Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

14. zk., 2013ko urtarrilaren 21a, astelehena

N.º 14, lunes 21 de enero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
378
378

1/2013 DEKRETUA, urtarrilaren 8koa, konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten instalazioei buruzkoa.

DECRETO 1/2013, de 8 de enero, sobre instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles.

Urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak, jarduera jakin batzuetan disolbatzaileen erabileraren ondorioz konposatu organiko hegazkorren emisioak mugatzen dituenak, 1999/13/EE Zuzentaraua, 1999ko martxoaren 11koa, Espainiako zuzenbidera aldatu du. Dekretuaren helburua da konposatu organiko hegazkorren emisioek ingurumenean eta pertsonen osasunean zuzenean nahiz zeharka dituzten ondorioak eragoztea edo, hori ezinezkoa balitz, ondoriook murriztea.

El Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, traspone la Directiva 1999/13/CE, de 11 de marzo de 1999, y tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los efectos directos o indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Aipatutako urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak, batetik, administrazioaren esku-hartzea arautzen du, bere aplikazio eremuan dauden jarduerei dagokienez. Bestalde, xedatzen du kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen aplikazio-eremuan dauden instalazioen kasuan, bertan ezarritako betekizun eta betebeharrak sartu behar direla ingurumen baimenetan, eta uztailaren 1eko 16/2002 Legearen mende ez dauden instalazioen berri eman behar zaiola organo eskudunari, hark erregistra eta kontrola ditzan.

El mencionado Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, por un lado, regula la intervención de la administración en relación con las actividades que se encuentran en su ámbito de aplicación y dispone que, en el caso de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se deben incluir en las autorizaciones ambientales integradas las obligaciones y requisitos en él establecidos y que las instalaciones no sujetas a la citada Ley 16/2002, de 1 de julio, quedan sometidas a notificación al órgano competente para su registro y control.

Bestetik, bere aplikazio-eremuan dauden instalazioen betebehar eta betekizunen artean, titularrek, gutxienez urtean behin, ezarri zaizkien betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzeko behar dituen datuak eman beharko dizkiote ingurumenaren alorreko eskumenak esleituta dauzkan sailari.

Por otro lado, y en cuanto a las obligaciones y requisitos de cualquiera de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación se encuentra la de facilitar al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente, al menos una vez al año, los datos necesarios para que éste pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.

Dekretu honek mekanismo bat finkatu nahi du, urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak eragiten dien instalazioak jakinarazteko, erregistratzeko eta kontrolatzeko asmoz, eta titularrek, urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrak bete dituzten edo ez egiaztatzeko, organo eskudunari urtero eman behar dizkioten datuak eta prozedura finkatzeko asmoz.

Este Decreto pretende establecer el mecanismo para la notificación, registro y control de instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y determinar el procedimiento y los datos que sus titulares deben facilitar anualmente al órgano competente para que éste pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el citado Real Decreto 117/2003, de 31 de enero.

Hori guztia dela-eta, lehen bi artikuluek dekretuaren xedea eta horren aplikazio eremua. 3. artikuluak instalazio hauek 183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko denak sortzen duen ingurumenaren gain eragina duten instalazioen euskal autonomia erkidegoko Erregistroan erregistratzeari buruz hitz egiten du.

Con todo ello, los dos primeros artículos presentan el objeto del Decreto y su ámbito de aplicación.El artículo 3 alude al registro de estas instalaciones en el Registro de instalaciones con incidencia medioambiental creado en el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikuluak bere aplikazio-eremuaren barruko instalazio guztiak Erregistro horretan ofizioz inskribatzen direla esaten du. 5. artikuluak, bere aldetik, arautzen du IPPCaren mende ez dauden instalazioen 117/2003 Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan ezarri zen jakinarazpena balioduna izan dadin bete behar den prozedura arautzen du. Horretarako, instalazioen titularrek eskaera-orri bat bete behar dute, hain zuzen ere ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan eskura daitekeena. Eskaera-orriarekin batera, memoria egokiak aurkeztu behar dira, egotekotan.

El artículo 4 recoge la inscripción de oficio en dicho Registro de todas las instalaciones dentro su ámbito de aplicación. El artículo 5, por su parte, regula, para las instalaciones no sujetas a IPPC, el procedimiento que deberá seguirse para que la notificación que impone el artículo 3.2 del Real Decreto 117/2003 se considere válidamente efectuada; a tal fin, se obliga a las personas titulares de las instalaciones a cumplimentar una solicitud disponible en la sede electrónica del órgano ambiental acompañada, en su caso, de la(s) memoria(s) precisa(s).

Ondoren, dekretuak erregistroaren instalazioen titularrek beren instalazioak erregistroaren mende izateak dakarzkien betebeharrak jasotzen ditu. Instalazioen aldaketetarako aplikatu beharreko araubidea eta izena ematea bertan behera uztea (betiere ingurumen organoak egin behar duena).

A continuación, el Decreto recoge las obligaciones que supone para sus titulares tener las instalaciones inscritas en el registro, así como el régimen aplicable en las modificaciones de las instalaciones y la cancelación de la inscripción, que siempre deberá practicarse por el órgano ambiental.

9. artikuluan, dekretu honen mende eta behar bezala inskribatuta dauden instalazioen titularrek urtero aurkeztu behar dituzten dokumentuak aipatzen dira. Agiri horiek ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan eskuragarri egongo diren edukiak bete behar dituzte. 10. artikuluan, emisioak kontrolatzeko baldintzak jasotzen dira.

En el artículo 9 se concretan los documentos que anualmente deberán presentar las personas titulares de las instalaciones sujetas a este Decreto y debidamente inscritas, siguiendo los contenidos que estarán disponibles en la sede electrónica del órgano ambiental. El artículo 10 recoge los requisitos para el control de las emisiones.

Azkenik, bi xedapen iragankor daude, egun dauden instalazioen araubidea zehazteko: IPPCaren mende daudenak eta gainerakoak bereizten dira, eta azken xedapena ere badago.

Por último se recogen dos disposiciones transitorias para prever el régimen respecto de las ya existentes, diferenciando entre las que están sometidas a IPPC y el resto, y una disposición final.

Dekretu honek aurreikusten dituen izapide guztiak elektronikoki egin beharko dira, 183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, xedatzen duen arabera.

Todos los trámites previstos se realizarán exclusivamente por vía electrónica, tal y como establece el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre.

Horregatik guztiagatik, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 8an egindako batzarrean eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de enero de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan esku-hartze administratiboko araubidea garatzea, urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuan aurreikusitako moduan (117/2003 Errege Dekretua, Jarduera jakin batzuetan disolbatzaileen erabileraren ondorioz konposatu organiko hegazkorren emisioak mugatzen dituena).

1.– Es objeto del presente Decreto el desarrollo del régimen de intervención administrativa para la Comunidad Autónoma del País Vasco, previsto en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátil debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

2.– Dekretu honen helburua dagokien jardueretatik datozen konposatu organiko hegazkorren emisioak kudeatzean eta kontrolatzean eraginkortasunik handiena lortzea da.

2.– La finalidad es conseguir la máxima eficiencia en la gestión y control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles procedentes de las actividades afectadas.

3.– Era berean, Dekretu honek ezarriko ditu 117/2003 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barruan dauden instalazioek atmosferara igortzen dituzten konposatu organiko hegazkorrak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko bete behar diren betekizunak.

3.– Se establecen en este Decreto los requisitos que deben cumplir las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, para el seguimiento y control de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera.

2. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honen aplikazio eremuaren barruan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan dauden instalazioak –edozein unitate tekniko finko jotzen da instalaziotzat–, bertan jarduera industrial bat edo gehiago egiten badira, urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuaren I. eranskinean aipatzen direnen artekoak, baita bestelako jarduerak ere, aurretik aipatutako jarduerekin zuzeneko zerikusia baldin badute, eta leku horretan egiten diren jarduerekin zerikusi teknikorik badaukate eta errege-dekretu horretako II. eranskinean jarduera dela-eta disolbatzailea kontsumitzeko ezarritako mugak gaindituz egiten badira.

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto las instalaciones sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entendidas como cualquier unidad técnica fija, donde se desarrolle una o más de las actividades industriales enumeradas en el anexo I del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas, que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar, y que se realicen superando los umbrales de consumo de disolvente, por razón de la actividad, establecido en el anexo II de dicho Real Decreto.

3. artikulua.– Konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten instalazioen EAEko erregistroa.

Artículo 3.– Registro de las instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles de la CAPV.

Dekretu honen aplikazio eremuko instalazioak erregistratu egingo dira ingurumenean eragina duten jardueren EAEko erregistroan, dagokion atalean. Irailaren 25eko 183/2012 Dekretuaren bitartez sortu zen erregistro hori (183/2012 Dekretua, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortu eta arautzeko dena).

El registro de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, se realizará en el apartado correspondiente del Registro de Instalaciones con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creado por el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Erregistroan izena ematea.

Artículo 4.– Inscripción en el Registro.

1.– Kutsaduraren prebentzio eta kontrol Bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen ingurumen baimen bateratuaren mende dauden instalazioek ofizioz emango dute izena, lege horretan ezarritako baimenaren esparruan.

1.– La inscripción en el Registro de las instalaciones sometidas a la autorización ambiental integrada de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se realizará de oficio en el marco de la autorización prevista en dicha Ley.

2.– Aurreko paragrafoan sartzen ez diren instalazioak, berriz, titularrek ingurumenaren alorreko eskumenak esleituta dauzkan sailari jakinarazi ondoren inskribatuko dira, 117/2003 Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, eta hurrengo artikuluan ezarritako prozedura betez.

2.– Las instalaciones no contempladas en el apartado anterior se inscribirán de oficio previa notificación por sus titulares al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente, tal y como prevé el artículo 3.2 del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente.

5. artikulua.– 16/2002 Legearen mende ez dauden instalazioak jakinarazteko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento de notificación de las instalaciones no sujetas a la Ley 16/2002.

1.– Dekretu honen barruan sartzen diren eta ingurumen baimen bateratuaren mende ez dauden instalazioen titularrek instalazioa funtzionatzen hasi baino lehen eman beharko dute haren berri.

1.– Las y los titulares de las instalaciones sujetas a este Decreto y no sometidas a autorización ambiental integrada deberán notificar dichas instalaciones, antes de su puesta en funcionamiento.

2.– Jakinarazpenarekin batera, txosten teknikoa aurkeztuko da, ingurumen-organoak prestatutako ereduen arabera egina.

2.– La notificación se acompañará de Memoria Técnica elaborada según los modelos facilitados por el órgano ambiental.

3.– Instalazioen jakinarazpena bitarteko elektronikoz egingo da, Ingurumen Adierazpen elektronikoaren bidez (e-DMA S Eskabidea), irailaren 25eko 183/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

3.– La notificación de las instalaciones se deberá realizar por medios electrónicos, a través de la cumplimentación de la Declaración Medioambiental Solicitud (e-DMA S), de conformidad con el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre.

4.– Jakinarazpenak ez baditu betekizunak betetzen edo ez bazaio behar den dokumentazioa eransten, interesdunari aginduko zaio gehienez hamar eguneko epean akatsa zuzendu dezala edo nahitaezko dokumentazioa aurkeztu dezala; hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela joko da. Era berean, interesdunengandik beharrezkotzat jotzen den informazioa eskuratu ahal izango da, eta beharrezkotzat jotzen diren egiaztapen guztiak egin.

4.– Si la notificación no reúne los requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo máximo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. Asimismo, se podrá recabar de las personas interesadas la información que se considere necesaria, y realizar cuantos actos de comprobaciones se estimen necesarios.

6. artikulua.– Instalazioen betebeharrak.

Artículo 6.– Obligaciones de las instalaciones.

1.– Dekretu honetan aipatzen diren instalazioen titularrek 117/2003 Errege Dekretutik ondorioztatutako betebeharrak bete behar dituzte, eta zehazki, dekretu honetan garatzen den kontrol eta jarraipen betebeharra.

1.– Las personas titulares de las instalaciones recogidas en este Decreto deberán cumplir con las obligaciones derivadas del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y, en particular, el deber de seguimiento y control que se desarrolla en este Decreto.

2.– Instalazioan edo jardueran aldaketarik gertatzen bada eta erregistroaren idazpenetan ageri diren datuetan eraginik badu, instalazioaren titularrak erregistroaren organo arduradunari jakinarazi beharko dio, aldaketa gertatzen den unean bertan. Beren-beregi eskatzen zaion informazioa eman beharko du.

2.– Las personas titulares de las instalaciones deberán notificar desde el momento mismo en que se produzca, cualquier modificación o alteración de la instalación o de su actividad que afecte a los datos que figuran en los asientos del Registro, quedando obligados a proporcionar la información que les sea requerida.

3.– Instalazio horien titularrek ingurumenaren alorreko eskumenak esleituta dauzkan sailaren eskura jartzeko moduan eduki beharko dituzte dekretu honetako 9.1 artikuluan aipatutako dokumentuak egiteko erabili diren fakturak, albaranak, segurtasun fitxak, txostenak, disolbatzaileen sarrerak eta irteerak kalkulatzeko erabili diren datuen egiaztagiriak eta kontsumoei buruzko gainerako egiaztagiriak edo bestelako partidak.

3.– Las personas titulares de estas instalaciones deberán mantener a disposición del departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente las facturas, albaranes, fichas de seguridad, informes, justificantes de datos empleados para los cálculos de entradas y salidas de disolventes y demás documentación acreditativa relativa a consumos u otras partidas que se hayan utilizado para la elaboración de los documentos a los que se refiere el artículo 9.1 de este Decreto.

7. artikulua.– Instalazioen aldaketak.

Artículo 7.– Modificaciones en las instalaciones.

1.– Instalazio bateko ekoizpena areagotzen edo aldatzen bada eta horren ondorioz instalazioa 117/2003 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan lehen aldiz sartzen bada, aurreikusitako mailak lortzeagatik edo dekretuak arautzen dituen prozesuetan sartu berri izanagatik, instalazioaren berri eman beharko da, arau honetako 5. artikuluan aurreikusitako prozedurarekin bat etorriz.

1.– Toda modificación o incremento de producción en una instalación que suponga su sometimiento por primera vez al ámbito de aplicación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, bien por alcanzar los umbrales previstos, bien por incorporar nuevos procesos que estén sometidos, exigirá la notificación de la instalación conforme al procedimiento previsto en el artículo 5 de esta norma.

2.– Urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuaren definizioen 2. artikuluan azaldutakoaren arabera funtsezko aldaketaren bat duten instalazioen kasuan, titularrak, jakinarazpena egiteko, dekretu honen 5. artikuluan ezarritakoari jarraituko dio. Aldaketa hori izan duen instalazioaren zatia instalazio berritzat joko da, salbu eta aipatutako Errege Dekretuaren 3. artikuluaren azken paragrafoan deskribatutako egoera gertatzen bada.

2.– En las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto que sufran una modificación sustancial según lo establecido en el artículo 2 de definiciones del Real Decreto 117/2003 de 31 de enero, su titular deberá efectuar la notificación según el artículo 5 de este Decreto. La parte de la instalación que sea objeto de dicha modificación será considerada como una instalación nueva, salvo que se de la circunstancia descrita en el último párrafo del artículo 3 del citado Real Decreto.

8. artikulua.– Inskripzioa indargabetzea.

Artículo 8.– Cancelación de la inscripción.

1.– Inskripzioa kasu hauetan indargabetuko da:

1.– Producirán la cancelación de la inscripción las siguientes causas:

a) Jarduera bertan behera uzteagatik edota instalazioa ixteagatik.

a) Cese de actividad y/o cierre de la instalación.

b) Emandako ingurumen-baimen bateratua iraungitzegatik.

b) Extinción de la autorización ambiental integrada concedida.

c) Alta ematea ekarri zuten inguruabarrak desagertzeagatik.

c) Desaparición de las circunstancias que motivaron el alta.

d) Jarduerarekin jarraitzea, fisikoki nahiz juridikoki, behin betiko galarazten duen beste edozein arrazoirengatik.

d) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad definitiva, sea física o jurídica, de continuar con la actividad.

2.– Inskripzioa ezabatzeko, organo eskudunak berariazko ebazpena emango du. Nolanahi ere, instalazioen titularrak dioena entzun beharko da, aldez aurretik. Inskripzioa indargabetzeko erabakia jasotzen duen ebazpena jakinarazi egingo zaio, beti.

2.– La cancelación de la inscripción se realizará por resolución expresa del órgano competente, garantizándose en todo caso la audiencia previa de la persona titular de las instalaciones, a la que se le notificará, en su caso, la resolución en la que se cancela la inscripción.

9. artikulua.– Emisioen jarraipena.

Artículo 9.– Seguimiento de las emisiones.

1.– Urtero, martxoaren 31 baino lehen, erregistroan izena emanda dauden instalazioen titularrek ingurumenaren alorreko eskumenak esleituta dauzkan sailari bidaliko diote instalazioan egiten diren 117/2003 Errege Dekretuaren I. eranskineko jarduera bakoitzeko aurreko urte naturaleko datuekin sortutako honako dokumentazio hau, eta egoitza elektronikoan eskuragarri dauden argibideak jarraituz:

1.– Las personas titulares de las instalaciones inscritas en el Registro remitirán al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente la siguiente documentación sobre cada actividad del anexo I del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, que se realice en la instalación, con los datos correspondientes al año natural anterior y siguiendo las instrucciones facilitadas por el órgano ambiental:

a) Jarduera bakoitzeko urteko disolbatzaileen kontsumoaren taula.

a) Tabla de consumo anual de disolventes para cada actividad.

b) Disolbatzaileen kudeaketa-plana(k) edota Gutxitze-sistema(k).

b) Plan(es) de gestión de disolventes y/o Sistema(s) de reducción.

c) Datuak azaltzeko memoria.

c) Memoria explicativa.

2.– Urte jakin batean, inskribatutako instalazioaren disolbatzaileen kontsumoa urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuaren II. eranskineko atalasea baino txikiagoa izan bada, instalazioak organo eskudunari bidaliko dio urteko disolbatzaileen kontsumoaren taula.

2.– Cuando en un año determinado el consumo de disolventes en una instalación inscrita no haya llegado al umbral de consumo anual correspondiente establecido en el anexo II del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, la instalación deberá remitir la tabla de consumo anual de disolventes.

3.– Ziurtagiri egokiak eta jarraipena egiteko behar diren datuak bitarteko elektronikoz aurkeztuko dira, Ingurumen Adierazpen elektronikoaren bidez, –e-DMA jakinarazpena–, urteroko martxoaren 31 baino lehen, hala ezarrita baitago irailaren 25eko 183/2012 Dekretuan.

3.– Toda esta documentación y los datos requeridos para el seguimiento se aportarán por medios electrónicos, a través de la Declaración Medioambiental Notificación (e-DMA N) antes del 31 de marzo de cada año, tal como establece el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre.

10. artikulua.– Hondakin-gasen emisioen kontrolak.

Artículo 10.– Controles de emisiones en gases residuales.

1.– Hondakin-gasen emisioen kontrolak kutsadura atmosferiko eremuan jarduteko I eta II. mailan erregistratutako Ingurumen Lankidetzako Erakunde batek egingo ditu, 212/2012 Dekretua, urriaren 16koa, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen denaren arabera, eta organo eskudunaren abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua, atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen eremuan sortutako instrukzio teknikoetan ezarritako baldintzak beteko dira.

1.– Los controles de emisiones en gases residuales deberán realizarse por Entidades de Colaboración Ambiental registradas en el campo de actuación de la contaminación atmosférica, de conformidad con el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cumpliendo los requisitos establecidos en las instrucciones técnicas emitidas por el órgano competente en el ámbito del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

2.– Hondakin-gasen emisioen kontrolak egiteko maiztasuna, kasuaren arabera, atmosfera babesteko araudiaren arabera ezarritakoa edo ingurumen-baimen bateratuan ezarritakoa izango da, edo gutxienez bost urtean behin egingo da. Aitzitik, organo eskudunak 117/2003 Errege Dekretuaren helburuak betetzeko asmoz, era justifikatuan, berak egoki deritzen maiztasunarekin eta irismenarekin neurketak egiteko agindu dezake.

2.– La frecuencia para la realización de los controles de emisiones en gases residuales será, según el caso, la establecida de conformidad con la normativa sobre protección de la atmósfera o la establecida en la autorización ambiental integrada o, como mínimo, cada cinco años. No obstante, el órgano ambiental podrá, de forma justificada, requerir la realización de mediciones con la periodicidad y alcance que estime necesarios para la consecución de los objetivos del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero.

3.– IKE txostena aurkeztu beharko da 9.1 artikuluko dokumentazioarekin bat. Txosten horretan, hondakin-gasetan konposatu organiko hegazkorren emisioen neurketen emaitzak agertu behar dira.

3.– El informe ECA donde consten los resultados de las últimas mediciones de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en los gases residuales llevadas a cabo, se deberá adjuntar en la documentación del artículo 9.1.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Existitzen diren eta ingurumen baimen bateratuaren mende dauden instalazioak.

Primera.– Instalaciones existentes sometidas a Autorización Ambiental Integrada.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen mende dauden eta dekretu hau indarrean sartu aurretik ingurumen baimen bateratua eskuratu duten instalazioak ofizioz inskribatuko dira konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten instalazioen EAEko Erregistroan (16/2002 Legea, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei buruzkoa). Ondorio horietarako, dekretu honetako 9.1 artikuluan aipatutako dokumentuarekin batera (2013ko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu beharrekoa), 5.2 artikuluan aipatzen den dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute, baldin eta ingurumen baimen bateratua izapidetzean bidali ez badute.

Las instalaciones sometidas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que hayan obtenido la autorización ambiental integrada con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se inscribirán de oficio en el Registro de Instalaciones con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creado por Decreto 183/2012, de 25 de septiembre. A tal efecto, junto con el documento del artículo 9.1 del presente Decreto que deberán aportar antes del 31 de marzo de 2013 acompañarán la documentación a la que hace referencia el artículo 5.2, si no se hubiera enviado durante la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada.

Bigarrena.– Existitzen diren eta jakinarazpen betebeharra duten instalazioak.

Segunda.– Instalaciones existentes sometidas a notificación.

1.– Urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuan ezarritakoa betetzeko ondorioetarako erregistratzeko eta kontrolatzeko bidaltzen diren jarduera jakinarazpenak, Dekretu hau indarrean sartu baino lehen jasotzen badira, bertan araututako erregistroan inskribatuko dira, ofizioz.

1.– Todas las notificaciones de actividad para su registro y control a efectos del cumplimiento de lo previsto del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, que hayan sido recibidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, serán inscritas de oficio en el Registro de Instalaciones con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco regulado en el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre.

2.– Jakinarazi ez diren eta existitzen diren instalazioak bi hilabeteko epean jakinarazi beharko dira, dekretu hau indarrean sartzen den unetik aurrera zenbatuta. Horretarako, jakinarazpenarekin batera (e-DMA eskabidea) 5.2 artikuluan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu behar da.

2.– Las instalaciones existentes que no hayan sido notificadas, deberán serlo en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Decreto. A tal efecto, deberán aportar junto con la notificación (e-DMA Solicitud) la documentación a la que hace referencia el artículo 5.2.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko urtarrilaren 8an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental