Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

34. zk., 2012ko otsailaren 16a, osteguna

N.º 34, jueves 16 de febrero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

INDARGABETUTAKO XEDAPENA


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

DISPOSICIÓN DEROGADA

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
754
754

IRAGARKIA, honako ebazpen hau argitara emateko dena: urtarrilaren 27koa, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakariarena, euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozeduren Araudia argitara emateko xedatzen duena.

ANUNCIO por el que se publica la Resolución de 27 de enero de 2012, del Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, por la que se dispone la publicación del Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas.

2012ko urtarrilaren 19an egindako osoko bilkuran, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilu Gorenak erabaki bat hartu zuen. Bada, haren berri guztiek izan dezaten, eta Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorena arautzen duen maiatzaren 11ko 213/1999 Dekretuaren 10.2 artikuluan ematen zaidan eskumena erabiliaz, honako hau,

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en su sesión plenaria celebrada el 19 de enero de 2012, a los efectos de su general conocimiento, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 10.2 del Decreto 213/1999, de 11 de mayo, por el que se regula el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi,

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra.- Beherago zehaztu araudiaren testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea:

Artículo único.- Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del siguiente Reglamento:

Erregelamendua, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenaren Araudia, euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozedurei buruzkoa.

Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre procedimientos de resolución de conflictos en las Cooperativas Vascas.

Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuren bitartez (KAEZ), Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenarenak honako funtzio hauek baliatzen ditu: Euskadiko Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 145-2-d) eta f) artikuluan aurreikusitakoak; izan ere, kooperatiben arbitrajea lantzen du, eta bai adiskidetzea eta bitartekotza ere; betiere, kooperatiben artean, kooperatiben eta bazkidean artean edo kooperatibetako bazkideen sortzen diren eztabaidei dagokienez, judizioz kanpoko aterabideak eskura izateko.

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, a través del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo (en adelante SVAC), ejercita las funciones previstas en el artículo 145-2-d) y f) de la Ley 4/1993, de 24 de junio de Cooperativas de Euskadi, al abordar no sólo el arbitraje cooperativo, sino también la mediación y conciliación, para así poder ofrecer la gama más amplia de alternativas para la resolución extrajudicial de las controversias que se dan entre las Cooperativas, entre éstas y sus socios o entre los socios de las Cooperativas.

Euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozedurei buruzko Araudian eta bere bi eranskinetan, jada arautua dago guzti hori; Goren Kontseiluaren 2004ko uztailaren 15eko osoko bilkuran onartu zen araudi hori, eta 2010eko abenduaren 16ko bilkuran, eranskinak

Todo ello ya se había regulado en el anterior Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas, y sus dos anexos, aprobados, el Reglamento, en la sesión plenaria del Consejo Superior el 15 de julio de 2004; y los anexos en la sesión de 16 de diciembre de 2010.

Maiatzaren 20ko 11/2011 Legearen bitartez, Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea partez aldatu zen eta Estatuko Administrazio Orokorraren arbitraje instituzionala arautu zen. Bada, aldaketa hori dela-eta, beharrezkoa da araudi hori egokitzea, eta hobekuntza teknikoak sartzeko baliatzea.

Como consecuencia de la modificación parcial de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, llevada a efecto a través de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de aquella y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, es necesario proceder a la adaptación del presente reglamento y aprovechar este proceso para introducir mejoras técnicas.

Araudi honek parte hauek ditu: zazpi titulu, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indagabetzaile bat eta azkeneko xedapen bi.

El presente reglamento consta de siete títulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

I. titulua xedapen orokorrei buruzkoa da, eta lau artikulu ditu; eta oraingoan honako berrikuntza hauek sartzen dira: Arbitrajeari buruzko Legearen 14. artikuluari ezarritako idazketa berriari egokitzen da araudi honen xedea; KAEZen bitartez, konkretatu egiten da ezen, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua arbitraje instituzionala kooperatiboa beteko duen erakunde publiko gisa eratzen dela; eta, euskal kooperatiben gatazkei aurre hartzeari dagokionez, KAEZi honako ahalmena ematen zaio arlo horretan egiten zaizkion kontsultak ebaztekoa.

En el Título I, referido a las Disposiciones Generales, integrado por cuatro artículos, se incorporan las siguientes novedades: se adecua el objeto del Reglamento a la nueva redacción del artículo 14 de la Ley de Arbitraje; se concreta que el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, a través del SVAC, se configura como la entidad pública que desempeñará el arbitraje institucional cooperativo; y se le atribuye al SVAC, dentro de la medidas de prevención de los conflictos en las cooperativas vascas, la facultad de resolver las consultas que se le demanden en dicha materia.

Gatazkak Ebazteko Prozeduren Administrazioari buruzko II. tituluan (5 kapitulu eta 12 artikulu ditu) honako berrikuntza hauek sartzen dira: Kooperatibetan gatazkei aurrea hartzeko, aholkularitza-neurrien koordinazioa lehendakariari esleitzen zaio; Aholku Batzorde Teknikoari esleitzen zaizkio idazkariaren funtzioak; adiskidetze prozeduretan, letratu aholkulariaren esku-hartzea finkatzen da; eta Aholku Batzorde Teknikoa sortu eta arautzen da.

En el Título II, de la Administración de los Procedimientos de Resolución de los Conflictos, tiene cinco capítulos y once artículos, introduciéndose las siguientes novedades: se le atribuye al Presidente la coordinación de las medidas de asesoramiento en la prevención de los conflictos en las Cooperativas; se le atribuye al Secretario la función de ejercer como tal en la Comisión Técnica Asesora; se establece la intervención del Letrado Asesor en los procedimientos de conciliación; y se crea y regula la Comisión Técnica Asesora.

Arbitrajeari -bost kapituluz eta berrogeita hamabi artikuluz osatutakoari- buruzko III. tituluan, honako berrikuntza hauek nabarmendu daitezke: arbitraje-hitzarmen bati edo konpromisozko klausula bati lotutako parteen artean sortutako eztabaidak ebazteari dagokionez, auzitegiei ezespena eskatzeko beharrizana; «apud acta» ordezkaritza prozedura osorako izan daiteke edo, bestela, prozedura horretan gauzatzen diren jardueretariko baten batentzat; jakinarazpen edo komunikazio optikoak gaitzen dira; arbitrajeak ekitatezko ez izatea ezartzen da, eta arbitro batek ebatzi behar dituenean, horrek jurista kondizioa izan beharko du, eta arbitraje-elkargo batek ebatzi behar duenean, gutxienez kideetariko batek jurista kondizioa izan beharko du; KAEZeko arbitro izendatzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da; Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko eta Zigor Arloko Salaren eskumena izango da arbitroen izendatze eta kargugabetze judiziala; honako hau abstentziorako eta, beharrezkoa bada, mugiarazteko kausatzat ezartzen da: parteen artean, gatazka berean bitartekari gisa parte hartu izana; arbitraje laudoaren gehiegikeri partziala zuzentzea, noiz-eta ebazteko aurkeztu ez zaizkion kuestioen edo arbitrajea onartzen ez duten kuestioen gainean ebazpena eman denean; laudoa zuzentzea; laudoa ezeztatzeko egintza izapidetzea, eta horretarako eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko Salan finkatzen da; berrikuspen-egintza; Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatu ezin daitezkeen erabakiak laudoz indargabetzea; arbitraje-laudo eta -ebazpenak derrigorrez exekutatzea; arbitraje-prozedura laburtua arautzen da, hura izapidetzea posible dieneko suposizioak tasatua, eta, betiere, parteen akordioz haien mendekotasuna ahalbidetuaz; salbuespen gisa arbitraje kooperatiboa doakoa izatea ezartzen da, kasu hauetan: parteetarikoren baten fede txarra edo ausarkeria ikusten badu arbitroak eta kondenatuko den parteak haren kostua ordaintzen badu, eta, betiere, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak balioetsiko du kostuaren zenbatekoa.

En el Título III, sobre el Arbitraje, integrado por cinco capítulos y cincuenta y dos artículos, merecen resaltarse las siguientes novedades: la necesidad de invocar una declinatoria ante los tribunales para que conozcan la controversias surgidas entre las partes sujetas a una cláusula compromisoria o convenio arbitral; la representación apud acta podrá serlo para todo el procedimiento o tan solo para alguna de las actuaciones que se desarrollen en el mismo; se habilitan las notificaciones o comunicaciones ópticas; se establece que los arbitrajes que no sean de equidad y cuando deban resolverse por árbitro único, éste deberá tener la condición de jurista y que cuando se haya de resolver por un Colegio Arbitral al menos uno de ellos tiene que tener la condición de jurista; el nombramiento como árbitro del SVAC se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco; el nombramiento y la remoción judicial de los árbitros será competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco; se establece como causa de abstención, y en su caso de remoción, la de haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre las partes, salvo acuerdo en contrario de las mismas; la rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; rectificación del laudo; tramitación de la acción de anulación del laudo y se fija su competencia en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco; acción de revisión; anulación por laudo de acuerdos inscribibles en el Registro de Cooperativas de Euskadi; ejecución forzosa de laudos y resoluciones arbitrales; se regula el procedimiento arbitral abreviado, tasando los supuestos en que es posible su tramitación y posibilitando en todo caso su sometimiento por acuerdo de las partes; se establece como excepción de la gratuidad del arbitraje cooperativo, para los casos en que el árbitro aprecie, en alguna de las partes, temeridad o mala fe, que el abono de su coste sea sufragado por la parte que sea condenada, cuya cuantía será valorada por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Adiskidetzeari buruzko IV. tituluan nahitaezko adiskidetzea ezartzen da, ohiko arbitrajearen aldez aurretikoa.

En el Título IV, referido a la conciliación, se establece la conciliación preceptiva previa al arbitraje ordinario.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK.- Indarrik gabe usten ditu honako hauek: 2010eko uztailaren 15eko osoko bilkuran, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak onartutako Araudia, euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozedurei buruzkoa; eta araudi horren bi eranskinak, 2010eko abenduaren 16ko osoko bilkuran onartutakoak.

La disposición derogatoria deja sin efecto el Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas aprobado por el Consejo Superior de Cooperativas del País Vasco aprobado por su Pleno el 15 de julio de 2004 y los dos anexos del citado Reglamento aprobados en el Pleno de 16 de diciembre de 2010.

I. TITULUA

TÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Araudi honen helburua gatazkak epai-bideetatik kanpo konpontzeko prozedurak arautzea da; gatazka horien administrazioa -Euskadiko Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legearen eta hori garatzeko arauen arabera- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari dagokio, hain justu ere Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuaren (KAEZ) bitartez.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, cuya administración, en virtud de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi y sus normas de desarrollo, le corresponde al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que la ejercerá a través del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo (en adelante el SVAC).

Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legeko 14. artikuluaren idazketa berriarekin bat etorriaz, eta bai lege hori aldatzeari eta Estatuko Administrazio Orokorrean arbitraje instituzionala arautzeari buruko maiatzaren 20ko 11/2011 Legearekin ere, arbitrajea administratzea eta arbitroak izendatzea erakunde publikoen esku utzi dezakete parteek, betiere erakunde horiek -euren garapen-arauen arabera- arbitraje-funtzioak egin baditzakete.

De conformidad con la nueva redacción del artículo 14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de aquella y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a Entidades Públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas de desarrollo.

KAEZen bitartez, 11/2011 Legeak aipatutako erakunde publikoa bihurtzen da Kontseilu Gorena, eta honako hauek bete daitezen arduratuko da: arbitroen gaitasun-baldintzak betetzea, beren izendapenetan gardentasuna izatea, eta beren independentzia izatea.

El Consejo Superior, a través del SVAC, se configura como esa Entidad Pública a la que se refiere la Ley 11/2011, velando por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia.

2. artikulua.- Kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurak arautzea.

Artículo 2.- Regulación de los procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak administratutako gatazkak ebazteko prozedurak araudi honetan ezarritakoaz erregulatuko dira, eta horretan aurreikusten ez denari dagokionez honako hauek bitartez: Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea, eta lege hori aldatzeari eta Estatuko Administrazio Orokorrean arbitraje instituzionala arautzeari buruko maiatzaren 20ko 11/2011 Legea, edo aipatu arauak aldatu zein indargabetzen direnean aplika daitezkeen arau-xedapenak.

Los procedimientos de resolución de conflictos administrados por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi se regularán por lo establecido en el presente Reglamento y, en lo no previsto en él, por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de aquella y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, o disposición normativa que sea aplicable en caso de modificación o derogación de las citadas normas.

3. artikulua.- Gatazkak konpontzeko prozeduren arloa.

Artículo 3.- Ámbito de los procedimientos de resolución de conflictos.

Bat.- Kooperatiben artean sortzen gatazkez KAEZ arduratuko da. Halaber, kooperatiben -edo euren organo sozialen- eta haien bazkideen arteko gatazkez, bazkideen arteko gatazkez eta kooperatiben organo sozialen arteko gatazkez.

Uno.- El SVAC conocerá de las cuestiones litigiosas que se susciten entre las Cooperativas; entre éstas -o sus diferentes órganos sociales- y sus socios; o en el seno de las mismas entre sus diferentes órganos sociales, o entre los socios.

Bi.- Bazkide kooperatibisten artean sortzen diren gatazkei dagokienez, kooperatibaren jardueraren ondoriozkoetara mugatuko da ardura, eta kanpo utziko da bazkideen arteko erlazio partikularrak izan daitezkeenak.

Dos.- El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten entre los socios cooperativistas se limitará a las que se deriven de la actividad cooperativa, excluyéndose cualesquiera otras que pudieran constituir relaciones particulares entre los mismos.

4. artikulua.- Euskal kooperatibetan gatazkak prebenitzea, eta gatazkak ebazteari buruzko formazioa izatea.

Artículo 4.- La prevención de los conflictos en las cooperativas vascas y la formación en la resolución de los mismos.

Euskal kooperatibetako gatazkei aurre hartzeko neurriak sustatuko ditu KAEZek, eta hartarako, bere eskumen arloan egiten zaizkion kontsultak ebatziko ditu, eta kooperatiben sektoretik etor daitezkeen gatazkak ebazteko formazio-premiak aseko ditu.

El SVAC fomentará las medidas para la prevención de los conflictos en las cooperativas vascas, resolviendo las consultas que le demanden en el marco de su competencia; así mismo atenderá las necesidades de formación en la resolución de los mismos que puedan desprenderse del propio sector cooperativo.

II. TITULUA

TÍTULO II

GATAZKAK EBAZTEKO PROZEDUREN ADMINISTRAZIOA

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ALDERDI OROKORRAK

ASPECTOS GENERALES

5. artikulua.- Karakterizazioa.

Artículo 5.- Caracterización.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak KAEZen esku uzten du honakoa: araudi honen arabera, prozeduren administrazioa.

Uno.- El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi encomienda al SVAC la administración de los diferentes procedimientos conforme al presente Reglamento.

Bi.- KAEZek ez du nortasun juridiko propiorik eta hierarkikoki Goren Kontseiluaren menpe dago, betiere araudi honek ematen dizkion eskumenak eta ahalmenak kaltetu gabe. Eta arbitrajeari dagokionez, kooperatiba sozietateei eta horien bazkideei zerbitzu bat ematen die, betiere honako hauetan oinarriturik: 11/2011 Legaz aldatutako 60/2003 Legean jasotako zuzenbide pribatuko arauak, edo arau horiek aldatu eta indargabetzen badira, aplikatzekoak diren arau-xedapenak.

Dos.- El SVAC carece de personalidad jurídica propia y depende jerárquicamente del Consejo Superior, sin perjuicio de las facultades y competencias que le atribuye el presente Reglamento, prestando un servicio a las sociedades cooperativas y sus socios, en lo que al arbitraje se refiere, fundamentado en las normas de derecho privado contenidas en la Ley 60/2003, reformada por la Ley 11/2011, o disposición normativa que sea de aplicación en caso de modificación o derogación de las citadas normas.

6. artikulua.- Egoitza.

Artículo 6.- Sede.

Bat.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluan izango du egoitza KAEZek. Eta arlo horri dagokionez, erakunde horren Funtzionamendu Araudian erregulatutako oro aplikatuko da.

Uno.- El SVAC tendrá su sede en la del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y a estos efectos será de aplicación todo lo regulado en cuanto a la misma en el Reglamento de Funcionamiento de la citada entidad.

Bi.- Aurreko gori gorabehera, KAEZek Goren Kontseiluaren lurralde-eremuko edozein lekutan egin ahal izango ditu batzarrak eta bestelako jarduketak.

Dos.- No obstante lo anterior, el SVAC podrá reunirse y realizar actuaciones en cualquier lugar del ámbito territorial del Consejo Superior.

7. artikulua.- Egitura.

Artículo 7.- Estructura.

Ondorio operatiboetarako, KAEZek honako egitura hau izango du:

El SVAC se dota, a efectos operativos, de la siguiente estructura:

a) Lehendakaria.

a) El Presidente.

b) Idazkaria.

b) El Secretario.

c) Arbitroak eta bitartekariak.

c) Los árbitros y los mediadores.

d) Letratu adiskidetzailea.

d) El Letrado-Conciliador.

e) Aholkularitzako Batzorde Teknikoa.

e) La Comisión Técnica Asesora.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

LEHENDAKARIA

EL PRESIDENTE

8. artikulua.- Titularitatea.

Artículo 8.- Titularidad.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluren Osoko Bilkurak izendatutako zuzenbidean adituari egokituko zaio Lehendakaritza.

Corresponderá la Presidencia a un experto en derecho designado por el Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

9. artikulua.- Funtzioak.

Artículo 9.- Funciones.

KAEZeko lehendakaritzaren funtzioak honako hauek dira:

Son funciones del Presidente del SVAC:

a) KAEZek zuzen jokatzeaz arduratzea, eta haren jarduera sustatzea, beharrezko denean.

a) Velar para que el SVAC actúe correctamente, impulsando su actividad cuando fuere necesario.

b) Eskabideak bideratzea onartzea eta arbitroen eta bitartekarien izendapenak egitea, baita beharrezko ordezkapenak ere, betiere araudi honetan ezarritakoarekin bat etorriaz.

b) Admitir a trámite las solicitudes y efectuar las designaciones de los árbitros y mediadores, así como las sustituciones que procedan, de acuerdo con lo establecido por este Reglamento.

c) Izendatutako arbitro eta bitartekarien gaineko errefusatzeak ebaztea.

c) Resolver las recusaciones sobre los árbitros o mediadores designados.

d) Arbitroek aplikatu beharrezko araudiaren gainekoko interpretazio kontraesanezkoen kasuetan, administrazio-instrukzioak ematea, ofizioz.

d) Dictar de oficio instrucciones administrativas para los supuestos de interpretaciones contradictorias de la normativa a aplicar por los árbitros.

e) KAEZen administrazioa zuzentzea.

e) Dirigir la administración del SVAC.

f) Euskal kooperatibetan gatazkei aurrea hartzeko neurriak faboratzea; eta hartarako, aholkularitza egokia koordinatu beharko du.

f) Propiciar las medidas para la prevención de los conflictos en las Cooperativas Vascas, coordinando el oportuno asesoramiento a tal objeto.

g) Euskal Kooperatibetan gatazkak konpontzeko prozeduretan adituak prestatzeko, prestakuntza-jarduera zuzentzea.

g) Dirigir la actividad docente para la formación de expertos en procedimientos de resolución de conflictos en las Cooperativas Vascas.

h) KAEZi ematen zaizkion funtzioen markoaren barruan, Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak eskuordetu dezakeen beste edozein.

h) Cualesquiera otras que puedan ser delegadas por el Pleno del Consejo Superior, dentro del marco de funciones encomendadas al SVAC.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

IDAZKARIA

EL SECRETARIO

10. artikulua.- Titularitatea.

Artículo 10.- Titularidad.

Bat.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko idazkari orokor teknikoari dagokio KAEZeko idazkariaren funtzioa.

Uno.- Corresponde al Secretario General Técnico del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi la función de Secretario del SVAC.

Bi.- Goren Kontseiluko letratu aholkulariaren laguntza izango du idazkariak, eta honen esku utzi ahal izango du ondorengo artikuluan deskribaturiko funtzioetako edozein -a) idatzi-zatian jasoa izan ezik-, bai orokorrean edo KAEZen barruan bidarazten diren espedienteetako bakoitzerako banaka. eskuordetze hura.

Dos.- El Secretario estará asistido por el Letrado Asesor del Consejo Superior y en quien podrá delegar cualquiera de las funciones propias descritas en el artículo siguiente, a excepción de la consignada en la letra a), bien de forma general o individualizada para cada uno de los expedientes que se tramiten en el seno del SVAC.

11. artikulua.- Funtzioak.

Artículo 11.- Funciones.

Idazkariaren funtzioak honako hauek izanen dira:

Las funciones del Secretario serán las siguientes:

a) KAEZen koordinazioa teknikoa eta administratiboa baliatzea, eta horren eraginkortasuna eta funtzionamendua zaintzea.

a) Ejercer la coordinación técnico-administrativa del SVAC y velar por su eficacia y funcionamiento.

b) Prozedura guztiak bideratzea, sartzen direnetik arbitroen esku uzten diren arte.

b) Instruir todos los procedimientos desde su entrada hasta la puesta a disposición de los árbitros.

c) Beharrezkoa denetan, komunikazio-lana egitea, KAEZen eta prozeduretako parteen artean.

c) Servir de comunicación, en su caso, entre el SVAC y las partes de los diferentes procedimientos.

d) Aholkularitzako Batzorde Teknikoko idazkari gisa jardutea.

d) Ejercer como Secretario de la Comisión Técnica Asesora.

e) Araudi honetan ezarritakoarekin bat etorriaz, prozeduretako gordailuak artxibatu eta zaintzea.

e) Ordenar el archivo y custodiar los depósitos de los diferentes procedimientos de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

f) KAEZen izapidetutako espedienteei buruzko informazioa jasotzen duen memoria bat apailatzea, zeina, batetik, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko Osoko bilkurari aurkeztuko zaion, eta, bestetik, egokitzat joz gero, Kontseiluaren memorian sartuko den.

f) Elaborar una Memoria que informe sobre los diferentes expedientes tramitados en el seno del SVAC, para su presentación al Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi e incorporación, si así se considera oportuno, en la Memoria del citado Consejo.

g) KAEZeko lehendakariaren bitartez, Goren Kontseiluak enkargatzen dizkion beste batzuk.

g) Aquellas otras que le fueran encomendadas por el propio Consejo Superior, a través del Presidente del SVAC.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

LETRATU ADISKIDETZAILEA

EL LETRADO-CONCILIADOR

12. artikulua.- Titularitatea.

Artículo 12.- Titularidad.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko letratu aholkulariari dagokio letratu adiskidetzailearen funtzioa; zertarako-eta araudik honetako VI. tituluan erregulatutako adiskidetze-prozeduretan parte hartzeko.

Corresponderá al Letrado Asesor del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi la función de Letrado-Conciliador, al objeto de su intervención en los procedimientos de conciliación regulados en el Título VI del presente Reglamento.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

AHOLKU-BATZORDE TEKNIKOA

LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA

13. artikulua.- Eraketa.

Artículo 13.- Constitución.

KAEZen barruan, Aholku Batzorde Teknikoa eratzen da, iraunkorra izango dena, hain justu ere gatazkak ebazteri dagokionez sustapen-, zabalkunde-, laguntza- eta aholkularitza-lanak egiteko. Eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari dagokio haren kontrol instituzionala egitea eta bai proposatutako egintzak gauzatzea ere.

Se constituye en el seno del SVAC la Comisión Técnica Asesora, con carácter permanente, para su promoción, difusión, apoyo y asesoramiento en la resolución de conflictos, correspondiéndole al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi el control institucional de la misma, así como la ejecución de las acciones propuestas.

14.- Osaera.

Artículo 14.- Composición.

Bat.- Formalki izendatutako ordezkari baten bitartez, honako hauek izango dira Aholku Batzorde Teknikoan: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, arbitroak, bitartekariak eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroa. Halaber, aipatu batzordeko kide izateko, Legelarien Euskal Kontseiluak aditu independente bat izendatu ahal izango du, aitortutako prestigioa duena.

Uno.- En la Comisión Técnica Asesora estarán presentes a través de un represente formalmente designado, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, los árbitros, los mediadores, así como el Registro de Cooperativas de Euskadi. Así mismo, el Consejo Vasco de la Abogacía podrá designar un experto independiente de reconocido prestigio para integrar dicha Comisión.

Bi.- Hauxe izango da kondizio behinena, izendatutako ordezkariei dagokiena: zuzenbidean aditu izatea; ordezkariok ez dute izango euren funtzioaren ordainsarik, baina egiten dituzten gastuak konpentsatu zaizkie.

Dos.- Los representantes designados deberán tener preferentemente la condición de expertos en derecho, no siendo su función remunerada y sin perjuicio de la compensación de los gastos en que incurran.

15. artikulua.- Funtzionamendua.

Artículo 15.- Funcionamiento.

Bat.- Aholku Batzorde Teknikoko lehendakaritzan KAEZeko lehendakaria izango da, idazkari orokor teknikoak lagunduta, izan ere, Batzordearen idazkari gisa jardungo baitu. Horretaz gain, batzorde horrek letratu aholkulari baten laguntza ere izango du. Letratu hori eta idazkari hura Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilukoak izango dira.

Uno.- La Comisión Técnica Asesora estará Presidida por el Presidente del SVAC y asistida por el Secretario General Técnico, quien actuará como Secretario de la misma, y por el Letrado Asesor, ambos del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Bi.- KAEZeko lehendakariari dagokio bilkuretarako deiak egitea eta horietarako aztergaiak finkatzea; eta halako deiak sei hilabeterik behin egin beharko dira, gutxienez.

Dos.- Corresponde al Presidente del SVAC convocar las reuniones estableciendo el Orden del Día, con una periodicidad mínima semestral.

Hiru.- Kideetatik gehiengo bertan bada, Batzordea balioz eratutakoa izango da. Asistentzia pertsonala izango da.

Tres.- La Comisión estará válidamente constituida cuando concurran la mayoría de sus miembros. La asistencia será personal.

Lau.- Abstentzioak kanpo direla, bertaratutakoen botoetarik gehiengo soilez hartuko dira erabakiak. Berdinketarik bada, lehendakariaren botoak ebatziko du berdinketa hori.

Cuatro.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los asistentes, excluidas las abstenciones. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente.

Bost.- Erabakiak aktan jaso beharko dira. Akta hori Batzordeko idazkariak idatziko du, eta batzorde horretako lehendakariaren eta letratu aholkulariaren oniritzia izan beharko du.

Cinco.- Los acuerdos serán consignados en el Acta correspondiente, redactada por el Secretario de la Comisión, quien la firmará con el Visto Bueno del Presidente y del Letrado Asesor de la misma.

III. TITULUA

TÍTULO III

ARBITRAJEA

EL ARBITRAJE

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

16. artikulua.- Arbitrajepean jartzea.

Artículo 16.- Sometimiento al arbitraje.

Bat.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajepean izango da eztabaida oro, zehazki araudi honetako 3. artikuluan aipatutako eztabaidak, zeintzuk honako kasu hauetan planteatutakoak izan beharko baitute:

Uno.- Quedará sometida al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi toda controversia contemplada en el artículo 3 del presente Reglamento, que se plantee ante él en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Kooperatibaren Estatutu Sozialen eta Barne Araudiaren arabera, parteek hartara behartuta daudenean.

a) Cuando las partes estén obligadas a ello a tenor de los Estatutos Sociales o Reglamento de Régimen Interno de la Cooperativa.

b) Parteen artean arbitraje-hitzarmen bat badago, eta horren arabera euren arteko gatazkak Goren Kontseiluaren arbitrajepean jarri badituzte, betiere parte horietako batek erakunde honetara jotzen badu eta esku-hartzea eskatzen badio araudi honetan ezarritakoaren arabera.

b) Cuando exista convenio arbitral entre las partes por el cual someten al arbitraje del Consejo Superior los conflictos que puedan surgir entre las mismas, si cualquiera de ellas se dirige a este organismo y solicita su intervención en los términos previstos en este Reglamento.

Kontseiluaren arbitrajepean jartzeak arbitrajearen administrazioa nahiz arbitroen izendapena onartzea dakar.

La sumisión al arbitraje del Consejo supone tanto la administración del arbitraje como la designación de los árbitros.

Arbitraje-hitzarmenari dagokionez, horren edukia, arteek onartu duten Arbitraje-araudiaren xedapenek osatuko dute.

Cuando se refiera al convenio arbitral, se entenderá que integran su contenido las disposiciones del Reglamento de arbitraje al que las partes se hayan sometido.

c) Parteen artean iritzi-desadostasunak sortzen direnean, guztien adostasunik badago Goren Kontseiluaren arbitraje pean jartzeko.

c) Cuando, surgidas discrepancias entre las partes, exista acuerdo de todas ellas para someterse al arbitraje del Consejo.

Bi.- Arbitraje-hitzarmenak behartu egiten ditu parteak ezarritakoa betetzera, eta galarazi egiten die auzitegiei arbitrajepean jarritako eztabaidez arduratzea; betiere, interesa duen parteak hala eskatzen badu ezespenaz, epearen barruan eta honako hauetan ezarritako baldintzekin bat etorriaz: Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea, 11/2011 Legeaz egindako lege horren aldakuntza, eta Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Legea.

Dos.- El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria en el plazo y condiciones establecidas en la Ley 60/2003 de Arbitraje, y su modificación mediante Ley 11/2011; así como en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

17. artikulua.- Arbitraje-motak.

Artículo 17.- Modalidades de arbitraje.

Bat.-Arbitroek euren erabakipean jarritako auzi-gaia zuzenbidez edo ekitatez ebatziko dute, hurrengo paragrafoan zehazten den bezala.

Uno.- Los árbitros dilucidarán la cuestión litigiosa sometida a ellos con sujeción a derecho o en equidad, tal y como se concreta en el apartado siguiente.

Bi.- Parteek ekitatearen aldeko berariazko hautua egin ez badute, zuzenbidearekin bat ebatziko da arbitrajea. Hartarako berariazko hautu egin dela ulertuko da honako kasu honetan: estutuetako klausulek, barne araudikoek edo, oro har, menperatze arbitraje-hitzarmenak aipatzen badute hautatutako arbitrajearen modalitatea. Horietan ekitatezko arbitrajearen aldeko hautua egin bada, baina, legezko motiboak direla-eta, zuzenbidezko arbitrajeaz ebatzi behar bada kuestioa, azken aukera horren alde egin dela ulertuko da, salbu eta partetarikoren bat berariaz azaldu kontra.

Dos.- En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por la equidad, el arbitraje se resolverá en derecho. Se entenderá que existe tal opción expresa siempre que las cláusulas estatutarias, de régimen interior, o, en general, el convenio arbitral de sometimiento, mencionen la modalidad de arbitraje elegida. Si en ellos se hubiera optado por el arbitraje de equidad, pero por motivos legales deba necesariamente resolverse la cuestión mediante el arbitraje de derecho, se entenderá elegida esta última opción, salvo que alguna de las partes se opusiera expresamente.

18. artikulua.- Arbitraje-subjektuak.

Artículo 18.- Sujetos Arbitrales.

Arbitrajearen subjektu dira eztabaida-gaian legitimatutako parteak eta arbitroak.

Son sujetos del arbitraje las partes legitimadas en la cuestión controvertida y los árbitros.

19. artikulua.- Prozedura.

Artículo 19.- Procedimiento.

Arbitrajea izapidetzerakoan, arbitraje-subjektuek ezinbestean errespetatu beharko dute araudi hau, eta bai berorrek aipatzen dituen arauak edo era subsidiarioan aplikatu beharrekoak ere. Aipatu araudia ezin daiteke aldatu arbitraje-subjektuen borondatez, salbu eta delako araudiak berariaz xedatu kontrakoa.

En la tramitación del arbitraje los sujetos arbitrales deberán respetar imperativamente el presente Reglamento y las normas a las que éste se remite o resulten de aplicación subsidiaria, sin que dicha normativa pueda alterarse ni modificarse por la voluntad de los sujetos arbitrales, salvo que la citada normativa expresamente disponga lo contrario.

20. artikulua.- Arbitrajearen lekua.

Artículo 20.- Lugar del arbitraje.

Arbitraje-prozedura KAEZen egoitzan gauzatuko da, edota arbitroek zehazten duten lekuan; edonola ere, lekua Euskal Autonomia Erkidegoan izango da.

Uno.- El procedimiento arbitral se desarrollará en la sede del SVAC o en el lugar que determinen los árbitros, debiendo ser en todo caso en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bi.- Dena den, arbitroek erabaki dezakete zenbait egintza leku horretatik kanpo egitea, arbitrajea ebazteko komenigarri iruditzen bazaie.

Dos.- No obstante, los árbitros podrán decidir la realización de actos fuera de dicho lugar cuando lo considerasen conveniente para la resolución del arbitraje.

21. artikulua.- Hizkuntza.

Artículo 21.- Idioma.

Bat.- Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak diren hizkuntzetako edozeinetan jo dezakete parteek arbitroengana.

Uno.- Las partes podrán dirigirse a los árbitros en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bi.- Guztiarekin ere, hizkuntzari dagokionez honako hau ere aplikatu beharko da: 60/2003 Legearen 28. artikuluko 1. paragrafoa (11/2001 Legeak emandako idazketa berria duena).

Dos.- En todo caso, será de aplicación respecto al idioma, lo establecido el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 60/2003, según nueva redacción a través de la Ley 11/2011.

22. artikulua.- Postulazioa.

Artículo 22.- Postulación.

Bat.- Euren kabuz edota jarduteko gaitasuna duen ordezkariaren (hartarako izendatutakoaren) bitartez jardun edo defendatu daitezke parteek, arbitroen aurrean.

Uno.- Las partes podrán defenderse o actuar ante los árbitros por sí mismas o por medio de representante que tenga capacidad de obrar y sea designado al efecto.

Bi.- Apud acta ahalordearen bitartez baliatu beharko da ordezkaritza, zehazki, KAEZeko idazkariaren aurrean edo notarioaren aurrean emandakoaren bitartez; baina, kasu guztietan egiaztatu beharko da hura. Ordezkaritza hori prozedura guztirako izan daiteke edo, berariaz hala adierazten bada, prozeduran gauzatzen diren jarduketa batzuetarako bakarrik.

Dos.- La representación deberá instrumentarse mediante poder apud acta, otorgado ante el Secretario del SVAC, o notarial, debiendo acreditarse en todo caso. Dicha representación lo podrá ser para todo el procedimiento o, si así se indica expresamente, tan sólo para alguna de las actuaciones que en el mismo se desarrollen.

Hiru.- Halaber, kooperatibek edo beste pertsona juridiko batzuek, beren administrazio-organoko lehendakariaren edo administratzailea bakarraren bidez dihardutenean, ez badute aurkeztu apud acta edo notario-ahalorderik, beren kargua indarrean dagoela egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria aurkeztu behako dute, dagokion erregistroak egina.

Tres.- Así mismo, cuando las Cooperativas, u otras personas jurídicas, actúen a través del Presidente de su órgano de administración o Administrador Único, si no hubieran aportado poder apud acta o notarial, deberán aportar certificado original acreditativo de la vigencia de su cargo expedido por el Registro competente.

23. artikulua.- Helbidea eta komunikazioak.

Artículo 23.- Domicilio y comunicaciones.

Euren kabuz edo ordezkarien bitartez, parteek honako hauek adierazi beharko dituzte: arbitraje-prozeduren arloan zein izango den jakinarazpen eta komunikazioetarako helbidea.

Uno.- Las partes, por sí mismas o por medio de sus representantes, deberán señalar domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en el ámbito del procedimiento arbitral.

Halaber, ondorio horietarako, helbide horri buruz gertatzen den edozein aldaketaren berri eman beharko dute.

Igualmente, y a tales efectos, deberán comunicar cualquier cambio que pudiera producirse respecto al domicilio.

Bi.- Hartzaileari edo bere ordezkariari zuzenean eman zaion egunean, edo haren etxean, ohiko egoitzan, bizilekuan edo helbidean entregatu den egunean, jakinarazpena edo komunikazioa hartutzat joko da.

Dos.- Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario o a su representante, o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección.

Hiru.- Parteek komunikazioak idatziz egin beharko dituzte, eta interesdunak edo bere ordezkariak izenpetu beharko ditu.

Tres.- Las comunicaciones de las partes se efectuarán por escrito, firmadas por la persona interesada o su representante.

Laugarrena.- Halaber, baliozkotzat joko dira honako eraren baten egindako jakinarazpenak edo komunikazioak -interesdunak hala erabaki badu-: telex, fax edo telekomunikazio elektroniko, telematiko, optikoa edo antzeko beste bideren bat erabiliaz egindakoak; betiere, idazkiak eta agiriak bidali eta hartzea ahalbidetzen badu, bidali edo hartu izanaren froga utzita.

Cuatro.- Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático, óptico, o de otra clase semejante, que hayan sido designados por el interesado y que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, dejando constancia de su remisión y recepción.

Bost.- Arbitraje-prozedurako auzi-jartzaileak ezin badu izendatu kontrako alderdiaren helbidea, edo izendatutakoan ezin bada egin jakinarazpena edo komunikazioa, arrazoizko ikerketa egingo da bizileku, ohiko egoitza, establezimendua edo horren helbidea jakiteko.

Cinco.- En el supuesto de que la parte actora del procedimiento arbitral no pueda designar domicilio de la adversa o no sea posible realizar la notificación o comunicación en el designado, se realizará una indagación razonable al objeto de determinar el domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección de la misma.

Leku horietakoren bakar baten ere ez bada aurkitzen, hartzaileari ezagutzen zaion azken etxe, ohiko egoitza, bizileku, helbide edo establezimenduan egingo zaizkio jakinarazpen edo komunikazioak, posta ziurtatu bidez edo froga uzten duen beste edozein bide erabiliaz. Eta hartutzat joko da emandako edo ematen saiatutako egunean.

En el supuesto de que no se descubra ninguno de esos lugares, las notificaciones o comunicaciones se realizarán en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocido del destinatario, mediante correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia. Se entenderá recibida el día en que haya sido entregada o intentada la entrega.

Sei.- Arbitrajean parte hartzen duten parteek beharturik daude KEZi edo arbitroei honako argibideak ematera: benetako bizilekua aurkitzeko behar direnak.

Seis.- Las partes intervinientes en el arbitraje están obligadas a facilitar al SVAC o a los árbitros informaciones adecuadas para la mejor localización del domicilio real.

24. artikulua.- Epeak.

Artículo 24.- Plazos.

Bat.- Araudi honetan egunka ezarritako epeak, egun naturalen arabera zenbatu beharko dira.

Uno.- Los plazos establecidos en el presente Reglamento por días se deben computar por días naturales.

Bi.- Dena den, prozedura bertan behera geratuko da abuztuan, 25. artikuluarekin bat etorriaz.

Dos.- El procedimiento, en todo caso, quedará suspendido de conformidad con el artículo 29 durante el mes de agosto.

Hiru.- Jakinarazpena hartu eta ondoko egunetik aurrera hasiko dira zenbatzen epeak.

Tres.- El cómputo de los plazos deberá efectuarse a partir del día siguiente al que se recibió la notificación.

Laugarrena.- Hilabeteka emandako epeetan, horiek datatik data zenbatuko dira.

Cuatro.- En los plazos señalados por meses, éstos se computarán de fecha a fecha.

Bost.- Jakinarazpen edo komunikazioa hartu den lekuan epearen azken eguna jai-eguna bada, hurrengo lehenengo lan-egunera arte luzatuko da. Epearen barruan idazkiaren bat aurkeztu behar bada, epea betetzat hartuko da eta idazkia epe horren barruan bidali dela egiaztatzen bada, nahiz eta benetan beranduago iritsi behar den lekura.

Cinco.- Si el último día del plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro del plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si se acredita que el escrito se ha remitido dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con posterioridad.

25. artikulua.- Isilbidez edo tazituki uko egitea inpugnazio-ahalmenei.

Artículo 25.- Renuncia tácita a las facultades de impugnación.

Parte batek, araudi honen edo aplikagarri den gainerako araudiaren xedapenezko arauren bat edo arbitraje-hitzarmeneko betebeharren bat urratu dela jakinda, horretarako arbitraje-hitzarmenean ezarrita dagoen epean edo, bestela, ahal bezain azkar salatzen ez badu, ulertuko da uko egiten diela araudi honetan ezarritako inpugnazio-ahalmenei.

Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de este Reglamento o del resto de la normativa aplicable o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello en el convenio arbitral o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en este Reglamento.

26. artikulua.- Arbitraje-prozeduraren interpretazioa.

Artículo 26.- Interpretación del procedimiento arbitral.

.Arbitraje-prozedura erregulatzen duen araudiaren interpretazioaz sortzen diren zalantza guztiak, kasu zehatz bakoitzean, kasu hori erabaki behar duten arbitroek ebatziko dituzte.

Todas las cuestiones que se susciten sobre la interpretación de la normativa reguladora del procedimiento arbitral serán resueltas, para cada caso concreto, por los árbitros que conozcan del mismo.

Dena den, entzute-, kontraesan- eta parteen arteko berdintasun-printzipioak errespetatu beharko dira.

En todo caso deberán respetarse los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

27. artikulua.- Zuzenketak.

Artículo 27.- Subsanación.

Prozeduran aldeek egiten dituzten forma-akatsak zuzendu egin daitezke arbitroek eskatuta eta beraiek finkatutako berariazko epean, inola ere ez hamar egunekoa baino epe luzeagoan.

Los defectos de forma en que incurran las partes en el procedimiento serán subsanables a requerimiento de los árbitros y en el plazo específico que se determine sin que en ningún caso supere los diez días.

28. artikulua.- Parteen jarduerarik eza.

Artículo 28.- Inactividad de las partes.

Parteen jarduera ezak ez du eragotziko laudoa ematea, eta ez dio kenduko eraginkortasunik.

La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia.

29. artikulua.- Aldi baterako etenaldia.

Artículo 29.- Suspensión temporal.

Bat.- Arbitraje-prozedura aldi baterako eten egin daiteke edozein unetan, honako kasu hauetan:

Uno.- Podrá producirse la suspensión temporal del procedimiento arbitral en cualquier momento del mismo en los siguientes casos:

a) Parte guztiek berariaz hori erabakitzen dutenean epe jakin baterako, baina inoiz ez bi hilabete baino gehiagorako.

a) Cuando la totalidad de las partes expresamente lo acuerden por un plazo determinado que en ningún caso podrá ser superior a dos meses.

b) Arbitroek erabakitzen dutenean, salbu aldeek aho batez kontrakoa erabakitakoan, baina ez bi hilabete baino gehiagoz eta erabaki motibatuaren bidez betiere.

b) Cuando lo acuerden los árbitros, salvo acuerdo unánime en contrario de las partes, por un plazo no superior a dos meses y mediante decisión motivada.

c) Probak praktikatzeko laguntza judiziala eskatzen denean, horrek irauten duen bitartean, eta, edozein kasutan, ez lau hilabetez baino luzeroago.

c) Cuando se solicite el auxilio judicial para la práctica de las pruebas, por el plazo que dure la misma y, en cualquier caso, por un plazo no superior a cuatro meses.

d) Prozeduran parte den pertsona fisikoetakoren bat hiltzen denean, heriotza egiaztatzen duen edozeinek eskatuta. Prozedura berriro hastea prozesu-ordezkatzeari aplikatzen zaion araudiaren arabera egingo da.

d) Cuando fallezca alguna de las personas físicas que sean parte en el procedimiento, a solicitud de cualquier persona que acredite el fallecimiento. El reinicio del procedimiento se llevará a cabo de conformidad con la normativa aplicable a la sustitución procesal.

e) Edonola ere, abuztuan zehar.

e) En todo caso, durante el mes de agosto.

Bi.- Aurreko e) idatzi-zatian aurreikusitako kasua gertatzen denean izan ezik, aldi baterako etenaldia arbitroek erabaki behar dute berariaz, eta laudoa emateko epearen luzapen automatikoa ekarriko du, aldi baterako erabaki den etenaldia bezain luzea.

Dos.- La suspensión temporal, salvo que se produzca por la causa prevista en el apartado e) anterior, deberá ser acordada expresamente por los árbitros, y determinará la prórroga automática del plazo para emitir el laudo por un tiempo igual al de la suspensión temporal acordada.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ARBITROAK

LOS ÁRBITROS

30. artikulua.- Karakterizazioa.

Artículo 30.- Caracterización.

Arbitroei dagokie arbitrajepean jarritako auziak ebaztea, laudoa idatziz.

Corresponderá a los árbitros la resolución de las cuestiones sometidas a arbitraje mediante la redacción de un laudo.

31. artikulua.- Betebeharrak.

Artículo 31.- Requisitos.

Bat.- Arbitro izan daitezke eskubide zibilak bete-betean dituzten pertsona fisikoak, betiere ez badie eragozten beren lanbideagatik bete behar duten legeriak.

Uno.- Pueden ser árbitros las personas físicas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.

Bi.- Zuzenbidearekin bat erabaki behar diren arbitrajeei dagokienez, arbitrajea arbitro bakar batek ebatzi behar badu, arbitro hori jurista izatea eskatuko da, salbu eta prozedurako parte guztiek berariaz onartu KEZek izendatzea halako baldintza betetzen ez duen pertsona.

Dos.- En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, cuando el arbitraje haya de resolverse por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal, salvo que todas las partes en el procedimiento acepten expresamente la designación por el SVAC de una persona que no cumpla ese requisito.

Hiru.- Arbitrajea arbitraje-elkargo batek ebatzi behar badu, beharrezkoa izango da gutxienez bat jurista izatea.

Tres.- Cuando el arbitraje haya de resolverse por un Colegio Arbitral se requerirá que al menos uno de ellos tenga la condición de jurista.

Laugarrena.- Pertsona inpartzial edo alderdikeriarik gabea izendatu behar da, pertsona-, lanbide- eta merkataritza-mailan independentzia duena, bai prozedurako parteekiko eta bai auzi-gaiarekiko.

Cuatro.- El nombramiento deberá recaer en persona imparcial, que goce de independencia personal, profesional y comercial, respecto a las partes y a la cuestión litigiosa.

Bost.- Ezingo dira arbitro izan, abstentzio edo errefusapenerako kausa gisa araudi honen 34. artikuluan ezarritako zirkunstantziaren batean daudenak aldeekiko edo arbitrajearen xedearekiko.

Cinco.- No podrán actuar como árbitros quienes se encuentren, en relación con las partes o con el objeto del arbitraje, en alguna circunstancia prevista en el artículo 34 de este Reglamento como causa de abstención o recusación.

Inoiz ezingo dira arbitro izan jarduneko epaile, magistratu edo fiskal direnak, edo arantzel bidez ordaindutako funtzio publikoak betetzen dituztenak.

No pueden ser árbitros, en ningún caso, quienes ostenten la condición de jueces, magistrados o fiscales en activo, o ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel.

Azkenik, ezingo dira arbitro izan beren erantzukizuna erabat bete ez dutenak, hori, aurrez egindako beste arbitraje-funtzio batzuengatik, epai bidez ezarri den kasuetan.

Por último, no podrán actuar como árbitros quienes no hayan cumplido totalmente su responsabilidad, en el supuesto de que la misma hubiera sido declarada judicialmente por el desempeño anterior de funciones arbitrales.

32. artikulua.- Izendapena.

Artículo 32.- Designación.

Bat.- Euskal Kooperatiben Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak arbitro-zerrenda bat prestatuko du, kooperatiba-gaiak ebazten ospe nabaria eta gaitasuna duten pertsonez osatua. KEZeko arbitro izendatzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Uno.- El Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi confeccionará una lista de árbitros compuesta por personas de notorio prestigio y competencia en el conocimiento de la materia cooperativa. El nombramiento como árbitro del SVAC se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bi.- KAEZeko lehendakariak arbitraje-prozedura bakoitzerako egokia iruditzen zaion eta lege-betebeharrak betetzen dituen arbitroa edo arbitroak izendatuko ditu.

