Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 2012ko urriaren 22a, astelehena

N.º 205, lunes 22 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
4657
4657

208/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako medikamentu-gordailuei buruzkoa.

DECRETO 208/2012, de 16 de octubre, sobre depósitos de medicamentos en las instituciones penitenciarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Farmazia Antolamenduari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legeak, bere bosgarren xedapen gehigarrian, arautu zuen espetxeetako medikamentu-gordailuen erregelamendua.

La Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco habilitó, en su disposición adicional quinta, la regulación reglamentaria de los depósitos de medicamentos en los centros penitenciarios.

Bestalde, osagai eta produktu sanitarioen bermeei eta erabilpen arrazionalari buruzko uztailaren 26ko 29/2006 Legeak ahalbidetzen du, laugarren xedapen gehigarriaren bidez, espetxeek medikamentu-gordailuak izatea bertan espetxeratuak artatzeko. Horretarako, eskumena duen administrazioari baimena eskatzeko aukera ezartzen du, eta, medikamentu-gordailu horiek, Osasun Sistema Nazionalean dagoen hurbileneko ospitaleko baimendutako farmazia-zerbitzuetako farmazialari baten gainbegiratzepean eta kontrolpean egotea zehazten.

Por su parte, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios permite, a través de su disposición adicional cuarta, que los centros penitenciarios puedan mantener un depósito de medicamentos para la asistencia a las personas internas, estableciendo la posibilidad de que soliciten autorización para ello a la Administración competente y determinando que tales depósitos de medicamentos queden bajo la supervisión y control de una persona farmacéutica de los servicios farmacéuticos autorizados del hospital del Sistema Nacional de Salud más cercano.

Dekretu honen ondoreetarako, espetxeratuak artatzeko arreta farmazeutiko publikoari atxikitako baliabide eta egitekoen multzo gisa zehaztu da espetxeko medikamentu-gordailua deituko dugunaren egitura; horretarako Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espetxeetan burutu beharreko jarduerak antolatu eta ordenatu nahi dira dekretu honekin, hain zuzen, Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari ekainaren 14ko 894/2011 Errege Dekretuaren bidez eskualdatutako espetxeetako osasun-egitekoak.

Tras definir la estructura que denominaremos depósito de medicamentos del centro penitenciario, a los efectos de este Decreto, como un conjunto de medios y de funciones asociados a la atención farmacéutica pública que se presta a las personas internas en las respectivas instituciones penitenciarias, se trata con este Decreto de organizar y ordenar las actuaciones que al respecto deben desarrollarse en los centros penitenciarios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyas funciones de sanidad penitenciaria han sido traspasadas a la misma por la Administración del Estado mediante Real Decreto 894/2011, de 14 de junio.

Kontuan izan behar da testuinguru berezi bati buruz ari garela, izan ere, arauketagai diren medikamentu-gordailuak eskualdatutako zerbitzuetakoak izango dira; zerbitzuok Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoari atxiki zaizkie akordio transferentziala gure eremuan onartu zuen 140/2011 Dekretuaren bidez, eta, halaber, erreferentziako ospitaleko dagozkien farmazia-zerbitzuei ere atxiki zaizkie, Ente Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak xedatzen duenaren arabera. Horretarako, medikamentu-gordailuen egitekoak eta erreferentziako ospitaleen egitekoak zein izango diren zehazten da, eta Ente Publikoa gaitzen da, gerora, atxikipen hau antolatzeko, eta baita espetxeentzat sendagaiak eskuratzeko prozesua osatzeko ere, betiere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan aplikatzekoak diren kontratazio-arauen arabera.

Debe tenerse cuenta que nos referimos a un marco singular en la medida en que los depósitos de medicamentos objeto de regulación pertenecerán a los servicios transferidos que han sido adscritos al ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud por el Decreto 140/2011, que aprueba en nuestro ámbito el Acuerdo transferencial, y que asimismo han sido objeto de adscripción a los correspondientes servicios de farmacia hospitalaria de referencia, según haya dispuesto la Dirección General del ente público. Se detallan al efecto las funciones que realizarán los depósitos de medicamentos y las funciones de las que se responsabilizarán los hospitales de referencia, quedando habilitado el ente público para reorganizar en el futuro esta adscripción, así como para integrar el proceso de adquisición de medicamentos para los centros penitenciarios conforme a las normas de contratación aplicables en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Dekretu honen xedea, azken finean, medikamentu-gordailu horiek arautzea da, honako hauek zehaztuz: baimen-araubidea, eskakizun tekniko eta materialak, lokalek izan beharreko azaleraren banaketa edo izan beharreko tresnak, baita eska dakizkiekeen giza baliabideak ere; hori dena, biztanleei ematen zaizkien zerbitzuetan gutxieneko kalitate- eta segurtasun-mailak bermatzeko.

El presente Decreto en definitiva tiene por objeto regular dichos depósitos de medicamentos, precisando el régimen de autorizaciones a que deben someterse, los requisitos técnicos y materiales, la distribución de la superficie o el utillaje del que han de disponer en sus locales, así como los medios humanos exigibles a los mismos, todo ello a fin de garantizar a la ciudadanía unos niveles básicos de calidad y seguridad en los servicios que se prestan.

Azaldutako guztiagatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Farmazia Antolamenduari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen bosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin, Osasun eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 16ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe,

Por todo lo expuesto, en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la citada Ley 11/1994, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan dauden erregimen arrunteko espetxeetan medikamentu-gordailuak arautzea da.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los depósitos de medicamentos en los establecimientos penitenciarios de régimen ordinario ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Horretarako, espetxeetako medikamentu-gordailutzat hartuko da bertako asistentzia sanitarioko zerbitzuetako baliabide materialen eta giza baliabideen multzoa, farmazia-zerbitzuei dagozkien egitekoak eta jarduerak burutzen dituztenak; horiek dekretu honetan eta zerbitzu horien antolamendua eta jarduna arautzeko gainerako araudian definitzen dira.

2.– A estos efectos, se entiende por depósito de medicamentos de los centros penitenciarios el conjunto de medios materiales y humanos pertenecientes a los servicios de asistencia sanitaria de los mismos que se dediquen a las funciones y actividades propias de los servicios farmacéuticos, según vienen definidas en el presente Decreto y en la demás normativa correspondiente por la que se regula la ordenación y actividad de dichos servicios.

2. artikulua.– Kontrolpeko jarduerak.

Artículo 2.– Actividades sometidas a control.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espetxe guztiek izango dute medikamentu-gordailu baimendua, osasun-sisteman barne hartutako espetxeetako osasun-zerbitzuena izango dena eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoan zehazten den eremuan erreferentziako ospitale publikoko ospitale farmazia-zerbitzuei atxikia egongo dena, ospitaleko farmazia-zerbitzu horretako farmazialari baten gainbegiratzepean eta kontrolpean, berari dagozkion egiteko eta jarduerak burutuz.

1.– Todos los centros penitenciarios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispondrán de un depósito de medicamentos autorizado, que pertenecerá a los servicios de sanidad penitenciaria integrados en el sistema sanitario y que estará adscrito a un servicio de farmacia hospitalaria del hospital público de referencia que se determine en el ámbito del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, quedando bajo la supervisión y control de la persona farmacéutica responsable de dicho servicio de farmacia hospitalaria en el ejercicio de las funciones y actividades que le corresponden.

2.– Dekretu honetan ezarri bezala, medikamentu-gordailu bakoitza sortzeko eta martxan ezartzeko, baimena eskatu beharko da.

2.– Deberá solicitarse una autorización de creación y funcionamiento de cada depósito de medicamentos en los términos establecidos en este Decreto.

3.– Halaber, baimendutako gordailu batean aldaketarik egin nahi izanez gero, aldez aurretik jakinarazi beharko da, dekretu honetan xedatutakoaren arabera.

3.– Así mismo, los cambios y las modificaciones que pretendan llevarse a cabo en un depósito autorizado, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, estarán sometidos al régimen de comunicación previa.

3. artikulua.– Medikamentu-gordailuen berariazko egitekoak eta jarduerak.

Artículo 3.– Funciones y actividades propias de los depósitos de medicamentos.

1.– Dekretu honetan aipatu espetxeetako medikamentu-gordailuek, instalazioen barnean medikamentuak arrazionalki erabiltzen direla bermatzeko, bi zeregin hauek izango dituzte gutxienez:

1.– Los depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios a que se refiere este Decreto, con el objeto de garantizar un uso racional de los medicamentos dentro de sus instalaciones, deberán realizar como mínimo las siguientes funciones:

a) Espetxeratuek behar dituzten medikamentuak hautatzeko diziplina anitzeko prozesuan parte hartzea, betiere medikamentu horien eraginkortasuna, segurtasuna, kalitatea eta kostua irizpidetzat harturik.

a) Participar en el proceso multidisciplinar de selección de los medicamentos precisos para las personas internas del centro penitenciario, bajo criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste de los mismos.

b) Espetxean erabiliak izateko medikamentuak behar bezala jaso, biltegiratu, gorde, zaindu eta banatzen direla bermatzea.

b) Garantizar la correcta recepción, almacenamiento, conservación, cobertura de las necesidades, custodia y dispensación de los medicamentos para ser aplicados dentro del centro penitenciario.

c) Sorgorgarriei eta psikotropikoei edo kontrol berezia eskatzen duen edozein sendagairi buruzko legeria betetzen dela zaintzea.

c) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre estupefacientes y psicótropos o sobre cualquier medicamento que requiera un control especial.

d) Espetxean medikamentuak banatzeko sistema arrazional, eraginkor eta segurua ezartzea.

d) Establecer un sistema racional, eficaz y seguro de distribución de medicamentos dentro del centro penitenciario.

e) Espetxeko mediku-kontsultategietako, erizaintza-unitateetako edo botika-kutxetako medikamentuak zaindu eta kontrolatzea.

e) Vigilar y controlar los medicamentos de los consultorios médicos, unidades de enfermería o botiquines existentes en el centro penitenciario.

f) Gordailua atxikita dagoen erreferentziako ospitaleko farmazia-zerbitzuarekin lankidetzan jardutea, espetxearekin zerikusia duen jarduera orotan.

f) Colaborar con el servicio de farmacia del hospital de referencia al que se encuentra adscrito el depósito en cuantas actividades se lleven a cabo en relación con la Institución Penitenciaria.

g) Osasun publikoko programetan kolaboratu eta laguntzea.

g) Colaborar y participar en programas de salud pública.

h) Medikamentuen erabilera eta kontrola hobetzea eragin dezaketen bestelako jarduerak burutzea, espetxeko profesional sanitario guztien arteko protokolo- eta lankidetza-estrategien bidez.

h) Realizar cuantas otras funciones puedan redundar en un mejor uso y control de los medicamentos, mediante protocolos y estrategias de colaboración entre todas y todos los profesionales sanitarios de la Institución Penitenciaria.

2.– Espetxeko medikamentu-gordailuaren antolakuntzak eta funtzionamenduak ahalbidetu egingo du medikamentuak urteko egun guztietan 24 orduz eskuratu ahal izatea. Gordailuaren farmazialari arduraduna ez badago edo medikamentu-gordailua itxia badago, espetxeko osasun-zentroko mediku arduraduna izango da gordailua erabiltzeko ardura izango duena.

2.– La organización y el funcionamiento del depósito de medicamentos del centro penitenciario deberá permitir la disponibilidad de medicamentos las 24 horas de todos los días del año. En ausencia de la persona farmacéutica responsable del depósito o cuando el depósito de medicamentos esté cerrado, la persona responsable médica del centro de salud penitenciario será la responsable de su utilización.

3.– Egitekoak zuzen betetzeko, beharrezko diren lan-prozedura edo -protokoloak egongo dira beti, idatziz, eta arau hauek hartuko dira kontuan bereizki:

3.– Para el correcto desarrollo de las funciones, en todo caso se procurará la disponibilidad de los procedimientos o protocolos de trabajo escritos que resulten necesarios, observándose en particular las siguientes normas:

a) Espetxeak banatzeko medikamentu-eskaera oro idatziz egingo du agindua ematen duen profesionalak, medikamentuok paziente norbanakoarentzat zein kontsultategientzat, unitateentzat edo botika-kutxentzat izan.

a) Toda petición de medicamentos, tanto para persona paciente individualizada como para los consultorios, unidades o botiquines distribuidos por el centro penitenciario, se realizará por escrito por parte de la persona profesional prescriptora.

b) Medikamentu-gordailutik ateratzen den medikamentu oro –izan ireki gabeko ontziak zein banakako dosiak– zehazki identifikatua eta etiketatua egongo da.

b) Toda la medicación que salga del depósito de medicamentos, tanto en su envase intacto como en dosis unitarias, irá perfectamente identificado y etiquetado.

c) Idatziz ezarriko da mediku-kontsultategi, erizaintza-unitate edo botika-kutxa bakoitzak zer medikamentu izan behar duen.

c) Se establecerá por escrito el stock de medicación de que debe disponer cada consultorio médico, unidad de enfermería o botiquín.

4.– Espetxeetako medikamentu-gordailuak Euskal Autonomia Erkidegoko Farmazia Antolamenduari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 3.1 artikuluan xedatutako arreta farmazeutikoko zerbitzutzat hartuko dira, ondorio guztietarako, eta, beraz, arreta farmazeutikoari buruz unean-unean indarrean den arautegia osorik aplikatuko zaie, dekretu honetan jasotzen diren berezitasunekin.

4.– Los depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios mantendrán, a todos los efectos, la consideración de servicios de atención farmacéutica prevista en el artículo 3.1 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco, por lo que les será de aplicación en su totalidad la normativa sobre atención farmacéutica que se encuentre vigente en cada momento, con las peculiaridades que se recogen en el presente Decreto.

4. artikulua.– Medikamentu-gordailu bakoitza atxikita dagoen ospitaleko farmazia-zerbitzuaren egitekoak eta jarduerak, gordailuarekin zerikusia dutenak.

Artículo 4.– Funciones y actividades del servicio de farmacia hospitalaria al que se adscribe cada depósito de medicamentos en relación con el mismo.

Espetxeko medikamentu-gordailu bakoitza atxikita dagoen ospitaleko farmazia-zerbitzuari dagokio berau gainbegiratzea eta kontrolatzea, zeinak egiteko hauek betez burutuko baitira:

Al servicio de farmacia hospitalaria del hospital público al que se adscribe el depósito de medicamentos del centro penitenciario le corresponde su supervisión y control, que se realizará a través del desempeño de las siguientes funciones:

a) Era orokor eta planifikatzailean, espetxeratuek behar dituzten medikamentuak hautatzeko diziplina anitzeko prozesuan aldez aurretik parte hartzea, medikamentu-gordailuan aplikatzekoak diren eraginkortasuna, segurtasuna, kalitatea eta kostua irizpideak programatuz.

a) Participar con carácter previo, de un modo general y planificador, en el proceso multidisciplinar de selección de los medicamentos precisos para las personas internas del centro penitenciario, programando los criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste que serán aplicados en el depósito de medicamentos.

b) Gordailurako medikamentuen eskuratzeari, haien kalitateari, haien beharrizanak estaltzeari eta hornidurari dagokion ardura teknikoa bermatzea eta bere gain hartzea.

b) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, cobertura de necesidades y suministro de medicamentos al depósito.

c) Beharrezko diren formula magistralak eta bulego-prestakinak lantzea.

c) Elaborar las fórmulas magistrales y preparados oficinales que sean necesarios.

d) Euren konplexutasuna dela eta, ospitaleko farmazia-zerbitzu batek burutu beharreko bestelako egitekoak betetzea.

d) Realizar cuantas otras funciones que por su complejidad deban ser abordadas por un servicio de farmacia hospitalaria.

5. artikulua.– Medikamentu-gordailuei atxikitako giza baliabideak.

Artículo 5.– Medios humanos adscritos a los depósitos de medicamentos.

1.– Dekretu honetan aipatu espetxeetako medikamentu-gordailu bakoitzak farmazialari profesional bat gutxienez izan beharko du, eta bertan burutuko diren egitekoen arduradun izango da bera; bere presentziaren eta jardun profesionalaren bidez, dekretu honen 3. artikuluan zerrendatutako egitekoak betetzen direla bermatu beharko da.

1.– Cada depósito de medicamentos de los centros penitenciarios a que se refiere este Decreto deberá contar con la actuación profesional de al menos una persona farmacéutica, que será responsable de las funciones que se lleven a cabo en el mismo y cuya presencia y actuación profesional deberá garantizar el cumplimiento de las funciones enumeradas en el artículo 3 de este Decreto.

2.– Medikamentu-gordailuaren ardura duen farmazialari profesionalaren presentziak eta jardun profesionalak lanerako disponibilitatea esan nahi, eta honako dedikazio hau izango du: 500 preso baino gehiago dituen espetxeko medikamentu-gordailurako, asteko 20 orduko lanaldia gutxienez, eta, 500 preso baino gutxiago dituen espetxeko medikamentu-gordailurako, asteko 10 orduko lanaldia gutxienez.

2.– La presencia y actuación profesional de la persona farmacéutica responsable del depósito de medicamentos exigirá su disponibilidad laboral con una dedicación que en ningún caso será inferior a una jornada de 20 horas semanales para el depósito de medicamentos de aquellos centros penitenciarios con más de 500 personas reclusas y en ningún caso será inferior a 10 horas semanales para los centros penitenciarios con menos de 500 personas reclusas.

Dagozkion arauekin bat, atxikita dagoen ospitaleko farmazia-zerbitzuko plantillan barne hartuta egongo da medikamentu-gordailuaren arduradunaren lanpostua.

Conforme a las normas que correspondan, el puesto de responsable del depósito de medicamentos estará integrado en la plantilla del servicio de farmacia del hospital al que se encuentre adscrito.

3.– Espetxeko medikamentu-gordailuaren ardura duen farmazialaria eta bertan zerbitzua eskaintzen duten gainontzeko farmazialari profesionalak indarreko legerian xedatutako bateraezintasunen araubideari atxikiak egongo dira.

3.– La persona farmacéutica responsable del depósito de medicamentos del centro penitenciario y cuantas otras personas profesionales farmacéuticas que presten sus servicios en el mismo, estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto por la legislación vigente.

4.– Medikamentu-gordailuaren ardura duen farmazialariak bere ardura partekatuko du gordailua atxikita dagoen erreferentziako ospitale publikoko farmazia-zerbitzuko farmazialari arduradunarekin, ospitaleko farmazia-zerbitzu horretako farmazialariaren gainbegiratze- eta kontrol-egitekoei dagokienez.

4.– La persona farmacéutica responsable del depósito compartirá su responsabilidad además con la persona farmacéutica responsable del servicio de farmacia del hospital público de referencia al que se encuentre adscrito el depósito, en relación con las funciones de supervisión y control que le corresponden a dicho servicio de farmacia hospitalaria.

Gordailuaren ardura duen farmazialaria presente ez dagoenean, horretarako ezarritako idatzizko prozedura eta protokoloen arabera banatuko dira medikamentuak.

La dispensación de medicamentos cuando la persona farmacéutica responsable del depósito no estuviese presente se deberá realizar conforme con los procedimientos y protocolos escritos que se elaboren al efecto.

5.– Agindutako egitekoak ongi betetzeko, halaber, medikamentu-gordailua egoki iritzitako pertsonal sanitarioz, administratiboz eta urgazlez hornituko da, eta haien jardun-bolumenaren araberako baliabideak ezarriko zaizkie.

5.– Para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas, se deberá dotar asimismo al depósito de medicamentos del personal sanitario, administrativo y subalterno que se determine adecuado, asignando recursos propios de acuerdo a su volumen de actividad.

6. artikulua.– Medikamentu-gordailuen eskakizun teknikoak eta kokapenari dagozkionak.

Artículo 6.– Requisitos técnicos y de localización de los depósitos de medicamentos.

1.– Baimentzen diren espetxeetako medikamentu-gordailuek kokapen egokia izan beharko dute, espetxeetako gainerako osasun-zerbitzuekin komunikazio ona izatea ahalbidetzeko.

1.– Los depósitos de medicamentos de centros penitenciarios que se autoricen deberán tener una localización adecuada que ofrezca una buena comunicación con el resto de los servicios de sanidad penitenciaria.

2.– Halaber, agindutako egitekoak eta jardunak burutzeko azalera egokia izan beharko dute, eta jardun-bolumenera eta espetxeratu-kopurura egokitzen dena.

2.– Así mismo, deberán disponer de una superficie apropiada que permita el desarrollo de las funciones y actividades encomendadas, y que se adecue al volumen de actividad y número de personas internas.

3.– Ondoko arlo hauek izango ditu:

3.– Contará con las siguientes áreas:

a) Administrazio- eta kudeaketa-arloa, dagokion agirien artxiboa egingo da bertan.

a) Área administrativa y de gestión, en la que se realizará el archivo de la documentación que corresponda.

b) Medikamentuak jasotzeko, berrikusteko eta biltegiratzeko arloa.

b) Área de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos.

c) Pazienteko banan-banako medikazioa prestatzeko arloa, medikazioa banatzeko gunea izan ahal izango dena; honek ez du esan nahi mediku-kontsultategirik, erizaintza-unitaterik edo botika-kutxarik egongo ez denik, izan ere, hauek ere banaketa gune baitira, edo farmazialari arduraduna bertaratzen diren guneak, informatzeko, arreta farmakoterapeutikoa eskaintzeko edo pazienteari banan-banako arreta ematea onartzen duten beharrak asetzeko, indarreko segurtasunaren esparruan.

c) Área de preparación de medicación por persona paciente individualizada, que podrá constituir la zona de dispensación de la medicación, sin perjuicio de la existencia de consultorios médicos, unidades de enfermería o botiquines, que constituyan asimismo puntos de dispensación, o a los que en su caso se desplace el o la responsable farmacéutica, con finalidades de información, seguimiento farmacoterapéutico o para satisfacer necesidades que admitan atención individualizada al o a la paciente, dentro del marco de seguridad vigente.

4.– Medikamentu-gordailuak ekipamendu teknikoa eta teknologikoa eta bere egitekoak eta jarduerak burutzeko beharrezko materiala izan beharko du, eta hauek izango ditu gutxienez: altzariak, kutxa gotorra edo segurtasun-armairua, hozkailua eta behar besteko bibliografia edo informazio-iturriak. Batez ere, pazienteko banan-banako medikazioa prestatzeko guneak laneko azalera bat izan beharko du gutxienez, eta ur-ontziak (ur hotza eta beroa), material leunekoa eta gogorra, atzera ezineko sifoiduna.

4.– El depósito de medicamentos deberá estar dotado del equipamiento técnico y tecnológico y material necesario para realizar las funciones y actividades que le son propias y que comprenderá como mínimo: mobiliario, caja fuerte o armario de seguridad, nevera y bibliografía o fuentes de información suficientes. En particular, la zona de preparación de medicación por paciente individualizado o individualizada deberá contar como mínimo con una superficie de trabajo suficiente y con una pila con agua fría y caliente, de material liso y resistente, provista de un sifón anti-retorno.

7. artikulua.– Medikamentu-gordailuen kontrol-prozedurak.

Artículo 7.– Procedimientos de control de los depósitos de medicamentos.

1.– Espetxe bateko medikamentu-gordailua sortzeko eta martxan ezartzeko baimena emateko prozedura idazki baten bidez abiatuko da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zerbitzu sanitarioak antolatzeko zuzendaritzaren eskariz, zeinari atxikia egongo baita espetxeko osasun-zerbitzu interesduna.

1.– El procedimiento de autorización de creación y funcionamiento de un depósito de medicamentos en un centro penitenciario se iniciará por medio de escrito, a instancia de la Dirección de la organización de servicios sanitarios del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud en la que se encuentra adscrito el servicio de sanidad penitenciaria interesado.

2.– Idazkia, Osasun eta Kontsumo Sailean farmaziaren esparruan eskumena duen zuzendaritzari helaraziko zaio, zeinari baitagokio farmazia-antolamenduko baimen administratibo-sanitarioak ebazteko eskumena.

2.– El escrito se dirigirá a la Dirección competente en materia de farmacia del Departamento de Sanidad y Consumo, a la que corresponde la competencia para resolver sobre las autorizaciones administrativo-sanitarias en materia de ordenación farmacéutica.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko dagokion zuzendaritzak agiri hauek igorri beharko ditu aipatu eskabide-idazkiarekin batera:

3.– El escrito de solicitud referido deberá acompañarse, por la Dirección correspondiente de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de la siguiente documentación:

a) Medikamentu-gordailuaren kokapen-planoa espetxe barnean.

a) Plano de ubicación del depósito de medicamentos dentro del centro penitenciario.

b) Medikamentu-gordailuaren beraren planoa edo krokisa, bere azalera eta banaketa adierazita.

b) Plano o croquis del propio depósito de medicamentos, indicando su superficie y distribución.

c) Lan-plana edo memoria teknikoa.

c) Plan de trabajo o memoria técnica.

d) Medikamentu-gordailuarentzat lan egingo duten langileen organigrama.

d) Organigrama del personal que trabajará para el depósito de medicamentos.

e) Medikamentu-gordailuaren altzarien, tresnen, ekipamenduaren inbentarioa.

e) Inventario de mobiliario, utillaje y equipamiento del depósito de medicamentos.

f) Medikamentu-gordailuaren farmazialari arduradunari dagokionez: titulazioaren eta eskatutako bestelako baldintza profesionalen egiaztagiriak, bere egoeraren gaineko erantzukizunpeko adierazpena, bateraezintasun-araubidearekin bat.

f) En cuanto a la persona farmacéutica responsable del depósito de medicamentos: certificación de su titulación y demás requisitos profesionales exigibles, así como declaración responsable de su situación acorde con el régimen de incompatibilidades.

g) Espetxeko Zuzendaritzaren adostasuna egiaztatzen duen agiria.

g) Documento acreditativo de la conformidad prestada por la Dirección del centro penitenciario.

4.– Aurkeztutako agiriak ikusirik, Osasun eta Kontsumo Saileko ikuskaritzako zerbitzu eskudunek baldintza teknikoak eta kokapenari dagozkionak egiaztatuko dituzte, eta adostasun-akta emango dute, hala behar bada. Jarraian, aipatu sailean farmaziaren esparruan eskumena duen zuzendaritzako titularrak ebazpena emango du, hiru hilabeteko epean, medikamentu-gordailua sortzeko eta martxan ezartzeko baimena emateko edo ukatzeko.

4.– A la vista de la documentación presentada, los servicios del Departamento de Sanidad y Consumo competentes para la inspección, procederán a comprobar las condiciones técnicas y de localización, levantando acta de conformidad si es el caso. A continuación, por la persona titular de la Dirección competente en materia de farmacia del citado Departamento se dictará Resolución, en el plazo máximo de tres meses, para otorgar o denegar la autorización de creación y funcionamiento del depósito de medicamentos.

5.– Baimendutako medikamentu-gordailuaren jarduna abian jartzeko, ebazpena izan beharko du, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren esparruan, eta, ebazpen horren bidez, erreferentziako ospitale publiko batean ospitaleko farmazia-zerbitzuari atxikiko zaio, eta bere gainbegiratzepean eta kontrolpean egongo da.

5.– El depósito de medicamentos autorizado requerirá para el inicio de su actividad la correspondiente Resolución, en el ámbito del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se le adscriba al servicio de farmacia hospitalaria de un hospital público de referencia, quedando bajo su supervisión y control.

6.– Espetxe bateko medikamentu-gordailu baten baimenak bost urteko indarraldia izango du gehienez, eta, epe hori igarota, titularrak berritzea eskatu beharko du, baimena eman zeneko jatorriko baldintzak bere horretan dirautela dioen adierazpena erantsiz.

6.– La autorización de un depósito de medicamentos de centro penitenciario tendrá una vigencia máxima de cinco años, transcurridos los cuales la persona titular deberá solicitar su renovación, acompañando en su caso declaración de que subsisten las condiciones originarias que fundamentaron su otorgamiento.

7.– Halaber, farmaziaren esparruan eskumena duen zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zerbitzu sanitarioak antolatzeko zuzendaritzaren idazki bidez –zeinaren menpe baitago espetxeko medikamentu-gordailua–, jarraian deskribatutako aldaketa kasuak gertatzen direnean:

7.– Así mismo, deberá producirse una comunicación previa a la Dirección competente en materia de farmacia, mediante escrito de la Dirección de la organización de servicios del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud a la que pertenece el depósito de medicamentos del centro penitenciario, en los casos de cambios o modificaciones que se describen como sigue:

a) Espetxeko medikamentu-gordailuaren ardura duen farmazialaria aldatzen denean, aldez aurretiko jakinarazpenari artikulu honen 3. atalean aipatutako profesional berriari buruzko dokumentazioa erantsiko zaio.

a) Cuando cambie la persona profesional farmacéutica responsable del depósito de medicamentos, acompañando a la comunicación previa la documentación referida al respecto en el apartado 3 de este artículo correspondiente a la nueva persona profesional.

b) Medikamentu-gordailuaren eskakizun teknikoei eta kokapenekoei nabarmen eragiten dieten lekualdaketengatik, lanengatik edo antzeko zirkunstantziengatik aldaketak gertatzen direnean, aldez aurretiko jakinarazpenari artikulu honen 3. atalean aipatutako medikamentu-gordailuaren kokapen edo konfigurazio berriari buruzko dokumentazioa erantsiko zaio.

b) Cuando se produzcan modificaciones por traslados, obras o circunstancias similares, que afecten de un modo relevante a los requisitos técnicos y de localización del depósito de medicamentos, acompañando a la comunicación previa la documentación referida al respecto en el apartado 3 de este artículo correspondiente a la nueva ubicación o configuración del depósito de medicamentos.

8.– Artikulu honetan ezarritako kontrol-prozedurak direla-eta ematen diren ebazpenek, halaber, ofizioz edo titular interesdunak eskatuta, espetxeko medikamentu-gordailuaren prebentzio-neurriak edo behin-behineko itxiera agindu ahal izango dute, behar beste denboraz, egoera ezberdinen arabera, arreta farmazeutikoan duen eraginaren neutraltasuna bermatzeko, eta, egoera horietan, gordailua atxikita dagoen erreferentziako farmazia-zerbitzuak aldi baterako bere gain hartu ahal izan dezan, espetxean, zerbitzu publikoa ematea. Kasu hauetan, medikamentu-gordailuaren baimenerako oinarri gisa erabili ziren baldintzak eta eskakizunak bete direla ikuskaritza-bisitaren bidez egiaztatu eta gero berrekingo zaio.

8.– Las Resoluciones que se dicten con ocasión de los procedimientos de control que se establecen en este artículo podrán disponer, así mismo, de oficio o a instancia de la persona titular interesada, las medidas preventivas o el cierre temporal del depósito de medicamentos del centro penitenciario por el tiempo que sea preciso para garantizar, en función de las diversas situaciones, la neutralidad de su incidencia en la atención farmacéutica, y de modo que en tales situaciones pueda asumir temporalmente la prestación del servicio público en el centro penitenciario la farmacia hospitalaria de referencia a la que se encuentra adscrito el depósito. En estos casos la reanudación se producirá tras comprobar, mediante visita de inspección, que se han cumplido las condiciones y requisitos que sirvieron de base para la autorización del depósito de medicamentos.

9.– Medikamentu-gordailuak bere jarduna amaitzea nahi denean, farmaziaren esparruan eskumena duen zuzendaritzari jakinaraziko zaio; jakinarazpena jaso izanaren berri berehala emango du honek, eta beharrezko neurriak hartuko ditu espetxean arreta farmazeutikoa ematen jarraituko dela segurtatzeko. Aurretik itxitako espetxeko medikamentu-gordailu baten jardunari berrekiteko, baimena berriz eskatu beharko da, dekretu honen arabera.

9.– Cuando se pretenda que el depósito de medicamentos finalice su actividad, se comunicará previamente a la Dirección competente en materia de farmacia, que acusará recibo inmediato de la comunicación y adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad de la prestación de la atención farmacéutica en el centro penitenciario. La reanudación de la actividad de un depósito de medicamentos de centro penitenciario previamente cerrado requerirá una nueva solicitud de autorización conforme al presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko zerbitzuek –zeinetan atxikiak baitaude Euskal Autonomia Erkidegoari 140/2011 Dekretuaren arabera eskualdatu zitzaizkion espetxeko osasun-zerbitzuak– hiru hilabeteko epea izango dute espetxeko medikamentu-gordailuaren baimena eskatzeko, dekretu hau indarrean sartzen denetik.

Primera.– Las organizaciones de servicios del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud en las que se encuentren adscritos los servicios de sanidad penitenciaria transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco conforme al Decreto 140/2011, dispondrán de un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar la solicitud de autorización del depósito de medicamentos del centro penitenciario.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa ahalduntzen da baimendutako espetxeetako medikamentu-gordailuak egoki iritzitako sare publikoko erreferentziako ospitaleko dagokion farmazia-zerbitzuari atxikitzeko. Halaber, Ente Publikoa ahaldundua gelditzen da espetxeetarako medikamentuak eskuratzeko prozesuak osatzeko, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan aplikatzekoak diren arauen arabera.

Segunda.– Se faculta al ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud para realizar en cada caso la adscripción de los depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios autorizados al respectivo servicio de farmacia del hospital de la red pública de referencia que considere oportuno. Así mismo, queda facultado el ente público para integrar los procesos de adquisición de medicamentos para los centros penitenciarios conforme a las normas de contratación aplicables en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Sanidad y Consumo,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental