Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

234. zk., 2012ko abenduaren 4a, asteartea

N.º 234, martes 4 de diciembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
5358
5358

244/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik ezarritako zigorrak argitaratzeari eta zigortutako enpresen erregistroa sortzeari buruzkoa.

DECRETO 244/2012, de 21 de noviembre, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y creación del Registro de empresas sancionadas.

Espainiako Konstituzioaren 40.2 artikuluak honako hau ezartzen du, politika ekonomikoaren eta sozialaren printzipio gidari gisa: botere publikoak laneko higienea eta segurtasuna zaintzeaz arduratuko dira.

El artículo 40.2 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo.

Lan arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak 40.2 artikuluan aurreikusten du erregelamendu bidez ezartzen den moduan jakinaraziko direla laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik ezartzen diren zigor irmoak.

El artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, prevé la publicidad de las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik ezarritako zigorrak argitaratzeari buruzko maiatzaren 4ko 597/2007 Errege Dekretuak arau bidez garatzen du jakinarazte hori nola gauzatu.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales desarrolla reglamentariamente la forma de llevar a cabo esta publicidad.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, autonomia-estatutuaren 12. artikuluaren 2 paragrafoak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoak gauzatu behar du Estatuak lan arloan duen legeria, laneko higieneari eta segurtasunari buruzkoa barne, jakina.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el párrafo 2 del artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que corresponde a la citada Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral que comprende, obviamente, la seguridad e higiene y salud en el trabajo.

Autonomia-estatutuaren 10. artikuluko 2. paragrafoak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du bere autogobernu-erakundeen antolaketan, araubidean eta jardueran.

El párrafo 2 del artículo 10 del citado Estatuto de Autonomía determina a su vez la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

Laneko ezbeharren arazoak kostu handia sorrarazten du, bai gizakiengan, bai gizartean, bai eta lanean ere, langileentzako eta horien familientzako egoera lazgarriez gainera. Hortaz, lehentasunezko arazoa da prebentzio-politika bat egitea laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, kalte eta gaixotasun profesionalen eta lanaren ondoriozkoen aurrean babes-maila egokiak bermatzeko. Horretarako, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia zorrotz bete dadin eskatzeaz eta arlo horretan prestakuntza sustatzeaz gainera, laneko arriskuen aurrean benetako prebentzio-kultura sortu behar da, kontzientziazio eta sentsibilizazio sozialaren alorrean jardunez.

La siniestralidad laboral es un problema que genera un considerable costo humano, social y laboral, además de dramáticas situaciones para las y los trabajadores y sus familias, por lo que resulta prioritario realizar una política de prevención de la seguridad laboral y de la salud que les garantice niveles de protección adecuados ante los daños y enfermedades profesionales y derivadas del trabajo. Para ello, además de exigir el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de riesgos laborales y fomentar la formación en esta materia, hay que generar una verdadera cultura de la prevención ante los riesgos laborales actuando en el campo de la concienciación y sensibilización social.

Ildo horretatik, laneko arriskuen prebentzioko araudia hautsi dutenak eta batzordeak oso arau-hauste larriengatik zehatu dituenak jakinaraztea prebentzioko oso neurri eraginkorra izan daiteke.

En este sentido, dar publicidad a quienes han infringido la normativa de prevención de riesgos laborales y han sido sancionados por la comisión de infracciones muy graves puede ser, entre otras, una medida preventiva de gran eficacia.

Hortaz, exekuzio-eskumenak integratzen dituen auto-eraketarako ahalmena baliatzearren, komenigarritzat jotzen da prozedura zehaztea, bai zigor horiek jakinarazteko, bai eta beregana-tutako eskumenak garatzeko eta hartutako eskumenak egoki betetzeko tresna bat sortzeko ere. Tresna hori laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik zigortutako enpresen erregistroa da.

Por tanto, se considera conveniente, en ejercicio de la potestad de autoorganización que integra las competencias de ejecución, establecer el procedimiento para dar publicidad a dichas sanciones y, paralelamente, la creación de un instrumento que contribuya al desarrollo de dichas funciones y al adecuado cumplimiento de las competencias asumidas. Este instrumento es el Registro de empresas sancionadas por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lan Zuzendaritzari atxikiko zaio erregistroa, hala xedatuta baitago, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak ezartzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuaren 12.1.a) artikuluan, eta bestetik, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 22ko 42/2011 Dekretuaren 17.1 artikuluaren d) eta m) ataletan.

El Registro se adscribe a la Dirección de Trabajo, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en virtud de lo establecido en el artículo 12.1.a) del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación, y en el artículo 17.1 apartados d) y m) del Decreto 42/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Horren ondorioz, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, dagozkion txostenak eman ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko azaroaren 21ean eginiko bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, prozedura bat ezarri nahi da, Euskal Autonomia Erkidegoan laneko arris-kuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik ezarritako zigorrak jakinarazteko eta zigortutako enpresen erregistroa sortzeko.

El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento del procedimiento por el que se dará publicidad a las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la creación del correspondiente Registro de empresas sancionadas.

2. artikulua.– Eskumena eta prozedura.

Artículo 2.– Competencia y procedimiento.

1.– Laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik ezarritako zigorrak, behin irmo bihurtuta eta zigortutako enpresari jakinarazita, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, Laneko zuzendariak emandako ebazpenaren bidez. Argitaratu ondoren, dekretu honen 4. artikuluan aurreikusitako erregistroan inskribatuko dira.

1.– Las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, una vez firmes, y previa comunicación a la empresa sancionada, serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante resolución del Director o Directora de Trabajo. Una vez publicadas, se inscribirán en el Registro previsto en el artículo 4 de este Decreto.

2.– Zigor horiek jakinarazteko epea hiru hilabetetik behekoa da, zigorrak irmo egiten diren egunetik hasita.

2.– La publicación de las sanciones se realizará en un plazo inferior a tres meses a contar desde la fecha de adquisición de firmeza de las mismas.

3.– Sei hilabetean behin Laneko Zuzendaritzak argitaratuko du, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren web-orrian, zein enpresa izan diren zigortuak aurreko hilekoan.

3.– Con carácter semestral, la Dirección de Trabajo publicará en la página web del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales la relación de empresas sancionadas en el semestre anterior.

3. artikuluak.– Argitaratuko diren datuak.

Artículo 3.– Datos objeto de publicación.

Argitalpenean honako datu hauek jasoko dira:

La publicación comprenderá los siguientes datos:

a) Zigortutako enpresaren izena edo sozietatearen izena.

a) Nombre o razón social de la empresa sancionada.

b) Modu solidarioan zigortutako enpresaren izena edo sozietatearen izena, halakorik bada.

b) Nombre o razón social de la empresa sancionada con carácter solidario, en su caso.

c) Zer arlotan diharduen.

c) Sector de actividad a la que se dedica.

d) Pertsona fisikoen nortasun-agiri nazionalaren zenbakia edo pertsona juridikoen identifikazio fiskaleko kodea.

d) Número del Documento Nacional de Identidad de las personas físicas o Código de Identificación Fiscal de las personas jurídicas.

e) Sozietatearen helbidea:

e) Domicilio Social.

f) Zigorraren eragina jaso duen lan-zentroa.

f) Centro de trabajo afectado por la infracción.

g) Egindako arau-haustea.

g) Infracción cometida.

h) Zigor ekonomikoaren zenbatekoa, bai eta ezarritako zigor nagusien edo ordezkoen zenbatekoa ere, halakorik bada.

h) Cuantía de la sanción económica, así como otras sanciones impuestas con carácter principal o accesorio, en su caso.

i) Arau-hauste aktaren data.

i) Fecha del acta de infracción.

j) Zigortutako ebazpenaren data.

j) Fecha de la resolución sancionadora.

k) Zigorra irmo egin zen eguna.

k) Fecha en la que la sanción adquirió firmeza.

4. artikulua.– Erregistro publikoa.

Artículo 4.– Registro Público.

1.– Laneko arriskuen prebentzioaren arloan oso arau-hauste larriak egiteagatik zigorrak jasotako enpresen erregistroa eratzen da. Erregistro hori Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lan Zuzendaritzari atxikita egongo da.

1.– Se crea el Registro de empresas sancionadas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, adscrito a la Dirección de Trabajo, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

2.– Erregistroak inskribatze-liburu bat izango du, eduki publikoa izango duena eta euskarri informatikoan paratuko dena. Idazpenek 3. artikuluan aipatutako datuak izango dituzte.

2.– El Registro contará con un libro de inscripción cuyo contenido será público y se instalará en soporte informático. Los asientos contendrán los datos señalados en el artículo 3.

3.– Organo eskudunak ofizioz egingo du erregistroko inskribatzea, zigorrak argitaratzeko agintzeko, egintza irmoa dela jakin ondoren.

3.– La inscripción en el Registro se realizará de oficio por el órgano competente para ordenar la publicación de las sanciones una vez se haya tenido conocimiento de la firmeza del acto.

4.– Zigor-ebazpenei dagozkien erregistroko datuak bost urteren buruan ezeztatuko dira, zigorra argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Ezeztapen hori ofizioz egingo da.

4.– Los datos registrales correspondientes a las resoluciones sancionadoras se cancelarán a los cinco años contados desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado la sanción. La citada cancelación se llevará a cabo de oficio.

5.– Inskribapenak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egingo dira.

5.– Las inscripciones se realizarán en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuari.

Primera.– Se faculta a la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental