Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

217. zk., 2012ko azaroaren 9a, ostirala

N.º 217, viernes 9 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
4941
4941

225/2012 DEKRETUA, urriaren 23koa, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien Erregistroari buruzkoa.

DECRETO 225/2012, de 23 de octubre, del Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Espainiako Konstituzioaren 40.2 artikuluak ondokoa ezartzen du, politika ekonomikoaren eta sozialaren printzipio gidari gisa: botere publikoak laneko higienea eta segurtasuna zaintzeaz arduratuko dira.

El artículo 40.2 de la Constitución Española establece como principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 12. artikuluak erkidego horri ematen dio lan arloko Estatutuaren legeria exekutatzea; eta 10.2 artikuluak honako eskumen esklusiboa ematen dio: EAEko autogobernu erakundeen antolakuntza, araubide eta funtzionamenduaren arloetakoa.

El artículo 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a esta Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral y el artículo 10.2 la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

31/1995 Legeko 7.1 artikuluak lan arloan eskumenak dituzten herri-administrazioen jarduerak ordenatzen ditu, hain justu ere, laneko arriskuak prebenitzeari dagokionez; hartarako, besteak beste, prebentzioa sustatzeko funtzioak eta araudia betetzeko kontrola burutuaz.

El artículo 7.1 de la Ley 31/1995 ordena las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral en relación con la prevención de riesgos laborales, desarrollando entre otras funciones de promoción de la prevención y control del cumplimiento de la normativa correspondiente.

Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeko V. kapituluak honako hauek arautzen ditu: laneko higieneari eta segurtasunari eragiten dieten arazoei dagokienez, langileek, parte hartzeko eta kontsulta egiteko dituzten eskubideak. Indarreango ordezkaritza kolektiboaren sisteman oinarriturik, laneko arriskuak prebenitzeko ordezkariei, zehazki, ordezkaritza-organoen arloko langileen artean aukeratutakoei Legeak funtzio espezifikoak esleitzen dizkie, hain justu ere, laneko arriskuak prebenitzearen arlori dagokionez.

El Capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales regula los derechos de consulta y participación de las y los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva vigente, la Ley atribuye a las denominados delegadas y delegados de prevención designados, por y entre las y los representantes del personal en el ámbito de sus respectivos órganos de representación, el ejercicio de las funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Bestalde, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak beharrezkotzat jotzen du: Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien –EAEan aukeratutakoen– erregistro administratibo bat sortzea.

Por otro lado, la Mesa de Dialogo Social considera necesaria la creación de un Registro administrativo de Delegadas y Delegados de Prevención que se designen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Arauketa berri horren xedea hauxe da: Euskal Autonomia Erkidegoan, azaroaren 8ko 31/1995 Legeko aurreikuspenak bete daitezen sustatzea, hain justu ere, laneko arriskuak prebenitzearen arloan, langileen parte-hartze eta ordezkaritza organoei dagokienez.

El objeto de esta nueva regulación es fomentar el cumplimiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco de las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, relativas a los órganos de representación y participación del personal en materia de prevención de riesgos laborales.

Hortaz, exekuzio-eskumenak integratzen dituen auto-eraketarako ahalmena baliatzearren, komenigarritzat jotzen da honako tresna hau sortzea: aipatu funtzioak garatzeko eta hartutako eskumenak egoki betetzeko dena. Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien Erregistro Administratiboa da aipatu tresna, zeinetan haiei buruzko informazioa jasoko den, tratamendu sistematikoa egiteko; betiere, EAEn, Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko Legeko aurreikuspenak noraino betetzen diren jakiteko, batez ere, laneko arriskuak prebenitzeko ordezkarien prestakuntzari dagokionez. Tresna horretan, bestalde, arautu egiten dira, bai inskribatzeko prozedura, eta bai inskribatzen diren datuen tratamendua eta publikotasuna ere.

Por ello, se considera conveniente, en ejercicio de la potestad de autoorganización que integra las competencias de ejecución, la creación de un instrumento que contribuya al desarrollo de dichas funciones y al adecuado cumplimiento de las competencias asumidas. Este instrumento es el Registro administrativo de las y los delegados de prevención designados, en el que conste la información relativa a los mismos, con el objeto de un tratamiento sistemático para conocer el grado de cumplimiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco de las previsiones de la Ley de Prevención en lo que a este aspecto se refiere, en especial lo relativo a la formación de las y los delegados de prevención de riesgos laborales, regulando, además, el procedimiento de inscripción de este colectivo, así como el tratamiento y publicidad de los datos objeto de inscripción.

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lan Zuzendaritzari atxikiko zaio Erregistroa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak ezartzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuaren 12.1.a) artikuluan, eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 22ko 42/2011 Dekretuaren 17.m) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

El Registro se adscribe a la Dirección de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en virtud de lo establecido en el artículo 12.1.a) del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y en el artículo 17.m) del Decreto 42/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Horren ondorioz, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, dagozkion txostenak eman ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 23an eginiko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien Erregistroa sortzea eta arautzea da dekretu honen helburua.

El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación del Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Erregistroaren izaera, atxikipena eta antolaketa.

Artículo 2.– Naturaleza, adscripción y organización del Registro.

1.– Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien Erregistroa administratiboa eta publikoa da, Euskal Autonomia Erkidego osorako erregistro bakar gisa eratzen da; eta hiru lurralde-bulegoren bitartez kudeatuko da, hain justu ere, Enplegu eta Gizarte Gaietako lurralde-ordezkaritzetan kokaturikoen bitartez.

1.– El Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales tiene carácter administrativo, público, y se configura como un registro único para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, gestionado a través de tres oficinas territoriales, ubicadas en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

2.– Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Lan Zuzendaritzari organikoki atxikiko zaio Erregistroa; eta zuzendaritza horren ardura izango da haren kudeaketa, eta horretaz gain, erregistroaren kudeaketari eta inskripzio-prozedurari buruzko jarraibide komunak onartzeaz eta informazio- eta koordinazio-funtzioez arduratuko da.

2.– El Registro se adscribe orgánicamente a la Dirección de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que será responsable de la gestión del registro y asumirá las funciones de coordinación e información y la aprobación de las directrices comunes sobre procedimiento de inscripción y gestión del registro.

3. artikulua.– Erregistroaren xedea eta funtzioak.

Artículo 3.– Finalidad y funciones del Registro.

1.– Laneko arriskuak prebenitzeko ordezkarien izendapenak ordenatu, kreditatu eta haiei publikotasuna ematea dira Erregistroaren helburua, betiere Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legarekin bat etorriaz. Halaber, ordezkarion prestakuntzaz ere ardura berea du. Ildo horretan, ondokoen datuak inskribatzeko helburua du Erregistroak:

1.– La finalidad del Registro es ordenar, acreditar y dar publicidad a las designaciones de las delegadas y los delegados de prevención de riesgos laborales efectuadas de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la formación con la que cuentan dichas personas. En tal sentido, el Registro tendrá por objeto la inscripción de los datos relativos a:

a) Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeko 35. artikuluko 2. paragrafoko zehaztapenekin bat etorriaz, herri-administrazioetan zein enpresa pribatuetan hautatutako ordezkariak, prebentzioaren arlokoak direnak.

a) Las delegadas y los delegados de prevención que resulten designados en las empresas privadas y en el ámbito de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el párrafo 2 del artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Beharrezkoa bada, prebentzioko ordezkariak ordezten dituzten organo espezifikoetako kideak, baldin eta Langileen Estutuaren Legearen testu beteginaren –martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaz onartutakoaren– 83.3 artikuluan aipatu akordioen bitartez edo negoziazio kolektiboaren bitartez sortuak badira.

b) Los miembros de los órganos específicos que, en su caso, sustituyan a las y los delegados de prevención, y que hayan sido creados a través de la negociación colectiva o mediante los acuerdos a los que se refiere el artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

c) Kasuan bada, 35. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoarekin bat, herri-administrazioen eremuan sortutako organo espezifikoetako kideak.

c) Los miembros de los órganos específicos que, en su caso, hayan sido creados en el ámbito de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 35.

d) Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeko laugarren xedapen gehigarrian jasotako kasu berezietan izendatzen diren prebentzioko ordezkariak.

d) Las delegadas y los delegados de prevención que resulten designados en los supuestos especiales contemplados en la disposición adicional cuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2.– Hona hemen Erregistroaren eginkizunak:

2.– El Registro tendrá las siguientes funciones:

a) Laneko arriskuak prebenitzeko ordezkariei buruzko datuak inskribatzea, eta, orobat, artikulu honetako 1. paragrafoan aipatu organo espezifikoetako kideei buruzkok.

a) Inscribir los datos relativos a las delegadas y los delegados de prevención de riesgos laborales y las y los miembros de los órganos específicos a los que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

b) Aldaketarik badute, erregistroko datuak ere aldatzea, eta, beharrezkoa bada, ezeztatzea.

b) Modificar los datos registrados cuando se produzca una variación de los mismos y, en su caso, cancelar las inscripciones.

c) Hartarako interes legezkoa kreditatzen dutenek eskatuz gero, inskribatutako datuak egiaztatzeko agiriak ematea.

c) Emitir certificaciones acreditativas de los datos inscritos, a instancia de quienes acrediten un interés legítimo para ello.

d) Erregistroan jasotako datuei buruzko informazioa Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ikuskaritzari ematea, eta, halaber, interes legezkoa kreditatzen duten pertsona fisiko edo juridikoei.

d) Suministrar, en su caso, información sobre los datos obrantes en el Registro a la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social, y a aquellas personas, físicas o jurídicas, que acrediten un interés legítimo.

4. artikulua.– Erregistroaren edukia.

Artículo 4.– Contenido del Registro.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Arriskuak Prebenitzeko Ordezkarien Erregistroan, dekretu honen eranskinean ezarritako datuak jasoko dira.

1.– En el Registro de Delegados y Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco constarán los datos establecidos en el anexo del presente Decreto.

2.– Dekretu honetan arautu prozedurak arindu eta erraztez gain, herritarrekiko hurbiltasuna ziurtatzen duten baliabide eta prozedura informatikoen bitartez, tratatu eta artxibatuko dira Erregistroan jasotako datuak; betiere, ondokoei dagozkien printzipioak errespetatuaz: izapideen erraztasuna eta arintasuna, doakotasuna, sarbide librea, konfidentzialtasuna, segurtasuna eta benetakotasuna, komunikazioko xedea eta egintzak identifikatzeko.

2.– El tratamiento y archivo de los datos contenidos en el Registro se llevará a cabo a través de aquellos medios y procedimientos informáticos que aseguren la proximidad a la ciudadanía y contribuyan a la simplificación y agilidad de los procedimientos regulados en este Decreto, con respeto a los principios de simplificación y agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad, así como de seguridad y autenticidad, en orden a la identificación de los sujetos y el objeto de la comunicación.

5. artikulua.– Eskumenak esleitzea.

Artículo 5.– Atribución de competencias.

1.– Erregistroko lurralde-bulegoetan, datuak inskribatu, aldatu eta ezeztatzeko prozedurak ebaztea Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko lurralde ordezkaritzari dagokio, zehazki, lantokia kokatuta dagoen lekukoari.

1.– La resolución de los procedimientos de inscripción, modificación de datos y cancelación en las Oficinas Territoriales del Registro corresponde a la Delegación Territorial del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del lugar en que radique el centro de trabajo.

2.– Aurreko paragrafoan aipatu prozeduretan lurralde ordezkariek hartutako ebazpenak ez dute agortzen administrazio-bidea, eta Laneko zuzendariaren aurrean gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

2.– Las resoluciones de las Delegadas o Delegados Territoriales adoptadas en los procedimientos referidos en el párrafo anterior no agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas en alzada ante la Directora o el Director de Trabajo.

6. artikulua.– Laneko arriskuak prebenitzeko ordezkariak eta horiek ordezten dituzten organo espezifikoetako kideak inskribatzeko eskabidea.

Artículo 6.– Solicitud de inscripción de las delegadas y los delegados de prevención de riesgos laborales y miembros de los órganos específicos que los sustituyan.

1.– Behin izendatuta gero, laneko arriskuak prebenitzeko ordezkariek eta horiek ordezten dituzten organo espezifikoetako kideek pertsonalki eskatu ahal izango dute Erregistroan inskribatzea; hartarako, izendapena egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko dute.

1.– Una vez hayan sido designadas las delegadas y los delegados de prevención u órganos específicos que, en su caso, los sustituyan, podrán solicitar personalmente su inscripción en el Registro adjuntando documento acreditativo de dicha designación.

2.– Halaber, izendatua izan den prebentzioko ordezkariak –aldez aurretik– berariaz eta idatziz emandako baimena (eskabideari erantsi beharrekoa) izanik, honako pertsona fisikoek edo juridikoek eskatu ahal izango dute Erregistroan inskribatuak izatea:

2.– Asimismo, previa autorización expresa y por escrito de la delegada o delegado de prevención designado, que deberá adjuntarse a la solicitud, también podrán instar su inscripción en el Registro las siguientes personas físicas o jurídicas:

a) Lantokiko edo enpresako langileen legezko ordezkariak.

a) Representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa o centro de trabajo.

b) Prebentzioko ordezkariek errepresentatzen dituzten sindikatuak.

b) Organizaciones sindicales a las que representen las delegadas y los delegados de prevención.

c) Prebentzioko ordezkariak parte direneko enpresen ordezkariak.

c) Representantes de la empresa a la que pertenezcan las y los delegados de prevención.

d) Sindikatuak.

d) Organizaciones sindicales.

3.– Eranskin gisa jasotako ereduarekin bat egin beharko da inskribatzeko eskabidea, zeinari aipatu dokumentazioa gehitu beharko zaion. Aipatu eskabidea eta dokumentazioa Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren lurralde ordezkaritzan aurkeztu beharko dira, zehazki, lantokia kokatua dagoenekoan.

3.– La solicitud de inscripción deberá realizarse según el modelo que se acompaña como anexo, acompañado de la documentación indicada. La solicitud y la documentación citadas serán presentadas en la Delegación Territorial del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del lugar en que radique el centro de trabajo.

7. artikulua.– Prebentzioko ordezkariak eta horiek ordezten dituzten organo espezifikoak inskribatzeko prozedurari doazkion instrukzioa egitea eta ebazpena ematea.

Artículo 7.– Instrucción y resolución del procedimiento de inscripción de las delegadas y los delegados de prevención y órganos específicos que los sustituyan.

1.– Hasiera emateko eskabideak ez baditu betetzen ezarritako baldintzak edo ez baditu beharrezko agiriak, interesdun pertsonari eskatuko zaio ezen, hamar egun balioduneko epean, akatsa zuzen dezala edo beharrezko dokumentuak aurkez ditzala; eta, halaber, jakinaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertu dela (aldez aurretik arrazoitutako ebazpena delarik).

1.– Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos establecidos, o no acompaña los documentos necesarios, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición previa resolución motivada.

2.– Lurralde-ordezkariak eman eta jakinaraziko du inskribatzeko prozeduraren ebazpena, hilabeteko epearen barruan, lurralde ordezkaritzak eskabide jaso duen egunetik hara zenbatuta. Epe hori igaro bada eta ez bada ebazpen adierazirik jakinarazi, eskaera onartu egin dela ulertuko da.

2.– La Delegación Territorial dictará y notificará la resolución del procedimiento de inscripción, en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la correspondiente Oficina Territorial. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud de inscripción se entenderá estimada.

3.– 6.2 artikuluarekin bat, inskripzioak eragiten dioen pertsonak barik legitimatutako beste pertsona batek sustatzen badu inskripzioa, inskripzioaren gaineko ebazpena biei jakinaraziko zaie.

3.– Cuando la inscripción sea promovida por persona legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2, distinta a la persona a la que afecte la inscripción, la resolución de inscripción se notificará a ambas.

8. artikulua.– Laneko arriskuak prebenitzeko ordezkariei eta horiek ordezten dituzten organo espezifikoetako kideei buruzko datu inskribatuetan diren aldaketak inskribatzeko prozedura..

Artículo 8.– Procedimiento de inscripción de las variaciones de los datos inscritos relativos a las delegadas y los delegados de prevención de riesgos laborales y órganos específicos que los sustituyan.

1.– Beherago zehaztutako kausak direla-eta, lantokian edo enpresan laneko arriskuak prebenitzeko ordezkari-kargua dutenetan edo horiek ordezten dituzten organo espezifikoetan aldaketarik jazotzen bada, 6. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan aipatu pertsona fisikoek edo juridikoek aldaketok komunikatu beharko dituzte, izendapen berriak egiten diren egunetik hara hilabeteko epearen barruan, betiere inskripzio berriak egiteko eta, kasua bada, ezeztapenak egiteko. Direlako kausak: ordezteak, errebokatzeak, dimisioak, agintaldiak amaitzea, edo beste edozein kausa, legez edo arauz aurreikusia. Eragiten dion prebentzioko ordezkariak ez badu egiten komunikazioa hori, idatziz eta berariaz emandako baimena izan beharko da.

1.– Cuando como consecuencia de sustituciones, revocaciones, dimisiones, extinciones de mandatos, o cualquier otro supuesto, previsto legal o reglamentariamente, se produzcan cambios en las personas que desempeñan el cargo de delegadas de prevención de riesgos laborales en el respectivo centro de trabajo o empresa, o en los órganos específicos que los sustituyan, las personas físicas o jurídicas citadas en el artículo 6.1 y 2 comunicarán los cambios producidos, en el plazo de un mes desde que se produzcan las nuevas designaciones, con la finalidad de proceder a las nuevas inscripciones y, en su caso, realizar las oportunas cancelaciones. Esta comunicación cuando no sea efectuada por la delegada o delegado de prevención afectado deberá contar con su autorización expresa y por escrito.

2.– Eranskinean jasotako ereduaren eta 6. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztu dokumentazioaren bitartez egin beharko da komunikazioa, Erregistroaren aurrean.

2.– La comunicación será efectuada ante el Registro mediante el modelo que se acompaña como anexo y la documentación señalada en el artículo 6.1 y 6.2 según proceda.

3.– Behin prozedura izapìdetuta, lurralde ordezkaritzak eman eta jakinaraziko du ebazpena, hilabeteko epearen barruan, Erregistroaren lurralde bulegoak komunikazioa jaso duen egunetik hara zenbatuta. Epe hori igaro bada eta ez bada ebazpen adierazirik jakinarazi, eskaera onartu egin dela ulertuko da.

3.– Tramitado el correspondiente procedimiento, la Delegación Territorial dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la comunicación haya tenido entrada en la Oficina Territorial del Registro. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada.

4.– Erregistroan inskribatutako datuei eragiten dien edozein aldaketa komunikatu egin beharko zaie datu haiek aipatu pertsona edo organoei, hain justu ere aldaketa jazotzen den egunetik harako hamabost egun balioduneko epearen barruan.

4.– Cualquier otra variación que afecte a los datos inscritos en el Registro, deberá ser comunicada por las personas u órganos a los que dichos datos se refieran, en el plazo de quince días hábiles desde que la variación tenga lugar.

9. artikulua.– Inskripzioak ofizioz indargabetzea.

Artículo 9.– Cancelación de oficio de las inscripciones.

1.– Lurralde ordezkaritzetan, Erregistroaren lurralde-bulegoek, administrazio-prozedura izapidetuta, Erregistroko idatzoharra ofizioz ezeztatu ahal izango dute, baldin eta inskripzioa egiteko oinarrizko baldintzak betetzen ez badira.

1.– Las Oficinas Territoriales del Registro en las Delegaciones Territoriales, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, podrán cancelar de oficio la anotación registral cuando se dejen de cumplir las condiciones que fundamentaron la inscripción.

2.– Inskripzioa egin zuen lurralde-bulegoak hasiko du ofizioz ezeztatzeko prozedura, hain justu ere 8. artikuluko 1. paragrafoan aipatu aldaketak inskribatzearen ondorioz, edo inskripzioa ezeztatzea dakarren edozein zirkunstantziaren berri jakitearen ondorioz.

2.– El procedimiento de cancelación de oficio se iniciará por la Oficina Territorial que practicó la inscripción, bien como consecuencia automática de la inscripción de las variaciones referidas en el párrafo 1 del artículo 8, bien cuando, por cualquier medio, haya tenido constancia de cualquier circunstancia que conlleve la cancelación de la inscripción.

3.– Ezeztapen-prozedura hartzeko erabakia jakinarazi beharko zaie lantokian edo enpresan laneko arriskuak prebenitzeko ordezkari gisa inskribatutakoei; eta jakinarazpen horretan honako hau jaso beharko da: Erregistroan jasota izanik, aurreko paragrafoan aurreikusi egon daitezkeen datuen zerrenda.

3.– El acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación se notificará a las personas que constan inscritas como delegadas de prevención de riesgos laborales en el correspondiente centro de trabajo o empresa y contendrá sucinta relación de los datos que obran en poder del Registro de los que puedan resultar que se hallan en la situación prevista en el párrafo anterior.

4.– Ezeztapen-prozedurak barne hartuko du entzunaldiaren izapidea, lantokiari edo enpresari eta horietako langileen ordezkaritza-organoei dagokiena.

4.– El procedimiento de cancelación incluirá un trámite de audiencia a la correspondiente empresa o centro de trabajo y a los órganos de representación del personal en aquéllos.

5.– Ezeztapen-prozeduraren gaineko ebazpen arrazoitua emango du lurralde-ordezkariak, sei hilabeteko epearen barruan, hasiera emateko erabakiaren egunetik hara zenbatuta; eta horretaz gaian, eraginpeko pertsonari edo organoari eta enpresari edo lantokiari jakinaraziko die ebazpen hori. Epe hori igaro bada eta ez bada ebazpen adierazirik jakinarazi, prozedura iraungi egingo da.

5.– La Delegada o el Delegado Territorial correspondiente dictará resolución motivada del procedimiento de cancelación en el plazo máximo de seis meses contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, y notificará esa resolución a la persona u órgano afectado y a la empresa o centro de trabajo correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

10. artikulua.– Erregistroaren publikotasuna.

Artículo 10.– Publicidad del Registro.

1.– Erregistroan jasotako datuen kontsulta egitea eta ziurtagiriak ematea honako hauentzako bakarrik izango da: interes legezkoa egiaztatzen duten pertsona fisikoak eta juridikoak, betiere bat etorriaz, bai Herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko 30/1992 Legearen 37. artikuluan aurreikusi zehaztapenekin, eta bai Datu Pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin ere.

1.– La expedición de certificaciones y la consulta de los datos obrantes en el Registro quedará limitada a aquellas personas, físicas o jurídicas, que acrediten un interés legítimo, en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2.– Aldian behin, Erregistroan egindako idazpenen zerrenda Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ikuskaritzari helarazi beharko zaio.

2.– Periódicamente se remitirá relación de los asientos registrales practicados a la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social.

11. artikulua.– Prozedurak elektronikoki izapidetzea.

Artículo 11.– Tramitación electrónica de los procedimientos.

Dekretu hau garatzeko arautegian, bertan erregulatutako prozeduren izapidetze elektronikorako era eta baldintzak arautuko dira, betiere komunikazioen intimitatea eta konfidentzialtasuna errespetatuaz, hain justu ere datuak babesteko arautegian ezarritako zehaztapenekin bat etorriaz eta bai informazioaren gizarteko zerbitzuei buruzkoan ezarritakoarekin ere.

En la normativa de desarrollo del presente Decreto se regulará la forma y condiciones para la tramitación electrónica de los procedimientos regulados en el mismo, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las comunicaciones, en los términos establecidos por la normativa de protección de datos, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuari.

Primera.– Se faculta al Consejero o Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabetera jarriko da indarrean dekretu hau.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental