Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2013ko abenduaren 12a, osteguna

N.º 236, jueves 12 de diciembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
5386
5386

449/2013 DEKRETUA, azaroaren 19koa, EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen duena.

DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

1.– EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeak) behin betiko onartu ziren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren eta abenduaren 28ko 455/1999 Dekretuaren bidez –hurrenez hurren–. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan –zehazki, Ingurune Fisikoaren Antolamenduari buruzko Kapituluan– ezarritakoari jarraitu zitzaion eta bertako irizpide nagusiak zehaztu ziren.

1.– Los vigentes Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) se aprobaron definitivamente mediante los Decretos 415/1998, de 22 de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre, respectivamente, siguiendo el mandato y pormenorizando los criterios generales establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, en su Capítulo de Ordenación del Medio Físico.

2.– Lurraldearen Arloko Planak, onartu zirenez geroztik, antolamendurako dokumentu baliagarriak izan dira, ibaien eremuko lurralde mailako erregulazioa ahalbidetu dutenak. Hain zuzen ere, eremu horiei tratamendu osoa eta neurrizkoa eman ahal izan zaie, dituzten ingurumen-balioei –aldagai anitzekoak eta sektoreartekoak–, arazo hidraulikoei eta hirigintza-potentzialtasunari begira.

2.– Desde su aprobación, estos Planes Territoriales Sectoriales se configuraron como unos documentos de ordenación valiosos, que han permitido la regulación territorial de los ámbitos fluviales con un tratamiento integrado y ponderado en atención al conjunto multivariable e intersectorial de sus valores medioambientales, su problemática hidráulica y su potencialidad urbanística.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Sail honetako Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritzak eta Uraren Euskal Agentziak batera sustatu dute aldaketa hau idaztea.

3.– La Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo de este Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma y la Agencia Vasca del Agua han promovido conjuntamente la redacción de la presente Modificación.

4.– Aldaketaren helburua da testu batean biltzea Lurraldearen Arloko Plan bien dokumentu arau-emaileak, eta bertan, araudiari dagozkion zenbait aldaketa zehatz egiten dira, baita lege-ikuspegitik egin beharreko eguneraketak ere. Zehazki, uholdeetatik babesteko eta –uholdeak jasateko arrisku-mailaren arabera– lurzorua erabiltzeko irizpide berri batzuk sartzen dira, indarreko legeriaren arabera (9/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua aldatzen duena; eta 903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, Uholde-arriskuen ebaluazio eta kudeaketari buruzkoa). Eta hori guztia bat dator duela gutxi onartu ziren plan hauen araudi-garapenarekin: Kantauri Mendebaldeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoa eta Espainiako zatiari dagokion Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoa. Halaber, planaren edukiak homologatu egiten dira 2000/60/EE Uraren Esparru Zuzentarauaren eta Eusko Legebiltzarraren 1/2006 Legearen xedapenetara (1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena).

4.– Dicha modificación tiene por objeto principal refundir en un único texto los documentos normativos de ambos Planes Territoriales Sectoriales, en el que se introducen algunos cambios normativos puntuales y las pertinentes actualizaciones legislativas. En concreto, se incorporan los nuevos criterios sobre protección contra inundaciones y de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad enunciados de acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, de modificación del Reglamente del Dominio Público Hidráulico y Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación), y en sintonía con el desarrollo normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobados recientemente. También se homologa el conjunto de los contenidos del Plan con las disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del Parlamento Vasco.

Egin diren arau-aldaketarik gehienak E Kapituluari dagozkio (Berariazko Araudia, hidraulika-osagaiaren alderdia), zeinetan birdefinitu egiten baita uholdeak prebenitzeko araudia, eta F Kapituluan, berriz, arro-buruen ibilguetan egon daitezkeen aldaketen tratamenduaren sistematizazioa egiten da.

Los principales cambios normativos puntuales introducidos corresponden al Capítulo E, de Normativa Específica según la componente hidráulica, en el que se redefine la normativa sobre prevención de inundaciones, y la sistematización en el Capítulo F del tratamiento de las posibles alteraciones que se planteen, en su caso, en los cauces de las cabeceras de cuencas.

5.– Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuak 2007ko uztailaren 6an emandako bi aginduren bidez, bi isurialdeetan (Kantaurikoa eta Meditarraneokoa) aldaketa hori funtsezkoa ez zela adierazi zen. Horregatik, aldaketa hori izapidetzerakoan, irailaren 9ko 206/2003 Dekretuan aurreikusitako izapideak egin dira (dekretu horretan arautu zen Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketa ez funtsezkoak onartzeko prozedura).

5.– Dado que mediante sendas Órdenes de 6 de julio de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se dispuso declarar el carácter no sustancial de la presente modificación en ambas Vertientes (Cantábrica y Mediterránea), en la tramitación de la misma se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

6.– EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketak honako dokumentu hauek ditu:

6.– La presente Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) consta de los siguientes documentos:

1) Memoria.

1) Memoria.

2) Araudia: araudiari buruzko dokumentuari egingo zaion idazketa berria. Honako hauek izango dira dokumentu horren eduki nagusiak:

2) Normativa: nueva redacción completa del documento de Normativa, con inclusión como principales nuevos contenidos:

– E kapituluaren idazketa berria (Berariazko Araudia, hidraulika-osagaiaren alderdia).

– Nueva redacción del Capítulo E de Normativa Específica según la Componente Hidráulica.

– Beste ekarpen batzuk, A.4 atalari (Definizio terminologikoak).

– Nuevas aportaciones al epígrafe A.4 de Definiciones Terminológicas.

– Araudi mailako zenbait doikuntza, garrantzia gutxiagokoak.

– Diversos ajustes normativos de menor entidad.

3) Araudiaren eranskinak:.

3) Anexos a la Normativa:

– 1. eranskina, honako honen zehaztapenarekin: Ibaibideak arro hidraulikoka ibai-tartetan banatzea (lehen, araudiaren B.3 atala).

– Anexo n.º 1, con la pormenorización detallada de la Tramificación de los Cursos de agua por cuencas hidráulicas, anteriormente incluida en el epígrafe B.3 de la normativa.

– 2. eranskina: «Diseinuko irizpide teknikoak, azterketa hidraulikoetarako» dokumentua, Uraren Euskal Agentziak egindakoa.

– Anexo n.º 2, documento de «Criterios técnicos de diseño para los estudios hidráulicos» elaborado por la Agencia Vasca del Agua.

7.– Araudia eta bi eranskinak dekretu honen I. eranskin moduan argitaratzen dira.

7.– La Normativa y sus dos anexos se acompaña como anexo I al presente Decreto para su publicación.

8.– Era berean, Planaren aldaketarekin batera doa Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazio Bateratuko Azterlana ere. Ingurumeneko araudian ezarritakoa betez (9/2006 Legea, apirilaren 28koa, zenbait planek eta programek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa; 3/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babestekoa; eta azken lege horren erregelamenduzko garapena, hots, 183/2003 Dekretua, uztailaren 22koa, ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duena), dekretu honen II. eranskin gisa sartu da planean ingurumen-alderdiak sartzearen gainean hartutako erabakiari buruzko nahitaezko deklarazioa.

8.– Así mismo, a la Modificación del Plan se acompaña el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa medioambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en su desarrollo reglamentario a través del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental) se acompaña como anexo II a este Decreto la preceptiva declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

9.– Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketa ez funtsezkoak onartzeko prozedura arautu zuen irailaren 9ko 206/2003 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoa betez, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak du eskumena planaren aldaketa honen behin betiko onespena Jaurlaritzaren Kontseilura eramateko.

9.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente Modificación del Plan.

Beraz, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak halaxe proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko azaroaren 19an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Behin betiko onartzen da EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planen aldaketa (plan horiek abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez eta abenduaren 22ko 455/1999 Dekretuaren bidez onartu ziren). Eta dekretu honen I. eranskin gisa argitaratzen da dokumentu arau-emaileen testu bategina. Indarrean jarraitzen dute Lurraldearen Arloko Plan bien mapak eta memoriak.

Artículo único.– 1. Se aprueba definitivamente la Modificación de los Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), aprobados mediante los Decretos 415/1998, de 22 de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre, publicándose como anexo I al presente Decreto el texto refundido de sus documentos normativos. Quedan vigentes los mapas y memorias de ambos Planes Territoriales Sectoriales.

2.– Dekretu honen II. eranskin gisa sartu da planean ingurumen-alderdiak sartzearen gainean hartutako erabakiari buruzko deklarazioa.

2.– Como anexo II al presente Decreto se acompaña la declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

3.– Halaber, III. eranskin gisa, Lurraldearen Arloko Plan honen kartografia argitaratzen da.

3.– Así mismo y como anexo III se publica la cartografía de este Plan Territorial Sectorial.

4.– Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egoitza elektronikoan eskura daitezke EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren dokumentu guztiak.

4.– En la sede electrónica del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial se encuentran disponibles todos los documentos del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Udal-plangintzaren arabera egiten diren instalazioak edo eraikinakLurraldearen Arloko Plan honetan ezarritakoarekin bat ez badatoz, ez dira ordenamenduz kanpokotzat joko. Aldiz, kasu bakoitzean, udal-plangintzak egoki diren zehaztapenak egingo ditu; betiere, analisia egin ondoren.

Las instalaciones o edificaciones existentes, realizadas de conformidad con el planeamiento municipal, que resulten contrarias a lo establecido en este Plan Territorial Sectorial, no se califican como fuera de ordenación sino que será el planeamiento municipal el que en cada supuesto, tras el oportuno análisis, establezca las determinaciones pertinentes.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Lurraldearen Arloko Plan honek duen izaera loteslea gorabehera, eta planak udal hirigintza-planeamenduarekiko lehentasuna duela kontuan hartuta, harik eta plana gauzatzeko epea amaitzen den arte, indarrean jarraituko dute Barne Erreformako Plan Berezietan eta Partzialetan aurreikusitako antolamenduak eta planeamendu orokorreko antolamenduak, baldin eta, bere zehaztapena dela-eta, beste planeamendu-bitarteko baten bidez garatu behar ez bada.

Con independencia del carácter vinculante y de la prevalencia de este Plan Territorial Sectorial respecto al planeamiento urbanístico municipal, y en tanto no transcurra su plazo de ejecución, se mantendrá vigente la ordenación prevista en los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior así como la contenida en el planeamiento general que, por su concreción, no requiera de desarrollo mediante otro instrumento de planeamiento.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Hiri-antolaketarako plan orokorrak formulatu eta onartzeko prozeduretan, baita horien berrikuspenetan eta aldaketetan ere –Lurraldearen Arloko Plan hau indarrean sartzen den unean hasierako onarpena jaso ez dutenetan-, prozedurako zehaztapenak sartu beharko dira.

En los procedimientos de formulación y aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana, así como sus revisiones y modificaciones, en los que aún no se hubiera otorgado la aprobación inicial en el momento de entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial, deberán introducirse las determinaciones contenidas en el mismo.

Plan Partzialak eta Bereziak, baita horien aldaketek ere (ibai- edo erreka-ertzak funtsean birrantolatzea dakartenak), baldin eta horien hasierako onespena ez bada egin Lurraldearen Arloko Plan honen aldaketa indarrean jartzerakoan, horren zehaztapenetara egokitu beharko dute.

Los Planes Parciales y Especiales, así como las modificaciones de los mismos que supongan una reordenación sustancial en los márgenes de los ríos o arroyos, cuya aprobación inicial no se hubiera producido en el momento de la entrada en vigor de esta Modificación del Plan Territorial Sectorial, deberán adaptarse a las determinaciones de la misma.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa hau egitean indarrean dagoen planeamendu orokorra bertan xedatutakora egokituko da, indarrean jarri eta gehienez ere bi urteko epean.

El planeamiento general vigente a la entrada en vigor de esta Modificación del Plan Territorial Sectorial se adaptará a lo dispuesto en el mismo en el plazo máximo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik gelditzen dira EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planen dokumentu arau-emaileak, abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren eta abenduaren 28ko 455/1999 Dekretuen eranskin gisa argitaratutakoak.

Quedan derogados los Documentos Normativos de los Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), publicados como anexos de los Decretos 415/1998, de 22 de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko azaroaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

AZAROAREN 19KO 449/2013 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 449/2013, DE 19 DE OCTUBRE
ARAUDIA
NORMATIVA

(ARAUDI HONEK 1 ETA 2. ERANSKINAK HARTZEN DITU BARNE)

(ESTA NORMATIVA INCLUYE A SU VEZ LOS ANEXOS NÚMEROS 1 Y 2)

A) Alderdi orokorrak.

A) Cuestiones generales.

A.1.– Lurraldearen arloko planaren xedea.

A.1.– objeto del plan territorial sectorial.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plan honen xedea da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan jasotzen diren lur gaineko urei buruzko irizpideak garatzea eta xehatzea («5.2. Ingurune fisikoaren elementuei eta prozesuei buruzko artezpide orokorrak» puntuko 5.2.D epigrafeko irizpideak eta «6.8 Ingurune fisikoaren antolamendu-kategoriak» puntuko 6.8.7. epigrafeko irizpideak(.

El objeto del presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de «5.2 Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico» y 6.8.7 de «6.8 Categorías de Ordenación del Medio Físico», relativos a Aguas Superficiales.

A.2.– Antolamendu esparrua.

A.2.– Ámbito de ordenación.

Honakoek osatzen dute Lurraldearen Arloko Plan honen jardun-esparrua Euskal Autonomia Erkidegoko ur-ibilguetan, isurialde kantauriarrari zein isurialde mediterraneoari dagokienez: bi aldeetan 100 metroko zabalerako lurzoru-zerrendek, eta urtegien, aintziren eta urmaelen inguruan 200 metroko zabalerako lurzoru-zerrendek.

El ámbito de aplicación del presente PTS está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en su vertiente Cantábrica como en su vertiente Mediterránea, así como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y lagunas.

Kasu jakin batzuetan, LAParen aplikazio-eremua zabaldu egingo da, baldin eta uztailaren 20ko 1/2001 Uren Legearen testu bateginaren 6.2 artikuluan aipatutako arrazoiren bat gertatzen bada, edota, uholde erregimeneko lehentasunezko fluxu-eremuak, ibai-zati jakin baten ertzen batean, 100 metroko zabalera gainditzen badu.

El ámbito de aplicación del PTS quedará ampliado puntualmente si concurre, en su caso, alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, y en las zonas inundables en régimen de avenidas cuando se exceda en alguna de las márgenes de un determinado tramo fluvial los 100 metros de anchura.

A.3.– Itsas-lehorreko jabari publikoarekin muga egiten duten lurren eta itsasadarren berariazko alderdiak.

A.3.– Cuestiones específicas de las rías y de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.

Itsasadarren ingurunean, Kosta Legeriaren ondoriozko erregulazioarekin koordinatuko da Lurraldearen Arloko Plan honetan jasotzen diren ertzak antolatzeko irizpideen aplikazioa. LAParen dokumentazio grafikoa Itsas-lehorreko Jabari Publikoaren Mugatze Lerroekin modu etengabean, loteslean eta gainjarrita osatuko da, eta.

En el entorno espacial de las rías la aplicación de los criterios de ordenación de márgenes contenidos en el presente PTS se coordinará, en la forma que corresponda, con la regulación derivada de la Legislación de Costas. La documentación gráfica del PTS se complementará de forma permanente y con carácter vinculante y superpuesto con las Líneas de Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y de su servidumbre de protección establecidas en cada momento por la Demarcación de Costas en el País Vasco.

Ildo horretatik, Kosta Legeriak itsas-lehorreko jabari publikoarekin muga egiten duten lurretarako ezartzen dituen mugaz gain eta itsas-lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-zonei buruzko abuztuaren 29ko 196/1997 Dekretuak (itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzen duenak( arautzen duen prozeduraz gain, plan honen ondoriozko erregulazioak ere beteko dira.

En tal sentido, además de las limitaciones que para los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre impone la legislación de Costas y del procedimiento regulado en el Decreto 196/1997, sobre autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, serán de obligado cumplimiento las regulaciones derivadas del presente Plan.

Era berean:

Así mismo:

– Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren esparruan, Urdaibaiko Biosfera Erreserba babesteari eta antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen ondoriozko antolamendura eta ondorengo modifikaziora joko du Lurraldearen Arloko Planak.

– En el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el PTS se remite a la ordenación derivada de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y su posterior modificación.

– Biotopo babestu deklaratutako eremuetan (Inurritzako biotopoa, Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopoa eta Gaztelugatxeko biotopoa), aipatu deklarazio horietatik ondorioztatzen den erregulaziora joko du Lurraldearen Arloko Planak.

– En los ámbitos declarados como Biotopos Protegidos (Biotopo de la Ría de Inurritza, Biotopo del Tramo Litoral Deba-Zumaia y Biotopo de Gaztelugatxe) el PTS se remite a la regulación derivada de las citadas declaraciones.

– Txingudiko esparruari dagokionez, LAPak Txingudiko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziaren ondoriozko antolamendura joko du.

– En el ámbito del Área de Txingudi, el PTS se remite a la ordenación derivada del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi.

– Ibaiertz eta errekaertzetan kokatutako hezeguneetan, indarrean dagoen EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planera joko da.

– En los ámbitos de las zonas húmedas situadas en las márgenes de los ríos y arroyos se remite a la ordenación derivada del vigente Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

– Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako interes naturalistikoko eremuen zerrenda irekian sartzen diren eremuetan (Zierbenako eremua, Pobeñako padurak, La Arena hondartza, Lea eta Berrituako kostaldeko ibarrak, Urola ibaiaren bokalea, Inurritzako itsasadarra eta dunak, Oria ibaiaren itsasadarreko padura-enklabeak); Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra izango da aplikatzekoa, hirugarren xedapen iragankorrean adierazitakoaren arabera.

– En los ámbitos de rías contenidos en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT (Área de Zierbena, Marismas de Pobeña y Playa de La Arena, Vaguadas costeras de Lea y Berritua, Desembocadura del Urola, Dunas y Ría de Iñurritza, Enclaves de Marisma en la Ría del Oria), les será de aplicación la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco de acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Tercera de la misma.

– Itsasadarren ertzetan, behin betiko onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza babesteko eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin koordinatuko da antolamendua:

– En las márgenes de las rías, la ordenación se coordinará con el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV aprobado definitivamente en los siguientes términos:

● Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako lurzorua Plan honetan definitutako baldintzen arabera antolatuko da.

● El suelo calificado como Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales quedará ordenado de acuerdo con las condiciones definidas en el presente Plan.

● Plan honetan definitutako antolamendu-baldintzak aplikatuko dira ere indarrean dauden lurzoru urbanizagarrietan eta hiri-lurzoruetan.

● Sobre los Suelos Urbanos y Urbanizables vigentes se aplicarán igualmente las condiciones de ordenación definidas en el presente Plan.

● Hala ere, kostaldeko lurraldea izanik, itsasadarretan kosta-legerian ezarritako mugak aplikatuko dira.

● No obstante lo anterior, en cuanto territorio costero, serán de aplicación en las rías las limitaciones establecidas en la legislación de costas.

● Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezinaren inguruko lurraldean, berriz, Itsasertza babesteko eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren zehaztapenak izango dira aplikatzekoak.

● En el territorio envolvente al denominado Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales serán de aplicación las determinaciones del PTS del Litoral.

Horrez gain, Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren 50. artikuluak ezarritakoari jarraituz, planoen eta proiektuen edozein aldaketari edo zabaltzeri –Lege horren I. eranskinean egonik jada baimenduta, gauzatuta edo gauzatzeko prozesuan dagoenari( Lege horretan aintzat hartzen den ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduraren bat aplikatu ahal izango zaio, baldin eta ingurumenean eragin negatibo adierazgarriak izan baditzake.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, cualquier cambio o ampliación de planos y proyectos que, encontrándose en el anexo I de dicha ley, se halle ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, podrá ser sometido a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental contemplados en la referida Ley, en el caso de que puedan tener efectos negativos significativos sobre el medioambiente.

Itsas-lehorreko jabari publikoari eta berau babesteko zortasunari dagozkion lurretan ere kasu guztietan Kosta Legerian ezarritako mugak aplikatuko dira.

También se cumplimentarán en todo caso las limitaciones establecidas en la Ley de Costas sobre los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre de protección:

a) Itsas-lehorreko jabari publikoaren erabilera Kosta-legeriari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legearen III. Tituluan xedatutakoaren arabera arautuko da.

a) La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley 22/1988 de Costas.

b) Babesteko zortasun-zonen erabilerak Kosta Legeriaren 24 eta 25 artikuluetan xedatutakoaren arabera arautuko dira eta, horrez gain, gune horien erabilera baimenduak edukiko dituzte, Autonomia Erkidegoaren organo eskudunaren baimenarekin, Kosta Legeriaren Araudia neurri batean aldatzen duen irailaren 18ko 1112/1992 Errege Dekretuaren 48.1 eta 49 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

b) Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1112/1992 por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.

c) Igarobide-zortasunak eta itsasora heltzea errespetatzen direla bermatuko da, Kosta Legearen 27 eta 28 artikuluetan, hurrenez hurren, xedatutakoaren arabera. Eraginpeko guneari buruzko 30. artikuluan xedatutako baldintzak ere beteko dira.

c) Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 30 para la zona de influencia.

d) Kosta Legea indarrean sartutakoan jada zeuden obra eta instalazioen kasuan, jabari publikoan edo zortasun-gunean daudenak, Kosta Legearen laugarren xedapen iragankorrak ezarritakoaren arabera arautuko dira.

d) Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

e) Saneamendu-sarearen instalazioek Kosta Legearen 44.6 artikuluan ezarritako baldintzak eta dagozkion Araudiaren baterakoak beteko dituzte.

e) Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes con su Reglamento.

A.4.– Definizio terminologikoak.

A.4.– Definiciones terminológicas.

Araudi honetan erabiltzen diren kontzeptu nagusien definizio terminologikoa, Lurraldearen Arloko Planaren ondorioetarako:

Definición terminológica a los efectos de este PTS de los principales conceptos contenidos en la presente normativa:

– Ibaia: 10 km² baino arro isurle handiagoa duen ur-ibilgu oro.

– Río: todo curso de agua con una cuenca afluente mayor de 10 km2.

– Erreka: 1 km² eta 10 Km² arteko arro isurlea duen ur-ibilgu oro.

– Arroyo: todo curso de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 km2.

– Isurketa: 1 km² baino arro isurle txikiagoa duen ur-ibilgu oro.

– Escorrentía: todo curso de agua con una cuenca afluente menor de 1 km2.

– Urtegia: lurrak, presak, bildutako urak eta hauei lotutako bestelako egitura osagarri guztiek osatzen duten multzoa. Honen xedea da ura biltzea, eta ur-laminak ibai-ibilguan duen kota igotzea, ondoren aprobetxatu ahal izateko.

– Embalse: el conjunto de terreno, presa y agua almacenada junto con todas las estructuras auxiliares destinadas al almacenamiento y elevación de la lámina de agua en su cauce fluvial para su posterior aprovechamiento.

– Aintzira: aintzirak ur-masak dira, ibai-sistema bat zeharkatzen duen jatorri anitzeko hesi batek eragindakoak edo erliebean sakonune itxi batek sortutakoak.

– Lago: los lagos son masas de agua cuya formación se deben, bien a la aparición de una barrera de origen diverso que atraviesa un sistema fluvial, o bien a la formación de una depresión cerrada en el relieve.

– Urmaela: ur-metaketa da, batzuetan aldi baterakoak, lurraren sakonune edo hondartutako guneetan, azalera txikikoak. Itsasertza nahikoa handia izan ohi da eta eskualde hipolimnetikoa txikia, edo ez du.

– Laguna: acumulación de agua, en algunos casos temporal, en depresiones del terreno o áreas hundidas, de extensión pequeña, en la que la zona litoral es relativamente grande y la región hipolimnética es pequeña o está ausente.

– Ibilguaren zabalera: ohiko gehienezko ur-goraldietan uraren mailak definitzen duena da. Hori zehazteko unean, kontuan hartuko dira ezaugarri geomorfologiko eta ekologikoak, eta baita informazio hidrologiko, hidrauliko, argazki eta kartografiak ere, eskura dauden erreferentzia historikoekin batera.

– Ancho de cauce: es el definido por el nivel de las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Su determinación se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotografías y cartografías que existan, así como las referencias históricas disponibles.

– Ohiko gehienezko ur-goraldiko emaria: segidako hamar urtetan zehar eta erregimen naturalean izandako urteko emari gorenen batez bestekoari dagokio. Emari horiek korrontearen portaera hidraulikoa adieraziko dute, aurreko paragrafoan ezarritakoa kontuan hartuta, betiere.

– Caudal de la máxima crecida ordinaria: se corresponde con la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en cuenta lo establecido en el apartado anterior.

– Ur-bazterra: ibilguen alboetako zerrenda, urak behean daudenean duten mailaren eta ohiko gehieneko ur-goraldietako mailaren artekoa.

– Ribera: franja lateral de los cauces comprendida entre el nivel de aguas bajas y el definido por las máximas crecidas ordinarias.

– Ertza: ibilguarekin muga egiten duen lurra, haren eskuinean zein ezkerrean.

– Margen: terreno que linda con el cauce a derecha e izquierda de éste.

– Eragin-zona: bat dator Uren Legean definitutako ibilguen polizia-zonarekin eta Kosta Legean definitzen den itsas-lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-zonarekin, eta ertzen eta urpean gera daitezkeen zonen gehieneko hedadura mugatzen du, betiere Lurraldearen Arloko Plan honetan jasotzen den araudia aplikatzearen ondorioetarako.

– Zona de afección: se corresponde con la zona de policía de cauces definida en la Ley de Aguas y con la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre definida en la Ley de Costas y delimita la amplitud máxima de las márgenes y zonas inundables a efectos de la aplicación de la normativa contenida en este PTS.

– Babes-lerroak edo ibilguarekiko atzerapena: ibilguaren bi aldeetan ezartzen da eraikuntza edo urbanizazioa gutxienez atzeratu beharko den tartea.

– Líneas de Protección o Retiro de Cauce: a ambos lados del cauce se establece la línea de retiro mínimo de la edificación o de la urbanización.

– Birgertatze-aldia: magnitude jakin bateko bi gertaeren arteko batez besteko tarte estatistikoa. Emandako baliotik gorako ur-goraldi bat epe jakin batean gertatzeko probabilitatearen alderantzizkoa da (gertatzeko probabilitatea).

– Periodo de retorno (T): Intervalo estadístico medio entre dos sucesos de magnitud dada. Se corresponde con el inverso de la probabilidad de que en un determinado período ocurra una avenida superior a un valor dado (Probabilidad de Ocurrencia).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Urpean gera daitezkeen zonak: bostehun urteko birgertatze-aldi edo errepika-denbora estatistikoa duten ur-goraldietan urak hartuko lituzkeen maila teorikoek mugatzen dituzten zonak dira. Horiek zehazteko, azterketa geomorfologiko, hidrologiko eta hidraulikoak hartzen dira kontuan, uraldi historikoen serieekin eta uraldi horiei buruzko dokumentu edo froga historikoekin batera.

– Zonas inundables: aquellas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas.

– Uholde-lautada: ur-goraldietan nolabaiteko maiztasunez ibaiak okupatzen duen ibai-ibilguaren ondoko zerrenda, ur-goraldi horien kontura eraikitzen edo mugatzen dena.

– Llanura de inundación: franja adyacente al curso del río que éste ocupa con cierta periodicidad en episodios de avenida y que se construye o delimita a expensas de estos episodios.

– Huste biziko bidea: 100 urteko errepika-denborako uraldia igaroko litzatekeen zona da, hau da, urak har ditzakeen zabaldi guztiak kontuan harturik uraldi horrexekin sortuko litzatekeen ur-laminan 0,3 m baino gehiagoko kota-igoerarik eragin gabe igaroko litzatekeen zona.

– Vía de Intenso Desagüe: es la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente.

– Lehentasunezko fluxu-eremua: uraldietan zehar fluxua nagusiki biltzen den zona (edo zonak) edo huste biziko bidea, eta 100 urteko errepika-denborako uraldiak pertsona eta ondasunen gainean kalte larriak eragin ditzakeen zona elkartzen diren eremua da; bi zona hauen inguratzaileak ematen digu eremu honen kanpoko muga.

– Zona de Flujo Preferente: es la zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.

Aurreko definizioa aplikatzean, pertsona edo ondasunen gaineko kalte larriak gerta daitezkeela joko da, baldin eta, uraldian zehar, baldintza hidraulikoei dagokienez ondoko irizpideetakoren bat edo batzuk betetzen badira:

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas o los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:

a) Sakonera 1 m-tik gorakoa izatea.

a) Que el calado sea superior a 1 m.

b) Uraren abiadura 1 m/s baino handiagoa izatea.

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.

c) Aldagai horien bien produktua 0,5 m2/s baino handiagoa izatea.

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

– Uholde-arriskua: uraldi edo uholde jakin baten arriskua eta arriskuan dagoen elementuaren kalteberatasuna konbinatzen dituen kontzeptua.

– Riesgo de inundación: concepto que combina la peligrosidad de una determinada avenida o inundación con la vulnerabilidad del elemento en riesgo.

– Arriskuan dagoen elementua: uholde batek kalte ditzakeen herritarrak, herriguneak, etxebizitzak, industria-instalazioak, merkataritza-instalazioak, oinarrizko zerbitzuak, hedabideko azpiegiturak, eta abar.

– Elemento en riesgo: son la población, núcleos de población, viviendas, instalaciones industriales y comerciales, servicios básicos, infraestructuras de comunicación, etc. que pueden ser damnificados por una inundación.

– Kalterberatasuna: uholdea gertatzeak arriskuan dauden elementuetan eragiten duen galera-maila.

– Vulnerabilidad: grado de pérdida del elemento o elementos en riesgo provocado por la ocurrencia de una inundación.

– Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuak: Europar Batasuneko estatuei dagokienez, Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremutzat definitzen dira uholde arrisku handi dagoela ondorioztatu den zonak, bai eta, uholde arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 5. artikuluak, eta uholde arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko 2007ko urriaren 23ko 2007/60/EE Zuzentarauaren II. kapituluak xedatzen dutena betez, egindako Uholde Arriskuei buruzko Aurretiazko Ebaluaketa lanen ondotik arrisku hori gauzatzeko aukera gertagarria dela jotakoak ere.

– Áreas de Riesgo Potencial Significativo: se definen como ARPSIs a aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), dando cumplimiento al artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y al capítulo II de la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Oharra: itsasadar edo estuario, baita isatsadar-bazterrak, igarobide- eta babes-zortasun kontzeptuen definiziorako, indarrean dagoen Kostari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeko definizioetara joko da.

Nota: al efecto de la definición de los conceptos de ría o estuario, así como de la ribera de las rías, las servidumbres de tránsito y de protección se remite a las definiciones establecidas en la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

B) Ertzen tarteak eta zonak bereiztea. Lurraldearen arloko planaren eguneratze planimetroak.

B) Zonificación y tramificación de las márgenes. Actualizaciones planimétricas del PTS

B.1.– Ertzen tarteak edota zonak bereiztea.

B.1.– Zonificación y/o tramificación de las márgenes.

I.– Lurraldearen Arloko Plan honetan, honela bereiziko dira zonatan edota tarteetan ibaien eta erreken ertzak.

I.– Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente PTS de la siguiente forma:

1.– Ertzen zonak, ingurumen-osagaiaren arabera.

1.– Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.

2.– Ur-ibilguen tarteak, arro hidraulikoen arabera.

2.– Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas.

3.– Ertzen zonak, hirigintza-osagaiaren arabera.

3.– Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.

Osagai bakoitzari dagokion araudia batera aplikatzearen emaitzazkoa izango da Lurraldearen Arloko Plan honen esparruko puntu bakoitzean aplikatu beharreko araudia. Arau batzuk beste batzuei gainjartzen zaizkien kasuetan, ingurumen baloreen babes maila handiena dakarren araudia aplikatuko da.

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la normativa que le corresponde en virtud de cada componente. En el caso de superposición de determinaciones normativas será de aplicación la que conlleve un mayor grado de protección de los valores medioambientales.

II.– Udal-plangintzak «lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezin» kategoria ezarriko du lurzoru urbanizaezineko ibilguen ertzetan –Lurraldearen Arloko Plan honen ondoriozko zonekin–. Lur gaineko urak babesteko lurzoru urbanizaezin horrek, bestalde, Plan honen Araudiaren F.1. paragrafoko 1. puntuan definitzen diren zabalerak izango ditu ibilguaren bi ertzetan.

II.– El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de «Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales» con las zonas derivadas de este PTS Este Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1 de la Normativa del presente Plan.

III.– Aurreko puntuan aditzera emandakoaz gain, udal-plangintzak Lurraldearen Arloko Plan honetan definitutako irizpideak bete beharko ditu ibilguaren alde bakoitzean finkatzen den 100 metroko zabalerako zerrendan.

III.– Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en este Plan Territorial Sectorial.

B.2.– Ertzen zonak ingurumen osagaiaren arabera bereiztea.

B.2.– Zonificación de las márgenes según su componente medioambiental.

Honako hauek dira ingurune fisikoa babesteko zonak: haien balio ekologikoak, paisajistikoak, produktiboak eta zientifiko-kulturalak babestuko direla bermatzea komeni den zonak; higadura edo akuiferoen poluzioa gisako arriskuen aurrean babestu behar diren zonak; edo ingurunearen berezko joerarekin bateraezinak diren erabilerek edo jarduerek degradatzeagatik leheneratu behar diren guneak.

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia de garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca.

Ingurumena babesteko oinarrizko politika orokor baten mende egon behar duten kualifikazio berezirik gabeko zonez gain, lau zona berezi bereizten dira:

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de carácter genérico básico:

– Lehentasuneko interes naturalistikoko zonetako ertzak.

– Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

– Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzak.

– Márgenes con Vegetación Bien Conservada.

– Higadura, irristatze edota akuiferoen urrakortasun arloko arriskua duten zonetako ertzak (Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako baldintzatzaile gainjarriak).

– Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionantes superpuestos de las DOT).

– Leheneratu beharreko ertzak.

– Márgenes con Necesidad de Recuperación.

Definitutako babes motetan ezarritako hierarkia-ordenaren arabera zerrendatu dira aurreko zonak. Hala ere, zona horiek ez dira elkarren artean baztertzaileak.

El orden en que se relacionan responde a la jerarquía establecida entre las distintas clases de protección definidas, sin embargo las zonas no son excluyentes entre sí.

Honako hau da lehentxeago aditzera emandako zona berezietako bakoitzaren definizioa:

La definición de cada una de las zonas especiales recogidas anteriormente es la que sigue:

● Lehentasuneko interes naturalistikoko zonak.

● Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

Lehentasuneko interes naturalistikoko zonak dira:

Se consideran como zonas de Interés Naturalístico Preferente.

– Parke Natural edo Biotopo Babestu izendatutako zonak.

– Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos.

– Urdaibaiko Biosfera Erreserbako eta Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziko esparruak.

– Los ámbitos de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai y del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi.

– «Natura 2000» Europako Sare ekologikoak barne hartzen dituen lekuak.

– Los lugares incluidos en la Red Ecológica Europea «Natura 2.000».

– Euskal Autonomia Erkidegoko Espazio eta Enklabe Natural Interesdunen katalogoan sartzen diren lehentasuneko interes naturalistikoko eremuak, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan Interes Naturalistikoko Eremu gisa jasotzen direnak.

– Las Áreas de Interés Naturalístico Preferente incluidas en el catálogo de Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la CAPV recogidas en las DOT como Áreas de Interés Naturalístico.

● Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzak.

● Márgenes con Vegetación Bien Conservada.

Ibilguen ur-bazterretan eta ertzetan dagoen landarediaren kontserbazio-egoeraren arabera definitzen da mota hori, eta babestu beharreko landaredia duten ertzen tarteak hautatzen dira.

Esta clase se define en función del estado de conservación de la vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar.

● Higadura, irristatze edota akuiferoen urrakortasunaren arloko arriskua duten zonak.

● Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos.

Zona horren barruan sartzen dira:

Se consideran en esta zona:

– Higadura-arriskua edota irristatze-arriskua duten zonak (Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako baldintzatzaile gainjarria). Ibilgutik hurbil dauden eta higadura arazoak izateko eta irristatze handi samarrak jasateko arriskua duten lurzoru urrakorreko edota mazela ezegonkorreko eremuak dira.

– Las Zonas con Riesgo de Erosión y/o Deslizamientos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las áreas con suelos frágiles y/o inestabilidad de laderas próximas al cauce, con riesgo de sufrir problemas erosivos e incluso deslizamientos más o menos significativos.

Kategoria honek barne hartzen ditu:

Se incluyen en esta categoría:

● Higadura aktiboko zonak.

● Zonas de erosión activa.

● Lurrazaleko irristatzeak.

● Deslizamientos superficiales.

● Mazelen ezegonkortasuna.

● Inestabilidad de laderas.

– Akuiferoen urrakortasuneko zonak (Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako baldintzatzaile gainjarria). Ingurumen Sailburuordetzak landutako Euskal Autonomia Erkidegoko akuiferoek poluzioaren aurrean duten urrakortasunaren mapan honela definitutako zonak dira:

– Las Zonas de Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las zonas definidas en el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos de la CAPV. (Viceconsejería de Medio Ambiente) como de:

● Akuiferoen oso urrakortasun handiko zonak.

● Vulnerabilidad de acuíferos muy alta.

● Akuiferoen urrakortasun handiko zonak.

● Vulnerabilidad de acuíferos alta.

● Leheneratu beharreko ertzak.

● Márgenes con Necesidad de Recuperación.

Zabortegiak, hondakindegiak, hondeaketak, betelanak, ubideratze-lanak eta antzekoak agertzeagatik degradatuta dauden lurrak dira. Edozein kausagatik kalitate ekologikoa galdu duten eta aktiboki birsortzea gomendatzen diren zonak ere barne hartzen dira.

Se corresponde con aquellos terrenos degradados por la presencia de escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa.

Zonakatze hau grafikoki islatzen da, oinarrizko izaeraz, 1998an onartutako Lurraldearen Arloko Planetako «Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Ingurumen Alderdiak» izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan.

Esta zonificación, queda reflejada gráficamente con carácter básico en las series de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Medioambiental, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998.

Zonakatze hau uneoro osatuko da, organo eskudunek egiten, onartzen eta jendaurrean zabaltzen dituzten gai hauei buruzko jasotze planimetriko zehatz eta berrienetako informazio gaurkotua erabilita.

Esta zonificación deberá ser complementada permanentemente con la información actualizada de los levantamientos planimétricos más exactos y recientes que sobre estas materias se vayan elaborando, aprobando y difundiendo públicamente por los órganos competentes.

Zonakatze horri erantsiko zaizkio, halaber, KBEak (Kontserbazio Bereziko Eremuak) kudeatzera begira onartzen dituen tresnek ezartzen dituzten mugak.

A esta zonificación se incorporarán, así mismo, las delimitaciones que vayan aprobando los correspondientes instrumentos de gestión de las ZEC (Zonas de Especial Conservación).

B.3.– Ur ibilguen tarteak arro hidraulikoen arabera bereiztea.

B.3.– Tramificación de los cursos de agua por cuencas hidráulicas.

Lurraldearen Arloko Planean aintzat hartzen diren ur-ibilguen kasuan, 8 ibai-tarte bereiztea ezarri da, betiere puntu bakoitzeko arro isurleak duen azaleraren arabera.

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el PTS su segmentación en 8 tramos en función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto.

Honako eskala hau proposatu da:

Concretamente se propone la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

VI. mailatik I. mailara bitarteko tarteak 10 km2-tik gorako arro isurlea duten ibilguei dagozkie; horiei buruzko azterketa zehatza 1998an onartutako LAPetan 1/35.000ko eskalan egindako Ibaiertzak Antolatzeko Mapak izeneko bildumetan garatzen da.

Los tramos de nivel VI a I corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente superior a 10 km2 cuyo estudio particularizado se desarrolla en las colecciones de Mapas de Ordenación de Márgenes, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998.

0 mailako ibai-tarteak, berriz, 1 eta 10 km² arteko arro isurlea duten ur-ibilguei dagozkie, eta erreka deritza. Aipatutako Lurraldearen Arloko Planaren mapetan islatzen dira grafikoki, nahiz eta horien ertzen ezaugarriak ez diren berariazko azterketa xehatu baten helburu izan.

Los tramos de nivel 0, que corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 km2., se denominan arroyos o regatas y se reflejan gráficamente en los mencionados Mapas de los PTS, aunque las características de sus márgenes no son objeto de un estudio específico detallado.

00 mailako ibai-tarteak, azkenik, 1 km² baino arro isurle txikiagoa duten ur-ibilguei dagozkie, eta isurketa deritza. Ez dira grafikoki adierazten, edo ez behintzat behar beste zehatz, LAPetako 1/35.000ko eskalako mapetan; izan ere, horiek mapetan zehatz jasotzeko, zehaztasun maila handiagoko eskala osagarri bat behar da, LAPeko berariazko dokumentazio grafikoaren esparrutik gorakoa inolaz ere.

Los tramos de nivel 00 corresponden a los cursos de agua, en muchos casos intermitentes, que no alcanzan 1 km2 de cuenca, se denominan escorrentías. No se representan gráficamente, o con la suficiente precisión, en los Mapas a escala 1/35.000 de los PTS, requiriendo su mapificación rigurosa de una escala complementaria de mayor detalle, que excede el marco de la documentación gráfica específica del PTS.

Horien xehetasunezko azalpena LAPen Aldaketako 1. eranskinean jasotzen da, araudiaren dokumentazio osagarri gisa.

Su pormenorización se detalla en el anexo n.º 1 de la Modificación del PTS como documentación complementaria de su normativa.

LAPeko ibilguen tarte-banaketa grafikoki jasota dago 1998ko urtean onartutako Lurraldearen Arloko Planetako Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Alderdi Hidraulikoak izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan.

La tramificación de los cauces del PTS queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Hidráulica, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998.

Oinarrizko planimetria hau etengabe eta sistematikoki osatu beharko da ur-korronteen eta haien ertzen eguneraketa kartografikoarekin, bai eta dagokien uholde-arriskuen azterketa eguneratuekin. Azterketa horietan jaso beharko dira ubide publikoen mugaketa, zenbait birgertatze-aldiren (T 100 eta T 500 gutxienez) eremuak eta lehentasunezko fluxu-eremuak.

Esta planimetría básica deberá ser complementada de forma constante y sistematizada con la actualización cartográfica del conjunto de los cursos de agua y sus márgenes y la consiguiente elaboración de estudios de inundabilidad actualizados en los que se incluya de forma preceptiva la delimitación de los cauces públicos, las áreas ocupadas por las avenidas de los diversos periodos de retorno (cuando menos T 100 y T 500 años) y las zonas de flujo preferente.

B.4.– Ertzen zonak hirigintza osagaiaren arabera bereiztea.

B.4.– Zonificación de las márgenes según su componente urbanística.

Lurraldearen Arloko Planean aintzat hartzen diren ibilguen multzoen kasuan, hirigintza-garapen orokorraren arabera bereizten dira ibilguen ertzak:

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el PTS una zonificación pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general:

a) Landa-esparruko ertzak.

a) Márgenes en Ámbito Rural.

b) Hiri arteko komunikazio-azpiegiturek okupatutako ertzak.

b) Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

c) Esparru garatuetako ertzak.

c) Márgenes en Ámbitos Desarrollados.

d) Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ertzak.

d) Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

Honela definitzen dira ezarritako lau zonak:

Las cuatro zonas establecidas se definen del siguiente modo:

● Landa-esparruko ertzak.

● Márgenes en Ámbito Rural.

Hiri arteko komunikazio-azpiegiturek okupatzen ez dituzten hirigintza-garapenik gabeko ertzak dira.

Correponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas.

Ertz horiek bat datoz, oro har, hiri-plangintzako lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruekin.

Estas márgenes se corresponden en general con suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico.

● Hiri arteko komunikazio-azpiegiturek okupatutako ertzak.

● Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

Hiri arteko komunikazio-azpiegituren sareek okupatzen dituzten hiri-garapeneko zonen kanpoko perimetroan kokatzen diren ertzak dira. Hauek dira hiri arteko komunikazio-azpiegituren sareak: ordainpeko autobideak, autobiak, sare orokorreko errepideak eta trenbideak.

Corresponden a las márgenes enclavadas en el perímetro exterior a las zonas de desarrollo urbano que se encuentran ocupadas por las redes de infraestructuras de comunicaciones interurbanas: autopistas, autovías, carreteras de la red general y líneas ferroviarias.

● Esparru garatuetako ertzak.

● Márgenes en Ámbitos Desarrollados.

Hiri-garapeneko prozesua nahiko finkatuta duten ertzak dira. Kategoria horretan honako lurzoru hauek sartzen dira: hiri-plangintzan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat; hiri-plangintzan landa-herrigune gisa definitutako esparruetako lurzoruak; ibai-ertzetan kokatzen diren lurzoru horien arteko dimentsio txikiko eremuak, lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa sailkatutakoak; eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren baina eraikuntza-garapen erdi-finkatua duten herriguneen kanpoko sektoreak (ibaien ertzen antolamendu espazialari dagokionez erdi-finkatuak(.

Corresponden a las márgenes en las que el proceso de desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. En esta categoría se contemplan, además de gran parte de los suelos actualmente clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico, los suelos correspondientes a los ámbitos definidos en el planeamiento urbanístico como núcleos rurales y los tramos intersticiales de pequeña dimensión intercalados entre estos suelos a lo largo de las márgenes de los ríos con clasificación como suelo urbanizable y los sectores exteriores de las poblaciones clasificados como suelo urbanizable pero que presentan un nivel de desarrollo edificatorio ya semiconsolidado en lo relativo a la ordenación espacial de las márgenes del río.

● Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ertzak.

● Márgenes con Potencial de Nuevo Desarrollo Urbanístico.

Hiri-plangintzak aurreikusten duenaren arabera, hirigintza-okupazioko beste prozesu batzuk izango dituzten eremuetako ertzak dira. Oro har, eraikuntza-okupazioko profil txikia duten lurzoru urbanizagarriko sektoreak dira, edo gisa horretako sektoreen artean kokatzen diren tarteak.

Corresponden a las márgenes de las áreas en las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos procesos de ocupación urbanística. En general se corresponden con sectores clasificados como suelo urbanizable que presentan un bajo perfil de ocupación edificatoria o a tramos intersticiales enclavados entre ellos.

Hirigintza-arloko sailkapen berriek gaur egun landa-esparruko ertz gisa ebaluatuta dagoen ertz-tarte jakin baten kategoria aldatuko dutenean, kategoria aldatu zaion tarte horri «hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duen ertza» kategoria esleituko zaio, lurzoruaren sailkapen berria hiri-luzoru edo lurzoru urbanizagarria izan badaiteke ere.

Cuando se produzcan reclasificaciones urbanísticas que obliguen a modificar la consideración de un determinado tramo de margen actualmente evaluado como Margen en Ámbito Rural, la nueva consideración que se le asignará será la de Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, con independencia de que la nueva clasificación del suelo sea Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

Zonakatze hau grafikoki islatzen da, oinarrizko izaeraz, 1998ko urtean onartutako lurraldearen arloko planetako Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Hirigintza Alderdiak izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan, eta etengabe osatuko da, unean uneko hirigintzako antolaketako informazio kartografiko gaurkotua erabiliz.

Esta zonificación, que queda reflejada gráficamente con carácter básico en las series de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Urbanística, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998, deberá ser complementada permanentemente con la información cartográfica actualizada del planeamiento urbanístico en cada momento.

C) Araudi orokorra.

C) Normativa general.

C.1.– Ibilgu guztiei aplikatu beharreko araudia.

C.1.– Normativa de aplicación a todos los cauces.

Ingurumen eta hirigintzako ezaugarrien eta ezaugarri hidraulikoen ondoriozko baldintzak aplikatuta, eta ibilgu-tarte bakoitzari edo ertz bakoitzari dagozkion berariazko zehaztapenez gain, Lurraldearen Arloko Plan honek honako baldintzatzaile hauek ezarri ditu dagokion aplikazio-esparruko ur-ibilgu guztietan orokorrean aplikatzeko:

Con independencia de las determinaciones específicas que correspondan a cada tramo de cauce o margen en aplicación de las condiciones derivadas de sus características ambientales, hidráulicas y urbanísticas, en este PTS se establecen los siguientes condicionantes de aplicación genérica para todos los cauces y cursos de agua dentro de su ámbito de aplicación:

● Aplikatzeko oinarrizko legedia. Urari buruzko 2000/60/EE Esparru Zuzentaraua; 1/2001 Uren Legearen Testu Bategina, uztailaren 20koa; 1/2006 Uraren Euskal Legea, ekainaren 23koa; Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko 9/2008 Erregelamendua, urtarrilaren 11koa; 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostari buruzkoa eta berau garatzen duen 1471/1989 Erregelamendua, abenduaren 1ekoa.

● La legislación básica de aplicación. Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, Ley Vasca de Aguas 1/2006 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 9/2008, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Reglamento que lo desarrolla, 1471/1989.

● EAEko mugapeetako plan hidrologikoak, une bakoitzean indarrean daudenak.

● Planes Hidrológicos de las Demarcaciones recayentes en la CAPV vigentes en cada momento.

● Urpean geratzeko arriskuari buruzko 2007/60/EE Zuzentaraua, Uholde arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretua, eta une bakoitzean indarrean dauden uholde arriskua kudeatzeko planak.

● Directiva de Inundabilidad 2007/60/CE, RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación y Planes de gestión del riesgo de inundación vigentes en cada momento.

● Donostia, Bilbao eta Vitoria-Gasteizko aireportuen Sistema Orokorren esparruan, onartutako erabilera aireportuen erabilera publikoa baino ez da izango, eta bertan lehenetsiko dira aeronautikari buruzko xedapenak eta, zehazki, aipatu aireportuetako Plan Zuzentzaileetan jasotakoak. Halaber, aireportuen inguruetan baimendu daitezkeen eraikuntza edo instalazioek ezingo dute urratu zortasun aeronautikoari buruz indarrean dagoen legeria.

● En el ámbito de los Sistemas Generales Aeroportuarios de los aeropuertos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el uso admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario y en los mismos prevalecerán las Disposiciones en materia aeronáutica y en particular las recogidas en los Planes Directores de los citados aeropuertos. Así mismo, en el entorno de los aeropuertos las construcciones o instalaciones que pudieran permitirse no podrán vulnerar la legislación vigente en materia de servidumbres aeronáuticas.

C.2.– Kultura interesa duten elementuak babesteko araudia.

C.2.– Normativa sobre protección de elementos de interés cultural.

1.– Hiri-garapenak ibaien ondoan kokatu izan dira maiz, eta, hala, ibaien ertzetan kultura intereseko ondare-eraikin aberatsa sortu da. Ondare horri ibaiarekin zuzenean lotzen diren ingeniaritza-lanak gaineratu behar zaizkio (zubiak, presak, burdinolak, errotak, eta abar). Ingeniaritza-obra horiek, askotan, babestu beharreko balio historiko eta etnografiko handia dute, baita lekuko-balio handia ere. Hori dela eta, ibaien ertzetan kokatzen diren kultura-intereseko elementuak babesteko jarraibideak eta irizpideak txertatu beharko dira Lurraldearen Arloko Planaren araudian.

1.– Los desarrollos urbanos se han configurado frecuentemente al borde de los ríos, generando en sus márgenes un rico patrimonio edificado de interés cultural. Si a ello se añade el conjunto de las obras de ingeniería ligadas específicamente a la presencia del río (puentes, azudes, ferrerías, molinos, etc.), que en muchos casos constituyen, por su valor histórico, etnográfico y testimonial, elementos dignos de preservación, se entenderá la necesidad de incorporar a la normativa del PTS unas pautas y criterios sobre la protección de los elementos de interés cultural situados en las márgenes de los ríos.

2.– Kultura-intereseko zubiak.

2.– Puentes de Interés Cultural.

Antzinako zubi zahar batzuek zalantzan jarri ezin den balio kulturala dute, bide-funtzionaltasunaz gain. Hala ere, beste askotan oztopo hidrauliko nabarmena dira uholdeen prebentzioari begira.

Algunos puentes antiguos, al margen de su grado de funcionalidad viaria, constituyen elementos de indudable valor cultural. Sin embargo, muchas veces constituyen un obstáculo hidráulico de cara a la prevención de inundaciones.

Gauzak horrela, eta batez ere hiri-zonen urpean gelditzeko arriskuaren barruan dauden kultura-intereseko zubiei dagokienez, udal-plangintzak kasu zehatz bakoitza aztertu beharko du. Edonola ere, honako bi alderdi hauek bateragarri egingo dituzten ordezko aukerak aztertuko dira: batetik, uholdeen prebentzioaren arazo hidraulikoaren ebazpena; eta, bestetik, hala badagokio, zubien kontserbazio eta inguruko hiri-ingurunearekiko gehieneko errespetua.

En estos casos, y sobre todo para los puentes de interés cultural enclavados en el interior de zonas urbanas inundables, se deberá estudiar cada caso de forma particularizada por el planeamiento municipal, analizando las diversas alternativas que compatibilicen la resolución de la problemática hidráulica de prevención de inundaciones con la posibilidad, en su caso, de la conservación de los puentes y el máximo respeto posible de su medio urbano circundante.

Kultura-intereseko zubiak, bestalde, hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten zonetan kokatzen badira, komeni izango da zonaren azterlan hidrauliko orokorra egitea udal-plangintza idazteko prozesuan. Horrela, hirigintza-garapenari ekin aurretik, esku-hartzeko aukerak ebaluatu ahal izango dira azterlan horretan.

Si los puentes de interés cultural se encuentran asentados en zonas con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos será conveniente que en el proceso de redacción del planeamiento municipal se elabore un estudio hidráulico general de la zona con la evaluación de las diferentes alternativas de intervención antes de proceder a su desarrollo urbanístico.

Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen arabera, kultura-ondasun kalifikatutzat edo inbentariatutzat jotzen diren zubiak kontuan izan beharko ditu hiri-plangintzak; kalifikazio-espedientean definitutako babes erregimenaren arabera edo Lege horretan aurreikusten den babes-erregimen orokorraren arabera hartuko ditu aintzat.

Los puentes que conforme a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco tengan la consideración de bien cultural, calificado o inventariado, deberán ser contemplados por el planeamiento urbanístico según el régimen de protección definido en su expediente de calificación o al régimen general de protección previsto en el referida Ley.

Lurraldearen Arloko Plan honetan, honako zubiak babesteko ahalik eta ahaleginik handiena egitea eta zubi hauen kontserbazioarekin bateragarriak diren aukera edo irtenbide hidraulikoak garatzea proposatu da –Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren balorazioaren arabera hautatu dira zubiak–:

Desde el presente PTS se sugiere una política de máximo esfuerzo de preservación y la adopción de alternativas y soluciones hidráulicas compatibles con su conservación para los siguientes puentes, según valoración facilitada por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco:

KULTURA INTERESA DUTEN ZUBIAK (ARABA)
PUENTES DE INTERÉS CULTURAL (ÁLAVA)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila.

*Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

KULTURA INTERESA DUTEN ZUBIAK (BIZKAIA ETA ARABA KANTAURIARRA)
PUENTES DE INTERÉS CULTURAL (BIZKAIA Y ÁLAVA CANTÁBRICA)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila.

*Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

KULTURA INTERESEKO ZUBIAK (GIPUZKOA)
PUENTES DE INTERÉS CULTURAL (GIPUZKOA)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila.

*Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

3.– Hirigune historikoak.

3.– Cascos Históricos.

Monumentu-multzo izendatutako edo euskal kultura-ondareko elementu gisa inbentariatutako hirigune historiko batzuk ibaien ertzetan daude, urpean gera daitezkeen zonetan hain zuzen ere.

Algunos Cascos Históricos declarados como Conjuntos Monumentales o inventariados como elementos integrantes del patrimonio cultural vasco se encuentran situados en las márgenes de los ríos en zonas potencialmente inundables.

Kasu horietan, hirigune historikoak babesteko eta birgaitzeko politikak bateragarri izan beharko du uholdeen prebentziorako beharrezkoak diren ibilguak ubideratzeko, zuzentzeko, zabaltzeko edo irekitzeko jardunekin eta ez-egiturazko beste jarduera batzuekin.

La política de protección y rehabilitación de los Cascos Históricos deberá compatibilizarse en estos casos con las actuaciones de encauzamiento, rectificación, ampliación o apertura de cauces y otras acciones de carácter no estructural necesarias para la prevención de inundaciones.

Askotan ikus ditzakegu ibilguetan hurbilegi eraiki diren eta, hortaz, oztopo hidrauliko bihurtu diren eraikinak (batzuetan zalantzarik gabeko kultura-interesa dutenak(.

Resulta frecuente encontrarse edificios, en algunos casos de indudable interés cultural y valor monumental, construidos con excesiva proximidad a los cauces y que, por tanto, constituyen obstáculos hidráulicos.

Gauzak horrela, udal-plangintza idazteko prozesuan, berariazko azterlan hidraulikoak eta hirigintzakoak egingo dira, ondarea babesteko helburuak eta uholdeen aurrean babesteko irtenbideen arteko konpromiso formulak aurkitzearren. Hirigune historikoetan ez dira araudi honetan ezarritako eraikuntza-atzerapenetarako parametroak kontuan hartuko. Izatez, leku bakoitzeko berariazko arazoa hartuko da aintzat, egon daitezkeen aukerak ebaluatuko dira, eta irtenbiderik egokiena hartuko da.

En estos casos en el proceso de redacción del planeamiento municipal se deberán realizar los estudios hidráulicos y urbanísticos específicos necesarios para encontrar fórmulas de compromiso entre los objetivos de preservación del patrimonio y de resolución de los problemas de defensa ante las inundaciones. En los Cascos Históricos no se tendrán en cuenta los parámetros de retiros de edificación establecidos en la presente normativa, sino que se contemplará el problema específico existente en cada punto, evaluando las opciones alternativas concurrentes y adoptando la solución particular que se entienda más conveniente.

Lurraldearen Arloko Planaren dokumentazio grafikoan monumentu-multzo izendatutako hirigune historikoak jasoko dira, baita ibai-ibilguarekin muga egiteagatik berariazko problematika duten beste hirigune inbentariatu batzuk ere.

En la documentación gráfica del PTS se señalan los Cascos Históricos declarados Conjuntos Monumentales y otros núcleos inventariados que presentan una problemática específica de colindancia con el cauce del río.

C.3.– Hornidurarako urtegiak, lakuak eta urmaelak, eta ur hartuneak babesteko araudia.

C.3.– Normativa sobre protección de embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, y captaciones de agua.

Mugape bakoitzeko Plan Hidrologikoetako Zona Babestuen Erregistroan sartuta dauden hiri-hornidurarako ur-hartune guztiek, aipatu planekin bat, dagokien babes-perimetroa edukiko dute, eta horretan mugatuko dira babestu beharreko eremuak eta kontrol-neurriak, eta lurzoruaren erabilerak eta garatuko diren jarduerak erregulatuko dira, betiere ur-hartune horietako ur kantitateari eta kalitateari eragitea saihestearren. Zona hauetan gauzatu nahi den erabilera edo jarduera orok, beraz, onartutako erregulazioan ezarritako babes-perimetroei dagokienez jasotzen den berariazko araudia beteko du.

Todas las captaciones destinadas a abastecimiento urbano incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos de cada Demarcación deberán disponer, conforme a los citados Planes, de su correspondiente perímetro de protección donde se delimitarán las áreas a proteger, las medidas de control y se regularán los usos del suelo y las actividades a desarrollar en los mismos para evitar afecciones a la cantidad y calidad del agua de las captaciones. Cualquier uso o actuación que se pretenda realizar en estas zonas deberá atenerse, por tanto, a la normativa específica contenida para sus respectivos perímetros de protección en la regulación aprobada.

Halaber, gune horietan aplikatuko da indarrean dagoen Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren ondoriozko araudia. Horrez gain, eta hala badagokio, urtegi, laku eta urmaelen inguruak antolatzeko plan bereziak osa daitezke. Horietan ezarriko dira atzerapenak, erabilerak eta prebentziorako jardunbideak.

Será, así mismo, de aplicación en estas zonas la normativa derivada del vigente PTS de Zonas Húmedas. Complementariamente, podrán redactarse, en su caso, Planes Especiales de ordenación de los entornos de los embalses, lagos y lagunas, planes en los que se establezca el correspondiente régimen de retiros, usos y actuaciones preventivas.

Lurzoru urbanizagarrian edo urbanizatzeko gaitzat sailkatutako lurzoruan, hornidurako urtegiekiko edo laku eta urmaelekiko mugakidean, udal-antolaketak gutxienez 50 metroko babes-zerrenda ezarriko du isurialde mediterraneoan, eta Antolatzeko Plan Bereziari dagokionean ezartzen dena isurialde kantauriarrean.

En el suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar colindante con los embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, el planeamiento municipal establecerá una banda de separación mínima de la edificación de 50 metros en la vertiente mediterránea y la que se disponga en el correspondiente Plan Especial de Ordenación en la vertiente cantábrica.

Babes-perimetroaren proiektuaren edo Antolatzeko plan bereziaren subsidiario gisa, urtegiaren ohiko gehieneko mailatik neurtuta, 200 metroko zabalera duen babes-eremua ezartzen da urtegien inguruan, bai presatik uretan gora, bai eta arro isurlearen barruan ere, honako erabileren erregulazioekin, –Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan, erabilerei dagokienez, finkatutako sistematikaren eta definizioaren arabera–:

Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Proyecto de Perímetro de Protección o Plan Especial de Ordenación, se establece como área de protección de los embalses una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca vertiente, con la siguiente regulación de usos, de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial:

a) Erabilera sustatuak:

a) Usos propiciados:

– Kontserbazioa.

– Conservación.

– Ingurumen-hobekuntza.

– Mejora ambiental.

b) Erabilera onargarriak, araudi honetako E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzeko baldintzapean:

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

– Olgeta-erabilera estentsiboa (isurialde mediterraneoarentzat bereziki).

– Recreo Intensivo (exclusivamente para la vertiente mediterránea).

– Olgeta-erabilera estentsiboa.

– Recreo Extensivo.

– Ehiza eta arrantzako jarduerak.

– Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

– Nekazaritza.

– Agricultura.

– Berotegiak.

– Invernaderos.

– Abeltzaintza.

– Ganadería.

– Basoa.

– Forestal.

– Garraiabideak.

– Vías de Transporte.

– Airetiko linea elektrikoak.

– Líneas de Tendido Aéreo.

– Lurpeko lineak.

– Líneas Subterráneas.

– Nekazaritza-ustiapenari lotzen zaion bizitegi-erabilera isolatua.

– Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

c) Debekatutako erabilerak:

c) Usos prohibidos:

– Egun dauden hiriguneen gainean bermatzen diren hirigintza-hazkundeak.

– Crecimientos Urbanísticos apoyados en Núcleos Preexistentes.

– Egun dauden hiriguneen gainean bermatzen ez diren hirigintza-hazkundeak.

– Crecimientos Urbanísticos no apoyados en Núcleos Preexistentes.

– Olgeta-erabilera intentsiboa (isurialde kantauriarrentzat bereziki).

– Recreo Intensivo (exclusivamente para la vertiente cantábrica).

– Nekazaritza-industriak.

– Industrias Agrarias.

– Erauzpen-jarduerak. Gaur egun dauden erauzpen-jardueren kasuan, saihestu egingo da babes-eremuan beste instalazio erantsi batzuk sartzea (eraikinak, birrintze-plantak, eta abar). Gainera gaur egun daudenak beste gune batera aldatzea bultzatuko da.

– Actividades Extractivas. En el supuesto de actividades extractivas existentes, se evitará la introducción en el área de protección de nuevas instalaciones anejas (edificios, plantas de machaqueo, etc...), favoreciendo el traslado de las ya existentes a otras zonas.

– A motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin lotzen direnak izan ezik.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

– B motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin lotzen direnak izan ezik.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

– Erabilera-publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak, urtegiaren funtzionaltasunarekin lotzen direnak izan ezik.

– Edificios de Utilidad Pública e Interés Social, salvo los relacionados con la funcionalidad del Embalse.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak.

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos.

– Bizitegi-erabilera isolatua.

– Residencial Aislado.

– Instalazio arriskutsuak.

– Instalaciones Peligrosas.

Oro har, ur-hartuneen babesari dagokionez uraren arloan indarrean dagoen araudiaren, mugape bakoitzeko plan hidrologikoaren, eta arlo honetan eskumena duen agintaritzak ezartzen dituen zehaztapenen arabera jardungo da.

Con carácter general, en relación con la protección de las captaciones de agua se actuará conforme a la normativa en materia de aguas, al Plan Hidrológico de cada Demarcación y a las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la materia.

Udalerri bakoitzeko hiri-plangintza orokorreko lurzoru urbanizaezineko zehaztapenen artean jaso beharko dira gaur egun dauden ur-hartunerik adierazgarrienak, erantsiz, betiere, Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregistroan sartuak, horien babes perimetroa grafikoki definituz, eta beharrezko babes neurriak eta erabilerak erregulatzekoak ezarriz, dagokion plan hidrologikoarekin bat.

En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger entre sus determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua más significativas existentes, incorporando en todo caso las incluidas en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico, definiendo gráficamente su perímetro de protección y estableciendo las pertinentes medidas de protección y regulación de usos de acuerdo con su correspondiente Plan Hidrológico.

C.4.– Ibilguetatik hurbil dauden azpiegiturei buruzko araudia.

C.4.– Normativa sobre infraestructuras próximas a los cauces.

Ibilguekin muga egiten duten lurpeko azpiegitura linealak instalatzeko, hala nola ur-eroanbideak, gasbideak edo telekomunikazio-sareak, honako atzerapen-erregimena aplikatuko da:

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará el siguiente régimen de retiros:

1.– Landa-esparruan: 15 m, gaur egun dagoen tokiko bide baten azpitik bideratzen direnean izan ezik. Oro har, landa-esparruetan saihestu egingo dira paralelismoak, hau da, azpiegitura bideratuen luzerako trazadurak eta horrelakoak zerbitzu-galeria gisa hartzea. Horrelako eremuetan, ibilgua eta beronen ingurua errespetatu beharreko espaziotzat hartu behar dira, ezinbestekotzat alegia ibaiertzeko korridorea garatzeko eta ibai-ekosistema kutsatzea eta horren egoera ekologikoa andeatzea kontrolatzeko.

1.– Ámbito rural: 15 metros, salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Con carácter general en los ámbitos rurales se evitarán los paralelismos, es decir, el trazado longitudinal de las infraestructuras canalizadas y su consideración a modo de galería de servicios. En estos ámbitos el propio cauce y su entorno deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para el desarrollo del corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la degradación del estado ecológico del ecosistema fluvial.

Kolektoreak eta beste eroanbide hidrauliko batzuk muga horrez kanpo gera daitezke, baldin eta behar bezala justifikatzen bada, egiaztatzen bada ez dagoela beste trazadura aukera zentzuzko eta bideragarririk eta eragin txikiagokorik zerrenda honetatik kanpo, eta ez dela ukitzen eta degradatzen ibaiertzeko korridoreko ibai-ekosistema.

Los colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar exceptuados de esta limitación en casos debidamente justificados, siempre y cuando se demuestre que no existe un trazado alternativo razonablemente viable y de menor impacto fuera de esta franja y que no se afecta y degrada el ecosistema fluvial del corredor ribereño.

2.– Esparru garatuak: azpiegitura horiek tokiko bideen edo espaloien azpian edo ubideratzeen intradosean instalatzen saiatuko da.

2.– Ámbitos desarrollados: se procurará instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos.

3.– Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruak: azpiegitura horiek urbanizazio berriko bideen edo espaloien azpian instalatzen saiatuko da.

3.– Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: se procurará instalar las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización.

Oro har landa eremuetan, behar bezala justifikatutako salbuespenez (horrelakoetan bete egin beharko da E kapituluak urpean geratzeko arriskuari dagokionez jasotzen duen araudia(, ez da onartuko azpiegitura linealik ezartzeko bideratze-lanik. Hala dagokionean, ibilgua gurutzatzeko guneetan teknika suabeenak erabiliko dira (zubiei erantsiak, lurrean zutoinak sartzea,...), zanga bidezko gurutzaguneak behar bezala justifikatutako kasuetarako utziz; horrelakoetan, betiere, prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurri egokiak hartuko dira.

Con carácter general en los ámbitos rurales, salvo excepciones debidamente justificadas, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a la normativa en materia de inundabilidad del capítulo E, no se permitirán los encauzamientos para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de cauce se resolverán, en su caso, mediante las técnicas menos agresivas (adosados a puentes, hincas...), reservando los cruces en zanja para los casos necesarios debidamente justificados, en los que se adoptarán las adecuadas medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Azpiegiturak ezartzean, ahalegina egin beharko da lehendik dauden natur intereseko elementu garrantzitsuenak eta ibaiertzeko landaretza babesteko; eta azpiegituren diseinuak landaretza hori birsortzea ahalbidetu beharko du, ukituta geratu den lekuetan.

Con la implantación de las infraestructuras se deberá tratar de preservar los elementos más significativos de interés natural y de la vegetación de ribera preexistente y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha vegetación en los puntos donde ésta se vea afectada.

D) Ingurumen osagaiaren araberako berariazko araudia.

D) Normativa específica según la componente medioambiental.

D.1.– Oinarrizko araudia.

D.1.– Normativa básica.

1.– Ahal den neurrian babestu beharko dira ertzetako baldintza naturalak. Horretarako, paduretan edo ur-bazterretan dagoen landarediaren kontserbazioa bultzatuko da eta degradatutako ertzak leheneratzea sustatuko da; izatez, padurak leheneratuko dira edo basorik gabe geratu diren ur-bazterrak baso-berrituko dira.

1.– El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo posible las condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la regeneración de las marismas o la repoblación de las riberas deforestadas.

Uholdeetatik babesteko kasuetan, azpiegiturak eraikitzeko edo hirigintza ahalbidetzeko, ibilguetan ubideratzeak edo errektifikazioak uholdeen, egin behar direnean, ibai-ibilgua ingurumenari dagokionez haranaren osotasunean integratzea lagunduko duten tratamenduak erabiliko dira –araudiaren E kapituluan jasotzen diren irizpideen arabera–.

En los casos en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de infraestructuras o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer encauzamientos o rectificaciones en los cauces, estos se resolverán con tratamientos que favorezcan la integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto del valle, según los criterios contenidos en el Capítulo E de la normativa.

2.– Landa-esparruko ertzetan oinarrizko arau gisa, honako erabileren erregulazioa ezarri da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan horietarako finkatu den sistematikaren eta definizioaren arabera.

2.– Como norma básica en las márgenes correspondientes al ámbito rural se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

a) Erabilera sustatuak:

a) Usos propiciados:

– Kontserbazioa.

– Conservación.

– Ingurumen-hobekuntza.

– Mejora ambiental.

b) Erabilera onargarriak, araudi honetako E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzeko baldintzapean:

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

– Olgeta-erabilera estentsiboa.

– Recreo Extensivo.

– Olgeta-erabilera intentsiboa.

– Recreo Intensivo.

– Ehiza eta arrantzako jarduerak.

– Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

– Nekazaritza.

– Agricultura.

– Berotegiak.

– Invernaderos.

– Abeltzaintza.

– Ganadería.

– Basoa.

– Forestal.

– Erauzpen-jarduerak. Gaur egun dauden erauzpen-jardueren kasuan, saihestu egingo da babes-eremuan beste instalazio erantsi batzuk sartzea (eraikinak, birrintze-plantak, eta abar). Gainera gaur egun daudenak lekuz aldatzea beste gunera bultzatuko da.

– Actividades Extractivas. En el supuesto de actividades extractivas existentes, se evitará la introducción en el área de protección de nuevas instalaciones anejas (edificios, plantas de machaqueo, etc...), favoreciendo el traslado de las ya existentes a otras zonas.

– Garraiabideak.

– Vías de Transporte.

– Airetiko linea elektrikoak.

– Líneas de Tendido Aéreo.

– Lurpeko lineak.

– Líneas Subterráneas.

– A motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A.

– B motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B.

– Erabilera publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak.

– Edificios de Utilidad Pública e Interés Social.

– Nekazaritza-ustiapenari lotzen zaion bizitegi-erabilera isolatua.

– Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

– Arrain-haztegiak.

– Piscifactorías.

c) Debekatutako erabilerak:

c) Usos prohibidos:

– Egun dauden hiriguneen gaineko hirigintza-hazkundea.

– Crecimientos Urbanísticos apoyados en Núcleos Preexistentes.

– Egun dauden hiriguneen gainean ez diren hirigintza-hazkundeak.

– Crecimientos Urbanísticos no apoyados en Núcleos Preexistentes.

– Nekazaritza-industria, arrain-haztegiak izan ezik.

– Industrias Agrarias, salvo piscifactorías.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 Km² baino arro isurle txikiagoa duten erreketan izan ezik.

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos o escorrentías de cuenca afluente inferior a 3 km2.

– Bizitegi-erabilera isolatua.

– Residencial Aislado.

– Instalazio arriskutsuak.

– Instalaciones Peligrosas.

3.– Administrazio eskudunek idatzitako Lurraldearen Arloko Planetan garatuko diren berariazko erregulazioekin osatuko da landa-esparruko erabileren oinarrizko erregulazioa.

3.– Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las regulaciones específicas que se desarrollan en los PTS redactados por las administraciones competentes.

D.2.– Lehentasuneko interes naturalistikoa duten zonetako ertzetarako araudia.

D.2.– Normativa para las márgenes en zonas de interés naturalístico preferente.

1.– Lehentasuneko interes naturalistikoa duten zonetan, Ibilgua Babesteko Eremu bat ezartzean datza babeserako irizpide orokorra. Babes-eremu horretan, ingurunea aldatzea eragingo duen jardun oro debekatuko da.

1.– En las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio general de protección consiste en establecer un Área de Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación que implique la alteración del medio.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba bada edo Parke Natural edo Biotopo Babestu izendatutako espazioa bada, Txingudiko Baliabide Naturalen Plan Berezia badu, edota Natura 2000 Europako sare ekologikoan barne hartzen den lekua bada, edo Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan interes naturalistikoa duten eremuen zerrendan sartzen den eremua bada, onartutako antolamendu-dokumentuetan (edo etorkizunean onartuko direnetan( ezarriko dira Ibilgua Babesteko Eremuaren definizioa eta ertzetan baimentzen, onartzen eta debekatzen diren erabilerak eta jarduerak.

En el caso de que se trate bien de: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio declarado Parque Natural o Biotopo Protegido, el Plan Especial de los Recursos Naturales de Txingudi, un lugar incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2000, o una zona contemplada en el listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, la definición del Área de Protección de Cauce y la fijación de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos en los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el futuro.

Onarpen ofiziala duen «Natura 2000» Europar Sare Ekologikoko lekuetan bete egin beharko dira dagozkien kudeaketa-tresnak, hau da, KBEen (Kontserbazio Bereziko Eremuak) kontserbazioaren gai diren kudeaketako funtsezko elementuekin lotutako neurriak, arteztarauak eta arauak.

En los lugares de la Red Ecológica Europea «Natura 2000» oficialmente aprobada se deberá dar cumplimiento a sus instrumentos de gestión, es decir, a las medidas, directrices y normas relacionadas con los elementos clave de gestión que son objeto de objeto de conservación de las ZEC (Zonas de Especial Conservación).

Plan honen ondorioetarako, lehentasuneko interes naturalistikoko zonatzat joko dira indarrean dagoen araudiko tresnen bitartez etorkizunean bereizten diren espazioak.

A los efectos de este Plan también tendrán la consideración de Zonas de Interés Naturalístico Preferente aquellos espacios que se singularicen en el futuro a través de los instrumentos previstos en la normativa vigente.

Ibaien eta erreken ertzetan dauden hezeguneak indarrean dagoen Inguru Hezeak babesteko eta antolatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Arloko Planak antolatu ahal izango ditu.

Las zonas húmedas situadas en las márgenes de los ríos y arroyos podrán ser ordenadas por el Plan vigente Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

Lehentasunezko Natur Intereseko Zonatzat definitutako ibilgu batek zeharkatzen badu uholde arriskua duen hiri-eremu finkatu bat, aukera egongo da soilik arrisku hori arintzen edo murrizten duten egiturazko jarduerak garatzeko, beharrezko prebentzio eta zuzentze-neurriak hartuz, eta egiturazko jarduera horiek ingurumenarekiko ahalik eta errespeturik handienez diseinatzen saiatuz.

En el supuesto de que un cauce definido como Zona de Interés Naturalístico Preferente atraviese un ámbito urbano consolidado sometido a riesgo de inundación, solo se permitirá la ejecución de las actuaciones estructurales que mitiguen o disminuyan dicho riesgo, tomando las oportunas medidas preventivas y correctoras, procurando diseñar estas actuaciones estructurales con el máximo respeto medioambiental.

Esparru horiek berariazko antolamendu-dokumenturik ez duten artean, ibai-ibilguaren mugarekiko 50 metroko atzerapena, gutxienez, errespetatuko da lehentasuneko interes naturalistikoko eremu batzuetan kokatutako landa-esparruko ertzetan. Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen hori (edozein motatako eraikinetan, instalaziotan edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abar). Salbuespenak izango dira herri-lanei eta azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak.

En las márgenes correspondientes al ámbito rural situadas en Áreas de Interés Naturalístico Preferente se respetará, en tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran documentos de ordenación específicos, un retiro mínimo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

2.– Lehentasuneko interes naturalistikoa duten zonetako lurzoru urbanizaezinari dagozkion ertzetan, D.1.2. puntuaren oinarrizko erabileraren erregulazio berdina aplikatuko da, honako doitasun eranskin hauekin:

2.– En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable en Zonas de Interés Naturalístico Preferente se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2 con las siguientes precisiones añadidas:

c) Debekatutako erabilerak:

c) Usos prohibidos:

– Nekazaritza-industria, arrain-haztegiak barne.

– Industrias Agrarias, incluso piscifactorías.

– Erauzpen-jarduerak.

– Actividades Extractivas.

– A eta B motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak, uraren zikloarekin lotzen direnak izan ezik –behar bezala justifikatuta–.

– Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter No Lineal Tipos A y B, salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua debidamente justificadas.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 Km² baino arro isurle txikiagoa duten erreketan edo isurketan barne.

– Escombreras y Vertederos de Residuos sólidos, incluso en arroyos o escorrentías de cuenca afluente inferior a 3 Km2.

D.3.– Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzetarako berariazko araudia.

D.3.– Normativa específica para las márgenes con vegetación bien conservada.

1.– Ertz horietan gaur egun dagoen landaredia zaindu nahi da, ekosistema egoera klimazikotik hurbil dagoenean. Era berean, klimaxerantz bilakatu nahi da, esku-hartze birsortzaile bigunen bitartez. Edonola ere, landaredi baliotsuari eusteko ahalegina izango da.

1.– En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente cuando el ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su evolución hacia el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la permanencia de una vegetación valiosa.

– Ingurumen-osagaiaren arabera, ondo kontserbatutako landaredia duten ertzetan eta, hirigintza-osagaiaren arabera, landa-esparruko ertzetan, ur-bazterreko landarediaren kanpoko ertzarekiko 10 metroko gutxieneko atzerapena errespetatuko da kasu guztietan (eta F.1 idatz-zatian xedatutakoaz xedatutakoa(. Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen hori (edozein motatako eraikinetan, instalaziotan edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abar). Salbuespenak izango dira herri-lanei eta estrategikotasuna azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak.

– En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito Rural, según su componente urbanística, se respetará, en todo caso y con independencia de lo dispuesto en F.1, un retiro mínimo de 10 metros respecto del borde exterior de la orla de vegetación de ribera. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de carácter estratégico, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Ingurumen-osagaiaren arabera, ondo kontserbatutako landaredia duten ertzetan eta, hirigintza-osagaiaren arabera, hiri arteko komunikazio-azpiegiturek okupatutako ertzetan, esparru garatuetako ertzetan edo hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ertzetan, araudi horretako F.2, F.3 eta F.4 epigrafeetan ezarritako atzerapenen araudia aplikatuko da.

En las márgenes consideradas como Márgenes de Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados o Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, según su componente urbanística, se aplicará la normativa de retiros establecida en los epígrafes F.2, F.3 y F.4 de la presente normativa, respectivamente.

2.– Ondo kontserbatutako landaredia duten landa-esparruetako ertzetan, D.1.2.puntuaren oinarrizko erabileraren erregulazio berdina aplikatuko da, honako zehaztasun hauekin:

2.– En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable con Vegetación Bien Conservada se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2 con la siguiente precisión añadida:

– Ur-bazterreko landarediko zuhaitzak eta zuhaixkak mozteko, berariazko araudi sektorialak aurreikusten duen erregimenari jarraituko zaio.

– La tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen previsto por la normativa sectorial específica.

D.4.– Higadura, irristatze edota akuiferoen urrakortasun arloko arriskua duten zonetako ertzetarako berariazko araudia.

D.4.– Normativa específica para márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos y/o vulnerabilidad de acuíferos.

1.– Zona horietan landaredi-estaldurari eutsiko zaio irizpide orokor gisa. Narriatuta dagoenean edo landaredi hori ez dagoenean, landaredia hobetzea edo ezartzea ere hartuko da aintzat, higadura-prozesuen garapenari aurre egiteko funtsezko tresna gisa. Halaber, landaredi-estaldura narriatuko duten edo lur-higidurak eragingo dituzten jarduerak saihestuko dira. Arreta berezia jarriko zaio akuiferoak polui ditzaketen isurketak sortzeko aukerari.

1.– El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras. Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos que puedan contaminar acuíferos.

Zona horietan, lurzorua finkatzeko propietatearen indarrez hautatutako zuhaitz edo zuhaixka espezieak landatzea edo ereitea sustatuko da, higadura-prozesuak saihesteko kultura-prozedurarik egokienei jarraituz.

En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas seleccionadas en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos.

2.– Higatzeko, irristatzeko eta/edo akuiferoak poluitzeko arriskua duten zonetako landa-esparruetako ertzetan, D.1.2. puntuaren oinarrizko erabileraren erregulazio berdina aplikatuko da, honako zehaztasun hauekin:

2.– En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable en Zonas de Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2 con las siguientes precisiones añadidas:

c) Debekatutako erabilerak:

c) Usos prohibidos:

– Espresuki debekatuko dira lurpeko akuiferoetako urak polui ditzaketen edozein izaeratako isurketak (solidoak edo likidoak).

– Se prohibirán expresamente los vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o líquidos) que puedan contaminar las aguas de acuíferos subterráneos.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 Km² baino arro isurle txikiagoa duten erreketan edo isurketaren barne.

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos o escorrentías de cuenca afluente inferior a 3 km2.

D.5.– Leheneratzeko premia duten ertzetarako berariazko araudia.

D.5.– Normativa específica para márgenes con necesidad de recuperación.

1.– Ertz horietan, hondakindegiak eta zabortegiak agertzeagatik, edo ubideratzeek eta beste obra batzuek aldatu izanagatik, degradatuta dauden enklabeak leheneratu eta berriztatuko dira, irizpide orokor gisa.

1.– El criterio general a aplicar en estas márgenes será el de acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves degradados por la presencia de escombreras y vertederos o alterados por encauzamientos u otras obras.

Ingurumena hobetzeko jarduerak sustatuko dira, eta ibilguaren morfologia naturala leheneratzeko eta ur-bazterretako edo paduretako landaredia berrezartzeko esku-hartzeak bideratuko dira.

Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de las riberas o marismas.

2. Leheneratzeko premia duten landa-esparruetako ertzetan, D.1.2. puntuaren oinarrizko erabileraren erregulazioa aplikatuko da.

2.– En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable con Necesidad de Recuperación se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2.

E) Berariazko araudia, osagai hidraulikoaren arabera.

E) Normativa específica según la componente hidráulica.

E.1.– Oinarrizko araudia.

E.1.– Normativa básica.

1.– LAPean aplikatu beharreko lurralde antolaketaren irizpide orokorrak –osagai hidrologiko eta hidraulikoaren arabera– helburu bikoitza du: batetik, urak har ditzakeen eremuetan, batez ere hiriguneetako eremuetan, uholde arriskuen aurrean babes neurriak hartzea; eta bestetik, lurzoruaren erabilerak erregulatzea ibai bazterretan eta ur ibilguen inguruan urak har ditzakeen eremu guztietan.

1.– El criterio general de ordenación territorial a aplicar en el PTS según la componente hidrológica-hidráulica se desdobla en un doble objetivo: la protección ante el riesgo de inundación de las zonas inundables, sobre todo en los ámbitos poblacionales, y la regulación de los usos del suelo en las márgenes fluviales y sus zonas inundables.

Bi helburu horiek modu haztatuan eta iraunkorrean tratatzeko, hasteko, bi egoera bereizi behar dira ibai-zati guztietako bazterretan dagoen lurzoruaren okupazio-egoera orokorraren arabera: landa zonak eta zona hiritartuak.

Para el tratamiento ponderado y sostenible de ambos objetivos conviene, además, distinguir, de entrada, entre dos situaciones diferenciadas según el estado general de ocupación del suelo de las márgenes del conjunto de los tramos fluviales: las zonas rurales y las zonas urbanizadas.

Landa eremuetako ur ibilguetan, lurralde antolaketako estrategia nagusia, ibilgu horiek naturaren eta ekologiaren arloan zaintzea izango da; eta ondorioz, urak har ditzakeen ibai bazterrak morfologikoki zaintzea, betiere lehentasunezko fluxu-eremua libre uzteari lehentasuna emanez eta, urak har ditzakeen gainerako ibai bazterretan dauden hirigintza ezarpen bakanak babesten saiatuz, halakorik denean. Gainera, ahal bada behintzat, ibai ibilguetan eta urak har ditzakeen zabaldietan ez da okupazio berririk egingo, ezta hirigintza baldintzak alteratuko ere.

Si se trata de cursos de agua situados en ámbitos rurales, la estrategia de ordenación territorial deberá dirigirse sustancialmente hacia la conservación naturalística y ecológica de los mismos y la consiguiente preservación morfológica de sus márgenes inundables, priorizando la liberación de sus zonas de flujo preferente, tratando de proteger, en su caso, las posibles implantaciones urbanísticas aisladas existentes en el resto de las márgenes inundables y evitando las nuevas ocupaciones y/o alteraciones urbanísticas del conjunto de los cauces y sus llanuras de inundación.

Hala eta guztiz ere, hiriguneetako zeharbide gisa eratuak dauden ibai-zatietan, lurralde antolaketako estrategia, honako guztiak bateragarri egitera bideratu behar da: ibilguetako lehentasunezko fluxu-eremuak geroz eta libreago uztea, hiri asentamenduek dituzten baina urak har ditzakeen zonak babesteko jarduerak burutzea poliki-poliki, eta ur ibilguak hiriguneetan drainatzeko baldintza orokorrak hobetzea.

Sin embargo, en los tramos fluviales ya configurados como travesías por ámbitos urbanos, la estrategia de ordenación territorial deberá dirigirse hacia la compatibilización entre la progresiva mayor liberación posible de las zonas de flujo preferente de los cauces, la paulatina realización de actuaciones de defensa de las zonas inundables ocupadas por los asentamientos urbanos y la mejora de las condiciones generales de drenaje de los tramos urbanos de los cursos de agua.

2.– Aurrez indarrean zegoen araudiarekin alderatuta, helburu bikoitz horri begira ezarri da, bada, LAP eraberrituaren E kapitulu honen araudi berria. Horrela, bete egiten da Uren Erregelamendu Publikoaren aldaketa onartzen duen 9/2008 Errege Dekretuan ezarritakoa, Uholde Arriskuak Ebaluatzeko eta Kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa, eta gaur egun tramitazio bidean dauden lanetan aurreikusitakoa, hau da, Uraren Euskal Agentziak eta kasuan kasuko arroetako Agintaritzek adosturik, tramitazio bidean dauden EAEko Mugapeetako Plan Hidrologikoetan aurreikusitakoa.

2.– Con este doble objetivo se establece, por tanto, la nueva normativa del presente Capítulo E del PTS, modificada, con respecto a la anteriormente vigente, cumplimentando lo dispuesto en el RD 9/2008, de modificación del Reglamento Público Hidráulico, en el RD 903/2010, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, y en los trabajos en curso de tramitación de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones recayentes en la CAPV, elaborados de forma consensuada entre la Agencia Vasca del Agua y las Autoridades de las correspondientes cuencas hidrográficas.

3.– LAParen Aldaketa honen lurralde antolaketako erregulazio hidrauliko eta hidrologikoaren oinarria, ibai ibilguek uholdeak eragiteko izan lezaketen arriskuaren inguruko azterketak egitea edo eguneratzea da. Azterketa horietan, ibilgu publikoen, hauen zorpen eta kontrol guneen, eta urak har ditzakeen eremuen mugaketaren kartografia egitea aurreikusi beharko da; eta, funtsezko xedapen gisa, lehentasunezko fluxu-eremuaren definizioa (9/2008 ED) jasoko da bertan.

3.– La regulación hidrológica-hidráulica de la ordenación territorial de la presente Modificación del PTS se fundamenta en la realización y/o actualización de los estudios de inundabilidad de los cursos fluviales, estudios en los que se deberá contemplar la cartografía de delimitación de los cauces públicos, con sus zonas de servidumbre y policía, y la de sus zonas inundables, en las que se incluirá, así mismo, de forma preceptiva la definición de las zonas de flujo preferente (RD 9/2008).

Azterketa horiek osatzeko, halaber, Uholde Arriskuei buruzko Aurretiazko Ebaluaketa egingo da, baita arrisku mapak eta uholde arriskua kudeatzeko planak ere, betiere 2007/60/CD Arteztarauari jarraituz eta 903/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Eta lan horiek, kasuan kasuko Uren Agintaritzak (URA-Ur Konfederazioak) burutuko ditu.

Estos estudios se complementarán, así mismo, con la elaboración de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, los mapas de riesgo y sus correspondientes planes de gestión del riesgo de inundación, según disposición de la Directiva 2007/60/CD y del RD 903/2010. Estos trabajos deberán ser realizados por la Autoridad Hidráulica correspondiente (URA-Confederaciones Hidrográficas).

4.– Azterlan hidraulikoan egiteko loteslea izango da «EAEn azterlan hidraulikoak diseinatzeko irizpide teknikoak» izeneko dokumentuko metodologia. Berau EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren I. Aldaketaren araudiaren 2. eranskinean jaso da.

4.– Para la elaboración de los Estudios Hidráulicos será vinculante la metodología contenida en el documento de «Condicionantes técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos en la CAPV» incluida como anexo n.º 2 en la Normativa de la presente 1.ª Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

5.– Administrazio hidraulikoak baliozkotutako berariazko azterlanik egin ezean, urpean gera daitezkeen zonen erreferentziazko kartografia Uholde-arriskuko Zonaldeen Kartografiaren Sistema Nazionalak eskainitakoa izango da, uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 10. artikuluak xedatutakoaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan Uholde-arriskuko Zonaldeen Kartografiaren Sistema Nazionalik ez dagoenez, erreferentziazko kartografia Uraren Euskal Agentziaren webgunean jasotakoa izango da.

5.– A falta de estudios específicos, validados por la Administración Hidráulica, la cartografía de referencia sobre los distintos tipos de zonas inundables será la ofrecida por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 903/2010, de 9 de julio. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de no existir cartografía en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la cartografía de referencia es la recogida en la página web de la Agencia Vasca del Agua.

E.2.– Berariazko araudia, uholdeen aurkako babesari buruz.

E.2.– Normativa específica sobre protección contra inundaciones.

E.2.1.– Lurzoruaren erabilera erregimena, urak hartzeko arrisku mailaren arabera.

E.2.1.– Régimen de usos del suelo según su grado de inundabilidad.

Uraren Legearen testu bategineko 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta Lur Legearen testu bategina onartzen duen 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuak, ekainaren 20koak, xedatutakoari jarraituz, lurzoruaren erabilerak antolatu egin ditu Lurralde Plan Sektorial honek, urak har ditzakeen eta segidako paragrafoetan zehaztuko diren eremu desberdinei begira –betiere Uholde arriskua ebaluatzeko eta kudeatzeko 903/2010 Errege Dekretuak, uztailaren 9koak, 11., 12. eta 13. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera idatzitako uholde arriskuak kudeatzeko planek, LAP onartzeko garaian diotena baldintzatu gabe–. Eta antolaketa horretan ez da aintzat hartu ez landa lurzoru izaera, ezta horretan hiritartze-lanen bitartez zertzen den eraldaketa lurralde eta hirigintza antolamenduaren indarrez babestuta egotea ere (ekainaren 20ko 2/2008 LEDko 12.2 artikulua).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y sin perjuicio de lo que en el momento de su aprobación establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación redactados de acuerdo con los artículos 11, 12 y 13 del RD 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, este Plan Territorial Sectorial determina la ordenación de usos del suelo para las diversas zonas del ámbito inundable que se detalla en los apartados siguientes, al margen de la situación básica de suelo rural de los mismos y de la preservación por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización (artículo 12.2 RDL 2/2008, de 20 de junio).

Urak har ditzakeen zabaldien barnean, bereizi egingo da urak har dezakeen zona eta lehentasunezko fluxu-eremua, betiere Jabari Hidrauliko Publikoaren Erregelamendua aldatzen duen 9/2008 Errege Dekretuak eta Uholde arriskua ebaluatzeko eta kudeatzeko 903/2010 Errege Dekretuak ezartzen duten definizioarekin bat.

Dentro de la llanura de inundación se diferenciará la zona inundable y la zona de flujo preferente, según la definición establecida en el RD 9/2008, de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en el RD 903/2010, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.

Bereizketa honen arabera bereizten da, ondoren, lurzoruen erabileraren eta urpean gera daitezkeen eremuetako jarduera hidrauliko eta hirigintzako esku-hartzeen erregulazioa, hurren datorren erregulazio-mailaketaren arabera:

De acuerdo con esta diferenciación se estructura a continuación la regulación de los usos del suelo y de las actuaciones hidráulicas e intervenciones urbanísticas en las áreas inundables, con arreglo a la siguiente gradación regulatoria:

– Lurzoruaren erregimen orokorra eta jarduerak urak har ditzakeen eremuetan (E.2.2).

– Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables (E.2.2.).

– Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak lehentasunezko fluxu-eremuan sartuta dauden eta urak har ditzakeen eremuetan (E.2.3).

– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente (E.2.3.).

– Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak 100 urteko errepika-denboran uholdeek har ditzaketen eta lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo dauden eremuetan (E.2.4).

– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de 100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente (E.2.4.).

– Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak, 100 eta 500 urte bitarteko errepika-denborako uholdeek har ditzaketen eremuetan (E.2.5).

– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenidas de 100 a 500 años de periodo de retorno (E.2.5.).

E.2.2.– Lurzoruaren erregimen orokorra eta jarduerak urak har ditzakeen eremuetan.

E.2.2.– Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables

1.– Egun dauden hiriguneetan, eta batez ere Uholde Arrisku Garrantzitsuko Eremuen (ARPSI) barnean sartutako zonetan, eta pertsonak eta ondasunak babesteko egiturazko babes-jarduerak garatu behar direnean, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak kasuan kasuko herrirako ezartzen duen babes maila izango da. Aurreikuspen hau egin ezean, eta oro har, bideratze-lana diseinatuko da, hain zuzen hirigunea lehentasunezko fluxu-eremu berritik kanpo eta, ahal bada, 100 urteko errepika-denborako uholde-zonatik kanpo gera dadin.

1.– En los núcleos urbanos existentes, y en particular en las zonas incluidas dentro de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la nueva zona de flujo preferente y, si fuera posible, fuera de la zona inundable con periodo de retorno de 100 años.

Edonola ere, uholde kontrako defentsa horiek diseinatzen direnean jarraitu egin beharko da ukitzen den ur-masaren egoera ekologiko ona lortzeko edo mantentzeko printzipioa, ibaiari ahalik eta espaziorik handiena emanez eta ibilguari eta ertzei, berriz, ahalik eta naturaltasunik handiena.

En cualquier caso, estas defensas contra inundaciones deberán diseñarse bajo el principio de intentar obtener o mantener el buen estado ecológico de la masa de agua afectada, dotando del mayor espacio disponible al río y de la mayor naturalidad al lecho del cauce y a sus orillas.

Egiturazko babes-neurrien artean, kontuan hartu beharko da ibilguetan eta ibilgu-ertzetan dauden oztopo artifizialak (zubiak, betelan artifizialak, presa txikiak, etab.) ahal den neurrian kentzea edo murriztea.

Entre las medidas de defensa estructurales deberá considerarse la remoción o disminución, dentro de lo posible, de los obstáculos artificiales presentes en los cursos y sus márgenes (puentes, rellenos artificiales, azudes, etc.).

2.– Arriskua Kudeatzeko Planak onartu ondoren, baimenerako txosten eta ebazpen guztiek bateragarriak izango dira plan haietan jasotako zehaztapenekin. Plan horiek indarrean ez dauden bitartean, txosten eta ebazpen horiek guztiek jaso egin beharko dituzte garatu behar diren etorkizuneko jardueren bateragarritasuna bermatzeko beharrezko kautelak.

2.– Tras la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo, todos los informes y resoluciones de autorización deberán ser compatibles con las determinaciones de los mismos. En tanto dichos planes no estén en vigor, tales informes y resoluciones deberán incorporar las cautelas necesarias para garantizar la compatibilidad de las futuras actuaciones a desarrollar.

3.– Urpean gera daitezkeen eremuei dagokienez ondorengo epigrafeetan garatzen diren lurzoruaren erabileraren mugen kasuan, egungo uholde arriskua hartuko da kontuan. Alor finkatuetan uholdeen prebentzioa jorratzeko egiturazko jarduerak garatu eta, horien ondorioz, gaur egun hiritartu gabe dauden guneetan arriskua murrizten bada, obra horiek egin ondoren ateratzen den izaera aplikatuko zaie.

3.– Las limitaciones a los usos del suelo en las distintas áreas inundables que se desarrollan en los siguientes epígrafes se tomarán sobre la situación de inundabilidad actual. Si de resultas de actuaciones estructurales de prevención de inundaciones en ámbitos consolidados se produce una disminución del riesgo en ámbitos no urbanizados en la actualidad, se les aplicará la condición que resulte una vez ejecutadas esas obras.

4.– Ez da onartzen bideratze-lan berririk egitea, landa-lurzoruko hainbat eremutako uholde arriskua murrizteko helburu hutsez, hain zuzen Lur Legearen testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 12. artikuluaren arabera. Baimendu ahal izango diren bakarrak, eta aparteko kasu gisa, lehendik dauden etxebizitzak, eraikinak edo azpiegiturak babesteko lan txikiak izango dira, betiere horien funtzionalitatea babesteko edota duten arriskua arintzeko, eta aurreko paragrafoan ezarritako baldintza berberei jarraiki.

4.– No resulta admisible llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objetivo de aminorar la inundabilidad de áreas en situación de suelo rural (según artículo 12 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo). Sólo podrán ser autorizables, con carácter excepcional, pequeñas obras de defensa de viviendas, construcciones o infraestructuras existentes, con la finalidad de preservar su funcionalidad o aminorar su riesgo y con las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior.

5.– D.2.1 epigrafean xedatu den moduan, Lehentasunezko Interes Naturalistikoko Zonatzat definitutako ibilgu batek zeharkatzen badu uholde-arriskua duen hiri eremu finkatu bat, aukera egongo da arrisku hori arintzen edo murrizten duten egiturazko jarduerak garatzeko, beharrezko prebentzio-, zuzentze- eta konpentsazio-neurriak hartuz, eta egiturazko jarduera horiek ingurumenarekiko ahalik eta errespeturik handienez diseinatzen saiatuz.

5.– Tal y como se ha dispuesto en el epígrafe D.2.1, en el supuesto de que un cauce definido como Zona de Interés Naturalístico Preferente atraviese un ámbito urbano consolidado sometido a riesgo de inundación, solo se permitirá la ejecución de las actuaciones estructurales que mitiguen o disminuyan dicho riesgo, tomando las oportunas medidas preventivas, correctoras y compensatorias, procurando diseñar estas actuaciones estructurales con el máximo respeto medioambiental.

6.– Oro har, ez da garajerik edota sotorik egingo urpean gera daitezkeen eremuetan. Horrelakoak baimentzeko baldintzak betetzen badira, itxitura estankoz irazgaiztuko dira, haizebideak eginez uholde-kotatik gora, eta sarrerako atalasea ere kota horretaraino igoz, bai arrapalak bai eskailera-mailak baliatuta. Edonola ere, saihestu egingo dira lurzoru- edo kale-arrasetik beherako kotan dauden egoitza, industria edo merkataritza erabilerak, arraste, diluzio edo infiltrazioaren ondorioz giza osasunarentzat eta inguruarentzat kaltegarri gertatu ezin diren ondasun edo substantziak biltzeko edo gordetzeko izan ezik.

6.– Con carácter general, no deberán realizarse garajes y/o sótanos en zonas inundables. En el supuesto de que se cumplan las condiciones para su autorización, se deberán impermeabilizar con cierres estancos, con respiraderos por encima de la cota de inundación y elevación del umbral de acceso mediante rampas o escalones hasta dicha cota. En todo caso, deben evitarse los usos residenciales, industriales y comerciales a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle, salvo almacenaje o depósito de bienes o sustancias que no puedan resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración.

E.2.3.– Lurzoaren berariazko erregimena eta jarduerak lehentasunezko fluxu-eremuan sartuta dauden eta urak har ditzakeen eremuetan.

E.2.3.– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente.

1.– Irizpide orokor gisa, lehentasunezko fluxu-eremuei atxikitako ibai-inguruak babestu egingo dira hirigintzako erabilera intentsibo, eraikuntza-okupazio eta egitura-barneko elementuetatik; ibai-inguruneari dagozkion erabilerak salbuespena izango dira.

1.– Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente deberán preservarse de usos urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y elementos infraestructurales, salvo los inherentes al medio fluvial.

Lehendik dauden hiri ezarpenen kasuan, kentzeari desegoki irizten bazaio hirigintzaren aldetik, edota maila sozial edo ekonomikoan onartezin, uholdeen kontrako babes-jarduera bideragarri guztiak garatuko dira, bai oztopo hidraulikoak kenduz izan, bai ibilguen huste-ahalmena handituz edota babes-obra egingarriak eraikiz izan.

Con las implantaciones urbanas preexistentes cuya eliminación se considere urbanísticamente improcedente y/o social o económicamente inasumible se procederá a la realización de todas las actuaciones posibles de protección contra inundaciones viables, bien sea mediante la eliminación de obstáculos hidráulicos, la ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o la construcción de las obras de defensa factibles.

Lehentasunezko fluxu-eremuan dauden hiri-bilbe eraikietan eraberritze-lanak ahalbideratuko dira, betiere jarduera horiek hirugarrenei uholde-arriskua areagotzen ez badiete (500 urteko birgertatze-aldian ur-lamina ezingo da 10 cm baino gehiago igo), eta inguruko eremuetan uholdeen aurka babesteko ekintza posibleak baldintzatzen ez badituzte; eta, ahal dela, inguruneko uholde-arriskua gutxitzea lortzen bada.

En los casos de tramas urbanas edificadas incluidas dentro de la zona de flujo preferente, se posibilitarán las operaciones de regeneración o renovación urbana, siempre y cuando las actuaciones no empeoren la inundabilidad de terceros (elevación de la lámina de agua no superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de retorno), ni condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de áreas circundantes y, si es posible, mejoren las condiciones de inundabilidad del entorno.

Ageriko bideraezintasunik ezean, lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo geratuko da eremu berria, eta eremuko urbanizazioak 100 urteko eta ahal dela 500 urteko birgertatze-aldia baino uholde-kota maila altuagoa izango du. Ageriko bideraezintasunik sortuz gero, bizitegi-erabilerarik izatekotan, 500 urteko birgertatze-aldiaren uholde-kotaren gainetik kokatuko dira.

Debe procurarse, excepto manifiesta inviabilidad, que el nuevo ámbito quede fuera de la zona de flujo preferente y con la urbanización a cota superior a la de la avenida de 100 años de periodo de retorno y, preferentemente, a la de 500 años. Si se produce tal manifiesta inviabilidad, los usos residenciales se situarán, en todo caso, por encima de la cota de inundación de periodo de retorno de 500 años.

2.– Lehentasunezko fluxu-eremuan sartuta dauden eta urpean gera daitezkeen lurzoruen erabilera erregimen orokorra honakoa izango da:

2.– El régimen general de los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente será el siguiente:

– Lehentasunezko fluxu-eremuan baimendutako erabilerak egokitu egingo zaizkio Jabari Hidrauliko Publikoaren Erregelamenduaren 9.2 artikuluan xedatuari, eta uholderik gertatuz gero kalterik hartuko ez duten erabilerak eta gune horren huste-ahalmena nabarmen murriztuko ez dutenak izango dira, hala nola:

– Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas, y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona, tales como:

1) Nekazaritzako erabilerak: nekazaritzako lurrak, larreak, baratzezaintza, mahasgintza, soropilak, basogintza, aire libreko mintegiak eta baso-landaketak.

1) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.

2) Ukuiluratu gabeko abeltzaintza erabilera.

2) Uso ganadero no estabulado.

3) Laket-erabilerak, publikoak eta pribatuak: parkeak eta lorategiak, golf zelaiak, kirol pistak, atsedentokiak, igeriketarakoak, ehizarako natur erreserbak, ehiza edo arrantzako barrutiak, txango edo ekitazio zirkuituak; kanpoan geratzen dira instalazio horien, hala dagokionean, osagarri diren ibilgailuetarako aparkalekuak.

3) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas, zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, circuitos de excursionismo o equitación, quedando excluidos los aparcamientos de vehículos complementarios, en su caso, de dichas instalaciones.

4) Ingurunearekin lotutako erabilerak, hala nola, ibaiertzeko ekosistemaren kontserbazioa, gaitasun hidraulikoarena, drainatze iraunkorra, zaintza eta salbamendu jarduerak.

4) Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.

5) Ibaiaren husteko ahalmena nabarmen murriztea ekidingo duten komunikazio-azpiegituren eta lurpeko kanalizazioen gurutzaguneak.

5) Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones subterráneas con soluciones que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce.

– Oro har, ez dira baimenduko honako hauek:

– Con carácter general no podrán ser autorizados:

1) Bizitegi erabilera berriak, kanpaldiak barne.

1) Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.

2) Eraikin berriak, erabilera edozein dela ere.

2) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.

3) Lehendik dauden eraikinak konpontzeko lanak, oinplanoan duten okupazioa edo bolumena aldatzea badakarte, edota eraikinen erabilera aldatzea, horrek uholde kasuan kalteak jasateko arriskua areagotzen duenean.

3) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.

4) Argiak ez diren berotegiak, itxiturak eta hesiak, hala nola edozein motatako fabrikako murruz egindako itxiturak.

4) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro de fábrica de cualquier clase.

5) Mota guztietako betelanak, edozein motatako hondakin-materialen metaketak, are gehiago hustubidearen sekzioa nabarmen murrizten dutenean, Jabari Publiko Hidraulikoa kutsatzea edo andeatzea ekar dezaketenean, edo flotatu edo arrastatuak izan daitezkeelarik drainatze-lan, zubi eta abar ixtea eragin dezaketenean.

5) Rellenos de todo tipo, acopios de materiales de cualquier tipo de residuo, máxime cuando ocasionen una reducción significativa de la sección de desagüe, cuando puedan ocasionar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico o puedan flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje, puentes, etc...

6) Ikastetxeak edo osasun zentroak, zaharren edo urritu fisiko edo psikikoen etxeak, suhiltzaile parkeak, babes zibileko zerbitzuen instalazioak, gasolindegiak, abeletxeak eta animalia haztegiak.

6) Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.

7) Ibaiaren paralelismoa helburu izanik diseinatzen diren azpiegitura linealak, saneamendu- edo hornidura-instalazio edo lurpeko kanalizazioak salbu. Kasu horietan, edonola ere, irtenbide bideragarririk egon ezean, jabari publiko hidraulikoaren zortasun-zonatik kanpo egingo dira.

7) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico.

8) Ibilgailuen aparkalekuak, gainazalekoak izan ezik. Kasu horretan, erliebea edo husteko ahalmena ez dute kaltetuko, ez du eraikinik izango eta uholde kasurako abisu-sistema eta ibilgailuak kentzeko sistema izango du.

8) Aparcamientos de vehículos con excepción de los superficiales que se dispongan sin alteración de relieve y de su capacidad de desagüe, sin edificación alguna y con la implantación de un sistema de aviso y de retirada de los vehículos en caso de avenida.

3.– Aparteko kasu gisa, eta onarpenaren unean uholde arriskua kudeatzeko planek ezartzen dutena bete beharko delarik, lehentasunezko fluxu-eremuan hirigintzako aprobetxamendu berriak onartu ahal izango dira, Lurzoruari buruzko testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua indarrean sartzen den unean Lurzoruaren Legeak berak 12.3 artikuluan definitzen duen urbanizatu egoeran dauden lurzoruetan, baldin eta ondoko balizko hauetakoren bat bada:

3.– Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que en el momento de su aprobación establezcan los futuros Planes de Gestión del riesgo de inundación, en la Zona de Flujo Preferente se podrán admitir nuevos aprovechamientos urbanísticos en aquellos suelos que, a la entrada en vigor del RDL 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se encuentren en la situación de urbanizado definida por esa misma Ley del Suelo en su artículo 12.3, siempre y cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Alde batean edo bietan eraikuntza finkatuko mehelinak dauzkaten orubeak, edota lehendik dagoen lurzoru urbanizatuaren barnean erabat sartutako orube isolatuak.

a) Solares con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados y/o solares aislados completamente insertos en el interior del suelo urbanizado preexistente.

b) Eraikuntza zaharkituko hiri eremuak, horietan erabateko hiri birmoldaketa gara daitekeenean, erabilera aldatuta edo aldatzeke, eta birmoldaketa horren bidez lor badaiteke urpean geratzeko arriskuaren aurreko baldintzak hobetzea, bai oztopo hidraulikoak kenduz, ibai ibilgua handituz edota inguruko drainatze-baldintzak oro har optimizatuz; birmoldaketa lan horien bidez bermatu egin beharko da ez dela nabarmen areagotuko (ur-laminaren igoera 10 cm-tik gorakoa izatea 500 urteko errepika-denborako uholdearen kasuan) inguruak urpean geratzeko duen arriskua.

b) Ámbitos urbanos de edificación obsoleta en los que resulte viable afrontar operaciones de reconversión urbana integral, con o sin cambio de uso, con las que se consiga la mejora de las condiciones de inundabilidad, mediante la eliminación de obstáculos hidráulicos, la ampliación del cauce fluvial y/o la optimización general de las condiciones de drenaje de la zona, y con cuya realización se garantice que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno (elevación de la lámina de agua superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de retorno).

Kasu bi horietako edozeinetan, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduko 9. artikuluan (urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretua) ezarritakoarekin bateragarriak diren moduan aplikatu ahal izango dira salbuespen horiek, ez bestela, lehentasunezko fluxu-eremuari dagokionez; eta, horretarako, bermatu egingo da bete egiten direla legedi aplikagarriak jasotzen dituen alderdi eta kudeaketa-neurriak, halako moduan ezen kasu horietan xedatzen diren eraikin edota erabilerek bete egin beharko baitituzte baldintza hauek:

En cualquiera de los dos casos, solo podrán aplicarse estas excepciones de modo que resulten compatibles con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 9/2008) respecto a la zona de flujo preferente, para lo que se deberá garantizar la observancia de los aspectos y las medidas de gestión que contemple la legislación aplicable, de manera que las edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan cumplan los siguientes requisitos:

– Inguruak urpean geratzeko duen arriskua nabarmen ez areagotzea, eta hirigunean uholdeen kontra garatzen diren defentsa-jarduerak ez baldintzatzea.

– Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano.

– Bizitegi erabilerak puntu horretako lehentasunezko fluxu-eremuaren uholde-kota arriskutsutik gora kokatzea.

– Que los usos residenciales de la edificación se sitúen por encima de la cota de inundación correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno.

– Betetzea, hala dagokionean, Uholde Arriskuak Kudeatzeko Planean kasuan kasuko herrirako ezarritako irizpideak eta prebentzio neurriak. Horrelakorik ezean, edo aipatutako plana garatzen ez den bitartean, ezinbestekoa izango da xehetasunezko azterketa hidrauliko bat egitea, arrisku errealaren egoera zehazteko eta uholde arriskuaren aurrean segurtasun neurriak definitu ahal izateko. Segurtasun neurri horiei dagokienez, besteak beste E.3 eta E.4 epigrafeetan proposatutako neurriak kontuan hartzea komeni da.

– Que se cumplen, en su caso, los criterios y medidas preventivas establecidas en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación para esa localidad. En su defecto, o en tanto en cuanto no se desarrolle dicho Plan, será condición necesaria la elaboración de un Estudio Hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y que permita definir medidas de seguridad ante el riesgo de inundación. En relación con dichas medidas de seguridad se recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas en los epígrafes E.3 y E.4.

– Betetzea lurralde antolaketaren eta hirigintzaren arloan eskumena duten agintariek ezarritako arriskuaren prebentziorako neurriak, hain zuzen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikuluaren eta Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikuluaren indarrez ezarriak.

– Que se cumplen las medidas de prevención del riesgo establecidas en aplicación del artículo 15 del RDL 2/2008, de 20 de junio, y del artículo 11.2 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, por las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

– Pertsonak eta ondasunak babesteko plan bat izatea, eskatzen den baimenerako berariazko plan bat, eta honek babes zibilaren arloan eskumena duen administrazioak emandako aldeko txostena izatea.

– Que exista un plan de protección de personas y bienes, específico para la autorización que se solicita, informado favorablemente por la administración competente en materia de protección civil.

– Ez izatea arraste, diluzio edo infiltrazioaren eraginez giza osasunarentzat eta ingurunearentzat (lur, ur, landaretza edo faunarentzat) kaltegarriak izan daitezkeen produktuak biltzen, eraldatzen, manipulatzen, sortzen edo isurtzen dituzten instalazioak, ezta ikastetxe edo osasun zentro, zahar edo urritu fisiko edo psikikoen etxe, suhiltzaile parke, babes zibileko zerbitzuen instalazio, gasolindegi, araztegi, estazio elektriko, abeletxe eta animalia haztegiak ere, besteak beste.

– Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y criaderos de animales, etc.

– Baimena eskatzen duenak berariaz adierazi beharko du ezagutzen eta bere gain hartzen duela eraikin berrian dagoen arriskua, horren babeserako hartzeari egoki irizten dien neurri osagarriez gain.

– Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.

Baldintza hauek guztiak betez lehentasunezko fluxu-eremuan eraikitzeko egiten diren eskaerak Jabetzaren Erregistrora igorriko dira, dagokien orrian inskribatuta gera daitezen, eskaeraren gai den finkaren gaineko jabari-baldintza gisa.

De las solicitudes que se otorguen para edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con esos requisitos, se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción en el folio correspondiente como condiciones del dominio sobre la finca objeto de solicitud.

E.2.4.– Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak 100 urteko errepika denboran uholdeek har ditzaketen eta lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo dauden eremuetan.

E.2.4.– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de 100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente.

1.– Landa-eremuetan eta gaur egun urbanizatuta ez dauden zonetan.

1.– En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no se encuentran urbanizadas.

Irizpide orokor gisa, eremu hauetan berezko uholdegarritasunarekin bateragarriak diren erabilerak baino ez jorratzea komeni da.

Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles con su condición natural de inundabilidad.

Oro har, zona hauetan ez da onartuko, beraz, eraikuntza eta hirigintza erabilera berririk, ez azpiegitura-elementu puntualik, ez arroarekiko paraleloan egongo den azpiegitura linealik, ezta horiek ahalbidetzeko lurraren morfologia aldatzeko jarduerarik ere (bideratze-lanak, betelanak, etab.), non eta ez diren Plan honen aurretik lurzoru hiritar edo hiritargarritzat sailkatutako lurzoruak edota dagokion LPPn programatutako lurralde mailako hirigintzako garapen berriak.

Con carácter general en estas zonas no serán admisibles, por tanto, nuevos usos edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras lineales dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de actuaciones de modificación de la morfología del terreno (encauzamientos, rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos, salvo que se trate de suelos con clasificación urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior al presente Plan o de nuevos desarrollos urbanísticos de carácter territorial programados en el correspondiente PTP.

Zona hauetan gauzatzen diren hirigintzako eraikuntza garapen berriek hainbat baldintza orokor bete behar dituzte, honakoak:

En su caso, los nuevos desarrollos edificatorios urbanísticos que se realicen en estas zonas deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

– 100 urteko errepika-denborako uholde eremuko hirigintzako eraikuntza garapenen kasuan, lehentasunezko fluxu-eremutik kanpokoetan, xehetasunezko ingurune azterketa hidrauliko bat beharko da, jarduera hori egingarri bihurtuko duten neurri zuzentzaileak zehazteko eta justifikatzeko. Edonola ere, neurri horiek onargarriak izan beharko dute ingurumenaren aldetik, eta ez dute inguruan lehendik dagoen urpean geratzeko arriskua areagotu behar.

– Para los desarrollos edificatorios urbanísticos en la zona inundación de 100 años de periodo de retorno, fuera de la zona de flujo preferente, se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación. En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

Irizpide orokor gisa, eraikin berriak 500 urteko errepika-denborako uholdea iritsiko ez den kota batean egin beharko dira.

Como criterio general, las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años.

● Lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo dauden eta urpean gera daitezkeen area hauetan hirigintzako garapen berriak baimentzen badira eta horiek pertsonak biltzea badakarte, ebakuazio protokolo bat prestatzea eta onartzea eskatu ahal izango da, uholdea gertatuz gero nola jardun jakiteko eta uholdeek eragin ditzaketen kalteak estaltzeko aseguruak egiteko.

● Si en estas áreas inundables y fuera de la zona de flujo preferente se autorizan nuevos desarrollos urbanísticos que implican la afluencia concentrada de personas se podrá exigir la existencia y aprobación de un protocolo de evacuación para saber cómo actuar en caso de inundación y la constitución de seguros cuya cobertura cubra los daños que pudieran ocasionar las inundaciones.

● Dagoeneko E.2.2 epigrafean aipatutako bestelako zehaztapenak.

● Restantes determinaciones ya enumeradas en el epígrafe E.2.2.

Edonola ere, gune horietan ezinbesteko azpiegitura publikoak ezartzea ekidingo da, hala nola, ospitaleak, suhiltzaile-parkeak, segurtasun publikoa edo larrialdietarako depositoak, horietan uholde handien larrialdi-egoeratarako sarrera bermatu behar baita.

En todo caso, en estas zonas se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales, tales que hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurarse su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.

2.– Dagoeneko urbanizatutako edota hirigintza aldetik neurri batean garatutako eremuetan.

2.– En las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente.

Irizpide orokor gisa, eremu hauetan ahalegina egingo da lehendik dauden eraikinak eta hirigintzako erabilerak mantentzeko, eta neurri zuzentzaileak hartuko dira, uholde arriskuaren gainean jardun ahal izatearren. Azterketa hidraulikoak egingo dira ibai-tarte garrantzitsuenetan, eta ebaluatu egingo dira jarduera integratu eta progresiboetarako dauden aukerak. Aukera hauen oinarrian, oztopo hidraulikoen ondorioak kentzea edo murriztea, ibilguetako drainatze-sekzioak handitzea, ertzetan zehar defentsa-obrak jartzeko dauden aukerak jorratzea edo, azkenik, eraikinak zona seguruagoetara aldatzeko lanen kudeaketa egongo dira.

Como criterio general en estas áreas se tratarán de conservar los edificios y los usos urbanísticos preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo de inundación. Se realizarán estudios hidráulicos en los tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes alternativas de actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o disminución de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las secciones de drenaje de los cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes o, en último caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras.

Zona hauetan saihestu egingo da, halaber, funtsezko azpiegitura publikoak ezartzea, hala nola ospitaleak, suhiltzaileak, segurtasun publikoa edo larrialdiko gordetegiak, uholde handiek eragiten dituzten larrialdi egoeretan horietara iristeko modu segurua eduki behar baita; eta hala dagokionean ebaluatu egingo da dauden instalazioak lekuz aldatzeko aukera, neurri zuzentzaileak harturik ere ezinezkoa bada egun jasaten duten uholde arriskua kentzea edo arintzea.

En estas zonas se evitará también el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurar su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones, evaluando, en su caso, la viabilidad del traslado de las existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de medidas correctoras, la eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación.

Alor hauetan hirigintzako garapen berriak baimendu ahal izango dira, baina komeni da urbanizazioa eta kalte handienak izan ditzaketen erabilerak 100 urteko errepika-denborako uholdearen kotatik gora egitea, gutxienez, edo, ahal delarik, 500 urteko errepika-denborako uholdearenetik gora, betiere E.2.2 epigrafean dagoeneko jasotako bestelako zehaztapenak betetzeaz gain.

En estas zonas inundables, fuera de la zona de flujo preferente, los nuevos usos residenciales deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada y se cumplan las restantes determinaciones generales ya enumeradas en el epígrafe E.2.2.

E.2.5.– Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak, 100 eta 500 urte bitarteko errepika-denborako uholdeek har ditzaketen eremuetan.

E.2.5.– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las avenidas de 100 a 500 años de periodo de retorno.

Eremu hauetan, berezko uholde arriskuarekin bateragarriak diren erabilerak jorratzea komeni da. Dena den, eta batez ere dagoeneko urbanizatuta dauden edota neurri batean hirigintzaren aldetik garatuta dauden eremuetan edota, hala dagokionean, kasuan kasuko lurralde plan partzialak zehazten duenetan, hirigintzako jarduera berriak edo azpiegitura linealak ahalbidetu ahal izango dira (komunikazioak, azpiegitura puntualak, etab.), ondoko baldintza hauek betez gero:

En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso, determine el correspondiente PTP, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc...) bajo los siguientes condicionantes:

Saihestu egingo da kalteak izan ditzakeen zerbitzu edo ekipamendurik edota funtsezko azpiegitura publikorik jartzea, hala nola ospitaleak, ikastetxe edo osasun zentroak, zahar edo urritu fisiko edo psikikoen etxeak, kanpalekuak, suhiltzaile parkeak, babes zibileko zerbitzuen instalazioak edo antzekoak.

Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil o similares.

Dena den, eta aparteko kasu gisa, onartu ahal izango dira 500 urteko errepika-denborako uholdeari dagokion ur-laminaren kotatik gora jartzen direnean eta uholde handiek eragindako larrialdi egoeretan horietara iristeko modua bermatuta dagoenean.

No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.

● Bestelako aprobetxamenduetarako, hirigintzako garapena edota komunikazio azpiegiturak eta beste azpiegitura batzuk egitea baimendu ahal izango da, urak azpian hartzerik ez duen kota batean ahal dela, baldin eta lan hauek eginezinak ez badira maila teknikoan eta ekonomikoan; izan ere, kasu horretan neurri zuzentzaile isolatuak hartu ahal izango dira, arriskuaren gainean jardun ahal izateko. Neurri zuzentzaile horien helburua pertsona eta ondasunen gaineko kalteak minimora eramatea izango da, eta lehendik dauden eraikinek kalteak jasateko aukera desagerraraztea; horretarako egiturazko hobekuntzak planteatu ahal izango dira eraikinetan, sarbideetan eta bideetan oro har.

● Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución de infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no inundable para la avenida de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada, en cuyo caso se podrán adoptar medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo. La finalidad de dichas medidas correctoras será la minimización de los daños a las personas y bienes y la anulación de la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario.

● Neurri zuzentzaileen proiektuak justifikatzeko, ingurune azterketa hidrauliko zehatz bat eskatu ahal izango da; honexek zehaztu eta justifikatu beharko ditu kasuan kasuko jarduera egingarri bihurtuko duten beharrezko neurri zuzentzaileak, kalteak murrizteko edota kalteak jasateko arriskua deuseztatzeko sartutako hobekuntzekin batera. Era berean, E.2.2 epigrafean zerrendatutako zehaztapen orokorrak jaso eta beteko dira.

● Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se podrá exigir un estudio hidráulico y ambiental detallado que defina y justifique medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación así como las mejoras introducidas para la disminución de daños o la anulación de la vulnerabilidad. Se contemplarán, así mismo, las determinaciones generales enumeradas en el epígrafe E.2.2.

Edonola ere, neurri horiek onargarriak izan beharko dute ingurumenaren aldetik, eta ez dute inguruan lehendik dagoen urpean geratzeko arriskua areagotu behar.

En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

E.3.– Jarduera hidraulikoei buruzko berariazko araudia.

E.3.– Normativa específica sobre actuaciones hidráulicas.

● Ibaiertzetan gauzatzen diren jarduera hidraulikoak egokitu egingo zaizkie kasuan kasuko mugapearen plan hidrologikoak ezarritako arauei, eta baita Lurralde Plan Sektorialaren Aldaketaren Araudiko E kapitulu honetako epigrafeetan ezarritako zehaztapenei ere oro har.

● Las actuaciones hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos se ajustarán, además de a las normas del Plan Hidrológico de la Demarcación correspondiente, al conjunto de las determinaciones establecidas en los diferentes epígrafes del presente Capítulo E de la Normativa de la Modificación del PTS.

● Irizpide orokor gisa, ez da estaldurarik baimenduko 0,5 km2-tik gorako drainatze-arroa duten ibai-tarteetan. Zifra honetatik beherako isurtze-arroa duten ibilguetan ere saihestu egingo dira bideratze-lan estaliak, solido eta flotatzaileen arraste aurreikusten denean, zeharo ezinbestekoa den kasuetan izan ezik; horrelakoetan, baina ezinbestekotasun hori behar bezala justifikatu beharko da.

● Como criterio general, no será autorizable la realización de coberturas en los tramos fluviales con cuenca drenante superior a 0,5 km2. En los cauces con superficie de cuenca vertiente inferior a esta cifra también se evitarán los encauzamientos cubiertos cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta inevitabilidad en los cuales ésta deberá ser debidamente justificada.

Aurrekoari loturik, 1 km2-rainoko arroko ibilguak estaltzea baimendu ahal izango da, azpiegitura estrategikoen kasuan eta urbanizazio intentsitate handiko eremuetako arro-buruen kasu berezian, betiere aurrez justifikatuta ingurumenarekiko hain kaltegarria ez den eta arrisku gutxiago dakarren beste aukera bideragarririk ez dagoela. Horrelakoetan, sekzioa bisitagarria izango da, 2 m garai x 2 m zabal hartuz gutxienez.

En relación con lo anterior, se podrá autorizar la cobertura de cauces en cuencas de hasta 1 km2 en casos de infraestructuras estratégicas y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización, previa justificación de la inexistencia de otras alternativas viables menos agresivas ambientalmente y con menor riesgo. En estos supuestos, la sección será visitable, con una altura de, al menos, 2 m y una anchura no inferior a 2 m.

● Lehendik dauden estaltze-lan edo galerien kasuan, aztertu egingo da horrelakoak kentzeko aukera eta, ahal den guztietan, estaldura horien ordez aire zabaleko ibilguak lagako dira.

● En el caso de las coberturas o galerías existentes se analizará la supresión de las mismas y, siempre que sea posible, dichas coberturas serán sustituidas por cauces a cielo abierto.

Dauden estaldurak pixkanaka kentzen joateko ahalegina egingo da, batez ere 5 km2-tik gorako drainatze-arroak dauzkaten ibilguen kasuan; eta hiri garapen intentsiboa dagoeneko oso finkatuta dagoen 5 km2-tik beherako drainatze-arroen kasuan, behar bezala dimentsionatuko dira egun dauden estaldurak. Kentzeko aukerak lehentasuna izango du, neurri txikiegiak direla eta zonako uholde arriskua areagotzen dela egiaztatzen denean.

Se procurará ir eliminando progresivamente las coberturas existentes, sobre todo para los cauces con cuencas drenantes superiores a 5 km2, e ir dimensionando convenientemente las coberturas existentes en los cauces con cuencas drenantes inferiores a 5 km2 en las que el desarrollo urbano intensivo ya se encuentre muy consolidado. La supresión será prioritaria cuando se constate que su infradimensionamiento agrava el riesgo de inundación de la zona.

● Oro har, galarazita dago 1 km2-tik gorako isurtze-arroa duten ur ibilguak alteratzea Kantauri isurialdean, eta 2 km2-tik gorakoa dutenak isurialde mediterraneoan, non eta alterazio hori beharrezkoa ez den hiri eremuetako uholde arriskua murrizteko, uholde arriskua kudeatzeko planean –dagokionean– jasota ez dagoen, edota agintaritza hidraulikoak baimentzen ez duen. Era berean, baimendu egingo da trazatua alteratzea, alterazio horren helburua ibilguaren naturaltasuna areagotzea denean; betiere, administrazio hidraulikoaren baimena beharko da aurrez.

● Con carácter general queda prohibida la alteración de cursos de agua con cuenca afluente superior a 1 km2 en la vertiente cantábrica y a 2 km2 en la vertiente mediterránea, salvo que esta alteración sea necesaria para disminuir el riesgo de inundación de áreas urbanas, se contemple en el oportuno Plan de Gestión del riesgo de inundación y/o sea autorizado por la Autoridad Hidráulica. Así mismo estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se realice para aumentar la naturalidad del cauce previa autorización de la Administración Hidráulica.

Urbanizazio prozesuetan edo ibarrak bete eta berdintzeko jardueretan, 1 km2-tik beherako isurtze-arroko ibai ibilguei eragiten badiete Kantauri isurialdean eta 2 km2-tik beherakoei isurialde mediterraneoan, eta ibilguaren trazadura errektifikatzea planteatzen bada, alternatiba hidraulikoei buruzko azterketa bat beharko da, errektifikazio horren egokitasuna eta beharra justifikatzeko, eta baita ingurumenaren gaineko eraginak zuzentzeko azterketa bat ere isurtze-arro osoari dagokionez.

En los procesos de urbanización o en las actuaciones de rellenos y explanación de vaguadas que afecten a los cursos de agua con cuencas drenantes inferiores a 1 km2 en la vertiente cantábrica y a 2 km2 en la vertiente mediterránea y se plantee la rectificación del trazado del cauce, exceptuando las cabeceras que presenten elementos naturales de especial interés, se requerirá un estudio de alternativas hidráulicas justificativo de la idoneidad y necesidad de la rectificación, así como un estudio de corrección de las afecciones medioambientales para la totalidad de la cuenca afluente.

1 km2-tik beherako arroa duten ur ibilguak alteratzeko, jarduera justifikatzen duten alternatiba azterketak egin beharko dira, eta prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurri egokiak hartu beharko dira.

La alteración de cursos de agua con cuenca inferior a 1 km2 exigirá la realización de estudios de alternativas que justifiquen la actuación, así como la adopción de las oportunas medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Salbuespen gisa, 2 km2-rainoko ur ibilguak alteratu ahal izango dira Kantauri isurialdean, eta 3 km2-rainokoak isurialde mediterraneoan, azpiegitura estrategikoak eta eskualde mailako hirigintzako jarduerak badira eta hauek dagokien Lurralde Plan Partzialean horrela definituta badaude. Kasu horietan, alternatiba azterketa bat egitea eskatu ahal izango da, jarduera justifikatzeko eta esku-hartzetik ondoriozta daitezkeen ingurumen afekzioak eta arlo hidraulikoari eta urbanistikoari lotuak ebaluatzeko. Alternatiba azterketa horrek proposatu egin beharko du hala badagokio ematen den baimenean jasoko diren beharrezko prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurriak hartzea.

Excepcionalmente se podrá permitir la alteración de cursos de agua de hasta 2 km2 en la vertiente cantábrica y 3 km2 en la vertiente mediterránea cuando se trate de infraestructuras de carácter estratégico y actuaciones urbanísticas de ámbito comarcal, así definidas en su correspondiente Plan Territorial Parcial. En los casos anteriores será exigible la realización de un estudio de alternativas que justifique la actuación y evalúe las afecciones medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de la intervención. Dicho estudio de alternativas deberá proponer la adopción de las necesarias medidas preventivas, correctoras y compensatorias a incorporar en la autorización que, en su caso, se otorgue.

● Ibilgu ertzak tratatzeko eta, hala badagokio, horiek errektifikatzeko hirigintzako garapen berri baten eremuan, ingeniaritza naturalistikoko konponbide bigunak jorratzea proposatzen da (ezponda berdeak, landareztatzeko moduko harri-lubetak, ibilgu bikoitzak, etab.), uholdeen prebentzioa eta ibaiertzeko landaretzaren kontserbazioa bateragarri egiteko eta, horrela, ibaien funtzionalitate ekologikoa bultzatzeko. Zona horietan, ibilgu bikoitzeko formulak erabiltzea komeni da, ibaiko ur maila baxu dagoeneko baldintzetara hobeto egokitzen direlako eta ibai dinamika hidraulikoarekiko moldagarriak direlako.

● Para el tratamiento de los bordes de los cauces y, en su caso, la rectificación de los mismos en áreas de nuevo desarrollo urbanístico, se propone la adopción de soluciones blandas de ingeniería naturalística (taludes verdes, escolleras revegetables, dobles cauces, etc...) que compatibilicen la prevención de inundaciones con la conservación de vegetación de ribera para favorecer la funcionalidad ecológica de los ríos. Se recomienda en estas zonas el empleo de fórmulas de doble cauce, por su mejor adaptación a las condiciones de bajo nivel de aguas en el río y su mayor grado de acomodación a la dinámica hidráulica fluvial.

E.4.– Drainatzeari buruzko beariazko araudia hiritartatzeko eremu berritan.

E.4.– Normativa específica sobre drenaje en nuevas areas a urbanizar.

● Urbanizazio, industrialde, hirigintzako garapen eta azpiegitura linealek, mozten dituzten arroetako drainatzean alterazioak eragin baditzakete, drainatze iraunkorrerako sistemak sartu beharko dituzte (zoladura iragazkorrak erabiltzea, ekaitz-andel edo -dispositiboak, etab.), hain zuzen bermatzearren aurreko egoerarekin alderaturik gerta daitekeen jariatze-igoera konpentsatu ahal izango dela, edo modu egoki batez atera, edo hutsaren hurrengoa izango dela.

● Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e infraestructuras lineales que puedan producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) que garanticen que el eventual aumento de escorrentía respecto del valor correspondiente a la situación preexistente puede ser compensado, correctamente desaguado o es irrelevante.

● Komunikabideetako zeharkako drainatzeetan ezin zaio ibar bati erantsi arro propioaren azaleraren % 10 baino handiagoko isurtze-eremurik. Baldintza hori bete ezean, handitu egin beharko da ibar hartzaileko ibilguak duen huste ahalmena, 500 urteko errepika-denborako uholdearekin ez dadin egungo egoerarekiko gain-igoerarik gerta.

● En los drenajes transversales de vías de comunicación no se pueden añadir a una vaguada áreas vertientes superiores en más de un 10% a la superficie de la cuenca propia. En caso de incumplir dicha condición, deberá aumentarse la capacidad de desagüe del cauce de la vaguada receptora de modo que con la avenida de 500 años de periodo de retorno no se produzcan sobrelevaciones con respecto a la situación inicial.

● Arro-buruetako (5 km2-tik beherako isurtze-arroa) plangintza edo hirigintzako okupazio berriko prozesuetan eta beste kasu batzuetan, arroaren ezaugarriak direla eta beharrezko irizten zaion guztietan, azterketa hidrologiko-hidrauliko bat egitea eskatu ahal izango da, horren bidez justifikatzearren azalera bat irazgaizte-urbanizatzeak eragin dukeen jariatze-igoera ez dela adierazgarria izango, edo beharrezko neurri zuzentzaileak hartu direla egungo huste ahalmena ez murrizteko ibaian beherako arro osoan zehar, 500 urteko errepika-denborako uholdeen kasuan.

● En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística de las cabeceras de cuenca (cuenca afluente inferior a 5 km2) y en otros casos, siempre que se estime necesario dadas las características de la cuenca, podrá exigirse la realización de un estudio hidrológico-hidráulico que justifique que el eventual aumento de la escorrentía producido por la impermeabilización-urbanización de una superficie, no resulta significativo, o que se han tomado las medidas correctoras necesarias para que no exista disminución de la capacidad actual de desagüe en toda la cuenca de aguas abajo para las avenidas de 500 años de periodo de retorno.

Azterketa hidrologiko-hidrauliko hau eskatu ahal izango da, edonola ere, jarduera berriaren azalerak arroko azalera osoaren % 25 behintzat hartzen duenean.

Este estudio hidrológico-hidráulico será exigible, en cualquier caso, cuando la superficie de la nueva actuación suponga al menos el 25% de la superficie total de la cuenca.

Azterketa hidrologiko-hidrauliko horretan zehazten diren beharrezko obrak jaso egin beharko dira hiritartze jarduketaren garapenean, eta jarduketa hori martxan jarri aurretik amaitu beharko dira.

Las obras necesarias que se determinen en dicho estudio hidrológico-hidráulico deberán ser incorporadas al desarrollo de la actuación urbanística y su finalización deberá ser previa a la puesta en funcionamiento de dicha actuación.

F) Hirigintza osagaiaren araberako berariazko araudia.

F) Normativa específica según la componente urbanística.

F.1.– Landa esparruko ertzetarako berariazko araudia.

F.1.– Normativa específica para márgenes en ámbito rural.

1.– Hirigintza-osagaiaren arabera landa-esparruko ertz gisa hartutako ertzetan, ibilgu publikoaren mugarekiko edo itsasertzeko barruko mugarekiko gutxienekiko atzerapena errespetatuko da. Honakoa izango da atzerapen hori:

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público o límite interior de la ribera del mar de:

– 50 metro urtegiekiko eta 100 km2 baino arro isurle handiagoa duten ibai-tarteekiko (III, IV, V eta VI mailako ibai-tarteekiko).

– 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km2 (tramos de niveles III, IV, V y VI).

– 30 metro 10 eta 100 km2 arteko arro isurlea duten ibai-tarteekiko (I eta II mailako ibai-tarteekiko).

– 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10<C=100 km2 (tramos de niveles I y II).

– 15 metro 1 eta 10 km2 arteko arro isurlea duten ibai-tarteekiko (0 mailako ibai-tarteekiko).

– 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1<C = 10 km2 (tramos de nivel 0).

– Isurketen eta 1 Km² baino arro isurle txikiagoa duten ur-ibilguen kasuan (00 mailako ibilguen kasuan), Uren Legean ezarritakoa izango da aplikatzekoa.

– Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km2 (tramos de nivel 00) será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.

Lur naturala aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko da atzerapen horiek (edozein motatako eraikinetan, instalaziotan edo eraikuntzatan, finkoetan zein desmuntagarrietan; lur-berdintzeetan; lur-higiduretan, eta abar). Salbuespenak izango dira nekazaritzari, baso-lanei, herri-lanei eta azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei dagozkienak.

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Edonola ere, itsasotik datozen urek kaltetu dezaketen eragin-zonan egingo diren jardueretarako, kontuan hartuko dira uztailaren 28ko Kostari buruzko 22/1988 Legeak ezarritako legezko zortasunak eta baimenak.

En todo caso, para toda actividad que se vaya a llevar a cabo en la zona de afección de las aguas de procedencia marina, se deberá tener en cuenta las servidumbres legales y autorizaciones establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Dena den, aurretik dauden baserrietarako eraikin osagarriak eraikitzeko kasuan –eta lehentxeago adierazitako zerrendetatik kanpo eraiki ezin daitezkeela frogatzen denean–, udal-plangintzak eraikuntza hori zein baldintzatan gauzatu ahal izango den ezarri ahal izango du. Haatik, ezin izango da aurretik dagoen eraikina baino gehiago hurbildu ibilgura.

No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fechacientemente la imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación existente.

2.– 1. puntuan ezarritako muga orokorren osagarri gisa, ibilguen aldeetako bakoitzean 100 metroko zabalerako zerrenda batean, lurzoru urbanizaezinaren berezko eraikuntzak, jarduerak eta lurzoruaren erabilerak soilik onartuko dira.

2.– De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable.

3.– Lehentasuneko interes naturalistikoko zonetan edo ondo kontserbatutako landaredia duten zonetan kokatutako landa-esparruko ertzetan egin behar den edozein esku-hartzek egungo baldintza naturalak alda baditzake, ingurune fisikoaren ezaugarriak kontserbatuko direla bermatu beharko da. Ingurune naturala, eta hala badagokio, interes kulturaleko ondarea ahalik eta gehien errespetatzea eskatu beharko da beti, baita sor daitezkeen inpaktuak zuzentzeko neurriak hartzea ere –1. puntuan ezarritakoari jarraituz–.

3.– En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las características del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto al medio natural y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción de medidas correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso a lo establecido en el punto 1.

4.– Ez da landa-esparruko ertzak dituzten ibilguen trazadura aldatuko, ez da trazadura hori estaliko, ezta artifizialki errektifikatuko ere. Haatik, agintaritza hidrauliko eskudunak erabaki ditzakeen uholdeak prebenitzeko jardunak edo obra publikoak eraikitzeko jardunak salbuetsiko dira. Kasu horretan, sor daitezkeen eraginak zuzentzeko azterlana gaineratu beharko da proiektuari, eta E atalburuaren erregulazioarekin bat etortzea. Oro har, kasu horietan ingeniaritza «biguneko» irtenbideak garatzen ahaleginduko da, eta ur-bazterreko landaredia galtzea, ur-lamina gehiegi zabaltzea eta sakabanatzea eta ibaiaren ohea homogeneizatzea saihestuko da.

4.– En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el proyecto deberá estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles afecciones causadas y ajustarse a la regulación del Capítulo E. Como norma general, se procurará adoptar en estos casos soluciones de ingeniería «blanda», evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del lecho del río.

5.– Arro-buruetan eta, hala dagokionean, geldoetarako zelaigune edo isurtegiak sortzea ahalbidetzeko, 1 km2-tik beherako isurtze-arroetako erreka eta isurketak errektifikatzea onartu ahal izango da Kantauri isurialdean, eta 2 km2-tik beherakoen kasuan isurialde mediterraneoan, betiere E kapituluak jasotzen duen erregulazioarekin eta eskumena duen agintaritza hidraulikoak ezartzen dituen baldintzekin bat. Edonola ere, isurtze-arro osoari buruzko azterketa hidrologiko bat beharko da, zuzentze neurrietarako proiektu batekin batera.

5.– En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos y escorrentías de cuencas afluentes inferiores a 1 km2 en la vertiente cantábrica y 2 km2 en la vertiente mediterránea, con arreglo a la regulación del Capítulo E y las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un estudio hidrológico de la totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras.

6.– Plan honetan ezarritako ertzen erregulazioari dagokionez, hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten ertz gisa hartu ahal izango dira landa-esparruko ertzak, betiere hirigintza-garapenari ekiteko bertako lurzorua hiri-lurzoru gisa edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren unetik.

6.– A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan las Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos en el momento de que sobre ellas se produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su desarrollo urbanístico.

Sailkapen berri horrek D kapituluan lehentasuneko interes naturalistikoko zona bateko ertz batean eragina badu, hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duen ertz gisa eta ondo kontserbatutako ur-bazterreko landaredia duen ertz gisa hartuko da.

En el supuesto de tratarse de una reclasificación que afectara a una margen singularizada en el Capítulo D como Margen en Zona de Interés Naturalístico Preferente, éstas tendrán la consideración de Margen con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos y con Vegetación de Ribera Bien Conservada.

Era berean, udal-plangintzak ibilguarekin muga egiten duen esparruren bat landagune gisa kalifikatzen badu, ibilgu horren ertzak esparru garatuetako ertz gisa hartu ahal izango dira Plan hau aplikatzeko ondorioetarako –araudi honen B.4. puntuko esparru garatuetako ertzen paragrafoan adierazitakoari jarraituz–.

Igualmente, en el supuesto de que el planeamiento municipal calificara como Núcleo Rural un ámbito conlindante con un cauce, en similar apreciación a lo indicado en el apartado Márgenes en Ámbitos Desarrollados del punto B.4 de esta normativa, sus márgenes tendrán la consideración de Márgenes en Ámbitos Desarrollados a los efectos de la aplicación de este Plan.

F.2.– Hiri arteko komunikazio azpiegiturek okupatutako ertzetarako berariazko araudia.

F.2.– Normativa específica para márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas.

1.– Landa-esparruko ertzetarako ezarritako gutxieneko atzerapen-erregimena aplikatuko da hirigintza-osagaiaren arabera hiri arteko komunikazio-azpiegiturek okupatutako ertzetan. Dena den, kasu horretan, hiri arteko komunikazio-sare orokorrei dagozkien azpiegiturak ezartzearen ondorioz ingurune naturalean sortzen diren eraginak bere egin beharko dira.

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la particularidad de que en este caso se deberá asumir la inevitable incidencia que sobre el medio natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de comunicaciones interurbanas.

Nolanahi ere, azpiegituraren entitatea ikusita, udal-plangintzak Plan honek ezartzen dituen mugak ezabatu ahal izango ditu, legeria sektorialaren bitartez azpiegiturak ezar ditzakeen mugen mesedetan.

No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las limitaciones que pudiera imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial.

2.– Hauek dira herri-lanek eta hiri arteko komunikazio-sare orokorreko elementuek ibilguekiko bete beharreko atzerapenaren irizpideak:

2.– Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes:

– Dagokion mugapeko plan hidrologikoan eta E kapituluko araudian horretarako jasotzen diren arauetan bildutako irizpideak.

– Criterios contenidos en las normas que al efecto se contemplen en el Plan Hidrológico de la Demarcación correspondiente y en la normativa del Capítulo E.

– Uren Legean ezartzen den 5 metroko eta Kosta Legean 6 metroko zortasun-zerrendari eustea, salbuespenezko ezintasuna salbu.

– Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 metros establecida en la Ley de Aguas y de 6 metros en la Ley de Costas.

– Interes naturaleko elementuak eta ur-bazterreko landaredia kontserbatzea, bereziki justifikatutako ezintasuna salbu.

– Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y de la vegetación de ribera.

3.– Donostia, Bilbao eta Vitoria-Gasteizko aireportuen Sistema Orokorren esparruan, onartutako erabilera aireportuen erabilera publikoa baino ez da izango, eta bertan lehenetsiko dira aeronautikari buruzko xedapenak eta, zehazki, aipatu aireportuetako Plan Zuzentzaileetan jasotakoak. Halaber, aireportuen inguruetan baimendu daitezkeen eraikuntza edo instalazioek ezingo dute urratu zortasun aeronautikoari buruz indarrean dagoen legeria.

3.– En el ámbito de los Sistemas Generales Aeroportuarios de los aeropuertos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el uso admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario y en los mismos prevalecerán las Disposiciones en materia aeronáutica y en particular las recogidas en los Planes Directores de los citados aeropuertos. Así mismo, en el entorno de los aeropuertos las construcciones o instalaciones que pudieran permitirse no podrán vulnerar la legislación vigente en materia de servidumbres aeronáuticas.

Portuetako Sistema Orokorren alorrean, onartutako erabilera dagozkion zerbitzuguneetan indarrean dauden zonakatze eta aruadiak xedatutakoa izango da.

En el ámbito de los Sistemas Generales Portuarios los usos admisibles serán los derivados de la aplicación de la zonificación pormenorizada y regulación normativa vigentes en sus correspondientes zonas de servicio.

F.3.– Esparru garatuetako ertzetarako berariazko araudia.

F.3.– Normativa específica para márgenes en ámbitos desarrollados.

1.– Ertzen zona honen erregulazioan, ibaia –ibai gisa hartzeaz gain– hiri-paisaian garrantzi handia duen elementutzat hartzen da, baita ingurune naturala hirien barruan integratzeko bitarteko paregabetzat ere.

1.– El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el interior de las ciudades.

Helburu hori bateragarria izango da uholdeak prebenitzeko egingo diren esku-hartze hidraulikoekin eta ibaien ibilguetatik hurbil dauden interes kulturaleko ondare-elementuen zaintza bermatzeko diseinatuko diren konpromisozko irtenbideekin.

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos.

2.– Esparru garatuetako ertzetan eraikuntzak bete beharreko gutxieneko atzerapenak eraikuntzaren eta ibaiaren artean behar besteko zabalera izango duen espazioa bermatuko dute. Horrela, bideragarriak izango dira uholdeen aurka babesteko beharrezkoak izan daitezkeen etorkizuneko ubideratze-lanak. E atalburuko araudiaren arabera.

2.– En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de encauzamiento necesarias para la defensa ante inundaciones, de acuerdo con la normativa del Capítulo E.

Bi egoera bereizi planteatu dira:

Se plantean dos situaciones diferenciadas:

– Mugatuta dauden ibai-tarteetan, edo ubideratze-lanak eginak dituzten edo ubideratze-lanak proiektatuta eta definituta dituzten ibai-tarteetan, ibilguaren lerroa finkatuta dagoenez gero, zehatz-mehatz definitu ahal izango dira eraikuntzaren atzerapenak.

– En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya han sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada la línea de cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud.

– Ubideratze-lanak eginak ez dituzten eta oraindik proiektatuta ez dituzten ibai-tarteetan, eraikuntzaren atzerapenak gaur egungo ibilgu publikoaren kanpoko lerrotik kalkulatuko dira.

– En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del actual cauce público.

Garatuetako esparruetako ertzetako eraikuntza berri osorako, honakoak dira eraikuntzak ibilgu publikoaren muga-lerroarekiko bete beharreko gutxieneko atzerapenak, arro isurlearen azaleraren arabera:

Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie de la cuenca afluente:

a) Kantauri isurialderako eta isurialde mediterraneoko ibai-ibilguetarako, Ebro ibaiaren salbuespenaz.

a) Para la vertiente cantábrica y los cursos de agua de la vertiente mediterránea excepto el río Ebro.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) edo itsasertzeko barrualdeko muga.

(*) Ó Límite Interior de La Ribera del Mar.

b) Ebro ibaiaren ezkerreko ertzerako, Arabatik igarotzen den zatian:

b) Para la margen izquierda del río Ebro a su paso por Álava:

– Eraikuntzaren gutxieneko atzerapena:

– Retiro mínimo de la edificación:

– Bideratze-lerro zehaztuaz = 30 m.

– Con línea de encauzamiento definida = 30 m.

– Mugatu gabeko ibilgu-lerroaz = 50 m.

– Con línea de cauce sin deslindar = 50 m.

– Eraikuntzaren gutxieneko atzerapena industrialdeetan = 50 m.

– Retiro mínimo de la edificación en polígonos industriales = 50 m.

– Ubideratutako ibai-tarteetan, ubideratze-hormaren koroapenetik neurtuko dira gutxieneko atzerapen horiek; ubideratuta ez dauden tarteetan, aldiz, ohiko gehieneko ur-goraldietatik edo mugatze-lerrotik neurtuko dira. Berriztatzeko jardunetan, eta gaur egun dagoen ubideratzea eta ezabatzea ekarriko duen eragiketa integratua egin behar denean, Plan honen atzerapen orokorrak bete beharko dira, betiere ubideratzea edo mugatze-lerroa definitua ez duen esparru garatuetako ertzei dagokienez.

– Estos retiros mínimos se medirán, en el supuesto de tramos encauzados, desde la línea de coronación del muro de encauzamiento, y desde la línea de deslinde o de máximas avenidas ordinarias en el supuesto de no estar encauzado. En actuaciones de renovación, en el supuesto de acudir a una operación integrada que implicara la eliminación del encauzamiento existente, se aplicarán a los retiros generales del presente Plan con la consideración de la margen como «Ámbito Desarrollado sin línea de deslinde o encauzamiento definido».

Gutxieneko atzerapen horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrirako eta adierazleak izango dira gaur egun dagoen eraikuntza kontserbatzeko, birmoldatzeko edo ordezkatzeko eragiketetarako. Proposamen hori indarrean izango da lurzoru zehatz bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapena edozein izanik ere. Haatik, lurzoru urbanizagarrietan atzerapen-zonak tokiko sistemarako nahitaezko eta doako lurzoru lagapentzat hartu ahal izango dira.

Estos retiros mínimos tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación existente. Esta propuesta es independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

Atzerapen hauen eta uholdeen prebentzioari buruzko E paragrafoan zehaztutakoa betetzeko beharrezkoen artean alderik izanez gero, zorrotzena nagusituko da.

En el caso de que exista diferencia entre estos retiros y los necesarios para cumplir con lo especificado en el apartado E relativo a prevención de inundaciones, prevalecerá el más estricto.

Isurketa edo ibilgu txikietarako gutxieneko atzerapenen antolaketa Uraren Legeko xedapenei jarraiki erregulatuko da.

La ordenación de los retiros mínimos a las escorrentías o cursos menores se regulará según las disposiciones de la Ley de Aguas.

Edonola ere, itsasotik datozen urek kaltetu dezaketen eragin-zonan egingo diren jardueretarako, kontuan hartuko dira uztailaren 28ko Kostari buruzko 22/1988 Legeak ezarritako legezko zortasunak eta baimenak.

En todo caso, para toda actividad que se vaya a llevar a cabo en la zona de afección de las aguas de procedencia marina, se deberá tener en cuenta las servidumbres legales y autorizaciones establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

3.– Eraikuntza berrirako ezarritako atzerapenen taula orokorrera egokitzen ez diren esparru garatuetako ertzen kasuan, zehatz-mehatz finkatu eta justifikatu beharko dira udalerri bakoitzeko plangintza orokorrean eraikuntzek ibilguarekiko bete behar dituzten gutxieneko atzerapenak, betiere honako irizpide orokor hauen arabera:

3.– Los retiros mínimos edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Desarrollados que no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán fijados y justificados de forma pormenorizada por el planeamiento general de cada municipio con arreglo a los siguientes criterios generales:

– Funtzionamendu hidraulikoaren identifikazioa eta justifikazioa, udalerriko hiri-esparruak zeharkatzen dituzten ibilgu guztietako –estalietako eta irekietako– uholdeei aurrea hartzeko neurriei dagokienez.

– Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las medidas de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, que atraviesan los ámbitos urbanos del municipio.

– Hiri-bilbe finkatuetako eraikuntzen atzerapena:

– Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas:

– Ibilguek hirigune historikoetan dituzten ertzetan Plan Bereziaren araberako atzerapenak aplikatuko dira.

– En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según Plan Especial.

– Oro har, hirigintza finkatua duten ibilguaren ertzetan, eraikuntzaren atzerapenak bat etorri ahal izango dira aurretik dagoen eraikuntzarekin, baldin eta pasabideko zortasun-zona errespetatzen bada.

– En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso.

– Kasu berezietan, eta kausa topografikoengatik, hidrografikoengatik edo interes kulturaleko ondarearen kontserbazioagatik (hirigune historikoak, interes kulturaleko eraikinak, eta abar), salbuespenez aldatu ahal izango da pasabideko zortasun-zona, betiere Uren Legerian ezarritakoari jarraituz.

– En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural, etc...), podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas.

– Hiri-birmoldaketako zonetako eraikuntzen gutxieneko atzerapenak:

– Retiros mínimos edificatorios en zonas de reconversión urbana:

– Hiri-garapen zaharkitua duten ertzak izanik, eraikuntza berritzea komeni denean (industriako hiri-lurzorua gehienbat eta azterlan hidrauliko osagarriak), taula orokorrean ezarritakoari egokituko zaio eraikuntza-lerroa. Dena den, bidezko barne-erreformarako plan bereziaren bidez, justifikatuta egon daiteke eraikuntza-lerroa aurretik dagoen lerrokadurara hurbiltzeko premia edo komenigarritasuna –edo horrekin bat egitekoa–.

– En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano industrial), la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro general, salvo en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el correspondiente Plan Urbanístico (PERI) y estudio hidráulico complementario, la necesidad y conveniencia de que la línea de nueva edificación se aproxime a la de la alineación preexistente o, incluso, coincida con ella.

– Eraikuntza berriaren gainerakoaren kasuan, taula orokorraren araberako gutxieneko eraikuntza-atzerapena aplikatuko da.

– Retiros mínimos edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación.

4.– Hirigintzako plangintza edo okupazio berriko prozesuek eragina badute arroetako goi-ibarretan (5 km² baino arro drainatzaile txikiagoetan) eta arroaren guztizko azaleraren % 25 edo gehiago iragaztea eta/edo urbanizatzea eskatzen badute, bidezko azterlan hidraulikoa egin beharko da. Azterlan horrek hirigintza-arloan esku hartu ondoren uretan behera egongo den urak husteko ahalmena bermatuko du.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas drenantes inferiores a 5 km2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

5.– Eraikuntza berri orotan, lurpea sotoekin edo lurpeko aparkalekuekin okupatzeko mugak ez du gaindituko ibilgu publikoarekiko 5 metroko atzerapena. Itsas-lehorreko jabari publikoari dagokionez, eta hala badagokio, Kosta Legeak xedatutakoa errespetatuko da.

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros respecto al cauce público. Respecto al dominio público marítimo terrestre se deberá respetar lo que indique, en su caso, la Ley de Costas.

6.– Arro-buruetan eta, hala dagokionean, hiri eremu garatuetako drainatze baldintzak hobetzeko, 1 km2-tik beherako isurtze-arroetako erreka eta isurketak estali gabe errektifikatzea edota estaltzea onartu ahal izango da isurialde kantauriarrean, eta 2 km2-tik beherakoen kasuan isurialde mediterraneoan, betiere E kapituluak jasotzen duen erregulazioarekin eta eskumena duen agintaritza hidraulikoak ezartzen dituen baldintzekin bat. Edonola ere, isurtze-arro osoari buruzko azterketa hidrologiko-hidrauliko bat beharko da, baita urak husteko duen ahalmenari buruzkoa ere, zuzentze neurrietarako proiektu batekin batera.

6.– En las cabeceras de cuenca y para favorecer, en su caso, las condiciones de drenaje de las zonas urbanas desarrolladas se podrá permitir la rectificación descubierta y/o cobertura de arroyos y/o escorrentías de cuenca afluente inferior a 1 km2 en la vertiente cantábrica y a 2 km2 en la vertiente mediterránea, con arreglo a la regulación del capítulo E y las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un Estudio Hidrológico-Hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente y su capacidad de desagüe, así como un proyecto de medidas correctoras.

F.4.– Hirigintza garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ertzetarako berariazko araudia.

F.4.– Normativa específica para márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos.

1.– Araudi hau hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ertzetan aplikatu da, baita une honetan landa-esparruko ertz gisa hartzen diren baina etorkizunean hiri-lurzoru gisa edo lurzoru urbanizagarri gisa berriz sailkatuko diren ertz guztietan ere.

1.– La presente normativa se aplicará, además de a las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, a todas las márgenes ahora consideradas como Márgenes en Ámbito Rural pero que en el futuro sean objeto de reclasificación urbanística como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

2.– Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ertzak nolabaiteko tamaina duten lurzoru urbanizagarriko sektoreei dagozkie batez ere. Sektore horietan ibilguarekin muga egiten duen lurzoru libre erabilgarria edukitzeak ertzen antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, ikuspuntu hidraulikotik zein hirigintzaren eta ingurumenaren ikuspegitik.

2.– Las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos corresponden básicamente a sectores de Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar de cierta entidad superficial, en los cuales la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce permite una ordenación espacial más amplia de sus márgenes, tanto desde el punto de vista hidráulico, como urbanístico y medioambiental.

Ertz horietan, eraikuntza atzeratzeko planteatuko den araudiak gaur egun dagoen ur-bazterreko landaredia mantentzea erraztuko du, eta uholdeen aurrean babesteko beharrezko ubideratze-lanen bideragarritasuna bermatuko du.

En estas márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las inundaciones.

Ertz horien tratamendurako obrak diseinatzean, konfigurazio «bigunak» finkatzea gomendatzen da. Ezponda etzanak antolatuko dira, edo ibilgu bikoitzeko formula hartuko da, ahal izanez gero.

Se recomienda la adopción de configuraciones «blandas» para el diseño de las obras de tratamiento de estas márgenes, disponiendo taludes tendidos o adoptando, si resulta factible, la fórmula de doble cauce.

3.– Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ertzetan, hiri-zona garatuetako ertzetan baino gutxieneko atzerapen zorrotzagoak planteatuko dira, eraikuntzarako zein urbanizaziorako.

3.– En las márgenes definidas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantean retiros mínimos de la edificación y la urbanización más exigentes que en las márgenes de las zonas urbanas ya desarrolladas.

Izan ere, ubideratzeko lanak edo ertzen tratamendurako lanak ez daude oraindik definituta, eta atzerapenak ibilgu publikoaren muga teorikoari dagozkio kasu guztietan.

Se parte del supuesto de que las obras de encauzamiento o de tratamiento de márgenes no se encuentran todavía definidas y que los retiros se refieren en todos los casos a la línea teórica de deslinde del cauce público.

Hauek dira eraikuntzarako eta urbanizazio-plataformarako planteatutako gutxieneko atzerapenak:

Los retiros mínimos planteados para la edificación y para la plataforma de urbanización son los siguientes:

a) Isurialde kantauriarraren ur-ibilguetarako:

a) Para los cursos de agua de la vertiente cantábrica:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Isurialde mediterraneoko ibai-ibilguetarako, Ebro ibaiaren salbuespenaz:

b) Para los cursos de agua de la vertiente mediterránea excepto el río Ebro:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Ebro ibaiaren ezkerreko ertzerako, Arabatik igarotzen den zatian:

c) Para la margen izquierda del río Ebro a su paso por Álava:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gutxieneko atzerapen hauek lotesleak izango dira eraikuntza berrietarako, eta adierazleak, berriz, lehendik dauden eraikinen kasuan. Proposamen hori indarrean izango da lurzoru zehatz bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapena edozein izanik ere. Haatik, lurzoru urbanizagarrietan atzerapen-zonak tokiko sistemarako nahitaezko eta doako lurzoru lagapentzat hartu ahal izango dira.

Estos retiros mínimos tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo, en su caso, para la edificación ya existente. Esta propuesta se plantea de forma independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables o aptos para urbanizar las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ibai-ertzetan dagoen hirigintza-zona ondo kontserbatutako landaredia duten ertzetako ingurumen-zonarekin bat badator, urbanizazioaren gutxieneko atzerapenaren parametroa zabaldu ahal izango da (taulen parentesi artean adierazitako zenbatekoraino(. Ur-bazterreko landarediaren kontserbazioa ahalbidetuko da horrela.

En el caso de coincidir la zona urbanística de Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos con la zona medioambiental de Márgenes con Vegetación Bien Conservada el parámetro de retiro mínimo de la urbanización se podrá ampliar hasta la cifra indicada entre paréntesis en los cuadros con la finalidad de posibilitar la conservación de la vegetación de ribera.

Atzerapen hauen eta uholdeen prebentzioari buruzko E paragrafoan zehaztutakoa betetzeko beharrezkoen artean alderik izanez gero, zorrotzena nagusituko da.

En el caso de que exista diferencia entre estos retiros y los necesarios para cumplir con lo especificado en el apartado E relativo a prevención de inundaciones, prevalecerá el más estricto.

Isurketa edo ibilgu txikiekiko atzerapena Uraren Legearen xedapenen arabera arautuko da.

La ordenación de los retiros mínimos a las escorrentías o cursos menores se regulará en base a las disposiciones de la Ley de Aguas.

Edonola ere, itsasotik datozen urek kaltetu dezaketen eragin-zonan egingo diren jardueretarako, kontuan hartuko dira uztailaren 28ko Kostari buruzko 22/1988 Legeak ezarritako legezko zortasunak eta baimenak.

En todo caso, para toda actividad que se vaya a llevar a cabo en la zona de afección de las aguas de procedencia marina, se deberá tener en cuenta las servidumbres legales y autorizaciones establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

4.– Hirigintzako plangintza edo okupazio berriko prozesuek eragina badute arroetako goi-ibarretan (5 km² baino arro drainatzaile txikiagoetan) eta arroaren guztizko azaleraren % 25 edo gehiago iragaztea edota urbanizatzea eskatzen badute, bidezko azterlan hidraulikoa egin beharko da. Azterlan horrek hirigintza-arloan esku hartu ondoren uretan behera egongo den urak husteko ahalmena bermatuko du.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas drenantes inferiores a 5 km2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

5.– Eraikuntza berri orotan, lurpea sotoekin edo lurpeko aparkalekuekin okupatzeko mugak ez du gaindituko urbanizazioak bete beharreko ibilgu publikoarekiko 5 metroko atzerapena, baita, hala badagokio, Kosta Legeak ezarritakoa ere.

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros respecto a la línea de retiro mínimo de la urbanización y, así mismo, el establecido, en su caso, en la Ley de Costas.

6.– Arro-buruetan eta, hala dagokionean, hiri garapen berriak ahalbidetzeko, 1 km2-tik beherako isurtze-arroetako erreka edota isurketak estali gabe errektifikatzea onartu ahal izango da Kantauri isurialdean, eta 2 km2-tik beherakoen kasuan isurialde mediterraneoan, betiere E kapituluak jasotzen duen erregulazioarekin eta eskumena duen agintaritza hidraulikoak ezartzen dituen baldintzekin bat. Edonola ere, isurtze-arro osoari buruzko azterketa hidrologiko-hidrauliko bat beharko da, baita urak husteko duen ahalmenari buruzkoa ere, zuzentze neurrietarako proiektu batekin batera. Hala egokituz gero, ibilgu txikien estaldura erregulatzeko E kapituluan xedatutakora joko da, halaber.

6.– En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, nuevos desarrollos urbanísticos se podrá permitir la rectificación descubierta de arroyos y/o escorrentías de cuenca afluente inferior a 1 km2 en la vertiente cantábrica y a 2 km2 en la vertiente mediterránea con arreglo a la regulación del Capítulo E y las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un Estudio Hidrológico-Hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente y su capacidad de desagüe, así como un proyecto de medidas correctoras. En su caso, la cobertura de los cauces menores se regulará según lo dispuesto, así mismo, en el Capítulo E.

7.– Hirigintza-garapen berriak hartzeko ahalmena duten esparruetako ertzetan, bestalde, ibilgu publikoaren mugatik urbanizazioaren gutxieneko atzerapenera arte dagoen tartea espazio libreen tokiko sistema izan daiteke. Gainera, azalera hori Lurzoruaren Legearen plangintza-araudiaren Eranskinean definitzen diren espazio libreetako lagapenetarako estandarren ondorioetarako konputatuko da.

7.– En las márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrá tener el carácter de sistema local de espacios libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de espacios libres definidas en el anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

F.5.– Araudi osagarria.

F.5.– Normativa complementaria.

1.– Ibilgu bakoitzean Jabari Publiko Hidraulikoaren Muga Lerroaren mugatze takimetrikoa ez dagoen bitartean, administrazio hidraulikoak definituko ditu, antolamenduaren erredakzio prozesuetan, ohiko uraldien goreneko lerroak, hain zuzen plan honek ezartzen dituen atzerapenak horietatik abiatuta aplikatzearren.

1.– En tanto en cuanto no se disponga en cada cauce de la delimitación taquimétrica de su correspondiente Línea de Deslinde del Dominio Público Hidráulico, será la Administración Hidráulica la que en los procesos de redacción del planeamiento defina las líneas de máximas avenidas ordinarias a partir de las cuales aplicar los retiros que se establecen en el presente Plan.

2.– Ibai-tarteen banaketaren eta ingurumenaren edo hirigintzaren arloko zonen banaketaren artean bat-etortzeak gerta daitezke. Hori dela eta, ibilguekiko atzerapenen distantzien erregulazioan bat-bateko jauziak ager daitezke. Jauzi horiek ebazteko, ibaiaren zabalera baino handiagoa izango ez den ibaiaren luzeran arautuko diren distantzien artean pixkanakako trantsizio-tarteak antolatzea onartuko da.

2.– Para resolver los saltos bruscos en la regulación de las distancias de retiro a los cauces, debido al posible encuentro de tramificaciones hidráulicas o zonificaciones medioambientales o urbanísticas diferenciadas, se admitirá la disposición de tramos de transición progresiva entre las distancias reguladas a lo largo de una longitud del río no superior a la anchura de su cauce.

G) Aplikatzekoak diren lurraldearen arloko planaren arauak.

G) Normas de aplicación del PTS.

G.1.– Dokumentu osaera.

G.1.– Composición documental.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak honako dokumentu hauek ditu:

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV consta de los siguientes documentos:

– 1. dokumentua: Memoria.

– Documento n.º 1: Memoria.

– 2. dokumentua: Araudia.

– Documento n.º 2: Normativa.

– 3. dokumentua: Mapak.

– Documento n.º 3: Mapas.

– Mapa orokorra.

– Mapa general.

– Arro bakoitzeko mapa orokorra.

– Mapa general de cada Cuenca.

– Ertzak antolatzeko mapak.

– Mapas de Ordenación de Márgenes.

Hauek osatzen dute Lurraldearen Arloko Plana aldatzeko espedientea:

El expediente de Modificación del PTS consta de:

– Lurraldearen Arloko Planaren aurrekariak, lege-esparrua, xedea, edukiak, esparrua eta justifikazioa azalduko dituen memoria.

– Memoria en la que se exponen los antecedentes y marco legal, el objeto, los contenidos, el ámbito y la justificación de la Modificación del PTS.

– Araudiaren dokumentuaren idazketa berri osoa, Lurraldearen Arloko Planari txertatutako eduki berriak jasoko dituena:

– Nueva redacción completa del documento de la Normativa con inclusión de los nuevos contenidos incorporados al PTS:

● Indarrean dagoen legedian uholdeen prebentzioa erregulatzera begira jasotako kontzeptu tekniko berriak sartzea (huste biziko bidea, lehentasunezko fluxu-eremua, etab.).

● Introducción de los nuevos conceptos técnicos incorporados en la legislación vigente para la regulación de la prevención de inundaciones (Vía de Intenso Desagüe, Zona de Flujo Preferente, etc...).

● 1998an onartutako dokumentuetako oinarrizko planimetria osatu beharrari buruzko aipamenak sartzea, Urpean geratzeko arriskuari buruzko Azterketa eta Uholde Arriskuei buruzko Aurretiazko Ebaluaketa etengabe gaurkotuta.

● Introducción de las referencias a la necesidad de complementar la planimetría básica de los documentos aprobados en 1998, con la actualización, permanente, de los Estudios de Inundabilidad y de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación.

● Osagai Hidraulikoaren araberako Araudi Espezifikoa jasotzen duen E epigrafearen goitik beherako berregituraketa; horretan, urpean gera daitezkeen zonetako lurzoru erabileren eta jarduera hidraulikoen erregimena arautzen da, urpean geratzeko arrisku mailaren arabera.

● Reestructuración integral del Epígrafe E de Normativa Específica según la Componente Hidráulica, en la que se regula el régimen de usos del suelo y actuaciones hidráulicas en las zonas inundables en función de su grado de inundabilidad.

● Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzak eta Ur Agentziaren adierazitako zenbait arauzko egokitzapen.

● Diversos ajustes normativos señalados por la Dirección de Ordenación del Territorio y la Agencia Vasca del Agua.

– Honako dokumentazioa Lurraldearen Arloko Planaren eranskin gisa txertatzea:

– Inclusión como anexos del PTS la siguiente documentación:

● EAEko ur-ibilguen tarte banaketaren xehetasunezko azalpena, puntu bakoitzeko isurtze-arroaren azaleraren arabera (Araudiko B.3 epigrafearen osagarria).

● Pormenorización detallada de la tramificación del conjunto de los cursos de agua de la CAPV en función de la superficie de su cuenca afluente en cada punto (complemento del epígrafe B.3 de la Normativa).

● «Azterlan hidraulikoak diseinatzerako irizpide teknikoak» dokumentua.

● Documento de «Condicionantes técnicos para el diseño de los Estudios Hidráulicos».

G.2.– EAEko ibaiak eta errekak antolatzeko lurraldearen arloko planaren zehaztapenen izaera loteslea edota orientatzailea (Isurialde Kantauriarra eta Mediterraneoa).

G.2.– Carácter vinculante y/u orientativo de las determinaciones del plan territorial sectorial de ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea)

Jarraian, Lurraldearen Arloko Plan honen zehaztapenen izaera loteslea (irizpideak) edota orientatzailea (iradokizunak) ezarriko da, modu sistematizatuan.

A continuación se establece, de forma sistematizada, el carácter vinculante (criterios) y/u orientativo (sugerencias) de las determinaciones de este Plan Territorial Sectorial.

G.2.1.– Dokumentazio idatzia: araudia.

G.2.1.– Documentación escrita: normativa.

1.– Aplikatzeko irizpideak.

1.– Criterios de aplicación.

a) Alderdi orokorrak.

a) Cuestiones generales.

b) Ertzen tarteak eta zonak bereiztea. Lurraldearen arloko planaren eguneratze planimetrikoak.

b) Zonificación y tramificación de las márgenes. Actualizaciones planimétricas del PTS.

c) Araudi orokorra.

c) Normativa general

c.1.– Ibilgu guztiei aplikatu beharreko araudia.

c.1.– Normativa de aplicación a todos los cauces.

c.3.– Hornidurarako urtegiak, lakuak eta urmaelak, eta ur hartuneak babesteko araudia.

c.3.– Normativa sobre protección de embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, y captaciones de agua.

c.4.– Ibilguetatik hurbil dauden azpiegiturei buruzko araudia.

c.4.– Normativa sobre infraestructuras próximas a los cauces.

d) Ingurumen osagaiaren araberako berariazko araudia.

d) Normativa específica según la componente medioambiental.

d.1.– Oinarrizko araudia.

d.1.– normativa básica.

d.2.– Lehentasuneko interes naturalistikoa duten zonetako ertzetarako araudia (haren aplikazioaren atal horretan baztertutako esparruetarako izan ezik).

d.2.– Normativa para las márgenes en zonas de interés naturalístico preferente. (Excepto para los ámbitos excluidos en dicho apartado de su aplicación).

d.3.– Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzetarako berariazko araudia.

d.3.– Normativa específica para las márgenes con vegetación bien conservada.

d.4.– Higadura, irristatze edota akuiferoen urrakortasun arloko arriskua duten zonetako ertzetarako berariazko araudia.

d.4.– Normativa específica para márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos y/o vulnerabilidad de acuíferos.

d.5.– Leheneratzeko premia duten ertzetarako berariazko araudia.

d.5.– Normativa específica para márgenes con necesidad de recuperación.

e) Berariazko araudia, osagai hidraulikoaren arabera.

e) Normativa específica según la componenete hidráulica.

f) Hirigintza osagaiaren araberako berariazko araudia.

f) Normativa específica según la componente urbanística.

2.– Udal-plangintzarako iradokizunak.

2.– Sugerencias para el planeamiento municipal.

c) Araudi orokorra.

c) Normativa general.

c.2.– Kultura interesa duten elementuak babesteko araudia.

c.2.– Normativa sobre protección de elementos de interés cultural.

G.2.2.– Dokumentazio grafikoa: mapak.

G.2.2.– Documentación gráfica: mapas.

– Mapa orokorra.

– Mapa General.

Informazio-mapa, izaera arautzaile gabea.

Mapa de Información sin carácter normativo.

– Arro bakoitzeko mapa orokorra.

– Mapa General de cada Cuenca.

Informazio-mapak, izaera arautzaile gabeak.

Mapas de Información sin carácter normativo.

– Ertzak antolatzeko mapak.

– Mapas de Ordenación de Márgenes.

Deskribatutako dokumentazioaren araberako mapa arautzaileak.

Mapas de carácter normativo de acuerdo con la documentación escrita.

a) Ingurumen-osagaiaren alderdiak.

a) Aspectos de Componente Medioambiental.

Zonakatze hau grafikoki islatzen da, oinarrizko izaeraz, 1998 eta 1999an onartutako Lurraldearen Arloko Planetako «Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Ingurumen Alderdiak» izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan. Zonakatze hau uneoro osatuko da, organo eskudunek egiten, onartzen eta jendaurrean zabaltzen dituzten gai hauei buruzko jasotze planimetriko zehatz eta berrienetako informazio gaurkotua erabilita. Zonakatze honi erantsiko zaizkio, halaber, KBEak (Kontserbazio Bereziko Eremuak) kudeatzera begira onartzen dituen tresnek ezartzen dituzten mugak.

Esta zonificación, que queda reflejada gráficamente con carácter básico en las series de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Medioambiental, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998 y 1999. Esta zonificación deberá ser complementada permanentemente con la información actualizada de los levantamientos planimétricos más exactos y recientes que sobre estas materias se vayan elaborando, aprobando y difundiendo públicamente por los órganos competentes. A esta zonificación se incorporarán, así mismo, las delimitaciones que vayan aprobando los correspondientes instrumentos de gestión de las ZEC (Zonas de Especial Conservación).

b) Osagai hidraulikoaren alderdiak.

b) Aspectos de Componente Hidráulica.

LAPeko ibilguen tarte-banaketa grafikoki jasota dago 1998 eta 1999an onartutako Lurraldearen Arloko Planetako «Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Alderdi Hidraulikoak» izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan. Oinarrizko planimetria hau etengabe eta sistematikoki osatuko da ur-korronteen eta haien ertzen eguneraketa kartografikoarekin bai eta dagokien uholde-arriskuen azterketa eguneratuekin. Azterketa horietan jaso beharko da, ubide publikoen mugaketa, zenbait birgertatze-aldiren (T 100 eta T 500 gutxienez) eremuak bai eta lehentasunezko fluxu-eremuak ere. Administrazio hidraulikoak baliozkotutako berariazko azterlanik egin ezean, urpean gera daitezkeen zonen erreferentziazko kartografia Uholde-arriskuko Zonaldeen Kartografiaren Sistema Nazionalak eskainitakoa izango da, uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 10. artikuluak xedatutakoaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan Uholde-arriskuko Zonaldeen Kartografiaren Sistema Nazionalik ez dagoenez, erreferentziazko kartografia Uraren Euskal Agentziaren webgunean jasotakoa izango da.

La tramificación de los cauces del PTS queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Hidráulica, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998 y 1999. Esta planimetría básica deberá ser complementada de forma constante y sistematizada con la actualización cartográfica del conjunto de los cursos de agua y sus márgenes y la consiguiente elaboración de estudios de inundabilidad actualizados en los que se incluya de forma preceptiva la delimitación de los cauces públicos, las áreas ocupadas por las avenidas de los diversos periodos de retorno (cuando menos T 100 y T 500 años) y las zonas de flujo preferente. A falta de estudios específicos, validados por la Administración Hidráulica, la cartografía de referencia sobre los distintos tipos de zonas inundables será la ofrecida por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 903/2010, de 9 de julio. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de no existir cartografía en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la cartografía de referencia es la recogida en la página web de la Agencia Vasca del Agua.

c) Hirigintza-osagaiaren alderdiak.

c) Aspectos de Componente Urbanística.

Zonakatze hau grafikoki islatzen da, oinarrizko izaeraz, 1998ko urtean onartutako lurraldearen arloko planetako «Ibaiertzak Antolatzeko Mapak. Hirigintza Alderdiak» izeneko serieetan, 1/35.000ko eskalan, eta etengabe osatuko da, unean indarrean dagoen hirigintza-antolaketako informazio kartografiko gaurkotua erabiliz.

Esta zonificación, que queda reflejada gráficamente con carácter básico en las series de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Urbanística, a escala 1/35.000, de los PTS aprobados en 1998 y 1999, deberá ser complementada permanentemente con la información cartográfica actualizada del planeamiento urbanístico vigente en cada momento.

G.3.– Planaren jarraipen memoria.

G.3.– Memoria de seguimiento del plan.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak lau urtean behin egingo duen memorian, Lurraldearen Arloko Planaren betetze-maila, udal-plangintzan duen eragina, eta identifikatutako desegokitzapenak saihesteko beharrezko ekintzak baloratuko ditu. Memoria hori Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari helaraziko zaio, jakinaren gainean egon dadin.

Cada cuatro años, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente elaborará una memoria que valorará el cumplimiento de este Plan Territorial Sectorial, su incidencia en el planeamiento municipal y las acciones necesarias para evitar los desajustes identificados. Esta Memoria se elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su aprobación.

G.4.– Lurraldearen arloko plana berraztertzea.

G.4.– Revisión del plan territorial sectorial.

1.– Lurraldearen Arloko Plan hau indarrean jarri eta zortzi urtetara egiaztatuko da Plana berraztertzeko aukeraren egokitasuna.

1.– A los ocho años de vigencia de este PTS la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco verificará la oportunidad de proceder a su revisión.

2.– Dena den, aurreko paragrafoan aurreikusten den unearen aurretik edo ondoren ere berraztertu ahal izango da Lurraldearen Arloko Plan hau, baldin eta lurralde-antolamenduko beste tresna batzuk onartzeagatik edo ondoriozko bestelako zirkunstantzia batengatik nahitaez berraztertu behar bada Lurraldearen Arloko Planaren osotasuna.

2.– No obstante, se podrá realizar la revisión en cualquier momento anterior o posterior al previsto en el apartado anterior, si la aprobación de otros instrumentos de ordenación territorial o cualquier otra circunstancia sobrevenida obligan a reconsiderar la globalidad del PTS.

G.5.– Lurraldearen arloko plana aldatzea.

G.5.– Modificación del pts.

Lurraldearen Arloko Planaren aldaketatzat joko da haren dokumentazioaren edo zehaztapenen aldaketak edo eransteak, baldin eta aldaketa horiek Planaren zehaztapenetan eragin zehatza eta isolatua soilik izateagatik Plana orokorrean berraztertzea eskatuko ez badute.

Se entiende por modificación del PTS toda alteración o adición de su documentación o de sus determinaciones que no suponga una reconsideración global del mismo, por no afectar salvo de modo puntual y aislado al conjunto de sus determinaciones.

G.6.– Lurraldeare arloko plana interpretatzea.

G.6.– Interpretación del pts.

Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari dagokio Lurraldearen Arloko Plan honetan biltzen diren zehaztapenen interpretazioa.

La interpretación de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Sectorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

1. ERANSKINA
ANEXO 1
EAE-KO UR-IBILGU GUZTIEN TRAMIFIKAZIOAREN XEHETASUN HANDIA, PUNTU BAKOITZEAN DUTEN ARROAREN AZALERAREN ARABERA
PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 DE LA NORMATIVA)

● Kantauri isurialdea.

● Vertiente Cantábrica.

a) Bizkaiko itsasertzera isurtzen duten ibaiak:

a) Para los ríos vertientes al litoral vizcaíno:

VI. mailako ibai-tarteak (600 km2 < A).

Tramos de Nivel VI (600 km2 < C).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

–Nerbioi ibaia, 0 eta 24,4 kilometroen artean (Ibaizabalekin bat egin arte).

–Nervión, de 0 a 24,4 km (confluencia con el Ibaizabal).

V. mailako ibai-tarteak (400 < A <= 600 km2).

Tramos de Nivel V (400 < C <= 600 km2).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

– Nerbioi ibaia, 24,4 eta 37,3 kilometroen artean (Larrunberekin bat egin arte).

– Nervión, 24,4 a 37,3 km (confluencia con el Larrumbe).

Ibaizabal ibaiaren arroa.

Cuenca del Ibaizabal.

– Ibaizabal, 0 eta 6,6 kilometroen artean (Usansoloko autopistarako ordain-lekuko zubia).

– Ibaizabal, de 0 a 6,6 km (Puente del peaje para la autopista en Usánsolo).

Kadagua ibaiaren arroa.

Cuenca del Cadagua.

– Kadagua ibaia, 0 eta 14,6 kilometroen artean (Izalderekin bat egin arte).

– Cadagua, de 0 a 14,6 km (confluencia con el Izalde).

IV. mailako ibai-tarteak (200 < A <= 400 km2).

Tramos de Nivel IV (200 < C <= 400 km2).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

– Nerbioi ibaia, 37,3 eta 47,3 kilometroen artean (Palankarekin bat egin arte).

– Nervión, de 37,3 a 47,3 km (confluencia con el Palanca).

Ibaizabal ibaiaren arroa.

Cuenca del Ibaizabal.

– Ibaizabal, 6,6 eta 22,8 kilometroen artean (S. Antoniorekin bat egin arte).

– Ibaizabal, de 6,6 a 22,8 km (confluencia con el S. Antonio).

Kadagua ibaiaren arroa.

Cuenca del Cadagua.

– Kadagua, 14,6 eta 24,7 kilometroen artean (San Kristobal errekarekin bat egin arte).

– Cadagua, de 14,6 a 24,7 km (confluencia con el Arroyo San Cristóbal).

III. mailako ibai-tarteak (100 < A <= 200 km2).

Tramos de Nivel III (100 < C <= 200 km2).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

– Nerbioi ibaia, 47,3 eta 58,4 kilometroen artean (Pagatxarekin bat egin arte).

– Nervión, de 47,3 a 58,4 km (confluencia con el Pagatxa).

– Altube, 0 eta 10,7 kilometroen artean (Argaitzarekin bat egin arte).

– Altube, de 0 a 10,7 km (confluencia con el Argaitza).

Ibaizabal ibaiaren arroa.

Cuenca del Ibaizabal.

– Ibaizabal, 22,8 eta 32,3 kilometroen artean (Solozabalekin bat egin arte).

– Ibaizabal, de 22,8 a 32,3 km (confluencia con el Solozabal).

– Arratia ibaia, 0 eta 5,5 kilometroen artean (Indusirekin bat egin arte).

– Arratia, de 0 a 5,5 km (confluencia con el Indusi).

Kadagua ibaiaren arroa.

Cuenca del Cadagua.

– Kadagua ibaia, 24,7 eta 36 kilometroen artean (EAEko mugara arte).

– Cadagua, de 24,7 a 36 km (límite de la CAPV).

– Herrerias ibaia, 0 eta 6,4 kilometroen artean (Rodaiegarekin bat egin arte).

– Herrerías, de 0 a 6,4 km (confluencia con el Rodaiega).

– Izalde ibaia, 0 eta 1 kilometroen artean (Herreriarekin bat egin arte).

– Izalde, de 0 a 1 km (confluencia con el Herrerías).

Artibai ibaiaren arroa.

Cuenca del Artibai.

– Artibai ibaia, 0 eta 2 kilometroen artean (Ondarroako sarrerara arte).

– Artibai, de 0 a 2 km (entrada al pueblo de Ondarroa).

Oka ibaiaren arroa.

Cuenca del Oka.

– Oka ibaia, 0 eta 4 kilometroen artean (Golakorekin bat egin arte).

– Oka, de 0 a 4 km (confluencia con el Golako).

Karrantza ibaiaren arroa.

Cuenca del Karrantza.

– Karrantza ibaia, 0 eta 1,8 kilometroen artean (Riosecorekin bat egin arte).

– Karrantza, de 0 a 1,8 km (confluencia con el Rioseco).

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa.

Cuenca del Barbadún o Mercadillo.

– Barbadun ibaia, 0 eta 6,5 kilometroen artean (Birutxi ondoan, Galdamesko udalerrian).

– Barbadún, de 0 a 6,5 km (cerca de Birutxi, en el municipio de Galdames).

Butroe ibaiaren arroa.

Cuenca del Butrón.

– Butroe ibaia, 0 eta 19,5 kilometroen artean (Karmelo Etxegarai kalean ibaia zeharkatzen duen zubira arte).

– Butrón, de 0 a 19,5 Km (puente sobre este río de la calle Karmelo Etxegarai).

·II. mailako ibai-tarteak (50 < A <= 100 km2).

Tramos de Nivel II (50 < C <= 100 km2).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

– Nerbioi ibaia, 58,4 eta 67,8 kilometroen artean (A-4907 errepideko zubira arte).

– Nervión, de 58,4 a 67,8 km (puente de la carretera A-4907).

– Altube, 10,7 eta 18 kilometroen artean (Ventillasekin bat egin arte).

– Altube, de 10,7 a 18 km (confluencia con el Ventillas).

Ibaizabal ibaiaren arroa.

Cuenca del Ibaizabal.

– Ibaizabal, 32,3 eta 38,4 kilometroen artean (Puztinarekin bat egin arte).

– Ibaizabal, de 32,3 a 38,4 km (confluencia con el Puztina).

– Arratia ibaia, 5,5 eta 12,7 kilometroen artean (Gorbea errekarekin bat egin arte).

– Arratia, de 5,5 a 12,7 km (confluencia con el arroyo Gorbea).

– Elorrio, 0 eta 5 kilometroen artean (Buztinarekin bat egin arte).

– Elorrio, de 0 a 5 km (confluencia con el Buztina).

Kadagua ibaiaren arroa.

Cuenca del Cadagua.

– Herrerias ibaia, 6,4 eta 10 kilometroen artean (Ibalzibarrekin bat egin arte).

– Herrerías, de 6,4 a 10 km (confluencia con el Ibalzibar).

– Izalde, 1 eta 7,7 kilometroen artean (Okondo udalerriko Jandiola auzoa zeharkatzen duen errekarekin bat egin arte).

– Izalde, de 1 a 7,7 km (confluencia con el arroyo que cruza el barrio Jandiola en el municipio de Okondo).

Artibai ibaiaren arroa.

Cuenca del Artibai.

– Artibai ibaia, 2 eta 16,5 kilometroen artean (Urkorekin bat egin arte).

– Artibai, de 2 a 16,5 km (confluencia con el Urko).

Oka ibaiaren arroa.

Cuenca del Oka.

– Oka ibaia, 4 eta 6,9 kilometroen artean (Mikienerekin bat egin arte).

– Oka, de 4 a 6,9 km (confluencia con el Mikiene).

Karrantza ibaiaren arroa.

Cuenca del Karrantza.

– Karrantza ibaia, 1,8 eta 6 kilometroen artean (Presarekin bat egin arte).

– Karrantza, de 1,8 a 6 km (confluencia con el Presa).

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa.

Cuenca del Barbadún o Mercadillo.

– Barbadun ibaia, 6,5 eta 12 kilometroen artean (Limonekin bat egin arte).

– Barbadún, de 6,5 a 12 km (confluencia con el Limón).

Butroe ibaiaren arroa.

Cuenca del Butrón.

– Butroe ibaia, 19,5 eta 29,7 kilometroen artean (Caprinicosekin bat egin arte).

– Butrón, de 19,5 a 29,7 km (confluencia con el Caprinicos).

Galindo ibaiaren arroa.

Cuenca del Galindo.

– Galindo ibaia, 0 eta 1,6 kilometroen artean (Ballontirekin bat egin arte).

– Galindo, de 0 a 1,6 km (confluencia con el Ballonti).

Agüera ibaiaren arroa.

Cuenca del Agüera.

– Agüera, 0 eta 2,5 kilometroen artean (Ubegiarekin bat egin arte).

– Agüera, de 0 a 2,5 km (confluencia con el Ubegia).

Lea ibaiaren arroa

Cuenca del Lea

– Lea ibaia, 0 eta 8 kilometroen artean (Telleria errekarekin bat egin arte).

– Lea, de 0 a 8 km (confluencia con el arroyo Telleria).

Asua ibaiaren arroa.

Cuenca del Asua

– Asua ibaia, 0 eta 8,5 kilometroen artean (larrugintzako fabrikatik uretan gora lehen presaren ingurura arte; aprobetxamendu hidroelektrikorako erabiltzen den presa).

– Asua, de 0 a 8,5 km (aproximadamente situado en el primer azud aguas arriba de la Fábrica de Curtidos; azud utilizado para aprovechamiento hidroeléctrico).

I. mailako ibai-tarteak (10 < A <= 50 km2).

Tramos de Nivel I (10 < C <= 50 km2).

Nerbioi ibaiaren arroa.

Cuenca del Nervión.

– Nerbioi ibaia, 67,8 eta 76,5 kilometroen artean (Gituri errekarekin bat egiten duen gunetik uretan behera).

– Nervión, de 67,8 a 76,5 km (aguas abajo de la confluencia con el arroyo Gituri).

– Altube ibaia, 18 eta 23,4 kilometroen artean (Etxebarria etxearen ondoan, Urkabustaiz eta Zuikako udalerrien mugan).

– Altube, de 18 a 23,4 km (próximo a la casa Etxebarria en el límite de los municipios Urkabustaiz y Zuya).

– Arnauri ibaia, 0 eta 7 kilometroen artean (Larroñolo Alaneta errekarekin bat egiten duen gunearen inguruetaraino).

– Arnauri, de 0 a 7 km (próximo a la confluencia con el arroyo Alaneta de Larroño).

Ibaizabal ibaiaren arroa.

Cuenca del Ibaizabal.

– Ibaizabal ibaia, 38,4 eta 44,7 kilometroen artean (Lasartekorekin bat egin arte).

– Ibaizabal, de 38,4 a 44,7 km (confluencia con el Lasarteko).

– Amorebieta ibaia, 0 eta 3 kilometroen artean.

– Amorebieta, de 0 a 3 km

– Arratia ibaia, 12,7 eta 21,6 kilometroen artean (Unagarekin bat egin arte).

– Arratia, de 12,7 a 21,6 km (confluencia con el Unaga).

– Indusi, 0 eta 9,5 kilometroen artean.

– Indusi, de 0 a 9,5 km

– Mañaria ibaia, 0 eta 5,4 kilometroen artean (Erienbekorekin bat egin arte).

– Mañaria, de 0 a 5,4 km (confluencia con el Erienbeko).

– Solozabal ibaia, 0 eta 5,6 kilometroen artean (Okarekin bat egin arte).

– Solozabal, de 0 a 5,6 km (confluencia con el Oka).

– Elorrio ibaia, 5 eta 11,3 kilometroen artean (Lasartekorekin bat egin arte).

– Elorrio, de 5 a 11,3 km (confluencia con el Lasarteko).

Kadagua ibaiaren arroa.

Cuenca del Cadagua.

– Herrerias ibaia, 10 eta 16,3 kilometroen artean.

– Herrerías, de 10 a 16,3 km

– Izalde ibaia, 7,7 eta 15,9 kilometroen artean (Eskorretarekin bat egin arte).

– Izalde, de 7,7 a 15,9 km (confluencia con el Eskorreta).

Artibai ibaiaren arroa.

Cuenca del Artibai.

– Artibai ibaia, 16,5 eta 22,6 kilometroen artean (Aranbaltzekin bat egin arte).

– Artibai, de 16,5 a 22,6 km (cerca de la confluencia con el Aranbaltz).

– Urko ibaia, 0 eta 6,8 kilometroen artean (Atibar eta Iteriagarra errekarekin bat egin arte).

– Urko, de 0 a 6,8 km (confluencia con los arroyos Atibar e Iteriagarra).

Oka ibaiaren arroa.

Cuenca del Oka.

– Oka ibaia, 6,9 eta 13 kilometroen artean (Mundaka errekarekin bat egin arte).

– Oka, de 6,9 a 13 km (confluencia con el arroyo Mundaka).

Karrantza ibaiaren arroa.

Cuenca del Karrantza.

– Karrantza ibaia, 6 eta 11 kilometroen artean (Peñarandarekin bat egin arte).

– Karrantza, de 6 a 11 km (confluencia con el Peñaranda).

– Callejo ibaia, 0 eta 3,4 kilometroen artean.

– Callejo, de 0 a 3,4 km

– Escaleras ibaia, 0 eta 2 kilometroen artean (Bernales errekarekin bat egin arte).

– Las Escaleras, de 0 a 2 km (confluencia con el arroyo Bernales).

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren arroa.

Cuenca del Barbadún o Mercadillo.

– Barbadun ibaia, 12 eta 14,5 kilometroen artean (Sopuertako udalerriko La Puente inguruan).

– Barbadún, de 12 a 14,5 km (próximo a La Puente en el municipio de Sopuerta).

– Goritza ibaia, 0 eta 7,5 kilometroen artean (BI-V-5014 errepideak Artzentalesko udalerriko Tranburrios auzoan duen zubira arte, gutxi gorabehera).

– Goritza, de 0 a 7,5 km (aproximadamente bajo el puente de la carretera BI-V-5014 en el barrio de Tranburrios en el municipio de Arcentales).

– Kotorrio ibaia, 0 eta 2,5 kilometroen artean (eskuinaldetik datorren errekarekin bat egin arte).

– Cotorrio, de 0 a 2,5 km (confluencia con arroyo por la derecha)

Butroe ibaiaren arroa.

Cuenca del Butrón.

– Butroe ibaia, 29,7 eta 37 kilometroen artean (BI-121 errepideko zubira arte).

– Butrón, de 29,7 a 37 km (puente de la carretera BI-121).

Galindo ibaiaren arroa.

Cuenca del Galindo.

– Galindo ibaia, 1,6 eta 9,7 kilometroen artean (Madrarekin bat egin arte).

– Galindo, de 1,6 a 9,7 km (confluencia con el Madra).

– Ballonti ibaia, 0 eta 3,8 kilometroen artean (Portugalete eta A-8 autobidearen lotunera arte, gutxi gorabehera).

– Ballonti, de 0 a 3,8 km (aproximadamente a la altura del enlace de Portugalete en la A-8).

Agüera ibaiaren arroa.

Cuenca del Agüera.

– Agüera ibaia, 2,5 eta 11 kilometroen artean.

– Agüera, de 2,5 a 11 km

Lea ibaiaren arroa.

Cuenca del Lea.

– Lea ibaia, 8 eta 20 kilometroen artean (BI-130 errepideko zubira arte).

– Lea, de 8 a 20 km (puente de la carretera BI-130).

Asua ibaiaren arroa.

Cuenca del Asua.

– Asua ibaia, 8,5 eta 15,3 kilometroen artean (Basobaltzarekin bat egin arte).

– Asua, de 8,5 a 15,3 km (confluencia con el Basobaltza).

Gobela ibaiaren arroa.

Cuenca del Gobela.

– Gobela ibaia, 0 eta 3 kilometroen artean (Itzerekin bat egin arte).

– Gobela, de 0 a 3 km (confluencia con Itze).

Estepona ibaiaren arroa.

Cuenca del Estepona.

– Estepona ibaia, 0 eta 5,3 kilometroen artean.

– Estepona, de 0 a 5,3 km

Sollube ibaiaren arroa.

Cuenca del Sollube.

– Sollube ibaia, 0 eta 2,9 kilometroen artean (Artolarekin bat egin arte).

– Sollube, de 0 a 2,9 km (confluencia con el Artola).

Ea ibaiaren arroa.

Cuenca del Ea.

– Ea ibaia, 0 eta 1,5 kilometroen artean (Albitxerrekarekin bat egin arte).

– Ea, de 0 a 1,5 km (confluencia con el Albitxerreka).

Kalera ibaiaren arroa.

Cuenca del Kalera.

– Kalera ibaia, 0 eta 10,2 kilometroen artean (Rebeludesekin bat egin arte).

– Kalera, de 0 a 10,2 km (confluencia con el Rebeludes).

b) Gipuzkoako itsasertzera isurtzen duten ibaiak:

b) Para los ríos vertientes al litoral guipuzcoano:

VI. mailako ibai-tarteak (600 Km < A).

Tramos de Nivel VI (600 km < C).

Bidasoa ibaiaren arroa.

Cuenca del Bidasoa.

– Bidasoa ibaia, 0 kilometrotik (Santiago zubiaren azpitik) 10,2 kilometrora bitarteko tartea (Endararekin bat egin arte).

– Bidasoa, de 0 (punto de la ría situado bajo el Puente de Santiago) a 10,2 km (confluencia del Endara).

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 0 kilometrotik (A-8 autobidearen biaduktuaren azpitik) 28,1 kilometrora bitartean (Asteasurekin bat egin arte).

– Oria, de 0 (punto de la ría situado bajo el viaducto de la autopista A-8) a 28,1 km (confluencia del Asteasu).

V. mailako ibai-tarteak (400 < A <= 600 km2).

Tramos de Nivel V (400 < C <= 600 km2).

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 28,1 eta 37,5 kilometroen artean (Albisturrekin bat egin arte).

– Oria, de 28,1 a 37,5 km (confluencia del Albistur).

Deba ibaiaren arroa.

Cuenca del Deba.

– Deba ibaia, 0 kilometrotik (bokaletik, GI-638 errepideko zubitik uretan behera 850 metrotatik) 19,4 kilometrora bitartean (Maltzagan, Ego ibaiarekin bat egin arte).

– Deba, de 0 (desembocadura en el mar, 850 m. aguas abajo del Puente de la carretera GI-638) a 19,4 km (Maltzaga, confluencia del Ego).

IV. mailako ibai-tarteak (200 < A <= 400 km2).

Tramos de Nivel IV (200 < C <= 400 km2).

Urumea ibaiaren arroa.

Cuenca del Urumea.

– Urumea ibaia, 0 kilometrotik (bokaletik, Kursaaleko zubitik uretan behera 150 metrotatik) 21,5 kilometrora bitartean (Urruzunorekin bat egin arte).

– Urumea, de 0 (desembocadura en el mar, 150 m. aguas abajo del Puente del Kursaal) a 21,5 km (confluencia del Urruzuno).

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 37,5 eta 55,6 kilometroen artean (Agauntzarekin bat egin arte).

– Oria, de 37,5 a 55,6 km (confluencia del Agauntza).

Urola ibaiaren arroa.

Cuenca del Urola.

– Urola ibaia, 0 kilometrotik (antzinako N-634 errepideko zubitik) 26,6 kilometrora bitartean (Ibaiederrekin bat egin arte).

– Urola, de 0 (punto de la ría situado bajo el antiguo puente de la N-634) a 26,6 km (confluencia del Ibaieder).

Deba ibaiaren arroa.

Cuenca del Deba.

– Deba ibaia, 19,4000 eta 37,4 kilometroen artean (San Prudentzio).

– Deba, de 19,400 a 37,4 km (San Prudentzio).

III. mailako ibai-tarteak (100 < A <= 200 km2).

Tramos de Nivel III (100 < C <= 200 km2).

Urumea ibaiaren arroa.

Cuenca del Urumea.

– Urumea ibaia, 21,5 eta 31,4 kilometroen artean (Añarberekin bat egin arte).

– Urumea, de 21,5 a 31,4 km (confluencia del Añarbe).

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 55,6 eta 58,1 kilometroen artean (Estandarekin bat egin arte).

– Oria, de 55,6 a 58,1 km (confluencia del Estanda).

– Leitzaran ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 6,9 kilometrora bitartean (Onlloko errekarekin bat egin arte).

– Leizaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,9 km (confluencia de Onlloko erreka).

– Araxes ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,0 kilometrora bitartean (Gaztelu errekarekin bat egin arte).

– Araxes, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 km (confluencia de la regata Gaztelu).

Urola ibaiaren arroa.

Cuenca del Urola.

– Urola ibaia, 26,6 eta 34,5 kilometroen artean (Ormaola errekarekin bat egin arte).

– Urola, 26,6 a 34,5 km (confluencia de Ormaola erreka).

– Ibaieder ibaia, 0 kilometrotik (Urola ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,5 kilometrora bitartean (Errezilekin bat egiten duen arte).

– Ibaieder, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,5 (confluencia del Errezil).

Deba ibaiaren arroa.

Cuenca del Deba.

– Deba ibaia, 37,4 eta 42,2 kilometroen artean (Aramaiorekin bat egin arte).

– Deba, de 37,4 a 42,2 km (confluencia del Aramaio).

– Oñati ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,9 kilometrora bitartean (Arantzazurekin bat egin arte).

– Oñati, de 0 (confluencia con el Deba) a 5,9 (confluencia del Arantzazu).

II. mailako ibai-tarteak (50 < A <= 100 km2).

Tramos de Nivel II (50 < C <= 100 km2).

Oiartzun ibaiaren arroa.

Cuenca del Oiartzun.

– Oiartzun ibaia, 0 kilometrotik (Pasaiako portuko bokaletik, portuaren zerbitzuetarako zubitik) 3,4 kilometrora bitarteko tartea (Saroberekin bat egin arte).

– Oiartzun, de 0 (desembocadura en el Puerto de Pasajes, punto de la ría situado bajo el puente de servicio portuario) a 3,4 km (confluencia del Sarobe).

Urumea ibaiaren arroa.

Cuenca del Urumea.

– Añarbe ibaia, 0 kilometrotik (Urume ibaiarekin bat egiten duenetik) Añarbeko urtegira bitartean.

– Añarbe, de 0 (confluencia con el Urumea) al Embalse de Añarbe.

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 58,1 eta 63,1 kilometroen artean (Mutiloarekin bat egin arte).

– Oria, de 58,1 a 63,1 km (confluencia del Mutiloa).

– Leitzaran ibaia, 6,9 eta 30,2 kilometroen artean (Nafarroako muga).

– Leizaran, de 6,9 a 30,2 (muga con Navarra).

– Araxes ibaia, 5,00 eta 12,4 kilometroen artean (Nafarroako muga).

– Araxes, de 5,00 a 12,4 (muga con Navarra).

– Amezketa ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 2,6 kilometrora bitartean (Intzaleiko errekarekin bat egin arte).

– Amezketa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,6 km (confluencia de Intzaleiko Erreka).

– Agauntza ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 9,6 kilometrora bitartean (Lauzti errekarekin bat egin arte).

– Agauntza, de 0 (confluencia con el Oria) a 9,6 km (confluencia de Lauzti Erreka).

– Estanda ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,1 kilometrora bitartean (Arriaranekin bat egin arte).

– Estanda, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,1 km (confluencia del Arriaran).

Urola ibaiaren arroa.

Cuenca del Urola.

– Urola ibaia, 34,5 eta 47,6 kilometroen artean (Altzolako errekarekin bat egin arte).

– Urola, de 34,5 a 47,6 km (confluencia de Altzolako erreka).

– Ibaieder ibaia, 1,5 eta 4,2 kilometroen artean (Aratzekin bat egin arte).

– Ibaieder, de 1,5 a 4,2 km (confluencia del Aratz).

Deba ibaiaren arroa.

Cuenca del Deba.

– Deba ibaia, 42,2 eta 47,3 kilometroen artean (Bustindegi errekarekin bat egin arte).

– Deba, de 42,2 a 47,3 km (confluencia de la regata Bustintegi).

– Ego ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,5 kilometrora bitartean (Gorosta errekarekin bat egin arte).

– Ego, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5 (confluencia de Gorosta erreka).

– Arantzazu ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,5 kilometrora bitartean (Gorosta errekarekin bat egin arte).

– Arantzazu, de 0 (confluencia con el Oñati) a 2,3 (confluencia de Eguzkitza erreka).

I. mailako ibai-tarteak (10 < A <= 50 km2).

Tramos de Nivel I (10 < C <= 50 km2).

Bidasoa ibaiaren arroa.

Cuenca del Bidasoa.

– Endara ibaia, 0 kilometrotik (Bidasoa ibaiarekin bat egiten duenetik) Endara urtegira arte.

– Endara, de 0 (confluencia con el Bidasoa) al Embalse de Endara.

Jaizubia ibaiaren arroa.

Cuenca del Jaizubia.

– Jaizubia ibaia, 0 kilometrotik (Txingudiko badiako bokaletik, Amuteko errepideko zubitik uretan behera 150 metrotatik) 3,4 kilometrora bitartean (Ugalde errekarekin bat egin arte).

– Jaizubia, de 0 (desembocadura en la Bahía de Txingudi, 150 m aguas abajo del Puente de Amute) a 3,4 (confluencia de la regata Ugalde).

Oiartzun ibaiaren arroa.

Cuenca del Oiartzun.

– Oiartzun ibaia, 3,4 eta 10,2 kilometroen artean (Arditurriko errekarekin bat egin arte).

– Oiartzun, de 3,4 a 10,2 km (confluencia de Arditurri erreka).

– Sarobe ibaia, 0 kilometrotik (Oiartzun ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,2 kilometrora bitartean (Xenpelar errekarekin bat egiten duen arte).

– Sarobe, de 0 (confluencia con el Oiartzun) a 1,2 km (confluencia de Xempelar erreka).

Urumea ibaiaren arroa.

Cuenca del Urumea.

– Urruzuno ibaia, 0 kilometrotik (Urumea ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,0 kilometrora bitartean.

– Urruzuno, de 0 (confluencia con el Urumea) a 2,0 km

Añorga ibaiaren arroa.

Cuenca del Añorga.

– Añorga ibaia, 0 kilometrotik (Urumea ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,0 kilometrora bitartean.

– Añorga, de 0 (desembocadura en el mar en la cala de Tximistarri) a 2,0 Km (confluencia de la regata Ibaeta).

Oria ibaiaren arroa.

Cuenca del Oria.

– Oria ibaia, 63,1 eta 72,2 kilometroen artean.

– Oria, de 63,1 a 72,2 km.

– Artxodi ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 1,2 kilometrora bitartean (Manterola errekarekin bat egiten duen arte).

– Artxodi, de 0 (confluencia con el Oria) a 1,2 km (confluencia de Manterola erreka).

– Santio ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,2 kilometrora bitartean (Aiako San Pedrorekin bat egin arte).

– Santio, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,2 km (San Pedro de Aia).

– Asteasu ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,0 kilometrora bitartean.

– Asteasu, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 km.

– Zelai ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 10,0 kilometrora bitartean.

– Zelai, de 0 (confluencia con el Oria) a 10,0 km.

– Basabe ibaia, 0 kilometrorik (Araxes ibaiarekin bat egiten duenetik) 0,8 kilometrora bitartean (Errotaran errekarekin bat egin arte).

– Basabe, de 0 (confluencia con el Araxes) a 0,8 km (confluencia de Errotaran erreka).

– Albiztur ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,0 kilometrora bitartean.

– Albiztur, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 km.

– Amezketa ibaia, 2,6 eta 8,5 kilometroen artean.

– Amezketa, de 2,6 a 8,5 km.

– Bedaio ibaia, 0 kilometrotik (Amezketarekin bat egiten duenetik) 3,6 kilometrora bitartean (Inpernu errekarekin bat egin arte).

– Bedaio, de 0 (confluencia con el Amezketa) a 3,6 km (confluencia de Inpernu erreka).

– Berostegi ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 0,6 kilometrora bitartean (Bekoetxeko errekarekin bat egiten duen arte).

– Berostegi, de 0 (confluencia con el Oria) a 0,6 km (confluencia de Bekoetxeko erreka).

– Amundarain ibaia, 0 kilometrotik (Oria ibaiarekin bat egiten duenetik) 8,2 kilometrora bitartean.

– Amundarain, de 0 (confluencia con el Oria) a 8,2.

– Urtxubi ibaia, 0 kilometrotik (Amundarain ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,0 kilometrora bitartean.

– Urtxubi, de 0 (confluencia con el Amundarain) a 2,0 km.

– Agauntza ibaia, 9,6 eta 21,0 kilometroen artean (Akaitz errekarekin bat egiten duen arte).

– Agauntza, de 9,6 a 21,0 km (confluencia de Akaitz erreka).

– Estanda ibaia, 2,1 eta 7,2 kilometroen artean (Gesaltxo errekarekin bat egiten duen arte).

– Estanda, de 2,1 a 7,2 km (confluencia de Gesaltxo erreka).

– Arriaran ibaia, 0 kilometrotik (Estanda ibaiarekin bat egiten duenetik) Arriaran urtegira arte.

– Arriaran, de 0 (confluencia con el Estanda) al Embalse de Arriaran.

– Sta. Lutzi ibaia, 0 kilometrotik (Estanda ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,0 kilometrora bitartean (Urkiola errekarekin bat egin arte).

– Sta. Lutzi, de 0 (confluencia con el Estanda) a 5,0 km (confluencia de Urkiola erreka).

– Ursuaran ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 6,2 kilometrora bitartean (Atxu errekarekin bat egin arte).

– Ursuaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,2 km (confluencia de Atxu erreka).

– Mutiloa ibaia, 0 kilometrotik (Oriarekin bat egiten duenetik) 2,2 kilometrora bitartean (Zerain errekarekin bat egin arte).

– Mutiloa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,2 km (confluencia de Zerain erreka).

Iñurritza ibaiaren arroa.

Cuenca del Iñurritza.

– Iñurritza ibaia, 0 kilometrotik (itsasoko bokaletik, oinezkoentzako pasabidearen ondoan) 2,5 kilometrora bitartean (Ola errekarekin bat egiten duen arte).

– Iñurritza, de 0 (desembocadura en el mar, punto situado bajo la pasarela peatonal) a 2,5 km (confluencia de Ola erreka).

Urola ibaiaren arroa.

Cuenca del Urola.

– Urola ibaia, 47,6 eta 59,0 kilometroen artean (Barrendiola errekarekin bat egin arte).

– Urola, de 47,6 a 59,0 (confluencia de la regata Barrendiola).

– Altzolarats ibaia, 0 kilometrotik (Urola ibaiarekin bat egiten duenetik) 7,2 kilometrora bitartean (Granada errekarekin bat egiten duen arte).

– Altzolarats, de 0 (confluencia con el Urola) a 7,2 (confluencia de Granada erreka).

– Goltzibar ibaia, 0 kilometrotik (Urola ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,0 kilometrora bitartean (Zastarrain errekarekin bat egiten duen arte).

– Goltzibar, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,0 (confluencia de Zastarrain erreka).

– Ibaieder ibaia, 4,2 kilometrotik Ibaieder urtegira arte.

– Ibaieder, de 4,2 al embalse de Ibaieder.

– Errezil ibaia, 0 kilometrotik (Ibaieder ibaiarekin bat egiten duenetik) 6,6 (Zeabil errekarekin bat egin arte).

– Errezil, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 6,6 (confluencia de Zeabil erreka)

– Aratz ibaia, 0 kilometrotik (Ibaieder ibaiarekin bat egiten duenetik) 3,4 (Erreka Gorrirekin bat egin arte).

– Aratz, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 3,4 (confluencia de Erreka Gorri).

– Katuin ibaia, 0 kilometrotik (Urola ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,9 kilometrora bitartean (Errasti errekarekin bat egiten duen arte).

– Katuin, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,9 (confluencia de Errasti erreka).

Narrondo ibaiaren arroa.

Cuenca del Narrondo.

– Narrondo ibaia, 0 kilometrotik (Urola ibaiarekin bat egiten duenetik) 5,2 kilometrora bitartean.

– Narrondo, de 0 (confluencia con la ría del Urola) a 5,2.

Deba ibaiaren arroa.

Cuenca del Deba.

– Deba ibaia, 47,3 eta 54,8 kilometroen artean (Egozibar errekarekin bat egin arte).

– Deba, de 47,3 a 54,8 (confluencia de Egocibar erreka).

– Kilimon, 0 kilometrotik (Deba ibairekin bat egiten duenetik) 2,5 kilometrora bitartean.

– Kilimon, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,5.

– San Lorenzo ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibairekin bat egiten duenetik) 1,5 kilometrora bitartean.

– San Lorenzo, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5.

– Ego ibaia, 1,5 eta 7,2 kilometroen artean.

– Ego, de 1,5 a 7,2.

– Aixola ibaia, 9 kilometrotik (Ego ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,5 kilometrora bitartean.

– Aixola, de 0 (confluencia con el Ego) a 1,5.

– Mallabia edo Zabaleta ibaia, 0 kilometrotik (Ego ibaiarekin bat egiten duenetik) 0,6 kilometrora bitartean (Berano errekarekin bat egin arte).

– Mallabia o Zabaleta, de 0 (confluencia con el Ego) a 0,6 (confluencia de Berano erreka).

– Ubera ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,2 kilometrora bitartean (Atxotegi errekarekin bat egin arte).

– Ubera, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,2 (confluencia de Atxotegi erreka).

– Antzuola ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 4,2 kilometrora bitartean (Antzinako errekarekin bat egin arte).

– Antzuola, de 0 (confluencia con el Deba) a 4,2 (confluencia de Antzinako erreka).

– Angiozar ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 2,3 kilometrora bitartean (Otzaileko errekarekin bat egin arte).

– Angiozar, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,3 (confluencia de Otzaileko erreka).

– Urkulu ibaia, 0 kilometrotik (Oñati ibaiarekin bat egiten duenetik) Urkulu urtegira arte.

– Urkulu, de 0 (confluencia con el Oñati) hasta el embalse de Urkulu.

– Oñati edo Ubao ibaia, 5,9 eta 11,8 kilometroen artean (Aldaba errekarekin bat egin arte).

– Oñati o Ubao, de 5,9 a 11,8 (confluencia de Aldaba erreka).

– Arantzazu ibaia, 2,3 eta 10,2 kilometroen artean (Billotza errekarekin bat egin arte).

– Arantzazu, de 2,3 a 10,2 (confluencia de Billotza erreka).

– Araotz ibaia, 0 kilometrotik (Arantzazu ibaiarekin bat egiten duenetik) 1,2 kilometrora bitartean.

– Araotz, de 0 (confluencia con el Arantzazu) a 1,2.

– Aramaio ibaia, 0 kilometrotik (Deba ibaiarekin bat egiten duenetik) 9,4 kilometrora bitartean (Aspistiko errekarekin bat egin arte).

– Aramaio, de 0 (confluencia con el Deba) a 9,4 (confluencia de Aspistiko erreka).

Saturraran ibaiaren arroa.

Cuenca del Saturraran.

– Saturraran ibaia, 0 kilometrotik (bokaletik, GI-638 errepideko zubitik uretan behera 700 metrotik) 1,8 kilometrora bitartean (Artzain errekarekin bat egin arte).

– Saturrarán, de 0 (desembocadura en el mar, 700 m aguas abajo del puente de la carretera GI-638) a 1,8 (confluencia de Artzai erreka).

0 mailako ibai-tarteak (1 < A = 10 km2).

Tramos de Nivel 0 (1 < C = 10 km2).

Lurraldearen Arloko Planaren informazio grafikoan berariazko identifikaziorik gabe irudikatutako errekei dagozkie.

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del PTS sin identificación específica.

00 mailako ibai-tarteak (A <= 1 km2).

Tramos de Nivel 00 (C <= 1 km2).

Lurraldearen Arloko Planaren dokumentazio grafikoan irudikatzen ez diren erreka txikien edo aldian behingo isurketen gainerako ibilguei dagozkie.

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del PTS

● Isurialde Mediterraneoa.

● Vertiente Mediterránea.

VI. mailako ibai-tarteak (A> 600 km2 ).

Tramos de Nivel VI (C > 600 km2 ).

Ebroren arroa.

Cuenca del Ebro.

– Ebro ibaiaren ezkerraldea Euskal Autonomia Erkidegoaren tarte osoan.

– Margen izquierda del Ebro en todo su cauce dentro del Territorio Histórico.

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 0 eta 38,3 kilometroen artean (Santo Tomas ibaiarekin bat egin arte).

– Zadorra de 0 a 38,3 km (confluencia con el Santo Tomás).

V. mailako ibai-tarteak (400 < A <= 600 km2).

Tramos de Nivel V (400 < C <= 600 km2 ).

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 38,3 eta 42,3 kilometroen artean (Santa Engrazia ibaiarekin bat egin arte).

– Zadorra de 38,3 a 42,3 km (confluencia con el Santa Engracia).

IV. mailako ibai-tarteak (200 < A <= 400 km2).

Tramos de Nivel IV (200 < C <= 400 km2 ).

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 42,3 eta 49 kilometroen artean (Barrundiarekin bat egiten duen arte).

– Zadorra, de 42,3 km a 49 km (confluencia con el Barrundia).

– Ayuda ibaia, 0 kilometrotik Trebiñoko konderriaren mugara arte.

– Ayuda, de 0 a punto límite con el Condado de Treviño.

Baiaren arroa.

Cuenca del Bayas.

– Baia ibaia, 0 eta 17,3 kilometroen artean (Subijana-Morillas zubira arte).

– Bayas, de 0 a 17,3 km (Puente Subijana-Morillas).

Omecilloren arroa.

Cuenca del Omecillo.

– Omecillo ibaia, 0 eta 10,8 kilometroen artean (Tumecillorekin bat egiten duen arte).

– Omecillo, de 0 a 10,8 km (confluencia con el Tumecillo).

Egaren arroa.

Cuenca del Ega.

– Ega ibaia, 0 eta 7,2 kilometroen artean (Kanpezun ibaiadar batekin bat egiten duen arte).

– Ega, de 0 a 7,2 km (confluencia con afluente en Santa Cruz de Campezo).

·III. mailako ibai-tarteak (100 < A <= 200 km2).

Tramos de Nivel III (100 < C <= 200 km2).

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 49 eta 51,25 kilometroen artean (Etxebarrirekin bat egiten duen arte).

– Zadorra, de 49 a 51,25 km (confluencia con el Etxebarri).

– Santa Engrazia, 0 eta 11 kilometroen artean (Urrunagako urtegira arte).

– Santa Engracia, de 0 a11 km (embalse de Urrúnaga).

– Alegria ibaia, 0 eta 1,3 kilometroen artean (Aberasturirekin bat egiten duen arte).

– Alegria, de 0 a 1,3 km (confluencia con el Aberasturi).

Baiaren arroa.

Cuenca del Bayas.

– Baia ibaia, 17,3 eta 34,2 kilometroen artean (Badillorekin bat egiten duen arte).

– Bayas, de 17,3 a 34,2 km (confluencia con el Badillo).

Omecilloren arroa.

Cuenca del Omecillo.

– Omecillo ibaia, 10,8 eta 19,3 kilometroen artean (Arabako Lurralde Historikotik ateratzen denera arte).

– Omecillo, de 10,8 a 19,3 km (fuera del Territorio Histórico).

Egaren arroa.

Cuenca del Ega.

– Ega ibaia, 7,2 eta 11 kilometroen artean (ibaia Euskal Autonomia Erkidegotik ateratzen denera arte).

– Ega, de 7,2 a 11 km (punto en el cual el río sale del Territorio Histórico).

II. mailako ibai-tarteak (50 < A <= 100 km2).

Tramos de Nivel II (50 < C <= 100 km2).

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 51,25 eta 59,3 kilometroen artean (Alibiorekin bat egiten duen arte).

– Zadorra, de 51,25 a 59,3 km (confluencia con el Alivio).

– Alegria, 1,3 eta 4,4 kilometroen artean (Zerio ibiarekin bat egiten duen arte).

– Alegría, de 1,3 a 4,4 km (confluencia con el Zerio).

– Zaias, 0 eta 12,9 kilometroen artean (Barranco del Monte sakanarekin bat egin artean).

– Zaias, de 0 a 12,9 km (confluencia con el Barranco del Monte).

Baiaren arroa.

Cuenca del Bayas.

– Baia ibaia, 34,2 eta 41,5 kilometroen artean (Gobarekin bat egiten duen arte).

– Bayas, de 34,2 a 41,5 km (confluencia con el Goba).

Omecilloren arroa.

Cuenca del Omecillo.

– Omecillo ibaia, Lurralde Historikoan sartzen denetik (A-2622 errepidearen eta Basaberanzko errepidearen arteko bidegurutzetik, gutxi gorabehera), 23 kilometrora arte (Tobillastik San Millán de San Sazornilera doan errepideak ibaia zeharkatzen duen gunera arte, gutxi gorabehera).

– Omecillo, de la entrada al límite de Territorio Histórico (que coincide aproximadamente con el cruce hacia Basabe de la carretera A-2622), hasta el pk 23 km (próximo al cruce del río con la carretera que va de Tobillas a San Millán de San Sazornil).

Egaren arroa.

Cuenca del Ega.

– Ega ibaia, 19 kilometrotik (Nafarroatik irten eta Euskal Autonomia Erkidegoan sartzen denetik) 23,9 kilometrora arte (Urturirekin bat egiten duenera arte).

– Ega, de 19 (salida de Navarra y entrada en el T.H.) a 23,9 km (confluencia con el Urturi).

Araiaren arroa.

Cuenca del Araia.

– Araia, 0 eta 4 kilometroen artean (Ukumarekin bat egiten duen arte).

– Araia, de 0 a 4 km (confluencia con el Ucuma).

Inglaresen arroa.

Cuenca del Inglares.

– Inglares, 0 eta 13,95 kilometroen artean (Barranco del Molino sakanarekin bat egiten duen arte).

– Inglares, de 0 a 13,95 km (confluencia con el Barranco del Molino).

I. mailako ibai-tarteak (10 < A = 50 km2).

Tramos de Nivel I (10 < C <= 50 km2).

Zadorraren arroa.

Cuenca del Zadorra.

– Zadorra ibaia, 59,3 eta 63 kilometroen artean (Zaraetarekin bat egiten duen arte).

– Zadorra, de 59,3 a 63 km (confluencia con el Zaraeta).

– Alegria, 4,4 eta 10,8 kilometroen artean (Alborconekin bat egiten duen arte).

– Alegría, de 4,4 a 10,8 km (confluencia con el Alborcón).

– Zaias, 12,9 eta 18,2 kilometroen artean (Subialderekin bat egiten duen arte).

– Zaias, de 12,9 a 18,2 km (confluencia con el Subialde).

– Rojo ibaia, 0 kilometrotik Trebiñoko konderriaren mugara arte.

– Rojo, de 0 km al punto límite con el Condado de Treviño.

Baiaren arroa.

Cuenca del Bayas.

– Baia ibaia, 41,5 eta 52,1 kilometroen artean (Larreakortarekin bat egiten duen arte).

– Bayas, de 41,5 a 52,1 km (confluencia con el Larreakorta).

Omecilloren arroa.

Cuenca del Omecillo.

– Omecillo, 23 eta 28 kilometroen artean (Vallejo errekarekin bat egiten duen arte).

– Omecillo, de 23 a 28 km (confluencia con el arroyo Vallejo).

Egaren arroa.

Cuenca del Ega.

– Ega, 23,9 eta 31 kilometroen artean.

– Ega, de 23,9 a 31 km

Puronen arroa.

Cuenca del Purón.

– Puron ibaia, Euskal Autonomia Erkidegoan sartzen denetik 4,9 kilometrora arte (Lalastratik Villamordenesa doan errepideak gurutzatzen duen arte).

– Purón, de la entrada del Territorio Histórico a 4,9 km (cruce del río con la carretera que va de Lalastra a Villamardones).

Araiaren arroa.

Cuenca del Araia.

– Araia, 4 eta 12 kilometroen artean (Estibarrirekin bat egiten duen arte).

– Araia, de 4 a 12 km (confluencia con el Estibarri).

Inglaresen arroa.

Cuenca del Inglares.

– Inglares, 13,95 eta 25 kilometroen artean (Pipaonen).

– Inglares, de 13,95 a 25 km (en Pipaón).

0 mailako ibai-tarteak (1 < A = 10 km2).

Tramos de Nivel 0 (1 < C <=10 km2).

Lurraldearen Arloko Planaren informazio grafikoan berariazko identifikaziorik gabe irudikatutako errekei dagozkie.

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del PTS sin identificación específica.

00 mailako ibai-tarteak (A = 1 km2).

Tramos de Nivel 00 (C <= 1km2).

Lurraldearen Arloko Planaren dokumentazio grafikoan irudikatzen ez diren erreka txikien edo aldian behingo isurketen gainerako ibilguei dagozkie.

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del PTS

2. ERANSKINA
ANEXO 2
EAEN AZTERKETA HIDRAULIKOAK EGITEKO IRIZPIDE TEKNIKOAK
CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS HIDRÁULICOS EN LA CAPV

1.– Sarrera eta helburuak.

1.– Introducción y objetivos.

Dokumentu honen helburua hirugarrenek egindako tokiko azterketa hidraulikoentzako irizpideak ezartzea da, URA-Uraren Euskal Agentziak homologatu eta erreferentziarako kartografian txerta ditzan.

El presente documento tiene como objetivo establecer unos condicionantes técnicos mínimos para la elaboración, por parte de terceros, de estudios hidráulicos de carácter local de forma que éstos puedan ser homologados e incluidos en la cartografía de referencia de la Agencia Vasca del Agua-URA.

Uholdeen Prebentziorako Plan Orokorraren (1992) esparruan, uholdeak gertatzeko arriskua aztertu zen EAEko sare hidrografikoaren zati handi batean; besteak beste, profil bakoitzeko ur-mailaren balioak lortu ziren hainbat birgertatze-aldirekin (10, 20, 50, 100, 500 eta 1.000 urte) lotuta, bai eta horiei zegokien uholde-arriskuko eremuaren azalera ere. Lan horretan egindako ikuskatze-lanek, 2000. urtea eta 2005. urtea bitartean egin zirenek, osatzen dute lurraldeko uholde-arriskuaren oinarrizko kartografia. Informazio hori URA- Uraren Euskal Agentziaren (IDE-URA-WEB) Informazio Geografikoaren bisorearen bitartez eskura daiteke. Oro har, 500 biztanle baino gehiago dituzten herri guztietako uholde-arriskuaren kartografia dugu une honetan.

En el marco del Plan Integral de Prevención de Inundaciones (1992) se estudió la inundabilidad de gran parte de la red hidrográfica de la CAPV y se obtuvieron, entre otros resultados, los valores de los niveles de agua en cada perfil asociados a diferentes períodos de retorno (10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 años) y la extensión de las áreas inundables correspondientes. Los trabajos de revisión de este estudio, llevados a cabo entre 2000 y 2005, constituyen la cartografía de inundabilidad básica del territorio, la cual se encuentra a disposición del público a través del Visor de Información Geográfica de la Agencia Vasca del Agua-URA (IDE-URA-WEB). Con carácter general, en este momento se dispone de cartografía de inundabilidad para núcleos con más de 500 habitantes.

Bestalde, Uholde Arriskua Kudeatu eta Ebaluatzeko 60/2007/CE Zuzentarauak, uztailaren 9ko 903/2010 E.D. bidez estatuko legedira ekarriak, uholde-arriskuko eremuetan zenbait azterketa nahitaez egin beharreko agindua ezartzen du. Azterketa horietan, besteak beste, kartografia eguneratua osatu beharko da eta gaur egungoa baino eremu zabalagokoa. Aipaturiko legediak ezarritako egutegiaren arabera, beranduenez, 2013ko abenduaren 22rako onartua egon beharko da uholde arrisku potentzial esanguratsudun eremuetako arrisku-kartografia, bai eta Jabari Hidrauliko Publikoaren mugaketa ere.

Por otra parte, la Directiva 60/2007/CE, relativa a la Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, transpuesta a la legislación estatal por el RD 903/2010, de 9 de julio, impone la obligación de realizar determinados estudios en las áreas inundables que conllevarán, entre otras cuestiones, la generación de cartografía actualizada y extendida a una mayor superficie que la actual. Según el calendario establecido por la legislación citada, a más tardar el 22 de diciembre de 2013, deberá estar aprobada la cartografía de peligrosidad y riesgo en las áreas inundables con riesgo potencial significativo de inundación así como delimitado cartográficamente el Dominio Público Hidráulico.

2.– Azterketa hidraulikoak egiteko irizpide teknikoak.

2.– Condicionantes para la elaboración de los estudios hidráulicos.

Ondoren azalduko diren irizpideak aplikagarriak izango dira erregimen hidraulikoa mantsoa den kasuetan eta fluxu unidimentsional geldikorreko eta ibai-ohe finkoko hipotesiak betetzen direnetan. Ibaiak erregimen hidrauliko mistoa duenean (azkarra-mantsoa), beste irizpide batzuk aplikatu beharko dira, eta irizpide horiek URA eta azterlanaren zuzendaritzak adostutakoak izan beharko dute. Erregimen hidraulikoa azkarra denean, berriz, irtenbide sinplifikatua hartuko da. Dena dela, dokumentu honetan ez da ibaien portaerari buruzko kasuistika guztia jasotzen, kasuan kasuko azterketa zehatza egin beharko da, beraz.

Los condicionantes que se describen a continuación son aplicables a los tramos de río en los que el régimen hidráulico sea lento y donde sean válidas las hipótesis de flujo unidimensional estacionario y lecho fijo. En caso de que el río tenga un régimen hidráulico mixto (rápido-lento), será necesario aplicar otros condicionantes, que se adoptarán de común acuerdo entre URA y la dirección del estudio. Cuando el régimen hidráulico sea rápido se adoptará una solución simplificada. En cualquier caso, este documento no pretende considerar toda la casuística que se presenta en el comportamiento de los ríos, así que cada estudio que se presente será valorado concretamente.

Gida honetako paragrafoak banatzeko, azterketa hidrauliko bateko prozesua hartu da eredu gisa:

Los apartados que desarrollan esta guía se han estructurado de acuerdo con las fases habituales en el proceso de elaboración de un estudio hidráulico:

● Informazioa biltzea: aurretik egindako azterketa, informazio historikoa, etab.

● Recopilación de información disponible: estudios existentes, información histórica, etc.

● Landa-lanak: argazkiak, auzokideek eta tokiko erakundeek emandako informazioa biltzea, jasotako informazioa egiaztatzea, etab.

● Trabajos de campo: documentación fotográfica, recopilación de información aportada por vecinos y organismos locales, comprobación de la información recopilada, etc.

● Modelizazio hidraulikoa eta uholde-arriskuko eremuak mugatzea birgertatze-aldi desberdinetarako: azterketa mota, geometria, inguru-baldintzak, zimurtasun-koefizientea, egiturak, uholde-arriskuko eremuen mugaketa, lehentasunezko fluxu-eremua, etab.

● Modelación hidráulica y delimitación de zonas inundables para diferentes periodos de retorno: tipo de análisis, geometría, condiciones de contorno, coeficientes de rugosidad, estructuras, delimitación de zonas inundables, zona de flujo preferente, etc.

● Lanaren aurkezpena: txostena, mapak eta kalkulu-eranskinak-

● Presentación del trabajo: memoria, mapas y anejos de cálculo.

Dokumentu hau egiteko Uraren Euskal Agentziak dituen dokumentu tekniko eta metodologikoak hartu dira oinarri gisa; dena den, aldaketa batzuk egin dira honako arlo hauetan:

Como base para la redacción de este documento se han utilizado documentos técnicos y metodológicos manejados en la actualidad por la Agencia Vasca del Agua; si bien se han introducido una serie de cambios relevantes motivados por las siguientes cuestiones:

● 2008ko urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretua eman da, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua aldatzen duena. Bertan, lehentasunezko fluxu-eremua kontzeptua jasotzen da, bai eta Uholde-arriskuko Zonaldeen Kartografiaren Sistema Nazionalaren eraketa ere.

● Aprobación del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que introduce el concepto de Zona de Flujo Preferente y crea el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

● Europako Parlamentuak Europako Kontseiluaren eta Parlamentuaren 2007/06/CE Zuzentaraua onartu zuen, Uholde-arriskuen Ebaluazioari eta Kudeaketari buruzkoa eta estatuko legedira uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren bidez ekarria. Bertan jasotzen dira alde batetik, aurreko puntuarekin lotutako inplikazioak eta bestetik, uren eskumena duen administrazioak uholde-arriskuen kartografian egindako berrikuspenak; bai hedaduran bai kartografia horrek jaso behar duen informazioan.

● Aprobación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, que transpone a la legislación española la Directiva 60/2007/CE, y que, además de las implicaciones recogidas en el punto anterior, comporta la redefinición por parte de la Administración Hidráulica de la cartografía de inundabilidad, tanto en extensión como en información que debe contener.

● Datu hidrometeorologiko gehiagoren eta lurzorua aztertzeko erresoluzio altuko eredu digitalen eskuragarritasuna, horrek aurretik aipaturiko lanak errazten ditu.

● Disponibilidad de nuevos datos hidrometeorológicos y de modelos digitales del terreno de alta resolución que facilitan los trabajos anteriormente mencionados.

● Zenbaki-simulazioak egiteko baliabide berriak, hala, doitasun handiagoko azteketak lortzeko. Baliabideok arlo honetan aritzen diren profesionalen eskura daude.

● Disponibilidad de nuevas herramientas de simulación numérica que permiten realizar estudios de mayor detalle y están al alcance de los profesionales dedicados a esta materia.

● Beste administrazio batzuek egindako azterketak eskuratzeko aukera aurreikusten da, bereziki, Kostetako Zuzendaritza Nagusiarena.

● Previsión de disponibilidad de estudios realizados por otras administraciones, en particular la Dirección General de Costas del MARM.

3.– Informazioa biltzea.

3.– Recopilación de información disponible.

Fase honetako lehen urratsean, azterketaren xede den eremuan izandako uholdeei buruzko datu historikoak bilduko dira, arrisku-maila ebaluatzeko. Informazio hori baliagarria izan daiteke aurrerago egingo diren ikerketen emaitzak balioesteko.

Como primer paso de esta fase, se documentarán los datos históricos de inundaciones ocurridas en el ámbito objeto de estudio para valorar el grado de riesgo existente. Se trata de información que puede resultar muy útil a efectos de validar los resultados de los estudios a emprender.

Ondoren, aurretik egindako azterketa hidraulikoak bilduko dira, bereziki URAk IDE-URA-WEB bitartez hedatu duen kartografiarekin lotutakoak. Bestalde, hasita baina amaitu gabe dauden 60/2007/CE Zuzentarauak agindutako lanak eguneratu eta osatu egin beharko dira. Gaur egun, sare hidrografikoak 1.033 kilometroko hedadura du eta modelizazio hidraulikoarekin 2.500 kilometro arte zabaltzea aurreikusten da. Hasiera batean modelizazio sinplifikatua erabiliko da eta aurrerago erabateko modelizazioa. Era berean, aurretik zeudenen erabateko berrikuspena egingo da.

A continuación, se recopilarán los estudios hidráulicos existentes, en particular los relacionados con la cartografía difundida por URA a través del IDE-URA-WEB. Por otra parte, los trabajos en curso motivados por la Directiva 60/2007/CE implicarán actualizaciones y ampliaciones progresivas de estos estudios. Se prevé una ampliación de la red hidrográfica con modelación hidráulica desde los 1.033 km actuales hasta aproximadamente 2.500 km, si bien esta ampliación se realizará inicialmente mediante modelación simplificada y sustituida posteriormente por modelación completa. Así mismo, se procederá a la revisión completa de los existentes.

Aurreikuspen horien arabera, hainbat testuinguru aurki ditzakegu:

De acuerdo con estas previsiones, se pueden producir los siguientes escenarios:

1) URAk eginiko uholde-arriskuari buruzko azterketa eguneratua duten eremuak: Azterketa hidrauliko berriak onartuko dira, soilik aurretik daudenak zalantzarik gabe okerrak direla frogatzea lortzen bada.

1) Ámbitos donde hay estudios de inundabilidad de URA actualizados: se admitirán nuevos estudios hidráulicos sólo en el caso en que se consiga demostrar inequívocamente que son incorrectos.

2) URAk eginiko uholde-arriskuari buruzko azterketa eguneraturik ez duten eremuak: kasu bakoitza banan-banan aztertuko da.

2) Ámbitos donde hay estudios de inundabilidad de URA no actualizados: se valorará caso por caso.

3) URAren uholde-arriskuei buruzko azterketa sinplifikatua duten eremuak: azterketa berri bat egingo da dokumentu honetan jasotako argibide guztiak erabat aplikatuz.

3) Ámbitos en los que los estudios de inundabilidad de URA son simplificados: se realizará un estudio nuevo aplicando integralmente las indicaciones contenidas en este documento.

4) URAren uholde-arriskuei buruzko azterketarik ez duten eremua, hau da, erreferentziako sare hidrografikotik kanpo daudenak: azterketa berri bat egingo da dokumentu honetan jasotako argibide guztiak erabat aplikatuz.

4) Ámbitos donde no hay estudios de inundabilidad de URA, es decir, fuera de la red hidrográfica de referencia: se realizará un estudio nuevo aplicando integralmente las indicaciones contenidas en este documento.

5) Topografia eta inguruneko uholde-arriskua alda dezaketen lanak egingo diren eremua: kasu horietan, uneko egoera eta etorkizunekoa aztertzeaz gain, zehaztasunez ikertu eta dokumentatu beharko dira inguruneak izan ditzakeen uholde-arrisku aldaketen arrazoiak.

5) Ámbitos donde se prevén actuaciones que modifican la topografía y pueden modificar la inundabilidad del entorno: en estos casos, además de caracterizar el estado actual y futuro, se deberán analizar y documentar detalladamente las causas de las diferencias que puedan producirse en la inundabilidad del entorno.

4.– Landa lanak.

4.– Trabajos de campo.

Hasteko, bildutako informazioa indarrean dagoela eta kasurako aplikagarria dela egiaztatu beharko da. Datu topografiko eta batimetrikoak lortzeari buruz, aintzat hartu behar da URAk 60/2007/CE Zuzentarauak agindutako lanen testuinguruan, LIDAR hegaldietatik ateratako informazioarekin sare hidrografikoari dagokion eremu osoaren kartografia berrikusia lortu nahi duela. Hori dela eta, altxamendu takimetrikoak egin beharko dira ibilguaren egituran, eta beharrezko batimetriak, MDTa leheneratzeko. Egingo diren azterketa hidraulikoetan informazio hori baliatu ahal izango da, edo lan topografiko berriak egin ahalko dira, beti ere doitasun handiagoa lortze aldera.

Como primer paso, se comprobará en campo la vigencia de la información recopilada, en su caso. Con respecto a la obtención de nuevos datos topográficos y batimétricos, se debe tener en cuenta que URA prevé, en el contexto de los trabajos motivados por la Directiva 60/2007/CE, obtener cartografía corregida de todo el ámbito correspondiente a la red hidrográfica de referencia mediante la incorporación de la información procedente de los vuelos LIDAR. Esta incorporación conllevará levantamientos taquimétricos de las estructuras en cauce y las batimetrías necesarias para proceder a la restitución del MDT original. Los estudios hidráulicos que se realicen podrán emplear esta información o bien podrán realizarse nuevos trabajos topográficos, siempre que impliquen mayor detalle.

Irizpide orokor gisa, honako hauek dira karakterizazio geometrikorako bete beharreko gutxieneko baldintzak:

Como criterios generales, se señalan a continuación las exigencias en cuanto a topografía necesaria para la caracterización geométrica:

Profilek ur-korronteen norabidearekiko elkarzutak izan beharko dute.

Los perfiles deberán ser perpendiculares a las líneas de flujo.

Profilak uholde-arriskuko eremuaren zabalera bera izan behar du, ibaiaren punturik baxuenaren eta ertzeko punturik garaienaren artean 10 metroko kota-distantzia islatu beharko dute profilek.

La anchura del perfil deberá comprender toda la anchura de la zona inundable, llegando como mínimo a una altura de 10 metros sobre la cota del fondo.

Hiri-eremuetan, profilen artean gehienez 50 metroko distantzia gordetzea eskatzen da.

En ámbito urbano, se exigirá una distancia máxima entre perfiles de 50 metros.

Gainerako eremuei dagokionez, EAEko mediterraneo isurialdean profilen arteko distantzia gehienez 175 metrokoa izan beharko da, eta kantauriar isurialdean, berriz, 125 metrokoa.

En los otros ámbitos, la distancia máxima entre perfiles será de 175 metros en la vertiente mediterránea de la CAPV y 125 en la vertiente cantábrica.

Behar bezala adierazi beharko dira ibaiarekiko elkarzutak edota paraleloak diren egiturak, eta bat-bateko sekzio-aldaketa guztiak ere adierazi beharko dira.

Se deberán representar adecuadamente las estructuras existentes, tanto perpendiculares como paralelas al río y todo cambio brusco de sección.

Aztergai den tartearen kartografia gutxienez 1:500 eskalako izango da, eta ibaiertza doitasunez definitu beharko da.

La cartografía del tramo deberá tener como mínimo una escala de 1:500 y la línea de ribera deberá ser representada detalladamente.

Zeharkako profilek UTM (ETRS89 erreferentzia-sistema) koordenatuetan egon beharko dute georreferentziatuak.

Los perfiles transversales deberán estar georreferenciados en coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89).

Azkenik, landa-lanak egin bitartean, aztergai den tartearen zimurtasun-koefizienteak kalkulatuko dira eta prozesua argazki-erreportaje batekin dokumentatuko da.

Finalmente, durante los trabajos de campo se estimarán las rugosidades existentes en el tramo y se documentará este proceso con reportajes fotográficos.

5.– Modelizazio hidraulikoa eta uholde-arriskuko erremuak mugatzea birgertatze-aldi desberdinetarako.

5.– Modelación hidráulica y delimitación de zonas inundables para diferentes periodos de retorno.

Modelizazio hidraulikoari dagokionez, gutxieneko zenbait baldintza bete behar dira honako alderdi hauei dagokienez:

En relación con la modelación hidráulica, se deberán cumplir unas exigencias mínimas en relación con los siguientes aspectos:

Azterketa hidraulikoaren metodologia: unidimentsional geldikorra, unidimentsional ez-geldikorra, ia bidimentsionala, bidimentsionala eta tridimenstionala.

– Metodología de análisis hidráulico: unidimensional estacionario, unidimensional no estacionario, casi bidimensional, bidimensional y tridimensional.

Ibilguaren, ertzen eta egituren eredu geometrikoa.

– Modelo geométrico del cauce, de las márgenes y de las estructuras.

Inguru-baldintzak: sarrera-emariak eta baldintzak uretan behera.

– Condiciones de contorno: caudales de entrada y condiciones aguas abajo.

Zimurtasun-koefizienteak kalkulatzea, fluxuarekiko erresistentziaren balorazioa egiteko.

– Estimación de los coeficientes de rugosidad, para valorar la resistencia al flujo.

Erregimen bizkorra.

– Régimen rápido.

Lehentasunezko Fluxu Eremua.

– Zona de Flujo Preferente.

5.1.– Azterketa hidraulikoaren metodología.

5.1.– Metodología de análisis hidráulico.

Irudi hau Iber eredu hidraulikoari buruzko dokumentaziotik aterata dago, eta bertan argi eta garbi adierazten dira azterketa hidraulikorako metodologia nagusiak eta haien aplikagarritasun-esparrua.

En la siguiente figura, extraída de la documentación del modelo hidráulico Iber, se presentan de forma clara y resumida las principales metodologías de análisis hidráulico y su rango de aplicabilidad.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1D ereduetan, abiapuntuko hipotesia da fluxu-lerroak sekzioekiko zutak direla eta sekzioak maila konstantea duela.

En el caso de modelos 1D, se parte de la hipótesis de líneas de flujo perpendiculares a las secciones y de un nivel constante en la sección.

Ia-2D ereduetan, ibaitik kanpoko gelaxketan, soilik masaren kontserbazioaren ekuazioa erabiltzen da; beraz, gelaxka bakoitzean, soilik mailak kalkulatzen dira, eta ez abiadurak.

En los modelos Cuasi-2D, en las celdas fuera del río sólo se utiliza la ecuación de conservación de la masa, con lo cual en cada celda sólo se calculan los niveles y no las velocidades.

2D ereduetan, domeinu konputazionala gelaxketan banatzen da, eta horietako bakoitzean, abiadura eta sakonera kalkulatzen dira. Une honetan ezin dira era orokorrean kalkulatu, ibilguaren adierazpen geometriko xehatua (eredu unidimentsionalen antzekoa) egin nahi izanez gero, oso gelaxka txikiak hautatu beharko liratekeelako, eta horrek kalkulu-denborak oso handiak izatea ekarriko luke.

En los modelos 2D, se divide el dominio computacional en celdas y en cada una de ellas se calculan velocidad y calado. En este momento no pueden ser utilizados con carácter general, ya que la representación geométrica detallada del cauce (similar a la de modelos unidimensionales) comportaría la elección de tamaños de celdas muy pequeños, con la consecuencia de tiempos de cálculo muy elevados.

3D ereduak uneko arazo puntualen kalkulurako baino ez dira erabiltzen; normalean, egiturak aztertu eta optimizatzeko, baina hori ez da agiri honen xedea.

Los modelos 3D se aplican sólo para el cálculo de problemas puntuales, habitualmente para estudiar y optimizar estructuras, lo que no es objeto de este documento.

Metatutako esperientziaren arabera, fluxu unidimentsionalaren hipotesia Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren uholdegarritasun-azterketa gehienetan aplika daiteke. Horrenbestez, oro har, HEC-RAS eredu unidimentsionala proposatzen da modelizazio hidrauliko unidimentsionalerako, frogatutako sendotasuna duelako, munduan oso hedatuta dagoelako, doakoa delako, hari buruzko eskuliburuak kalitate onekoak direlako eta bibliografia ugaria dagoelako. Hala ere, kontuan izan behar da azterketa hidraulikoa egiten duenaren erantzukizuna dela kasuan kasu egiaztatzea eredu unidimentsionalen aplikagarritasuna.

De acuerdo con la experiencia acumulada, la hipótesis de flujo unidimensional es aplicable a la mayor parte de los estudios de inundabilidad que se realizan en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia, se propone con carácter general el empleo del modelo unidimensional HEC-RAS para modelación hidráulica unidimensional, por su comprobada robustez, su elevada difusión a nivel mundial, su gratuidad así como la muy buena calidad de los manuales y la amplia bibliografía existente. No obstante, se debe tener presente que es responsabilidad de quien realiza el estudio hidráulico comprobar en cada caso concreto la aplicabilidad de modelos unidimensionales.

CEDEX, UPC-ko eta UB-ko Flumen taldearekin, UDC-ko Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) taldearekin eta Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) zentroarekin batera, eredu hidrodinamiko bidimentsional bat aktiboki sustatzen ari da, oso ezaugarri positibo batzuk dituena; besteak beste: doakotasuna, interfaze grafiko indartsu eta intuitiboa, zenbakizko teknika modernoenak integratzen dituzten kalkulu-moduluak, oinarrizko dokumentazioa eta dokumentazio aurreratua, bai ereduarena bai erabilitako zenbakizko teknikena, eta profesionalentzako prestakuntza-ikastaroak.

Se señala que el CEDEX, junto con el grupo Flumen de la UPC y de UB, el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA de la UDC y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, está promoviendo activamente el desarrollo de un modelo hidrodinámico bidimensional, que presenta unas características muy positivas, entre otras: gratuidad, potente e intuitiva interfaz gráfica, módulos de cálculo que integran las más modernas técnicas numéricas, documentación básica y avanzada tanto del modelo como de las técnicas numéricas empleadas, cursos de formación para profesionales , etc.

Ezaugarri horiek direla eta, pentsatzen da eredu horren erabilera eta azterketa-metodologia hori orokortu daitezkeela etorkizun hurbilean.

A la vista de estas características, se prevé que el empleo de este modelo y esta metodología de estudio podrán generalizarse en un futuro próximo.

5.2.– Ibilguaren eredu geometrikoa.

5.2.– Modelo geométrico del cauce.

Eredu geometrikoan, zuzen adierazi beharko dira aztertutako ibai-tartearen ezaugarriak, ibilguaren eta ertzen topografia, dauden egiturak (zubiak, presak, etab.) eta zimurtasun-koefizienteak zehaztuz.

El modelo geométrico deberá representar correctamente las características del tramo fluvial estudiado, definiendo la topografía del cauce y de las márgenes, estructuras existentes (puentes, azudes, etc.) y coeficientes de rugosidad.

Zubien eta presen azterketa hidraulikoen azterketari buruzko oinarrizko informazioa zein informazio aurreratua erreferentziarako testuetan eta HEC-RASen dokumentazioan kontsulta daiteke. Dokumentu horietan, azpimarratzen da garrantzitsua dela xehetasun handiko informazio topografikoa edukitzea eta, zubien kalkulu hidraulikoaren metodologia hautatzean, zubiaren funtzionamendua ongien islatzen duena aukeratzea.

Tanto la información básica como avanzada de análisis hidráulico de puentes y azudes puede ser consultada en los textos de referencia y en la documentación de HEC-RAS. En estos documentos se señala la importancia de disponer de información topográfica de detalle y de elegir la metodología de cálculo hidráulico de puentes que mejor aproxime su funcionamiento.

Estalkiei eta hodiei dagokienez, adierazten da HEC-RAS ereduak oso kalkulu-algoritmo sinplifikatuak dituela, eta oso kasu sinpleetan baino ezin direla aplikatu. Gainerakoetan, aholkatzen da beste metodo egokiago batzuk erabiltzea; esate baterako, HY8 Culvert Analysis eta Mouse modeloetan aurkitu daitezkeenak.

En cuanto a coberturas y caños, se señala que el modelo HEC-RAS presenta algoritmos de cálculo muy simplificados que pueden ser aplicados sólo a casos muy simples. En los demás casos se aconseja utilizar métodos más adecuados, como pueden encontrarse en los modelos HY8 Culvert Analysis, Mouse, etc.

5.3.– Inguru-baldintzak.

5.3.– Condiciones de Contorno.

Apurka-apurka aldatzen den ibai-erregimen mantso bat hipotesitzat hartuta aztertutako ibai-tarte baterako, inguruneko bi baldintza behar dira: emaria sarrera-sekzioan eta kota bat uretan beherako sekzioan.

Para un tramo estudiado bajo la hipótesis de régimen lento gradualmente variado se necesitan dos condiciones de contorno: el caudal en la sección de entrada y una cota en la sección de aguas abajo.

5.3.1.– Emariak.

5.3.1.– Caudales.

Uholde-arriskua duen eremuaren mugaketa kartografikorako, uholdeak eragiten dituzten kausak zehazteko eta hobekuntza hidraulikoak eta ingurumen-hobekuntzak proposatzeko, probabilitate handiko, ertaineko eta baxuko birgertatze-aldiei (hau da, 10, 100 eta 500 urteko birgertatze-aldiak) dagozkien emariak jakin behar dira.

Para la delimitación cartográfica de la zona inundable, el análisis de las causas que motivan la inundación y las propuestas de mejoras hidráulicas y medioambientales, es necesario conocer los caudales correspondientes a los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

Kartografia hedatzeko sistema bera erabiliz, URAk erabiltzaileen eskura jarriko ditu emari maximoen mapak, 60/2007/CE Zuzentarauaren ondorioz martxan jarritako lanak amaitu ahala. Informazio hori ez dagoen eremuetarako, CEDEXek Plan Hidrológico Norte III planaren baitan lortutako Mapa de caudales máximos mapetan edo Gipuzkoako Lurralde Historikoko Emari espezifikoen taulan adierazitako balioak erabiliko dira, aplikatzekoak izanez gero.

Por el mismo sistema de difusión que la cartografía, URA pondrá a disposición de los usuarios mapas de caudales máximos en la medida que se proceda a completar los trabajos en curso motivados por la Directiva 60/2007/CE. En los ámbitos donde no se disponga de esta información, se utilizarán los valores expresados en el Plan Hidrológico Norte III, Mapa de caudales máximos obtenidos por el CEDEX o Tabla de caudales específicos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando sea de aplicación.

5.3.2.– Inguru-baldintzak uretan behera.

5.3.2.– Condiciones de contorno aguas abajo.

Finkatzen den inguru-baldintzak azterketaren xede den ibai-tartetik behar adina urrun egon beharko du, egon daitezkeen ziurgabetasunek ez eragiteko moduan.

Se deberá fijar una condición al contorno suficientemente alejada del tramo de estudio de manera que los resultados obtenidos no se vean influenciados por posibles incertidumbres.

Oro har, 300-500 m-ko distantzia hautatu beharko da, baldin eta kontrol-sekzioren bat (sakonera kritikoa) ez badago azterketaren tartetik gertuago.

Con carácter general, se deberá elegir una distancia comprendida entre 300 y 2000 metros, a menos que no exista una sección de control (calado crítico) más próxima al tramo de estudio.

Azterketa bokalean hasiz gero, inguru baldintza itsasoaren kota izango da. Horretarako, taula hau erabiliko da:

En el caso de empezar el estudio en la desembocadura del mar, la condición de contorno será la cota del mar. Para ello, se utilizará la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gutxi barru, itsasertzaren eta trantsizio-uren uholde-arriskua definitzeari buruzko metodologia-eskuliburu bat jarriko du eskuragarri CEDEXek, eta segur aski, balio horiek aldatuko dira.

Próximamente, el CEDEX pondrá a disposición un manual metodológico acerca de la definición de la inundabilidad en ámbito costero y aguas de transición que previsiblemente cambiará estos valores.

5.4.– Zimurtasun-koefizienteak kalkulatzea.

5.4.– Estimación de los coeficientes de rugosidad.

Landa-ikuskatzeetan bildutako xehetasunezko informazioa, lurzoruaren erabilerei buruzko informazio orokorra eta airetik ateratako argazkiak dira ibilguaren zein ertzen zimurtasun-koefizientea kalkulatzeko oinarriak.

La información de detalle recogida en las visitas de campo así como la información general sobre usos del suelo y fotos aéreas representan la base para la estimación de los coeficientes de rugosidad tanto del cauce como de las márgenes.

Literatura zientifikoan, metodo ugari proposatu dira ibaien ibilguan eta uholde-lautadetan zimurtasun-koefizienteak kalkulatzeko.

En la literatura científica han sido propuestos numerosos métodos para la estimación de los coeficientes de rugosidad en el cauce río y en las llanuras de inundación.

Gaukler-Manning-Stricker-ek proposatutako formulazioa maiz erabiltzen den hurbilketa da, eta zehaztasunez dokumentatuta dago oinarri hidraulikoei buruzko HEC-RASen eskuliburuan. Hor, Chow-en (1959) «Open-channel hydraulics» lan klasikoa aipatzen da; hain zuzen, zenbait material motatako balio-tarte bereizgarri batzuk adierazten dira. Gaukler-Manning-Strikler-en zimurtasun-koefizienteetarako balioak honako hauetan daude dokumentatuta, besteak beste: Chow (1959), Henderson (1966), Barnes (1967), Streeter (1971) eta USGS, «Guía para seleccionar los coeficientes de rugosidad de Manning en ríos y llanuras de inundación» (1989).

La formulación propuesta por Gaukler-Manning-Stricker es una aproximación utilizada comúnmente y está documentada detalladamente en el manual de HEC-RAS sobre bases hidráulicas, donde se hace referencia a la clásica publicación de Chow (1959) «Open-channel hydraulics», de la que se citan unos rangos valores característicos para diferentes tipos de material. Los valores de los coeficientes de rugosidad de Gaukler-Manning-Strikler se encuentran documentados, entre otros, en Chow (1959), Henderson (1966), Barnes (1967), Streeter (1971) y en USGS, «Guía para seleccionar los coeficientes de rugosidad de Manning en ríos y llanuras de inundación» (1989).

Aipatu behar da Gaukler-Manning-Strickler-en koefizientea faktore ugariren menpe dagoela; esaterako, gainazalaren zimurtasuna, landaredia, sekzioaren irregulartasunak, meandroak, ibilguaren forma eta zabalera, oztopoak, sakonera eta emaria, eta hondoko jalkinen eta jalkin esekien garraioa.

Se señala que el coeficiente de Gaukler-Manning-Strickler depende de un elevado número de factores, como la rugosidad de la superficie, la vegetación existente, las irregularidades de la sección, la existencia de meandros, la forma y la anchura del cauce, obstrucciones, calado y caudal y del transporte de sedimentos de fondo y en suspensión.

Hidraulikarako HEC-RASen erreferentziarako eskuliburuan, Gaukler-Mannings-Strickler-en koefizienteen zenbait balio-tarte daude: komeni da, segurtasunaren mesedetan, bitarte horietako tarteko balioak eta balio maximoak erabiltzea. USGS-k, bere webgunean, ibilguen zimurtasunaren erreferentzia-balio batzuk argitaratu ditu, argazkiekin batera, lagungarriak direnak zimurtasun-koefizienteak kalkulatzeko.

En el manual de referencia hidráulica de HEC-RAS se encuentran unos rangos de valores de los coeficientes de Gaukler-Mannings-Strickler para diferentes superficies: se aconseja emplear, en favor de la seguridad, los valores medios-máximos de estos rangos. Se señala que el USGS publica en su página web unos valores de referencia para rugosidad de cauces acompañados de las correspondientes fotos que ayuda a estimar los coeficientes de rugosidad.

Bestalde, lehen aipatutako literaturan, Cawen-en metodoa deskribatzen da. Metodo horrek, zimurtasun-koefizientea kalkulatzean, beste faktore batzuk ere kontuan hartzen ditu; esaterako, zeharkako sekzioaren aldaketak, ibilguaren irregulartasunak, oztopoak, landaredia eta meandroak. Metodo horrek aukera ematen du xehetasun gehiago sartzeko zimurtasun-koefizienteak kalkulatzean; beraz, komeni da hori erabiltzea, balio minimoak erabili direla justifikatu behar bada.

Por otra parte, en la literatura citada anteriormente se describe el método de Cawen, que, a la hora de estimar el coeficiente de rugosidad, tiene en cuenta más factores, como variaciones en la sección transversal, irregularidades en el cauce, obstrucciones, vegetación y existencia de meandros. Este método permite incluir más detalles en la estimación de los coeficientes de rugosidad, así que se aconseja su empleo en el caso de justificar el empleo de valores mínimos.

5.5.– Erregimen bizkorra.

5.5.– Régimen rápido.

Orain arte deskribatutako metodoa baliagarria izan daiteke erregimen azkarra eta mistoa definitzeko eta kalkulatzeko. Horretarako, inguruneko baldintzak egoki aldatuko dira, eta ereduaren uretan gora kokatutako sekzioan baldintza bat finkatuko da. Arazoak erregimen azkarreko uholde-eremuak eta sakonera definitzeko garaian sortzen dira; izan ere, erregimen azkarrari dagokion sakonera oso ezegonkorra da, eta uraldiak sortutako edozein oztopok (dela iraunkorra, dela aldi baterakoa) irtengune bat sortzen du, eta erregimen azkarretik erregimen geldora pasatzea ibai-tartearen edozein puntutan.

El método descrito hasta este apartado puede servir para la definición y cálculo del régimen rápido y mixto cambiando adecuadamente las condiciones de contorno y fijando una condición en la sección situada aguas arriba del modelo. El problema surge a la hora de definir el calado y las áreas de inundación en régimen rápido, ya que el calado correspondiente al régimen rápido es muy inestable y cualquier obstáculo creado por la propia avenida, ya sea permanente o temporal, puede producir un resalto y el paso a régimen lento en cualquier punto del tramo.

Horrela, azterketa hidraulikoaren emaitzek ez dutenez egoki adierazten zenbateko arrisku dagoen, erregimen azkarreko profil bakoitzarekin lotzen den sakonera dagokion sakonera konjugatua izatea proposatzen da. Sakonera hori automatikoki kalkulatzea zaila denez, sakonera konjugatutzat honako hau hartzea proposatzen da: profil horretarako energia-kota ken 2,5 m/s-ko abiadurari dagokion energia zinetikoa. Hortaz, energia-kota ken 0,30 metro gisa defini daiteke sakonera, betiere kota hori erregimen azkarrean kalkulatutako ur-laminaren azpitik ez badago.

De esta manera, los resultados del análisis hidráulico no representan adecuadamente la peligrosidad y el riesgo existente, por lo que se propone que el calado asociado en cada perfil en régimen rápido sea el calado conjugado correspondiente. Dada la dificultad de estimar este calado de forma automática, se propone suponer que el calado conjugado es igual a la cota de energía en ese perfil menos la energía cinética correspondiente a una velocidad de 2,5 m/s, lo que equivale a definir el calado como la cota de energía menos 0,30 metros, siempre y cuando esta cota no sea inferior a la de la lámina de agua calculada en régimen rápido.

5.6.– Lehentasunezko fluxu-eremua.

5.6.– Zona de flujo preferente.

Lehentasunezko fluxuko eremua mugatzeko, lehenik eta behin, zehaztuko da zer eremutan sor daitezkeen kalte larriak pertsonengan eta ondasunetan; hau da, zein diren baldintza hidrauliko hauetako bat edo gehiago betetzen dituzten eremuak:

Para la delimitación de la zona de flujo preferente se determinarán en primer lugar los ámbitos en los que puedan producirse graves daños sobre las personas y los bienes, es decir, donde se cumplan una o más de las siguientes condiciones hidráulicas:

Sakonera 1 m-tik gorakoa izatea.

– Que el calado sea superior a 1 m.

Abiadura 1 m/s baino handiagoa izatea.

– Que la velocidad sea superior a 1 m/s.

Bi aldagai horien biderkadura 0,5 m²/s baino gehiago izatea.

– Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s.

Hiru eremu horien mugaketan oinarrituta, hustubide handiko bidea eta, azkenik, lehentasunezko fluxu-eremua zehaztuko dira.

A partir de la delimitación de estos ámbitos se procederá a la definición de la vía de intenso desagüe y, finalmente, de la zona de flujo preferente.

Metodologia honi buruzko informazio zehatza «Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables» argitalpeneko 8.2 kapituluan aurki daiteke (ikus bibliografia erreferentziak).

Para obtener información metodológica detallada se puede consultar el capítulo 8.2 de la publicación «Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables» (ver referencias bibliográficas).

6.– Lanaren aurkezpena.

6.– Presentación del trabajo.

Paragrafo honetan, azterketa hidrauliko batek gutxienez izan behar duen dokumentazioa adierazten da.

En este apartado se indica la documentación mínima que debe acompañar a un estudio hidráulico.

Memorian, gutxienez, alderdi hauek sartu behar dira:

La memoria deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos:

Azterketa hidraulikoa egiterakoan hartutako hipotesiak eta haien justifikazioa: hautatutako analisi-metodologia, inguru-baldintzak, egituren kalkulu hidraulikoa, zimurtasun-koefizienteen kalkulua eta informazio hidrologikoa.

– Hipótesis adoptadas a la hora de realizar el estudio hidráulico y su justificación: metodología de análisis elegida, condiciones de contorno, cálculo hidráulico de las estructuras, estimación de los coeficientes de rugosidad e información hidrológica.

Abiapuntuko datuak: dauden egituren deskribapena, topografia eta zeharkako profilak.

– Datos de partida: descripción de las estructuras existentes, topografía y perfiles transversales.

Emaitzak: korrontearen ur-laminaren altuera, uholde-arriskuko eremuen mugak aztertutako birgertatze-aldietarako, emaitzak zubietatik eta presetatik gertu.

– Resultados: altura de la lámina de la corriente y los correspondientes límites de las zonas inundables para los periodos de retorno estudiados, resultado en proximidad de puentes y azudes.

Eranskinak:

Anejos:

Topografia: topografia lanak egin dituen enpresa, profilak, egiturak, zeharkako profilak (erlazio konstantea izan behar dute eskala horizontalaren eta eskala bertikalaren artean), etab.

Topografía: empresa que ha realizado la topografía, perfiles, estructuras, perfiles transversales (con una relación constante entre escala horizontal y vertical), etc.

Zimurtasunak: lurzoruaren erabileraren mapak, dokumentazio fotografikoa, hautatutako balioak, etab.

Rugosidades: mapas de uso del suelo, documentación fotográfica, valores elegidos, etc.

Korrontearen luzeratako profilak.

Perfiles longitudinales de la corriente.

Zeharkako sekzioak, ur-laminekin (eskala horizontalaren eta bertikalaren arteko erlazioak konstante izan behar du).

Secciones transversales con la lámina de agua (con relación entre escala horizontal y vertical constante).

Uholdetutako eremuen oinplanoko planoa, aztertutako birgertatze-aldietako uraldietarako. Profil bakoitzerako, ur-laminaren kota adierazi beharko da, kolore hauek erabiliz:

Plano en planta de la áreas inundadas para las avenidas de periodo de retorno estudiadas, indicando para cada perfil la cota de la lámina de agua y utilizando los siguientes colores:

10 urteko birgertatze-aldia: kolore gorria.

– Periodo de retorno de 10 años: color rojo.

Lehentasunezko fluxu-eremua: more koloreko marra jarraitua.

– Zona de flujo preferente: línea continua de color morado.

100 urteko birgertatze-aldia: kolore laranja.

– Periodo de retorno de 100 años: color naranja.

500 urteko birgertatze-aldia: kolore urdina.

– Periodo de retorno de 500 años: color azul.

Emaitza orokorren eta zubien modelizazioen taulak.

– Tablas de resultados generales y de modelización de puentes.

Lurzoruaren eredu digitala.

– Modelo digital del terreno.

Azterketa unidimentsionaletan, eredu hidraulikoen fitxategiak, profil georreferentziatuekin eta kalkulu-emaitza guztiekin.

En el caso de estudios unidimensionales, ficheros de modelos hidráulicos con perfiles georreferenciados y todos los resultados de cálculo.

Entregatutako geografia-datu guztiek Especificaciones para la entrega de información geográfica para su incorporación en el GIS Corporativo del Gobierno Vasco agirian eta azterketa hidraulikoetarako zehazki ezarritako datu-ereduan zehaztutakoarekin bat etorri beharko dute.

Todos los datos geográficos deberán ser entregados de acuerdo al documento de «Especificaciones para la entrega de información geográfica para su incorporación en el GIS Corporativo del Gobierno Vasco» y al modelo de datos establecido específicamente para estudios hidráulicos.

Bibliografía.

Bibliografía.

Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino del Gobierno de España (2011).

Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino del Gobierno de España (2011).

Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains, United States Geological Survey Water-supply Paper 2339, (1989), Arcement and Schneider.

Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains, United States Geological Survey Water-supply Paper 2339, (1989), Arcement and Schneider.

Roughness characteristics of natural channels, U.S. Water-Supply Paper 1849, (1967), Barnes.

Roughness characteristics of natural channels, U.S. Water-Supply Paper 1849, (1967), Barnes.

HEC-RAS: hidraulikako erreferentziarako eskuliburua.

HEC-RAS: manual de referencia hidráulica.

IBER, Modelización bidimensional del flujo en lámina libre en aguas poco profundas. Manual de referencia hidráulico, (2010), Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, Grupo Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya UPC y Universitat de Barcelona UB), Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de a Coruña UDC) y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE (Vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya). 449/2013 Dekretua, urriaren 19koa,

IBER, Modelización bidimensional del flujo en lámina libre en aguas poco profundas. Manual de referencia hidráulico, (2010), Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, Grupo Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya UPC y Universitat de Barcelona UB), Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña UDC) y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE (Vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya).

AZAROAREN 19KO 449/2013 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 449/2013 DE 19 DE OCTUBRE
INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIORAKO PROZEDURA ARAUTZEN DUEN UZTAILAREN 22KO 183/2003 DEKRETUAREN 15. ARTIKULUAK XEDATUTAKOARI DAGOKIONEZ, EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK (ISURI KANTAURIARRA ETA MEDITERRANEOA) ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA ALDATZEARI BURUZKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 183/2003, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIALES DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA)

Antolatzeko plan eta programen ingurumen-ebaluazioaren garrantzia Europar Batasunak hartu zuen aintzat Europar Parlamentuaren Ingurumenean hainbat plan eta programek duten eraginaren ebaluazioari buruzko 2001/42 EE Zuzentaraua garatu zuenean.

La relevancia de la evaluación ambiental de los planes y programas de ordenación fue reconocida por la Unión Europea con el desarrollo de la Directiva 2001/42CE del Parlamento Europeo, relativa a la Evaluación de Efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 41. artikuluaren arabera, eta 183/2003 Dekretuak, uztailaren 22koak, 3. artikuluan xedatutakoaren arabera, dekretu horrek arautzen baitu ingurumen eraginaren baterako ebaluaketa egiteko prozedura, lehenengo paragrafoan aintzat hartzen diren planak ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioaren prozeduraren mende daude (plan horien artean dago Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketa (isurialde kantauriarra eta mediterraneoa)(. Ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioaren helburua da planaren aplikazioaren ondorioz ingurumenean sortzen diren eraginen analisia eta balorazioa egitea, plangintza-prozesuaren lehen faseetatik bertatik, betiere jardueren ondoriozko ondorio metagarriak eta sinergikoak kontuan izanik, eta aukerarik egokienaren alde egitearren.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, y según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, los planes contemplados en el apartado 1, entre los que se encuentra la «Modificación del Plan Territorial Sectoriales de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertientes Cantábrica y Mediterránea», quedan sometidos al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental con el objetivo, entre otros, de introducir en las primeras fases del proceso de planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis y valoración relativo a las repercusiones que sobre el medio ambiente se deriven de la aplicación del plan, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas actividades.

Era berean, hainbat planek eta programek ingurumenaren gainean dituzten eraginak ebaluatzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legearen aplikazio-esparruan dago aldaketa hau. Arau horren 9. artikuluan ezartzen denez, ingurumen organoak finkatuko du ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostenaren iritsiera, xehetasun-maila eta zehaztasun-maila, betiere eraginpean dauden administrazio publikoak eta herritar interesdunak identifikatu eta kontsultatu ostean. Horretarako, kasuak kasu aplikatzekoak diren ingurumen-irizpide estrategikoak, ingurumen-helburuen adierazleak eta iraunkortasun-printzipioak barnean hartuko dituen erreferentziazko dokumentu bat jaulkiko du.

Igualmente, esta modificación se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, estableciéndose en el artículo 9 de la citada norma que el alcance, nivel de detalle y el grado de especificidad del informe de sostenibilidad ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, mediante la emisión de un documento de referencia que incluirá los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso.

Espedientearen izapideen barruan –eraginpean dauden entitate publikoei kontsultatzeko eta herritar interesdunak identifikatzeko eta horiei kontsultatzeko izapidearen barruan, hain zuzen ere– 2007ko uztailaren 8an Euskal Autonomia Erkidegoan iritsiera handia duten hiru egunkaritan argitara emandako iragarkiak aditzera eman zuen prozedurari hasiera ematen zitzaiola eta interesdunek alegazioak igortzeko 30 eguneko epea zutela (abuztuaren 13ra arte). Ondoren zerrendatzen diren entitateei igorri zitzaizkien kontsultak:

Durante la tramitación del expediente y en aplicación del trámite de consultas a las entidades públicas afectadas y de identificación y consulta al público interesado, el 8 de julio de 2007 se publicó en tres periódicos de amplia difusión en la CAPV un anuncio que informaba del inicio del procedimiento y abría un plazo de 30 días (hasta el 13 de agosto) para que el público interesado remitiera sus alegaciones. Se enviaron consultas a las entidades que se relacionan a continuación:

– Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritzari.

– Dirección de Desarrollo Rural y Litoral.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzari.

– Dirección de Patrimonio Cultural.

– Larrialdi Zuzendaritzari.

– Dirección de Emergencias.

– Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzari.

– Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.

– Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzari.

– Dirección de Calidad Ambiental.

– Osasun Publikoko Zuzendaritzari.

– Dirección de Salud Pública.

– Ihobe Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoari.

– Ihobe Sociedad de Gestión Ambiental.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Montes y Espacio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Lur Antolaketako Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

– Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Medio Amiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

– Bizkaiko Foru Aldundiko Mendietako eta Natur Guneen Zuzendaritza Nagusiari.

– Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Diputación Foral de Bizkaia.

– Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zuzendaritzari.

– Dirección de Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.

– Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Zuzendaritzari.

– Dirección de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

– Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzari.

– Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

– Aranzadi Zientzi Elkarteari.

– Sociedad de Ciencias Aranzadi.

– EHNEri.

– EHNE.

– Ekologistak Martxan erakundeari.

– Ekologistak Martxan.

Plan eta programa horiek ebaluatzea ezinbestekoa da, izan ere, bertan zenbait irizpide estrategiko ezartzen dira erabakitzeko zein jarduketa egin daitezkeen EAEko ibai-sarean, jarduketa horiek udalez gaineko zein udalaren barneko guneetan ingurumen-inpaktu handikoak izan daitezkeela uste denean; betiere, Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluaziorako Prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak xedatutakoaren arabera. Halaber, aipatu 193/2003 Dekretua onartu ondoren, LAParen aldaketak ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa behar du eta, beraz, honako aldaketa honi gehitu zaio dagokion Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioaren Azterketa. Espedienteak, halaber, Hainbat plan eta programek ingurumenaren gainean dituzten eraginak ebaluatzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legean aurreikusitako izapideari jarraituko dio.

La evaluación de estos planes y programas resulta esencial ya que en ellos se establecen los criterios estratégicos para decidir las actuaciones en las márgenes de la red fluvial de la CAV cuyo impacto ambiental se presupone de mayor importancia dentro de las áreas supramunicipales o municipales, en base a lo dispuesto en el Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. Así mismo, y dado que tras la aprobación del referido Decreto 183/2003, la Modificación del PTS debe someterse al trámite de evaluación conjunta de impacto ambiental, por ello la presente Modificación se acompaña del correspondiente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. El expediente queda sometido también al trámite de consulta previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Ingurumen Sailburuordetzak, 2008ko urriaren 8an onartutako Ebazpenaren bitartez argitaratutako Ingurumen Inpaktuari buruzko Txosten Bakarrak, EAEko Ibaiak eta Errekak (isurialde kantauriarra eta mediterraneoa) Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketaren behin betiko dokumentuan jaso beharreko ingurumen-alderdi batzuk iradoki zituen. Alderdi horiek dokumentuaren izapidean zehar gehitu dira, baita horren aldaketetan ere, eta, beraz, ez da Ingurumen Inpaktuari buruzko Txosten berri bat egin behar izan (2013ko uztailaren 4ko idatzia, Ingurumen eta Politika Sailaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzarena). Aipatu 2008ko urriaren 8ko Ebazpenaren ondorioak honako hauek ziren:

El Informe único de Impacto Ambiental emitido mediante Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ha sugerido una serie de aspectos ambientales que debían ser recogidos en el documento definitivo de la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAV, vertiente Mediterránea y Cantábrica y que han sido incorporados durante la tramitación del documento y en sus modificaciones de forma que no han requerido de un nuevo Informe único de Impacto Ambiental (escrito de 4 de julio de 2013, de la Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial). En la mencionada Resolución de 8 de octubre de 2008 se realizan las siguientes consideraciones:

«1.– Planteatutako Aldaketa bat dator Euskal Autonomia Erkidegoko 2007-2010 Ingurumen Esparru Programan jasotako ingurumeneko irizpide estrategikoekin».

«1.– La Modificación planteada se ajusta a los criterios ambientales estratégicos del Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007-2010.

2.– Aldaketak betetzen ditu plan eta programen ingurumen-ebaluaketako helburuak. Hau da, Aldaketa honek, ingurumenaren babes maila handia lortzen lagunduko du, eratzerakoan ingurumen alderdiak aintzat hartu ditu, eta garapen iraunkorra sustatzen du.

2.– La Modificación cumple con los objetivos de la evaluación ambiental de planes y programas. Es decir, contribuye a conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, integra los aspectos ambientales en su elaboración y promueve un desarrollo sostenible.

3.– Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatzearen printzipioa bermatu egin da, prozesu planifikatzaileari buruzko informazio sakona eta fidagarria epe egokitan eskuratzeko aukera eman baita.

3.– Que el fomento de la transparencia y la participación ciudadana ha sido asegurado, a través del acceso en plazos adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador.

Ingurumen eraginaren informea eman ondorengo tramiteen eraginez, aldaketaren dokumentazioari xedapen berriak eransten bazaizkio, eta xedapen horiek Aldaketaren edukia funtsean aldatzen badute, kasuan kasuko aldaketa hori behin betiko onartu aurretik ingurumen eraginari buruzko informe berria eskatu beharko zaio ingurumen organoari edo lurralde historikoko bidezko organoari.

Si como consecuencia de trámites posteriores a la emisión del informe de impacto ambiental, el documento de modificación incorporara nuevas determinaciones que alteraran sustancialmente su contenido, se deberá recabar del órgano ambiental o del órgano foral del territorio histórico correspondiente un nuevo informe de impacto ambiental con anterioridad a la aprobación definitiva de modificación de que se trate.»

EAEko Ibai eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketaren helburu nagusia izan da gaur egungo plana ingurumen-helburua duten beste planetara moldatzea: 2000/60/EE Esparru Zuzentaraua; 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena, eta Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 45.2 artikuluaren prebentzio-erregimena (Habitat Zuzentarauaren 69. artikuluaren 2. paragrafoa).

La modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV ha tenido como objetivos principales la adaptación del actual plan a otros planes con una vocación claramente ambiental, Directiva Marco 2000/60CE, Ley 1/2006 de Aguas y el régimen preventivo del artículo 45.2 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de Biodiversidad (apartado 2 del artículo 69 de la Directiva Hábitat).

Ibaien LICei dagokien berariazko erregulazioari buruzko berariazko epigrafe bat LAParen araudian txertatzeak eskualde- eta lurralde-garapena eta biodibertsitatearen kontserbazioa bateratzen laguntzen du.

La inclusión en la normativa del PTS de un epígrafe específico sobre la regulación específica de los LICs fluviales, contribuye a la coexistencia del desarrollo regional y territorial con la conservación de la Biodiversidad.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak 2013ko uztailaren 4an idatzitako txostenari jarraiki, LAParen Aldaketa Araudiaren Lehentasuneko Interes Naturalistikoko Zonen definizioaren barnean sartuko dira Natura 2000 Sarean barne hartzen ez diren espezie mehatxatuak bizi diren interes bereziko guneak, eta Natura 2000 Sareko espazioek duten trataera berdina izango dute.

En atención al escrito de la Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de 4 de julio de 2013, las áreas de Interés Especial de especies amenazadas no incluidas en espacios Red Natura 2000 quedan incluidas en la definición de las Zonas de Interés Naturalístico Preferente de la Normativa de la Modificación del PTS con el mismo tratamiento que los espacios de la Red Natura 2000.

Ingurumen-inpaktuaren Baterako Ebaluazioaren azterlanak honako hauei jarraitzen die: 24-10-2007 erreferentzia duen dokumentuan zehaztutakoari, EAEko Ibaiak eta Ertzak (isurialde kantauriarra eta mediterraneoa) antolatzeko LAParen Aldaketa-espedienteari buruzko 2008-10-08ko Ingurumen Inpaktuaren Txosten Bakarrari eta 2013ko uztailaren 4an Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak egindako txostenari.

El Estudio de ECIA atiende las cuestiones señaladas en el Documento de Referencia de 24-10-2007, el Informe único de Impacto Ambiental de 08-10-2008 sobre el expediente de Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), así como el escrito de 4 de julio de 2013, de la Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.

AZAROAREN 19KO 449/2013 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
ANEXO III AL DECRETO 449/2013, DE 19 DE NOVIEMBRE
EAE-KO KANTAURIKO ETA MEDITERRANEOKO ISURIALDEKO IBAIAK ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN KARTOGRAFIA
CARTOGRAFÍA DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA)

1. mapa: Ingurumen-osagaia

Mapa 1: Componente Medioambiental

2. mapa: Hidraulika-osagaia:

Mapa 2: Componente Hidráulica

3. mapa: Hirigintza-osagaia:

Mapa 3: Componente Urbanística


Azterketa dokumentala


Análisis documental