Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

35. zk., 2014ko otsailaren 20a, osteguna

N.º 35, jueves 20 de febrero de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
831
831

AGINDUA, 2014ko urtarrilaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, nekazaritzako nitratoek ura kutsatzeko arriskua duten zonetan ingurune kaltebera izendatutakoei eusteko dena.

ORDEN de 21 de enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Nekazaritzan erabilitako nitratoek eragindako kutsaduratik urak babesteari buruzko 1991eko abenduaren 21eko Kontseiluaren 91/676/EEE Zuzentarauak (nitratoei buruzkoak) honako hau ezartzen du: euren lurraldeetan, nitrato-maila jakin batzuetatik gora dituzten zonak ingurune kaltebera izendatuko dituzte estatu kideek, eta horretaz gain, zona kalteberei dagokienez ekintza-programak ezarri beharko dituzte.

La Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (Directiva de Nitratos) establece que los Estados miembros declararán como zonas vulnerables aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos, y que establecerán programas de acción respecto de las zonas vulnerables designadas.

Zuzentarau horren 3.4 artikuluan xedatzen denez, estatu kideek –bidezkoa bada– ingurune kalteberen izendapenak hedatu edo aldatu egingo dituzte epe egokian, gutxienez lau urterik behin, hain justu ere aurreko izendapena egiterakoan aurreikusiko gabeko aldaketak eta faktoreak kontuan izateko. Eta 5.7 artikuluan xedatzen denez, estatu kideek berraztertu eta, beharrezko bada, aldatu eginen dituzte ekintza-programak, eta, halaber, 5. paragrafoarekin bat onartutako neurri osagarri posibleak, gutxienez lau urterik behin.

El artículo 3.4 de la Directiva dispone que los Estados miembros examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las designaciones de zonas vulnerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en cuenta cambios y factores no previstos en el momento de la designación anterior. Y el artículo 5.7, que los Estados miembros revisarán y, si fuere necesario, modificarán sus programas de acción, incluidas las posibles medidas adicionales que hayan adoptado con arreglo al apartado 5, al menos cada cuatro años.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenak baliatuaz, honako dekretu hau onartu zen: Abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua, nekazaritzako nitratoek ura kutsatzeko arriskupean dauden inguruak izendatzeko arauak finkatzeari buruzkoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzeari buruzkoa. Dekretu horren xedapen gehigarriren bitartez, Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoaren Ekialdeko Sektorea ingurune kaltebera izendatu zen.

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la disposición adicional del decreto se designó como Zona Vulnerable al Sector Oriental de la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz.

Lurralde Antolaketa, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuak, Garraio eta Herrilan sailburuak eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuak emandako 2000eko abenduaren 18ko Aginduaren bidez, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskua duten ingurune kalteberen gaineko Ekintza Plana onartu zen. Agindu hori indargabetu egin zen, 2008ko urriaren 15eko Aginduaz, zeina 2009ko azaroaren 2ko Aginduaz aldatu baitzen; eta azken horretan, Europako Batzordeak zenbait huts atzeman ostean, 2009ko azaroaren 2ko Aginduko hutsen zuzenketa egin zen, zeina 2010-11-16ko EHAAn argitaratu baitzen.

La Orden de 18 de diciembre de 2000, de los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente; de Transportes y Obras Públicas y de Agricultura y Pesca aprobó el Plan de Actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria. Esta Orden fue derogada por la de 15 de octubre de 2008, que fue a su vez modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009; y, tras detectarse por la Comisión Europea algunos errores en esta última, en el BOPV del 16-11-2010 se publicó la Corrección de errores de la Orden de 2 de noviembre de 2009.

Ingurune Kalteberen Bilakaera Tenporalaren Kontrol eta Segimendu Neurrietan lortutako emaitzekin bat, Ekintza Planean jasotako neurriak eragingarriak dira; izan ere, plana indarrean denbora gehien egon den zonetan, nitratoen kontzentrazioan gutxitze progresiboa atzeman da. Kontrol eta segimendu neurriok honako hauek dira: Ura-Uraren Euskal Agentziak burututakoak, eta 2008ko urriaren 15eko Aginduaren eranskineko 10. puntuan ezarritakoak. Hortaz, behin plana berrikusi eta gero, kontsideratzen da ez dela beharrezko aldatzea.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Medidas de Control y Seguimiento de la Evolución Temporal de las Zonas Vulnerables, realizadas por Ura-Agencia Vasca del Agua y establecidas en el punto 10 del anexo a la Orden de 15 de octubre de 2008, las medidas contenidas en el Plan de Actuación son efectivas, ya que se ha constatado la disminución progresiva de las concentraciones de nitratos en las zonas en las que el plan lleva actuando más tiempo. Por tanto, una vez revisado el plan, no se considera necesaria su modificación.

Ingurune kaltebera izendatutako zonei dagokienez, 2008ko apirilaren 8ko Aginduak hedatu egin zuen Dulantzi Sektorean hasiera baten izendatutako ingurune kaltebera; eta 2009ko azaroaren 18ko Aginduaren bidez, Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, I eta II Foronda-Mendebaldeko Sektorea: nitratoek kutsatzeko arriskua duen ingurune kaltebera izendatu zen.

Respecto a las zonas designadas como vulnerables, la Orden de 8 de abril de 2008 amplió la zona vulnerable designada inicialmente al Sector Dulantzi; y la Orden de 18 de noviembre de 2009 declaró zona vulnerable a la contaminación por nitratos a la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II.

Ingurune Kalteberen Bilakaera Tenporalaren Kontrol eta Segimendu Neurrietan lortutako emaitzekin bat, ez da egoki jada izendatutakoez gain beste zonarik izendatzea ingurune kaltebera. Kontrol eta segimendu neurriok honako hauek dira: Ura-Uraren Euskal Agentziak burututakoak, eta 2008ko urriaren 15eko Aginduaren eranskineko 10. puntuan ezarritakoak.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Medidas de Control y Seguimiento de la Evolución Temporal de las Zonas Vulnerables, realizadas por Ura-Agencia Vasca del Agua y establecidas en el punto 10 del anexo a la Orden de 15 de octubre de 2008, no procede actualmente designar como vulnerable ninguna zona, aparte de las ya designadas.

Nitratoei buruzko Zuzentarauan ezarritakoa betetzearren, beharrezko da ebazpen bat argitaratzea, zeinetan, batetik, deklaratuko baita eutsi egiten zaiela jada ingurune kaltebera izendatutakoei, eta, bestetik, kontsideratzen baita ez dela beharrezko Ekintza Plana aldatzea.

Con el fin de cumplir lo establecido en la Directiva de Nitratos, es necesario publicar una resolución en la que se declare que se mantienen las zonas vulnerables ya designadas, y que no se considera necesario modificar el Plan de actuación.

Eta guzti hori dela-eta, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak honako hau,

Por todo lo expuesto, las consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política Territorial

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Lehenengo.– Gaur egun, ingurune kaltebera izendatutakoei eustea.

Primero.– Mantener las zonas vulnerables designadas en la actualidad:

– Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa. Dulantzi eta Mendebaldeko Sektoreak.

– Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz. Sectores Oriental y Dulantzi.

– Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa. I eta II Foronda-Mendebaldea Sektorea.

– Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz. Sector Occidental-Foronda I y II.

Bigarrena.– Ingurune kaltebera hauei aplikatzeko Ekintza Plana hauxe izango da: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuak eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak 2008ko urriaren 15ean emandako Aginduak zehaztutakoa. Agindu horren bitartez, nekazaritza-jardueratik datozen nitratoek kutsatzeko arriskua duten ingurune kalbereba izendatutako zonen gaineko Ekintza Plana onartzen da; bestalde, agindu hori aldatu egin zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2009ko azaroaren 2ko Aginduaren bitartez.

Segundo.– El Plan de Actuación aplicable a estas Zonas Vulnerables será el determinado por la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009, de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Hirugarrena.– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak agindu hau jakinaraziko dio Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari.

Tercero.– El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad comunicará la presente Orden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Laugarrena.– Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakieke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari, hilabeteko epean, edo zuzenean administraziorekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan bi hilabeteko epean; betiere, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Cuarto.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante las consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik izango ditu ondorioak.

Quinto.– La presente disposición producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko urtarrilaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2014.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental