Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2012ko abuztuaren 6a, astelehena

N.º 152, lunes 6 de agosto de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
3605
3605

154/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta estandari­zatzeko sistemari buruzkoa.

DECRETO 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legea honako helburu honekin onartu zen: familia-politika egiteko esparrua eta horren oinarriak zehaztea. Politika horrek integrala izan behar du, eta familiaren eta familiako kideen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzera egon behar du zuzendurik. Eta horretarako, Autonomia Erkidegoan familien alde indarrean dauden neurriak osotasun koherente batean antolatuko dira. Lege-testu horren izaera transbertsala zela-eta, lege horren aplikazio eremu materiala zabaldu egin zen, eta, ondorioz, eremu horretan ez ziren sartzen bakarrik familia-politikari berari –zentzu hertsian– dagozkion neurriak; politika sektorialen eremuan onartzeko neurriak ere –familien alde egingo dutenak– sartzen ziren: gizarte-zerbitzuak; gizarteratzea; hezkuntza; kultura; kirola, aisia eta denbora librea; etxebizitza; eta garraioa. Izaera transbertsal horrek eragin zuen, bestalde, legearen aplikazio eremuan sartzea, ez bakarrik Erkidegoko Administrazioak familiei laguntzeko burututako jarduerak, baizik eta Euskal Administrazio Publiko guztiek xede horrekin burututako jarduera-multzoa.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, se aprobó con el objeto de establecer el marco y las bases para una política familiar integral orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros y, con esa finalidad principal, ordenar, en un conjunto coherente, las diversas medidas vigentes en el ámbito autonómico a favor de las familias. La vocación transversal de este texto determinó la amplitud de su ámbito material de aplicación, incluyendo no sólo las medidas propias de la política familiar en sentido estricto, sino también las medidas que, a favor de las familias, se aprobaran en el marco de las políticas sectoriales: servicios sociales; inclusión social; educación; cultura, deporte, ocio y tiempo libre; vivienda; y transporte. Determinó también que abarcara el conjunto de las actuaciones de apoyo a las familias desarrolladas no sólo por la Administración autonómica, sino por el conjunto de las Administraciones Públicas Vascas.

Eremu horren baitan, eta kontuan hartuta hainbat familia-mota dagoela, eta egoerak ere askotarikoak direla, lege-testu horrek aurreikusi zuen ezen, premia zegoela familia-errenta estandarizatzeko sistemak ezartzeko, hain zuzen ere, familia-egoera eta -mota guztiak ekitatez tratatu ahal izateko. Sistema horiek familientzako laguntza ekonomikoetan edo familiei laguntzeko zerbitzuetan aplikatzekoak dira, baldin eta familia-unitatearen maila ekonomikoa laguntza edo zerbitzu horietara iristeko baldintza bada, edo prestazio horren zenbatekoa edo zerbitzuagatik ordainduko den zatia zehazteko irizpidea bada. Familia-errentak estandarizatzeko sistema horiek baliokidetasun-sistemak dira, errenta neurtzeko gai direnak, ez bakarrik familia-unitateko kide-kopuruaren arabera, baizik eta baita ere unitatearen osamoduaren arabera. Izan ere, kontuan izan behar da ezen, diru-sarreren maila berbera duten baina osamodu desberdina duten familia-unitateek, ez dutela izaten gaitasun ekonomiko berbera, erosteko ahalmenari eta bizi-kalitateari dagokienez.

En ese marco, y partiendo de la existencia de realidades familiares muy diversas, el texto legal prevé la necesidad de establecer sistemas de estandarización de la renta familiar que permitan dar un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares y que serán aplicables a las ayudas económicas o a los servicios de apoyo a las familias en los que el nivel económico de renta de la unidad familiar actúe, bien como condición de acceso, bien como criterio para la determinación de la cuantía de la prestación o de la cuantía de la participación económica en el pago del servicio. Estos sistemas de estandarización de las rentas familiares consisten en sistemas de equivalencias capaces de ponderar la renta en función no sólo del número de miembros de la unidad familiar sino también de la composición de esta unidad, partiendo de considerar que un mismo nivel de ingresos no ofrece la misma capacidad económica, en términos de poder adquisitivo y de nivel de vida, a unidades familiares con diferente composición.

Aurreikuspen hori jasota dago Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen I. Tituluan (Xedapen Orokorrak), 6. artikuluan. Hiru alderdi zehazten dira artikulu horretan:

Esta previsión se recoge en el artículo 6, enmarcado en el Título I, sobre disposiciones generales, de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, en el que se especifican tres aspectos:

1.- Lehenik eta behin, honako hau ezartzen du: errenta-maila baldin bada laguntza edo zerbitzu bat jasotzeko baldintza edo jasoko den zenbatekoa zehazteko irizpidea, familia-errenta hartuko da kontuan. Hainbat familia-mota dagoenez, eta egoerak ere askotarikoak direnez, eta guztiak ekitatez hartu behar direnez, errenta hori familiaren tamainaren eta osaeraren arabera estandarizatuko da.

1.– Por un lado, establece que cuando el nivel de renta actúe como condición de acceso o como criterio de determinación de la cuantía el nivel de renta que debe adoptarse como referencia es la renta familiar, estandarizándola en función del tamaño y composición de la unidad familiar, con el fin de dar un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares.

2.- Bestalde, honako hau xedatzen du: estandarizazio-sistema zehatza, erregelamendu bidez, dena delako laguntza edo zerbitzua kudeatzen duen administrazioak edo sailak zehaztuko du, laguntza edo zerbitzuaren arabera. Beraz, estandarizazio-sistema zenbait egongo dira, bai administrazio publiko desberdinen artean, bai administrazio bereko sail desberdinen artean, betiere, emango den laguntza- edo zerbitzu-motaren arabera.

2.– Por otro, dispone que el sistema concreto de estandarización se determinará reglamentariamente por la administración o por el departamento que gestione la ayuda o el servicio, en función de su naturaleza, asumiendo así que existirán diversos sistemas de estandarización, tanto entre las diferentes administraciones públicas como entre departamentos de una misma administración, en función de la naturaleza de la ayuda o servicio de que se trate.

3.- Azkenik, hauxe zehazten du: familia-politiken arloan –alegia, familia-politika zentsu hertsian hartuta–, homologoak diren laguntzentzat, familia-errentaren estandarizazio-sistema bera eta laguntza jasotzeko muga berak ezarriko dira.

3.– Por último, especifica que, en el ámbito de las políticas de familia –es decir en relación con la política familiar considerada en sentido estricto–, se establecerá el mismo sistema de estandarización de la renta familiar y los mismos umbrales de acceso para las ayudas que sean homólogas.

Azken alderdi horretatik abiatuta, dekretu honen helburua da familia-errenta estandarizatzeko sistema arautzea, familia-politiken eremuko laguntzei aplikatu ahal izateko. Familiei Laguntzeko Legearen II. Tituluko I. Kapituluan eta 12. artikuluaren a), b) eta c) idatzi-zatietan jasotzen diren laguntzetan aplikatuko da sistema hori, betiere, lege-testu horren azken xedapenetatik bigarrenean agindutakoa betez.

Partiendo de esta última consideración, el presente Decreto tiene por objeto la regulación del sistema de estandarización de la renta familiar aplicable a las ayudas articuladas en el marco de las políticas de familia y que se concretan en el Capítulo I del Título II, así como en las letras a), b) y d) del artículo 12 de la Ley de Apoyo a las Familias. Todo ello, en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo segundo de la disposición final segunda del texto legal.

Halaber, estandarizazio-sistema arautu behar denez, dekretuak, azken xedapenetan, honako bi dekretu hauek aldatzen ditu, zehazki, sistema hori arautzeak eragin dien artikuluak: 177/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa; eta 255/2006 Dekretua, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituena.

Asimismo, y como consecuencia de la regulación de ese sistema de estandarización, el Decreto procede, en sus disposiciones finales, a modificar el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y el Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas, en los artículos que se ven afectados por la regulación de dicho sistema.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko uztailaren 24an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de julio de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua da familia-errenta estandarizatzeko sistema arautzea, Familiei Laguntzeko Legearen II. Tituluko I. Kapituluan eta 12. artikuluaren a), b) eta c) idatzi-zatietan jasotzen diren laguntzetan, alegia, familia-politiken eremuko laguntzetan, aplikatu ahal izateko.

El presente Decreto tiene por objeto regular el sistema de estandarización de la renta familiar aplicable a las ayudas que en el marco de las políticas de familia se contemplan en el Capítulo I del Título II, así como en las letras a), b) y d) del artículo 12 de la citada Ley.

2. artikulua.- Eremua.

Artículo 2.– Ámbito.

1.- Dekretu hau aplikatuko da honako helburu hauek dituzten familia-politiken eremuan bideratzen diren laguntzetan:

1.– El presente Decreto será de aplicación a las ayudas articuladas en el marco de las políticas de familia con las siguientes finalidades:

a) Familia-unitateko kideen jaiotzarekin, adopzioarekin, adopzio aurreko familia-harrerarekin eta mantentzearekin zerikusia duten gastuei aurre egiten laguntzea.

a) Contribuir a hacer frente a los gastos relacionados con el nacimiento, la adopción, el acogimiento familiar preadoptivo y el mantenimiento de los hijos o hijas integrantes de la unidad familiar.

b) Familia eta lana bateragarri egiten laguntzea.

b) Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

2.- Dekretu honetan aurreikusten den estandarizazio-sistema aplikatuko zaie aurreko paragrafoan adierazitako laguntzei, bakar-bakarrik honako kasu hauetan:

2.– El sistema de estandarización previsto en el presente Decreto será de aplicación a las ayudas mencionadas en el párrafo anterior únicamente en los siguientes supuestos:

a) Laguntza horiek erregulatzen dituzten arauen arabera, laguntzak jasotzea ala ez jasotzea familia-errentaren mailak baldintzatzen duenean.

a) Cuando el acceso a dichas ayudas esté condicionado por el nivel de renta familiar, de acuerdo con sus respectivas normativas reguladoras.

b) Laguntza horiek erregulatzen dituzten arauen arabera, familia-errentaren maila kontuan hartzen denean laguntzen zenbatekoa zehazterakoan.

b) Cuando el nivel de renta familiar incida en la determinación de la cuantía de las ayudas, de acuerdo con sus respectivas normativas reguladoras.

3.- Dekretu hau aplikatu ahal izango da behin indarrean dagoela sortzen diren diru-laguntzetan.

3.– El presente Decreto será de aplicación a las situaciones subvencionables que se produzcan a partir de su entrada en vigor.

3. artikulua.- Familia-errenta estandarizatua zehaztea.

Artículo 3.– Determinación de la renta familiar estandarizada.

1.- Familia-errenta estandarizatua kalkulatzeko, honako hauek izango dira kontuan –betiere, dekretu honen irismenarekin–:

1.– Para el cálculo de la renta familiar estandarizada se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye este Decreto:

a) Familia-unitatearen osamodua.

a) La composición de la unidad familiar;

b) Familia-errentaren maila.

b) El nivel de renta familiar; y

c) Familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea.

c) El coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

2.- Familia-errenta estandarizatuaren maila kalkulatzeko, eragiketa hau egin behar da: familia-errenta zati familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea.

2.– El nivel de renta familiar estandarizada será el resultado de dividir la renta familiar por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar.

4. artikulua.- Familia-unitatea.

Artículo 4.– Unidad familiar.

1.- Familia-unitatea honako hauek osatuko dute:

1.– Se entiende por unidad familiar la compuesta por:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante;

b) Eskatzailearen ezkontidea –non eta ezkontza-deuseztasun, banantze edo dibortziorik izan ez den– edo harekin izatezko bikote legez bizi dena –betiere behar bezala egiaztatzen bada–.

b) Su cónyuge, si no media nulidad, separación o divorcio, o la persona con quien conviva como pareja de hecho de forma habitual, siempre que quede debidamente acreditado; y

c) Seme-alabak, betiere haien gaineko zaintza eta jagoletza badute eta etxebizitza berean bizi badira.

c) Los hijos e hijas sobre los que tengan atribuida la guarda y custodia y convivan en el mismo domicilio.

2.- Dekretu honetan seme-alabei, aitari edo amari buruz egiten diren aipamenen irismena zein den zehazteko, diru-laguntzen programa bakoitzaren araudian ezarritakoari jarraituko zaio.

2.–Para determinar el alcance de las referencias relativas a los hijos o las hijas, así como al padre o a la madre, contenidas en el presente Decreto, se estará a lo dispuesto por la normativa reguladora de cada progama subvencional.

Dekretu honen ondorioetarako, bikoteko bi kideei buruz egiten diren aipamenek balioko dute bai sexu bereko pertsonez osatutako bikoteentzat, bai sexu ezberdineko pertsonez osatutako bikoteentzat.

A efectos del presente Decreto, las referencias relativas a los dos miembros de la pareja se entenderán referidas tanto a las parejas compuestas por personas del mismo sexo como a parejas compuestas por personas de distinto sexo.

5. artikulua.- Familia-errentaren maila.

Artículo 5.– Nivel de renta familiar.

1.- Errenta-maila honela ezarriko da: zerga-oinarri orokorraren eta familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aurrezpenaren zerga-oinarriaren baturaren arabera.

1.– El nivel de renta se determinará por la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar.

Ezkontza-deuseztasun, banantze edo dibortzio kasuetan, bi alderdi hartuko dira kontuan: batetik, zerga-oinarri orokorraren eta aita edo ama eskatzailearen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aurrezpenaren zerga-oinarriaren batura; aita edo ama horrek izan behar du Hitzarmen Arautzailearen edo epai judizialaren arabera seme-alaben zaintza eta jagoletza duena. Eta, bestetik, ezkontidearen edo egungo izatezko bikotearen diru-sarrerak.

En los casos de nulidad, separación o divorcio, se considerará la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del IRPF del padre o la madre solicitante de la ayuda que ostente la guarda y custodia de los hijos según el Convenio Regulador o la sentencia judicial, más los ingresos de su cónyuge o pareja de hecho actual, si fuera el caso.

2.- Zerga-oinarri orokorra eta PFEZren aurrezpenaren zerga-oinarria izango dira laguntza eskatu den zergaldiaren aurreko bi zerga-ekitaldiei buruzko zergaldiari dagozkionak, edo, seme edo alabaren jaiotza, adopzio edo familia-harrera gauzatu aurreko zergaldiari dagozkionak, betiere dagokion laguntza erregulatzen duen araudiak ezarritakoaren arabera. Horretarako, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa emateari buruzko Lankidetza Hitzarmenak betez, Foru Aldundiei aipatutako zergaldiari dagozkion PFEZen likidazioak eskatuko zaizkie, laguntza-programa bakoitzean ezarritako moduan.

2.– La base imponible general y la base imponible del IRPF serán las correspondientes al periodo impositivo referido a dos ejercicios fiscales anteriores a aquel en el que se solicita la ayuda o, en su caso, anteriores a la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento familiar del hijo o de la hija, según establezca la normativa reguladora de la ayuda de que se trate. Para ello, en virtud de los Convenios de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias, se solicitarán a las Diputaciones Forales las liquidaciones del IRPF referidas al periodo impositivo citado, en la forma en que se establezca en cada programa subvencional.

3.- PFEZa aitortu beharrik ez duten eskatzaileei dagokienez, Foru Ogasunen organo kudeatzaileek zenbatuko dute haiei dagokien errenta. Jarraian, errenta hori aditzera emango dute, aurreko paragrafoan adierazitako Lankidetza Hitzarmenak betez.

3.– Para las personas solicitantes no obligadas a declarar por el IRPF, la renta computable será la recabada por los órganos gestores de las Haciendas Forales y proporcionada en virtud de los Convenios de Colaboración citados en el párrafo anterior.

6. artikulua.- Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea.

Artículo 6.– Coeficiente de equivalencia de la unidad familiar.

Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, familia-unitateko kide bakoitzari dagokion koefizientea –jarraian adierazten direnetatik– aplikatu eta guztiak batu egingo dira. Hona hemen koefiziente horiek:

El coeficiente de equivalencia de la unidad familiar será la suma resultante de la aplicación a cada uno de los miembros de la unidad familiar del que le corresponda de los coeficientes siguientes:

a) Bi gurasoko familia-unitatea osatzen duen eskatzailea: 1,00.

a) Solicitante que forma parte de una unidad familiar biparental: 1,00.

b) Ezkontidea edo izatezko bikotekidea: 0,5.

b) Cónyuge o pareja de hecho: 0,5.

c) Ezkontiderik edo bikotekiderik gabeko eskatzailea: 1,3.

c) Solicitante sin cónyuge o pareja de hecho: 1,3.

d) Familia-unitatea osatzen duen seme edo alaba bakoitza: 0,3.

d) Cada hijo o hija integrante de la unidad familiar: 0,3.

e) Familia-unitatea osatzen duen seme edo alaba bakoitza, % 33ko edo gehiagoko minusbalio­tasuna onartua duela:aurreko koefizienteari 0,3 gehitu.

e) Cada hijo o hija integrante de la unidad familiar con discapacidad reconocida de porcentaje igual o superior al 33%: 0,3 a sumar al coeficiente anterior.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2009 Dekretua aldatzea.

Primera.– Modificación del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

1.- Idazketa berria ematen zaio 3. artikuluko 1. paragrafoari:

1.– Se da nueva redacción al párrafo 1 del artículo 3:

«1.- Familia-unitateari buruzko erreferentziak honako hauek osatzen duten familia-unitateari eginikotzat hartuko dira: eskatzailea, horren ezkontidea –tartean ezkontza-deuseztasunik, banantzerik edo dibortziorik izan ez bada–, eskatzailearekin izatezko bikotekide gisa bizi ohi dena –betiere behar bezala egiaztatzen bada– eta seme-alabak –baldin eta eskatzaileek haien gaineko zaintza eta jagoletza badute, eta bizileku berean bizi badira–».

«1.– Las referencias relativas a la unidad familiar se entienden realizadas a la compuesta por la persona solicitante, su cónyuge, si no media nulidad, separación o divorcio, o la persona con quien conviva como pareja de hecho de forma habitual, siempre que quede debidamente acreditado, así como los hijos y las hijas sobre los que tengan atribuida la guarda y custodia y convivan en el mismo domicilio».

2.- Idazketa berria ematen zaio 40. artikuluko 3. paragrafoari:

2.– Se da nueva redacción al párrafo 3 del artículo 40:

«3.- Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera ezarriko da, eta hori kalkulatzeko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuari jarraituko zaio».

«3.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se estará a lo previsto en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia».

Bigarrena.- Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 19ko 255/2006 Dekretua aldatzea.

Segunda.– Modificación del Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas.

1.- Idazketa berria ematen zaio 3. artikuluko b) idatzi-zatiari:

1.– Se da nueva redacción al párrafo b) del artículo 3:

«b) Honako hauek osatzen dute familia-unitatea: eskatzaileak, eskatzailearen ezkontideak –tartean ezkontza-deuseztasunik, banantzerik edo dibortziorik izan ez bada– edo eskatzailearekin izatezko bikotekide gisa bizi ohi denak –betiere hori behar bezala egiaztatzen bada– eta seme-alabek, baldin eta eskatzaileak haien gaineko zaintza eta jagoletza baditu eta eskatzailearen etxean bizi badira».

«b) Se entiende por unidad familiar, la compuesta por la persona solicitante, su cónyuge, si no media nulidad, separación o divorcio, o la persona con quien conviva como pareja de hecho de forma habitual, siempre que quede debidamente acreditado, así como los hijos y las hijas sobre los que tengan atribuida la guarda y custodia y convivan en el mismo domicilio».

2.- Idazketa berria ematen zaio 7. artikuluko 2. paragrafoari:

2.– Se da nueva redacción al párrafo 2 del artículo 7:

«2.- Laguntzaren zenbatekoa familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– errenta-mailaren arabera zehaztuko da; gutxienez, laurehun euro emango dira (400), eta, gehienez, bederatziehun (900). Horretarako, familia-unitatearen diru-sarrerak alderatuko dira semearen edo alabaren jaiotzaren, adopzioaren edo adopzio aurreko familia-harreraren urterako ezarritako Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS). Hala, honako hiru diru-sarrera tarte hauek ezarri dira, bakoitzari dagokion zenbatekoarekin batera:

«2.– La cuantía de la ayuda dependerá del nivel de renta del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar, oscilando entre los cuatrocientos (400) y los novecientos (900) euros. Para ello, mediante comparación de los ingresos de la unidad familiar con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual fijado para el año de nacimiento, adopción o acogimiento familiar preadoptivo del hijo o de la hija, se establecen los tres tramos de ingresos siguientes y la cuantía correspondiente a cada uno de ellos:

a) LGSa halako laura iristen ez diren errenta estandarizatuetarako (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), bederatziehun (900) eurokoa izango da laguntzaren zenbatekoa.

a) Para rentas estandarizadas inferiores a cuatro veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, la cuantía ascenderá a novecientos (900) euros.

b) LGSa halako lau edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako seira iristen ez diren errenten kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), laguntzak bostehun (500) euroko zenbatekoa izango du.

b) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a cuatro veces e inferiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, la cuantía ascenderá a quinientos (500) euros.

c) LGSa halako sei edo hortik gorakoak diren errenten kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), laurehun (400) euroko zenbatekoa izango du laguntzak.

c) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar la cuantía ascenderá a cuatrocientos (400) euros.

Aurreko horren ondorioetarako, familia-unitate bakoitzari –bere osamodua kontuan hartuta– dagokion baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio».

A efectos de lo anterior, el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar que corresponda en cada caso en función de la composición de dicha unidad, se calculará de acuerdo con lo previsto en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia».

3.- Idazketa berria ematen zaio 13. artikuluko 2. paragrafoari:

3.– Se da nueva redacción al párrafo 2 del artículo 13:

«2.- Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, honako eragiketa hau egingo da: erditze edo adopzio anizkoitzaren seme-alaben kopuruari 1 kendu, eta 2.000z (jaso beharreko gutxieneko zenbatekoari dagokion euro kopurua) eta familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– errenta-mailari dagokion ponderazio-faktoreaz biderkatu. Ponderazio-faktore hori zehaztuko da erditze edo adopzio anizkoitzaren urterako ezarritako LGSa kontuan hartuta:

«2.– La cuantía de la ayuda se determinará multiplicando 2.000 (el número de euros correspondientes a la cuantía mínima a percibir) por el número de hijos o de hijas del parto o adopción múltiple menos 1 y por el factor de ponderación correspondiente al nivel de renta del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar. Dicho factor de ponderación se determinará en relación con el SMI fijado para el año del parto o de la adopción múltiple:

a) LGSa halako sei edo hortik gorakoak diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1 izango da.

a) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1.

b) LGSa halako bost edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako seira iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,2 izango da.

b) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a cinco veces e inferiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,2.

c) LGSa halako lau edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako bostera iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,4 izango da.

c) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a cuatro veces e inferiores a cinco veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,4.

d) LGSa halako hiru edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako laura iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,6 izango da.

d) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a tres veces e inferiores a cuatro veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,6.

e) LGSa halako hirutik beherako errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 2,0 izango da.

e) Para rentas estandarizadas inferiores a tres veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 2,0.

Aurreko horren ondorioetarako, familia-unitate bakoitzari –bere osamodua kontuan hartuta– dagokion baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio».

A efectos de lo anterior, el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar que corresponda en cada caso en función de la composición de dicha unidad se calculará de acuerdo con lo previsto en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia».

4.- Idazketa berria ematen zaie 17. artikuluko 2. eta 3. paragrafoei:

4.– Se da nueva redacción a los párrafos 2 y 3 del artículo 17:

«2.- Nazioarteko adopzio bakunagatiko laguntzaren zenbatekoa zehazteko, familia unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– errenta-mailari dagokion ponderazio-faktorea 2.000z (jaso beharreko gutxieneko zenbatekoari dagokion euro kopurua) biderkatuko da. Ponderazio-faktore hori zehazteko, nazioarteko adopzioaren urterako ezarritako LGSa hartuko da kontuan:

«2.– La cuantía de la ayuda por adopción internacional simple se determinará multiplicando 2.000 (el número de euros correspondiente a la cuantía mínima a percibir) por el factor de ponderación correspondiente al nivel de renta del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar. Dicho factor de ponderación se determinará en relación con el SMI fijado para el año de la adopción internacional:

a) LGSa halako sei edo hortik gorakoak diren errenten kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1 izango da.

a) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1.

b) LGSa halako bost edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako seira iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,2 izango da.

b) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a cinco veces e inferiores a seis veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,2.

c) LGSa halako lau edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako bostera iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,4 izango da.

c) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a cuatro veces e inferiores a cinco veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,4.

d) LGSa halako hiru edo hortik gorakoak diren eta LGSa halako laura iristen ez diren errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 1,6 izango da.

d) Para rentas estandarizadas iguales o superiores a tres veces e inferiores a cuatro veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 1,6.

e) LGSa halako hirutik beherako errenta estandarizatuen kasuan (hura familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientearekin zatituta), ponderazio-faktorea 2,0 izango da.

e) Para rentas estandarizadas inferiores a tres veces el SMI, dividido éste por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, el factor de ponderación será 2,0.

Aurreko horren ondorioetarako, familia-unitate bakoitzari –bere osamodua kontuan hartuta– dagokion baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio.

A efectos de lo anterior, el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar que corresponda en cada caso en función de la composición de dicha unidad se calculará de acuerdo con lo previsto en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

3.- Nazioarteko adopzioagatiko laguntzaren zenbatekoa zehazteko, honako eragiketa hau egingo da: lehen semeari edo alabari dagozkion 2.000 euroei 1.500 euro gehituko zaizkio nazioarteko adopzio anizkoitzetik eratorritako gainerako seme edo alaba bakoitzeko, eta batuketa hori dagokion ponderazio-faktoreaz biderkatuko da familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– errenta-mailaren arabera, aurreko paragrafoan zehaztutakoa betez».

3.– La cuantía de la ayuda por adopción internacional múltiple se determinará sumando a los 2.000 euros correspondientes al primer hijo o a la primera hija 1.500 euros por cada uno del resto de los hijos o de las hijas de la adopción internacional múltiple y multiplicando dicha suma por el factor de ponderación que corresponda según el nivel de renta del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar, tal como se ha especificado en el apartado anterior».

5.- Idazketa berria ematen zaio 18. artikuluari:

5.– Se da nueva redacción al artículo 18:

«18. artikulua.- Nazioarteko adopzioa erditzearekin, adopzio nazionalarekin edo adopzio aurreko familia-harrerarekin batera gertatzea.

«Artículo 18.– Concurrencia de adopción internacional con parto, adopción nacional o acogimiento familiar preadoptivo.

Sei hilabeteko edo hortik beherako epean, nazioarteko adopzio batekin batera erditze bat, adopzio nazional bat edo adopzio aurreko familia-harrera bat gertatzen bada, aurreko artikuluan ezarritakoa aplikatzetik eratorritako zenbatekoari mila eta bostehun (1.500) euroko osagarria gehituko zaio lehen semeagatik edo lehen alabagatik, eta mila euroko (1.000) osagarria erditzetik, adopzio nazionaletik edo adopzio aurreko familia-harreratik eratorritako gainerako seme edo alaba bakoitzeko. Horren ondoriozko batuketari familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– errenta-mailari dagokion ponderazio-faktorea aplikatuko zaio, aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera».

En los supuestos en los que concurran, en un intervalo igual o inferior a seis meses, una adopción internacional con un parto, una adopción nacional o un acogimiento familiar preadoptivo, a la cuantía resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se le sumará un complemento de mil quinientos (1.500) euros por el primer hijo o la primera hija y de mil (1.000) euros por el resto de hijos o de hijas procedentes del parto, adopción nacional o acogimiento familiar preadoptivo. A la suma resultante se le aplicará el factor de ponderación correspondiente al nivel de renta del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar previsto en el artículo anterior».

6.- 20.2. artikuluari idatzi-zati bat gehitzen zaio:

6.– Se añade un apartado al artículo 20.2:

«m) Laguntza eragiten ez duen seme edo alabari % 33ko edo goragoko minusbaliotasuna onartu bazaio, indarreko minusbaliotasun-mailaren berri ematen duen ziurtagiriaren fotokopia aurkeztu beharko da, eskumeneko organoak emana».

«m) En caso de que los hijos o las hijas que no motivan la ayuda tengan reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33%, fotocopia del certificado de reconocimiento del grado de discapacidad vigente emitido por el órgano competente».

7.- Idazketa berria ematen zaio 23. artikuluari:

7.– Se da nueva redacción al artículo 23:

«23. artikulua.- Familia-errenta estandarizatua.

«Artículo 23.– Renta familiar estandarizada.

1.- Familia-unitatearen errenta-mailak eragina badu laguntzaren zenbatekoa zehazterakoan, zenbateko hori zehaztuko da familia-errenta estandarizatuaren arabera.

1.– En los supuestos en los que el nivel de renta de la unidad familiar incida en la determinación de la cuantía de la ayuda, ésta se determinará en función de la renta familiar estandarizada.

Aurreko horren ondorioetarako, familia-errenta estandarizatua zehazteko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuari jarraituko zaio.

A efectos de lo anterior, para determinar la renta familiar estandarizada se estará a lo previsto en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

2.- Aurreko paragrafoan zehaztutako egoeretan, kontuan izango da zerga-oinarri orokorraren eta familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren –edo bikoteko kideen– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aurrezpenaren zerga-oinarriaren batura, semearen edo alabaren jaiotzaren, adopzioaren edo adopzio aurreko familia-harreraren eguna baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagokionez. Horretarako, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa emateari buruzko Lankidetza Hitzarmena betez, Foru Aldundiei aipatutako zergaldiari dagozkion PFEZen likidazioak eskatuko zaizkie.

2.– En los supuestos determinados en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del padre y de la madre o de los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar referido al período impositivo correspondiente a dos ejercicios fiscales anteriores a la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento familiar preadoptivo del hijo o de la hija. Para ello, en virtud de Convenio de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias, se solicitarán a las Diputaciones Forales las liquidaciones del IRPF referidas al periodo impositivo citado.

3.– PFEZa aitortu beharrik ez duten eskatzaileei dagokienez, Foru Ogasunen organo kudeatzaileek zenbatuko dute haiei dagokien errenta. Jarraian, errenta hori aditzera emango dute, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa emateari buruzko Lankidetza Hitzarmenak betez.

3.– Para las personas solicitantes no obligadas a declarar por el IRPF la renta computable será la recabada por los órganos gestores de las Haciendas Forales y proporcionada en virtud de los Convenios de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias.

4.- Gai hau arautzen duen araudiaren arabera PFEZ aitorpena aurkeztu behar badute ere, Foru Ogasunek jasotako informazioaren arabera horrelakorik egin ez duten zergadunek LGSa halako seiko edo hortik gorako diru-sarrerak dituztela hartuko da aintzat, non eta aurkako probarik aurkezten ez duten.

4.– En el supuesto de contribuyentes obligados u obligadas a presentar declaración del IRPF según la normativa que regula esta materia y que, según información de las Haciendas Forales, no la hayan presentado, se les considerará, salvo prueba en contrario, que sus ingresos son iguales o superiores a seis veces al SMI.

5.- Aurreko paragrafoetan aipatu den informazioa, Foru Ogasunek eman beharrekoa, eskaerei erantsiko zaie Familia eta Komunitate Politikarako zuzendariaren ziurtagiriaren bitartez.

5.– La información facilitada por las Haciendas Forales a la que se hace referencia en los párrafos anteriores se incorporará a las solicitudes mediante certificación de la Directora de Política Familiar y Comunitaria.

6.- Eskaera egiterakoan LGSa halako seiko diru-sarrerak dituela aitortzen badu eskatzaileak, datu hori funtsezkoa izango da eskatzaileari esleitu beharreko gutxieneko zenbatekoa ezartzeko. Kasu horretan ez da Foru Ogasunei informazioa eskatzeko baimenik eskatuko, eta familiaren arloan eskumena duen Zuzendaritzak, halaber, ez du informazio hori eskatuko.

6.– La declaración en la solicitud de ingresos superiores a seis veces el SMI será determinante para fijar la cuantía mínima que le pudiera corresponder. En este caso, no se requerirá la autorización para solicitar información a las Haciendas Forales ni la Dirección competente en materia de familia solicitará tal información.

7.- Familia-unitatea osatzen duten aitak eta amak –edo bikoteko kideek– ez badiote Familia eta Komunitate Politikako Zuzendaritzari baimenik ematen Foru Ogasunei errenta-maila zehazteko beharrezko informazioa eskatu ahal izateko, eta, eskaerarekin batera, 20. artikuluko i) letran aipatutako dokumentazioa aurkezten ez badute, haien diru-sarrerak LGSa halako sei edo hortik gorakoak direla eta gutxieneko laguntza eskatzen dutela hartuko da aintzat.

7.– En el supuesto de que el padre y la madre o los miembros de la pareja, integrantes de la unidad familiar no dieran su autorización para que la Dirección de Política Familiar y Comunitaria pueda solicitar de las Haciendas Forales la información necesaria para determinar el nivel de renta y no aportaran junto con la solicitud la documentación señalada en la letra i) del artículo 20, se considerará que sus ingresos son iguales o superiores a seis veces el SMI y que se acogen a la ayuda mínima.

8.- Ezkontza-deuseztasuneko, banantzeko edo dibortzioko kasuetan, kontuan hartuko dira, batetik, Hitzarmen Arautzailearen edo epai judizialaren arabera seme-alaben zaintza eta jagoletzari eusten dion aitak edo amak lortutako diru-sarrerak, eta, bestetik, egungo ezkontidearen edo bikotekidearen (halakorik badago) diru-sarrerak».

8.– En los casos de nulidad, separación o divorcio, se considerarán los ingresos obtenidos por el padre o la madre que siga ostentando la guarda y custodia de los hijos o las hijas, según el Convenio Regulador o sentencia judicial más los ingresos de su cónyuge o pareja actual, si lo hubiere».

8.- Artikulu bat gehitzen da: 23 bis artikulua.- Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea kalkulatzea.

8.– Se añade un artículo 23 bis.– Cálculo del coeficiente de equivalencia de la unidad familiar:

«1.- Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuari jarraituko zaio.

«1.– El coeficiente de equivalencia de la unidad familiar se calculará conforme a lo establecido en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

2.- Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea zehazterakoan, ez dira kontuan izango laguntza eragin duten seme-alabak.

2.– Para la determinación del coeficiente de equivalencia de la unidad familiar no se tendrán en cuenta los hijos e hijas que motiven la ayuda.

3.- Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea kalkulatzeko, kontuan izan behar da honako hau: laguntza eragiten duen seme edo alabari minusbaliotasunen bat aitortu bazaio, eskabidea aurkezterakoan alegatu eta egiaztatu beharko da hori. Kalkulu hori egiterakoan, ez dira inola ere onartuko behin eskabidea aurkeztu ondoren aitortu edo egiaztatu diren minusbaliotasunak. Nolanahi ere, hurrengo eskabide batzuetan alegatu eta egiaztatu ahal izango dira».

3.– A efectos del cálculo del coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, la discapacidad reconocida de aquellos hijos e hijas que no motivan la ayuda deberá ser alegada y acreditada en el momento de presentación de la solicitud. En ningún caso se aceptarán, a los efectos de este cálculo, las discapacidades reconocidas o acreditadas con posterioridad, sin perjuicio de que, en su caso, puedan ser alegadas y acreditadas en las siguientes solicitudes».

Hirugarrena.- Indarrean jartzea.

Tercera.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARANZAZU ZABALETA ARETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental