Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

41. zk., 2012ko otsailaren 27a, astelehena

N.º 41, lunes 27 de febrero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
921
921

IRAGARKIA, Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendariarena; honen bidez, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2012ko urtarrilaren 31ko Agindua jakinarazten da. Agindu horren bidez, Ulia (ES2120014) eta Jaizkibel (ES2120017) Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta zaintzeko neurriak finkatzeko dekretu-proiektuari hasierako onespena ematen zaio.

ANUNCIO del Director de Biodiversidad y Participación Ambiental, por el que se da publicidad a la Orden de 31 de enero de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, mediante la que se acuerda la aprobación inicial del proyecto de Decreto por el que se designan las Zonas Especiales de Conservación de Ulia (ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y se aprueban sus medidas de conservación.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2012ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bidez, Ulia (ES2120014) eta Jaizkibel (ES2120017) Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta zaintza-neurriak finkatzeko dekretu-proiektuari hasierako onarpena ematea erabaki zen.

Mediante Orden de 31 de enero de 2012, la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ha acordado la aprobación inicial del proyecto de Decreto por el que se designan las Zonas Especiales de Conservación de Ulia (ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y se aprueban sus medidas de conservación.

Beraz, orain entzunaldi-izapidea bete behar dute, dekretu-proiektua administrazioen eta ingurumena babesteko helburuak lortu nahi dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeen eskura jarriz. Gainera, informazioa jendaurrean jartzeko hogeita hamar egun naturaleko epea ireki behar da, iragarki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Procede ahora someter el proyecto de Decreto al trámite de audiencia a las administraciones y a las organizaciones sin ánimo de lucro que persigan el logro de los objetivos de protección del medio ambiente, así como abrir un periodo de información pública por un periodo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Aipatutako epean, dekretu-proiektuaren agiriak agerian geratuko dira, aztertzeko, bai egoitza elektronikoaren iragarki-taulan https://euskadi.net, eta bai Zuzenean Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan, egoitza honetan: Andia kalea 13, 20003, Donostia-San Sebastián.

Durante el citado periodo, la documentación del proyecto de Decreto quedará de manifiesto para su examen, tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica https://euskadi.net, como en el Servicio de Atención Ciudadana Zuzenean, en la siguiente sede: c/ Andia 13, 20003 Donostia-San Sebastián.

Interesdun guztiek aurkeztu ahal izango dituzte egoki deritzeten alegazioak, dekretu-proiektuaren edukiaren gainean, honako helbide honetan:

Todas las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas sobre el contenido del proyecto de Decreto en la siguiente dirección:

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza.

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Eusko Jaurlaritza.

Gobierno Vasco.

Donostia kalea 1.

c/ Donostia-San Sebastián, 1.

01010 Vitoria-Gasteiz.

01010 Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko otsailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2012.

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendaria,

El Director de Biodiversidad y Participación Ambiental,

GERMÁN ALONSO CAMPOS.

GERMÁN ALONSO CAMPOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental