Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2012ko urriaren 23a, asteartea

N.º 206, martes 23 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
4684
4684

214/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatzen dituena.

DECRETO 214/2012, de 16 de octubre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hiriko hondakin-uren tratamenduari buruzko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 91/271/EEE Zuzentarauak hainbat neurri finkatu ditu ur horiek hustu aurretik behar bezala tratatuko direla bermatzeko. Ondoren, zuzentarau hori aldatu zuen 1998ko otsailaren 27ko Kontseiluaren 98/15/EE Zuzentarauak, bere I. eranskinean ezarritako hainbat baldintzaren inguruan.

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, establece una serie de medidas con la finalidad de garantizar que dichas aguas sean tratadas correctamente antes de su vertido. Posteriormente, la Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, modificó la citada directiva en lo relativo a determinados requisitos establecidos en su anexo I.

Aipatu 91/271/EEE Zuzentarauaren 5.1 artikuluak xedatzen du estatuek ezarriko dituztela inguru kalteberak, II. eranskinean ezarritako irizpideen arabera. 91/271/EEE Zuzentarauaren 5.6 artikuluaren arabera, estatu kideek, gainera, inguru kalteberen izendapena aldizka berrikusten dela zainduko dute.

El artículo 5.1 de la citada Directiva 91/271/CEE, dispone que los estados determinaran las zonas sensibles según los criterios establecidos en el anexo II. De acuerdo con el artículo 5.6 de la Directiva 91/271/CEE, los estados miembros velarán, además, por que la designación de zonas sensibles se revise periódicamente.

Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplika dakizkiokeen arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Legegintzako Errege Dekretuak Zuzentarau hori gaineratu zuen barne-antolamenduan, eta horrela osatu egin zuen Urei buruzko legearen testu bategina onartu zuen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren V. tituluan eta Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legearen III. tituluan ezartzen den araubide juridikoa. Hartara, hiri-aglomerazio jakin batzuetan hondakin-urak bildu eta bideratzeko kolektore-sistemak izateko betebeharrak arautu, eta ur horiek ur kontinentaletara edo itsas uretara isuri baino lehen pasatuko dituzten tratamenduak finkatu ziren. Tratamendu horiek ezartzerakoan isurketak inguru kalteberetan edo ez hain kalteberetan egiten diren izango da kontuan.

El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporó al ordenamiento interno la mencionada directiva, complementando así el régimen jurídico establecido el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, regulando las obligaciones de disponer de un sistema de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales en determinadas aglomeraciones urbanas, y fijando los distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas, en función de si dichos vertidos se efectúan en zonas sensibles o menos sensibles.

Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplika dakizkiokeen arauak ezarri zituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuaren 7.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Estatuko Administrazio Orokorrak izendatuko ditu Autonomia Erkidego baten lurralde-esparrua gainditzen duten arro hidrografikoetako inguru kalteberak. Gainera, Autonomia Erkidegoek gainerako kasuetan egingo dute izendapena, eta itsas uretan hain «kalteberak ez diren inguruak» finkatuko dituzte.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.3 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, la declaración de zonas sensibles la realizará la Administración General del Estado cuando estén situadas en cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma. Así mismo, las Comunidades Autónomas efectuarán dicha declaración en los restantes casos y determinarán las «zonas menos sensibles» en las aguas marítimas.

Martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuaren bitartez garatu zen aipatu 11/1995 Errege Lege Dekretua, batetik, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzeko eta, bestetik, ur horiek bildu, araztu eta isurtzeari buruzko arauak osatzeko. Ondoren, urriaren 2ko 2116/1998 Errege Dekretuak 209/1996 Errege Dekretua aldatu zuen, I. eranskineko 2. laukian ezarritako hainbat baldintzari zegokionez.

Con la finalidad, por un lado, de establecer las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y, por otro, de completar las normas sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas, el mencionado Real Decreto-ley 11/1995, fue desarrollado mediante el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Posteriormente, el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, modificó el Real Decreto 509/1996, en lo relativo a determinados requisitos establecidos en su cuadro 2 del anexo I.

Goraxeago aipatutako martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuak bere 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, bere II. eranskineko I. eta II. ataletan ezarritako kasuren batean barne hartutako ur-masak «inguru kalteberak» eta «inguru ez hain kalteberak» izendatuko dira. Aurrekoarekin bat, Eusko Jaurlaritzako orduko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatu zituen, irailaren 7ko 168/2004 Dekretuaren bitartez (2004ko irailaren 15eko 177. zk.ko EHAA).

El precitado Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, contemplaba, en su artículo 7, la declaración de «zonas sensibles» y «zonas menos sensibles» para aquellas masas de agua incluidas dentro de alguno de los supuestos establecidos en los apartados I y II, de su anexo II. De acuerdo con lo anterior, el entonces Departamento de Ordenación y Medio Ambiente del Gobierno Vasco declaró, mediante el Decreto 168/2004, de 7 de septiembre, las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 177, 15 de septiembre de 2004).

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sail ezberdinen eginkizunak eta jarduketa-eremuak ezarri zituen maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuak, bere 14. artikuluan, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eginkizunak eta jarduketa-eremuak barne hartu zituen, eta horien artean, lurraldea eta itsasertza, ingurumena eta urak antolatzea.

Por otro lado, el Decreto 4/2009, de 8 de mayo, que determina las funciones y áreas de actuación de los distintos Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contempla en su artículo 14 las funciones y áreas de actuación del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Aguas y Pesca; entre ellas, la ordenación del territorio y del litoral, el medio ambiente y las aguas.

Orobat, Uraren Euskal Agentziak, Urei buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 1.b) artikulua betez sortutako eta sail horri atxikitako eskubide pribatuko erakunde publikoak, lege horretan aurreikusitako plangintza hidrologikoko tresnak egitea eta Babestutako Eremuen Erregistroa antolatu eta funtzionaraztea ditu bere eginkizunen artean. Horren 32. artikuluan ezarri legez, Babestutako Eremuen Erregistroan hiriko hondakin-uren tratamenduari buruzko arauak aplikatuz kaltebera izendatutako inguruak barne hartuta daude.

Asimismo, la Agencia Vasca del Agua, ente público de derecho privado creado en cumplimiento del artículo 1.b) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas y adscrito al citado departamento, tiene entre sus funciones la elaboración de los instrumentos de planificación hidrológica previstos en dicha ley, y la organización y funcionamiento del Registro de Zonas Protegidas. Tal y como se contempla en su artículo 32, dentro del Registro de Zonas Protegidas se incluyen las zonas declaradas sensibles, en aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

EAEko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatu zituen, irailaren 7ko 168/2004 Dekretuak, bere 3. artikuluan, egindako izendapenak dagoeneko bete den epean berrikusi beharko zirela aurreikusten zuen, eta beraz, agindu horren arabera jokatzea dagokio.

El Decreto 168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la CAPV preveía, en su artículo 3, la futura revisión de las declaraciones efectuadas, en un plazo que ya se ha cumplido, por lo que es preciso proceder de conformidad con este precepto.

2003/4/EE eta 2003/35/EE Zuzentarauak jasotzen dituen Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legean xedatutakoarekin bat, Jendaurrean jarri da Dekretua, hiritarrek bere izapidetzean egiazki eta eraginkortasunez esku har dezaten.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, a fin de promover una participación real y efectiva de la ciudadanía, en su tramitación, el Decreto ha sido sometido al trámite de exposición pública.

Azaldutako guztiagatik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretua garatu zuen martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoari jarriki proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe,

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre y previa la correspondiente deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko uretako eta erkidego barruko arroetako «inguru kalteberak» izendatzea du helburu Dekretu honek, betiere hiriko hondakin-uren tratamenduari aplika dakizkiokeen arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusten diren ondorioetarako –martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuak garatzen zuen Legegintzako Errege Dekretu hori–.

El presente Decreto tiene por objeto la declaración de zonas sensibles en las aguas del litoral y en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los efectos previstos en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, desarrollado por Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Honako termino hauek ezartzen dira dekretu honen ondorioetarako:

A los efectos del presente Decreto, se definen los siguientes términos:

1.– Hiriko hondakin-urak: etxeko hondakin-urak, edo horiek industriako hondakin-urekin edota eurien jariatze-urekin nahastuta.

1.– Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.

2.– Hiri-aglomerazioa: udalerri batek edo batzuek, edo horietako baten edo batzuen zati batzuek osatzen duten eremu geografikoa, betiere beren populazioagatik edo jarduera ekonomikoagatik bertan sortzen diren hondakin-urak bildu eta araztegi batera edo azken isurketa-puntura eraman behar badira.

2.– Aglomeración urbana: zona geográfica formada por uno o varios municipios, o por parte de uno o varios de ellos, que por su población o actividad económica constituya un foco de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una instalación de tratamiento o a un punto de vertido final.

3.– Biztanle-baliokidea: 5 eguneko oxigeno-eskari biokimikoko (OEB5) karga organiko biode­gradagarria –eguneko 60 g oxigeno–.

3.– Habitante-equivalente: la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 g de oxígeno por día.

4.– Inguru kaltebera: martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuaren II.I) eranskinean ezartzen diren irizpideekin espresuki izendatutako uretako eremua edo baliabidea.

4.– Zona sensible: medio o zona de aguas declaradas expresamente con los criterios establecido en el anexo II.I) del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

3. artikulua.– Izendapena.

Artículo 3.– Declaración.

1.– Dekretu honen eranskinean zerrendatzen diren eremuak izendatzen dira «inguru kaltebera».

1.– Se declaran como zonas sensibles las zonas que se relacionan en el anexo del presente Decreto.

2.– Inguru horien izendapena gehienez lau urteko epearen barruan berraztertu ahalko da, uren arloan eskumena duen Sailak aginduta.

2.– La declaración de las mencionadas zonas podrá revisarse por Orden del Departamento competente en materia de aguas, en el plazo máximo de cuatro años.

4. artikulua.– Eragindako aglomerazioetako isurketen tratamendu zorrotzagoak.

Artículo 4.– Tratamientos más rigurosos de los vertidos de las aglomeraciones afectadas.

1.– Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplika dakizkiokeen arauak ezarri zituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuaren 7. artikuluarekin bat, Uraren 200/60/EE Esparru Zuzentarauaren Ezarpenerako Estrategia Bateratuaren 23. gida-agiriaren («Eutrophication assessment in the context of european water policies») gomendioak jarriki, eta eragindako aglomerazioetan tratamendu osagarriz murriztu beharko den mantenugaia aintzat hartuta, ondorengoa hartu ahal izango da aintzakotzat:

1.– De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y, siguiendo las recomendaciones del documento guía 23 de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE («Eutrophication assessment in the context of european water policies»), en la consideración del nutriente que debe ser reducido mediante tratamiento adicional en las aglomeraciones afectadas, podrá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Urtegietara isurtzen duten ur-lasterretan, oro har, fosforoa ezabatu behar dela aurreikustea komeni da.

a) En los cursos de agua que desemboquen en embalses conviene prever, con carácter general, la eliminación de fósforo.

b) Ur gutxi elkartrukatzen duten estuario, badia eta bestelako itsas uretan, oro har, nitrogenoa ezabatu behar dela aurreikusi beharko da.

b) En los estuarios, bahías y otras aguas marítimas que tengan un intercambio de aguas escaso deberá preverse, con carácter general, la eliminación de nitrógeno.

2.– Isurketa-baimenetan baldintza zorrotzagoak ezarri ahal izango dira, ur hartzaileek indarrean dagoen araudian ezarritako ingurumen-kalitatearen arauak eta Mugarteko Plan Hidrologikoak ezarritako ingurumen-helburuak betetzen dituztela bermatzeko beharrezkoa denean.

2.– Las autorizaciones de vertidos podrán imponer requisitos más rigurosos cuando ello sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con las normas de calidad ambiental fijadas en la normativa vigente y con los objetivos medioambientales que establezca el Plan Hidrológico de la Demarcación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatzen dituen irailaren 7ko 168/2004 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Uren arloan eskumena duen Sailari baimena ematen zaio Dekretu honetan ezarritakoa aldatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak egiteko.

Primera.– Se autoriza a la Consejería competente en materia de aguas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la modificación de lo establecido en el presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik izango ditu ondorioak.

Segunda.– El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

214/2012 DEKRETUA, URRIAREN 16KOA ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 214/2012, DE 16 DE OCTUBRE
INGURU KALTEBERAK ETA PLANOAK
ZONAS SENSIBLES Y PLANOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental