Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2012ko uztailaren 6a, ostirala

N.º 132, viernes 6 de julio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
3069
3069

16/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa.

LEY 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del país vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Euskadi ekintzaileen lurraldea izan da beti. Berrikuntzarako grina, balio erantsia sortzea eta mundura irekitzea izan dira ekintzaile horien balio nabarmenenetako batzuk. Beren bultzadaz, Euskadi Estatuko eta Europako lurralde aberatsenetako bat izatea lortu zuten.

El País Vasco siempre ha sido una tierra de personas emprendedoras. El afán de innovación, la creación de valor añadido y la apertura al mundo han venido siendo algunos de los valores más destacados de estas. Con su empuje consiguieron que el País Vasco fuese una de las zonas más prósperas del Estado y de Europa.

Historiografia existitzen denetik egon dira ekintzaileak Euskadiko historian. Erdi Aroaz geroztik euskal herritarrek espiritu ekintzailea erakutsi zuten hainbat sektoretan; besteak beste, burdinoletan, mekanikan eta nazioarteko merkataritzan. Bizkaian, XIX. mendeko burdingintza indartsuaren aitzindari izan ziren burdinola eta gabiekin; Gipuzkoako industriak armak fabrikatzen zituen XV. mendetik XIX. mendera artean, eta ondoren Europako errege-erreginentzako luxuzko damaskinatuak ekoizteari ekin zion; edo, XIII. mendeaz geroztik, Arabako leinuek Gaztelako artilea erosten zuten, euskal portuetan barna Europa iparraldeko merkatuetara esportatzeko. Geroko mendeetan ere, ekintzaile-ospea lagun izan zuten euskal herritarrek, baita etorkin gisa iritsi ziren lurraldeetan ere. Halaber, ezin da iragan hurbila ahaztu: Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteak ezagutza eta talentua erakartzen lagundu zuen, euskal ustiapen ekonomikoen teknikak modernizatze aldera; XIX. mendeko euskal industrialari eta finantzari handiak, berriz, aita Arizmendiarrietarekin batera eta horrek XX. mendearen bigarren zatian euskal kooperatibismoari emandako bultzadarekin batera, gure historiaren zati dira, ezinbestekoak gure lurraldeak gaur egun duen garapen ekonomikoaren maila ulertzeko.

Las personas emprendedoras han estado presentes en la historia del País Vasco desde que existe historiografía. Desde la Edad Media los vascos y vascas demostraron su espíritu emprendedor en sectores como las ferrerías, la mecánica y el comercio internacional, entre otros. En Bizkaia, con las forjas y los martinetes, precursores de las potentes siderurgias del siglo XIX; la industria guipuzcoana que fabricaba armas entre los siglos XV y XIX, pasando después a la producción de damasquinados de lujo para la realeza europea; o, desde el siglo XIII, linajes alaveses comprando lanas de Castilla para exportarlas a los mercados del norte de Europa a través de los puertos vascos. Una reputación de personas emprendedoras que ha acompañado a los vascos y vascas, siglos después, también en los territorios a los que llegaron como inmigrantes. Sin olvidar el pasado más reciente, con la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, que propició la atracción de conocimiento y talento para modernizar las técnicas de las explotaciones económicas vascas, o los grandes industriales y financieros vascos del siglo XIX, que junto con el padre Arizmendiarrieta y su impulso al cooperativismo vasco en la segunda mitad del siglo XX forman parte de nuestra historia y sin los cuales no puede entenderse el actual grado de desarrollo económico de nuestra tierra.

Euskal ekonomia soldatako langileen, autonomoen, enpresarien eta enpresa txiki eta ertainen arteko ahaleginean oinarritzen da.

La economía vasca se sustenta en el esfuerzo conjunto de trabajadoras y trabajadores asalariados, autónomos y autónomas, empresariado y pymes.

Ekintzaileak funtsezkoak dira ekonomiaren hazkunderako eta berrikuntzarako. Batez ere haien bidez transmititzen dira ezagutza eta berrikuntza, haien bidez erabiltzen, batik bat, balio erantsi handiagoa sortzen duten produkzio-jardueretan, eta, ondorioz, berak dira ekonomiaren eraginkortasunerako bitarteko nagusiak. Enpresarien eta enpresa txiki eta ertainen ekintzailetza-jardueraren bidez, I+Gn, berrikuntzan eta prestakuntzan egiten den inbertsioa merkatura daitezkeen berrikuntzetan gauzatzen da; hala, epe luzeko hazkundearen erritmoari begira erabakigarria da jarduera hori. Horregatik guztiagatik, ekonomia ororen lehiakortasuna eta oparotasuna eraikitzeko oinarrietako bat ekintzailetza-jarduera bermatzea da.

Las personas emprendedoras son fundamentales para el crecimiento económico y la innovación. Son los canales principales para la transmisión del conocimiento y la innovación y para su utilización en actividades productivas generadoras de mayor valor añadido y, por consiguiente, de rendimiento económico. La actividad emprendedora del empresariado y de las pymes funciona como mecanismo a través del cual las inversiones en I+D, innovación y formación se trasladan a innovaciones comercializables, siendo determinante para el ritmo de crecimiento a largo plazo. Por todo ello, garantizar la actividad emprendedora es uno de los cimientos sobre los que se construye la competitividad y prosperidad de cualquier economía.

Beraz, botere publikoen betebeharra eta erantzukizuna da esparru egoki bat bultzatzea ekintzaileek beren gaitasunak garatu ahal izan ditzaten enpresa-jarduera iraunkor bat garatuz, hitzaren esanahi betean, hots, alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa barne direla, eta orobat ekintzaileek sortutako aberastasunak eragina izan dezan gizarte osoan eta gizarte-ongizatearen hobetzean eta mantentzean.

Es obligación y responsabilidad de los poderes públicos promover, por tanto, un marco favorable para que se desarrollen las capacidades de las personas emprendedoras sustanciadas en el desarrollo de una actividad empresarial sostenible, en el completo sentido del término, que incluye los aspectos social, económico y medioambiental, y para que la riqueza generada por estas personas repercuta en el conjunto de la sociedad y en la mejora y el mantenimiento del bienestar social.

Ekintzailetza-maila altuenak dituzten ekonomiak dira munduan aberats eta berritzaileenak. Gainera, halako ekonomia guztietan agertzen dira bi ezaugarri: enpresariaren figuraren aitorpen sozial zabala eta enpresariaren jarduera garatzeko esparru egokia.

Las economías más prósperas e innovadoras del mundo son aquellas con mayores niveles de emprendimiento. En todas ellas coinciden, además, dos circunstancias: un amplio reconocimiento social a la figura del empresario o empresaria y un marco propicio al desarrollo de su actividad.

Ez da kasualitatea Ameriketako Estatu Batuek jadanik 1953an Small Business Act aldarrikatu izana botere publikoek enpresari txikiei laguntza emateko.

No es casualidad que ya en 1953 los Estados Unidos de América promulgaran la Small Business Act para apoyar desde los poderes públicos a los pequeños empresarios y empresarias.

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak sortzeko prozesuari eta enpresa txiki eta ertainei laguntzeko lege hau Europar Batasuneko arau-esparruari egokitzen zaio, eta 2008ko Small Business Act for Europe-ren bidez adierazitako helburuei jarraitzen die.

Esta Ley de apoyo al proceso de creación empresarial y a la pequeña y mediana empresa de la Comunidad Autónoma del País Vasco se adecua al marco normativo comunitario y responde a los objetivos formulados desde la Small Business Act for Europe de 2008.

II
II

Espainiako Konstituzioaren 38. artikuluak enpresa-askatasuna aitortzen du, merkatu-ekonomiaren esparruan, eta botere publikoek askatasun hori bermatu eta babesten dutela, ekonomia orokorraren eta, hala badagokio, plangintzaren eskakizunen arabera.

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y su garantía y protección por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Euskal Herrirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10. artikuluko 25. paragrafoan jasotzen denez, Autonomia Erkidego honek eskumen esklusiboa du gai honetan: «Euskal Herriko ekonomiaren sustapena, garapena eta plangintza, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat». Halaber, artikulu horren 30. paragrafoan jasotzen denez, Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du gai honetan: «Industria, salbu eta arau berezien peko industriak ezartzea, handitzea eta lekualdatzea, dela segurtasunagatik, armadaren eta osasunaren interesagatik edota eginkizunotarako legeria berezia behar dutenak eta atzerriko teknologia eskuratzeko aurretiazko kontratuak behar dituztenak. Industria-sektoreen berregituraketan, Euskal Herriari dagokio Estatuak erabakitako planak garatu eta gauzatzea».

El apartado 25 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, esta Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de «promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía». Igualmente, el apartado 30 de este artículo establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en: «Industria, con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que precisen de legislación específica para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de transferencia de tecnología extranjera. En la reestructuración de sectores industriales, corresponde al País Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el Estado».

III
III

Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko lege honen helburua –Europako arauketaren «think small first» printzipioan oinarrituta–, espiritu ekintzailea bere zentzu sakonenean sustatzea da, hau da, pertsonaren jarrerei, lehentasunei eta gaitasunei dagokienez, eta horrek espiritu haren alde egiten duten balioak indartzea eskatzen du, era honetara faboratuz gizarte osoaren aurrerapen sozial eta ekonomikoa, bereziki baliabide eta aukera gutxien dauzkaten sektoreena. Bestalde, ekintzailetzako ideiak eta trebetasunak balioa sortuko duten jardueretara bideratzeko pizgarri-sistema egoki bat eratzea du helburu.

Esta Ley de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco –sobre la base del principio «think small first» de la regulación europea– pretende fomentar el espíritu emprendedor en su sentido más profundo, el de las actitudes, preferencias y capacidades de la persona, lo que exige potenciar los valores que defienden ese espíritu, favoreciendo de este modo el progreso social y económico del conjunto de la sociedad, especialmente el de los sectores con menos recursos y oportunidades. De otra parte, también persigue crear un sistema adecuado de incentivos para la tramitación de las ideas y sus habilidades emprendedoras a actividades generadoras de valor.

IV
IV

Lege honek bost kapitulu ditu.

La presente Ley se estructura en cinco capítulos.

I. kapituluan, beren jarduera garatzeko ekintzaileek dituzten baldintzak hobetzeko helburua jasotzen du legeak. Jarraian pertsona ekintzaileak definitzen ditu; hala, pertsona horiek dira legearen oinarri nagusia eta Euskal Autonomia Erkidegoko garapen ekonomiko eta sozialerako eragile nagusiak.

El Capítulo I establece el objetivo de la Ley en la mejora de las condiciones de las personas emprendedoras para desarrollar su actividad, y a continuación define las personas emprendedoras, que son el foco principal de la Ley y los actores clave para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. kapituluan, irakaskuntza arautuen curriculuma ezartzen duten dekretuetan ezaugarri jakineko eduki batzuk sartzeko eskakizuna arautzen da, edukiok espiritu ekintzailea sustatu beharko baitute eta enpresa gehiago sortzea ahalbidetuko duten trebetasunez hornitu. Lanbide Heziketak eta unibertsitateak bete beharreko eginkizunaren aipamen berezia egiten da.

El Capítulo II regula la exigencia de incorporar en los decretos por los que se establece el currículo de las enseñanzas regladas contenidos que fomenten el espíritu emprendedor y provean de habilidades que permitan una mayor creación de empresas. No deja de hacerse una especial mención al papel a desempeñar por la Formación Profesional y la universidad.

III. kapituluan, sinplifikazio administratiborako tresnak sortzea jasotzen da, erraztasun handiagoak ekarriko baitizkiete euskal enpresa txikiei. Tresna horien artean dago enpresa-jardueraren gaineko eragina aztertuko duen txosten bat egitea, nahitaez, edozein arau onartu aurretik, eta, halaber, karga administratiboa neurtzeko tresna batzuk lantzea, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko beste herrialde batzuetakoen parekoak izango direnak.

El Capítulo III establece la creación de instrumentos a favor de la simplificación administrativa, que redundarán en mayores facilidades para las pequeñas empresas vascas. Entre ellos se encuentra la obligatoriedad de un informe previo a cualquier nueva norma, que estudiará su impacto en la actividad empresarial, y la elaboración de herramientas de medición de la carga administrativa comparables a las de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

IV. kapituluan, administrazio publikoen eraginkortasunaren aldeko neurri multzoa jasotzen da, enpresei eta beren jarduerari dagokienez. Euskal administrazioen arteko lehia desleiala saihesteko tresnak arautzen dira eta Eusko Jaurlaritzak ekintzaileei laguntzera bideratzen dituen baliabide publikoen koordinazioa hobetzeko mekanismoak zehazten dira, baita laguntzarako programen eta jarduketen aurreikuspena ere.

En el Capítulo IV se incorporan una serie de medidas en beneficio de la eficiencia de las administraciones públicas en relación con las empresas y su actividad. Se regulan instrumentos para evitar la competencia desleal de las administraciones vascas y se establecen mecanismos de mejora de la coordinación de los recursos públicos que destina el Gobierno Vasco a ayudar a las personas emprendedoras, así como la previsión de programas y actuaciones de apoyo.

Kapitulu honetan, halaber, enpresa bat sortu nahi dutenei finantziazio handiagoa lortzea ahalbidetuko dieten hainbat jarduketa arautzen dira. Lehenik eta behin, langabezia-prestazioaren kapitalizazio osoa bermatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan, enpresak sortzea sustatze aldera, eta, bigarrenik, sistema bat ezartzen da ekintzaileek beren jarduera hasten dutenean ordaindu beharreko udal-tasak konpentsatzeko, hirigintza-lizentziak, besteak beste, jarduera abiatzeko kostuak arintzeko tresna gisa. Era berean, zerga alorreko neurriak eta diru-laguntza ildoak sartzen dira, egoera horretan ekintzaile berritzaileei laguntzeko; nabarmentzekoak dira, horien artean, Hazi Kapital Misto Publiko-Pribatuko Funtsaren sorrera eta mikrokredituen ildoa.

También se regulan en este Capítulo algunas actuaciones que permitirán a quienes quieran fundar una empresa tener mayor financiación. En primer lugar, se garantiza en la Comunidad Autónoma del País Vasco la capitalización íntegra de la prestación por desempleo para fomentar la creación de empresas, y en segundo lugar, se establece un sistema de compensación de tasas municipales que las personas emprendedoras se ven obligadas a pagar al inicio de su actividad, entre las que se encuentran las licencias urbanísticas, como herramienta para aliviar los costes de puesta en marcha de su actividad. A su vez, se incluyen medidas de carácter fiscal y líneas de subvención para apoyar a las personas emprendedoras innovadoras en esta coyuntura, destacando la creación del Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado y una línea de microcréditos.

V. kapituluan, Espainian neurri aitzindari gisa, «business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuen figura arautzen da direktorio baten bidez, zeinak ezabatzen baititu euskal ekintzaileentzat aukera ugari eskain ditzakeen enpresak finantzatzeko modu horren ziurgabetasunak. Testuinguru honetan, mota horretako inbertsio pribatua sustatzeko erabakigarria da laguntza ematea inbertitzaile eta ekintzaileen arteko kapital-eskaintza eta -eskariaren elkargune eta egokitze-puntu gisa jarduten diren «business angel»en sareei.

En el Capítulo V, y de manera pionera en España, se regula la figura de las inversoras o inversores privados de carácter informal «business angels» a través de un directorio que elimina incertidumbres en esta forma de financiación a las empresas que está llamada a ofrecer muchas oportunidades a las personas emprendedoras vascas. En este contexto, el apoyo a las redes de «business angels», que actúan como puntos de encuentro y de ajuste entre la oferta y la demanda de capital entre quienes invierten y quienes emprenden, resulta determinante para la promoción de este tipo de inversión privada.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Legearen xedea.

Artículo 1.– Objeto de la Ley.

1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan ekintzailetza-jarduera bultzatzea eta sustatzea, enpresa- eta kokatze-askatasunaren eta zerbitzu-jardueretara eta jarduera horiek gauzatzera askatasunez iristeko esparruaren barruan, eta indarrean dauden arauek, interes orokorreko arrazoi bazterrezinengatik, ezartzen dituzten betebeharrak betetzea eragotzi gabe.

1.– La presente Ley tiene por objeto la promoción y el fomento de la actividad emprendedora en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del marco de la libertad de empresa y de establecimiento y el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, por razones imperiosas de interés general, pueda establecer la normativa vigente.

2.– Helburu hori bete dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak saihestu egingo ditu ekintzaileei behargabeko kostu burokratikoak eragingo dizkieten arauketa guztiak, bai eta jarduera ekonomikoaren sustagarri izan ordez hartarako oztopo diren legeria konplexuak ere.

2.– Para el cumplimiento de este objetivo, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco evitará todas aquellas regulaciones que impongan innecesarios costes burocráticos a las personas emprendedoras, así como legislaciones complejas que supongan barreras que desincentiven la actividad económica.

2. artikulua.– Ekintzailetza-jarduera.

Artículo 2.– Actividad emprendedora.

1.– Lege honen ondorioetarako, ekintzailetza-jarduera da prozesu bat zeinaren bidez pertsona fisiko batek, enpresa berri batek edo merkatuan lehendik dagoen enpresa batek produkzio-jarduera berri bat hasten baitu.

1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por actividad emprendedora el proceso mediante el cual una persona física, una nueva empresa o una empresa ya existente en el mercado inicia una nueva actividad productiva.

2.– Lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko aurretiazko tramiteak egiten ari diren pertsona fisikoak, forma juridikoa edozein izanda ere, edo jardueraren bat betetzen dutenak autonomo gisa, kooperatibista gisa edo mikroenpresetako nahiz enpresa txiki eta ertainetako edo lan-sozietateetako bazkide gisa edo bestelako merkataritza-formula baten bidez, beren helbide fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan dutela.

2.– Son personas emprendedoras, a los efectos de esta ley, aquellas personas físicas que, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, están realizando los trámites previos para poder desarrollar una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, o bien ejerzan alguna actividad como autónomos o autónomas, cooperativistas, socios o socias de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades laborales o a través de cualquiera otra fórmula mercantil, y tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Halaber, lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira euren jardunean etengabeko konpromiso etikoa mantentzen eta garatzen duten pertsonak, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan eta jarduera mantentzeko konpromisoan islatzen dena.

Asimismo, son emprendedoras a los efectos de esta ley aquellas personas que mantienen y desarrollan un compromiso ético permanente en su actuación, reflejado, entre otros aspectos, en la vinculación al territorio y en el compromiso de mantenimiento de la actividad.

3.– Mikroenpresei dagokienez, halakotzat joko dira 2003/361/EE Gomendioan definitutakoak.

3.– En lo que se refiere a las microempresas, se considerarán tales las así definidas en la Recomendación 2003/361/CE.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HEZKUNTZA SISTEMA
SISTEMA EDUCATIVO

3. artikulua.– Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa.

Artículo 3.– Educación Secundaria y Formación Profesional.

1.– Bigarren Hezkuntzaren eta Lanbide Heziketaren eremuan, hezkuntzako Administrazioak lagundu egingo du espiritu berritzaile eta enpresariala sustatzen, espiritu hori unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako curriculum-garapenean integratuz dagokion hezkuntza-zikloaren arabera eta honako helburu hauek aintzat harturik:

1.– En el ámbito de la Educación Secundaria y la Formación Profesional, la Administración educativa contribuirá a estimular el espíritu innovador y empresarial a través de su integración en el desarrollo curricular de la enseñanza no universitaria en función del correspondiente ciclo educativo y atendiendo a los siguientes objetivos:

a) Etika enpresarialaren kontzeptua jakintzaren adar guztietan sustatzea eta jasotzea. Ikuspegi etiko hau curriculumaren zehar-lerroa izango da, eta, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan, erantzunkidetasunean, lurraldeko beste agenteekin lankidetzan aritzearen garrantzian eta gizarte-ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren balioen irakaskuntzan oinarrituko da. Halaber, kode deontologikoa garatzearen eta betetzearen garrantzia azpimarratuko da.

a) Fomentar e incorporar el concepto de ética empresarial en todas las ramas del saber. Esta perspectiva ética será una línea transversal del currículo, y estará basada, entre otros aspectos, en la vinculación al territorio, en la corresponsabilidad, en la importancia de la colaboración con el resto de los agentes y las agentes del territorio y en la enseñanza de los valores de la economía social y de la economía solidaria. Asimismo, se destacará la importancia del desarrollo y cumplimiento del código deontológico.

b) Sustatzea erantzukizun sozialeko balioetan oinarritutako heziketa, balio horiek baitira enpresariak enpleguaren sorreran eta jarduera ekonomikoaren motor gisa betetzen duen egitekoaren ezaugarri, eta sustatzea orobat ekintzailetza-jardueraren ezaugarri diren balioetan (ahalegina, errealizazio pertsonala, lidergoa, giza ekipoen kudeaketa, gatazken konponketa, ikaskuntza, kooperazioa, arriskuak hartzeko gaitasuna, eta abar) oinarritutako heziketa.

b) Promover la educación en los valores de responsabilidad social que caracterizan el papel del empresario o empresaria en la creación de empleo y como motor de la actividad económica, así como en aquellos valores (esfuerzo, realización personal, liderazgo, gestión de equipos humanos, resolución de conflictos, aprendizaje, cooperación, capacidad de asumir riesgos, etcétera) que caracterizan la actividad emprendedora.

c) Sendotzea enpresa-munduaren eta hezkuntza-sistemaren arteko lokarriak komunitate enpresarialarekiko kooperazioaren bidez, espiritu enpresarialaren osaera maila guztietan gara dadin eta enpresariek ikasgeletan parte har dezaten beren balioak, esperientziak eta ilusioa transmititzeko.

c) Fortalecer los vínculos entre el mundo de la empresa y el sistema educativo a través de la cooperación con la comunidad empresarial para el desarrollo de la formación del espíritu empresarial a todos los niveles y la participación de empresarios y empresarias en las aulas para transmitir sus valores, experiencias e ilusión.

d) Bermatzea espiritu enpresarialaren garrantzia egokiro islatuko dela ikasmaterialetan eta irakasleen prestakuntzan.

d) Garantizar que la importancia del espíritu empresarial se refleje adecuadamente en el material didáctico y en la formación del profesorado.

2.– Lanbide Heziketaren eremu espezifikoan, hezkuntzako Administrazioak etengabe egokituko du prestakuntzako eskaintza enpresen eta langileen, hala soldatakoen nola autonomoen, prestakuntza-beharrizan orokor eta espezifikoetara; sustatu eta bultzatuko du lanbide-heziketaren papera berrikuntzaren eta ekintzailetza-ekimenaren arloetan; eta, laneko Administrazioarekin batera, lankidetza sustatuko du produkzio-sektoreetako enpresekin berrikuntza, ezagutzaren transferentzia eta lanbide-heziketaren arloan espezializazioa indartzeko.

2.– En el ámbito específico de la Formación Profesional, la Administración educativa procederá a una adecuación constante de la oferta formativa a las necesidades de formación generales y específicas de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, tanto asalariados como autónomos; fomentará e impulsará el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la iniciativa emprendedora, y, junto con la Administración laboral, promoverá la colaboración con las empresas de los diferentes sectores productivos para potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización en materia de formación profesional.

4. artikulua.– Euskal unibertsitate-sistema.

Artículo 4.– Sistema universitario vasco.

1.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legean ezarritakoa hala bada ere, unibertsitateko prestakuntzak, ekintzailetza-jarduerari bere ekarpena egitea bermatzeko eta ikuspegi etikoa txertatuz, aintzat hartuko du besteak beste honako helburu hauek lortzea:

1.– Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, la formación universitaria, con el fin de garantizar su aportación a la actividad emprendedora e incluyendo la perspectiva ética, atenderá a la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:

a) Bere ikasketa-planetan sartzea abilezia eta trebetasun batzuk berrikuntzara, sormenaren sustapenera, ekintzailetzara eta espiritu enpresarialera zuzendutakoak.

a) La incorporación en sus planes de estudio de habilidades y destrezas orientadas a la innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y el espíritu empresarial.

b) Unibertsitateko ikasketak modernizatzea, bai eta egokitzea ere ekonomian eta gizartean berritzaileak diren produktu-ekoizpen, zerbitzu, planteamendu eta metodoetara.

b) La modernización y adaptación de las enseñanzas universitarias a la producción de productos, servicios, planteamientos y métodos innovadores en la economía y la sociedad.

c) Unibertsitateko tituludunak lan-merkatuan modu efektiboan sar daitezen sustatzea, unibertsitatearen eta enpresaren arteko loturak sendotuz, arreta berezia jarrita ekimen enpresarialerako eta autoenplegurako gaitasunen sustapenean.

c) La promoción de la incorporación efectiva de las tituladas y titulados universitarios al mercado laboral, reforzando las conexiones entre universidad y empresa, con especial atención al fomento de capacidades para la iniciativa empresarial y el autoempleo.

2.– Unibertsitateek, administrazio publikoek eta enpresek, zientzia- eta teknologia-parke unibertsitarioen eta campus unibertsitarioen esparruan, kultura akademikoaren eta kultura enpresarialaren interakzioa bultzatuko dute, espiritu ekintzailea susta dadin unibertsitate-inguruneko irakasle, ikertzaile, bekadun eta ikasleen artean eta lagun egin dadin proiektuak heltzerakoan eta merkatura ateratzerakoan.

2.– Las universidades, las administraciones públicas y las empresas promoverán, en el marco de los parques científicos y tecnológicos universitarios y de los campus universitarios, la interacción entre la cultura académica y la cultura empresarial, con el fin de fomentar el espíritu emprendedor en el colectivo docente, investigador, becario y estudiantil del entorno universitario y el acompañamiento en la maduración y lanzamiento de los proyectos al mercado.

3.– Euskal unibertsitate-sistemak indartu egingo du ezagutza gizarteari transferitzea, ongizatea eta lehiakortasuna hobetze aldera, proiektuak eta ekimenak garatuz sektore produktiboarekin elkarlanean. Adibidez, oinarri teknologikoko enpresa berritzaileak eratzea; berrikuntza-poloak sortzea, hartarako unibertsitate-zentroak eta enpresak espazio fisiko berean bilduz; edo erakunde batzuk abian jartzea berrikuntzen, ezagupen zientifikoen eta ikerketa-agenteek eta unibertsitateek lortu eta garatutako emaitzen erabilera eta aprobetxamendu industrial edo komertzialerako.

3.– El sistema universitario vasco potenciará la transferencia del conocimiento a la sociedad, para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo, tales como, por ejemplo, la constitución de empresas innovadoras de base tecnológica, la generación de polos de innovación, mediante la concurrencia en un mismo espacio físico de centros universitarios y de empresas, o la puesta en marcha de entidades para el uso y aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por los agentes y las agentes de investigación y universidades.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
SINPLIFIKAZIO ADMINISTRATIBOA
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

5. artikulua.– Karga administratiboak murriztea.

Artículo 5.– Reducción de cargas administrativas.

1.– Sinplifikazio- eta arrazionalizazio-prozesuaren esparruan, euskal administrazio publikoek, zeinek bere jardute-eremuan, jarduketako lehentasunezko arloak zehaztuko dituzte, ekintzailetza-jarduerari kostu handiagoa sorrarazten dioten karga administratiboak modu progresiboan gutxitzeari eta ezabatzeari ekiteko.

1.– En el marco del proceso de simplificación y racionalización, las administraciones públicas vascas, en sus respectivos ámbitos de actuación, determinarán las áreas prioritarias de actuación en orden a proceder a la progresiva reducción y eliminación de las cargas administrativas que generen un mayor coste a la actividad emprendedora.

2.– Hartarako garatuko diren jarduketek irizpide hauek izango dituzte gidari:

2.– Las actuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán por los siguientes criterios:

a) Prozedura luzatzea dakarten tramiteak murriztea eta kentzea, betiere tramite horiek kalterik egiten ez badiete interesdunen bermeei; adibidez, kontrol-bikoiztasuna kentzea edo txostenak azkartzea, besterik gabe ezabatuz edo ahal denean bisatuekin ordezkatuz.

a) La reducción y supresión de trámites que conlleven dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas, tales como la eliminación de la duplicidad de controles o la agilización de los informes, con su eliminación o sustitución, cuando sea posible, por visados.

b) Agiriak aurkeztearen ordez erantzukizunpeko adierazpena egitea, halakotzat ulertuz interesdunak sinatutako agiri bat non deklaratzen baitu, bere erantzukizunpean, eskuratuak dituela aplikatzekoa den araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.

b) La sustitución de la aportación de documentos por una declaración responsable, entendiendo como tal el documento suscrito por la persona interesada en el que se declare, bajo su responsabilidad, que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora de aplicación.

c) Baimenen ordez interesdunak aurretiaz adierazpenak edo komunikazioak egitea, zeinak ondoren egiaztatuko baitira.

c) La sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas de la persona interesada, con una verificación posterior.

d) Ezabatzea jada Administrazioaren eskuetan dauden, Administrazioak berak sortzen dituen edo Administrazioak beste administrazio batzuekin datuak trukatuz lor ditzakeen agiriak interesdunari eskatzea. Agiri horiek ofizioz txertatu beharko dira bitarteko telematikoen bidez, betiere, izaera pertsonaleko datuen kasuan, interesdunaren onespena izanez gero.

d) La supresión del requerimiento a la persona interesada de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, que sean generados por la propia Administración o que se puedan conseguir a través del intercambio de datos con otras administraciones. Tales documentos deberán ser incorporados de oficio mediante la utilización de medios telemáticos, siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de la persona interesada.

e) Gehienezko epeak murriztea prozeduren tramitazio, ebazpen eta jakinarazpenari dagokionez.

e) La reducción de los plazos máximos de tramitación, resolución y notificación de los procedimientos.

f) Ofiziozko jarduketak bultzatzea interesdunak eskatutako jarduketaren ordez, herritarrari ez harrarazteko Administrazioak berak har ditzakeen kargak.

f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan la actuación a instancia de parte, a fin de no mantener cargas administrativas para la ciudadanía que pueden asumirse por la propia Administración.

g) Prozedura administratiboen tramitazio telematikoa bultzatzea.

g) El impulso de la tramitación telemática de los procedimientos administrativos.

h) Agiri-produkzioa homogeneizatzea eta normalizatzea, hartarako ezarriz prozedura administratiboen katalogo eguneratuak, eskaerak egiteko eskuliburuak eta eredu normalizatuak, barruan sartuta administrazio publikoek eta haien menpeko erakundeek eman behar dituzten datuak eta ziurtagiriak lortzeko baimena ematea.

h) La homogeneización y normalización de la producción documental, a través de la implantación de catálogos actualizados de procedimientos administrativos, manuales y modelos normalizados de solicitud, incluyendo la pertinente autorización para obtener datos y certificaciones que hayan de ser emitidos por las administraciones públicas y sus organismos dependientes.

i) Antzeko izaera duten eta tratamendu bera daukaten prozedurak bateratzea.

i) La unificación de procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo tratamiento.

j) Erabiltzea hizkera administratibo bat argia, erraza, ulergarria eta herritarrak Administrazioarekin benetan trabarik gabeko harremanak izatera bideratua.

j) El uso de un lenguaje administrativo claro, sencillo, comprensible y orientado a la efectiva fluidez de las relaciones de la ciudadanía con la Administración.

6. artikulua.– Enpresaren gaineko eraginari buruzko txostena.

Artículo 6.– Informe de impacto en la empresa.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak sustatutako edozein arauketa edo arau berri bideratu aurretik, Eusko Jaurlaritzak bere zerbitzu juridikoen bidez ebaluazio-txostena egingo du enpresak sortzearen, abian jartzearen eta haien funtzionamenduaren gaineko eraginari buruz.

1.– Con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

2.– Txostena nahitaezkoa izango da izaera orokorreko xedapenak lantzeko prozeduran, eta, nolanahi ere, lege-proiektuekin batera Legebiltzarrari igorri beharko zaio.

2.– Este informe será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, y deberá remitirse, en todo caso, al Parlamento con los proyectos de ley.

7. artikulua.– Arauen eskuragarritasuna.

Artículo 7.– Accesibilidad normativa.

1.– Arauak ahalik eta hobekien eskuratzen direla bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak indarrean diren xedapenen testu bateratuak argitaratuko ditu, eta horietan sartuko dira izandako aldaketa eta indargabetze guztiak.

1.– A fin de garantizar el mejor acceso a las normas, el Gobierno Vasco publicará textos consolidados de las disposiciones vigentes, en los que se integrarán todas las modificaciones y derogaciones que se hayan producido.

2.– Argitalpena euskarri informatikoan egingo da, eta arauak gehiago eta hobekiago eskuratzea ahalbidetuko duten sare telematikoen bidez.

2.– Dicha publicación se efectuará en soporte informático y a través de redes telemáticas que procuren un mayor y mejor acceso a las normas.

8. artikulua.– Euskadiko karga eta sinplifikazio administratiboaren indizea.

Artículo 8.– Índice de carga y simplificación administrativa en el País Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzak, Euskal Estatistika Erakundearen bidez, Euskadiko enpresen karga eta sinplifikazio administratiboaren urteko indize bat diseinatu eta landuko du. Indize horrek euskal ekintzaileek jasaten dituzten eta Euskadiko edozein administrazio-maila eskudunetan sortutako karga administratibo guztiak jaso beharko ditu.

1.– El Gobierno Vasco, a través del Instituto Vasco de Estadística, diseñará y elaborará un índice anual de carga y simplificación administrativa de las empresas en el País Vasco. Este índice deberá contemplar todas las cargas administrativas soportadas por las personas emprendedoras vascas y originadas en cualquiera de los niveles administrativos con competencias en el País Vasco.

2.– Euskadiko karga eta sinplifikazio administratiboaren indizea Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko beste herrialde batzuek karga administratiboaren inguruan egindako neurketen pareko baldintzetan egingo da, eta administrazio-arauketak enpresei eta autonomoei ezartzen dizkien kostuak eta epeak balioesteko metodoa izango da.

2.– El índice de carga y simplificación administrativa de Euskadi se realizará en términos comparables con las mediciones de la carga administrativa realizadas por otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y supondrá un método para estimar los costes y plazos impuestos a las empresas y autónomos o autónomas por la regulación administrativa.

9. artikulua.– Ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak.

Artículo 9.– Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas emprendedoras.

1.– Eusko Jaurlaritzak, Estatuko eta tokiko administrazioekin elkarlanean arituz, aurrera eramango du ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak deritzenak abian jartzeko lana.

1.– El Gobierno Vasco desarrollará, en colaboración con las administraciones estatal y locales, la puesta en funcionamiento de los denominados puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas emprendedoras.

2.– Ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak enpresa berriak sortzen laguntzeaz arduratuko dira, informazioa eskainiz, dokumentazioa tramitatuz, aholkularitza eta prestakuntza emanez eta enpresa-finantziazioan lagunduz.

2.– Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas emprendedoras se encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EKINTZAILETZA JARDUERARI LAGUNTZEA
APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

10. artikulua.– Leihatila bakarra.

Artículo 10.– Ventanilla única.

1.– Euskal administrazio publikoek herritarrei eta enpresei bermatu egingo diete ekintzailetza-jarduera hasi, garatu eta amaitzeko behar diren prozedurei buruzko informazio ororen eskuragarritasuna, leihatila bakarraren bidez eta bitarteko elektronikoen bidez, bai eta horretarako nahitaezko tramiteak egiteko bidea ere.

1.– Las administraciones públicas vascas garantizarán que la ciudadanía y las empresas puedan acceder, a través de una ventanilla única y por medios electrónicos, a toda la información sobre los procedimientos necesarios para el inicio, ejercicio y conclusión de una actividad emprendedora, así como a la realización de los trámites preceptivos para ello.

2.– Leihatila bakarrera irispidea izateko, euskararen eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko da, bai eta, posible balitz, Europar Batasuneko beste zenbait hizkuntzarena ere.

2.– El acceso a la ventanilla única deberá garantizar el uso del euskera y el castellano y, si fuera posible, de otras lenguas de la Unión Europea.

3.– Halaber, euskal administrazio publikoek sistema batzuen eta besteen arteko elkarreragingarritasuna bermatzeko behar diren neurriak hartu eta beharrezko teknologiak txertatuko dituzte, zeinek bere eremuan.

3.– Asimismo, las administraciones públicas vascas adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas.

11. artikulua.– Lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena.

Artículo 11.– Informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak eta sektore publikoak lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena eskatuko dio Lehiaren Euskal Agintaritzari, ondorengo kasuetan:

1.– La Administración pública y el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitará a la Autoridad Vasca de la Competencia un informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa en los supuestos siguientes:

a) Oro har, azken hartzaileak herritarrak dituzten eta sektore pribatuak egin ditzakeen eta herritarrek nahitaez eskatu edo jaso behar ez dituzten zerbitzuak martxan jarri aurretik.

a) Antes de la puesta en marcha de servicios cuyos destinatarios finales sean los ciudadanos y ciudadanas en general y que sean susceptibles de ser prestados por el sector privado y no sean de solicitud o recepción obligatoria por la ciudadanía.

b) Sektore pribatuak egin ditzakeen zerbitzuak merkatukotzat jotako baldintzetan egiten dituenari baliabideak eman aurretik, euskal sektore publikoak zuzenean nahiz partaidetzadun enpresen bidez.

b) Antes de la aportación de recursos a quien preste servicios en condiciones estipuladas como de mercado y susceptibles de ser efectuados por el sector privado, bien directamente por el sector público vasco o bien a través de empresas participadas.

2.– Lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena aurretikoa eta nahitaezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoarentzat eta sektore publikoarentzat, aurreko paragrafoan adierazitako kasuetan.

2.– El informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa será previo y preceptivo para la Administración pública y el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los casos contemplados en el apartado anterior.

3.– Lehiaren Euskal Agintaritzak landutako lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostenak ondorengo gorabeherak gertatzen diren aztertuko du:

3.– El informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa elaborado por la Autoridad Vasca de la Competencia analizará si concurren las siguientes circunstancias:

a) Administrazio-egintza horrek merkatuko lehia-baldintzak larriki aldatu ahal izatea.

a) Que ese acto de la Administración pueda distorsionar gravemente las condiciones de competencia en el mercado.

b) Aldaketa larri horrek interes publikoari eragitea.

b) Que esa grave distorsión afecte al interés público.

4.– Eusko Jaurlaritzak, urte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen, artikulu honetan aipatu eta urte horretan egiten diren txosten guztiak igorriko dizkio Eusko Legebiltzarrari.

4.– Antes del 31 de diciembre de cada año, el Gobierno Vasco remitirá al Parlamento Vasco todos los informes a los que se refiere este artículo emitidos durante ese año.

12. artikulua.– Ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko politikak.

Artículo 12.– Políticas de apoyo a personas emprendedoras y a la pequeña empresa-

Ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzeko politika guztiak Ekintzailetzaren Sailarteko Mahaitik koordinatuko dira.

Todas las políticas de apoyo a personas emprendedoras y pequeñas empresas se coordinarán desde la Mesa Interdepartamental de Emprendimiento.

13. artikulua.– Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Plana.

Artículo 13.– Plan de Apoyo a la Actividad Emprendedora.

1.– Eusko Jaurlaritzak ekintzailetza-jarduerari laguntzeko erakunde arteko eta lau urterako plan bat egingo du, non modu koordinatu eta globalean jasoko baitira Euskadiko administrazioek esparru hori indartu, bultzatu eta sustatzeko egingo dituzten programa eta jarduketak, betiere zehazten den denbora-tartean.

1.– El Gobierno Vasco elaborará un plan de apoyo a la actividad emprendedora, de carácter interinstitucional y cuatrienal, en el que se recogerán de forma coordinada y global los programas y las actuaciones de impulso, promoción y fomento a realizar por las distintas administraciones del País Vasco en dicho ámbito durante el periodo que se determine.

2.– Plan horrek ondorengo helburuak bete beharko ditu:

2.– Este plan deberá cumplir los siguientes objetivos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan enpresak sortzen lagunduko duen esparru ekonomiko bat bultzatzea.

a) Promover un marco económico que facilite la creación de empresas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Euskadin ekintzaileei laguntzeko gaur egun dauden politikak koordinatzea.

b) Coordinar las políticas actuales de apoyo a personas emprendedoras en el País Vasco.

c) Ekintzaileei laguntzeko zerbitzu bakoitzaren errentagarritasuna eta kalitatea identifikatuko dituzten adierazle komunen taula osatzea, eta emandako diruarekiko erlazioa neurtzea eta sortutako enpleguaren, fakturazioaren, biziraupen-adierazlearen eta internazionalizazio-mailaren datuekin alderatzea.

c) Crear un cuadro de indicadores comunes que identifiquen la rentabilidad y calidad de cada servicio de apoyo a personas emprendedoras, midiendo la relación entre dinero aportado y comparándolo con los datos de empleo creado, facturación, índice de supervivencia y nivel de internacionalización.

d) Ekintzaileen jardueren finantziazioa erraztea, ekintzaileei laguntzeko ildo espezifikoak sortuz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren eta sektore publikoaren partaidetza duten elkarren bermerako sozietateetan eta finantza-erakunde kreditu-emaileetan, edo bestelako kreditu-erakundeekin akordioak erdietsiz.

d) Facilitar la financiación de las actividades de las personas emprendedoras, mediante la creación de líneas específicas de apoyo a dichas personas en las sociedades de garantía recíproca y establecimientos financieros de créditos participados por la Administración pública y el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o mediante acuerdo con otras entidades de crédito.

e) Giza kapitala, talentua eta sormena indartzen laguntzea, giza baliabideen kualifikazio profesional tekniko eta enpresariala hobetuz eta giza kapitalaren mugikortasuna eta talentuaren erakarpena erraztuz.

e) Contribuir a potenciar el capital humano, el talento y la creatividad con la mejora de la cualificación profesional técnica y empresarial de los recursos humanos y facilitando la movilidad del capital humano y la atracción de talento.

f) Ikerketa eta garapenaren inguruko proiektuetara bideratutako finantziazio-ildoen sorrera bultzatzea.

f) Promover la creación de líneas de financiación orientadas a proyectos de investigación y desarrollo.

g) Euskadira talentua etor dadin sustatzea, pizgarriak erabiliz ekintzaileak erakartzeko programen bidez.

g) Incentivar la llegada de talento al País Vasco a través de programas de atracción de personas emprendedoras mediante los correspondientes incentivos.

h) Enpresak sortzea eta enpresa horiek Euskadi osoko balio erantsi handiko segmentuetan eta teknologia-oinarria duten jardueretan haztea bultzatzeko laguntza ematea.

h) Contribuir a impulsar la creación de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor añadido y actividades de base tecnológica en todo el País Vasco.

3.– Plana egiteko lanetan, inplikatutako agente sozial eta ekonomiko guztiek hartuko dute parte, eta, prozesu horretan, ekintzailetza-jarduera bultzatzen eta sustatzen jarduten diren administrazio eta erakundeei entzungo zaie. Edonola ere, ahalegina egingo da plana Europar Batasunean planteatzen diren helburu eta xede berdineko plan eta ekimenekin batera gerta dadin.

3.– En la elaboración del plan participará la totalidad de las agentes y los agentes sociales y económicos implicados, y en dicho proceso se dará audiencia a las distintas administraciones y entidades que actúen en el campo de la promoción y fomento de la actividad emprendedora. En cualquier caso, se procurará que el plan coincida en el tiempo con los planes e iniciativas planteadas en el ámbito de la Unión Europea con idénticos fines y objetivos.

4.– Eusko Jaurlaritzak komunikazio gisa bidaliko du plana Eusko Legebiltzarrera, bertan osoko bilkuran edo batzordean eztabaida dadin, eta planaren betetze-mailari buruzko ebaluazioa egingo du aldian behin.

4.– El Gobierno Vasco remitirá el plan al Parlamento Vasco como comunicación, para su debate en pleno o comisión, y realizará una evaluación periódica de su grado de ejecución.

14. artikulua.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programen eta jarduketen helburuak.

Artículo 14.– Objetivos de los programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora.

Lehiakortasunean, produktibitatean, elkartasunean eta lurralde arteko orekan aurrera egiteko bidea emango duen hazkunde iraunkorraren eredu ekonomiko baten garapenean laguntze aldera, ekintzailetza-jarduera sustatu eta laguntzeko botere publikoek egindako programa eta jarduketak funtsezko helburu hauek lortzera bideratuko dira:

Con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento sostenible, que posibilite seguir avanzando en términos de competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territorial, los programas y actuaciones de los poderes públicos destinados al fomento y apoyo a la actividad emprendedora se orientarán al cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:

a) Ekintzailetza-jarduerari bidea erraztuko dion eta espiritu ekintzailea sarituko duen esparru ekonomikoa bultzatzea, ekintzailetza-jardueren sorrera, garapen eta jarraipenari bidea emanez.

a) La promoción de un marco económico que facilite la actividad emprendedora y en el que se recompense el espíritu emprendedor, facilitando la creación, desarrollo y sucesión de las actividades emprendedoras.

b) Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko botere publikoen politika, programa eta jarduketak koordinatzea, bai eta arlo horretan aritzen diren Euskadiko agenteen arteko lankidetza eta kooperazioa ere.

b) La coordinación de las políticas, programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora de los poderes públicos, así como la colaboración y cooperación entre los agentes o las agentes del País Vasco que actúan en este ámbito.

c) Ekintzailetzaren kultura eta espiritua zabaltzea, erantzukizun sozial korporatiboa sustatzeari utzi gabe.

c) La extensión de la cultura y espíritu emprendedores, sin perjuicio del fomento de la responsabilidad social corporativa.

d) Ekintzailetza-jarduera behar bezala finantzatzea, tamaina txiki eta ertaineko enpresetan arreta berezia jarrita, honako bide hauek erabiliz: finantziazio-moduei buruzko informazioa, orientazioa, analisia edo aholkularitza eskaintzea; zorra birfinantzatu edo berregituratzeko jarduketak sustatzea, ekintzailetza-jarduerei epe ertainean finantza-egonkortasuna izateko aukera emango dietenak; irispidea erraztea zenbait finantziazio-modutara (arrisku-kapitala, mikrokredituak, burtsa-merkatu alternatiboa eta abar), edo zenbait figuraren bidez («business angels», «venture capital», «crowdfunding» eta abar) inbertitzaile pribatuen finantziazioa bideratzen saiatzea.

d) La adecuada financiación de la actividad emprendedora, con especial atención a las empresas de pequeña y mediana dimensión, bien sea ofreciendo información, orientación, análisis y asesoramiento sobre las formas de financiación, incentivando actuaciones de refinanciación y reestructuración de deuda que permitan disfrutar de una estabilidad financiera en el medio plazo a las actividades emprendedoras, facilitando el acceso a diferentes formas de financiación (capital riesgo, microcréditos, mercado alternativo bursátil, etcétera) o procurando canalizar la financiación de inversoras e inversores privados a través de diferentes figuras («business angels», «venture capital», «crowdfunding», etcétera).

e) Euskal enpresek berek ekintzailetza-ekimen berriak sortu eta garatzea, ekimen berritzaileak bereziki, enpresen arteko kooperazioa sustatuz eta barneko ekintzailetzaren kultura bultzatuz.

e) La creación y desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras desde las propias empresas vascas, principalmente de carácter innovador, fomentando la cooperación interempresarial y promoviendo la cultura del intraemprendimiento.

f) Ekintzailetza-jarduerarako informazio– eta orientazio-sistema integratu bat garatzea, euskal administrazio publiko guztien lankidetzarekin.

f) El desarrollo, con la colaboración de todas las administraciones públicas vascas, de un sistema integrado de información y orientación de la actividad emprendedora.

g) Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza eta balio erantsi handiko segmentuetan hazkundea sustatzea, ekintzailetza-jardueraren berrikuntza eta garapen teknologikoaren bidez.

g) El fomento de la mejora de la competitividad de las empresas y el crecimiento en segmentos de alto valor añadido a través de la innovación y el desarrollo tecnológico de la actividad emprendedora.

h) Ekintzailetza-jarduera nazioartera zabaltzea, eta, horretarako, kanpoko merkatuetan sar dadin sustatzea eta nazioarteko proiekzioa izan dezan bultzatzea, atzerrian ezarrita edo atzerriko enpresekin lankidetzan arituta.

h) La internacionalización de la actividad emprendedora, fomentando su acceso a los mercados exteriores e impulsando su proyección internacional a través de la implantación en el exterior o de la colaboración con empresas extranjeras.

15. artikulua.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programak eta jarduketak.

Artículo 15.– Programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, zeinek bere eskumenen eremuan, ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programa eta jarduketa egokiak egingo dituzte, aurreko artikuluan aipatu diren helburuak lortzeko.

1.– Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de su respectivo ámbito de competencia, adoptarán los oportunos programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora en orden a la consecución de los objetivos señalados en el artículo anterior.

2.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programak eta jarduketak lehiaren defentsari buruzko indarreko legediaren menpe izango dira, eta laguntzen, pizgarri publikoen eta bestelako neurrien bitartez bideratuko dira, araudi espezifiko bakoitzak xedatutako moduan.

2.– Los programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora se someterán a la normativa vigente en relación con la defensa de la competencia, y se instrumentarán a través de la concesión de ayudas, incentivos públicos u otro tipo de medidas, en los términos en los que en cada reglamentación específica se determine.

16. artikulua.– Langabezia-prestazioaren kapitalizazio osorako laguntza osagarria, kapitalizazio hori enpresa-proiektu batean erabiltzeko.

Artículo 16.– Ayuda complementaria a la capitalización íntegra de la prestación por desempleo para aportarla a un proyecto empresarial.

1.– Beren jarduera langile autonomo gisa egin asmo duten eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari langabezia-prestazioaren kapitalizazioa edo ordainketa bakarra eskatu dioten eta eskuratu duten ekintzaileek, behar izanez gero, aldez aurretik prestazioaren kopuru osoa eskuratu ahal izatea bermatuko du Eusko Jaurlaritzak.

1.– El Gobierno Vasco garantizará que las personas emprendedoras que vayan a realizar su actividad como trabajadoras o trabajadores autónomos, y que hayan solicitado y obtenido del Servicio Público de Empleo estatal la capitalización o pago único de la prestación por desempleo, puedan disponer anticipadamente, si lo necesitan, de la totalidad del importe de la prestación.

2.– Berme hori gauzatu dadin, ondorengo neurriak hartuko dira:

2.– Para llevar a efecto esta garantía se adoptarán las siguientes medidas:

a) Langabezia-prestazioaren kopuru osoa osatzeko behar duen kantitatea ordainketa bakar batean aurreratuko dio Eusko Jaurlaritzak ekintzaile autonomoari.

a) El Gobierno Vasco anticipará a la emprendedora o emprendedor autónomo en un solo pago la cantidad necesaria para completar el importe íntegro de la prestación por desempleo.

b) Eusko Jaurlaritzak langile autonomoarekin adostuko du aurreratutako kopurua ordaintzeko egutegia.

b) El Gobierno Vasco acordará con la trabajadora o trabajador autónomo un calendario de pago de la cantidad anticipada.

c) Eusko Jaurlaritzak behar diren komunikazio-bideak ezarriko ditu Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin, eta egoki den erakunde guztiekin, neurri honek ekintzaile autonomoari eragin diezaiokeen karga administratiboa murrizteko beharrezkoak diren informazio-trukeak egite aldera.

c) Desde el Gobierno Vasco se establecerán los cauces de comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo estatal, y con cuantos organismos sea oportuno, para realizar los intercambios de información necesarios para reducir la carga administrativa que esta medida pueda suponer para la emprendedora o emprendedor autónomo.

17. artikulua.– Enpresa-jardueraren hasierari lotutako udal-tasen konpentsazioa.

Artículo 17.– Compensación de las tasas municipales vinculadas al inicio de actividad empresarial.

1.– Eusko Jaurlaritzak laguntza-ildo bat arautuko du jarduera ekonomikoak abiatzen dituzten pertsona fisikoek eta mikroenpresek beren jarduera profesional edo enpresarialak abiatzeari lotutako tokiko tasak ordaintzean egiten dituzten gastuak pagatzeko, baldin eta tasa horiek adierazitako jarduerak abiatzeari lotuta badaude.

1.– El Gobierno Vasco regulará una línea de ayudas que sufrague los gastos en que las personas físicas y microempresas que emprendan actividades económicas incurran con motivo del pago de las tasas locales relacionadas con el inicio de las respectivas actividades profesionales o empresariales, siempre que dichas tasas estén vinculadas al inicio de las señaladas actividades.

Udal-tasen konpentsazioa dela-eta ezarritako laguntza-ildoaren arauketak urtebeteko iraupena izango du jarduera ekonomikoa hasten denetik.

La regulación de la línea de ayudas con motivo de la compensación de tasas municipales tendrá una duración de un año desde el inicio de la actividad económica.

2.– Konpentsazioaren onuradun izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera enpresarial edo profesional bat abiatzen duten pertsona fisikoak, mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak.

2.– Serán beneficiarias de la compensación las personas físicas, microempresas y pymes que inicien una actividad empresarial o profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Laguntzen xede izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalek ezarritako tokiko tasak ordaintzean egiten diren gastuak, baldin eta ordainketa hori beharrezkoa bada interesdunek beren jarduera profesional eta enpresarialak abiatu ahal izateko. Laguntzaren zenbatekoa onuradunek autolikidazio– zein likidazio-sistemaren bidez ordaindutako tasen kuoten % 100era iritsiko da.

3.– Serán objeto de ayuda los gastos en que se incurra con motivo del pago de tasas locales establecidas por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que dicho pago sea necesario para que las personas interesadas puedan iniciar sus respectivas actividades profesionales o empresariales. El importe ascenderá al 100% de las cuotas de las tasas pagadas por los beneficiarios o beneficiarias, ya sea por el sistema de autoliquidación o por el de liquidación.

4.– Bereziki, toki-erakundeek ondorengo kasuetarako ezarritako tasen kuotak ordaintzeko eman beharko da diru-laguntza:

4.– En particular, deberán subvencionarse los pagos de las cuotas de las tasas establecidas por las entidades locales por los siguientes supuestos:

a) Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aparteko aprobetxamendua egiten deneko kasuak, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 20. artikuluko 3. paragrafoko e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), r) eta s) idatz-zatietan arautuak.

a) Los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local regulados en las letras e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), r) y s) del apartado 3 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

b) Tokiko eskumenekoak diren zerbitzu-emateak edo administrazio-jarduerak egiten direneko kasuak, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 20. artikuluko 4. paragrafoko a), b), c), f), h), i), j), m), u) eta x) idatz-zatietan arautuak.

b) Los supuestos de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local regulados en las letras a), b), c), f), h), i), j), m), u) y x) del apartado 4 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

18. artikulua.– Ekintzaile berritzaileei laguntzeko neurriak.

Artículo 18.– Medidas de apoyo a las personas emprendedoras innovadoras.

Eusko Jaurlaritzak martxan jarriko ditu izaera berritzailea duten ekintzaileei diru-laguntzak emateko laguntza-ildoak. Burtsa-merkatu alternatiboan sartzeak berezkoak dituen gastuetarako izango dira diru-laguntzak, enpresa sortu berrien kapitalizazioa errazte aldera, eta, halaber, mikroenpresek beren langile ikertzaileengatik pagatzen dituzten gizarte-segurantzaren kopuruak ordaintzeko.

El Gobierno Vasco pondrá en marcha líneas de ayudas para subvencionar a personas emprendedoras de carácter innovador. Se subvencionarán los gastos inherentes a la entrada al mercado alternativo bursátil, al objeto de facilitar la capitalización de las empresas de reciente creación, y los importes equivalentes a la seguridad social que pagan las microempresas por su personal investigador.

19. artikulua.– Hazi Kapital Misto Publiko-Pribatuko Funtsa sortzea.

Artículo 19.– Creación del Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado.

1.– Hazi-kapital misto publiko-pribatuko funts bat sortzen da, proiektu berritzaileak dituzten ekintzaileei laguntzera bideratuko dena, bai kapitalean parte hartuz eta bai enpresaren kudeaketan lagunduz. Erregelamendu bidez zehaztuko da funtsaren egitura eta funtzionamendua, eta bertan parte hartuko dute enpresari gazteen elkarteek, ekintzailetzarekin eta desgaitasunarekin erlazionatutako fundazioek eta parte hartu nahi duten erakunde publiko eta pribatu guztiek.

1.– Se crea un fondo de capital semilla mixto público-privado que irá destinado a ayudar a las personas emprendedoras con proyectos innovadores, participando tanto en el capital como dando apoyo a la gestión de la empresa. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del fondo, en el que participarán las asociaciones de jóvenes empresarios y empresarias, las fundaciones relacionadas con el emprendimiento y la discapacidad, así como todas aquellas entidades públicas y privadas que lo deseen.

2.– Hazi-kapitaleko funts horiekin, Jaurlaritzak lehentasuna emango dio deialdia egin aurretik gehienez hiru urte lehenago ikasketak amaitu dituzten ekintzaileen enpresa-proiektuak finantzatzen laguntzeari; ikasketak batxilergoa, goi-mailako lanbide-heziketako ikasketak edo unibertsitate-ikasketak izan daitezke, eta azken horien maila, berriz, lizentziatura, ingeniaritza, gradua, masterra –ofiziala zein titulu propioa– edo doktoregoa. Arreta berezia eskainiko die emakumeek eta 35 urtetik beherako gazteek egindako proiektuei.

2.– El Gobierno priorizará con estos fondos de capital semilla el apoyo financiero a proyectos empresariales de personas emprendedoras que hayan finalizado, como máximo tres años antes de la convocatoria, el bachiller, las enseñanzas de formación profesional de grado superior o la formación universitaria, ya sea esta última de licenciatura, ingeniería, grado, máster, con independencia de que este último sea oficial o título propio, o doctorado, prestando especial atención a los realizados por mujeres y jóvenes menores de 35 años.

Halaber, funtsaren baliabideen zati bat desgaitasuna duten ekintzaileei edo enpresen erantzukizun sozialari eta desgaitasunari buruz ezarritakoa betetzen duten ekintzaileei laguntzeko hornituko da, arlo horretan dagoeneko lanean ari diren desgaituen fundazioekin elkarlanean arituz.

Asimismo, dotará una parte de los recursos del fondo para apoyo a las personas emprendedoras con discapacidad o que cumplan lo establecido con la responsabilidad social empresarial y discapacidad, en colaboración con las fundaciones de discapacitados y discapacitadas que ya operan en este ámbito.

3.– Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko urteroko Aurrekontu Orokorretan finkatuko du Hazi Kapitaleko Funts Misto Publiko-Pribatuari egin behar dion ekarpenaren hornidura.

3.– El Gobierno fijará en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco de todos los años la dotación correspondiente para su aportación al Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado.

20. artikulua.– Mikrokredituak.

Artículo 20.– Microcréditos.

1.– Eusko Jaurlaritzak kopuru bat ezarriko du, urtero, jardunean hiru urte baino gutxiago daramaten ekintzaile eta mikroenpresei zuzendutako mikrokredituetarako, kredituok negozioa birfinantzatzeko ez direla betiere. Batik bat, emakumeentzat, gazteentzat eta pertsona desgaituentzat sustatuko dira mikrokredituak, familiaren edo norberaren egoera dela-eta bestelako finantziaziorik ezin lortu dutenean.

1.– El Gobierno Vasco establecerá anualmente una cantidad destinada a microcréditos dirigidos a personas emprendedoras y microempresas que lleven operando menos de tres años y que no vayan destinados a refinanciar el negocio. Se promoverán principalmente los microcréditos a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que por circunstancias familiares o personales no tengan acceso a otro tipo de financiación.

2.– Mikrokredituen interes-tasak diru-laguntza izango du, eta haien iraupena bost urtera iritsiko da gehienez ere. Mikrokredituen gainerako ezaugarriak lege hau garatuko duen araudian zehaztuko dira.

2.– Los microcréditos tendrán un tipo de interés subvencionado y su duración en ningún caso podrá superar los cinco años. El resto de sus características se regularán a través de la normativa de desarrollo de esta Ley.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
IZAERA INFORMALEKO INBERTITZAILE PRIBATUAK
INVERSORAS E INVERSORES PRIVADOS DE CARÁCTER INFORMAL

21. artikulua.– «Business angels» deritzen izaera informaleko inbertitzaile pribatuak.

Artículo 21.– Inversoras e inversores privados de carácter informal denominados «business angels».

1.– Lege honen ondorioetarako, «business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuak dira enpresa sortu berrietan partaidetza minoritarioak hartzen dituzten eta, kapitalarekin ez ezik, enpresa horien hazkundea beren enpresa-esperientziarekin laguntzen duten pertsonak.

1.– A efectos de esta Ley, se entiende por inversoras o inversores privados de carácter informal «business angels» a aquellas personas físicas que toman participaciones minoritarias en compañías de nueva creación y que apoyan su crecimiento no solo con capital, sino con su propia experiencia empresarial.

2.– Lege honen ondorioetarako, «business angel»en sareak dira inbertitzaile pribatuak biltzea helburu duten erakundeak, inbertitzaile horien eta proiektu berritzaileei ekiteko baliabideak behar dituzten enpresen finantziazio-eskaeraren arteko bitartekaritza-lana eginez. Bitartekaritza-lan hori kapitala eskaintzen eta eskatzen duten pertsonei informazio-, zabalkunde-, azterketa- eta aholkularitza-zerbitzuak eskainiz gauzatzen da.

2.– A efectos de esta Ley, se entiende por redes de «business angels» aquellas organizaciones cuya finalidad es agrupar a inversoras e inversores privados realizando una labor de intermediación entre estos y la demanda de financiación procedente de empresas que necesitan recursos para acometer proyectos innovadores. Dicha labor de intermediación se realiza a través de la prestación de servicios de información, difusión, análisis y asesoramiento a oferentes y demandantes de capital.

22. artikulua.– Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareentzako laguntzak.

Artículo 22.– Ayudas a las redes de inversoras e inversores privados de carácter informal.

1.– Eusko Jaurlaritzak izaera informaleko inbertsio pribatua sustatuko du, eta, lehiarako araubideari jarraikiz, «business angel»en sareak lagunduko ditu diru-laguntzak emateko deialdi baten bidez.

1.– El Gobierno Vasco promoverá la inversión privada de carácter informal, apoyando las redes de «business angels» a través de una convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva.

2.– Diru-laguntzen xedea «business angel»en sare gisa jarduten diren erakundeei laguntzea izango da, enpresa berritzaile txiki eta ertainek enpresa horietan aritzen diren inbertitzaile pribatuen finantziazioa errazago eskura dezaten.

2.– Las ayudas tendrán por objeto apoyar las entidades que actúan como redes de «business angels» a fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas innovadoras a la financiación proveniente de las inversoras e inversores privados que operan en ellas.

3.– Diru-laguntza emateko, beharrezkoa izango da hurrengo artikuluan definitzen den direktorioan izena ematea.

3.– Para la concesión de la ayuda será necesaria la inscripción en el directorio que se define en el artículo siguiente.

4.– Eusko Jaurlaritzak ere, funts baten bitartez, inbertitu egingo du oinarri teknologikodun eta berritzaile diren enpresetan inbertitzen duten sareetan, baldin eta sareok inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioko kide badira eta arrisku-maila egokia hartuta itzulera handiko eragiketetan inbertitzen dutenen profila badute.

4.– El Gobierno Vasco coinvertirá, a través de un fondo, en aquellas redes que inviertan en empresas de base tecnológica e innovadoras, que formen parte del Directorio vasco de redes de las inversoras e inversores privados y que tengan un perfil de inversión en operaciones de alto retorno con la asunción de un adecuado nivel de riesgo.

Horretarako, egiaztagiria eskatzen duten inbertitzaileek bermatu beharko dute jakite-maila egokia dutela negozioari, merkatuari eta teknologiari buruz, eta halaber partaidetzadun enpresei gai horietan aholku emateko konpromisoa dutela.

Para ello, las inversoras e inversores que soliciten la acreditación deberán garantizar un adecuado conocimiento del negocio, del mercado y de la tecnología, así como su compromiso para asesorar a las empresas participadas en estos aspectos.

23. artikulua.– «Business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioa.

Artículo 23.– Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal «business angels».

Eusko Jaurlaritzak izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorio bat sortuko du, ondorengo ezaugarriak dituzten erakundeei zuzenduta:

El Gobierno Vasco creará un directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal, que estará dirigido a aquellas entidades que:

a) Nortasun juridiko propioa izatea eta inbertitzaile berriak erakartzeko ikusgarriak, irisgarriak eta nahikoa aktiboak izatea.

a) Tengan personalidad jurídica propia y sean visibles, accesibles y suficientemente activas para atraer a nuevas inversoras o inversores.

b) Profesional-egitura egokia izatea eta beren jardueraren emaitzak erregulartasunez ebaluatzea, haien berri emanez.

b) Dispongan de una estructura adecuada de profesionales y evalúen regularmente los resultados de su actividad, dando cuenta de ellos.

c) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioaren kode deontologikoari atxikitzea.

c) Se adhieran al código deontológico del Directorio vasco de redes de inversores privados de carácter informal.

d) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioak sor daitezkeen eztabaidetan arbitro gisa duen eginkizuna aitortzea.

d) Reconozcan el papel del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal como árbitro en las posibles controversias que puedan surgir.

24. artikulua.– «Business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioaren eginkizunak.

Artículo 24.– Funciones del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal «business angels».

Honako hauek dira izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioaren eginkizunak:

Las funciones del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal serán las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten diren edo jardun daitezkeen izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen direktorio bat mantentzea.

a) Mantener un directorio de las redes de inversoras e inversores privados de carácter informal que actúen o puedan actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Direktorioan jasotzen diren datuak argitara ematea.

b) Dar publicidad a los datos contenidos en el directorio.

c) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareek ondo funtzionatzen dutela zaintzea.

c) Velar por el buen funcionamiento de las redes de inversoras e inversores privados de carácter informal.

d) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen figura hedatzeko beharrezko ekintzak egitea eta Euskadiko administrazio publikoei neurriak proposatzea, beren eskumenen eremuan izaera informaleko inbertitzaile pribatuen figura sustatzeko neurriak hartu ahal izateko.

d) Realizar las acciones necesarias para difundir la figura de las inversoras e inversores privados de carácter informal y proponer medidas a las administraciones públicas del País Vasco para que, en el ámbito de sus competencias, puedan adoptar medidas para incentivar dicha figura.

e) Kode deontologikoa aplikatzearen ondorioz sor daitezkeen eztabaidetan arbitro gisa jardutea.

e) Actuar como árbitro en las controversias que de la aplicación del código deontológico puedan surgir.

f) Direktorioaren kode deontologikoa onartu eta eguneratzea.

f) Aprobar y actualizar el código deontológico del directorio.

g) Lankidetza-akordioak koordinatu eta sinatzea nazio mailan eta Europan badauden edo eratuko diren beste direktorio batzuekin (e-ban sarea, es-ban, eta abar).

g) Coordinar y firmar acuerdos de colaboración con otros directorios a nivel nacional y europeos que ya existen o se conformen (red e-ban, es-ban, etcétera).

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Lege hau indarrean sartu eta hurrengo urtean zehar, Eusko Jaurlaritzak legea garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren erregelamendu guztiak onartuko ditu.

Primera.– El Gobierno Vasco aprobará dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley cuantos reglamentos sean precisos para su desarrollo y aplicación.

Bigarrena.– Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Segunda.– La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 2a.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.


Análisis documental