Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2013ko abuztuaren 7a, asteazkena

N.º 149, miércoles 7 de agosto de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3530
3530

385/2013 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen duena.

DECRETO 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 5.1 artikuluak ezartzen duenez, arreta emateko eta erantzukizun publikoko sare publikoa da Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistema, eta haren helburua da pertsona, familia eta talde guztiak gizartera daitezen eta gizarte autonomia eta gizarte-ongizatea lor dezaten laguntzea; horretarako, sustapen-, prebentzio-, babes- eta laguntza-eginkizuna garatuko du, batez ere pertsonalak eta harremanezkoak diren prestazio eta zerbitzuen bidez.

El artículo 5.1 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, establece que el Sistema Vasco de Servicios Sociales constituye una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública, cuya finalidad es favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 6. artikuluak ezartzen duenez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren helburua, betiere beste sistema eta politika publikoekin lankidetzan eta haiekin koordinatuta, biztanleria osoaren gizarte-ongizatea da, eta haren helburu nagusietako bat bazterketa-egoerei aurre hartu eta erantzutea eta pertsonak, familiak eta taldeak gizarteratzeko aukera sustatzea da. Helburu horiek lortzeko, gizarte-zerbitzuen arloan arreta behar duten gizarte-beharrizanak aurkitzeko mekanismoak artikulatuko dira.

El artículo 6 de la Ley de Servicios Sociales establece que la finalidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales es promover, en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas, el bienestar social del conjunto de la población, siendo uno de sus objetivos esenciales el de prevenir y atender las situaciones de exclusión y promover la integración social de las personas, de las familias y de los grupos. Con vistas a alcanzar dichos objetivos, se articularán mecanismos orientados a detectar las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el ámbito de los servicios sociales.

Gizarte Zerbitzuei buruzko legearen 27. artikuluak ezartzen duenez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema osatzen duten zerbitzu eta ekipamendu guztiek, titulartasun publikokoek nahiz pribatu itundukoek, modu koordinatuan jardungo dute, sistemaren benetako bateratzea eta kohesioa bermatzeko, eta baita erantzukizun publikotik abiatuta, sistemaren batasuna bermatzeko ere.

El artículo 27 de la Ley de Servicios Sociales indica que todos los servicios y equipamientos que integran el Sistema Vasco de Servicios Sociales, sean de titularidad pública o privada concertada, actuarán de forma coordinada, con el objeto de garantizar la articulación efectiva y la cohesión del sistema, así como con el fin de asegurar, desde la responsabilidad pública, la unidad del mismo.

Bigarren paragrafoan xedatzen duenez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman integraturiko zerbitzuak lehen mailako arretako eta bigarren mailako arretako zerbitzuen artean egituratuko dira. 22.1 artikuluan zerrendaturiko zerbitzuek, hau da, lehen mailako arretako direnek, gizarte-bazterkeriarekin loturiko premiei erantzungo diete; besteak beste, arreta berezia jarrita gizarte-bazterkeriako arrisku-egoerei, udalaren gizarte-zerbitzuek zerbitzu horiek hornitu eta emango dituztela bermatuta. 22.2 artikuluan zerrendaturiko gizarte-zerbitzuek, hau da, bigarren mailako arretako bazterketa egoeretatik eratorritako premiei erantzungo diete, besteak beste, eta foru-arloko gizarte-zerbitzuek zerbitzu horiek hornitu eta emango dituztela bermatuko da.

En su párrafo segundo se dispone que los servicios integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales se estructurarán entre los servicios sociales de atención primaria y los de atención secundaria. Los servicios de atención primaria, relacionados en el artículo 22.1, atenderán, ente otras, las necesidades relacionadas con la inclusión social, con particular incidencia en la prevención de las situaciones de riesgo de exclusión social, garantizando la provisión y prestación de los mismos desde los servicios sociales municipales. Los servicios sociales de atención secundaria, relacionados en el artículo 22.2, atenderán, entre otras, las necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, y se garantizará la provisión y prestación de los mismos desde los servicios sociales forales.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 20. artikuluak ezartzen duenez, gizarte-zerbitzuen esku-hartze irizpideen homogeneotasuna bermatze aldera, euskal administrazio publikoek balioespeneko eta diagnostikoko tresna tekniko erkideak aplikatuko dituzte.

El artículo 20 de la Ley de Servicios Sociales establece que con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios sociales, las administraciones públicas vascas aplicarán instrumentos técnicos comunes de valoración y diagnóstico.

Artikulu horren hirugarren puntuari jarraiki, tresna komun horiek Eusko Jaurlaritzak arautuko ditu, erregelamendu bidez, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatzeko dituen eskumenak baliatuta, foru-arloan zein udal-arloan.

De conformidad con el punto tercero del citado artículo, el Gobierno Vasco regulará estos instrumentos comunes, con carácter reglamentario, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, tanto de ámbito foral como de ámbito municipal.

Adierazitakoari jarraiki, dekretu honen bidez onartzen da bazterketa balioesteko tresna teknikoa, eta tresna hori, adierazleen sistema bati jarraiki, baliagarria izango zaie udal- eta foru-arloko gizarte-zerbitzuei irizpide erkideekin balioesteko gizarte-bazterkeriako egoerak (intentsitate-maila desberdinekin: arina, apala eta larria) edo gizarte-bazterkeriako arrisku-egoerak ote dauden.

En base a lo expuesto, mediante el presente Decreto se aprueba el instrumento técnico de valoración de la exclusión, el cual, en base a un sistema de indicadores, servirá a los servicios sociales municipales y forales para valorar con criterios comunes la existencia de situaciones de exclusión social –en diferentes niveles de intensidad leve, moderada y grave– o de riesgo de exclusión social.

Horren ondorioz, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko uztailaren 16an eginiko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de julio de 2013,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen da. Dagokion testua eranskinean biltzen da, eta udal- eta foru-arloko gizarte-zerbitzuek nahitaez erabili beharko dute gizarte-bazterkeriako egoerak edo gizarte-bazterkeriako arrisku-egoerak egon litezkeen balioesteko.

Artículo único.– Se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social, cuyo texto se recoge en el anexo, que será de uso obligatorio por parte de los servicios sociales municipales y forales para valorar la existencia de posibles situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasita izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental