Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2012ko azaroaren 16a, ostirala

N.º 222, viernes 16 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
5056
5056

213/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa.

DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hots-kutsadura beste modu batean ulertzen da Europar Batasunak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko ekainaren 25eko 2002/49/EE Zuzentaraua, giro-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa, onartu zuenetik; horrela, giro-zaratak garrantzia berezia hartu du. Hona hemen giro-zarataren egungo definizioa: giza jarduerek (garraiobideek eta ibilgailu-, tren- zein hegazkin-trafikoak sortutako zarata barne) eta industria-jardueretarako eremuek sortutako kanpoko hotsen multzoa, nahi ez dena edota osasunari kalte egiten diona.

La adopción por parte de la Unión Europea de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, ha provocado una nueva concepción de la contaminación acústica, cobrando especial relevancia el ruido ambiental, entendido éste como el sonido exterior no deseado o nocivo para la salud generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales.

Hots-kutsadura ulertzeko modu berri hori barne-antolamendu juridikoan barneratu da honako lege hauen bidez: 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa; 1513/2005 Errege dekretua, abenduaren 16koa, Zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen duena, giro-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez, eta 1367/2007 Errege dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, zonakatze akustikoari, kalitate akustikoko helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez.

Esta nueva concepción se ha transpuesto al ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Dekretu honen asmoa da estatuko araudian xedatutakoa Euskal Autonomia Erkidegoan gara­tzea eta, besteak beste, zarataren kalitatea arautzea Autonomia Estatutuko 11.1.a) artikuluaren arabera EAEren eskumenekoak diren azpiegiturei dagokienez. Hain zuzen ere, hots-kutsaduraren alorrean Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenen esparru juridikoa sortu nahi da. Horretarako, estatuko legeak eta arau autonomikoak osatzeko aukera ematen duten prozedurak zehaztu eta alderdiak garatuko dira. Osatu nahi da, esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen II. tituluko Airearen Babesa, Zaratak eta Dardarak izeneko IV. kapitulua eta, batez ere, kapitulu horretako 32 artikulua. Azken artikulu horretan, zehazki, honako ekintza hauek garatzeko beharra jaso da:

El presente Decreto pretende desarrollar en la Comunidad Autónoma del País Vasco lo estipulado en la normativa estatal y, entre otros aspectos, regular la calidad acústica en relación con las infraestructuras que son de su competencia de conformidad con el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía. En concreto, se trata de dotar de marco jurídico a las competencias propias de la Comunidad Autónoma en lo que a la contaminación acústica se refiere, definiendo procedimientos y desarrollando aspectos que permiten complementar la legislación estatal y la normativa autonómica recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, concretamente, el Capítulo IV del Titulo II dedicado a la protección del aire, ruido y vibraciones y, en concreto, su artículo 32 que prevé la necesidad de desarrollo de:

a) Inguruko airearen kalitate-helburuak definitzea eta ezartzea, zarata eta dardarengatik giza osasunarentzat, jendearen lasaitasunarentzat eta, oro har, ingurumenarentzat kaltegarriak diren eraginak saihestu, prebenitu edo murrizteko.

a) La definición y el establecimiento de los objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos que sobre la salud humana, el sosiego público y el medio ambiente en su conjunto se derivan de la generación de ruidos y vibraciones.

b) Zarata- edo dardara-maila maximo onargarriak finkatzea garraiobide, industria, jarduera, instalazio, makina, aparatu eta elementuetarako eta, oro har, eragozpen-bide izan edo pertsonentzat, ondasunentzat edo ingurumenarentzat edozer eratako arrisku-bide gerta daitezkeen zaratak edo dardarak eragiten dituen edozein egoeratarako.

b) La determinación de los niveles máximos de ruido y vibración permitidos para los medios de transporte, industrias, actividades, instalaciones, máquinas, aparatos, elementos y, en general, cualquier situación susceptible de generar niveles de ruido o vibración que puedan ser causa de molestia o suponer riesgos de cualquier naturaleza para las personas, los bienes o el medio ambiente.

c) Hirigintzako planetan zarata edo dardarak dauden zonetan mugak edo zehaztapenak finkatzea.

c) La fijación de las limitaciones o especificaciones al planeamiento urbanístico en áreas expuestas al ruido o la vibración.

d) Zarata eta dardarekiko sentikor diren jardueretarako erabiltzen diren eraikinek bete beharreko isolamendu-baldintzak eta beste baldintza akustikoak definitzea.

d) La definición de las condiciones de aislamiento y otros requisitos acústicos a cumplir por los edificios que alberguen usos sensibles al ruido o la vibración.

e) Zarata eta dardaren mailak ebaluatzea.

e) La evaluación de los niveles de ruidos y vibración.

Era berean, 35 eta 37 artikuluetan jasotako betebeharra osatu da. Aipatu bi artikulu horietan xedatutakoaren arabera, airea kutsatzen duen (zarata eta dardarazko poluzioa barne) edozer iturbururen titularrek maila onargarriak mantentzeko behar diren neurriak hartzeko obligazioa dute. Horretarako, alabaina, ez da beharrezkoa izango banakako errekerimendu edo loturako ekintzarik gauzatzea. Aipatu artikuluetan xedatutakoari atzera helduz, zarata edo dardara sortu edo jaso dezakeen obra edo jardueraren edozein proiektuk eragin horien azterketa eduki beharko du, eta geroko erabilpenean aplika daitezkeen hots-kutsaduraren mailak errespetatzeko behar diren zuzenketa-neurriak eduki behar dituzte obra guztiek. Hori dela eta, edozein jarduera ezartzen den lokaletan hots-kutsaduraren eragina murrizteko neurriak zorrotz ezarri behar dituzte udal-ordenantzek.

Igualmente, se complementa la obligación recogida en los artículos 35 y 37 que establecen la obligación a los titulares de cualesquiera focos de contaminación atmosférica, incluida la causada por ruido y vibración, de adoptar las medidas necesarias para observar los niveles aplicables, sin necesidad de actos de requerimiento o sujeción individuales, así como la necesidad de que todo proyecto de obra o actividad susceptible de producir o recibir ruido o vibración deberá incluir un estudio de estos impactos y de que todas las obras deberán incorporar las medidas correctoras necesarias para que su futura utilización respete los niveles de contaminación acústica aplicables. En este sentido se recoge que serán las ordenanzas municipales las que deberán extremar las medidas tendentes a paliar los efectos de la contaminación acústica de los locales en los que se instale cualquier actividad.

Hala eta guztiz ere, estatuko legediarekin bat etorri beharko dute azpiegiturentzat eta udalerrientzat egingo diren zarata-mapa estrategikoek.

No obstante, esto no exime de la obligatoriedad de elaborar mapas estratégicos del ruido para aquellas infraestructuras y municipios de conformidad con la legislación estatal.

Hots-kutsadura arautzea zeregin konplexua eta dinamikoa da, goiko paragrafoetan aipatutako estatuko arauetan ez ezik, beste arlo batzuetan ere zeresana duena. Hala bada, dekretu hau eraikuntzaren alorreko hots-kutsadurari buruz xedatutakoarekin osatzen eta koordinatzen dela aintzat hartu behar da, zehazki, Eraikuntzaren Kode Teknikoan ezarritakoarekin. Kode hori Eraikuntzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurreko babesa» oinarrizko dokumentua onartzen duen urriaren 19ko 1371/2007 Errege dekretuan aurreikusi zen, eta Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duen martxoaren 17ko 314/2006 Errege dekretuan onartu zen.

La regulación de la contaminación acústica es un aspecto complejo y dinámico, no sólo contemplado en la normativa estatal que se ha referenciado en párrafos anteriores, por lo que este Decreto debe entenderse, asimismo, completado y coordinado con la consideración de la contaminación acústica en el ámbito de la construcción, y en concreto, con lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación, previsto en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Dokumentu honen eskemak estatuko legediak proposatutako erreferentziazko egitura biltzen du. Lehenik, kutsadura mota horren kudeaketa errazten duten alderdi batzuk garatzen eta nabarmentzen ditu; bigarrenik, aurre-hartzea lehenesten du, eta, azkenik, etorkizuneko garapen eta zarata-fokuetarako zein hots-kutsadurarik ez duten eremuak begiratzeko eskakizunak egituratzen ditu.

El esquema planteado recoge el marco de referencia propuesto por la legislación estatal, desarrollando y poniendo de relieve aspectos que facilitan la gestión de esta forma de contaminación, considerando prioritaria la prevención y articulando las exigencias para futuros desarrollos y focos emisores acústicos, así como para la preservación de áreas no contaminadas acústicamente.

Horrela, kalitate akustikoko helburuak mailaz maila betez joan daitezkeen arren, ekintza-planak indarrean jarri beharko dira, betiere, horiek egin dituen pertsonak edo erakundeak zehaztu gisa eta hark emandako lehentasunen arabera.

En este sentido, el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica podrá ser progresivo y asociado en todo caso a la implantación de los Planes de Acción definidos y priorizados por la persona o entidad redactora de los mismos.

Atariko tituluan ezarri dira dekretu honen helburua eta aplikazio-eremua, hots, erkidegoaren edo aldundien eskumeneko zarata-fokuak (estatuaren eskumeneko azpiegiturak eta lan-jarduera kanpoan utzita, besteak beste). Era berean, dauden azpiegiturentzat erregulazio bat xedatu da eta azpiegitura berrientzat beste bat (azken horiek 2. artikuluan definituta daude).

En el Título Preliminar se establece el objeto y ámbito de aplicación de este Decreto en los focos emisores acústicos de competencia autonómica o foral, excluyendo, entre otras, las infraestructuras de competencia estatal y la actividad laboral. Igualmente se establece una regulación diferenciada para las infraestructuras existentes y las nuevas que están definidas en el artículo 2.

Atariko Tituluaren bukaeran eskumen-banaketari buruzko xedapenak jaso eta hiritarrek zarataren arloan informazioa eskuratzeko duten eskubidea arautu da, berariaz.

Se completa este Titulo con disposiciones relativas a la distribución competencial, y de forma específica se regula el derecho de acceso de la ciudadanía a la información en materia acústica.

Garrantzi berezia du dekretu honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Zarata Ebaluatzeko Batzorde Teknikoa sortzeak. Batzorde Tekniko horren asmoa da administrazioen arteko koordinazio-foroa izatea, dekretu hau aplikatzeko orduan eragingarritasun-irizpideak ezarri ahal izateko eta, aldi berean, dekretuak xedatutako arauak aplikatzetik sor daitezkeen ezadostasunak konpontzeko.

Especial relevancia tiene la creación por este Decreto de la Comisión Técnica de Evaluación Acústica de Euskadi, que pretende ser un foro de coordinación entre administraciones que permita establecer criterios de eficiencia en la aplicación de este Decreto, así como resolver las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación de los preceptos aquí regulados.

I. tituluan, ebaluazio akustikoari buruzkoan, zarata-mapak egitera behartuta dauden subjektuak zehaztu dira, dekretu honen aplikazio-eremuari dagokionez, betiere. Udalerriei, zehazki, hainbat betebehar ezarri zaizkie, daukaten biztanleriaren eta biztanleria horri lotutako zerbitzuen arabera.

El Título I, relativo a la evaluación acústica, identifica los sujetos obligados a la elaboración de los mapas de ruido en lo que se refiere al ámbito de aplicación de este Decreto. En concreto, se han establecido obligaciones diferenciadas para los municipios en función de su mayor o menor población y de los servicios a ella asociados.

Era berean, zarata-mapak eta ekintza-planak egiteko prozedura zehaztu da, bai eta horien gutxieneko edukia ere. Kalitate akustikoko helburuak bete ez direla hauteman delako babes akustiko bereziko eremutzat jotako tokietan, eremuko plan bat garatzeko beharra izango dela xedatu da, arrazoizko epe baten barruan helburu horiek betetzeko adina jarduera eta neurri diseinatuko dituena.

Se establece el procedimiento para la elaboración de los mapas de ruido y de los Planes de Acción, así como su contenido mínimo. Para las zonas declaradas como Zona de Protección de Acústica Especial por haberse detectado incumplimiento de objetivos de calidad acústica se prevé la necesidad de desarrollar un plan zonal que especifique el diseño de actuaciones y medidas suficientes que permitan en un plazo razonable el cumplimiento de los mismos.

II. tituluko I. kapituluan, berriz, zonakatze akustikoari lotutako aginduak jaso dira; zehazki, g) motako eremuak definitu dira, bai eta mota bakoitzari dagozkion zarataren kalitateari lotutako helburuak zerrendatu ere. Gainera, zonakatzearen kudeaketa-tresna jakin batzuk mugatzeko irizpideak ezarri dira, adibidez, etorki naturaleko soinuen erreserbak, trantsizio-eremuak eta eremu lasaiak mugatzekoak. Lurraren egungo erabilera nagusien edota udalerriko hiri-plangintzan aurreikusitako erabileren arabera bereiziko dira zona akustikoak. II. kapituluan hainbat irizpide ezarri dira erkidego- edo foru-eskumeneko azpiegituretarako zortasun akustikoko eremuak mugatzeko, bai eta mugaketa horren ondorio juridikoak ere. Horrek esan nahi du, beren eremuetan kalitate akustikoko helburuak betetze aldera, zortasun-eremuaren pertsona edo erakunde titularrari jakinarazi beharko zaizkiola etorkizunean gauzatuko diren hirigintza-garapenak. Horrez gainera, lurraldearen sektore bat eremu mota jakin batekotzat jotzeko irizpideak xedatu dira III. eranskinean.

En el Título II, Capítulo I, se desarrollan preceptos relativos a la zonificación acústica y en concreto se definen las áreas acústicas de tipología g) y se explicitan los objetivos de calidad acústica asociados a cada tipología acústica. Asimismo, se determinan los criterios para la delimitación de determinados instrumentos de gestión de la zonificación como las reservas de sonido de origen natural, zonas de transición y zonas tranquilas. La zonificación acústica se realizará en función a los usos predominantes del suelo actuales o previstos en la planificación urbanística municipal. En el Capítulo II se establecen los criterios para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica para infraestructuras de competencia autonómica o foral y las consecuencias jurídicas de tal delimitación, que supone la obligación de informar a la persona o entidad titular de la servidumbre de los futuros desarrollos urbanísticos, con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en los mismos. Asimismo, el anexo III establece los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica.

Kalitate akustikoko helburuak eta immisioaren muga-balioak ezarri dira III. tituluan, bai eta horiek egiaztatzeko prozedurak ere. Egiaztapen-prozedurak, beren aldetik, I. eta II. eranskinetan erregulatu dira.

En el Título III se establecen los objetivos de calidad acústica y los valores límite de inmisión, así como los procedimientos de verificación de los mismos, cuya regulación se complementa en los anexos I y II.

Azkenik, dekretuak sei xedapen gehigarri ditu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, eta hiru azken xedapen.

Finalmente, el Decreto consta de seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.

Ondorioz, manuzko txostenak eginda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartu ondoren, eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, previa la emisión de los informes preceptivos, y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Vasco en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012

XEDATU DUT:
DISPONGO:
ATARIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da, batetik, hots-kutsadurari aurre hartzeko, hura murrizteko eta zaintzeko arauak ezartzea, hots-kutsadurak pertsonen osasunean, ondasunetan eta ingurumenean eragin ditzakeen kalteak saihesteko eta urritzeko eta, bestetik, mekanismoak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumeneko kalitate akustikoa hobetzeko. Dekretu honetan arautzen dira orobat eraikin berriak akustikoki babesteko eskakizunak.

1.– Este Decreto tiene por objeto establecer las normas para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad acústica ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se regulan además en el presente Decreto las exigencias necesarias para la protección acústica de las nuevas edificaciones.

2.– Dekretu honen xedapenen mende egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden zarata-foku publiko nahiz pribatu hauek:

2.– Quedan sometidos a las disposiciones de este Decreto los siguientes focos emisores acústicos públicos o privados que se encuentren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) erkidego- edo foru-eskumeneko errepide-, trenbide- eta portu-azpiegiturak;

a) Infraestructuras viarias e infraestructuras ferroviarias y portuarias de competencia autonómica o foral;

b) lizentzia, baimena, aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena behar duten jarduera eta lanak;

b) Actividades y obras sometidas a licencia, autorización, comunicación previa o declaración responsable;

c) hiri-kaleak;

c) Viales urbanos;

d) bide publikoko lanak.

d) Obras en la vía pública.

3.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo daude honako zarata-foku hauek:

3.– Están excluidos de la aplicación de éste Decreto los siguientes focos emisores acústicos:

a) Jarduera militarrak, arloko lege bereziei men egin beharko baitiete.

a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica;

b) Lan-jarduera, lantokian sortutako hots-kutsadurari dagokionez, lanaren arloko legedian ezarritakoari men egingo baitzaio.

b) La actividad laboral, en lo relativo a la contaminación producida en el lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral;

c) Estatuaren eskumeneko errepide-, trenbide-, portu- eta aireportu-azpiegiturak, berariazko beste arau batzuek aurkakoa xedatzen ez badute.

c) Las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias de competencia estatal, salvo que otras normas específicas dispongan lo contrario;

d) Etxeko jarduera eta lanak eta auzoetako jarduerak.

d) Las actividades y obras domésticas y los comportamientos de vecindad.

2. artikulua.– Azpiegitura eta jarduera berriak.

Artículo 2.– Infraestructuras y actividades nuevas.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, azpiegitura berritzat joko da dekretu hau indarrean jartzean proiektua onartu gabe duen errepide- edo trenbide-azpiegitura edo azpiegituraren zatia, betiere, honako baldintzetako bat betetzen bada:

1.– A los efectos de este Decreto se entiende por infraestructura nueva, aquella infraestructura o tramo de infraestructura viaria o ferroviaria que no tenga aprobado el proyecto a la entrada en vigor del presente Decreto y que esté incluida dentro de alguno de los siguientes supuestos:

– trazatu berri bat egitea,

– La construcción de un nuevo trazado,

– ingurumen-eraginari buruzko adierazpena behar duen trazatu independente bat egitearen bidez zerbitzuan den azpiegitura bat funtzionalki aldatzea.

– La modificación funcional de una infraestructura en servicio, con la construcción de un trazado independiente, que esté sometido a declaración de impacto ambiental o

– eraikita dagoen bide-azpiegitura edo trenbide batean haien zarata-maila 3 dezibeliotan handitzea dakarren jardueraren bat egitea, baldin eta dekretu hau indarrean jartzen denean jarduera horren eraikuntza-proiektua onartu gabe badago.

– La realización en una infraestructura viaria o línea ferroviaria preexistente de alguna actuación que suponga un incremento de 3 decibelios en su generación de ruido y que no tenga aprobado el proyecto constructivo a la entrada en vigor del presente Decreto.

2.– Erkidegoaren eskumeneko portu-azpiegiturei dagokienez, berritzat joko dira dekretu hau indarrean jarri ondoren hasten diren guztiak. Orobat azpiegitura berritzat joko da dagoen azpiegituraren gaitasuna bikoiztu edo hortik gora areagotzea dakarren aldaketa egitea.

2.– En el caso de las infraestructuras portuarias de competencia autonómica, serán nuevas todas aquellas que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. Igualmente se considerará nueva infraestructura toda modificación que suponga, al menos, la duplicación de la capacidad operativa de la infraestructura correspondiente.

3.– Dagoen azpiegiturak dira artikulu honen lehen eta bigarren ataletako baldintzen arabera berritzat jo ezin diren azpiegiturak edo azpiegitura-zatiak.

3.– Se entiende por infraestructura existente, aquella infraestructura o tramo de infraestructura que no tiene la condición de infraestructura nueva conforme al párrafo primero y segundo de este artículo.

4.– Dekretu honen ondorioetarako, honako baldintza hauetakoren bat betetzen duten jarduerak berritzat joko dira:

4.– Serán consideradas como actividades nuevas a los efectos de este Decreto aquéllas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Dekretu hau indarrean jarri ondoren aginduzko lizentzia, baimena, aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena eskatzen dutenak.

a) Las que soliciten la preceptiva licencia, autorización, comunicación previa o declaración responsable con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto;

b) bizitegi-erabilerako hiri-lurzoruan egindakoak, lokal edo egoitzaren bat zaharberritu edo aldatzeko xedea dutenean, baldin eta egoitzaren paramentu bat edo gehiagori eragiten badie, eta horrek inguruko egoitzetan zarata edo bibrazioak sortzeko gaitasuna areagotu badezake.

b) Las actividades en suelo urbano residencial cuando son objeto de reforma o modificación de alguna de sus estancias o locales que conlleve la actuación en uno o más de sus paramentos que pueda aumentar la capacidad de generar ruido o vibraciones a locales colindantes.

5.– Ez dira jarduera berritzat joko dekretu hau indarrean jartzean abian direnak, nahiz eta zarata-foku berriak eratzen dituzten aldaketak gauzatu. 51. artikulua xedatutakoa betez, jarduerei aplika dakizkiekeen mugak bete beharko dituzte bizitegi-lurzoruan gauzatutako jarduerak izan ezik gainerako beste zarata-foku berri guztiek.

5.– No serán consideradas como actividades nuevas aquellas actividades existentes a la entrada en vigor del presente Decreto que realicen cualquier modificación que incorpore nuevos focos emisores acústicos. No obstante, dichos nuevos focos emisores deberán cumplir los valores límite aplicables a actividades conforme a lo establecido en el artículo 51, salvo en actividades en suelo urbano residencial.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

a) Udalaz gaindiko aglomerazioak: 100.000 biztanletik gora dituen lurralde-eremua, bi udalerri edo gehiagorena, administrazio eskudunak mugatua (abenduaren 16ko 1513/2005 Errege dekretuak, azaroaren 17ko Zaratari buruzko 37/2003 Legea giro-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez garatzen duenak, bere VII. eranskinean ezarritako oinarrizko irizpideak aplikatuz), eta administrazio horrek berak urbanizatutako eremutzat jotzen duena.

a) Aglomeración de ámbito supramunicipal: franja del territorio, perteneciente a dos o más municipios, cuya población es superior a 100.000 habitantes, delimitada por la administración competente aplicando los criterios básicos del anexo VII del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y que es considerada área urbanizada por dicha administración.

b) Eremu akustikoa: eskumeneko administrazioak mugatutako lurralde-esparrua, azalera osoan kalitate akustikoko helburu bera daukana.

b) Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la Administración competente, que presenta el mismo objetivo de calidad acústica.

c) Hots-kutsaduraren eraginpeko eraikina: babes akustikoa behar duen eraikina, kanpoaldean zein barruan kalitate akustikoko helburuak bete behar dituelako.

c) Edificación sensible a la contaminación acústica: edificación que sea objeto de protección acústica al disponer de objetivos de calidad acústica asociados tanto en el ambiente exterior como en el interior.

d) Etorkizuneko garapena: hirigintzako edozein jarduera, baldin eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, bere 207. artikuluko b) idatz-zatian aurreikusitako lizentzia beharko duen lan edo eraikuntzaren bat egitea aurreikusten bada.

d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

e) Igorpen-indizea: zarata-foku batek sortutako hots-kutsadurari dagokion indize akustikoa.

e) Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un foco acústico emisor.

f) Immisio-indizea: toki batean eta ebaluazio-aldi jakin batean dagoen hots-kutsadurari dagokion indize akustikoa.

f) Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un tiempo de evaluación determinado.

g) Isofona: hots-maila bera duen azalera bat irudikatzen duen lerroa.

g) Isófona: línea que representa un área con mismo nivel sonoro.

h) Zarata-mapa: aldez aurretik existitzen den edota zarata-indize bat oinarri harturik iragarritako zarata-egoera bati buruzko datuen aurkezpena da zarata-mapa. Bertan, besteak beste, honako hauek zehaztuko dira: indarreko mugarik gainditu den; eremu zehatz batean zarata jasaten duten pertsonen kopurua; edota eremu jakin batean zarata-adierazle baten maila jakin batzuk jasan ditzaketen etxebizitzen kopurua.

h) Mapa de ruido: la presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un índice de ruido, en la que se indicará la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona específica.

i) Neurri osagarriak: aurreikusitako neurriei gaineratzen zaizkienak, lehenengoek kanpoko inguruneetan kalitate akustikoko helburuak betetzea lortzen ez dutenean, helburu horiek bete daitezen.

i) Medidas complementarias: medidas que se establecen de forma adicional a las medidas previstas para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior cuando estas últimas no han logrado dichos objetivos.

j) Eraikuntza berria: dekretu hau indarrean jartzen den unean udalaren aginduzko lan-baimena ez duen eraikuntza.

j) Nueva edificación: aquella edificación que, a la entrada en vigor de este Decreto, no dispone de la preceptiva licencia municipal de obra.

k) Ekintza-plana: administrazio batek bere eskumenen esparruan hots-kutsadura orokorki kudeatzeko hartzen duen estrategia eta ekintza zuzentzaile, aurre-hartzaile eta zaintzaileen multzoa. Ekintza-plan hori lurralde baten ebaluazio orokorrera atxikita egon daiteke edo, bestela, eremu bateko zarata-iturri jakin batek dakarren eragin orokorrari aurre egin diezaioke.

k) Plan de Acción: conjunto de estrategias y actuaciones correctoras, preventivas y de preservación acústica que una administración va a desarrollar en el ámbito de sus competencias, para gestionar, globalmente, la contaminación acústica, pudiendo estar asociado a la evaluación general de un territorio o bien abordar el impacto general que conlleva una determinada fuente sonora en un territorio.

l) Lehentasunezko ekintza-plana: lehentasunezko ekintza-eremu batean igorpen akustikoen foku batek edo gehiagok sortutako hots-kutsadura murrizte aldera gauzatu beharreko jarduera-multzoa; jarduera horiek eremu horren pertsona edo erakunde titularrak zehaztuko ditu, eremuko area akustikoetan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak bete daitezen.

l) Plan de Actuación Prioritaria: conjunto de actuaciones a desarrollar en una zona de actuación prioritaria para reducir la contaminación acústica, producida por uno o más focos emisores acústicos, y definidas por la persona o entidad titular de los mismos, orientadas a conseguir los objetivos de calidad acústica que son de aplicación para las distintas áreas acústicas de la zona.

m) Akustika zaintzeko plana: xede nagusia eremu baten kalitate akustikoa zaintzea denean hartu beharreko jardueren multzoa.

m) Plan de Preservación Acústica: conjunto de actuaciones a desarrollar en un área en la que el objetivo sea preservar su calidad acústica.

n) Jarraipen-plana: Ekintza Planetan edota Zonako Planetan ezarritako helburuen betetze-maila ebaluatzeko asmoz administrazio eskumendunak zehaztutako jardueren multzoa.

n) Plan de Seguimiento: conjunto de actuaciones definidas por la administración competente para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los Planes de Acción o Planes Zonales.

o) Zonako plan akustikoa: lurraldeko administrazio publiko batek babes akustiko bereziko eremu batean gauzatu beharreko jardueren multzoa, hots-kutsadura murriztu eta eremu horretan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak bete daitezen.

o) Plan Zonal Acústico: conjunto de actuaciones a desarrollar por una administración pública territorial, en una zona de protección acústica especial para reducir la contaminación acústica y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación en la misma.

p) Etorki naturaleko soinuen erreserba: g) motako eremuen multzoan sailkatutako espazioak; espazio horietako soinuak hots-kutsaduraren aurrean zaindu beharrekoak dira, bai beren kultura- edo natura-balio berdingabea dela medio, bai beste zarata-iturri batzuen aurrean duten garbitasuna edo gardentasuna dela bide.

p) Reserva de Sonido de Origen Natural: espacios definidos dentro de las áreas de tipología g) cuyos sonidos se consideren objeto de preservación frente a la contaminación acústica por su singular valor cultural o natural así como por la especial pureza o nitidez frente a otras fuentes sonoras.

q) Hots erasotzailea: etxebizitza baten fatxadan islatutako hotsa kontuan hartzen ez denean hotsa ebaluatzeko orduan.

q) Sonido incidente: sonido en cuya evaluación no se tiene en consideración el sonido reflejado en la fachada de una determinada vivienda.

r) Dardara iraunkorra: denboran barrena modu bertsuan gertatzen den edota egoera berean mantentzen den dardara.

r) Vibración estacionaria: vibración que se reproduce de forma idéntica a lo largo del tiempo o bien que se mantiene en un mismo estado o situación.

s) Dardara iragankorra: aldi baterako dardara, denboran barrena errepika daitekeen edo errepikatuko ez den gertakari jakin bati atxikia.

s) Vibración transitoria: vibración de carácter pasajero o temporal asociada a un evento concreto que puede reproducirse o no a lo largo de tiempo.

t) Lehentasunezko ekintza-eremua (LEE): zarata-foku batek edo gehiagok sortutako hots-mailaren ondorioz kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen ez diren eremu akustikoak. Azken horien pertsona edo erakunde titularrak dagokion lehentasunezko ekintza-plana zehaztu beharko du.

t) Zona de actuación prioritaria (ZAP): área o áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica aplicables, como consecuencia de los niveles sonoros generados por uno o más focos emisores acústicos, y para las cuales se define el correspondiente Plan de Actuación Prioritaria por la persona o entidad titular de los mismos.

u) Babes akustiko bereziaren eremua (BABE): kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen ez diren area akustikoak. Administrazioak halakotzat jo beharko ditu eta dagokien eremuko plan akustikoa zehaztu beharko zaie.

u) Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE): área o áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica aplicables, y sean así declaradas por la Administración y para las cuales se define el correspondiente Plan Zonal.

v) Azpiegitura autonomikoaren zortasun akustikoaren eremua: erkidego- edo foru-eskumeneko garraiobide-azpiegitura bati lotutako lurralde-zerrenda, azpiegitura horren inpaktu akustikoaren gehienezko maila irudikatzen duena eta azpiegituraren funtzionamendua lurzoruaren erabilerekin bateratzen laguntzeko balio duena.

v) Zona de servidumbre acústica de infraestructura autonómica: franja del territorio vinculada a una infraestructura del transporte de competencia autonómica o foral que representa el potencial máximo de su impacto acústico y que está destinada a favorecer la compatibilidad del funcionamiento de las infraestructuras con los usos del suelo.

w) Egoera akustiko bereziko eremua (EABE): eskumeneko administrazioak babes akustiko bereziko gisa sailkatutako esparru bati dagozkion eremu akustikoak; esparru horietan dagokien eremuko planean ezarritakoaren araberako neurri zuzentzaileek ezin izan dute eragotzi kalitate akustikoko helburuak ez betetzea eta, horrenbestez, epe luzerako neurri osagarriak zehaztu behar dira, barneko espazioei lotutako kalitate akustikoko helburuak betetzea lortzeko.

w) Zona de situación acústica especial (ZSAE): área o áreas acústicas que se corresponden con una zona de protección acústica especial, así declarada por la administración competente y donde las medidas correctoras desarrolladas en base a lo especificado en su correspondiente Plan Zonal, no han podido evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y para las cuales es necesario definir medidas complementarias de mejora a largo plazo particularmente orientadas a que no se incumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio interior.

x) Trantsizio akustikoko eremua: bi eremu akustiko mugakide elkartzen diren lurren zonakatzea kudeatzeko zedarriztatu den lur-zerrenda, baldin eta eremu horietako kalitate akustikoko helburuen artean 5 dBA (A dezibelio) baino gehiagoko aldea badago. Trantsizio-eremuek 100 metroko esparrua hartzen dute, bi eremu akustikoek bat egiten duten mugaren alde banatara. Egoera akustikoaren kudeaketak hala eskatzen badu, administrazio eskumendunak trantsizio akustikoko eremuaren mugarriztapen geografikoa zabal dezake.

x) Zona de transición acústica: franja de territorio delimitada para la gestión de la zonificación de las zonas de unión entre dos áreas acústicas colindantes en las que el objetivo de calidad difiera en más de 5 dBA (decibelio A) y que ocupa el espacio delimitado por los 100 metros a cada lado del límite de unión de ambas áreas. En el caso de que la gestión de esta situación acústica lo requiera, la delimitación geográfica de la zona de transición podrá ser ampliada por la administración competente.

y) Hiriko eremu lasaia: a) edo e) motako eremu akustikoko esparrua, bere kalitate akustikoko helburuak betetzen dituena eta bere ezaugarri edo erabilerarengatik hots-kutsaduraren aurreko babes gehiago behar duena.

y) Zona tranquila urbana: espacios pertenecientes al área acústica de tipología a) o e) que cumpla con sus objetivos de calidad acústica y que por sus características o su uso requiera de una mayor protección frente a la contaminación acústica.

4. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidego osorako organoen eskumenak.

Artículo 4.– Competencias de los órganos comunes del País Vasco.

Eskumen hauek dagozkie Euskal Autonomia Erkidego osorako organoei:

Corresponden a los órganos comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco las siguientes competencias:

a) Lurraldeko antolamendu-tresnetan sartzea hirigintza-planeamenduan zehaztutako eremu akustikoen mugak.

a) Incluir la delimitación de las áreas acústicas, definidas en el planeamiento urbanístico, en los instrumentos de ordenación territorial.

b) Lurralde historiko bat baino gehiago hartzen dituzten udalaz gaindiko aglomerazioak zedarriztatzea.

b) La delimitación de las aglomeraciones de ámbito supramunicipal que abarque más de un Territorio Histórico.

c) g motako area akustikoak eta etorki naturaleko soinuen erreserbak mugarriztatzea, bai eta horietako baldintza akustikoak gordetzeko edo hobetzeko neurriak prestatzea eta ezartzea ere, foru-organoekin batera.

c) La delimitación de las áreas acústicas de tipología g) y las reservas de sonidos de origen natural, así como la elaboración y adopción de medidas de conservación o mejora de las condiciones acústicas y en coordinación con los órganos forales.

d) Kalitate akustikoko helburuak zehaztea, estatuko legedian eta dekretu honetan ezarritako irizpideen arabera, g motako nahiz etorki naturaleko soinuen erreserbei dagokienez, bereziki.

d) La determinación de los objetivos de calidad acústica, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa estatal y en el presente Decreto, en especial, en lo que se refiere a la tipología g) y a las reservas de sonido de origen natural.

e) Interes publikoko lanak direla-eta, area akustiko batean aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuak behin-behinean etetea, edo Autonomia Erkidegoaren eskumeneko bestelako ekintza sozialak, politikoak, edo kultura-, kirol-, erlijio- edo antzeko ekintzak direla medio.

e) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica en relación con las obras de interés público, actos de proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga, de competencia de la Comunidad Autónoma.

f) Beheko zarata-mapa hauek egitea, onartzea, berrikustea eta jendaurrean jartzea:

f) La elaboración, aprobación, revisión e información pública de los mapas de ruido correspondientes a:

1.– Autonomia Erkidegoaren eskumeneko garraio- eta portu-azpiegiturei dagozkienak.

1.– Infraestructuras del transporte y puertos cuya competencia sea de la Comunidad Autónoma.

2.– g motako area akustikotzat edota etorki naturaleko soinu-erreserbatzat jotako Euskal Autonomia Erkidegoaren zenbait lurralde-eremu.

2.– Determinadas zonas del territorio de la Comunidad Autónoma declaradas como áreas acústicas de tipología g) o reservas de sonido de origen natural.

g) Zortasun akustikoko eremuak mugarriztatzea eskumeneko garraio- eta portu-azpiegituretarako; bai eta lan horri dagokion kudeaketa ere.

g) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica para las infraestructuras, del transporte y puertos de su competencia y la gestión derivada de la misma.

h) Hots-kutsaduraren alorreko ekintza-planak prestatu, onartu, berrikusi eta gauzatzea artikulu honetako f) idatz-zatian aipatzen den zarata-mapa bakoitzeko, eta horri guztiari buruzko informazioa nahiz parte-hartzeko aukera ematea herritarrei.

h) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los Planes de Acción en materia de contaminación acústica, correspondientes a cada mapa de ruido a los que se refiere al apartado f) de este artículo y la correspondiente información y participación al público.

i) Eremu akustikoak lehentasunezko ekintza-eremutzat jotzea, bai eta dagozkien berariazko neurri zuzentzaileak prestatu, onartu eta gauzatzea ere beren eskumeneko zarata-fokuetarako lehentasunezko ekintza-planari dagokion esparruan.

i) La declaración de un área o áreas acústicas como zona de actuación prioritaria así como la elaboración, aprobación y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del correspondiente Plan de Actuación Prioritaria para los focos emisores de su competencia.

j) Area akustikoak babes akustiko bereziko eremutzat edo egoera akustiko bereziko eremutzat jotzea, bai eta dagozkien berariazko neurri zuzentzaileak prestatu, onartu eta gauzatzea ere, eremu haiei lotutako eremuko planaren edo hobekuntzako planaren esparruan, baldin eta g) motako eremu akustikoak edo etorki naturaleko soinuen erreserbak badira, eta horien gaineko kudeaketa-ahalmena badute.

j) La declaración de un área o áreas acústicas como zona de protección acústica especial o zona de situación acústica especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del correspondiente Plan Zonal cuando se trate de un área acústica de tipología g) o una reserva de sonido de origen natural sobre las que dispongan de capacidad de gestión.

k) Ingurumeneko baimen bateratuaren araubidearen mendeko jarduerak gainbegiratu, ikuskatu eta zehatzea.

k) La supervisión general de las actividades sujetas al régimen de autorización ambiental integrada, así como la inspección y sanción de las mismas.

l) Beren ekintza-esparruaren barruan hots-kutsaduraren arloko araudia betetzen dela kontrolatzea, beharrezko neurri zuzentzaileak har daitezen eskatzea, beharrezko neurriak betetzen ez direnean dagozkion mugak adieraztea eta egindako arau-hausteetatik eratorritako zehapen administratiboak xedatzea.

l) El control del cumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica dentro de su ámbito de actuación, la exigencia de la adopción de las medidas correctoras necesarias, el señalamiento de las limitaciones correspondientes en caso de incumplimiento de las medidas requeridas, así como la imposición de las sanciones administrativas que se deriven de las infracciones cometidas.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko beharrezko informazioa ematea herritarrei.

m) Prestar la necesaria información a la ciudadanía sobre contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

n) Erakundeen arteko koordinazioa erraztea, informazioa zein esperientziak trukatzeko foro egokiak sortuz.

n) Facilitar la coordinación institucional creando los foros adecuados para el intercambio de experiencias e información.

5. artikulua.– Foru-aldundien eskumenak.

Artículo 5.– Competencias de las Diputaciones Forales.

Eskumen hauek dagozkie foru-aldundiei:

Corresponden a las Diputaciones Forales las siguientes competencias:

a) Bere eskumeneko lurralde-antolamendu tresnetan sartzea hirigintza-planeamenduan zehaztutako eremu akustikoen mugak.

a) Incluir la delimitación de las áreas acústicas, definidas en el planeamiento urbanístico, en los instrumentos de ordenación territorial de su competencia.

b) Lurralde historiko bakarrean dauden udalaz gaindiko aglomerazioak zedarriztatzea.

b) La delimitación de las aglomeraciones de ámbito supramunicipal que impliquen un solo Territorio Histórico.

c) Babestutako eremu naturalen gain eragina duten g) motako areen nahiz etorki naturaleko beren soinu-erreserben mugak proposatzea eta baldintza akustikoak zaintzeko nahiz hobetzeko neurriak ezar daitezela proposatzea, betiere, Eusko Jaurlaritzarekin koordinazioan.

c) Proponer la delimitación, en coordinación con el Gobierno Vasco, de las áreas de tipología g) que afecten a espacios naturales protegidos y sus reservas de sonidos de origen natural y la elaboración y adopción de medidas de conservación y mejora de las condiciones acústicas.

d) Interes publikoko lanak direla-eta, kalitate akustikoko helburuak behin-behinean etetea, edo aldundiaren eskumeneko bestelako ekintza sozial, politiko, edo kultura-, kirol-, erlijio- edo antzeko ekintzak direla medio.

d) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica, en relación con las obras de interés público, actos de proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga que sean de competencia foral.

e) Beren eskumeneko garraio-azpiegituren zarata-mapa egitea, onartzea eta berrikustea, bai eta beren lurraldearen barruko udalaz gaindiko aglomerazioenak ere.

e) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido de las infraestructuras del transporte de su competencia así como de las aglomeraciones de ámbito supramunicipal dentro de su territorio.

f) Zortasun akustikoko eremuak mugarriztatzea beren eskumeneko garraio-azpiegiturentzat, bai eta lan horretatik eratorritako kudeaketa ere.

f) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica para las infraestructuras del transporte de su competencia y la gestión derivada de la misma.

g) Hots-kutsaduraren alorreko ekintza-planak prestatu, onartu, berrikusi eta gauzatzea artikulu honetako e) idatz-zatian aipatutako zarata-mapa bakoitzeko, eta herritarrei horri guztiari dagokion informazioa eta parte-hartzeko aukera jakinaraztea.

g) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los Planes de Acción en materia de contaminación acústica, correspondientes a cada mapa de ruido a los que se refiere el apartado e) de este artículo, así como la correspondiente información y participación al público.

h) Lehentasunezko ekintza-eremutzat jotzea eremu akustikoak, bai eta dagozkien berariazko neurri zuzentzaileak prestatzea, onartzea eta gauzatzea ere beren eskumeneko zarata-fokuetarako lehentasunezko ekintza-planari dagokion esparruan.

h) La declaración de un área o áreas acústicas como zona de actuación prioritaria así como la elaboración, aprobación y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del correspondiente Plan de Actuación Prioritaria para los focos emisores de su competencia.

i) Tokiko administrazioei laguntzea beren eskumenak gauzatzeko orduan, bereziki baimena behar duten jarduerak ikuskatu eta kontrolatzetik eratorritako eskumenei dagokienez.

i) Apoyo a las administraciones locales en el ejercicio de sus competencias en especial a las que se derivan del control e inspección de las actividades sujetas a licencia.

6. artikulua.– Udalen eskumenak.

Artículo 6.– Competencias de los Municipios.

Eskumen hauek udalerriei dagozkie:

Corresponden a los Municipios las siguientes competencias:

a) Udalaren lurralde-eremuaren barruko area akustikoa edota area akustikoak zedarriztatzea eta onartzea, betiere, udalaren planeamenduan aurreikusitako egungo erabilerak oinarri harturik.

a) La delimitación y aprobación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial del municipio, en relación con los usos actuales y previstos en el planeamiento municipal.

b) Udalaren eskumeneko area akustikoetan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak behin-behinean etetea interes publikoko lanak direla medio, edo udalaren eskumeneko bestelako ekintza sozialak, politikoak, edo kultura-, kirol-, erlijio- edo antzeko ekintzak direla medio.

b) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en las áreas acústicas de competencia municipal en relación con las obras de interés público, actos de proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga que sean de su competencia.

c) Hots-kutsadurari buruzko udal-ordenantzak prestatzea eta onartzea, bai eta daudenak araudi berrira moldatzea ere.

c) Elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales sobre contaminación acústica, así como la adaptación de las existentes a la nueva normativa.

d) Udalerriko hiri-eremu lasaiak izendatzea eta dagozkien akustika zaintzeko planak zehaztea.

d) La delimitación de las zonas tranquilas urbanas en el municipio así como la definición del Plan de Preservación Acústica correspondiente.

e) Beren lurralde-esparruari dagozkion zarata-mapak egin, onartu, berrikusi eta jendaurrean jartzea.

e) La elaboración, aprobación, revisión e información pública de los mapas de ruido corres­pondientes a su ámbito territorial.

f) Hots-kutsaduraren alorreko ekintza-planak prestatu, onartu, berrikusi eta gauzatzea artikulu honetako e) idatz-zatian aipatutako zarata-mapa bakoitzeko, eta horri guztiari dagokion informazioa eta parte-hartzeko aukera ematea herritarrei.

f) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los Planes de Acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los mapas de ruido a los que se refiere el apartado e) de este artículo así como en la correspondiente participación e información al público.

g) Eremu akustikoak lehentasunezko ekintza-eremutzat jotzea eta lehentasunezko ekintza-planak zehaztea beren eskumeneko zarata-fokuentzat.

g) La declaración de un área o áreas acústicas como zona de actuación prioritaria y la definición del correspondiente Plan de Actuación Prioritaria para los focos emisores acústicos de su competencia.

h) Eremu akustikoak babes akustiko bereziko eremutzat edota egoera akustiko bereziko eremutzat jotzea, bai eta dagozkien berariazko neurri zuzentzaileak prestatu, onartu eta gauzatzea ere, eremu horiei lotutako eremuko planaren esparruan, 4.i) eta 5.h) idatz-zatietan aurreikusitako egoeretan izan ezik.

h) La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial o zona de situación acústica especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del correspondiente Plan Zonal, salvo lo previsto en los artículos 4.i) y 5.h).

i) Eraikin eta etxebizitzetan kalitate akustikoa betetzen dela egiaztatzea, eraikin horiek erabiltzeko lizentzia edo baimena eman aurretik aplikagarria den araudi autonomikoaren arabera.

i) Verificar el cumplimiento de la calidad acústica de las edificaciones y viviendas conforme a la normativa autonómica de aplicación a las mismas previa a la concesión de la licencia o autorización que permita su utilización.

j) Koordinazioa bultzatzea udalaren esparruko zarata-fokuen pertsona edo erakunde titularrek abian dituzten eremuko plan akustiko guztien artean.

j) Potenciar la coordinación de los diferentes planes zonales acústicos que desarrollan las entidades y titulares de focos emisores acústicos en el ámbito municipal.

k) Beren ekintza-esparruaren barruan hots-kutsaduraren arloko araudia betetzen dela kontrolatzea, beharrezko neurri zuzentzaileak har daitezen eskatzea, beharrezko neurriak betetzen ez direnean dagozkion mugak adieraztea eta, azkenik, egindako arau-hausteetatik eratorritako zehapen administratiboak jartzea.

k) El control del cumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica, la exigencia de la adopción de las medidas correctoras necesarias, el señalamiento de las limitaciones correspondientes en caso de incumplimiento de las medidas requeridas, así como la imposición de las sanciones administrativas que se deriven de las infracciones cometidas dentro de su ámbito de actuación.

l) Udalaren jarduera-lizentzia, baimena, aldez aurretiko jakinarazpena edota hura erabiltzeko baimena ematen duen erantzukizunpeko adierazpena behar duten jarduerek dekretu honetan zehaztutako aginduak betetzen dituztela egiaztatzea; horretarako, foru-aldundien lankidetza eskatu ahalko dute beren eskumenak egikaritzean.

l) La verificación del cumplimiento de las prescripciones detalladas en este Decreto por parte de las actividades sujetas a licencia municipal de actividad, autorización, comunicación previa o declaración responsable que permita su uso, para lo cual podrán solicitar colaboración a las Diputaciones Forales en el ejercicio de sus competencias.

7. artikulua.– Administrazio-koordinazioa.

Artículo 7.– Coordinación administrativa.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Zarata Ebaluatzeko Batzorde Teknikoa sortzen da, ingurumen-arloan eskumena duen departamentuari atxikiko zaiona. Batzorde horren xedea izango da plangintza eta kudeaketa akustikoak prestatzeko eskumenak dituzten administrazioen artean sor daitezkeen desadostasunak konpontzea.

1.– Se crea, adscrito al departamento competente en materia de medio ambiente, la Comisión Técnica de Evaluación Acústica de Euskadi cuyo objeto será la resolución de las discrepancias que se puedan suscitar entre las distintas Administraciones competentes en la elaboración de la planificación y gestión acústica.

2.– Batzordea osatzen duten kideak hauexek dira:

2.– La Comisión estará formada por los siguientes miembros:

a) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko bi kide.

a) Dos vocales del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

b) Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko kide bat.

b) Una persona vocal del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y transportes del Gobierno Vasco.

c) Arabako Foru Aldundiko kide bat.

c) Una persona vocal de la Diputación Foral de Álava.

d) Bizkaiko Foru Aldundiko kide bat.

d) Una persona vocal de la Diputación Foral de Bizkaia.

e) Gipuzkoako Foru Aldundiko kide bat.

e) Una persona vocal de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

f) EUDELen ordezkari bat edo, bestela ere, euskal udalerrien ordezkari egoki bat.

f) Una persona representante de EUDEL o, en su caso, la que resulte más representativa de los municipios vascos.

g) Erasandako udalerriaren edota udalerrien ordezkari bat.

g) Una persona representante del municipio o municipios afectados.

Estatuaren, erkidegoaren edo aldundiaren jabetzako azpiegiturekin lotutako gaiak jorratzen direnetan, azpiegitura horretako ordezkari batek ere parte hartu ahal izango du.

En los casos en los que se diriman asuntos relacionados con infraestructuras de titularidad estatal, autonómica o foral, podrá participar además una persona representante de la infraestructura en cuestión.

3.– Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek zein udalek ahaleginak egingo dituzte dute dekretu honetako xedapenak koordinazioz aplikatu ez ezik, horiek betetzetik eratorritako neurriak ahalik eta modu eraginkorrenean diseina eta gauza daitezen ere.

3.– No obstante, tanto el Gobierno Vasco, como las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos velarán por la aplicación coordinada de las prescripciones del presente Decreto, así como para que las medidas derivadas de su cumplimento se diseñen y ejecuten de la forma más eficiente posible.

4.– Barne-funtzionamenduko arauak onartuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Zarata Ebaluatzeko Batzorde Teknikoak. Barne-funtzionamenduko arauak onartu bitartean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 22.etik 29.era bitarteko artikuluetan xedatutakoa izango du jarraibide Batzordeak.

4.– La Comisión Técnica de Evaluación Acústica de Euskadi aprobará sus normas de funcionamiento interno. En tanto en cuanto no apruebe sus normas de funcionamiento interno, la Comisión se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 22 a 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. artikulua.– Herritarren informaziorako eskubidea.

Artículo 8.– Derecho a la información de la ciudadanía.

1.– Administrazio publikoek une oro bermatuko dituzte hots-kutsadurari buruzko informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko herritarren eskubideak, aplikazio-araudian aurreikusitako moduan.

1.– Las Administraciones Públicas garantizarán los derechos de acceso a la información y a la participación en materia de contaminación acústica en los términos previstos en su normativa de aplicación.

2.– Dekretu honen araberako plangintza eta kudeaketa akustikoa ahal bezain beste barreiatuko eta jakinaraziko da, herritar guztiek jaso eta uler dezaten.

2.– La planificación y gestión acústica realizada en el ámbito de este Decreto deberá publicitarse y divulgarse de la forma más amplia posible para que sea accesible y comprensible para toda la ciudadanía.

9. artikulua.– Herritarren lankidetza-eskubidea eta -betebeharra.

Artículo 9.– Derecho y deber de colaboración de la ciudadanía.

Instalazio, jarduera eta lokalen titular, jabe edo arduradun guztiek izan beharko dute dekretu honen esparruan egindako ikuskapen edo neurketen emaitzaren berri; titularrak haien lekuko izan ahalko dira, eta, indarrean dagoen legediaren arabera, instalazioetara zein zarata edo horri lotutako bibrazioak sortzen dituzten fokuetara sartzen lagundu beharko diete teknikariei.

Las personas titulares, poseedoras o responsables de instalaciones, actividades o locales deberán estar informadas del resultado de las inspecciones y mediciones realizadas en el ámbito de este Decreto, en las que podrán estar presentes, y facilitarán el acceso a las mismas de conformidad con la legislación vigente, así como a las fuentes generadoras de ruido y vibraciones asociadas, para proceder a tales inspecciones o mediciones.

I. TITULUA
TITULO I
EBALUAZIO AKUSTIKOA: ZARATA-MAPAK ETA EKINTZA-PLANAK
EVALUACIÓN ACÚSTICA: MAPAS DE RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZARATA-MAPAK
MAPAS DE RUIDO

10. artikulua.– Zarata-mapak egitera behartuta dauden subjektuak.

Artículo 10.– Sujetos obligados a elaborar mapas de ruido.

1.– 10.000 biztanletik gorako udal guztiek egin beharko dituzte zarata-mapak. Zarata-mapa horri esker gauzatu ahalko da, ondoren, udal-lurrei eragiten dieten eta tokiko administrazioak garrantzizkotzat jotako fokuek dekretu honen aplikazio-eremuan sortzen duten zarata-mailaren ebaluazio orokorra. Beste alderdi batzuen artean, dauden eta etorkizunean eraikiko diren hiriguneen gaineko inpaktua aztertu beharko dute zarata-mapek.

1.– Todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán efectuar un mapa de ruido que permita una evaluación general de los niveles sonoros que afectan a su territorio por parte de todos los focos emisores acústicos, en el ámbito de aplicación del presente Decreto, que se consideren relevantes a juicio de la Administración local y, entre otros aspectos, que contemple la evaluación del impacto sobre las áreas urbanizadas existentes y de futuro desarrollo.

2.– Garraio-azpiegituren pertsona edo erakunde titularrek zarata-mapa egin beharko dute inguruko lurraldeari eragiten dieten zarata-mailen ebaluazio orokorra egiteko, baldin eta beheko baldintza hauek betetzen badira:

2.– Las personas o entidades titulares de infraestructuras de transporte deberán realizar un mapa de ruido que permita efectuar una evaluación general de los niveles de ruido con los que se impacta al territorio cercano, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) 6.000 ibilgailu baino gehiagoko eguneko batez besteko intentsitatea (EBBI) duten errepide-azpiegiturak badira.

a) En el caso de infraestructuras viarias, cuando les correspondan movimiento de más de 6.000 vehículos de IMD (intensidad media diaria).

b) Trenbide-azpiegiturak, salgai-garraiodunak direnean.

b) En el caso de las infraestructuras de transporte ferroviario, cuando, se trate de una línea de ferrocarril con transporte de mercancías.

3.– Beren eskumenpeko lurralde-esparruaren barruko trantsizio akustikoko eremuetako zarata-mapak egin beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiek.

3.– Todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán realizar mapas de ruido de, al menos, las zonas de transición acústica que existan dentro del ámbito territorial de su competencia.

4.– Kalitate akustikoko helburuak betetzen ez direla egiaztatzen bada, administrazio eskumen­dunek eremu akustiko horietako zarata-mapak egin beharko dituzte.

4.– Las Administraciones competentes desarrollarán mapas de ruido en las áreas acústicas en las que se constate el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

11. artikulua.– Zarata-mapen irismena.

Artículo 11.– Alcance de los mapas de ruido.

1.– Zarata-mapek dekretu honen II. eranskinean bildutako metodologia-irizpideak bete beharko dituzte, gutxienez. Hala ere, metodologia osagarriak aplikatu ahalko dira zarata-maparekin lortu nahi den irismenaren eta helburuen arabera.

1.– Los mapas de ruido deberán cumplir, al menos, los criterios metodológicos recogidos en el anexo II del presente Decreto. No obstante, se podrán aplicar metodologías complementarias en función del alcance y objetivos perseguidos con la elaboración del mapa de ruido.

Aurrekoari eragin gabe, ingurune bateko soinu-iturri guztiak aintzat hartu ahalko dira zarata-mapak egiteko edo, bestela, bereziki aztertu beharrekoak. Zarata-mapak informazio osagarria jaso dezake, halaber, hots-kutsadurak herritarrengan eragiten duen kalteari buruz, herritarrei egindako kontsulta edo galdeketetan oinarrituta. Sexuaren arabera bereiziko dira datuak aipatu ebaluazio hori egitean. Horrela, emakumezkoen eta gizonezkoen gain hots-kutsadurak eragin desberdina duen jakingo dugu.

Sin perjuicio de lo anterior, para la elaboración de los mapas de ruido podrán considerarse todas las fuentes sonoras en un entorno, o bien, algunas que específicamente sean objeto del análisis. Así mismo, el mapa de ruido podrá incorporar de forma complementaria la evaluación de la molestia que la contaminación acústica genera en la ciudadanía basándose en consultas o cuestionarios realizados a la misma. Esta evaluación se realizará desglosando los datos por sexo a fin de poder conocer la diferente incidencia que la contaminación acústica pueda tener en mujeres y hombres.

2.– Nolanahi ere, dekretu honen II. eranskinean zehaztutako kalkulu-metodoak baliatuz egin beharko dira 10.1, 10.2 eta 10.4 artikuluetan araututako zarata-mapak, kalkulu-erreferentziatzat lurzorutik 4 metroko altuera hartuta.

2.– No obstante, los mapas de ruido regulados en el artículo 10.1, 10.2 y 10.4 deberán realizarse utilizando los métodos de cálculo detallados en el anexo II del presente Decreto calculados a 4 metros de altura sobre el terreno.

3.– Zarata-mapa egin aurretik akustikari buruzko ekintza-planik badago, plan horren eraginkor­tasuna aztertuko du zarata-mapak. Hots-kutsadurari dagozkion neurri zuzentzaile, aurre-hartzaile edo zaintzaileak diseinatzeko xedea duten zarata-mapak lurzorutik 2 metroko altueran egindako neurketetan oinarrituko dira, dekretu honen 46, 47 eta 54 artikuluetan xedatutakoan oinarrituta.

3.– En el supuesto de que exista un Plan de Acción en materia acústica previo a la elaboración del mapa de ruido, éste último deberá analizar la eficacia del mismo. Los Mapas de Ruido que tengan por objetivo diseñar medidas correctoras, preventivas o de preservación en materia de contaminación acústica se evaluarán a 2 metros de altura en base a lo determinado en los artículos 46, 47 y 54 del presente Decreto.

4.– Hots-kutsadurari dagozkion neurri zuzentzaile, aurre-hartzaile edo zaintzaileak diseinatzeko xedea duten zarata-mapak lurzorutik 2 metroko altueran egindako neurketetan oinarrituko dira, dekretu honen 46, 47 eta 54 artikuluetan xedatutakoan oinarrituta.

4.– Los Mapas de Ruido que tengan por objetivo diseñar medidas correctoras, preventivas o de preservación en materia de contaminación acústica se evaluarán a 2 metros de altura en base a lo determinado en los artículos 46, 47 y 54 del presente Decreto.

12. artikulua.– Zarata-mapak onartzeko prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de aprobación de los mapas de ruido.

1.– Hala, 10. artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren zarata-fokuen pertsona edo erakunde titularrek zarata-mapak egiten badituzte, azken horiek aztergai hartutako lurraldeen udaletara igorri beharko dituzte, informazioa jendaurrean jartzeko izapideak egin baino lehen, ebaluazio akustikoaren emaitzak. Udalek 30 egun balioduneko epea izango dute egokitzat jotako irizpenak jasotzen dituen txosten bat prestatzeko.

1.– Las personas o entidades titulares de focos emisores acústicos a los que se refiere el artículo 10.2 que elaboren mapas de ruido deberán remitir, de forma previa al trámite de información pública, a los Ayuntamientos cuyos territorios estén afectados por los mismos, los resultados de la evaluación acústica. Los Ayuntamientos emitirán, en el plazo de 30 días hábiles, un informe con las consideraciones que estimen convenientes.

2.– Zarata-mapak egiteko orduan, jarduerarekin lotutako beste administrazio batzuek eskuragarri duten informazioa aintzat hartu beharko du tokiko administrazioak eta, akustikaren alorreko ekintza-planak edo neurriak ezartzen badira, azken horien eraginkortasuna aztertu beharko du.

2.– La Administración Local, para la elaboración de sus mapas de ruido, deberá tener en cuenta la información acústica de que dispongan otras Administraciones involucradas y, en el supuesto de que existan Planes de Acción o medidas en materia acústica, deberá realizar un análisis de la eficacia de los mismos.

13. artikulua.– Zarata-mapen publizitatea.

Artículo 13.– Publicidad de los mapas de ruido.

1.– Hortaz, 10. artikuluan aipatutako zarata-mapak hilabetez atera beharko dira jendaurrera, gutxienez ere.

1.– Los mapas de ruido a los que se refiere el artículo 10, se someterán al trámite de información pública por el plazo mínimo de un mes.

Hala, bada, horren berri eman beharko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dago­kion lurralde historikoko aldizkarian, pertsona fisiko edo juridiko orok dagoen dokumentazioa eta erabilitako prozedurak aztertzeko aukera izan dezan. Agiriak non erakutsiko diren eta alegazioak egiteko epea zein den zehaztu beharko da iragarkian.

A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín del Territorio Histórico correspondiente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar la documentación existente y el procedimiento seguido. El anuncio deberá señalar el lugar de exhibición de la documentación y determinará el plazo para formular alegaciones.

2.– Administrazio eskumendunak bi hilabeteko epea izango du zarata-mapa onartzeko, alegazioak aintzat hartuta, azken horiek aurkezteko epemuga bukatzen den egunetik zenbatzen hasita.

2.– La Administración competente procederá a la aprobación del mapa de ruido, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, en un plazo máximo de dos meses desde el fin del plazo de presentación de alegaciones.

3.– Zarata-mapa onartzen duen erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagokion lurralde historikoko aldizkarian edota dagozkion lurralde historikoetako aldizkarietan argitaratuko da.

3.– El acuerdo de aprobación del mapa de ruido se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del, o de los, Territorios Históricos correspondientes.

4.– Azkenik, 10. artikuluko 1, 2 eta 3 paragrafoetan aipatutako zarata-mapak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzara edota dagokion ala dagozkion lurralde historikoetako Foru Aldundietara bidali behar dira beti, formatu digitalean, haiei atxikitako analisi-agiri eta dokumentazio grafikoarekin batera.

4.– En todo caso, los mapas de ruido a los que se refieren los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 10 se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a la o las Diputaciones Forales del o de los Territorios Históricos correspondientes, en formato digital, incluyendo los documentos de análisis y la documentación gráfica asociada.

14. artikulua.– Zarata-mapen gaineko lankidetza eta desadostasunen konponketa.

Artículo 14.– Colaboración y resolución de discrepancias en los mapas de ruido.

1.– Beren lurraldearen zarata-mapa egiteko, udalerriek beharrezko lankidetza eta laguntza teknikoa eska diezaiokete dagokien foru-aldundiko ingurumen-organoari.

1.– Para la elaboración del mapa de ruido de su territorio, los Municipios podrán solicitar la colaboración y el apoyo técnico necesario del órgano ambiental de la Diputación Foral correspondiente.

2.– Administrazio, pertsona edo erakunde kudeatzaile edo titular bakoitzak egindako zarata-mapen emaitzetan bat ez datorren alderdirik badago, eragile horiek onetsitako emaitzen gaineko adostasuna iristen saiatuko dira.

2.– En el caso de que existieran aspectos discordantes entre los resultados de mapas de ruido desarrollados por diferentes administraciones o personas o entidades gestoras o titulares, ambas partes tratarán de llegar a un acuerdo sobre los resultados que se hallen validados por ambos.

3.– Ez bada adostasunik lortzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Zarata Ebaluatzeko Batzorde Teknikoak erabakiko du, aldeetako batek edo bat baino gehiagok hala eskatu ondoren, zer emaitza jasoko diren onartu beharreko zarata-mapan.

3.– Si no se llegara a un acuerdo, será la Comisión Técnica de Evaluación Acústica de Euskadi la que, previa solicitud de una o varias de las partes, determine qué resultados serán incorporados al mapa de ruido que se pretende aprobar.

15. artikulua.– Zarata-mapen berrikuspena.

Artículo 15.– Revisión de los mapas de ruido.

1.– 10. artikuluan aipatutako zarata-mapa horiek egiteko eskumena duen administrazioak egokitzat jotako unean eta maiztasunez berrikusiko dira. Hala eta guztiz ere, ezingo da 5 urte baino gehiago igaro zarata-mapa onartzeko eta berrikusteko dataren artean.

1.– Los mapas de ruido a los que se refiere el artículo 10 se revisarán en la fecha y con la periodicidad que la Administración competente de su elaboración estime oportuna en cada caso. No obstante, en ningún caso se superará el plazo de 5 años entre la aprobación de un mapa de ruido y su revisión.

2.– Mapa horiek berrikusteko prozedura 12. eta 13. artikuluetan zehaztutakoa izango da.

2.– El procedimiento de revisión de los citados mapas se realizará conforme a lo estipulado en los artículos 12 y 13.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EKINTZA-PLANAK
PLANES DE ACCIÓN

16. artikulua.– Ekintza-planak egitera behartuta dauden subjektuak.

Artículo 16.– Sujetos sometidos a la elaboración de Planes de Acción.

1.– Zarata-mapa onartu duten egunetik zenbatzen hasita, urtebeteko epea izango dute zarata-mapa egin behar duten subjektuek ekintza-planak onartzeko. Horrez gain, ekintza plana egiteko eskumena duen Administrazioak egoki deritzon egunean eta maiztasunez eguneratuko dira ekintza-planak. Hala eta guztiz ere, ezingo da 5 urte baino gehiago igaro ekintza-plana onartu denetik hura berrikusi arte.

1.– Los sujetos obligados a realizar un mapa de ruido aprobarán los Planes de Acción en el plazo de un año desde la fecha de aprobación de su correspondiente mapa de ruido y se actualizarán en la fecha y con la periodicidad que la Administración competente de su elaboración estime oportuna No obstante, en ningún caso se superará el plazo de 5 años entre la aprobación de un Plan de Acción y su revisión.

2.– Batera ala bestera izan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzara edota dagokion ala dagozkion lurralde historikoetako Foru Aldundietara bidali behar dira ekintza-planak, formatu digitalean, baita analisi-agiriak, mapak eta haiekin lotura duten agiri grafikoak ere.

2.– En todos los casos, será necesario remitir el Plan de Acción a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a la o las Diputaciones Forales del o de los Territorios Históricos correspondientes, en formato digital, incluyendo los documentos de análisis así como los mapas y documentación gráfica asociada.

17. artikulua.– Ekintza-planen irismena.

Artículo 17.– Alcance de los Planes de Acción.

Ekintza-planek alderdi hauek bildu beharko dituzte, gutxienez:

Los Planes de Acción deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:

a) Erreferentziazko legedia.

a) El marco legislativo de referencia.

b) Ekintza-plana egiteko oinarritzat hartutako zarata-maparen emaitzen laburpena.

b) Resumen de los resultados del mapa de ruido en el que se fundamenta la realización del Plan de Acción.

c) Ekintza-planaren eraginpeko lurraldearekin lotutako beste plan eta programa batzuk.

c) Otros planes y programas relacionados con el ámbito territorial de influencia del Plan de Acción.

d) Batetik, kalitate-helburuak gainditzeko eremuen zerrenda eta haiei dagozkien lehentasunak, baldin eta eremuok Babes Akustiko Bereziko Eremu edo Lehentasunezko Ekintza Eremu gisa aitortzea aurreikusita badago; eta, bestetik, dagokien eremuko plana edo lehentasunezko ekintza-plana egiteko oinarrizko irizpideak. Orobat zerrendatu beharko dira neurri zuzentzaile, aurre-hartzaile edo zaintzaileak behar dituzten beste eremu batzuk, bai eta haiei dagozkien lehentasunak ezarri ere.

d) Identificación y priorización de las zonas de superación de objetivos de calidad para las que se prevé declaración como Zona de Protección Acústica Especial o como Zona de Actuación Prioritaria y la definición de los criterios básicos para la elaboración del correspondiente Plan Zonal o Plan de Actuación Prioritaria, así como otras áreas objeto de actuación correctora, preventiva o de preservación.

e) Erreferentziazko hots-kalitatearen helburuetan zehaztutakoa baino hots-maila handiagoak jasaten dituzten pertsonen kopurua zenbat murriztuko den jotzea.

e) Una estimación de la reducción del número de personas afectadas por niveles superiores a los objetivos de calidad acústica de referencia.

f) Epe luzerako estrategia, jarduera-ildoak lehenestea eta hurrengo 5 urteetarako jarduerak zehaztea.

f) Estrategia a largo plazo, priorización de las líneas de actuación y determinación de las actuaciones para los próximos 5 años.

g) Ezarri beharreko neurrien kostua eta horiek betearazteko plana zehaztea.

g) Cuantificación económica de las medidas a implantar y plan de ejecución.

h) Plana abiarazteko ardura duten eragileen zerrenda, bai eta zonako planak prestatzeko ardura duten pertsona edo erakundeena ere.

h) Identificación de los agentes responsables de su puesta en marcha, así como las personas o entidades responsables de elaborar los Planes Zonales.

i) Ekintza-planean ezarritako helburuen betetze-maila neurtuko duen jarraipen-plana.

i) Definición de un Plan de Seguimiento que evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.

j) Informazioa jendaurrera ateratzeko izapidean jasotako alegazio eta oharren zerrenda.

j) Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información pública.

18. artikulua.– Ekintza-planak onartzeko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de aprobación de los Planes de Acción.

1.– Ekintza-plan bat onartu aurretik, egoki deritzoten alderdiei buruz txosten bat egin dezatela eskatuko zaie zarata-fokuen pertsona edo erakunde titularrei nahiz gaiarekin lotura duten gainerako administrazioei. 30 egun balioduneko epea izango dute aipatu txostena egiteko, betiere, dekretu honetan jasotako eskumenen arabera. Ekintza-plana idatziko duen pertsonak edo erakundeak kontuan izan beharko du aipatu txosten hori.

1.– De forma previa a la aprobación de un Plan de Acción se efectuará una consulta a las personas o entidades titulares de focos emisores acústicos y al resto de administraciones implicadas para que emitan un informe en el plazo de 30 días hábiles, sobre lo que estimen conveniente y conforme a las competencias recogidas en el presente Decreto. Este informe deberá ser tenido en consideración por parte de la persona o entidad redactora del Plan de Acción.

2.– Ekintza-planak egiteko prozesuan, herritarrek parte-hartzeko prozedura bermatu beharko da, informazioa eskuratzeko, jendearen partaidetzarako eta justizia eskuratzeko eskubideak erregulatzen dituen ingurumen arloko araudiaren arabera. Prozedura horren bidez, oharrak egin eta gaiari buruzko beren iritzia emateko aukera izango dute.

2.– En el proceso de elaboración de los Planes de Acción se garantizará la existencia de un proceso participativo del público, conforme a lo dispuesto en la normativa que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en el que el público pueda expresar sus observaciones y opiniones al respecto.

3.– Azkenik, administrazio eskudunak bi hilabeteko epea izango du, gehienez ere, aurkeztutako alegazioak aintzat hartuta ekintza-plana onartzeko. Ekintza-plana onartzen duen erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, bai dagozkion lurralde historikoetako aldizkarietan ere.

3.– Finalmente, la Administración competente procederá a la aprobación del Plan de Acción, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, en un plazo máximo de dos meses. El acuerdo de aprobación del Plan de Acción se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el de los Territorios Históricos correspondientes.

19. artikulua.– Ekintza-planen publizitatea.

Artículo 19.– Publicidad de los Planes de Acción.

1.– Ekintza-plana egin ondoren, hura hilabetez jarri beharko du jendaurrean administrazio eskumendunak.

1.– Una vez elaborado el Plan de Acción, la Administración competente deberá someterlo a un trámite de información pública por el plazo de un mes.

2.– Hala, bada, horren berri eman beharko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagozkion lurralde historikoetako aldizkarietan, pertsona fisiko edo juridiko orok dagoen dokumentazioa eta erabilitako prozedurak aztertzeko aukera izan dezan. Agiriak non erakutsiko diren eta alegazioak egiteko epea zein den zehaztu beharko da iragarkian.

2.– A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín del o de los Territorios Históricos correspondientes, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar la documentación existente. El anuncio deberá señalar el lugar de exhibición de la documentación y determinará el plazo para formular alegaciones.

II. TITULUA
TÍTULO II
ZONAKATZE AKUSTIKOA ETA ZORTASUN AKUSTIKOA
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y SERVIDUMBRE ACÚSTICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZONAKATZE AKUSTIKOA
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

20. artikulua.– Hots-eremuen tipologia.

Artículo 20.– Tipología de áreas acústicas.

Dekretu honen ondorioetarako, eremu akustikoak lurzoruaren erabilera nagusia kontuan hartuta sailkatuko dira, modu honetan:

En lo que se refiere al presente Decreto, las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en las siguientes tipologías:

a) bizitegi-erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak,

a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial,

b) industria-erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak,

b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial,

c) jolaserako eta ikuskizunetarako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak,

c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos,

d) aurreko paragrafoan jasotakoa ez bestelako hirugarren sektoreko erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo –sektoreak,

d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el párrafo anterior,

e) osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak, hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar dutenak,

e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica,

f) garraio-azpiegiturako sistema orokorrek edo haiek behar dituzten beste ekipamendu publiko batzuek eragindako lurralde-esparru edo -sektoreak,

f) ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen, o

g) gaia arautzen duten legeetan babespekotzat jotako eremu natural diren lurralde-esparru edo -sektoreak eta hots-kutsaduraren kontra modu berezian babestu behar diren eremu naturalak.

g) ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de conformidad con la legislación reguladora de la materia y los espacios naturales que requieran de una especial protección contra la contaminación acústica.

21. artikulua.– Zona akustikoak banatzeko irizpideak.

Artículo 21.– Criterios de Zonificación acústica.

1.– Eremu akustikoak zedarriztatzeko eta sailkatzeko lurzoruaren egungo edo etorkizuneko erabilerak hartuko dira oinarritzat. Horrenbestez, udalerri bateko zonakatze akustikoak eremu urbanizatuei eta etorkizuneko hirigintza-garapenei bakarrik eragingo die, f) eta g) motako eremu akustikoak albo batera utzita.

1.– La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los futuros desarrollos urbanísticos.

2.– Dekretu honen III. eranskinean jasotako irizpide eta jarraibideak hartuko dira kontuan lurralde-esparru bat eremu akustikotzat jotzeko eta zedarriztatzeko.

2.– Para el establecimiento y delimitación de un ámbito del territorio como de un tipo de área acústica determinada, se tendrán en cuenta los criterios y directrices que se describen en el anexo III del presente Decreto.

3.– Lurralde-esparru bat ezin izango da aldi berean izan bi eremu akustiko mota ezberdinen parte.

3.– Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de área acústica diferentes.

4.– Eremu akustikoaren zabalera geografikoa zein den adierazi beharra dago. Horretarako, eremu akustikoaren muga geografikoak marraztu beharko dira zonaren 1/5.000 eskalako mapa batean edo, bestela ere, bertize guztien UTM (Universal Transverse Mercator) koordenatu geografikoak eman. Baliozko trukatze-formatu geokodifikatuan emango dira aipatu datu horiek guztiak.

4.– La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica estará definida gráficamente por los límites geográficos marcados en un plano de la zona a la escala 1/5.000, o por las coordenadas geográficas o UTM (Universal Transverse Mercator) de todos los vértices y se realizará en un formato geocodificado de intercambio válido.

22. artikulua.– Lurraldeko beste eremu batzuk.

Artículo 22.– Otras zonas del territorio.

1.– Zortasun akustikoko eremuak, eremu lasaiak, trantsizio-eremuak eta etorki naturaleko soinuen erreserbak ez dira eremu akustikoak beren horretan, zonakatzearen kudeaketa errazten duten tresnak baizik.

1.– Las zonas de servidumbre acústica, las zonas tranquilas, las zonas de transición y las reservas de sonido de origen natural no son áreas acústicas en si mismas, sino herramientas que permiten la gestión de la zonificación.

2.– Etorki naturaleko soinuen erreserbak, eremu lasaiak eta zortasun akustikoko eremuak zonakatze akustikoko tresnetan sartu behar dira.

2.– Tanto las reservas de sonido de origen natural como las zonas tranquilas y la zona de servidumbre acústica deben incorporarse en los instrumentos de zonificación acústica.

23. artikulua.– Zonakatzea berrikustea eta aldatzea.

Artículo 23.– Revisión y modificación de la zonificación.

1.– Plangintza orokorrean aldaketak, berrikusketak edo moldaketak egiten direnean eta horren ondorioz erabilera aldatzen baldin bada, egoki diren aldaketak egin beharko dira eremu akustikoetan. Erabilera xehatuek plangintza orokorrean zehaztutako eremu akustikoak errespetatu beharko dituzte, oro har.

1.– Cuando se realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones de uso será necesario realizar las oportunas modificaciones de las áreas acústicas. Los usos pormenorizados deberán respetar, de forma genérica, las áreas acústicas definidas en el planeamiento general.

2.– Aldian aldiro berraztertu beharko dira eremu akustikoen mugak. Berraztertuko dira, adibidez, udalaren planeamendu orokorrean aldaketak egiten direnean edota hura berraztertzen denean. Gehienez ere, onartu diren egunetik hamar urte igaro baino lehen berraztertu beharko dira eremu akustikoen mugak.

2.– La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse cuando se modifique o revise el planeamiento general municipal y, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

24. artikulua.– Zonakatzearen bateragarritasuna.

Artículo 24.– Compatibilidad de la zonificación.

1.– Kalitate akustikoko helburuak betetze aldera, eremu akustikoetan lurraldea zatitzean bateragarritasuna zaindu beharra dago, bai eremu akustiko horien artean, bai eta eremuon nahiz haien kudeaketa-tresnen artean ere (artikulu honen 22. artikuluan aipatzen direnak. Gainera, egoki izanez gero, aipatu bateragarritasuna lortzeko asmoz egoki diren neurriak hartuko dira.

1.– La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre éstas y las herramientas de gestión de las mismas a las que hace referencia el articulo 22, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad.

2.– Eremu akustiko berean lurzoruaren bi erabilera edo gehiago badaude edo onar badaitezke, hura erabilera nagusiaren arabera sailkatuko da. Erabilera nagusia erabakitzeko, berriz, dekretu honen III. eranskinean finkatutako irizpideak aplikatuko dira.

2.– Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose éste por aplicación de los criterios fijados en anexo III del presente Decreto.

25. artikulua.– Landa-guneen zonakatze akustikoa.

Artículo 25.– Zonificación acústica de núcleos rurales.

Landa-guneak, hau da, izaera ematen dion eremu publiko baten inguruan bildutako seitik hogeita bostera arteko baserri-multzoak, a) motakotzat joko dira akustikari dagokionez.

Los núcleos rurales, entendidos como la agrupación de entre seis y veinticinco caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, tendrán la consideración a efectos acústicos de área de tipología a).

26. artikulua.– g) tipologiako eremu akustikoen sailkapena.

Artículo 26.– Clasificación de las áreas acústicas de tipología g).

1.– Honako hauek joko dira g) motako eremutzat: Euskal Autonomia Erkidegoko natura-guneen zerrendan jasotako lurralde-eremu edo -sektoreetatik legeen arabera babestu behar diren elementu naturalak dituzten horiek; natura-guneak; eta zarataren kontrako babes bereziaren beharra duten eremuak, betiere, ingurumenaz arduratzen den Autonomia Erkidegoko erakundeak halakotzat jo baditu.

1.– Se considerarán áreas de tipología g) los ámbitos o sectores del territorio definidos en los espacios naturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que dispongan de figuras de protección natural de conformidad con la legislación en la materia y los espacios naturales y los que requieran de una especial protección contra el ruido, y así sean declarados por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.

2.– Hala eta guztiz ere, udalek Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari eska diezaiokete udalerriko geografia-eremuaren barruko lurzoru ez-urbanizagarri bat g) motako eremu akustikotzat jotzeko, eremu horrek zarataren aurreko babes berezia behar badu eta eskaera hori argudiatzen duten ebaluazio eta irizpen nahikoak badaude.

2.– No obstante, los Ayuntamientos podrán solicitar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la consideración de área acústica de tipología g) para un suelo no urbanizable que requiera de una especial protección frente al ruido, dentro del ámbito geográfico del término municipal, siempre y cuando existan evaluaciones y consideraciones que argumenten dicha solicitud.

27. artikulua.– g) motako eremu akustikoak eta etorki naturaleko soinuen erreserbak izendatzeko prozedura.

Artículo 27.– Procedimiento para la declaración de áreas acústicas de tipología g) y reservas de sonido de origen natural.

1.– g) motako eremua edo etorki naturaleko soinuen erreserba Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesteko araudian jasotako figura bati dagokionez, eremu horien izendapena eta izendapen horrekin lotutako zehaztapenak jaso beharko dira dagozkien baliabide naturalen antolamendu planetan eta erabileraren zein kudeaketaren plan zuzentzaileetan edo, bestela ere, natura-guneak kudeatzeko eta planeatzeko tresnetatik indarreko legeen arabera izapideturiko edozeinetan.

1.– En el supuesto de que la zona de tipología g) o la reserva de sonido de origen natural corresponda con una figura de las recogidas en la normativa sobre conservación de la naturaleza del País Vasco, su declaración y las determinaciones ligadas a la misma deberán incorporarse en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión o en cualquier otroinstrumento de gestión y planificación de espacios naturales tramitados de conformidad con la legislación vigente.

2.– Aurreko paragrafoan aipatu ez diren kasuei dagokienez, g) motako eremuen edo etorki naturaleko soinuen erreserben izendapenak eskakizun hauek izango ditu:

2.– En los supuestos no incluidos en el párrafo anterior, la solicitud de declaración de tipología g) o de reserva de sonido natural deberá contener lo siguiente:

a) Izendapenerako proposatutako lurralde-esparrua.

a) Ámbito territorial propuesto para la declaración.

b) Izendapen horretarako arrazoiak, aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Motivos para la declaración conforme a lo estipulado en el artículo anterior.

c) Etorki naturaleko soinuen erreserbei dagokienez, horiei dagozkien kalitate akustikoko helburuen proposamena, behar bezala arrazoituta.

c) En el supuesto de reservas de sonido de origen natural, la propuesta de objetivos de calidad acústica asociada debidamente justificada.

d) Izendapenari lotutako akustika zaintzeko plana.

d) Propuesta de Plan de Preservación Acústica asociado.

3.– Hilabetez jendaurrean izan beharko da aurreko paragrafoan aipatutako eskaera, gutxienez ere, eta behin betiko ebazpena eman aurretik hamabost eguneko entzunaldia emango zaie, gutxienez, eragindako administrazioei eta pertsona edo erakunde interesdunei. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da aipatu ebazpen hori, bai eta dagokion lurralde historikoaren aldizkarian ere.

3.– La solicitud a la que se refiere el párrafo precedente deberá tener un trámite de información pública de, al menos, un mes y, previa a la resolución definitiva, se otorgará una audiencia de al, menos, 15 días a las Administraciones afectadas y personas o entidades interesadas. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del correspondiente Territorio Histórico.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
AZPIEGITURA AUTONOMIKOEN ZORTASUN AKUSTIKOKO EREMUAK
ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA DE INFRAESTRUCTURAS AUTONÓMICAS

28. artikulua.– Zortasun akustikoko eremuak zedarriztatzea.

Artículo 28.– Delimitación de las zonas de servidumbre acústica.

1.– Autonomiaren eskumenpeko errepide-, trenbide- eta portu-azpiegituretarako zortasun akustikoko eremua izango da, hain zuzen ere, lurzorutik 4 metroko altueran neurtutako lerro isofonoak bildutako eremu kaltetuena (hau da, lurralde-azalerarik handiena hartzen duena), bizitegi erabilera nagusi den lurzoruetarako balioei dagozkien eremu guztiak aintzat hartuta (balio horiek dekretu honen I. eranskineko D taulan xehatuta daude).

1.– La zona de servidumbre acústica para infraestructuras viarias, líneas ferroviarias e infraestructuras portuarias de competencia autonómica se corresponde con el área comprendida por la isófona, calculada a 4 metros de altura sobre el terreno, más desfavorable, entendida como la que mayor superficie del territorio abarca, de las correspondientes con los valores para suelo con predominio de uso residencial detallados en la tabla D del anexo I del presente Decreto.

2.– Zortasun akustikoko eremuen azalera kalkulatzeko, zarata-mapa bat egiteko erabiltzen diren irizpide metodologiko berberak baliatu behar dira, betiere, dekretu honen II. eranskinean zarataren igorpena eta barreiapenari aplikatzen zaizkion zenbaketa-metodoei dagokienez jasotako zehaztapenen arabera, eta zarataren eragin zuzenena jasotzen duten hartzaileen egoera aintzat hartuta. Oro har, lurretik 4 metroko altueran egindako neurketak hartuko dira erreferentziatzat kalkulua egiteko.

2.– Se calcula aplicando los mismos criterios metodológicos de elaboración de un mapa de ruido siguiendo las determinaciones del anexo II del presente Decreto en cuanto a los métodos de cálculo aplicables para la emisión y la propagación, teniendo en cuenta la situación de los receptores más expuestos al ruido. El cálculo se referenciará con carácter general a 4 metros de altura sobre el suelo.

3.– Azpiegituraren gehienezko funtzionamenduaren bestekoa, hau da, inguruaren gain eragin akustikorik handiena duen funtzionamenduaren bestekoa izango da zortasun akustikoko eremuari dagokion funtzionamendu-kokagunea.

3.– El escenario de funcionamiento de la infraestructura para el cual se calcula la zona de servidumbre acústica se corresponde con el del máximo funcionamiento de la infraestructura, entendido éste como el que genera el mayor impacto acústico en su entorno.

4.– Artikulu honen 1, 2 eta 3 paragrafoetan zehaztutakoaz bestelako prozedura bat baliatu ahalko da zortasun-eremu bat zedarriztatzeko, baldin eta zedarriztatzea onartu aurretik erabilitako metodologiaren berri ematen bazaie erasandako udalei. Gainera, artikulu honetako 1, 2, eta 3 paragrafoetan zehaztutako prozeduraren bitartez mugatutako zortasun akustikoko eremua barne hartu beharko du mugarriztapen horrek, gutxienez ere.

4.– Podrá utilizarse un procedimiento de delimitación de la zona de servidumbre que difiera de lo determinado en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, siempre y cuando, se comunique a los Ayuntamientos afectados la metodología utilizada, como paso previo a la aprobación de la misma y deberá ser tal que, al menos incluya la zona de servidumbre delimitada siguiendo el procedimiento especificado en los mencionados párrafos 1, 2 y 3.

5.– Oro har, zortasun akustikoko eremuak esparru bakar bat hartuko du bere baitan, zarata-fokuaren alde banatan marraztutako bi lerrok mugatutakoa. Hala ere, zortasun akustikoko eremua mugatzean aintzat hartzeko moduko beste eremu batzuk aurkitzen badira, azken horiek ere sartu ahalko dira zortasun-eremuan, argudio tekniko egokiak direla medio.

5.– Con criterio general, la zona de servidumbre acústica comprenderá una única área delimitada por dos líneas a ambos lados del foco emisor acústico. No obstante, cuando como consecuencia del resultado del proceso de delimitación de la misma se identifiquen otras áreas susceptibles de ser consideradas, éstas podrán ser incluidas con las adecuadas argumentaciones técnicas.

29. artikulua.– Zortasun akustikoko eremuak onartzea.

Artículo 29.– Aprobación de las zonas de servidumbre acústica.

1.– Behin betiko onartu aurretik, zortasun akustikoko eremuaren proposatutako mugarriztapenaren eta hori mugatzeko aplikatutako prozeduraren berri eman beharko die administrazio eskumendunak erasandako udalei/udalari eta, hala badagokio, foru-aldundiari , hilabeteko epean nahitaezko txosten bat presta dezaten.

1.– Antes de su aprobación definitiva, la propuesta de delimitación de zona de servidumbre acústica y el procedimiento aplicado para su delimitación se comunicarán, por parte de la administración competente, al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, y en su caso a la Dipu­tación Foral, con el objetivo de que en el plazo de un mes emitan un informe preceptivo.

2.– Azpiegituraren pertsona edo erakunde titularrak zortasun akustikoko eremua behin betiko onartutakoan, artean diren udalei bidali beharko zaie 20 eguneko epean, formatu digitalean, udalek beren plangintzatan sar dezaten.

2.– Una vez aprobada definitivamente por parte de la persona o entidad titular de la infraestructura, la zona de servidumbre acústica, deberá ser remitida a los Ayuntamientos afectados en formato digital y en el plazo de 20 días, con el fin de que estos puedan integrarlo en su planeamiento.

3.– Zortasun akustikoko eremuaren zedarriztatzearen indarraldia mugagabea izango da. Nolanahi ere, azpiegituraren pertsona edo erakunde titularrak hura alda dezake, azpiegituraren zarata sortzeko gaitasuna handitu edo txikitu dela arrazoituz gero.

3.– La delimitación de la zona de servidumbre acústica mantendrá su vigencia por tiempo indefinido. Podrá ser modificada por la persona o entidad titular de la infraestructura únicamente cuando se justifique por razones de aumento o disminución de la capacidad de la infraestructura para generar ruido.

4.– Azpiegitura berri guztiek zehaztu beharko dute dagokien zortasun akustikoko eremua beren gauzatze-proiektuetan; era berean, proposatutako neurri zuzentzaileen eragin leungarria aintzat hartu beharko da proiektua zehazteko orduan.

4.– Toda infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de servidumbre acústica en su proyecto de ejecución, en cuya definición deberá tenerse en cuenta el efecto paliativo de las medidas correctoras propuestas.

30. artikulua.– Azpiegitura autonomikoen zortasun akustikoko eremuaren ondorioak.

Artículo 30.– Efectos de la zona de servidumbre acústica de infraestructuras autonómicas.

1.– Azpiegitura baten zarata-mapan eremu urbanizatu batean kalitate akustikoko helburuak betetzen ez direla hautematen bada, azpiegituraren titularrak zehaztu beharko ditu helburuok betetzera bideratutako neurri zuzentzaileak, bai eta haien lehentasunak ere, I. tituluko II. kapituluan jasotako eran.

1.– En las áreas urbanizadas existentes donde el mapa de ruido de la infraestructura haya detectado incumplimientos de los objetivos de calidad acústica, el titular de la infraestructura deberá definir las medidas correctoras tendentes al cumplimiento de los mismos así como su priorización, en los términos del Capítulo II del Título I.

2.– Zortasun akustikoko eremu baten barruan etorkizuneko garapen bat sustatuko duten pertsonek edo erakundeek 37. artikuluan aipatutako eragin akustikoari buruzko ikerketa egin beharko dute. Horrelakoetan, administrazio sustatzaileari dagokio hiri-garapenaren eremuko prebentzio akustikoko neurriak zehaztea. Azpiegitura guztitik 20 urteren buruan trafiko-baldintzarik okerrenak izango dituen lekuan egingo dira ebaluazioak. Trafikoaren egungo baldintzak hartuko dira kontuan. Horretarako, informazioa eskatuko zaio azpiegituraren titular den pertsonari edo erakundeari.

2.– Las personas o entidades promotoras de un futuro desarrollo previsto dentro de una zona de servidumbre acústica deberán efectuar un estudio de impacto acústico referido en el artículo 37. En este caso, la definición de las medidas de prevención acústica en el ámbito del desarrollo urbanístico son responsabilidad de la administración promotora y se evaluarán en un escenario en el que se consideren las condiciones de tráfico más desfavorables previstas a 20 años en la infraestructura teniendo en cuenta las condiciones de tráfico actuales para lo cual se solicitará información a la persona o entidad titular de la infraestructura.

3.– Zortasun akustikoko eremuan hiri-garapen bat egiten baldin bada, artikulu honetako 2. paragrafoan aipatutako ikerketa akustikoari buruzko agiriak bidali beharko dizkio toki administrazioak hiri-garapenaren titular den pertsonari edo erakundeari, betiere, dagokion hirigintza-tresna hasiera batez onartu aurretik. Aipatu agiri horiek jaso ondoren, dekretu honetan aurreikusitako hots-kutsaduraren erregulazioari buruzko nahitaezko txostena egingo du hiri-garapenaren titularrak.

3.– La Administración Local, cuando se produzca un desarrollo urbanístico en la zona de servidumbre acústica, deberá remitir la documentación relativa al estudio acústico al que se refiere el párrafo 2 de este artículo a la persona o entidad titular de la misma, de forma previa a la aprobación inicial del correspondiente instrumento urbanístico, para que emita informe preceptivo en relación con la regulación de la contaminación acústica prevista en el presente Decreto.

4.– Hirigintza-plangintzako tresnetan sartuko dira zortasun akustikoko eremuak.

4.– Las zonas de servidumbre acústica se incluirán en los instrumentos de planeamiento urbanístico.

III. TITULUA
TÍTULO III
KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK ETA GEHIENEZKO IMMISIO-BALIOAK
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE DE INMISIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

31. artikulua.– Hiritartutako eremuetarako nahiz etorkizuneko garapenetarako kalitateko helburu-balioak.

Artículo 31.– Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros desarrollos.

1.– Dekretu honen I. eranskineko 1. atalean zehaztu dira (A taulan) aldez aurretik existitzen diren urbanizatutako eremuetan atari zabalean bete beharreko kalitateko helburu-balioak.

1.– Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.

2.– Etorkizunean, dauden eremu urbanizatuek baino 5 dBA gutxiagoko helburu-balioak izango dituzte hirigintza-garapena izango dutela aurreikusten den eremu akustikoek, erabilera urbanistikoen kalifikazio berriak barne.

2.– Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.

Etxebizitzetara edo bizitegi-, osasun-, hezkuntza- edo kultura-erabileretara bideratutako eraikuntzen barneko kalitateko helburu-balioak dekretu honen I. eranskineko 1. atalean xehatuta daude, B eta C tauletan.

Los valores objetivo de calidad en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales son los detallados en la tablas B y C de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.

32. artikulua.– G motako eremuetarako kalitateko helburu-balioak.

Artículo 32.– Valores objetivo de calidad para áreas de tipología g).

g) motako eremuetan aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuak bat etorriko dira e) motako eremuetarako finkatutakoekin, hots, osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerako lurzoruak nagusi diren eta hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar lurralde-esparru edo -sektoreetarako zehaztutakoekin.

Los objetivos de calidad acústica aplicables en áreas de tipología g) serán, coincidentes con los fijados para las áreas de tipología e): ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.

33. artikulua.– Etorki naturaleko soinuen erreserbetarako kalitateko helburu-balioak.

Artículo 33.– Valores objetivo de calidad para reservas de sonido natural.

Etorki naturaleko soinuen erreserbetan aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuak Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak finkatuko ditu, eremu horiek hots-kutsaduraren aurrean behar duten babesarekin bat etorrita.

Los objetivos de calidad acústica aplicables a las reservas de sonido de origen natural serán fijados por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de tal forma que sean acordes con la necesaria protección frente a la contaminación acústica en dichas áreas.

34. artikulua.– Hiriko eremu lasaietarako kalitateko helburu-balioak.

Artículo 34.– Valores objetivo de calidad para zonas tranquilas urbanas.

Eremu lasaiek dekretu honen I. eranskineko 1. atalaren barnean, A taulan, aurreikusitako kalitateko helburu-balioak baino 5 dBA baxuagoak izango dituzte, gutxienez ere. Eremuko garapen iraunkorrarekin bateragarria den kalitate akustikorik onena zaindu beharko dute kalitateko helburuek.

Las zonas tranquilas presentarán un objetivo de calidad al menos 5 dBA inferior a los previstos en la tabla A, parte 1 del anexo I del presente Decreto en lo referente a zonificación acústica. Estos objetivos de calidad deberán preservar en todo caso la mejor calidad sonora que sea compatible con el desarrollo sostenible del área.

35. artikulua.– Helburuak betetzen direla egiaztatzeko prozedura.

Artículo 35.– Procedimiento de verificación de su cumplimiento.

Egiaztapena dekretu honen II. eranskinean finkatutako ebaluazio-prozeduren arabera ez ezik, irizpen hauei jarraituz gauzatuko da:

La verificación se efectuará conforme a los procedimientos de evaluación fijados en el anexo II del presente Decreto, siguiendo además las siguientes consideraciones:

1.– 31. artikuluko 1 eta 2 paragrafoetan nahiz 32, 33 eta 34 artikuluetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak errespetatu direla iritziko zaio, baldin eta:

1.– Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en los párrafos 1, 2, del artículo 31 y los artículos 32, 33 y 34 cuando:

– Urteko batez besteko balioek ez badituzte gainditzen dekretu honen I. eranskineko A taulan finkatutakoak.

– Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla A del anexo I del presente Decreto.

– Eguneko balio guztien % 97k ez badituzte 3 dBA-tan gainditzen dekretu honen I. eranskineko A taulan finkatutako balioak.

– El 97% de todos los valores diarios no superen en 3dBA los valores fijados en la correspondiente tabla A del anexo I del presente Decreto.

2.– 31. artikuluko 3. paragrafoan ezarritako kalitate akustikoko helburuak errespetatzen direla iritziko zaio, baldin eta:

2.– Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en el párrafo 3 del artículo 31 cuando:

– Urteko batez besteko balioek ez badituzte gainditzen dekretu honen I. eranskineko B taulan finkatutakoak.

– Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla B del anexo I del presente Decreto.

– Eguneko balio guztien % 97k ez badituzte 3 dBA-tan gainditzen dekretu honen I. eranskineko B taulan finkatutako balioak.

– El 97% de todos los valores diarios no superen en 3dBA los valores fijados en la corres­pondiente tabla B del anexo I del presente Decreto.

3.– Dardara iraunkorrei dagokienez, 31. artikuluko 3. paragrafoan ezarritako kalitate akustikoko helburuak bete direla iritziko zaio baldin eta indizeko datu guztiak baldin badaude I. eranskineko C taulan finkatutako balioen azpitik.

3.– En el caso de vibraciones estacionarias, se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el párrafo 3 del artículo 31 cuando ningún valor del índice supere los valores fijados en la tabla C, del anexo I.

4.– Dardara iragankorrei dagokienez, dekretu honen I. eranskineko C taulan finkatutako balioak gainditu ahalko dira gertakari-kopuru jakin batean; horrelakoetan, prozedura honi men egin beharko zaio:

4.– En el caso de vibraciones transitorias, los valores fijados en la tabla C, del anexo I del presente Decreto podrán superarse para un número de eventos determinado de conformidad con las disposiciones siguientes:

1) Ebaluazio-aldi hauek aintzat hartu beharko dira: eguneko aldia, 07:00etatik 23:00etara, eta gaueko aldia, 23:00etatik 07:00etara.

1) Se consideran los dos periodos temporales de evaluación siguientes: periodo día, comprendido entre las 07:00 - 23:00 horas y periodo noche, comprendido entre las 23:00 - 07:00 horas.

2) Gaueko aldian ezin dira balioak gainditu inolaz ere.

2) En el periodo nocturno no se permite ningún exceso.

3) Ezin dira 5 dB baino gehiagoko gainditzeak izan inolaz ere.

3) En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB.

4) Ezingo dira balioak 9 aldiz baino gehiago gainditu. Zenbaketarako, 3 dB edo gutxiagoko gainditzeak banaka zenbatuko dira, eta hortik gorakoak, berriz, hirunaka.

4) El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB será contabilizado como 1 y si los supera como 3.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ETORKIZUNEKO HIRIGINTZA-GARAPENA
FUTURO DESARROLLO URBANÍSTICO

36. artikulua.– Etorkizuneko hirigintza-garapena.

Artículo 36.– Futuro desarrollo urbanístico.

43 eta 45 artikuluetan xedatutakoa bazter, etorkizunean ezingo da hirigintza-garapenik egin kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak betetzen ez dituzten eremuetan.

No podrán ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas donde se incumplan los objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 43 y 45.

37. artikulua.– Etorkizunean hirigintza-garapenak izango dituzten eremuetarako eskakizunak.

Artículo 37.– Exigencias para áreas de futuro desarrollo urbanístico.

Etorkizunean hirigintza-garapenak egitea aurreikusita dagoen eremuei, erabilera urbanistikoen kalifikazio berriak barne, Eragin Akustikoari buruzko Ikerketa erantsi beharko zaie dagozkien hirigintza- eta ingurumen-izapideetan. Ikerketa horiek eremuak jasango duen eragin akustikoa aurreikusten duten zarata-mapak eta ebaluazio akustikoak barne hartu beharko dituzte. Ikerketan honako alderdi hauek jasoko dira gutxienez:

Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la zona y que contendrán, como mínimo:

a) soinu-iturrien analisia, 38 artikuluan xedatutakoaren arabera,

a) un análisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el artículo 38,

b) hautabideei buruzko azterlana, 39 artikuluan xedatutakoa betez. Eta

b) estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39 y

c) neurrien definizioa, 40 artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40.

38. artikulua.– Soinu-iturrien analisia.

Artículo 38.– Análisis de las fuentes sonoras.

Aurreko artikuluan aipatutako soinu-iturrien analisia, ez bakarrik daudenena (datozen 20 urteetarako funtzionamendu-baldintzak aintzat hartuta), baizik eta etorkizunekoena (plangintzak barne hartutako hiri-bideena, bereziki) eta eremuari eragingo dioten industrien edo jardueren garapen-aurreikuspena ere.

El análisis de las fuentes sonoras a que se refiere el artículo anterior incluirá no sólo las actuales (considerando las condiciones de funcionamiento en un horizonte anual a 20 años), sino también las futuras y, en especial, el nuevo viario urbano planificado, así como la previsión de desarrollo de industrias o actividades que afecten al área.

39. artikulua.– Hautabideei buruzko azterlana.

Artículo 39.– Estudios de alternativas.

Eremu horretarako edo haietarako diseinu-hautabideen azterlana egingo da (eraikuntza-partzelen kokaleku ezberdinak eta erabileren orientazioa zarata-fokuak aintzat hartuta), udaleko plangintza aplikagarriaren antolamendu xehatua onartu aurretiko pauso gisara. Etorkizuneko garapen horri lotutako planik badago, horien aurreikuspenak ere aintzat hartu beharko dira artikulu honetako ikerketa akustikoa egiteko orduan.

El estudio de alternativas de diseño se realizará para el área o áreas (diferentes localizaciones y disposiciones de las diferentes parcelas edificatorias y de la orientación de los usos con respecto a los focos emisores acústicos) como paso previo a la aprobación de la ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea aplicable. En el supuesto de que existan planes asociados a ese futuro desarrollo se tendrán en cuenta sus previsiones en la redacción del estudio acústico previsto en este artículo.

40. artikulua.– Neurriak zehaztea.

Artículo 40.– Definición de medidas.

1.–?31.etik 34.era arteko artikuluetan jasotako kalitate akustikoko helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurrien zerrenda. Neurri horiek teknikoki zein ekonomikoki egokiak izan beharko dute eremu akustikoen kanpoaldea babesteko. Horrez gain, helburu-balioak bete direla zainduko da. Horretarako, hain zuzen, zarata bertara arte iristen den leihodun eraikuntzako fatxada nahiz garaiera guztietan egingo dira neurketak. Eraiki gabeko lurzoruetan ere egingo dira neurketak, atari zabalean, lurretik 2 metroko altueran. Neurri horiek zehaztean gauzatze-aldiak eta haien arduraduna adierazi beharko dira.

1.– La definición de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad acústica de los artículos 31 a 34 y que resulten técnica y económicamente proporcionadas se encaminará a proteger, en primera instancia, el ambiente exterior de las áreas acústicas, de tal forma que se velará por el cumplimiento de los valores objetivo considerando, en las zonas edificadas, el sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo en las zonas no edificadas. La definición de estas medidas deberá incluir los plazos de su ejecución y el responsable de la misma.

2.– Kalitate akustikoko helburuak iristeko ezarri beharreko neurriak teknikoki edo ekonomikoki gehiegizkoak izateagatik kanpoaldea ezin badaiteke babestu eta horretarako nahikoa arrazoi badago, orduan, neurri gehigarriak hartuko dira eraikuntzen barnealdean kalitate akustikoko helburuak betetzeko. Hori guztia 43 artikuluan jasotakoa bazter utzita.

2.– En el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior para alcanzar los objetivos de calidad acústica aplicables debido a la desproporción técnica o económica de las medidas a implantar, suficientemente motivada, se desarrollarán medidas adicionales para, en todos los casos, cumplir con los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 43.

3.– Ikerketa akustikoan modu arrazoituan ondorioztatzen bada kalitate helburuak betetzeko neurri zuzentzaile osagarriak hainbat alditan ezarri behar direla, aldi horietan guztietan bermatu beharko da, aurreko paragrafoan ezarritakoari men eginez, eraikuntzen barruko kalitate akustikoko helburuak betetzen direla.

3.– Si como resultado del estudio acústico se derivara la definición justificada de diferentes fases temporales de implantación de las medidas correctoras complementarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad, se deberá garantizar, dando respuesta al párrafo anterior, el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones en cada una de las mencionadas fases de implantación.

41. artikulua.– Arau-hauste partziala etorkizuneko hirigintza-garapenean.

Artículo 41.– Incumplimiento parcial en futuro desarrollo urbanístico.

Etorkizuneko garapenak eraikitzearen ondorioz eta, lanak bukatutakoan, kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak partzialki bete ez direla egiaztatzen bada, beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri beharko ditu administrazio sustatzaileak, harik eta arau-haustea konpondu arte, 45. eta 46. artikuluan xedatutako baldintzetan.

Cuando, como consecuencia de la ejecución de futuros desarrollos, y una vez finalizados estos, se verificara el incumplimiento parcial de los objetivos de calidad acústica del ambiente exterior, la Administración promotora deberá implantar las medidas correctoras oportunas hasta la corrección del incumplimiento en los términos previstos en los artículos 45 y 46.

42. artikulua.– Etorkizuneko hirigintza-garapenean dardarak ebaluatzea.

Artículo 42.– Evaluación de vibraciones en futuro desarrollo urbanístico.

Etorkizuneko hirigintza-garapen batean trenbidetik 75 metro baino gutxiagora eraikin bat egiten baldin bada, dardara-mailen ebaluazioa jasoko da eragin akustikoari buruzko azterlanean. Atal horrek balio izango du, hain zuzen ere, aipatu garapenak kalitate akustikoaren helburuak betetzen dituela egiaztatzeko eta, beharrezkoa izanez gero, egoki diren neurri zuzentzaileak ezartzeko.

En aquellos futuros desarrollos urbanísticos, en los que prevea la construcción de edificaciones a menos de 75 metros de un eje ferroviario, en todos los casos el Estudio de Impacto Acústico incluirá una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en el caso de que sean necesarias.

43. artikulua.– Eraikuntza berrietarako eskakizun aplikagarriak.

Artículo 43.– Exigencias aplicables a nuevas edificaciones.

1.– Ezingo da eraikuntza-baimenik eman etxebizitzak edo osasun-, hezkuntza- zein kultura-erabilerara bideratutako eraikinetarako, baldin eta, baimena emateko unean, kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak betetzen ez badira, salbu eta:

1.– No se podrá conceder ninguna licencia de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si, en el momento de concesión de la licencia, se incumplen los objetivos de calidad acústica en el exterior, salvo en dos supuestos:

a) interes publikoko ohiz kanpoko arrazoiak badaude, behar bezala justifikatuak,

a) existencia de razones excepcionales de interés público debidamente motivadas,

b) babes akustiko bereziko eremu badira, dekretu honen 45. artikuluan zehaztutako egoeretan.

b) en zonas de protección acústica especial en los supuestos definidos en el artículo 45 del presente Decreto.

2.– Edonola ere, eraikinen barnealdeko kalitate akustikoko helburuak bete beharko dira; horretarako, eraikuntza-baimena eman aurretik egin beharko dute udalek dagokion txosten justifikatzailea, bai eta kanpoaldea babesteko neurri zuzentzaileak ezarri ere.

2.– En todo caso, deberán cumplirse los objetivos de calidad para el espacio interior para lo cual los Ayuntamientos deberán realizar informe justificativo de dicha cuestión, previa a la concesión de la correspondiente licencia, estableciendo medidas correctoras para proteger el ambiente exterior.

44. artikulua.– Ohiz kanpoko baimenak.

Artículo 44.– Autorizaciones excepcionales.

1.– Administrazio publikoek aldi baterako baimenak eman ditzakete kapitulu honetan aurreikusitakoa behin-behinean ez betetzeko, gizarte-, politika-, kultura-, kirol-, erlijio- edo antzeko gaiekin lotutako gertakizunak antolatzea edo horietarako lanak egitea argudiatzen badute. Hala eta guztiz ere, eragin akustikoa balioetsi ondoren, baimena ematen duen administrazioak neurriak aurreikusi beharko ditu herritarrei eragin diezazkieketen kalteak ahal bezain beste murrizteko; era berean, ez ohiko egoera horren sorburuaren nahiz iraupenaren berri eman beharko die herritar horiei.

1.– Las Administraciones Públicas podrán autorizar de forma temporal la suspensión provisional del cumplimiento de lo previsto en este capítulo con motivo de la realización de obras o de la organización de eventos de proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga. No obstante, la Administración autorizante deberá prever, previa valoración de la incidencia acústica, medidas para minimizar en lo posible las molestias a la población afectada e informar a los afectados del tiempo que va a durar dicha suspensión y las circunstancias que lo motivan.

2.– Hala, 6 hilabete baino gehiagoko iraupena izango dutela aurreikusten den lanetan, eragin akustikoari buruzko ikerketa bat egin beharko da, egoki diren neurri zuzentzaileak zehazteko.

2.– En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas correctoras oportunas.

3.– Eragin akustikoari buruzko ikerketa horretan aztertu beharko dira neurri zuzentzaile horietatik itxaroten diren onura akustikoak, zarata jasaten duten eremu akustiko edota etxebizitzetan zarata-maila murrizteari dagozkionak; gainera, ikerketaren berri eman beharko zaio erasandako udalerriari.

3.– El estudio de impacto acústico deberá analizar el beneficio acústico que se espere obtener de las medidas correctoras, en términos de reducción de los niveles de ruido en las áreas acústicas o edificaciones sensibles, y deberá comunicarse al municipio afectado el contenido del mismo.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BABES AKUSTIKO BEREZIKO EREMUAK, EGOERA AKUSTIKO BEREZIKO EREMUA, LEHENTASUNEZKO EKINTZA-EREMUAK, ETA HAIEI LOTUTAKO PLANAK
ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL, ZONA DE SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y ZONAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA Y PLANES ASOCIADOS

45. artikulua.– Babes Akustiko Bereziko Eremuen (BABE) izendapena.

Artículo 45.– Declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Zarata-fokuek muga-balio aplikagarriak errespetatu arren, gerta daiteke kalitate akustikoaren helburuak ez betetzea eremu akustiko jakin batean. Babes Akustiko Bereziko Eremutzat (BABE) joko dira aipatu eremu horiek, honako zehaztapen hauek betez:

Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, aun observándose por los focos emisores acústicos los valores límite aplicables, serán declaradas zonas de protección acústica especial conforme a las siguientes prescripciones:

a) Etorkizuneko hirigintza-garapenak Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu ahalko dira, hirigintza-garapen horren eragin akustikoari buruzko ikerketak neurri-zuzentzaileak jasotzen dituen heinean, titulu honetako II. kapituluan jasotako moduan eta egoera hauetakoren batean:

a) Los futuros desarrollos urbanísticos sólo se podrán declarar Zona de Protección Acústica Especial, y siempre que en el marco del Estudio de Impacto Acústico del futuro desarrollo urbanístico se establezcan las medidas correctoras siguiendo las determinaciones del Capítulo II del presente Título, si se produce alguno de los siguientes casos:

– dekretu hau indarrean jartzean antolamendu xehatuari hasierako onarpena eman bazaio,

– que esté aprobada inicialmente la ordenación pormenorizada a la entrada en vigor del presente Decreto o

– hiri-lurra berritu bada.

– que se trate de supuestos de renovación de suelo urbano.

b) Honako eduki hauek izango ditu, gutxienez ere, BABEen izendapen-agiriak:

b) La declaración de ZPAE tendrá el contenido mínimo siguiente:

– dremuaren zedarriztapena,

– delimitación del área,

– zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa,

– identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y

– eremuko plana, 46 artikuluan aurreikusi bezala.

– plan zonal en los términos previstos en el artículo 46.

c) Kalitate akustikoko helburuak lortzean etengo da babes akustiko bereziko eremuei aplikatzen zaien araudia.

c) Una vez alcanzados los objetivos de calidad acústica, se declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial.

46. artikulua.– Eremuko planen irismena.

Artículo 46.– Alcance de los Planes Zonales.

1.– Administrazio eskumendunak zehaztuko ditu hots-kutsadura murrizteko ikerketei dagozkien eta babes akustiko bereziko eremu bakoitzean gauzatuko diren eremuko planak.

1.– La Administración competente definirá los planes zonales que contemplarán los correspondientes estudios para la reducción de la contaminación acústica y se desarrollarán en cada zona de protección acústica especial.

2.– Bideragarritasun ekonomikoari buruzko ikerketa izango dute, proposatutako neurri bakoitzerako nahikoa izango dena, eta horiek gauzatzeaz arduratuko diren pertsonak nahiz erakundeak aipatuko dira. Aztertuko da, baita ere, akustikaren aldetik zer onura ekarriko dituen planak, eta hura garatzearen kostuak nahiz onurak. Hartutako konponbideetarako gauzatze-proiektu bat prestatuko da, ezarriko diren neurri zehatzak jasotzen dituena.

2.– Dispondrá de un estudio de viabilidad económica suficiente para cada una de las medidas propuestas, y determinará las personas o entidades responsables concretas de su ejecución, analizando cuál es el beneficio en términos acústicos y la relación coste/beneficio del desarrollo del mismo. Para las soluciones adoptadas se elaborará un proyecto de ejecución en el que se desarrollen las medidas concretas que se van a llevar a cabo.

3.– Eremuko planean zerrendatutako neurri zuzentzaile bakoitzaren egutegia zehaztu beharko da.

3.– El Plan Zonal deberá contener una planificación en la que se especifique el calendario de puesta en marcha de cada una de las medidas correctoras identificadas.

4.– Zarata-mapa xehatuak eta ebaluazio akustikoak egin beharko dira eremuko plana zehazteko orduan, eremuari dagozkion neurri zuzentzaileak diseinatu eta eragin akustiko globalaren ikerketa egin ahal izateko.

4.– Para la definición de un Plan Zonal será necesaria la elaboración de mapas de ruido detallados y evaluaciones acústicas, que permitan el diseño de las correspondientes medidas correctoras y el estudio del impacto acústico global.

47. artikulua.– Eremuko planen xedea.

Artículo 47.– Objeto de los Planes Zonales.

1.– Eremuko planaren helburua da teknikoki zein ekonomikoki egokiak diren neurriak gauzatzea eremu akustikoen kanpoaldea babesteko, lehenik eta behin. Horretarako, kalitate akustikoko helburu-balioak betetzen direla begiratuko da zarata iristen den leihodun eraikuntzen fatxada eta garaiera guztietan, bai eta eraiki gabeko lurzoruetako kanpoaldean ere, non lurretik 2 metrora iristen den zarata neurtuko den.

1.– El objeto del Plan Zonal es el desarrollo de aquellas medidas que resulten técnica y económicamente proporcionadas para proteger, en primera instancia, el ambiente exterior de las áreas acústicas de tal forma que se velará por el cumplimiento de los valores objetivo de calidad acústica considerando el sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo en las zonas no edificadas.

2.– Kanpoaldean kalitate akustikoko helburu aplikagarriak bete ezin badira neurri osagarriak ezarriko dira, eraikinen barnealdean kalitate akustikoko helburuak betetzeko asmoz, gutxienez.

2.– Sólo en el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior, hasta el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, se desarrollarán medidas complementarias para, al menos, cumplir con los objetivos de calidad en el interior de las edificaciones.

3.– Aurreko ataletan jasotakoa betetze aldera eremuko planean jasotako neurriak ezarri ondoren kalitate akustikoko helburuak bete gabe jarraitzen badute, eremu hori babes akustiko bereziko eremutzat joko du tokiko administrazioak; horren ondorioz, epe luzera kalitate akustikoa hobetzeko neurri osagarriak zehaztu beharko dira, kalitate akustikoko helburuak betetzera bideratutakoak, hain zuzen ere.

3.– En el supuesto de que, una vez implantadas las medidas recogidas en el Plan Zonal en cumplimiento de los párrafos anteriores, se continúen incumpliendo los objetivos de calidad, la zona se declarará como Zona de Situación Acústica Especial por la Administración Local, siendo necesario definir medidas complementarias para la mejora de la calidad acústica a largo plazo y encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos de calidad acústica que sean de aplicación.

48. artikulua.– Eremuko planen koordinazioa.

Artículo 48.– Coordinación de los Planes Zonales.

1.– Eremuko plan baten garapen-esparruan hainbat zarata-foku badaude, eremuan eragina duten zarata-foku horien pertsona edo erakunde titularrei informazioa eskatu beharko die tokiko administrazioak, eta informazio hori aintzat hartu beharko du bere eremuko planean jaso beharreko neurriak diseinatzeko orduan.

1.– En el caso de existir varios focos emisores acústicos en el ámbito de desarrollo de un Plan Zonal, la Administración Local competente deberá consultar a las personas o entidades titulares de los focos emisores acústicos que impactan en la zona, y tener en cuenta dicha información en el diseño de las medidas a incorporar en su Plan Zonal.

2.– Eskatutako informazioa hilabeteko epean eman beharko dute zarata-fokuen pertsona edo erakunde titularrek.

2.– Las personas o entidades titulares de focos emisores acústicos consultados deberán aportar la información solicitada en el plazo de un mes.

49. artikulua.– Lehentasunezko Ekintza Eremua eta Lehentasunezko Ekintza Plana.

Artículo 49.– Zona de Actuación Prioritaria y Plan de Actuación Prioritaria.

1.– Zarata-fokuen titular diren administrazioek, pertsonek edo erakundeek dagokion ekintza-planean zehaztuko dituzte lehentasunezko eremuak eta haiei lotutako lehentasunezko ekintza-planak; agiri horiek guztiek zarata-fokuek eragindako udaletara bidali beharko dituzte.

1.– Las administraciones, personas o entidades titulares de los focos emisores acústicos definirán, en el correspondiente Plan de Acción, las Zonas de Actuación Prioritaria y sus correspondientes Planes de Actuación Prioritaria que deberán ser remitidos a los Ayuntamientos afectados por los mismos.

2.– Lehentasunezko ekintza-plana zehazteko zarata-mapa xehatuak eta ebaluazio akustikoak egin beharko dira, eremuari dagozkion neurri zuzentzaileak diseinatzeko eta lehentasunak ezartzeko; neurri horien eraginkortasuna 10 urteko eperako aurreikusi beharko da, eta titular bakar baten eraginari lotutako hots-kutsadura murrizteko eta eremuan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak betetzeko xedea izango dute.

2.– Para la definición de un Plan de Actuación Prioritaria será necesaria la elaboración de mapas de ruido detallados y evaluaciones acústicas, que permitan el diseño y priorización de las correspondientes medidas correctoras cuya efectividad deberá preverse a 10 años vista, para la reducción de la contaminación acústica, asociadas al impacto producido por un solo titular y, orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación en la zona.

3.– Plana idatzi duen pertsonak edo erakundeak erabakiko du lehentasunezko ekintza-planean aurreikusitako neurriak gauzatzeko hurrenkera; beste administrazio batzuek hurrenkera hori aldatzeko eska badezakete ere, plana idatzi duen pertsonak edo erakundeak hartuko du lehentasunen aldaketari buruzko azken erabakia.

3.– El orden de ejecución de las medidas correctoras previstas en el Plan de Actuación Prioritaria será definido, en todo caso, por la persona o entidad redactora del mismo, sin perjuicio de que otras Administraciones puedan solicitar motivadamente la alteración de dicho orden, quedando la decisión sobre el cambio de priorización a criterio de la persona o entidad redactora del Plan.

50. artikulua.– Lehentasunezko Ekintza Planaren edukia.

Artículo 50.– Contenido del Plan de Actuación Prioritaria.

1.– Lehentasunezko ekintza-planek bideragarritasun ekonomikoari buruzko ikerketa izango dute, proposatutako neurri bakoitzerako aski izango dena, eta neurrien onurak aztertuko dituena, akustika-arazoei eta plana ezartzearen kostua/irabazia harremanari dagokionez. Hartutako konponbideetarako gauzatze-proiektu bat prestatuko da, ezarriko diren neurri zehatzak jasoko dituena.

1.– Los Planes de Actuación Prioritaria dispondrán de un estudio de viabilidad económica suficiente para cada una de las medidas propuestas, analizando cuál es el beneficio en términos acústicos y la relación coste/beneficio del desarrollo del mismo. Para las soluciones adoptadas se elaborará un proyecto de ejecución en el que se desarrollen las medidas concretas que se van a llevar a cabo.

2.– lehenik eta behin, eremu akustikoen kanpoaldea babesteko asmoz teknikoki zein ekonomikoki egokiak diren neurriak gauzatzea da lehentasunezko ekintza-planaren helburua. Horretarako, kalitate akustikoko helburu-balioak betetzen direla begiratuko da zarata iristen den leihodun eraikuntzen fatxada eta garaiera guztietan, bai eta eraiki gabeko lurzoruetako kanpoaldean ere, non lurretik 2 metrora iristen den zarata neurtuko den.

2.– El objetivo del Plan de Actuación Prioritaria es el desarrollo de aquellas medidas que resulten técnica y económicamente proporcionadas para proteger, en primera instancia, el ambiente exterior de las áreas acústicas, de tal forma que se velará por el cumplimiento de los valores objetivo de calidad acústica considerando el sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo en las zonas no edificadas.

3.– Kalitate akustikoko helburuak bete arte kanpoaldea babestu ezin bada, neurri osagarriak hartuko dira, gutxienez, eraikinen barnealdean kalitate akustikoko helburuak betetzeko.

3.– Sólo en el caso de no ser posible el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en el ambiente exterior, se desarrollarán medidas complementarias para, al menos, cumplir con los objetivos de calidad en el interior de las edificaciones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ZARATA-FOKU BERRIAK
FOCOS EMISORES ACÚSTICOS NUEVOS

51. artikulua.– Zarata-foku berriei aplikatzeko muga-balioak.

Artículo 51.– Valores límite aplicables a focos emisores acústicos nuevos.

Zarata-foku berriei aplika dakizkiekeen muga-balioak dekretu honen I. eranskineko 2. atalean zehatuta daude zonakatze akustikoari, kalitateko helburuei eta igorpen akustikoei dagokienez; I. eranskineko 1. atalean, berriz, B eta C tauletan, etxebizitzak eta bizitegi-, osasun-, hezkuntza- edo kultura-erabilerako eraikuntzen barnealdeko kalitate akustikoko helburuei dagozkien muga-balioak ageri dira.

Los valores límite aplicables a focos emisores acústicos nuevos son los detallados en el anexo I parte 2 del presente Decreto en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y los de la tabla B y C del anexo I parte 1 referente a los valores objetivo de calidad en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

52. artikulua.– Muga-balioak betetzen direla egiaztatzeko prozedura.

Artículo 52.– Procedimiento de verificación del cumplimiento de los valores límite.

1.– Dekretu honen II. eranskinean finkatutako ebaluazio-prozeduren arabera ez ezik, irizpen hauei jarraituz gauzatuko d egiaztapena:

1.– La verificación se efectuará conforme a los procedimientos de evaluación fijados en el anexo II del presente Decreto, siguiendo además las siguientes consideraciones.

2.– Etxebizitzetara edo bizitegi-, ospitale-, hezkuntza- edo kultura-erabileretara bideratutako eraikuntzen barruko aldeko kalitateko helburu-balioak dekretu honen I. eranskineko 1. atalean xehatuta daude, B eta C tauletan. Horrez gain, 35. artikuluan xedatutakoa beteko da.

2.– En relación con los valores de las tablas B y C del anexo I parte 1 referente a los valores objetivo de calidad en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, se atenderá a lo detallado en el artículo 35.

3.– I. eranskineko 2. atalean zehaztutako zarata-foku berrien muga-balioei dagokienez, honako hauek beteko dira:

3.– En relación con los valores límite aplicables a focos emisores acústicos nuevos, detallados en el anexo I parte 2 se atenderá a lo siguiente:

a) Errepide-, trenbide- eta aireportu-azpiegitura berrien kasuan:

a) Para infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias nuevas:

1) Urteko batez besteko balio batek ere ezingo ditu gainditu dekretu honen I. eranskineko D taulan finkatutakoak.

1) Ningún valor promedio del año superará los valores fijados en la tabla D del anexo I del presente Decreto.

2) Urte betean, eguneko balio batek ere ezingo ditu 3 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko D taulan finkatutakoak.

2) Ningún valor diario del año superará en 3 dBA los valores fijados en la tabla D del anexo I del presente Decreto.

3) Eguneko balio guztien % 97k ezingo ditu gainditu dekretu honen I. eranskineko E taulan finkatutako balioak.

3) El 97% de todos los valores diarios no superarán los valores de la tabla E del anexo I del presente Decreto.

b) Portu-azpiegitura eta jarduera berrien kasuan:

b) Para infraestructuras portuarias y actividades nuevas:

1) Eguneko balio guztien % 97k ezingo ditu gainditu dekretu honen I. eranskineko E taulan finkatutako balioak.

1) El 97% de todos los valores diarios no superarán los valores de la tabla E del anexo I del presente Decreto.

2) Urteko batez besteko balio batek ere ezingo ditu gainditu dekretu honen I. eranskineko F taulan finkatutakoak.

2) Ningún valor promedio del año superarán los valores fijados en la tabla F del anexo I del presente Decreto.

3) Urte betean, eguneko balio batek ere ezingo ditu 3 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko F taulan finkatutakoak.

3) Ningún valor diario superará en 3 dBA los valores fijados en la tabla F del anexo I del presente Decreto.

4) Ebaluazio-indizearen lagin adierazgarriak ateratzeko denboran neurtutako balio batek ere ezingo ditu 5 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko F taulan finkatutako balioak.

4) Ningún valor medido en un tiempo de muestreo representativo del índice de evaluación superará en 5 dBA los valores fijados en la tabla F del anexo I del presente Decreto.

5) Portu-azpiegiturak eta jarduera berriak ikuskatzeko orduan, lanean diharduen zarata-foku batek dagozkion muga-balioak betetzen dituela joko da baldin eta dekretu honen II. eranskinaren arabera ebaluatutako indize akustikoen balioek b) idatz-zati honetako 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoa betetzen badute.

5) A los efectos de la inspección de infraestructuras portuarias y actividades nuevas, se considerará que un emisor en funcionamiento cumple los valores límite correspondientes cuando los valores de índices acústicos evaluados conforme con el anexo II del presente Decreto cumplan lo especificado en los puntos 3 y 4 de este apartado b).

53. artikulua.– Ondoz ondoko lokaletara zarata igortzen duten jardueretarako muga-balioak betetzen direla egiaztatzea.

Artículo 53.– Verificación del cumplimiento de los valores límite en actividades con transmisión de ruido a locales colindantes.

1.– Ebaluazio-indizearen lagin adierazgarriak ateratzeko denboran neurtutako balio batek ere ezingo ditu 5 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko H taulan finkatutako balioak.

1.– Ningún valor medido en un tiempo de muestreo representativo del índice de evaluación superará los valores fijados en la tabla H del anexo I del presente Decreto.

2.– Urteko batez besteko balio batek ere ezingo ditu gainditu dekretu honen I. eranskineko G taulan finkatutakoak.

2.– Ningún valor promedio del año superará los valores fijados en la tabla G del anexo I del presente Decreto.

3.– Urte betean, eguneko balio batek ere ezingo ditu 3 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko G taulan finkatutakoak.

3.– Ningún valor diario superará en 3 dBA, los valores fijados en la tabla G del anexo I del presente Decreto.

4.– Ebaluazio-indizearen lagin adierazgarriak ateratzeko denboran neurtutako balio batek ere ezingo ditu 5 dBA-tan gainditu dekretu honen I. eranskineko G taulan finkatutako balioak.

4.– Ningún valor medido en un tiempo de muestreo representativo del índice de evaluación superará en 5 dBA los valores fijados en la tabla G del anexo I del presente Decreto.

5.– Jarduerak ikuskatzeko orduan, abian den jarduera berri batek dagozkion muga-balioak betetzen dituela joko da baldin eta dekretu honen II. eranskinaren arabera ebaluatutako indize akustikoen balioek artikulu honetako 1, 3 eta 4 paragrafoetan ezarritakoa betetzen badute.

5.– A los efectos de la inspección de actividades, se considerará que una actividad nueva en funcionamiento cumple los valores límite correspondientes cuando los valores de índices acústicos evaluados conforme con el anexo II del presente Decreto cumplan lo especificado en los párrafos 1, 3 y 4 del presente artículo.

6.– Kasuan kasuko lizentzia eta baimena lortu eta aurretiko jakinarazpenari edo erantzukizunezko adierazpenari lotutako jarduerak betetzen diren ala ez egiaztatze aldera, I. eranskinaren 2. zatiko I taularen jarduerak sustatzen dituzten pertsonek edo erakundeek dekretu honen I. eranskinaren G eta I taulen balioak betetzen direla egiaztatzen duen erakunde egiaztatzaileak emandako txostena aurkeztu beharko dute. I taulakoak mugako gutxieneko balioak dira. Hala ere, isolamenduei eta emisioei buruz udal ordenantzan jasotakoa hartu behar da kontuan, zarata globalari eta maiztasunei dagokienez.

6.– A los efectos de la obtención de la correspondiente licencia y autorización y a la comprobación del cumplimiento en las actividades sujetas a comunicación previa o declaración responsable, la persona o entidad promotora de aquellas actividades referidas en la tabla I de la parte 2 del anexo I, deberá aportar un informe emitido por una Entidad Acreditada que certifique el cumplimiento de los valores de la tablas G e I del anexo I del presente Decreto, entendida esta tabla I como valores límite mínimos, sin perjuicio de lo estipulado en las correspondientes ordenanzas municipales en lo que a la exigencia de aislamientos y emisión a ruido global o en frecuencias se refiere.

7.– Honako arau hauek bete beharko dituzte aurreko paragrafoan aipatutako egiaztagiridun erakundeek. UNE EN ISO 140-4:1999, eraikinetako nahiz eraikuntza-elementuetako isolamendu akustikoaren neurketa. 4. zatia: Lokal batetik bestera zarata airetik igarotzearen kontrako isolamendu akustikoa «in situ» neurtzea; UNE EN ISO 140-7:1999: Eraikinetan eta eraikuntza-elementuetan isolamendu akustikoa neurtzea. 7. partea: Kolpeen zarataren kontrako lurraren isolamendu akustikoa in situ neurtzea; urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuko IV. eranskina, edo horiek ordezkatzen dituzten arauak.

7.– Las Entidades Acreditadas a las que hace referencia el párrafo anterior deberán ser en relación a las siguientes normas: UNE EN ISO 140-4:1999, Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición «in situ» del aislamiento al ruido aéreo entre locales; UNE EN ISO 140-7:1999: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos; anexo IV del Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre, o las normas que las sustituyan.

54. artikulua.– Zarata-foku berrietarako neurri zuzentzaile aplikagarriak zehazteko irizpideak.

Artículo 54.– Criterios para la definición de medidas correctoras aplicables a focos emisores acústicos nuevos.

1.– Errepide-, trenbide-, portu- eta aireportu-azpiegiturei eta jarduerei dagokienez, neurri zuzentzaile aplikagarrien xedea, lehenik, dekretu honen I. eranskineko 2. atalean kanpoalderako finkatutako muga-balio akustikoak betetzea izango da:

1.– En el caso de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y actividades, las medidas correctoras aplicables se orientarán, en primer lugar, al cumplimiento de los límites acústicos fijados en la parte 2 anexo I del presente Decreto en el ambiente exterior:

a) hots-kutsaduraren eraginpeko eraikinak daudenean, leihodun eraikuntza sentikorren fatxada eta garaiera guztietara iristen den zarata neurtuko da.

a) cuando exista edificación sensible, considerando el sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus alturas,

b) eraikinik ez dagoenean, lurretik 2 metroko altuerara egingo dira neurketak.

b) cuando no exista edificación, a 2 metros de altura sobre el suelo.

2.– Neurri aplikagarriak nahikoak ez direnean, beharrezko neurri osagarriak zehaztuko dira eremu akustikoen kanpoaldean aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak lortze aldera. Horretarako, zarata iristen den leihodun eraikuntzen fatxada guztietan egingo dira neurketak, garaiera guztietan, bai eta eraiki gabeko lurzoruetako kanpoaldean ere, lurretik 2 metroko garaieran.

2.– En aquellos casos en los que las medidas aplicables no sean suficientes, se definirán las medidas complementarias oportunas para cumplir los objetivos de calidad acústica aplicables en el ambiente exterior de las áreas acústicas considerando el sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo, en las zonas no edificadas.

3.– Kanpoaldea babesteko neurriak aplikatzeko orduan proportzionaltasun tekniko eta ekonomikoko hatsarreak beteko dira.

3.– La aplicación de las medidas para proteger el ambiente exterior cumplirán los principios de proporcionalidad técnica y económica.

4.– Beharrezko neurri osagarriak zehaztuko dira, betiere, eraikuntzen garaiera guztietan barnealderako kalitate akustikoko helburuak bete daitezen.

4.– En todos los casos se definirán las medidas complementarias necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica para el ambiente interior a todas las alturas de las edificaciones.

55. artikulua.– Hiri-bide berrietarako eskakizun aplikagarriak.

Artículo 55.– Exigencias aplicables a viales urbanos nuevos.

1.– Dekretu hau indarrean jarri ondoren gauzatuko diren hiri-bideak berritzat joko dira, bai eta aurretik eraikita egon arren beren eragin akustikoa handitzea ekar dezakeen aldaketaren bat egin zaien bideak ere; horren ondorioz, neurri zuzentzaileak ezarri beharko dira mugakide dituzten eremu akustikoei aplikatzen zaizkien kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak bete daitezen.

1.– Los viales urbanos que se desarrollen con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, así como aquellos preexistentes en los que se efectúen modificaciones que puedan suponer el incremento de su impacto acústico, tendrán la consideración de viales urbanos nuevos y deberán establecer medidas correctoras para, en primer lugar, velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior aplicables a las áreas acústicas con las que colinden.

2.– Kanpoaldea babesteko neurriak aplikatzeko orduan proportzionaltasun tekniko eta ekonomikoko hatsarreak beteko dira.

2.– La aplicación de las medidas para proteger el ambiente exterior, cumplirán los principios de proporcionalidad técnica y económica.

3.– Neurri aplikagarriak nahikoak ez direnean, beharrezko neurri osagarriak zehaztuko dira eraikinen barruko aldeko solairu guztietan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak lortze aldera. Horrez gain, kontuan hartuko da, baita ere, kasuan kasuko errepidearen ekarpen isolatua.

3.– En aquellos casos en los que las medidas aplicables no sean suficientes se definirán las medidas complementarias oportunas para cumplir los objetivos de calidad acústica aplicables en el ambiente interior a todas las alturas de las edificaciones y considerando la contribución aislada del vial en cuestión.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dekretu hau indarrean jartzeko unean udal batek zaratari buruzko udal-ordenantza bereziak baditu edo, berariazkoak izan gabe, zarata arautzen duten xedapenak barne hartzen badituzte, 2 urteko epea izango dute ordenantza horiek dekretu honetan xedatu diren eta aplikagarriak zaizkien aginduetara moldatzeko.

Primera.– Los Ayuntamientos que, a la entrada en vigor de este Decreto, dispongan de ordenanzas municipales específicas sobre ruido u otras ordenanzas municipales que, sin ser específicas, incluyen disposiciones reguladoras del ruido, las adaptarán en el plazo de 2 años a las prescripciones establecidas en este Decreto que les sean de aplicación.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita, 10.000 biztanle baino gehiagoko udal guztiek 4 urteko epea izango dute 10. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako zarata-mapa egiteko.

Segunda.– Todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán efectuar el mapa de ruido a que se refiere el párrafo 1 del artículo 10 en el plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Garraio-azpiegituren titular diren pertsonek edo erakundeek, beren aldetik, dekretu hau indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita 4 urteko epea izango dute 10. artikuluko 2. paragrafoan adierazitako zarata-mapa egiteko.

Las personas o entidades titulares de infraestructuras de transporte deberán realizar el mapa de ruido a que se refiere el párrafo 2 del artículo 10 en el plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Horrela, dekretu hau indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiek 4 urteko epea izango dute 10. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoa betetzeko.

Todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco darán cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 10 en el plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Hirugarrena.– G motako eremuak eta etorki naturaleko soinu-erreserbak zedarriztatu beharko ditu administrazio eskumendunak dekretu hau indarrean sartzen denetik 4 urte igaro aurretik. Horretarako, hizpide dugun gaia arautzen duten legeek babestutako natura-guneen barruan kokatu behar dira aipatu eremu nahiz erreserba horiek.

Tercera.– En el plazo de 4 años desde la entrada en vigor de este Decreto, la Administración competente deberá delimitar las áreas de tipología g) así como las reservas de sonido de origen natural, que se ubiquen en los espacios naturales declarados protegidos de conformidad con la legislación reguladora en la materia, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Laugarrena.– Hala, 10. artikuluan zehaztu gisa zarata-mapa egiteko eskakizunak betetzen dituzten azpiegiturei dagokienez, zortasun akustikoko eremua mugatzeko epea 2 urtekoa izango da, dekretu hau indarrean sartzen den unetik zenbatzen hasita. Epe bera dagokie abenduaren 16ko 1513/2005 Errege dekretuak, Zaratari buruzko 37/2003 Legea hots-kutsaduraren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez garatzen duenak, bere 8. artikuluan araututako mapa estrategikoak egin behar dituzten azpiegiturei ere.

Cuarta.– El plazo para la delimitación de la zona de servidumbre acústica de las infraestructuras existentes que cumplan los requisitos detallados para la elaboración del mapa de ruido del artículo 10, así como de las infraestructuras que deben elaborar los mapas estratégicos de ruido regulados en el artículo 8 del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, será de 2 años desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Bosgarrena.– Udalak eta ingurumen-eskumenak dituzten beste administrazio batzuk Ingurumen Lankidetzako Erakundeez baliatu daitezke eragin akustikoa egiaztatzeko, baliozkotzeko eta kontrolatzeko beren eskuduntza-esparruan.

Quinta.– Los Ayuntamientos y otras administraciones, con competencia en materia ambiental podrán hacer uso de las Entidades de Colaboración Ambiental para la verificación, validación y control de la incidencia acústica en su ámbito competencial de actuación.

Seigarrena.– Tokiko administrazioek ahalmena izango dute, bizitegi-lurzoruan kokatutako jarduerei dagokienez, dekretu honen II. eranskinean zehaztutako ebaluaziorako indize akustikoak zehazten dituzten eguneko aldien ordutegiak eta iraupena aldatzeko, baldin eta gaueko aldiak, gutxienez ere, 23:00etatik 07:00etarako tartea barne hartzen badu, eta erantsitako denbora 2 ordu edo gutxiagokoa bada.

Sexta.– Las Administraciones Locales podrán modificar para las actividades en suelo urbano residencial los horarios y duración de los periodos del día que definen los índices acústicos de evaluación determinados en el anexo II del presente Decreto, siempre que cumplan que el periodo nocturno incluya al menos de 23:00 a 07:00 horas, pudiendo ser ampliado un máximo de 2 horas.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Udal-ordenantzak eta lurralde- zein hirigintza-antolamendurako tresnak dekretu honen xedapenetara moldatu artean edo, dekretu honetako bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako epea bukatu ondoren, moldaketa horiek gauzatu ez badira, orduan, zuzenean aplikatuko dira dekretu honetan ezarritako eskakizunak, baldin eta azken horiek udal-ordenantzetan jasotakoak baino handiagoak edo zorrotzagoak badira.

Primera.– Hasta la adaptación de las ordenanzas municipales, instrumentos de ordenación territorial y urbanística a las prescripciones de este Decreto o, si una vez transcurrido el plazo de adaptación de las mismas previsto en la disposición adicional segunda de este Decreto dicha adaptación no ha sido llevada a cabo, serán de aplicación directa las exigencias establecidas en este Decreto siempre que éstas sean superiores o más exigentes a las contenidas en las propias ordenanzas municipales.

Bigarrena.– Udalerriko zonakatze akustikoa zehaztu arte, lurzoruaren ohiko erabileraren arabera mugatuko dira eremu akustikoak.

Segunda.– Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu honek indar gabe uzten ditu ekainaren 11ko 171/1985 Dekretutik, hots, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei oro har aplikagarri zaizkien arau teknikoak onesten dituen dekretutik dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten atal guztiak.

El presente Decreto deroga el Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial, en lo que se oponga a lo estipulado en el presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I DEL DECRETO 213/2012, DE 16 DE OCTUBRE
KALITATE AKUSTIKOAREN HELBURUAK ETA ZARATA-FOKU BERRIENTZAKO MUGA-BALIOAK
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITESPARA NUEVOS FOCOS EMISORES ACÚSTICOS
1. ATALA
PARTE 1
KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

A taula. Dauden eremu urbanizatuetarako zarataren kalitate akustikoko helburu aplikagarriak.

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Beren eremuaren mugan, mugakide dituen eremuen zonakatze motari dagozkionak izango dira.

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden.

Oharra: kanpoaldean aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuak lurretik 2 metroko garaiera neurtuko dira; leihodun fatxaden kanpoko aldean, berriz, eraikinaren altuera guztietan neurtuko dira.

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

10. artikuluko 1 eta 2 paragrafoek aipatzen dituzten zarata-mapak egiteari dagokionez, ebaluazio akustikoa taula honetako balioak aintzat hartuta egingo da, baina lurretik erreferentzia gisa 4 metroko garaiera hartuta.

En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartado

1,2 del artículo 10, la evaluación acústica se efectuaran considerando los valores de la presente tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno.

B taula. Etxebizitza-, bizitegi-, osasun-, hezkuntza- edo kultura-erabileretara bideratutako eraikinen barruko aldeko esparru bizigarriei aplikatzeko zarataren kalitate akustikoko helburuak. (1)

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. (1)

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Eremuaren barruko aldera iristen diren zarata-foku guztien (hots, eraikin beraren edota ondoko eraikinetako instalazioen, barruko aldera heltzen den inguru-zarataren) immisio-indizeari dagozkio B taulako balioak.

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de focos emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).

(2) Eraikinaren erabilera benetako erabilerari dagokio, hau da, ezarritako ordutegietako baten barruan eraikina erabilera horietarako baliatzen ez bada ez zaio dagokion kalitate akustikoko helburua aplikatzen.

(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la misma.

Oharra: barnealdean aplika daitezkeen kalitate akustikoko helburuek 1,2 eta 2,5 metro arteko garaierara neurtuko dira.

Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de entre 1.2 m y 1.5 m.

C taula. Etxebizitza-, bizitegi-, osasun-, hezkuntza- edo kultura-erabileretara bideratutako eraikinetako barnealde bizigarriei aplikatzeko bibrazioen kalitate akustikoko helburuak.

(Ikus .PDF)
PARTE 2
2. ATALA
VALORES LÍMITE PARA NUEVOS FOCOS EMISORES ACÚSTICOS

D taula. Errepide-, trenbide- eta aireportu-azpiegitura berriei aplikatzeko zarata-immisioaren muga-balioak.

Tabla D. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, nuevas

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Oharra: kanpoaldeko muga-balioak lurretik 2 metroko garaiera dute erreferentziatzat, eta eraikuntzaren garaiera guztiak, berriz, leihodun fatxaden kanpoaldeari dagokionez.

ota: los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

E taula. Jarduera eta trenbide-, aireportu- eta portu-azpiegitura berriei aplikatzeko zarata-immisioaren muga-balioak.

Tabla E. Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a actividades, infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, nuevas

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Oharra: kanpoaldeko muga-balioak lurretik 2 metroko garaiera dute erreferentziatzat, eta eraikuntzaren garaiera guztiak, berriz, leihodun fatxaden kanpoaldeari dagokionez.

ota: los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

F taula. Jarduera eta portu-azpiegitura berriei aplikatzeko zarata-immisioaren muga-balioak.

Tabla F. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades nuevas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1): Muga-balio horiek aplikagarriak dira orobat ezein eremu akustikotan kokatuta ez dauden bizitegi-erabilerako eraikinetarako; balioak eraikinaren garaiera orotan leihodun fatxada guztietara iristen den soinuari dagozkio.

1) Estos valores límite también son de aplicación para las edificaciones de uso residencial no ubicadas en ningún tipo de área acústica, referidos como sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventana para las diferentes alturas de la edificación.

Oharra: kanpoaldeko muga-balioak lurretik 2 metroko garaiera dute erreferentziatzat, eta eraikuntzaren garaiera guztiak, berriz, leihodun fatxaden kanpoaldeari dagokionez.

Nota: los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre le nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

G taula. Jarduera berriek mugakide diren lokaletara(*) igortzen duten zarataren muga-balioak.

Tabla G. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes* por actividades nuevas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*)Bi lokal mugakide diren lokaltzat joko dira sortzailearen eta hartzailearen arteko zarata-igorpena kanpoaldetik gauzatzen ez denean.

* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior

H taula: Jarduera berriek mugakide diren lokaletara(*) igortzen duten zarataren gehieneko muga-balioak.

Tabla H. Valores límite máximos de ruido transmitido a locales colindantes* por actividades nuevas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Bi lokal mugakide diren lokaltzat joko dira sortzailearen eta hartzailearen arteko zarata-igorpena kanpoaldetik gauzatzen ez denean.

* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior

I. taula: Hiriko bizitegi-lurrean gauzatutakoetatik G taulan adierazitako erabileretako bat duten ondoko lokaletara(*) zarata igortzen duten eta eragin akustikoa sor dezaketen(**) jarduera berriei aplikatu beharreko gutxieneko eskakizunak.

Tabla I. Exigencias mínimas aplicables a las actividades nuevas en suelo urbano residencial con transmisión de ruido a locales colindantes* cuyo uso esté referido en la tabla G y susceptibles de generar impacto acústico**

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Bi lokal mugakide diren lokaltzat joko dira sortzailearen eta hartzailearen arteko zarata-igorpena kanpoaldetik gauzatzen ez denean.

* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior

(**) Jarduera batek talka-zaratak sor ditzakeela joko da baldin eta udalak hala jo baldin badu dagokion lizentzia edo baimena izapidetzeko orduan.

** Se considera que una actividad es susceptible de generar impacto cuando para la tramitación de la correspondiente licencia o autorización así se determine a juicio del Ayuntamiento correspondiente.

URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II DEL DECRETO 213/2012, DE 16 DE OCTUBRE
INDIZE AKUSTIKOAK EBALUATZEKO PROZEDURAK
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES ACÚSTICOS
1. ATALA
PARTE 1
INDIZE AKUSTIKOEN DEFINIZIOA
DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES ACÚSTICOS

1.– Denborazko ebaluazio-aldiak.

1.– Periodos temporales de evaluación.

a) Denborazko hiru ebaluazio-aldi ezarri dira egun bakoitzeko:

a) Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:

1) Eguneko aldia (d): eguneko aldia 12 ordukoa da.

1) Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas.

2) Arratsaldeko aldia (e): arratsaldeko aldia 4 ordukoa da.

2) Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas.

3) Gaueko aldia (n): gaueko aldia 8 ordukoa da.

3) Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas.

b) Hauek dira denborazko ebaluazio-aldien hasierako eta bukaerako ordutegiak: eguneko aldia 07:00etatik 19:00etara; arratsaldeko aldia 19:00etatik 23:00etara, eta gaueko aldia 23:00etatik 07:00etara (tokiko orduak).

b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son: periodo día de 07:00 a 19:00; periodo tarde de 19:00 a 23:00 y periodo noche de 23:00 a 07:00, hora local.

c) Epe luzerako batez bestekoak kalkulatzeko orduan, zarata-igorpenei dagokienez urte bat zenbatuko da urtebete gisa, eta baldintza meteorologikoei dagokienez, berriz, urte eta erdi zenbatuko da urtebete gisa.

c) A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las circunstancias meteorológicas.

2.– Zarata-indizeen definizioa.

2.– Definición de los índices de ruido.

a) Zarata jarraitu baliokidearen LAeq,T indizea.

a) Índice de ruido continuo equivalente LAeq,T.

Soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua da LAeq,T zarata-indizea, dezibeliotan emana eta T segundoko denbora-tarte batean neurtua. «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa. 1. atala: Oinarrizko magnitudeak eta ebaluazio-metodoak» izeneko ISO 1996-1:2005 arauan zehaztuta dago zarata-indize hori, baita hura ordezkatzen edo osatzen duten arauetan ere.

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos, definido en la norma UNE ISO 1996-1:2005 «Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación» o norma que la sustituya o complemente.

Non:

Donde:

– T = d bada, LAeq,d soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua den, eguneko aldian zehaztua; Ld esaten zaiona ere.

– Si T = d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período día; también denominado Ld.

– T = e bada, LAeq,e soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua den, arratsaldeko aldian zehaztua; Le esaten zaiona ere.

– Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período tarde; también denominado Le.

– T = n bada, LAeq,n soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua den, gaueko aldian zehaztua; Ln esaten zaiona ere.

– Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período noche; también denominado Ln.

b) Gehieneko zarataren LAmax indizearen definizioa.

b) Definición del Índice de ruido máximo LAmax.

LAmax zarata-indizea da soinu-presioaren gehienezko A maila haztatua, dezibeliotan emana eta fast integrazio-konstanteduna (LAFmax). Soinu-presio hori ISO 1996-1:2005 arauan zehaztuta dago, eta denborazko ebaluazio-aldian erregistratzen da.

El índice de ruido LAmax, es el mas alto nivel de presión sonora ponderado A, en decibelios, con constante de integración fast, LAFmax, definido en la norma ISO 1996-

1:2005, registrado en el periodo temporal de evaluación.

c) LKeq ,T zarata-indize jarraitu baliokide eta zuzenduaren definizioa.

c) Definición del Índice de ruido continuo equivalente corregido LKeq ,T.

LKeq,T zarata-indizea da osagai tonal emergenteen, behe-frekuentziako osagaien eta zarata oldarkorren presentziak zuzendutako soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide haztatua (LAeq,T). Zuzenketa hori beheko adierazpen honen arabera egiten da betiere:

El índice de ruido LKeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

Non:

Donde:

– Kt den LKeq ,T indizeari atxikitako zuzenketa-parametroa, osagai tonal emergenteen presentziagatik zarataren eragin kaltegarriak ebaluatzeko balio duena, eranskin honetan deskribatutako metodologia aplikatuz kalkulatua.

– Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente anexo;

– Kf den LKeq ,T indizeari atxikitako zuzenketa-parametroa, behe-frekuentziako osagaien presentziagatik zarataren eragin kaltegarriak ebaluatzeko balio duena, eranskin honetan deskribatutako metodologia aplikatuz kalkulatua.

– Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente anexo;

– Ki den LKeq ,T indizeari atxikitako zuzenketa-parametroa, zarata oldarkorraren presentziagatik zarataren eragin kaltegarriak ebaluatzeko balio duena, eranskin honetan deskribatutako metodologia aplikatuz kalkulatua.

– Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente anexo;

– T = d bada, LKeq,d da soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua, eguneko aldian zehaztua;

– Si T = d, LKeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período día;

– T = e bada, LKeq,e den soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua, arratsaldeko aldian zehaztua;

– Si T = e, LKeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período tarde;

– T = n bada, LKeq,n den soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua, gaueko aldian zehaztua;

– Si T = n, LKeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período noche;

d) LK x epe luzeko batez besteko zarata-indize jarraitu baliokide eta zuzenduaren definizioa.

d) Definición del Índice de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo LK x.

LK x zarata-indizea da epe luzeko batez besteko zarata-maila, beheko adierazpenaren bidez kalkulatzen dena, eta urtebeteko denborazko ebaluazio-aldi guztiak (x) aintzat hartuta zehazten dena.

El índice de ruido LK,x, es el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación «x» de un año.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Non: n den «x» urte batean zehar denborazko ebaluazio-aldietan atera diren laginen kopurua, eta (LKeq,x)i den zarata-maila zuzendua, i-garren laginaren «x» denborazko ebaluazio-aldian zehaztua.

Donde: n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación «x», en un año y (LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación «x» de la i-ésima muestra.

3.– Dekretu honen I. eranskineko I. taula aplikatzeko orduan, definizio hauek hartu behar dira oinarritzat:

3.– A los efectos de la tabla I del anexo I del presente Decreto se entiende por:

a) Zarata-igorpenaren muga: haren barruan dauden soinu-iturri eta jarduera guztiak kontuan harturik, jardunean aritzearen ondorioz lokal batek gehienez ere igor dezakeen soinuaren A maila jarraitu baliokide eta haztatua.

a) Límite de emisión de ruido: nivel sonoro equivalente ponderado A que cómo máximo puede emitir un local considerando todas las fuentes sonoras y actividades existentes en el mismo y cuya emisión es consecuencia del ejercicio de su actividad.

b) Airetiko zarataren kontrako gutxieneko isolamendua: barnealdeko esparruen arteko haztatutako A mailen arteko D nt,A diferentzia estandarizatua (dBA-tan ematen da), DB-HR Zarataren aurreko babesa oinarrizko dokumentuko A eranskinean, A.7 formulan, zehazki, definitzen den gisara.

b) Aislamiento mínimo a ruido aéreo: Diferencia de niveles estandarizada ponderada A, entre recintos interiores D nt,A (dBA) tal y como se define en el Anexo A en la formula A.7 del Documento Básico HR-Protección Frente al Ruido.

c) Talka-zarataren kontrako soinu-isolamendua: jarduera batek bete beharreko talka-zaratari dagokion presio-mailaren L`nTW balio global estandarizatua (dB-tan).

c) Aislamiento acústico a ruido de impactos: Valor global de nivel de presión de ruido de impacto estandarizado L`nTW (dB) que debe cumplir una actividad.

4. Law bibrazio-indizearen definizioa.

4.– Definición del índice de vibración Law.

Law dardara-indizea (dB-tan ematen da) beheko formula hau aplikatuta kalkulatzen da:

El índice de vibración, Law en decibelios (dB), se determina aplicando la fórmula siguiente:

Osagaiak ondokoak izanik:

Siendo:

– aw: denborazko a(t) azelerazio-zeinuaren gehieneko balio eraginkorra (RMS) da, wm frekuentzian haztatua, hau da, aw(t)-ren balio maximoa m/s2-ko abiaduran.

– aw: el máximo del valor eficaz (RMS) de la señal temporal de aceleración a(t), con ponderación en frecuencia wm, es decir, el valor máximo de aw(t), en m/s2.

– a0: erreferentziazko azelerazioa (a0 = 10-6 m/s2). Non:

– a0: la aceleración de referencia (a0 = 10-6 m/s2). Donde:

– Frekuentziako haztapena honako arau honetan edota hura ordezkatzen edo osatzen duen beste arau batean definitutako wm ahuldura-kurbaren arabera egiten da: UNE EN ISO 8041:2006: «Gizakiek dardaren aurrean duten erantzuna. Neurketa-tresnak» (1 - 80 Hz).

– La ponderación en frecuencia se realiza según la curva de atenuación wm definida en la norma UNE EN ISO 8041:2006: «Respuesta humana a las vibraciones.Intrumentos de medida» o norma que la sustituya o complemente (1 – 80 Hz).

– aw (t) balio eraginkorra 1 s (slow) denbora-konstanteko batez besteko esponentzialaren bidez lortzen da. aw neurketako baliorik altuena hartuko da aintzat. «Gizakiek gorputz osoko dardarak jasateko arriskuaren ebaluazioa. 1. atala: Baldintza orokorrak» izeneko UNE ISO 2631-1:2008 arauan definitu da aipatu parametro hori, MTVV (Maximum Transient Vibration Value) gisa, «running» izeneko ebaluazio-metodoaren barruan, hain zuzen.

– El valor eficaz aw (t) se obtiene mediante promediado exponencial con constante de tiempo 1s (slow). Se considerará el valor máximo de la medición aw. Este parámetro está definido en la norma UNE ISO 2631-1:2008 «Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: Requisitos generales» como MTVV (Maximum Transient Vibration Value), dentro del método de evaluación denominado «running».

2. ATALA
PARTE 2
INDIZE AKUSTIKOAK EBALUATZEKO PROZEDURAK
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES ACÚSTICOS

A.– Zarata-indizeetarako ebaluazio-metodoak.

A.–Métodos de evaluación para los Índices de ruido.

1.– Hauek dira zarata-indizeen ebaluazio-prozedurak:

1.– Los procedimientos de evaluación de los índices de ruido son los siguientes:

Dekretu honetan ezarritako indize akustikoen balioak kalkuluen edo neurketen (ebaluazio-gunean) bidez lor daitezke. Aurreikuspenak, berriz, kalkuluen bidez besterik ezin dira lortu.

Los valores de los índices acústicos establecidos por este Decreto pueden determinarse bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones sólo pueden obtenerse mediante cálculos.

Administrazio eskumendunek jarduerak ikuskatzeko orduan, neurketen bidez zehaztuko dituzte indize akustikoak.

A los efectos de la inspección de actividades por las administraciones públicas competentes, la valoración de los índices acústicos se determinara únicamente mediante mediciones.

1.1.– Ld, Le eta Ln indizeak kalkulatzeko metodoak:

1.1.– Métodos de cálculo de los índices Ld, Le y Ln:

Hauek dira Ld, Le eta Ln indizeak ebaluatzeko kalkulu-mota gomendatuak:

Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido Ld, Le y Ln, son los siguientes:

a) Industria-zarata: ISO 9613-2: «Akustika - Zarata leuntzea kanpoaldera barreiatzen denean, 2. atala: Kalkulatzeko metodo orokorra».

a) Ruido industrial: ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación del sonido cuando se propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo».

Arau horretan ezarritako metodoa aplikatzeko zarata-igorpenari buruzko datu egokiak (sarrerako datuak) lortu behar dira, beheko arau hauetan azaldutako metodoetako baten bidez neurketak eginez:

Para la aplicación del método establecido en esta norma, pueden obtenerse datos adecuados sobre emisión de ruido (datos de entrada) mediante mediciones realizadas según alguno de los métodos descritos en las normas siguientes:

1.– ISO 8297: 1994 «Akustika - Iturri anitzeko industria-planen ahalmen akustikoko mailak ezartzea ingurumeneko soinu-presioaren mailak ebaluatzeko - Ingeniaritza-metodoa».

1) ISO 8297: 1994 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia sonora de plantas industriales multifuente para la evaluación de niveles de presión sonora en el medio ambiente–Método de ingeniería»,

2.– UNE EN ISO 3744: 2011 «Akustika - Zarata-iturrien ahalmen akustikoko mailak ezartzea soinu-presioa erabilita. Ingeniaritza-metodoa plano islatzaile baten gaineko landa askeko baldintzetarako».

2) UNE EN ISO 3744: 2011 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido utilizando presión sonora. Método de ingeniería para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante»,

3.– UNE EN ISO 3746: 2011 «Akustika - Zarata-iturrien ahalmen akustikoko mailak ezartzea soinu-presioa erabilita. Kontrol-metodoa plano islatzaile baten gaineko neurketa-azalera inguratzaile batean».

3) UNE EN ISO 3746: 2011 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de presión sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante».

Edo nazioartean aitortutako beste arau batzuk.

U otras que sean reconocidas internacionalmente

b) Aireontzien zarata: ECAC.CEAC 29. dok. «Aireportu zibilen inguruan zarata-mailak kalkulatzeko metodologia estandarrari buruzko txostena» 1997. Hegaldi-ibilbideak modernizatzeko hainbat metodo erabiliko dira, besteak beste, ECAC.CEAC-en 29. dokumentuaren 7.5. atalean aipatutako segmentazio teknikoa.

b) Ruido de aeronaves: ECAC.CEAC Doc. 29 «Informe sobre el método estándar de cálculo de niveles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles», 1997. Entre los distintos métodos de modelización de trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de segmentación mencionada en la sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC.

c) Ibilgailuen trafikoaren zarata: «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPCCSTB)» Frantziako kalkulu-metodo nazionala da soinu-indizeak ebaluatzeko gomendatutako kalkulu-metodoa, «Bideko azpiegiturek egiten duten zaratari buruzko 1995eko maiatzaren 5eko Ebazpeneko 6. artikuluak (1995eko maiatzaren 10eko Aldizkari Ofizialak)» eta «XPS 31-133» Frantziako arauak aipatzen dutena. Igorpenari buruzko sarrera-datuei dagokienez, arau horiek agiri hau aipatzen dute: «Lurreko garraioen zarata-gida, maila akustikoei aurre hartzeari buruzko atala, CETUR 1980».

c) Ruido del tráfico rodado: el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPCCSTB) », mencionado en la «Resolución de 5 de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de 1995, artículo 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la «Guía del ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980».

d) Trenen zarata: Herbehereetako kalkulu-metodo nazionala: «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» («Trenbidezko garraioaren zarata kalkulatzeko eta neurtzeko gidak, 1996»), Etxebizitza eta Lurralde Plangintzako Ministerioak 1996ko azaroaren 20ean argitaratua.

d) Ruido de trenes: El método nacional de cálculo de los Países Bajos, publicado como «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» («Guías para el cálculo y medida del ruido del transporte ferroviario 1996»), por el Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996.

1.2.– Zarata neurtzeko metodo eta prozedurak.

1.2.– Métodos y procedimientos de medición de ruido.

1.2.1.– Neurketen bidezko ebaluazioetarako jarraibide hauei men egin beharko zaie, oro har:

1.2.1.– La evaluación a través de mediciones seguirá, de forma general, las prescripciones siguientes:

1.2.1.1.– Zarata-indizeen ebaluazio-gunearen altuera.

1.2.1.1.– Altura del punto de evaluación de los índices de ruido.

a) Ebaluazio-gunearentzat hainbat altuera aukeratu ahalko dira, beheko erabilera hauetarako, ordea, 1,5 metro edo gehiagora egon beharko dute:

a) Para la selección de la altura del punto de evaluación podrán elegirse distintas alturas, si bien éstas nunca deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, en aplicaciones, tales como:

1) plangintza akustikoa egiteko,

1) la planificación acústica,

2) eremu zaratatsuak izendatzeko,

2) la determinación de zonas ruidosas,

3) solairu bakarreko eraikinak dituzten landa-eremuetako ebaluazio akustikoa egiteko,

3) la evaluación acústica en zonas rurales con edificaciones de una planta,

4) etxebizitza jakin batzuetan eragin akustikoa murrizteko tokiko neurriak prestatzeko; eta

4) la preparación de medidas locales para reducir el impacto sonoro en viviendas específicas y

5) eremu mugatu bateko zarata-mapa egiteko, etxebizitza bakoitzaren esposizio-maila irudikatuko duena.

5) la elaboración de un mapa de ruido detallado de una zona limitada, que ilustre la exposición al ruido de cada vivienda.

b) Eraikinen barruan neurketak egiten direnean, ebaluazio-gunearen lehentasunezko koka-lekuek horma edo bestelako azaletatik metro batera egon beharko dira, gutxienez ere, eta lurzorutik 1,2 eta 1,5 metro bitarteko distantziara, eta leihoetatik 1,5 metrora. Kokaleku horietan egin ez badira, esparruaren erdian egingo dira.

b) Cuando se efectúen mediciones en el interior de los edificios, las posiciones preferentes del punto de evaluación estarán al menos a 1 m de las paredes u otras superficies, y entre 1,2 m y 1,5 m sobre el piso, aproximadamente a 1,5 m de las ventanas. Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones se realizarán en el centro del recinto.

1.2.1.2.– Zarataren ebaluazio kanpoaldean.

1.2.1.2.– Evaluación del ruido en el ambiente exterior.

Zarata-indizeen bidez kanpoaldeko zarata-mailak ebaluatzen direnean zarata erasotzailea hartzen da aintzat, hau da, ez da kontuan hartzen parametro bertikalean islatutako zarata.

En la evaluación de los niveles sonoros en el ambiente exterior mediante índices de ruido, el sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es decir, no se considera el sonido reflejado en el propio paramento vertical.

1.2.2.– Neurketa-prozeduretara moldatzea: zarata-indizeak in situ neurtuta ebaluatzea erabaki duten administrazio eskumendunek eranskin honetako zarata-indizeetan erabilitako definizioetara moldatu beharko dituzte baliatutako neurketa-metodoak, bai eta neurketei aplika dakizkiekeen printzipioak bete eta denborazko ebaluazio-aldi jakinetan zarata-mailak ebaluatzeko eta epe luzeko batez bestekoak ateratzeko ere, dagokion arabera. Printzipio horiek honako bi arau hauetan ezarrita daude: «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa. 2. atala: ingurune-zarataren mailak zehaztea» izeneko UNE ISO 1996-2:2009 arauan; «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa. 1. zatia: Oinarrizko magnitudeak eta ebaluazio-metodoak» izeneko ISO 1996-2005 arauan; eta horiek ordezkatzen nahiz osatzen dituzten arauetan ere.

1.2.2.– Adaptación a los procedimientos de medida: Las administraciones competentes que opten por la evaluación de los índices de ruido mediante la medición in situ deberán adaptar los métodos de medida utilizados a las definiciones de los índices de ruido del presente anexo, y cumplir los principios, aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados periodos temporales de evaluación y para promedios a largo plazo, según corresponda, expuestos en las normas UNE ISO 1996-2:2009 «Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental» e UNE ISO 1996-1:2005 «Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación» o normas que las sustituyan o complementen.

1.2.3.– Islapenengatiko zuzenketa: Fatxada baten edo bestelako osagai islatzaile baten aurrean egindako neurketan lortutako zarata-mailak zuzendu beharko dira, haien eragin islatzaileak ondoriorik izan ez dezan.

1.2.3.– Corrección por reflexiones: Los niveles de ruido obtenidos en la medición frente a una fachada u otro elemento reflectante deberán corregirse para excluir el efecto reflectante del mismo.

1.2.4.– Osagai tonal (Kt) zein oldarkorrengatiko (Ki) eta frekuentzia baxuengatiko (Kf) zuzenketa. Zuzenketa hori egiteko honako hau hartu beharko da oinarritzat:

1.2.4.– Corrección por componentes tonales (Kt), impulsivas (Ki) y bajas frecuencias (Kf). Esta corrección se efectuará en base a lo siguiente:

Zarata baten neurketa-prozesuan hautematen bada osagai tonal emergenteak, behe-frekuentziako osagaiak edo soinu-presio handiko eta iraupen gutxiko hotsak daudela (edo osagai horien arteko edozein konbinaketa), osagai oldarkorren presentzia dela medio, zarataren ebaluazio xehatua egin beharko da, dagozkion zuzenketak erantsita.

Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, o componentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presión sonora y corta duración debidos a la presencia de componentes impulsivos, o de cualquier combinación de ellos, se procederá a realizar una evaluación detallada del ruido introduciendo las correcciones adecuadas.

Kt + Kf + Ki batzetik eratorritako zuzenketaren gehienezko balioa ez da 9 dB baino handiagoa izango.

El valor máximo de la corrección resultante de la suma Kt + Kf + Ki no será superior a 9 dB.

Zarataren ebaluazio xehatuan, bestetik, honako prozedura hauek hartuko dira ereduzkotzat:

En la evaluación detallada del ruido, se tomarán como procedimientos de referencia los siguientes:

Osagai tonal emergenteen presentzia:

Presencia de componentes tonales emergentes:

Osagai tonal emergenteen presentziagatiko zarataren ebaluazio xehatua egiteko prozedura hau hartuko da erreferentzia gisa:

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales emergentes se tomará como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Zarataren espektro-analisia zortzidun herenaren frekuentzia-bandatan egingo da, haztapen-iragazkirik gabe.

a) Se realizara el análisis espectral del ruido en bandas de frecuencia de 1/3 de octava, sin filtro de ponderación.

b) Tartea honela kalkulatuko da:

b) Se calculará la diferencia:

Lt = Lf - Ls

Lt = Lf – Ls

Non:

Donde:

Lf den f bandaren soinu-presioaren maila, tonu emergentea duena.

Lf, es el nivel de presión sonora de la banda f, que contiene el tono emergente.

Ls den hurrengo bi mailen batez besteko aritmetikoa, hots, f-ren gainean kokatutako lehen bandarena eta f-ren azpian kokatutako lehen bandarena.

Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada inmediatamente por encima de f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de f.

c) Osagai tonalik dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai eta Kt zuzenketa-parametroaren balioa kalkulatu ere, beheko taula hau aplikatuz.

c) Se determinará la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) Osagai tonal emergente bat baino gehiago badaude, horiei dagokien baliorik altuena hartuko da Kt parametroaren baliotzat.

d) En el supuesto de la presencia de más de una componente tonal emergente se adoptará como valor del parámetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada una de ellas.

Nolanahi ere, zehapena aplikatzeko, tonu emergenteak justu aurreko eta justu ondorengo banden ondoan nabarmentzen dena izan behar du, eta entzungarria izan beharko du ISO 226:2003 arauan finkatutako gizakiaren aire zabaleko entzumen-atalasearen arabera (Tf).

En todo caso, para aplicar la penalización, es necesario que el tono sea emergente de tal forma que destaque con respecto a las bandas inmediatamente anterior y posterior y sea audible según el umbral auditivo humano, en campo libre, referenciado en la norma ISO 226:2003 (Tf).

Beharrezkoa balitz zortzidun herenarena baino banda estuagoan egin daitezke analisiak, nazioartean horren ebaluaziorako aitortutako arauak betez, betiere.

En el caso de que sea necesario se pueden efectuar análisis en banda más estrecha que los 1/3 de octava cuando sea oportuno y siempre bajo normas internacionalmente reconocidas para su evaluación.

Behe-frekuentziako osagaien presentzia:

Presencia de componentes de baja frecuencia:

Behe-frekuentziako osagaien presentziagatiko zarataren ebaluazio xehatua egiteko prozedura hau hartuko da erreferentzia gisa:

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes de baja frecuencia se tomará como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Ahal dela, aldi berean neurtuko dira soinu-presioaren mailak, A eta C frekuentzia-haztapenekin eta 20 eta 160 Hz bitarteko zortzidun herenaren bandak oinarri harturik.

a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora con las ponderaciones frecuenciales A y C, a partir de las bandas de tercio de octava de 20 a 160 Hz.

b) Lortutako balioen arteko aldea kalkulatuko da, balio horietan hondo-zarataren araberako zuzenketa egokiak eginda:

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de fondo:

Lf = LCeq,Ti - LAeq,Ti.

Lf = L Ceq,Ti - L Aeq,Ti

LCeq, Ti eta LAeq,Ti -ren arteko aldea 20 dB baino txikiagoa baldin bada, behe-frekuentziako osagai nabarmenik ez dagoela joko da. 20 dB baino handiagoa bada, behe-frekuentziaren garrantzia zehaztasun handiz aztertu beharko da. Zehazki, honako alderdi hauek egin dira:

Si la diferencia LCeq, Ti-LAeq,Ti es menor a 20 dB, se considera que no hay componentes de baja frecuencia significativos. En caso contrario, se deberá evaluar la importancia de baja frecuencia en detalle para conocer su contribución, de acuerdo con los siguientes puntos:

1) Entzun daitekeen behe-frekuentziaren maila zehaztu.

1) Obtención del nivel de baja frecuencia audible.

Penalizazioa aplikatzeko, ISO 226:2003 arauan aipatutako gizakiaren entzumen-ataria (Tf) kendu behar zaio haztatu gabe neurtutako mailari frekuentzia-banda hauetan:

Para aplicar la penalización, es necesario sustraer el umbral auditivo humano referenciado en la norma ISO 226:2003 (Tf) al nivel medido sin ponderar para las siguientes bandas de frecuencia:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2) Behe-frekuentziako LB energia-edukia ezagutzea.

2) Obtención del contenido energético de baja frecuencia LB.

LB lortzeko, batu egin beharra dago aurreko atalean zero baino alde handiagoa izan duten banden energia.

LB se obtiene como resultado de la suma energética de las bandas en que la diferencia obtenida en el punto anterior es superior a cero.

c) Behe-frekuentziako osagairik dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai eta Kf zuzenketa-parametroaren balioa kalkulatu ere, beheko taula hau aplikatuz:

c) Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja frecuencia y el valor del parámetro de corrección Kf aplicando la tabla siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Osagai oldarkorren presentzia:

Presencia de componentes impulsivos.

Osagai oldarkorren presentziagatiko zarataren ebaluazio xehatua egiteko, prozedura hau hartuko da erreferentzia gisa:

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes impulsivos se tomará como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Ahal bada, aldi berean neurtuko dira A soinu-presioaren maila jarraitu baliokide eta haztatua, Ti segundoko zarata-aldi jakin batean (aldi horretan LAeq,Ti zarata oldarkorra hauteman daiteke), eta LAIeq,Ti neurketa-ekipamenduaren denborazko oldarkortasun (I) konstantea.

a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,Ti, y con la constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAIeq,Ti

b) Lortutako balioen arteko aldea kalkulatuko da, balio horietan hondo-zarataren araberako zuzenketa egokiak eginda:

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de fondo:

Li = LAIeq,Ti - LAeq,Ti.

Li = LAIeq,Ti — LAeq,Ti

c) Osagai oldarkorrik dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai eta Ki zuzenketa-parametroaren balioa kalkulatu ere, beheko taula hau aplikatuz:

c) Se determinará la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del parámetro de corrección Ki aplicando la tabla siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.2.5.– Neurketa-prozedurak:

1.2.5. Procedimientos de medición:

Nondik norako hauek bete beharko dituzte dekretu honetan ezarritako zarata-indizeak in situ ebaluatzeko erabilitako prozedurek:

Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación de los índices de ruido que establece este Decreto se adecuarán a las prescripciones siguientes:

a) Neurketak modu jarraituan egin daitezke, ebaluaziorako denborazko aldi osoan zehar, edo ebaluazio-aldiaren barruan hautatutako denbora-tarteetan, soinu-presioaren maila neurtzeko laginketa-metodoak aplikatuz.

a) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo temporal de evaluación completo, o aplicando métodos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados dentro del periodo temporal de evaluación.

b) Neurketan soinu-presioaren maila neurtzeko laginketa-metodoak aplikatzen direnean, Ti neurri bakoitzaren denborazko aldiak hautatuko dira, ebaluatzen ari diren zarataren ezaugarriak aintzat hartuta, eguneko, arratsaldeko edo gaueko ebaluazio-aldi bakoitzerako; orobat hautatu beharko dira neurketen kopurua (n) eta neurketen arteko denbora-tarteak. Horrela, neurketaren emaitzak behar bezala adieraziko du ebaluazioaren denborazko aldian aztertzen ari diren indizearen balioa.

b) Cuando en la medición se apliquen métodos de muestreo del nivel de presión sonora, para cada periodo temporal de evaluación, día, tarde, noche, se seleccionarán, atendiendo a las características del ruido que se esté evaluando, el intervalo temporal de cada medida Ti, el número de medidas a realizar n y los intervalos temporales entre medidas, de forma que el resultado de la medida sea representativo de la valoración del índice que se esta evaluando en el periodo temporal de evaluación.

c) Epe luzeko batez besteko soinu-mailaren zenbatespen adierazgarri bat lortze aldera, lagin independente nahikoa lortu behar dira epe luzerako batez bestekoak kalkulatzeko orduan.

c) Para la determinación de los niveles sonoros promedios a largo plazo se deben obtener suficientes muestras independientes para obtener una estimación representativa del nivel sonoro promediado de largo plazo.

d) Eraikinen barnealdeko neurketak ateak eta lehiak itxita daudela egingo dira, eta ebaluazio-gunearen lehentasunezko kokalekuek II. eranskin honen 1.2.1 paragrafoan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte. Gainera, hiru kokalekutan egingo dira neurketak, gutxienez ere. Kokaleku horietan egin ez badira, esparruaren erdian egingo dira.

d) Las mediciones en el espacio interior de los edificios se realizarán con puertas y ventanas cerradas, y las posiciones preferentes del punto de evaluación cumplirán las especificaciones del punto 1.2.1, del presente anexo II realizando como mínimo tres posiciones. Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones se realizarán en el centro del recinto.

e) Ebaluazioaren xedea betetze aldera, dekretu honetan ezartzen diren zarata-indizeen neurketa-bidezko ebaluazioak men egin beharko dio, aurreko ataletan adierazitakoari ez ezik, beheko atal honetan zehaztutakoari ere:

e) Atendiendo a la finalidad, la evaluación por medición de los índices de ruido que se establecen en este Decreto se adecuará además de lo indicado en los apartados anteriores a las indicaciones de los apartados siguientes:

1.2.5.1.– Kalitate akustikoko helburuei dagozkien zarata-indizeen ebaluazioa eremu akustikoetan.

1.2.5.1.– Evaluación de los índices de ruido referentes a objetivos de calidad acústica en áreas acústicas.

a) Hasierako ebaluazio bat egingo da neurketa jarraituen bidez, 24 orduz, gutxienez. Akustikoki adierazgarrienak diren gertaerak hartuko dira aztergai, eremu akustikoko soinu-giroetan eragin handiena duen zarata-iturriari erreparatuta.

a) Se realizará una evaluación preliminar mediante mediciones en continuo durante al menos 24 horas, correspondientes a los episodios acústicamente más significativos, atendiendo a la fuente sonora que tenga mayor contribución en los ambientes sonoros del área acústica.

b) Eremuaren sailkapen akustikoa egiteko beharrezko puntuen kopurua erabaki beharko da eremu akustikoaren neurriak eta soinu-mailen espazio-aldaketa aintzat hartuta.

b) Se determinará el número de puntos necesarios para la caracterización acústica de la zona atendiendo a las dimensiones del área acústica, y a la variación espacial de los niveles sonoros.

c) Mikrofonoa neurketa adierazgarria lortzeko moduan jarriko da, analisia egiten den eremu akustikoaren barruan babestu beharreko ingurunea modu egokian ebaluatzeko.

c) El micrófono se situara de tal forma que la medida efectuada sea representativa y permita la evaluación de la zona objeto de protección dentro del área acústica en la que se efectúa el análisis.

Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren IV. eranskinean xedatutakoa betez egingo da aipatu ebaluazio hori, bai eta «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa. 2. atala: ingurune-zarataren mailak zehaztea» izeneko UNE ISO 1996-2:2009 arauan eta hura ordezkatu nahiz osatzen dutenetan ere.

Esta evaluación se realizará de conformidad con lo establecido en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, así como en la UNE-EN ISO 1996-2:2009 «Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental» o norma que la sustituya o complemente.

1.2.5.2.– Zarata-fokuek sortutako soinu-mailei dagozkien zarata-indizeen ebaluazioa.

1.2.5.2.– Evaluación de los índices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los focos emisores acústicos.

a) Errepide-, trenbide- eta aireportu-azpiegitura berrien kasuan.

a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.

– LAeq,Ti-ren hiru neurketa egin beharko dira, gutxienez ere, ebaluatzen ari diren zarata-fokuak sortutako soinu-mailaren adierazgarriak izango direnak. LAeq,Ti-aren emaitza izango da batez besteko energia-emaitza.

– Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones del LAeq,Ti, que sean representativas del nivel sonoro generado por la fuente sonora objeto de evaluación. El resultado de LAeq Ti será el resultado promedio energético.

– LAmax-a neurtzeko 3 saio egin beharko dira gutxienez. Neurtutako mailarik altuena hartuko da emaitzatzat.

– Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones del LAmax. El resultado será el nivel medido más alto.

– Neurketekin batera aurkeztu beharko da zarata-fokuaren funtzionamendu-baldintzen deskribapena ere, aplikatutako neurketa-metodologia (lagin-kopurua, haien arteko denbora-tartea, zuzenketak, etab.) eta lortutako azken emaitzaren adierazgarritasuna arrazoitzen duena.

– Las medidas deberán documentarse con una descripción de las condiciones de funcionamiento del foco emisor acústico que justifiquen la metodología de medida empleada (número de muestras, intervalo entre las mismas, correcciones efectuadas, etc.) y el grado de representatividad del resultado final obtenido.

– Azken emaitzan zenbaki osoak aurkeztu beharko dira.

– Para el resultado final se presentarán números enteros.

b) Portu-azpiegiturak eta jarduerak.

b) Infraestructuras portuarias y actividades.

– Neurketen xedea jarduerak ikuskatzea denean, aire librean zein establezimendu edo lokaletan zarata sortzen duten aparatuen pertsona edo erakunde titularrek edo erabiltzaileek lagundu beharko diete teknikariei beren instalazioetara edo zarata-fokuetara iristen; era berean, aparatuak ikuskatzaileek agindutako abiadura, karga edo martxa ezberdinetan jarri beharko dituzte. Titularrek eskubidea izango dute ikuskapen-prozesu osoaren lekuko izateko.

– Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspección de actividades, las personas o entidades titulares o usuarias de aparatos generadores de ruido, tanto al aire libre como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores o inspectoras el acceso a sus instalaciones o focos emisores acústicos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores o inspectoras, pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo.

– Ebaluazio-gunean egingo da zarata-fokuek eremu akustikoen kanpoaldera zein eraikinen barrualdera igorritako zaraten neurketa. Gune hori izango da babestu beharreko eremuaren barruan zarata gehien dagoena eta gune sentikorrena.

– La medición, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las áreas acústicas, como de los transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los focos emisores acústicos, se llevará a cabo en el punto de evaluación, en que su valor sea más alto dentro de la zona objeto de protección y de mayor sensibilidad.

– Zarata-fokuaren ezaugarriak direla medio ebaluazio-aldian zehar aldaketa adierazgarriak hautematen badira zarataren igorpen-mailan, aldi hori denbora-tarteetan (Ti) edo zarata-faseetan (i) zatituko da; azken horietan modu uniformean hautemango da ebaluazio-guneko soinu-presioaren maila.

– Cuando, por las características del foco emisor acústico, se comprueben variaciones significativas de sus niveles de emisión sonora durante el periodo temporal de evaluación, se dividirá éste, en intervalos de tiempo, Ti, o fases de ruido (i) en los cuales el nivel de presión sonora en el punto de evaluación se perciba de manera uniforme.

– Zarata-fokuaren funtzionamendu-baldintzek hala uzten dutenean, LKeq,Ti-ren hori neurketa egingo dira zarata-fase bakoitzean. Neurketen iraupena eta haien arteko denbora-tartea zarata akustikoaren funtzionamendu-baldintzetara moldatuko da, azken emaitzak horrek irudikatzen duen funtzionamendu-fasea ahal bezain ongien adieraz dezan. Arrazoiketa horiek behar bezala argudiatu eta dokumentatu beharko dira neurketaren emaitzak aurkezteko unean.

– En cada fase de ruido se realizarán, cuando las condiciones de funcionamiento del foco emisor acústico lo permitan, al menos tres mediciones del LKeq,Ti. La duración de cada medición y el intervalo de tiempo entre las mismas se ajustarán a las condiciones de funcionamiento del foco emisor acústico con el objetivo de que el resultado final sea representativo de las fases de funcionamiento que representa. Estas justificaciones deberán ser debidamente argumentadas y documentadas junto con el resultado de la medición.

– Neurketen emaitzak baliozkoak izango dira muturren arteko aldea 6 dBA edo gutxiagokoa bada, jarduera eten edo ausazkoez osatutako funtzionamendu-faseei dagokienez, eta 3 dBA edo gutxiagokoa, berriz, funtzionamendu-fase jarraituei dagokienez.

– Los resultados de las mediciones serán válidos cuando la diferencia entre los extremos sea igual o menor a 6 dBA en el caso de fases de funcionamiento caracterizadas por actividades discontinuas o aleatorias y de 3 para funcionamientos de tipo continúo.

– Emaitza guztien batez besteko energetikoa hartuko da LKeq,Ti-ren neurketako emaitza gisa.

– Se tomará como resultado de la medición de LKeq,Ti el valor promedio energético de todos los obtenidos.

– LKeq,Ti zehazteko orduan aintzat hartu beharko da hondoko zarataren araberako zuzenketa.

– En la determinación del LKeq,Ti se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo.

– Denborazko ebaluazio-aldiaren LKeq,Ti zehazteko neurketa-fase ezberdinetan lotutako LKeq,Ti-ak eta haien iraupena (ebaluazio-aldiaren barruan) hartuko dira kontuan.

– Para determinar el LKeq,T del periodo temporal de evaluación se consideraran los LKeq,Ti obtenidos para las diferentes fases de medida y el tiempo de duración de las mismas dentro del mencionado periodo de evaluación.

– Zarata-fokuaren funtzionamendu-baldintzek hala uzten dutenean, LAmx-aren hiru neurketa egingo dira, gutxienez. Neurtutako mailarik altuena hartuko da emaitzatzat.

– Se deberán realizar, cuando las condiciones de funcionamiento del foco emisor acústico lo permitan, al menos 3 series de mediciones del LAmax. El resultado será el nivel medido más alto.

– LKeq, T eta LAmax-en azken emaitzetarako zenbaki osoak aurkeztuko dira.

– Para el resultado final de LKeq, T y LAmax se presentarán números enteros.

Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren IV. eranskinean xedatutakoa betez egingo da aipatu ebaluazio hori, bai eta «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa. 2. atala: ingurune-zarataren mailak zehaztea» izeneko UNE ISO 1996-2:2009 arauan eta hura ordezkatu nahiz osatzen dutenetan ere.

Esta evaluación se realizará de conformidad con lo establecido en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, así como en la UNE-EN ISO 1996-2:2009 «Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental» o norma que la sustituya o complemente.

1.2.6.– Neurketa-baldintzak:

1.2.6.– Condiciones de medición:

Soinu-mailak ebaluatzeko neurketetan arreta berezia jarri beharko zaie alderdi hauei:

En la realización de las mediciones para la evaluación de los niveles sonoros, se deberán guardar las siguientes precauciones:

a) Hezetasun- eta tenperatura-baldintzak bateragarriak izan beharko dira neurketa-ekipamenduaren fabrikatzaileak emandako gomendioekin.

a) Las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante del equipo de medida.

b) Neurketa ororen aurretik eta ondoren neurketa-katearen egiaztapen bat egin beharko da nahitaez, soinu kalibratzaile baten bidez, hasierako erreferentzia-balioarekiko desbideratze-tartea 0,3 dB edo gutxiagokoa dela bermatze aldera.

b) Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial.

c) Kanpoaldeko neurketak haizearen aurkako pantailadun neurketa-ekipamenduekin egin beharko dira. Gainera, ebaluazio-gunean haizearen abiadura 5 m/s baino altuagoa denean, neurketa etengo da.

c) Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizarán usando equipos de medida con pantalla antiviento. Así mismo, cuando en el punto de evaluación la velocidad del viento sea superior a 5 metros por segundo se desistirá de la medición.

1.2.7.– Eranskin honen I ataleko 3. lerrokadan deskribatutako indizeetarako ebaluazio-prozedurak.

1.2.7.– Procedimientos de evaluación para los índices descritos en parte I punto 3 del presente anexo.

I. eranskineko 1. taulan adierazitako zarata-igorpenaren muga ebaluatzeko orduan, «Eraikinetan eta eraikuntza-elementuetan isolamendu akustikoa neurtzea. 4. atala: Lokal batetik bestera zarata airetik igarotzearen kontrako isolamendua «in situ» neurtzea» izeneko UNE EN ISO 140-4:1999 arauaren 6. atalean, edo hura ordezkatzen edota osatzen duen arauan xedatutako ebaluazio-prozedura beteko da. A haztapenean neurtutako balioen batez besteko energiaren bestekoa izango da ebaluazioaren emaitza.

Para la evaluación del límite de emisión de ruido al que se refiere la tabla I del anexo I se seguirá el proceso de evaluación detallado en el apartado 6 de la UNE EN ISO 140-4:1999 «Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición »in situ« del aislamiento al ruido aéreo entre locales» o norma que la sustituya o complemente. El resultado de la evaluación se corresponderá con el promedio energético de los valores medidos en ponderación A.

Aireko zarataren kontrako gutxieneko isolamendua ebaluatzeko orduan, «Eraikinetan eta eraikuntza-elementuetan isolamendu akustikoa neurtzea. 4. atala: Lokal batetik bestera zarata airetik igarotzearen kontrako isolamendua «in situ» neurtzea» izeneko UNE EN ISO 140-4:1999 arauan edota hura ordezkatzen edo osatzen duen arauan xedatutako ebaluazio-prozedura beteko da. Ebaluazioaren emaitza bat etorriko da DB-HR Zarataren aurreko babesa oinarrizko dokumentuko A eranskinean jasotako A.7 formularekin. Horretarako, DB-HR Zarataren aurreko babesa oinarrizko dokumentuko A.5 taulan xehatutako zaratara normalizatutako espektro arrosa erabili beharko da.

Para la evaluación del aislamiento mínimo a ruido aéreo se seguirá el proceso detallado en la UNE EN ISO 140-4:1999 «Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición »in situ« del aislamiento al ruido aéreo entre locales» o norma que la sustituya o complemente. El resultado de la evaluación se corresponderá con el valor global de aislamiento en base a la expresión A.7 del Documento Básico HR-Protección Frente al Ruido. Para lo cual se utilizará el espectro normalizado a ruido rosa detallado en la tabla A.5 del Documento Básico HR-Protección Frente al Ruido.

Kolpe-zarataren kontrako gutxieneko isolamendu akustikoa ebaluatzeko orduan, «Eraikinetan eta eraikuntza-elementuetan isolamendu akustikoa neurtzea. 7. atala: Kolpeen zarataren kontrako lurraren isolamendu akustikoa in situ neurtzea» izeneko UNE EN ISO 140-7:1999 arauan edota hura ordezkatzen edo osatzen duen arauan xedatutako ebaluazio-prozedura beteko da. Ebaluazioaren emaitza kalkulatzeko, «Akustika.Eraikinetan eta eraikuntza-elementuetan isolamendu akustikoa neurtzea. 2. atala: Kolpeen zarataren kontrako isolamendua» izeneko UNE EN ISO 717-2:1997 arauan edota hura ordezkatzen edo osatzen duen arauan xedatutakoa beteko da. Aipatu arau horretako A eranskinaren arabera normalizatutako kolpe-makina erabiliko da kolpe-zaratak sortzeko.

Para la evaluación del aislamiento acústico a ruido de impactos se seguirá el proceso detallado en la UNE EN ISO 140-7:1999 «Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos» o norma que la sustituya o complemente. El resultado de la evaluación se calculará según lo establecido en la Norma UNE EN ISO 717-2:1997 «Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos» o norma que la sustituya o complemente. Se utilizará como fuente generadora de ruidos de impacto una máquina de impactos normalizada conforme al Anexo A de dicha norma.

B.– Dardara-indizeetarako ebaluazio-metodoak.

B.– Métodos de evaluación para los Índices de vibraciones.

1.– Dardarak neurtzeko metodoak.

1.– Métodos de medición de vibraciones.

Hona hemen Law bibrazio-indizeak ebaluatzeko gomendatutako neurketa-metodoak:

Los métodos de medición recomendados para la evaluación del índice de vibración Law, son los siguientes:

a) wm frekuentzia-haztapendun tresnekin.

a) Con instrumentos con la ponderación frecuencial wm.

Metodo hori erabiliko da doitasunezko ebaluazioetarako. Horretarako, wm frekuentzia-haztapendun tresna bat behar da, «Gizakiek dardaren aurrean duten erantzuna. Neurketa-tresnak» izeneko UNE EN ISO 8041: 2006 arauko definizioaren edo hura ordezkatzen edota osatzen duen arauaren araberakoa.

Este método se utilizará para evaluaciones de precisión y requiere de un instrumento que disponga de ponderación frecuencial wm, de conformidad con la definición de la norma UNE EN ISO 8041: 2006 «Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida» o norma que la sustituya o complemente.

Neurketan zehar 1s (slow) denbora konstanteko neurri esponentzialaren detektagailu batekin lortutako gehienezko balio eraginkorra neurtuko da. aw, Maximum Transient Vibration Value (MTVV) izeneko parametroarekin bat etorriko da aipatu balio hori, «Gizakiek gorputz osoko dardarak jasateko arriskuaren ebaluazioa. 1. zatia: Baldintza orokorrak» izeneko UNE ISO 2631-1:2008 arauan edo hura ordezkatzen edota osatzen duen arauan xedatu bezala.

Se medirá el valor eficaz máximo obtenido con un detector de medida exponencial de constante de tiempo 1s (slow) durante la medición. Este valor corresponderá al parámetro aw, Maximum Transient Vibration Value, (MTVV), según se recoge en la norma UNE ISO 2631-1:2008 «Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: Requisitos generales» o norma que la sustituya o complemente

b) Law adierazlea lortzeko zenbakizko metodoa.

b) Método numérico para la obtención del indicador Law

Soinuak haztapen gabe grabatu ahalko dira neurketa-tresnek frekuentzia-haztapenik edota neurri esponentzialaren detektagailurik ez dutenean, edo a) eta c) idatz-zatietan azaldutako prozeduren ordezko gisa, ondoren datuak a) idatz-zatian aipatutako ISO arauen arabera tratatzen badira.

Cuando los instrumentos de medición no posean ponderación frecuencial o detector de medida exponencial, o como alternativa a los procedimientos descritos en los apartados a) y c), se podrá recurrir a la grabación de la señal sin ponderación y posterior tratamiento de los datos de conformidad con las normas ISO descritas en el apartado a).

c) wm frekuentzia-haztapena kalkulatzea.

c) Calculando la ponderación frecuencial wm.

Bibrazio iragankorrak neurtzen direnean prozedura hori egokia ez dela kontuan hartuta (frekuentzia baxuagoko zortzidun herenaren iragazkiak «slow» erantzuna baino erantzun geldoagoa dutelako), prozedura hori bibrazio geldikorrekin erabili beharko da soilik.

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden vibraciones transitorias (a causa de la respuesta lenta de los filtros de tercio octava de más baja frecuencia respecto a la respuesta «slow») su uso queda limitado a vibraciones de tipo estacionario.

Tresnek wm frekuentzia-haztapenik ez dutenean espektro-analisi bat egin ahalko da, zortzidun herenaren bandako gutxieneko bereizmenduna, behean azaldutako metodologiari jarraituz.

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderación frecuencial wm se podrá realizar un análisis espectral, con resolución mínima de banda de tercio de octava de acuerdo con la metodología que se indica a continuación.

Azelerazioaren balio eraginkorrek denboran izan dute bilakaera zehaztu beharra dago azterketa egitean. Horretarako, 1s (slow) denbora konstanteko neurri esponentzialaren detektagailua erabiliko da, hain zuzen ere, «Dardarak eta talka mekanikoak. Gizakiek gorputz osoko dardarak jasateko arriskuaren ebaluazioa. 2. atala: Dardarak eraikinetan» izeneko UNE ISO 2631-2:2011 arauan edo hura ordezkatzen edota osatzen duen arauan zehaztutako zortzidun herenaren banda bakoitzean. Neurketak iraun bitartean, gutxienez segundo bateko maiztasunaz hartuko dira datuak.

El análisis consiste en obtener la evolución temporal de los valores eficaces de la aceleración con un detector de medida exponencial de constante de tiempo 1s (slow) para cada una de las bandas de tercio de octava especificadas en la norma UNE-ISO 2631-2:2011 «Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 2: Vibración en edificios» (1 a 80 Hz) o norma que la sustituya o complemente y con una periodicidad de cómo mínimo un segundo para toda la duración de la medición.

Ondoren, lortutako espektro bakoitza wm frekuentzia-haztapenaren balioaz biderkatuko da (Gizakiek dardaren aurrean duten erantzuna. Neurketa-tresnak» izeneko UNE EN ISO 8041:2006 araua edota hura ordezkatzen edo osatzen duten arauak). Beheko taulan adierazita daude 1 eta 80 Hz bitarteko zortzidun herenaren banden erdiko frekuentzietarako wm haztapenaren balioak.

A continuación se multiplicará cada uno de los espectros obtenidos por el valor de la ponderación frecuencial wm (UNE EN ISO 8041: 2006 «Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida» o norma que la sustituya o complemente) En la siguiente tabla se detallan los valores de la ponderación wm para las frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava de 1 Hz a 80 Hz.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Jarraian, une bakoitzerako (espektro bakoitzerako) azelerazio global haztatuko balioak atera beharko dira, formula honen bidez:

Seguidamente se obtendrán los valores de aceleración global ponderada para los distintos instantes de tiempo (para cada espectro) mediante la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Non:

Donde:

– aw,i,j: m/s²-tan adierazitako azelerazio-zeinuaren balio eraginkorra (RMS, slow) zortzidun herenaren banda bakoitzarentzat (j) eta neurketako une bakoitzarentzat (i).

– a,i,j: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración expresado en m/s2, para cada una de las bandas de tercio de octava (j) y para los distintos instantes de la medición (i).

– wm,j: wm frekuentzia-haztapenaren balioa zortzidun herenaren banda bakoitzarentzat (j).

– wm,j: el valor de la ponderación frecuencial wm para cada una de las bandas de tercio de octava (j).

– aw,i: azelerazio-zeinu global eta haztatuaren balio eraginkorra (RMS, slow) neurketako une bakoitzarentzat.

aw,i: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración global ponderada para los distintos instantes de la medición.

Azkenik, aw-ren balioa (MTVV) ateratzeko, azelerazio global eta haztatuen gehienezko balioa hautatu beharko da, neurketako une bakoitzarentzat.

Finalmente, para encontrar el valor de aw (MTVV) debe escogerse el valor máximo de las distintas aceleraciones globales ponderadas, para los distintos instantes de medición

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Dardarak neurtzeko prozedurak.

2.– Procedimientos de medición de vibraciones.

Dekretu honek ezarritako bibrazio-indizeak ebaluatzeko erabilitako neurketa-prozedurak agindu hauetara moldatuko dira:

Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación del índice de vibración que establece este Decreto se adecuarán a las prescripciones siguientes:

a) Neurketak egin aurretik balizko bibrazio-fokuak, norabide nagusiak eta haien denborazko ezaugarriak zerrendatu behar dira.

a) Previamente a la realización de las mediciones es preciso identificar los posibles focos emisores de vibración, las direcciones dominantes y sus características temporales.

b) Neurketak kalte handieneko tokian eta unean egingo dira, bibrazioaren norabide nagusian (halakorik badago eta argiro hauteman badaiteke). Norabide nagusia zehaztu gabe badago hiru norabide ortogonaletan neurtuko da aldi berean; haietako bakoitzean aw,i(t) balio eraginkorra eta ebaluazio-indizea atera beharko dira batura koadratiko gisa, t denbora-tartean, beheko formula hau erabilita:

b) Las mediciones se realizarán sobre el suelo en el lugar y momento de mayor molestia y en la dirección dominante de la vibración si esta existe y es claramente identificable. Si la dirección dominante no está definida se medirá en tres direcciones ortogonales simultáneamente, obteniendo el valor eficaz aw,i(t) en cada una de ellas y el índice de evaluación como suma cuadrática, en el tiempo t, aplicando la expresión:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Jarduerek sortutako bibrazioak neurtzeko orduan, iragankorrak eta geldikorrak bereizi beharko dira.

c) Para la medición de vibraciones generadas por actividades, se distinguirá entre vibraciones de tipo estacionario o transitorio.

i) Dardara geldikorrak: funtzionamenduaren aldaerarik kaltegarriena ezartzen den denbora-tartean egingo da neurketa, minutu batez gutxienez; denbora-tarte hori zein den erabaki ezin bada funtzionamendu-aldaera guztiak neurtu beharko dira, minutu batez, gutxienez.

i) Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en un minuto en el periodo de tiempo en el que se establezca el régimen de funcionamiento más desfavorable; si este no es identificable se medirá al menos un minuto para cada uno de los distintos regímenes de funcionamiento.

ii) Bibrazio iragankorrak: bibrazioa hautemateko moduan eragin dezaketen egoera guztiak hartu beharko dira aintzat (zarata-fokua, intentsitatea eta kokapena, besteak beste).

ii) Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la percepción de la vibración (foco emisor, intensidad, posición, etc.).

Eguneko eta gaueko aldiak bereizi beharko ditu neurketak, eta izan daitezkeen gertakarien kopuru maximoa zenbatu beharra dago.

La medición deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, contabilizando el número de eventos máximo esperable.

d) Azpiegiturek sortutako bibrazioak neurtzeko orduan bibrazio geldikorrak eta iragankorrak ere bereizi beharko dira. Horretarako, zirkulazio handiko bideetako ibilgailuen trafikoa geldikortzat har daiteke.

d) En la medición de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se deberá distinguir entre las de carácter estacionario y transitorio. A tal efecto el tráfico rodado en vías de elevada circulación puede considerarse estacionario.

i) Bibrazio geldikorrak: zirkulazio-intentsitate handieneko (ibilgailu astunei dagokienez, batez ere) denbora-tartean egingo da neurketa, bost minutuz, gutxienez ere. Bideko trafikoari buruzko datuak ezagutzen ez badira, egun osoan zehar egingo dira neurketak, aw balio eraginkorra ebaluatuz.

i) Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en cinco minutos dentro del periodo de tiempo de mayor intensidad (principalmente de vehículos pesados) de circulación. En caso de desconocerse datos del tráfico de la vía se realizarán mediciones durante un día completo evaluando el valor eficaz aw.

ii) Bibrazio iragankorrak: dardara hautemateko moduan eragin dezaketen egoera guztiak hartu beharko dira aintzat (trenen kasuan, esaterako, bide bakoitzetik doazen ibilgailuen motak eta haien abiadura hartuko dira kontuan, betiere, haien arteko aldea nabarmena bada).

ii) Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la percepción de la vibración (p.e: en el caso de los trenes se tendrá en cuenta los diferentes tipos de vehículos por cada vía y su velocidad si la diferencia es apreciable).

Eguneko eta gaueko aldiak bereizi beharko ditu neurketak, eta izan daitezkeen gertakarien kopuru maximoa zenbatu beharra dago.

La medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, contabilizando el número de eventos máximo esperable.

e) Gertaera errepikakorrak badira, hiru aldiz neurtu beharko dira, eta baliorik altuena hartu emaitza gisa; neurketa sei gertaera edo gehiagorekin errepikatuz gero, batez bestekoari desbideratze tipikoa batuta ateratzen den balioa eman dakioke bibrazioari.

e) De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la medición al menos tres veces, dándose como resultado el valor más alto de los obtenidos; si se repite la medición con seis o más eventos se permite caracterizar la vibración por el valor medio más una desviación típica.

f) Dekretu honetan ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko zarata-foku berri batek sortutako bibrazioa neurtzeko orduan, hondoko bibrazioa (fokua geldi dela dagoen bibrazioa) aintzat hartuta zuzenduko dira emaitzak.

f) En la medición de la vibración producida por un nuevo foco emisor acústico a efectos de comprobar el cumplimiento de lo estipulado en el presente decreto se procederá a la corrección de la medida por la vibración de fondo (vibración con el emisor parado).

g) Neurketa ororen aurretik eta ondoren neurketa-katearen egiaztapen bat egin beharko da nahitaez, soinu kalibratzaile baten bidez, ongi dabilela bermatzeko.

g) Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación de la cadena de medición con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento.

URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
ANEXO III DEL DECRETO 213/2012, DE 16 DE OCTUBRE
LURRALDEAREN SEKTORE BAT EREMU MOTA JAKIN BATEKOTZAT JOTZEKO IRIZPIDEAK
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INCLUSIÓN DE UN SECTOR DEL TERRITORIO EN UN TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

1.– Eremu akustikoak esleitzea.

1.– Asignación de áreas acústicas.

1.– Lurralde-sektore bat Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legeak 7. artikuluan aurreikusitako eremu akustikoren batean sailkatzea sektore horren erabilera nagusiaren mende dago, edo lurralde-plangintza orokorrean zein hiri-plangintzan aurreikusi zaion erabileraren mende.

1.– La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial o el planeamiento urbanístico.

2.– Eremu batean urbanistikoki bateragarriak diren erabilerak daudenean edo egongo direla aurreikusita dagoenean, dekretu honetan ezarritakoaren ondorioetarako erabilera nagusia zein den erabaki beharko da, irizpide hauen arabera:

2.– Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este Decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios:

a) Bateragarriak ez diren erabilera guztiak hartzen duten edo hartuko duten azaleraren ehunekoa.

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente.

b) Lurzoru beraren gainean daudenean, bata bestearen gainean daudelako edo zoru berean baina oso nahastuta, erabilera bakoitzera bideratutako eraikitako azaleraren ehunekoa kalkulatuko da.

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.

c) Erabilera nagusia zehazten duena azalera izan ordez erabiltzaileen kopurua dela pentsatzeko arrazoizko zalantza dagoenean, irizpide hori baliatu ahalko da b) idatz-zatian azaldutako azaleraren irizpidearen ordez.

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el apartado b).

d) Esleipen-irizpidea argi ez badago hartzaile sentikorrak babesteko printzipioa hartuko da aintzat.

d) Si el criterio de asignación no esta claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los receptores más sensibles.

e) Eremu akustiko baten barruan babes akustikoko eskakizun handiagoak dituzten erabilerak egon ahalko dira, baldin eta bermatzen bada dekretu honetan haientzat aurreikusitako kalitate akustikoko helburuak betetzen direla.

e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en este Decreto.

f) Eremu bati mota akustiko jakin bat esleitzean inolaz ere ezingo da erabakigarria izan eremuan dauden edo egongo direla aurreikusten den zarata-mailak eta eremu akustiko mota horri aplikatzen zaizkionak bat etortzea.

f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica.

2.– Eremu akustikoak mugatzeko jarraibideak.

2.– Directrices para la delimitación de las áreas acústicas.

Eremu akustikoak mugatzeko jarraibide orokor hauei men egingo zaie:

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales siguientes:

a) Eremu akustikoen mugak erraz identifikatu ahalko dira lurrazalean, artifizialki eraikitakoak (kaleak, errepide-azpiegitura edo trenbideak, adibidez) zein naturalak direla ere (ibaien ibilguak, itsaso edo lakuen ertzak edo udalerrien mugak, esate baterako).

a) Los limites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, infraestructuras viarias, vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos municipales.

b) Mugatutako eremuaren edukia homogeneoa izango da eta, horrenbestez, zatiketa egokia egin beharko zaie, «erabilera nagusia» kontzeptua ez dadin modu okerrean aplikatu, hau da, eduki orokorrak ez dezan errealitatea faltsutu.

b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto «uso preferente» se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido global.

c) Mugatutako eremuak ez dira txikiegiak izango, ahal den neurrian lurraldea gehiegi zatitzea eta, horren ondorioz, trantsizio-kopurua areagotzea saihesteko.

c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de transiciones.

3.– Eremu akustikoei atxikitako erabilera nagusiak zehazteko irizpideak.

3.– Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas.

Eremu akustikoei dagozkien erabilera nagusiak zehazteko orduan irizpide hauek erabiliko dira:

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:

a) motako eremu akustikoak. etxebizitza-erabilera duten lurralde-sektoreak:

Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial:

Horrela sailkatuko dira lehentasunez erabilera horietara bideratutako lurralde-sektoreak, eraikitako lurrak eta lorategi pribatuak, bai eta haien bizigarritasunaren osagarri direnak, hala nola, hiri-parkeak, lorategiak, jendea hartzera bideratutako gune berdeak eta kirol zehatz batzuk praktikatzera bideratutako eremuak.

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la practica de deportes individuales, etc.

b) motako eremu akustikoak. erabilera industrialeko lurralde-sektoreak:

Áreas acústicas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial:

Horrela sailkatuko dira industria- eta portu-jarduerekin lotutako erabileretara bideratutako edo erabilera horiek izan ditzaketen lurralde-sektore guztiak. Jarduera horietan sartzen dira, besteak beste: ekoizpen-prozesuak, materialak biltzeko parkeak, biltegiak eta logistika-jarduerak (ustiapen jakin bati atxikita daudelarik zein ez), industria-jarduerarako espazio osagarriak eta transformazio elektrikoko azpi-estazioak.

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc.

c) motako eremu akustikoak. Batez ere jolaserako eta ikuskizunetarako erabiltzen den lurralde-sektoreak:

Áreas acústicas de tipo c). Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos:

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: jolas egonkor zein iragankordun azokak, parke tematikoak edo jolas-parkeak hartzera bideratutako eremuak, aire librean topaketak egiteko tokiak, antzeztoki edo musika-areto irekiak, mota guztietako ikuskizun zein erakusketak eta kirol-jarduerak (ikusleak dituzten lehiaketak, bereziki).

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.

d) motako eremu akustikoak. c) epigrafean sartu ez diren hirugarren sektoreko jarduerak:

Áreas acústicas de tipo d). Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c):

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: merkataritza-jarduera eta bulego publiko zein pribatue­tara bideratutako espazioak, ostalaritza- zein ostatu-erabileretara edo jatetxeetara bideratutako espazioak eta teknologia-parkeak (ekoizpen handiko jardueradunak salbu), haien jabetzeko autoetarako aparkalekuak barne.

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto publicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias, etc.

e) motako eremu akustikoak. Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerara bideratutako lurralde-esparruak, hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar dutenak.

Áreas acústicas de tipo e). Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica.

Horrelakotzat joko dira kanpoaldean hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar duten eta osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabileretara bideratutako lurralde-esparruak, hala nola atsedenerako edo adinekoetarako bizitegi-eremuak, gaixoak ospitaleratuta dauzkaten osasun-eremu handiak, hezkuntza-eremuak (unibertsitate-campusak, ikasketa-guneak eta liburutegiak), ikerketa-zentroak, aire libreko museoak, museo-guneak edo kultura-adierazpenerako eremuak.

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como «campus» universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc.

f) motako eremu akustikoak. Garraio-azpiegiturako sistema orokorrek edo haiek behar dituzten beste ekipamendu publiko batzuek eragindako lurralde-esparru edo -sektoreak.

Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.

Sailkapen hori emango zaie errepide-, trenbide- eta aireportu-azpiegituren sistema orokorrak hartzen dituzten jabari publikoko eremuei.

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario.

g) motako eremu akustikoak. Babes bereziko natura-guneak.

Áreas acústicas de tipo g). Espacios naturales que requieran protección especial.

Hots-kutsaduraren kontrako babes bereziaren beharra duten eta dekretu honetan finkatutako baldintzak betetzen dituzten natura-guneak barne hartuko dira. Gune natural horietan babesteko gomendioa dakarren baldintzaren bat egon beharko da, hala nola fauna ugaltzeko guneak edo babestu nahi diren espezieren batzuen habitatak.

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica y que cumplan las determinaciones fijadas en el presente Decreto. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.


Azterketa dokumentala


Análisis documental