Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2014ko irailaren 15a, astelehena

N.º 174, lunes 15 de septiembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3846
3846

160/2014 DEKRETUA, uztailaren 29koa, ehiza-baimena eta ehizatzeko gaitasunaren azterketa arautzen dituena.

DECRETO 160/2014, de 29 de julio, de la licencia de caza y el examen de aptitud para cazar.

Ehizaren 2011ko martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 5. artikuluan xedatzen da ehiza-baimena duen edonork ehizatu ahal izango duela eta baimena lortzeko Eusko Jaurlaritzak arauz ezarritako gaitasun-probak gainditu beharko direla.

La Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, dispone en su artículo 5 que podrá practicar la caza toda persona que esté en posesión de la licencia de caza, y que para obtener la licencia será preciso superar las pruebas de aptitud determinadas reglamentariamente por el Gobierno Vasco.

Gaur egun, ehizan egiteko gaitasun-ziurtagiria lortzeko prozedura arautzen duen 1990eko maiatzaren 2ko 124/1990 Dekretuak arautzen du ehizatzeko gaitasuna eta ezagutza egiaztatzeko prozedura: ehizari lotutako gaien gaineko proba teoriko bat gainditzean datza. Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 1991ko ekainaren 6ko Aginduan dago garatuta dekretu hori: agindu horrek ehiza-gaitasuna neurtzeko probak arautzen ditu. Halaber, 1996ko maiatzaren 21eko 117/1996 Dekretuak –1996ko irailaren 24ko 227/1996 Dekretuak aldatu zuen– Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza-baimena arautzen du: foru-organoek ematen dute, eta autonomia-erkidegoaren lurralde osoan ehizatzeko gaitzen du.

Actualmente, el Decreto 124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del requisito de aptitud para el ejercicio de la caza, regula el procedimiento para la acreditación de aptitud y conocimiento para cazar, que consiste en la superación de una prueba teórica sobre materias relacionadas con la caza. Dicho decreto está desarrollado por la Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se dictan las normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud para el ejercicio de la caza. Así mismo, el Decreto 117/1996, de 21 de mayo, modificado por el Decreto 227/1996, de 24 de septiembre, regula la licencia de caza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, expedida por los órganos forales y que habilita para cazar en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Bi hamarkada baino gehiago igaro dira Euskal Autonomia Erkidegoan ehiztariaren azterketa ezarri zenetik. Azterketa hori aitzindaria izan zen estatuan, eta, beste leku batzuetako baimenak onartzeko arauak egin zirenean, ez zegoen erreferentziarik beste lekuetan nola arautuko zen jakiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan ehizaren bertako legea onartzeak ehiza-baimenak emateko sistema berrikustera behartzen gaitu. Ehizatzeko gaitasuna egiaztatzea ehiza-baimena aurrenekoz eskuratzeko aurretiazko ezinbesteko baldintza denez, berrikusketa hori baliatuz araudi biak testu bakarrean batzea aukeratu da.

Han trascurrido más de dos décadas desde la implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco del llamado «examen del cazador». Este examen fue pionero en el Estado, de forma que la regulación del reconocimiento recíproco de licencias se hizo sin referencias de cómo se regularía en otros lugares. La aprobación de una ley propia de caza del País Vasco hace necesaria la revisión del sistema de emisión de licencias de caza. Aprovechando esta revisión, y ya que la acreditación de la aptitud para cazar es un requisito previo e imprescindible para obtener por primera vez la licencia de caza, se ha optado por refundir ambas regulaciones en un único texto.

Testua hiru kapitulutan egituratuta dago. Lehenak dekretuaren xedea zehazten du, eta edukia azaltzen du. II. kapitulua ehiza-baimenaren ingurukoa da, eta bertan arautzen dira: baimena lortzeko prozedura, berariazko modalitateetarako baimenak eta legearen 9. artikuluan xedatutako arau-hausteen erregistroa. III. kapituluan, ehizatzeko gaitasunaren azterketa eta deialdiak egiteko prozedura arautzen dira.

El texto se estructura en tres capítulos. El primero define el objeto del decreto y expone su contenido. El Capítulo II se refiere a la licencia de caza, y regula el procedimiento para obtenerla, así como las licencias para modalidades específicas y el registro de infracciones previsto en el artículo 9 de la Ley. El Capítulo III regula el examen de aptitud para cazar y el procedimiento para realizar las convocatorias.

Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegorako Autonomia Estatutuko 10.10 artikulu-zatiak ehizaren gaian erkidegoari ematen dion eskumenaren babesean eman da, eta behar bezala errespetatu da lurralde historikoetako foru-organoek araudia garatu eta betearazteko duten eskumena, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko Harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c) letraren arabera.

El presente decreto se dicta al amparo de la competencia en materia de caza que el artículo 10.10 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco le atribuye, y con el debido respeto a la competencia de desarrollo y ejecución que, en esta materia, corresponde a los órganos forales de los Territorios Históricos conforme al artículo 7 c) de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Dekretu hau prestatzeko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundietan ehizaren arloan eskumena duten sailetan egin da kontsulta, eta sektorearen ordezkari diren elkarteetan ere bai.

En la elaboración del presente decreto han sido consultados los departamentos competentes en materia de caza de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como las asociaciones representativas del sector.

Ondorioz, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko uztailaren 29an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada del día 29 de julio de 2014,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea ehiza-baimena emateko prozedura eta ehizatzeko gaitasunaren azterketa arautzea da.

El objeto del presente Decreto es regular el procedimiento para la expedición de la licencia de caza, así como el examen de aptitud para cazar.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EHIZA-BAIMENA
LICENCIA DE CAZA

2. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 2.– Concepto.

1.– Ehiza-baimena agiri izenduna eta besterenezina da, eta aldean eraman behar da edozein ehiza motatan jarduteko.

1.– La licencia de caza es un documento nominal e intransferible que se debe portar para practicar cualquier actividad cinegética.

2.– Ehiza-baimenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundietako organo eskudunek emango dituzte.

2.– Las licencias de caza serán expedidas por los órganos competentes de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

3. artikulua.– Gaitzea.

Artículo 3.– Habilitación.

1.– Edozein foru-aldundik emandako ehiza-baimenak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan ehizatzeko gaitzen ditu titularrak: betiere, ehiza baimenduta dagoen lurrean.

1.– Las licencias de caza que expida cualquiera de las Diputaciones Forales habilitarán a sus titulares para cazar en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en que esté permitido cazar.

2.– Araututako edozein ehiza-modalitatetan Euskal Autonomia Erkidegoan ehizan jarduteko gaitzen du ehiza-baimenak, hegazti harrapari bidezko ehizarako eta arku bidezko ehizarako izan ezik; bi horietarako, baimen berezia behar da.

2.– La licencia de caza habilita para practicar cualquier modalidad de caza regulada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, excepto la cetrería y la caza con arco, que precisarán de una licencia especial.

4. artikulua.– Balioa.

Artículo 4.– Validez.

Ehiza-baimenak urtebeteko indarraldia du, ematen den edo berritzen den egunetik hasita.

La licencia de caza tiene una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su expedición o de su renovación.

5. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos.

1.– Aurreneko ehiza-baimena eskuratzeko, baldintza hauek bete behar dira:

1.– Para obtener la primera licencia de caza se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hamalau urtetik gora izan. Adin hori beteta izan eta 18 urte bete ez dituztenek legezko ordezkariaren baimena eduki behar dute.

a) Ser mayor de 14 años. Las personas que, teniendo más de esta edad, no hayan cumplido 18 años, deberán estar autorizadas por la persona que legalmente les represente.

b) Ehizatzeko gaitasunaren azterketa gainditu.

b) Superar el examen de aptitud para cazar.

c) Ehizatzeko gaitasunik gabe uzteko zehapen bat betetzen egon ez eta ehizaren arloko zehapen irmorik ordaintzeke izan ez.

c) No estar cumpliendo una sanción de inhabilitación para cazar ni tener pendiente el pago de sanción firme en materia de caza.

d) Dagokion tasa ordaindu.

d) Abonar la tasa correspondiente.

2.– Ehiza-baimena berritzeko, baldintza hauek bete behar dira:

2.– Para renovar la licencia de caza se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ehizatzeko gaitasunik gabe uzteko zehapen bat betetzen egon ez eta ehizaren arloko zehapen irmorik ordaintzeke izan ez.

a) No estar cumpliendo una sanción de inhabilitación para cazar ni tener pendiente el pago de sanción firme en materia de caza.

b) Dagokion tasa ordaindu.

b) Abonar la tasa correspondiente.

6. artikulua.– Baimena emateko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento para su expedición y renovación.

1.– Aurreneko ehiza-baimena eskuratzeko interesa dutenek edozein foru-aldunditan eskatu ahal izango dute, gai horretan eskumena duen sailean, aldundiek zehaztutako eran.

1.– Las personas interesadas en obtener la primera licencia de caza deberán solicitarla ante el departamento competente en esta materia de cualquier Diputación Foral, de la manera que éstas determinen.

2.– Dagokion tasa ordainduta, baimena berritutzat hartuko da.

2.– La renovación de la licencia se hará mediante el abono de la tasa correspondiente.

3.– Foru-aldundiek egiaztatu egingo dute eskatzailea ez dagoela ehizatzeko gaitasunik gabe utzita.

3.– Las Diputaciones Forales comprobarán que la persona solicitante no se encuentra inhabilitada para cazar.

4.– Dagokion foru-aldundiko organo eskudunak emango du ehiza-baimena, aldundian eskaera jasotzen denetik gehienez ere 15 egun balioduneko epean.

4.– La licencia se expedirá por el órgano competente de la Diputación Foral que corresponda en el plazo de 15 días hábiles como máximo tras la entrada en la Diputación de la solicitud.

7. artikulua.– Editatzea.

Artículo 7.– Edición.

Ehiza-baimena III. eranskineko ereduaren arabera editatuko da.

La licencia de caza se editará conforme al modelo del anexo III.

8. artikulua.– Aldi baterako ehiza-baimenak.

Artículo 8.– Licencias temporales de caza.

1.– Salbuespen gisa, aldi baterako ehiza-baimenak eman ahal izango zaizkie beste autonomia-erkidego batzuetan edo atzerrian bizi direnei, Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza-baimena ez badute eta kasu hauetakoren batean badaude:

1.– Con carácter excepcional, podrán expedirse licencias temporales de caza a personas residentes en otras Comunidades Autónomas, o en el extranjero, que carezcan de la licencia de caza de Euskadi y se encuentren en alguno de estos casos:

a) Ehiza-lehiaketa ofizialetan parte hartu behar dutenak.

a) Personas que vayan a participar en competiciones oficiales de caza.

b) Hil gabeko ehiza-ibilbideetan, hegazti harrapari bidezko ehiza-erakustaldietan edo ehiza-jarduerak egiteko eremuetan egiten diren antzeko jardueretan parte hartu nahi dutenak.

b) Personas que pretendan participar en recorridos de caza sin muerte, exhibiciones de cetrería o actividades similares que se realicen en zonas de actividades cinegéticas.

c) Behar bezala baimendutako ehizaldietan puntualki parte hartuko dutenak.

c) Personas que vayan a participar puntualmente en cacerías debidamente autorizadas.

2.– Aldi baterako ehiza-baimena eskuratu nahi dutenek honako hauek bete beharko dituzte:

2.– Las personas que deseen obtener una licencia temporal deberán:

a) Beren nortasuna egiaztatu.

a) Acreditar su identidad.

b) Bizi diren tokian emandako ehiza-baimena eduki, egin nahi duten ehiza-jarduerarako gaitzen dituena.

b) Poseer una licencia de caza expedida en su lugar de residencia, que habilite para la actividad cinegética que pretendan realizar.

c) Adierazpen bat sinatu, ehizatzeko gaitasunik gabe utzita ez daudela eta ehizaren arloko ordaindu gabeko zehapen irmorik ez dutela dioena.

c) Firmar una declaración de no estar inhabilitadas para cazar ni tener pendiente el pago de sanción firme en materia de caza.

3.– Aldi baterako baimenaren balioa, gehienez ere, ondoz ondoko hamabost egun naturalekoa izango da.

3.– El periodo máximo de validez del permiso temporal será de quince días naturales consecutivos.

4.– Pertsona bakoitzak, gehienez ere, aldi baterako bi baimen eskuratu ahal izango ditu ehiza-denboraldi bakoitzean.

4.– Cada persona podrá obtener un máximo de dos licencias temporales por cada temporada de caza.

5.– Aldi baterako ehiza-baimenak ez du ematen Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza-baimena eskuratzeko eskubiderik.

5.– La licencia temporal de caza no dará derecho a obtener licencia de caza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.– Lehen artikulu-zatiko a) eta b) letretako kasuetan, aldi baterako baimena eskatu duten pertsonen zerrenda bat bidaliko du Euskadiko edo lurraldeko Ehiza Federazioak dagokion lurraldeko foru-aldundira, lehiaketa edo jarduera egin aurretik, behar adinako aurrerapenez.

6.– En los supuestos a) y b) del apartado 1, la Federación de Caza territorial o la autonómica remitirá a la Diputación Foral del territorio que corresponda un listado de las personas que soliciten licencia temporal, con suficiente antelación a la realización de la competición o actividad.

9. artikulua.– Ehiza-baimen bereziak.

Artículo 9.– Licencias especiales de caza.

1.– Hegazti harrapari bidezko ehizan jarduteko, honako hauek bete beharko dira:

1.– Para practicar la cetrería será necesario:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza-baimena eduki.

a) Tener una licencia de caza de Euskadi.

b) Ehiza-modalitate horretan jarduteko gaitasunaren ziurtagiria eskuratu, foru-aldundiek antolatu edo homologatzen dituzten ikastaroak gaindituta.

b) Obtener el certificado de aptitud para realizar esta modalidad de caza, tras superar los cursos que organicen u homologuen las Diputaciones Forales.

c) Hegazti bat eduki, dagokion lurraldeko hegazti harraparien erregistro ofizialean inskribatutakoa, edo dagokion foru-aldundiak aintzatetsitako beste erregistro ofizial batean inskribatutakoa.

c) Disponer de un ave inscrita en el Registro oficial de aves rapaces de su Territorio Histórico, o en otro Registro oficial reconocido por la Diputación Foral que corresponda.

d) Hegazti harrapariak edukitzea eta modalitate horretan jardutea arautzen duen foru-araua bete.

d) Cumplir la normativa foral que regule la tenencia de aves de cetrería y la práctica de dicha modalidad.

2.– Arku bidezko ehizan jarduteko, honako hauek bete beharko dira:

2.– Para practicar la caza con arco será necesario:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza-baimena eduki.

a) Tener una licencia de caza de Euskadi.

b) Ehiza-modalitate horretan jarduteko gaitasunaren ziurtagiria eskuratuta edukitzea, foru-aldundiek antolatu edo homologatzen dituzten probak gaindituta.

b) Haber obtenido el certificado de aptitud para realizar esta modalidad de caza, tras superar las pruebas que organicen u homologuen las Diputaciones Forales.

c) Dagokion arma-baimena edukitzea, agintaritza eskudunak emana.

c) Tener la correspondiente licencia de armas, expedida por la autoridad competente.

d) Modalitate horretan jardutea arautzen duen foru-araudia betetzea.

d) Cumplir la normativa foral que regule la práctica de dicha modalidad.

10. artikulua.– Arau-hausteen erregistroa.

Artículo 10.– Registro de infracciones.

1.– Ehizaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren mende dago arau-hausteen erregistroa.

1.– El Registro de infracciones dependerá de la Dirección del Gobierno vasco competente en materia de caza.

2.– Foru-aldundiek eta ehizatzeko gaitasunik gabe utz dezaketen gainerako herri-administrazioek ematen duten informazioarekin osatu eta eguneratuko da erregistroa.

2.– El Registro se formará y actualizará con la información que suministren las diputaciones forales y demás Administraciones públicas que puedan imponer inhabilitaciones para cazar.

3.– Erregistro horretan inskribatuko dira egindako arau-hausteak eta zehapen nagusiak nahiz osagarriak; horien ondorioz ehiza-baimena baliogabetzen bada edo eskuratzeko gaitasunik gabe uzten bada, gaitasungabetze-aldia zenbatekoa den adieraziko da.

3.– En él se inscribirán las infracciones cometidas y las sanciones principales y accesorias; en el caso de que conlleven anulación de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla, se indicará el periodo de inhabilitación.

4.– Era berean, gaitasungabetze-aldia amaitu ondoren ehiza-baimena berriro eskuratzeko gaitasun-proba gainditu behar dela adieraziko da, horrela dagokionean.

4.– Se hará constar igualmente la necesidad de superar la prueba de aptitud para obtener de nuevo la licencia de caza, una vez terminado el periodo de inhabilitación, en los casos en que proceda.

5.– Foru-aldundietan ehizaren gaian eskumena duten organoek eta gainerako herri-administrazioek erregistro hori kontsultatzeko sarbidea izango dute, ehizaren inguruko baimenak emateko.

5.– Los órganos competentes en caza de las Diputaciones Forales y demás Administraciones públicas tendrán acceso para consulta a este registro, a efectos de la expedición de licencias relativas a la caza.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EHIZATZEKO GAITASUNAREN AZTERKETA
EXAMEN DE APTITUD PARA CAZAR

11. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 11.– Concepto.

1.– Aurreneko ehiza-baimena eskuratzeko, ehizari lotutako gaietan ezagutza egiaztatu behar da, ehizatzeko gaitasunaren azterketa gaindituta.

1.– Para la obtención de la primera licencia de caza será necesario acreditar el conocimiento de las materias relacionadas con la caza, mediante la superación del examen de aptitud para cazar.

2.– Azterketa gainditzea beharrezkoa izango da, halaber, martxoaren 17ko 2/2011 Ehiza Legean aurreikusitako 59.2 artikuluaren kasuan.

2.– Será también necesario superar el examen en el supuesto previsto en el artículo 59.2 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza.

12. artikulua.– Deialdia.

Artículo 12.– Convocatoria.

1.– Ehizaren gaian eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak bi azterketa-deialdi egingo ditu urtero ehizatzeko gaitasuna egiaztatzeko:

1.– a dirección del Gobierno Vasco competente en materia de caza convocará dos exámenes anuales para la acreditación de la aptitud para cazar:

a) Lehenbiziko proba egun berean eta ordu berean egingo da hiru lurralde historikoetan.

a) La primera prueba se realizará en los tres territorios históricos el mismo día y a la misma hora.

b) Bigarren proba lurralde historiko bakarrean egingo da, txandaka.

b) La segunda prueba se realizará en un único territorio histórico, de forma rotatoria.

2.– Deialdiak, gutxienez, honako eduki hau izango du:

2.– La convocatoria tendrá, al menos, el siguiente contenido:

a) Izena emateko prozeduraren eta eskaerak aurkezteko epeen azalpena.

a) Indicación del procedimiento de inscripción y plazos de presentación de solicitudes.

b) Egingo diren galderen kopurua, azterketa gainditzeko zuzen erantzun beharreko galderen kopurua eta proben iraupena.

b) Concreción del número de preguntas que se plantearán, número de respuestas correctas necesarias para su superación y duración de las pruebas.

c) Azterketen tokia, eguna eta ordua. Azterketaren deialdia, gutxienez, azterketa-eguna baino bi hilabete lehenago egingo da.

c) Lugar, fecha y hora de los exámenes. La convocatoria del examen deberá realizarse con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de realización.

d) Kalifikazio-epaimahaiaren eraketa.

d) Composición de los tribunales calificadores.

e) Azterketa egiteko ordaindu behar den tasaren zenbatekoa.

e) Importe de la tasa a abonar por la realización del examen.

13. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 13.– Requisitos.

Ehizatzeko gaitasunaren azterketa egiteko interesa dutenek baldintza hauek bete behar dituzte:

Las personas interesadas en realizar el examen de aptitud para cazar deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Hamalau (14) urte beteta izan, edo probara aurkezten den urtean bete.

a) Tener cumplidos catorce (14) años, o cumplirlos durante el año en el que se presenta a la prueba.

b) Azterketa egiteko tasa ordaindu, 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena, edo hori ordezkatzen duen araua betez. Ez dira azterketarako inskribatutzat joko inskripzio-epea amaitu baino lehen tasa ordaindu ez dutenak.

b) Abonar la tasa para la realización del exámen, conforme al Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o norma que la sustituya. No se tendrá por inscritas para el examen a las personas que no hayan abonado la tasa antes del final del plazo de inscripción.

c) Ehizatzeko gaitasunik gabe uzteko zehapen bat betetzen egon ez.

c) No estar cumpliendo una sanción de inhabilitación para cazar.

14. artikulua.– Eskaerak.

Artículo 14.– Solicitudes.

Eskaera-orrian, gutxienez, datu hauek eskatuko dira:

El formulario de solicitud requerirá al menos los siguientes datos:

a) Nortasun Agiri Nazionaleko izena eta zenbakia edo, hala dagokionean, indarrean dagoen pasaportekoak edo Atzerritarraren Identifikazio Agirikoak. Azterketa egiteko, proba egiteko unean, ezinbestean aurkeztu behar da eskaeran adierazi den identifikazio-agiriaren jatorrizkoa.

a) Nombre y número del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del pasaporte en vigor o del Número de Identificación de Extranjero. Será requisito necesario para realizar el examen presentar, en el momento de la prueba, la documentación identificativa original que se haya hecho constar en la solicitud.

b) Ehizatzeko gaitasunik gabe uzten duen zehapen bat betetzen ez egotearen erantzukizunpeko aitorpena.

b) Declaración responsable de no estar cumpliendo una sanción de inhabilitación para cazar.

c) Urte bakoitzeko lehenbiziko deialdian, azterketa non egin nahi den.

c) Indicación del lugar donde desea realizar el examen, en la primera convocatoria de cada año.

15. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 15.– Tramitación electrónica.

1.– Azterketa egiteko izen-ematea era telematikoan burutuko da.

1.– La inscripción para realizar el examen se hará de forma telemática.

2.– Euskal Administrazioaren ordainketa-pasabidearen erabilera sustatuko da tasa ordaintzeko.

2.– Se fomentará que el pago de la tasa se realice a través de la plataforma electrónica de pagos del Gobierno Vasco.

16. artikulua.– Azterketaren edukia.

Artículo 16.– Contenido del examen.

1.– Dekretu honen II. eranskinean jasotako gai-zerrendaren gainekoa izango da proba.

1.– La prueba versará sobre el temario que se incluye como anexo II al presente Decreto.

2.– Test erako galdera-sorta bati idatziz erantzutean datza azterketa; deialdi bakoitzean zehaztuko da zenbat galdera izango diren. Azterketa gainditzeko, gutxienez galderen ehuneko 75 erantzun beharko dira zuzen.

2.– Consistirá en contestar por escrito un cuestionario del número de preguntas de tipo test que se concrete en cada convocatoria; se exigirá para su superación contestar correctamente al menos el 75 por ciento de las preguntas.

17. artikulua.– Epaimahaien izaera, osaera eta jokaera.

Artículo 17.– Constitución, composición y actuación de los Tribunales.

1.– Organo deitzaileak eskatuta, probetako garapena zainduko duten epaimahaien osaeraren proposamena bidaliko diote foru-aldundietan eskumena duten organoek ehizaren gaian eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari.

1.– A solicitud del órgano convocante, los órganos competentes de las Diputaciones Forales remitirán a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de caza su propuesta de composición de los tribunales que vigilarán el desarrollo de las pruebas.

2.– Proposamen hori ikusita, organo deitzaileak epaimahai bat eratuko du lurralde historiko bakoitzean. Proben deialdiaren ebazpenean emango da jakitera epaimahaien osaera.

2.– Vista dicha propuesta, el órgano convocante constituirá por cada Territorio Histórico un tribunal. Su composición se hará pública en la resolución que convoque las pruebas.

3.– Epaimahaiak honela osatuko dira:

3.– Los tribunales tendrán la siguiente composición:

a) Lehendakari bat, probetako gaietan espezializatuta dauden funtzionarioen artetik izendatu beharko dena.

a) Un presidente o presidenta, que deberá nombrarse entre funcionarias o funcionarios públicos especializados en las materias sobre las que versan las pruebas.

b) Epaimahaikide bat.

b) Un vocal.

c) Idazkari bat, hitza eta botoa izango dituena.

c) Un secretario o secretaria, que actuará con voz y voto.

4.– Titular bakoitzarentzat ordezkoak izendatuko dira, absentzia, gaixorik egotea edo epaimahaira agertzea eragozten duen beste edozein legezko zergati gertatzen denerako.

4.– Se designarán suplentes para cada titular para los supuestos de ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida su presencia.

5.– Epaimahaietan parte hartzeagatik emandako laguntzak zerbitzuaren araberako kalte-ordainen gaineko araudi aplikagarriaren arabera ordainduko dira.

5.– Las asistencias por la participación en los Tribunales se abonarán de conformidad con la normativa aplicable sobre indemnizaciones por razón del servicio.

18. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 18.– Resolución.

1.– Epaimahaiek ehizaren gaian eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari bidaliko diote, ehizatzeko gaitasunaren azterketa egiten den egunetik gehienez zazpi egun naturaletan, beren ustez azterketa gainditu dutenen eta gainditu ez dutenen proposamena.

1.– Los tribunales remitirán a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de caza, en el plazo máximo de siete días naturales desde la fecha de celebración del examen de aptitud para cazar, su propuesta de personas que han superado el examen y de quienes no lo han superado.

2.– Proposamen horren arabera, zuzendari eskudunak behin-behineko zerrendaren berri emango du, gehienez proposamena jaso eta astebetera. Behin-behineko zerrenda hori argitara emango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundien webguneetan eta Eusko Jaurlaritzako ehizaren gaian eskumena duen sailarenean.

2.– Conforme a dicha propuesta, el Director o Directora competente hará público el listado provisional en un plazo máximo de una semana desde su recepción. Ese listado provisional se publicará en las páginas web de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en la del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de caza.

3.– Interesdunek probaren galdera jakin batzuen balioaren aurka egin dezakete, gehienez ere proba egiten den egunetik hiru egun naturaleko epean.

3.– Las personas interesadas podrán impugnar la validez de determinadas preguntas de la prueba, en el plazo de tres días naturales desde la realización de la prueba.

4.– Aurkatze horiek, jasotzen direnetik hiru egun naturaleko epean ebatziko dira, eta, horren ondoren, ehizaren gaian eskumena duen zuzendariak zazpi egun naturaleko epean ebatziko du deialdia.

4.– Dichas impugnaciones se resolverán en un plazo de tres días naturales desde su recepción, tras lo cual el Director o Directora competente en materia de caza ordenará publicar el listado definitivo en el plazo de siete días naturales.

5.– Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dute ebazpenaren aurka, dagokion organoaren aurrean, argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera. Proba gainditzen duten izangaien zerrendak jendaurrean jarriko dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundien webguneetan eta Eusko Jaurlaritzako sail eskudunarenean.

5.– Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y las personas interesadas podrán interponer contra ella recurso de alzada, ante el órgano que corresponda, a partir del día siguiente al de la publicación. Las relaciones de aspirantes que superen la prueba serán expuestas públicamente en la página web de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en la del Departamento competente del Gobierno Vasco.

19. artikulua.– Gaitasun-ziurtagiria.

Artículo 19.– Certificado de aptitud.

Interesdunak eskatuta, ehizaren gaian eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendariak emango die, azterketa gainditzen dutenei, Euskal Autonomia Erkidegoan ehizan jarduteko gaitasuna egiaztatzen duen ziurtagiria.

A solicitud de la persona interesada, el Director o Directora del Gobierno Vasco competente en materia de caza expedirá, a quienes superen el examen, un certificado acreditativo de la aptitud para cazar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Ehiza-baimena emateko, baliozkoak izango dira dekretu honetan araututako azterketarekin homologagarria den ehizatzeko gaitasunaren azterketa bat gainditu izana egiaztatzen duten ziurtagiriak, beste autonomia-erkidego batzuek edo Europar Batasuneko gainerako estatu kideek emanak.

A efectos de la expedición de la licencia de caza serán válidos los certificados acreditativos de haber superado un examen de aptitud para cazar homologable al regulado en este decreto, expedidos por otras Comunidades Autónomas o por el resto de Estados miembros de la Unión Europea.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dekretu honen I. eranskinean zerrendatzen diren autonomia-erkidegoetako bizilagunen kasuan, mota baliokideko indarreko ehiza-baimenak edo hori edukitzearen egiaztatzeak aurreko paragrafoan aipatutako ziurtagiriaren ondorio berak izango ditu.

Respecto a las personas vecinas de las Comunidades Autónomas que se relacionan en el anexo I, la licencia de caza de tipo equivalente en vigor, o la acreditación de tenerla, producirá los efectos del certificado acreditativo a que se refiere el párrafo anterior.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Indargabetuta geratzen dira: 1990eko maiatzaren 2ko 124/1990 Dekretua, ehizan egiteko gaitasun-ziurtagiria lortzeko prozedura arautzen duena; 1991ko ekainaren 6ko Agindua, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, ehiza-gaitasuna neurtzeko frogak arautzen dituena; eta 117/1996 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko ehiza baimena arautzeko dena.

Quedan derogados el Decreto 124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del requisito de aptitud para cazar; la Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se dictan las normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud para cazar; y el Decreto 117/1996, de 21 de mayo, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetuta geratzen da maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen, baldin eta arau honekin bat ez badator.

Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan la presente norma.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ehizaren gaian eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu honen I. eranskina aldatzeko, dekretu honetan araututakoarekin gaitasun azterketa homologarria ezartzen duten Autonomia Erkidegoak sartzeko, edo bere kasuan, azterketa egiteari uzten diotenak kentzeko.

Se faculta al Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de caza para modificar el anexo I del presente decreto, para incluir las Comunidades Autónomas que implanten efectivamente un examen de aptitud homologable al regulado en el presente decreto, o para excluir, en su caso, a las que lo dejen de realizar.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko uztailaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

UZTAILAREN 29KO 160/2014 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 160/2014, DE 29 DE JULIO
EHIZA-BAIMENAK EMATEKO ELKARREKIKOTASUNAREN PRINTZIPIOA APLIKATU BEHARREKO AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ZERRENDA
RELACION DE CCAA CON LAS QUE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD PARA LA EMISIÓN DE LAS LICENCIAS DE CAZA

● Asturias, Ehizaren 1989ko ekainaren 6ko 2/1989 Legearen 30. artikuluko «A» motako baimenen kasuan.

● Asturias, respecto a licencias de clase «A» del artículo 30 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza.

● Kanariak, Kanarietako Ehizaren 1998ko uztailaren 6ko 7/1998 Legearen erregelamendua onartzen duen 2003ko apirilaren 7ko 42/2003 Dekretuaren 7. artikuluko «A» motako baimenen kasuan.

● Canarias, respecto a licencias de clase «A» del artículo 7 del Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

● Galizia.

● Galicia.

● Nafarroa.

● Navarra.

● Errioxa.

● La Rioja.

UZTAILAREN 29KO 160/2014 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 160/2014, DE 29 DE JULIO
EHIZATZEKO GAITASUNAREN AZTERKETAKO IKASGAIAK
TEMARIO DEL EXAMEN DE APTITUD PARA CAZAR

1. gaia.– Ehiza-legeria eta ingurumen-araudia.

Tema 1.– Legislación cinegética y normativa ambiental.

Nazioarteko hitzarmenak, Europar Batasuneko araudia, estatuko araudia, autonomia-esparruko legeria eta lurralde historikoena.

Tratados internacionales, legislación de la Unión Europea, normativa estatal, normativa de ámbito autonómico y de los Territorios Históricos.

2. gaia.– Ehizaren erregulazioa.

Tema 2.– Regulación de la caza.

Ehizaren definizioa eta ehizan jarduteko betebeharrak.

Definición de la caza y requisitos para practicarla.

Ehiza-espezieak.

Especies cazables.

Lurren sailkapena, 2011ko Ehiza Legearen arabera: ehiza-lurrak, ehizarako ez diren lurrak eta ehiza-araubide bereziko lurrak.

Clasificación de los terrenos según la ley de caza de 2011: cinegéticos, no cinegéticos y de régimen cinegético especial.

Ehiza seinaleztatzea.

Señalización cinegética.

Kalteen erantzukizuna.

Responsabilidad por daños.

Ehiza motak.

Modalidades de caza.

Delituak eta arau-hausteak.

Delitos e infracciones.

Ehizakien garraioa, salerosketa eta kontsumoa.

Transporte, comercialización y consumo de piezas de caza.

Trofeoen homologazioa.

Homologación de trofeos.

3. gaia.– Ehiza-antolamendua.

Tema 3.– Ordenación cinegética.

Populazioen funtzionamendua, ehiza-aldiak, ehiza-plangintza.

Funcionamiento de las poblaciones, periodos de caza, planificación cinegética.

4. gaia.– Ezagutzeko espezieak: ehiza-espezieak eta nahas daitezkeen beste batzuk.

Tema 4.– Especies a conocer: especies cinegéticas y otras que se prestan a confusión.

5. gaia.– Identifikatzeko arazoak.

Tema 5.– Problemas de identificación.

Ehiza basoan, ehizaleku finkoan, eremu hezeetan, eremu zabaletan, itsasertzean.

La caza en el bosque, en puesto fijo, en humedales, en zonas abiertas, en la costa.

6. gaia.– Armak eta ehiza-txakurrak.

Tema 6.– Armas y perros de caza.

Armak eta munizioak: arma-kategoriak; erabiltzeko eta edukitzeko baimenak; su-arma motak eta munizio-motak.

Armas y municiones: categorías de armas; permisos, uso y tenencia de armas; tipos de armas de fuego y munición.

Ehiza-txakurrak: txakur erakusleak, arrasto-txakurrak, jazarpen-txakurrak, txakur lasterkariak, jasotzaileak eta altxatzaileak. Txakurrak zaintzeko eta istripua izaten dutenerako gomendioak. Txakurrak identifikatzea eta kontrolatzea.

Perros de caza: perros de muestra, de rastro, de acoso y persecución, cobradores y levantadores. Conceptos veterinarios y de manejo (accidentes). Identificación y control de los perros.

7. gaia.– Etika, segurtasuna eta jokaera ehizan.

Tema 7.– Ética, seguridad y comportamiento en la caza.

UZTAILAREN 29KO 160/2014 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
ANEXO III AL DECRETO 160/2014, DE 29 DE JULIO
EHIZA-BAIMENAREN EZAUGARRIAK
CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIA DE CAZA
EZAUGARRI OROKORRAK
CARACTERÍSTICAS GENERALES

– Materiala: PVC.

– Material: PVC.

– Mota: CR-80 estandarra.

– Tipo: standard CR-80.

AURREALDEA:

ANVERSO:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Aurrealdean jasotako informazioa:

Información contenida en el anverso:

● titularraren NAN zk.

● DNI de la persona titular.

● Titularraren izen-abizenak.

● Nombre y apellidos de la persona titular.

ATZEALDEA:

REVERSO:

Testua:

Texto:

Agiri honek Euskal Autonomia Erkidegoan ehizatzeko ahalmena ematen dio titularrari.

Este documento faculta a su titular a cazar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Baimen honen titularraren nortasuna NAN edo pasaportearen bidez frogatuko da.

La Identidad de la persona titular de esta licencia deberá acreditarse mediante el DNI o pasaporte.

Ehiza-baimen honek ez du baliorik izango, baldin eta eransten ez bazaizkio dagokion tasa ordaindu izanaren frogagiria eta ehiztariaren erantzukizun zibileko aseguru-kontratu bat sinatu dela eta kontratua indarrean dagoela egiaztatzen duen agiria.

Esta licencia de caza no será válida si no va acompañada del justificante de abono de la tasa correspondiente y del documento acreditativo de la suscripción y vigencia de un contrato de seguro de responsabilidad civil de caza.


Azterketa dokumentala


Análisis documental