Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2014ko urriaren 21a, asteartea

N.º 200, martes 21 de octubre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
4427
4427

EBAZPENA, 2014ko urriaren 20koa, Kultura Ondarearen zuzendariarena, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio jabetza intelektualaren eskubideak kudeatzen jarduten duen Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI) erakundeari Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik edo nagusiki jardun dezan Jabetza Intelektualaren Legean aitortzen diren eskubideak kudeatzeko erakunde gisa.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, del Director de Patrimonio Cultural, por la que se autoriza a la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI) para actuar, de manera exclusiva o mayoritariamente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Konstituzioaren 149.1.9 artikuluak dioenez, Estatuak du jabetza intelektualaren gaineko legeriaren eskumen esklusiboa.

El artículo 149.1.9.ª de la Constitución determina que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual.

Era berean, Konstituzioaren 149.2 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoek bereganatu ahal dituzten eskumenei kalterik egin gabe, estatuarentzat eginbeharra eta oinarrizko aginpidea izango da kultura-zerbitzua, eta autonomia-erkidegoen artean kultura-harremanak erraztuko ditu, horiekin ados jarrita.

A su vez, el artículo 149.2 de la Constitución señala que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutua abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartu zuen. Autonomia-estatutuaren 12.4 artikuluak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio Estatuak jabetza intelektualaren gainean duen legeria betearaztea.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dispone en su artículo 12.4.ª que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual.

Irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion fundazio eta elkarte kulturalen, liburu eta biblioteken, zinematografia, musika eta antzerkiaren, gazteria eta sustapen soziokulturalaren, ondare historiko-artistiko eta kirolen arloko Estatuaren zerbitzuak.

Por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, se efectuó el traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de fundaciones y asociaciones culturales, libro y bibliotecas, cinematografía, música y teatro, juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dituzte Estatuaren Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko modua eta prozedura.

La disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Konstituzioaren atal horietan ezarritakoa oinarri hartuta, ekainaren 24ko 896/2011 Errege Dekretua onartu zen, zeinaren bidez zabaldu egiten baitira irailaren 28ko 3069/1980 Dekretuaren bitartez jabetza intelektualari buruzko legedia betearazteko arloan Estatuaren Administrazio Orokorretik Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatutako zerbitzuak (2011ko ekainaren 30eko BOE, 155. zk., eta 2011ko ekainaren 30eko EHAA, 124. zk., 2011ko uztailaren 20ko EHAAn, 138. zenbakian, zuzendua). Dekretu horretan xedatzen denez, jabetza intelektualaren eskubideak kudeatzen dituzten erakundeei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoak honako eginkizun hauek hartzen ditu bere gain, Estatuaren legeriak zehaztutakoaren arabera:

Sobre las bases de estas previsiones constitucionales se aprobó el Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual (BOE n.º 155, de 30 de junio de 2011 y BOPV n.º 124, de 30 de junio de 2011, corregida en BOPV n.º 138, de 20 de julio de 2011). En él se dispone que en cuanto a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, la Comunidad Autónoma del País Vasco asume las siguientes funciones en los términos que establezca la legislación del Estado:

«a) Baimena ematea edo kentzea ustiapen-eskubideak nahiz ondare-izaerako beste eskubide batzuk, beren izenean edo besterenean, kudeatzera dedikatzeko asmoa duten erakunde edo erakunde-elkarteei, baldin eta bakarrik edo nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan jarduteko asmoa badute. Erakunde horiek dira egile baten baino gehiagoren edo jabetza intelektualeko eskubideen beste titular batzuen kontura eta interesen alde aritzen direnak. Baimena emateko aintzat hartuko dira Estatuko arauek ezarritako baldintzak betetzea, eskubideak modu eraginkorrean Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatuko direla ziurtatzeko baldintzak eta interes orokorrekoa den jabetza intelektualaren babesa.

«a) La autorización y revocación de autorización de las entidades o asociaciones de entidades que pretendan dedicarse, de manera exclusiva o mayoritariamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Para la autorización, se estará a la observancia de que cumplan los requisitos establecidos en la normativa estatal, las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el servicio a los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual.

b) Kudeaketa-erakunde horien estatutuak eta horien aldaketak onartzea.»

b) La aprobación de Estatutos de dichas entidades de gestión y sus modificaciones.»

Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI) erakundeak, egile-eskubideak kudeatzea eginkizun izanik, eskaera egin du apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren 147. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako baimena eman dakion (1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina onartzen duena).

La entidad de gestión de derechos de autor Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI) ha solicitado que se le conceda la autorización prevista en el artículo 147 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Eskaera-idazkia eta gainerako agiriak aztertuta, egiaztatu da erakunde horrek bete egiten dituela baimena emateko araudian ezarritako baldintzak.

Visto el escrito de solicitud y el resto de la documentación, se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para su autorización.

Ondorioz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 26. artikuluak ematen dizkidan eginkizunak baliatuz, honako hau

De conformidad con las funciones que me corresponden, en virtud del artículo 26 del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Baimena ematen zaio Euskal Kulturgileen Kidegoari (EKKI) Jabetza Intelektualaren Legean aitortzen diren eskubideak kudeatzeko erakunde gisa jardun dezan Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik edo nagusiki. Erakunde horrek jabetza intelektualaren eskubideak kudeatzen jarduten du.

Primero.– Conceder a la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual Euskal Kulturgileen Kidegoa (EKKI), la autorización para actuar, de manera exclusiva o mayoritariamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik aurrera, hala xedatuta baitago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. artikuluan eta hurrengoetan.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko urriaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014.

Kultura Ondarearen zuzendaria,

El Director de Patrimonio Cultural,

IMANOL AGOTE ALBERRO.

IMANOL AGOTE ALBERRO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental