Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

11. zk., 2014ko urtarrilaren 17a, ostirala

N.º 11, viernes 17 de enero de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
195
195

471/2013DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa (ORPRICCE) sortu eta arautzekoa.

DECRETO 471/2013, de 30 de diciembre, de creación y regulación del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios - ORPRICCE.

Estatuko Administrazio Orokorraren kide anitzeko organo den Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalaren egungo erregulazioa lan-merkatuaren erreformarako premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen ondoriozko irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuan jasota dago. Errege Dekretu horretan Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalari esleitzen zaizkion funtzioak kontsultatzekoak, negoziazio kolektiboa betetzekoak eta erabakitzekoak dira.

La actual regulación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano colegiado de la Administración General del Estado, está contenida en el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, derivado de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Las funciones que se asignan a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el mencionado Real Decreto son de orden consultivo, de observatorio de la negociación colectiva y decisorio.

Era berean, langile zaharrenen lan-bizitzaren jarraipena bultzatzeko eta zahartze aktiboa sustatzeko neurriei buruzko martxoaren 15eko 5/2013 Errege Lege Dekretuak, lan-arloko legeria eta Gizarte Segurantzari buruzko araudia aldatzeko hainbat neurriz gain, Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalak subsidiarioki jarduteko aukera hartzen du kontuan Seigarren Xedapen Gehigarrian, Autonomia Erkidegoek beren eremurako aurreikusitako hiru alderdiko organoa eratu ez duten kasurako. Estatuko legegilearen ustez, Autonomia Erkidegoak jardun ez izanagatik arlo horretan sor litekeen hutsunea bete nahi da xedapen horren bidez, hutsune horrek eragotzi egin bailezake 3/2012 Legean bildutako aurreikuspenak normal betetzea.

A su vez, el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, además de una serie de medidas modificadoras de la legislación laboral y de la normativa de Seguridad Social, contempla en su Disposición Adicional Sexta la posibilidad de actuación subsidiaria de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para el supuesto de que las Comunidades Autónomas no hubieran constituido el órgano tripartito previsto para su ámbito. Mediante esta disposición, a juicio del legislador estatal, se procede a colmar el vacío que eventualmente se podría producir en esta materia por el defecto de actuación por parte de la Comunidad Autónoma lo que, podría impedir el normal despliegue de las previsiones contenidas en la Ley 3/2012.

Horretarako, 5/2013 Errege Lege Dekretuak xedatzen duenez, indarrean sartu eta hiru hilabeteko epean Autonomia Erkidego batek hiru alderdiko organo baliokidea eratu ez badu edo Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioarekin irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarrian kontuan hartutako lankidetza-hitzarmena izenpetu ez badu, Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala enpresek eta langileen legezko ordezkariek aurkeztutako eskaerez arduratu ahal izango da, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboaren lan-baldintzen aplikaziorik ezaren inguruan akordiorik ez izateagatik sortutako desadostasunei irtenbidea emateko, betiere aplikaziorik ezak Autonomia Erkidego bateko lurraldean kokatutako lantokiak eraginpean hartzen baditu.

Para ello, el citado Real Decreto-Ley 5/2013 dispone que si, en el plazo de tres meses tras su entrada en vigor una Comunidad Autónoma, no hubiera constituido el órgano tripartito equivalente, o no hubiera suscrito el correspondiente convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social contemplado en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos podrá conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y la representación legal de las y los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por la falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo del convenio colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de una Comunidad Autónoma.

Hain zuzen ere, horixe gertatzen da Euskal Autonomia Erkidegoarekin, orain arte ez baitu eratu Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalaren pareko organorik, ezta adierazitako lankidetza-hitzarmena izenpetu ere Estatuko Administrazioaren Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioarekin.

Este es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, hasta este momento, no había constituido un órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ni tampoco ha suscrito el referido Convenio de Colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Administración del Estado.

Euskadiko Autonomia Estatutuaren 12. artikuluak Estatuko lan-arloko legeriaren betearazpena esleitzen dio Autonomia Erkidego horri, eta 10.2 artikuluak, berriz, autogobernu-erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamenduaren arloko eskumen esklusiboa. Hori dela-eta, 5/2013 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako mekanismoa aplika ez dadin, irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuan Estatuko Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalerako aurreikusitako erabaki-funtzioak Euskal Autonomia Erkidegoan beteko dituen organo bat eratu beharra dago, Dekretu horretan ezartzen diren funtzioekin eta osaerarekin.

El artículo 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a esta Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral y el artículo 10.2 la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Por ello, con el fin de evitar una posible aplicación del mecanismo previsto en el Real Decreto-Ley 5/2013, se hace preciso constituir el órgano que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejecute las funciones decisorias previstas en el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, para la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos de ámbito estatal, con la composición y funciones que en el mismo se establecen para dichas funciones.

Autonomia Erkidego honetan osaera paritarioa duen Lan Harremanen Kontseiluak kontsultatzeko eta negoziazio kolektiboa betetzeko funtzioak (hots, Estatuko Administrazioko Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalaren funtzioen baliokideak) esleituta dituela eta, era berean, garrantzi berezia duten administrazio-ebazpenen berri emateko funtzioaren barruan, hitzarmen kolektibo bat zabaltzen den kasurako aginduzko txostena egiteko funtzioa betetzen duela kontuan hartuta, Dekretu honek araututako Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak bertan izango du egoitza. Erabaki horren alde, gaineratu beharra dago laneko gatazkak ebazteko borondatezko prozeduren sistema (PRECO), Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten sindikatu eta enpresa-erakundeek lanbide arteko akordio baten bidez eratu dutena, Lan Harremanen Kontseiluak kudeatzen duela. PRECO akordioaren helburuetako bat laneko gatazkak alderdien ahalik eta esku-hartzerik handienarekin konpontzea da, eta eremu pribatuko zein publikoko gatazka kolektiboetan aplikatzen da.

Habida cuenta que, en esta Comunidad, el Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua, órgano de composición paritaria, tiene atribuidas las funciones de orden consultivo y de observatorio de la negociación colectiva, que son equivalentes a las de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en la Administración del Estado, e igualmente cumple, al amparo de su función de informar las resoluciones administrativas de especial trascendencia, la de emisión del informe preceptivo en el caso de extensión de un convenio colectivo, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios regulado por el presente Decreto tendrá sede en el mismo. Abona esta decisión que el sistema de Procedimientos Voluntarios para la Solución de Conflictos Laborales «PRECO», constituido mediante un Acuerdo Interprofesional por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es gestionado por el Consejo de Relaciones Laborales/Lan Harremanen Kontseilua. El PRECO contempla entre sus objetivos el que los conflictos laborales se solucionen con la mayor intervención posible de las partes y se aplica tanto en los conflictos colectivos de ámbito privado como público.

Hori dela-eta, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa sortzen duen arau honek irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritako erabaki-funtzioak baino ez dizkio esleitzen organo horri, eta, hain zuzen ere, hitzarmen kolektibo baten alderdi negoziatzaileen artean Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan aipatutako hitzarmen kolektibo aplikagarrian aurreikusitako lan-baldintzak ez aplikatzeko prozeduretan akordiorik ez izateagatik sortutako desadostasunak ebaztea da funtzio horien helburua, betiere artikulu horretan adierazitako baldintzak betetzen badira.

Por esta razón, la presente norma de creación del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios atribuye a éste sólo las funciones decisorias establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, cuya finalidad es la de resolver las discrepancias surgidas entre las partes negociadores de un convenio colectivo, ante la falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que concurran las condiciones señaladas en dicho artículo.

Organo horren izaerari eta osaerari dagokionez, 3/2012 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarria eta irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 2. artikulua bat datoz Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalaren izaera arautzean, hiru alderdiko osaerako kide anitzeko organotzat hartzen baitute biek. Hortaz, organo horri esleitutako erabaki-funtzioak Euskal Autonomia Erkidegoko eremura lekualdatzean (Autonomia Erkidegoari lan-arloko legeriaren betearazpena baino ez baitagokio), eduki hori errespetatu egin behar da. Hala ere, Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionalaren erregulazioaren beste alderdi batzuetan –prozedurazkoak eta ordezkaritzari lotutakoak–, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 10.2 artikuluari jarriki, arau hau alderdi jakin batzuetatik urrundu egin daiteke, lan-arloko legeriaren funtsezko elementuak errespetatuta.

En cuanto a la naturaleza y composición de este órgano, tanto la Ley 3/2012 en su Disposición Adicional Quinta como el artículo 2 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, inciden al regular la naturaleza de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en calificarla como órgano de carácter colegiado de composición tripartito, por lo que, al trasladar las funciones decisorias atribuidas a este órgano al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dado que a ésta sólo le compete la ejecución de la legislación laboral, ha de respetarse este contenido. Sin embargo, hay otros aspectos de la regulación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos - procedimentales y de representatividad - en los que, en virtud del artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, esta norma pueda apartarse de determinados aspectos de la misma, respetando los elementos esenciales de la legislación laboral.

Aurrekoaren ondorioz, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, aginduzko txostenak eman ondoren eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko abenduaren 30ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de lo que antecede, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, habiendo sido previamente emitidos los preceptivos informes y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Dekretu honen xedea Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa (ORPRICCE) sortu eta arautzea da.

El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios - ORPRICCE.

2. artikulua.– Izaera eta erregimen juridikoa.

Artículo 2.- Naturaleza y régimen jurídico.

1.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa hiru alderdiko osaerako kide anitzeko organo gisa konfiguratuta dago, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten sindikatu eta enpresa-erakundeek hartzen dute parte.

1.- El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios se configura como un órgano colegiado de composición tripartita, en el que participa la Administración General del País Vasco y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak Lan Harremanen Kontseiluan du egoitza, eta erabateko independentziarekin eta autonomia funtzionalarekin beteko ditu bere funtzioak.

2.- El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, con sede en el Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua, ejercerá sus funciones con independencia y autonomía funcional plenas.

3.– Lan Harremanen Kontseiluak eskumenak garatzeko beharrezkoak diren baliabideak emango dizkio Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoari.

3.- El Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua proveerá al Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios de los medios necesarios para el desarrollo de sus competencias.

3. artikulua.– Jardun-eremua.

Artículo 3.- Ámbito de actuación.

Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan kontuan hartutako hitzarmen kolektibo batean aurreikusitako lan-baldintzak ez aplikatzeko prozeduretan akordiorik ez izateagatik sortutako desadostasunak ebazte aldera esku hartzeko eskaerez arduratuko da, betiere artikulu horretan adierazitako baldintzak betetzen badira eta hitzartutako lan-baldintzen aplikaziorik ezak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako lantokiak eraginpean hartzen baditu.

El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios conocerá de las solicitudes de intervención para la resolución de las discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en un convenio colectivo de los contemplados en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que concurran las condiciones señaladas en dicho artículo, y que la inaplicación de las condiciones de trabajo convenidas afecte a centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.- Composición.

1.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoa osatuko duten kideak honako hauek dira:

1.- El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios estará integrado por los siguientes miembros:

a) Presidente bat; Lan Harremanen Kontseiluko presidentea edo hark izendatzen duen pertsona izango da.

a) Una o un Presidente, que será quien ostente la presidencia del Consejo de Relaciones Laborales/Lan Harremanen Kontseilua o la persona en quien éste delegue.

b) Euskadiko Administrazio Orokorra ordezkatuko duten bost kide; lan-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko sailburuak izendatuko ditu.

b) Cinco vocales en representación de la Administración General del País Vasco, nombrados por la Consejera o el Consejero del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia laboral.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten sindikatuak ordezkatuko dituzten bost kide, duten ordezkaritzaren proportzioan; lan-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko sailburuak izendatuko ditu, sindikatuen proposamen lotesle bidez.

c) Cinco vocales en representación de las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en proporción a su representatividad, nombrados por la Consejera o Consejero del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia laboral, a propuesta vinculante de aquellas.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten enpresa-erakundeak ordezkatuko dituzten bost kide, duten ordezkaritzaren proportzioan; lan-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko sailburuak izendatuko ditu, enpresa-erakundeen proposamen lotesle bidez.

d) Cinco vocales en representación de las organizaciones empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en proporción a su representatividad, nombrados por la Consejera o Consejero del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia laboral, a propuesta vinculante de aquellas.

Ordezko kideen kopuru bera izendatuko da, titularrak ez daudenean, gaixorik daudenean edo agertzen ez direnean ordezkatzeko.

Se designará y nombrará igual número de miembros suplentes para sustituir a las personas titulares en los supuestos de vacante, enfermedad o ausencia.

2.– Organoa osatzen duten kideak izendatzerakoan, emakumezkoen eta gizonezkoen kopurua orekatua izan dadila sustatuko da.

2.- En la designación de las personas integrantes del Órgano, se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren Idazkaritza Lan Harremanen Kontseiluaren Idazkaritza duenak edo hark izendatzen duen pertsonak izango du.

3.- La Secretaría del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios la ejercerá quien ostente la del Consejo de Relaciones Laborales/Lan Harremanen Kontseilua o la persona en quien éste delegue.

4.– Kideen ekimenez, eta Presidentziak baimendu ondoren, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren xede diren arloetako adituek parte hartu ahal izango dute, hitzarekin baina botorik gabe, Organoaren eztabaidetan.

4.- A iniciativa de sus miembros, y previa autorización de su Presidencia, podrán asistir a las deliberaciones del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, con voz y sin voto, personas expertas en las materias objeto del mismo.

5.– Kideak lau urteko aldi baterako izendatuko dira, eta aldi beretarako berritzeko aukera izango da. Kideren batek kargua behar baino lehen uzten badu, ordezkatuko duen kide berri baten izendapena proposatu ahal izango du dagokion erakundeak, hasieran izendatutako kideari zegokion aldia amaitzeko geratzen den denborarako.

5.- El periodo de designación de las y los vocales será de 4 años, con posibilidad de renovación por idénticos periodos. En caso de cese anticipado de alguna o algún vocal, las organizaciones o instituciones correspondientes, durante el tiempo que reste para la expiración del periodo para el que fue designado la o el inicialmente nombrado, podrán proponer el nombramiento de una o un nuevo vocal que les represente.

5. artikulua.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko presidentearen eta idazkariaren funtzioak.

Artículo 5.- Funciones de la Presidencia y del Secretariado del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

1.– Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala arautzen duen irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako funtzioak betetzea dagokio Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko presidenteari, d) idatz-zatian jasotako funtzioa, izan ezik, boto-eskubidea, alegia.

1.- Corresponde al Presidente o Presidenta del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios ejercer las funciones que se establecen en el artículo 5 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a excepción de la recogida en su apartado d), careciendo por tanto de derecho a voto.

2.– Adierazitako Dekretuaren 7. artikuluan araututako funtzioak betetzea dagokio Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko idazkariari, g) idatz-zatian jasotako funtzioa izan ezik.

2.- A la Secretaria o Secretario del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios le corresponde ejercer las funciones reguladas en el artículo 7 de la norma antedicha, a excepción de la recogida en su apartado g).

3.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko presidentea eta idazkaria ez dauden kasuan, lan-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko sailburuak izendatzen dituen pertsonek ordezkatuko dituzte.

3.- En caso de vacante de las personas que ostentan la presidencia y el secretariado del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios serán sustituidos por la persona que nombre la Consejera o el Consejero del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia laboral.

6. artikulua.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko kideen funtzioak.

Artículo 6.- Funciones de las y los vocales del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala arautzen duen irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 6.1 artikuluan ezarritako funtzioak betetzea dagokie Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoan ordezkaritza duen talde bakoitzeko kideei.

Corresponde a las y los vocales de cada grupo de representación en el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios las funciones que se establecen en el artículo 6.1 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

7. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 7.- Funcionamiento.

1.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren eztabaidak eta erabakiak baliozkoak izateko, beharrezkoa izango da presidentea (edo ordezkatzen duena), gutxienez boto-eskubidea duten kideen erdiak gehi bat eta idazkaria (edo ordezkatzen duena) egotea.

1.- Para la validez de las deliberaciones y acuerdos del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, se requerirá la presencia de la Presidenta o el Presidente, o de quien le sustituya, y de la mitad más uno, al menos, de sus miembros con derecho a voto, así como de la Secretaria o el Secretario o de quien le sustituya.

2.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak boto-eskubidea duten kideen gehiengo osoz hartuko ditu erabakiak, eskuarki.

2.- Con carácter general, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios adoptará sus decisiones por la mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto.

Aurrekoa gorabehera, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak eztabaidaren soluzioa zuzenean bere gain hartzen duela erabakitzeko, aurreko idatz-zatian eskatutako gehiengoaz gain, Organoa osatzen duten hiru taldeetako bakoitzeko gutxienez kide baten aldeko botoa beharko da.

No obstante lo anterior, la decisión del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios de asumir de modo directo la solución de la controversia requerirá, además de la mayoría exigida en el apartado anterior, el voto favorable en tal sentido de una o un vocal al menos de cada uno de los tres grupos que lo integran.

3.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak bere jardun-eremuan Euskal Autonomi Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubideak bermatuko ditu, bai harremanetan eta adierazpenetan, bai barneko funtzionamenduan.

3.- En el ámbito de sus actuaciones, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de los Convenios Colectivos Estatutarios garantizará, tanto en sus relaciones y comunicaciones como en su funcionamiento, los derechos respecto a la utilización de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8. artikulua.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren prozedura-arauak.

Artículo 8.- Normas procedimentales del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala arautzen duen irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritako arauei jarraituko die (5. idatz-zatiari izan ezik).

El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios se regirá por las normas establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, salvo su párrafo 5.

9. artikulua.– Prozeduraren legitimazioa eta hasiera.

Artículo 9.- Legitimación e inicio del procedimiento.

1.– Prozedura hasteko legitimazioa Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala arautzen duen irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 18. artikuluan ezarritakoa da.

1.- La legitimación para el inicio del procedimiento es la establecida en el artículo 18 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

2.– Prozedura alderdi batek Lan Harremanen Kontseiluaren edozein egoitzetan aurkeztutako eskaeraren bidez hasiko da. Eskaera hori Hitzarmen Kolektiboen Kontsulta Batzorde Nazionala arautzen duen irailaren 27ko 1362/2012 Errege Dekretuaren 20. artikuluan jasotako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da. Aipatu artikuluaren e) idatz-zatian jasotako Lanbide arteko Akordioa, eremu honetan, Laneko Gatazkak Ebazteko Borondatezko Prozeduren sistema (PRECO) arautzen duena bera da. Eskaeran, desadostasunaren arrazoia eta lan-baldintza batzuk ez aplikatzeko asmoa adierazi beharko dira. Horretarako, enpresan aplikatu beharreko baldintza berriak eta horien aplikazioaldia finkatu beharko dira zehatz-mehatz.

2.- El procedimiento se iniciará mediante solicitud de parte, presentada en cualquiera de las sedes del Consejo de Relaciones Laborales y acompañada de la documentación recogida en el artículo 20 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. El Acuerdo Interprofesional a que se refiere el apartado e) de dicho artículo, en este ámbito, es el que regula el sistema de Procedimientos Voluntarios para la Solución de Conflictos Laborales «PRECO». La solicitud deberá indicar el motivo de la discrepancia y la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo que desea. A estos efectos deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones aplicables a la empresa y su periodo de aplicación.

Era berean, eskaera aurkezten duen alderdiak eskaera horren kopia eman beharko dio beste alderdiari, aurkeztu eta berehala, eta eskaerari emandako zenbakia jakinaraziko dio, izapidetzearen egoera kontsultatu eta prozedurari lotutako jakinarazpenak jaso ahal izan ditzan.

Asimismo, la parte que presenta la solicitud deberá entregar copia de la misma a la otra parte de la discrepancia inmediatamente después de que la haya presentado, informándole del número asignado a la misma, con el fin de que esta pueda consultar el estado de tramitación y recibir las notificaciones relativas al procedimiento.

Prozedura hasten duen alderdiak aurreko paragrafoan adierazitakoa bete duela egiaztatu beharko du.

La parte que inicia el procedimiento deberá acreditar haber cumplido con lo señalado en el párrafo anterior.

3.– Adierazitako baldintzez gain, enpresaburuak eta langileen ordezkariek izenpetutako adierazpen bat gaineratu ahal izango zaio eskaerari. Adierazpen horretan, desadostasuna ebazteko prozedura gisa arbitrajea aukeratu dutela jakinaraziko dute esanbidez. Adierazpen hori loteslea izango da Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoarentzat.

3.- Además de los requisitos señalados, a la solicitud se podrá incorporar una manifestación suscrita por la o el empresario y la representación de las y los trabajadores indicando, de modo expreso, que optan por el arbitraje como procedimiento para resolver su discrepancia. Dicha manifestación será vinculante para el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

Adierazpen hori egin ezean, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak eskaera eta dokumentazioa igorriko die kide guztiei, 24 orduko epean, eta 7.2 artikuluan adierazitako gehiengoarekin, Hitzarmen Kolektiboa ez aplikatzeko eskaera zuzenean ebatziko duen erabaki dezan. Horren ezean, behin-betiko ebazten duen laudo lotesle bat emateko arbitro bat izendatze-prozesua hasiko da.

En ausencia de dicha manifestación, la o el Secretario del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios remitirá a todos sus miembros la solicitud y documentación correspondiente para que, en el plazo de 24 horas y por la mayoría indicada en el artículo 7.2, decida si resuelve de modo directo en su seno la solicitud de inaplicación del Convenio Colectivo. Si no fuera así, de modo inmediato se iniciará el procedimiento de designación de una o un árbitro que emita un laudo vinculante para las partes que resuelva definitivamente la solicitud.

4.– Aurkeztutako eskaerak aurreko idatz-zatietan adierazitako baldintzak betetzen ez baditu, eskatzaileari errekerimendua egingo zaio hamar eguneko epean hutsegitea konpon dezan edo aginduzko dokumentuak gainera ditzan, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta espedientea artxibatuko dela. Hutsegitea konpondu ondoren, ebazteko epea eskaera egin zen egunetik aurrera hasiko da zenbatzen, eta hogeita bost egunekoa izango da gehienez.

4.- Si la solicitud presentada no reúne los requisitos que señalan los apartados anteriores, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición con archivo del expediente. Una vez subsanada ésta, el plazo para resolver comenzará a contarse desde la fecha en que se completó la solicitud y no será superior a veinticinco días.

5.– Idazkariak prozeduraren hasieraren jakinarazpena igorriko dio desadostasunaren beste alderdiari berehala, bost eguneko epean bidezkotzat hartzen dituen alegazioak egin ditzan.

5.- La o el Secretario remitirá a la otra parte de la discrepancia, de modo inmediato, comunicación de inicio del procedimiento para que efectúe las alegaciones que considere procedentes en el plazo de cinco días.

10. artikulua.– Prozedurak Ebazteko Organoaren baitan hartu beharreko erabaki bidezko prozedura.

Articulo 10.- Procedimiento mediante decisión en el seno del Órgano para la Resolución de los Procedimientos.

1.– Desadostasuna Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren baitan hartutako erabaki bidez ebatzi behar denean, idazkariak erabakiari buruzko txostena eskatuko du, artikulu honetan ezarritakoaren arabera.

1.- Cuando la discrepancia deba resolverse mediante decisión adoptada en el propio seno del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, la o el Secretario solicitará informe sobre la misma, en los términos establecidos en este artículo.

2.– Txostena Lan Harremanen Kontseiluaren zerbitzu teknikoek landuko dute, eskaera egin eta hamar eguneko epean. Epe horretan, dokumentazio osagarria eta bidezkotzat hartzen diren argibideak eskatu ahal izango zaizkie alderdiei, eta, hala badagokio, lankidetza Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzari, horretarako izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmen batean aurreikusitakoaren arabera.

2.- El informe será elaborado por los servicios técnicos del Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua en el plazo de diez días desde la fecha de solicitud. Durante ese plazo se podrá solicitar a las partes la documentación complementaria o las aclaraciones que se consideren pertinentes, así como, en su caso, la colaboración de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se prevean en un convenio de colaboración a suscribir al efecto.

3.– Aurreko idatz-zatian aipatutako txostena egin ondoren, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak bilera bat egingo du, bost egun lehenago bilera horretarako deialdia egin ondoren. Deialdiarekin batera, adierazitako txostenaren kopia eta, hala badagokio, desadostasunaren beste alderdiak aurkeztutako alegazioen kopiak helaraziko zaizkie Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko pertsona guztiei, azter ditzaten.

3.- Una vez emitido el informe a que se refiere el apartado anterior, se celebrará una reunión del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, previa convocatoria realizada al efecto con una antelación de cinco días a la fecha de la reunión. Junto a la convocatoria, se dará traslado a cada una de las personas del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios una copia del referido informe, así como de las alegaciones presentadas, en su caso, por la otra parte de la discrepancia, para su análisis y estudio.

11. artikulua.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren erabakia.

Artículo 11.- Decisión del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

1.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren erabakia arrazoitua izango da, eta desadostasunaren inguruko ebazpena emango du. Horretarako, hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan-baldintzen aplikaziorik ezaren inguruan erabakiko du.

1.- La decisión del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios será motivada y resolverá la discrepancia sometida a la misma, decidiendo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.

2.– Erabakiak, lehenik eta behin, hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan-baldintzak ez aplikatzea eragin dezaketen arrazoi ekonomikoak, teknikoak eta antolamenduari eta produkzioari lotutakoak aipatu beharko ditu.

2.- La decisión deberá pronunciarse, en primer lugar, sobre la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que pudieran dar lugar a la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.

Horrelako arrazoirik izan ezean, erabakiak hori adieraziko du, eta, horren ondorioz, ez da bidezkoa izango hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan-baldintzen aplikaziorik eza.

En caso de no concurrir dichas causas, la decisión así lo declarará, con la consecuencia de que no procederá la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.

3.– Arrazoiak badaudela ikusten denean, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak lan-baldintzak ez aplikatzeko asmoaren inguruko erabakia hartu beharko du, eta, horretarako, aplikaziorik ezaren egokitasuna (alegatutako arrazoia dela-eta) eta eraginpean hartutako langileengan dituen ondorioak balioetsiko ditu. Erabakiak, nolanahi ere, ez aplikatzeko asmoa bere horretan onartu, edota lan-baldintzen aplikaziorik eza hainbat intentsitate-mailatan gauzatzea proposatu ahal izango du. Halaber, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak lan-baldintzen aplikaziorik ezaren iraupenaren inguruko erabakia hartu beharko du.

3.- Cuando se aprecie la concurrencia de las causas, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios deberá pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo, para lo cual valorará su adecuación en relación con la causa alegada y sus efectos sobre las y los trabajadoras afectados. La decisión podrá aceptar la pretensión de inaplicación en sus propios términos o proponer la inaplicación de las mismas condiciones de trabajo en distinto grado de intensidad. Asimismo, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios se pronunciará sobre la duración del periodo de inaplicación de las condiciones de trabajo.

4.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak 9.4 artikuluan ezarritako gehieneko epearen barruan ebatziko du, eta desadostasunak eraginpean hartutako alderdiei jakinaraziko die bere erabakia.

4.- El Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios resolverá dentro del plazo máximo establecido en el artículo 9.4 y comunicará su decisión a las partes afectadas por la discrepancia.

5.– Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren erabakia loteslea eta berehala betearazi beharrekoa izango da.

5.- La decisión del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios será vinculante e inmediatamente ejecutiva.

12. artikulua.– Arbitroen izendapena.

Artículo 12.- Designación de árbitros.

Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko idazkariak eskatuta, alderdiek, bost egun balioduneko epean eta elkarren arteko adostasunez, Lan Harremanen Kontseiluari lotutako pertsonen zerrendak osatzen dituzten pertsonetako bat izendatu ahal izango dute funtzio hori betetzeko. Inor izendatu ezean, dagokion profesionala izendatuko da adierazitako zerrendetatik. Horretarako, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak oro har ezartzen duen irizpideari jarraiki osatuko da profesionalen zerrenda.

A requerimiento de la o el Secretario del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios, en el plazo de cinco días hábiles las partes, de común acuerdo, podrán designar como árbitro a una de las personas que integran las listas de las personas vinculadas al Consejo de Relaciones laborales / Lan Harremanen Kontseilua para esta función. De no efectuarse esta designación, el nombramiento recaerá en la o el profesional que corresponda de las listas antedichas. A tal efecto, la lista de profesionales quedará integrada conforme al criterio que se establezca con carácter general por el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios.

13. artikulua.– Desadostasunak arbitro bat izendatzearen bidez konpontzeko prozedura.

Artículo 13.- Procedimiento para la solución de discrepancias mediante designación de una o un árbitro.

1.– Arbitroa enkargua jaso bezain laster hasiko da bere jarduera egiten. Horretarako, Estatutuen araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoko idazkariak 9. artikuluan adierazitako eskaera eta dokumentazioa helarazi, eta laudoa emateko gehieneko epea jakinaraziko dio (edonola ere, 9. artikulu horren 4. idatz-zatian xedatutakoa bete beharko du laudoak). Laudoa emateko, alderdien agerpena edo dokumentazio osagarria eskatu ahal izango du.

1.- La o el árbitro iniciará su actividad tan pronto haya recibido el encargo, trasladándole la o el Secretario del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios la solicitud y la documentación indicada en el artículo 9, señalando el plazo máximo en que debe ser dictado el laudo, que deberá cumplir, en todo caso, lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 9. A tal efecto, podrá requerir la comparecencia de las partes o solicitar documentación complementaria.

2.– Laudoak arrazoitua izan beharko du, eta, lehenik eta behin, hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan-baldintzak ez aplikatzea eragin dezaketen arrazoi ekonomikoak, teknikoak eta antolamenduari eta produkzioari lotutakoak aipatu beharko ditu.

2.- El laudo, que deberá ser motivado, deberá pronunciarse, en primer lugar, sobre la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que pudiera dar lugar a la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.

3.– Horrelako arrazoirik izan ezean, laudoak hori adieraziko du, eta, horren ondorioz, ez da bidezkoa izango hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan-baldintzen aplikaziorik eza.

3.- En caso de no concurrir dichas causas, el laudo así lo declarará, con la consecuencia de que no procederá la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.

4.– Arrazoiak badaudela ikusten duenean, arbitroak lan-baldintzak ez aplikatzeko asmoaren inguruko erabakia hartu beharko du, eta, horretarako, aplikaziorik ezaren egokitasuna (alegatutako arrazoia dela-eta) eta eraginpean hartutako langileengan dituen ondorioak balioetsiko ditu. Laudoak, nolanahi ere, ez aplikatzeko asmoa bere horretan onartu, edota lan-baldintzen aplikaziorik eza hainbat intentsitate-mailatan gauzatzea proposatu ahal izango du. Era berean, lan-baldintzen aplikaziorik ezaren iraupenaren inguruko erabakia hartu beharko du arbitroak.

4.- Cuando aprecie la concurrencia de las causas, la o el árbitro deberá pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo, para lo cual valorará su adecuación en relación con la causa alegada y sus efectos sobre las y los trabajadores afectados. El laudo podrá aceptar la pretensión de inaplicación en sus propios términos o proponer la inaplicación de las mismas condiciones de trabajo en distinto grado de intensidad. Asimismo, la o el árbitro se pronunciará sobre la duración del periodo de inaplicación de las condiciones de trabajo.

5.– Arbitroak 9.4 artikuluan ezarritako gehieneko epearen barruan ebatzi, eta laudoa Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoari jakinaraziko dio, eta horrek, berriz, desadostasunak eraginpean hartutako alderdiei.

5.- La o el árbitro resolverá y comunicará el laudo al Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios y éste a las partes afectadas por la discrepancia, dentro del plazo máximo establecido de acuerdo con lo indicado en el artículo 9.4.

6.– Arbitraje-laudoa loteslea eta betearazlea izango da.

6.- El laudo arbitral será vinculante y ejecutivo.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lan Harremanen Kontseiluaren urteko aurrekontuan, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoaren jarduera finantzatzeko partida espezifiko bat sartuko da. Partida hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Lan Harremanen Kontseiluari esleitutako azken kopuruaren parte izango da, eta Kontseiluak Legeari jarraiki jasotzen dituen gainerako transferentzien tratamendu bera izango du, aurrekontu-ondorioetarako.

El presupuesto anual del Consejo de Relaciones laborales / Lan Harremanen Kontseilua incluirá una partida específica destinada a financiar la actividad del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios. Dicha partida pasará a formar parte de la cantidad final asignada al Consejo de Relaciones laborales / Lan Harremanen Kontseilua en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y tendrá el mismo tratamiento, a efectos presupuestarios, que el resto de las transferencias que reciba de acuerdo con su Ley reguladora.

Hori aparte utzi gabe, eta hitzarmen kolektiboak ez aplikatzeko planteatzen zaizkion eskaeren kopuruaren eta, hala badagokio, konplexutasunaren arabera, Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoak beharrezkoa den laguntza teknikoa jaso ahal izango du Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzatik, bere eskumenak baliatzeko bidezkotzat hartzen dituen txostenak izateko. Horretarako, 10. artikuluan aipatutako lankidetza-hitzarmena izenpetuko da geroago.

Con independencia de ello, y en función del número y la complejidad, en su caso, de las solicitudes de inaplicación de los convenios colectivos que le sean planteadas, el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios podrá recabar de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social el apoyo técnico necesario, a fin de disponer de los informes que considere pertinentes para el ejercicio de sus competencias, lo que se llevará a cabo mediante las posterior suscripción del convenio de colaboración al que se hace mención en el artículo 10.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Garatzeko ahalmenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Facultades de desarrollo.

Dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari.

Se faculta a la o el titular del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko abenduaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

EL Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental