Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2013ko urriaren 18a, ostirala

N.º 200, viernes 18 de octubre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4439
4439

424/2013 DEKRETUA, urriaren 7koa, gizarte-zerbitzuetako irabazi-asmorik gabeko erakundeak gizarte-intereseko deklaratzeari buruzkoa.

DECRETO 424/2013, de 7 de octubre, sobre la declaración de interés social de las entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeko V. tituluan arautu egiten da ekimen pribatuak gizarte-zerbitzuen arloan duen esku-hartzea. Dagokion esparruaren barruan eta erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuak ematerakoan ekimen pribatuak duen esku-hartzeari kapitulu bat dedikaturik, irabazte-asmorik gabeko gizarte-ekimenarentzako babes publikoa arautzen du legezko testuak; eta, bestalde, aurreikusi egiten du halako ekimena osatzen duten erakundeak gizarte-intereseko deklaratu ahal izanen direla.

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales regula, en su Título V, la intervención de la iniciativa privada en el ámbito de los servicios sociales. En su marco, y tras dedicar un primer Capítulo a la intervención de la iniciativa privada en la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública, el texto legal regula el apoyo público a la iniciativa social sin ánimo de lucro y prevé que las entidades que la componen podrán ser declaradas de interés social.

Zehazki, delako lege horren 74. artikuluak ezartzen du ezen, gizarte-zerbitzuak ematen diharduten irabazte-asmorik gabeko erakundeak herri-onurako deklaratu ahal izango direla, betiere arauz zehaztutako baldintzak betetzen badituzte. Hala ere, horrek ez du eragotziko honako hau: euren forma juridikoei dagokien legerian zehazten den legez herri-onurako deklaratu ahal iizatea.

En concreto, el artículo 74 de la citada Ley establece que las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios sociales, sin perjuicio de poder ser declaradas de utilidad pública en los términos previstos en la legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas, podrán ser declaradas de interés social cuando reúnan las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean gizarte-intereseko deklaratzea aurreikusteak posible egiten du gure gizarte-zerbitzuen premia egiazkoei erantzuna ematea: batetik, EAEn gizarte-zerbitzuak sortu eta garatzeari dagokionez, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko erakundeen ekarpenaren errekonozimendu publikoa formalizatzea; eta, bestetik, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektore horren nortasun banakoa eta bereizia bideratzeko lanabes bat arbitratzea.

La previsión de esta declaración de interés social en la Ley de Servicios Sociales permite dar respuesta a necesidades genuinas de nuestro modelo de servicios sociales: por un lado, formalizar el reconocimiento público de la contribución de las entidades del Tercer Sector de Acción Social a la aparición y al desarrollo de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma; por otro, arbitrar un instrumento capaz de vehicular la identidad propia y diferenciada de este Tercer Sector de Acción Social.

Deklarazio horren eraginak praktikan honelaxe gauzatuko dira: diru-laguntzak eta laguntzak emateari dagokionez, interes sozialeko deklaratutako erakundeek beste erakunde batzuekiko duten lehentasunaz; izan ere, horixe xedatzen baita Legeko 74. artikuluko 3. paragrafoan.

Los efectos de esta declaración se materializarán en la práctica en la preferencia de las entidades declaradas de interés social sobre otras entidades en la concesión de subvenciones y ayudas, tal y como lo dispone el apartado 3 del artículo 74 de la Ley.

Legearen xedapen gehigarrietarik bederatzigarrenean zehazten denez, Eusko Jaurlaritzak arauz ezarriko ditu herri-onurako deklaratzeko prozedurak eta beharkizunak, betiere Legeak indarra hartzen duenetik harako bi urteko epearen barruan. Aipatu xedapen gehigarria garatzearren, irabazte-asmorik gabeko erakundeek gizarte-intereseko deklarazioa lor ditzaten; erakunde horiek bete beharreko prozedura eta beharkizunak arautzen dira dekretu honen bitartez, eta, halaber, gizarte-intereseko deklarazioa berritzeko eta mantentzeko baldintzak.

La disposición adicional novena de la Ley señalaba que el Gobierno Vasco establecería reglamentariamente, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los requisitos y el procedimiento aplicables para la declaración de interés social. En desarrollo de dicha disposición adicional, mediante el presente Decreto se regulan los requisitos y el procedimiento para que las entidades sin ánimo de lucro puedan obtener la declaración de interés social, así como las condiciones de mantenimiento y el procedimiento de revocación de la declaración de interés social.

Dekretuaren egiturari dagokionez: helburuaren, arlo subjektiboren eta gizarte-intereseko deklarazioa egiteko eskumenaren gaineko zenbait xedapenen ostean, erakunde eskabide-egileek bete beharreko baldintzak ezartzen dira, zeintzuk, gardentasuna bermatzeko, betekizun zenbakarri eta objektibo gisa atontzen diren. Ondoren, deklarazioa emateko jarraitu behar den prozedura ezartzen da; batez ere, deklarazioa oinarritzeko eskatzen diren betekizunei dagokienez, aurkeztu behar den dokumentazioa zehazten delarik. Betekizun horiei eutsi egiten zaiela egiaztatu egin beharko da. Azkenik, gizarte-intereseko deklarazioa galtzea edo errebokatzea ekarri dezaketen zioak jasotzen dira; eta errebokatze hori egiteko kausaren arabera, hartarako ezarritako prozedura orokor eta laburtua; betiere, eraginpeko erakundeari aldez aurretik entzuteko printzipioa bermatzen delarik; izan ere, prozedura hori erakunde horren kontrakoa da-eta.

En cuanto a la estructura del Decreto, tras unas primeras disposiciones generales sobre el objeto y la finalidad, el ámbito subjetivo y la competencia para la declaración de interés social, se establecen las condiciones que tienen que reunir las entidades solicitantes, articulándolos, a efectos de transparencia, como requisitos objetivos y cuantificables. A continuación, se establece el procedimiento que ha de seguirse para el otorgamiento de la declaración, detallándose especialmente la documentación que debe acompañar la solicitud en relación con los requisitos exigidos que fundamentan la declaración. El mantenimiento de tales requisitos será objeto de comprobación. Finalmente, se expresan los supuestos que pueden dar lugar a la pérdida y revocación de la declaración de interés social, y dependiendo de la causa de la citada revocación, el procedimiento general y abreviado previsto para ello, garantizando especialmente el principio de audiencia previa de la entidad afectada, habida cuenta del carácter desfavorable que tiene para ella este procedimiento.

Ondorioz, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko urriaren 7an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 7 de octubre de 2013,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– EAEko gizarte-zerbitzuen arloan, irabazte-asmorik gabe diharduten erakundeentzako prozedura eta betekizunak arautzea da dekretu honen helburua; batetik, erakunde horiek gizarte-intereseko deklarazioa lor dezaten; eta, bestetik, gizarte-intereseko deklarazioa errebokatzeko eta mantentzeko baldintzak zehazteko.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y el procedimiento para que las entidades sin ánimo de lucro que actúan en el ámbito de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco puedan obtener la declaración de interés social, así como las condiciones de mantenimiento y el procedimiento de revocación de la declaración de interés social.

2.– Gizarte-.intereseko deklarazioak honako helburu hauek ditu: batetik, gizarte-zerbitzuak ematen diharduten irabazte-asmorik gabeko erakundeen errekonozimendu publikoa; eta, bestetik, erakunde horien izaera egiaztatzeko bitartekoa izatea, hain justu ere euskal herri-administrazioek kontuan izan ditzaten, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko ekimen pribatua laguntzeko eginkizunari doakionez.

2.– La declaración de interés social tiene por finalidad el reconocimiento público de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios sociales y la de servir de medio de acreditación del carácter de estas entidades, a los efectos de ser tenida en cuenta por las administraciones públicas vascas en su labor de apoyo a la iniciativa privada del Tercer Sector de Acción Social.

2. artikulua.– Aplikazio-eremu subjektiboa.

Artículo 2.– Ámbito subjetivo de aplicación.

EAEn, gizarte-zerbitzuen arloan diharduten irabazte-asmorik gabeko erakundeei aplikatuko zaie dekretu hau, haien forma juridikoa edozein delarik ere. Baina, erakunde haiek inskribaturik egon beharko dute, euren jardute-eremuaren arabera, dagokien Gizarte Zerbitzuen Erregistroan -autonomikoan edo foralean.

El presente Decreto será de aplicación a las entidades sin ánimo de lucro que actúen en el ámbito de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cualquiera que sea su forma jurídica y que, como tales, se encuentren inscritas en el Registro de Servicios Sociales que les corresponda –ya sea autonómico o foral– en función de su ámbito de actuación.

3. artikulua.– Eskumena.

Artículo 3.– Competencia.

1.– Gizarte-intereseko deklarazioa egitea Eusko Jaurlaritzari dagokio, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailburuaren proposamenez.

1.– La declaración de interés social corresponde al Gobierno Vasco, a propuesta de la Consejera o el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.

2.– Prozeduraren instrukzioari lotutako funtzioak aipatu sailaren bidez gauzatu dira, zehazki, delako sailean gizarte-zerbitzuen arloan eskuduna den zuzendaritzaren bidez.

2.– Las funciones relacionadas con la instrucción del procedimiento serán ejercidas por dicho Departamento a través de la Dirección competente en materia de servicios sociales.

4. artikulua.– Gizarte-intereseko deklarazioa lortzeko betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos para la obtención de la declaración de interés social.

Beherago zehaztu betekizunak konplitzen dituzten erakunde eskabide-egileak deklaratu daitezke gizarte-intereseko.

Podrán ser declaradas de interés social, las entidades solicitantes en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Gizarte-zerbitzuak ematea izatea euren jarduerako helburu nagusitzat.

a) Tener como objeto principal de su actividad la prestación de servicios sociales.

b) Irabazte-asmorik ez izatea.

b) Carecer de ánimo de lucro.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan, gizarte-zerbitzuak ematen ibilbide historikoa izatea; eta hartarako, honako baldintza beterik izatea: gizarte-intereseko deklaratzeko eskabidea aurkeztu aurreko 5 urteetan zehar –etenik gabe– jarduera EAEn burutu izana.

c) Tener una trayectoria histórica de prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo para ello haber desarrollado su actividad en esta Comunidad ininterrumpidamente a lo largo de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración de interés social.

d) Plantillan, kontratuetarik % 40 mugagabeak izatea.

d) Que la contratación del 40% de la plantilla sea de tipo indefinido.

e) Izaerari dagokion erregistroan inskribaturik egotea; eta, halaber, jarduera-eremuari doakion Gizarte Zerbitzuen Erregistroan -autonomikoan edo foralean.

e) Hallarse inscrita en el Registro correspondiente a su naturaleza, así como en el Registro de Servicios Sociales, autonómico o foral, que corresponda a su ámbito de actuación.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

g) Estatutuetako helburuak gauzatuko direla bermatzeko, honako hauek izatea: behar diren baliabide pertsonalak eta materialak, eta antolaketa egokia.

g) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

h) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren aldeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, sexuaren arloko diskriminazioaren ondoriozko administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ez izatea.

h) No hallarse sancionada ni penal ni administrativamente por incurrir en discriminación por razones de sexo en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Gizarte-intereseko deklarazteko prozedura abiatzea.

Artículo 5.– Inicio del procedimiento para la declaración de interés social.

1.– Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendaritzarentzako eskabidearen bitartez, hasiera emanen zaio gizarte-intereseko deklarazioa lortzeko prozedurari, bai zuzenean, bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein bidez baliatuz. Erakundearen ordezkaritza legezkoa duen pertsona fisikoak sinatu beharko du eskabidea, zeinetan honako datu hauek jasoko diren:

1.– El procedimiento para obtener la declaración de interés social se iniciará mediante una solicitud dirigida a la Dirección competente en materia de servicios sociales del Gobierno Vasco, bien directamente, bien a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicha solicitud, firmada por la persona física que tenga la representación legal de la entidad, incluirá los siguientes datos:

a) Erakunde eskabide-egilearen sozietate-izena, identifikazio fiskalerako kodea, Gizarte Zerbitzuen Erregistroko (orokorrekoa edo foralekoa, kasu bakoitzaren arabera) inskripzioari buruzko datuak; eta izaera juridikoari doakion erregistroko inskripzioaren erreferentzia.

a) Denominación social de la entidad solicitante, número de identificación fiscal, datos de inscripción en el Registro de Servicios Sociales, General o Foral que corresponda en cada caso, y referencia de su inscripción en el Registro correspondiente a su forma jurídica.

b) Dekretu honetako 4. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko eta uzia oinarritzeko egitateak, arrazoiak eta agiriak.

b) Hechos, razones y documentación que fundamenten su pretensión y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Decreto.

c) Eskabidearen eguna eta lekua.

c) Lugar y fecha de la solicitud.

d) Erakundeko lehendakariaren eta idazkariaren sinadura, eskabidea baimentzen duena.

d) Firma de la Presidenta o del Presidente de la entidad y del Secretario o Secretaria, autorizando la solicitud.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Beherago zehaztu erabakiari buruzko akta edo egiaztagiria, idazkariak emana eta lehendakariaren oniritzia duena: gizarte-intereseko aitortzeko deklarazioa eskatzeko, erakunde eskuduneko organoaren erabakia, zeinetan jasotzen diren bertaratutakoen quoruma eta bozketaren emaitza.

a) El acta o certificación emitida por la Secretaria o el Secretario, con el Visto Bueno de la Presidenta o del Presidente, del acuerdo del órgano de la entidad que resulte competente para solicitar la declaración de reconocimiento de interés social, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación.

b) Eraketaren, estatutuen do sortze-egintzaren gaineko agiria edo eskritura egokia, estatutuetako xedeak biltzen dituena; xede horietako eginkizun nagusia gizarte-zerbitzuak ematea izanen da, irabazte-asmorik gabe betiere.

b) La correspondiente escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten los fines estatutarios, que tendrán como objeto principal la prestación de servicios sociales, y la ausencia de ánimo de lucro.

c) Bukatutako azken hiru ekitaldi ekonomikoetako urteko kontuak; honako hauek jasoko dira bertan: balantzea, emaitzen kontua eta memoria ekonomikoa.

c) Cuentas anuales de los cinco últimos ejercicios económicos cerrados, que comprenderán el balance, la cuenta de resultados y la memoria económica.

d) Gutxienez azken bost urteetan –eskabide aurkeztu zen aurrekoetan–, erakundeak egin dituen jardueren memoria, estatutuetan agertzen diren helburuak benetan bete ohi dituela egiaztatzeko, eta, halaber, ibilbide historikoa.

d) Memoria de las actividades realizadas por la entidad, referida, al menos, a los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, al objeto de acreditar el cumplimiento efectivo y habitual de los fines estatutarios y de su trayectoria histórica.

Jardueren Memorian honako hauek zehaztuko dira:

En la Memoria de actividades se contendrá una descripción detallada de los siguientes extremos:

– Memorian aipatzen den denbora-tartean zehar garatutako jarduerak eta emandako zerbitzuak.

– Actividades desarrolladas y servicios prestados durante el tiempo a que se refiere la Memoria.

– Egindako jarduerak lortu nahi diren interes orokorreko helburuei egokitzeari buruzko justifikazioa.

– Justificación de la adecuación de las actividades efectivamente realizadas a los fines de interés general perseguidos.

– Onuradunak edo erabiltzaileak zenbat diren.

– Número de personas beneficiarias o usuarias.

– Erakundeak dituen langileak, datu hauek jasoaz, sexuaren arabera desagregaturik:

– Medios personales de que disponga la entidad, con expresión de los siguientes datos, desagregados por sexo:

 • Erakundeak guztira zenbat pertsona kontratatu dituen;
 • El número total de personas contratadas por la entidad;
 • Mugagabeko kontratudun pertsonen proportzioa;
 • La proporción de personas con contrato de tipo indefinido;
 • Beste erakunde batekin zerbitzuak azpikontratatzearen markoan, erakundeak burutzen dituen jardueretan parte hartzen duten pertsonen proportzioa, azpikontratatutako erakundeak irabazte-asmorik duen ala ez zehazturik;
 • La proporción de personas que intervienen en las actividades desarrolladas por la entidad en el marco de una subcontratación de servicios con otra entidad, indicando si la entidad subcontratada es una entidad con o sin ánimo de lucro;
 • Mugagabeko kontratatua duten pertsona desgaituen proportzioa;
 • La proporción de personas con discapacidad contratadas con carácter indefinido;
 • Zuzeneko laguntza emango duten pertsonen ratoia, zerbitzuka bereizita; eta
 • La ratio de personal de atención directa, diferenciada por servicios; y
 • Teknikarien ratioa, zerbitzuka berezita.
 • La ratio de personal técnico, diferenciada por servicios.

– Estatutuetako helburuak betetzea bermatzeko dituen baliabide materialak.

– Medios materiales de que dispone para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

– Estatutuetako helburuak betetzea bermatzeko dituen antolaketa-baliabideak; batez ere, laneko bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko neurriak; eta, kasua bada, oporraldietan jarduerak antolatzeko formulak, betiere zerbitzuak ematea bermatzekotzat.

– Medios organizativos de que dispone para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios, en particular, medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y en su caso, fórmulas de organización de las actividades en los periodos vacacionales con el fin de garantizar la prestación del servicio.

– Erakundeak dituen ekonomiazko bitartekoak, diru-bide bakoitzari doakion zenbatekoak zehaztuaz; batez ere, herri-administrazioetatik datozen zenbatekoak.

– Medios económicos con los que cuenta la entidad, con indicación de las cuantías correspondientes a las diferentes fuentes, en particular, de las cuantías procedentes de las administraciones públicas.

e) Izaera juridikoari doakion Erregistroan inskribaturik izatea egiaztatzeko dokumentazioa, eta bai jarduera-eremuari doakion Gizarte Zerbitzuen Erregistroan (autonomikoan edo foralean) inskribaturik izateari buruzko erantzukizunezko deklarazioa. Azken kasu horretan, erregistro foralean inskribaturik egoteari buruzko dokumentazioa.

e) La documentación que acredite su inscripción en el Registro que corresponda a su naturaleza jurídica, así como la declaración responsable indicativa de su inscripción en el Registro de Servicios Sociales, autonómico o foral que corresponda a su ámbito de actuación. En este último caso, la documentación acreditativa de su inscripción en el registro foral.

f) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren aldeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, sexuaren arloko diskriminazioaren ondoriozko administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ez izatea.

f) Declaración responsable en la que se acredite que la entidad no está sancionada ni penal ni administrativamente por incurrir en discriminación por razones de sexo en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Programa hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du Gizarte Segurantzarekiko kotizazio-betebeharrak betetzen diren eta dagokion foru-ogasunari ordaindu beharreko zergak egunean dauden ala ez.

3.– El cumplimiento de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social y de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la correspondiente Hacienda Foral que se verificará automáticamente por el órgano gestor.

4.– Baldin eta eskabidea behar bezala beteta ez badago edo artikulu honetan eskatutako agiririk falta bazaio, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendaritzak zera eskatuko dio erakunde interesdunari: hamar eguneko epearen barruan, falta hori zuzen dezala edo beharrezko aginduak aurkez ditzala; ohartaraziz ezen, hala egiten ez badu, atzera egin duela ulertuko dela.

4.– Si la solicitud no estuviera cumplimentada en todos sus términos, o no viniera acompañada de la documentación descrita en el presente artículo, la Dirección competente en materia de servicios sociales requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane dicha falta o aporte los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida.

6. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 6.– Tramitación electrónica.

Publizitate-, inskripzio- eta ezeztapen-izapideak, bide elektronikoak erabiliaz eskatu, kontsultatu era egin ahal izango dituzte pertsona interesdunek. Bertarik bertara zein kanal elektronikotik, eskura dira eskabideak, deklarazioak eta gainontzeko modeloak izapidetzeari buruzko zehaztapenak, egoitza elektronikoan izan ere.

Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar los trámites de publicidad, inscripción y cancelación utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones y demás modelos estarán disponibles en sede electrónica.

7. artikulua.– Prozeduraren instrukzioa.

Artículo 7.– Instrucción del procedimiento.

1.– Behin eskabidea aurkeztu, eta hala badagokio, zuzendu ondoren, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendaritzak ofizioz erabakiko du honako egintzak burutzea: beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen diren instrukzioak, froga gauzatzeak eta lotesleak ez diren txostenak eskatzea, betiere espedientea hobeto zehaztu, ezagutu eta ebazteko.

1.– Una vez presentada y, en su caso, subsanada la solicitud, la Dirección competente en materia de servicios sociales acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes no vinculantes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

2.– Aukerakoa izango da erakunde eskabide-egilearen jarduera eta ibilbideari buruzko txostena (loteslea izanen ez dena) eskatzea honako hauei:

2.– Facultativamente, se solicitará informe sobre la trayectoria y actividad de la entidad solicitante, con carácter no vinculante a:

a) Erakunde-eskabide-egileren izaera juridikoaren arabera, Elkarteen Babesletzari edo gizarte-ekonomiaren arloan eskumenka dituen zuzendaritzari, betiere gizarte-ekimeneko kooperatibei eta gizarteratze-enpresei dagokienez.

a) Dependiendo de la naturaleza jurídica de la entidad solicitante, al Protectorado de Asociaciones, al Protectorado de Fundaciones o a la Dirección competente en materia de Economía Social en relación con las cooperativas de iniciativa social y con las empresas de inserción.

b) Erakundearen jarduera-eremuan, gizarte-zerbitzuen arloari dagokionez, eskumenak dituzten herri-administrazioei (foralei edo munizipalei).

b) A las Administraciones públicas, forales o municipales, competentes en materia de servicios sociales en el área geográfica de actuación de la entidad.

c) Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko erakundeei, baldin eta autonomia erkidegoko lurraldean badute egoitza.

c) A otras entidades del Tercer Sector de Acción Social con domicilio social en el territorio autonómico.

3.– Erabaki ahal izango da, orobat, jendaurreko informazioaldi bat egitea, eskabidea iragarki-taula elektronikoan argitaratuz, interesdun orok espedientea aztertu eta alegazioak aurkeztu ahal ditzan, hamabost eguneko epean.

3.– Asimismo, podrá acordarse un periodo de información pública, mediante la publicación de la solicitud en el Tablón electrónico de anuncios, con el fin de que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular alegaciones, durante un plazo de quince días.

4.– Instrukzio-egintzak bukatutakoan, betekizunak bete direla egiaztatuz gero, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendariak erakundea gizarte-intereseko deklaratzeko ebazpen-proposamena idatziko du, eta gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak sailburuari helaraziko dio.

4.– Finalizados los actos de instrucción, en el caso de que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales redactará una propuesta de resolución de declaración de interés social de la entidad, y dará traslado de la misma a la Consejera o el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.

5.– Kontsideratzen bada ezarritako betekizunak betetzea ez dela egiaztatu, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendariak ebazpen-proposamen bat idatziko du, zeinetan ukatu eginen baita erakundearen gizarte-intereseko deklarazioa. Behar bezala arrazoitutako proposamen hori erakunde eskabide-egileari jakinaraziko zaio, zeinari hamabost eguneko epea emanen zaion, egoki irizten dien agiriak aurkeztu ahal ditzan eta alegazioak formulatu ahal ditzan.

5.– En el caso de que no se considere acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales redactará una propuesta de resolución de denegación de la declaración de interés social de la entidad. Dicha propuesta debidamente motivada, se notificará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

6.– Alegazioak eta aurkeztutako agiriak ikusita, gizarte-intereseko ez deklaratzearen aldeko irizpideari eusten bazaio, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenka dituen zuzendariak ukatze-proposamena helaraziko dio gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen saileko buruari.

6.– Si a la vista de las alegaciones y de la documentación aportada se mantuviera el criterio no favorable a la declaración de interés social, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales dará traslado de la correspondiente propuesta denegatoria a la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.

8. artikulua.– Prozedura amaitzea.

Artículo 8.– Finalización del procedimiento.

1.– Prozeduraren instrukzioa amaitutakoan, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailburuak Jaurlaritzaren Kontseiluari helaraziko dio erakundea gizarte-intereseko deklaratzeko proposamena edo, egoki bada, deklarazio horri ezezkoa ematekoa.

1.– Finalizada la instrucción del procedimiento, la Consejera o el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales elevará al Consejo de Gobierno la propuesta para la declaración del interés social de la entidad o, en su caso, de denegación de dicha declaración.

2.– Jaurlaritzaren Kontseiluak dekretu bidez ebatziko du deklarazioa, eta dekretu hori, batetik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da, eta, bestetik, erakunde interesdunari berari jakinaraziko zaio.

2.– El Consejo de Gobierno resolverá la declaración mediante Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y se notificará a la propia entidad interesada.

3.– Erakundea gizarte-intereseko deklaratzeko dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutakoan, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendaritzak egintza hori jakinaraziko dio Gizarte Zerbitzuen Erregistro Orokorrari edo dagokin Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroari, eta bai erakundearen izaera juridikoaren arabera dagokin erregistroari ere, betiere erregistro egokian jasoa gera dadin.

3.– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto que declare el interés social de la entidad, la Dirección competente en materia de servicios sociales notificará este acto al Registro General de Servicios Sociales o al Registro Foral de Servicios Sociales que corresponda, así como al Registro que corresponda en función de la forma jurídica de la entidad, para su oportuna constancia registral.

4.– Gizarte-intereseko deklarazioa lortzeko ezarritako betekizunak bete izana ez dela egiaztatu kontsideratzen bada, Jaurlaritzaren Kontseiluak, erabaki bidez, eskabideari ezezkoa ematea ebatziko du, eta erakunde interesdunari jakinaraziko zaio erabaki hori.

4.– Si no se considera acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la declaración de interés social, el Consejo de Gobierno resolverá, mediante Acuerdo, desestimar la solicitud, notificándose la misma a la entidad interesada.

5.– Nolanahi ere, espediente horiek ebatzi eta jakinarazteko epea gehienez ere sei hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Berariazko ebazpena eman gabe amaitzen bada epea, eskabideari baiezkoa eman zaiola ulertuko da; hargatik eragotzi gabe Administrazioak berariaz ebazteko duen obligazioa.

5.– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Finalizado ese plazo sin resolución expresa, se entenderá estimada la petición, sin perjuicio de la obligación que tiene la Administración de resolver expresamente.

9. artikulua.– Baldintzei eusten zaiela berraztertzea.

Artículo 9.– Revisión del mantenimiento de los requisitos.

1.– Gizarte-intereseko deklarazioa lortutakoan, halakorik lortu duten erakundeek gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen Zuzendaritzari beherago zehazten direnak igorri beharko dizkiote, urtero, ekitaldiko lehen hiruhilabetekoaren barruan: lehendakariak eta idazkariak sinatutako erantzukizuneko deklarazio bat, zeinetan adierazten den, ezen eurek ordezkatzen duten erakundeak bete egiten dituela deklarazioaren oinarri izan ziren betekizunak; eta horrekin batera, aurreko ekitaldiko urteko kontuak, eta ekitaldi horretan egindako jardueren gaineko memoria deskriptiboa. Betekizunak konplitzeari eusten zaiola egiaztatzeko prozesuan, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du bete egin direla zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

1.– Una vez obtenida la declaración de interés social, las entidades que la hayan obtenido deberán remitir a la Dirección competente en materia de servicios sociales, con carácter anual, en el primer trimestre del ejercicio siguiente, una declaración responsable firmada por la Presidenta o el Presidente y por la Secretaria o el Secretario, por la cual afirmen que la entidad en nombre de la cual actúan sigue cumpliendo los requisitos que sirvieron de base a dicha declaración, junto con las cuentas anuales del ejercicio anterior y la memoria descriptiva de las actividades realizadas en dicho ejercicio. En el proceso de comprobación del mantenimiento de los requisitos, la Dirección competente en materia de servicios sociales verificará de oficio el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2.– Gizarte-intereseko aitortzeko betekizunei eusten zaiela egiaztatutakoan, erakunde interesdunari jakinaraziko zaio.

2.– Una vez verificado el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de interés social, se notificará a la entidad interesada.

10. artikulua.– Gizarte-intereseko deklarazioa errebokatzea eta gizarte-intereseko kondizioa galtzea.

Artículo 10.– Revocación de la declaración de interés social y pérdida de la condición de entidad de interés social.

1.– Beherago zehazten diren kausetarik edozein dela-eta errebokatu egin daiteke gizarte-intereseko deklarazioa.

1.– La declaración de interés social podrá ser revocada por cualquiera de las siguientes causas:

a) Dekretu honen 4. artikuluan ezarritako betekizunetarik edozein ez betetzea edo galtzea.

a) La pérdida o incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Decreto.

b) Gizarte-zerbitzuak emateko jarduerari uztea.

b) El cese de la actividad de prestación de servicios sociales.

c) Erakundeak dituen obligazioak ez betetzea behin eta berriro; 9. artikuluan zehaztutako dokumentazioa igortzeko obligazioa ez betetzea.

c) El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre la entidad, en particular, el incumplimiento de la obligación de remitir la documentación relacionada en el artículo 9.

d) Erakundearen funtzionamenduan irregulartasun larriak behin eta berriro egitea.

d) Las irregularidades graves y continuas en el funcionamiento de la entidad.

2.– Halaber, beherago zehazten diren kausetarik edozein dela-eta, gizarte-intereseko deklaratutako irabazte-asmorik gabeko erakundeek galdu egin dezakete kondizio hori:

2.– Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés social perderán tal condición por cualquiera de las siguientes causas:

a) Erakundearen forma juridikoa aldatzea; nahiz eta horrek ez duen eragotziko forma berriari doakion gizarte-intereseko deklarazioa eskatzea.

a) La transformación de la forma jurídica de la entidad, sin perjuicio de que, en su nueva forma jurídica, pueda solicitar la declaración de interés social.

b) Lehendik diren bik edo gehiagok bat-eginik beste erakunde bar eratzea; eta, halaber, lehendik diren bi edo gehiago xurgatzearen ondoriozko fusioa, salbu eta erakunde xurgatzaileak gizarte-intereseko deklarazioa izan egun ere; betiere, fusio-eragiketa gauzatu zenetik harako hiru hilabeteko epearen barruan, exijitu daitezkeen betekizunei eusten zaiela egiaztatzen bada aldez aurretik, eta guztia ere, erakunde berriak gizarte-intereseko deklarazioa eskatzea eragotzi gabe.

b) La constitución de una nueva entidad por fusión de dos o más preexistentes, así como la fusión por absorción de una o más entidades preexistentes, salvo que la entidad absorbente tuviera la declaración de interés social y la mantenga, previa acreditación del mantenimiento de los requisitos exigibles en el plazo de tres meses desde la materialización de la operación de fusión, y todo ello sin perjuicio de que la nueva entidad pueda solicitar la declaración de interés social.

c) Lehendik den erakundea segregatzea, salbu eta lehendik izan eta oraindik ere eusten dion gizarte-intereseko deklarazioari, betiere, segregazio-eragiketa gauzatzen denetik harako hiru hilabeteko epean, exijitzen diren betekizunei eusten zaiela egiaztatzen bada aldez aurretik; eta guztia ere, eragotzi gabe segregatutako erakundeek gizarte-intereseko deklarazioa eskatzea.

c) La segregación de una entidad preexistente, salvo que ésta última tuviera la declaración de interés social y la mantenga, previa acreditación del mantenimiento de los requisitos exigibles en el plazo de tres meses desde la materialización de la operación de segregación, y todo ello sin perjuicio de que las entidades segregadas puedan solicitar la declaración de interés social.

3.– Gizarte-intereseko deklarazioa erreboktzea eta gizarte-intereseko kondizioa galtzea, ondoko artikuluan ezarritako prozeduraren arabera gauzatuko da; nahiz eta errebokatze eta galera horien ondorioak, hau da, halako kondizioa galtzearen ondoriozkoak honako unetik harakoak izango diren: espedientea irekitzea eragiten duen supostua jazotzen denetik hara, alegia.

3.– La revocación de la declaración de interés social y la pérdida de la condición de entidad de interés social se sustanciarán conforme al procedimiento establecido en el artículo siguiente, si bien los efectos de la revocación y de la pérdida, consistentes en la pérdida de los derechos inherentes a tal condición, se retrotraerán al momento en que se produce el supuesto que da origen a la incoación del expediente.

11. artikulua.– Gizarte-intereseko deklarazioa errebokatzeko eta gizarte-intereseko erakundearen kondizioa galtzeko prozedura.

Artículo 11.– Procedimiento de revocación de la declaración de interés social y de pérdida de la condición de entidad de interés social.

1.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen Zuzendaritzak ofizioz hasiko du gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo errebokatzeko prozedura, baldin eta atzematen badu badela 10. artikuluko 1. eta 2. paragrafoan aurreikusitako aldez aurretiko supostuetarikoeren bat.

1.– La Dirección competente en materia de servicios sociales iniciará de oficio el procedimiento de revocación o pérdida de la declaración de interés social cuando aprecie indicios de que concurre cualquiera de los supuestos previstos en los números 1 y 2 del artículo 10.

2.– Prozeduraren hasiera eraginpeko erakundeari jakinaraziko zaio, eta hamabost eguneko epea emango zaio, egoki irizten dien alegazioak eta agiriak aurkez ditzan.

2.– La resolución por la que se inicia el procedimiento se notificará a la entidad afectada y se le concederá un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

3.– Behin alegazioak eta agiri berriak jasoz gero, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendariak honako hauek egitea erabaki dezake: espedientea hobeto zehaztu, ezagutu eta ebazteko, egoki deritzen instrukzio-egintzak, frogak gauzatzea edo txostenak eskatzea.

3.– Una vez recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales podrá acordar la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

4.– Instrukzio-egintzak bukatutakoan, beherago zehazten direnak egiaztatutzat jotzen badira, gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak dituen zuzendariak, gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo errebokazteko proposamena idatziko du: gizarte-intereseko aitortzea eragin zuten betekizunak ez betetzea; gizarte-zerbitzuak emateko jarduera bertan behera uztea; erakundearen funtzionamenduan, behin eta berriro egiten diren irregulartasunak eta obligazioak behin eta berriro ez betetzea; edo gizarte-intereseko erakundearen kondizioa galtzeko kausak izatea. Proposamen hori erakunde interesdunari jakinaraziko zaio, eta horretaz gaian, hamabost eguneko epea emanen zaio, egoki irizten dien alegazioak eta agiriak aurkeztu ahal izateko.

4.– Finalizados los actos de instrucción, si se considera acreditada la pérdida de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento del interés social o el cese de la actividad de prestación de servicios sociales, o se hubiera acreditado el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones o las irregularidades graves y continuas en el funcionamiento de la entidad, o concurre cualquiera de las causas de pérdida de la condición de entidad de interés social, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales redactará una propuesta de revocación o pérdida de la declaración de interés social. Dicha propuesta se notificará a la entidad interesada, concediendo un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

5.– Aurkeztutako alegazioak eta agiriak ikusirik pentsatzen bada gizarte-intereseko deklarazioa galdu eta errebokatzeko arrazoirik ez dagoela, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendariak, espedientea artxibatzeko ebazpena emango du, eta erakunde interesdunari jakinaraziko zaio horren berri.

5.– Si a la vista de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada se considerara que no ha lugar a la revocación o pérdida de la declaración de interés social, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales dictará Resolución de archivo del expediente, que se notificará a la entidad interesada.

6.– Aurkeztutako alegazioak eta dokumentazioak ikusita, uste bada bidezkoa dela gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo errebokatzea, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen zuzendariak ebazpen-proposamena igorriko dio ondoko sailburuari, gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo errebokatzeko: gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailburuari hain justu ere.

6.– Si a la vista de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada se considerara que ha lugar a la revocación o pérdida de la declaración de interés social, el Director o Directora competente en materia de servicios sociales remitirá una propuesta de resolución a la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales para la revocación o pérdida de la declaración de interés social.

7.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailburuak Jaurlaritzaren Kontseiluari dekretu-proposamena –erakunderen gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo erreboikatzeko dena– helaraziko dio.

7.– La Consejera o Consejero competente en materia de servicios sociales elevará al Consejo de Gobierno la propuesta de Decreto para la revocación o pérdida de la declaración de interés social de la entidad.

8.– Erakunderen gizarte-intereseko deklarazioa galdu edo erreboikatzeko Dekretua pertsona interesdunari jakinaraziko zaio eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

8.– El Decreto de revocación o pérdida de la declaración de interés social se notificará a la propia entidad interesada y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

9.– Aipatu dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz gero, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen Zuzendaritzak dekretu haren kopia konpultsatu bat igorri die ondokoei, erregistroan jasota gera dadin: Gizarte Zerbitzuen Erregistro Orokorra, Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa egokia eta izaera juridikoaren arabera dagokion erregistroa.

9.– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el mencionado Decreto, la Dirección competente en materia de servicios sociales remitirá al Registro General de Servicios Sociales o al Registro Foral de Servicios Sociales que corresponda y al Registro correspondiente a la forma jurídica de la entidad, una copia compulsada de la misma para su oportuna constancia registral.

10.– Nolanahi ere, espediente horiek ebatzi eta jakinarazteko epea gehienez ere sei hilabetekoa izango da, espedientea irekitzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori bukatutakoan, prozedura iraungitzat joko da, eta gero hori erakunde interesdunari jakinaraziko zaio.

10.– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será de seis meses a contar desde la fecha de su incoación. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se declarará caducado el procedimiento y posteriormente notificado a la entidad interesada.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan administrazio-prozedurari buruz aurreikusi gabeko alderdiei dagokienez, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko da.

En lo no previsto en este Decreto en cuanto al procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Baliabide elektronikoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Medios electrónicos.

Herritarrek baliabide elektronikoak eta telematikoak erabilia ahal izateko eta datuak trukatzea errazteko, dekretu honetan aurreikusitako prozedurak egokitzeko neurriak hartuko dira, betiere izapide administratiboak azkartu eta sinplifikatzearren, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan eta aplika daitezkeen gainontzeko arauetan xedatutakoarekin bat etorriaz,

Se adoptarán las medidas precisas que posibiliten adecuar los procedimientos previstos en este Decreto para que la ciudadanía pueda utilizar medios electrónicos y telemáticos y pueda facilitarse el intercambio de datos, a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de administración electrónica, y demás normativa de aplicación.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko urriaren 7an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental