Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2012ko azaroaren 15a, osteguna

N.º 221, jueves 15 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5034
5034

202/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta konde­korazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzeko dena.

DECRETO 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 79. artikuluak zerbitzu-egintza arautzen du. Aurreikuspen hori garatze aldera, apirilaren 27ko 71/2004 Dekretua, Ertzaintzako langileei aplika dakiekeen kondekorazio- eta sari-erregimenari buruzkoa, egin zen. Dekretu horrek, aitorpen horren ondorio juridiko eta ekonomikoez gain, Ertzaintzako kondekorazioak eta ohorezko sariak arautzen zituen.

El artículo 79 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco regula la declaración de acto de servicio. En desarrollo de dicha previsión se dictó el Decreto 71/2004, de 27 de abril, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable al personal de la Ertzaintza, que regulaba, además de las consecuencias jurídicas y económicas de tal declaración, las condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

Araudi hori aplikatzean pilatutako esperientziak eta gerora sortutako legezko beste xedapen batzuek izandako eragina direla-eta, gomendagarria da aldatzea.

La experiencia acumulada en la aplicación de dicha normativa y el impacto normativo de otras disposiciones legales sobrevenidas hace aconsejable su reforma.

Hori horrela, zerbitzu-egintzatzat jotzea merezi duten kasuen zerrendari dagokionez, indarrean dagoen araudiaren aplikazioak hobetu du zerbitzu-egintzaren balizko kasua eratzen duten kontzeptu juridiko zehaztugabeen interpretazioa; hain zuzen, Ertzaintzako funtzionarioek polizia-jarduera burutzean azaltzen diren zein euren osotasun fisikoa murrizten duten inguruabarretan atzemandako kasuistika zabala kontuan izanda. Hartutako esperientziatik legea garatzeko araudian hainbat zehaztapen erantsi behar dira legezko xedapen orokorrak interpretatzeko jarraibide gisa baliagarri izan daitezen.

Así, con respecto al elenco de supuestos merecedores de la consideración de acto de servicio la aplicación de la normativa vigente ha venido a afinar la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados que configuran el supuesto de hecho de acto de servicio atendiendo a la variada casuística observada tanto respecto a las circunstancias en que los funcionarios de la Ertzaintza desarrollan la actividad policial, como a las circunstancias en las que sufren menoscabo de su integridad física. De la experiencia adquirida cabe incorporar a la normativa en desarrollo de la ley algunas precisiones que sirvan de pauta interpretativa a las genéricas previsiones legales.

Horretaz gain, komenigarria da apirilaren 27ko 71/2004 Dekretuak egindako arauketa aldatzea, zerbitzu-egintzaren aitorpenari atxikitako ondorio ekonomiko eta administratiboena zein kondekorazio eta sarien erregimenarena.

Por otra parte, resulta conveniente modificar la regulación que, tanto de los efectos económicos y administrativos inherentes a la declaración o consideración de acto de servicio, como del régimen de condecoraciones y distinciones, efectuó el citado Decreto 71/2004, de 27 de abril.

Sariak eta donariak ezarri dira ezohiko jarduerak aitortzeko; hain zuzen, zentzu zabalean sustapen-jarduera bat egitean, betiere funtzionario-harremanari atxikita, interes orokorrentzat onuragarritzat hartzen diren jokabideak bultzatzen dituelako.

El establecimiento de distinciones y recompensas va dirigido a reconocer actuaciones excepcionales, en el ejercicio de una actividad de fomento en sentido lato, por cuanto, referida a una relación funcionarial, viene a estimular comportamientos que se estiman beneficiosos para los intereses generales.

Kondekorazioen eta ohorezko sarien arauketa berriak domina- eta sari-motak berrantolatzen ditu; hain zuzen, beroriek emateko irizpideak uniformeagoak eta homogeneoak izan daitezen. Hartara, berez merituzkoa eta eredugarria den jarduera pertsonal eta aktibo kasuetan bakarrik emango dira.

La nueva regulación de las condecoraciones y distinciones honoríficas reordena los tipos de medallas y distinciones de modo que su concesión responda a criterios más uniformes y homogéneos, de modo que sólo se otorguen cuando exista una actuación personal y activa que resulte, en si misma, meritoria y ejemplar.

Polizia-lanarengatiko hiru domina mota aurreikusten dira, meritudun egitateen salbuespen-egoeraren graduazioa eta garrantzia aintzat hartuz. Polizia-lanarengatiko dominak eta polizia-zerbitzuarengatiko diplomak meritutzat hartuko dira lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, indarrean dagoen araudian eta deialdiaren oinarrietan xedatutakoarekin bat etorriz. Arauketa berrian unitateburuek edo berorien nagusiek behin eta berriz zorion-adierazpenak egiteak, betiere langileen erregistroan jasoz gero, polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina ematea eragin dezake.

Para ello, se contemplan tres tipos de medallas al reconocimiento de la labor policial atendiendo a una graduación de la excepcionalidad y relevancia de los hechos meritados. La concesión de medallas al reconocimiento de la labor policial, así como los diplomas al servicio policial serán considerados como mérito en las convocatorias de provisión de puestos y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias. En la nueva regulación la reiteración de felicitaciones de los jefes de unidad o los superiores de éstos que se anoten en el registro del personal puede dar lugar a la concesión de la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco.

Era berean, aurreikusten da pertsona fisikoak edo juridikoak bereizteko aukera, Ertzaintzaren xedeak betetzeko egindako lanagatik.

Igualmente, se contempla la posibilidad de distinguir a personas físicas o jurídicas por su labor a los fines de la Ertzaintza.

Horrenbestez, Ertzaintzaren Kontseiluak txostena eman eta gero, eta Aholku Batzorde Juridikoari entzunda; Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuak proposaturik, 2012ko urriaren 16ko bileran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, habiendo emitido informe el Consejo de la Ertzaintza, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Arau honen xedea da Ertzaintzako kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzea, baita Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen III. Tituluko V. Kapituluan jasotako zerbitzu-egintzaren deklarazioaren ondorioena ere.

Es objeto de la presente norma la regulación para la Ertzaintza de los efectos de la declaración de acto de servicio contemplada en el Capítulo V del Título III de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, así como del régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

2. artikulua.– Zerbitzu-egintza.

Artículo 2.– Acto de servicio.

1.– Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 79. artikuluan xedatutakoaren arabera, zerbitzu-egintzatzat jo ahalko da funtzionarioak burututako ezohiko polizia-jarduera; baldin eta zerbitzu publikoa betetzean besteren mesederako bada, nork bere bizitza arriskuan jarriz eta gogoz, adoretsu eta gizabidez aritzeko sekulako dohainak agerian utzita.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, podrá ser declarado acto de servicio la actuación policial de carácter extraordinario realizada por un funcionario o funcionaria ejerciendo el servicio público en beneficio de un tercero, aun a riesgo de la propia vida, que ponga de manifiesto cualidades excepcionales de entrega, valor, espíritu humanitario o solidaridad social.

Bestetik, zerbitzu-egintzatzat ere joko da funtzionarioa istripuz edo beste modu bortitz batean hiltzea, betiere zerbitzua egin bitartean edo dagozkion eginkizunak betetzean gertatzen bada.

Así mismo, la muerte en accidente, o cualquier otra muerte violenta de un funcionario, siempre que sea durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de acto de servicio.

2.– Aurreko paragrafoan araututakoaren ondorioetarako, atentatu terroristan edo hirugarrenen bortxazko beste ekintzen ondorioz gertatutako lesio baliagabetzaileak edo baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorrak bertan aipatutako sekulako dohain horiek agerian ipintzen dituztela jotzen da, bai zerbitzu-egintzan, bai eginkizunak betetzean, bai funtzionarioa Ertzaintzako kide izateagatik gertatuta.

2.– A los efectos de lo regulado en el apartado anterior se considera que las lesiones invalidantes o las lesiones permanentes no invalidantes producidas en atentado terrorista o por otras acciones violentas intencionadas de terceros, sean durante la realización del servicio, en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a la Ertzaintza ponen de manifiesto las cualidades excepcionales a las que se refiere el apartado anterior.

3.– Ertzaintzako funtzionarioei zerbitzu-egintza aitortu ahalko zaie artikulu honetan ezarritako kasuetan, dekretu honen 3., 4. eta 5. artikuluetan aurreikusita dauden ondorioekin; baita, hala egokituz gero, dekretu honetan ezarritako kondekorazioak eta sariak ematean ere.

3.– Los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza podrán ser reconocidos con la declaración de acto de servicio en los supuestos previstos en este artículo, con los efectos previstos en los artículos 3, 4 y 5 del presente Decreto, así como, en su caso, con el otorgamiento de las condecoraciones y distinciones previstas en este mismo Decreto.

3. artikulua.– Heriotza.

Artículo 3.– Fallecimiento.

1.– Dekretu honen 2. artikuluko 1. paragrafoaren bigarren lerrokadan aurreikusita dagoen bezala, heriotzagatik gertatutako zerbitzu-egintza deklaratzeak berekin dakar hildako funtzionarioari dagozkion bi urtesari osoren kopurua jasotzeko eskubidea.

1.– La declaración de acto de servicio por fallecimiento contemplada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto lleva aparejada el derecho a la percepción de una cantidad equivalente a dos anualidades de las retribuciones íntegras correspondientes al funcionario, o funcionaria, fallecido.

2.– Eskubide horren onuradunak izango dira, behin bakarrik, ondoren adierazten diren pertsonak eta aipatutako ordena preklusiboari jarraiki:

2.– Serán beneficiarios de tal derecho, por una sola vez, las personas que a continuación se indican y en el orden preclusivo en que se nominan:

a) Alarguna edo, hala egokituz gero, bizirik dagoen bikotekidea, izatezko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

a) El cónyuge supérstite o, en su caso, la pareja supérstite en los términos contemplados en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

b) Legezko oinordekoak.

b) Los herederos legales.

3.– Aurreko paragrafoak aipatzen dituen ordainsariak izango dira hil zen momentuan, lanpostua hornitzeko edozein eraren bidez, funtzionarioak betetzen zuen lanpostuaren oinarrizkoak eta osagarriak, finkoak eta aldizkakoak.

3.– Las retribuciones a las que se refiere el apartado precedente serán las básicas y complementarias, fijas y periódicas que percibiera el funcionario o funcionaria en el puesto de trabajo que ocupaba a través de cualquier forma de provisión en el momento de su fallecimiento.

4. artikulua.– Nahitaezko erretiroa ezintasunagatik.

Artículo 4.– Jubilación forzosa por incapacidad.

1.– Baldin eta zerbitzu-egintzatzat jotako egitateek funtzionarioaren nahitaezko erretiroa, haren ezintasunagatik, badakarte, zerbitzu-egintzatzat jotzeak berekin dakar aldizkako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea. Prestazio hori, dagokion pentsioari gehituta –ohikoa zein apartekoa izanda–, funtzionarioa sartuta dagoen gizarte-aurreikuspeneko sistemaren arabera, zerbitzu-egintzatzat hartutako egitatea gertatzean betetzen zuen lanpostuaren ordainsarien ehuneko laurogeira iritsiko da.

1.– Cuando los hechos determinantes de la declaración de acto de servicio comporten la jubilación forzosa del funcionario o funcionaria por incapacidad la declaración de acto de servicio conlleva el derecho del funcionario o funcionaria al percibo de una prestación económica periódica que, sumada a la pensión, ordinaria o extraordinaria, que le correspondiera, conforme al sistema de previsión social en el que esté incluido, alcance, en su caso, el ochenta por ciento de las retribuciones del puesto de trabajo que ocupaba en el momento en que tuvo lugar el hecho a resultas del cual se declaró el acto de servicio.

2.– Aurreko paragrafoak aipatzen dituen ordainsariak izango dira hil zen momentuan funtzionarioak betetzen zuen lanpostuaren oinarrizkoak eta osagarriak, finkoak eta aldizkakoak; hain zuzen, lanpostua hornitzeko edozein eraren bidez, nahitaezko erretiroa hartzeko lesioak eragin zituen egitatea gertatu zenean betetzen baitzuen.

2.– Las retribuciones a las que se refiere el apartado precedente serán las básicas y complementarias, fijas y periódicas que percibiera el funcionario o funcionaria en el puesto de trabajo que ocupaba a través de cualquier forma de provisión en el momento del hecho a resultas del cual sufre las lesiones determinantes de su jubilación forzosa.

3.– Aurreko paragrafoak aipatzen duen prestazio ekonomikoa hilero ordainduko da, eta legez aurreikusita dagoen adina betetzeagatik funtzionarioaren nahitaezko erretiroa deklaratu beharko litzatekeen egunera arte iraungo du. Adin hori bete aurretik hilez gero, prestazioa jasotzeko eskubidea iraungiko da.

3.– La prestación económica, a que se refiere el apartado uno anterior, se abonará mensualmente y subsistirá hasta la fecha en la que hubiera debido ser declarada la jubilación forzosa del funcionario o funcionaria afectado por cumplimiento de la edad legalmente prevista. Su fallecimiento antes de cumplir dicha edad conlleva la extinción del derecho a la prestación.

4.– Prestazio ekonomikoa jasotzea ez da bateragarria izango lan-errentak jasotzearekin, ezta legez edo arauz bateragarritzat jotako pentsioak edo sorospenak jasotzearekin ere, betiere beroriek artikulu honen lehenengo paragrafoan ezarritako muga gaindituz gero.

4.– La percepción de la prestación económica será incompatible con la percepción de rentas de trabajo y de aquellas otras pensiones o subsidios declarados compatibles legal o reglamentariamente cuando éstas superen el límite establecido en el apartado 1 del presente artículo.

5.– Artikulu honek aipatzen duen prestazio ekonomikoaren urteko gehikuntza azaldutako ordainsari finkoei eta aldizkakoei aplikagarria zaien gehikuntza bera izango da eta, interesdunari ordaindu ahal izateko, urteko lehen hilean aurkeztu beharko du prestazio hori jasotzeko eskubidea sortu duten egoerak mantentzen direla behar bezala egiaztatzen duen dokumentazioa. Dena den, Administrazioak ofizioz xedatu ahalko ditu artikulu honetan aurreikusitako erregimena aplikatzeko beharrezko neurriak, baldin eta lehenago aipatutako egoerak aldatu direla jakiten badu.

5.– La prestación económica a la que se refiere el presente artículo experimentará idéntico incremento anual al que resulte de aplicación a las mencionadas retribuciones fijas y periódicas, y para proceder a su abono el interesado o interesada vendrá obligado a presentar, durante el primer mes del año, la documentación que de manera suficiente acredite el mantenimiento de las situaciones que han generado el reconocimiento del derecho a su percibo. En todo caso, la Administración podrá, de oficio, disponer las medidas necesarias para la aplicación del régimen previsto en el presente artículo si tiene constancia de una modificación de las situaciones a que se ha hecho referencia anteriormente.

6.– Artikulu honen aurreko paragrafoetan ezarritakoa alde batera utzi gabe, pentsioen, hartzeko pasiboen eta lan-errenten eta aitortutako prestazio ekonomikoaren batuketak inola ere ezin izango du gainditu gizarte-babeseko araubide publikoan aurreikusitako gehieneko pentsioa.

6.– Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, la cantidad que resulte de la suma de las pensiones, haberes pasivos y rentas de trabajo y la prestación económica que se reconoce, en ningún caso podrá ser superior a la pensión máxima prevista en el régimen público de previsión social.

Beste pentsio publiko batzuekin elkartuz gero, pilaketari buruzko arauak kontuan hartu beharko dira.

En el supuesto de concurrencia con otras pensiones públicas se deberán tener en cuenta las normas sobre concurrencia.

7.– Artikulu honek aipatzen duen nahitaezko erretiroaren deklarazioak dekretu honen 5. artikuluan aurreikusita dauden eta funtzionarioak jaso litzakeen prestazio ekonomikoetarako eskubidea iraungitzen du.

7.– La declaración de jubilación forzosa a la que se refiere este artículo hace extinguir el derecho a las prestaciones económicas previstas en el artículo 5 de este Decreto que pudiera tener el funcionario o funcionaria.

5. artikulua.– Lesio iraunkorrak.

Artículo 5.– Lesiones permanentes.

1.– Zerbitzu-egintza deklaratzea eragiten duten egitateek lesio, mutilazio eta deformazio iraunkorrak ekarriz gero, ezintasunarengatiko erretiroa izan gabe, baina Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak langileari osotasun fisikoan aitortutako urritasuna izanda, hilero aldizkako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea sortuko da. Prestazio horren kopurua izango da zerbitzu-egintzaren deklarazioa ekarri duten egitateak gertatzean interesdunak zuen lanbide-kategoriaren hirurteko bati dagokiona.

1.– Cuando los hechos determinantes de la declaración de acto de servicio comporten lesiones, mutilaciones y deformidades permanentes que, sin suponer su jubilación por incapacidad, impliquen una disminución de la integridad física del trabajador o trabajadora reconocida como tal por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se generará el derecho a una prestación económica periódica mensual equivalente a un trienio correspondiente a la misma categoría profesional a la que perteneciese el interesado o la interesada en el momento de los hechos que dan lugar a la declaración de acto de servicio.

2.– Lesio iraunkorrengatiko beste zerbitzu-egintza batzuen deklarazioak ez du handituko artikulu honen aurreko paragrafoaren arabera aitortuta dagoen hileroko prestazio ekonomikoa.

2.– La declaración de otros actos de servicio por lesiones permanentes no acrecerá la prestación económica mensual ya reconocida conforme al apartado anterior de este artículo.

3.– Artikulu honetan aurreikusitako prestazio ekonomikorako eskubideak dekretu honen 6. artikuluan xedatutako prestazioa ere barne hartzen du.

3.– El derecho a la prestación económica prevista en este artículo subsume la prestación prevista en el artículo 6 de este Decreto.

4.– Prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea eten egingo da funtzionarioa zerbitzu aktiboaz edo bigarren jardueraz bestelako administrazio-egoerara igaroz gero.

4.– El derecho a dicha prestación económica se suspenderá cuando el funcionario o la funcionaria pase a una situación administrativa distinta a las de servicio activo o segunda actividad.

5.– Prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea iraungi egingo da funtzionarioak Ertzaintzako funtzionario izateari uzten dionean.

5.– El derecho a dicha prestación económica se extinguirá cuando el funcionario o la funcionaria pierda la condición de funcionario de la Ertzaintza.

6. artikulua.– Bestelako ondorio ekonomikoak.

Artículo 6.– Otros efectos económicos.

1.– Zerbitzu-egintza deklaratzea eragiten duten egitateek lesio, mutilazio eta deformazio iraunkorrak ekarri ezean, hilero aldizkako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea sortuko da. Prestazio horren kopurua izango da zerbitzu-egintzaren deklarazioa ekarri duten egitateak gertatzean interesdunak zuen lanbide-kategoriaren hirurteko bati dagokiona. Prestazio ekonomiko hori ezingo da handitu beste zerbitzu-egintzaren deklarazio batzuk emateagatik.

1.– Cuando los hechos determinantes de la declaración de acto de servicio no comporten lesiones, mutilaciones y deformidades permanentes, la declaración de acto de servicio, conllevará el derecho a una prestación económica periódica mensual de cuantía equivalente a un trienio correspondiente a la misma categoría profesional a la que perteneciese el interesado o interesada en el momento de los hechos que dan lugar a la declaración de acto de servicio. Dicha prestación económica no podrá incrementarse por la concesión de otras declaraciones de acto de servicio.

2.– Prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea eten egingo da funtzionarioa zerbitzu aktiboaz edo bigarren jardueraz bestelako administrazio-egoerara igaroz gero.

2.– El derecho a dicha prestación económica se suspenderá cuando el funcionario o la funcionaria pase a una situación administrativa distinta a las de servicio activo o segunda actividad.

3.– Prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea iraungi egingo da funtzionarioak Ertzaintzako funtzionario izateari uzten dionean.

3.– El derecho a dicha prestación económica se extinguirá cuando el funcionario o la funcionaria pierda la condición de funcionario de la Ertzaintza.

7.– artikulua.– Kondekorazioak eta ohorezko sariak.

Artículo 7.– Condecoraciones y distinciones honoríficas.

1.– Ertzaintzako funtzionarioei hurrengo kondekorazioak eta ohorezko sariak eman ahal zaizkie:

1.– Los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza podrán ser distinguidos con las siguientes condecoraciones y distinciones honoríficas:

a) Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun, berdedun edo zuridun domina.

a) Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo, verde o blanco.

b) Polizia-zerbitzuarengatiko bereizgarri gorridun edo zuridun diploma.

b) Diploma al servicio policial con distintivo rojo o blanco.

2.– Halaber, Ertzaintzaren xedeak betetzeko egindako lanagatik, pertsona fisiko edo juridikoei hurrengo kondekorazioak eta ohorezko sariak eman ahal zaizkie:

2.– Igualmente podrán distinguirse a personas físicas o jurídicas por su labor a los fines de la Ertzaintza con las siguientes condecoraciones y distinciones honoríficas:

a) Polizia-lanarengatiko bereizgarri urdindun domina.

a) Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo azul.

b) Ohorezko plaka.

b) Placa honorífica.

8. artikulua.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun domina.

Artículo 8.– Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo.

1.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun domina Euskal Autonomia Erkidegoan poliziaren arloan eskumena duen Saileko titularrak emango du; hain zuzen, zerbitzu-egintzaren deklarazioa merezi duen polizia-jarduera bat aitortzeko; betiere, besteen alde aritzeko Ertzaintzan saririk handiena jasotzea merezi duten aparteko dohainak agerian utzita, jarrera pertsonal positiboek eragindako ekintzetan oinarritzen bada.

1.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo se otorga por la persona titular del Departamento competente en materia de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco para reconocer una actuación policial merecedora de declaración de acto de servicio, siempre que se funde en acciones actitudes personales positivas que pongan de manifiesto cualidades extraordinarias de entrega dignas de la máxima distinción posible en el cuerpo de la Ertzaintza.

Bestetik, domina hori jasotzeko eskubidea izango dute ezohiko polizia-jarduerek, baldin eta beren izaeragatik, hain meritu handikoak izanda, goi-mailako aitorpena merezi badute. Horretarako, funtzionarioak bere bizitza arriskuan jarri behar izan du, nahiz eta jarduera horiek zerbitzu-egintzaren deklarazioa ez duten merezi.

Asimismo, tendrán derecho a esta medalla aquellas actuaciones policiales extraordinarias que revistan por su naturaleza y carácter un mérito tan excepcional que requieran un alto reconocimiento, en los que el funcionario o funcionaria haya puesto en peligro su vida, aunque no sean merecedoras de declaración de acto de servicio.

2.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun domina zerbitzu-egintzaren deklarazioarekin batera eman ahalko da, biak aitortzea egokia bada.

2.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo podrá otorgarse conjuntamente con la declaración de acto de servicio, de corresponder el reconocimiento de ambas.

3.– Domina jaso izana meritutzat joko da lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, funtzionarioak Kidegoan jarraituz gero, indarrean dagoen araudian eta deialdien oinarrietan ezarritakoaren arabera.

3.– La concesión de la medalla constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias cuando el funcionario o funcionaria siga en el Cuerpo.

9. artikulua.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun domina.

Artículo 9.– Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo verde.

1.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun domina Segurtasun Sailburuordetzako titularrak eman ahalko du egitate garrantzitsuak edo ezohiko polizia-jarduerak burutzen direnean, baldin eta beren izaeragatik, hain meritu handikoak izanda, goi-mailako aitorpena merezi badute. Dena den, ez da nahitaezkoa funtzionarioaren bizitzarako arriskugarriak izatea edo zerbitzu-egintzaren deklarazioa merezi izatea.

1.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo verde podrá otorgarse por la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad en caso de realización de hechos relevantes o actuaciones policiales extraordinarias que revistan por su naturaleza y carácter un mérito tan excepcional que requieran su alto reconocimiento, aún cuando no reúnan la condición de riesgo personal para su propia vida o no sean merecedoras de declaración de acto de servicio.

2.– Domina jaso izana meritutzat joko da lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, indarrean dagoen araudian eta deialdien oinarrietan ezarritakoaren arabera.

2.– La concesión de esta medalla constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias.

10. artikulua.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina.

Artículo 10.– Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco.

1.– Polizia-lanaregatiko bereizgarri zuridun domina Segurtasun Sailburuordetzako titularrak eman ahalko du jokabide eredugarriak saritzeko, kasu hauetan aparteko meritutzat jo daitezkeenak:

1.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco podrá otorgarse por la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad para premiar conductas ejemplares dignas de resaltarse como mérito extraordinario en los siguientes casos:

a) Zailtasun edo garrantzi handiko zerbitzuetan izandako parte-hartze arrakastatsua, berorietan lanbide arloko edo gizalegezko dohainak erakutsi badira.

a) La participación exitosa en servicios de gran dificultad o importancia en los que se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas.

b) Polizia-eginbeharrak betetzean behin eta berriro nabarmentzea.

b) Sobresalir habitualmente con notoriedad en el cumplimiento de los deberes policiales.

c) Kidegoaren ospea hobetzeko eta zerbitzuan erabilgarriak diren lanbide edo zientzia arloko lan edo azterketa bikainak egin izana, betiere ezohikoak badira.

c) Haber realizado destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en el prestigio del cuerpo o en utilidad para el servicio, siempre que tengan carácter extraordinario.

2.– Aurreko paragrafoaren b) idatzi-zatian aurreikusitakoaren ondorioetarako, kontuan hartuko da unitateburuek edo berorien nagusiek behin eta berriz zorion-adierazpenak egin izana; hain zuzen, funtzionarioaren eginkizunak burutzeari buruzko meritudun ekintzak aitortze aldera, baldin eta dominak emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira. Bereziki kontuan hartuko dira burutza desberdinek eman dituztenean. Beste alde batetik, kontuan hartu ahalko dira funtzionarioen unitateko lankideen edo menpekoen eskabide arrazoituak, betiere unitate horretako kide baten meritudun ekintza bati loturik.

2.– A los efectos de lo previsto en la letra b) del apartado anterior se tomará en consideración la reiteración de felicitaciones de los jefes de unidad y los superiores jerárquicos de estos para reconocer actuaciones meritorias relativas al ejercicio de sus funciones, cuando no concurran los requisitos establecidos para el otorgamiento de medallas. Se tendrán en consideración especialmente cuando hayan sido concedidas por jefaturas distintas. Asimismo, podrán tomarse en consideración las solicitudes motivadas de los compañeros o subordinados de la Unidad a la que pertenecen, en relación con una actuación meritoria de un miembro de la misma.

Zorion-adierazpen horiek idazki arrazoitu bidez egin beharko dira, domina emango duen polizia-agintariaren nagusi hierarkikoaren oniritzia eta bere kideen lanbide-portaera aztertzeaz arduratzen den Ertzaintzako unitatearen ebaluazioa jasoko baititu. Interesdunari jakinaraziko zaio eta zoriondutako pertsonaren espedientean idatziko da.

Tales felicitaciones deberán realizarse por escrito motivado que cuente con el visto bueno del superior jerárquico del mando policial que la otorgue y la evaluación de la unidad de la Ertzaintza encargada de examinar la conducta profesional de sus miembros, se notificará al interesado o interesada y se anotará en el expediente personal de la persona felicitada.

3.– Domina jaso izana meritutzat joko da lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, indarrean dagoen araudian eta deialdien oinarrietan ezarritakoaren arabera.

3.– La concesión de esta medalla constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias.

11. artikulua.– Polizia-zerbitzuarengatiko diploma.

Artículo 11.– Diploma al servicio policial.

1.– Polizia-zerbitzuarengatiko diplomaren xedea da Ertzaintzako funtzionarioei ibilbide profesionalean zehar beren eginkizuna bete izana aitortzea.

1.– El diploma al servicio policial tiene como finalidad reconocer a los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza el ejercicio de su función durante toda su trayectoria profesional.

2.– Polizia-zerbitzuarengatiko Diplomak bi kategoria ditu:

2.– El diploma al servicio policial tiene dos categorías:

a) Bereizgarri gorridun diploma, Ertzaintzan zerbitzu aktiboan hogeita hamar urte betetzean emango dena.

a) El diploma con distintivo rojo, que se concederá al cumplir treinta años de servicio efectivo en la Ertzaintza.

a) Bereizgarri zuridun diploma, Ertzaintzan zerbitzu aktiboan hogei urte betetzean emango dena.

b) El diploma con distintivo blanco, que se concederá al cumplir los veinte años de servicio efectivo en la Ertzaintza.

3.– Polizia-zerbitzuarengatiko Diploma jaso ahal izateko beharrezkoa izango da espediente pertsonalean zehapenik ez izatea. Hortaz, diziplinazko hutsegiteagatik zehatu dituzten funtzionarioei ez zaie diploma emango ezarritako zehapena ezereztatzen ez den bitartean.

3.– Para resultar acreedor al diploma al servicio policial será requisito carecer de sanciones en el expediente personal, por lo que el mismo no se concederá a aquellos funcionarios o funcionarias que hayan sido sancionados por falta disciplinaria mientras no se cancele la sanción impuesta.

4.– Polizia-zerbitzuarengatiko Diploma emateko, bere kategorietako edozein dela, benetako zerbitzutzat joko da administrazio-egoera hauetan egindakoa: zerbitzu aktiboa, destinodun bigarren jarduera, senitartekoak zaintzeko eszedentzia, genero-indarkeriagatiko eszedentzia eta zerbitzu bereziak.

4.– A efectos de la concesión del diploma al servicio policial, en cualquiera de sus categorías, será servicio efectivo el prestado en las situaciones administrativas de servicio activo, segunda actividad con destino, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y servicios especiales.

5. Segurtasun Sailburuordetzako titularrari dagokio Polizia-zerbitzuarengatiko Diploma ematea.

5.– La concesión del diploma al servicio policial corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad.

6. Polizia-zerbitzuarengatiko Diploma meritutzat joko da lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, indarrean dagoen araudian eta deialdien oinarrietan ezarritakoaren arabera.

6.– El diploma al servicio policial constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias.

12. artikulua.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri urdindun domina eta ohorezko plaka.

Artículo 12.– Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo azul y placa honorífica.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan poliziaren arloan eskumena duen Saileko titularrak jarraian aipatzen direnei polizia-lanarengatiko bereizgarri urdindun domina eman ahalko die: beste segurtasun-indar eta -kidego batzuetako kideak, larrialdi eta babes zibil zerbitzu publikoetako langileak, segurtasun pribatuko langileak, agintariak eta herritarrak; hain zuzen, segurtasun publikoaren defentsan garrantzi handiko ekintzak egiteagatik edo Ertzaintzaren mesederako edo ospea hobetzeko harekin funtsezko lankidetzan aritzeagatik.

1.– La persona titular del Departamento competente en materia de policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá conceder la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo azul a miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de los servicios públicos de emergencias y protección civil, personal de seguridad privada, así como a autoridades o ciudadanos y ciudadanas que se hagan acreedoras a ello por realizar actos de relevante importancia en defensa de la seguridad pública o por su decisiva colaboración con la Ertzaintza que redunde en beneficio o prestigio de este Cuerpo policial.

2.– Arrazoi berberengatik erakundeak, elkarteak edo nortasun juridikoa duten zerbitzu publikoak edo pribatuak saritu behar badira, ohorezko plaka emango zaie.

2.– Si se tratase de premiar por iguales motivos a instituciones, asociaciones o servicios públicos o privados con personalidad jurídica se concederá una placa honorífica.

13. artikulua.– Prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento.

1.– Zerbitzu-egintza deklaratzeko prozedura ofizioz edo interesdunaren eskariz hasi ahalko da.

1.– El procedimiento para la declaración de acto de servicio podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado o interesada.

Prozedura interesdunaren edo haren ordezkariaren eskariz hasten bada, horrek eskabidearekin batera aurkeztu beharko du eskatzen den zerbitzu-egintza deklaratzeko oinarriak badaudela egiaztatzen duen dokumentazioa.

Cuando el procedimiento se inicie a solicitud de persona interesada, o su representante, esta deberá presentar, junto con la solicitud, la documentación acreditativa de la existencia de los presupuestos de la declaración de acto de servicio solicitada.

Zerbitzu-egintza deklaratzeko espedientearen instrukzioak izan beharko du bere unitateko kideen jokabide profesionala aztertzeaz arduratzen den Ertzaintzako unitateak inguruabarrei buruz prestatutako ebaluazioa. Bestetik, deklarazioa egin baino lehen, Ertzaintzaren Kontseiluari hizpidea eman beharko zaio.

La instrucción del expediente de declaración de acto de servicio deberá contar con una evaluación de las circunstancias concurrentes por la unidad de la Ertzaintza encargada de examinar la conducta profesional de sus miembros y, con carácter previo a su declaración precisará la previa audiencia del Consejo de la Ertzaintza.

Bidezkoa denean, Euskal Autonomia Erkidegoan poliziaren arloan eskuduna den Saileko titularrak zerbitzu-egintza dagoela aitortzeko ebazpen berean erabaki ahalko du polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun domina ematea.

Cuando así proceda, la persona titular del Departamento competente en materia de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá declarar en la misma resolución que declare la existencia de acto de servicio la concesión de la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo.

Zerbitzu-egintza deklaratzeko espedientearen ebazpena eman eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa da interesdunaren eskariz izanez gero eta, epe hori igarota, baietsitzat jo daiteke aurkeztutako eskabidea.

El plazo para resolver y notificar la resolución del expediente de declaración de acto de servicio a instancia del interesado o interesada es de seis meses, transcurrido el cual puede entenderse estimada la solicitud presentada.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako kondekorazioak eta sariak ematea ofizioz hasten da, horiek aitortzeko organo eskudunak, norberaren ekimenez, goragoko batek aginduta edo onuradun izan daitekeen pertsonaren nagusien, lankideen edo menpekoen proposamen arrazoitu bidez.

2.– La concesión de las condecoraciones y distinciones previstas en este Decreto se inicia de oficio por el órgano competente para su reconocimiento, por propia iniciativa, orden superior o moción razonada de los jefes, compañeros o subordinados de la persona posible beneficiaria.

Ertzaintzako funtzionarioei kondekorazioak eta bereizgarriak emateko espedientearen instrukzioak izan beharko du bere unitateko kideen jokabide profesionala aztertzeaz arduratzen den Ertzaintzako unitateak inguruabarrei buruz prestatutako ebaluazioa.

La instrucción del expediente de concesión de condecoraciones y distinciones a funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza deberá contar con una evaluación de las circunstancias concurrentes por la unidad de la Ertzaintza encargada de examinar la conducta profesional de sus miembros.

Sei hilabeteko epean espedientea ebatzi eta jakinarazi ezik, prozedura iraungi egingo da.

Si no se hubiere resuelto y notificado el expediente en el plazo de seis meses se producirá la caducidad del procedimiento.

3.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun, berdedun, zuridun eta urdindu dominak ezartzeko eta ohorezko plaka emateko ekitaldia ahalik eta osperik handienaz burutuko da eta, halaber, Ertzaintzarentzat esanahi berezia duten egunetan egiten ahalegindu da, baldin eta presa- edo egokiera-arrazoiengatik beste une batean egitea gomendagarria ez bada.

3.– El acto de imposición de las medallas al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo, verde, blanco y azul, y de la placa honorífica revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará hacerlo en fechas de especial significado en la Ertzaintza, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otro momento.

14. artikulua.– Kondekorazioen eta sarien erregistroa.

Artículo 14.– Registro de condecoraciones y distinciones.

1.– Dekretu honetan araututako kondekorazioak eta ohorezko sariak langileen erregistro-liburuaren atal batean jasoko dira. Erregistro horretaz Herrizaingo Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritza arduratuko da. Atal horrek araututako kondekorazioak eta ohorezko sariak adina atal izango ditu.

1.– Las condecoraciones y distinciones honoríficas reguladas en el presente Decreto deberán inscribirse en una sección del registro de personal, cuya llevanza corresponde a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Interior. Dicho sección estará dividida en tantas secciones como tipo de condecoraciones y distinciones honoríficas se regulan.

2.– Ertzaintzako langileei emandako kondekorazioak eta sariak eta burutzen zorion-adierazpenak funtzionarioaren espediente pertsonalean jasoko dira.

2.– Las condecoraciones y distinciones concedidas al personal de la Ertzaintza, así como las felicitaciones de las jefaturas, se anotarán en el expediente personal del funcionario o funcionaria.

15. artikulua.– Dominen ezeztapena.

Artículo 15.– Revocación de las medallas.

1.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun, berdedun eta zuridun dominak beroriek eman dituen organoak ezeztatuko ditu, kontraesaneko espedientea izapidetu ondoren, hutsegite oso larriarengatiko diziplina-zehapen irmoa egonez gero, betiere zehapen horrek berekin bi urtetik gora zerbitzutik kanpo uztea edo eginkizunez gabetzea ekartzen badu. Ezeztapenak dominari datxezkion ondorio guztiak galtzea eragingo du.

1.– Las medallas al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo, verde y blanco serán revocadas por el órgano concedente, previa tramitación de expediente contradictorio, en caso de sanción disciplinaria firme por falta muy grave que conlleve separación del servicio o suspensión de funciones de más de dos años. La revocación supondrá la pérdida de todos los efectos inherentes a la medalla.

2.– Diziplina-espedientea izapidetu bitartean, kautelaz erabaki ahalko da emandako kondekorazioak ekitaldi publiko edo instituzionaletan uniformean erabiltzeko eskubidea aldi baterako etetea.

2.– Cautelarmente podrá acordarse durante la tramitación de un expediente disciplinario la suspensión temporal del derecho al uso de las condecoraciones concedidas en el uniforme en actos públicos o institucionales.

16.– artikulua.– Uniformeetan erabiltzeko baldintzak eta era.

Artículo 16.– Condiciones y forma de uso en la uniformidad.

Dekretu honetan xedatutakoa eta uniformeei buruzko araudiak ezarritakoa aplikatzeko, Segurtasun Sailburuordetzako titularrak jarraibideak eman ahalko ditu arau honetan aurreikusitako kondekorazioak eta sariak uniformeetan erabiltzeko moduei eta baldintzei buruz, baita beste polizia-kidego edo erakunde batzuek Ertzaintzako funtzionarioei emandako beste kondekorazio edo sari batzuei buruz ere.

En aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto y de lo que establezca la normativa sobre uniformidad, la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad podrá dictar instrucciones sobre las formas y condiciones de uso en la uniformidad de las condecoraciones y distinciones previstas en esta norma, así como de aquellas otras condecoraciones o distinciones concedidas a funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza por otros cuerpos policiales u otros organismos e instituciones.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetan xedatutako dominak ematea eta horien tipologiak hartuko dira kontuan Ertzaintzako funtzionarioei dagozkien produktibitateko osagarrien arauketan eta zehaztapenean.

La concesión de las medallas previstas en este Decreto y su distinta tipología será tenida en cuenta en la regulación y determinación de los complementos de productividad que correspondan a los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Dekretu hau eta bere ondorioak indarrean sartu aurreko gertaerengatiko zerbitzu-egintzaren deklarazioak lehenago indarrean zegoen araudi aplikagarrian aurreikusitakoa bete beharko du.

Primera.– La declaración de acto de servicio por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y sus consecuencias se regirá por lo previsto en la normativa anteriormente vigente que les resulte de aplicación.

Bigarrena.– 1.– Dekretu hau indarrean sartu aurreko gertaerengatik kondekorazioak eta sariak emateak lehenago indarrean zegoen araudi aplikagarrian aurreikusitakoa bete beharko du, hurrengo paragrafoetan aipatutakoaren kalterik gabe.

Segunda.– 1.– La concesión de condecoraciones y distinciones por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se regirá por lo previsto en la normativa anteriormente vigente que les resulte de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

2.– Polizia-lanarengatik lehengo erregulazioaren babesean emandako dominak Ertzaintzan zerbitzuan jarraitzen dutenentzat polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun dominaren baliokide izango dira, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera, lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan meritu gisa hartzeko ondorioetarako soilik.

2.– Las medallas al reconocimiento de la labor policial otorgadas al amparo de la regulación precedente a quienes permanezcan en servicio en el cuerpo de la Ertzaintza se equiparan a la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo rojo a los solos efectos de su consideración como mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna que se convoquen a partir de la entrada en vigor del Decreto.

3.– Ertzaintzako langileei aplika dakiekeen kondekorazio eta sari erregimenari buruzko apirilaren 27ko 71/2004 Dekretuaren babesean Segurtasun Sailburuordetzako titularrak emandako zorion-adierazpenak, baldin eta dekretu hau indarrean sartu aurreko gertaerengatik funtzionarioaren espediente pertsonalean jasota badaude, polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun dominaren baliokide izango dira, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera, lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan meritu gisa hartzeko ondorioetarako soilik.

3.– Las felicitaciones concedidas por la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad al amparo del Decreto 71/2004, de 27 de abril, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable al personal de la Ertzaintza, que figuren anotadas en el expediente personal del funcionario o funcionaria por hechos anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se equiparan a la concesión de medalla al mérito al reconocimiento de la labor policial con distintivo verde a los solos efectos de su consideración como mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna que se convoquen a partir de la entrada en vigor del Decreto.

4.– Polizia-zerbitzuarengatik lehengo erregulazioaren babesean emandako bereizgarri gorridun edo zuridun diplomak dekretu honetan aurreikusitako diploma korrelatiboen baliokide izango dira, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera, lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan meritu gisa hartzeko ondorioetarako.

4.– Los diplomas al servicio policial con distintivo rojo o blanco otorgados al amparo de la regulación precedente se equiparan a los diplomas correlativos previstos en este Decreto a los efectos de su consideración como mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna que se convoquen a partir de la entrada en vigor del Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratu da Ertzaintzako langileei aplika dakiekeen kondekorazio eta sari erregimenari buruzko apirilaren 27ko 71/2004 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 71/2004, de 27 de abril, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable al personal de la Ertzaintza.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoan poliziaren arloan eskumena duen Saileko titularraren aginduz arau honetan aurreikusitako kondekorazioen eta sarien deskribapena eta forma arautuko dira.

Primera.– Por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco se regulará la descripción y forma de las condecoraciones y distintivos previstos en esta norma.

Bigarrena.– Aldatu egin da Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzen duen abenduaren 22ko 388/1988 Dekretuaren 9. artikuluko 1. paragrafoko f) idatzi-zatia, eta horrela idatzita egongo da hemendik aurrera:

Segunda.– Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 9 del Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, que pasa a tener la siguiente redacción:

«f) Euskal Herriko Polizia Kidegoetako kondekorazioak eta sariak ezarriko den araudiarekin bat etorriz baloratuko dira.»

«f) Las condecoraciones y distinciones de los Cuerpos de la Policía del País Vasco se valorarán de acuerdo con la normativa que se establezca.»

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental