Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

220. zk., 2012ko azaroaren 14a, asteazkena

N.º 220, miércoles 14 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
5011
5011

231/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

DECRETO 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartu zen (2004ko azaroaren 19ko EHAA, 222. zk.).

Mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio (BOPV n.º 222 de 19-11-2004), se aprobó definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatu dekretuaren indarraldian, Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetza Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean zenbait aldaketa egin beharra ikusi du, baita dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zenetik ikusi gabeko zenbait akats zuzendu beharra ere.

Durante el periodo de vigencia del referido Decreto, se ha puesto de manifiesto desde la Dirección de Planificación de Biodiversidad y Participación Ambiental la necesidad de acometer algunas modificaciones en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, así como corregir ciertos errores materiales que no fueron advertidos con ocasión de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

Aldaketa horien xedea bikoitza da: batetik, babesteko eremutzat hartzen direnetan baliabide eta/edo prozesu ekologikoek irautea ezinezko egiten ez duten erabilerak, edo balore zientifiko-kulturalak gordetzeko egoki eta beharrezko iritzitako erabilerak ahalbidetzea, uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoa betetzeko, aldaketa horiek inolaz ere Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana funtsean aldatu gabe –zeinaren egitekoa Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneen inbentarioa egitea eta horiek sailkatzea baita–; eta, bestetik, leku horietako erabilerak eta jarduerak arautzea.

Tales modificaciones tienen por objeto, por un lado, permitir diversos usos que o bien no imposibilitan la permanencia de recursos y/o procesos ecológicos en ámbitos que se consideren de protección, o bien, se estiman convenientes y necesarios para la conservación de valores científico-culturales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 160/2004, de 27 de julio, sin que en ningún caso tales modificaciones varíen en forma sustancial el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas cuya función es la de inventariar y clasificar los humedales de la CAPV, así como regular los usos y actividades posibles en ellos.

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren bariazio edo aldaketa ez-funtsezko bat justifikatzen da, jazotako edo plana onartu eta gero agirian geratutako gertakarietan oinarritutako doitzeek eraginda, eta ez lurralde antolamendu-ereduari eragiten dion irizpide-aldaketarengatik.

Así, se justifica una variación o modificación no sustancial del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, motivada por una serie de reajustes basados en hechos sucedidos o puestos de manifiesto con posterioridad a su aprobación, y no por un cambio de criterio que pudiera afectar al modelo de ordenación territorial.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Salak epaia eman zuen 2007ko urtarrilaren 12an, 46/05 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan. Prozedura honetan, errekurtsogileak uztailaren 27ko 160/2004 Dekretua inpugnatu zuen, eta, zehazkiago, Urola ibaiaren planoan EP-3 gune gisa zehaztutakoaren kalifikazioa. Izan ere, gune hori ez zen Hezegunetzat hartu, ez errekurritutako Plan Sektorialak babestu edo arautu beharreko gunetzat ere; eta, mugakide dituen edo bere eraginpean dauden lursailak ere ez ziren arautu. Errekurtsoa partez baiesten duen epaia eman du Salak; honela diote xedapenek:

Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia, con fecha 12 de enero de 2007, en el recurso contencioso administrativo número 46/05. En este procedimiento la recurrente impugnó el Decreto 160/2004, de 27 de julio y, más concretamente, la calificación de la zona señalada como EP-3 del plano de la ría del Urola al objeto de que la misma no fuera considerada Zona Húmeda ni de ninguna Protección o Regulación por el Plan Sectorial recurrido, así como tampoco objeto de regulación los terrenos colindantes o situados en la zona de influencia de la misma. La Sala dicta sentencia parcialmente estimatoria del recurso, siendo el tenor literal del inciso primero de su parte dispositiva, el siguiente:

«Dekretu hori zuzenbidearekin bat ez datorrela deklaratzen dugu, eta, ondorioz, indargabetu egiten dugu bakar-bakarrik 4. Antolamendu Planoak, Urola itsasadarrekoak, errekurtsogilearen jabetzako lurraldeei ematen dien EP3 kalifikazioaren aurka ondorioztatutako ezeztatze-auziari dagokionez; lurralde horiek Gorostiaga Industrialdeko (Zumaia) Plan Partzialaren (1974ko azaroaren 15ekoa) eta Urbanizazio Proiektuaren (1976ko martxoaren 12koa) bigarren faseari dagozkio».

«Declarar la disconformidad a Derecho del Decreto recurrido consecuentemente anulamos, exclusivamente en relación con la pretensión anulatoria deducida contra la calificación EP3 que el Plano de Ordenación n.º 4 correspondiente a la ría del Urola otorga a los terrenos correspondientes a la llamada segunda fase del Plan Parcial del Polígono Industrial Gorostiaga de Zumaia de 15 de noviembre de 1974 y del Proyecto de Urbanización de 12 de marzo de 1976 propiedad de la recurrente».

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 104.1 artikuluari jarraituz, errekurritu den ekintza burutu duen organoak epaiari jarraitu beharko dio bete-betean eta halaber epaian jasotako aitorpenak betetzeko beharrezkoa dena egin beharko du.

En virtud del artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, deberá llevar a puro y debido efecto la sentencia y practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Epai hori behar bezala betetzeko, Dekretua onartu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak ex novo arautu behar ditu kalifikazioa baliogabe deklaratutako terreno horiek; izan ere, horien egungo errealitatearekin zerikusirik ez baitute edo errealitate horretatik ez baita ondorio logikorik eta adosturik ateratzen planeko antolamendu-kategoriei dagokienean; eta horrek sektore jakin bati emandako babes-mailaren alterazio puntuala eragiten du.

La adecuada ejecución de esta sentencia conlleva que el Consejo de Gobierno, órgano aprobatorio del Decreto, proceda a regular ex novo los referidos terrenos cuya calificación fue declarada nula por aquélla, en cuanto que los mismos no guardan una correspondencia con su realidad actual o de ésta no se extrae la conclusión lógica y congruente con las categorías de ordenación que el propio plan incorpora, lo que implica una alteración puntual del nivel de protección otorgado a un determinado sector.

Honela, errekurtsogilearen jabetzakoak diren terrenoei dagokien epaiaren epaitzaren mugetatik haratago, aldatu egin behar da Urola ibaiaren eskuin-aldean, Korta inguruan, betegai eta berdintzegai den espazio guztia (Gorostiagako ibarra), izan ere, errealitate bakarra eta homogeneoa osatzen du, EAEko Justiziako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren epai mereziaren epaitzak eragiten dionarekin batera.

En este sentido, más allá de los estrictos límites del fallo de la sentencia, circunscrito a los terrenos propiedad de la recurrente, procede la modificación de la totalidad del espacio objeto de relleno y nivelado en la zona de Korta de la margen derecha de la ría del Urola (Vega de Gorostiaga), en cuanto forma una realidad única y homogénea junto a la que ha sido afectada por el fallo de la meritada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Beraz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak halaxe proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 30ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana aldatzeko agiria onartzea, eta dekretu honen eranskin gisa argitaratzea beraren xedapenei eta antolamendu-planoei dagozkien aldaketok.

Artículo único.– Aprobar el documento de Modificación del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y publicar como anexos a este Decreto las modificaciones correspondientes a la parte normativa del mismo y los planos de ordenación correspondientes.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen inbentarioari eragiten dioten xedapenak barne hartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean, dekretu honen eranskinetan sartzen dira inbentarioan egindako aldaketak, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen inbentarioa aldatzeko Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2011ko maiatzaren 3ko Agindua indarrean sartzearen ondorioz.

A fin de integrar las disposiciones que afectan al Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el conjunto de las disposiciones del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se incorporan en los anexos al presente Decreto las modificaciones operadas en el Inventario por efecto de la entrada en vigor de la Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LóPEZ áLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

URRIAREN 30EKO 231/2012 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 231/2012, DE 30 DE OCTUBRE
Eae-ko Hezeguneen Lurraldearen Arloko PlanAREN LEHENENGO ALDAKETA
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV
TESTU ARTIKULATUA
TEXTO ARTICULADO

1.– Honako artikulu hauek aldatzen dira:

1.– Se modifican los siguientes artículos:

1.1.– 4. artikulua.– EAE-ko hezeguneen inbentarioa.

1.1.– Artículo 4. El Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV.

4. artikuluaren 5.1 atalean aipatzen den eranskina aldatzen da, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2011ko maiatzaren 3ko Aginduaren arabera.

Se modifica el anexo 1 al que se refiere el apartado 5.1 del artículo 4 según Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

1.2.– 5. artikulua.– Hezeguneen sailkapena. I. taldea:

1.2.– Artículo 5.– Clasificación de las zonas húmedas. Grupo I:

5. artikuluaren 6. paragrafoa:

Párrafo 6 del artículo 5:

Honako hau eransten da: Barranco Cotillo-ko padura (B1A39).

Se añade: Trampal de Barranco Cotillo (B1A39).

5. artikuluaren 7. paragrafoa:

Párrafo 7 del artículo 5:

Honako hau eransten da: Zuiako zingirak (B1 A4). Zigoitiako zingirak (B1 A5), Zeanuriko zingirak (B1 B9), Saldropoko zingirak (B1 B10).

Se añade: Trampales de Zuia (B1 A4). Trampales de Zigoitia (B1 A5), Trampales de Zeanuri (B1 B9), Trampales de Saldropo (B1 B10).

5. artikuluaren 8. paragrafoa:

Párrafo 8 del artículo 5:

Eransten da Arkakako putzua (GG12).

Se añade Charca de Arkaka (GG12).

5. artikuluaren 9. paragrafoa:

Párrafo 9 del artículo 5:

Honako hau eransten da: Zingira Irunen (B1G3), Landarbasoko putzua (EG4), putzua Irunen (EG16), putzua Irunen 2 (EG17), Malbazarko putzua (GG13).

Se añade: Trampal en Irun (B1G3), Balsa de Landarbaso (EG4), Balsa en Irun (EG16), Balsa en Irun 2 (EG17), Charca de Malbazar (GG13).

5. artikuluaren 10. paragrafoa:

Párrafo 10 del artículo 5:

Honako hau eransten da: Arraia-Maeztuko zingirak (B1A6), Kanpezuko zingirak (B1A7), Izkiko putzuak (GA19).

Se añade: Trampales de Arraia-Maeztu (B1A6), Trampales de Campezo (B1A7), Charcas de Izki (GA19).

Paragrafo berria 5. artikuluan (12. paragrafoa).

Nuevo párrafo (párrafo12) del artículo 5.

Honako hau eransten da: Aiako zingira (B1G4), Pagoetako Parke Naturalean dagoena.

Se añade: Trampal de Aia (B1G4), incluido en el Parque Natural de Pagoeta.

Paragrafo berria 5. artikuluan (13. paragrafoa).

Nuevo párrafo (párrafo 13) del artículo 5.

Honako hau eransten da: Elgea-Urkillako zingirak (B1A9), Albarraingo zohikaztegiak (B1G2), Urkuluko urtegia (EG2), Araozko urtegia (EG10), Urdalurko urtegia (EG13), Zalduendoko ureztapen-putzua (FA97), Aranburuko putzua (B3G3), Aizkorri-Aratz Parke Naturalean daudenak.

Se añade: Trampales de Elgea-Urkilla (B1A9),Turberas de Albarrain (B1G2), Embalse de Urkulu (EG2), Embalse de Araoz (EG10), Embalse de Urdalur (EG13), Balsa de riego de Zalduendo (FA97), Charca de Aramburu (B3G3), incluidos en el Parque Natural de Aitzkorri-Aratz.

5. artikuluaren 11. paragrafoa.

Párrafo 11 del artículo 5.

Honako hau kentzen da: Villabonako ihidiak (B11G2).

Se excluye: Juncales de Villabona (B11G2).

5. artikuluaren 7. paragrafoko akatsa zuzentzen da:

Se corrige el error advertido en el párrafo 7 del artículo 5:

Lamiogingo putzua (GA11) dioen lekuan Lamiogingo putzua (B7A4) esan behar du.

Donde dice Pozo de Lamiogin (GA11) debe decir Pozo de Lamiogin (B7A4).

1.3.– 8. artikulua.– Lurraren erabileraren eta jardueren definizioa. D.3.

1.3.– Artículo 8.– Definición de usos del suelo y actividades. D.3.

D.3 atalaren izena eta definizioa honela ordezkatzen dira:

Se sustituye la denominación y definición del apartado D.3 por la siguiente:

D.3.– Lurpeko lineak hondeatzea.

D.3.– Excavaciones de líneas subterráneas.

Hondeaketa-jarduerak eta gasa, petrolioa eta produktu deribatuak eta ura garraiatzeko eta banatzeko sareak, saneamendurako eta telekomunikaziorako sareak eta lur azpiko beste azpiegitura-sare batzuk, instalazio osagarriak barne.

Actividades de excavación y tendido de redes de transporte o distribución de gas, petróleo y productos derivados, agua, saneamiento, telecomunicaciones y otras redes infraestructurales subterráneas así como las instalaciones complementarias.

Azpiatal bat gehitzen zaio D.3 atalari:

Se añade un nuevo subapartado al apartado D.3:

D.3.1.– Zulaketa horizontal zuzendua edo iltzatze horizontala.

D.3.1.– Perforación horizontal dirigida o hincado horizontal.

Hodi-linea zanja-zulaketarik gabe burutzeko teknika da.

Técnica consistente en ejecutar el tendido de tuberías sin la excavación de zanja.

E.3.Bis atala gehitzen da:

Se añade el apartado E.3.Bis:

E.3.Bis.– Kultura-ondarearen elementuak.

E.3.Bis.– Elementos del patrimonio cultural.

Arkeologia- eta kultura-ondarea kontserbatzeko, zaharberritzeko eta berreskuratzeko jarduerak eta neurriak.

Actuaciones y medidas encaminadas a la conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico y cultural.

1,4.– 12. artikulua.– Erabilera eta jardueren erregulazio-matrizea.

1.4.– Artículo 12.– Matriz de regulación de usos y actividades.

Kostaldeko hezeguneetarako antolamendu-kategorien erabilera izendatzeko matrizean, hauek gehitzen dira:

En la matriz de asignación de usos a categorías de ordenación para zonas húmedas costeras se añaden las siguientes cuadrículas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Barnealdeko hezeguneetarako antolamendu-kategorien erabilera izendatzeko matrizean, hauek gehitzen dira:

En la matriz de asignación de usos a categorías de ordenación para zonas húmedas interiores se añaden las siguientes cuadrículas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.5.– 14. artikulua.– Kostaldeko hezeguneak.

1.5.– Artículo 14. Zonas húmedas costeras.

1.5.1.– Barbaduneko itsasadarra (A1B1). 2.– Zonifikazioa eta antolamendu-kategoriak.+Ingurumenaren hobekuntza. Leheneratu beharreko ingurune hondatuak.

1.5.1.– Ría del Barbadún (A1B1). 2.– Zonificación y categorías de ordenación.+Mejora ambiental. Áreas degradadas a recuperar.

Bigarren zerrendatutako gunean atzemandako akatsa zuzentzen da, honela:

Se corrige el error advertido en el área relacionada en segundo lugar en el siguiente sentido:

MA2-1: CLH sektorea dioen lekuan, MA2-2: CLH sektorea esan behar du.

Donde dice MA2-1: Sector de CLH debe decir MA2-2: Sector de CLH.

1.5.1.– Urolako itsasadarra (Zumaia) (A1B1). 2.– Zonifikazioa eta antolamendu-kategoriak.+Ingurumenaren hobekuntza. Leheneratu beharreko ingurune hondatuak.

1.5.2.– Ría del Urola (Zumaia) (A1G2). 2.– Zonificación y categorías de ordenación.+ Mejora ambiental. Áreas degradadas a recuperar.

Gune berri bat gehitzen zaie jada badaudenei:

Se añade una nueva área a las existentes:

MA2-4: Korta gunea.

MA2-4: Zona de Korta.

Bere deskribapena eransten da:

Se añade su consiguiente descripción:

MA2-4: Korta gunea.

MA2-4: Zona de Korta.

A.U. 18 Korta industria-gunearen espazio libreetako gune berdearen iparraldean dauden lur beteleku hondatuak.

Zona de suelos de rellenos degradados al norte de la zona verde de espacios libres del área industrial A.U. 18 Korta.

Erabilera eta jardueren erregulazio-matrizeanErabilera eta jardueren erregulazio-matrizea, «Leheneratu beharreko ingurune hondatuak (MA-2)» antolamendu-kategoriari dagokion «Guneak» atalean eransten zaio «MA2-4. Korta gunea» gunea.

En la matriz de Regulación de usos y actividades, se añade en la celda de «Zonas» correspondiente a la categoría de ordenación de «Áreas degradadas a recuperar (MA-2)» la zona «MA2-4. Zona de Korta».

URRIAREN 30EKO 231/2012 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 231/2012, DE 30 DE OCTUBRE
Eae-ko Hezeguneen Lurraldearen Arloko PlanAREN LEHENENGO ALDAKETA
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV
ANTOLAMENDU-PLANA
PLANOS DE ORDENACIÓN

1.– Uztailaren 27ko Dekretuaren eranskinaren II. faszikuluan, Urola itsasadarrari dagozkion 2, 3 eta 5 zenbakiko antolamendu-planoak ordezkatzen dira Urola itsasadarreko 4. planoarekin. Erantsita dago planoa, eta Gorostiagako ibarrean Korta gunea «MA2-4 leheneratu beharreko gune hondatu» gisa birkalifikatzen da (EP-3 gisa kalifikatutako A.U. 18 Korta industria-gunearen espazio libreetako gune berdearen iparraldean dauden lur beteleku hondatuak barne hartzen ditu).

1.– Se sustituyen en el fascículo II del anexo del Decreto 160/2004, de 27 de julio los planos de ordenación números 2, 3 y 5 correspondientes a la Ría del Urola por el plano n.º 4 Ría del Urola, que se acompaña, y en el que la zona de Korta en la Vega de Gorostiaga, que comprende los suelos de rellenos degradados al norte de la zona verde de espacios libres del área industrial A.U. 18 Korta calificada como EP-3, es recalificada como «área degradada a recuperar MA2-4».

2.– Uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren eranskinaren II. faszikuluan, Inurritza ibaiari dagokion 2. antolamendu-planoa ordezkatzen da, Inurritza ibaiari dagokion 6. planoarekin. Erantsita dago planoa, eta MA1-1 gisa kalifikatutako eta bidezubiaren iparraldea izendatutako gunearen muga aldatzen da, eta, muga berria uztailaren 27ko Dekretuaren bidez Inurritzako Babestutako Biotopoaren muga izatera pasatzen.

2.– Se sustituye en el fascículo II del anexo del Decreto 160/2004, de 27 de julio el plano de ordenación n.º 2 correspondiente a la Ría de Inurritza, por el plano n.º 6 Ría de Inurritza, que se acompaña, y en el que se modifica el límite en la zona calificada como MA1-1 y denominada zona norte del viaducto pasando el nuevo límite a ser el del Biotopo Protegido de Inurritza declarado por el Decreto 160/2004, de 27 de julio.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental