Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2014ko urtarrilaren 27a, astelehena

N.º 17, lunes 27 de enero de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
335
335

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen duena.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuak 18.2.b) artikuluan xedatzen duenez, argitaratzeko bidalitako testuan egindako hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Horrelako akatsak aurkitu dira EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen duen azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuan (2013ko abenduaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 236. zenbakia), euskarazko bertsioan. Hori dela eta, dagokien zuzenketa egiten da ondoren:

Advertidos errores de dicha índole, en la versión en euskera, del texto del Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 236, de 12 de diciembre de 2013, se procede a su corrección.

2013/5386 (64/11) orrialdean, Esparru garatuetako ertzak azpiatalean

En la página 2013/5386 (64/11), en el subapartado Márgenes en Ámbitos Desarrollados,

Honela dio:

Donde dice:

«Hiri-garapeneko prozesua nahiko finkatuta duten ertzak dira. Kategoria horretan honako lurzoru hauek sartzen dira: hiri-plangintzan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat; hiri-plangintzan landa-herrigune gisa definitutako esparruetako lurzoruak; ibai-ertzetan kokatzen diren lurzoru horien arteko dimentsio txikiko eremuak, lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa sailkatutakoak; eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren baina eraikuntza-garapen erdi-finkatua duten herriguneen kanpoko sektoreak (ibaien ertzen antolamendu espazialari dagokionez erdi-finkatuak(».

«Hiri-garapeneko prozesua nahiko finkatuta duten ertzak dira. Kategoria horretan honako lurzoru hauek sartzen dira: hiri-plangintzan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat; hiri-plangintzan landa-herrigune gisa definitutako esparruetako lurzoruak; ibai-ertzetan kokatzen diren lurzoru horien arteko dimentsio txikiko eremuak, lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa sailkatutakoak; eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren baina eraikuntza-garapen erdi-finkatua duten herriguneen kanpoko sektoreak (ibaien ertzen antolamendu espazialari dagokionez erdi-finkatuak(».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Hiri-garapeneko prozesua nahiko finkatuta duten ertzak dira. Kategoria horretan honako lurzoru hauek sartzen dira: hiri-plangintzan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat; hiri-plangintzan landa-herrigune gisa definitutako esparruetako lurzoruak; ibai-ertzetan kokatzen diren lurzoru horien arteko dimentsio txikiko eremuak, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutakoak; eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren baina eraikuntza-garapen erdi-finkatua duten herriguneen kanpoko sektoreak –ibaien ertzen antolamendu espazialari dagokionez erdi-finkatuak–».

«Hiri-garapeneko prozesua nahiko finkatuta duten ertzak dira. Kategoria horretan honako lurzoru hauek sartzen dira: hiri-plangintzan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat; hiri-plangintzan landa-herrigune gisa definitutako esparruetako lurzoruak; ibai-ertzetan kokatzen diren lurzoru horien arteko dimentsio txikiko eremuak, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutakoak; eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren baina eraikuntza-garapen erdi-finkatua duten herriguneen kanpoko sektoreak –ibaien ertzen antolamendu espazialari dagokionez erdi-finkatuak–».

213/5386 (64/29) orrialdean, Jarduera hidraulikoei buruzko berariazko araudia E.3 ataleko zazpigarren paragrafoan

En la página 213/5386 (64/29), en el séptimo párrafo del apartado E.3.– Normativa específica sobre actuaciones hidráulicas,

Honela dio:

Donde dice:

« Urbanizazio prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jardueretan, 1 km2-tik beherako isurtze-arroko ibai ibilguei eragiten badiete Kantauri isurialdean eta 2 km2-tik beherakoei isurialde mediterraneoan, eta ibilguaren trazadura errektifikatzea planteatzen bada, alternatiba hidraulikoei buruzko azterketa bat beharko da, errektifikazio horren egokitasuna eta beharra justifikatzeko, eta baita ingurumenaren gaineko eraginak zuzentzeko azterketa bat ere isurtze-arro osoari dagokionez».

«Urbanizazio prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jardueretan, 1 km2-tik beherako isurtze-arroko ibai ibilguei eragiten badiete Kantauri isurialdean eta 2 km2-tik beherakoei isurialde mediterraneoan, eta ibilguaren trazadura errektifikatzea planteatzen bada, alternatiba hidraulikoei buruzko azterketa bat beharko da, errektifikazio horren egokitasuna eta beharra justifikatzeko, eta baita ingurumenaren gaineko eraginak zuzentzeko azterketa bat ere isurtze-arro osoari dagokionez».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Urbanizazio prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jardueretan, 1 km2-tik beherako isurtze-arroko ibai ibilguei eragiten badiete Kantauri isurialdean eta 2 km2-tik beherakoei isurialde mediterraneoan, eta ibilguaren trazadura errektifikatzea planteatzen bada, interes bereziko goiburua duten elementu naturalak izan ezik, alternatiba hidraulikoei buruzko azterketa bat beharko da, errektifikazio horren egokitasuna eta beharra justifikatzeko, eta baita ingurumenaren gaineko eraginak zuzentzeko azterketa bat ere isurtze-arro osoari dagokionez».

«Urbanizazio prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jardueretan, 1 km2-tik beherako isurtze-arroko ibai ibilguei eragiten badiete Kantauri isurialdean eta 2 km2-tik beherakoei isurialde mediterraneoan, eta ibilguaren trazadura errektifikatzea planteatzen bada, interes bereziko goiburua duten elementu naturalak izan ezik, alternatiba hidraulikoei buruzko azterketa bat beharko da, errektifikazio horren egokitasuna eta beharra justifikatzeko, eta baita ingurumenaren gaineko eraginak zuzentzeko azterketa bat ere isurtze-arro osoari dagokionez».

2013/5386 (64/30 eta 64/31) orrialdetan, F.1.1 ataleko azken aurreko paragrafoan

En las páginas 2013/5386 (64/30 y 64/31), en el párrafo antepenúltimo del apartado F.1.1,

Honela dio:

Donde dice:

«Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen horiek (edozein motatako eraikinetan, instalaziotan edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abar). Salbuespenak izango dira nekazaritzari, baso-lanei, herri-lanei eta azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak».

«Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen horiek (edozein motatako eraikinetan, instalaziotan edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abar). Salbuespenak izango dira nekazaritzari, baso-lanei, herri-lanei eta azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak»

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko dira atzerapen horiek (edozein motatako eraikinetan, instalazioetan edo eraikuntzetan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abarretan). Behar bezala justifikatuz gero, salbuespenak ondoko hauei dagozkie: onura edo interes publikoko nekazaritza eta basozaintzako lanak, herri-lanak eta azpiegitura-instalazioak, edo kultura-ondarea babesteko ekintzak».

«Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko dira atzerapen horiek (edozein motatako eraikinetan, instalazioetan edo eraikuntzetan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abarretan). Behar bezala justifikatuz gero, salbuespenak ondoko hauei dagozkie: onura edo interes publikoko nekazaritza eta basozaintzako lanak, herri-lanak eta azpiegitura-instalazioak, edo kultura-ondarea babesteko ekintzak».


Azterketa dokumentala


Análisis documental