Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2014ko azaroaren 19a, asteazkena

N.º 221, miércoles 19 de noviembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4961
4961

209/2014 DEKRETUA, urriaren 28koa, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duena.

DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

Eusko Jaurlaritzak, 1990az geroztik, eraikingintzaren kalitate-kontrola arautu du Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan. Lehenik, 295/1990 Dekretua, azaroaren 20koa, onartu zuen, eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko prozedura zehatz bat arautzeko, eraikingintza- eta urbanizazio-obretan aplika zedin. Gero, 238/1996 Dekretuak, urriaren 22koak, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautu du gaur egun arte, eta, horrez gainera, garapeneko beste zenbait dekretu eta agindu ere eman ditu Eusko Jaurlaritzak.

Desde el año 1990 el Gobierno Vasco viene regulando el Control de Calidad en la edificación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, inicialmente con la aprobación del Decreto 295/1990, de 20 de noviembre, que reguló un determinado procedimiento de Control de Calidad en la construcción, a aplicar en las obras de edificación y urbanización, hasta la fecha, y posteriormente, con el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción, y diversos decretos y órdenes de desarrollo.

Halaber, saiakuntza-laborategien egiaztatzea arautu da, 1990etik aurrera, eta apirilaren 20ko 69/2004 Dekretua, eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko laborategiak kreditatzeari buruzkoa, ezarri da.

Asimismo, se ha regulado la acreditación de laboratorios de ensayo, desde el año 1990 hasta el Decreto 69/2004, de 20 de abril, sobre acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.

Azaroaren 5eko 38/1999 Legeak, Eraikingintza Antolatzeari buruzkoak, 3.2 artikuluan ezarri zuen Eraikingintzaren Kode Teknikoa izango zela eraikinen eta instalazioen kalitatearen inguruko oinarrizko eskakizunak arautuko zituen esparrua. Halaber, 14. artikuluan, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakunde eta laborategiak hartu zituen eraikingintzaren arloko eragiletzat.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que regula el proceso de la edificación en general, estableció en su artículo 3.2 que el Código Técnico de la Edificación sería el marco normativo regulador de las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones. Asimismo, su artículo 14 consideró a las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación como agentes de la misma.

Gero, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak, Eraikingintzaren Kode Teknikoa onartzen duenak (aurrerantzean, EKT), arau-esparru berri hori osatu zuen, eta eraikingintzaren inguruko aurreko oinarrizko araudi guztiak indargabetu zituen, erregulazio berria ekarri baitzuen, bai azterlan geoteknikoaren eta proiektuen edukien eskakizunei dagokienez, bai eraikinen funtzionalitatearekin, segurtasunarekin eta bizigarritasunarekin zerikusia duten oinarrizko betekizunei dagokienez.

Con posterioridad, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), completó ese nuevo marco normativo y derogó las anteriores normativas básicas de la edificación, suponiendo una nueva regulación, desde la exigencia del estudio geotécnico y los contenidos de los proyectos, a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de los edificios.

Bestalde, abuztuaren 29ko 1027/2007 Errege Dekretuak, eraikinetako instalazio termikoen erregelamendu berria onartu zuen, eta uztailaren 18ko 1247/2008 Errege Dekretuak, berriz, egitura-hormigoiari buruzko jarraibide berria (EHE-08). Bizigarritasun- eta segurtasun-alderdietan eragiten dute dekretu horiek, hurrenez hurren.

Por otra parte, el Real Decreto 1027/2007, de 29 de agosto, aprobó un nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, aprobó una nueva Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), con incidencia en los aspectos de habitabilidad y seguridad, respectivamente.

Gero, abenduaren 22ko 25/2009 Legeak, hainbat lege aldatzekoak (lege horiek zerbitzu-jardueretara sarrera librea izateari eta haren erabilerari buruzko Legera egokitu ahal izateko), aldatu egin zuen eraikingintza antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 14. artikulua. Eta, horrenbestez, laborategiei eta kalitatea kontrolatzeko erakundeei buruzko araudi berri bat onetsi zen: martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretua, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jardueran aritzeko bete beharreko baldintzak garatzen dituena.

Con posterioridad, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, lo que ha llevado a la aprobación de una nueva normativa sobre laboratorios y entidades de control de calidad, que se concreta en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Eraikingintzaren eta zerbitzu-jardueren oinarrizko araudia berritzeko prozesua amaiturik, kalitate-kontrolari buruzko beste arau-testu bat onetsi behar da, planteamendu berriak bilduko dituena eta haiekin bat etorriko dena. Horretarako, hain zuzen, dekretu hau ematen da.

Culminado el proceso renovador de la normativa básica de la edificación y de las actividades de servicios, se hace precisa la aprobación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de un nuevo texto normativo regulador del control de calidad, que recoja los nuevos planteamientos y esté en consonancia con ellos, para lo cual, se dicta el presente Decreto.

Bost kapitulutan egituratuta dago dekretua. Lehenengoak kalitate-kontrolari buruzko xedapen orokorrak, dekretuaren xedea eta arauaren aplikazio-eremua jasotzen ditu.

El Decreto se estructura en cinco capítulos, el primero de los cuales recoge las disposiciones generales del Control de Calidad, estableciendo el objeto y ámbito de aplicación de la norma.

Ondoren, II. kapituluak, zeina lau ataletan banatuta baitago, eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko prozesuaren faseak garatzen ditu, obrak ikuskatzeko araubidea ere barnean hartuta.

A continuación, el Capítulo II, dividido en cuatro secciones, desarrolla las distintas fases del proceso de control de calidad en la construcción, incluyendo el régimen de inspección de obras.

Kapitulu horren 1. atalak kalitate-kontrola garatzen du proiektuaren fasean, Kalitatea Kontrolatzeko Plana eta plan horren edukiak barnean hartuta, Eraikingintzaren Kode Teknikoan ezarritakoari jarraituz. Horrenbestez, kalitate-kontrolak, lehen hartzen zuen eremua (produktuen harrera) aintzat hartzeaz gainera, proiektua, obra egikaritzea eta azken egiaztapenak edo zerbitzu-probak ere barnean hartzen ditu.

La Sección 1.ª del capítulo citado desarrolla el Control de Calidad en la fase del Proyecto, con la inclusión en el mismo del denominado Plan de Control de Calidad y sus contenidos, de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, extendiendo el control de calidad al proyecto, a la ejecución de la obra y a las verificaciones finales o pruebas de servicio, además de a la recepción de productos, a la que se limitaba anteriormente.

2. atalean, obren kalitatea kontrolatzeko prozedura jaso da, obrak hasi aurretik eta egikaritu ostean kontuan hartu beharrekoa. Obraren trazabilitatea ziurtatzeko jaso beharreko dokumentazioa arautzen du, bai eta agiri horiek biltzeko modua ere, ondoren obraren azken dokumentazioan sartzeko, EKTan ezarritakoaren arabera.

En la Sección 2.ª se recoge el procedimiento de Control de Calidad de las obras, previo a su inicio y durante la ejecución de las mismas, regulando la documentación que se debe de disponer para asegurar la trazabilidad de la obra y su recopilación a efectos de su posterior inclusión en la documentación final de la obra, de acuerdo con lo establecido en el CTE.

3. atala obren amaierari buruzkoa da, eta prozesu hau garatzen du: obraren azken dokumentazioa egitea eta Obra Amaierako Ziurtagiria lortzea, obraren kalitatea bermatzeko dokumentu gisa.

La Sección 3.ª se refiere a la finalización de las obras, en relación a la cual se establece el proceso de depósito de la documentación final de obra, así como la obtención y el visado del Certificado de Final de Obra como documento garante de la calidad de la obra.

Amaitzeko, 4. atalak obren ikuskapenak egitea kontuan hartzen du, dekretu hau betetzen dela egiaztatzeko.

Por último, la Sección 4.ª contempla la realización de inspecciones de obras para la comprobación del cumplimiento del presente Decreto.

Bestalde, III. kapituluak saiakuntza-laborategien eta eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeen jarduera xedatzen du, azken horiek azaroaren 5eko 38/1999 Legeak, eraikingintza antolatzeari buruzkoak, 14. artikuluan aipatzen dituen eragile berriak diren aldetik.

Por su parte, el Capítulo III establece la actuación de los laboratorios de ensayos y las entidades de control de calidad de la edificación, estas últimas como nuevas agentes a las que hace referencia el artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como su régimen de inspección.

IV. kapitulua kalitatea hobetzeko tresnei buruzkoa da: dokumentu aitortuak eta erakunde baimenduak, EKTan aipatzen direnak, haien onespena eta erregistroa bideratzeko. Halaber, eraikingintzaren kalitatea sustatze aldera, eraikinentzako kalitate-profilak eta materialentzako, produktuentzako edo eraikuntza-elementuentzako bereizgarriak eta kalitate-markak edo -zigiluak sortzeko aukera ematen da. Haien aplikazioa borondatezkoa izango da, eraikinak bete beharreko derrigorrezko betekizunetatik haratagoko eskakizunetan oinarrituko baitira. Horrenbestez, eraikinek kalitatearen aitorpen objektiboa lortzeko aukera izango dute, horretarako kreditatutako hirugarrengo batek emanda; hartara erabiltzaileek eskaintza hobeto ezagututa aukeratuko dute, eta eraikingintzako gainerako eragileek kalitateari buruzko erreferentzia komun bat izango dute.

El Capítulo IV trata de las herramientas para la mejora de la calidad, como son los Documentos Reconocidos y organismos autorizados, que menciona el CTE, a efectos de su aprobación y de su registro. También, en aras de promocionar la calidad de la edificación, se establece la posibilidad de crear perfiles de calidad para los edificios y distintivos y marcas o sellos de calidad de los materiales, productos o elementos de construcción, para su aplicación con carácter voluntario, basados en exigencias a satisfacer por el edificio por encima de lo estrictamente obligatorio, que proporcionen la posibilidad de que los edificios obtengan un reconocimiento objetivo de la calidad, certificado por un tercero acreditado para ello, de forma que las personas usuarias puedan elegir con mejor conocimiento de la oferta, y los y las restantes agentes de la edificación puedan contar con una referencia común sobre la calidad.

V. kapituluan Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Batzordea eratzen da, eta haren osaera, eginkizunak eta funtzionamendu-araubidea ezartzen dira, kalitate-kontrolari buruzko aurreko dekretuetan ezarritakoari jarraipena emanez. Batzordea handitu da, honako kide berri hauekin: Eusko Jaurlaritzan herri lanen alorreko eskumena duen sailaren ordezkaritza, kalitatea kontrolatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen ordezkari bat, eta Euskadiko Geologoen Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.

En el Capítulo V se constituye la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción, se estable su composición, sus funciones y régimen de funcionamiento, en continuidad con lo establecido en los anteriores decretos de control de calidad, ampliando la Comisión con representación del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Obras Públicas, una persona representante de las Entidades de Control de Calidad existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y una persona representante del Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco.

Amaitzeko, xedapen gehigarri bat, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat ditu testuak, bai eta eranskin bat ere, erantzukizunpeko adierazpenaren bi ereduak biltzen dituena, bata kalitatea kontrolatzeko erakundeentzat, eta, bestea, saiakuntza-laborategientzat.

Por último, el texto se completa con una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, además de un anexo, en el que se incluyen los modelos de declaración responsable, uno para las entidades de control de calidad y otro para los laboratorios de ensayos.

Hori guztia dela-eta, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Gobernu Kontseiluak 2014ko urriaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da kalitatea kontrolatzeko prozedura arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan eraikingintza- eta urbanizazio-obrak egikaritzeko, erregimen publiko zein pribatuan.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación del procedimiento de Control de Calidad en la ejecución, en régimen público o privado, de las obras de edificación y de urbanización que se lleven a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Dekretu honen xedea da, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan diharduten saiakuntza-laborategiek eta eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeek bete beharreko baldintzak betetzen dituzten ala ez kontrolatzeko prozedura ezartzea.

2.– Asimismo, constituye objeto de este Decreto la determinación del procedimiento de control del cumplimiento de los requisitos exigibles a los laboratorios de ensayos y las entidades de control de calidad de la edificación que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu hau bete beharko dute Eraikingintza Antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak ezarritakoari jarraituz, eraikingintzatzat hartzen diren eta proiektua behar duten obra guztiek.

1.– Será preceptivo el cumplimiento del presente Decreto en todas las obras que según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, tengan la consideración de edificación y requieran un proyecto.

2.– Halaber, urbanizazio-obrek nahitaez bete beharko dute dekretu hau, hirigintza-araudian ezarritakoari jarraituz urbanizazio-proiektua derrigorrez egin behar bada.

2.– Asimismo, será obligatorio el cumplimiento del presente Decreto en las obras de urbanización que en virtud de lo determinado en la normativa urbanística requieran proyecto de urbanización.

3.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira ingeniaritza zibileko obrak, hots, azpiegitura, obra hidrauliko eta garraioetarako obrak.

3.– Quedan fuera del ámbito de aplicación de este Decreto las obras de ingeniería civil, entendiendo por tales las obras para la construcción de infraestructuras, obras hidráulicas y del transporte.

4.– Dekretu honetan ezarritakoa ulertuko da sektore-araudien ondorioz kasu bakoitzari dagozkion kontrolen kalterik gabe, hots, bai instalazioetan, bai urbanizazioko zein eraikineko elementuetan egin beharreko kontrolen kalterik gabe (igogailuak, instalazio elektrikoak, telekomunikazio-instalazioak, berokuntza-instalazioak, etxeko ura berotzeko instalazioak, edo dekretu honetan araututakoaz bestelako berariazko kontrola behar duten beste batzuk).

4.– Lo establecido en el presente Decreto se entenderá sin perjuicio de los controles que procedan, por razón de otras normativas sectoriales, sobre instalaciones o elementos de la urbanización o del edificio, tales como ascensores, instalaciones eléctricas, de telecomunicación, de calefacción, de producción de agua caliente sanitaria, u otros sometidos a control específico distinto al regulado en el presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERAIKUNTZAREN KALITATEA KONTROLATZEKO PROZESUAREN FASEAK
FASES DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
PROIEKTUA
PROYECTO

3. artikulua.– Egikaritze-proiektua.

Artículo 3.– Proyecto de ejecución.

Egikaritze-proiektuen memorian eta baldintza tekniko partikularren orrian, eraikinetan behin betiko sartuko diren material, obra-unitate, ekipo eta sistemen ezaugarriak, betekizunak, estandarrak eta kalitatezko parametroak jasoko dira. Hori guztia egingo da, nahitaez bete beharreko araudi espezifikoa betez eta proiektua idatzi duenak ezarritako irizpideei jarraikiz.

En la Memoria y en el pliego de condiciones técnicas particulares de los proyectos de ejecución se incluirán y se reflejarán las características, requisitos, estándares y parámetros de calidad de los materiales, unidades de obra, equipos y sistemas que se incorporen con carácter permanente a los edificios. Todo ello, será de conformidad con la normativa específica de obligado cumplimiento y con los criterios que adopte el redactor o redactora del proyecto.

4. artikulua.– Kalitatea Kontrolatzeko Plana.

Artículo 4.– Plan de Control de Calidad.

1.– Egikaritze-proiektuak Kalitatea Kontrolatzeko Plana izeneko eranskina eraman beharko du nahitaez, eta plan horren balioespena proiektuaren aurrekontu zehatzaren barnean sartu beharko da, aparteko kapitulu gisa.

1.– El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado Plan de Control de Calidad, cuya valoración se deberá incluir en el presupuesto detallado del Proyecto, como un capítulo independiente.

2.– Teknikari gaituek idatziko dute Kalitatea Kontrolatzeko Plana, obra-motaren arabera, egikaritze-proiektuan eta planaren gainerako dokumentuetan adierazitakoarekin bat etorriz eta plana egin duenarekin koordinatuz, betiere, eskuragarri dauden eranskinak eta aldez aurreko azterlanak kontuan hartuta.

2.– El Plan de Control de Calidad será redactado por el técnico o la técnica competente, en función del tipo de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

3.– Edukia. Kalitatea Kontrolatzeko Planean honako alderdi hauek zehaztuko dira, gutxienez:

3.– Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, zeinak obraren datu orokorrak eta kalitatea kontrolatzeko aplikatu beharreko araudia barne hartuko baititu.

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para el control de calidad.

b) Produktuak, materialak, ekipoak eta sistemak obran hartzeko irizpideak, horiekin batera joan behar den dokumentazioa adierazita, EKTaren 7.2.1 eta 7.2.2 artikuluetan ezarritakoaren arabera. Honako hauek berariaz adierazi beharko dira:

b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con indicación de la documentación que han de acompañar, según lo establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

– Jatorrizko dokumentazioa, hornidura-orria eta etiketa.

– Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado.

– Fabrikatzailearen berme-ziurtagiriak.

– Certificados de garantía del fabricante.

– Prestazio-adierazpenak, CE markaketa edo nahitaezko administrazio-baimenak.

–.Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.

– Eska daitezkeen edo borondatezkoak diren kalitatezko bereizgarriak.

– Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

– Produktu, ekipo eta sistema berritzaileen egokitasunaren ebaluazio teknikoak.

– Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

c) Saiakuntza bidezko hartze-kontrola behar duten produktuak, EKTaren 7.2.3 artikuluan ezarritakoren arabera, eta produktu horiek onartzeko eta errefusatzeko irizpideak, honako hauek adierazita:

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los mismos, con indicación de:

– Saiakuntza bidez egiaztatu beharreko gutxieneko edo gehienezko parametroak.

– Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos.

– EKTan, kode horri eragiten dioten eta nahitaez bete beharrekoak diren indarreko jarraibide edo erregelamenduetan eta egikaritze-proiektuaren zehaztapenetan oinarrituta egin beharreko saiakuntzak, azterketak eta probak.

– Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución.

– Probatu beharreko sortak eta Kalitatea Kontrolatzeko Planaren garapena osatzen duten gainerako parametroak zehaztea.

– La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Obraren egikaritzearen kontrola ezartzeko irizpideak, EKTaren 7.3 artikuluan ezarritakoaren arabera. Honako hauek berariaz aipatu behar dira:

d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

– Proiektuan adierazitakoarekiko adostasuna, legeria aplikagarria, eraikuntza-jardunbide egokiaren arauak eta zuzendaritza fakultatiboaren instrukzioak egiaztatzeko egin beharreko egiaztapenak eta gainerako kontrolak.

– Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa.

– Eraikuntzako produktu, elementu eta sistemen arteko bateragarritasuna ziurtatzeko beharrezko neurrien gainean egin beharreko egiaztapenak.

– Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Eraikinaren azken prestazioak egiaztatzeko egin beharreko egiaztapenak eta zerbitzu-probak.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

f) Kalitatea Kontrolatzeko Planaren balioespen ekonomikoa, aurreikusitako saiakuntza, azterketa eta proba bakoitzaren kopurua eta kostua zehaztuta.

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas.

4.– Gerora, gerta daiteke –obrak hala eskatzen duela-eta– proiektuari aldaketak egitea, Eraikingintza Antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 12.3.d) artikuluan ezarritako moduan; bada, aldaketa horiek Kalitatea Kontrolatzeko Planean jasotako alderdi edo egiaztapenei eragiten badiete, Obra Zuzendaritzak aldaketa horiek dokumentatu egingo ditu, idatziz, plana landu duen teknikariak planaren egokitzapenak egin ditzan.

4.– Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de Obra documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

5. artikulua.– Proiektuaren kontrola.

Artículo 5.– Control del proyecto.

1.– Proiektuaren kontrolaren bidez, EKTa eta gainerako araudi aplikagarria betetzen dela egiaztatuko da, eta frogatu egingo dira, halaber, proiektuaren definizio-maila, kalitatea eta proiektatutako eraikinak azkenean izango duen kalitatean eragina izan dezaketen alderdi guztiak. EKTaren 1. artikuluan adierazitako oinarrizko baldintza bati edo zenbaiti dagozkion oinarrizko eskakizun guztiei edo batzuei buruzkoa izan daiteke kontrol hori.

1.– El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1 del CTE.

2.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen arloan eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez, proiektuaren kontrol teknikoa zein egoeratan egingo den ezarriko da (proiektu osoaren kontrola edo irizten diren zatiena). Kontrol hori nahitaez egin beharko da, obra egikaritu aurretik egin ere. Egoera horiek irizpide hauetan oinarrituz ezarriko dira:

2.– Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción se establecerán los supuestos en los que se llevará a cabo, de manera obligatoria y con carácter previo a la ejecución de la obra, el control técnico del proyecto en su totalidad o de las partes que se estimen del mismo. El establecimiento de tales supuestos se hará en base a los siguientes criterios:

a) Eraikitze-tipologia.

a) Tipología edificatoria.

b) Eraikinaren prestazioek izan behar duten konplexutasuna edo eskakizun-maila.

b) Nivel de exigencias o complejidad de las prestaciones requeridas al edificio.

c) Eraikinaren kokalekua.

c) Ubicación de la edificación.

d) Beste edozein egoera, aurrekoetatik desberdina dena, eta proiektatutako eraikinaren azken kalitatean eragina duena.

d) Cualquier otra circunstancia distinta de las anteriores que tenga incidencia en la calidad final del edificio proyectado.

3.– Halaber, aurreko idatzi-zatian adierazitako aginduak proiektuaren oinarrizko eskakizunak betetzeari buruzko kontrola ahalbidetzeko beharrezkoak diren prozedurak ezarriko ditu.

3.– Asimismo, la orden referida en el apartado anterior establecerá los procedimientos necesarios que permitan el control del cumplimiento de las exigencias básicas del proyecto, en base a lo determinado en los documentos básicos del CTE.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
OBREN GARAPENA
DESARROLLO DE LAS OBRAS

6. artikulua.– Obrak hasi aurrekoa.

Artículo 6.– Previo al inicio de las obras.

1.– Sustatzaileak egikaritze-proiektuaren ale oso bat helaraziko dio zuzendaritza fakultatiboari, obren kalitatea kontrolatzeko prozesua eraginkortasunez koordinatzea helburu hartuta. Ale hori obran gordeko da, eta etengabe eguneratuko da, obran zehar gerta litezkeen aldaketak txertatuz.

1.– El promotor o promotora aportará a la Dirección Facultativa un ejemplar completo del Proyecto de Ejecución, con el fin de coordinar de manera eficaz el Control de Calidad de las obras, que quedará depositado en obra, actualizándose continuamente con las modificaciones que se pudieran introducir durante la misma.

2.– Zuzendaritza fakultatiboa jakinaren gainean egonik, sustatzaileak, zuzenean eta zeinahi delarik ere eraikitzailea, kalitatea kontrolatzeko laborategi baten edo batzuen zerbitzuak kontratatuko ditu Kalitatea Kontrolatzeko Planean bildutako saiakuntzak, probak edo azterketak egiteko, eta planaren edo dagokion zatiaren ale bat jarriko du laborategi bakoitzaren eskura.

2.– Con el conocimiento de la Dirección Facultativa, el promotor o promotora contratará, directamente y con independencia del constructor o constructora, los servicios de uno o varios Laboratorios de Control de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el Plan de Control de Calidad, a los que se les entregará un ejemplar del mismo o la parte que les afecte.

3.– Laborategiek zuzendaritza fakultatiboari emango dizkiote dekretu honen 16. artikuluaren 3. idatzi-zatian ezarritakoa betetzen dela egiaztatzen duten agiriak.

3.– Los laboratorios entregarán a la Dirección Facultativa la documentación acreditativa del cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 del presente Decreto.

Eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko laborategiak administrazio publikoenak izanez gero, lehen adierazitako dokumentazio hori ez dute helarazi beharko.

Los laboratorios de Control de Calidad de la construcción de las Administraciones Públicas estarán exentos de entregar la documentación anteriormente citada.

4.– Eraikitzaileak, Kalitatea Kontrolatzeko Planarekin eta eragiten dion indarreko araudiarekin bat etorriz, kontrolerako baliabideen eta kontrolaren dokumentazioa bildu eta entregatzeko sistemaren aurreikuspena egingo du, eta gainerako eragileei modu koordinatuan laginketak emateko arduraduna izendatuko du. Eta horren guztiaren berri emango dio zuzendaritza fakultatiboari.

4.– El constructor o constructora, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte, hará la previsión de los medios destinados al control, del sistema de recogida y entrega de la documentación del control y designará la persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demás agentes, dando traslado de ello a la Dirección Facultativa para su conocimiento.

7. artikulua.– Materialak, ekipoak eta sistemak hartzea.

Artículo 7.– Recepción de materiales, equipos y sistemas.

1.– Obrak egikaritu bitartean, hornitzaileek eraikitzaileei entregatuko dizkie nahitaez bete beharreko araudiak –eta, hala badagokio, proiektuak– eskatutako identifikazio- eta berme-dokumentuak, material, ekipo eta sistemei buruzkoak, bai eta kalitate-bereizgarriei, egokitasun-ebaluazio teknikoei eta erabilera- eta mantentze jarraibideei buruzko dokumentazioa ere, eta eraikitzaileak obrak egikaritzeko zuzendaritzari helaraziko dizkio dokumentu horiek guztiak.

1.– Durante la ejecución de las obras, los suministradores entregarán al constructor o constructora quien, a su vez, las facilitará a la Dirección de ejecución de la obra, los documentos de identificación y garantía exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, de los materiales, equipos y sistemas, así como la documentación de los distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad que dispongan, e instrucciones de uso y mantenimiento.

2.– Obra egikaritzeko zuzendaritzak egiaztatuko du dokumentazio hori materialak, ekipoak eta sistemak hartzeko nahikoa dela, eta egokitzat jotzen dituen saiakuntza eta probak aginduko ditu, Kalitatea Kontrolatzeko Planean zehaztutakoaren eta zuzendaritza fakultatiboak agindutakoaren arabera.

2.– La Dirección de ejecución de la obra verificará si esta documentación es suficiente para la recepción de los materiales, equipos y sistemas, e indicará la realización de los ensayos y pruebas que estime oportunos, conforme a lo especificado en el Plan de Control de Calidad y ordenados por la Dirección Facultativa.

3.– Kalitatea kontrolatzeko kontratatutako laborategiek emaitzen kopia bana helaraziko diete obrako zuzendaritzari eta obrak egikaritzeko zuzendaritzari.

3.– Los Laboratorios de Control de Calidad contratados entregarán una copia de los resultados a la Dirección de la obra y a la Dirección de ejecución de las obras.

8. artikulua.– Obra egikaritzeko kontrola.

Artículo 8.– Control de ejecución de obra.

Obra-unitate bakoitzaren egikaritze-kontrola egingo da. Horrenbestez, zuinketa, erabilitako materialak, banaketa eta obra behar bezala egikaritu izana egiaztatuko dira, eta kontrol hori idazki batean jasoko da, baita egikaritze-prozesuan edo obra amaitu ondoren egingo diren egiaztapenak eta zerbitzu-probak ere, eta obra egikaritzeko zuzendaritzak bilduko du informazio hori guztia.

Del control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su disposición y correcta ejecución se dejará constancia escrita, así como de las comprobaciones y pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada, que será recopilada por la Dirección de ejecución de la obra.

9. artikulua.– Materialak eta obra-unitateak onartzea edo ukatzea.

Artículo 9.– Aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra.

1.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorrean eskumena duen sailburuak emandako agindu bidez ezarriko diren fitxa normalizatuetan adieraziko da materialak eta unitateak onartu edo ukatu diren.

1.– La aceptación o rechazo de los materiales y unidades se reflejará en las fichas normalizadas que se establezcan mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción.

2.– Saiakuntza, proba eta azterketen materialak edo emaitzak bat ez badatoz egikaritze-proiektuan ezarritakoarekin, hau da, proiektu hori osatzen duten dokumentu guztietan ezarritakoarekin (memoria, baldintza-agiria, neurketak eta aurrekontua, segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana, Kalitatea Kontrolatzeko Plana, hondakinak kudeatzeko azterlana eta planoak), zuzendaritza fakultatiboak neurri zuzentzaile egokiak ezarri eta justifikatuko ditu, eta horiek guztiak jasota utziko ditu Agindu eta Asistentzien Liburuan eta aipatutako fitxa normalizatuetan (fitxa horiek Kalitate Kontroleko Liburuari erantsiko zaizkio).

2.– Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y análisis no sean conformes a lo especificado en el Proyecto de Ejecución, entendido este como el conjunto de los documentos que lo componen, a saber, Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de Gestión de Residuos y Planos, así como sus modificaciones posteriores, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, dejando constancias de estas tanto en el Libro de Órdenes y Asistencias como en las fichas normalizadas mencionadas, que se incorporarán al Libro de Control de Calidad.

10. artikulua.– Eraikinaren saiakuntzak eta zerbitzu-probak.

Artículo 10.– Ensayos y Pruebas de servicio del edificio.

Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorrean eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez prozedura egokiak arautu eta ezarriko dira, Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta gainerako araudi aplikagarria betetzen dela egiaztatzeko zerbitzu-proba eta saiakuntzak egiteko.

Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción se establecerán y regularán los procedimientos para la realización de las pruebas de servicio y ensayos que acrediten el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y demás reglamentación aplicable.

11. artikulua.– Dokumentazioa eta trazabilitatea.

Artículo 11.– Documentación y trazabilidad.

1.– Kalitate-kontrolarekin zerikusia duten jarduera guztiak behar bezala dokumentatu behar dira, haien trazabilitatearen jarraipena egin ahal izateko, eta erregistro fisiko edo elektronikoak erabil daitezke horretarako, egindako egiaztapen, saiakuntza-akten eta ikuskapen-parteen agiri guztiak eskura eduki ahal izateko, bai eta hornidurei buruzkoak ere, egoki izanez gero.

1.– Todas las actividades relacionadas con el control de calidad quedarán documentadas suficientemente para poder seguir su trazabilidad, pudiendo ser mediante registros físicos o electrónicos, que permitan disponer de todas las evidencias documentales de todas las comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo y de los suministros, en su caso.

2.– Hornitzailearen izenean jardungo duen pertsona fisiko arduradun batek sinatuko ditu hornidura-orriak.

2.– Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del suministrador, por persona física responsable.

3.– Jarduera egiteko arduradunak sinatuko ditu kontrol-jardueren erregistroak, bai eta kontrolatutako jardueraren edo horniduraren arduradunak ere, bertan egonez gero.

3.– Los registros de las actividades de control estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad y, en el caso de estar presente, por la persona representante de la actividad controlada o suministro.

12. artikulua.– Kalitate Kontroleko Liburua.

Artículo 12.– Libro de Control de Calidad.

1.– Obra egikaritzeko zuzendaritzak, obra egiten den bitartean, Kalitate Kontroleko Liburua egingo du, eta agiri hori obraren jarraipena egiteko nahitaezko dokumentuetako bat izango da.

1.– La Dirección de Ejecución de la Obra confeccionará durante el transcurso de la obra el Libro de Control de Calidad, que formará parte de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra.

2.– Edukia. Kalitate Kontroleko Liburuak agiri hauek izango ditu:

2.– Contenido. El Libro de Control de Calidad contendrá la siguiente documentación:

a) Esku hartu duten eragileen erregistroa.

a) Un registro de los y las agentes que han intervenido.

b) Egindako kontrolen zerrenda.

b) Relación de los controles realizados.

c) Egindako saiakuntza, proba eta azterketen emaitzak, bai eta egikaritze-prozesuan edo obra amaitu ondoren egiten diren egiaztapen eta zerbitzu-proben emaitzak ere.

c) Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como las verificaciones y pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada.

d) Materialen eta obra-unitateen onarpena edo errefusatzea adierazten duten fitxa normalizatuak.

d) Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra.

e) Laborategien ziurtagiria, egindako saiakuntza, proba eta azterketen mota eta kopurua adierazten dituena.

e) Certificación de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, pruebas y análisis realizados.

f) Laborategiei buruzko dokumentazioa, 16. artikuluaren 3. idatzi-zatian ezarritakoa betetzen dutela egiaztatzen duena.

f) La documentación relativa a los laboratorios que acredite el cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 16.

g) Berme-ziurtagiriei, bereizgarriei, kalitatezko marka edo zigiluei, homologazioei eta antzeko agiriei buruzko dokumentazioa.

g) La documentación relativa a certificados de garantía, distintivos, marcas o sellos de calidad, homologaciones, y similares.

h) Eraikitzaileak bildutako jatorrizko dokumentazioa, hornidura-orriak edo etiketak, obra egikaritzeko zuzendariak ikuskatu ondoren gehitutakoak, obraren kalitate-kontrolaren zati diren aldetik, edo, hala badagokio, hornidura-ziurtagiriak.

h) La documentación de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el constructor o constructora y adjuntada, previa supervisión por la Dirección de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro.

i) Materialak edo obra-unitateak errefusatzearen ondorioz sortutako dokumentuak, bai eta hartutako neurri zuzentzaileei buruzkoak ere, hala nola txostenak, justifikazioak, konponbideak, egiaztapenak eta antzekoak.

i) Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o unidades de obra, y sobre las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: informes, justificaciones, soluciones, comprobaciones, y similares.

j) Egikaritze-proiektuko materialen kalitateei edo espezifikazioei buruzko aldaketak, Kalitatea Kontrolatzeko Planaren aldaketak eta aldaketa horien ondorioz ezarri diren neurri zuzentzaileen justifikazioa.

j) Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de Ejecución, las modificaciones del Plan de Control de Calidad, así como la justificación de las medidas correctoras que se hayan podido establecer motivadas por estas modificaciones.

k) 14. artikuluko 3. idatzi-zatian aipatutako txostena, hala badagokio.

k) En su caso, el informe citado en el apartado 3 del artículo 14.

Horrek guztiak adierazi eta justifikatuko du obra horri dagokion nahitaezko araudia bete dela, nola materialei hala obra-unitate eta instalazioei dagokienez.

Todo ello reflejará y justificará la observancia de la normativa de obligado cumplimiento que afecte a dicha obra y referida tanto a los materiales, como unidades de obra e instalaciones.

3.– Obraren zuzendaritza fakultatiboak eta eraikitzaile orokorrak, eta, hala badagokio, haren erantzukizun partziala duenak, Kalitate Kontroleko Liburuko fitxa normalizatuetan sinatuko dute, onarpenaren edo ukatzearen emaitzen jakinaren gainean daudela adierazteko.

3.– La Dirección Facultativa y el constructor o constructora general de la obra, o en su caso, el o la responsable parcial de ella, firmarán en las fichas normalizadas del Libro de Control de Calidad, dándose por enterados de los resultados de la aceptación o rechazo.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
OBREN AMAIERA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

13. artikulua.– Kalitatea kontrolatzeko dokumentazioa.

Artículo 13.– Documentación de Control de Calidad.

1.– Obra amaitu ondoren, obra egikaritzeko zuzendariak dagokion elkargo profesionalean utziko du kontrolaren jarraipenaren dokumentazioa, edo, hala badagokio, eskumeneko administrazio publikoan utziko du.

1.– Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la Administración Pública competente.

2.– Obrako Azken Ziurtagiria dokumentu ofiziala izango da, eta obrak Egikaritze Proiektuaren kalitatezko espezifikazio guztiak betetzen dituela bermatuko du.

2.– El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.

3.– Elkargoaren oniritziaren beharrezkotasunari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuak edo haren ordezko araudiak ezarritakoari jarraituz, Obrako Azken Ziurtagiriaren oniritzia ezinbestekoa denean, oniritzia emateko nahitaezko betekizuna izango da egiaztatzea ezen betetzen dela obraren jarraipenari buruzko nahitaezko dokumentazioa aurkezteko obligazioa, dekretu honen 12. artikuluan arautzen den Kalitate Kontroleko Liburua barne.

3.– Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
IKUSKAPENAK
INSPECCIONES

14. artikulua.– Obren ikuskapenak.

Artículo 14.– Inspecciones de obras.

1.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailak, sustatzaileari eta zuzendaritza fakultatiboari jakinarazi ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan egikaritzen ari den edozein obra ikuskatu ahal izango du, dekretu hau betetzen duela egiaztatzeko.

1.– El Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción podrá inspeccionar cualquier obra en ejecución dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previa comunicación al promotor o promotora y a la Dirección Facultativa, para comprobar el cumplimiento del presente Decreto.

2.– Ikuskapen horren akta egingo da, eta lehen aipatutako saileko karrerako funtzionarioek, sustatzaileak eta zuzendaritza fakultatiboak sinatuko dute.

2.– De dicha inspección se levantará acta firmada por personal funcionario de carrera adscrito al Departamento anteriormente citado, por el promotor o promotora y por la Dirección Facultativa.

3.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak txosten bat egingo du, ikuskatutako obretan dekretu hau zenbateraino betetzen den adierazteko. Txosten hori sustatzaileari, obren zuzendaritza fakultatiboari eta dagozkion elkargo ofizialei helaraziko zaie. Halaber, Kalitate Kontroleko Liburuari gehituko zaio, dokumentu gisa.

3.– La Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones correspondientes a dichas áreas de actuación redactará, en las obras inspeccionadas, informe sobre el grado de cumplimiento formal de este Decreto que se remitirá al promotor o promotora, a la Dirección Facultativa de las obras y a los Colegios Oficiales correspondientes. Así mismo se adjuntará como documento al Libro de Control de Calidad.

4.– Aurreko idatzi-zatian aipatutako txostena loteslea izango da sustatzailearentzat, obraren zuzendaritza fakultatiboarentzat eta elkargo ofizialentzat, bakoitzaren eginkizunen barruan.

4.– El informe citado en el apartado anterior será vinculante para el promotor o promotora, la Dirección Facultativa de la obra y los Colegios Oficiales correspondientes, dentro de sus funciones respectivas.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KALITATEA KONTROLATZEKO ERAKUNDEAK ETA KALITATE-KONTROLERAKO SAIAKUNTZA-LABORATEGIAK
ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

15. artikulua.– Kalitatea Kontrolatzeko Erakundeak.

Artículo 15.– Entidades de Control de Calidad.

1.– Kalitatea kontrolatzeko erakundeek esku hartu behar badute, erakunde horiek nahikoa ahalmen izan beharko dute, bai eta jardungo duten arlorako beharrezko baliabide material eta giza baliabide egokiak ere, eta obran diharduten gainerako eragileetatik aparte esku hartuko dute.

1.– En el caso de intervención de Entidades de Control de Calidad, las mismas deberán disponer de capacidad suficiente y medios materiales y humanos necesarios y adecuados para el área en la que vayan a actuar, y su participación se realizará de forma independiente del resto de los y las agentes que intervienen en la obra.

2.– Kalitatea kontrolatzeko erakundeek, zenbait alderdi nahitaez bete beharreko araudira egokitzeari buruzko txostenak egitean, proiektuak ikuskatzeko zereginetan, obra egikaritzen laguntzean edo egiaztagiriak egitean, jarduerari ekin aurretik erantzukizunpeko adierazpena egin beharko dute, artikulu honen 5. idatzi-zatian adierazitakoari jarraituz.

2.– Las Entidades de Control de Calidad, cuando informen sobre aspectos de adecuación a la normativa de obligado cumplimiento, en labores de supervisión de proyectos, asistencia a la ejecución de la obra o de certificación, previamente a su actuación deberán haber realizado la declaración responsable, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

3.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez arautuko dira kalitatea kontrolatzeko erakundeen esku-hartzea nahitaez beharko duten kasuak.

3.– Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción se regularán los supuestos en los que la intervención de las Entidades de Control de Calidad en las obras de edificación será obligatoria.

4.– Administrazioak sustatutako obretan, obraren arduraduna den sailaren zerbitzu teknikoek parte hartu ahal izango dute, kalitatea kontrolatzeko erakunde gisa, eta horretarako ahalmen nahikoa izango dute, hala izendatuz gero.

4.– En las obras promovidas por la Administración podrán participar como Entidad de Control de Calidad los Servicios Técnicos del Departamento responsable de la obra, con capacidad suficiente, si así se designara.

5.– Eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeek erantzukizunpeko adierazpena egingo dute, dekretu honen I. eranskineko ereduari jarraituz. Adierazpen hori aurkeztuko zaio eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-arlo horiei dagozkien zereginen ardura duen zuzendaritzari.

5.– La declaración responsable de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación se realizará de acuerdo con el modelo que se incluye en el anexo al presente Decreto, y se presentará ante la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad que ostente las funciones correspondientes a dichas áreas de actuación.

6.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuz gero, kontrol-erakundeak gaitasuna du, aurkeztutako unetik aurrera, eskatzen diren baldintzak betetzen dituela adierazitako jarduera horretan aritzeko, egoki diren egiaztapen-, kontrol- eta ikuskapen-jardueren kalterik gabe, dekretu honen 17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

6.– La presentación de la declaración responsable habilita a la entidad de control, desde el momento de su presentación, para el ejercicio de las actividades para las que declara cumplir los requisitos exigibles, sin perjuicio de las actividades de comprobación, control e inspección que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del presente Decreto.

Erantzukizunpeko adierazpen hori ez bada aurkezten, edo han ageri den funtsezko edozein datu, adierazpen edo erantsitako dokumentu zuzena ez bada, gezurra bada edo ez bada eman, horren berri izaten den unetik aurrera ezingo zaio jarraipenik eman ukitutako eskubidearen gauzatzeari edo jarduerari, eta horretarako administrazio-ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71. bis artikuluaren 4. idatzi-zatian ezarritakoari jarraituz, betiere, hargatik eragotzi gabe dagozkion erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La falta de presentación de dicha declaración responsable, o la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, a cuyo efecto se emitirá resolución administrativa en los términos del apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o administrativas a que hubiere lugar.

7.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak Eraikingintzaren Kode Teknikoaren alorreko eskumena duen ministerioari helaraziko dizkio erakundeen erantzukizunpeko adierazpenean ageri diren datuak, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren Erregistro Orokorrean sartzeko.

7.– La Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad que ostente las funciones correspondientes a dichas áreas de actuación dará traslado al Ministerio competente en materia del Código Técnico de la Edificación de los datos incluidos en la declaración responsable de las entidades para su inclusión en el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

16. artikulua.– Kalitatea kontrolatzeko saiakuntza-laborategiak.

Artículo 16.– Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad.

1.– Nahitaez bete beharreko arauak eta EKTan, jarraibide teknikoetan, araudietan eta baldintza teknikoen agiri ofizialetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko saiakuntza, zerbitzu-proba eta analisi guztiak egin behar dituzte artikulu honen 3. idatzi-zatian ezarritakoaren araberako erantzukizunpeko adierazpena egin duten saiakuntza-laborategiek, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzekoek.

1.– Los ensayos, pruebas de servicio y análisis para la verificación del cumplimiento de las normas reglamentarias de obligado cumplimiento y de los requisitos establecidos en el CTE, Instrucciones Técnicas, Reglamentos y Pliegos Técnicos Oficiales, serán realizados por Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación que hayan realizado la declaración responsable conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

2.– Aurreko betekizuna aplikatuko zaie, halaber, eraikuntzak jarriko diren lursailen azterketa geoteknikoak egiteko saiakuntzei.

2.– El requisito anterior también será de aplicación a los ensayos para la elaboración de los Estudios Geotécnicos de los terrenos sobre los que se han de asentar las construcciones.

3.– Eraikingintzaren Kalitatea kontrolatzeko saiakuntza-laborategiek erantzukizunpeko adierazpena egingo dute, dekretu honen I. eranskineko ereduari jarraituz. Adierazpen hori aurkeztuko zaio eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-arlo horiei dagozkien zereginen ardura duen zuzendaritzari.

3.– La declaración responsable de los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación se realizará de acuerdo con el modelo que se incluye en el anexo del presente Decreto, y se presentará ante la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad que ostente las funciones correspondientes a dichas áreas de actuación.

4.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuz gero, saiakuntza-laborategiak gaitasuna du, aurkeztutako unetik aurrera, eskatzen diren baldintzak betetzen dituela adierazitako jarduera horretan aritzeko, egoki diren egiaztapen-, kontrol- eta ikuskapen-jardueren kalterik gabe, dekretu honen 17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

4.– La presentación de la declaración responsable habilita al laboratorio de ensayos, desde el momento de su presentación, para el ejercicio de las actividades para las que declara cumplir los requisitos exigibles, sin perjuicio de las actividades de comprobación, control e inspección que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del presente Decreto.

Erantzukizunpeko adierazpen hori ez bada aurkezten, edo han ageri den funtsezko edozein datu, adierazpen edo erantsitako dokumentu zuzena ez bada, gezurra bada edo ez bada eman, horren berri izaten den unetik aurrera ezingo zaio jarraipenik eman ukitutako eskubidearen gauzatzeari edo jarduerari, eta horretarako administrazio-ebazpena emango du eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzako titularrak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71. bis artikuluaren 4. idatzi-zatian ezarritakoari jarraituz, betiere, hargatik eragotzi gabe dagozkion erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La falta de presentación de dicha declaración responsable, o la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, a cuyo efecto la persona titular de la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación emitirá resolución administrativa en los términos del apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o administrativas a que hubiere lugar.

5.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak Eraikingintzaren Kode Teknikoaren alorreko eskumena duen ministerioari helaraziko dizkio laborategien erantzukizunpeko adierazpenean ageri diren datuak, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren Erregistro Orokorrean sartzeko.

5.– La Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones correspondientes a dichas áreas de actuación, dará traslado al Ministerio competente en materia del Código Técnico de la Edificación de los datos incluidos en la declaración responsable de los laboratorios para su inclusión en el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

17. artikulua.– Laborategien eta erakundeen ikuskapen-araubidea.

Artículo 17.– Régimen de inspecciones de laboratorios y entidades.

1.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak zaindu beharko du laborategiek eta erakundeek betetzen dituztela eskatzen zaizkien baldintza teknikoak. Horretarako, laguntza teknikoaren emaitzak frogatu, egiaztatu eta ikertu ahal izango ditu; halaber, instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, bai eta gertaerak, ekintzak, elementuak, jarduerak, balioespenak eta gerta daitezken jazoerak ere, hurrengo idatzi-zatietan ezarritakoari jarraituz.

1.– La Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación velará por el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles a laboratorios y entidades, para lo cual podrá comprobar, verificar e investigar los resultados de la asistencia técnica, así como inspeccionar sus instalaciones y los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.

2.– Aurreko idatzi-zatian aipatutako zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen badu, eta laborategiek eta erakundeek beren jardueran aritzeko bete behar dituzten baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, dokumentu hauek eskatu ahal izango ditu:

2.– Cuando la Dirección citada en el apartado anterior lo estime necesario, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles a los laboratorios y entidades para el desarrollo de su actividad, podrá requerir la aportación de la siguiente documentación:

a) Identifikazio-datuak: Eraketa-eskritura, eta sozietatearen estatutuak edo banakako enpresaburua titularra dela egiaztatzen duen agiria, kasu bakoitzean dagokionaren arabera.

a) Datos de identificación: Escritura de constitución y, en cada caso, estatutos de la Sociedad o justificación documental de la titularidad del empresario individual.

b) Laborategiaren edo erakundearen jardueraren legezko egoera egiaztatzen duten agiriak, dagokion erantzukizunpeko adierazpenaren kopia barne.

b) Documentos que acrediten la situación legal de la actividad del laboratorio o entidad, incluyendo copia de la correspondiente declaración responsable.

c) Sinatutako erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta azken indarraldiari dagokion ordainketaren agiria, edota beste berme-tresna batzuen egiaztagiriak; esate baterako, abalen edo fidantzen agiriak, ematen dituen laguntza teknikoen araberakoak.

c) Póliza suscrita del seguro de responsabilidad civil y comprobante de abono del último periodo de vigencia, o documentación acreditativa de otros instrumentos de garantía como avales o fianzas, adecuados a las asistencias técnicas que presta.

d) Jarduera egiteko baliatzen den establezimenduak, hala badagokio, horrelako instalazioek bete beharreko segurtasun-baldintzak, baldintza teknikoak eta ingurumenari dagozkionak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.

d) Documentación que justifique que el establecimiento donde realiza la actividad, en su caso, cumple las condiciones de seguridad, técnicas y medio ambientales exigibles a este tipo de instalaciones.

e) Kokapen-planoa, udalerria eta sarbideak adierazita.

e) Plano de situación con indicación del municipio y accesos.

f) Lokalen planoa, eta eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.

f) Plano de los locales y justificación del cumplimiento de las condiciones exigidas, en su caso.

g) Zuzendarien, teknikarien eta langileen datuak, bakoitzaren lanbide-kualifikazioa, zereginak, lan-harremana eta arduraldia adierazita.

g) Datos del personal directivo, técnico y operario con indicación de su cualificación profesional, funciones, relación laboral y dedicación.

h) Erabilgarri dituen makina, tresna eta software guztiei buruzko datuak, dagokionaren arabera, haien ezaugarriak eta prozedurak adierazita.

h) Datos de la maquinaria, instrumental y software de que dispone, según el caso, con indicación de sus características y procedimientos.

i) Dekretu honen 18. eta 19. artikuluetan azaldutako baldintzen araberako kalitatea kudeatzeko sistemari dagokion azken kanpo-auditoriaren egiaztagiria.

i) Certificado de la última auditoría externa referente al sistema de gestión de la calidad, que se indica en los artículos 18 y 19 respectivamente del presente Decreto y en las condiciones establecidas en los mismos.

j) Kalitatea kudeatzeko sistemarekin eta laguntza teknikoa emateko ezarritako prozedurekin lotutako beste barne- edo kanpo-auditorien egiaztagiriak, ebaluazioak edo ziurtagiriak, halakorik izanez gero.

j) Certificados de otras auditorías internas o externas, evaluaciones o certificaciones que dispongan, en relación con los sistemas de gestión de la calidad y procedimientos implantados, para la prestación de la asistencia técnica que realiza.

k) Laborategien kasuan, eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak iragarritako kontraste-saiakuntzen kanpainetan parte hartu izana egiaztatzen duten agiriak.

k) En el caso de laboratorios, documentación acreditativa de su participación en las campañas de ensayos de contraste convocadas por la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

Laborategiak edo erakundeak ez baditu aurkezten eskatutako dokumentuak, edo, aurkeztutako agiriak aztertu ostean egiaztatuz gero ez dituela betetzen eskatutako baldintzak, ezingo du jarduerarekin jarraitu, eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzaren titularraren ebazpenaren bidez egoera hori adierazi ostean.

La falta de cumplimentación de los requerimientos de documentación practicados o la constatación, tras el examen de la documentación presentada, de que un laboratorio o entidad no cumplen los requisitos exigibles, determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad, previa declaración de dichas circunstancias mediante resolución dictada por la persona titular de la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

3.– Aurreko idatzi-zatian adierazitakoaren kalterik gabe, aipatu zuzendaritzak laborategiak edo erakundeak in situ ikuskatu ahal izango ditu, eskatzen zaizkien baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko. Ikuskapenean kontraste-saiakuntzak egitea eskatu ahal izango da, aipatu zuzendaritzako ordezkariak erabakiko duen laborategiaren bidez, eta ikuskatutako laborategi edo erakundeak bertan egoteko aukera izango du.

3.– Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Dirección mencionada también podrá realizar inspecciones in situ de laboratorios o entidades, al objeto de verificar que cumplen con los requisitos técnicos exigibles. Durante la inspección se podrá exigir la realización de ensayos de contraste con un laboratorio a determinar por la persona representante de dicha Dirección, que podrá contar con la presencia del laboratorio o entidad inspeccionados.

Ikuskapen horren akta egingo da, bi kopiatan, zeina laborategi edo erakundearen ordezkariak eta aipatu zuzendaritzari atxikitako karrerako funtzionarioek sinatuko baitute. Akta hori artxibatu egingo da, kalitate-sistemaren erregistro gisa, eta haren kopia Administrazioaren eskuetan geratuko da.

De esta inspección se levantará un acta por duplicado, firmada por la persona representante del laboratorio o entidad y por personal funcionario de carrera adscrito a la Dirección anteriormente citada, y que quedará archivada como registro del sistema de calidad, quedándose la copia en poder de la Administración.

Ziurtapeneko Erakunde Nazionalak egiaztatutako laborategi eta erakundeak ikuskapen teknikoetatik salbuetsita daude, baina jardueran aritzeko legezko baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute, agiriak aurkeztuta, hala eskatuz gero.

Los laboratorios y entidades acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación quedarán exentos de las inspecciones técnicas, no así de acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de la actividad, cuando sean requeridos para ello.

Ikuskapen teknikoa egiteko bisita amaituz gero desadostasun-aktaren bidez, eskatutako baldintzak betetzen ez direlako, laborategiak edo erakundeak ezingo du jarduerarekin jarraitu, eraikuntzaren eta eraikin-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzaren titularraren ebazpenaren bidez egoera hori adierazi ostean.

La finalización de una visita de inspección técnica con acta de disconformidad por incumplimiento de los requisitos exigibles determinará la imposibilidad de continuar con la actividad, previa declaración de dicha circunstancia mediante resolución dictada por la persona titular de la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

4.– Kalitatea sustatzea eta bermatzea helburu hartuta, eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzak ezarri ahal izango du laborategien arteko kontraste-saiakuntzak egiteko betebeharra, egoki iritzitako aldizkakotasunez, laborategiek saiakuntzak egiteko erabiltzen dituzten sistemen eraginkortasunari buruzko emaitzak lortze aldera.

4.– En orden al fomento y aseguramiento de la calidad, la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación podrá establecer, con la periodicidad que estime oportuna, la realización obligatoria de ensayos de contraste interlaboratorios, al objeto de obtener resultados sobre la eficacia de los sistemas empleados por los laboratorios en la realización de los ensayos.

18. artikulua.– Kalitatea kontrolatzeko erakundeen kalitatea kudeatzeko sistema.

Artículo 18.– Sistema de gestión de calidad de las Entidades de Control de Calidad.

Kalitatea kontrolatzeko erakundeek justifikatu behar dute kalitatea kudeatzeko sistema bat ezarri izana, UNE-EN ISO/IEC 17020 arauaren arabera. Bitarteko hauetako edozeinen bidez justifikatuko dute hori:

Las Entidades de Control de Calidad deberán justificar la implantación de un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a través de cualquiera de los siguientes medios:

a) Ziurtapeneko Erakunde Nazionalak edo Ziurtapenerako Europako Lankidetzako kide den europar erakunde homologo batek emandako urteko egiaztagiria, emandako ziurtagiriaren irismena adierazten duena.

a) Certificado anual emitido por la Entidad Nacional de Acreditación u organismo europeo homólogo miembro de la Cooperación Europea para la Acreditación, en el que figure el alcance de la certificación concedida.

b) Urteko kanpo-auditoria, aurrekoek egiaztatutako erakundeek egina, kalitate-sistemak egiaztatzeko erakundeentzako UNE-EN ISO/IEC 17021 arauen arabera, UNE-EN ISO/IEC 17020 arauak eskatutako baldintzak beteta.

b) Auditoria externa anual por las entidades acreditadas por los anteriores conforme a las Normas UNE-EN ISO/IEC 17021, para Entidades de Certificación de Sistemas de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

c) Urteko kanpo-auditoria, aurrekoek egiaztatutako erakundeek egina, UNE-EN ISO/IEC 17021 arauen arabera, kalitate-sistema UNE-EN ISO 9001ekin bat datorrela ebaluatzen duena, eta aipatu Errege Dekretuan laguntza teknikoa emateko jardueretarako ezarritako gainerako baldintzak (bai baldintza teknikoak, bai langileei buruzkoak) betetzen dituela egiaztatzen duena.

c) Auditoria externa anual por las entidades acreditadas por los anteriores conforme a las Normas UNE-EN ISO/IEC 17021, que evalúe la conformidad del sistema de calidad según la UNE-EN ISO 9001, así como los demás requisitos, tanto técnicos, como de personal, establecidos en dicho Real Decreto, para las actividades de prestación de asistencia técnica.

19. artikulua.– Kalitatea kontrolatzeko saiakuntza-laborategien kalitatea kudeatzeko sistema.

Artículo 19.– Sistema de gestión de calidad de los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad.

Kalitatea kontrolatzeko saiakuntza-laborategiek justifikatu behar dute kalitatea kudeatzeko sistema bat ezarri izana, UNE-EN ISO/IEC 17025 arauaren arabera. Bitarteko hauetako edozeinen bidez justifikatuko dute hori:

Los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad deberán justificar la implantación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 a través de cualquiera de los siguientes medios:

a) Ziurtapeneko Erakunde Nazionalak edo Ziurtapenerako Europako Lankidetzako kide den europar erakunde homologo batek emandako urteko egiaztagiria, emandako ziurtagiriaren irismena adierazten duena.

a) Certificado anual emitido por la Entidad Nacional de Acreditación u organismo europeo homólogo miembro de la Cooperación Europea para la Acreditación, en el que figure el alcance de la certificación concedida.

b) Urteko kanpo-auditoria, aurrekoek egiaztatutako erakundeek egina, kalitate-sistemak egiaztatzeko erakundeentzako UNE-EN ISO/IEC 17021 arauen arabera, UNE-EN ISO/IEC 17025 arauak eskatutako baldintzak beteta.

b) Auditoria externa anual por las entidades acreditadas por los anteriores conforme a las Normas UNE-EN ISO/IEC 17021, para Entidades de Certificación de Sistemas de la Calidad, de acuerdo a los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

c) Urteko kanpo-auditoria, aurrekoek egiaztatutako erakundeek egina, UNE-EN ISO/IEC 17021 arauen arabera, kalitate-sistema UNE-EN ISO 9001ekin bat datorrela ebaluatzen duena, eta dagokion saiakuntzaren egokitasun teknikoa eta aipatu Errege Dekretuan ezarritako gainerako baldintzak (bai baldintza teknikoak, bai langileei buruzkoak) betetzen direla egiaztatzen duena.

c) Auditoria externa anual por las entidades acreditadas por los anteriores conforme a las Normas UNE-EN ISO/IEC 17021, que evalúe la conformidad del sistema de calidad según la UNE-EN ISO 9001, y de la idoneidad técnica del ensayo correspondiente, así como los demás requisitos, tanto técnicos y de las instalaciones, como de personal, establecidos en dicho Real Decreto.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KALITATEA HOBETZEKO TRESNAK
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

20. artikulua.– Dokumentu aitortuak.

Artículo 20.– Documentos reconocidos.

Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez ezarriko da Eraikingintzaren Kode Teknikoko dokumentu aitortuak izapidetzeko eta onesteko berariazko prozedura, aipatu kodea egokitzeko Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen eta biztanleriaren behar zehatzetara. Halaber, aipatu sailaren eginkizuna izango da dokumentu onetsiak Eraikingintzaren Kode Teknikoaren Erregistro Orokorreko dagokion atalean inskriba daitezen sustatzea.

Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción se establecerá el procedimiento específico de tramitación y aprobación de los documentos reconocidos del Código Técnico de la Edificación, con el fin de adecuar el citado Código a las exigencias concretas del territorio y de la población en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el citado Departamento será el encargado de promover la inscripción de los documentos aprobados en la sección correspondiente del Registro General del Código Técnico de la Edificación.

21. artikulua.– Erakunde baimenduak.

Artículo 21.– Organismos autorizados.

Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez ezarriko da produktu edo sistema berritzaileen egokitasunaren ebaluazio teknikoak egiteko erakunde baimenduak edota Eraikuntzako Kode Teknikoaren aplikazioa bideratzen duten zerbitzuak emateko erakunde eta entitateak bermatzen dituzten beste baimen edo ziurtagiriak aitortzeko berariazko prozedura. Halaber, aipatu sailaren eginkizuna izango da erakunde horiek Eraikingintzaren Kode Teknikoaren Erregistro Orokorreko dagokion atalean inskriba daitezen sustatzea.

Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción se establecerá el procedimiento específico de reconocimiento de los organismos autorizados para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE, y el citado Departamento será el encargado de promover la inscripción de tales organismos en la sección correspondiente del Registro General del Código Técnico de la Edificación.

22. artikulua.– Kalitate-profilak, -ziurtagiriak eta -bereizgarriak.

Artículo 22.– Perfiles, Certificaciones y distintivos de calidad.

1.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailak ezarri ahal izango ditu eraikuntzen profil edo kalitate-mailak, nahi izanez gero aplikatzeko. Profil edo maila horiek derrigorrezko betekizunetatik haratago egongo dira, eta haien ezaugarriak ebaluatzeko eta aitorpenak egiteko berariazko prozedurak arautuko dira.

1.– El Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción podrá establecer diferentes perfiles o niveles de calidad de las edificaciones, para su aplicación con carácter voluntario, basados en las exigencias a satisfacer por encima de lo estrictamente obligatorio, a cuyo efecto regulará los procedimientos específicos para evaluar las prestaciones y para realizar su reconocimiento.

2.– Halaber, aipatu sailak eraikuntzako material, produktu edo elementuen borondatezko kalitate-bereizgarriak eta marka edo zigiluak ezar ditzake, bereizgarri horiek emateko berariazko prozedurak araututa.

2.– Así mismo el citado Departamento podrá establecer distintivos y marcas o sellos de calidad de carácter voluntario de los materiales, productos o elementos de construcción y reglar los procedimientos específicos para su reconocimiento.

3.– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailaren eginkizuna izango da aurreko idatzi-zatietan adierazitako aitorpenak Eraikingintzaren Kode Teknikoaren Erregistro Orokorreko dagozkien ataletan inskriba daitezen sustatzea.

3.– El Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción será el encargado de promover la inscripción de los reconocimientos señalados en los apartados anteriores en las distintas secciones del Registro General del Código Técnico de la Edificación.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
ERAIKUNTZAREN KALITATEA SUSTATZEKO BATZORDEA
COMISIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

23. artikulua.– Eraketa eta atxikimendua.

Artículo 23.– Constitución y adscripción.

1.– Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordea eratu da, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan arlo horretan egiten diren jardunen jarraipena egiteko organo gisa.

1.– Se constituye la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción como órgano de seguimiento de las actuaciones que en esta materia se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordea eraikuntzaren eta eraikin-kalitatearen alorreko eskumena duen sailari atxiki zaio.

2.– La Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción queda adscrita al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción.

24. artikulua.– Osaera.

Artículo 24.– Composición.

1.– Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordeak honako kide hauek izango ditu:

1.– La Comisión para el Fomento de Calidad de la Construcción estará integrada por las y los siguientes miembros:

Lehendakaria: eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzako titularra.

Presidente: el o la titular de la Dirección del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

– Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzako bi ordezkari.

– Dos personas en representación de la Dirección del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

– Ingurumen eta Lurralde Politikaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren ordezkari bat; gutxienez, zuzendariaren maila izango du, eta sail horrek izendatuko du.

– Una persona en representación del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Medio Ambiente y Política Territorial, que deberá tener categoría al menos de Director o Directora, y será designada por la persona titular de dicho departamento.

– Herri Lanen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren ordezkari bat; gutxienez, zuzendariaren maila izango du, eta sail horrek izendatuko du.

– Una persona en representación del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Obras Públicas, que deberá tener categoría al menos de Director o Directora, y será designada por la persona titular de dicho departamento.

– Industria Segurtasunaren, Energiaren eta Meategien arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren ordezkari bat; gutxienez, zuzendariaren maila izango du, eta sail horrek izendatuko du.

– Una persona en representación del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Seguridad Industrial, Energía y Minas, que deberá tener categoría al menos de Director o Directora, y será designada por la persona titular de dicho departamento.

– Kontsumobide – Kontsumoko Euskal Institutuko ordezkari bat.

– Una persona en representación de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

– Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.

– Una persona en representación del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

– Euskal Herriko Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.

– Una persona en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco

– Arabako, Gipuzkoako eta Nafarroako eta Bizkaiko Ingeniari Industrialen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.

– Una persona en representación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra y de Bizkaia.

– Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.

– Una persona en representación de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

– Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Perituen eta Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.

– Una persona en representación de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

– Euskal Herriko Herri Lanen Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialetako ordezkari bat.

– Una persona en representación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del País Vasco.

– Euskal Herriko Geologoen Elkargo Ofizialeko ordezkari bat.

– Una persona en representación del Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko laborategietako ordezkari bat.

– Una persona en representación de los Laboratorios existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko kalitatea kontrolatzeko erakundeetako ordezkari bat.

– Una persona en representación de las Entidades de Control de Calidad existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko sustatzaileen eta eraikitzaileen elkarteen ordezkari bat.

– Una persona en representación de las Asociaciones de Promotores-Constructores de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia

– EAEko kontsumitzaileen elkarteen ordezkari bat.

– Una persona en representación de las Asociaciones de Consumidores Vascas

Idazkaria: Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailean jardute-eremu horiei dagozkien zereginak dituen zuzendaritzako teknikari bat.

Secretario o Secretaria: un técnico o técnica de la Dirección del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción que ostente las funciones relativas a dichas áreas de actuación.

2.– Beste horrenbeste ordezko kide izendatuko dira, batzordeko kide titularrak ordezkatzeko, horien kargua hutsik dagoenean edo gaixorik edo kanpoan daudenean.

2.– Se designará igual número de miembros suplentes para sustituir a los miembros titulares en los supuestos de vacante, enfermedad o ausencia de estos.

3.– Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordeko kide titularrak eta ordezkoak –aurreko idatzi-zatietan ezarritakoaren arabera– izendatzea, Eusko Jaurlaritzan eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailburuaren eginkizuna izango da.

3.– El nombramiento de las y los miembros titulares y suplentes de la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción, designados según lo establecido en los apartados anteriores, será competencia del Consejero o Consejera del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción.

4.– Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordea osatu behar duten pertsonak izendatzerakoan, gaitasun, ahalmen eta prestakuntza egokiak dituzten emakume eta gizonen presentzia orekatua sustatuko da, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, 23. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

4.– En el nombramiento y designación de las personas que han de formar parte de la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para igualdad de mujeres y hombres.

25. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 25.– Funciones.

Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordeak honako eginkizun hauek ditu:

Son funciones de la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción las siguientes:

a) Dekretu honen aplikazioak sor ditzakeen arazoak aztertzea eta dekretua eguneratzeko neurriak proposatzea.

a) Analizar la problemática derivada de la aplicación del presente Decreto y proponer las medidas correctoras para su actualización.

b) Eraikuntzaren kalitate-kontrolarekin zerikusia duten gaietan administrazio publiko guztien jardunak koordinatzeko beharrezko neurriak aztertu eta proposatzea.

b) Estudiar y proponer las medidas necesarias para la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en los temas relacionados con el Control de Calidad de la construcción.

c) Eusko Jaurlaritzan eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorreko eskumena duen sailari eraikuntzaren kalitateari buruzko informazioa ematea.

c) Informar al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de edificación y calidad en la construcción sobre las cuestiones relacionadas con la calidad de la construcción.

26. artikulua.– Funtzionamendu-erregimena.

Artículo 26.– Régimen de funcionamiento.

1.– Kalitatea Sustatzeko Batzordeari dagokio funtzionamendu-erregimena lantzea eta aldatzea.

1.– Corresponderá a la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción la elaboración y modificación de su Reglamento de Funcionamiento.

2.– Kalitatea Sustatzeko Batzordeko kideek beren jardueretan euskara zein gaztelania erabiltzeko aukera izango dute. Halaber, gai-zerrendetan, aktetan, ziurtagirietan eta testu idatzietan, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzen erabilera bermatuko da.

2.– Los miembros de la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción tendrán la posibilidad de utilizar en sus actuaciones tanto el euskera como el castellano. Asimismo, en los órdenes del día, las actas, los certificados y los textos escritos, en general, se garantizará el uso de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, dekretu honetan aurreikusitako jarduera eta prozeduretan bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, zeintzuk datu-trukaketa ahalbidetuko baitute, administrazio-izapideak sinpletze eta azkartze aldera.

Se adoptarán las medidas precisas que posibiliten la utilización de medios electrónicos en relación a las actuaciones y procedimientos previstos en este Decreto y que faciliten el intercambio de datos, a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Lehenengoa.– Dekretu hau ez zaie aplikatuko indarrean jarri aurretik honako egoera hauetako batean dauden obrei:

El presente Decreto no será de aplicación a las obras que con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Administrazioak onartutako egikaritze-proiektuak dituzten obrak.

a) Obras que tengan sus Proyectos de ejecución aprobados por la Administración.

b) Lanbide-elkargoen derrigorrezko oniritzia izapidetuta duten obrak.

b) Obras que tengan diligenciado el preceptivo visado en los Colegios Profesionales.

c) Egikaritze-fasean dauden obrak.

c) Obras que se encuentren en fase de ejecución.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxa normalizatu berriak onesten ez diren bitartean, dekretu honen 9. artikuluari jarraituz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko Aginduaren bidez onetsitako Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxa normalizatuak aplikatuko dira, dekretu honen aurka ez dauden heinean.

En tanto no estén aprobadas las nuevas fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del presente Decreto, serán de aplicación, en todo aquello que no se oponga al presente Decreto, las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad aprobadas por Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Eraikuntzaren Kalitatea Sustatzeko Batzordea, harik eta bere funtzionamendu-erregimena lantzen duen arte, Barne Erregimeneko Erregelamenduaren arabera arautuko da (zeina urriaren 22ko 238/1996 Dekretuak sorturiko kalitatea kontrolatzeko batzorde desagertuak onartu baitzuen), eta, subsidiarioki, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. tituluaren II. kapituluan ezarritakoaren arabera.

En tanto no se proceda por la Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción a la elaboración de su reglamento de funcionamiento, el citado órgano se regirá por el Reglamento de Régimen Interno aprobado por la extinta Comisión para el control de calidad de la edificación constituida por el Decreto 238/1996, de 22 de octubre y, subsidiariamente, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Dekretu hau indarrean jartzean, indargabetuta geratzen dira honako xedapen hauek:

1.– A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogadas las disposiciones siguientes:

a) 238/1996 Dekretua, urriaren 22koa, eraikuntzaren kalitatearen kontrola arautzen duena.

a) Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción;

b) 69/2004 Dekretua, apirilaren 20koa, eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko laborategiak kreditatzeari buruzkoa.

b) Decreto 69/2004, de 20 de abril, sobre acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.

2.– Halaber, indarrik gabe geratzen da lege honetan ezarritakoaren aurka doan maila bereko edo beheragoko xedapen oro.

2.– Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental