderdiak eta bai uholde-arriskua dagoenean aplikatzekoa den babes zibila planifikatzeko aipatutako oinarrizko jarraibidea; Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak plan horren aldeko iritzia eman du, 2014ko azaroaren 26an, eta Babes Zibileko Batzorde Nazionalak homologatu du, 2014ko abenduaren 3an.

En la elaboración de este nuevo Plan Especial de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones se han tenido en cuenta los aspecto descritos, así como la citada Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones, habiendo sido informado favorablemente por la Comisión de Protección civil de Euskadi en fecha de 26 de noviembre de 2014 y homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil en fecha de 3 de diciembre de 2014.

Horregatik, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, eta aldez aurretik eztabaidatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak honako erabaki hau hartu du

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, previa deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

«Lehenengoa.– Onartzea Uholdeen Ziozko Larrialdietako Plan Berezia, 2015eko urtarrilaren 13ko bilkuran aurkeztua.

«Primero.– Aprobar el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, elevado a esta sesión de 13 de enero de 2015.

Bigarrena.– Eraginik gabe uztea Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko ekainaren 8ko Erabakiz onartutako Uholdeen Ziozko Larrialdietako Plan Berezia.

Segundo.– Dejar sin efecto el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de junio de 1999.

Hirugarrena.– Jaurlaritzaren Idazkaritzak erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emango du».

Tercero.– Por la Dirección de la Secretaría del Gobierno se ordenará la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco».


Azterketa dokumentala


Análisis documental