Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 2012ko urriaren 18a, osteguna

N.º 203, jueves 18 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
4594
4594

197/2012 DEKRETUA, urriaren 9koa, Arabako Bergizarteratze Institutua (IRSE-EBI) Gasteizko (Araba) elkartea onura publikokoa dela aitortzeko dena.

DECRETO 197/2012, de 9 de octubre, por el que se reconoce como de utilidad pública a la Asociación Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE-EBI), de Vitoria-Gasteiz (Álava).

Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 42. artikuluak honela dio: Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteak herri-onurakotzat aitortu ahal izango dira, baldin eta elkarteok, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-, altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte.

El artículo 42 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi establece que podrán ser reconocidas como de utilidad pública, las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, que contribuyan mediante el desarrollo de sus actividades, a la consecución del interés general o del bien común realizando de manera significativa los valores de generosidad, altruismo, solidaridad y pluralismo.

Lege horren babesean, Gasteizko Arabako Bergizarteratze Institutua elkarteak aitorpen hori eman dakiola eskatu du, bere ustez onura publikoko erakundea dela aitortzea merezi duelako, egiten duen lanagatik.

A su amparo, la Asociación Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE-EBI) ha solicitado la declaración mencionada, por entender que las actividades que desarrolla la hacen merecedora del reconocimiento como entidad de utilidad pública.

Elkartea A/585/1987 erregistro-zenbakia zuela inskribatu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, Lehendakaritza, Justizia eta Autonomia Garapeneko Sailaren Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren 1987ko ekainaren 12ko Ebazpenari jarraikiz.

La Asociación fue inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco con el número de registro A/585/1987, en virtud de la Resolución dictada por la Secretaría General Técnica del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, de 12 de junio de 1987.

Elkarteak Arabako Lurralde Historikoaren eremuan garatzen du bere jarduera.

El ámbito territorial en el que desarrolla sus funciones comprende el Territorio Histórico de Álava.

7/2007 Legearen 45.2 artikuluan agindutakoarekin bat etorriaz, herri-onurako aitorpena Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako dekretu baten bidez egingo da. Dekretu-proposamena kasuan kasuko sailek –gaiaren arabera– eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute, eta azken sail horrek izapidetuko ditu bai prozedura, bai bertan sor daitezkeen auzi guztiak. Manu hori betez, behar den espedientea izapidetu da.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de la citada Ley 7/2007, la declaración de utilidad pública se realizará mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos que corresponda en función de la materia y, en todo caso, del departamento competente en materia de justicia, el cual tramitará el procedimiento y dirimirá cuantas cuestiones pudieran surgir en él. En cumplimiento de dicho mandato, se ha instruido el oportuno expediente.

Ondorioz, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 9an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de las Consejeras de Interior, Justicia y Administración Pública, y de Empleo y Asuntos Sociales, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 9 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Arabako Bergizarteratze Institutua (IRSE-EBI) Gasteizko elkartea, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean A/585/1987 zenbakiarekin inskribatuta dagoena, onura publikokoa dela aitortzea, bere jardueraren bidez interes orokorraren alde egiten duela uste baita.

Artículo único.– Declarar de utilidad pública a la Asociación Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE-EBI), de Vitoria-Gasteiz (Álava), inscrita con el número de registro A/585/1987 en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, por considerar que contribuye a la promoción del interés general mediante el desarrollo de sus actividades.

Horrekin batera, aitorpen horri dagozkion eskubideak aitortzen zaizkio, hain zuzen ere, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 43. artikuluan jasota daudenak.

Asimismo, se le reconocen los derechos inherentes a esta declaración previstos en el artículo 43 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental