Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

171. zk., 2012ko irailaren 3a, astelehena

N.º 171, lunes 3 de septiembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
3962
3962

112/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena.

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2008ko otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren helburua da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartzea, prebentzioa, berrerabilera, birziklapena eta beste balorizazio-modu batzuk -ordena horretan- sustatzeko, ezabatze-lanetara bideratutako gaiek tratamendu egokia jasoko dutela ziurtatuz, eta, hala, eraikuntza-jarduera modu jasangarrian egin dadin lagunduz.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación, reciban un tratamiento adecuado, y de este modo contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

Onartutako errege-dekretuak oinarrizko izaera du, eta bere artikuluetan, besteak beste, gai hauek arautzen ditu: eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketan parte hartzen duten pertsona fisiko edo juridiko guztiei dagozkien betebeharrak, eta, orobat, administrazio publiko eskudunek arauaren helburuak betearazteko egin beharreko ekintzak.

El Real Decreto aprobado, que tiene carácter básico, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las obligaciones que corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos de construcción y demolición además de las actuaciones que, en aras a garantizar los objetivos de la norma, deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes.

Hala, 105/2008 Errege Dekretuak, 2008ko otsailaren 1ekoak, ezartzen du autonomia-erkidegoek onartutako berariazko legediak duela gai horri loturiko zenbait alderdi arautzeko eginkizuna. Hala da, esate baterako, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko jarduerei buruzko arauak edo erregulazioak ezartzen dituen obligazioak betearaztea ahalbidetzeko fidantza bat eratu dadin eskatzeko aukera.

En este sentido el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que determinados aspectos de la materia deben ser regulados por la legislación específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas. Así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de exigir la constitución de una fianza que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone la norma o la regulación de las actividades de valorización y eliminación de los residuos de construcción y demolición.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko 3/1998 Lege Orokorrak, 1998ko otsailaren 27koak, 71. artikuluan, arau bidez ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena duela hondakinak ekoizteko eta kudeatzeko jardueretarako berariazko baimen-araubideak ezartzeko.

Por su parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, establece, en su artículo 71 que la Comunidad Autónoma del País Vasco, reglamentariamente, podrá establecer regímenes de autorización específicos para las distintas actividades de producción y/o gestión de residuos.

Horren ondorioz, dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazioari buruzko helburuak betearazten laguntzen duten alderdi guztiak arautzeaz gainera, errege-dekretuak autonomia-erkidegoen esku uzten dituen alderdi guztiak ere arautzen ditu.

En consecuencia, el Decreto norma todos aquellos aspectos cuya regulación el Real Decreto delega en las Comunidades Autónomas junto con aquellos otros que faciliten el cumplimiento de los objetivos sobre valorización de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretuaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartzea, eta, besteak beste, eraikuntza jasangarria garatzen laguntzea, zeinak, eraikinen kalitatea eta funtzionaltasuna kaltetu gabe, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak sortzea prebenitzen baitu, nabarmen.

El Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contribuyendo, entre otros aspectos, al desarrollo de la edificación sostenible que, sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los edificios, previene de forma significativa la generación de los residuos de construcción y demolición.

Adierazitako helburuak lortzeko, obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta -materialen jabe diren eta haiek ekoizten dituzten pertsonek bete beharreko baldintzak ezartzen dira dekretuan. Ekoizleari ezartzen zaizkion betebeharren artean, hau da nabarmenena: obraren proiektuan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterketa bat gehitu behar du nahitaez.

A fin de alcanzar los fines señalados en el Decreto se establecen los requisitos que deberán cumplir las personas productoras y las poseedoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor. Entre las obligaciones que se imponen a la persona productora destaca la obligación de incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición.

Bestalde, jabeak behartuta daude hondakinen kudeaketari buruzko azterketaren alderdiak jasotzen dituen eta hura behar bezala gauzatzeko arduraduna nor den zehazten duen plan bat aurkeztera.

Las personas poseedoras, por su parte, estarán obligadas a presentar un plan que recoja los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos así como la determinación de la persona responsable de su correcta ejecución.

Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar bezala kudeatuko direla bermatzeko, ekoizleak bere gain fidantza bat hartzeko betebeharra arautzen da, obra-lizentzia lortzeko kontrol-mekanismo gisa.

Se regula la obligación de constituir, por parte de la persona productora, una fianza como mecanismo de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor.

Azkenik, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko jarduerak arautzen ditu dekretuak. Jarduerok egiteko, eskatuko da ingurumen-organoak aldez aurretik baimena ematea.

Por último, el Decreto regula las actividades de valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición para cuyo desarrollo se requerirá autorización previa del órgano ambiental.

Horrenbestez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. eta 22. artikuluetan aurreikusten diren izapideak egin ondoren, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak aldez aurretik 2012(e)ko ekainaren 26an eginiko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, realizados los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de junio de 2012.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua eta xedeak.

Artículo 1.– Objeto y fines.

1.– Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartzea, hurrengo paragrafoan adierazten diren xedeak lortzeko.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de alcanzar los fines que se señalan en el apartado siguiente.

2.– Hauek dira dekretu honen xedeak:

2.– Son fines del presente Decreto los siguientes:

– Ingurumen-kondizio seguruetan, eraikuntza- eta eraispen-materialen berrerabilpena sustatzea.

– Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de construcción y demolición.

– Ingurumen-kondizio seguruetan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen birziklapena eta beste balorizazio-modu batzuk -ordena horretan- sustatzea.

– Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras.

– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ezabapena minimizatzea.

– Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición.

– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ezabapen egokia bermatzea.

– Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición.

– Eraikuntza jasangarria garatzen laguntzea, eraikinen kalitatea eta funtzionaltasuna kaltetu gabe.

– Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los edificios.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Hondakin-kontuei buruzko oinarrizko araudian jasotako definizioez gainera, definizio hauek zehazten dira, dekretu honen ondorioetarako:

Además de las definiciones contempladas en la normativa básica en materia de residuos, a efectos del presente Decreto se entenderá por:

 • Eraikuntza- edo eraispen-lanak. Honako hauetan datzan jarduera:
 • Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

1.– Ondasun higiezin bat hala nola eraikin bat, errepide bat, portu bat, aireportu bat, trenbide bat, ubide bat, urtegi bat, kirol- edo aisia-instalazio bat eta, orobat, ingeniaritza zibileko antzeko beste edozein azpiegitura eraikitzea, birgaitzea, konpontzea, eraberritzea edo eraistea.

1.– La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

2.– Lurraren edo lur-azpiaren forma edo funtsa aldatzen duten lanak egitea hala nola hondeaketak, injekzioak, urbanizazioak edo antzeko beste batzuk, salbu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/21/EE Direktiba, 2006ko martxoaren 15ekoa, erauzketa-industrien hondakinen kudeaketari buruzkoa, aplikatu behar zaien jarduerak.

2.– La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

Obraren zatitzat joko da hari zerbitzu esklusiboa ematen dion instalazio oro, baldin eta obrako lanak egin bitartean edo amaitzean muntatzen eta desmuntatzen bada; adibidez: birrinketa-instalazioak; hormigoia, legar-zementua edo lurzoru-zementua fabrikatzeko instalazioak; hormigoizko aurrefabrikatuak egiteko instalazioak; nahasketa bituminosoak fabrikatzeko instalazioak; enkofratuak fabrikatzeko tailerrak; armadura-lantegiak; materialen biltegiak eta obrako hondakinen biltegiak; eta obrako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak tratatzeko instalazioak.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo; plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; plantas de prefabricados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres de fabricación de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

 • Obra txikia: etxe partikular baten, denda baten, bulego baten edo zerbitzuen sektoreko higiezin baten eraikuntza- edo eraispen-lana, teknika errazekoa, eraikuntza-garrantzi txikikoa eta garrantzi ekonomiko txikikoa, erabilera komuneko instalazioen bolumena eta erabilera edota etxebizitza- eta lokal-kopurua aldatzen ez duena, eta profesional tituludunen proiektu sinaturik behar ez duena.
 • Obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por personas profesionales tituladas.
 • Obra handia: aurreko ataleko definizioan sartzen ez diren eraikuntza- eta eraispen-lanak dira.
 • Obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la definición del apartado anterior.
 • Poluituak egon litezkeen eraikinak eta instalazioak: lurzorua polui lezakeen jardueraren bat lurzoru poluituei buruzko araudiak jasotzen duen adieran garatu den eraikinak edo instalazioak. Lurzorua polui lezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten dituzten edo jasan izan dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruen inbentarioan egon daitezke edo ez eraikin horiek jasaten dituzten kokalekuak.
 • Edificios o instalaciones potencialmente contaminados: aquellos edificios o instalaciones en los cuales se ha desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo de acuerdo con lo que entiende por tal la normativa sobre suelos contaminados. Los emplazamientos que soporten dichos edificios podrán estar o no incluidos en el inventario de suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
 • Eraikuntza eta eraispen-hondakinak: eraikuntza eta eraispen-lanetan sortzen den eta hondakinak arautzeko araudian «hondakina» zehazteko ematen den definizioarekin bat datorren edozein substantzia edo objektu.
 • Residuos de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de «residuo» incluida en la normativa reguladora de los residuos se genera en una obra de construcción y demolición.
 • Eraikuntza eta eraispen-materialak: eraikuntza edo eraispen-lanetan sortzen den eta hondakina ez den edozein substantzia edo objektu, zeina, praktika profesional arrunterako egiten zaizkion aldaketez gainera, beste inolako aldaketarik jaso gabe erabiltzen baita.
 • Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de la práctica profesional normal.
 • Eraikuntza eta eraispen-hondakinen ekoizlea:
 • Persona productora de residuos de construcción y demolición:

1.– Eraikuntza- edo eraispen-lan batean hirigintza-lizentziaren pertsona fisiko edo juridiko titularra; hirigintza-lizentziarik behar ez duten obretan, eraikuntza- edo eraispen-lana egingo den higiezinaren pertsona fisiko edo juridiko titularra hartuko da hondakinaren ekoizletza.

1.– La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de persona productora del residuo la persona física o jurídica titular del inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2.– Hondakinen izaeran edo konposizioan aldaketaren bat eragiten duten tratamendu- edo nahasketa-lanak (edo beste mota batzuetakoak) egiten dituen pertsona fisiko edo juridiko titularra.

2.– La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3.– Europar Batasuneko edozein estatutan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak inportatzen edo erosten dituen pertsona.

3.– La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

h) Eraikuntza eta eraispen-hondakinen jabe den pertsona: bere eskuetan eraikuntza eta eraispen-hondakinak dituen eta hondakinen kudeatzailea ez den pertsona fisikoa edo juridikoa. Kasu guztietan, hondakinen jabe den pertsonatzat hartuko da eraikuntza edo eraispen-lanak egiten dituen pertsona fisiko edo juridiko oro, hala nola eraikitzaileak, azpikontratatzaileak edo langile autonomoak. Kasu guztietan, besteren kontura lan egiten dutenak ez dira eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe diren pertsonatzat hartuko.

 • Persona poseedora de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de persona gestora de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de persona poseedora la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como la o el constructor, subcontratistas o trabajadoras y trabajadores autónomos. En todo caso no tendrán la consideración de persona poseedora de residuos de construcción y demolición quienes trabajen por cuenta ajena.

i) Instalazio mugikorra: tratatu beharreko hondakina dagoen lekura joateko muntatzen edo eramaten den eta toki horretan modu iraunkorrean ez dagoen instalazio bat da obra zehatz baterako baita.

 • Planta móvil: aquella instalación que se monta o traslada para acercarse al residuo que se pretende tratar y no tiene carácter de permanencia en el lugar, puesto que se encuentra vinculada a una obra concreta.

j) Tokiko eskumeneko garbigunea: tokiko titulartasun publikoko instalazioak dira, etxeko hondakin jakin batzuk uzteko, bereizteko eta biltegiratzeko. Hondakin horiek, ondoren, tratamendu-instalazioetara eramaten dira, haien kudeaketa egokia bermatzeko eta, hala, balorizazioa optimizatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan, garbigune izenez gainera, hondakinen edukiontzi alternatibo (HEA) ere erabiltzen da kontzeptu hori adierazteko.

 • Punto limpio de competencia local: instalaciones de titularidad pública local en las que se depositan, segregan y almacenan determinados residuos domésticos para su posterior traslado a plantas de tratamiento a fin de garantizar su correcta gestión, optimizando la valorización. Responden también a este concepto denominaciones tales como garbigune o deposito alternativo de residuos (DAR) utilizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Aurreko artikuluan definitutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta materialei aplikatuko zaie dekretu hau.

1.– El presente Decreto es de aplicación a los residuos y a los materiales de construcción y demolición que se encuentran definidos en el artículo anterior.

2.– Dekretu honen aplikazio-eremutik salbuetsita daude honako jarduera hauetan sortutako hondakinak: prospekzioak, erauzketak, baliabide mineralen tratamendua edo biltegiratzea, eta, orobat, 975/2009 Errege Dekretuak, 2009ko ekainaren 12koak, erauzketa-industrien hondakinak kudeatu eta meategietako jarduerak eragindako tokiak babestu eta birgaitzeari buruzkoak, araututako harrobien ustiapena, gure ordenamenduari Europako Erkidegoko arauak gehitzen dizkion Europako Erkidegoko edo estatuko beste arau batek lehendik arautzen dituen alderdiei dagokienez.

2.– Este Decreto no será de aplicación a los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en los aspectos ya regulados por otra norma comunitaria o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento normas comunitarias.

3.– Halaber, arau honen aplikazio-eremutik salbuetsita daude, hargatik eragotzi gabe aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera ezarritako betebeharrak, azaleko uren azpian birkokatutako jalkinak, eginkizun hauek dituztenean: ura eta bide nabigagarriak kudeatzea, uholdeak prebenitzea edo uholdeen eta lehorteen ondorioak arintzea, edo lurrazal berriak sortzea. Horretarako, frogatu behar da jalkin horiek ez direla arriskutsuak.

3.– Sin perjuicio de las obligaciones impuestas en virtud de la normativa específica aplicable, se excluirán del ámbito de aplicación de esta norma los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos son no peligrosos.

4.– Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak erregulatuko du betelan bateko eraikuntza- edo eraispen-lanetan sortutako lurren eta arroken kudeaketa.

4.– La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno se regulará por lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

4. artikulua.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta -materialak ekoizten dituzten pertsonen betebeharrak.

Artículo 4.– Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor.

Dekretu honek «obra handi» deritzen obretan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta -materialak ekoizten dituzten pertsonek, hondakinei buruzko legediak agindutako baldintzez gainera, betebehar hauek dituzte:

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, las personas productoras de residuos de construcción y demolición procedentes de una obra calificada como «obra mayor» por este Decreto, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1.– Hirigintza-lizentzien eraginpeko obren kasuan:

1.– En el caso de obras sometidas a licencia urbanística:

a) Incluir en los proyectos básico y de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que en cada caso se señala en el anexo I a este Decreto. Dicho estudio junto con el proyecto básico o de ejecución de la obra, acompañará a la solicitud de licencia urbanística que se presente por la persona productora de los residuos ante el Ayuntamiento del término municipal en el cual vaya a ser realizada dicha obra.

 • Obraren oinarrizko proiektuan eta gauzatze-proiektuan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta materialen kudeaketari buruzko azterketa bat sartzea. Dekretu honen I. eranskinean adierazten den gutxieneko edukia izan behar du azterketa horrek. Hondakinen ekoizleak obra egingo den udalerriko udalari aurkeztu beharreko hirigintza-lizentziaren eskaerarekin batera aurkeztuko da azterketa hori, oinarrizko proiektuarekin edo lan-proiektuarekin batera.

Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa pertsona eskudun batek sinatu behar du, eta dagokion elkargo profesionalaren oniritzia jaso behar du.

El estudio de gestión de residuos deberá estar firmado por una persona profesional competente y visado por el Colegio profesional correspondiente.

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

 • Lurzoru poluituei buruzko araudian ezarritakoaren arabera lurzorua polui lezakeen jardueraren bat izan duen eraikin edo instalazio bat eraistea baldin badakar hondakinak sortzen dituen jarduerak, azterketa gehigarri bat aurkeztu behar da, dekretu honen II. eranskinean ezarritako edukiarekin. Erakunde akreditatuek egin ahal izango dute azterketa hori, lurzorua ez poluitzeko eta poluitutakoa garbitzeko araudian ezarritakoaren arabera.

Kasu horietan, eraikuntza- edo eraispen-lan baten sustatzaileak, aldez aurretik, azterketa gehigarri horren egokitasunari buruzko txosten bat eman diezaion eskatuko dio Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Txosten hori, hala dagokionean, Udalari aurkeztuko zaio, hirigintza-lizentzia lortzeko. Gehienez hilabeteko epean igorri behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik bidaltzen ez bada.

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio adicional. Dicho informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la licencia urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

Dena den, ingurumen-organoak txostena bidaltzeak edo ez bidaltzeak ez du salbuesten lurzoruaren kalitate-adierazpena eskuratzetik, adierazpen hori derrigorrezkoa izanez gero; lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatzen da adierazpen hori.

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados en los términos recogidos en este Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

 • Obretan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak dekretu honetan –eta, bereziki, hondakinak kudeatzeko azterketan– jasotako baldintzetan kudeatu direla frogatzen duen dokumentazioa izatea. Urte natural bakoitzari dagokion dokumentazioa hurrengo bost urteetan gorde behar da.

d) Constituir, en los términos previstos en este Decreto, la fianza que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

 • Obrako eraikuntza- eta eraispen-hondakinei loturiko baldintzak beteko direla bermatzeko fidantza ezartzea, dekretu honetan ezarritako baldintzetan.

e) Presentar ante el Ayuntamiento el informe final de la gestión de residuos y materiales de construcción y demolición con el contenido y alcance que se señala en el artículo 6 y en el anexo III de este Decreto.

 • Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta -materialen kudeaketari buruzko azken txostena aurkeztu behar da Udalean, dekretu honen 6. artikuluan eta III. eranskinean jasotako edukiarekin eta helmenarekin.

f) En su caso, hacer constar en el Libro del Edificio los materiales secundarios obtenidos mediante la valorización de residuos que hayan sido utilizados en la obra, especificando sus cantidades.

 • Hala badagokio, obran erabili diren hondakinen balorizazioaren bidez eskuratutako bigarren mailako materialak jaso eta haien kantitateak zehaztu behar dira Eraikinaren Liburuan.

2.– Hirigintza-lizentziarik behar ez duten obren kasuan:

2.– En el caso de obras que no requieren licencia urbanística:

a) Obraren oinarrizko proiektuan eta gauzatze-proiektuan hondakinen eta eraikuntza- eta eraispen-materialen kudeaketari buruzko azterketa bat sartzea. Dekretu honen I. eranskinean adierazten den gutxieneko edukia izan behar du azterketa horrek. Hondakinaren ekoizlea administrazio publikoa denean, dagokion bulego teknikoak ikuskatu behar du hondakinen kudeaketari buruzko azterketa.

a) Incluir en los proyectos básico y de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que en cada caso se señala en el anexo I a este Decreto. Cuando la persona productora del residuo sea la Administración Pública el estudio de gestión de residuos deberá estar supervisado por la Oficina Técnica correspondiente.

b) Lurzoru poluituei buruzko araudian ezarritakoaren arabera lurzorua polui lezakeen jardueraren bat izan duen eraikin bat eraistea baldin badakar hondakinak sortzen dituen jarduerak, azterketa gehigarri bat aurkeztu behar da, dekretu honen II. eranskinean ezarritako edukiarekin. Erakunde akreditatuek egin ahal izango dute azterketa hori, lurzorua ez poluitzeko eta poluitutakoa garbitzeko araudian ezarritakoaren arabera.

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Kasu horietan, azterketa gehigarri horren egokitasuna ebaluatzeko txosten bat emango dio Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ekoizleari. Gehienez hilabeteko epean igorri behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik bidaltzen ez bada.

En estos casos, el productor recabará del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe en el que evalúe la suficiencia del estudio adicional. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

Dena den, ingurumen-organoak txostena bidaltzeak edo ez bidaltzeak ez du salbuesten lurzoruaren kalitate-adierazpena eskuratzetik, adierazpen hori derrigorrezkoa izanez gero; lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatzen da adierazpen hori.

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.

c) Obretan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak dekretu honetan -eta, bereziki, hondakinak kudeatzeko azterketan- jasotako baldintzetan kudeatu direla frogatzen duen dokumentazioa izatea. Urte natural bakoitzari dagokion dokumentazioa hurrengo bost urteetan gorde behar da.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados en los términos recogidos en este Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

d) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta materialen kudeaketari buruzko azken txostena egin behar da, dekretu honen 6. artikuluan eta III. eranskinean jasotako edukiarekin eta helmenarekin.

d) Elaborar el informe final de la gestión de residuos y materiales de construcción y demolición con el contenido y alcance que se señala en el artículo 6 y en el anexo III de este Decreto.

e) Hala badagokio, obran erabili diren hondakinen balorizazioaren bidez eskuratutako bigarren mailako materialak jaso eta haien kantitateak zehaztu behar dira Eraikinaren Liburuan.

e) En su caso, hacer constar en el Libro del Edificio los materiales secundarios obtenidos mediante la valorización de residuos que hayan sido utilizados en la obra, especificando sus cantidades.

5. artikulua.– Fidantza.

Artículo 5.– Fianza.

1.– Hirigintza-lizentziak emateko baldintza gisa, obra handietan sortutako eraikuntza eta eraispen-hondakinak behar bezala kudeatuko direla bermatzeko fidantza bat eratzea aginduko dute udalek.

1.– Los Ayuntamientos exigirán la constitución de una fianza para garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor como condición para la obtención de las licencias urbanísticas que otorguen.

2.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketaren kostuan oinarrituko da fidantzaren zenbatekoaren kalkulua -aurreko artikuluko a) letran aipatzen den azterketan zehaztuko da kostu hori-, eta haren % 120 izango da.

2.– El cálculo del importe de la fianza estará basado en el coste de la gestión de residuos de construcción y demolición que se detallará en el estudio al que hace referencia el apartado a) del artículo anterior y representará el 120% de dicho coste.

Obra egitean hondakin gutxiago sortzen dituzten materialak erabiltzen badira edo eraikuntza jasangarriko baldintzak betetzen badira, hondakinak kudeatzeko kostuaren % 60 izango da fidantzaren zenbatekoa. Baldintza horiek betetzen diren jakiteko, hondakinen kudeaketari buruzko azterketaren datuak egokiak direla egiaztatzea ahalbidetzen duten proiektuaren ezaugarriak aztertuko dira.

El cálculo del importe de la fianza representará el 60% del coste de la gestión de los residuos en el supuesto de que en la ejecución de la obra se utilicen materiales que generen menos residuos o se trate de supuestos de edificación sostenible. A fin de comprobar estos extremos se analizarán las características del proyecto que permitan comprobar que los datos del estudio de gestión de residuos son adecuados.

3.– Fidantza eskudirutan, zor publikoko baloreetan, abal bidez, kauzio-aseguruko kontratu bidez edo legez egin daitekeen beste edozein modutan eman daiteke, eta hirigintza-lizentzia emateko ardura duen udal-organoaren esku utziko da.

3.– La fianza, que podrá constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval, mediante contrato de seguro de caución o cualquier otra forma válida en derecho, se pondrá a disposición del órgano municipal encargado de la concesión de la licencia urbanística.

4.– Behartutako pertsonak aldez aurretik hala eskatuta eta obran sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatutakoan (dokumentuen bitartez, hurrengo artikuluan ezartzen denari jarraikiz) bakarrik bueltatuko da fidantza. Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen ez bada, fidantza jartzen duen entitateak aukera izango du hondakinak behar bezala kudeatzeko beharrezko jarduerak egiteko -modu subsidiarioan-, eta hori ezingo balitz, udalerrian ingurumena hobetzeko jarduerak egiteko bideratu lezake fidantzaren dirua, hargatik eragotzi gabe hondakinei buruzko araudian ezarritako zehapen-araubidea aplikatzea.

4.– La devolución de la fianza sólo se producirá previa solicitud de la persona obligada y tras la acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra de acuerdo con lo que se establece en el artículo siguiente. En caso de no acreditarse la adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa de Residuos, la entidad depositaria de la fianza, podrá ejecutar subsidiariamente las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los mismos y, si ello no fuera posible, destinar el importe de la fianza a la realización de actuaciones de mejora ambiental en el municipio.

5.– EMAS sistemari (ingurumena kudeatzeko eta ikuskatzeko Europako Erkidegoko sistemari) atxikitako erakundeen erregistroan erregistratuta daudenak salbuetsita daude artikulu honek ezartzen duen fidantza ordaintzetik.

5.– Quienes estén inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentos de prestar la fianza exigida conforme a este artículo.

6. artikulua.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak behar bezala kudeatu direla egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de la correcta gestión de los residuos y de los materiales de construcción procedentes de obra mayor.

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari jarraikiz egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen iragankor bakarrean ezartzen dena.

1.– A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados en la obra mayor la persona productora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo III de este Decreto, y que deberá ser verificado por una entidad independiente acreditada por el órgano ambiental, sin perjuicio de lo que se establece en la Disposición Transitoria Única.

EMAS sistemari (ingurumena kudeatzeko eta ikuskatzeko Europako Erkidegoko sistemari) atxikitako erakundeen erregistroan erregistratuta dauden erakundeek ez dute egin beharko aurreko zenbakian adierazitako kanpo-egiaztapena.

Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentas de la verificación externa señalada en el apartado anterior.

2.– En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, el informe final señalado en el apartado anterior podrá ser elaborado por las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de suelos contaminados.

 • – Lurzoru poluituei buruzko araudian ezarritakoaren arabera lurzorua polui lezakeen jardueraren bat izan duen eraikin bat eraistea baldin badakar hondakinak sortzen dituen jarduerak, lurzoru poluituei buruzko araudian ezarritakoaren arabera akreditaturiko entitateek egin ahalko dute aurreko zenbakian adierazitako azken txostena.

Kasu horietan, azken txostenaren egokitasuna ebaluatzeko txosten bat emango dio Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lizentzia eskatu zaion udalari. Gehienez hilabeteko epean igorri behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik bidaltzen ez bada.

En estos casos, el Ayuntamiento al cual se haya solicitado la licencia recabará del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe en el que evalúe la suficiencia del informe final. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

3.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

3.– El informe final al que hace referencia en los apartados anteriores deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

 • Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz.
 • Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecución de un relleno, deberá presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizándolo o copia de la autorización del órgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
 • Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten ziurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona baimendu titularrek egindakoak.
 • Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.
 • Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena.
 • Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de construcción y demolición utilizados in situ.

7. artikulua.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta -materialen jabe diren pertsonen betebeharrak.

Artículo 7.– Obligaciones de las personas poseedoras de residuos y de materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor.

1.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei buruzko estatuko araudiak ezarritako betebeharrez gainera, eraikuntza- edo eraispen-lanak egiten dituen pertsona fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta –materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan horretan.

1.– Además de las obligaciones previstas en la normativa del Estado sobre residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos y materiales de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

Hondakinen kudeaketari buruzko azterketaren alderdiak xehatuko ditu planak, eta lanak behar bezala egiteko arduraduna nor den ere zehaztuko du. Zuzendaritza fakultatiboak onartutakoan eta jabeak ontzat emandakoan, plana obraren kontratu-dokumentuen zati izatera pasatuko da.

El plan detallará los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos y definirá la persona responsable de su correcta ejecución. Una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, el plan pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen eta -materialen jabe den pertsonak, haiek in situ erabili behar ez dituenean edota obran bertan balorizazio bidez kudeatu behar ez dituenean, hondakinen kudeatzaile bati eman behar dizkio, ahal dela berrerabiltzeko, birziklatzeko edo beste balorizazio-modu batzuetan erabiltzeko edo borondatezko akordio sektorial batean parte izateko -ordena horretan-.

2.– La persona poseedora de los residuos y materiales de construcción y demolición, cuando no proceda a utilizarlos in situ o a gestionarlos mediante valorización en la misma obra, estará obligada a entregarlos a una persona gestora de residuos para que se destinen preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización o a participar en un acuerdo voluntario sectorial.

3.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe den pertsonak hondakinok kudeatzaile bati ematen dizkionean, entregatze-dokumentu frogagarri bat egingo da, eta, dokumentuan, honako hauek zehaztuko dira, gutxienez: hondakinen jabe den pertsonaren eta ekoizlearen identifikazioa, jatorrizko obra eta, hala badagokio, obraren lizentzia-zenbakia, hondakin-kantitatea (tonatan edo metro kubikotan adierazia, edo, ahal denean, bietan), emandako hondakin-mota (kodifikatua, 2002ko otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduaren arabera argitaratutako Europako Hondakin Zerrendan edo haren ordezko arau batean oinarrituz), eta helmugako lanak kudeatuko dituen pertsonaren identifikazioa.

3.– La entrega de los residuos de construcción y demolición a una persona gestora por parte de la persona poseedora habrá de constar en un documento fehaciente en el que figure, al menos, la identificación de la persona poseedora y de la persona productora, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad de residuos expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación de la persona gestora de las operaciones de destino.

4.– Hondakinen jabe den pertsona behartuta dago hondakinak bere eskuetan dauden bitartean higiene- eta segurtasun-egoera egokian izatera, eta, orobat, ondoren balorizatzea edo ezabatzea eragotzi edo zaildu lezaketen frakzio hautatuak nahas daitezen saihestera. Horretarako, bilketa-parke bat izango du, behar bezala egokitutako edukiontzi edo ontziekin, zeinak itxita edo estalita egon behar baitute, lanorduetatik kanpo bederen.

4.– La persona poseedora de los residuos estará obligada, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. A tal fin dispondrá de un parque de acopios con contenedores o envases debidamente acondicionados que deberán permanecer cerrados o cubiertos al menos fuera del horario de trabajo.

5.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe den pertsona behartuta dago dagozkion kudeaketa-gastuak ordaintzera eta ekoizleari 6. artikuluan aipatutako hondakinen kudeaketaren ziurtagiriak eta gainerako egiaztagiriak ematera; orobat, behartuta dago urte natural bakoitzari dagokion dokumentazioa hurrengo bost urteetan gordetzera.

5.– La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligada a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la persona productora los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el artículo 6, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

6.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe diren pertsonek artxibo fisiko edo telematiko bat izango dute. Artxiboan, datu hauek jasoko dira, ordena kronologikoan: egindako lanetan sortutako hondakinen kantitatea, izaera, jatorria, helmuga eta tratamendu-metodoa. Hala dagokionean, garraiobidea eta bilketa-maiztasuna ere jasoko dira.

6.– Las personas poseedoras de residuos de construcción y demolición dispondrán de un archivo físico o telemático, donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos generados en las obras que ejecuten. Cuando proceda se inscribirá también el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

Artxibo kronologikoan, hondakinen ekoizpen- eta kudeaketa-lanen akreditazio dokumentaleko informazioa sartu behar da.

En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos.

Gutxienez hiru urtean eduki behar da informazioa artxibatuta.

Se guardará la información archivada durante, al menos, 3 años.

8. artikulua.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak bereiztea.

Artículo 8.– Segregación de residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor.

1.– Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak frakzio hauetan bereizi behar dira, baldin eta frakzio bakoitzari dagokion kantitateak, banan-banan harturik, obra osorako sortzea aurreikusten diren kantitate hauek gainditzen baditu, Europako Hondakin Zerrendako kodifikazioari jarraikiz:

1.– Los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse en las siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos:

 • Hormigoia (EHZ 170101): 10 t.
 • Hormigón (LER 170101): 10 t.
 • Adreiluak (EHZ 170102), teilak eta zeramikazko materialak (EHZ 170103): 10 t.
 • Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103): 10 t.
 • Metala (EHZ 1704; metalaren arabera, azken bi digituak hautatu behar dira): kasu guztietan.
 • Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en función del metal de que se trate): en todos los casos.
 • Zura (EHZ 170201): kasu guztietan.
 • Madera (LER 170201): en todos los casos.
 • Beira (EHZ 170202): 0,25 t.
 • Vidrio (LER 170202): 0,25 t.
 • Plastikoa (EHZ 170203): kasu guztietan.
 • Plástico (LER 170203): en todos los casos.
 • Papera eta kartoia (EHZ 200101): 0,25 t.
 • Papel y cartón (LER 200101): 0,25 t.
 • Sabai aizunen igeltsua, moldurak eta panelak (EHZ 170802): kasu guztietan.
 • Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802): en todos los casos.

2.– Arriskutsutzat jotzen diren hondakinak (hala nola amiantoa, PCBak edo harrikatz–mundrunak) gainerako hondakinetatik bereizi behar dira, hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimendutako pertsona batek tratamendu egokia eman diezaien.

2.– Los residuos que tengan la consideración de peligrosos (tales como amianto, PCBs o alquitranes de hulla), deberán ser segregados del resto de residuos para proceder a su correcto tratamiento por una persona gestora autorizada de residuos peligrosos.

3.– Frakziokako bereizketa, ahal dela, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe den pertsonak egin behar du, haiek sortu diren obran. Leku fisiko faltagatik edo segurtasun-arrazoiengatik, bereizketa hori jatorrian bertan egitea teknikoki bideraezina denean, hondakinen jabe denak hondakinen kudeatzaile baten esku utziko du frakzioka bereizteko lana eraikuntza- eta eraispen-hondakinak tratatzeko obraz kanpoko instalazio batean. Azken kasu horretan, instalazioko kudeatzaileak ziurtagiri bat eman behar dio hondakinen jabe denari, betebehar hori haren izenean bete duela egiaztatzen duena.

3.– La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico o por razones de seguridad no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, la persona poseedora deberá encomendar la separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, la persona poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación acreditativa de que ésta ha cumplido, en su nombre, con esta obligación.

9. artikulua.– Obra txikietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak ekoizten dituzten eta haien jabe diren pertsonen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor.

Obra txikietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak ekoizten dituzten eta haien jabe diren pertsonek betebehar hauek dituzte:

Las personas productoras y poseedoras de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

 • Hondakinen ekoizleek, edo, hala dagokionean, haien jabe direnek, jatorrian bertan bereizi behar dituzte obra txikietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, honako hiru frakzio hauetan, gutxienez:
 • La persona productora, o la poseedora en su caso, deberá efectuar la separación en origen de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor contemplando, como mínimo, las tres fracciones siguientes:

1.– Harrizko hondakinak: adreiluak, hormigoia, baldosak, harriak eta arroka (sabai aizunen igeltsua, moldurak eta panelak izan ezik, harrizko gainerako materialen zenbait ustiapen eragozten baitituzte).

1.– Residuos pétreos: ladrillos, hormigón, baldosas, piedras y roca, cerámica (excluyéndose el yeso de falsos techos, molduras y paneles porque impide ciertos aprovechamientos del resto de materiales pétreos).

2.– ?Hondakin arriskutsuak: amiantoa, pinturak, detergenteak, itsasgarriak, erretxinak, gehigarriak eta abar.

2.– Residuos peligrosos: amianto, pinturas, detergentes, colas, resinas, aditivos, etc.

3.– Hondakin ez-arriskutsuak: beira, zura, metalezko hondakinak, PVCzko elementuak, bestelako plastikoak eta abar.

3.– Residuos no peligrosos: vidrio, madera, residuos metálicos, elementos de PVC y otros plásticos, etc.

b) Hondakinen jabe den pertsonak behar bezala bereiziko ditu obrako hondakinok, eta, ondoren, garraiatu eta behar den tokian utziko ditu, haiek sortu diren tokitik hurbilen dagoen garbigunean edo udal-ordenantzek agintzen duten moduan.

 • La persona poseedora deberá transportar y depositar los residuos de las obras, correctamente seleccionados, en el punto limpio más cercano al del domicilio de generación de los residuos o en la forma en que determinen las ordenanzas municipales.

c) Ekoizleak eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar bezala kudeatu izana egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar dizkio Udalari.

 • La persona productora deberá presentar ante el Ayuntamiento documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición.

10. artikulua.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzen dituzten pertsonen betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones de las personas gestoras de residuos de construcción y demolición.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzen dituzten pertsonek betebehar hauek dituzte, hargatik eragotzi gabe hondakinei buruzko araudian jasotako betebeharrak:

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en la legislación sobre residuos, las personas gestoras de residuos de construcción y demolición deberán cumplir las siguientes:

a) Los gestores de residuos de construcción y demolición dispondrán de un archivo, donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos generados en las obras que ejecuten. Cuando proceda se inscribirá también el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

 • Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzen dituzten pertsonek artxibo bat izango dute. Artxiboan, datu hauek jasoko dira, ordena kronologikoan: egindako lanetan sortutako hondakinen kantitatea, izaera, jatorria, helmuga eta tratamendu-metodoa. Hala dagokionean, garraiobidea eta bilketa-maiztasuna ere jasoko dira.

Artxibo kronologikoan, hondakinen ekoizpen- eta kudeaketa-lanen akreditazio dokumentaleko informazioa sartu behar da.

En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos.

Gutxienez hiru urtean eduki behar da informazioa artxibatuta.

Se guardará la información archivada durante, al menos, 3 años.

b) Enviar anualmente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, y en el caso de los residuos de competencia municipal además a las Entidades Locales competentes, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico. Dicha memoria deberá contener, al menos, la identificación de la empresa, las cantidades y las características de los residuos gestionados, su procedencia, los tratamientos efectuados y el destino posterior así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior.

 • Artxibo kronologikoko informazioaren memoria laburtu bat bidali behar diote, urtean behin, Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari, eta, udal-eskumeneko hondakinen kasuan, bai eta tokiko erakunde eskudunei ere. Memoriak eduki hauek izan behar ditu, gutxienez: enpresaren identifikazioa, kudeatutako hondakinen kantitateak eta ezaugarriak, haien jatorria, egindako tratamenduak, helmuga, eta aurre-aurreko urtean izandako gertakari aipagarriak.

c) Extender a la persona poseedora o a la gestora que le entregue residuos de construcción y demolición los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando la persona productora y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de una persona gestora que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir a la persona poseedora o a la persona gestora que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

 • Jasotako hondakinen kudeaketari buruzko ziurtagiria egin behar diote eraikuntza- eta eraispen-hondakinak ematen dizkien jabeari edo kudeatzaileari. Ziurtagirian, ekoizlea nor den zehaztuko da, eta, hala dagokionean, bai eta jatorrizko obraren lizentzia-zenbakia ere. Bilketa-, biltegiratze-, eskualdatze- edo garraio-lanak bakarrik egiten dituzten kudeatzaileen kasuan, hondakinek jasotako ondoko balorizazio- edo ezabatze-lanei buruzko egiaztagiriak ere eman behar dizkiote hondakinak eman zizkien jabeari edo kudeatzaileari.

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento se almacenarán adecuadamente y derivarán a las personas gestoras autorizadas de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. En este caso deberá comunicarse al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma el origen, la cantidad y la tipología de los residuos peligrosos. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir la persona productora, la persona poseedora o, en su caso, la persona gestora precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

 • Hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimenik ez balute, hondakinentzako harrera-prozedura bat izan behar dute instalazioan. Prozedura horrek bermatu behar du instalaziora eraikuntza- eta eraispen-hondakin ez-arriskutsuekin nahasturik hel litezkeen hondakin arriskutsuak, tratamendu-prozesua baino lehen, behar bezala biltegiratuko direla eta kudeatzaile baimenduei bideratuko zaizkiela. Kasu horretan, hondakin arriskutsuen kantitatea eta tipologia jakinarazi beharko zaio Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Hondakinen ekoizleak, haien jabe denak, edo, hala dagokionean, hondakin horiek instalaziora bidali dituen aurreko kudeatzaileak bete beharreko erantzukizunei uko egin gabe hartuko da betebehar hori.

11. artikulua.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak balorizatzeko jarduerak.

Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.

1.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak balorizatzeko jarduerak egiteko (berdin dio instalazio finkoetan edo mugikorretan egiten diren), Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurretiko baimena beharko da, hondakinei buruzko araudiak ezarritako baldintzetan.

1.– El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición, con independencia de que las mismas se lleven a cabo en plantas fijas o móviles, requerirá autorización previa del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la normativa de residuos.

2.– Egingo den lan baterako edo gehiagotarako eman daiteke baimena, jarduerari aplikatu beharreko beste edozein araudik eskatutako baimenei edo lizentziei uko egin gabe. Zortzi urterako emango da baimena, eta ondoz ondoko luzapen automatikoak egin ahalko dira.

2.– La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 8 años y será susceptible de prórrogas automáticas y sucesivas.

3.– Jarduera egingo den instalazioak ikuskatu ondoren, hura zuzentzeko ardura duten teknikarien prestakuntza egiaztatu ondoren eta hura ustiatuko duten langileen prestakuntza profesionala egokia dela ziurtatu ondoren bakarrik emango da baimena.

3.– La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de las personas técnicas responsables de su dirección y de que se garantiza la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

4.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazio-lan baten emaitza gisa lortutako agregakin birziklatuek eta eraikuntza-materialek izango duten erabilerari eskatutako baldintza teknikoak eta legalak bete beharko dituzte, dekretu honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera onartzen den aginduan ezarritakoari jarraikiz.

4.– Los áridos reciclados y los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen, de conformidad con lo que se establezca en la orden que se apruebe en virtud de lo dispuesto en el la Disposición Adicional segunda de este Decreto.

12. artikulua.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazioa instalazio mugikorretan.

Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko instalazio mugikorren jabeek ingurumen-organoaren baimena lortu behar dute instalazio horiek erabiltzeko, 11.1 artikuluan adierazitako baimenaz gainera.

1.– Las personas propietarias de plantas móviles destinadas a la gestión de residuos de construcción y demolición en esta Comunidad Autónoma deberán obtener del órgano ambiental una autorización que habilite para su uso, independientemente de la autorización señalada en el artículo 11.1.

2.– Dena den, balorizazio-jarduerak egiten dituztenak instalazio mugikorraren jabeak berak direnean, baimen bakarra emango da.

2.– No obstante, se otorgará una sola autorización en el caso de que quienes lleven a cabo las actividades de valorización sean a la vez las personas propietarias de la planta móvil.

3.– Lehenengo zenbakian ezarritako baimena 8 urterako emango da, eta epe hori iragandakoan, ondoz ondoko luzapen automatikoak egin ahalko dira.

3.– La autorización prevista en el apartado primero se concederá por un plazo de 8 años, pasado el cual esta autorización será susceptible de prórrogas automáticas y sucesivas.

4.– Instalazio mugikorren titularrek betebehar hauek dituzte:

4.– Las personas titulares de plantas móviles deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Instalazio mugikorraren jarduera hasiko dela jakinarazi behar diote, aldez aurretik, ingurumen-organoari. Dekretu honen IV. eranskinean zehaztutako informazioa helaraziko zaio.

a) Comunicar, previamente, al órgano ambiental, el inicio de la actividad de la planta móvil, trasladando la información señalada en el anexo IV a este Decreto.

b) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa-jarduerei buruzko informazioa eman behar diote ingurumen-organoari, emandako baimenean eta dekretu honen IV. eranskinean ezarritakoari jarraikiz.

b) Suministrar al órgano ambiental información sobre las actividades de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en la autorización concedida y en el anexo IV a este Decreto.

5.– Debekatuta dago instalazio mugikorretan hondakin arriskutsuak tratatzea. Hondakin arriskutsuren bat detektatuz gero, kudeatzaile baimenduei eman baino lehen, behar bezala bereizi eta biltegiratu behar dira.

5.– Queda prohibido el tratamiento de cualquier residuo peligroso en este tipo de instalaciones debiendo ser adecuadamente segregados y almacenados en caso de su detección antes de su preceptiva entrega a persona gestora autorizada.

6.– Instalazio mugikorretan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen tratamendua egiteko, dekretu honen IV. eranskinean adierazitako zehaztapen teknikoak beteko dira.

6.– El tratamiento de residuos de construcción y demolición en plantas móviles se llevará a cabo cumpliendo las especificaciones técnicas que señalan en el anexo IV de este Decreto.

13. artikulua.– Izapidetze telematikoa.

Artículo 13.– Tramitación telemática.

1.– Ingurumen gaietan eskumenak dituen Sailak behar diren bitarteko elektronikoak garatzen dituenean, dekretu honen ondorioetarako partaide diren eragileen eskura jarriko dira.

1.– Cuando el Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente desarrolle los medios electrónicos oportunos estos se pondrán a disposición de los agentes implicados a los efectos de este Decreto.

2.– Baimen-eskaerak izapidetzeko eta arau honetan araututako informazio-transmisioetarako bitarteko elektronikoen erabilera xedapen hauek arautuko dute: administrazio-prozeduretan bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuak eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak.

2.– La utilización de medios electrónicos en la tramitación de las solicitudes de autorización así como en la transmisión de información regulados en esta norma se regulará por el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos y el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

3.– Izapidetze horretan bitarteko elektronikoak erabiltzeko jarraibideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko dira.

3.– Las instrucciones para la utilización de medios electrónicos en esta tramitación se publicarán en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

14. artikulua.– Erantzukizun administratiboa eta zehapen-araubidea.

Artículo 14.– Responsabilidad administrativa y régimen sancionador.

Dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak hondakinei buruzko araudian eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko lege orokorrean ezarritako zehapen-araubidea aplikatzea ekarriko du.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa de residuos y en la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Hondakin-korronteak bereizteko atalaseak.

Primera.– Umbrales de segregación de corrientes de residuos.

Dekretu honen 8. artikuluko 1. zenbakian xehatutakoak baino hondakin-kantitate txikiagoak bereizteko atalaseak ezarri ahalko ditu Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, aurrerapen teknikora egokitzeko edota eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazio-helburuak bete daitezen errazteko.

El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma podrá establecer umbrales de separación de residuos menores a los detallados en el artículo 8.1 de este Decreto con el fin de adaptarse al progreso técnico o para facilitar el cumplimiento de objetivos de valorización de residuos de construcción y demolición.

Bigarrena.– Agregakin birziklatuen eta eraikuntza-materialen erabilera.

Segunda.– Utilización de áridos reciclados y de los materiales de construcción.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazio-lanaren emaitza gisa lortutako agregakin birziklatuak eta eraikuntza-materialak erabiltzeko baldintzak ezarriko ditu Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak.

El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma establecerá los requisitos para la utilización de los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición.

Hirugarrena.– Fidantza kalkulatzeko baliabide informatikoak.

Tercera.– Herramientas informáticas para el cálculo de la fianza.

Ingurumen-organoak baliabide informatikoak jarriko ditu autonomia-erkidegoko udalen eskura, hondakinak kuantifikatzen eta, beraz, dekretu honetan ezarritakoaren arabera jarri beharko den fidantzaren zenbatekoa kalkulatzen laguntzeko.

El órgano ambiental pondrá a disposición de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma herramientas informáticas que faciliten la cuantificación de los residuos y, por lo tanto, el cálculo del importe de la fianza que deberá constituirse de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

Laugarrena.– Erosketa Publiko Berdea. Euskal administrazio publikoek eta sektore publikoko erakundeek eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako produktuak erabiltzea eta haien prebentzioa egitea sustatzea.

Cuarta.– Compra Pública Verde. Fomento de la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición, por parte de las administraciones públicas y entes del sector público vasco.

Eraikuntza eta eraispen-hondakin kantitate ahalik eta txikiena kontuan hartuz zehaztuko dira, ahal den neurrian, euskal administrazio publikoen eta sektore publikoko erakundeen kontratuetako betebehar teknikoak. Halaber, kontratazio-organoak, eskaintzarik onuragarriena balioesteko oinarritzat erabili beharreko irizpideak zehazterakoan, aintzat hartzen saiatuko dira, hala eraikuntza- eta eraispen-hondakinen prebentzioari buruzko neurriak eta haiek berrerabiltzeko edo birziklatzeko neurriak, nola agregakinezko obra-unitateak zein hondakinen balorizaziotik sortutako beste produktu batzuen erabilera.

Las prescripciones técnicas de los contratos de las administraciones públicas y entes del sector público vasco se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la menor generación de residuos de construcción y demolición. Asimismo, los órganos de contratación, al determinar los criterios que hayan de servir de base para la valoración de la oferta más ventajosa, procurarán tener en consideración las medidas sobre prevención y para la reutilización o reciclado de los residuos de construcción y demolición, así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Hasitako prozedurak.

Primera.– Procedimientos iniciados.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasi diren prozedurak hasiera-unean indarrean zeuden xedapenen arabera izapidetuko dira.

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación.

Bigarrena.– Kudeaketako amaierako txostenen egiaztapena.

Segunda.– Verificación de informes finales de gestión.

Dekretu honen 6. artikuluan ezarritako kudeaketako amaierako txostenak egiaztatuko dituen erakunde independenteen egiaztatze-sistema bat ez dagoen bitartean, dagozkion elkargo ofizialek egingo dute lan hori, salbu txosten horiek lurzoru poluituen kontuetan egiaztaturiko entitateek egiten badituzte.

En tanto no se disponga de un sistema de acreditación de entidades independientes encargadas de verificar los informes finales de gestión previstos en el artículo 6 de este Decreto, serán los Colegios Oficiales correspondientes quienes realicen tal cometido, salvo que dichos informes sean elaborados por entidades acreditadas en materia de suelos contaminados.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei buruzko udal-ordenantzak.

Primera.– Ordenanzas municipales sobre residuos de construcción y demolición.

Dekretu hau indarrean jarri eta 12 hilabeteko epean, obra txikietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa arautzen duten udal-ordenantzak onartu beharko dituzte udalek, hargatik eragotzi gabe estatuko legedian eta dekretu honetan ezartzen dena. Udal-ordenantza horiek, hala dagokionean, udalerri bakoitzaren egoeraren eta kasuistikaren arabera onar litezkeen mugak, tasak, fidantzak, ere arautuko dituzte.

Los municipios en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto deberán aprobar ordenanzas municipales en las que, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal y en el presente Decreto, se regule la gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores, junto con las limitaciones, tasas, fianzas, a las que hubiere lugar en su caso y de acuerdo con la coyuntura y casuística de cada municipio.

Bigarrena.– Eraikuntza eta eraispen-hondakinak kudeatzeko udal-azpiegiturak.

Segunda.– Infraestructuras municipales para la gestión de residuos de construcción y demolición.

12 hilabeteko epean, udalek eta/edo mankomunitateek etxeko hondakin-tipologia horrek indarreko legediak ezarritako baldintzak betetzea ahalbidetzeko azpiegitura bat izan beharko dute -tokiko udal-esparrukoa-, halakorik izan ezean.

En el plazo de 12 meses los ayuntamientos y/o mancomunidades, en caso de no disponer de ella, deberán disponer de una infraestructura que permita dar cumplimiento a esta tipología de residuos domésticos en términos acordes a la legislación vigente en el ámbito de su municipio.

Hirugarrena.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko udal-azpiegiturak.

Tercera.– Infraestructuras municipales para la gestión de residuos de construcción y demolición.

Obra txikietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak uzten diren garbiguneen ardura duten erakundeek hondakin horiek beren instalazioetan utzi direla egiaztatzeko mekanismo bat ezarri behar dute.

Los organismos responsables de los puntos limpios en los que se depositen los residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor deberán establecer un mecanismo que acredite la entrega de dichos residuos en sus instalaciones.

Laugarrena.– Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen 2009ko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren aldaketa.

Cuarta.– Modificación del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero y la ejecución de rellenos.

1.– 2009ko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren 2. artikuluko e) letra, definizioei buruzkoa, aldatu egiten da, eta honela geratzen da:

1.– Se modifica el apartado e) del artículo 2 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, relativo a las definiciones, que queda redactado como sigue:

«e) hondakin egonkor ez-erreaktiboak: berez egonkor ez-erreaktibo diren hondakin arriskutsuak (adibidez, solidotuak edo beiraztatuak) eta egonkortze-prozesu baten ondorioz sortutako hondakin arriskutsuak, baldin eta beren lixibiazio-portaera hondakin ez-arriskutsuenaren baliokidea bada, betiere».

«e) Residuos estables no reactivos: aquellos residuos peligrosos que por si mismos son estables no reactivos (como por ejemplo los solidificados o vitrificados) y aquellos residuos peligrosos que provienen de un proceso de estabilización, siempre que su comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos».

2.–?2009ko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren 26. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da:

2.– Se modifica el artículo 26 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, que queda redactado como sigue:

«26. artikulua.– Betelanak baimentzeko araubidea.

«Artículo 26.– Régimen de autorización de rellenos.

1.– Urte batetik gora luzatzen diren 500.000 m³ baino edukiera handiagoko lurrarekin eta arrokekin egindako betelanek eta, orobat, haiek aldatzeko edo handitzeko lanek tokiko udalaren jarduera sailkaturako udal-lizentzia beharko dute, artikulu honetako 4. zenbakian adierazitako kasuetan izan ezik.

1.– La ejecución de un relleno de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por un tiempo superior a 1 año, así como la modificación o ampliación del mismo, requerirá licencia municipal de actividad clasificada del Ayuntamiento en el que se ubique, con excepción de lo señalado en el apartado 4 del presente artículo.

500.000 m³ baino edukiera txikiagoko betelanak egiteko, jarduera egingo den tokiko udalari, aldez aurretik, jarduera sailkatua egingo dela jakinarazi behar zaio.

La ejecución de un relleno con una capacidad inferior a 500.000 m3 se encuentra sometida al régimen de comunicación previa de actividad clasificada ante el Ayuntamiento en el que se prevea implantar.

Lehendik dauden betelanak aldatu edo handitu nahi direnean, ingurumen gaietan eskumena duen organoak betelanaren hasierako proiektuari buruz duen informazio guztia igorriko dio dagokion udalari, hark aldez aurretik horretarako eskaera aurkezten badu.

En los casos de modificación o ampliación de rellenos existentes el órgano competente en materia de medio ambiente remitirá al Ayuntamiento correspondiente, previa solicitud formulada al efecto, cuanta información disponga en relación con el proyecto inicial de relleno.

2.– Jarduera sailkatuko lizentzia behar duen betelan baten sustatzaile fisiko edo juridikoak lizentzia eskatzen duenean, eskaera-orriarekin batera proiektu tekniko bat aurkeztu behar du, proiektua egin duenaren elkargo profesionalak ikus-onetsia eta dekretu honen V. eranskinak ezarritako dokumentazioa izango duena, hargatik eragotzi gabe jarduera sailkatuen erregimena ezartzen duen araudian ezartzen dena.

2.– La persona física o jurídica que promueve un relleno sometido a licencia de actividad clasificada deberá acompañar la solicitud de la licencia de un proyecto técnico visado por el colegio profesional al que pertenezca el redactor del mismo, que contenga la documentación que establece el anexo V del presente Decreto, y ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa que establece el régimen de actividades clasificadas.

3.– Kasu guztietan, bai jarduera sailkaturako lizentziaren eskaerarekin batera, bai udal-agintaritzari egin beharreko jarduera sailkatuaren aurretiko jakinarazpenarekin batera, ur gaietan eta biodibertsitatea babesteko gaietan eskumena duten organoek aldez aurretik emandako nahitaezko txosten loteslea aurkeztu behar da, gehienez 2 hilabeteko epean.

3.– En todo caso, tanto la solicitud de licencia de actividad clasificada como la comunicación previa de actividad clasificada ante la autoridad municipal deberán acompañarse de un informe preceptivo y vinculante emitido previamente por los órganos competentes en materia de aguas y protección de la biodiversidad en un plazo máximo de 2 meses.

4.– Herri-administrazioek bultzatutako azpiegitura linealeko lanak (trenbideak, errepideak, autobiak, eta abar) daudenean, lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten badiote, lan horietako hondeaketen soberakinak metatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen gaietan eskumena duen sailaren berariazko baimena beharko da, hartara soberakin edo betelan-material horiek ahalik eta modu onenean eta arrazionalenean banatu daitezen. Azpiegitura linealeko lanek lurralde historiko bakarrari eragiten diotenean, foru-aldundiari dagokio biltegiratzeak eta betelanak egiteko baimenak emateko eskumena. Baimen horiek azpiegiturarekin berarekin batera onartuko ditu aldundiak, ur gaietan eta biodibertsitatea babesteko gaietan eskumena duen organoaren txostenak jaso ondoren.

4.– En orden a optimizar y racionalizar la distribución de sobrantes de excavación procedentes de obras de infraestructura lineal (líneas férreas, carreteras, autovías, etc.) promovidas por Administraciones Públicas que afecten a más de un Territorio Histórico, los depósitos de dichos sobrantes o rellenos deberán obtener autorización expresa emitida por el departamento competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuando la obra de infraestructura lineal afecte a un único Territorio Histórico, la competencia para autorizar la ejecución de los depósitos o rellenos corresponderá a la Diputación Foral, que los aprobará conjuntamente con la propia infraestructura, tras recabar los informes de los órganos competentes en materia de aguas y protección de la biodiversidad.

5.– Halaber, erauzketa-jardueren eraginpean dauden aldeak berreskuratzeko lanen barruan meatzaritza-lanetatik kanpoko materialekin egin beharreko betelanetarako, ingurumen gaietan eskumena duen sailaren nahitaezko txosten loteslea beharko da.

5.– Asimismo requerirán informe preceptivo y vinculante del departamento competente en materia de medio ambiente, los rellenos a ejecutar, con materiales externos a las labores mineras, en el marco de las actividades de restauración de zonas afectadas por actividades extractivas.

6.– Kasu guztietan, betelanerako materialak egokiak direla bermatzeko, betelana onartzeko eskumena duen organoak ziurtatu beharko du lan hori sustatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak beharrezko neurri guztiak hartzen dituela material horiek lurzorua polui lezaketen jardueren oinarri diren edo izan diren lursailetatik ateratakoak ez izateko.

6.– En todo caso, a fin de garantizar que los materiales de relleno son los adecuados, el órgano competente para la aprobación del relleno se asegurará de que la persona física o jurídica que promueve la actuación adopte cuantas medidas sean necesarias para que los mismos no procedan de una parcela que soporte o haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo.

Horrelako kokaguneetatik datozen materialak erabiltzea soil-soilik baimenduko da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aldeko erabakia badauka hari dagokion lurzoruaren kalitate-adierazpeneko prozeduraren barruan, lurzorua ez poluitzeko eta poluitutakoa garbitzeko 2005eko otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatutakoaren arabera.

Únicamente se permitirá la utilización de materiales procedentes de estos emplazamientos si se disponer de un pronunciamiento favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del correspondiente procedimiento de declaración de calidad del suelo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Materialak onartzeko aukera egiaztatzeko eta material horiek betelanean biltegiratu aurretik, lan horren sustatzaileak, lurzorua polui lezaketen jardueren oinarri diren edo izan diren lursailetako bakoitzari buruz –betiere, material horiek lurzoru horietatik badatoz– udalak egindako ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, hau da, lursail hori dagoen udal-mugarte bakoitzeko ziurtagiri bat».

A fin de acreditar la posibilidad de admisión de los materiales y con carácter previo a su depósito en el relleno, el promotor de la actuación deberá disponer, por cada parcela que soporte o haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de la que procedan los materiales, un certificado elaborado por el Ayuntamiento en cuyo territorio se encuentre dicha parcela».

3.– 2009ko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuari artikulu bat gehitzen zaio, 27. artikulua, eta honela dio:

3.– Se añade un artículo con el número 27 al Decreto 49/2009, de 24 de febrero, con la siguiente redacción:

«27. artikulua.– Jakinarazpena.

«Artículo 27.– Comunicación.

Betelanak egiteko ematen dituzten jarduera sailkatuen lizentziak eta, orobat, aldez aurretik jasotzen dituzten jakinarazpenak jakinarazi beharko dizkiote udalek ingurumen gaietan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko sailari, hartara ingurumen-organo horrek bere betebeharra bete eta hondakinen ekoizleen eta kudeatzaileen erregistroan dagokion informazioa sar dezan».

Los Ayuntamientos deberán comunicar al Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco las licencias de actividad clasificadas que concedan para la ejecución de rellenos, así como de las comunicaciones previas que reciban, en orden a que el citado órgano ambiental pueda dar cumplimiento a su obligación de incorporar la información pertinente al Registro de productores y gestores de residuos».

4.– Hondakindegietan hondakinak onartzeko prozedura eta irizpideei buruzko II. eranskineko edukia aldatu egiten da, eta dekretu honen V. eranskinean adierazitako edukiak ordezkatzen du.

4.– Se modifica el contenido del anexo II relativo al procedimiento y criterios de admisión de residuos en vertederos que queda modificado por el contenido indicado en el anexo V del presente Decreto.

Bosgarrena.– Garapena.

Quinta.– Desarrollo.

Ingurumen gaietan eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu honen garapenerako arauak onartzeko, eta, orobat, legeren batek hala aginduta edo zientzia- edo teknologia arloetako aurrerapenengatik beharrezkoa denean, dekretuaren eranskinak egokitzeko.

Se faculta a la Consejera o Consejero competente en materia de Medio Ambiente para aprobar las normas de desarrollo de este Decreto, así como para adaptar sus anexos cuando por disposición legal o por avances en los campos científicos o tecnológicos sea necesario.

Seigarrena.– Indarrean jartzea.

Sexta.– Entrada en vigor.

Arau hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko ekainaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de junio de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental