Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

112. zk., 2013ko ekainaren 12a, asteazkena

N.º 112, miércoles 12 de junio de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
2704
2704

215/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzeko dena.

DECRETO 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación.

Gobernu Kontseiluaren 1997ko abenduaren 23ko, 2000ko azaroaren 28ko eta 2003ko ekainaren 10eko Erabakien bidez, 6 gune deklaratu ziren Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu (HBBE), eta 52 leku proposatu ziren Europar Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) izateko. Proposamen hori Europako Batzordeari aurkeztu zitzaion, eta hark Europar Batasunaren Garrantzizko Lekuen (BGL) zerrenda onartu zuen, 2004/813/EE eta 2006/613/EE Erabakien bidez. Lehenengoa eskualde biogeografiko atlantikoari dagokio, eta bigarrena, berriz, eskualde biogeografiko mediterraneoari; eta bi horien barne dago gure erkidegoa.

Mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre de 2000, y 10 de junio de 2003, se declararon 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Esta propuesta se elevó a la Comisión Europea, que aprobó la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones 2004/813/CE y 2006/613/CE, correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea respectivamente, a las cuales pertenece nuestra Comunidad Autónoma.

Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauan, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzkoan, 4. artikuluan, eta abenduaren 13ko 42/2007 Legean, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoan, 44. eta 45. artikuluetan ezarritakoa betez, autonomia erkidegoek, jendaurreko informazioaren prozedurarren aurretik, beren lurraldean Batasunaren Garrantzizko Leku guztiak Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) deklaratuko dituzte. Horretaz gain, behar adina kontserbazio-neurri ezarriko dituzte, eremu horietako habitat natural mota eta espezie-mota guztien eskakizun ekologikoei erantzuteko. Kontserbazio-neurriek beren barruan hartuko dituzte kudeaketa-planak edo -bitartekoak, bai eta arauzko, administrazioko edo kontratuko neurriak ere. Kontserbazio Eremu Bereziak (KEB) izendatzeko epea 6 urtekoa da, Europako Batzordeak lekuen zerrenda onartzen duenetik kontatzen hasita.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y en los artículos 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán todos los LIC como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas. Las medidas de conservación implicarán planes o instrumentos de gestión y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. La designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) se deberá realizar en un plazo de 6 años desde la adopción de la lista de lugares por la Comisión Europea.

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 42.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, lehentasuna eman zaio ibai- eta estuario-guneak Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeari, eremu horietako habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera lehenera ekartzeko neurriak ezarrita. Horretarako, faktore hauek hartu dira kontuan:

Conforme a lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha priorizado la designación de las ZEC en ríos y estuarios, fijando las medidas para restablecer el estado de conservación de hábitats y especies de estos lugares, atendiendo a los siguientes factores:

a) EAEko ibaietan eta estuarioetan Europar Batasunaren intereseko habitatak eta espezieak daude, hain zuzen, Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren I. eta II. eranskinetan jasotakoak, bai eta Basoko hegaztien kontserbazioari buruzko 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako hegazti-espezieak ere. Eremu horiek, gainera, erkidego honetara iritsi ohi diren hegazti migratzaileentzako atsedenleku eta janleku dira.

a) Los ríos y estuarios de la CAPV albergan hábitats y especies de interés comunitario, incluidos en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitat, especies de aves del anexo I de la 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres y constituyen asimismo lugares de reposo y alimentación para las aves migratorias con llegada regular a esta Comunidad.

b) Horretaz gain, ibaiek eta estuarioek berebiziko garrantzia dute Natura 2000 Sarearen koherentziarako, ibai-korridorea guneen arteko konexioa baita. Konexio-funtzio hori luzetara betetzen du sare hidrografikoan, bai eta zeharka ere, erriberako basoak mendi-magaletako basoekin eta sare ekologiko horretako mendiko beste gune batzuekin lotuta.

b) Por otra parte, los ríos y estuarios juegan un papel crucial en la coherencia de la Red Natura 2000, por el carácter conector del corredor fluvial. Esta función conectora se manifiesta tanto en sentido longitudinal, a lo largo de la red hidrográfica, como en sentido transversal, en las conexiones de los bosques ribereños con los bosques de ladera y con otros espacios de montaña de esta red ecológica.

c) Ingurune horietako berezko habitaten artean badaude lehentasunezko zenbait habitat; esaterako, 91E0 habitata (haltzadiak eta lizardiak) edo 2130 habitata (duna finko grisak); oso zatikatuta daude, erkidegoan oso leku jakinetan eta leku gutxitan daude, eta, oro har, kontserbazio kaskarra eta galtzeko joera dute.

c) Los hábitats propios de estos ambientes, entre los que se incluyen varios hábitats prioritarios, como el hábitat 91E0 –alisedas y fresnedas o el hábitat 2130– dunas fijas grises, se encuentran muy fragmentados, tienen una distribución muy localizada y reducida en la Comunidad y presentan un estado de conservación en general desfavorable y con tendencia a la regresión.

d) Habitat horietan badaude Europar Batasunaren interesekoak diren zenbait espezie, populazio oso mehatxatua dutenak, eta, kasurik gehienetan, galtzear daudenak. Esate baterako, Mustrela Lutreola (bisoi europarra), Galemys pyrenaicus (desman piriniarra), Lutra lutra (igaraba), Salmo salar (izokin arrunta), Austropotamobius pallipes (ibai-karramarroa); eta basoko espezieei dagokienez, Woodwardia radicans, Soldanella villosa etaTrichomanes speciosum.

d) Hay varias especies de interés comunitario ligadas a estos hábitats cuyas poblaciones están muy amenazadas y en la mayoría de los casos en regresión, como Mustrela Lutreola (visón europeo), Galemys pyrenaicus (desmán del Pirineo), Lutra lutra (nutria), Salmo salar (salmón atlántico), Austropotamobius pallipes (cangrejo de río), y especies de flora, tales com Woodwardia radicans, Soldanella villosa y Trichomanes speciosum.

e) Habitat eta espezie horiek oso kalteberak dira, eta etengabe daude presiopean (ibarrak hartzen dira hiri-erabileretarako, nekazaritzarako eta basogintzarako, batez ere, eta ibaien ur-emaria aldarazi egiten da).

e) Estos hábitats y especies son muy vulnerables y están expuestos a continuas presiones (ocupación de las vegas con usos urbanísticos, agrarios y forestales fundamentalmente y alteraciones en el régimen de caudales de los ríos).

92/43/EEE Zuzentarauak Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeko ezarritako eskakizunak betetze aldera, sakon aztertu dira eskualde biogeografiko atlantikoko ibaiak eta estuarioak, eta eskala egokian adierazi da Europar Batasunaren intereseko habitaten banaketa. Horrez gain, ibai eta estuario horietako fauna- eta flora-espezie bereizgarrien banaketa eta kontserbazio-egoera aztertu da.

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Directiva 92/43/CEE en lo relativo a la designación de las Zonas Especiales de Conservación, se ha profundizado en el estudio de los ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se ha representado a escala adecuada la distribución de los hábitats de interés comunitario. Asimismo, se ha trabajado en el estudio de la distribución y del estado de conservación de las especies de fauna y flora características de estos ríos y estuarios.

Guztiarekin ere, periferian, bermatuta dago lekuko kontserbazio-helburuak babestea, hain zuzen ere aipatu lekuei hainbat eragiten diezaieketen plan edo proiektuen ebaluazio egokiaren bidez; ebaluazio hori, banan-banan edo beste lan eta proiektu batzuekin batera eginez.

En todo caso, en la periferia está garantizada la protección de los objetivos de conservación del lugar a través de la adecuada evaluación de cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos.

Zenbait kasutan, habitat-moten azaleran alde handiak daude xehetasun-lanek emandako datuen eta Euskal Autonomia Erkidegoak, proposatutako tokien zerrendarekin batera, Europako Batzordera bidalitako eta hari jakinarazitako datuen artean. Hasierako proposamena egiterakoan, lanerako erabili zen eskalak eragin ditu desberdintasun horiek.

Los trabajos de detalle han arrojado datos de superficie de los tipos de hábitats que en algunos casos difieren sustancialmente de los datos consignados y comunicados a la Comisión Europea junto con la propuesta de la lista de lugares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas diferencias obedecen a la metodología de identificación de los hábitats y la escala de trabajo utilizada en el momento de elaborar la propuesta inicial.

Xehetasun-azterketak, gainera, zenbait habitati buruzko interpretazioa zuzentzeko aukera eman du. Esate baterako, egiaztatu ahal izan da, eremu batzuetan, formularioan adierazitako zenbait habitat-mota ez zeudela; eta, aitzitik, hasierako proposamenean adierazi ez ziren habitat-mota batzuk bazirela.

El estudio en detalle ha permitido corregir asimismo la interpretación de determinados hábitats. Así se ha constatado que en algunos lugares hay tipos de hábitats citados en el formulario que finalmente han resultado no estar presentes y, por el contrario, se ha detectado la presencia de tipos de hábitats no registrados en la propuesta inicial.

Kontserbazio Bereziko Eremuen izendapenerako prozeduran, partizipazio-prozesua ere bete da, nahitaezkoa bestalde, eta uztailaren 18ko 27/2006 Legearen printzipioei jarraikiz egin da (lege horrek, ingurumenaren alorrean, informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen ditu). Prozesu horretan, gizarte- eta ekonomia-interesen ordezkari diren eragileek hartu dute parte. Izapide-epeak iraun bitartean zabalik egon dira parte hartzeko jarritako bide guztiak. Horretarako, interesa zuten herritarrei komunikazioak helarazi zaizkie eta, bestalde, propio prestatu genuen web-orri hau:

El procedimiento para la designación de las Zonas Especiales de Conservación ha incluido el necesario proceso de participación, conforme a los principios de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En este proceso han tomado parte diferentes agentes representativos de los intereses sociales y económicos. Los canales para la participación se han mantenido abiertos a lo largo de la tramitación mediante comunicaciones al público interesado y a través de la página web habilitada al efecto:

http://www.euskadi.net/natura2000

http://www.euskadi.net/natura2000

Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde biogeografiko atlantikoko 14 ibai eta estuario horien kontserbazio-neurriak taxutzeko, Europako Batzordearen printzipioei jarraitu zaie, 92/43/EEE Zuzentarauan adierazten diren habitaten eta taxonen eskakizun ekologikoei erantzuna ematea baita helburua.

Las medidas de conservación de estos catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica de la Comunidad Autónoma del País Vasco se han elaborado siguiendo los principios establecidos por la Comisión Europea, con el objeto de dar respuesta a las exigencias ecológicas de los hábitats y taxones recogidos en la Directiva 92/43/CEE y presentes en el lugar.

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. artikuluan ezarritakoa betez, KBE horietako bakoitzarentzat kudeaketa-tresnak sortzea erabaki da, eta, horrez gain, jarraibide-, arautze- eta jardun-multzo bat diseinatzea, izendatu nahi ditugun ibai eta estuario guztiei aplikatzeko. Dekretu honen eranskinean arau-izaerako kontserbazio-neurriak daude, eta kudeaketa-tresnaren gainerako dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrean ingurumenaren alorrean eskumena duen sailaren helbide elektronikoan dago eskuragarri.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha optado por la elaboración de instrumentos de gestión específicos para cada ZEC, al mismo tiempo que se articula un bloque de directrices, regulaciones y actuaciones, de aplicación al conjunto de los ríos y estuarios objeto de designación. En el anexo a este Decreto figuran las medidas de conservación de carácter normativo, quedando el resto de la documentación del instrumento de gestión disponible en la sede electrónica del Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración General del País Vasco.

Kontserbazio Bereziko Eremuen –Dekretu honetan izendatzen direnen– ezaugarri bereziak direla-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko barruko arroen eremua – 2010-2021 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren lanketari lotuta prestatu dira dokumentuak.

Por las especiales características de las Zonas Especiales de Conservación que se declaran en este Decreto la elaboración de los documento se ha realizado en estrecha conexión con la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2010-2021 –ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco–.

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 2.f) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, hiri- eta lurralde-antolaketarekiko lehentasuna du ingurumena babesteak, eta hori arautegi honen printzipio bat da.

Conforme al artículo 2.f) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística es un principio que inspira esta normativa.

Eusko Jaurlaritzari dagokio kontserbazio-neurriak ematea eta ezartzea, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 17. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Corresponde al Gobierno Vasco la designación y el establecimiento de las medidas conservación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 16. bis artikuluan eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. eta 45.1 artikuluetan ezarritakoa betez, Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak proposatuta, eta 2012ko urriaren 16an izandako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.bis de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y de los artículos 44 y 45.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, previo procedimiento de información pública, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua eta lurralde-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito territorial.

1.– Natura 2000 Sareko ibai eta estuario hauek Kontserbazio Bereziko Eremu deklaratzea:

1.– Declarar como Zonas Especiales de Conservación los siguientes ríos y estuarios de la Red Natura 2000:

ES2130003 Barbadungo itsasadarra / Ría del Barbadun.

ES2130003 Barbadungo itsasadarra / Ría del Barbadun.

ES2130004 Astondoko haremunak / Dunas de Astondo.

ES2130004 Astondoko haremunak / Dunas de Astondo.

ES2130010 Lea ibaia / Río Lea.

ES2130010 Lea ibaia / Río Lea.

ES2130011 Artibai / Río Artibai.

ES2130011 Artibai / Río Artibai.

ES2120004 Urolako itsasadarra / Ría del Urola.

ES2120004 Urolako itsasadarra / Ría del Urola.

ES2120009 Iñurritza.

ES2120009 Iñurritza.

ES2120010 Oriako Itsasadarra / Ría del Oria.

ES2120010 Oriako itsasadarra / Ría del Oria.

ES2120005 Oria Garaia /Alto Oria.

ES2120005 Oria Garaia / Alto Oria.

ES2120012 Araxes ibaia / Río Araxes.

ES2120012 Araxes ibaia / Río Araxes.

ES2120013 Leitzaran ibaia /Río Leitzaran.

ES2120013 Leitzaran ibaia / Río Leitzaran.

ES2120015 Urumea ibaia / Río Urumea.

ES2120015 Urumea ibaia / Río Urumea.

ES2110017 Barrundia ibaia / Río Barrundia.

ES2110017 Barrundia ibaia / Río Barrundia.

ES2110023 Arakil ibaia / Río Arakil.

ES2110023 Arakil ibaia / Río Arakil.

ES2110020 Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron.

ES2110020 Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron.

2.– Kontserbazio Bereziko Eremu horien mugaketa dekretu honi erantsitako kartografian jasotzen da, eta Europako Batzordearen 2004/813/CE Erabakiko Europar Batasunaren Garrantzizko Lekuen mugaketari dagokio, izan ere, erabaki horren bidez, onartu egiten da Eskualde Biogeografiko Atlantikoko Europar Batasunaren Garrantzizko Lekuen zerrenda.

2.– La delimitación de las Zonas Especiales de Conservación es la que se recoge en la cartografía anexa a este Decreto y se corresponde con la delimitación de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Decisión 2004/813/CE de la Comisión Europea, de aprobación de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica.

3.– Aipatutako Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) kontserbatzeko neurriak onartzea.

3.– Aprobar las medidas de conservación de las citadas Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

2. artikulua.– Xedea.

Artículo 2.– Finalidad.

1.– Kontserbazio Bereziko Eremuetan (KBE) bermatzea Europar Batasunaren intereseko habitat naturalak eta basoko fauna- eta flora-espezieen habitatak lehenera ekarriko direla edo, ondo kontserbatuta, beren horretan eutsiko zaiela. Habitat horiek Kontseiluak 1992ko maiatzaren 21ean emandako 92/43/EEE Zuzentarauan ezarrita daude, zeina habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzkoa den. Halaber, xede hau ere badu: euren banaketa-eremuan, hegazti-espezien biziraupena eta ugalketa ziurtatzea; batez ere, basa-hegaztiak kontserbatzeari buruzko 2009ko azaroaren 30eko Kontseiluaren eta Europako Parlamentuaren 2009/147/CE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotakoak; eta, halaber, aipatu eranskinean jaso gabeko espezie migratzaileei –erregulartasunez etortzen direnei– dagokienez; guztia ere, Europako lurraldean biodibertsitatea kontserbatzea bermatzeko helburua sustatzeko.

1.– La finalidad de esta norma es garantizar en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Asimismo, tiene por objeto asegurar la supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de aves, en particular las incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, y de las especies migratorias no contempladas en dicho anexo cuya llegada sea regular, todo ello con el objeto último de contribuir a garantizar la conservación de la biodiversidad en el territorio europeo.

2.– Kontserbazio Bereziko Eremuetan araubide orokor hau aplikatuko da: 92/43/EEE Zuzentarauan, eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritakoa.

2.– En las Zonas Especiales de Conservación es de aplicación el régimen general establecido en la Directiva 92/43/CEE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3. artikulua.– Kontserbazio-neurriak.

Artículo 3.– Medidas de conservación.

1.– Dekretu honen helburu diren eta Natura 2000 Sarea osatzen duten eremuak kontserbatzeko neurriak dokumentazio honetan zehazten dira:

1.– Las medidas de conservación para los espacios integrantes de la Red Natura 2000 objeto del presente Decreto son las detalladas en la siguiente documentación:

a) Zati komuna.

a) Parte común.

1. dokumentua. Jarraibide, arauketa eta jardun komunak, ibaien eta estuarioen Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) guztietan aplikatzekoak.

Documento 1. Directrices, regulaciones y actuaciones comunes, de aplicación al conjunto de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en ríos y estuarios.

b) Zati espezifikoa, Kontserbazio Bereziko Eremu bakoitzari buruzkoa:

b) Parte específica, relativa a cada Zona Especial de Conservación:

2. dokumentua. Helburu eta jardun partikularrak.

Documento 2. Objetivos y actuaciones particulares.

3. dokumentua. Mapak.

Documento 3. Mapas.

 • 1. mapa. KBEren mugaketa.
 • Mapa 1. Delimitación de la ZEC.
 • 2. mapa. Europar Batasunaren intereseko habitatak.
 • Mapa 2. Hábitats de interés comunitarios.
 • 3. mapa. Jarduerak.
 • Mapa 3. Actuaciones.

2. - Arau-izaerako xedapenak dira honako hauek:

2.– Son determinaciones de carácter normativo:

2.1.– Jardun komun, arauketa eta jarraibideen dokumentua:

2.1.– Del Documento de Directrices, regulaciones y actuaciones comunes:

 • 4. titulua, «Jarraibide eta arautze orokorrei dagokiena».
 • El título 4, relativo a «Directrices y Regulaciones generales».
 • 5. titulua, «Erabilerei eta jarduerei buruzko Jarraibide eta arauak» izenburua duena.
 • El título 5, titulado «Directrices y regulaciones relativas a los usos y actividades».
 • 6. titulua, «KBE guztietako baterako jarduerak».
 • El título 6, relativo a «Actuaciones comunes a las ZEC».
 • Gehigarria, «Ibaien arteko lotura hobetzeko gailuen proiektuak bere baitan hartu behar duen gutxieneko edukiari» dagokiona.
 • El apéndice, relativo al «Contenido mínimo de los proyectos de dispositivos para la mejora de la conectividad fluvial».

2.2.– Izendatzen diren kontserbazio bereziko eremu bakoitzerako helburu eta jarduera partikularren dokumentuena.

2.2.– De los documentos de objetivos y actuaciones particulares de cada una de las zonas especiales de conservación que se declaran:

 • «Osagai funtsezkoak: kontserbaziorako helburu eta jarduerei buruzkoa» 4. tituluko 1. paragrafoko «helburu eta neurrien» koadroak.
 • Los respectivos cuadros de «objetivos y medidas» del apartado 1, del título 4, relativo a «elementos clave: objetivos y actuaciones de conservación».
 • «Segimendu-programari buruzko» 5. tituluak.
 • Los respectivos títulos 5, relativos a «programa de seguimiento».

2.3.– Izendatzen diren kontserbazio bereziko eremuetariko bakoitzaren mugaketa-mapak.

2.3.– Los mapas de delimitación de cada una de las zonas especiales de conservación que se declaran.

Dekretu honen eranskinean argitaratuta daude. Gainerako paragrafoak informatzekoak eta orientagarriak dira.

Estas determinaciones se publican en los anexos a este Decreto. El resto de apartados tienen carácter informativo y orientativo.

3.– Kontserbazio-neurriak berrikusteko edo aldatzeko (horiek funtsezkoak ez badira), ingurumenaren alorrean eskumena duen sailburuak emango du horretarako Agindua, egoerak berak edo eskura dauden ezagutza tekniko eta zientifikoek hala egitea eskatzen badute, eta, betiere, 92/43/EEE Zuzentarauaren 11. eta 17. artikuluetan ezarritakoa betez. Izan ere, kontserbazioa eta kudeaketa moldaerazkoa, etengabea eta malgua izan dadin bultzatzea da helburua. Prozedura horretan, herritarren parte hartzea benetakoa eta eraginkorra izango dela bermatu beharra dago, 26/2007 Legeak ezarri bezala; eragindako administrazioei eta erakundeei kontsulta egingo zaie eta Naturzaintza organoaren txostena jasoko da.

3.– La revisión o modificación de carácter no sustancial de las medidas de conservación se realizará mediante Orden de la Consejera o Consejero competente en medio ambiente cuando así lo aconseje la situación o los conocimientos técnico-científicos disponibles, y siempre atendiendo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 Directiva 92/43/CEE, en aras de avanzar hacia la conservación y gestión adaptativa, continua y flexible. En este procedimiento deberá garantizarse una participación pública real y efectiva del público en los términos de la Ley 26/2007, se consultará a las administraciones y entidades afectadas y se recabará el informe de Naturzaintza.

4.– Ingurumenaren alorreko sailaren helbide elektronikoan egongo dira eskuragarri kartografia formatu digitalean, eremu horien mugaketa adierazita, eta kontserbazio-neurriei buruzko agiri guztiak (http://www.euskadi.net/natura2000).

4.– En la sede electrónica del Departamento competente en medio ambiente estarán disponibles la cartografía en formato digital con la delimitación de estos espacios y todos los documentos relativos a las medidas de conservación (http://www.euskadi.net/natura2000).

AMAIERAKO XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Autorización.

Ingurumenaren alorreko sailburuari ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren izenean betetzeko legeak ezarritako tramite eta komunikazio guztiak, bai Estatuaren Administrazio Orokorrean, bai Europar Batasunean. Eta, hala badagokio, neurriak ezartzeak eragingo duen kostu ekonomikoa zenbatekoa den kalkulatuko du, 92/43/EEE Zuzentarauaren 8. artikuluak ezarritakoa betetze aldera.

Se autoriza a la Consejera o al Consejero competente en materia de medio ambiente para que realice en nombre del Gobierno Vasco todos los trámites y comunicaciones legalmente precisos ante la Administración General del Estado y la Unión Europea junto con, en su caso, las estimaciones del coste económico preciso para la aplicación de las medidas, a los efectos previstos en el artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE.

AMAIERAKO XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Ministeriora helaraztea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Traslado al Ministerio.

Gobernu Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriora bidaliko du dekretu honen onespena, hark Europako Batzordera bidal dezan.

La Dirección de la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento dará traslado de la aprobación de este Decreto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su remisión a la Comisión Europea.

AMAIERAKO XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

I. ERANSKINA
ANEXO I
BATERAKO JARRAIBIDEAK, ARAUDIAK ETA JARDUERAK
DIRECTRICES, REGULACIONES Y ACTUACIONES COMUNES
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ES2130003 BARBADUNGO ITSASADARRA/RÍA DE BARBADUN KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2130003 BARBADUNGO ITSASADARRA/RÍA DEL BARBADUN
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ES2130004 ASTONDOKO HAREMUNAK/DUNAS DE ASTONDO KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2130004 ASTONDOKO HAREMUNAK/DUNAS DE ASTONDO
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ES2130010 LEA IBAIA/RÍO LEA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2130010 LEA IBAIA/RÍO LEA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
ES2130011 ARTIBAI/RÍO ARTIBAI KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2130011 ARTIBAI/RÍO ARTIBAI
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
ES2120004 UROLAKO ITSASADARRA/RÍA DEL UROLA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120004 UROLAKO ITSASADARRA/RÍA DEL UROLA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
ES2120009 IÑURRITZA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120009 IÑURRITZA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
ES2120010 ORIAKO ITSASADARRA/RÍA DEL ORIA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120010 ORIAKO ITSASADARRA/RÍA DEL ORIA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
IX. ERANSKINA
ANEXO IX
ES2120005 ORIA GARAIA/ALTO ORIA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120005 ORIA GARAIA/ALTO ORIA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
X. ERANSKINA
ANEXO X
ES2120012 ARAXES IBAIA/RÍO ARAXES KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120012 ARAXES IBAIA/RÍO ARAXES
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
XI. ERANSKINA
ANEXO XI
ES2120013 LEITZARAN IBAIA/RÍO LEITZARAN KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120013 LEITZARAN IBAIA/RÍO LEITZARAN
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
XII. ERANSKINA
ANEXO XII
ES2120015 URUMEA IBAIA/RÍO URUMEA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120015 URUMEA IBAIA/RÍO URUMEA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
XIII. ERANSKINA
ANEXO XIII
ES2110017 BARRUNDIA IBAIA/RÍO BARRUNDIA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2110017 BARRUNDIA IBAIA/RÍO BARRUNDIA
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
XIV. ERANSKINA
ANEXO XIV
ES2110023 ARAKIL IBAIA/RÍO ARAKIL KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2120023 ARAKIL IBAIA/RÍO ARAKIL
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
XV. ERANSKINA
ANEXO XV
ES2110020 EGA-BERRON IBAIA/RÍO EGA-BERRON KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAREN HELBURU ETA JARDUERA PARTIKULARRAK
OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARTICULARES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES2110020 EGA-BERRON IBAIA/RÍO EGA-BERRON
MUGAPEN-MAPA
MAPA DE DELIMITACIÓN
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental