Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

232. zk., 2012ko azaroaren 30a, ostirala

N.º 232, viernes 30 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
5290
5290

222/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzekoa.

DECRETO 222/2012, de 16 de octubre, de creación y regulación del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak bere azken xedapenetako lehenengoan jasotzen du, sail edo erakunde bakoitzak bere euskara tituluen eta ziurtagirien erregistroa duenez gero, beharrezko pausoak emango direla erregistro horiek modu bateragarrian jaso ahal izateko eta herri-erakundeek erraz kontsultatu ahal izateko, euskara tituluen eta ziurtagirien erregistro bateratu horren kudeaketa hizkuntza politikaren eskumena duen sailaren ardura izanik.

El Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, recoge en su disposición final primera que, teniendo en cuenta que cada Departamento u Organismo dispone de su propio registro de títulos y certificados de euskera, se adoptarán las medidas destinadas a que esos registros se puedan recoger de forma uniforme y sean de fácil consulta por los organismos públicos, recayendo la responsabilidad de gestionar el registro unificado de títulos y certificados de euskera en el departamento competente en materia de política lingüística.

Arau honen bitartez, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan aurreikusitakoa beteko da, halaber Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak jasotakoa errespetatuz, eta kontuan hartuz gaur egun euskara tituluen eta ziurtagirien erregistro ugari daudela, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE), Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE), eta Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak kudeatzen dituztenak.

Mediante la presente norma se da cumplimiento a lo previsto en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, respetando asimismo lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y teniendo en cuenta que en la actualidad existen diversos registros de títulos y certificados de euskera, gestionados por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), y Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Horrela, dekretu honen helburua Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzea da, bere kudeaketa hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari esleituz. Erregistroak datuak jasoko ditu lehendik dauden erregistro batzuetatik, arau honen eragin eremuko herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko eta erakundeei nahiz herritarrei pertsonek duten euskararen ezagutza mailari buruzko informazio ofiziala eskaintzeko xedearekin, egiaztatuta dituzten titulu eta ziurtagiri ezberdinak oinarri hartuta.

Así, el objeto del presente Decreto consiste en crear y regular el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), atribuyendo su gestión al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística. El nuevo registro recogerá datos de determinados registros preexistentes, con objeto de facilitar a las administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente norma, y a la ciudadanía en general, información oficial y actualizada sobre el grado de conocimiento de euskera de las personas, en base a los diferentes títulos y certificados que tienen acreditados.

Alabaina, jatorrizko erregistroek iraun eta euren zereginak betetzen jarraituko dute. Erakunde eskudun bakoitzak segituko du bere erregistroa kudeatzen, eta erregistro horiek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) elikatuko dute.

Sin embargo, los registros de origen continuarán existiendo y cumpliendo su función. Cada institución competente continuará gestionando su registro, y esos registros alimentarán el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

Ondorioz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, Kultura sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko ren ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Objektua eta izaera.

Artículo 1.– Objeto y carácter.

1.– Dekretu honen bidez Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzen da.

1.– Mediante el presente Decreto se crea y regula el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

2.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) administrazio izaera du, eta hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dago atxikita, horren mende egonik, eta horrek antolatu eta kudeatuko du.

2.– El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) tiene carácter administrativo y está adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística, del que depende y al que corresponde su organización y gestión.

3.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) doako zerbitzu publikoa da, dekretu honen eragin eremuko herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko eta erakundeei nahiz herritarrei pertsonek duten euskararen ezagutza mailari buruzko informazio ofiziala eskaintzen diena, egiaztatuta dituzten titulu eta ziurtagiri ezberdinak oinarri hartuta.

3.– El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) se configura como un servicio público de funcionamiento gratuito, que ofrece a las administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado y organismos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, y a la ciudadanía, información oficial sobre el grado de conocimiento de euskera de las personas, en base a los diferentes títulos y certificados que tienen acreditados.

4.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) funtzionamenduak informatika euskarri bat izango du oinarri, kudeaketa nahiz bere zereginak betetzea igorpen elektroniko bidez egitea ahalbidetuko duena. Hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagokio bere antolaketa eta egituraketa egitea.

4.– El funcionamiento del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) se basará en un soporte informático que permita la gestión y ejecución de sus fines por medios de transmisión electrónica. Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística la organización y estructuración del mismo.

2. artikulua.– Eragin eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Ondorengo herri administrazioek eta entitateek kontsultak egin ahal izango dituzte Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB):

1.– Las siguientes administraciones públicas y entidades podrán realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE):

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek.

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

b) Herri Kontuen Euskal Epaitegiak.

b) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

c) Lan Harremanen Kontseiluak.

c) El Consejo de Relaciones Laborales.

d) Foru- eta toki-administrazioek eta haien erakunde autonomoek.

d) La Administración Foral y Local y sus Organismos Autónomos.

e) Eusko Legebiltzarrak.

e) El Parlamento Vasco.

f) Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiek.

f) Las Juntas Generales de los Territorios Históricos.

g) Euskal Herriko Unibertsitateak.

g) La Universidad del País Vasco.

h) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak.

h) Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Halaber, kontsultak egin ahal izango dituzte Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) beste zuzenbide pribatuko ente publiko eta erakunde batzuek, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko prozesua arautzen duen araudiak eragiten dienean.

2.– Asimismo, podrán realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) otros entes públicos de derecho privado y organismos a los que se aplique la normativa reguladora del proceso de normalización lingüística en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Era berean, kontsultak egin ahal izango dituzte Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) euskararen ezagutzari buruzko titulu edo ziurtagiriren bat egiaztatuta duten pertsonek.

3.– Igualmente, podrán realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) las personas que tengan acreditado algún título o certificado acreditativo de conocimientos de euskera.

3. artikulua.– Datuen jatorria.

Artículo 3.– Origen de los datos.

1.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) euskararen ezagutzaren egiaztapenei buruzko datuak jasoko ditu, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE), Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE), eta Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak kudeatzen dituzten erregistroetatik.

1.– El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) recogerá datos relativos a la acreditación de conocimientos de euskera, existentes en registros gestionados por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), y Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Jatorrizko erregistroek iraun eta euren zereginak betetzen jarraituko dute. Erakunde eskudun bakoitzak segituko du bere erregistroa kudeatzen, eta erregistro horiek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) elikatuko dute. Erakunde eskudun bakoitzak bere erregistroa kudeatzen segituko du, eta erregistro horiek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) elikatuko dute, honek informazio eguneratua izan dezan.

2.– Los registros de origen continuarán existiendo y cumpliendo su función. Cada institución competente continuará gestionando su registro, y esos registros alimentarán el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), con objeto de que éste cuente con información actualizada. Cada una de las entidades responsables de los registros de origen garantizará la corrección de los datos remitidos al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

4. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 4.– Funciones.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) egiteko hauek ditu:

El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) tiene las siguientes funciones:

1.– Euskara tituluen eta ziurtagirien erregistro ofizial ezberdinetatik dekretu honen 6.1 artikuluan zehaztutako datuak biltzea.

1.– Recoger los datos relacionados en el artículo 6.1 del presente Decreto, de los diferentes registros oficiales de títulos y certificados de euskera.

2.– Dekretu honen 2. artikuluan jasotako herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko eta erakundeei informazioa ematea, eskatzen dutenean, kasu hauetan:

2.– Facilitar información a las administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado y organismos referidos en el artículo 2 del presente Decreto, cuando lo soliciten, en los siguientes casos:

a) Euren zerbitzuko langileek lortutako euskararen ezagutzaren egiaztapenei buruzko informazioa. Kasu hauetan, herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko edo erakundeak ez du eragindako pertsonen aurretiazko baimena eskatu beharko Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura (ETZEB) jo ahal izateko.

a) Información sobre las acreditaciones de conocimientos de euskera obtenidas por personal a su servicio. En estos casos, la administración pública, entidad, ente público de derecho privado u organismo correspondiente no necesitará recabar el consentimiento previo de las personas afectadas para poder acceder al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

b) Herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko edo erakunde horiek deitutako hautaketa prozesuetan eta lanpostuak betetzeko prozesuetan parte hartzen ari diren pertsonek lortu dituzten euskararen ezagutzaren egiaztapenei buruzko informazioa, deialdi horietan euskararen ezagutza maila bat egiaztatzea baldintza edo meritu baloragarria denean. Kasu hauetan, beharrezkoa izango da prozesuan parte hartzen duten pertsonek baimen garbia ematea deialdia egin duen erakundeari, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) kontsulta bat egin dezan.

b) Información sobre las acreditaciones de conocimientos de euskera obtenidas por personas participantes en procesos de selección y provisión de puestos de trabajo convocados por tales administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado u organismos, en los cuales la acreditación de un nivel de conocimiento de euskera constituya requisito o mérito valorable. En estos casos, será necesario que los participantes en el proceso otorguen consentimiento inequívoco a la entidad convocante para que realice una consulta en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

c) Euren zereginak betez, herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko edo erakundeek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) kontsulta bat egin nahi duten beste egoera batzuk. Kasu hauetan, beharrezkoa izango da eragindako pertsonen aurretiazko baimena izatea.

c) Otros supuestos en que las administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado u organismos, en cumplimiento de sus funciones, deseen realizar una consulta en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE). En estos casos, se deberá contar con el consentimiento previo de las personas afectadas.

3.– Eskatzen duen pertsonari informazioa ematea, berak lortutako euskara egiaztapenen gainean.

3.– Facilitar información a la persona que así lo solicite, sobre las acreditaciones de euskera que la misma ha conseguido.

5. artikulua.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) ezarpena eta jarraipena.

Artículo 5.– Implementación y seguimiento del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) informatika euskarri baten bitartez kudeatuko da, eta hori antolatzerakoan jatorrizko erregistroekiko elkar-komunikazio eta sinkronizazio egokia bermatu beharko da.

El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) se gestionará mediante el empleo de un soporte informático, en cuya configuración habrá de garantizarse la intercomunicación y la sincronización adecuada con los registros de origen.

Informatika sistema bat diseinatuko da Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) ezarpena eta jarraipena egiteko, bere euskarria izanik. Hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak zehaztuko ditu informatika sistemak izan behar dituen funtzionalitateak, fitxategien antolaketa, eta bere egitekoak betetzeko egokien iritzitako oinarrizko egitura.

Se diseñará un sistema informático para realizar la implementación y el seguimiento del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), siendo soporte del mismo. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística definirá las funcionalidades que debe tener el sistema informático, así como la organización de ficheros y estructura básica que se considere más adecuada para cumplir sus funciones.

6. artikulua.– Bildu beharreko datuak.

Artículo 6.– Datos a recoger.

1.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) datu hauek bilduko ditu:

1.– El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) recogerá los siguientes datos:

a) Datu pertsonalak:

a) Datos personales:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– Nortasun agiriaren, pasaportearen edo bizitoki-txartelaren zenbakia.

– Número de documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.

– Jaiotze data.

– Fecha de nacimiento.

– Sexua.

– Sexo.

b) Tituluaren edo ziurtagiriaren datuak:

b) Datos del título o certificado:

– Tituluaren edo ziurtagiriaren izena, eta kodea.

– Denominación del título o certificado, y código.

– Titulua edo ziurtagiria eman duen erakundea, eta kodea.

– Entidad que ha expedido el título o certificado, y código.

– Tituluaren edo ziurtagiriaren jatorrizko erregistroa.

– Registro de origen del título o certificado.

– Tituluaren edo ziurtagiriaren balio data.

– Fecha de validez del título o certificado.

– Titulu edo ziurtagiria jatorrizkoa ala baliokidetua den.

– Si es título o certificado original, o convalidado.

– Parekatuta dagoen Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko maila.

– Nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con el que está equiparado.

2.– Aipatutako datu guztiak jatorrizko erregistroetatik Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura (ETZEB) bidaliko dira, «Tituluaren edo ziurtagiriaren jatorrizko erregistroa» eta «Parekatuta dagoen Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko maila» izan ezik, hauek era automatikoan txertatuko baitira Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB).

2.– Todos los datos citados se remitirán desde los registros de origen al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), excepto «Registro de origen del título o certificado» y «Nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con el que está equiparado», los cuales se incluirán automáticamente en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

3.– Halaber, beharrezkotzat jotzen bada Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) kudeaketa egokia egiteko, artikulu honetan aipatzen ez diren beste datu batzuk bildu ahal izango dira, eta hizkuntza politika gaietan eskumena duen saileko titularrak dagokion erregelamendu-xedapenaren bitartez zehaztuko ditu.

3.– Asimismo, si se considerara necesario para la adecuada gestión del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), se podrán recoger otros datos no citados en el presente artículo, que se concretarán por la persona titular del departamento competente en materia de política lingüística, mediante la correspondiente disposición reglamentaria.

7. artikulua.– Datuen bilketa eta eguneraketa.

Artículo 7.– Recogida y actualización de datos.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) datuen hasierako bilketa egiterakoan, jatorrizko erregistro bakoitzean pertsona bakoitzak egiaztatuta bezala agertzen diren maila guztiak jasoko dira, baita titulu edo ziurtagiri bakoitzaren balio data ere.

Al realizar la carga inicial de datos en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE), se recogerán todos los niveles que consten acreditados por cada persona en cada registro de origen, así como la fecha de validez de cada título o certificado.

Horretarako, hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak beharrezko neurriak hartuko ditu jatorrizko erregistroetatik egiten den hasierako bilketa era homogeneoan egin ahal izateko.

Para ello, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística adoptará las medidas necesarias para poder realizar de forma homogénea la carga inicial de datos desde los registros de origen.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) jasota dituen datuak gorde eta datu berriak bilduko ditu, dekretu honen 6.1 artikuluan zehaztutakoak, pertsona bakoitzak lortutako euskara egiaztapenen fitxategi historikoa eratuz.

El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) mantendrá los datos que tiene recogidos y recabará nuevos datos, relacionados en el artículo 6.1 del presente Decreto, creando un fichero histórico de las acreditaciones de euskera obtenidas por cada persona.

8. artikulua.– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuko (ETZEB) kontsultak.

Artículo 8.– Consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

1.– Dekretu honen 2. artikuluan jasotako herri administrazio, entitate, zuzenbide pribatuko ente publiko edo erakundeek kontsultak egin ahal izango dituzte Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB), Internet bidez.

1.– Las administraciones públicas, entidades, entes públicos de derecho privado y organismos referidos en el artículo 2 del presente Decreto, podrán realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) a través de Internet.

Pertsona bati edo batzuei buruzko kontsultak egin ahal izango dira, dekretu honetako 4.2 artikuluan xedatutakoa betez. Kontsultaren emaitza gisa, ziurtagiri balioa duen egiaztagiri bat erdietsiko da, lortutako informazioa islatuz. Egiaztagiri honetan kontsulta egindako data eta ordua azalduko dira, eta datu hauek:

Se podrán realizar consultas referentes a una o varias personas, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 4.2 del presente Decreto. Como resultado de la consulta, se obtendrá un justificante con valor certificativo, que reflejará la información obtenida. En este comprobante constará la hora y fecha en que se ha realizado la consulta, y aparecerán los siguientes datos:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– Nortasun agiriaren, pasaportearen edo bizitoki-txartelaren zenbakia.

– Número de documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.

– Egiaztatutako tituluak eta ziurtagiriak.

– Títulos y certificados acreditados.

– Tituluen edo ziurtagirien balio data.

– Fecha de validez de los títulos o certificados.

– Lortutako tituluak edo ziurtagiriak parekatuta dauden Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailak.

– Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con los que están equiparados los títulos o certificados obtenidos.

2.– Pertsona orok egin ahal izango ditu kontsultak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB), Internet bidez, berak lortutako euskararen ezagutzen egiaztapenei buruz.

2.– Toda persona podrá realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) a través de Internet, acerca de las acreditaciones de conocimientos de euskera obtenidas por ella misma.

Kontsultaren emaitza gisa, ziurtagiri balioa duen egiaztagiri bat erdietsiko da, euskara maila era fidagarrian egiaztatzeko bidea izango dena, lortutako informazioa islatuz. Egiaztagiri honetan kontsulta egindako data eta ordua azalduko dira, eta datu hauek:

Como resultado de la consulta se obtendrá un justificante con valor certificativo, que será un medio para acreditar fehacientemente el nivel de euskera, y que reflejará la información obtenida. En este comprobante constará la hora y fecha en que se ha realizado la consulta, y aparecerán los siguientes datos:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– Nortasun agiriaren, pasaportearen edo bizitoki-txartelaren zenbakia.

– Número de documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.

– Egiaztatutako tituluak eta ziurtagiriak.

– Títulos y certificados acreditados.

– Tituluen edo ziurtagirien balio data.

– Fecha de validez de los títulos o certificados.

– Lortutako tituluak edo ziurtagiriak parekatuta dauden Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailak.

– Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con los que están equiparados los títulos o certificados obtenidos.

9. artikulua.– Kudeaketa organoa.

Artículo 9.– Órgano gestor.

Hizkuntza politika gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, kudeaketa organo gisa, kontsultak egin ahal izango ditu Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB), euskararen erabileraren normalizazioaren esparruan esleituta dituen zereginak betetzeko. Horretarako, informazioa modu bereiztuan eskuratuko du, hau da, pertsona zehatzekin lotzea ezinezkoa dela bermatuz.

El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística, como órgano gestor, podrá realizar consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) para cumplir con las funciones que tiene atribuidas en el ámbito de la normalización del uso del euskera. Para ello, accederá a la información de manera disociada, es decir, de modo que no pueda asociarse a persona identificada o identificable.

10. artikulua.– Hizkuntza eskubideak.

Artículo 10.– Derechos lingüísticos.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) kontsultak egiten dituztenek bermatuta izango dute euskara eta gaztelania erabiltzeko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak izanik, bai eta erantzuna hautatutako hizkuntza berean jasotzekoa ere.

Quienes realicen consultas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) tendrán garantizado su derecho a utilizar el euskera y el castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como a obtener respuesta en la lengua elegida.

11. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 11.– Protección de datos personales.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuak (ETZEB) herritarren datu pertsonalen babesa bermatuko du, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat.

El Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) garantizará la protección de los datos personales de la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Horretarako, hizkuntza politika gaietan eskumena duen sailak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) euskarria den informatika aplikazioa sortuko du, eta beharrezko segurtasun neurriak ezarriko ditu.

Para ello, el departamento competente en materia de política lingüística creará la aplicación informática soporte del Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE) y establecerá las medidas de seguridad necesarias.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental