Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

186. zk., 2013ko irailaren 30a, astelehena

N.º 186, lunes 30 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
4118
4118

391/2013 DEKRETUA, uztailaren 23koa, eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubideari buruzkoa.

DECRETO 391/2013, de 23 de julio, sobre régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluaren arabera, eskumen esklusiboa du kirolaren gaian. Eskumen hori gauzatzeko onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko kirolarena. Lege horretan xedatutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzari dagokio eskola-kirolaren esparruko diziplina-araubidea onestea.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 de su Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio de dicho título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que encomendó al Gobierno Vasco aprobar, en el ámbito del deporte escolar, el correspondiente reglamento disciplinario.

Euskal Autonomia Erkidegoan, xedapen batek arautzen du eskola-kiroleko lehiaketen diziplina araubidea, hain zuzen ere, diziplina-araubideari buruzko Kultura eta Turismo Sailaren 1985eko uztailaren 29ko Aginduak. Baina xedapen hori zaharkituta geratu da Kultura fisiko eta kirolari buruzko otsailaren 19ko 5/1988 Legera egokitu ez zelako, ez eta indarrean dagoen legera ere (14/1998 Legea), kirol-sistema desberdin bat egituratzen bazuen ere. Horrenbestez, ezinbestekoa da haren ordez xedapen berri bat ematea, eskola-kiroleko lehiaketen esparruko egungo premiak eta indarrean dauden xedapenak aintzat hartzen dituena, bereziki 14/1998 Legea eta eskola kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua, aipatu legea garatzeko onetsitakoa.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco existe una disposición que regula el régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar, concretamente, la Orden de 29 de julio de 1985, del Departamento de Cultura y Turismo, sobre régimen disciplinario. Pero tal normativa ha quedado desfasada pues no se adaptó a la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte, ni a la vigente Ley 14/1998, a pesar de que articulaba un sistema deportivo diferente. Se hace preciso, por tanto, su sustitución por una nueva disposición que se ajuste a las actuales necesidades del marco de las competiciones del deporte escolar y a los contenidos establecidos en las disposiciones vigentes, especialmente, la Ley 14/1998 y el Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, aprobado en desarrollo de la misma.

Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen arabera, diziplina-araubideak bere baitan hartuko ditu joko- edo lehiaketa-arauen hausteak. Beraz, dekretu honek bakar bakarrik arautzen du eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubidea, eta bertan ez da jasotzen administrazioaren zehapen-ahalmena, diziplina-ahalmena baizik, lotura berezia duten pertsonei zehapenak ezartzeko eskumen gisa. Ahalmen hori, administrazioaren ahalmena ez bezala, antolakuntzako pertsonei bakarrik aplikatu ahal izango zaie, alegia, lizentzia edo inskripzio bidez eskola-kiroleko lehiaketetan parte hartzen duten edo horiei loturik dauden pertsonei.

La citada Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco configura el régimen disciplinario como aquel régimen que se extiende a las infracciones de las reglas de juego o de competición. Por tanto, el presente Decreto regula exclusivamente el régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar no contemplando en el mismo la potestad administrativa sancionadora, sino la potestad disciplinaria, entendida como la facultad de imponer sanciones a las personas sometidas a una relación de sujeción especial. Esta potestad, a diferencia de la potestad administrativa, sólo es aplicable a las personas pertenecientes a la organización, es decir, a las personas participantes o ligadas a las competiciones de deporte escolar mediante licencia o inscripción.

Ondorioz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko uztailaren 23ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2013,

EBAZTEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea da eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubidearen oinarri eta printzipio orokorrak arautzea.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las bases y principios generales del régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar.

2. artikulua.– Aplikazio-eremu objektiboa.

Artículo 2.– Ámbito objetivo de aplicación.

1.– Dekretu honetan xedatutako diziplina-araubidea aplikatuko da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan jokatutako eskola-kiroleko proba edo partidetan joko- edo lehiaketa-arauak hausten direnean. Halaber, diziplina-araubide hori aplikatuko da kirol-lehiaketak arautzeko arau orokorrak hautsiz gero.

1.– El régimen disciplinario establecido en el presente Decreto se extiende a las infracciones de las reglas de juego o de competición cometidas durante el curso de las pruebas o encuentros de deporte escolar celebrados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho régimen disciplinario también se aplicará a las infracciones de las normas generales reguladoras de las competiciones deportivas.

Salbuespen gisa aplikatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan instalaziorik ez dagoelako hemendik kanpo jokatutako eskola-kiroleko proba eta partidetan. Horretarako, proba eta partida horiek uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuaren aplikazio-eremuari dagozkienak izan behar dute.

Excepcionalmente, el régimen disciplinario también se aplicará a las pruebas y encuentros de deporte escolar celebrados fuera de la Comunidad Autónoma por razones de inexistencia de instalaciones en el seno de la misma. En tal caso, las pruebas y encuentros deberán hallarse en el ámbito de aplicación del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar.

2.– Dekretu honetan xedatutako ondorioetarako, joko- edo lehiaketa-arauen haustetzat hartuko dira proba edo partidak normaltasunez gauzatzea kaltetzen, eragozten edo oztopatzen duten ekintzak eta omisioak.

2.– A los efectos de este Decreto, se considerarán infracciones a las reglas de juego o competición aquellas acciones u omisiones que, durante el curso de las pruebas o encuentros vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.

3.– Dekretu honetan jasotako diziplina-araubidea aplikatuko da lurralde historikoetako foru organoek onetsitako eskola-kiroleko urteroko programetan aurreikusitako kirol-lehiaketetan eta Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoetan. Lehiaketa horietan parte hartzeko, dagokion eskola kiroleko lizentzia beharko da. Xedapen honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko dira errendimenduan hasteko lehiaketak, lizentzia federatua daukaten eskola-adineko kirolarien parte-hartzea dakartenak. Horrenbestez, dagokien kirol-federazioaren diziplina-araubidearen mende geratuko dira aipatu lehiaketak.

3.– El régimen disciplinario contenido en este Decreto se aplicará en relación a las competiciones deportivas previstas en los programas anuales de deporte escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos y en los Juegos Escolares de Euskadi, competiciones cuya participación precisará la correspondiente licencia de deporte escolar. Las competiciones de iniciación al rendimiento en las que participen deportistas en edad escolar pero con licencia federada quedarán fuera del ámbito de aplicación de la presente disposición, quedando sujetas al régimen disciplinario propio de cada federación deportiva.

4.– Xedapen honetan araututako diziplina-araubidea ulertzen da erantzukizun zibil eta penalen edo bestelako erantzukizunen kalterik gabe, eta erantzukizun horiek guztiak dagozkien arauen mende geratuko dira.

4.– El régimen disciplinario deportivo regulado en esta disposición se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza, que se regirá por sus propias normas.

3. artikulua.– Aplikazio-eremu subjektiboa.

Artículo 3.– Ámbito subjetivo de aplicación.

Dekretu honetan jasotako diziplina-araubidea aplikatuko zaie eskola-kiroleko lehiaketen egituran parte hartzen duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei, baldin eta antolatzaileekin lotura berezia badute eskola-lizentziaren edo dagokion izen-ematearen bidez.

El régimen disciplinario contenido en este Decreto se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que formen parte de la estructura de las competiciones de deporte escolar y se encuentren sujetas a una relación de sujeción especial con la organización mediante la licencia escolar o inscripción correspondiente.

4. artikulua.– Diziplina-ahalmena.

Artículo 4.– Potestad disciplinaria.

1.– Eskola-kiroleko lehiaketetan kirol-arloko diziplina-ahalmena organo hauen eskuetan dago, bakoitzari dagozkion eskumenen eremuan:

1.– Corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria en las competiciones de deporte escolar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

a) Lehen instantzian, parte-hartzaileen gaineko eskola-kiroleko eskuduntza duten organoen esku.

a) En primera instancia, a los órganos competentes del deporte escolar sobre sus participantes.

b) Bigarren instantzian, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen esku.

b) En segunda instancia, al Comité Vasco de Justicia Deportiva.

2.– Kirol-arloko diziplina-ahalmena da organo jakin batzuei esleitzen zaien eskumena, dagokion kirol-diziplinaren mendeko pertsonen jarduera aztertzeko, eta, egoki izanez gero, zigorra ezartzeko.

2.– La potestad disciplinaria deportiva es la facultad que se atribuye a determinados órganos para investigar y, en su caso, sancionar a las personas sometidas a su disciplina deportiva.

3.– Ez da diziplina-ahalmenaren gauzatzetzat hartuko kirol-modalitate bakoitzari dagozkion arau teknikoak aplikatuz probak edo partidak zuzentzea. Zeregin hori epaileei esleitutako eginkizuna da.

3.– No se considerará ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva la facultad de dirección de las pruebas o encuentros atribuida a los jueces o juezas mediante la aplicación de las reglas técnicas de cada modalidad deportiva.

5. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 5.– Régimen jurídico.

Eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubidearen oinarri dira Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea, dekretu hau, dekretu honen garapenerako foru-organoek emandako arauak eta erakunde antolatzaileek onetsitako diziplina-xedapenak. Haietan zehaztu gabeko alderdietan, dagokion kirol-modalitatearen federazioak xedatutakoa aplikatuko da.

El régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar estará constituido por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco; por el presente Decreto, la normativa de los órganos forales dictada en desarrollo del presente Decreto y por las disposiciones disciplinarias que aprueban las entidades organizadoras. En lo no dispuesto por las mismas se aplicarán las disposiciones federativas de la correspondiente modalidad deportiva.

6. artikulua.– Printzipioak.

Artículo 6.– Principios.

1.– Diziplina-erantzukizuna pertsona fisikoena izango da, erantzukizun subjektiboaren arloan, beren ekintza edo omisioengatik, baina ez pertsona fisikoena bakarrik, pertsona fisiko erantzuleena ere izango da-eta, beraiekin zerikusia duten pertsona fisikoen ekintza edo omisioengatik.

1.– La responsabilidad disciplinaria es exigible no sólo a las personas físicas en el ámbito de la responsabilidad subjetiva por las acciones u omisiones propias sino también, a las personas jurídicas responsables, en el ámbito de la responsabilidad directa, por aquellas acciones u omisiones de las personas físicas vinculadas a las mismas.

2.– Diziplina-erantzukizuna zehazteko, diziplina-organoek aintzat hartu behar dituzte zigor zuzenbide orokorraren printzipio informatzaileak.

2.– En la determinación de la responsabilidad disciplinaria los órganos disciplinarios deberán atenerse a los principios informadores del derecho sancionador general.

3.– Ezin da zigorrik ezarri arau-haustea gauzatu aurretik tipifikatu gabeko ekintza edo omisioengatik. Halaber, arau-haustea egin baino lehenago arauz xedatu gabe zeuden zigorrak ezin dira ezarri.

3.– No podrá imponerse sanción alguna por acciones u omisiones no tipificadas como infracción con anterioridad al momento de producirse, ni tampoco podrán imponerse sanciones que no estén establecidas por norma anterior a la comisión de la infracción.

4.– Pertsona fisiko edo juridiko bati ezin zaio diziplina-zigor bat baino gehiago ezarri gertaera bakar batengatik, antolatzailearen araudiak osagarri gisa xedatutako zigorrak izan ezik.

4.– No podrá imponerse a una misma persona física o jurídica más de una sanción disciplinaria por el mismo hecho, salvo las sanciones que la normativa del organizador establezca como accesorias.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
INFRACCIONES Y SANCIONES

7. artikulua.– Arau-hausteen motak eta tipifikazioa.

Artículo 7.– Clases de infracciones y tipificación.

1.– Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

1.– Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves.

2.– Dekretu honetan deskribatutako arau-hausteez gain, eskola-kiroleko lehiaketetako araudiek tipifika ditzakete arau-hauste oso larriak, larriak eta arinak dakartzaten jokabideak, kirol eta antolatzaile bakoitzaren berezitasunen arabera, dekretu honetan xedatutako printzipio eta irizpide orokorrei jarraikiz.

2.– Además de las infracciones descritas en este Decreto, los reglamentos de las diferentes competiciones de deporte escolar podrán tipificar, de acuerdo con los principios y criterios generales establecidos en este Decreto, aquellas conductas que deban constituir infracciones muy graves, graves y leves, en función de las particularidades de los distintos deportes y organizaciones.

8. artikulua.– Kirolarien arau-hauste oso larriak.

Artículo 8.– Infracciones muy graves de los y las deportistas.

Kirolariek egindako arau-hauste oso larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones muy graves cometidas por los y las deportistas las siguientes:

a) Epaile, kirolari, teknikari, kirol-agintari, ikusle edo kirol-lehiaketetan esku hartzen duten gainerako pertsonak erasotzea, larderiatzea edo hertsatzea.

a) La agresión, intimidación o coacción a jueces o juezas, deportistas, técnicos o técnicas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en la competición deportiva.

b) Partida, proba edo lehiaketa bat egitea eragozten duen edo aldi baterako zein behin betiko bertan behera uztea dakarren protesta edo jarduera kolektiboa.

b) La protesta o actuación colectiva que impida la celebración de un encuentro, prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o definitiva.

c) Dagozkien diziplina-organoen ebazpenak ez betetzea.

c) La no ejecución de las resoluciones de los correspondientes órganos disciplinarios.

d) Kirolean indarkeria, sexismoa, arrazismoa, xenofobia, homofobia eta intolerantzia pizten duten adierazpen publikoak eta gainerako ekintzak.

d) Las declaraciones públicas y demás acciones que inciten a la violencia, al sexismo, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia y a la intolerancia en el deporte.

e) Jokoaren edo lehiaketaren emaitza aurretik erabakitzea helburu duten ekintzak eta omisioak.

e) Las acciones u omisiones tendentes a predeterminar el resultado del juego o de la competición.

f) Arau-hauste larriengatik edo oso larriengatik ezarritako zigorrak haustea.

f) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.

g) Arau-hauste larrietan berrerortzea.

g) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

9. artikulua.– Kirolarien arau-hauste larriak.

Artículo 9.– Infracciones graves de los y las deportistas.

Kirolariek egindako arau-hauste larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones graves cometidas por los y las deportistas las siguientes:

a) Partidaren, probaren edo lehiaketaren garapen normala eragozten duen protesta, saioa bertan behera uztea ez badakar.

a) La protesta que altere el normal desarrollo del juego, prueba o competición, sin causar su suspensión.

b) Epaileak, teknikariak, kirolariak, kirol-agintariak, ikusleak edo kirol-lehiaketan esku hartzen duten gainerako pertsonak laidotzea eta iraintzea.

b) Los insultos y ofensas a jueces o juezas, técnicos o técnicas, deportistas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en la competición deportiva.

c) Arau-hauste arinetan berrerortzea.

c) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

d) Kirol-lehiaketak eskatzen duen duintasunaren edo begirunearen aurkako jarduera nabarmen edo publikoa.

d) La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva.

e) Arau-hauste arinengatik ezarritako zigorrak haustea.

e) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción leve.

10. artikulua.– Kirolarien arau-hauste arinak.

Artículo 10.– Infracciones leves de los y las deportistas.

Kirolariek egindako arau-hauste arintzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones leves cometidas por los y las deportistas las siguientes:

a) Epaileei, teknikariei, kirolariei, kirol-agintariei, ikusleei edo kirol-lehiaketan esku hartzen duten gainerako pertsonei oharpenak egitea eragabekeriaz.

a) La formulación de observaciones a jueces o juezas, técnicos o técnicas, deportistas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en la competición deportiva de manera que suponga una incorrección.

b) Epaileek eta kirolaren inguruko gainerako agintariek dagozkien zereginak betetzearren emandako aginduen eta jarraibideen aurrean jarrera pasiboa izatea.

b) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces o juezas y demás autoridades en el ejercicio de sus funciones.

c) Jokabide desegokia edo kiroltasunik gabekoa, arau-hauste larria edo oso larria ez badakar.

c) El comportamiento incorrecto o antideportivo que no constituya una infracción grave o muy grave.

d) Kirol-arauen aurkako jokabide nabarmenak, arau-hauste oso larri edo larri gisa sailkatuta ez badaude.

d) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la calificación de muy graves o graves.

11. artikulua.– Teknikarien eta zuzendarien arau-hauste oso larriak.

Artículo 11.– Infracciones muy graves del personal técnico y directivo.

Teknikariek eta zuzendariek egindako arau-hauste oso larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones muy graves cometidas por el personal técnico y directivo las siguientes:

a) Eskola-kiroleko txapelketetan parte hartzeari lotutako datu errealen eta agirien funtsezko aldaketa.

a) La alteración sustancial de los datos reales y documentos relacionados con la participación en los campeonatos de deporte escolar.

b) Eskola-kiroleko txapelketen arauak behin eta berriro ez betetzea, argi eta garbi.

b) El reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas reguladoras de los campeonatos de deporte escolar.

c) Segurtasun-arauak edo arriskuak estaltzeko arauak betetzen ez dituzten eskola-kiroleko lehiaketak antolatzea, ez-betetze horrek hirugarrenentzako arrisku oso larriak eragiten baditu.

c) La organización de las competiciones de deporte escolar que incumplan las normas de seguridad y de cobertura de riesgos cuando tal incumplimiento genere riesgos muy graves para terceros.

d) Kirolariei, epailei, teknikariei, kirol-agintariei, ikusleei edo txapelketetan esku hartzen duten gainerako pertsonei eraso egitea, larderiatzea edo hertsatzea.

d) La agresión, intimidación o coacción a deportistas, jueces o juezas, técnicos o técnicas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en los campeonatos.

e) Agintekeriaz jokatzea.

e) Los abusos de autoridad.

f) Jokoaren edo lehiaketaren emaitza aurretik erabakitzea helburu duten ekintzak eta omisioak.

f) La realización de acciones u omisiones tendentes a predeterminar el resultado del juego o de la competición.

g) Dagozkien diziplina-organoen ebazpenak ez betetzea.

g) La no ejecución de las resoluciones de los órganos disciplinarios.

h) Kirolean indarkeria, sexismoa, arrazismoa, xenofobia, homofobia eta intolerantzia pizten duten adierazpen publikoak eta gainerako ekintzak.

h) Las declaraciones públicas y demás acciones que inciten a la violencia, al sexismo, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia y a la intolerancia en el deporte.

i) Kirolariak, haien laguntzaileak edo ikusleak bultzatzea kiroltasunik gabeko ekintzak gauzatzera.

i) La incitación a deportistas, acompañantes o público a acciones antideportivas.

j) Aktak eta derrigorrezko gainerako agiriak ez sinatu nahi izatea.

j) La negativa a firmar las actas y demás documentos que sea obligatorios.

k) Arau-hauste larriengatik edo oso larriengatik ezarritako zigorrak haustea.

k) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.

l) Arau-hauste larrietan berrerortzea.

l) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

12. artikulua.– Teknikarien eta zuzendarien arau-hauste larriak.

Artículo 12.– Infracciones graves del personal técnico y directivo.

Teknikariek eta zuzendariek egindako arau-hauste larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones graves cometidas por el personal técnico y directivo las siguientes:

a) Epaileak, teknikariak, kirolariak, kirol-agintariak, ikusleak edo txapelketetan esku hartzen duten gainerako pertsonak laidotzea eta iraintzea.

a) Los insultos y ofensas a jueces o juezas, técnicos o técnicas, deportistas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en los campeonatos.

b) Partidaren, probaren edo lehiaketaren garapen normala eragozten duen protesta, saioa bertan behera uztea ez badakar.

b) La protesta que altere el normal desarrollo del juego, prueba o competición, sin causar su suspensión.

c) Eskola-kiroleko lehiaketen araudia ez betetze hutsa.

c) El simple incumplimiento de la normativa de las competiciones de deporte escolar.

d) Eskola-kiroleko lehiaketetarako segurtasun-arauak ez betetzea, hirugarrenentzako arrisku larriak eragiten ez baditu.

d) El incumplimiento de las normas relativas a la seguridad de las competiciones de deporte escolar cuando no genere riesgos graves para terceros.

e) Kirol-lehiaketak eskatzen duen duintasunaren edo begirunearen aurkako jarduera nabarmen edo publikoa.

e) La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva.

f) Partida, proba nahiz lehiaketa bat atzeratzea edo aldi baterako zein behin betiko bertan behera uztea dakarren protesta edo jarduera kolektiboa.

f) La protesta o actuación colectiva que retrase o impida la celebración de un encuentro, prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o definitiva.

g) Kirol-lehiaketetan jarduerak egitea beharrezko titulaziorik edo baimenik gabe.

g) La realización de actividades en competiciones deportivas sin la debida titulación o autorización.

h) Arau-hauste arinengatik ezarritako zigorrak haustea.

h) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracción leve.

i) Arau-hauste arinetan berrerortzea.

i) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

13. artikulua.– Teknikarien eta zuzendarien arau-hauste arinak.

Artículo 13.– Infracciones leves del personal técnico y directivo.

Teknikariek eta zuzendariek egindako arau-hauste arintzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones leves cometidas por el personal técnico y directivo las siguientes:

a) Epaileei, teknikariei, kirolariei, kirol-agintariei, ikusleei edo txapelketetan esku hartzen duten gainerako pertsonei oharpenak egitea eragabekeriaz.

a) La formulación de observaciones a jueces o juezas, técnicos o técnicas, deportistas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en los campeonatos, así como al público asistente de manera que suponga una incorrección.

b) Epaileek eta kirolaren inguruko gainerako agintariek dagozkien zereginak betetzearren emandako aginduen eta jarraibideen aurrean jarrera pasiboa izatea edo horretan laguntzarik ez ematea.

b) La adopción de una actitud pasiva o falta de colaboración en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces o juezas y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.

c) Jokabide desegokia edo kiroltasunik gabekoa, arau-hauste larria edo oso larria ez badakar.

c) El comportamiento incorrecto o antideportivo que no constituya una infracción grave o muy grave.

d) Kirol-arauen aurkako jokabide nabarmenak, arau-hauste larri edo oso larri gisa sailkatuta ez badaude.

d) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la clasificación de graves o muy graves.

14. artikulua.– Erakundeen arau-hauste oso larriak.

Artículo 14.– Infracciones muy graves de entidades.

Arau-hauste oso larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

a) Taldeei edo parte-hartzaileei buruzko datu errealen eta agirien funtsezko aldaketa.

a) La alteración sustancial de los datos reales y documentos que tengan relación con los equipos o participantes.

b) Eskola-kiroleko lehiaketen arauak behin eta berriro ez betetzea, argi eta garbi.

b) El reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas reguladoras de las competiciones.

c) Segurtasun-arauak edo arriskuak estaltzeko arauak betetzen ez dituzten kirol-lehiaketetako jarduerak antolatzea, jarduera horiek hirugarrenentzako arrisku oso larriak eragiten badituzte.

c) La organización de las actividades integrantes de las competiciones deportivas que incumplan las normas de seguridad y de cobertura de riesgos cuando la realización de la actividad genere riesgos muy graves para terceros.

d) Epaile, kirolari, teknikari, kirol-agintari, ikusle edo kirol-lehiaketetan esku hartzen duten gainerako pertsonak erasotzea, larderiatzea edo hertsatzea.

d) La agresión, intimidación o coacción a jueces o juezas, deportistas, técnicos o técnicas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en las competiciones deportivas.

e) Jokoaren edo lehiaketaren emaitza aurretik erabakitzea helburu duten ekintza eta omisioak.

e) Las acciones u omisiones tendentes a predeterminar el resultado del juego o de la competición.

f) Bi partida edo probatan edo gehiagotan ez agertzea, justifikatu gabe.

f) La incomparecencia injustificada a dos o más partidos o pruebas.

g) Eskola-lizentziarik gabeko kirolariak jokalarien zerrendan sartzea.

g) La alineación de deportistas no provistos de la correspondiente licencia escolar.

h) Zehapen irmoz deskalifikatutako edo jokatzea galarazitako kirolariak jokalarien zerrendan sartzea.

h) La alineación de deportistas suspendidos o descalificados mediante sanción firme.

i) Partida, proba edo lehiaketa bat egitea eragozten duen edo aldi baterako zein behin betiko bertan behera uztea dakarren protesta edo jarduera kolektiboa.

i) La protesta o actuación colectiva que impida la celebración de un encuentro, prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o definitiva.

j) Kirolean indarkeria, sexismoa, arrazismoa, xenofobia, homofobia eta intolerantzia pizten duten adierazpen publikoak eta gainerako ekintzak.

j) Las declaraciones públicas y demás acciones que inciten a la violencia, al sexismo, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia y la intolerancia en el deporte.

k) Diziplina-zigorrak eta diziplina-organoen ebazpenak ez betetzea.

k) La inobservancia en la ejecución de las sanciones disciplinarias y las resoluciones de los órganos disciplinarios.

l) Arau-hauste larriengatik edo oso larriengatik ezarritako zigorrak haustea.

l) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracción grave o muy grave.

m) Arau-hauste larrietan berrerortzea.

m) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

15. artikulua.– Erakundeen arau-hauste larriak.

Artículo 15.– Infracciones graves de entidades.

Arau-hauste larritzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones graves:

a) Jokoaren, probaren edo lehiaketaren garapen normala eragozten duen protesta, saioa bertan behera uztea ez badakar.

a) La protesta que altere el normal desarrollo del juego, prueba o competición, sin causar suspensión.

b) Epaileak, teknikariak, kirolariak, kirol-agintariak, ikusleak edo txapelketetan esku hartzen duten gainerako pertsonak laidotzea eta iraintzea.

b) Los insultos y ofensas a jueces o juezas, técnicos o técnicas, deportistas, autoridades deportivas, espectadores y espectadoras y otros intervinientes en los campeonatos.

c) Kirol-lehiaketak eskatzen duen duintasunaren edo begirunearen aurkako jarduera nabarmen edo publikoa.

c) La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición deportiva.

d) Kirol-instalazioetako segurtasun eta higieneari buruzko arauak ez betetzea, bertaratzen diren pertsonentzako arrisku larria badakarte.

d) El incumplimiento de las normas relativas a la seguridad e higiene en las instalaciones deportivas cuando supongan un riesgo grave para las personas asistentes a las mismas.

e) Lehiaketen arauak ez betetze hutsa.

e) El simple incumplimiento de las normas reguladoras de las competiciones.

f) Segurtasun-arauak edo arriskuak estaltzeko arauak betetzen ez dituzten kirol-jarduerak antolatzea, jarduera horiek hirugarrenentzako arriskurik eragiten ez badute.

f) La organización de actividades deportivas que incumplan las normas de seguridad y de cobertura de riesgos cuando la realización de la actividad no genere riesgos para terceros.

g) Jokalarien zerrendan sartu behar ez diren kirolariak zerrenda horretan sartzea, arau-hauste oso larritzat hartu ez bada.

g) La alineación indebida de deportistas que no tenga calificación de infracción muy grave.

h) Erakundeko talderen baten jarduera kolektiboa, partida baten hasiera atzeratzea dakarrena edo normaltasunez jokatzea eragozten duena.

h) La actuación colectiva de alguno de sus equipos que retrase la iniciación o impida el normal desarrollo de un encuentro.

i) Partida edo proba baten hasiera edo berrastea nahita atzeratzea.

i) El retraso intencionado del inicio o la reanudación de un encuentro o prueba.

j) Erakundeko talderen bat partida batean ez agertzea, justifikaziorik gabe.

j) La incomparecencia injustificada a un partido de alguno de sus equipos.

k) Arau-hauste arinengatik ezarritako zigorrak haustea.

k) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracción leve.

l) Arau-hauste arinetan berrerortzea.

l) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

16. artikulua.– Erakundeen arau-hauste arinak.

Artículo 16.– Infracciones leves de entidades.

Arau-hauste arintzat hartuko dira honako hauek:

Se considerarán infracciones leves:

a) Epaileei, teknikariei, kirol-agintariei, kirolariei edo ikusleei oharpenak egitea eragabekeriaz.

a) La formulación de observaciones a jueces o juezas, técnicos o técnicas, autoridades deportivas, deportistas o público asistente de manera que suponga una incorrección.

b) Epaileek eta kirolaren inguruko gainerako kirol-agintariek dagozkien zereginak betetzearren emandako aginduen eta jarraibideen aurrean jarrera pasiboa izatea.

b) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces o juezas y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.

c) Kirol-arauen aurkako jokabide nabarmenak, arau-hauste larri edo oso larri gisa sailkatuta ez badaude.

c) La realización de conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la clasificación de graves o muy graves.

17. artikulua.– Zehapen arruntak.

Artículo 17.– Sanciones comunes.

1.– Arau-hauste oso larriak eginez gero, zigor hauek aplika daitezke:

1.– Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones muy graves serán las siguientes:

a) Lizentzia baliogabetzea, urtebeterako gutxienez, eta bost urterako gehienez.

a) Suspensión de licencia por plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.

b) Lizentzia kentzea.

b) Privación de licencia.

c) 6.010,12 eurotik 60.101,21 eurora bitarteko isuna.

c) Multa de cuantía comprendida entre 6.010,12 y 60.101,21 euros.

d) Kirol-esparrua ixtea, hiru partida edo probarako gutxienez, eta ikasturte edo denboraldi baterako gehienez.

d) Clausura de recinto deportivo desde tres encuentros o pruebas hasta un máximo de un curso o temporada.

e) Karguak eta funtzioak betetzeko gaitasungabetzea, urtebeterako gutxienez, eta bost urterako gehienez.

e) Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.

f) Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

f) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

g) Jokotik, probatik edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea.

g) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

h) Jokoak, probak edo lehiaketak ateak itxita egitea.

h) Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta cerrada.

i) Egun bati edo proba bati baino gehiagori dagozkion puntuak, partidak edo sailkapeneko postuak galtzea.

i) Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios equivalentes a más de una jornada o prueba.

2.– Arau-hauste larriak eginez gero, honako zigor hauek aplika daitezke:

2.– Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones graves serán las siguientes:

a) Lizentzia baliogabetzea, hilabeterako gutxienez, eta urtebeterako gehienez.

a) Suspensión de licencia por plazo de más de un mes y hasta un máximo de un año.

b) 601,01 eurotik 6.010,12 eurora bitarteko isuna.

b) Multa de cuantía comprendida entre 601,01 y 6.010,12 euros.

c) Kirol-esparrua ixtea, bi partida edo probarako gehienez.

c) Clausura de recinto deportivo hasta dos encuentros o pruebas.

d) Karguak eta funtzioak betetzeko gaitasungabetzea, urtebeterako gehienez.

d) Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por plazo de hasta un año.

e) Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

e) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

f) Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin-behingoz kanporatzea.

f) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

g) Jokoak, probak edo lehiaketak ateak itxita egitea.

g) Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta cerrada.

h) Egun bati edo proba bati dagozkion puntuak, partidak edo sailkapeneko postuak galtzea.

h) Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios equivalentes a una jornada o prueba.

i) Modu pribatuan ohartaraztea.

i) Amonestación privada.

j) Ohartarazpen publikoa.

j) Amonestación pública.

3.– Arau-hauste arinak eginez gero, honako zigor hauek aplika daitezke:

3.– Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones leves serán las siguientes:

a) Lizentzia baliogabetzea, hilabeterako gehienez.

a) Suspensión de licencia por plazo de hasta un mes.

b) 601,01 eurora arteko isuna.

b) Multa de hasta 601,01 euros.

c) Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.

c) Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.

d) Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin-behingoz kanporatzea.

d) Expulsión temporal del juego, prueba o competición.

e) Modu pribatuan ohartaraztea.

e) Amonestación privada.

f) Ohartarazpen publikoa.

f) Amonestación pública.

4.– Jardueragatik ordainsariak jasotzen dituzten erakunde, zuzendari eta teknikariei soilik jarri ahal zaizkie zigor ekonomikoak.

4.– Sólo se podrá poner la sanción de multa económica a las entidades y al personal directivo o técnico cuando perciban remuneraciones por su actividad.

5.– Dagokion diziplina-espediente bidez ezarritako zigorrak berehala bete behar dira, dagozkien errekurtsoen berri izan behar duten federazio-, administrazio- edo jurisdikzio-organoek kautelaz atzeratzeko duten gaitasunaren kalterik gabe.

5.– Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de las facultades de suspensión cautelar de que disponen los órganos federativos, administrativos o jurisdiccionales que deban conocer de los recursos pertinentes.

18. artikulua.– Kirolarien lizentzia baliogabetzeko zigorrak jartzeko irizpideak.

Artículo 18.– Criterios para la imposición de sanciones de suspensión de licencia a deportistas.

1.– Kirolariei ezarritako zigorrek izaera hezitzailea, prebentiboa eta zentzatzailea izango dute, batez ere.

1.– Las sanciones a los y las deportistas tendrán, fundamentalmente, un carácter educativo, preventivo y correctivo.

2.– Arau-hauste larrietan aplikatuko den zigorra lizentzia hilabete eta egun batez baliogabetzea izango da, gehienez ere urtebetez.

2.– Las sanciones que se aplicarán a las infracciones muy graves serán de suspensión de licencia por un plazo de un mes y un día hasta un máximo de un año.

3.– Arau-hauste larrietan aplikatuko den zigorra lizentzia bost egunez baliogabetzea izango da, gehienez ere hilabete batez.

3.– Las sanciones que se aplicarán a las infracciones graves serán de suspensión de licencia por un plazo de cinco días hasta un máximo de un mes.

4.– Arau-hauste arinetan aplikatuko den zigorra lizentzia bost egunez baliogabetzea izango da, gehienez ere.

4.– Las sanciones que se aplicarán a las infracciones leves serán de suspensión de licencia por un plazo de hasta cinco días.

5.– Zigor horiek beteko dira zigorra jarri eta hurrengo jardunalditik hasita, eta denboraldi hori eta hurrengoa har dezakete.

5.– Estas sanciones se cumplirán desde la jornada siguiente a la fecha en la que recaiga la sanción, y podrá abarcar tanto el curso o temporada vigente como la siguiente.

19. artikulua.– Arau-hausteen eta zigorren pilaketa.

Artículo 19.– Concurso de infracciones y sanciones.

1.– Bi arau-hauste edo gehiago egiten dituenari, arau-hauste horiei dagozkien zigorrak ezarriko zaizkio.

1.– Al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones.

2.– Arau-hausteak gertaera bakar bati badagozkio, edo batera gertatutako zenbait arau-hauste izanez gero, edo arau-hausteetako bat beharrezkoa balitz bestea egiteko, eta, egoerari erreparatuta, arduradunaren jokabidea gaitzesteko arrazoi gutxiago dagoela ikusiz gero, aurreko zenbakian xedatutako araua aplikatuko da, arau-hauste bakoitzarentzat xedatutako zigorretatik arinena ezarrita.

2.– Si la pluralidad de infracciones proviniese de un solo hecho o de varios realizados aprovechando idéntica ocasión, o una de las infracciones fuese medio necesario para la comisión de otra y, atendidas las circunstancias del caso, ello manifestara una menor reprochabilidad en la conducta del responsable, la regla establecida en el número precedente se aplicará imponiendo las sanciones menos graves de las establecidas para cada infracción.

20. artikulua.– Erakundeen diziplina-erantzukizuna.

Artículo 20.– Responsabilidad disciplinaria de las entidades.

1.– Erakundeak erantzule zuzenak dira, haien kide eta eskola-kiroleko lehiaketetan parte hartzaile diren pertsona fisikoek egindako arau-hausteengatik.

1.– Las entidades responden directamente de las infracciones cometidas por las personas físicas participantes en las competiciones de deporte escolar que pertenezcan a aquellas.

2.– Erakunde jakin bati lotutako pertsona fisikoek diziplina-arauetan aurreikusitako arau hausteak eginez gero, litekeena da erakunde horri zigorra jartzea, pertsona fisikoen aurka jar daitezkeen zigorren kalterik gabe.

2.– Las entidades podrán ser sancionadas cuando las personas físicas vinculadas a las mismas cometan las infracciones previstas en las normas disciplinarias, sin perjuicio de las sanciones que proceda contra las personas físicas.

3.– Erakundeen erantzukizuna zehazteko, egoera aztertuko da; kontuan hartuko dira, batez ere, alderdi hauek: aurrekariak izatea, erakundearen jarrera pasiboa edo arduragabea, pertsona fisiko erantzuleak identifikatzeko emandako laguntzaren maila, edo gertatutako jazoerak saihesteko hartutako neurriak.

3.– Para determinar la responsabilidad de las entidades se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes, especialmente la existencia de antecedentes, la actitud pasiva o negligente de la entidad, su grado de colaboración en la identificación de las personas físicas responsables o la adopción de medidas para evitar los hechos producidos.

21. artikulua.– Erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak.

Artículo 21.– Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

1.– Diziplina-erantzukizuna aldatzen duten inguruabarrak aringarriak edota larrigarriak izan daitezke.

1.– Las circunstancias que modifican la responsabilidad disciplinaria pueden ser atenuantes y agravantes.

2.– Inguruabar aringarriak dira:

2.– Son circunstancias atenuantes:

a) Arau-haustearen aurretik probokazio nahikoa gertatu izana.

a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la infracción, una provocación suficiente.

b) Berez damutu izana.

b) La de arrepentimiento espontáneo.

3.– Inguruabar larrigarriak dira:

3.– Son circunstancias agravantes:

a) Behin eta berriz gertatu izana.

a) La reiteración.

b) Prezioa.

b) El precio.

4.– Diziplina-organoek, kirol-arloko diziplina-ahalmena gauzatzean, egoki iritzitako mailako zigorra jar dezakete, gertaeren izaera, pertsona erantzulearen nortasuna, arau-haustearen ondorioak eta inguruabar larrigarri edo aringarriak aintzat hartuta.

4.– En el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva los órganos disciplinarios podrán imponer la sanción en el grado que estimen oportuno, atendiendo a la naturaleza de los hechos, la personalidad de la persona responsable, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

5.– Erantzukizuna arintzeko lagungarriak izan daitezkeen inguruabarrak egonez gero, kirolarien kasuan, maila arinagoko arau-hausteak aplikatuko dira, diziplina-araubidearen asmo hezitzailea kontuan hartuta.

5.– La concurrencia de circunstancias que contribuyan a atenuar la responsabilidad podrá conllevar, en el caso de las y los y las deportistas y en atención al espíritu educativo del régimen disciplinario, la aplicación de infracciones de inferior escala.

22. artikulua.– Erantzukizuna azkentzeko kausak.

Artículo 22.– Causas de extinción de la responsabilidad.

1.– Kirol-arloko diziplina-erantzukizuna iraungitzen da betiere:

1.– La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue en todo caso:

a) Zehapena betetzen denean.

a) Por cumplimiento de la sanción.

b) Arau-haustea preskribatuz gero.

b) Por prescripción de la infracción.

c) Zigorra preskribatuz gero.

c) Por prescripción de la sanción.

d) Errua egotzitako edo zigortutako pertsona hilez gero.

d) Por fallecimiento de la persona inculpada o sancionada.

e) Errua egotzitako edo zigortutako erakundea deseginez gero.

e) Por extinción de la entidad inculpada o sancionada.

f) Zigorra barkatuz gero.

f) Por condonación de la sanción.

2.– Eskola-lizentzia edo eskola-kiroleko lehiaketetako izenemate-titulu analogoa galdu izana, ezarritako zigorren eraginkortasunari eragin arren, ez da izango diziplina-erantzukizuna iraungitzeko kausa.

2.– La pérdida de la licencia escolar o el título de inscripción análogo en las competiciones de deporte escolar, aun cuando pueda afectar en algunos casos a la efectividad de las sanciones impuestas, no será causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria.

23. artikulua.– Arau-hausteak eta zigorrak preskribatzea.

Artículo 23.– Prescripción de infracciones y sanciones.

1.– Arau-hauste oso larriak hiru urteren buruan preskribatuko dira, arau-hauste larriak urtebeteren buruan, eta arau-hauste arinak hilabeteren buruan, arau-haustea egindako egunetik kontatzen hasita. Arau-haustea baldin bada luzaroan egindako jarduera batetik sortua, jarduera hori amaitutako egunetik edo arau-haustea gauzatutako azken ekitalditik hasi behar da kontatzen.

1.– Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción el día en que la infracción se hubiere cometido. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con que la infracción se consuma.

2.– Preskripzio-epea etengo da diziplina-prozeduraren hasiera jakinarazten den unean. Prozedura hilabetetik gora geldirik badago, prozeduraren mende dagoen pertsona edo erakunde erantzuleari egotzi ezin zaion kausagatik, dagokion epeak aurrera egingo du berriz ere.

2.– El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se notifique la iniciación del procedimiento disciplinario. Si este procedimiento permanece paralizado durante más de un mes, por causa no imputable a la persona o entidad responsable sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente.

3.– Arau-hauste oso larriak hiru urteren buruan preskribatzen dira, arau-hauste larriak urtebeteren buruan, eta arau-hauste arinak hilabeteren buruan, zigorra ezartzeko ebazpenak irmotasuna hartutako egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edota, zigorra betetzen hasi bada, zigor betetzea hautsitako egunetik kontatzen hasita.

3.– Las sanciones prescriben a los tres años, al año o al mes según se trate de sanciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se quebrante su cumplimiento si éste hubiera comenzado.

4.– Zigorraren preskripzioa etengo da betearazteko prozedura hasten bada, zigortua jakinaren gainean jarrita. Zigortuari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik prozedura geldituz gero, hilabete bete eta hurrengo egunean hasiko da berriz preskripzioa epe osorako.

4.– Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del sancionado, del procedimiento de ejecución. La prescripción se reanudará, por la totalidad del plazo, desde el día siguiente a aquél en que se cumpla un mes de paralización del procedimiento por causa no imputable al sancionado.

Betearazteko prozeduraren helburua lortzera bideratutako edozein jarduera egiteak, helburu horren neurrikoa bada, galarazi egingo du prozedura gelditutzat jotzea, nahiz eta jarduera hori ez egon berariaz jasota prozedura-arauan, betiere organo eskudunak erabaki badu eta behar bezala dokumentatuta badago.

La realización de cualquier actuación encaminada al logro de la finalidad del procedimiento de ejecución y razonablemente proporcional a dicha finalidad impedirá considerar paralizado el procedimiento, aunque tal actuación no esté expresamente prevista en la norma procedimental, siempre que la misma haya sido acordada por el órgano competente y se encuentre debidamente documentada.

Halaber, betearazpena epaileen erabakiz eteten bada, zigorraren preskripzioa ere eten egingo da, eta dagokion epea oso-osorik kontatzen hasiko da berriro, epaileen etena bete eta hurrengo egunetik aurrera.

También interrumpirá la prescripción de la sanción la suspensión judicial de su ejecutividad, comenzándose a contar de nuevo la totalidad del plazo correspondiente desde el día siguiente a aquél en que la suspensión judicial quede alzada.

24. artikulua.– Diziplina-erantzukizunak eta erantzukizun penalak aldi berean gertatzea.

Artículo 24.– Concurrencia de responsabilidades disciplinarias y penales.

1.– Kirol-arloko diziplina-organoek, ofizioz edo alderdi interesdunaren eskariz, ministerio fiskalari jakinarazi beharko dizkiote delitu edo hutsegite penal izan daitezkeen gertaerak. Horrelakoetan, kirol-arloko diziplina-organoek prozedura etetea erabakiko dute, epaileak ebazpena eman arte.

1.– Los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte interesada, comunicar al Ministerio Fiscal aquellos hechos que pudieran revestir carácter de delito o falta penal. En este caso, los órganos disciplinarios deportivos acordarán la suspensión del procedimiento hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.

2.– Aurrekoa gorabehera, kirol-arloko diziplina-organoek behar diren babes-neurriak har ditzakete.

2.– No obstante lo anterior, los órganos disciplinarios deportivos podrán adoptar las medidas cautelares necesarias.

25. artikulua.– Diziplina-erantzukizunak eta administrazio-erantzukizunak aldi berean gertatzea.

Artículo 25.– Concurrencia de responsabilidades disciplinarias y administrativas.

1.– Gertaera berbera dela-eta, batetik, ekainaren 11ko 14/1998 Legearen XI. tituluan araututako administrazio-erantzukizunak eta, bestetik, diziplina-erantzukizunak eskatu ahal badira, kirol arloko diziplina-organoek, ofizioz edo alderdi interesdunaren eskariz, horren berri eman beharko diote administrazio-organo eskudunari, eta, horrez gainera, diziplina-prozedura tramitatu ahal izango da.

1.– En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a las responsabilidades administrativas reguladas en el Título XI de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco y a responsabilidades disciplinarias, los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte, comunicarlo al órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la tramitación del procedimiento disciplinario.

2.– Diziplina-organoek izanez gero administrazio-erantzukizuna baino ez dakarten gertaeren berri, administrazio-organo eskudunei jakinaraziko dizkiete aurrekariak.

2.– Cuando los órganos disciplinarios deportivos tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar exclusivamente a responsabilidad administrativa darán traslado de los antecedentes a los órganos administrativos competentes.

3.– Pertsona bati ez zaio inolaz ere zigor bikoitza jarriko gertaera berberengatik eta babestutako ondare juridiko berberengatik.

3.– En ningún caso se impondrá a la misma persona una doble sanción por los mismos actos y en función de los mismos bienes jurídicos protegidos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
DIZIPLINA PROZEDURAK
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES

26. artikulua.– Irizpide orokorrak.

Artículo 26.– Normas generales.

1.– Kirol-lehiaketa bakoitzari dagozkion xedapenek aurreikus eta arau ditzakete diziplina araubidea aplikatzeko prozedura-sistemak, kapitulu honetan ezarritako arauen arabera.

1.– Las disposiciones de cada competición deportiva podrán prever y regular los sistemas procedimentales para la aplicación del régimen disciplinario, de acuerdo con las reglas establecidos en el presente Capítulo.

2.– Prozedurek uztartu behar dituzte, batetik, diziplina-organoen jarduera azkar eta eraginkorra, eta, bestetik, interesdunen entzute-, babes- eta errekurtso-eskubideak.

2.– Los procedimientos habrán de conjugar la posibilidad de actuación rápida y eficaz de los órganos disciplinarios con la salvaguarda de los derechos de audiencia, defensa y recurso de las personas interesadas.

3.– Kirol-diziplinan interesduntzat hartuko dira, espedienteak zuzenean eragindako pertsona eta entitateez gain, erabakien ondorioz eskubide edo interes legitimoetan onerako edo kalterako ondorioak izango dituzten pertsonak.

3.– En la disciplina deportiva se considerarán interesados, además de las personas o entidades directamente afectadas por el expediente, todas aquellas personas a cuyo favor o en cuyo perjuicio se derivasen derechos o intereses legítimos en relación con los efectos de las resoluciones adoptadas.

4.– 8.a) eta 11.e) artikuluetan aurreikusita dauden eta sexu erasotzat edo tratu txartzat jo daitezkeen arau-hausteei dagokienez, «Etxean tratu txarrak eta sexu erasoak pairatzen dituzten emakumeei ematen zaien arreta hobetzeko Erakunde arteko II. Hitzarmenak» hezkuntza-arlorako onetsitako jarduera-protokoloa aplikatu beharko da, hor aurreikusita baitago orobat «Ikastetxeetako jarduera-gidaliburua, berdinen arteko tratu txarrak direla-eta» delakoan aurreikusitako jarduera-protokoloan ezarritakoa aplikatuko dela (gidaliburu hori hezkuntza arloaren eskumena duen Sailak prestatu du).

4.– Respecto a aquellas infracciones contempladas en los artículos 8.a) y 11.e) que puedan considerarse violencia sexual o maltrato se deberá aplicar el protocolo de actuación aprobado para el ámbito educativo por el «II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual» que prevé, igualmente, la aplicación de lo establecido en el protocolo de actuación recogido en la «Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales», elaborada por el Departamento competente en materia de educación.

5.– Dekretu honetan araututako diziplina-prozeduretan, pertsona fisikoei eta juridikoei bermatuko zaie hautatzen duten hizkuntza erabiltzeko eta hizkuntza horretan ahoz nahiz idatziz harremana izateko eskubidea izango dutela, euskaraz nahiz gaztelaniaz alegia.

5.– En los procedimientos disciplinarios regulados en este Decreto se garantizará el derecho que tienen las personas físicas y jurídicas a utilizar y ser atendidos en la lengua que elijan, euskera o castellano, tanto oralmente como por escrito.

27. artikulua.– Kirol-arloko diziplina-prozeduraren faseak.

Artículo 27.– Fases del procedimiento disciplinario deportivo.

1.– Kirol-arloko diziplina-prozedurak hiru fase izango ditu:

1.– El procedimiento disciplinario deportivo, constará de tres fases:

a) Hasiera.

a) Incoación.

b) Instrukzioa.

b) Instrucción.

c) Ebazpena.

c) Resolución.

2.– Diziplina-organo eskudunak hasiko du diziplina-espedientea, bai ofizioz, salaketa arrazoituaren ondorioz edo foru-organoetako eta Eusko Jaurlaritzako kirol-arloko zuzendari eskudunen eskariz, bai interesdunak eskatuta.

2.– La incoación del expediente disciplinario se realizará por el órgano disciplinario competente, bien de oficio, como consecuencia de denuncia o petición razonada de los directores o directoras competentes en el área de deportes de los órganos forales y del Gobierno Vasco, bien a instancia de parte interesada.

3.– Administrazioak ofizioz bultzatuko du prozedura izapide guztietan.

3.– El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.

28. artikulua.– Espedienteen pilaketa.

Artículo 28.– Acumulación de expedientes.

Kirol-arloko diziplina-organoek erabaki dezakete espedienteak pilatzea, baldin eta arrazoizko antzekotasun subjektibo edo objektibo nahikoa badute, eta antzekotasun horren ondorioz egoki izanez gero guztiak batera izapidetzea eta ebazpen bakarra ematea.

Los órganos disciplinarios deportivos podrán acordar la acumulación de expedientes cuando concurran las circunstancias de identidad o analogía razonable y suficiente, de carácter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejable la tramitación y resolución única.

29. artikulua.– Kautelazko neurriak.

Artículo 29.– Medidas cautelares.

1.– Diziplina-ahalmena gauzatzeko eskumena duen organoak ahalmena izango du beharrezkoak iruditzen zaizkion kautelazko neurriak hartzeko, prozeduraren edozein momentutan, interesdunei entzunaldia eman ondoren (normalean bost egunez eman beharko die entzunaldia) eta ebazpen arrazoituaren bidez, helburu hauetakoren bat betetzeko: eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzea, prozedura oztopatzen ez uztea, auzipetutako gertaeren edo antzekoen jarraipena edo errepikapena galaraztea, eragindako kalteen jarraipena eragoztea, edo kalteak arintzea.

1.– El órgano competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria podrá en cualquier momento del procedimiento, previa audiencia de los interesados y las interesadas por plazo común de cinco días y mediante acuerdo motivado, adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o impedir la obstaculización del procedimiento, o para evitar la continuación o repetición de los hechos enjuiciados u otros de similar significación o el mantenimiento de los daños que aquéllos hayan ocasionado o para mitigarlos.

2.– Aurreko zenbakian adierazitako aurretiko entzunaldia ordezka daiteke, epe berdinean egindako ondorengo alegazioen bidez, ikusten bada kautelazko neurriek, aurretiko entzunaldiaren izapidea egin arte atzeratuz gero, eraginkortasuna galduko dutela.

2.– La audiencia previa a que se refiere el número precedente podrá sustituirse por unas alegaciones posteriores en idéntico plazo, en los supuestos en que las medidas cautelares necesarias perderían su virtualidad si se pospone su adopción hasta la realización del trámite de audiencia previa.

3.– Ezin da hartu kautelazko neurririk, interesdunei kalte konponezina edo konponbide zaila duena dakarkienik edota legeek babestutako eskubideak zapaltzen dituenik.

3.– No se podrán dictar medidas cautelares que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados y las interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4.– Kautelazko neurriak hartzean, proportzionaltasun-irizpideak kontuan hartuko dira, erruztatuari eragingo zaizkion kalteak eta lehenengo atalean adierazitako helburuetatik kasu bakoitzean aintzat hartu beharrekoak neurtuta. Betiere neurri egokiena edo neurri-multzo egokiena aukeratu behar da, aipatu helburuak zentzuz lortzea eta erruztatuari kalterik txikiena egitea eta indarraldiaren ostean errazen lehengoratuko diren ondorioak eragitea xede hartuta.

4.– En la adopción de las medidas cautelares se estará al criterio de la proporcionalidad, considerando equilibradamente los perjuicios que las mismas ocasionen al inculpado y los objetivos de entre los fijados en el apartado primero que en cada caso concurran, debiéndose optar siempre por la medida o medidas que, logrando razonablemente los citados objetivos, menos daño ocasionen al inculpado y más fácil sea la reparación de sus efectos tras su vigencia.

5.– Kautelazko neurriak ezingo dira luzatu kasu zehatz bakoitzean kautelazko helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den denbora baino gehiago.

5.– Las medidas cautelares no podrán prolongarse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

6.– Kautelazko neurriak erabakitzen dituen organoak baliogabetu egin behar ditu neurri horiek, ofizioz edo alde batek eskatuta, egiaztatuz gero kasu zehatz horretan kautelazko helburuak betetzeko ez direla jada beharrezkoak.

6.– El órgano que hubiese acordado las medidas cautelares las revocará, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

7.– Organo horrek egiaztatzen badu, ofizioz edo alde batek eskatuta, kautelazko erabakia hartzean kontuan hartutako egoera aldatu dela, erabakia aldatuko du: erabakitako kautelazko neurriak aldatuko ditu, edo haien ordez beste neurri batzuk jarriko ditu, egoera berriaren eta 4. zenbakiko atalean xedatutako irizpideen arabera.

7.– Cuando dicho órgano constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión cautelar, cambiará ésta, modificando las medidas cautelares acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva situación y siguiendo los criterios de selección establecidos en el párrafo 4 del presente artículo.

8.– Kautelazko neurriak kausa hauengatik amaitzen dira:

8.– Las medidas cautelares se extinguen por las siguientes causas:

a) Kautelazko neurriak hartzeko prozedura ebazpen bidez amaituta. Dagokion administrazio errekurtsoa ebazteko organo eskudunak euts diezaieke erabakitako neurriei edo beste neurri batzuk har ditzake, arrazoiak adierazita, errekurtsoari buruzko ebazpena eman arte.

a) Por la resolución que ponga término al procedimiento en que se hubiesen acordado. El órgano competente para resolver el recurso administrativo de que se trate podrá, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.

b) Diziplina-prozedura iraungita.

b) Por la caducidad del procedimiento disciplinario.

30. artikulua.– Epaileen aktak.

Artículo 30.– Actas arbitrales.

1.– Eskola-kiroleko lehiaketetako probak edo partidak direla-eta epaileek egindako aktak beharrezko frogagiri dira, bai eta akta horien luzapenak edo argitzeak ere, ofizioz zein diziplina-organoek eskatuta eginak.

1.– Las actas suscritas por los jueces o juezas con ocasión del desarrollo de las pruebas o encuentros de las competiciones de deporte escolar constituyen medio documental de prueba, así como las ampliaciones o aclaraciones a las mismas, bien de oficio, bien a solicitud de los órganos disciplinarios.

2.– Arau-hausteak hautemateari dagokionez, aipatu aktak zuzentzat hartzen dira. Hala ere, prozedurarako eta ebazpena emateko garrantzitsuak izan daitezkeen gertaerak egiazta daitezke, zuzenbidean onargarria den edozein frogabide erabilita.

2.– En la apreciación de las infracciones, las actas citadas se presumen ciertas. No obstante lo anterior, los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PROZEDURA ARRUNTA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

31. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 31.– Inicio del procedimiento.

1.– Kirol-arloko diziplina-prozedura, atal honetan arautzen dena, organo eskudunak hasiko du, ebazpen bidez. Ebazpen horretan adierazi behar da espedientea izapidetzeaz arduratuko den izapidegilearen edo idazkariaren izendapena.

1.– El procedimiento disciplinario deportivo, regulado en la presente Sección, se iniciará por el órgano competente mediante resolución que deberá contener el nombramiento de Instructor o Instructora y Secretario o Secretaria a cuyo cargo estará encomendada la tramitación del expediente.

2.– Ebazpen hori interesdunei jakinaraziko zaie.

2.– Dicha resolución será notificada a los interesados y las interesadas.

32. artikulua.– Abstentzioa eta errefusapena.

Artículo 32.– Abstención y recusación.

1.– Izapidegileari eta idazkariari aplikatzen zaizkie administrazio-prozedura erkiderako indarrean dagoen legedian aurreikusitako parte ez hartzeko eta errefusatzeko kausak.

1.– Al Instructor o Instructora y al Secretario o Secretaria son de aplicación las causas de abstención y recusación previstas en la legislación vigente para el procedimiento administrativo común.

2.– Errefusatzeko eskubidea diziplina-espedientea erabakitzeko organo eskudunaren aurrean gauza daiteke. Dagokion araudian beste epe bat ezarri ezean, hiru laneguneko epean gauza daiteke errefusatzeko eskubidea, izendapenaren ebazpenaren berri izan eta hurrengo egunetik hasita.

2.– El derecho de recusación podrá ejercerse ante el órgano competente para resolver el expediente disciplinario. En caso de no establecerse un plazo diferente en la correspondiente normativa, podrá ejercerse en el plazo de tres días hábiles a contar del siguiente al que tengan conocimiento de la resolución de nombramiento.

3.– Organo eskudunak Zuzenbidearekin bat etorriz hartuko du erabakia, bost laneguneko epean, dagokion araudian bestelako eperik jartzen ez badu behintzat.

3.– El órgano competente acordará lo que proceda en Derecho en el plazo de cinco días hábiles, salvo que se establezca un plazo diferente en la correspondiente normativa.

4.– Hartzen den ebazpenaren aurka, ezin izango da errekurtsorik jarri, baina errefusapena alegatu ahal izango da, hain zuzen ere administrazio-errekurtsoa edo jurisdikzio-errekurtsoa (dagokionean dagokiona) aurkeztean prozedurari amaiera ematen dion egintzaren aurka.

4.– Contra la resolución adoptada no procederá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al formularse el recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda, contra el acto que ponga fin al procedimiento.

33. artikulua.– Frogatzeko fasea.

Artículo 33.– Fase probatoria.

1.– Espedientea hasi ondoren, eta, izapidegilearen proposamenak aintzat hartuta, diziplina organo eskudunak beharrezkotzat jotako kautelazko neurriak hartu aurretik –halakorik balego–, frogatzeko fasea irekiko du izapidegileak, hogeita hamar egun baliodunez. Epe horretan egingo dira gertaerak argitzeko eta gertaera horien ondorioz sortutako erantzukizunak zehazteko beharrezko froga-eginbideak. Hala ere, dagokion araudiak ezar dezake beste eperen bat.

1.– Incoado el expediente, y previa la adopción en su caso de las medidas cautelares que el órgano disciplinario competente estimare necesarias a propuesta del Instructor o Instructora, éste abrirá la fase probatoria, por un plazo de treinta días hábiles, durante el cual se practicarán cuantas diligencias de prueba sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades derivadas de los mismos. Dicho plazo se entiende sin perjuicio del que se pueda establecer en la normativa correspondiente.

2.– Izapidegileari dagokio egin beharreko froga-eginbideak erabakitzea, berak proposatutakoari edo interesdunen eskariari jarraiki. Horretarako, interesdunek idatziz aurkeztu behar dute eskaria, aurreko paragrafoan adierazitako epean, eta interesdun horiei jakinarazi behar zaie agindutako edo onartutako probak egiteko lekua, eguna eta ordua.

2.– Corresponderá al Instructor o Instructora la determinación de las diligencias de prueba a practicar, bien a instancia suya o bien a petición presentada por escrito por los interesados y las interesadas dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, debiendo comunicarse a dichos interesados el lugar, día y hora de celebración de las pruebas ordenadas o admitidas.

3.– Zuzenbidean onargarri den edozein frogabidez egiazta daitezke prozedura ebazteko garrantzitsuak diren gertaerak.

3.– Los hechos relevantes para la tramitación y resolución del expediente podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

4.– Izapidegileak proba-eskabidea onartzeari edo ukatzeari buruz hartutako erabakien aurka ezin da errekurtsorik jarri. Hala ere, interesdunak errepika dezake eskaera, bai ebazpenaren aurreko entzunaldian, bai ebazpen horren aurka egoki diren eta aurkezten dituen errekurtsoetan.

4.– Contra los acuerdos del Instructor o Instructora sobre aprobación o denegación de práctica de prueba no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que por la persona interesada se reproduzca su petición tanto en el trámite de audiencia previo a la resolución como en los recursos que contra dicha resolución procedan y formule.

34. artikulua.– Karguen plegua.

Artículo 34.– Pliego de cargos.

1.– Egindako jarduerak ikusita, izapidegileak kargu-orri bat beteko du, eta kargu-orri horretan adieraziko ditu egotzitako gertaerak, egindako proben emaitzak –halakorik balego– eta espedienteari buruzko ebazpen-proposamena.

1.– A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor o Instructora formulará un pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados, el resultado de las pruebas que, en su caso, se hubieren practicado y la propuesta de resolución del expediente.

2.– Hori guztia jakinaraziko zaie interesdunei, beren eskubide eta interesen defentsan egoki iritzitakoa adieraz dezaten, hamabost egun balioduneko epean, jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

2.– Todo ello será notificado a las personas interesadas para que, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación, manifiesten lo que estimen conveniente en defensa de sus derechos e intereses.

3.– Kargu-orriari eta ebazpen-proposamenari erantzun ondoren, edo erantzuteko epea interesdunek izapiderik egin gabe amaitu ostean, izapidegileak espedientea helaraziko dio ebazpena hartzeko eskumena duen organoari, hasierako proposamenari eutsita edo aldaketa arrazoidunak eginda, hala badagokio, aurkeztutako alegazioak ikusita.

3.– Contestado el pliego de cargos y propuesta de resolución, o transcurrido el plazo señalado sin haberse evacuado el trámite por los interesados y las interesadas, el Instructor o Instructora elevará el expediente al órgano competente para resolver, manteniendo su propuesta de resolución inicial o, en su caso, modificándola de forma motivada y a la vista de las alegaciones que se hubieren formulado.

35. artikulua.– Epeak murriztea eta luzatzea.

Artículo 35.– Reducción y prórroga de plazos.

1.– Instrukziogileak lege honetan xedatutako alegazio-izapideak egiteko epeak murritz ditzake, arrazoituz gero, alderdi hauek kontuan hartuta: gertaerak larriak ez izatea, inplikatutako gai juridikoak gutxi eta konplexutasun txikikoak izatea, eta aipatu izapideak egiteko interesdunen eskura jarritako agiri eta probak gutxi eta ez oso konplexuak izatea.

1.– El instructor podrá, motivadamente, acortar los plazos para la realización de los trámites de alegaciones establecidos en este Decreto, en atención a la menor gravedad de los hechos considerados y al número y escasa complejidad de las cuestiones jurídicas implicadas y de los documentos y pruebas que aquél haya puesto a disposición de los interesados y las interesadas para evacuar dichos trámites.

2.– Aipatu alegazio-izapideak eta frogatzeko epea luza ditzake izapidegileak, arrazoituz gero, behin bakarrik eta dekretu honetan, dekretu honen garapenerako foru-organoek emandako arauetan edo erakunde antolatzaileek onartutako diziplina-xedapenetan ezarritako denboraz, gehienez ere, baldin eta, egin beharreko proben kopuru eta izaeragatik, egoera faktikoen eta aztertutako gai juridikoen konplexutasunagatik edo kasu egin daitezkeen beste arrazoi batzuengatik, luzapen hori beharrezkoa bada gertaerak eta erantzukizunak egoki zehazteko edo inputatuen defentsa eraginkorra bermatzeko.

2.– El instructor podrá, motivadamente, prorrogar los plazos de dichos trámites de alegaciones y el del periodo de prueba, por una sola vez e idéntico o inferior tiempo al establecido en este Decreto, en la normativa de los órganos forales dictada en desarrollo del mismo o en las disposiciones disciplinarias que aprueben las entidades organizadoras, siempre que, por el número y la naturaleza de las pruebas a practicar, la complejidad de las situaciones fácticas y cuestiones jurídicas analizadas u otras razones atendibles, sea preciso para lograr la adecuada determinación de los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa de los imputados.

3.– Luzapenak irauten duen bitartean, dekretu honen 37. artikuluan xedatutako sei hilabeteko epeak ez du aurrera egingo.

3.– Mientras dure la prórroga no correrá el plazo de seis meses establecido en el artículo 37 de este Decreto.

36. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 36.– Resolución.

1.– Organo eskudunaren ebazpenak espedientea amaitzea ekarriko du. Ebazpen hori hamabost eguneko epean eman behar da, izapidegileak espedientea helarazitako egunetik kontatzen hasita, dagokion lehiaketaren araudian beste epe bat adierazi ezean.

1.– La resolución del órgano competente pondrá fin al expediente, habiendo de ser dictada en el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la elevación del expediente por el Instructor o Instructora salvo que se establezca otro plazo diferente en la correspondiente normativa de las competiciones.

2.– Ebazpena eman aurretik, eskumena duen organoak agin dezake interesdunek bere garaian proposatutako froga-eginbideak, gauzatu gabe geratu zirenak (izapidegileak eskabideari uko egin ziolako, edo proposamengileari egotzi ezin zaion beste arrazoiren batengatik), azkenean egitea, hobeto hornitzeko, ebazpena emateko epea bertan behera utzita.

2.– Antes de dictar la resolución, el órgano competente para resolver podrá ordenar la práctica, para mejor proveer y con suspensión del término para dictar la resolución, de las diligencias de prueba que hubieren sido propuestas por los interesados y las interesadas en su momento oportuno y no se hubieren finalmente practicado, por denegación del Instructor o Instructora, o por cualquier otra causa no imputable al propio proponente.

37. artikulua.– Diziplina-espedientearen iraungitzea.

Artículo 37.– Caducidad del expediente disciplinario.

1.– Prozedura hasi eta sei hilabeteko epean ebazpenik ez bada jakinarazi, prozedura iraungiko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, herri-administrazioen araubide juridikoarenak eta administrazio prozedura erkidearenak, xedatutakoari jarraiki, eta lege horretan adierazitako ondorioekin.

1.– Si no hubiera sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste en los términos y con las consecuencias que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Sei hilabeteko epe hori eten egingo da dekretu honetan xedatutako kasuetan, bai eta interesdunei egotz dakizkiekeen kausengatik prozedura geldirik dagoen bitartean ere.

2.– El transcurso el referido plazo de seis meses quedará interrumpido, además de en los casos que así se establecen en este Decreto, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a los interesados y las interesadas.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
EZOHIKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

38. artikulua.– Izapideak.

Artículo 38.– Trámites.

1.– Kirol-modalitate bakoitzeko arauek aurreikus dezakete ezohiko diziplina-prozedura bat, diziplina organoen berehalako esku-hartzea behar duten joko- eta lehiaketa-arauak ezagutzeko eta zigorrak ezartzeko, eskola-kiroleko lehiaketak normaltasunez jokatzea berma dadin.

1.– Las disposiciones reglamentarias de cada modalidad deportiva podrán prever un procedimiento disciplinario extraordinario para el conocimiento y sanción de las reglas de juego o de competición que requieran una intervención inmediata de los órganos disciplinarios para garantizar el normal desarrollo de las competiciones de deporte escolar.

2.– Jokoan edo lehiaketan egindako arau-hausteak epaileen aktetan edo eranskinetan jasota egonez gero, entzunaldia izapidetzeko ez da beharrezkoa izango diziplina-organoak aurretiaz eskaera egitea. Interesdunek ahoz edo idatziz aurkez ditzakete zuzenbidez egoki iritzitako alegazio edo adierazpenak, aipatu agirien, probaren edo partidaren edukiari dagokionez, frogagiriak erantsita, halakorik balego.

2.– Tratándose de infracciones cometidas durante el curso del juego o de la competición que consten en las actas de los jueces o las juezas, o en sus anexos, el trámite de audiencia no precisará de requerimiento previo por parte del órgano disciplinario y los interesados y las interesadas podrán exponer ante el mismo, en forma verbal o escrita, las alegaciones o manifestaciones que, en relación con el contenido de los meritados documentos o con la prueba o encuentro, consideren convenientes a su derecho, aportando en su caso, las pruebas pertinentes.

3.– Eskubide hori gauzatzeko epea amaituko da partidaren edo probaren egunetik kontatzen hasi eta bigarren lanegunean, 14:00etan. Une horretan diziplina-organoaren idazkaritzan egon behar dute alegazio guztiek. Epe hori ulertu behar da dekretu hau aplikatuz egingo diren eskola kiroleko txapelketetarako onetsitako diziplina-arauetan jaso daitezkeen epe desberdinen kalterik gabe; bereziki, denbora laburrean partida eta proba ugari pilatzen diren txapelketetako finaletan.

3.– Tal derecho podrá ejercerse en un plazo que concluirá a las 14:00 horas del segundo día hábil siguiente al del partido o prueba de que se trate, momento en el que deberán obrar en la secretaria del órgano disciplinario las alegaciones que se formulen. Tal plazo se entiende sin perjuicio del plazo diferente que puedan contemplar las normas disciplinarias que se aprueben con ocasión de la celebración de campeonatos de deporte escolar en aplicación de este Decreto, especialmente en aquellos campeonatos finales donde se concentran los encuentros y pruebas en pequeños periodos de tiempo.

4.– Ezohiko prozedura horietan, diziplina-organoek batera egin ditzakete interesdunek alegazioak (idatzizkoak izan beharrean ahozkoak izatea ere erabaki dezakete) eta frogak aurkezteko izapideak. Azken horien artean, partidako epaileen aktak eta dagokion ordezkariaren txostenak garrantzi handikoak izango dira. Gainera, probak edo lehiaketak normaltasunez aurrera jarraitzeko beharrezkoak diren ebazpenak prestutasunez hartu behar dira.

4.– Los órganos disciplinarios podrán celebrar simultáneamente en estos procedimientos extraordinarios los trámites de alegaciones de los interesados y las interesadas, pudiendo disponer que los trámites sean orales en lugar de escritos, y el de práctica de pruebas, entre las cuales tendrán especial relevancia el acta arbitral del encuentro y los informes del delegado correspondiente, dictando sus resoluciones con la urgencia que requiera el normal desarrollo o continuación de la prueba o competición.

5.– Halaber, diziplina-organoak aldi baterako galerazpenak edo kautelazko beste edonolako neurriak har ditzake, behar izanez gero.

5.– El órgano disciplinario podrá igualmente adoptar suspensiones provisionales o cualquier otra medida cautelar que fuere necesaria.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
JAKINARAZPENAK ETA ERREKURTSOAK
NOTIFICACIONES Y RECURSOS

39. artikulua.– Jakinarazpenak.

Artículo 39.– Notificaciones.

1.– Kirol-arloko diziplina-prozeduretan emandako ebazpenak arrazoituak izan behar dira, eta interesdunei jakinarazi behar zaizkie. Ebazpenaren eduki osoa jakinarazi behar da, eta adierazi egin behar da kasu bakoitzean zer errekurtso jar daitekeen, zein organoren aurrean eta zein epetan. Dagokion araudian beste epe bat xedatzen ez bada, jakinarazpen horiek hamar eguneko epean egingo dira, ebazpena ematen den egunetik aurrera.

1.– Las resoluciones dictadas en los procedimientos disciplinarios deportivos deberán ser motivadas y notificadas a las personas interesadas. Se comunicará el texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. En caso de no establecerse un plazo diferente en la correspondiente normativa, tales notificaciones se realizarán en el plazo máximo de diez días a partir de su adopción.

2.– Jakinarazpen horiek interesdunen helbidera edo egoitza sozialera bidaliko dira. Edozein bide erabili ahal izango da jakinarazpena egiteko, betiere, egiaztatzeko aukera ematen badu interesdunek jakinarazpena jaso izana, eguna, identitatea eta jakinarazitako egintzaren edukia. Kirolarien kasuan, parte hartzen duten ikastetxeen, kirol-kluben edo kirol-elkarteen bidez egingo dira jakinarazpenak.

2.– Las notificaciones se realizarán en el domicilio o sede social de los interesados y las interesadas, mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por dichas personas interesadas o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En el caso de las y los y las deportistas participantes, las notificaciones se realizarán a través de los centros escolares, clubes deportivos o agrupaciones deportivas con los que participen.

3.– Ebazpenaren garrantziari erreparatuta, diziplina-organoak xeda dezake, gainera, ebazpena argitaratzea, ezagutaraztea edota jendaurrean agertzea, betiere pertsonen duintasuna eta intimitatea errespetatuz eta indarrean dagoen legediari jarraikiz.

3.– Cuando la trascendencia de la resolución lo aconseje, el órgano disciplinario podrá disponer además su publicación, difusión o comunicación pública, respetando siempre el derecho al honor y la intimidad de las personas conforme a la legalidad vigente.

40. artikulua.– Baliabideak.

Artículo 40.– Recursos.

1.– Klubek eta elkarteek kirol-diziplinaren arloan hartutako erabakien aurka, errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, dagokien lurralde-federazioan.

1.– Los acuerdos y resoluciones dictados por clubes y agrupaciones en materia de disciplina deportiva podrán ser recurridos ante la organización federativa territorial a la que pertenezcan.

2.– Eskola-kirolaren esparruko organo eskudunek emandako diziplina-ebazpenen aurkako errekurtsoa jar daiteke, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean, zazpi egun balioduneko epea agortu baino lehen.

2.– Contra las resoluciones disciplinarias dictados por las órganos competentes en materia del deporte escolar cabrá recurso ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva en el plazo máximo de siete días hábiles.

3.– Aurreko zenbakian adierazitako epe hori kontatzen da errekurritzekoa den ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

3.– El plazo señalado en el número anterior comenzará a contar a partir del día siguiente al de la notificación en forma de la resolución contra la que se recurra.

4.– Kirol Justiziako Euskal Batzordeak emandako diziplina-ebazpenek administrazio-bidea agortzen dute, eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren aurrean soilik errekurritu daitezke.

4.– Las resoluciones disciplinarias dictadas por el Comité Vasco de Justicia Deportiva agotan la vía administrativa y sólo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

41. artikulua.– Errekurtsoa jartzea.

Artículo 41.– Formalización del recurso.

1.– Lehen instantzian emandako diziplina-ebazpenen aurkako errekurtsoak idatziz aurkeztu behar dira beti, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen egoitzan edota administrazio-prozedura orokorra arautzeko xedapenetan aurreikusitako lekuetan.

1.– Los recursos contra las resoluciones disciplinarias dictadas en primera instancia en las competiciones de deporte escolar se formalizarán y presentarán siempre por escrito, en la sede del Comité Vasco de Justicia Deportiva o en los lugares previstos en las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo general.

2. Errekurtsoa aurkezteko idazkietan adierazi behar dira administrazio-prozedura orokorra arautzeko xedapenetan aurreikusitako edukiak.

2.– Los escritos en que se formalicen los recursos deberán incluir los contenidos previstos en las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo general para los recursos administrativos.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako diziplina-espedienteak aurreko araudiaren eta prozeduraren arabera izapidetuko dira, dekretu honetan xedatutakoaren kalterik gabe, espedientatutako pertsonarentzat onuragarriagoa izanez gero.

Los expedientes disciplinarios incoados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto seguirán tramitándose conforme a la normativa sustantiva y procedimental anterior, sin perjuicio de la aplicación de las previsiones de este Decreto cuando resulten más favorables a la persona expedientada.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honen aurka dauden maila bereko edo txikiagoko arau guztiak; bereziki, indargabetuta geratzen da Kultura eta Turismo Sailaren 1985eko uztailaren 29ko Agindua, eskola-kiroleko lehiaketei diziplina-arauak jartzeari buruzkoa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto y, expresamente, la Orden de 29 de julio de 1985, del Departamento de Cultura y Turismo, sobre Régimen Disciplinario de las Competiciones de Deporte Escolar.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egunen buruan.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental