Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

141. zk., 2013ko uztailaren 24a, asteazkena

N.º 141, miércoles 24 de julio de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
3395
3395

356/2013 DEKRETUA, ekainaren 4koa, «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duena, eta eremu horren eta «Txingudi» Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (ES0000243) kontserbazio-neurriak onartzen dituena.

DECRETO 356/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y se aprueban sus medidas de conservación y las de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000243 «Txingudi».

Gobernu Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an, 2000ko azaroaren 28an eta 2003ko ekainaren 10ean egindako bilkuretan hartutako Erabakien bidez, Hegaztientzako Babes Bereziko 6 Eremu (HBBE) izendatu ziren, eta 52 gune proposatu ziren Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) izateko. Proposamena Europako Batzordera eraman zen, eta han ontzat eman zuten BGLen zerrenda, 2004/813/EE eta 2006/613/EE Erabakien bidez. Erabakiok Atlantikoko eta Mediterraneoko eskualde biogeografikoei dagozkie, hurrenez hurren, eta hortxe kokatzen da gure autonomia-erkidegoa.

Mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre de 2000 y 10 de junio de 2003, se declararon 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Esta propuesta se elevó a la Comisión Europea, que aprobó la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones 2004/813/CE y 2006/613/CE, correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea respectivamente, a las cuales pertenece nuestra Comunidad Autónoma.

Europako Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EE Zuzentarauak habitat naturalak eta flora eta fauna basatiak nola kontserbatu arautzen du, eta, zehazki, bere 4. artikuluaren bitartez, eta ondare naturala eta bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. eta 45. artikuluen bitartez, xedatuta geratu da autonomia-erkidegoek BGL guztiak Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu behar dituztela eta eremuok behar bezala kontserbatzeko neurri guztiak ezarri behar dituztela, lekuan lekuko habitat naturalaren eta espezieen berezitasunen arabera. Kontserbazio-neurri horiek izango dira, batetik, kudeaketako planak eta tresnak, eta, bestetik, erregelamenduzko neurriak, administratiboak edo kontratuzkoak. Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen gehienez 6 urte pasa daitezke, Europako Batzordeak lekuen zerrenda onartzen duenetik. Gainera, kontuan izan behar da, Natura Ondarea eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legeko 2.f artikuluaren arabera, ingurumenaren babesa lurralde-antolamenduari eta hirigintzari gailentzea araudi honen oinarrian dagoen printzipioetako bat dela.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y en los artículos 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán todos los LIC como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas. Las medidas de conservación implicarán planes o instrumentos de gestión y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. La designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) se deberá realizar en un plazo de 6 años desde la adopción de la lista de lugares por la Comisión Europea. Debe tenerse en cuenta además que, conforme al artículo 2.f) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística es un principio que inspira esta normativa.

Lege horren 42.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, Habitat Zuzentarauak 4.4 artikuluan eskatutako lehentasunak hiru mailatan finkatu dira lehendabizi, lehentasuna eman zaio Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeari inolako babes figuraren menpe ez dauden eta presio eta mehatxu handiak jasaten dituzten guneak; bigarren mailan, gune bakoitzaren barruan babesteko dauden objektuen artean funtsezkoak direnak aukeratu dira; eta, hirugarren mailan, kontserbazio neurri aktiboak lehenetsi dira, garrantziarik handiena emanez premia gehiena dutenei edo objektuen –eta, oro har, gunearen– kontserbazioan hobekuntza nabarmenagoa dakartenei.

Conforme a lo establecido en el artículo 42.3 de dicha Ley, se han fijado las prioridades requeridas en el artículo 4.4 de la Directiva Hábitat en tres niveles diferentes: en primer lugar, se ha dado prioridad a la designación como Zonas Especiales de Conservación de aquellos espacios que no están amparados por ninguna otra figura de protección y que soportan mayores presiones y amenazas; en el segundo nivel, dentro de los objetos de conservación dentro de cada espacio, se han seleccionado aquellos considerados clave; y en el tercer nivel, se han priorizado las medidas activas de conservación, otorgando mayor relevancia a aquellas consideradas más urgentes o a aquellas con cuya ejecución se considera que la mejora del estado de conservación de los objetos de conservación y del espacio en su conjunto, es más relevante.

Ildo horretatik, lehentasuna eman zaio ibai eta estuarioak Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeari. Txingudi-Bidasoa KBEaren izendapenean, faktore hauek hartu dira kontuan:

En este sentido se ha priorizado la designación de las Zonas Especiales de Conservación en ríos y estuarios. En el caso de la designación de la ZEC Txingudi-Bidasoa, se ha atendido a los siguientes factores:

a) Natura-interesa. Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) izateaz gain, Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua ere bada Txingudi, eta Nazioartean Garrantzia duten Hezeguneen Ramsar Zerrendan sartuta dago.

a) Su interés naturalístico. Además de Lugar de Importancia Comunitaria, es Zona de Especial Protección para las Aves y está incluido en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.

b) Padura txoko oso baliotsuak eta fauna nahiz floraren ikuspegitik interes handikoak ditu Txingudik, Europar Batasuneko intereseko habitatei lotuak; horietako batzuk, gainera, oso urriak dira EAEn, baina Bidasoako estuarioan badaude.

b) Este espacio conserva enclaves de marisma de gran valor e interés faunístico y florístico, vinculados a hábitats de interés comunitario, algunos de los cuales son escasos en la CAPV y aparecen bien representados en el estuario del Bidasoa.

c) Europar Batasunerako interesekoak diren espezie asko daude, mehatxatutako populazioak dituzten habitat horiei lotuta daudenak; besteak beste, honako hauek: Zoostera noltii, Gasterosteus aculeatus (hiruarantza), Salmo salar (izokin arrunta), Alosa alosa (kolaka) eta Bufo calamita (apo lasterkaria).

c) Hay varias especies de interés comunitario ligadas a estos hábitats cuyas poblaciones están amenazadas, como Zoostera noltii, Gasterosteus aculeatus (espinoso), Salmo salar (salmón atlántico), Alosa alosa (sábalo) y Bufo calamita (sapo corredor).

d) Bidasoako estuarioak garrantzia estrategiko handia du hegazti-faunarako, negualdiko toki gisa eta migrazio garaiko atsedenleku gisa. Horregatik da EAEko 2. hezegunerik garrantzitsuena, Urdaibaren ondotik. Estuario horretan 290 hegazti-espezie baino gehiago daudela adierazi da. Horietatik 63 Hegaztien Zuzentarauaren I. eranskinean sartuta daude. Besteak beste, honako hauek: aliotak (Gavia sp.), mokozabala (Platalea leucorodia), lertsuntxo txikia (Egretta garzetta), arrano arrantzale (Pandion haliaetus), ur-benarriza (Acrocephalus paludicola) eta beste asko.

d) El estuario del Bidasoa tiene notable importancia estratégica para la avifauna como lugar de invernada y reposo durante la migración, constituyéndose como la segunda zona húmeda más importante del País Vasco después de Urdaibai. En este estuario se han citado más de 290 especies de aves, 63 de las cuales figuran incluidas en el anejo I de la Directiva Aves; entre otras: colimbos (Gavia sp.), espátula (Platalea leucorodia), garceta común (Egretta garzetta), águila pescadora (Pandion haliaetus), carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) y un largo etcétera.

e) Habitat eta espezie horietako asko oso ahulak dira, eta presioa jasaten dute, besteak beste, ibarrak hirigintza eta azpiegituretarako erabiltzen direnean.

e) Varios de estos hábitats y especies son muy vulnerables y están expuestos a presiones, tales como la ocupación de las vegas con usos urbanísticos e infraestructuras.

92/43/EEE Zuzentarauak Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeko ezarritako eskakizunak betetze aldera, sakon aztertu da gune hori, eta eskala egokian adierazi da Europar Batasunaren intereseko habitaten eta eskualdearen intereseko beste habitat batzuen kokalekua. Halaber, zehaztasun kartografiko handiagoarekin mugatu dira Kontserbazio Bereziko Eremua eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, eskala zehaztuagoa bat erabili baita eta Geografia Informazioko Sistemetako hobekuntza teknikoak aplikatu baitira.

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Directiva 92/43/CEE en lo relativo a la designación de las Zonas Especiales de Conservación, se ha profundizado en el estudio de este espacio y se ha representado a escala adecuada la distribución de los hábitats de interés comunitario. Asimismo, se han delimitado con mayor precisión cartográfica tanto la Zona Especial de Conservación como la Zona de Especial Protección para las Aves, utilizando una escala más detallada y aplicando las mejoras técnicas de los Sistemas de Información Geográfica.

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 45. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta koordinazio-printzipioa aplikatuta, kontserbazio-tresna bakarra landu da KBErako eta HBBErako, eta bertan, Europar Batasunarentzat interesekoak diren habitat eta espezieak zeintzuk diren zehazten da, euren kontserbazio-egoerari buruzko diagnostiko bat egiten da, eta helburu eta jarduera bereziak ezartzen dira. Natura 2000 Sareko ibaientzat eta estuarioarentzat diren jarraibide, arau eta jarduerak aplikagarriak zaizkie Bidasoa ibaiko eta Txingudiko KBEari eta HBBEari.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en aplicación del principio de coordinación, se ha elaborado un único instrumento de conservación para la ZEC y la ZEPA, en el que se identifican los hábitats y especies de interés comunitario presentes, se realiza un diagnóstico sobre su estado de conservación y se fijan objetivos y actuaciones particulares. Las directrices, regulaciones y actuaciones comunes a los ríos y estuario de la Red Natura 2000 son también de aplicación a la ZEC y a la ZEPA de Txingudi y el río Bidasoa.

Kontserbazio Bereziko Eremu izendapenerako prozeduran, ondo bete da nahitaezko parte-hartzearen prozesua, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen printzipioei jarraikiz (lege horrek ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen ditu). Prozesu horretan, gizarte- eta ekonomia-interesen ordezkari diren hainbat eragilek hartu dute parte. Gainera, dekretua tramitatzerakoan, bete egin da informazio publikoaren nahitaezko tramitea.

El procedimiento para la designación de esta Zona Especial de Conservación ha incluido el necesario proceso de participación, conforme a los principios de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En este proceso han tomado parte diferentes agentes representativos de los intereses sociales y económicos. En la tramitación del Decreto se ha dado cumplimiento además al preceptivo trámite de información pública.

Eusko Jaurlaritzari dagokio kontserbazio-neurriak ezartzea eta izendatzea, honako xedapen hauetan ezarritakoarekin bat etorriz: 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa, 44. artikulua; eta 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa, 17. artikulua eta 13.d) artikulua.

Corresponde al Gobierno Vasco la designación y el establecimiento de las medidas conservación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y con lo establecido en el artículo 17, puesto en relación con el artículo 13.d) de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Horrenbestez, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 17. artikuluan eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. eta 45.1 artikuluetan ezarritakoa betez, jendaurrean jarri ondoren, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak –2013ko ekainaren 4an egindako bilkuran– eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y de los artículos 44 y 45.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, previo procedimiento de información pública, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de junio de 2013.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua eta lurralde-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito territorial.

1.– Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzea «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018).

1.– Declarar Zona Especial de Conservación (ZEC) el lugar ES2120018 «Txingudi-Bidasoa» dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– «Txingudi-Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremuaren (ES2120018) eta «Txingudi» Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (ES0000243) mugaketa izango da dekretu honen eranskineko kartografian jasotzen dena. KBEaren eta HBBEaren mugak zehaztasun kartografiko handiagoarekin adierazi dira, eta 2004/813/EE Erabakian onartutako Batasunaren Garrantzizko Lekua mugatzeko erabilitakoa baino eskala zehaztuago batean.

2.– La delimitación de la Zona Especial de Conservación ES2120018 «Txingudi-Bidasoa» y de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000243 «Txingudi» es la que se recoge en la cartografía anexa a este Decreto. Los límites de la ZEC y de la ZEPA se han representado con mayor precisión cartográfica y a una escala más detallada que la utilizada para delimitar el Lugar de Importancia Comunitaria aprobado en la Decisión 2004/813/CE.

3.– «Txingudi-Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) (ES2120018) eta «Txingudi» Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (HBBE) (ES0000243) kontserbazio-neurriak onartzea.

3.– Aprobar las medidas de conservación de la citada Zona Especial de Conservación (ZEC) ES2120018 «Txingudi-Bidasoa» y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000243 «Txingudi».

2. artikulua.– Xedea.

Artículo 2.– Finalidad.

1.– Arau honen xedea hau da: Kontserbazio Bereziko Eremuan (KBE) bermatzea Europar Batasunaren intereseko habitat naturalak eta basoko fauna- eta flora-espezieen habitatak kontserbazio-egoera onean mantentzen direla edo egoera horretara berriro ekarriko direla. Habitat horiek ezarrita daude Kontseiluak 1992ko maiatzaren 21ean emandako 92/43/EEE Zuzentarauan, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzkoan. Horretaz gain, arauaren helburua da hegazti-espezieen biziraupena eta ugalketa ziurtatzea Hegaztien Babes Bereziko Eremuan, eta, bereziki, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak basoko hegaztien kontserbaziori buruz 2009ko azaroaren 30ean emandako 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean adierazitako espezieena, bai eta eranskin horretan adierazi ez diren baina gurera iritsi ohi diren espezie migratzaileena ere. Horren guztiaren azken helburua da Europako lurraldean biodibertsitatea kontserbatuko dela bermatzen laguntzea.

1.– La finalidad de esta norma es garantizar en la Zona Especial de Conservación (ZEC) el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Asimismo, tiene por objeto asegurar en la Zona de Especial Protección para las Aves la supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de aves, en particular las incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de las especies migratorias no contempladas en dicho anexo cuya llegada sea regular, todo ello con el objeto último de contribuir a garantizar la conservación de la biodiversidad en el territorio europeo.

2.– Kontserbazio Bereziko Eremuan eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuan araubide orokor hau aplikatuko da: 92/43/EEE eta 2009/147/EE Zuzentarauetan ezarritakoa, eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritakoa.

2.– En la Zona Especial de Conservación y en la Zona de Especial Protección para las Aves es de aplicación el régimen general establecido en la Directiva 92/43/CEE, en la Directiva 2009/147/CE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3. artikulua.– Kontserbazio-neurriak.

Artículo 3.– Medidas de conservación.

1.– «Txingudi-Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremuaren (ES2120018) eta «Txingudi» Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (ES0000243) kontserbazio-neurriak honako agiri hauetan zehaztutakoak dira:

1.– Las medidas de conservación de la Zona Especial de Conservación «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y de la Zona de Especial Protección para las Aves «Txingudi» (ES0000243) son las detalladas en la siguiente documentación:

a) 1. agiria. Jarraibide, arau eta jarduera komunak, ibai eta estuarioetan dauden eta urriaren 16ko 215/2012 Dekretuaren bidez onartuak izan ziren Kontserbazio Bereziko Eremuen multzoari aplikatzekoak (215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzeko dena).

a) Documento 1. Directrices, regulaciones y actuaciones comunes, de aplicación al conjunto de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en ríos y estuarios y que fueron aprobadas mediante el Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación.

b) 2. agiria. KBEaren eta HBBEaren helburuak eta jarduera bereziak.

b) Documento 2. Objetivos y actuaciones particulares de la ZEC y la ZEPA.

c) I. gehigarria. Habitat eta espezieen kontserbazio-egoerari buruzko fitxak.

c) Apéndice I. Fichas de estado de conservación de hábitats y especies.

d) II. gehigarria. Txingudin erroldatutako hegaztien zerrenda.

d) Apéndice II. Listado de aves censadas en Txingudi.

e) Mapak:

e) Mapas:

– KBEaren eta HBBEaren mugaketa.

– Delimitación de la ZEC y de la ZEPA.

– Europar Batasunaren intereseko habitatak.

– Hábitats de interés comunitario.

– Jarduerak.

– Actuaciones.

2.– Zehaztapen arau-emaileak dira:

2.– Son determinaciones de carácter normativo:

2.1.– 1. agiritik Jarraibide, arau eta jarduera komunak:

2.1.– Del Documento 1 de Directrices, regulaciones y actuaciones comunes:

● 4. puntua «Arau orokorrak».

● El título 4, relativo a «Regulaciones generales».

● 5. puntua «Erabilera eta jarduerei buruzko jarraibideak eta arauak».

● El título 5, titulado «Directrices y regulaciones relativas a los usos y actividades».

● 6. puntua «KBEen jarduera komunak».

● El título 6, relativo a «Actuaciones comunes a las ZEC».

● Gehigarria «Ibaien arteko lotura hobetzeko gailuen proiektuen gutxieneko edukia».

● El apéndice, relativo al «Contenido mínimo de los proyectos de dispositivos para la mejora de la conectividad fluvial».

2.2.– 2. agiritik Helburu eta jarduera bereziak:

2.2.– Del Documento 2 de objetivos y actuaciones particulares:

● 2. puntua «Kokapena eta mugaketa» eta 3. puntua «Informazio ekologikoa eta funtsezko elementuak».

● Los títulos 2 «Localización y delimitación» y 3 «Información ecológica y elementos clave».

● Helburu eta neurriei buruzko koadroak, 4.1 puntukoak «Funtsezko elementuak: kontserbazio-jarduerak eta –helburuak».

● Los cuadros de «Objetivos y medidas» del apartado 1 del Título 4, relativo a «Elementos clave: objetivos y actuaciones de conservación».

● 5. puntua «Segimendu-programa».

● El Título 5, relativo al «Programa de seguimiento».

2.3.– KBEaren eta HBBEaren mugaketa-mapa.

2.3.– El mapa de delimitación de la ZEC y la ZEPA.

Zehaztapen horiek guztiak dekretuaren eranskinean argitaratzen dira. Gainerako atalak informatzekoak eta orientagarriak dira.

Estas determinaciones se publican en los anexos a este Decreto. El resto de apartados tienen carácter informativo y orientativo.

3.– Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren kontserbazio-neurriei buruzko dokumentazio osoa interneteko helbide honetan eskura daiteke: http://www.euskadi.net/natura2000

3.– La documentación completa relativa a las medidas de conservación de la Zona Especial de Conservación y de la Zona de Especial Protección para las Aves está disponible en la dirección de Internet: http://www.euskadi.net/natura2000

4.– Kontserbazio-neurrien berrikusketa edo aldaketa, zeina ez baita funtsezkoa, ingurumenaren alorrean eskumena duen sailburuak emango duen agindu baten bidez egingo da, egoerak berak edo eskura dauden ezagutza tekniko eta zientifikoek hala egitea eskatzen badute, eta, betiere, 92/43/EEE Zuzentarauaren 11. eta 17. artikuluetan ezarritakoa betez. Izan ere, helburua baita kontserbazio eta kudeaketa moldaerraz, etengabe eta malgu baterantz joatea. Prozedura horretan, bermatu egin behar da herritarren parte-hartzea benetakoa eta eraginkorra izango dela, 26/2007 Legeak ezarri bezala; eragindako administrazioei eta erakundeei kontsulta egingo zaie eta Naturzaintza organoaren txostena jasoko da.

4.– La revisión o modificación de carácter no sustancial de las medidas de conservación se realizará mediante Orden de la Consejera o Consejero competente en medio ambiente cuando así lo aconseje la situación o los conocimientos técnico-científicos disponibles, y siempre atendiendo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de la Directiva 92/43/CEE, en aras de avanzar hacia la conservación y gestión adaptativa, continua y flexible. En este procedimiento deberá garantizarse una participación pública real y efectiva del público en los términos de la Ley 26/2007, se consultará a las administraciones y entidades afectadas y se recabará el informe de Naturzaintza.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 17.2 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, eta harik eta dekretu hau aldatzen ez den babes eremu periferiko bat ezarri ahal izateko, gune hori zaintzea bermatuko da 92/43/EEE Zuzentarauaren 6.3 artikuluan eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 45. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

A efectos de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y en tanto se proceda a la modificación del presente Decreto para establecer una zona periférica de protección del mismo, la garantía de la preservación del espacio se articulará mediante la aplicación de lo establecido en artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Baimenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Autorizaciones.

Ingurumenaren arloan eskumena duen sailburuari baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren izenean beharrezkoak diren izapide eta jakinarazpenak egin ditzan, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Europar Batasunaren aurrean.

Se autoriza a la Consejera o al Consejero competente en materia de medio ambiente para que realice en nombre del Gobierno Vasco todos los trámites y comunicaciones legalmente precisos ante la Administración General del Estado y la Unión Europea.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Ministeriora bidaltzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Traslado al Ministerio.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak dekretu honen onarpena bidaliko du Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriora, handik Europako Batzordera bidal dadin.

La Dirección de la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento dará traslado de la aprobación de este Decreto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su remisión a la Comisión Europea.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Busturian, 2013ko ekainaren 4an.

Dado en Busturia, a 4 de junio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

I. ERANSKINA, EKAINAREN 4KO 356/2013 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 356/2013, DE 4 DE JUNIO

«Txingudi-Bidasoa» KBEa (ES2120018) eta «Txingudi» HBBa (ES0000243) mugatzeko mapa

Mapa de delimitación de la ZEC «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y la ZEPA «Txingudi» (ES0000243).

II. ERANSKINA, EKAINAREN 4KO 356/2013 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 356/2013, DE 4 DE JUNIO
IBAI ETA ESTUARIOENTZAKO JARRAIBIDE, ARAU ETA JARDUERA KOMUNAK
DIRECTRICES, REGULACIONES Y ACTUACIONES COMUNES A LOS RÍOS Y ESTUARIOS

(Eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuaren I. Eranskina)

(Anexo I del Decreto 15/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación)

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA, EKAINAREN 4KO 356/2013 DEKRETUARENA
ANEXO III AL DECRETO 356/2013, DE 4 DE JUNIO

«Txingudi-Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremuaren (ES2120018) eta «Txingudi» Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (ES0000243) helburu eta jarduera bereziak.

Objetivos y actuaciones particulares de la zona especial de conservación ES2120018 «Txingudi-Bidasoa» y de la zona de especial protección para las aves ES0000243 «Txingudi»

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

KBEari eta HBBEari buruzko dokumentazio osoa interneteko helbide honetan kontsultatzea aholkatzen da:

Se recomienda consultar la documentación completa relativa a la ZEC y la ZEPA en la siguiente dirección de Internet:


Azterketa dokumentala


Análisis documental