Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

239. zk., 2012ko abenduaren 12a, asteazkena

N.º 239, miércoles 12 de diciembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
5531
5531

233/2012 DEKRETUA, azaroaren 6koa, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duena.

DECRETO 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Kultura Sailari hizkuntza politika jardun-arloa esleitu izan zaio azken legegintzaldietan, eta sail horrek xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan bere txostenak bideratzeko bete behar den araudia ezartzen duen abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuaren onarpena bultzatu zuen. Bertan xedatzen da aipatutako sailak txostena emango duela, helburua izanik aztertutako proiektuek euskararen erabileraren normalizazioan zein eragin duten eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzen duten argitzea.

El Departamento de Cultura, al que en las últimas legislaturas se ha venido asignando el área de actuación correspondiente a la política lingüística, impulsó la aprobación del Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el régimen al que ha de ajustarse el trámite de evacuación de su informe en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. En el mismo se establece que el citado departamento emitirá un informe que tiene por objeto analizar la incidencia de los proyectos examinados en la normalización del uso del euskera y su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística.

Txosten hori Eusko Jaurlaritzan izapidetzen diren espedienteen eremuan kokatzen da, eta Euskal Autonomia Erkidegoak bere autogobernu-erakundeen antolaketa, araubidea eta jarduera aurrera eramateko daukan eskumenaren esparruan ulertu behar da, Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.

El referido informe se encuadra en la tramitación de expedientes en el seno del Gobierno Vasco, y tiene su encaje en la competencia que la Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta para regular la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía.

Izapide hori ezarri zenetik lau urte baino gehiago igaro direnean, Kultura Sailak aztertu du txosten horiek euskararen erabileraren normalizaziora zuzendutako neurriak hartzeari begira duten eragina, eta ulertu da txostena emateko unea aurreratzeak proposamenak egiteko ahalmena handituko lukeela, arau proiektua ez bailitzateke hain itxita egongo egitura eta edukiari dagokionez, eta zabalik egongo litzateke beraz ikuspegi, proposamen edo aukera berriak jasotzeko.

Tras más de cuatro años de implantación de dicho trámite, el Departamento de Cultura ha estudiado la incidencia que dichos informes están teniendo en la incorporación efectiva de medidas dirigidas a la normalización del uso del euskera, y se ha entendido que adelantar el momento en que se emitan aumentaría la capacidad de formular propuestas, ya que el proyecto de norma no se encontraría tan cerrado en cuanto a su estructura y contenido, y se estaría por ello abierto a recibir nuevos enfoques, propuestas o alternativas.

Halaber, Eusko Jaurlaritzak gogoeta orokorra egiteko prozesu bat abiatu du, aipatutako abenduaren 22ko 8/2003 Legearen mende dauden prozedurak arindu eta hobetzeari begira, sustatuz, beste neurri batzuen artean, arau ekimenak hasierako fasean ezagun daitezen lortzera bideratutako formulen ezarpena, eta fase horretan hain zuzen eman daitezen dagozkion esparru-ekarpenak biltzen dituzten irizpenak. Zentzu horretan, garatu den gogoeta prozesuak azaleratu du arau baten taxutzearen hasierako faseetan egiten den ekarpenak eraginkortasun ahalmen eta garrantzia handiagoa ematen diola organo txostengileari, eta sail sustatzaileari irekiagoa izatea proposatutako ekimenen aurrean, arau proiektua zabalik baitago oraindik formulazio berriak erabiltzeko, atzerapenik edo izapidetze epeen luzapenik gabe.

Ello ha coincidido con un proceso de reflexión global que el Gobierno Vasco ha abordado de cara a agilizar y mejorar los procedimientos sometidos a la citada Ley 8/2003, de 22 de diciembre, impulsando, entre otras medidas, la implantación de fórmulas dirigidas a propiciar el conocimiento de las iniciativas normativas en su fase preliminar, y a que sea precisamente en esa fase cuando se efectúe el pronunciamiento con las aportaciones sectoriales que correspondan. En tal sentido, el proceso de reflexión desarrollado ha identificado que la intervención en las fases de configuración inicial de una norma permite al órgano informante mayor capacidad de influencia y protagonismo, y al departamento promotor, ser más permeable a las iniciativas propuestas, en la medida que el proyecto normativo se encuentra todavía abierto a nuevas formulaciones, sin que ello conlleve demoras o alargamiento de los plazos de tramitación.

Egokia da hortaz abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuaren bitartez ezarritako izapidea aldatzea, euskararen erabileraren normalizazioaren arloan eskumena duenak araua prestatzeko hasierako fasean esku hartu ahal izan dezan.

Procede, por tanto, modificar el trámite implantado mediante el Decreto 128/2007, de 31 de agosto, permitiendo a la instancia competente en el ámbito de la normalización del uso del euskera intervenir en la fase preliminar de elaboración de la norma.

Bestalde, xedapen orokorrak egiteko prozedura hobetzeko prozesu horren barruan, txostena egiteko epea hamabost egunetan finkatzen da, aurreikusiz orobat txostena egiteko ardura duenak bere irizpena nahitaez eman beharra, proiektuak hizkuntza esparruan eraginik ez duela baieztatzeko izan daitekeen arren. Horrek helburu bi ditu: izapideak arintzea, eta segurtasun juridiko handiagoa ematea sail sustatzaileari nahiz organo txostengileari.

Por otra parte, dentro del mismo proceso de optimización en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se procede a reajustar el plazo de emisión del informe al común de quince días, y a imponer un pronunciamiento necesario por la dependencia que haya de emitir tal informe, aún cuando tal pronunciamiento sea para confirmar la ausencia en el proyecto de incidencia alguna sobre el ámbito lingüístico. Ello obedece a dos objetivos: la agilización de los trámites y proporcionar mayor seguridad jurídica al departamento promotor y al órgano informante.

Horrela, txostena egiteko epea murrizteak arintasun handiagoa ematen dio espedientearen izapidetzeari. Eta bestalde, irizpena eman beharra ezartzeak organo txostengileari bermatzen dio izapidetzen ari diren xedapenetatik bat ere ez dela bere azterketatik at geratzen, eta sail sustatzaileari, ez bakarrik izapide formala betetzen dela, baizik eta hizkuntzaren ikuspegitik aintzat hartzeko modukoak izan litezkeen edukiak ezagutuko dituela ere.

Así, la reducción del plazo de emisión de informe proporciona una mayor agilidad en la tramitación del expediente. Y por otra parte, fijar la necesidad de un pronunciamiento garantiza al órgano informante que no queda fuera de su análisis ninguna disposición en tramitación, y al departamento promotor, no sólo el cumplimiento del trámite formal, sino la evidencia de que no se están omitiendo potenciales contenidos susceptibles de ser tomados en cuenta desde la perspectiva lingüística.

Azkenik, erantsi behar da, egungo abenduaren 22ko 128/2007 Dekretua aldatzeko dekretua onartu baino, euskararen erabileraren normalizazioaren ardura duenaren esku hartzea jasoko duen testu berria taxutu eta onartzea hobetsi dela, segurtasun juridiko handiagoa eta neurri honen ikuspegi osoa bermatzen duen aukera gisa.

Finalmente, resulta oportuno añadir que, frente a la posibilidad de haber aprobado un Decreto de modificación del actual Decreto 128/2007, de 22 de diciembre, se ha optado por elaborar y aprobar un nuevo texto que incorpore la intervención del área responsable de la normalización del uso del euskera, como alternativa que garantiza una mayor seguridad jurídica y una visión íntegra de esta medida.

Ondorioz, Kulturako sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko azaroaren 6ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Objektua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen objektua, Eusko Jaurlaritzan xedapen orokorren proiektuak egiteko prozeduraren barruan euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzean datza.

El presente Decreto tiene por objeto establecer la inclusión de la perspectiva de la normalización del uso del euskera en el marco del procedimiento de elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general que se elaboren en el seno del Gobierno Vasco.

2. artikulua.– Edukia.

Artículo 2.– Contenido.

1.– Eusko Jaurlaritzan prestatzen diren xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzea, derrigorrezko aholkularitza txosten bat emanez gauzatuko da, eta bere bitartez izapidetzen ari den xedapenaren eremu objektiboan euskararen erabileraren normalizaziora zuzendutako neurriak proposatuko dira.

1.– La incorporación de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general que se elaboren en el Gobierno Vasco se realizará mediante la emisión de un informe preceptivo de asesoramiento, en el que se propondrán medidas dirigidas a la normalización del uso del euskera en el ámbito objetivo de la disposición que se tramite.

2.– Halaber, hizkuntza gaietan indarrean dagoen araudiarekiko egokitasuna baloratuko da, bestelako organo txostengileei dagozkien zereginak kaltetu gabe.

2.– Asimismo, se emitirá un pronunciamiento respecto a la adecuación a la normativa vigente en materia lingüística, sin perjuicio de las funciones que puedan corresponder a otros órganos informantes.

3. artikulua.– Eskumena.

Artículo 3.– Competencia.

Dekretu honetan araututako eskumena Kultura Saileko Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzari dagokio.

La competencia regulada en el presente Decreto corresponde a la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Departamento de Cultura.

4. artikulua.– Eskaria eta txostena egiteko epea.

Artículo 4.– Petición y plazo de emisión.

1.– Proiektua izapidetzen ari den sailak egingo du aholkularitza txostena emateko eskaria, hori taxutzeko espedientea behin behinekoz onartzeko agindua publiko egin ondoren, eta instrukzioa egin duen saileko zerbitzu juridikoak dagokion txosten juridikoa eman ostean.

1.– La solicitud de informe de asesoramiento se efectuará por el departamento que tramite el proyecto, una vez hecha pública la orden de aprobación previa del expediente de elaboración de la misma, y tras la emisión por el servicio jurídico del departamento instructor del correspondiente informe jurídico.

2.– Organo eskudunak 15 eguneko epean emango du txostena, egoki iritzitako aholkularitza neurriak proposatuz edo izapidetzen ari den proiektuak euskararen erabileraren normalizazioari begira eraginik ez duela adieraziz, txostena ezarritako epean eman ezean prozedurarekin jarraitu ahal izango delarik.

2.– El órgano competente se pronunciará en todo caso, en el plazo de 15 días, bien formulando las medidas de asesoramiento que estime idóneas o determinando que el proyecto en tramitación no tiene incidencia en el ámbito de la normalización del uso del euskera, pudiéndose continuar el procedimiento de no emitirse el informe en el plazo establecido.

3.– Ezarritako aholkularitza txostena emateari begira, organo eskudunaren esku jarriko da espedientean dagoen informazio guztia, xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen araudiarekin bat.

3.– De cara a la emisión del informe de asesoramiento establecido, se pondrá a disposición del órgano competente toda la información existente en el expediente que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se haya incluido en el mismo.

INDARGABETZE XEDAPENAK
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indarrik gabe gelditzen da abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretua, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan Kultura Sailak txostenak bideratzeko bete behar duen araudia ezartzen duena.

Primera.– Queda derogado el Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el régimen al que ha de ajustarse el trámite de evacuación de informe por el Departamento de Cultura en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Bigarrena.– Indargabetuta gelditzen dira, maila berekoak edo beheragokoak izanda, Dekretu honekin bat ez datozen xedapenak.

Segunda.– Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko azaroaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental