Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2012ko azaroaren 21a, asteazkena

N.º 225, miércoles 21 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
5126
5126

212/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duena.

DECRETO 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuaren 11.1.a) artikuluari jarraikiz, bere egina dauka ingurumena eta ekologia babesteko eskumena, hain zuzen ere, legea garatzea eta gai horretan estatuko oinarrizko legedia betearaztea.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía, tiene asumida la competencia en materia de protección del medio ambiente y ecología, en concreto, el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal en esta materia.

Eskumen hori erabiltzeko promulgatu zen otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorra, EAEko ingurumena babesteari buruzkoa; bertako 106. artikuluan administrazio publikoei ahalmena ematen zaie behar bezala egiaztatutako erakunde publiko edo pribatuei zaintza- eta egiaztapen-lan batzuk emateko.

En ejercicio de esta competencia se promulgó la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en cuyo artículo 106 se faculta a las Administraciones Públicas para otorgar determinadas facultades de vigilancia y control a entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.

Bestalde, azaroaren 23ko 17/2009 Legeak, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzkoak, zerbitzuak eskura egoteko behar diren xedapen eta printzipioak ezartzea du helburu, prozedurak sinplifikatuz eta zerbitzuen kalitate ona sustatuz. Lege horrek xedatzen du administrazio publikoek berraztertu egin behar dituztela zerbitzuak emateko prozedurak eta izapideak, haiek sinplifikatzea helburu hartuta.

Por otro lado, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que tiene por objeto establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, establece que las Administraciones Públicas revisarán los procedimientos y trámites aplicables al establecimiento y prestación de servicios con el objeto de impulsar su simplificación.

Hori dela eta, beharrezkoa da berrantolaketa funtzional berria, erantzunkidetasun- eta bateratze-printzipio publiko/pribatuak ezartzera bideratua; horrek eredu-aldaketa eragingo du sortzen diren espedienteen kudeaketan, ingurumeneko administrazio-prozedura bakoitzean, administrazioak nahiz sektore pribatuak parte hartzen duenean.

A la luz de lo anterior resulta necesaria una nueva reordenación funcional dirigida hacia una aplicación de los principios de corresponsabilidad y concertación público-privados y así provocar un cambio de modelo en la gestión de los expedientes que emanan de cada procedimiento administrativo ambiental y en los que participan tanto la administración como el sector privado.

Helburu horiek lortzeko, EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeak arautuko dituen eta bete beharreko funtzioak eta baldintzak ezarriko dituen Dekretu hau onartzea sustatuko da, eta dagokion administrazio-erregistroa sortuko da.

Para alcanzar dichos objetivos se promueve la aprobación de este Decreto por el que se regulan las Entidades de Colaboración Ambiental del País Vasco y se establecen las funciones a desarrollar y los requisitos para su ejercicio, y se crea el Registro Administrativo correspondiente.

Era horretan, ingurumen-prozeduren giltzarri izango dira ILEak eta, araudi honen barruan, jarduerak egiaztatu, baliozkotu eta kontrolatu ahalko dituzte.

Así las Entidades de Colaboración Ambiental se configuran en piedra angular de los procedimientos ambientales y podrán, en el marco de la presente norma, optar a la realización de actuaciones de verificación, validación y control de actividades.

Dekretu berri honek beharrezko baldintzak ezartzen ditu enpresa pribatuek nahiko bermearekin eta fidagarritasunarekin jardun ahal dezaten ingurumena babesteko jardueretan; horrela, arinagoak eta eraginkorragoak izango dira administrazioko ingurumen-prozeduren tramitazioak eta ebazpenak, bai eta ingurumenaren babesa ere.

Este nuevo Decreto establece las condiciones requeridas para que la empresa privada pueda actuar en el ámbito de la protección ambiental con la suficiente garantía y fiabilidad en sus actuaciones redundando en una mayor agilización y eficiencia en la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos ambientales existentes, a la par que en la protección del medio ambiente.

Dekretuak aurreikusita dauka EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen administrazio-erregistro berria sortzea, eta bertan argitaratuko dira erakundearen izena, maila eta jardueraren nondik norakoa, baimenaren iraunaldia, eta antolaketa eta teknika mailako ezaugarriak.

El Decreto prevé, asimismo, un nuevo Registro administrativo de entidades de colaboración ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se inscribirán a efectos de su publicidad los datos de la entidad, su nivel y alcance de la actuación, la vigencia de la autorización y características organizativas y técnicas.

Bestalde, xedapen indargabetzaileak indarrik gabe utziko du, 2013ko uztailaren 1etik aurrera, 259/1998 Dekretua, irailaren 29koa, erabilitako olioaren kudeaketa EAEn arautzen duena, estatuan araututakoa nahikoa eta egokia delakoan erabilitako olio industrialak behar bezala kudeatzeko.

Por otro lado, la disposición derogatoria acuerda la derogación, a partir del 1 de julio de 2013, del Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto que se considera que el régimen previsto en la normativa básica estatal en la materia resulta suficiente y adecuado para garantizar la correcta gestión de los aceites usados industriales.

Azkenik, azken xedapenetatik lehenak, bigarrenak, hirugarrenak eta laugarrenak aldatu egin dituzte 278/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, airea kutsa dezaketen jarduerak dituzten instalazioak arautzen dituena; 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen duena; 629/2009 Dekretua, abenduaren 22koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala finkatzen duena; eta 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema finkatzen duena, eta erakunde horiek egin beharreko ikerketen edukiak zer-nolakoak izango diren zehazten duena. Horren guztiaren helburuak dira ILEek izen bera izatea arlo guztietan, erakunde horiek izatea hondakinen kudeaketa zuzena bermatzeko azken txostenak egiten dituztenak, ILEen eskumena ingurumen arloko sailarena izatea, eta erregistro bakar batean biltzea bai ILEak bai lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko erakundeak.

Por último, en las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta se acuerda la modificación del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, del Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, respectivamente, y ello a fin de que las entidades de colaboración ambiental tengan la misma denominación en todos los ámbitos, se especifique que son esas entidades las que pueden realizar los informes finales que acreditan la correcta gestión de los residuos, que la competencia en materia de entidades de colaboración ambiental reside en el Departamento competente en materia de medio ambiente y agrupar en un único registro tanto las entidades de colaboración ambiental como las entidades acreditadas en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Ondorioz, manuzko txostenak eginda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren proposamenez, lehendakariak onartu ondoren eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, previa la emisión de los informes preceptivos, y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Vasco en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea Ingurumen Lankidetzako Erakundeen (ILE) araubide juridikoa ezartzea da, ingurumen-arloko araudian erregulatutako administrazio-prozeduretarako.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las entidades de colaboración ambiental (ECA) para los procedimientos administrativos regulados en la normativa de naturaleza ambiental.

2.– Dekretuaren xedea da, era berean, EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen administrazio-erregistroa sortzea eta arautzea.

2.– Es, asimismo, objeto del Decreto la creación y regulación de un Registro Administrativo de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honetan xedatutako ondorioetarako, hona hemen nola ulertu behar diren termino hauek:

A efectos de lo dispuesto en este Decreto se entenderá por:

a) Jarduera: jarduera industrial bat edo gehiago garatzen diren unitate tekniko finkoa; halaber, leku horretako jarduerekin zuzenean lotutako eta isurietan nahiz kutsaduran eragina izan dezaketen jarduerak egiteko unitateak.

a) Actividad: cualquier unidad técnica en donde se desarrolle una o más de las actividades industriales, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.

b) Jarduerak egiaztatzea: ingurumen-eskumenak dituen sailak ILE bati onartutako ahalmena ingurumen-alderdi baten edo gehiagoren ebaluazio-prozesu bat egiteko, baimen, izapide, lizentzia edo legediari jarraituz, ikuskapen-, neurketa- eta saio-tresnen beharrik gabe.

b) Verificación de actividades: facultad reconocida por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a una entidad de colaboración ambiental para el proceso de evaluación de la conformidad con los requisitos establecidos en una autorización, tramitación, licencia o de la legislación ambiental vigente, en uno o varios aspectos ambientales que le sean de aplicación, para cuyo ejercicio no se requiere la utilización de equipos de inspección, medición y ensayo.

c) Baliozkotzea: ingurumen-eskumenak dituen sailak ILE bati onartutako ahalmena, baiezta dezan egindako egiaztapena bat datorrela ezarritako baldintzekin.

c) Validación: facultad otorgada por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a una entidad de colaboración ambiental para la confirmación por parte de ésta de que la verificación realizada resulta conforme a los requisitos establecidos.

d) Jardueren kontrola: ingurumen-eskumenak dituen sailak ILE bati onartutako ahalmena, ingurumen-baldintzak baiezta ditzan jarduera bati ezarritako ingurumen-baimen batean, lizentzia batean, edo ingurumen-araudian bertan, ikuskapen-, neurketa- eta saio-tresnak behar direlarik, laginak hartzeko tresnak barne.

d) Control de actividades: facultad otorgada por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a una entidad de colaboración ambiental para la comprobación de los requisitos ambientales impuestos en una autorización ambiental, en una licencia o en la propia normativa ambiental a una actividad, cuyo ejercicio requiere la utilización de equipos de inspección medición y ensayo, incluidos los correspondientes a la toma de muestras.

e) Jarduerak ikuskatzea: ingurumen-eskumenak dituen sailak ingurumen-araudia betetzen den ala ez ikertzeko eta ebaluatzeko duen ahalmena; lan hori egiten duten langileak agintaritzaren agentetzat hartuko dira.

e) Inspección de actividades: facultad inherente al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente para investigar y evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental, en la que el personal que la realice tendrá consideración de agente de la autoridad.

f) Ingurumen-egiaztapena: erakunde Egiaztatzaile batek edo administrazio-organo batek ILE bati emandako eskumena arauan edo arauetan jasotako jarduerak egiteko.

f) Acreditación ambiental: reconocimiento de una Entidad de Acreditación reconocida o de un órgano administrativo por el que se acredita la competencia de una entidad de colaboración ambiental para realizar las actuaciones recogidas en la norma o normas de referencia correspondientes.

g) UNE-EN ISO/IEC 17020 araua: egokitasuna ebaluatzen du eta erakunde ikuskatzaileen funtzionamendurako irizpide nagusiak finkatzen ditu.

g) Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: norma que establece la evaluación de la conformidad y fija los criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

h) UNE-EN ISO/IEC 17025 araua: saiakuntza- eta kalibrazio-laborategien gaitasun teknikorako baldintza nagusiak finkatzen ditu.

h) Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: norma que establece los requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración.

i) UNE-EN 45011 araua: produktu bat egiaztatzen duten erakundeek bete beharreko irizpide nagusiak finkatzen ditu.

i) Norma UNE-EN 45011: Norma que establece los criterios generales que deben cumplir las entidades que realizan la certificación de producto.

j) Gaitasun teknikoa: prestakuntzaren, esperientzia orokorraren eta esperientzia espezifikoaren aldetik ILE batek bete behar dituen baldintzak, jarduera zehatz bat egin ahal izateko. Jarduera bakoitzaren gaitasun teknikoa finkaturik dago Dekretu honen I. eranskinean, 7. eta 8. artikuluen arabera.

j) Competencia técnica: requisitos de formación, experiencia general y experiencia específica para que una entidad de colaboración ambiental pueda ejercer en un alcance determinado de actuación. La competencia técnica para cada actuación de acuerdo a los alcances indicados en los artículos 7 y 8 se establecen en el anexo I del presente Decreto.

k) Langileen barne-prestakuntza: ILE batek langile tekniko bakoitzari barne-prestakuntza eman ahal izateko ezaugarriak, 7. eta 8. artikuluetan adierazitako lanetarako, Dekretu honen II. eranskineko baldintzen arabera.

k) Cualificación interna del personal: características adquiridas que permiten a una entidad de colaboración ambiental habilitar individual e internamente a cada persona técnica para los distintos alcances indicados en los artículos 7 y 8 en base a las condiciones que se establecen en el anexo II del presente Decreto.

l) Ingurumen Lankidetzako Erakundea (ILE): bere izaera juridikoa duen erakundea, publikoa nahiz pribatua, EAEko ingurumen-eskumenak dituen Sailaren lankide dena, jarduerak egiaztatu, baliozkotu eta kontrola ditzan.

l) Entidad de colaboración ambiental (ECA): entidad con personalidad jurídica propia, de carácter público o privado, colaboradora del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y control de las actividades.

3. artikulua.– EAEko ingurumen-eskumenak dituen Sailaren betekizunak.

Artículo 3.– Funciones del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

EAEko ingurumen-eskumenak dituen sailak betekizun hauek ditu:

Corresponde al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de las siguientes funciones:

a) ILEen izena jasotzea Erregistro berrian.

a) Realizar la inscripción de las entidades de colaboración ambiental en el nuevo Registro que se crea.

b) ILEak zaintzea, kontrolatzea eta ikuskatzea.

b) Ejercer la vigilancia, control e inspección de las entidades de colaboración ambiental.

c) Zehatzeko eskumenaz baliatzea, Dekretu honi jarraikiz.

c) Ejercer la potestad sancionadora en relación con lo establecido por el presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INGURUMEN LANKIDETZAKO ERAKUNDEEN JARDUEREN NONDIK NORAKOA
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL

4. artikulua.– ILEen sailkapena eta lankidetza-mailak.

Artículo 4.– Clasificación de entidades de colaboración ambiental y niveles de colaboración.

1.– ILEak Ingurumena Baliozkotzeko Erakundeak ala Ingurumena Kontrolatzeko Erakundeak izan daitezke, ingurumen-eskumenak dituen Sailarekin duten lankidetzaren arabera.

1.– Las entidades de colaboración ambiental se clasificarán en entidades de validación ambiental y entidades de control ambiental, en función de su colaboración con el Departamento que tiene atribuidas las competencias en medio ambiente.

2.– Administrazioarekiko lankidetza-maila hauek daude:

2.– Se determinan los siguientes niveles de colaboración con la administración:

2.a.– I. maila: ingurumena Baliozkotzeko Erakundeak. Erakunde horiek jarduera hauek egingo dituzte:

2.a.– Nivel I: entidades de validación ambiental. Estas entidades desarrollarán las siguientes actuaciones:

2.a.1.– Ingurumen-baimenak eskatzeko, baimenak berritzeko, diru-laguntzen izapideak egiteko eta jarduerak egiaztatzeko baldintzak eta beharrezko datuak baliozkotzea.

2.a.1.– Validación documental de los requisitos y datos necesarios para la solicitud de autorizaciones ambientales, renovaciones de autorización, tramitación de subvenciones y verificación de actividades.

2.a.2.– Jarduera egiten den lekuan egiaztatzea ea tresnak edota instalazioak bat datozen baimenetako, administrazio-izapideetako edo ingurumen-araudiko baldintzekin.

2.a.2.– Verificación en dependencias de la actividad de la adecuación de los equipos y/o instalaciones a los requisitos establecidos en dichas autorizaciones, tramitaciones administrativas o en la normativa ambiental aplicable.

Erakunde horiek baimendu beharreko proiektuen baitan egingo dituzte beren jarduerak, sustatzaileak aurrez eskaera eginda (proiektu horren izenean eskatzen da baimena ingurumen-prozedurari hasiera emateko); halaber, egiaztatuko dute ea betetzen diren baimen edo jakinarazpen baten, edo ingurumen-legediaren baldintzak. Administrazioak eskatuta ere egingo dituzte jarduerak.

Estas entidades realizarán sus actuaciones, previa solicitud de la persona promotora, respecto de un proyecto a autorizar en cuyo nombre se solicita la autorización del correspondiente procedimiento ambiental que se inicia, así como respecto a una comprobación del cumplimiento de los requisitos de una autorización, comunicación o de la legislación ambiental aplicable. También realizarán actuaciones a instancias de la administración.

2.b.– II. maila: Ingurumena Kontrolatzeko Erakundeak. Laginak hartuz eta neurketak eta analisiak eginez ebaluatuko dute jardueran zehar egin beharreko hainbat funtzionamendu-kontrol eta -egiaztapen.

2.b.– Nivel II: entidades de control ambiental. Estas entidades llevarán a cabo actividades de toma de muestras, mediciones y análisis, para la evaluación de conformidad de los distintos controles y verificaciones de funcionamiento a realizar a lo largo de la vida útil de la actividad.

Erakunde horiek beren jarduerak egingo dituzte, aurrez eskaera egin badu instalazioaren edo jardueraren titularrak edo administrazioak, arau honetan aipatutako ingurumen-prozeduren bidetik.

Estas entidades realizarán sus actividades previa solicitud de la persona titular de la instalación o actividad o de la administración respecto de los procedimientos ambientales señalados en la presente norma.

3.– ILEek I. mailan, II. mailan edo bi mailetan jardun ahal izango dute, jakinarazpenaren nondik norakoaren arabera, arau honen administrazio-prozedurak jarraituz.

3.– Las entidades de colaboración ambiental podrán actuar en el nivel I, nivel II, o ambos niveles, en función del alcance declarado en su comunicación, de acuerdo a los procedimientos administrativos indicados en la presente norma.

5. artikulua.– ILEen betekizunak.

Artículo 5.– Funciones de las entidades de colaboración ambiental.

1.– Ingurumena Baliozkotzeko Erakundeek eginkizun hauek izan ditzakete:

1.– Las entidades de validación ambiental podrán tener las siguientes funciones:

a) Administrazio-prozedura bakoitza izapidetzeko behar diren agiriak eman diren egiaztatzea eta baliozkotzea.

a) Verificar y validar la aportación de la documentación necesaria para la tramitación de cada procedimiento administrativo.

b) Jarduerei eskatutako dokumentu-baldintzak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea, eta egiaztapen horren ardura bere gain hartzea, pertsona sustatzailearekin modu erantzunkidean.

b) Verificar y validar el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos a las actividades y asumir la responsabilidad de dicha verificación de manera corresponsable junto con la persona promotora.

c) Egiaztatzea eta baliozkotzea ea instalazioak bat datozen baimentze-prozeduran edo erantzukizunpeko jakinarazpenean edo deklarazioan aurkeztutako agiriekin.

c) Verificar y validar la adecuación de las instalaciones en referencia a los documentos presentados en el procedimiento de autorización, o en la comunicación o declaración responsable.

d) Jarduerak edo instalazioak martxan jartzeko neurri zuzentzaileak hartu eta abiarazi direla baliozkotzen duten txostenak egitea, bai eta haiek ixteari buruzkoak ere.

d) Elaborar informes de validación de la adopción y puesta en funcionamiento de las medidas correctoras establecidas para la puesta en marcha, así como el cierre de las actividades.

e) Ingurumen-eskumenak dituen sailari laguntzea, sailak berak eskatzen dionean, ingurumen-egiaztapen partzialak edo osoak egiten; eta dagokion txostena idaztea.

e) Asistir al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente cuando éste lo solicite mediante la realización de verificaciones ambientales parciales o integrales en actividades, elaborando el informe correspondiente.

f) Jarduera ekonomikoen agiriak egiaztatzea eta horien jarraipena egitea diru-laguntzak izapidetzean. Diruz lagundutako tresnak eta instalazioak abian jarri direla frogatzeko ikustaldiak egitea.

f) Comprobar la documentación que aportan las actividades y realizar el seguimiento de la misma en la tramitación de subvenciones. Realizar la visita de comprobación de la ejecución de equipos e instalaciones subvencionadas.

g) Ingurumen-zaintzako programen jarraipen-txostenak agiri bidez egiaztatzea eta balioz­kotzea, barne direlarik jarduerek ezarritako eta ingurumen-eskumenak dituen sailak onartutako autokontrol-sistemak.

g) Verificar documentalmente y validar los informes de seguimiento de los programas de vigilancia ambiental, incluidos los sistemas de autocontrol establecidos por las actividades y aprobados por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.

h) Ingurumen-eskumenak dituen sailak berak, edo sail horrentzat, eskatutako beste edozein jarduera egitea, ingurumen-araudiaren, ingurumen-baimenen edo diru-laguntzen eremuan; edo ingurumen-inbertsioak baliozkotzea, ikuskatze-, neurketa- eta saiakuntza-tresnarik behar ez denean.

h) Cualesquiera otras actuaciones que sean requeridas por o para el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente en el ámbito de la normativa medioambiental, autorizaciones medioambientales o en materia de subvenciones o emisión de convalidaciones de inversiones medioambientales para las que no se precise el uso de equipos de inspección, medición y ensayo.

2.– Ingurumena Kontrolatzeko Erakundeek ikuskatze-, neurketa- eta saiakuntza-tresnak eskatzen dituzten eginkizun hauek izan ditzakete:

2.– Las entidades de control ambiental podrán tener las siguientes funciones, las cuales precisan el uso de equipos de inspección, medición y ensayo:

a) Laginak hartzea, analisiak egitea, airera egiten diren igorpenen parametroak egiaztatzea, bai eta airearen kalitatea, akustikoa eta urena, hondakinena, lurrena, jalkinena, bizidunena, edozein jatorriko isurketena eta efluenteena ere, kasu bakoitzeko araudia betez.

a) Toma de muestras, análisis, verificación de los parámetros asociados a las emisiones al aire, calidad del aire, acústica y de las aguas, residuos, suelos, sedimentos, organismos vivos, vertidos y efluentes de cualquier naturaleza, si perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable en cada supuesto.

b) Aldizkako egiaztapenak eta kontrolak egitea; isurketak eta airera egindako igorpenak identifikatzeko eta ezaugarriak zehazteko neurketak eta lanak egitea; kutsatzaileak izan daitezkeen jardueren neurketak egitea, besteak beste, zarata- eta bibrazio-mailenak, isurketenak eta hondakinenak, arauak edo baimena betetzen duten ebaluatzeko.

b) Realizar verificaciones y controles periódicos, medición y otras operaciones dirigidas a identificar y caracterizar los vertidos, las emisiones de contaminantes a la atmósfera, mediciones de los niveles de ruido y vibraciones, vertidos, residuos, etc., de las actividades al objeto de evaluar su conformidad con los requisitos establecidos en la normativa aplicable o en su autorización correspondiente.

c) Ingurumen-eskumenak dituen sailari laguntzea ikuskatze-lanetan, sailak berak eskatzen dioenean, ingurumen-kontrolak eginez.

c) Asistir al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente en su labor de inspección mediante la realización de controles ambientales a petición de éste.

d) Ingurumen-eskumenak dituen sailak berak eskatutako, edo sail horrentzako beste edozein jarduera egitea, ikuskatze-, neurketa- eta saiakuntza-tresnak behar direnean.

d) Cualesquiera otras actuaciones que sean requeridas por o para el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente en el ámbito medioambiental, para las que se precise el uso de equipos de inspección, medición y ensayo.

3.– ILEek kasuan kasuko arauak betez egingo dituzte jarduerak, eta erreferentzia gisa hartuko dituzte ingurumen-eskumenak dituen sailaren agiriak, gidak, jarraibideak eta abar. Agiri horiek ILEen esku egongo dira sail horren web orrian.

3.– En el ámbito de sus funciones, las entidades de colaboración ambiental realizarán sus actuaciones cumpliendo la normativa aplicable en cada caso y teniendo como referencia los documentos, guías e instrucciones, que se establezcan por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente. Esta documentación estará a disposición de las entidades de colaboración ambiental a través de la página web del citado Departamento.

6. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeen jarduera-eskaerak.

Artículo 6.– Solicitudes de la actuación de las entidades de colaboración ambiental.

1.– Ingurumen-arloko hainbat administrazio-prozeduraren inguruan ILEek egin beharreko jarduerak oinarritzen dira bai jardueren sustatzaileek egindako eskaeretan bai ingurumen-eskumenak dituen sailak eskatutako laguntza teknikorako eskaeretan.

1.– Las actuaciones de las entidades de colaboración ambiental en relación a los diferentes procedimientos administrativos existentes en materia ambiental se fundamentan tanto en solicitudes por parte de la persona promotora de la actividad como en solicitudes de asistencia técnica requeridas por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.

2.– Pertsona sustatzaileak nahitaez erabili behar ditu ILEaren zerbitzuak, baldin eta Dekretu honen 7. artikuluko prozedura baten izapideren bat egiteko asmoa duenean, baina borondatezkoa izango da ingurumen-ebaluazio estrategikoan, hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen sorrera jakinaraztean, eta hondakin bihurtutako produktuaren sortzailearen erantzukizun hedaturako sistema kolektiboen baimenean.

2.– La persona promotora utilizará de forma obligatoria los servicios de la entidad de colaboración ambiental cuando prevea realizar alguno de los trámites señalados en los procedimientos recogidos en el artículo 7 del presente Decreto, salvo en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de comunicación de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, y de autorización de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto que se convierte en residuo, en los que dicha utilización tendrá carácter voluntario.

Dena dela, hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen sorrera jakinarazteko orduan, eta arrazoiak daudenean, ingurumen-eskumenak dituen organoak sustatzaileari agindu ahal dio ILE batek parte hartzea.

En todo caso, en el supuesto de comunicación de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, y por motivos fundados, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir al promotor la participación obligatoria de una entidad de colaboración ambiental.

3.– Ingurumen-eskumenak dituen sailak ILEen zerbitzuak erabil ditzake bere jarduera-esparruko administrazio-prozedurak edo beste jarduera batzuk egiteko.

3.– El Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente podrá requerir los servicios de las entidades de colaboración ambiental en el desarrollo de los diferentes procedimientos administrativos u otras actividades encomendadas en su área de actuación.

7. artikulua.– ILEen jardueraren barruko ingurumen-prozedurak, pertsona sustatzaileak eskaturik.

Artículo 7.– Procedimientos ambientales sujetos a la actuación de las entidades de colaboración ambiental a solicitud de la persona promotora.

Sustatzaileak eskatutako ILEen jarduerak egingo dira ingurumen-prozeduren baitan, eta hark eskatutako jarduera-eremuen baitan, ondoren aipatuak. Era berean, prozedura horien jarduera-eremuak bat etorri behar du erakundearen jarduera-mailarekin, Erregistroan duen nondik norakoa zehazteko:

Las actuaciones de las entidades de colaboración ambiental a solicitud del promotor, se llevarán a cabo en el marco de los diferentes procedimientos ambientales y en los campos de actuación sobre los que aquél deberá solicitar su actuación, que se indican a continuación. Asimismo, se indica la correspondencia entre el campo de actuación de estos procedimientos y el nivel de actividad de la entidad actuante, a efectos de determinar su alcance en el Registro:

1.– Ingurumen-baimen bateratua emateko prozedurari dagokionez:

1.– Respecto al procedimiento de concesión de autorización ambiental integrada:

1.1.– Ingurumen-baimen bateratuaren eskaeran, agiriak egiaztatzea eta baliozkotzea, bai instalazio berrien edo lehendik daudenen eskarietan, bai ingurumen-arloan eskumenak dituen sailak funtsezkotzat jotako aldaketetan, ingurumen-eraginaren deklarazioetan barne (ILE I. maila).

1.1.– En la solicitud de la autorización ambiental integrada, actuarán verificando y validando la documentación tanto para las solicitudes de instalaciones nuevas o existentes, como modificaciones declaradas sustanciales por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente, incluidas las sujetas a declaración de impacto ambiental (ECA nivel I).

1.2.– Jarduera gauzatu bitartean, ingurumen-baimen bateratuan zehaztutako kontrolak egitea (ILE II. maila).

1.2.– Durante el ejercicio de la actividad, realizarán los controles determinados en la autorización ambiental integrada (ECA nivel II).

2.– Ingurumen-eragina ebaluatzeko prozedurei dagokionez:

2.– Respecto a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental:

2.1.– Proiektuen ingurumen-eragina ebaluatzeari dagokionez, ingurumen-eraginaren azterlana egiaztatzea eta baliozkotzea, batez ere, ea azterlana egokitzen den ingurumen-eskumenak dituen sailak aurrez ezarritako hedadurara eta xehetasun-mailara (ILE I. maila).

2.1.– Con respecto a la evaluación de impacto ambiental de proyectos, actuarán verificando y validando el estudio de impacto ambiental, en particular, su adecuación a lo establecido previamente por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente al determinar la amplitud y el nivel de detalle de aquél (ECA nivel I).

2.2.– Ingurumen-ebaluazio estrategikoari dagokionez, ingurumen-eskumenak dituen organoari bidali beharreko agiriak egiaztatzea eta baliozkotzea; bereziki, ingurumen-iraunkortasunaren txostena bat etor dadila erreferentziazko agiriaren hedadurarekin eta xehetasun-mailarekin (ILE I. maila).

2.2.– Con respecto a la evaluación ambiental estratégica actuarán verificando y validando la documentación a remitir al órgano competente en materia de medio ambiente, en particular, el contenido del informe de sostenibilidad ambiental, en orden a su adecuación a la amplitud y nivel de detalle del documento de referencia (ECA nivel I).

3.– Hondakinak baimentzeko eta jakinarazteko prozedurei dagokionez:

3.– Respecto a los procedimientos de autorización y comunicación en materia de residuos:

3.1.– Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak kudeatzeko baimen-prozeduraren inguruan.

3.1.– En el procedimiento de autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos:

3.1.1.– Eskaeran, aurkeztu beharreko agiriak egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.1.1.– En la solicitud de autorización, actuarán verificando y validando la documentación a presentar (ECA nivel I).

3.1.2.– Baimena berritzeko orduan, agiriak eta instalazioak egokiak diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.1.2.– En renovaciones de la autorización, verificando y validando la documentación y la adecuación de las instalaciones (ECA nivel I).

3.1.3.– Abian jartzeko orduan, baimenean ezarritako neurriak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.1.3.– En la puesta en marcha, verificando y validando el cumplimiento de las medidas exigidas en la autorización (ECA nivel I).

3.1.4.– Jarduera gauzatu bitartean, baimenean ezarritako egiaztapenak, baliozkotzeak edo kontrolak egitea (ILE II. maila).

3.1.4.– Durante el ejercicio de su actividad, realizando las verificaciones, validaciones o controles según exigencia de la autorización (ECA nivel II).

3.2.– Hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen kudeaketako jakinarazpen-araubidean, araudiko neurriak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.2.– Respecto al régimen de comunicación de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, actuarán durante el trámite de comunicación, verificando y validando el cumplimiento de las medidas exigidas en la normativa vigente aplicable a su actividad (ECA nivel I).

3.3.– Hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen sorrerako jakinarazpen-araubidean, araudiko neurriak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.3.– Respecto al régimen de comunicación de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, actuarán durante el trámite de comunicación, verificando y validando el cumplimiento de las medidas exigidas en la normativa vigente aplicable a su actividad (ECA nivel I).

3.4.– Hondakin bihurtutako produktuaren sortzailearen erantzukizun hedatuko sistema indibidualak aurrez jakinarazteko orduan, araudiko neurriak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.4.– Respecto al régimen de comunicación previa de sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor del producto que se convierte en residuo, actuarán durante el trámite de comunicación verificando y validando el cumplimiento de las medidas exigidas en la normativa vigente aplicable a su actividad (ECA nivel I).

3.5.– Hondakin bihurtutako produktuaren sortzailearen erantzukizun hedatuko sistema kolektiboak baimentzeko araubideari dagokionez.

3.5.– Respecto al régimen de autorización de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto que se convierte en residuo.

3.5.1.– Eskaeran, aurkeztu beharreko agiriak egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.5.1.– En la solicitud, actuarán verificando y validando la documentación a presentar (ECA nivel I).

3.5.2.– Abian jartzeko orduan, baimenean ezarritako neurriak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

3.5.2.– En la puesta en marcha, verificando y validando el cumplimiento de las medidas exigidas en la autorización (ECA nivel I).

3.5.3.– Jarduera gauzatu bitartean, baimenean ezarritako egiaztapenak, baliozkotzeak edo kontrolak egitea (ILE II. maila).

3.5.3.– Durante el ejercicio de su actividad, realizando las verificaciones, validaciones o controles según exigencia de la autorización (ECA nivel II).

4.– Airearen kutsadura baimentzeko eta jakinarazteko prozedurei dagokionez:

4.– Respecto a los procedimientos de autorización y comunicación en materia de contaminación atmosférica:

4.1.– Airea kutsa dezakeen jarduera baimentzeko prozeduran, jarduerak iraun bitartean, baimenean ezarritako neurriak egiaztatzea, baliozkotzea eta kontrolatzea (ILE II. maila).

4.1.– En el procedimiento de autorización actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, actuarán, durante el ejercicio de la actividad, verificando, validando y controlando el cumplimiento de las medidas que así se indiquen en la autorización (ECA nivel II).

4.2.– Jakinarazpenaren araubidean, araudiko neurriak betetzen diren egiaztatzea eta balioz­kotzea (ILE II. maila).

4.2.– En el régimen de comunicación o notificación, verificando, validando y controlando el cumplimiento de las medidas exigidas en la normativa vigente aplicable a su actividad (ECA nivel II).

5.– Jarduera egitean isurketak baimentzeko prozedurari dagokionez, isurketa-baldintzak betetzen diren egiaztatzea, batez ere, isurketen ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak (ILE II. maila).

5.– Respecto al procedimiento de autorización de vertidos durante el ejercicio de la actividad, actuarán verificando el cumplimiento de las condiciones de vertido establecidas en las autorizaciones que se hubiesen otorgado, en especial, las relativas al cumplimiento de las características cualitativas y cuantitativas de los vertidos (ECA nivel II).

Esparru honen nondik norakoa matrize hauen arabera eskatuko da: hondakin-urak, ur kontinentalak, estuarioko eta itsasoko urak, jalkinak eta biota.

El alcance de actuación en este campo se solicitará en base a las siguientes matrices: aguas residuales, aguas continentales, aguas estuáricas y marinas, sedimentos y biota.

6.– Berotegi-gasen igorpenak baimentzeko eta baimendutako igorpenak aldatzeko eskaeretan (sarrera berriak edo murrizketa nabarmenak), lege-baldintzak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

6.– Respecto al procedimiento de autorización de emisión de gases de efecto invernadero y modificaciones que afecten a las emisiones autorizadas (nuevos entrantes o reducciones significativas de capacidad) que se presenten ante el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente, las ECA verificarán y validarán el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en las solicitudes (ECA nivel I).

7.– EBko etiketa ekologikoa emateko prozedurari dagokionez, produktu-kategoria edota zerbitzu bakoitzaren irizpide ekologikoak betetzen diren egiaztatzea eta baliozkotzea (ILE I. maila).

7.– Respecto al procedimiento de concesión de etiqueta ecológica de la Unión Europea, actuarán verificando y validando el cumplimiento de los criterios ecológicos específicos de cada categoría de productos y/o servicios en las solicitudes (ECA nivel I).

8.– Igorpen eta Iturri Kutsagarrien Erregistro Estatalari dagokionez, jarduerek emandako datuak egiaztatzea eta baliozkotzea.

8.– Respecto al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, actuarán verificando y validando los datos aportados por las actividades.

9.– Ingurumen-araudiko beste edozein administrazio-prozedura, Dekretu honetan araututako erakundeen bidez jarduteko beharra dagoela ezartzen bada.

9.– Cualesquiera otros procedimientos administrativos existentes en la normativa ambiental, para los cuales se establezca la necesidad de actuación a través de las entidades reguladas en el presente Decreto.

8. artikulua.– ILEen ingurumen-prozedurak, ingurumen-eskumenak dituen sailak eskaturik.

Artículo 8.– Procedimientos ambientales sujetos a la actuación de las entidades de colaboración ambiental a solicitud del Departamento que tiene atribuidos competencias en materia de medio ambiente.

Ingurumen-eskumenak dituen sailak eskatutako zerbitzuak ikuskaritzan laguntzeko dira, eta honela zehazten dira, ILE bakoitzaren jarduera-mailaren arabera:

Los servicios a solicitud del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente se desarrollan en el ámbito del apoyo a la inspección y se concretan, en función del nivel de actividad de la entidad de colaboración ambiental actuante, en las siguientes áreas de actuación:

a) Hainbat jarduera-sektoretan diagnosiak egitea edota araudia betetzen dela egiaztatzea (ILE I. maila).

a) Realizando en diferentes sectores de actividad verificaciones de diagnóstico y/o cumplimiento normativo (ECA nivel I).

b) Airea, ura, hondakinak, lurzoruak edota zarataren kontrolak egitea. Administrazio hidraulikoari lagunduz, ingurune hartzailearentzat ingurumen-kalitatearen helburuak eta arauak betetzen diren egiaztatzea, eta uren egoeraren inguruko jarraipen-programak egitea (ILE II. maila).

b) Realizando controles en materia de aire, agua, residuos, suelos o ruido. En apoyo a la administración hidráulica, verificación del cumplimiento de los objetivos y normas de calidad ambiental establecidas para el medio receptor y realización de los programas de seguimiento relativos al estado de las aguas (ECA nivel II).

9. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeen baldintzak.

Artículo 9.– Requisitos de las entidades de colaboración ambiental.

1.– Aurreko artikuluetako prozeduretan jardutera doazen ILEek gaitasun teknikoaren baldintza hauek bete behar dituzte.

1.– Las entidades de colaboración ambiental que vayan a actuar en los procedimientos recogidos en los artículos precedentes deberán cumplir los siguientes requisitos específicos de competencia técnica.

2.– I. mailako erakundeek Dekretu honen I. eranskineko prozedura eta jarduera-eremu bakoitzaren baldintzak bete behar dituzte, eta kudeaketa-prozedura hauek eduki behar dituzte:

2.– Las entidades de nivel I deberán cumplir los requisitos específicos recogidos para cada procedimiento y campo de actuación en el anexo I de este Decreto y deberán disponer de los siguientes procedimientos de gestión:

a) Erakundearen kalitatea kudeatzeko eskuliburua.

a) Manual de gestión de calidad de la entidad.

b) Baliozkotze-jarduerak egiten dituzten langileen barne-prestakuntzaren prozedura, II. eranskineko baldintzak kontuan hartuta.

b) Procedimiento de cualificación interna del personal que realiza actividades de validación considerando los requisitos establecidos en el anexo II.

c) Ez-adostasunak eta erreklamazioak kudeatzeko prozedura.

c) Procedimiento para la gestión de no conformidades y reclamaciones.

d) Ekintza zuzentzaileak eta prebentiboak abian jartzeko prozedura.

d) Procedimiento para la puesta en marcha de acciones correctoras y preventivas.

e) Egiaztatzeak eta baliozkotzeak egiteko prozedura orokorra.

e) Procedimiento general para la realización de actividades de verificación y validación.

f) Egindako jardueren kalitatearen barne-kontrolerako prozedura.

f) Procedimiento para el control de calidad interno de las actuaciones realizadas.

g) Barne-auditoriak egiteko prozedura.

g) Procedimiento para la realización de auditorias internas.

h) Konfidentzialtasun-prozedura.

h) Procedimiento de confidencialidad.

i) Independentzia-, inpartzialtasun- eta osotasun-prozedura.

i) Procedimiento de independencia, imparcialidad e integridad.

j) Agiriak eta sortutako erregistroak kontrolatzeko prozedura.

j) Procedimiento para el control de la documentación y registros generados.

Dena dela, erakunde batek baldin badu UNE-EN ISO/IEC 17020, UNE-EN ISO/IEC 17025 edo UNE-EN 45011 araberako ingurumen-ziurtagiririk, edo haien ordezko edo osagarri denik, ez ditu zertan eduki kudeaketa-prozedura horiek, salbu eta aurreko paragrafoko b) eta e) ataletakoak.

No obstante, las entidades que posean una acreditación ambiental según UNE-EN ISO/IEC 17020, UNE-EN ISO/IEC 17025 o UNE-EN 45011, o las normas que las sustituyan o complementen, están exentas de la exigencia de disponer de dichos procedimientos de gestión, con excepción de los recogidos en los apartados b) y e) del párrafo anterior.

3.– II. mailako erakundeek Erakunde Egiaztatzaile batek emandako egiaztagiri bat eduki behar dute, UNE-EN ISO/IEC 17020 edo UNE-EN ISO/IEC 17025 arauei jarraiki, edo haien ordezko edo osagarri diren arauei jarraiki, zein bere nondik norakoarekin.

3.– Las entidades de nivel II deberán disponer de un certificado de acreditación expedido por una Entidad de Acreditación como organismo de inspección según la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o las normas que las sustituyan o complementen, con su alcance correspondiente.

Sektoreko araudiak ingurumen-kontrolak exijitzen baditu, eta ez badago horietarako egiaztatutako prozedurarik, ILEak ingurumen-eskumenak dituen Sailaren aurrean frogatu beharko du gaitasun tekniko nahikoa duela.

En el caso de que la normativa sectorial exija controles medioambientales para los que no existan procedimientos acreditados, la entidad de colaboración ambiental actuante deberá demostrar ante el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente que posee la capacidad técnica suficiente para su realización.

10. artikulua.– Jardueraren pertsona titularrak dituen betebeharrak eta eskubideak.

Artículo 10.– Obligaciones y derechos de la persona titular de la actividad.

1.– Jardueraren titularra den pertsona fisikoak edo juridikoak betebehar hauek izango ditu:

1.– La persona física o jurídica titular de la actividad tendrá la obligación de:

a) Dekretu honetan araututako ILEek jardun dezaten eskatzea, hala agintzen duenean Dekretuak edo ingurumena babesteko dena delako arauak.

a) Requerir la actuación de las entidades de colaboración ambiental reguladas en el presente Decreto cuando su actuación venga impuesta por el mismo o por la correspondiente norma de protección del medio ambiente.

b) ILEek administrazioari ikuskatze-lanetan laguntzen diotenean, jarduera-gunerako sarrera posible egitea, eskatutako informazio garrantzitsua aurkeztea, ikuskapenerako beharrezko diren laginak eta neurketak hartzen laguntzea, eta beharrezko laguntza eta lankidetza ematea.

b) Cuando las entidades de colaboración ambiental actúen auxiliando a la administración en su actividad inspectora, posibilitar el acceso a las dependencias de la actividad, presentar la información relevante que se le solicite, y facilitar la realización de toma de muestras y mediciones necesarias para la inspección, así como prestar la asistencia y colaboración necesarias.

2.– Jardueraren titularra den pertsona fisikoak edo juridikoak eskubide hauek izango ditu:

2.– La persona física o jurídica titular de la actividad tendrá los siguientes derechos:

a) ILEak egindako jarduera guztietan egotea.

a) Estar presente en todas las actuaciones llevadas a cabo por la entidad de colaboración ambiental.

b) Egiaztatze- eta kontrol-kasuetan, akta eskuratu ahal izatea eta beharrezko iruditzen zaizkion adierazpenak idatzi ahal izatea.

b) En supuestos de verificación y control, acceder al acta, haciendo constar las manifestaciones que crea oportunas.

c) ILEetako langile teknikoen nortasuna eta ILEaren nondik norakoa egiaztatu ahal izatea.

c) Comprobar la identidad del personal técnico de las entidades de colaboración ambiental, y el alcance como entidad de colaboración.

d) Laginak hartzean, laginketaren xedea jakin ahal izatea eta, teknikoki posible bada, lagin biki bat jaso ahal izatea, beti ere, laginak hartzen hasi aurretik eskatzen bada.

d) En toma de muestras, ser informado del objeto del muestreo y siempre que sea técnicamente viable, recibir una muestra gemela, siempre que así lo solicite previamente al inicio de la toma de muestras.

11. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeen salbuespenezko erabilera.

Artículo 11.– Excepcionalidad de uso de las entidades de colaboración ambiental.

Arlo zehatz baterako gaitasun tekniko eta ezagutza bereziak behar direnean, eta beste erakunde batzuen esparru izanik merkatuan ez daudenean, salbuespen moduan, ingurumen-eskumenak dituen sailak, behar bezala justifikatutako ebazpen bidez, ILE ez diren erakundeei eman ahal dizkie 7. eta 8. artikuluetan ezarritako jarduerak.

En casos excepcionales, en los que sean exigibles requisitos específicos de competencia técnica y conocimientos especiales para una determinada materia que no se encuentren en el mercado –por estar residenciadas en otras entidades– el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente mediante Resolución debidamente motivada, podrá admitir actuaciones establecidas en los artículos 7 y 8 a estas entidades distintas de las entidades de colaboración ambiental.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INGURUMEN LANKIDETZAKO ERAKUNDEENERREGISTROAN SARTZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL REGISTRO DE LASENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
INGURUMEN LANKIDETZAKO ERAKUNDEAK
ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL

12. artikulua.– Jakinarazpen-araubidea.

Artículo 12.– Régimen de comunicación.

1.– EAEko ingurumen-eskumenak dituen sailaren aurretiazko jakinarazpen-erregimenaren menpe geratzen da ILE gisa II. kapituluko jarduerak egitea.

1.– El ejercicio de las actividades comprendidas en el Capítulo II por parte de las entidades de colaboración ambiental queda sometido al régimen de comunicación previa al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– IKS eeM Sistemako teletramitazio-tresna bakarraren bidez egingo da jakinarazpena, Ingurumen Deklarazioaren Eskabidea izenarekin (e-DMA S), eta bertan adieraziko da eskatzen den jarduera-maila eta nondik norakoa, Dekretu honen 7. eta 8. artikuluei jarraiki.

2.– La comunicación se formalizará mediante el instrumento único común de teletramitación habilitado al efecto en el Sistema IKS eeM, bajo la denominación de Declaración Medioambiental Solicitud (e-DMA S), en el que se indicará el nivel de actuación y alcance solicitado, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del presente Decreto.

3.– Aurretiazko jakinarazpenarekin batera joango dira agiri hauek:

3.– La comunicación previa se acompañará de la documentación que se indica a continuación:

a) Erakundearen sorrerako eratze-eskritura edo araua.

a) Escritura de constitución o norma que crea la entidad.

b) 9. artikuluko baldintzak betetzearen egiaztagiria.

b) Acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9.

c) Edukiz gero, UNE-EN ISO 9000, UNE-EN ISO 14000 eta abarren kudeaketa-sistemen ziurtagirien kopia.

c) En caso de disponer, copia de certificaciones de sistemas de gestión UNE-EN ISO 9000, UNE-EN ISO 14000, etc.

4.– Dekretu honetan aipatzen diren, eta jarduera hauetarako EMAS erregistroan izena emanda dauden egiaztatze-, baliozkotze- eta kontrol-jardueretan aritzen diren enpresek Europar Legebiltzarreko (EE) 1221/2009 araudiaren eta 2009ko azaroaren 25eko Kontseiluaren arabera, EMAS ingurumen-kudeaketako eta -ikuskaritzako sistema batean borondatez parte hartzeari buruzkoa (indargabetu egiten ditu (EE) 761/2001 araudia, eta Batzordearen 2001/681/CE eta 2006/193/CE erabakiak), EMAS erregistroko inskripzioa eguneratuta izatea eta artikulu honen 3. ataleko b) eta c) epigrafeak soilik egiaztatu beharko dituzte aurretiazko jakinarazpenean.

4.– Las empresas dedicadas a las actividades de verificación, validación y control, descritas en el presente Decreto, e inscritas en el registro EMAS para estas actividades, conforme al Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, sólo tendrán que acreditar en su comunicación previa, su inscripción actualizada en dicho Registro EMAS y los epígrafes b) y c) del apartado 3 del presente artículo.

5.– Aurretiazko jakinarazpena aurkezteak baimena ematen du EAEko ILE gisa jarduteko, eta artikulu honetan aipatzen diren agiriak eman dituzten titularrena baizik ez den ardurapean hasiko da jarduera hori.

5.– La presentación de la comunicación previa permitirá el ejercicio de la actividad como entidad de colaboración ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se iniciará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares que hayan entregado la documentación a la que hace referencia el presente artículo.

6.– Aurretiazko jakinarazpenarekin batera doan edozein funtsezko daturen, adierazpenen edo agiriren zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo ez aipatzeak, edo ingurumen-eskumenak dituen sailaren aurrean ez aurkezteak, ILE gisa jardutea etengo du gertaera horiek ziurtatzen diren unetik bertatik, alde batera utzi gabe egon daitezkeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

6.– La inexactitud, falsedad u omisión esencial en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe a la comunicación previa, o su no presentación ante el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente determinará la imposibilidad de continuar con las actuaciones como entidad de colaboración ambiental desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

7.– Halaber, EAEko ingurumen-eskumenak dituen sailaren ebazpenak erabaki dezake xede bereko prozedura berririk ez ekitea urte batean, gehienez.

7.– Asimismo, la resolución del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco que declare tales circunstancias podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo máximo de 1 año.

13. artikulua.– Jakinarazpenak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de comunicaciones.

Jakinarazpenak beharrezko baldintzak betetzen ez dituenean edo aurreko artikuluaren arabera exijitu daitezkeen agiriak gehituta ez dituenean, erakunde eskatzaileari 10 eguneko epea emango zaio hutsegitea zuzentzeko edo nahitaezko agiriak gehitzeko, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 71. artikulua jarraituz; horrela egingo ezean eskaera ezeztatuko zaio, aurrez aipatutako legearen 42. artikuluko baldintzetan oinarritutako ebazpena emanda.

Cuando la comunicación no reúna los requisitos necesarios o no se acompañe la documentación que de acuerdo con el artículo anterior resulte exigible, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la mencionada ley.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INGURUMENLANKIDETZAKO ERAKUNDEEN ERREGISTROA
REGISTRO DE ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTALDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

14. artikulua.– EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa.

Artículo 14.– Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortuko da, eta bertan inskribatuko dira dekretu honetan erregulatutako hainbat erakunde.

1.– Se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se inscribirán las distintas entidades reguladas en el presente Decreto.

Erregistro horrek izaera administratiboa du, ingurumen-eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailaren mende dago, eta Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Integraleko Sisteman integratuko da (IKS eeM sistema).

El citado Registro, que tiene naturaleza administrativa, se encuentra adscrito al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco y se integrará en el Sistema de Gestión Integral de la Información Medioambiental, Sistema IKS eeM.

2.– Erregistroak Ingurumen Lankidetzako Erakundeen informazio hau jasoko du:

2.– El Registro contendrá la siguiente información para cada una de las entidades de colaboración ambiental:

a) Erakundea identifikatzen duten datuak.

a) Datos identificativos de la entidad.

b) Jarduera-maila eta nondik norakoa.

b) Nivel de actividad y alcance de actuación.

c) Ingurumen-eskumenak dituen sailak zehaztutako beste edozein informazio.

c) Cualquier otra información que se determine por parte del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.

3.– Ingurumen-gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara jotzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legean eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa bete beharko dute ingurumenean eragina duten EAEko instalazioen erregistroan bildutako datuek.

3.– Los datos del Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

15. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroan izen ematea.

Artículo 15.– Inscripción en Registro de Entidades de Colaboración Ambiental.

Jakinarazpena agiriekin jaso eta beharrezko egiaztapenak eginda, ingurumen-eskumenak dituen sailak EAEko ILEen Erregistroan inskribatuko du erakunde eskatzailea, argitara ematea beste helbururik gabe.

Recibida la comunicación con la documentación y realizadas las comprobaciones necesarias, el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente inscribirá a la entidad solicitante en el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los únicos efectos de publicidad.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
INGURUMEN LANKIDETZAKO ERAKUNDEENANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL

16. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades colaboración ambiental.

Honako hauek dira ILEen betebeharrak:

Las obligaciones de las entidades de colaboración ambiental son las siguientes:

a) Dekretu honetan adierazitako eta aplika dakizkiokeen baldintza guztiak mantentzea eta betetzea.

a) Mantener y cumplir todos los requisitos y condiciones indicados en este Decreto y que le sean de aplicación.

b) Horretarako erregistratuta dauden egiaztatze-, baliozkotze- eta kontrol-jarduera guztiak egitea, bai sektore pribatutik bai ingurumen-eskumenak dituen sailetik formalki eskatutakoak, legez ezarritako epeen barruan.

b) Realizar todas las actuaciones de verificación, validación y control para las que estén registradas que les sean encargadas formalmente, tanto por exigencia del sector privado como por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.

c) Indarrean dagoen araudia, erreferentziazko agiriak eta ILEak jakinarazitako barne-prozedurak jarraituz jardutea.

c) Desarrollar su actividad conforme a la normativa vigente, documentación de referencia y procedimientos internos que la entidad de colaboración ambiental ha comunicado.

d) Eska daitezkeen aktak, txostenak eta egiaztapenak legez ezarritako epeen barruan egitea, zehaztutako edukiarekin, formatuarekin eta euskarriarekin.

d) Expedir las actas, informes y certificaciones exigibles dentro de los plazos legalmente establecidos y con el contenido, formato y soporte que se haya determinado.

e) Erregistro-liburu bat eramatea, informazio hau duena:

e) Llevar un Libro Registro con la siguiente información:

1) Baliozkotze-jarduerak egiten dituzten langile teknikoen zerrenda eguneratua, eta banakako prestakuntzaren adostasuna jarduera-eremuekiko.

1) Relación actualizada de las y los técnicos de plantilla que realiza las actividades de validación y su correspondencia con los campos de actuación para los cuales están cualificados individualmente.

2) ILE gisa egindako jardueren zerrenda.

2) Relación de las actuaciones llevadas a cabo como entidad de colaboración.

f) Kontroletako espedienteak, agiriak, aktak, egiaztagiriak eta datuak gutxienez 5 urtez mantentzea.

f) Mantener los expedientes, la documentación, las actas y las certificaciones, y los datos de los controles durante un periodo mínimo de 5 años.

g) Jardueren urteko txosten bat egitea eta ingurumen-eskumenak dituen sailari bidaltzea urtea amaitu eta hiru hilabeteko epean. Txosten hori gutxienez 5 urtez artxibatuta mantendu beharko da.

g) Elaborar un informe anual de actividades que deberá ser remitido al Departamento competente en materia de medio ambiente en el plazo de los tres primeros meses del año vencido. Este informe deberá ser archivado durante un periodo de, al menos, 5 años.

h) Ingurumen-eskumenak dituen administrazio publikoko langileei sartzen uztea instalazioetara, bulegoetara eta dekretu honen esparruan egindako jarduerekin erlazionatutako agiri guztietara.

h) Permitir el acceso del personal representante de la Administración Pública competente en materia de medio ambiente a las instalaciones, oficinas y a toda la documentación relacionada con sus actuaciones desarrolladas en el marco de este Decreto.

i) ILEaren zerbitzuak ematen diren instalazioen edo jardueren independentzia, inpartzialtasuna eta osotasuna zaintzea, bai eta konfidentzialtasuna ere, eta bateraezintasunik balego atzera egitea.

i) Salvaguardar la independencia, imparcialidad e integridad así como la confidencialidad respecto de las instalaciones o actividades en las que se realicen los servicios que constituyen su actividad como entidad colaboradora, debiendo inhibirse en caso de incompatibilidad.

17. artikulua.– ILEaren baldintzak aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de las condiciones de la entidad de colaboración ambiental.

1.– Erakundeek berehala eta modu frogagarrian jakinarazi beharko diote ingurumen-eskumenak dituen sailari datu orokorren (sozietate-izena, helbidea, telefono-zenbakia, e-maila, solaskidea, etab.) edo ILEaren Erregistroan aldaketaren bat suposatzen duen beste edozein informazio. Aldaketa horrek aldatu egingo du EAEko ILEen administrazio-erregistroko inskripzioa, ondorio guztiekin.

1.– Las entidades deberán comunicar de manera inmediata y fehaciente al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente cualquier modificación relativa a los datos generales (razón social, dirección, n.º teléfono, correo electrónico, interlocutor, etc.) o cualquier otra que suponga una modificación de las condiciones que permitieron su inscripción en el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental. Dicha modificación dará lugar, en su caso, a la oportuna modificación de la inscripción en el Registro Administrativo de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con los efectos que conlleve.

2.– Erregistroan dagoen ala ez dagoen kontuan hartu gabe, aipatutako aldaketak ILE gisa jarduteko beharrezko baldintzaren bat ez betetzea badakar, Dekretuaren esparruan egiten ariko litzatekeen jarduera oro eten beharko luke berehala, eta erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak eskatu ahal zaizkio.

2.– Con independencia de su existencia en el registro, si la modificación referida supone el incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad como ECA, deberá cesar inmediatamente en el ejercicio de las actuaciones que viniera desempeñando en el marco del presente Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

18. artikulua.– Informazioa bidaltzea.

Artículo 18.– Remisión de información.

EAEko erregistroan izena emandako ILEek informazio hau bidali beharko diote, urtero, ingu­rumen-organoari:

Las entidades de colaboración ambiental inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán remitir al órgano ambiental, anualmente, la siguiente información:

1.– Dekretu honen 16.g) artikuluan adierazitako urteroko jarduera-txostena. Bertan joango dira bere jarduera-eremuarekin lotuta egindako jarduerak, kontrolatutako produktuen, tresnerien eta instalazioen zerrenda, eta jarduera berrien aurreikuspena.

1.– El informe anual de actividades señalado en el artículo 16.g) del presente Decreto. Este informe contendrá las actuaciones realizadas en relación con su ámbito de actuación que relacione los productos, equipos e instalaciones controladas, así como las previsiones sobre nuevas actuaciones.

2.– Langileak trebatzeko, kudeaketa hobetzeko eta erakundearen nahiz kanpoko jardueren antolakuntzako jardueren memoria zehatza, bai eta jardueren eraginkortasuna hobetzeko iradokizunak ere.

2.– Una memoria detallada que relacione las actividades realizadas en materia de formación de personal, mejoras en la gestión y cualquier otra referente tanto a la organización de la entidad como a la de sus actividades exteriores, así como sugerencias de cambio para mejorar la eficacia de sus actuaciones.

3.– Aurten erakundea utzi dutenen eta erakundera sartu direnen zerrenda eta Dekretu honetan araututako jardueretan ari diren langileen zerrenda, abenduaren 31n eguneratua eta zein jarduera-eremutarako prestatuta dauden azaltzen duena.

3.– Listado de bajas e incorporaciones producidas en el año en curso, aportando una relación actualizada a 31 de diciembre del personal actuante en las actividades reguladas en el presente Decreto y su correspondencia con los diferentes campos de actuación y alcances para los cuales están cualificados.

19. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 19.– Incompatibilidades.

1.– Beren zerbitzuak eska ditzaketen pertsona fisikoekiko edo juridikoekiko erabateko independentzia eta inpartzialtasuna ziurtatzeko eta beren jardueren emaitzetan eraginik ez izateko prozedurak ezarri beharko dituzte ILEek.

1.– Las entidades de colaboración ambiental deberán implantar procedimientos para asegurar la total independencia e imparcialidad con respecto a las personas físicas o jurídicas que pudieran requerir sus servicios y pudieran influir en el resultado de sus actuaciones.

2.– Era berean, aurreko atalean aipatutakoa betetzen dela ziurtatzeko, I. mailako erakundeek justifikatu egin beharko dituzte A, B edo C motako ikuskatze-erakundeentzako UNE-EN ISO/IEC 17020 arauan finkatzen diren independentzia-, inpartzialtasun- eta osotasun-irizpideak edo arau baliokideak betetzen dituztela; erakundearen jardueran eragina duen presio komertzialik, finantzariorik edo bestelakorik ez dagoela bermatuko dute irizpide edo arau horiek.

2.– A los efectos de garantizar el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior las entidades de nivel I deberán justificar, a su vez, el cumplimiento de los criterios de independencia, imparcialidad e integridad que se fijan en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o la norma que la sustituya o complemente, para organismos de inspección tipo A, B o C, o normas equivalentes, que garanticen la inexistencia de presiones comerciales, financieras o de otra índole que puedan afectar a la actividad de la entidad.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
INGURUMEN LANKIDETZAKO ERAKUNDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL

20. artikulua.– Baliozkotze- eta kontrol-eskumenak.

Artículo 20.– Competencias de validación y control.

1.– Ingurumena Baliozkotzeko eta Kontrolatzeko Erakundeei emandako eginkizunak EAEko ingurumen-eskumenak dituen sailak kontrola eta egiazta ditzake une oro. Hala ere, erakunde horiek beren irizpenen eta jardueren erantzule izango dira.

1.– Las funciones asignadas a las entidades de validación y control ambiental pueden ser en todo momento controladas y verificadas por el Departamento competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, estas entidades serán responsables por sí mismas de sus dictámenes y actuaciones.

2.– Ingurumen-eskumenak dituen sailak beren jarduerako edozein unetan interkalibrazio-ariketak, ikuskapenak edo ikustaldiak egin ahal dizkie erakunde horiei, bai eta dekretu honekin zerikusia duen jarduerari buruzko edozein informazio eta agiri emateko eskatu ere.

2.– El Departamento competente en materia de medio ambiente podrá someter a estas entidades en cualquier momento de su actividad a ejercicios de intercalibración, a inspecciones o visitas e instarles a facilitar la información y la documentación que considere conveniente en relación con la actividad relacionada con este Decreto.

21. artikulua.– Ingurumen Lankidetzako Erakundeak etetea eta ezeztatzea.

Artículo 21.– Suspensión y revocación a las entidades de colaboración ambiental.

1.– Ingurumen-eskumenak dituen sailak ILE baten jarduera eten dezake, baldin eta era­kundearen funtzionamenduko baldintzak aldatzearen ondorioz ez badira betetzen dekretu honetako baldintzak.

1.– La actividad de una entidad de colaboración ambiental podrá ser suspendida por el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente cuando se produzca una modificación en las condiciones de funcionamiento de la entidad que conlleve el incumplimiento de los requisitos del presente Decreto.

2.– Kasu horretan, ingurumen-eskubideak dituen sailak ebazpen bidez etengo du jarduera, aurrez dagokion espedientea bideratuta eta ILEari entzunda. Ebazpen hori hiru hilabeteko epean emango eta jakinaraziko da; aipatutako epean ebazpenik ez egoteak prozedura iraungitzea dakar.

2.– En tal caso la suspensión de la actividad será acordada por resolución del Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente previa instrucción del correspondiente expediente y con audiencia a la entidad de colaboración ambiental. Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses, conllevando la falta de resolución en el plazo indicado la caducidad del procedimiento.

3.– Era berean, ILE baten jarduera eten edo ezezta daiteke, dekretu honetan ezarritakoaren aurkako jarduerak egiteagatik erakunde horri irekitako zehapen-espediente baten bidez horrela erabakitzen denean.

3.– Asimismo, la actividad desarrollada por una entidad de colaboración ambiental podrá ser suspendida o revocada cuando así se determine por resolución de un expediente sancionador incoado a la entidad por la realización de actividades contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

4.– Erakunde horien jarduera etetearen edo ezeztatzearen ebazpena EAEko ILEen adminis­trazio erregistroan jasoko da, horrek dakartzan ondorioekin.

4.– La resolución de suspensión o revocación de la actividad de esta entidad se incluirá en el Registro Administrativo de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco con los efectos que conlleve.

22. artikulua.– Zehapen-erregimena.

Artículo 22.– Régimen sancionador.

Zehapen-erregimena ezarrita dago EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean.

El régimen sancionador será el establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

23. artikulua.– Izapidetze telematikoa.

Artículo 23.– Tramitación telemática.

ILEek Dekretu honen 11. artikuluan araututako jakinarazpenak egingo dituzte, irailaren 25eko 183/2012 Dekretuan araututako IKS eeM Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Integraleko Sistemaren bidez, (183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena).

Las entidades de colaboración ambiental realizarán las comunicaciones reguladas en el artículo 11 del presente Decreto a través del Sistema de Gestión Integral de la Información Medioambiental, Sistema IKS eeM regulado en el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del Registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– ILEak, beste administrazio publiko batzuen eskumen diren ingurumen-prozeduretan.

Primera.– Entidades de colaboración ambiental en procedimientos de carácter ambiental competencia de otras Administraciones Públicas.

Udalak eta ingurumen-eskumenak dituzten beste administrazio batzuk dekretu honetan araututako ILEez balia daitezke beren jardueren baitan ingurumen-eragina duten jarduerak egiaztatzeko, baliozkotzeko eta kontrolatzeko.

Los Ayuntamientos y otras Administraciones con competencia ambiental, podrán hacer uso de las Entidades de Colaboración Ambiental reguladas en el presente Decreto para la verificación, validación y control de las actividades con incidencia ambiental en su ámbito competencial de actuación.

Bigarrena.– Lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko egiaztapena duten erakundeak.

Segunda.– Entidades acreditadas de investigación y recuperación de la calidad del suelo.

Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duen, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitateaz egindako ikerketen edukia eta nondik norakoa zehazten dituen urriaren 10eko 199/2006 Dekretuak (EHAA 213. zk., 2006ko azaroaren 8koa) araututako lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta berreskuratzeko egiaztatutako erakundeak ofizioz inskribatuko dira EAEko ILEen administrazio-erregistroan.

Las entidades acreditadas de investigación y recuperación de la calidad del suelo reguladas por el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades (BOPV n.º 213, de 8 de noviembre de 2006) serán inscritas de oficio en el Registro administrativo de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erregistro horretan ofizioz inskribatzeak ez du aldatzen erakunde horiek egiaztatzeko prozedura: lehen aipatutako urriaren 10eko 199/2006 Dekretuari jarraituz egingo da.

La inscripción de oficio en el citado Registro no supone modificación alguna del procedimiento de acreditación de dichas entidades que se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, antes mencionado.

Hirugarrena.– Gaitasun teknikorako egiaztapena eta beste egiaztapenak onartzea.

Tercera.– Reconocimiento de acreditación de competencia técnica y otras acreditaciones.

Ingurumen-eskumenak dituen sailak Europar Batasuneko erakunde ofizialek emandako betetze-egiaztapenen edo -ziurtagirien baliozkotasuna onartuko du, beti ere erakunde horiek eskatutako baldintzak dekretu honetan ezarritakoen baliokideak badira.

El Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente reconocerá la validez de las acreditaciones o certificados de cumplimiento otorgadas por organismos oficiales de la Unión Europea, siempre que las condiciones y requisitos exigidos por dichos organismos sean equivalentes a los establecidos en el presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Dekretu hau argitaratzen den egunean industria-eskumenak dituzten organoek, edo dagokion arroko erakundeek, dekretu honetan azaldutakoen antzeko eginkizunak egiteko baimena edo egiaztapena duten erakundeek egindako txostenak, irizpenak, analisiak eta beste jarduera batzuk baliozkoak izango dira EAEko ingurumen-eskumenak dituen sailarentzat, Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean.

Primera.– Durante un plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto serán válidos ante el Departamento competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los informes, dictámenes, análisis y otras actuaciones realizadas por entidades que, a fecha de publicación del presente Decreto, estén autorizadas o acreditadas por los órganos competentes en materia de industria o por el correspondiente organismo de cuenca para la realización de tareas similares a las indicadas en el presente Decreto.

Erakunde horiek, aipatutako urtebete horretan, 12. artikuluan aurreikusitako jakinarazpena egin beharko dute. Epe hori igaro eta jakinarazpenik egin ez bada, aipatutako erakundeek ezingo dute inolako jarduerarik egin dekretu honen esparruan.

Dichas entidades deberán, dentro del indicado plazo de un año, realizar la comunicación prevista en el artículo 12. Transcurrido dicho plazo sin cursar la misma, las citadas entidades no podrán realizar ninguna actuación en el marco del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean jarri eta 5 urteko epean, uren arloan 7. artikulutik eratorritako jarduerez arduratzeko saiakuntza-laborategiak dituzten saneamendu- eta arazketa-kudeaketako erakundeek egindako txostenak, irizpenak, analisiak eta beste jarduera batzuk baliozkoak izango dira ingurumen-eskumenak dituen sailarentzat.

Segunda.– Durante un plazo de 5 años desde la entrada en vigor del presente Decreto serán válidos ante el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente los informes, dictámenes, análisis y otras actuaciones realizadas por entes gestores de saneamiento y depuración que cuenten con laboratorios de ensayo propio para atender a las actuaciones derivadas del artículo 7 en materia de aguas.

Aipatutako epean, saneamendua eta arazketa kudeatzen duten erakunde horiek 12. artikuluan aurreikusitako jakinarazpena egin beharko dute.

Dentro del plazo señalado, dichos entes gestores de saneamiento y depuración deberán realizar la comunicación prevista en el artículo 12.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egin da irailaren 29ko 259/1998 Dekretua, koipe erabiliak EAEn nola kudeatu behar diren arautzen duena. 2013ko uztailaren 1etik aurrera indargabetuko da.

Queda derogado el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La presente derogación surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2013.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Airea kutsa dezaketen jarduerak egiten diren instalazioak arautzeko abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua aldatzea.

Primera.– Modificación del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

1.– Airea kutsa dezaketen jarduerak egiten diren instalazioak arautzeko abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 3. artikuluko ILEaren definizioa aldatu egin da:

«1.– Se modifica la definición de entidad de control ambiental recogida en el artículo 3 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que queda con la siguiente redacción:

«Ingurumen Lankidetzako Erakundea (aurrerantzean ILE): definiturik dago 212/2012 Dekre­tuan, urriaren 16koan, ILEak arautzen dituena eta EAEko ILEen Erregistroa sortzen duena».

«Entidad de colaboración ambiental, en adelante ECA: entidad de colaboración ambiental de las definidas en el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

2.– Airea kutsa dezaketen jarduerak egiten diren instalazioak arautzeko abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren «Ingurumena Kontrolatzeko Erakundea»ren aipamenak aldatu dira: «Ingurumen Lankidetzako Erakundeak».

2.– Se modifican las referencias a «Entidad de Control Ambiental» del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, por lo siguiente: «Entidades de Colaboración Ambiental».

Bigarrena.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua aldatzea.

Segunda.– Modificación del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren 6. artikulua aldatu da:

Se modifica el artículo 6 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que queda con la siguiente redacción:

«6. artikulua.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta -materialak behar bezala kudeatu diren egiaztatzea.

«Artículo 6.– Acreditación de la correcta gestión de los residuos y de los materiales de construcción procedentes de obra mayor.

Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu diren egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta -materialen sortzaileak. Txosten hori dekretu honen III. eranskineko ereduari jarraikiz egin behar da, eta ILE batek egiaztatu behar du, xedapen iragankor bakarra kontuan hartuz.

A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados en la obra mayor la persona productora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo III de este Decreto, y que deberá ser verificado por una entidad de colaboración ambiental, sin perjuicio de lo que se establece en la disposición transitoria única.

1.– EMAS sistemari (ingurumena kudeatzeko eta ikuskatzeko Europako Erkidegoko sistemari) atxikitako erakundeen erregistroan erregistratuta dauden erakundeek ez dute egin beharko aurreko zenbakian adierazitako kanpo-egiaztapenik.

1.– Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentas de la verificación externa señalada en el apartado anterior.

2.– Lurzoru kutsatuei buruzko araudian ezarritakoaren arabera lurzorua kutsa lezakeen jardueraren bat izan duen eraikin bat eraistea baldin badakar hondakinak sortzen dituen jarduerak, lurzoru kutsatuei buruzko araudian ezarritakoaren arabera, egiaztatutako erakundeek egin ahalko dute aurreko zenbakian adierazitako azken txostena.

2.– En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, el informe final señalado en el apartado anterior podrá ser elaborado por las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de suelos contaminados.

Kasu horietan, Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak azken txostenaren egokitasuna ebaluatzeko txosten bat emango dio lizentzia eskatu zaion udalari. Gehienez hilabeteko epean igorri behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik bidali ezean.

En estos casos, el Ayuntamiento al cual se haya solicitado la licencia recabará del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe en el que evalúe la suficiencia del informe final. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

3.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

3.– El informe final al que hace referencia en los apartados anteriores deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

a) Kutsatu gabeko ur eta arrokak betelan bat egiteko erabiltzen badira, dagokion udalak bete­lana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen EAEko araudian ezarritakoari jarraiki.

a) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecución de un relleno, deberá presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizándolo o copia de la autorización del órgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

b) Hondakinak behar bezala kudeatu diren egiaztatzen duten ziurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edota betelanetarako kutsatu gabeko lur eta arrokak jaso dituzten pertsona baimendu titularrek egindakoak.

b) Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko deklarazioa».

c) Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de construcción y demolición utilizados in situ».

Hirugarrena.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuaren aldaketa.

Tercera.– Modificación del Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

1.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuaren 10. artikuluko m) atala aldatu eta horrela idatzita geratuko da:

1.– Se modifica el apartado m) del artículo 10 del Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que queda redactado como sigue:

«m) Lurzoruaren kalitatea ikertzeko erakundeen egiaztapen-proposamenak izapidetzea eta egitea, bai eta EAEko ILEei dagokion erregistroan inskribatzea ere».

«m) Tramitación y elaboración de las propuestas de acreditación de entidades para la investigación de la calidad del suelo, así como la inscripción de las Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su registro correspondiente».

2.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuaren 10. artikuluan r) atala gehituko da eta eduki hau izango du:

2.– Se introduce un apartado r) en el artículo 10 del Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que contempla el siguiente contenido:

«r) ILEek beren jakinarazpen-eremuan egindako jarduera kontrolatzea eta egiaztatzea».

«r) Control y verificación de la actividad realizada por las Entidades de Colaboración Ambiental en el ámbito de su comunicación».

Laugarrena.– Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitateaz egindako ikerketen edukia eta nondik norakoa zehazten dituen urriaren 10eko 199/2006 Dekretua aldatzea.

Cuarta.– Modificación del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

1.– Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duen, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitateaz egindako ikerketen edukia eta nondik norakoa zehazten dituen urriaren 10eko 199/2006 Dekretuko 13. artikuluaren 3. paragrafoa aldatu eta honela idatzita geratuko da:

1.– Se modifica el párrafo 3 del artículo 13 del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, que queda redactado como sigue:

«3.– Egiaztapen-eskaria aurkezten denetik hiru hilabeteko epea izango da prozedura ebazteko. Aipatutako epean ebazpenik ez emateak egiaztapena onartzea ekarriko du, eta eskatzaileari EAEko ILEen Erregistroan emango zaio izena. Kasu horretan, erakundeak egoera hori egiaztatuko duen ziurtagiri bat egitea eska dezake».

«3.– El plazo para la resolución del procedimiento será de tres meses desde que se presentó la solicitud de acreditación. La falta de resolución en el plazo indicado conllevará el otorgamiento de la acreditación, procediéndose a la inscripción de la entidad solicitante en el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este supuesto la entidad podrá solicitar la expedición de un certificado acreditativo de tal extremo».

2.– Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duen, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitateaz egindako ikerketen edukia eta nondik norakoa zehazten dituen urriaren 10eko 199/2006. Dekretuko 14. artikulua aldatu eta honela idatzita geratuko da:

2.– Se modifica el artículo 14 del Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, que queda redactado como sigue:

«14. artikulua.– EAEko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroan inskribatzea.

«Artículo 14.– Inscripción en el Registro de las Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ingurumen-organoak EAEko ILEen erregistroan inskribatuko ditu dekretu honetan araututako erakunde egiaztatuak, ILEak arautzen dituen eta EAEko ILEen erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretuaren arabera».

Las entidades acreditadas reguladas en el presente Decreto serán inscritas por el órgano ambiental en el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que lo crea».

Bosgarrena.– Ingurumen-eskumenak dituen sailari dekretu hau garatzeko arauak onartzeko ahalmena ematen zaio; bai eta 7. artikuluan eta bere eranskinetan aurreikusitako prozedurak moldatzeko ere, beharrezkoa denean lege-xedapenen edo zientzia- edo teknologia-arloko aurrerapenen ondorioz.

Quinta.– Se faculta al Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente para aprobar las normas de desarrollo de este Decreto necesarias para su adecuada aplicación, así como para adaptar los procedimientos previstos en el artículo 7 y sus anexos cuando por disposición legal o por avances en los campos científicos o tecnológicos sea necesario.

Seigarrena.– Dekretu hau 2013ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean. Dena dela, ILEek dekretu honen 12. artikuluan aurreikusitako jakinarazpena egin ahal izango dute, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Sexta.– El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013. En todo caso, las entidades de colaboración ambiental podrán realizar la comunicación prevista en el artículo 12 del presente Decreto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental