Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

111. zk., 2012ko ekainaren 7a, osteguna

N.º 111, jueves 7 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2578
2578

2012/92 DEKRETUA, maiatzaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako enplegatu publikoek zerbitzua telelanaren bidez modalitate ez-presentzialean nola eman arautuko duen Akordioa onartzeko dena.

DECRETO 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak arautzen duenez, herri-administrazioko langileen lan-baldintzak finkatzeko negoziazio kolektiboa erakunde sindikalei aitortutako ordezkaritza-gaitasuna baliatuz egingo da, berariaz osatutako negoziazio-mahaien bitartez. Administrazioen eta erakunde sindikalen ordezkariek akordioak egin ahal izango dituzte funtzionarioen lan-baldintzak finkatzeko. Akordio horietan, kasuan kasuko administrazioaren gobernu-organoen eskumen diren gaiak arautuko dira.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público regula que la negociación colectiva para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales y a través de las mesas de negociación que a tal efecto se constituyan. Los representantes de las Administraciones y de las Organizaciones Sindicales podrán concertar acuerdos para la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario, que versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de la respectiva Administración.

Informazio– eta komunikazio-teknologiek aldaketa asko ekarri dituzte, besteak beste, lana ulertzeko eta egiteko modua bera aldatu dute. Telelana zera da, informazio– eta komunikazio-teknologiak enplegatua lana egin ohi duen leku fisikotik askatzeko moduan erabiltzea. Antolatzeko modu jakina da, hortaz, zerbitzuak emateko beste modalitate batzuk –lantokira joatea behar dutenez bestekoak–, ezartzeko aukera ematen duena eta, hala, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzen laguntzen duena.

Las tecnologías de la información y comunicación están cambiando, entre otras muchas cosas, la forma de entender y desarrollar el trabajo. El teletrabajo consiste en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para independizar a la persona empleada del lugar físico en el que desarrolla su trabajo. Constituye así una forma de organización que permite establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial y con ello favorecer la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

Gure inguruko botere publikoek hainbat eta hainbat neurri onartu dituzte telelana sustatzeko, eta, horien artean, Telelanari buruzko Europako Esparru Akordioa da nabarmentzekoa, Europako Batzordearen ekimenez Europako gizarte arloko solaskiderik garrantzitsuenek Bruselan 2002ko uztailaren 16an sinatutakoa. Akordio horrek oinarrizko hainbat printzipio ezartzen ditu telelanerako, hona hemen zein nabarmentzen ditugun guk: lana antolatzeko edo egiteko beste modu bat da telelana, informazio– eta komunikazio-teknologiak erabiliz egiten dena; borondatezkoa da; atzera egin eta utz daiteke, eta legeek eta hitzarmenek gainerako langileentzat ezartzen dituzten eskubide berak ematen ditu.

Los poderes públicos de nuestro entorno han adoptado diferentes medidas para impulsar el teletrabajo entre las que cabría destacar el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, a iniciativa de la Comisión Europea, por los interlocutores sociales del ámbito europeo más relevantes. Este Acuerdo vertebra el teletrabajo en torno a una serie de principios básicos, entre los que cabe destacar los siguientes: su consideración como forma de organizar o realizar un trabajo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, y la igualdad de derechos legales y convencionales de las personas empleadas con el resto de trabajadoras y trabajadores.

Era berean, sektore publikoaren eremuan, Europar Batasuneko hainbat eta hainbat estatu kide era bateko eta besteko ekimenak eta esperientziak ari dira garatzen telelanaren arloan, enplegatu publikoei begira.

Asimismo, en el ámbito del sector público, un número importante de Estados miembros de la Unión Europea están desarrollando distintas iniciativas y experiencias de teletrabajo enfocadas al personal empleado público.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioaren 56. artikuluak eta EAEko Administrazioaren lan-kontratudunen kolektiboen Hitzarmenaren 19. artikuluak diotenez, «telelanaren esperientzia pilotuak abiarazi direla-eta, zerbitzua ezartzeko eta arautzeko lehentasunak Mahai Sektorialean jakinaraziko dira, eta bertan negoziatuko dira esperientzia horietan parte hartzen duten langileen lan-baldintzak».

El artículo 56 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 19 del Convenio de Colectivos Laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi disponen que «En relación con la puesta en marcha de experiencias piloto de teletrabajo, las prioridades de implantación y la regulación de la prestación del servicio se informarán en la Mesa Sectorial, negociándose en la misma las condiciones de trabajo del personal que participe en dichas experiencias».

Funtzio Publikoko sailburuordeak urriaren 29an emandako 1/2010 Jarraibidearen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko telelanaren plan pilotua onartu zen. Plan pilotu horren emaitzari buruzko azken txosten teknikoan, honako ondorio hau ezarri zen: premia dago lanaldi-modalitate berri bat arautzeko, enplegatu publikoaren lantokiko presentzia fisikorik beharko ez duena eta telelanaren bidez egitekoa.

Mediante Instrucción 1/2010, de 29 de octubre, se aprobó el Plan Piloto de Teletrabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Del informe técnico final sobre el resultado del mismo, se extrajo como conclusión la necesidad de proceder a regular una nueva modalidad de la jornada de trabajo cuyo cumplimiento no requiera la presencia física de las personas empleadas públicas en sus respectivos centros y lugares de trabajo mediante la modalidad de teletrabajo.

Kontuan hartu behar da lehen aipatu dugun akordio horrek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen 2010-2011 aldirako lan-baldintzak arautzen dituenak, III. tituluan, eta egun indarrean den lan-kontratuko langileen hitzarmen kolektiboak, V. tituluan, lanaldiari eta lan-orduei buruzko arauak dituztela, eta arau horiek enplegatuak zein bere lantokian egonez bakarrik bete daitezkeela. Hala bada, beharrezkotzat jotzen da lanaldia betetzeko modalitate berri bat arautzea, telelanaren bidezkoa, hain zuzen. Izan ere, dagokien negoziazio-mahaietan negoziatu eta hitzartu da telelanaren gaia, Akordio arautzailearen 56. eta 19. artikulu horietan ezarritakoa betez.

Teniendo en cuenta que el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2010-2011, en su Título III, y el Título V del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral contienen las normas sobre jornada y horarios de trabajo cuyo cumplimiento sólo es posible a través de la presencia física de las personas empleadas públicas en sus respectivos centros o lugares de trabajo, se considera necesario proceder a regular una nueva modalidad de prestación de la jornada de trabajo no presencial mediante la fórmula de teletrabajo, que en cumplimiento de lo establecido en los citados artículos 56 y 19 del Acuerdo regulador y del Convenio Colectivo, se ha negociado y acordado en las respectivas Mesas de Negociación.

Akordio hori baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, nahitaezkoa da, 7/2007 Legeak xedatutakoaren arabera, herri-administrazioetako gobernu-organoek espresuki eta modu formalean onartzea. Ildo horretatik, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5.1.e) artikuluak dio Eusko Jaurlaritzari dagokiola funtzionarioen lan-baldintzei buruzko negoziazioetan iritsitako akordioei baliozkotasuna eta eraginkortasuna ematea.

La validez y eficacia del acuerdo requiere, atendiendo a las previsiones de la mencionada Ley 7/2007, de su aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 5.1.e) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca establece que corresponde al Gobierno Vasco dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados en las negociaciones sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Ondorioz, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko maiatzaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 29 de mayo de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onartzea.

Artículo único.– Aprobación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako enplegatu publikoek zerbitzua telelanaren bidez modalitate ez-presentzialean nola eman arautuko duen Akordioa baiestea.

Aprobar el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau garatzea.

Primera.– Desarrollo del presente Decreto.

Funtzio Publikoko sailburuordeari ahalmena ematen zaio dekretu hau eraginkor izateko beharrezko den beste edozer jorratzeko.

Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería de Función Pública para el desarrollo de los aspectos complementarios que pudieran resultar necesarios para la efectividad del presente Decreto.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

MAIATZAREN 29KO 92/2012 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 92/2012, DE 29 DE MAYO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNETAKO ENPLEGATU PUBLIKOEK ZERBITZUA TELELANAREN BIDEZ MODALITATE EZ-PRESENTZIALEAN NOLA EMAN ARAUTUKO DUEN AKORDIOA
ACUERDO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL MEDIANTE LA FÓRMULA DEL TELETRABAJO POR EL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Akordio honen xedea da enplegatu publikoek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomiadunetan eman behar duten zerbitzu ez-presentziala, telelanaren bidezkoa, nola eman arautzea.

El presente Acuerdo tiene por objeto regular la prestación del servicio por el personal empleado público en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

2. artikulua.– Telelanaren kontzeptua.

Artículo 2.– Concepto de teletrabajo.

1.– Telelana zerbitzuak emateko modalitate bat da, enplegatu publikoei beren lanpostuen eginkizunak Administrazioaren egoitzetatik kanpo betetzeko aukera ematen diena, informazio– eta komunikazio-teknologia berrien bitartez.

1.– Se entiende por teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios en la que los empleados y empleadas públicas desarrollan el contenido funcional de sus puestos de trabajo fuera de las dependencias de la Administración, a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

2.– Telelanaren xedea da zerbitzuetan eraginkortasun handiagoa lortzea, teknologia berriak erabiliz eta helburuen araberako kudeaketaren bidez lanaren antolaketa hobea baliatuz; eta, orobat, norberaren bizitza, familia eta laneko bizitza uztartzen laguntzea, hartara lanean gusturago aritzeko.

2.– El teletrabajo tiene como finalidad conseguir una mayor eficacia en la prestación de los servicios, mediante una mejor organización del trabajo a través del uso de las nuevas tecnologías y de la gestión por objetivos, y contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para conseguir con ello un mayor grado de satisfacción laboral.

3.– Zerbitzuak emateko modalitate hau borondatezkoa izango da enplegatu publikoentzat, eta hautatzen dutenentzat bermaturik egongo dira lan-arriskuen prebentzioa, gizarte-segurantza, pribatutasuna eta datuen babesa eta isilekotasuna direla-eta ezarri beharreko baldintzak.

3.– En esta modalidad de prestación de servicio, que tendrá carácter voluntario para las personas empleadas públicas, quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Akordio hau langile hauei aplikatuko zaie:

El presente Acuerdo será de aplicación al personal que se señala a continuación:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen zerbitzuko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioaren aplikazio-eremuan dauden funtzionarioei.

a) Personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo regulador de condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren lan-kontratudunen kolektiboen 2010-2011 aldirako lan-baldintzak arautzen dituen Hitzarmenaren aplikazio-eremuan dauden lan-kontratuko langileei.

b) Personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio de Colectivos Laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2010-2011.

4. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos.

1.– Zerbitzua modalitate ez-presentzial honetan ematea eskatzeko aukera izango dute akordio honen aplikazio-eremuan sartzen diren enplegatu publikoek, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán solicitar la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial el personal empleado público incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo que reúna los siguientes requisitos:

a) Jarduneko zerbitzuan egotea eta azken bi urteetan lanpostuan gutxienez urtebete egin izana (lan egindako bolada guztiak bat eginik), zerbitzua telelanaren bidez ematen hasteko egunerako.

a) Estar en situación de servicio activo y haber desempeñado el puesto de trabajo en los últimos dos años durante periodos que sumen al menos un año, a la fecha de inicio de la prestación del servicio mediante teletrabajo.

b) Modalitate ez-presentzialean jarduteko modukoa jotzen den lanpostu batean aritzea. Hala, honako eginkizun nagusi hauetakoren bat duten lanpostuak dira telelanaren bidez jarduteko moduko lanpostuak:

b) Desempeñar un puesto de trabajo que se considere susceptible de ser desarrollado en la modalidad de trabajo no presencial. A estos efectos, se consideran puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo aquellos cuyas funciones principales son las siguientes:

– Proiektuak aztertu eta analizatzea.

– Estudio y análisis de proyectos.

– Txostenak egitea.

– Elaboración de informes.

– Aholkularitza.

– Asesoría.

– Dokumentuak idatzi, zuzendu eta erabiltzea.

– Redacción, corrección y tratamiento de documentos.

– Ikuskapenak egitea.

– Inspección.

– Informazio– eta komunikazio-sistemak kudeatzea.

– Gestión de sistemas de información y comunicaciones.

– Informazio– eta komunikazio-sistemak analizatu, diseinatu eta programatzea.

– Análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones.

– Itzultzea.

– Traducción.

– Funtzio Publikoko sailburuordetzaren iritziz telelanaren bidez betetzeko modukoak diren beste eginkizun batzuk.

– Otras funciones que a juicio de la Viceconsejería de Función Pública se consideren susceptibles de ser desempeñadas mediante la modalidad de teletrabajo.

Ez dira onartuko honako lanpostu hauetan ari diren enplegatu publikoen eskariak:

No se autorizarán las solicitudes del personal empleado público que ocupe puestos con las siguientes características:

– Erregistratzeko eta herritarrei laguntzeko arreta– eta informazio-bulegoetako lanpostuak.

– Puestos en oficinas de registro y atención e información al ciudadano.

– Zerbitzu ez-presentzialak ematea nahitaezko eginkizuntzat daukaten lanpostuak. Zerbitzu presentzialak dira, hain justu, enplegatutako pertsonaren presentzia fisikoa eskatzen dutenak ezinbestean, zerbitzuok egiaz ematen direla osoki bermatuko bada.

– Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona empleada.

– Zuzendaritza–, koordinazio– edo ikuskaritza-eginkizunak dituzten lanpostuak, zerbitzuburuaren parekoak edo hortik gorakoak direnak.

– Puestos que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación o supervisión, iguales o superiores a Jefaturas de Servicio.

– Goi-kargudunen idazkarien postuak.

– Puestos de Secretaría de Alto Cargo.

c) Lanaldi osoan edo zortziren bateko edo bosten bateko murrizketarekin jardutea edo horretarako baimena izatea, lana modalitate ez-presentzialean egiten den bitartean.

c) Desarrollar, o tener autorizada solicitud para desarrollar, la jornada de trabajo a tiempo total o con una reducción de un octavo o un quinto, durante el tiempo en que se va a desarrollar el trabajo en la modalidad no presencial.

d) Telelanaren bidez beteko diren eginkizunak betetzeko behar diren ezagutza informatiko eta telematikoak nahiz teoriko eta praktikoak edukitzea.

d) Tener los conocimientos informáticos y telemáticos, teóricos y prácticos, suficientes que requiere el desarrollo de las funciones de su puesto en la modalidad de teletrabajo.

e) Telelana egiteko lekuan, telelana hasterako, lana behar bezala egiteko komunikazio-sistema egokiak edukitzea edo sistema horiek eskuratzeko konpromisoa hartzea; betiere, Administrazioak zehaztutako ezaugarriak dituzten komunikazio-sistemak izan behar dute, teknologiak eskaintzen duen aukeraren arabera eta sistemen segurtasunaren arabera.

e) Disponer, o adquirir el compromiso de disponer, en el lugar de teletrabajo de los sistemas de comunicación, con las características que defina la Administración, en función de la disponibilidad tecnológica y la seguridad de los sistemas, en la fecha en que comience la modalidad de teletrabajo.

f) Zerbitzuak modalitate ez-presentzialean emateari buruz IVAPek antolatutako prestakuntza-ikastaroak gainditzea. 17. artikuluan zehazten da zeintzuk diren ikastaro horiek.

f) Superar los cursos de formación del Instituto Vasco de Administración Pública relativos a la prestación del servicio en la modalidad no presencial que se detallan en el artículo 17.

g) Lan-orduetan ikastaro presentzial luzeak egiten ez ibiltzea edo horrelako ikastaroak egiteko baimena ez izatea, lana modalitate ez-presentzialean egiten den bitartean. Ikastaro horiek euskara-ikastaroak badira eta telelana egiten den herritik hurbil ematen badira, eskaria ez da ezetsiko.

g) No estar realizando, o tener autorizada la realización, de cursos presenciales de larga duración en horario laboral durante el tiempo en que se va a desarrollar el trabajo en la modalidad no presencial. No se desestimará la solicitud por incumplimiento de este motivo cuando se trate de cursos de euskera que se imparten en una localidad próxima al lugar de teletrabajo.

2.– d) puntuan ezagutzak egiaztatzeari buruz ezarritakoari dagokionez, gerta liteke proba bat gainditzeko eskatzea, salbuespen gisa. Eskariarekin batera, e) puntuan aipatzen den baldintza betetzen dela egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da.

2.– En relación con la acreditación del conocimiento establecido en el punto d), excepcionalmente podrá exigirse la superación de una prueba. A la solicitud se acompañará documentación acreditativa del cumplimiento del requisito señalado en el punto e).

3.– Zerbitzua modalitate ez-presentzialaren bidez ematen duen denbora guztian zehar bete beharko ditu enplegatu publikoak artikulu honetan ezarritako baldintzak.

3.– El cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo deberá mantenerse durante todo el periodo de tiempo en el que la persona empleada pública preste su servicio en la modalidad no presencial.

5. artikulua.– Telelanerako baimena emateko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento de autorización para teletrabajar.

1.– Zerbitzua modalitate ez-presentzialaren bidez emateko baimen-eskariak enplegatu eskatzaileak atxikita dauden sailetan, entitateetan eta erakunde autonomiadunetan langile arloan eskumena duten organoei bidali beharko zaizkie, eta organo horiek ikusiko dute akordio honetan ezarritako baldintzak betetzen ote dituzten.

1.– Las solicitudes de autorización para la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial se dirigirá a los órganos competentes en materia de personal de los departamentos, entes u organismos autónomos a los que estén adscritos los empleados y empleadas solicitantes, que comprobarán si reúnen los requisitos establecidos en este Acuerdo.

2.– Eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskatzaileak atxikita dauden organoei bidaliko zaizkie eskariak, eta organo horiek 10 eguneko epea izango dute eskariari buruzko txostena egiteko; lehenik, baina, enplegatuari mendekotasun funtzionalez dagokion administrazio-unitateko arduradunak zerbitzuaren premiak nola beteko dituzten adierazteko egindako proposamena aztertuko dute. Proposamena aldekoa izanez gero, unitatean telelanean gehienez ere zenbat ari daitezkeen jakinarazi beharko du arduradunak.

2.– Se dará traslado de las solicitudes que reúnen los requisitos exigidos a los órganos a los que estén adscritas orgánicamente las personas solicitantes, para que en el plazo de 10 días emitan informe sobre la solicitud, a la vista de la propuesta de la persona responsable de la unidad administrativa de la que dependa funcionalmente la empleada o empleado sobre la cobertura de las necesidades del servicio. En caso de propuesta favorable, indicará el número máximo de personas de su unidad que podrían acceder al teletrabajo.

3.– Txostena aldekoa bada, saileko edo erakunde autonomiaduneko Informatika Arloak 10 egun izango ditu honako gai hauei baliabide telematikoen beharrei eta telelanaren lekuaren konektibitate-bideragarritasunari buruzko txosten tekniko bat prestatzeko. Txosten horretan aztertuko da, orobat, zer posibilitate dauden konexio hori erabiliz eta horretarako eskatutako prestazio teknikoak baliatuz eginkizunak betetzeko.

3.– En el caso de informe favorable, el Área de Informática del departamento, u organismo autónomo elaborará, en el plazo de 10 días, un informe técnico sobre las necesidades de recursos telemáticos, la viabilidad de la conectividad del lugar de teletrabajo, así como de la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante este tipo de conexión con las prestaciones técnicas requeridas para ello.

4.– Eskaria aurkezten den egunetik hilabeteko epean, eta enplegatua atxikita dagoen organoaren eta, behar izanez gero, Informatika Arloaren txostenak ikusirik, langileen arloan eskumena duen organoak telelan-eskaria baimentzeko edo ezesteko ebazpen arrazoitua emango du.

4.– En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, y a la vista de los informes del órgano al que está adscrito el empleado o empleada y, en su caso, del Área de Informática, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada de autorización o denegación de la solicitud de teletrabajo.

5.– Antolamendu-arrazoiak direla eta, Administrazioak aukeran izango du deialdiak egitea, eta bertan zehaztuko du eskabideak noiz aurkeztu behar diren, haiei buruz noiz ebatziko den eta zerbitzua modalitate horretan emateko modua noiztik hasiko den.

5.– Por razones organizativas, la Administración podrá hacer convocatorias en las que se determinen las fechas para la presentación y resolución de las solicitudes y el inicio y fin de la prestación de servicio en modalidad no presencial.

6.– Eskatzaileak lehenago ere eman izan baditu zerbitzuak modalitate ez-presentzialean, eskatzailea atxikita dagoen organoaren eta Informatika Arloaren txostenek berretsiko dituzte aurrekoan emandakoak, eta 5 eguneko epean emango dira, salbu eta aldaketak gertatu badira zerbitzuaren beharrak betetzeko moduan edo baliabide telematikoen edo konektibitate-bideragarritasunaren arloan dauden beharretan; hala bada, artikulu honen 2. eta 3. ataletan ezarritakoa bete beharko da. Ebazpena 15 eguneko epean emango da.

6.– Cuando la persona solicitante haya prestado servicios en la modalidad de trabajo no presencial con anterioridad, los informes del órgano al que está adscrito ésta y del Área de Informática serán de ratificación de los emitidos en el procedimiento anterior y se emitirán en el plazo de 5 días, salvo que se hayan producido cambios en relación con la cobertura de las necesidades del servicio o con las necesidades de recursos telemáticos y viabilidad de la conectividad, en cuyo caso se estará a lo establecido en los apartados 2 y 3 de este artículo. La resolución se dictará en el plazo de 15 días.

6. artikulua.– Baimena emateko lehentasun-irizpideak.

Artículo 6.– Criterios preferentes de autorización.

1.– Lan-unitate berean, zerbitzua modalitate ez-presentzialean eman nahi duten enplegatu publikoak hainbat direnean, eta, administrazio-antolamenduko arrazoiak direla-eta, ezin bazaie denei eman lan-modalitate horretan aritzeko baimena, eta, gainera, txandakatzeko aukerak edo interesatuen eta Administrazioaren arteko akordiorako aukerak agorturik badaude, honako ezaugarri hauek baloratuko dira lehentasunez, 1. eranskinean jasotako baremoaren arabera:

1.– Cuando hubiera varios empleados o empleadas públicas que deseen prestar el servicio mediante trabajo no presencial y pertenezcan a la misma unidad de trabajo y por cuestiones de organización administrativa no fuera posible autorizar dicha modalidad de trabajo a todos, agotadas en su caso las posibilidades de rotación o de acuerdo entre el personal afectado y la Administración, se valorarán preferentemente las siguientes circunstancias, conforme al baremo que se incluye en el anexo:

a) Langile publikoaren lan-osasuna: desgaitasun iraunkorrak edo aldi baterakoak.

a) Aspectos relacionados con la salud laboral de la empleada o empleado público: discapacidades permanentes o temporales.

a.1.– Ehuneko 33ko minusbaliotasun-gradua edo handiagoa aitortua izatea, edo desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun orokorrari buruzko abenduaren 2ko 51/2003 Legearen 1.2 artikuluan ezarritakoaren arabera halakotzat joa izatea.

a.1.– Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

a.2.– Mugikortasunean eragina duen osasun-nahasmendua: osasun-zerbitzuak egiaztatu behar du joan-etorrien gutxitzeak osasuna nabarmen hobetzea ekarriko duela.

a.2.– Alteración de la salud, que afecta a la movilidad, en la que una disminución de los desplazamientos contribuirá de manera relevante a una mejora de la salud, acreditada por el Servicio Médico.

b) Genero-bortizkeriaren biktima diren emakumezko enplegatu publikoak.

b) Empleadas públicas víctimas de violencia de género.

c) Familia– eta lan-bizitza bateratzea:

c) Conciliación de la vida familiar y laboral:

c.1.– Legez agindutako zaintza dela-eta, zuzenean bere ardurapean hamabi urtetik beherako umeren bat edo ordaindutako lanik egiten ez duen ezindu fisiko, psikiko edo sentsorialen bat edo gaixotasun larri eta luzea duen ahaideren bat izatea.

c.1.– Tener, por razones de guarda legal, a su cuidado directo algún o alguna menor de doce años o persona discapacitada física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, o familiar que padezca enfermedad grave continuada y conviva con el mismo.

c.2.– Bigarren gradura arteko odolkidetasuneko zein ezkontza-ahaidetasuneko senideak zaindu behar dituen langileak edo, berarekin batera bizitzeagatik urrunagoko graduko senitartekorik zaindu behar duen langileak, dela mugitzeko arazoak izateagatik, dela osasun-txostenaren bitartez egiaztatutako gaixotasun larria eta jarraitua jasateagatik.

c.2.– Tener que atender o cuidar a un o una familiar hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad, o aún de grado más lejano si mediara convivencia, por tener dificultades de movilidad o padecer una enfermedad grave continuada, acreditada por informe médico.

d) Bizilekutik lantokira joateko distantzia eta denbora luzea egin beharra, edo distantzia hori egiteko garraio publikoko zerbitzuak eskuratzea zaila izatea.

d) Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad para acceder a un servicio o transporte público para este desplazamiento.

e) Lanpostuarekin zerikusia duten ikasketak egiten aritzea.

e) Realización de estudios relacionados con el puesto de trabajo.

f) Lanpostuarekin zerikusirik ez duten ikasketa arautuak egitea edo arlo publikoan edo pribatuan jarduera bat gauzatzea, jarduera horretarako bateragarritasuna baimenduta badago.

f) Realización de estudios reglados no relacionados con el puesto de trabajo o desarrollo de una actividad en el sector público o privado, para la que se tiene autorizada la compatibilidad.

2.– Eskabidearekin batera, artikulu honetako 1. paragrafoan jasotako inguruabarrak egiaztatzen dituzten agiriak ere aurkeztu beharko dira.

2.– Se acompañarán a la solicitud la acreditación documental de las circunstancias que se incluyen en el párrafo 1 de este artículo.

3.– Puntutan berdinketarik gertatuz gero, baremoan adierazitako hurrenkeraren arabera baremoaren atal bakoitzean puntu gehien lortutakoari emango zaio telelanean aritzeko baimena. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, bi irizpide hauek erabiliko dira, hurrenkera horrekin: lehena, zeinek duen antzinatasun handiagoa telelaneko lanpostuan, eta bigarrena, zeinek duen antzinatasun handiagoa Administrazioan.

3.– En caso de empate en la puntuación, se autorizará el teletrabajo a la persona que hay obtenido mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, según el orden expresado en éste. De persistir el empate, se utilizarán, por este orden, el criterio de la mayor antigüedad en el puesto de teletrabajo y de la mayor antigüedad en la Administración.

7. artikulua.– Baimena ukatzeko arrazoiak.

Artículo 7.– Causas de denegación.

1.– Honako hauek izango dira zerbitzua modalitate ez-presentzialean emateko eskariak ezesteko arrazoiak, behar bezala justifikatuta:

1.– Las solicitudes de autorización para la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial se denegarán por alguna de las siguientes causas:

a) Enplegatuak ez betetzea dekretu honen 5. artikuluan aipatzen diren baldintzak.

a) No reunir la empleada o empleado los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente Acuerdo.

b) Zerbitzuaren beharrak behar bezala beteta ez geratzea, eskatzailea atxikita dagoen organoaren txostenak hala egiaztatzen badu.

b) No quedar cubiertas adecuadamente las necesidades del servicio, acreditado en el informe del órgano al que está adscrita la persona solicitante.

c) Azpiegitura teknologikoen mugak eta telelaneko lekuan konektibitatea bermatu ezina, eta biak ere Informatika Arloaren txostenean egiaztatu behar dira.

c) Limitaciones de las infraestructuras tecnológicas o la imposibilidad de garantizar la conectividad en el lugar de teletrabajo, acreditadas en el informe del Área de Informática.

d) Telelanaren aldien arteko gutxieneko tartea, 8.1 artikuluan ezarria, igaro ez izana, artikulu horretan ezarritako salbuespenarekin.

d) No haber transcurrido el tiempo mínimo entre periodos de teletrabajo establecido en el artículo 8.1, con la excepción establecida en dicho artículo.

e) Antolakuntzako arrazoiak, behar bezala egiaztatuak.

e) Razones organizativas, debidamente acreditadas.

f) Enplegatuak ez betetzea telelaneko aurreko aldian ezarritako helburuak.

f) No haber cumplido la persona empleada los objetivos establecidos en el anterior periodo de teletrabajo.

2.– 1. atalean aipatutako arrazoietakoren bat gertatzen dela egiaztatzen bada, langile arloan eskumena duen organoak emango du telelanean aritzeko eskaria ezesten duen ebazpen arrazoitua.

2.– Acreditada la concurrencia de alguna de las causas señaladas en el apartado 1, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada de denegación de la solicitud de teletrabajo.

8. artikulua.– Telelanaren iraupena eta asteko lanaldiaren banaketa.

Artículo 8.– Duración del teletrabajo y distribución de jornada semanal.

1.– Funtzio Publikoko sailburuordeak zehaztuko du urtero, ebazpen bidez, zerbitzua modalitate ez-presentzialean emateko garaia edo aldia zein izango den; hala ere, gerta liteke akordio honen 5.5 artikuluan ezarritakoaren arabera egindako deialdian zehaztea hori.

1.– Los periodos de tiempo en los que se podrán desarrollar la prestación del servicio en la modalidad no presencial se determinarán anualmente por Resolución de la Viceconsejería de Función Pública o, en su caso, en la convocatoria que se realice conforme a lo establecido en el artículo 5.5 del presente Acuerdo.

Lortu behar da telelanak sustraiak galtzea edo ohiturak aldatzea ez eragitea, eta horren ondorioz, modalitate presentzialera itzultzeak enplegatuari kaltea ekartzea. Horretarako, honako denbora-muga hauek ezartzen dira:

Para evitar que el teletrabajo produzca desarraigo o un cambio de hábitos y rutinas de tal magnitud que la vuelta a la modalidad presencial pueda causar algún perjuicio a la persona empleada, se establecen los siguientes límites temporales:

a) Telelaneko aldi jarraiaren gehienezko iraupena urtebetekoa izango da.

a) La duración máxima del periodo continuado de teletrabajo será en todo caso de un año.

b) Oro har, telelaneko aldien arteko tarte txikiena sei hilabetekoa izango da. Salbuespenez, zerbitzua emateko urgentzia eta beharra tartean bada, tarte txikiena igaro aurretik baimendu ahal izango dira telelaneko aldi berriak, gehienez ere bi hilabete iraungo dutenak.

b) Con carácter general, el tiempo mínimo entre periodos de teletrabajo será de seis meses. Excepcionalmente, por razones de urgencia y necesidad de la prestación del servicio que lo justifique, se podrán autorizar nuevos periodos de teletrabajo antes de que haya transcurrido este tiempo mínimo, de una duración no superior a dos meses.

2.– Oro har, asteko lanaldia honela banatuko da: astean gutxienez hiru egunetan, modalitate ez-presentzialean eman beharko da zerbitzua, telelanaren bidez, eta bi egun modalitate presentzialean egin beharko dira, ohiko lanaldiaren eta ordutegien arabera. Lanaldi presentzialeko egun bat, administrazio-unitateko arduradunak zehaztuko du zein, koordinazio-bileretarako, prestakuntzarako, proiektu erkideetan parte hartzeko edo arduradunak zehaztutako beste kontu batzuetarako erabiliko da.

2.– Con carácter general, la jornada de trabajo semanal se distribuirá de manera que tres días a la semana se presten de forma no presencial mediante la formula de teletrabajo y dos días en jornada presencial, de acuerdo con la jornada y horarios habituales. Uno de los días de jornada presencial, determinado por la persona responsable de la unidad administrativa, se dedicará a reuniones de coordinación, formación, participación en proyectos comunes, u otras cuestiones que determine dicha persona responsable.

Salbuespenez, zerbitzu-beharrizanak direla-eta, lanaldiaren banaketa desberdinak onartu ahal izango dira, 3. atalean ezarritako prozedura betez eta Lan Harremanen Zuzendaritzak horretarako ezarritako irizpideei jarraikiz.

Excepcionalmente, por necesidades de la prestación del servicio se podrán aprobar distribuciones de la jornada de trabajo diferentes, conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 y siguiendo los criterios que establezca al respecto la Dirección de Relaciones Laborales.

Ezingo da, inolaz ere, eguneko lanaldia zatitu zati bakoitza modalitate banatan emateko.

En ningún caso la jornada diaria podrá fraccionarse para su prestación en ambas modalidades.

3.– Telelaneko hasiera- eta bukaera-egunek artikulu honetako 1. ataleko denbora-tarteak errespetatuko dituzte, eta asteko lanaldiaren banaketa enplegatua atxikita dagoen organoaren eta enplegatuaren beraren artean zehaztuko da, zerbitzuaren beharrak eta telelangilearen beharrak kontuan harturik.

3.– Las fechas de inicio y de fin del periodo de teletrabajo, que respetará los límites temporales establecidos en el apartado 1 de este artículo, y la distribución de la jornada semanal de trabajo se fijará por acuerdo entre el órgano al que está adscrita la persona empleada y ésta, en función de las necesidades de servicio y las necesidades de la persona teletrabajadora.

Langile arloko eskumena duen organoak onetsiko du akordio hori, baimena emateko ebazpenean bertan edo geroago, betiere zerbitzua modalitate ez-presentzialean ematen hasi baino lehen.

Se aprobará por el órgano competente en materia de personal en la resolución de autorización o posteriormente, siempre antes del inicio de la prestación de servicio en la modalidad no presencial.

Adostasunik ez bada, langile arloko eskumena duen organoak hartuko du erabakia, Lan Harremanen Zuzendaritzak horretarako ezarritako irizpideei jarraikiz.

En caso de desacuerdo, resolverá el órgano competente en materia de personal, siguiendo los criterios que establezca al respecto la Dirección de Relaciones Laborales.

4.– Enplegatuengan edo zerbitzu-beharrizanetan eragiten duten gerora agertutako kausengatik, asteko lanaldiaren banaketa aldatu ahal izango da, modalitate presentzialaren eta ez-presentzialaren artean, edota telelaneko asteko egun-kopurua aldi baterako aldatu ahal izango da, eta horretarako, ados jarri beharko dira enplegatua atxikita dagoen organoa eta enplegatua bera, aurreko atalean ezarritako prozedurari jarraikiz.

4.– Por circunstancias sobrevenidas que afecten a la persona empleada o a las necesidades del servicio, se podrá modificar la distribución de la jornada semanal de trabajo entre la modalidad presencial y la no presencial y/o reducir temporalmente el número de días semanales de teletrabajo, por acuerdo entre el órgano al que está adscrita la persona empleada y ésta, conforme al procedimiento establecido en el apartado anterior.

5.– Telelanak ez dakar, bere ezaugarriengatik, dedikazio berezirik, ez ordutegiaren aldetik ez lanaldiaren aldetik; lanaldia eta ordutegi arrunta malgutzea baizik ez dakar. Nolanahi ere, aukeran dago lana egiteko gutxieneko interkonexio-aldiak ezartzea, edo interkonexio-aldi horiek eguneko ordu-tarte jakin batean edo batzuetan izateko modua ezartzea, baldin eta, zerbitzu-beharrizanak direla-eta, Administrazioaren eta telelangilearen arteko komunikazioa beharrezkoa bada.

5.– El teletrabajo, por su naturaleza, no comporta de manera inherente una especial dedicación ni horaria ni de jornada, sino una flexibilidad en la jornada y en los horarios ordinarios. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de interconexión para la realización del trabajo o, incluso que estos periodos de interconexión se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas, en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la intercomunicación entre la Administración y la persona teletrabajadora.

6.– Modalitate ez-presentziala baimenduta daukaten langileek arlo publikoan bigarren jarduera batean aritzeko bateragarritasunerako baimen-eskaria eskatzen badute, modalitate presentzialean egiten duen lanaldia interesdunaren lanalditzat joko da.

6.– Si personal que tiene autorizado la modalidad no presencial presenta solicitud de autorización de compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad en el sector público, al valorar la compatibilidad horaria, se considerará como jornada de trabajo de la persona interesada, la jornada de trabajo que realiza en la modalidad presencial.

9. artikulua.– Lan-atazak eta emaitzak zehaztea.

Artículo 9.– Determinación de tareas y resultados.

Modalitate ez-presentzialean emandako lanaldian zer ataza bete behar diren eta zer emaitza lortu behar diren zehazteko, akordioa egin beharko dute administrazio-unitateko arduradunak eta enplegatuak. Telelanak irauten duen bitartean, aldian-aldian egingo dira horrelako akordioak, eta dagozkien agirietan jasoko.

La determinación de las tareas a realizar y de los resultados a obtener durante el desarrollo de la jornada de trabajo bajo la modalidad no presencial se fijará por acuerdo entre la persona responsable de la unidad administrativa y el empleado o empleada. Se establecerán periódicamente a lo largo del desarrollo del teletrabajo y se concretarán en los instrumentos de seguimiento correspondientes.

Adostasunik ez bada, enplegatua atxikita dagoen organoak hartuko du erabakia, Lan Harremanen Zuzendaritzak horretarako ezarritako irizpideei jarraikiz.

En caso de desacuerdo, resolverá el órgano al que está adscrita la persona empleada, siguiendo los criterios que establezca al respecto la Dirección de Relaciones Laborales.

10. artikulua.– Eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 10.– Derechos y deberes.

Modalitate ez-presentzialean diharduten enplegatu publikoek Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako gainerako funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen eskubide eta betebehar berberak izango dituzte, eta ordainsari berberak jaso dituzte.

Los empleados y empleadas públicas que desarrollen la prestación del servicio en la modalidad no presencial tendrán los mismos derechos y deberes que el resto del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, y no sufrirá variación alguna en sus retribuciones.

11. artikulua.– Aldi baterako etetea.

Artículo 11.– Suspensión temporal.

Modalitate ez-presentzialean jarduteko baimena bolada batez indargabetu ahal izango da, enplegatuarengan edo zerbitzu-beharrizanetan eragiten duten gerora sortutako arrazoiengatik.

La autorización para la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial podrá suspenderse temporalmente por circunstancias sobrevenidas que afecten a la persona empleada o a las necesidades del servicio que justifiquen la medida.

Espediente hori izapidetzerakoan, entzutea emango zaio afektatuari. Behin arrazoiak egiaztatu ondoren, langile arloko eskumena duen organoak baimena indargabetzeko ebazpen arrazoitua emango du, eta ebazpen horretan, baliogabetze-epea adieraziko du.

En la tramitación del procedimiento se dará audiencia a la persona afectada. Acreditadas las circunstancias justificativas, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada de suspensión de la autorización, en la que se señalará el plazo de suspensión.

12. artikulua.– Administrazioak baimena ezeztatzea eta langileak telelaneko aldia amaitutzat ematea.

Artículo 12.– Revocación por la Administración y finalización por el personal.

1.– Gerta daiteke zerbitzua modalitate ez-presentzialean emateko baimenak indarra galtzea, honako arrazoi hauek medio:

1.– La autorización de prestación del servicio en la modalidad no presencial podrá quedar sin efecto por las siguientes causas:

a) Zerbitzuaren beharrizanengatik.

a) Por necesidades del servicio.

b) Ezarritako helburuak ez betetzeagatik.

b) Por incumplimiento de los objetivos establecidos.

c) Gerora agertutako kausengatik, baimen-ebazpena ematea eragin zuten baldintza eta eskakizunetan funtsezko aldaketak izan direlako.

c) Por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron la resolución de autorización.

d) Enplegatuaren eta Administrazioaren arteko adostasunagatik.

d) Por mutuo acuerdo entre la persona empleada y la Administración.

Espediente hori izapidetzerakoan, entzutea emango zaio afektatuari. Atal honetan aipatutako kausetako bat gertatzen dela egiaztatuz gero, langile arloko eskumena duen organoak modalitate ez-presentzialean zerbitzua emateko baimena bertan behera uzteko ebazpen arrazoitua emango du.

En la tramitación del procedimiento se dará audiencia a la persona afectada. Acreditada la concurrencia de alguna de las causas señaladas en este apartado, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada de revocación de la autorización para la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial.

2.– Pisuzko arrazoirik bada, enplegatuak aukera du modalitate ez-presentziala aurreikusitako eguna baino lehen amai dadila eskatzeko, aldaketa hori justifikatzeko nahiko arrazoi baldin badago; eta astebete lehenago jakinarazita. Behin alegatutako arrazoia egiaztatuz gero, langile arloko eskumena duen organoak modalitate ez-presentzialeko zerbitzua amaitzeko ebazpen arrazoitua emango du.

2.– Cuando concurran causas justificativas, la empleada o empleado podrá solicitar la finalización de la modalidad de trabajo no presencial antes de la fecha de fin prevista, comunicándolo con una semana de antelación. Acreditada la causa alegada, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada de finalización de la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no presencial.

13. artikulua.– Modalitate presentzialera itzultzea.

Artículo 13.– Incorporación a la modalidad presencial.

Zerbitzua modalitate ez-presentzialean emateko aldia amaitzen denean, enplegatua modalitate presentzialera itzuliko da, zerbitzua telelanaren bidez ematen hasi aurretik zeukan lanaldi bera duela.

A la finalización de la prestación del servicio en la modalidad no presencial, la persona empleada se incorporará a la modalidad presencial con el régimen de jornada que desarrollaba en día anterior al inicio de la prestación del servicio mediante teletrabajo.

14. artikulua.– Ekipamendua.

Artículo 14.– Equipamiento.

1.– Administrazioak honako bitarteko hauek jarriko ditu lana telelanaren modalitatearen bidez egiteko:

1.– La administración facilitará los siguientes recursos para el desempeño del puesto en la modalidad de teletrabajo:

– Ordenagailu pertsonal eramangarria.

– Un ordenador personal portátil.

– IP telefono-zenbaki bat edo mugikor korporatiboa.

– Un número de teléfono IP o móvil corporativo.

– Sailaren aplikazio informatikoetako sarbidea, aplikazio horiek erabilitako kanalaren bidez egikaritu ahal direlarik.

– Acceso a las aplicaciones informáticas del Departamento, susceptibles de ser ejecutadas mediante el canal utilizado.

2.– Telelanean dabiltzan pertsonek Interneteko konexioko linea eduki behar dute, Administrazioak zehaztutako ezaugarriekikoa.

2.– Las personas que teletrabajen aportarán una línea de acceso a Internet que cumpla con las características que defina la Administración.

3.– Gobernuaren IT zerbitzuetarako sarbidea konexioko kanal seguru baten bitartez egingo da.

3.– El modo de acceso a los servicios de TI del Gobierno se hará a través de un canal seguro de conexión.

4.– Telelana egiten dutenek telefono bidezko arreta-linea izango dute, zerbitzuari buruzko intzidentziak jasoko dituena (CAUren egungo zerbitzua), zerbitzuak dirauen bitartean. Ordenagailu eramangarriarekin edo telefonoarekin lotutako intzidentziak konpontzeko laguntza teknikoak aurrez aurrekoa izan behar badu, modalitate presentzialeko egunetan emango da.

4.– Las personas que realicen teletrabajo dispondrán de una línea de atención telefónica receptora de incidencias sobre el servicio (Actual servicio del CAU), dentro del horario del mismo. La asistencia técnica para resolver incidencias relacionadas con el portátil o el teléfono, si requiere intervención técnica presencial, se realizará en los días de jornada presencial.

15. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 15.– Protección de datos de carácter personal.

Modalitate ez-presentzialean zerbitzua ematerakoan, telelangileek datu pertsonalak babesteari buruzko legeria beteko dute eta behar besteko zuhurtasunez ibiliko dituzte ezagutzen dituzten gaiak, modalitate presentzialean bezalaxe.

La persona teletrabajadora, en la prestación del servicio en la modalidad no presencial, cumplirá la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y mantendrá la debida reserva respecto a los asuntos que conozca, en los mismos términos que en el desarrollo de sus funciones en la modalidad presencial.

16. artikulua.– Lan-arriskuen prebentzioa.

Artículo 16.– Prevención de riesgos laborales.

1.– Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuak telelangileei emango die beren jardueraren arriskuen ebaluazioa, bai eta segurtasun eta lan-osasun arloetako prestakuntza eta informazioa ere, lan-arriskurik gerta ez dadin, eta, gertatuz gero, ahalik eta gutxien izan daitezen eta behar diren prebentziozko neurriak aplika daitezen.

1.– El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales facilitará al personal que se acoja a la modalidad de teletrabajo la evaluación de riesgos de su actividad, así como la formación e información necesaria en materia de seguridad y salud laboral para evitar los riesgos laborales o, si son inevitables, minimizarlos y disponer la aplicación de las medidas preventivas necesarias.

2.– Langile horiek prestakuntza-saio batera joan beharko dute, eta hor adieraziko zaie nola egokitu behar duten administrazio-bulegoetatik kanpo duten lanpostua, eta, era berean, argibideak emango zaizkie lanpostuetan hartu beharreko segurtasun- eta ergonomia-neurriei buruz, datuak ikusteko pantailak baliatuz.

2.– Asimismo, ese personal deberá acudir a una sesión formativa donde se le indicará como debe acondicionar su puesto de trabajo fuera de las dependencias administrativas, así como las nociones necesarias sobre seguridad y ergonomía en los puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos.

Prestakuntza-saiora derrigorrez joan beharra dago, eta enplegatuek proba bat eginez egiaztatu beharko dituzte lortutako ezaupideak.

La asistencia a la sesión formativa tendrá carácter obligatorio y las personas empleadas deberán acreditar los conocimientos adquiridos mediante la prueba correspondiente.

3.– Telelanean ari diren enplegatuek beren lanean eta beren lanpostuaren diseinuan aplikatu beharko dituzte arrisku-ebaluazioan aurreikusitako neurriak, bai eta Prebentzio Zerbitzuan emandako prestakuntza eta informazioa ere. Hala ere, Prebentzio Zerbitzuak laguntza eta telefono bidezko aholkularitza emango die, behar dutenean.

3.– Los empleados y empleadas acogidos a la modalidad de teletrabajo deberán aplicar en todo caso las medidas previstas en su evaluación de riesgos, así como la formación e información facilitada por el Servicio de Prevención no sólo a su actividad, sino también al diseño de su puesto de trabajo. No obstante, el Servicio de Prevención les proporcionará asistencia y asesoramiento telefónico cuando lo precisen.

4.– Telelangileek Prebentzio Zerbitzuari eskatu ahal izango diote, orobat, beren telelaneko lantokia aztertzeko. Eskari horri baiezkoa emango zaio, baldin eta zerbitzuak irizten badio etxean bertan egindako azterketa hori beharrezkoa dela.

4.– Igualmente, los teletrabajadores y teletrabajadoras podrán solicitar al Servicio de Prevención el examen del puesto de trabajo en su lugar de teletrabajo. Se accederá a esa petición cuando el Servicio considere que es necesaria esa presencia domiciliaria.

Prebentzio Zerbitzuak lantokian zuzenketa-neurriak hartzea gomendatzen badu, telelangileek hartu beharko dute neurri horiek ezartzeko ardura.

En el caso de que el Servicio de Prevención recomiende adoptar medidas correctoras en el puesto de trabajo, será responsabilidad del personal teletrabajador su implantación.

17. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 17.– Formación.

IVAPek prestakuntza-saioak antolatuko ditu zerbitzua modalitate ez-presentzialean emateko baimena eman zaien langileentzat, lanaldi ez-presentzialaren gainean: lanpostuan osasuna nola zaindu, lan-arriskuen prebentzioa nola gauzatu eta datu pertsonalak nola babestu.

El Instituto Vasco de Administración Pública organizará acciones formativas para el personal al que se le ha autorizado la prestación del servicio en la modalidad no presencial relativas al desempeño de esta jornada de trabajo no presencial, sobre protección de la salud y prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo y sobre protección de datos de carácter personal.

Era berean, prestakuntza emango zaie telelangileak ikuskatzeko eginkizuna duten pertsonei nahiz telelangileei berei, helburuak nola idatzi, kudeatu eta ebaluatu jakiteko, bai eta adierazleak prestatzeari buruz eta espero diren emaitzei buruz ere.

Asimismo, tanto las personas que asuman la supervisión de teletrabajadores como el personal teletrabajador recibirán formación acerca de la redacción, gestión y evaluación de objetivos y sobre elaboración de indicadores y resultados esperados.

Telelaneko ondorengo aldietan, aurretik hartutako prestakuntza hartuko da kontuan.

En los periodos de teletrabajo posteriores se tendrá en cuenta la formación recibida con anterioridad.

18. artikulua.– Batzorde Paritarioa.

Artículo 18.– Comisión Paritaria.

Akordio honen interpretazioaren gainean zalantzarik sortuz gero, batzorde paritarioan aztertu, ebatzi eta interpretatuko da, batzorde hori aurreikusita baitago EAEko Administrazioaren eta bere organismo autonomiadunen zerbitzuko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioan eta EAEko Administrazioaren lan-kontratudunen kolektiboen 2011-2012 aldirako hitzarmenean.

Cuando surjan cuestiones sobre la interpretación de este Acuerdo, se examinarán, resolverán e interpretarán en la correspondiente Comisión Paritaria del Acuerdo regulador de condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y del Convenio de Colectivos Laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2012-2011.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Telelaneko modalitatearen jarraipena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Seguimiento del desarrollo de la modalidad de teletrabajo.

Lan Harremanen Zuzendaritzak azterlanak egingo ditu zerbitzua telelaneko modalitatean egiteko aukera nola eman eta telelana nola garatu zehazteko; horretarako, beharrezkoa den informazioa jasoko du, eta hobekuntzarako neurriak ere proposatuko ditu, azterlan eta analisi horien ondorioetan oinarrituak.

La Dirección de Relaciones Laborales realizará estudios y análisis sobre la implantación y el desarrollo de la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo, para lo que recabará la información necesaria, y propondrá medidas de mejora, basadas en las conclusiones de éstos.

ERANSKINA
ANEXO

a) Langile publikoaren lan-osasuna: desgaitasun iraunkorrak edo aldi baterakoak.

a) Aspectos relacionados con la salud laboral de la empleada o empleado público: discapacidades permanentes o temporales.

a.1.– Ehuneko 33ko minusbaliotasun-gradua edo handiagoa aitortua izatea, edo desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun orokorrari buruzko abenduaren 2ko 51/2003 Legearen 1.2 artikuluan ezarritakoaren arabera halakotzat joa izatea: 3 puntu.

a.1.– Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: 3 puntos.

a.2.– Mugikortasunean eragina duen osasun-nahasmendua: osasun-zerbitzuak egiaztatu behar du joan-etorrien gutxitzeak osasuna nabarmen hobetzea ekarriko duela: 2 puntu.

a.2.– Alteración de la salud, que afecta a la movilidad, en la que una disminución de los desplazamientos contribuirá de manera relevante a una mejora de la salud, acreditado por el Servicio Médico: 2 puntos.

b) Genero-bortizkeriaren biktima diren emakumezko enplegatu publikoak: 3 puntu.

b) Empleadas públicas víctimas de violencia de género: 3 puntos.

c) Familia– eta lan-bizitza bateratzea: 2 puntu.

c) Conciliación de la vida familiar y laboral: 2 puntos.

c.1.– Legez agindutako zaintza dela-eta, zuzenean bere ardurapean hamabi urtetik beherako umeren bat edo ordaindutako lanik egiten ez duen ezindu fisiko, psikiko edo sentsorialen bat edo gaixotasun larri eta luzea duen ahaideren bat izatea.

c.1.– Tener, por razones de guarda legal, a su cuidado directo algún o alguna menor de doce años o persona discapacitada física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, o familiar que padezca enfermedad grave continuada y conviva con el mismo.

c.2.– Bigarren gradura arteko odolkidetasuneko zein ezkontza-ahaidetasuneko senideak zaindu behar dituen langileak edo, berarekin batera bizitzeagatik urrunagoko graduko senitartekorik zaindu behar duen langileak, dela mugitzeko arazoak izateagatik, dela osasun-txostenaren bitartez egiaztatutako gaixotasun larria eta jarraitua jasateagatik.

c.2.– Tener que atender o cuidar a un o una familiar hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad, o aún de grado más lejano si mediara convivencia, por tener dificultades de movilidad o padecer una enfermedad grave continuada, acreditada por informe médico.

d) Bizilekutik lantokira joateko distantzia eta denbora luzea egin beharra, edo distantzia hori egiteko garraio publikoko zerbitzuak eskuratzea zaila izatea: 1,5 puntu.

d) Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad para acceder a un servicio o transporte público para este desplazamiento: 1,5 puntos.

e) Lanpostuarekin zerikusia duten ikasketak egiten aritzea: 2 puntu.

e) Realización de estudios relacionados con el puesto de trabajo: 2 puntos.

f) Lanpostuarekin zerikusirik ez duten ikasketa arautuak egitea edo arlo publikoan edo pribatuan jarduera bat gauzatzea, jarduera horretarako bateragarritasuna baimenduta badago: puntu 1.

f) Realización de estudios reglados no relacionados con el puesto de trabajo o desarrollo de una actividad en el sector público o privado, para la que se tiene autorizada la compatibilidad: 1 punto.


Azterketa dokumentala


Análisis documental