Dos.- El Presidente del SVAC designará el árbitro o árbitros que crea idóneos y cumplan los requisitos legales, para cada procedimiento arbitral.

Hala ere, parteek adostasunez izenda ditzakete arbitroak; betiere araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta KAEZeko arbitroak badira.

No obstante, las partes podrán designar de mutuo acuerdo los árbitros siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento y sean árbitros del SVAC.

Hiru.- Arbitroaren izendapena baliozkoa izateko, honek onartu egin beharko du, legez ezarrita dagoen bezala.

Tres.- Para el válido nombramiento del árbitro será necesaria la aceptación de éste en los términos previstos legalmente.

Lau.- Arbitroak onartu egiten badu bere izendapena, arbitrajea araudi honen arabera erabakitzera konprometitzen eta behartzen da.

Cuatro.- Por el hecho de la aceptación, el árbitro se compromete y obliga a resolver el arbitraje de conformidad con la presente normativa.

Bost.- Edonola ere, arbitroen izendatze edo kargugabetzea judizialari dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Arlo Zibileko eta Zigor Arloko Salak izango ditu eskumenak, betiere 11/2011 Legaz idazketa berria duen 60/2003 Legeko 8. artikuluko 1. paragrafoarekin bat etorriaz.

Cinco.- En cualquier caso, para el nombramiento o remoción judicial de los árbitros será competente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 60/2003, según nueva redacción a través de la Ley 11/2011.

33. artikulua.- Arbitraje-elakagoa.

Artículo 33.- El Colegio Arbitral.

Bat.- Arbitro batek edo hiruk ebatziko dute arbitrajea, eta kasu horretan arbitraje-elkargo bat eratuko da.

Uno.- El arbitraje se resolverá bien por un único árbitro o bien por tres árbitros en cuyo caso se constituirá el Colegio Arbitral.

Bi.- Arbitraje-elkargok lehendakaria eta idazkaria izango ditu, KAEZeko lehendakariak izendatuta.

Dos.- El Colegio Arbitral tendrá un Presidente y un Secretario, designados por el Presidente del SVAC.

Hiru.- Arbitraje-elkargoa osatu ahal izateko, arbitro guztiek egon behar dute bertan.

Tres.- Para que pueda constituirse el Colegio Arbitral será necesaria la presencia de todos los árbitros.

Lau.- Arbitraje-elkargoak bere edozein kideren esku utz dezake prozedura bideratzeko edozein izapide edo egintza. Aurrekoa gorabehera, lehendakariak bere kasa erabaki ditzake prozedura antolatu, bideratu eta bultzatzeko gaiak.

Cuatro.- El Colegio Arbitral podrá delegar en cualquiera de sus miembros para la realización de cualquier acto de tramitación del procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente podrá decidir por sí sólo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento.

Bost.- Arbitraje-elkargoak bere kideen gehiengoz hartuko ditu erabakiak.

Cinco.- El Colegio Arbitral adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros.

34. artikulua.- Abstentzioa eta errefusapena.

Artículo 34.- Abstención y Recusación.

Bat.- Arbitroen abstentziorako eta, hala badagokio, errefusatzeko kausa izango dira:

Uno.- Son causas de abstención y, en su caso, de recusación de los árbitros:

a) Ezkontzaz edo parekagarri den egoeraz lotuta egotea, eta odol-kidetasunagatiko ahaidetasuna laugarren mailaren barruan, arbitraje-prozeduran parte hartzen duten aldeetako edozeinekiko edo horien ordezkariekiko.

a) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de las partes que intervengan en el procedimiento arbitral, o sus representantes.

b) Ezkontzaz edo parekagarri den egoeraz lotuta egotea, eta odol-kidetasunagatiko ahaidetasuna laugarren mailaren barruan, Euskal Kooperatiben Goren Kontseiluko edozein kiderekiko.

b) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con cualquier consejero del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

c) Lehen edo orain parteetako edozeinen defentsari izatea epaitegian edo horien babes-organismoetako kide; baita horietakoren baten, edo horien ordezkarien, zaintzapean edo tutoretzapean egona izatea ere.

c) Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas, o sus representantes.

d) Lehen edo orain parteetakoren batek edo horien ordezkariek salatu edo akusatu izatea delituren edo hutsegiteren baten erantzule gisa.

d) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes o sus representantes como responsable de algún delito o falta.

e) Parteetakoren baten defentsari edo ordezkari izatea, auziari buruz irizpena eman izana abokatu gisa edo bertan fiskal, peritu edo lekuko gisa esku hartu izana.

e) Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito como letrado o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.

f) Lehen edo orain parteetakoren baten edo horien ordezkarien salatzaile edo akusatzaile izatea.

f) Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes o sus representantes.

g) Partetakoren batekin edo horien ordezkariekin auziren bat erabakitzeke izatea.

g) Tener pleito pendiente con alguna de las partes o sus representantes.

h) Adiskidetasun mina edo etsaitasun nabaria izatea parteetakoren batekin edo horien ordezkariekin.

h) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes o sus representantes.

i) Zuzeneko edo zeharkako interesa izatea arbitraje-prozeduran.

i) Tener interés directo o indirecto en el procedimiento arbitral.

j) Prozedura horren berorren instrukzio-egile gisa jardun izana beste instantziaren batean.

j) Haber actuado como instructor del mismo procedimiento en alguna otra instancia.

k) Parteen artean; gatazka berean bitartekari gisa parte hartu izana; parteek kontrakoa erabaki dutenean izan ezik.

k) Haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre las partes, salvo acuerdo en contrario de éstas.

l) Parteetakoren bat edo horien ordezkariak, auzia erabaki behar duten arbitroen mendeko izatea.

l) Ser una de las partes o sus representantes subordinados de los árbitros que deban resolver la contienda litigiosa.

m) Auzia erabaki behar duten arbitroak parteetakoren baten edo horien ordezkarien mendeko izatea.

m) Ser los árbitros que deben resolver la contienda litigiosa subordinados de una de las partes o de sus representantes.

n) Eta oro har, parteetakoren batekin eta horien ordezkariekin lanbide- edo merkataritza-harremana izatea, eta, halaber, izendatu izan aurreko urtean halakoak eduki izana.

n) Y, en general, mantener con las partes o representantes relación profesional o comercial, así como cuando lo hubiese tenido en el año anterior a haber sido designado.

Bi.- Arbitro gisa izendaturiko pertsonak beharturik daude KAEZi eta aldeetako bakoitzari agerian jartzera beraiek ezesteko egon daitezkeen zirkunstantziak, ezagutu orduko, beren izendapena onartu aurretik edota ondoren.

Dos.- Las personas designadas como árbitros están obligadas a poner de manifiesto al SVAC y a cada una de las partes las circunstancias que puedan determinar su recusación tan pronto como las conozcan, ya sea con anterioridad o posterioridad a su aceptación.

Hiru.- Arbitroa errefusatu nahi duen aldeak onarpenaren berri izan ondorengo edo bere inpartzialtasunaz edo independentziaz zalantza justifikatuak sortzen dituen zirkunstantziaren bat ezagutu ondorengo hamar egunetan azaldu behar ditu zio edo motiboak. Arbitro errefusatuak bere karguari uko egin edo beste aldeak errefusapena onartzen duenean izan ezik, KAEZeko lehendakariak erabaki beharko du horretaz KAEZen errefusapena jaso ondorengo hamar egunetan.

Tres.- La parte que recuse a un árbitro expondrá los motivos dentro de los diez días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la aceptación o de cualquiera de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al Presidente del SVAC la resolución sobre la misma en el plazo de diez días desde la recepción en el SVAC de la recusación.

Lau.- Planteaturiko errefusapenak aurrera egiten ez badu, errefusatu duen parteak, hala badagokio, errefusapena balia dezake laudoa aurkatu edo inpugnatzerakoan.

Cuatro.- Si no prosperase la recusación planteada, la parte recusante podrá, en su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo.

35. artikulua.- Ordezkatzea.

Artículo 35.- Sustitución.

Bat.- Arbitroaren ezintasun, heriotza, gaixotasun, uko egite, errefusapenagatik kentze edo beste edozein kausa efektiboren kasuan, KAEZeko lehendakariak beste arbitro bat izendatuko du lehenengoa ordezkatzeko.

Uno.- En caso de incapacidad, fallecimiento, enfermedad, renuncia, remoción por recusación, o cualquier otra causa efectiva, del árbitro, el Presidente del SVAC designará a otro árbitro que sustituirá al anterior.

Bi.- Zeinahi dela ere lehenengoaren ordezko beste arbitro bat izendatzeko kausa, ordezkatua izendatzeko prozedura erregulatzen duten arauen arabera egingo da izendapen berria.

Dos.- Cualquiera que sea la causa por la que haya de designarse un nuevo árbitro, se hará según las normas reguladoras del procedimiento de designación del sustituido.

Hiru.- Ordezkoa izendatu ondoren, arbitroak edo arbitraje-elkargoak, parteei entzun ondoren, aurrez egindako zenbait egintza errepikatu behar den edo ez erabakiko du.

Tres.- Una vez nombrado el sustituto, el árbitro o el Colegio arbitral, previa audiencia de las partes, decidirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.

36. artikulua.- Funtsen hornidura.

Artículo 36.- Provisión de Fondos.

Bat.- Arbitroek zein KAEZek funtsen hornidurak eska diezaieke parteei; hain justu ere Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak estali gabeko ordainsariei aurre egitekoak, eta bai arbitrajea administratzearen ondorioz sor daitezkeen gastuei aurre egitekoak.

Uno.- Tanto los árbitros como el SVAC podrán exigir a las partes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atender a los honorarios no cubiertos por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, así como los gastos que pudieran derivarse de la administración del arbitraje.

Bi.- Funtsen horniduren faltan, arbitroek bertan behera utzi ditzake jarduketak edo amaitutzat jo; baldin eta, parteetarikoren bati hartarako emandako epearen barruan, parte horrek ez badu egin hornidura; eta arbitroek guzti horren berri emanen die pertsonatutako parteei.

Dos.- A falta de provisión de fondos, los árbitros podrán suspender o dar por concluidas las actuaciones si dentro del plazo conferido a tal efecto alguna de las partes no hubiera realizado tal provisión, lo que comunicarán a todas las partes personadas.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ARBITRAJE-PROZEDURA ARRUNTA

EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ORDINARIO

37. artikulua.- Arbitraje-eskabidea.

Artículo 37.- La solicitud de arbitraje.

Bat.- Arbitraje-eskabidea parteetarikoren batek aurkeztu beharko dio Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari, idatziz.

Uno.- La solicitud de arbitraje deberá ser presentada por alguna de las partes por escrito al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Bi.- Arbitrajearen eskari horretan, honako hauek aipatu behar dira gutxienez:

Dos.- La citada solicitud de arbitraje deberá contener, al menos, las siguientes menciones:

a) Berariazko eskaria auzia Goren Kontseiluaren arbitrajepean jartzeko.

a) La petición expresa de que el litigio se someta al arbitraje del Consejo Superior.

b) Parteak identifikatzeko datuak, besteak beste, izen-deiturak, edo sozietatearen izena eta helbidea, jakinarazpenak balioz egin ahal izateko eta, hala badagokio, zein alderen ordezkari diren, hori araudi honen 22. artikuluaren arabera egiaztatu behar dutelarik.

b) Los datos que identifiquen a las partes, entre los que figurarán el nombre y apellidos, o denominación social y el domicilio en el que puedan hacerse válidamente las notificaciones y, en su caso, la representación que ostenten de las partes, que deberán acreditar de conformidad con el artículo 22 del presente Reglamento.

c) Hala badagokio, konpromiso-klausularen edo arbitraje-hitzarmenaren aipamena, araudi honetan ezarritako edozein modutan, bere kopia bat erantsiz.

c) La referencia, en su caso, a la cláusula compromisoria o al convenio arbitral en cualquiera de las formas previstas por el presente Reglamento, adjuntando una copia de la misma.

d) Arbitrajepean jarritako eztabaida-gaiaren jatorrian dagoen harreman juridikoaren deskribapen labur bat, kopurua eta zenbatekoa adieraziz, horiek zehaztuta badaude; guztia ere, formulatzen diren uzi guztiei dagokienez, edo, behintzat, halakorik egitea posible dutenei dagokienez.

d) Una sucinta descripción de la relación jurídica de la que se derive la cuestión controvertida que se someta a arbitraje con indicación de la cuantía, si ésta fuera determinada, de todas las pretensiones que se formulan o, al menos, de aquellas respecto de las que sea posible hacerlo.

e) Beharrezko bitartekaritza-aktaren kopia; hain justu ere araudi honetako 68. artikuluan erregulatutako bitartekaritza-prozeduren edo prozedura arrunten baino lehenagokoarena.

e) Copia del acta de conciliación necesaria previa a los procedimientos ordinarios y de mediación regulados en el artículo 68 del presente Reglamento.

38. artikulua.- Eskabidea zuzentzea.

Artículo 38.- Subsanación de la solicitud.

Bat.-Eskabide-idazkiak ez badu aurreko artikuluan aipaturiko betebehar horietakoren bat bete, edota adierazpenetakoren bat osagabea edo nahasia baldin bada, hamar egunekoa baino luzeagoa ez den epea emango da auzi-jartzaileak akats horiek zuzentzeko.

Uno.- Si el escrito de solicitud omitiere alguno de los requisitos enunciados en el artículo anterior, o si alguna de las indicaciones resulta incompleta o confusa, se concederá un plazo no superior a diez días para que el demandante subsane tales defectos.

Bi.- Ez badu horrela egiten, eskabidea artxibatzea erabaki daiteke, ez-egite edo omisio horiek ezinezko bihurtzen badute eskabidea bideratzea edota horrekin aurrera jarraitzea.

Dos.- Si no lo efectúa así, se podrá decidir el archivo de la solicitud si las omisiones impidieran su tramitación o la continuación de la misma.

39. artikulua.- Arbitrajea bideratzea onartu eta arbitroak izendatzea.

Artículo 39.- Admisión a trámite del arbitraje y designación de árbitros.

Bat.- KAEZeko lehendakariak, ebazpen bidez, arbitraje-prozedura bideratuko du, eta arbitroak izendatuko ditu ondorengo baldintza hauetakoren bat betetzen bada:

Uno.- El Presidente del SVAC, mediante resolución, dará trámite al procedimiento arbitral, procediéndose a la designación de los árbitros si se da alguno de los siguientes requisitos:

a) Bi aldeak, arbitraje-hitzarmenaren bidez, balioz eta behar hainbat jartzea arbitrajepean.

a) Cuando exista sometimiento válido y suficiente de ambas partes mediante la existencia de un convenio arbitral.

b) Arbitraje-hitzarmenik ez dagoenean, parteek berariaz onartzen badut arbitrajepean jartzea. Ondorio horietarako, eskatzaileak eskaria egiteagatik arbitrajepean jartzen dela ulertuko da. Beste parteaK, berriz, berariaz onartu beharko du, eskariaren berri eman ondoren hamar eguneko epea izango duelarik komeni zaiona alega dezan horretaz. Hitzarmena formalizatzera ez bada iristen, lehendakariak prozedura ez bideratzea erabakiko du.

b) En ausencia de convenio arbitral, cuando las partes aceptaren expresamente someterse al arbitraje. A estos efectos, se entenderá que el solicitante se somete al arbitraje por el hecho de efectuar la solicitud. Por la parte contraria, será precisa su aceptación expresa, una vez que se le haya dado traslado de la solicitud para que en el plazo de diez días alegue lo que le convenga sobre la misma. Si no se llegara a formalizar el convenio, el Presidente resolverá no admitiendo a trámite el procedimiento.

Bi.- Idazkariak era frogagarrian jakinaraziko die aldeei prozedura bideratzea onartu dela, eta arbitroen izendapenaren berri emango die; aldi berean izendaturiko arbitro horiei helaraziko dizkie jarduketak, beren onarpena adieraz dezaten. Jakinarazten zaienetik zazpi eguneko epean arbitroek ez badute idatziz onarpena adierazten, izendapenari uko egiten diotela ulertuko da, eta beste arbitro bat izendatuko da.

Dos.- El Secretario comunicará fehacientemente a las partes la admisión a trámite del procedimiento, así como el nombramiento de los árbitros, al tiempo que traslada las actuaciones a los árbitros designados para su aceptación. Si los árbitros no aceptasen por escrito en el plazo de siete días desde su notificación, se entenderá que renuncian a la designación, procediéndose a realizar una nueva en la persona de otro árbitro.

40. artikulua.- Arbitroen ahalmena beren gaitasunaz erabakitzeko.

Artículo 40.- Potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia.

Bat.- Prozedura bideratzea onartu ondoren, arbitraje-hitzarmena parteetakoren batek salatzen badu, arbitroek gai horretaz erabaki beharko dute laudoan era motibatuan. Halaber, prozeduran plantea daitezkeen salbuespenak arbitroek erabaki beharko dituzte beren laudoan; aldez aurretik ere egin ahal izango dute laudo bidez.

Uno.- Admitido a trámite el procedimiento, si el convenio arbitral fuera denunciado por alguna de las partes, los árbitros deberán resolver sobre esta cuestión de forma motivada en el laudo. Así mismo, deberán ser los árbitros los que resuelvan en el laudo sobre las excepciones que pudieran plantearse en el procedimiento, si bien también podrán hacerlo con carácter previo mediante un laudo.

Bi.- Aurreko paragrafoan aipaturiko salbuespenak beranduenik ere erantzuna aurkezten den mementoan aurkatu behar dira, eta arbitroak izendatu edo izendatzen parte hartu izanak ez du aurkatzea eragozten. Uste bada arbitroak dagokien eremutik kanpo irteten direla, hori arbitraje-jarduketetan eremutik irteten den gaia planteatu bezain laster inpugnatu behar da.

Dos.- Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán de oponerse a más tardar en el momento de la presentación de la contestación, sin que el hecho de haber designado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito.

Hiru.- Arbitroen ebazpena, ebazpen hori hartu deneko laudoa deuseztatzeko akzioaren bidez bakarrik inpugnatu ahal izango da. Ebazpena salbuespenak ezesteko baldin bada eta aldez aurretik hartzen bada, deuseztatzeko akzioak ez du arbitraje-prozedura etengo.

Tres.- La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión fuera desestimatoria de las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación no suspenderá el procedimiento arbitral.

41. artikulua.- Arbitrajearen hasiera.

Artículo 41.- Inicio del arbitraje.

Arbitrajearen hasieratzat, arbitraje-hitzarmena dagoenean, prozedura bideratzea onartu dela eta arbitroak izendatu direla jakinarazten duen oharra hartzen den eguna hartuko da. Gainerako kasuetan, eta aldeek beste zerbait hitzartu ez badute behintzat, auzi-gaia arbitrajepean jartzeko errekerimendua salatuak jasotzen duen eguna hartuko da hasierako datatzat.

Se considerará fecha del inicio del arbitraje, cuando exista convenio arbitral, la de recepción de la comunicación de la admisión a trámite del procedimiento y de la designación de los árbitros. En los demás casos, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se considerará la de inicio de éste.

42. artikulua.- Auzi-eskearen eta erantzunaren idazkiak.

Artículo 42.- Escritos de demanda y contestación.

Bat.- Arbitroek auzi-jartzailearengana joko dute hamabost eguneko epean idatziz formula ditzan bere eskaria eta froga-proposamena; idazki horretan eztabaida edo auziaren oinarrizko egitateak, izaera eta zirkunstantziak eta bere uzi edo pretentsioak alegatu beharko ditu, eta posible bada zenbatekoak zehaztu beharko ditu.

Uno.- Los árbitros se dirigirán a la parte demandante para que en el plazo de quince días formule por escrito su demanda y proposición de prueba, en la que deberán alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula con determinación de sus cuantías cuando ello sea posible.

Bi.- Arbitroek auzi-eskearen idazkia hartzen dutenean, berari atxikitako dokumentazioarekin batera, salatutako aldeari bidaliko diote, hamabost eguneko epean erantzun-idazkia eta froga-proposamena aurkez ditzan, hau guztia ere auzi-jartzaileari bidaliko zaiolarik.

Dos.- Una vez recibido por los árbitros el escrito de demanda, lo remitirán, con la documentación que en su caso se haya acompañado al mismo, a la parte demandada para que en el plazo de quince días presente su escrito de contestación y proposición de prueba, de todo lo cual se dará traslado a la parte demandante.

Hiru.- Auzi-eskearen eta erantzunaren idazkiekin batera, eta komenigarri iruditzen zaien beste edozein froga-bide proposatzea baztertu gabe, parteek beren defentsarik onenerako beharrezko iruditzen zaizkien agiri guztiak aurkeztu beharko dituzte.

Tres.- Juntamente con los escritos de demanda y contestación, y sin perjuicio de proponer cualquier otro medio de prueba que estimen conveniente, las partes deberán presentar todos los documentos que consideren necesarios para su mejor defensa.

Lau.- Salatutako aldeak, komenigarri iruditzen bazaio, erantzun-idazkian larderiatu egin dezake, auzi-jartzailearen aurka beste uzi edo pretentsio batzuk formulatuz. Kasu honetan, arbitroek auzi-jartzaileari helaraziko diote erantzun-idazkia, honek, bere aldetik, hamabost eguneko epean erantzun diezaien errekonbentzio edo kontra-demandaren xede diren uzi edo pretentsioei, eta frogak proposatu edo aurkez ditzan.

Cuatro.- La parte demandada podrá, si lo estima conveniente, reconvenir en su escrito de contestación, formulando contra el demandante otras pretensiones. En este caso, los árbitros darán traslado a la parte demandante del escrito de contestación para que, a su vez, conteste en el plazo de quince días a las pretensiones que son objeto de la reconvención y proponga o aporte pruebas sobre ella.

Uzi edo pretentsioen beste edozein aldaketa edo gehitze, edozein kasutan ere, espresuki formulatu beharko da.

Cualquier otra modificación o ampliación de las pretensiones deberá ser, en todo caso, formulada de manera expresa.

Bost.- Aurkezturiko idazki eta agiri guztietatik, jatorrizkoez gain, parte kontrario adina kopia aurkeztu beharko dituzte parteek, nahitaez.

Cinco.- De todos los escritos y documentos que aporten, las partes deberán presentar inexcusablemente, además de los originales, tantas copias como contrapartes haya.

43. artikulua.- Froga egitea.

Artículo 43.- La realización de la prueba.

Bat.- Proposaturiko frogak egin edo ez erabaki dezakete arbitroek, eta zuzenbidean bidezkoak, onuragarriak eta onargarriak iruditzen zaizkienak eginaraziko dituzte. Baita ere, arbitroek ofizioz erabaki dezakete edozein unetan komenigarri iruditzen zaizkien frogak egitea.

Uno.- Los árbitros podrán decidir sobre la realización o no de las pruebas propuestas, procediendo a la práctica de las que estimen pertinentes, útiles y admisibles en derecho en la forma que determinen. Así mismo, los árbitros podrán decidir de oficio la realización de las pruebas que estimen conveniente en cualquier momento.

Bi.- Froga-praktika guztietara dei egingo zaie, eta parte hartu ahal izango dute arbitrajeko parte guztiek edo beraien ordezkariek.

Dos.- A toda práctica de prueba, salvo la aportación de documentos por alguna de las partes o por terceros, serán citadas y podrán intervenir las partes o sus representantes en el arbitraje.

Hiru.- Arbitroek arbitrajea egiten den lekuko Lehen Auzialdiko Epailearen laguntza eskatu ahal izango dute. Beren jurisdikziotik kanpo frogak egiteko laguntza judiziala behar den kasuetan, arbitroek idatziz joko dute auzitarako deia egin edo frogazko eginbidea agindu behar den lekuko Lehen Auzialdiko Epailearengana, eta honek, aurreko kasuan bezalaxe, arbitroak eskatzen badio, Prozedura Zibileko Legearen arauen arabera, bere zuzendaritzapean bakarrik, eskatutako froga egingo du, jarduketen lekukotasuna eskatzaileari emanez.

Tres.- Los árbitros podrán solicitar el auxilio del Juez de Primera Instancia del lugar donde se desarrolle el arbitraje. En los casos de auxilio jurisdiccional para la practica de pruebas fuera de su jurisdicción, los árbitros se dirigirán por escrito al Juez de Primera Instancia del lugar donde deba efectuarse la citación judicial u ordenarse la diligencia probatoria, quien procederá, al igual que en el primer caso, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y practicará bajo su exclusiva dirección, si se lo pide el árbitro, la prueba solicitada, entregando testimonio de las actuaciones al solicitante.

Lau.- Frogak egiteko denbora hogeita hamar egunekoa izango da, arbitroek hori luza dezaketelarik komenigarri iruditzen bazaie, epe horretan ezinezkoa delako eskatutako frogaren bat egitea. Epe hori ere ez da aplikatuko laguntza judizial bidez egin behar diren frogetarako.

Cuatro.- El periodo para la realización de las pruebas será de treinta días, pudiendo los árbitros ampliarlo si así lo estiman conveniente ante la imposibilidad de efectuarse en el mismo alguna de las pruebas solicitadas. No será aplicable el citado plazo para las que deban realizarse mediante auxilio judicial.

Bost.- Gorago aipatu gehienezko epearen aurka egin gabe, froga guztiak egiteko, arbitroek -parteek eskatutako frogetarako zein ofizioz erabaki direnetarako- honako hau zehaztu ahal izango dute: egiteko epe laburragoa, baldin eta -frogak gauzatzea erraza dela-eta- uste bada egingarri eta komenigarri dela.

Cinco.- Sin perjuicio del plazo máximo anterior para la realización de las pruebas en su conjunto, los árbitros podrán determinar, tanto para la práctica de las solicitadas por las partes como para las decididas de oficio, un periodo de realización inferior cuando, por la facilidad de las pruebas a cumplimentar, consideren que ello es factible y conveniente.

Sei.- Arbitroek arbitrajeko alderdiei helaraziko dizkiete egindako froga guzti-guztiak.

Seis.- Los árbitros darán traslado a las partes de la totalidad de pruebas practicadas.

44. artikulua.- Parteek ez agertzea.

Artículo 44.- Falta de comparecencia de las partes.

Alderdiek kontrakoa erabaki ezean, eta arbitroen iritziz behar hainbat kausa alegatu gabe:

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente a juicio de los árbitros:

a) Auzi-jartzaileak auzi-eskea epe barruan aurkezten ez badu, arbitroek bukatutzat emango dituzte jarduketak, salbu, salatuari entzun ondoren, honek uzi edo pretentsioren bat egikaritzeko borondatea azaltzen duenean.

a) El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.

b) Salatuak ez badu erantzuna epe barruan aurkezten, arbitroek beren jarduketekin jarraituko dute, baina ez-egite edo omisio hori ez da hartuko auzi-jartzaileak alegaturiko egitateekiko amore emate edo onarpen gisa.

b) El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán las actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento o admisión de los hechos alegados por el demandante.

c) Parteetakoren bat ez bada entzunaldira agertzen edo frogarik ez badu aurkezten, arbitroek beren jarduketekin jarrai dezakete eta laudoa eman, eskura dituzten frogetan oinarrituta.

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas o conclusiones, los árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas de que dispongan.

45. artikulua.- Arbitroek aditu edo perituak izendatzea.

Artículo 45.- Nombramiento de peritos por los árbitros.

Bat.- Parteek kontrakorik erabakitzen ez badute, arbitroek, ofizioz edo aldeetakoren batek eskatuta, aditu bat edo gehiago izenda ditzakete gai jakin batzuei buruz beren irizpena emateko, eta aldeak errekeritu ditzakete adituari beharrezko informazio guztia emateko, baita beharrezko agiri edo gauza guztiak aurkezteko ere, ikuskatu eta azter ditzan.

Uno.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán nombrar, de oficio o a instancia de parte, uno o más peritos para que dictaminen sobre materias concretas y requerir a cualquiera de las partes para que facilite al perito toda la información pertinente, le presente para su inspección todos los documentos u objetos pertinentes o le proporcione acceso a ellos.

Bi.- Parteek kontrakorik erabakitzen ez badute, alde batek eskatzen duenean edo arbitroek beharrezkotzat jotzen dutenean, aditu orok, bere irizpena aurkeztu ondoren, entzunaldi batean parte hartuko du, eta bertan arbitroek, baita aldeek ere, beren kabuz edota beste aditu batzuen laguntzaz, galdekatu egin ahal izango dituzte.

Dos.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando los árbitros lo consideren necesario, todo perito, después de la presentación de su dictamen, deberá participar en una audiencia en la que los árbitros, así como las partes, por sí o asistidas de peritos, podrán interrogarle.

Hiru.- Aurreko atal horietan ezarritakoaz gain, parteek ahalmena dute, kontrakoa erabaki ezean, eurek askatasunez izendatutako adituen irizpenak aurkezteko.

Tres.- Lo previsto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados por ellas.

46. artikulua.- Ondorioak.

Artículo 46.- Conclusiones.

Arbitroek, froga-aldia bukatu dela parteei jakinarazten dietenean, edota frogarik ez badago, erantzun-idazkia jaso eta berehala, hamabost eguneko epean beren ondorioak aurkezteko eskatuko diete prozeduran parte hartzen duten parteei.

Desde la notificación a las partes por los árbitros de la finalización del periodo de prueba o, en caso que no la hubiere, inmediatamente después de la recepción del escrito de contestación, los árbitros les solicitarán a todas las partes del procedimiento que presenten sus conclusiones en el término de quince días.

47. artikulua.- Hobeto arbitratzeko eginbideak.

Artículo 47.- Diligencias para mejor arbitrar.

Bat.- Parteen ondorioak ezagututa, arbitroek ofizioz, salbuespen gisa, beharrezko iruditzen zaizkien frogak egin ahal izango dituzte, horiek egiteko dauden arrazoiak motibatuz.

Uno.- Los árbitros, conocidas las conclusiones de las partes, podrán practicar de oficio, de manera excepcional, aquellas pruebas que consideren necesarias, motivando las razones por las que deban practicarse.

Bi.- Frogak egin ondoren parteei helaraziko zaizkie, horien emaitzaz ondorio berriak formulatu ahal izan ditzaten bost eguneko apean.

Dos.- Realizadas las pruebas, se dará traslado de las mismas a las partes para que puedan formular nuevas conclusiones sobre su resultado en el plazo de cinco días.

48. artikulua.- Prozedura bukatzea.

Artículo 48.- La finalización del procedimiento.

Bat.- Ondorioak aurkezteko epea igarota, arbitroek laudoa emango dute, araudi honetan abenduaren 23ko Arbitrajeari buruzko 60/2003 Legea eta lege hori aldatzen duen 11/2011 Legean ezarritako arauen arabera.

Uno.- Transcurrido el plazo de presentación de conclusiones, los árbitros dictarán el laudo conforme a las normas del presente Reglamento y de las establecidas en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en la Ley 11/2011 que modifica la anterior, y en el presente Reglamento.

Bi.- Arbitraje-jarduketetan parteak ados jartzen badira eztabaida bere osotasunean edo zati batean bukatzeko, arbitroek bukatutzat emango dituzte jarduketak parteek adostutako puntu horietan, eta bi parteek eskatzen badute eta arbitroek ez badute aurka jartzeko motiborik ikusten, itun hori laudo gisa jasoko dute, parteek hitzartuta bezalaxe. Laudo horrek auziaren muinaz emandako beste edozein laudoren eraginkortasun berbera izango du.

Dos.- Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin, total o parcialmente, a la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma de laudo, en los términos convenidos por las partes. El laudo tendrá la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

Hiru.- Jarduketak bukatzeko ere aginduko dute arbitroek, kasu hauetan:

Tres.- Los árbitros también ordenarán la terminación de las actuaciones cuando:

a) Auzi-jartzaileak atzera egiten badu bere demandan, salbu demandatua kontra agertzen bada,eta arbitroek auziaren behin betiko konpontzeari dagokionez bidezko interesa aitortzen badiote.

a) El demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio.

b) Jarduketak bukatutzat ematea erabakitzen badute parteek.

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.

c) Arbitroek ikusten badute jarduketekin jarraitzea ezinezkoa dela edo ez dela beharrezkoa.

c) Los árbitros comprueben que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible.

Lau.- Jarduketak amaituta, amaitu egingo da arbitroen obligazioa prozeduraren dokumentazioa gordetzeko, eta KAEZeko idazkariari bidaliko diote artxiba dezan. Bi hilabeteko epean aldeetako edozeinek eskatu ahal izango dio KAEZi berak aurkezturiko agiri edo dokumentuak itzultzeko. KAEZek onartu egingo du eskaria, eskatzaileak bere gain hartzen baditu bidalketari dagozkion gastuak.

Cuatro.- Terminadas las actuaciones, cesará la obligación de los árbitros de conservar la documentación del procedimiento, debiendo remitirla para su archivo al Secretario del SVAC. Dentro del plazo de dos meses cualquiera de las partes podrá solicitar al SVAC que le remita los documentos presentados por ella. El SVAC accederá a la solicitud siempre que el solicitante asuma los gastos correspondientes al envío.

49. artikulua.- Betebeharrak.

Artículo 49.- Requisitos.

Bat.- Laudoa idatziz emango da, eta, gutxienez, arbitroen eta aldeen zirkunstantzia pertsonalak adieraziko ditu, non ematen den laudoa, arbitrajepean jarritako auzia, egindako frogen zerrenda laburra, aldeen alegazioak eta arbitraje-erabakia, baita arbitrajeak eragindako gastuak ere, eta horien egozpena.

Uno.- El laudo se dictará por escrito, y expresará, al menos, las circunstancias personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, alegaciones de las partes y decisión arbitral, así como los gastos, y la imputación de los mismos, causados en el arbitraje.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, laudoa idatziz dagoela ulertuko da, bere edukiaren eta sinaduren konstantzia dagoenean eta geroago kontsultatzeko euskarri elektronikoan, optikoan edo beste era batera eskuragarri daudenean.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.

Bi.- Laudoak, arbitrajea zuzenbidezkoa edo ekitatezkoa izan, motibatua izan behar du, ez baldin bada, behintzat, parteek hitzartutakoaren arabera emandako laudoa.

Dos.- El laudo, sea el arbitraje de derecho o de equidad, tendrá que ser motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes.

Hiru.- Laudoa arbitroek izenpetuko dute. Arbitraje-elkargoaren kasuan, laudoarekin ados ez dagoen arbitroak bere iritzia azaldu ahal izango du. Kasu horietan, aski izango da elkargoko kideen gehiengoaren sinadurak edo lehendakariaren bakarrik, betiere sinadura bat eta batzuk faltatzeko arrazoiak azaltzen badira.

Tres.- El laudo será firmado por los árbitros. En el caso del Colegio Arbitral, el árbitro que no estuviera de acuerdo con el laudo, podrá hacer constar su parecer discrepante. En estos casos, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del Colegio o sólo la de su Presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o varias firmas.

Lau.- Demandaren -hasierakoaren edo errekonbetziozkoaren- erantzuna aurkezten denetik edo hura aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera sei hilabeteko epearen barruan erabaki beharko dute eztabaida-gaia arbitroek. Parteek kontrako erabakirik hartu ezean, arbitroek luzatu egin dezakete epe hori, bi hilabetetik pasatzen den epe baten, betiere arrazoitutako erabakia dela medio. Aurreko hori gorabehera, epea luzatu egingo da baterako etenda geratzen denean, zehazki, araudi honen 29. artikuluan ezarritako kasuetan, adi baterako etenaldiari doakion besteko epe batez luzatu ere.

Cuatro.- Los árbitros decidirán la controversia dentro de los seis primeros meses siguientes a la fecha de la presentación de la contestación a la demanda, inicial o reconvencional, o de la expiración del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. No obstante lo anterior, quedará prorrogado en los casos de suspensión temporal previstos en el artículo 29 de este Reglamento y por un plazo igual al de la suspensión temporal

Bost.- Parteek kontrako erabakirik hartu ezean, behin betiko laudoa eman gabe epea bukatzeak ez die eragingo haren baliozkotasunari eta eraginkortasunari; hala ere, beti izango da, hartarako kausarik bada, arbitroek euren erantzukizunari aurre egin beharra.

Cinco.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que haya sido dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia o validez del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros.

50. artikulua.- Jakinaraztea eta protokolizatzea.

Artículo 50.- Notificación y protocolización.

Bat.- Arbitroek parteei jakinaraziko diete laudoa, KAEZeko Idazkaritzaren bidez, bakoitzari ale bat emango zaiolarik izenpetuta, 49. artikuluaren hirugarren paragrafoan xedatutakoaren arabera eta bertan ezarritako epearen barruan.

Uno.- Los árbitros notificarán el laudo a las partes, a través de la Secretaría del SVAC, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 49 y dentro del plazo establecido en el mismo.

Bi.- Arbitroek, ofizioz, edo pateetako edozeinen eskariz eta kostuak bere gain hartzen baditu, laudoa protokolizatzea erabaki dezakete, jakinarazpena egin aurretik.

Dos.- Los árbitros, de oficio, o a instancia de cualquiera de las partes y a su costa, podrán decidir la protocolización del laudo antes de su notificación.

51. artikulua.- Laudoa zuzentzea, argitzea, osatzea eta berrestea.

Artículo 51.- Corrección, aclaración, complemento y rectificación del laudo.

Bat.- Parteek beste epe bat hitzartu dutenean izan ezik, laudoa jakinarazten denetik harako hamar eguneko epearen barruan, parteetariko edozeinek -besteari jakinarazita- honako hauek eskatu ahal izango dizkie arbitroei:

Uno.- Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, solicitar a los árbitros:

a) Kalkuluzko, kopiazko, tipografiazko edo antzeko beste edozein akats zuzentzea.

a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar.

b) Laudoaren puntu bat edo zati jakin bat argitzea.

b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.

c) Laudoa osatzea, egindako eskariei eta bertan erabaki gabekoei dagokienez.

c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él.

d) Laudoaren zati baten gehiegikeria zuzentzea, baldin eta honako hauek gaineko erabakiak hartu badira: erabakitzeko aurkeztu ez zaizkion gaiak edo arbitrajepean jarri ezin diren gaiak.

d) La rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

Bi.- Aurrez parteei entzun ondoren, akatsak zuzentzeko eta zenbait puntu argitzeko eskariei buruz erabakiko dute arbitroek hamar eguneko epean, eta osatzeko eta zuzentzeko eskariari buruz hogei eguneko epean.

Dos.- Previa audiencia a las demás partes, los árbitros resolverán sobre las solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazo de diez días y sobre la solicitud de complemento y la de rectificación en el plazo de veinte días.

Hiru.- Laudoa ematen denetik harako hamar eguneko epearen barruan, arbitroek ofizioz egin ahal izango dituzte honakoak: hutsak zuzendu, argibideak eman, osaketak eta aldaketak egin; denak ere, bat paragrafoan aipatutakoak.

Tres.- Dentro de los diez días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podrán proceder de oficio a la corrección de errores, aclaraciones, complementos y/o rectificaciones a que se refiere el apartado Uno.

Lau.- 50. artikuluan xedatutakoa, laudoa zuzendu, argitu eta osatzeko arbitraje-erabakiei ere aplikatuko zaie.

Cuatro.- Lo dispuesto en el artículo 50 se aplicará a las resoluciones arbitrales sobre corrección, aclaración, complemento y rectificación del laudo.

52. artikulua.- Deuseztatze-akzioa.

Artículo 52.- Acción de anulación.

Bat.- Laudoa deuseztatu ahal izango da deuseztatze hori eskatzen duen parteak alegatu eta frogatzen duenean:

Uno.- El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

a) Arbitraje-hitzarmenik ez dagoela edo ez dela baliozkoa.

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Ez zaizkiola behar bezala jakinarazi arbitroen izendapena edo arbitroen jarduketak, edota ezin izan dituela, zeinahi arrazoirengatik, bere eskubideak baliarazi.

b) Que no le ha sido debidamente notificada la designación de los árbitros o las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c) Arbitroek beren arbitrajepean jarri gabeko gaiez erabaki dutela.

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Arbitroen izendapena, edo arbitraje-prozedura, ez dela izan parteek hitzartutakoaren araberakoa -salbu hitzarmen hori Arbitrajeko 60/2004 Legeko edo lege hori aldatzeko 11/2011 Legeko arau inperatiboetako baten kontrakoa denean- edota hitzarmen hori ezean, ez direla egin lege horiei jarraituz.

d) Que la designación de los árbitros, o el procedimiento arbitral, no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de la Ley 60/2003, de Arbitraje, o de la Ley 11/2011 que modifica la anterior, o a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a las citada Leyes.

e) Arbitroek arbitrajeean jarri ezin diren gaiei buruz erabaki dutela.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Laudoa ordena publikoaren aurkakoa dela.

f) Que el laudo es contrario al orden público.

Bi.- Kasu guztietan, 11/2011 Legaz aldatutako 60/2004 Legean ezarritakoarekin bat izapidetuko da deuseztapena. Edonola ere, demandarekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira: uzia justifikatzeko agiriak, arbitraje-hitzarmena, laudoa eta praktikatu naho diren frogabideak.

Dos.- En todos los supuestos, la acción de anulación se tramitará de conformidad a lo establecido en la Ley 60/2004, modificada por la Ley 11/2011. En cualquier caso, a la demanda deberán de acompañarse los documentos justificativos de la pretensión, el convenio arbitral y el laudo, así como los medios de prueba cuya práctica interese.

Hiru.- Laudoa deuseztatzeko egintzaz arduratzeko eskumena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko eta Zigor Arloko Salarena izango da.

Tres.- Para conocer la acción de anulación del laudo será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

53. artikulua.- Laudoaren ondorioak.

Artículo 53.- Efectos del laudo.

Laudo irmoak gauza epaituaren ondorioak izango ditu, eta hori deuseztatzeko edo berrikusteko egintza balia daiteke, epai irmoentzat urtarrilaren 7ko 1/2000 Prozedura Zibileko Legean ezarritakoaren arabera bakarrik egin daiteke.

El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación, y en su caso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

54. artikulua.- Inskribatu ezin daitezkeen erabakiak laudo bidez deuseztatzea.

Artículo 54.- Anulación por laudo de acuerdos inscribibles.

Bat.- Inskribatu daitekeen erabaki baten deuseztasuna deklaratzen duen laudoa Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatu beharko da.

Uno.- El laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Bi.- Inpugnatutako erabakia Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta badago, laudoak honako hauek erabakiko ditu: inskripzioaren deuseztapena, eta harekiko kontraesanezkoak diren geroztiko idazpenen deuseztapena.

Dos.- En el caso de que el acuerdo impugnado estuviere inscrito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, el laudo determinará, además, la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.

Hiru.- Kasu horietan, deuseztatutako idazpenei dagokienez, parteek egin ditzaketen komunikazio eta eskabideen kontra egin gabe, KAEZek Kooperatiben Erregistroa ofizio bat bidaliko du eta laudoa komunikatuko dio, laudo hori exekuta dadin.

Tres.- En estos supuestos, y sin perjuicio de la comunicación y solicitudes respecto a los asientos anulados que puedan realizar las partes, el SVAC remitirá un oficio al Registro de Cooperativas procediendo a la comunicación del laudo al objeto de la pertinente ejecución del mismo.

55. artikulua.- Laudoaren betetzea.

Artículo 55.- Cumplimiento del laudo.

Araudi honetan araututako arbitraje-prozeduran parte hartzen duten parte guztiek onartu eta obeditu egingo dute prozedura horren ondoriozko laudoa, eta beharturik daude hura betetzera.

Todas y cada una de las partes intervinientes en el procedimiento arbitral regulado en el presente Reglamento aceptan y acatan el laudo que resulte del mismo, obligándose a su cumplimiento.

56. artikulua.- Arbitraje-ebazpenak eta laudoak nahitaez betetzea.

Artículo 56.- Ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales.

Laudoak eta arbitraje-ebazpenak nahitaez betetzeari dagokionez, erabakia eman den lekuko lehen auzialdiko epaitegia izango da eskumenduna, betiere Prozedura Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeko 545. artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorriaz.

Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

PROZEDURA LABURTUA

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

57. artikulua.- Suposatuak.

Artículo 57.- Supuestos.

Parte batek eskatuta edo ofizioz, KAEZek erabakia dezake honakoa: kapitulu honetan araututako prozedura laburtuarekin bat izapidetzesa arbitrajea, betiere honako zirkunstantziatarikoren bat jazotzen bada:

El Presidente del SVAC, ya sea a instancia de parte o de oficio, podrá decidir que el arbitraje se tramite conforme al procedimiento abreviado regulado en este Capítulo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Parte biek berariaz eskatzea.

a) Lo soliciten expresamente ambas partes.

b) Auziko zenbatekoa hamar mila (10.000) eurotik gorakoa ez izatea.

b) La cuantía litigiosa no exceda de diez mil (10.000) euros.

c) Indarren den legeriak erregulatutako markoaren barruan, informazio-eskubideaz baliatzeko asmoa baino ez izatea.

c) Se pretenda únicamente el ejercicio del derecho de información en el marco de lo regulado por la legislación vigente.

d) Konpontzen zailak edo konponezinak diren kalteak baztertzeko, prozedura honekin aurrera egitea komenigarri egiten duen urgentzia atzematea, zenbatekoa edozein delarik ere.

d) Se aprecie una urgencia que aconseje seguir este procedimiento, para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación, con independencia de su cuantía.

58. artikulua.- Arbitroa.

Artículo 58.- Árbitro.

Kapitulu honetan araututako prozedurarekin bat bideratzen diren arbitrajeetan, honako hauei esleituko zaie ebazpena ematea: KAEZeko arbitroetariko bati; eta hori ezinezkoa bada eta lehendakariak -aparteko kausak direla-eta- egoki baderitzo, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko letratu aholkularia.

En los arbitrajes que se sigan conforme al procedimiento regulado en el presente Capítulo, su resolución le será asignada a uno de los árbitros del SVAC o en su defecto, y cuando el Presidente lo estimara conveniente por causas excepcionales, al Letrado Asesor del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

59. artikulua.- Arbitraje-eskabidea.

Artículo 59.- Solicitud de arbitraje.

Bat.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari aurkeztutako eskabide-idazki baten bitartez abiaraziko da prozedura laburtua, eta idazki horrek honako hauek jaso beharko ditu:

Uno.- El procedimiento abreviado se iniciará mediante solicitud presentada por escrito al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que deberá contener necesariamente:

a) Euskal kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurei buruz araudi honetako 17. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoaren araberako arbitraje modalitatea.

a) La modalidad de arbitraje según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 del presente Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas.

b) Araudiko 37. artikuluan exijitutako informazioa.

b) La información exigida en el artículo 37 del Reglamento.

c) Araudiko 42. artikuluan aurreikusitako forman, demanda-idazkia; uziak funtsatzeko froga-elementuak eta agiriak jasoko dituena, zeintzu ezin izango baitira aldatu edo hedatu prozeduran zehar, eta honako hauek ere jaso beharko ditu, beharrezkoa bada: aurkeztu ezin izan diren baina ezinbestekoak diren froga-elementuak proposatzea; arbitroak erabaki ahal izango ditu elementu horiek.

c) El escrito de demanda, en la forma prevista en el artículo 42 del Reglamento, con los documentos y los elementos probatorios en que se funden las pretensiones, que no podrán ser modificadas ni ampliadas a lo largo del procedimiento, así como, en su caso, la proposición de aquellos otros elementos probatorios que fueren imposibles de aportar y resultaran imprescindibles, los cuales podrán ser acordados por el árbitro.

Bi.- Arbitroarentzako ale batekin batera, arbitrajea eskatzen dunenak, demandaren eta aurkezten dituen agirien kopiak entregatu beharko ditu; hain justu ere demandatzaile beste kopia.

Dos.- El solicitante del arbitraje habrá de presentar, junto con el ejemplar para el árbitro, tantas copias de la demanda y documentos que aporte como demandados haya.

Hiru.-Testigantza-froga baliatu nahi bada edo kontrako partea galdekatu nahi bada, arbitroak erabaki beharko du froga-elementu horien egokitasuna.

Tres.- En los casos en que se pretenda el interrogatorio de la parte contraria o el uso de prueba testifical, corresponderá en todo caso al árbitro determinar la procedencia de tales elementos probatorios.

Lau.- Testigantza-froga demandatzaileak proposatzen badu, demandatzaileari dagokio arbitroaren aurrean proposatutako lekukoak aurkezteko obligazioa; demandatzaileak, haiek praktikatzeko izendatutako leku, egun eta orduan. Halaber, obligazio berbera dagokio demandatuari, hain justu ere proposatu ditzakeen testiguei edo, kasua bada, demandari erantzuterakoan.

Cuatro.- Cuando se proponga por el demandante la prueba testifical, corresponderá al mismo la obligación de presentar ante el árbitro los testigos propuestos, en el lugar, día y hora que éste señale para su práctica. La misma obligación corresponderá al demandado, en relación con los testigos que pudiera proponer, en su caso, al contestar a la demanda.

Bost.- Edonola ere, testigantza-froga proposatuz gero, bai demandatzaileak eta bai demandatuak ere honako hauek adierazi beharko dituzte: arbitrajepean jarritako auzigaiko egitateen eta testiguen arteko zerikusia, eta proposamena egiten duen parteak zer arrazoi direla-eta uste duen bere deklarazioa onartu egin behar dela.

Cinco.- En todo caso, al proponer la prueba testifical, tanto el demandante como el demandado habrán de expresar cuál es la relación de los testigos con los hechos objeto de la controversia sometida a arbitraje y las razones por las cuales la parte proponente entiende que procede admitir su declaración.

60. artikulua.- Onarpena.

Artículo 60.- Admisión.

Bat.- Eskabidea jasotakoan, KAEZeko lehendakariak aztertu egingo du ea aurreko artikuluan eskatutakoa eta 57. artikuluan aurreikusi suposaturen batzuk badiren ala ez; eta horretaz gain, 7 eguneko gehienezko epearen barruan egoki den erabakia hartuko du, hain justu ere Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko erregistroan eskabidea jaso zen egunetik hara zenbatuko da aipatu epea.

Uno.- Recibida la solicitud, el Presidente del SVAC examinará la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 y lo exigido en el artículo anterior y adoptará la decisión correspondiente en el plazo máximo de 7 días, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Bi.- Prozedura laburtuarekin bat etorriaz arbitrajeari bidea egitea erabakitzen badu lehendakariak; erabakia egokia parteei komunikatu zaie, hain justu ere erabaki hori hartu zenetik gehienez ere 7 eguneko epearen barruan.

Dos.- Si el Presidente decidiera dar curso al arbitraje conforme al procedimiento abreviado, se procederá a comunicar a las partes la debida resolución en el plazo máximo de 7 días desde que fue adoptado.

Hiru.- Lehendakariak erabakitzen badu -prozedura laburtutik- ez diola bide egingo arbitrajeari, horren berri emango dio eskabidea egin duen pertsonari, lehenago araututako epeen barruan; zertarako-eta eskatzaile horrek, kasua bada, hura prozedura arruntetik izapidetzea eska dezan, zazpi eguneko epearen barruan eskatu ere.

Tres.- Si el Presidente decidiera no dar curso al arbitraje por el procedimiento abreviado, lo hará saber a la persona solicitante dentro de los plazos anteriormente regulados, a los efectos de que ésta pueda, en su caso, solicitar en el plazo de 7 días su tramitación por el procedimiento ordinario.

61. artikulua.- Errekonbentzioa.

Artículo 61.- Reconvención.

Bat.- Egoki baderitzo, parte demandatuak, demandatzailearen aurka beste uzi batzuk formulatzen dituen idazkiaren bitartez, errekonbentzioa egin dezake, betiere loturarik bada errekonbentzioko uzien eta demanda nagusiko helburu diren uzien artean. Aipatu idazkia arbitroari bidali beharko zaio, zitazioa jasotzen denetik harako 15 eguneko epearen barruan; eta guztiarekin ere, ikustaldirako aurreikusitako datatik harako 10 eguneko epearen barruan; hala egin ezean, ez dela aurkeztu kontsideratuko da.

Uno.- La parte demandada podrá, si lo estimase conveniente, reconvenir mediante escrito por el que formule contra el demandante otras pretensiones, siempre que exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal. Dicho escrito será remitido al árbitro dentro del plazo de 15 días desde la recepción de la citación y, en todo caso, 10 días antes de la fecha prevista para la Vista, no teniéndose por presentado en otro caso.

Bi.- Arbitroari zuzendutako errekonbentzio-idazkiarekin eta horri erantsitako agiriekin batera, demandatzaile beste kopia aurkeztu beharko dira.

Dos.- Junto con el escrito de reconvención, dirigido al árbitro, así como de los documentos que se acompañen, habrán de aportarse tantas copias como demandantes haya.

Hiru.- Errekonbentzio-egile den parteak, bere errekonbenzioa funtsatzeko, baliatu nahi dituen frogak proposatzea eta aurkeztea honako arauen eta erregelen menpe egongo da: demanda nagusiarekin zerikusi duten frogetarako prozedura honetan ezarritakoak.

Tres.- La proposición y aportación de las pruebas de las que la parte demandada-reconvinente pretenda valerse para fundamentar su reconvención estará sujeta a las mismas normas y reglas que las establecidas en este procedimiento para las pruebas relacionadas con la demanda principal.

Lau.- Errekonbentzio-idazkia jasotakoan, arbitroak beste zitazio bat bidaliko die parteei, hasieran aurreikusitakoaren berdina dena edo ez dena; eta, guztiarekin ere, aurrekoa 10 egunetik gora gaindituko ez duena. Dena dela, parte demandatzaileari igortzen zaion zitazio berriak honako hauek izan beharko ditu: errekonbentzio-idazkiaren eta erantsitako agirien kopiak.

Cuatro.- Recibido el escrito de reconvención, el árbitro remitirá nueva citación a ambas partes, pudiendo la misma ser o no coincidente con la inicialmente prevista y, en todo caso, sin que la misma pueda superar en más de 10 días la anterior. En todo caso, a la nueva citación que se remita a la parte demandante deberá acompañarse copia del escrito de reconvención y de los documentos anexos.

Bost.- Errekonbetziorik bada, errekonbentzio horretan jasotako uziari dagokionez egoki deritzona adierazi dezake parte demandatzaileak; eta horretaz gain, honako froga-elementu hauek baliatu ditzake: eskabide-agirian jaso ez, egokitzat jo eta arbitroak bidezkotza jotzen dituenak; proposamen egiten duen parteari dagokio ikustaldiko egintzan elementuok aurkezteko obligazioa.

Cinco.- En el supuesto de que existiera reconvención, la parte demandante podrá exponer lo que estime oportuno respecto a la pretensión contenida en la citada reconvención, así como hacerse valer por aquellos elementos probatorios que, no habiendo sido incluidos en el documento de solicitud, estimase oportuno y fueran determinados como procedentes por el árbitro, correspondiendo a la parte proponente la obligación de presentar dichos elementos probatorios al acto de Vista.

62. artikulua.- Ikustaldia eta froga.

Artículo 62.- Vista y prueba.

Bat.- Arbitroan izendatu eta onartzeko ebazpena jasotzen denetik gehienez ere 10 eguneko epearen barruan, arbitroak zitazioa igorri beharko die parteei; zertarako-eta prozesuko ikustaldi bat gauzatzeko, eta, horretaz gain, adierazi beharko du frogak bidezkoak diren al ez. Bestalde, parte demandatuari adieraziko dio ezen, zitazioa jaso eta hurrengo egunetik harako 7 eguneko epearen barruan, demandatuak bere kabuz aurkeztu ezin dituen pertsonak arbitroak zitatu beharko dituela ikustaldirako;hain justu ere parte edo lekuko gisa deklara dezaten edo espedientera sar daitezen, eta, hartarako, parte demandatuak arbitroari honakok eman beharko dizkio: zitazioa eta errekerimendua gauzatzeko beharrezko diren datuak eta zirkunstantziak.

Uno.- El árbitro deberá remitir citación a las partes en el plazo máximo de 10 días desde la recepción de la resolución de aceptación y nombramiento de árbitro al objeto de celebrar una Vista del proceso, manifestándose respecto de la procedencia o no de las pruebas, indicando a la parte demandada que debe advertir, en el plazo de los siete días siguientes a la recepción de la citación, las personas que por no poderlas presentar ella misma han de ser citadas por el árbitro a la Vista para que declaren en calidad de parte o testigo o se incorporen al expediente, facilitándose a tales efectos por la parte demandada al árbitro todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación y requerimiento.

Bi.- Parte demandatuaren zitazioari honako hauek erantsi beharko zaizkio: arbitraje-eskabidearen eta erantsitako agirien kopia.

Dos.- A la citación de la parte demandada se acompañará copia del contenido de la solicitud de arbitraje y de los documentos anexos, si los hubiere.

Hiru.- Ikustaldian, parteek, euren ordenaren arabera, adierazi beharko dute zer asmo duten eta euren eskubideen arabera komeni zaiena; horren ondoren, honako frogen praktika egingo da: arbitroak egokitzat jotakoak izanik, parteek beharrezkotzat jo eta aurkezten dituztenak; agiriak espedienteari batuko zaizkio.

Tres.- En la Vista, las partes expondrán, por su orden, lo que pretendan y convenga a su derecho, procediéndose a continuación a la práctica de las pruebas que, considerándose oportunas por el árbitro, estimen pertinentes y presenten, uniéndose al expediente los documentos.

Laugarrena.- Froga onartzen bada, ikustaldian haren froga praktika egiteko, beharrezkoa dena xedatuko du arbitroak, betiere zitazioa igorri zenetik hara gehienez ere 30 eguneko eperen barruan eginez haren izapideak.

Cuatro.- En caso de admisión de la prueba, el árbitro dispondrá lo necesario para la práctica de la misma en el acto de la Vista, sin que su trámite deba superar el plazo máximo de 30 días desde la remisión de la citación.

Bost.- Salbuespenez eta motiboak azalduaz, beharrezko kontsideratzen dituen beste froga batzuen praktika egitea erabaki dezake arbitroak, eta bai seinalatutako epea luzatzea ere. Kasu horretan edo euren garaian praktikatu ez ziren frogak onartzen badira, gauzatzeko gehienez ere 10 eguneko epea izango da, ikustaldia amaitu eta hurrengo egunetik hara, salbu eta -arbitroak arrazoitutako erabakia dela-eta- epe hori luzatzea beharrekotzat jotzen bada.

Cinco.- Excepcionalmente el árbitro podrá acordar de forma motivada la práctica de otras pruebas que considere necesarias, así como la ampliación del plazo señalado. En tal caso, o si se admitieran pruebas que no fueran practicables en el momento, el plazo para evacuarlas no podrá exceder de 10 días a contar desde el día siguiente a la finalización de la Vista salvo que, por decisión motivada del árbitro, se considere preciso prorrogar este plazo.

Halaber, aipatu frogen praktika egin behar bada; egindako ikustaldiko egintzan, arbitroak seinalatuko du hurrengo ikustaldia egiteko data; eta ikustaldi horretan, lehenengoaz geroztik praktikatutako frogak aztertu eta praktikatuko dira.

Así mismo, en el caso de que hubiese que practicar dichas pruebas, el árbitro señalará en el acto de la Vista celebrada la fecha para la celebración de una nueva Vista en la que se practiquen y/o analicen las pruebas practicadas con posterioridad a la primera.

Sei.- Frogak praktikatu ostean, arbitroak hitza emango die parteei; zertarako-eta, ahoz eta laburki, euren ondorioak azaltzeko. Guzti horren emaitza akta baten jasoko da, zeina parte hartu duten pertsonek sinatu beharko baitute, eta bertaratu diren parteei kopia bat emango zaie, eta, beharrezkoa bada, bertaratu ez direnei beste kopia bat bidaliko zaie hiru eguneko epearen barruan. Ikustaldia eta horren akta formatu elektronikoan jarri ahal izango da, arbitroak hala erabakitzen badu.

Seis.- Una vez practicadas las pruebas, el árbitro concederá la palabra a cada una de las partes para que, de manera verbal y concisa, expongan sus conclusiones. De su resultado se extenderá Acta, que firmarán todas las personas concurrentes, dándose una copia a las partes asistentes y remitiendo -en su caso- otra copia a las no asistentes en el plazo de 3 días. La Vista, y su reflejo en el Acta, se podrá recoger en formato electrónico si así lo decidiera el árbitro.

Zazpi.- Parte demandatua ez bada azaltzen ikustaldirako, horrek ez du eragotziko arbitraje-prozedurak aurrera egitea, ez eta gatazka-gaia arbitroaren ardurapean jartzea; eta azaldu ez dena demandatzailea bada, demandan atzera egin duela kontsideratuko da.

Siete.- La falta de comparecencia de la parte demandada a la Vista no impedirá la continuación del procedimiento arbitral y el sometimiento de la cuestión conflictiva al conocimiento del árbitro; mientras que si fuera el demandante quien no asistiese a la misma, se le tendrá en el acto por desistido de la demanda.

63. artikulua.- Laudoa.

Artículo 63.- Laudo.

Bat.- Ondorioak entzun ostean, arbitroak laudoa eman dezake ikustaldian bertan edo gehienez ere 10 eguneko epearen barruan eman, ikustaldia amaitzen den egunetik hara.

Uno.- El árbitro, una vez oídas las conclusiones, podrá dictar laudo en la propia Vista o emitirlo en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de la Vista.

Bi.- Parteek kontrako akordiorik egin dutenean izan ezik, arbitroak -motiboak azalduaz- luzatu egin dezake laudoa emateko epea; auzitan den kasuko zirkunstantziak izanik, gehienez ere 7 egunez luza dezake.

Dos.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el plazo para dictar laudo podrá ser prorrogado por el árbitro de forma motivada, atendiendo a las circunstancias concretas del caso objeto de litigio, por un término no superior a 7 días.

64.. artikulua.- Ordezko arauak.

Artículo 64.- Normas supletorias.

Kapitulu honetan berariaz landuta ez dauden prozedura honetako arazoetarako, aplikagarriak izango dira -ordezkoak izanik- Prozedura Arrunterako eta arbitraje-laudorako ezarritako arauak, araudi honetan jasoak.

Para todas las cuestiones relativas a este procedimiento que no estén expresamente reguladas en el presente Capítulo, resultarán de aplicación, con carácter supletorio, las normas establecidas para el Procedimiento Ordinario y el laudo arbitral recogidas en el presente Reglamento.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

ARBITRAJEKO GASTUAK

LOS GASTOS DEL ARBITRAJE

65. artikulua.- Arbitraje-zerbitzuaren doakotasuna.

Artículo 65.- Gratuidad del servicio arbitral.

Bat.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajearen administrazioa doakoa izango da Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak urtero erabakiko duen zenbatekoraino. Kopuru hori, eta bere aldaketak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, guztiak jakitun egoteko. Doakoa ez den guztia aldeek ordaindu beharko dute, laudoan ezarritakoaren arabera.

Uno.- La administración del arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi será gratuita hasta el importe que acuerde el Pleno del Consejo Superior. Dicho importe, así como sus modificaciones, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento. Todo lo que no resultare gratuito deberá ser abonado por las partes de conformidad con lo establecido en el laudo.

Bi.- Laudoan zehaztuko dira, halaber, arbitroen gastu behar bezala justifikatuak, arbitraje-jardunari berari ez dagozkion neurrian eta, hala balegokio, jakinarazpenen ondorengoak, frogak egiteak sortzen dituenak eta gertatzen diren bestelakoak. Halaber, laudoak aldeen ordezkarien lansariak ere zehaztu ditzakete, baldin badagozkie, behintzat.

Dos.- El laudo se pronunciará también sobre los gastos debidamente justificados de los árbitros que no correspondan a la propia actuación arbitral y, en su caso, los derivados de notificaciones, los que origine la práctica de las pruebas y cualquier otro que pudiera existir. Así mismo, el laudo se podrá pronunciar sobre los honorarios de los representantes de las partes si los hubiere.

Hiru.- Dena den, aldeek inolako ordainketarik egin behar baldin badute, KAEZi egingo diote zuzenean.

Tres.- En todo caso, si las partes tuvieran que realizar cualquier tipo de pago, lo harán directamente al SVAC.

66. artikulua.- Gastuen banaketa.

Artículo 66.- Reparto de los gastos.

Bat.-Parte bakoitzak ordaindu beharko ditu bere eskariz egindako gastuak, eta gastu komunak hainbanatuta, salbu arbitroek fede txarra edo ausarkeria ikusten dutenean parteren batean. Kasu honetan, gastuen banaketa arbitroen irizpidearen arabera finkatuko da laudoan.

Uno.- Cada parte deberá satisfacer los gastos efectuados a su instancia y los que sean comunes por partes iguales, a no ser que los árbitros apreciasen mala fe o temeridad en alguna de ellas. En este último caso, el reparto de los gastos se determinará, a criterio de los árbitros, en el laudo.

Halaber, doakotasun-printzipioaren salbuespen gisa, fedea txarraren edo ausarkeriaren kasuei dagokienez, Arbitroak bere esku-hartzearen kostu zehaztu ahal izango du, zeina, indarrean diren ordainsarien tarifen arabera, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak balioetsiko baitu; kostu hori parte kondenatuak pagatu beharko du.

Así mismo, y, como excepción al principio de gratuidad, para estos supuestos de mala fe o temeridad, el árbitro podrá determinar que el coste de su propia intervención, que será valorada por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en función de las tarifas de honorarios vigentes, sea satisfecha por la parte condenada.

Parteek egindako gastuen banaketari eta arbitroaren esku-hartzearen kostua doakoa izateari dagokionez, fede txarra eta ausarkeria honako hauen ondoriozkoa izanen daiteke: adierazitako egitateak eta erreklamatutakoaren funtsak, eta erreklamatutako zenbatekoak eta kontzeptuak haiekiko proportziorik gabekoak izatea.

Tanto para el reparto de los gastos efectuados por las partes como para la gratuidad del coste de la intervención del árbitro, la mala fe o temeridad se puede derivar no sólo de los hechos expuestos y de los fundamentos de lo reclamado, sino también de que los conceptos y/o importes objeto de la reclamación sean desproporcionados a aquellos.

Bi.- Prozeduran etsi eta amore emanez gero, itun horren ondorioz KAEZek ematen duen ebazpenean gastuen banaketa aurreko Bat zenbakian ezarritako arauen arabera egingo da, salbu parteen arteko adostasuna baldin badago.

Dos.- En caso de desistimiento del procedimiento, la resolución que dicte el SVAC como consecuencia de dicho acuerdo determinará el reparto de los gastos conforme a las reglas señaladas en el número Uno que antecede, salvo que exista acuerdo mutuo entre las partes.

Hiru.- Etenaldia gertatzen bada, banaketa behin-behinekoa izango da, prozedura laudo bidez bukatzen ez den bitartean, eta laudoak ezarriko duen behin betiko banaketa behin-behinekoaren berdina edota bestelakoa izan daiteke, parteen arteko adostasuna dagoenean izan ezik.

Tres.- En el supuesto de suspensión, el reparto tendrá carácter provisional mientras no tenga lugar la terminación del procedimiento por laudo, que podrá establecer un reparto definitivo igual o diferente al provisional, salvo que exista acuerdo mutuo entre las partes.

67. artikulua.- Arbitroen ordainsariak.

Artículo 67.- Los honorarios de los árbitros.

Arbitroen ordainsariak Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak Osoko Bilkuran horrela erabakitzen dituenak izango dira.

Los honorarios de los árbitros serán los que así determine el Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

VI. TITULUA

TÍTULO VI

ADISKIDETZEA

LA CONCILIACIÓN

68. artikulua.- Adiskidetzea KAEZen aurrean.

Artículo 68.- La conciliación ante el SVAC.

Bat.- Araudi honetako 3. artikuluan zehaztutako edozein eztabaida-gai, parteek aldez aurretik hala erabakita, adiskidetzepean jarri daiteke KAEZeko letratu adiskidetzailearen aurrean.

Uno.- Cualquier controversia de las contempladas en el artículo 3 del presente Reglamento podrá someterse, previo acuerdo de las partes, a la conciliación ante el Letrado-Conciliador del SVAC.

Bi.- Edonola ere, arrunt edo bitartekaritzako legez izapidetzen den arbitraje-prozedura baliatzeko, obligaziozkoa izango da KAEZen aurreko adiskidetzea; beraz, hori ez dagokie arbitraje-prozedura laburtuei.

Dos.- En cualquier caso, la conciliación ante el SVAC será obligatoria para poder acudir a un procedimiento arbitral que se tramite como ordinario, o de mediación; no siéndolo -por tanto- para los procedimientos arbitrales abreviados.

Hiru.- Horretarako, parte interesatuei adiskidetzeko ager daitezen dei egingo zaie, eta agerraldiaren bukaeran ados jarri badira, ituna agiri batean formalizatuko da, gehienez ere bost eguneko epean bi parteek hitzarmeneko terminoak izenpetu behar dutelarik; KAEZeko letratu adiskidetzaileak ere izenpetuko du, baina lekuko gisa soil-soilik.

Tres.- Para ello, las partes interesadas serán citadas a una comparecencia de conciliación, al final de la cual, si hubiera avenencia, se formalizará el acuerdo en un documento que ambas partes suscribirán firmando, en el plazo máximo de cinco días, los términos del convenio y que será rubricado a los solos efectos testimoniales por el Letrado-Conciliador del SVAC.

Lau.- Adiskidetze-agerraldian ados jartzen ez badira, KAEZeko letratu adiskidetzaileak akta egingo du, berak izenpetua, adostasunik ezaren berri emanez.

Cuatro.- En el caso de no avenencia en la comparecencia de conciliación, el Letrado-Conciliador del SVAC levantará un acta que, firmada por él, recoja este extremo.

Bost.- Bi aldeek, adostasunez, eten egin dezakete adiskidetzea hamar egun baino gutxiagorako, KAEZeko adiskidetzaileak proposamen formala aurkez diezaien, parte bakoitzak askatasunez onartu edo baztertuko duena.

Cinco.- Ambas partes, de común acuerdo, podrán suspender la conciliación por un plazo no superior a diez días a la espera de que el conciliador del SVAC les presente una propuesta formal, que cada uno aceptará o rechazará libremente.

Sei.- Edozein kasutan, KAEZen aurrean adiskidetzen saiatzeak ez du eragozten, adostasunik gabe bukatzen bada saioa, araudi honetan araututako beste prozeduraren batera jo ahal izatea parteek.

Seis.- En cualquier caso, la celebración de una conciliación ante el SVAC no impide, caso de no finalizar con avenencia, que las partes puedan acudir a otro de los procedimientos regulados en este Reglamento.

VII. TITULUA

TÍTULO VII

BITARTEKOTZA

LA MEDIACIÓN

69. artikulua.- Bitartekotza KAEZen aurrean.

Artículo 69.- La mediación ante el SVAC.

Araudi honen 3. artikuluaren eremuan sortutako edozein eztabaida, KAEZen bitartekotzapean jar daiteke, aldez aurretik aldeak ados jarrita.

Toda controversia que se suscite en el ámbito del artículo 3 del presente Reglamento podrá someterse, previo acuerdo de las partes, a la mediación del SVAC.

70. artikulua.- Bitartekaria.

Artículo 70.- El mediador.

Bat.- Bitartekaria parteen arteko adostasuna lortzen saiatuko da. Ez du erabakitzeko ahalmenik izango, eta inolako konponbiderik ere ezingo die ezarri parteei.

Uno.- El mediador procurará el acuerdo entre las partes. No tendrá poder de decisión, ni podrá imponer solución alguna a las partes.

Bi.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak bitartekarien zerrenda egingo du, zeina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den; bestade, Kontseiluak haien ordutegiak finkatuko ditu.

Dos.- El Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi confeccionará la lista de mediadores, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y establecerá los honorarios de los mismos.

Hiru.- Bitartekotzapean jarritako eztabaidaz, bitartekariak ez du lekukotasunik emango epaiketetan, arbitrajeetan edo abian jartzen diren beste prozedura batzuetan.

Tres.- El mediador no dará testimonio sobre la controversia sometida a mediación en juicios, arbitrajes u otros procedimientos que se susciten.

Lau.- Bitartekariaren abstentzioa, errefusapena eta ordezkatzea araudi honen 34. eta 31. artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da.

Cuatro.- La abstención, recusación y sustitución del mediador se regirá por lo establecido en los artículos 34 y 35 del presente Reglamento.

71. artikulua.- Bitartekotza-prozedura.

Artículo 71.- El procedimiento de mediación.

Bat.- Bitartekotza-eskaria idatziz aurkeztuko du parteetakoren batek KAEZen egoitzan. Dena den, araudi honen 37. artikuluan adierazi bezala idatziko da.

Uno.- La solicitud de mediación se presentará por escrito por alguna de las partes en la sede del SVAC. En todo caso, se redactará en los términos expresados en el artículo 37 del presente Reglamento.

Bi.- KAEZeko lehendakariak, ebazpen bidez, bitartekotza-eskaria bideratzea onartuko du eta bitartekaria izendatuko du. Bitartekotzapean jarrita ez badago, eskariaren berri beste partearI emango dio, hark 10 eguneko epean, eta, hala badagokio, idatziz onarpena jakinarazi eta bere alegazioak aurkez ditzan. Ez badu erantzuten, KAEZek artxibatu egingo ditu jarduketak.

Dos.- El Presidente del SVAC, mediante resolución, admitirá a trámite la solicitud de mediación y designará mediador. En ausencia de sometimiento a mediación, dará traslado de la solicitud a la parte contraria para que en el plazo de diez días comunique, en su caso, por escrito su aceptación y presente sus alegaciones. Si no se contestara, el SVAC archivará las actuaciones.

Hiru.- Beste parteak bitartekotza onartzen badu, idazkariak bitartekariari jakinaraziko dio izendapena, onar dezan. Bitartekariak hamar eguneko epean jakinaraziko dio KAEZi berariazko onarpena eta parteei beren izendapena.

Tres.- Aceptada la mediación por la parte contraria, el Secretario comunicará al mediador su designación para su aceptación. El mediador comunicará al SVAC su aceptación expresa y a las partes su designación, en el plazo de diez días.

Lau.- Bitartekariaren lana izendatu orduko hasiko da eta gehienez ere bi hilabeteko iraupena izango du, epea luza daitekeelarik parteek berariaz eskatzen badute.

Cuatro.- La actividad del mediador comenzará inmediatamente después de su designación y tendrá una duración máxima de dos meses, prorrogables a petición expresa de las partes.

Bost.- Bitartekariak erabateko inpartzialtasun eta neutraltasunez jokatuko du, parteen berdintasun- eta kontraesan-printzipioak defendituz. Halaber, parte guztien entzute-eskubidea bermatuko du, kausaren isilpekotasuna eta parteek emandako dokumentazioaren eta informazioaren pribatutasuna.

Cinco.- El mediador actuará con absoluta imparcialidad y neutralidad, salvaguardando los principios de igualdad y contradicción de las partes. Así mismo, garantizará el derecho de audiencia de todas las partes, la confidencialidad de la causa y privacidad de la documentación e información aportada por ellas.

Sei.- Parteek fede onez jokatuko dute eta horien ordezkari edo laguntzaile izan daitezke prozeduran behar bezala ahalmenak hartuta daudenak, betiere bitartekariak aldez aurretik zirkunstantzia horren berri izaten badu.

Seis.- Las partes actuarán de buena fe y podrán estar representadas o asistidas en el procedimiento por personas debidamente facultadas, siempre y cuando el mediador tenga constancia previa de tal circunstancia.

72. artikulua.- Bitartekotzaren bukaera.

Artículo 72.- Fin de la mediación.

Bat.- Bitartekotzaren prozedura honela bukatuko da:

Uno.- El procedimiento de mediación finalizará por:

a) Parteen adostasunez.

a) El acuerdo de partes.

b) Parteetariko batek berariaz amore ematen badu.

b) El desestimiento expreso de cualquiera de las partes.

c) Bitartekariaren erabaki motibatuaz.

c) La decisión motivada del mediador.

d) Bitartekotzarako ezarritako epea amaitu izanagatik, eta ez badu luzapenik izan.

d) La finalización del plazo establecido para la mediación sin que haya sido prorrogado.

Bi.- Bitartekariak idatziz jakinaraziko dio KAEZi bitartekotza bukatu dela, adostasuna, lortu baldin bada, erabatekoa ala partziala izan den, eta non eta noiz izan den ikustaldia; jakinarazpen horren kopia parteei ere bidali behar zaie.

Dos.- El mediador notificará por escrito al SVAC la finalización de la mediación, indicando si el acuerdo, en el caso de que lo hubiera, fue total o parcial, la fecha y el lugar donde tuvo lugar la Vista, debiéndose enviar copia a las partes de dicha notificación.

Hiru.- Bitartekotza bukatu ondoren, bitartekotza egiteko parteek aurkeztu zituzten agiri idatzi guztiak itzuli egingo dizkiete bitartekariak eta KAEZek, parteek horrela eskatu eta bidaltze-gastuak ordaintzen badituzte.

Tres.- Finalizada la mediación, el mediador y el SVAC restituirán, a petición de las partes y a su costa, todo documento escrito que hayan presentado para el desarrollo de la mediación.

Lau.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren bitartekotzaren administrazioa doakoa izango da Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak urtero finkatzen duen kopururaino, eta araudi honen 65. artikuluan arbitrajearen administraziorako araututa dagoen bezalaxe.

Cuatro.- La administración de la mediación del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi será gratuita hasta el importe que se señale anualmente en el Pleno del Consejo Superior y en los mismos términos regulados en el artículo 65 del presente Reglamento para la administración del arbitraje.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Araudi hau Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak aldatu ahal izango du.

El Presente Reglamento podrá ser modificado por el Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Araudi hau indarrean sartu aurretik hasitako prozedurak aurreko araudiaren arabera erregulatuko dira, salbu eta 60/2003 Legeko eta hori aldatzeko 11/2011 Legeko arau inperatiboen bidez aldatzen diren puntuetan.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se seguirán regulando por el anterior, salvo lo que resulte modificado por normas imperativas de la Ley 60/2003, y su reforma mediante la Ley 11/2011.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Euskadiko Kooperatiben goren Kontseiluko euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozeduren Araudia -2004ko uztailaren 15eko osoko bilkuran onartua eta 2004ko irailaren 21eko EHAAren 181. zenbakian argitaratutakoa- indargabeturik geratzen da. Halaber, indargabeturik geratzen dira aipatu araudiaren bi eranskinak, osoko bilkurak 2010eko irailaren 16an onartuak, 2011ko otsailaren 18ko EHAAren 34. zenbakian argitaratuak.

Queda derogado el Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi aprobado por su Pleno el 15 de julio de 2004 y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 181, de fecha 21 de septiembre de 2004. Así mismo quedan derogados los dos anexos a este Reglamento aprobados también por el Pleno el 16 de diciembre de 2010, y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 34, de fecha 18 de febrero de 2011.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Argitalpena.

Primera.- Publicación.

Araudi hau, behin Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Osoko Bilkurak onartuta, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El presente Reglamento, una vez aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.- Indarrean jartzea.

Segunda.- Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean araudi hau.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko urtarrilaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2012.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakaria,

El Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi,

JOSÉ FELIPE YARRITU DÍAZ.

JOSÉ FELIPE YARRITU DÍAZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental