Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2011ko azaroaren 23a, asteazkena

N.º 222, miércoles 23 de noviembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Kultura Saila
Cultura
5689
5689

231/2011 DEKRETUA, azaroaren 8koa, ikus-entzunezko komunikazioari buruzkoa.

DECRETO 231/2011, de 8 de noviembre, sobre la Comunicación Audiovisual.

Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege Orokorrak arau-testu bakar batean jaso zuen ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko oinarrizko araubidea.

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual recogió, en un único texto normativo, el régimen jurídico básico para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Legeak ekarritako berrikuntzen artean, izaera komertziala eta komunitarioa duten ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuen liberalizazioa nabarmentzen da eta, horrenbestez, interes orokorreko zerbitzutzat jotzen dira. Edozelan ere, interes orokorreko zerbitzu horiek operadore publikoek ematen duten ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoarekin batera daude.

Entre las novedades introducidas por la Ley, destaca la liberalización de los servicios de comunicación audiovisual de carácter comercial y comunitario, que se conceptúan como servicios de interés general. No obstante, dichos servicios de interés general coexisten con el servicio público de comunicación audiovisual, prestado por los operadores públicos.

Aipatutako legearen arabera, izaera komertziala eta komunitarioa duten ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak emateko, aldez aurreko jakinarazpena beharrezkoa izango da. Zerbitzu horiek lurreko uhin hertziarren bitartez ematen direnean, aldez aurretik lehiaketa bidezko lizentzia beharko dute. Lehiaketa hori araudi sektorialaren arabera egin beharko da eta, osagarri moduan, ondareari buruzko araudiaren arabera, jada ez baita aplikagarri kontratazioarena.

De conformidad con la citada Ley, la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de carácter comercial y comunitario requiere comunicación previa. Cuando tales servicios se presten mediante ondas hertzianas terrestres, necesitarán licencia previa otorgada mediante concurso público. Dicho concurso ha de verificarse de conformidad con la normativa sectorial y, supletoriamente, de acuerdo con la normativa de patrimonio. De acuerdo con la citada Ley, ya no resulta de aplicación la normativa de contratación.

Konfigurazio berri horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren ordenamendu juridikoan jasotako funtsezko alderdiak baztertzea dakar. Ondorioz, beharrezkoa da irrati eta telebistari buruzko araubidea arau-testu bakar batean eguneratzea, bai eta Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuaren sektoreak dituen behar bereziei egokitzea ere, Autonomia Estatutuaren 19. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari gizarte hedabideen alorrean ematen dizkion eskumenak aintzat hartuta.

Esta nueva configuración determina el desplazamiento de aspectos sustanciales contemplados en las normas autonómicas. Consecuentemente, en ejercicio de las competencias que, de conformidad con el artículo 19 del Estatuto de Autonomía, le corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios de comunicación social, es preciso actualizar, en un único instrumento normativo, el régimen jurídico relativo a la radio y televisión, y adaptarlo a las necesidades específicas que presenta el sector de la comunicación audiovisual de Euskadi.

Horiek horrela, Dekretuak bere xedea eta aplikazio-eremua zehazten ditu; araubide espezifiko bat jasotzen du zerbitzuaren kategoria bakoitzeko -komertziala, komunitarioa eta publikoa-; ikus-entzunezko komunikazioaren zerbitzu-emaileen Erregistroa sortu, eta antolamendu- eta funtzionamendu-arauak ezartzen ditu; eta, azkenik, zehatzeko ahala egikaritzeko beharrezko arauak jasotzen ditu.

Así las cosas, el Decreto delimita su objeto y ámbito de aplicación; contiene una regulación específica para cada una de las categorías de los servicios de comunicación (comerciales, comunitarios y públicos); crea el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual y establece sus normas de organización y funcionamiento; y, finalmente, contempla las normas precisas para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Ondorioz, behin nahitaezko txostenak emanez gero eta Kulturako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko azaroaren 8koa bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, emitidos los informes preceptivos correspondientes, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2011,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Dekretu honen helburua da ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko araubide juridikoa ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegokoari dagozkion eskumenen esparruan.

1.- El objeto de este Decreto es establecer el régimen jurídico para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Dekretu hau aplikatzeko, martxoaren 31ko Ikus-entzunezko komunikazioaren 7/2010 Lege Orokorraren 2. artikuluan jasotako definizioak hartuko dira kontuan.

2.- A efectos de la aplicación del presente Decreto, se atenderá a las definiciones contempladas en el artículo 2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2. artikulua.- Aplikazio-eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1.- Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen dira Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurraldeaz gaindiko estaldura ez duten ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu komertzialak, komunitarioak eta publikoak, seinaleak modu naturalean lurralde hori gainditzearen kalterik gabe.

1.- Los servicios de comunicación audiovisual comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto son aquellos de naturaleza comercial, comunitaria o pública cuyo ámbito territorial de cobertura no sea superior al de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de la superación de dicho ámbito territorial derivada de los desbordamientos naturales de la señal.

2.- Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira:

2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Decreto:

a) Ikus-entzunezko komunikazioaren seinalea garraiatzeko eta hedatzeko erabilitako komunikazio elektronikoen sareak eta zerbitzuak, horiei lotutako baliabideak eta ikus-entzunezko komunikazioa jasotzeko beharrezkoak diren ekipo teknikoak.

a) Las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual.

b) Ikus-entzunezko programazioaren erantzukizun editoriala beste batzuena izanik ere, programa horien seinalea soilik hedatzen edo garraiatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

b) Las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros.

c) Izaera ekonomikorik ez duten ikus-entzunezko komunikazioak, salbu eta dekretu honetan aipatutako irabazi asmorik gabeko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu komunitarioak, bai eta masa-hedabideak ez direnak ere, hau da, hartzaile kopuru handi bati zuzenduta ez dauden eta hartzaile horiengan eragin argia ez dutenak, eta, oro har, audientzia berari begira lehiatzen ez den beste edozein jarduera.

c) Las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro referidos en este Decreto, así como los servicios que no constituyan medios de comunicación en masa, es decir, que no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro impacto sobre él, y en general cualesquiera actividades que no compitan por la misma audiencia.

d) Titulartasun pribatuko webguneak eta erabiltzaile pribatuek sortutako ikus-entzunezko edukia dutenak.

d) Los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por personas privadas.

e) Euskal Irrati Telebista erakunde publikoa, berariazko araudiaren mende dagoena.

e) El Ente Público «Radio Televisión Vasca», que se rige por su normativa específica.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIO-ZERBITZU KOMERTZIALAK

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMERCIALES

3. artikulua.- Aldez aurreko jakinarazpenak eta lizentziak.

Artículo 3.- Comunicaciones previas y licencias.

1.- Zerbitzua emateko, jarduera hasi aurretik ikus-entzunezko komunikazioaren arloko organo eskudunari jakinarazi beharko zaio modu frogagarrian.

1.- La prestación del servicio requiere comunicación fehaciente ante el órgano competente en materia de comunicación audiovisual y previa al inicio de la actividad.

2.- Zerbitzu horiek lurreko uhin hertziarren bitartez ematen direnean, aldez aurretik lehiaketa bidezko lizentzia beharko dute.

2.- Cuando dichos servicios se presten mediante ondas hertzianas terrestres necesitarán licencia previa otorgada mediante concurso.

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

ALDEZ AURREKO JAKINARAZPENAK

COMUNICACIONES PREVIAS

4. artikulua.- Prozedura.

Artículo 4.- Procedimiento.

1.- Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko aldez aurreko jakinarazpen frogagarria bakarrik behar denean, jakinarazpen hori ikus-entzunezko komunikazioaren arloko organo eskudunari igorri beharko zaio.

1.- Cuando para la prestación del servicio de comunicación audiovisual se requiera únicamente comunicación fehaciente previa al inicio de la actividad, dicha comunicación deberá dirigirse al órgano competente en materia de comunicación audiovisual.

2.- Jakinarazpena idatziz egingo da eta, horrekin batera, dekretu honen V. kapituluan aipatutako Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistroan agertu behar duten datuei buruzko dokumentazio egiaztatzailea aurkeztuko da, dokumentazio hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren esku badago izan ezik.

2.- La comunicación se realizará por escrito, y se le adjuntará la documentación acreditativa de los datos que deban constar en el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi referido en el Capítulo V del presente Decreto, salvo que ya se encuentre en poder de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.- Era berean, indarreko legediak ikus-entzunezko ordena publikoaren arrazoiengatik ezartzen dituen mugetako bat ere ezarri ez dela dioen erantzukizunpeko adierazpen bat egin beharko da.

3.- Asimismo, se deberá realizar una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las limitaciones que, por razones de orden público audiovisual, establece la legislación aplicable.

5. artikulua.- Aldez aurreko jakinarazpenen kontrola.

Artículo 5.- Control de las comunicaciones previas.

1.- Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua hilabeteko epea igarota eman ahal izango da, aldez aurreko jakinarazpena aurkezten denetik zenbatzen hasita, baldin eta ikus-entzunezko komunikazioaren arloko organo eskudunak modu arrazoituan ados ez dagoela jakinarazten ez badu.

1.- La prestación del servicio de comunicación audiovisual podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la comunicación previa, siempre y cuando el órgano competente en materia de comunicación audiovisual no notifique de manera motivada su disconformidad.

2.- Aurreko idatz zatian ezarritako epean, organo eskudunak zuzentzeko moduko akatsak edo hutsak ikusten baditu, aldez aurreko jakinarazpena egin duenari eskakizuna egingo dio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, jakinarazi egingo dio, horrela egiten ez badu, aldez aurreko jakinarazpen horrek ez duela ondoriorik izango.

2.- Si, en el plazo establecido en el apartado anterior, el órgano competente observara defectos u omisiones subsanables requerirá a quien haya realizado la comunicación previa para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, dicha comunicación previa no producirá ningún efecto.

3.- Aurreko idatzi-zatian aipatutako eskakizunaren jakinarazpenak 1. idatzi-zatian adierazitako hilabeteko epea etengo du, interesdunari eskakizuna jakinarazten zaionetik agindutakoa bete arte, edo, bestela, emandako epea amaitu arte.

3.- La notificación del requerimiento citado en el apartado anterior suspende el cómputo del plazo de un mes señalado en el apartado 1, por el tiempo que medie entre dicha notificación y su efectivo cumplimiento por la persona destinataria, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

2. ATALA

SECCIÓN 2.ª

LIZENTZIAK

LICENCIAS

6. artikulua.- Lehiaketa publikoa.

Artículo 6.- Concurso público.

Lurreko uhin hertziarren bidezko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko lizentziak lehiaketa publiko bidez esleituko dira, eta, horretarako, estatuko oinarrizko araudia aintzat hartuko da, bai eta dekretu hau eta, osagarri modura, Euskal Autonomia Erkidegoaren ondareari buruzko legedia ere.

Las licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres se otorgarán mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en la normativa básica estatal, en el presente Decreto y, supletoriamente, en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7. artikulua.- Lehiaketaren oinarriak.

Artículo 7.- Bases del concurso.

1.- Jaurlaritzaren Kontseiluari dagokio lehiaketaren oinarriak onestea.

1.- Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar las bases del concurso.

2.- Lehiaketaren oinarriek, gutxienez, honako elementu hauek izango dituzte:

2.- Las bases del concurso habrán de contener, como mínimo, los siguientes elementos:

a) Eman behar diren lizentziak, zerbitzu-eremua eta ezaugarri teknikoak;

a) Licencias que hayan de otorgarse, zona de servicio y características técnicas;

b) Zerbitzua emateko baldintzak, oinarrizkotzat jotzen direnak zehaztuz;

b) Condiciones de prestación del servicio, con expresión de las que tengan la consideración de esenciales;

c) Hala dagokionean, euskara hutsean emititzeko erreserbatutako lizentzien kopurua;

c) En su caso, número de licencias reservadas para la emisión íntegra en euskera;

d) Baldintzak eta gaitasun juridikoa egiaztatzeko agiriak;

d) Documentación acreditativa de los requisitos y de la capacidad jurídica;

e) Balorazio-irizpideak eta horien haztapena; bai eta, hala badagokio, ezartzen diren gutxieneko mugak ere;

e) Criterios de valoración y su ponderación, así como los umbrales mínimos que, en su caso, se establezcan;

f) Hala dagokionean, jarri beharreko bermeak; eta

f) Garantías que, en su caso, deban depositarse; y

g) Balorazio-mahaiaren osaera.

g) Composición de la Mesa de Valoración.

8. artikulua.- Deialdia.

Artículo 8.- Convocatoria.

1.- Oinarriak onetsi eta hilabeteko epearen barruan lizentziak emateko lehiaketaren deialdia egingo da, Kulturako sailburuaren agindu bidez. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

1.- El concurso para el otorgamiento de las licencias se convocará en el plazo de un mes tras la aprobación de las bases, mediante Orden de la Consejera de Cultura, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.- Lehiaketaren deialdia Plan Tekniko Nazionaletan Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutako frekuentzia edo multiplex digital erabilgarri guztiei dagozkien lizentziak emateko egingo da, baldin eta irrati edo telebista difusiorako zerbitzu publikora atxiki ez badira.

2.- El concurso se convocará para el otorgamiento de las licencias correspondientes a todas las frecuencias o múltiples digitales asignados en los Planes Técnicos Nacionales a la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentren disponibles, en tanto no hayan sido afectados al servicio público de difusión de radio o televisión.

3.- Deialdi horrek aditzera emango du lehiaketaren oinarriak zein bitarteko elektronikotan eta administrazio-bulegotan egongo diren eskuragarri.

3.- Dicha convocatoria indicará los medios electrónicos y las dependencias administrativas en donde estarán disponibles las bases del concurso.

9. artikulua.- Euskaraz emititzeko erreserba.

Artículo 9.- Reserva de emisiones en euskera.

1.- Telebista-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan, gutxienez lizentzia bat erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko zerbitzu-eremu bakoitzean, betiere esleitu beharreko lizentzien kopurua hiru baino handiagoa bada.

1.- En los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación televisiva se reservará, al menos, una licencia para la emisión íntegra en euskera en cada zona de servicio, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea superior a tres.

2.- Irrati-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan, gutxienez lizentzien heren bat erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko estaldura-eremu bakoitzean, zerbitzu-eremuko populazioa 100.000 biztanletik gorakoa denean, baldin eta esleitu beharreko lizentzien kopurua bi baino handiagoa bada.

2.- En los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación radiofónica se reservará para la emisión íntegra en euskera, al menos, un tercio de las licencias cuando la población correspondiente a la zona de servicio sea superior a 100.000 habitantes, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea superior a dos.

3.- Irrati-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan gutxienez lizentzia bat erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko estaldura-eremu bakoitzean, zerbitzu-eremuko populazioa 100.000 biztanletik beherakoa denean, baldin eta esleitu beharreko lizentzien kopurua bi edo handiagoa bada.

3.- En los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación radiofónica se reservará para la emisión íntegra en euskera, al menos, una licencia cuando la población correspondiente a la zona de servicio sea inferior a 100.000 habitantes, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea igual o superior a dos.

4.- Artikulu honetako 2. eta 3. idatzi-zatietan jasotako formulak aplikatzearen ondorioz lizentzien kopurua zenbaki hamartar bat ateratzen bada, zenbaki horretatik gertuen dagoen zenbaki osoa izango da euskara hutsean emititzeko irrati-komunikazio zerbitzuaren lizentzien gutxieneko kopurua.

4.- Cuando de la aplicación de las fórmulas previstas en los apartados 2 y 3 el número de licencias resultante sea decimal, el número mínimo de licencias del servicio de comunicación radiofónica reservadas para la emisión íntegra en euskera se calculará aplicando las reglas del redondeo al número entero más próximo.

5.- Aurreko idatzi-zatietan aipatutako erreserbek ez dute inolako ondoriorik izango euskara hutsezko emisioa emango duen eskaintzarik aurkezten ez bada edo, euskara hutsezko emisioak bermatuta ere, zerbitzuaren beharrizanak ez badituzte asetzen, oinarriek ezarritako mugen arabera.

5.- Las reservas mencionadas en los apartados anteriores no surtirán efecto cuando no se presente ninguna oferta que contemple la emisión íntegra en euskera. Tampoco surtirán efecto las reservas citadas cuando las ofertas que contemplen la emisión íntegra en euskera no satisfagan las necesidades del servicio, de acuerdo con los umbrales que se establezcan en las bases.

10. artikulua.- Balorazio-irizpideak.

Artículo 10.- Criterios de valoración.

1.- Lizentziak esleitzeko, honako irizpide hauek baloratuko dira, lehiaketaren oinarrietan ezarritako ponderazioaren arabera:

1.- Para la adjudicación de las licencias se valorarán los siguientes criterios, con la ponderación que se les atribuya en las bases del concurso:

a) Programazio-proposamena.

a) Propuesta de programación.

b) Proposamen ekonomikoa eta egiturazkoa.

b) Propuestas económicas y estructurales.

c) Proposamen teknologikoa.

c) Propuesta tecnológica.

d) Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen eskaintzaren aniztasunari egiten dion ekarpena.

d) Aportación a la pluralidad de la oferta de prestadores de comunicación audiovisual.

e) Enplegua sustatzea.

e) Fomento del empleo.

f) Euskarazko programazioa emititzeko konpromisoa.

f) Compromiso de emisión de programación en euskera.

2.- Martxoaren 31ko Ikus-entzunezko komunikazioaren 7/2010 Lege Orokorraren 28.3 artikuluan aurreikusitako kasuan, deialdiaren oinarrietan lehiakideen esperientzia eta kaudimena jasoko dira, bai eta lizentzia ustiatzeko dituzten baliabideak ere, esleitzeko irizpideen artean.

2.- En el supuesto previsto en el artículo 28.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, en las bases de la convocatoria se deberá incluir la experiencia de los concurrentes, su solvencia y los medios con que cuenten para la explotación de la licencia, como criterios que habrán de ser tenidos en cuenta en la adjudicación.

11. artikulua.- Eskaeren aurkezpena.

Artículo 11.- Presentación de solicitudes.

1.- Interesdunek lehiaketaren oinarrietan finkatutako epearen barruan aurkeztuko dute bere eskaintza, eta epe hori ez da egutegiko 30 egunetik beherakoa izango deialdia argitaratzen denetik.

1.- Las personas interesadas formularán su oferta dentro del plazo fijado en las bases del concurso, que no será inferior a 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria.

2.- Eskaintzak banakatuta aurkeztuko dira, aukeratzen diren lizentzien arabera. Lizentzia bat baino gehiago eskatzen direnean, aski izango da lehiaketan parte hartzeko betekizunak eta gaitasun juridikoa egiaztatzen dituen dokumentazioa behin bakarrik aurkeztea. Horretarako, espresuki adierazi behar da aukera horretaz baliatzen dela beste eskaintza guztietan, bai eta horietariko zeinetan sartu den dokumentazio hori ere.

2.- Las ofertas se harán de forma individualizada para cada una de las licencias a las que se opte. Cuando se opte a más de una de las licencias, se podrá presentar una sola vez la documentación acreditativa de los requisitos y de la capacidad jurídica para tomar parte en el concurso, mencionando expresamente que se acoge a esta facultad en todas las demás ofertas e indicando en cuál de ellas se ha incluido tal documentación.

3.- Interesdunek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango dute, ordena publikoaren arrazoiengatik eta ikus-entzunezko merkatuaren aniztasunari eusteko arrazoiengatik oinarrizko arautegiak ezarritako mugen barruan ez daudela egiaztatzen duen dokumentazioaren ordez, lehiaketaren oinarrietan ezartzen den moduan.

3.- En los términos que establezcan las bases del concurso, las personas interesadas podrán sustituir por una declaración responsable la aportación de la documentación acreditativa de no estar incursas en las limitaciones que, por razones de orden público y de mantenimiento del pluralismo en el mercado audiovisual, dispone la normativa básica.

12. artikulua.- Balorazio-mahaia.

Artículo 12.- Mesa de Valoración.

1.- Balorazio-mahaia Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutako bost kidek osatuko dute. Horietako bi Kontrol Ekonomikoko Bulegoko kontu-hartzaile bat eta Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritzako teknikari bat izango dira, dagokien sailek proposatuta. Gainontzeko kideak Kultura Sailak proposatuko ditu.

1.- La Mesa de Valoración estará integrada por cinco personas nombradas por el Consejo de Gobierno. Formarán parte de la Mesa de Valoración un interventor o interventora de la Oficina de Control Económico y un técnico o técnica de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, cuyo nombramiento se efectuará a propuesta de los Departamentos correspondientes. Las personas restantes serán nombradas a propuesta del Departamento de Cultura.

2.- Balorazio-mahaiak kanpoko aholkulariak bileretara bertaratzea eska dezake prozesuaren edozein unetan, hitz egiteko bai baina botoa emateko aukerarik gabe.

2.- La Mesa de Valoración podrá requerir en cualquier momento del proceso la asistencia de personal asesor externo, que podrá asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones.

3.- Balorazio-mahaiak egoki iritzitako txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu.

3.- La Mesa de Valoración podrá recabar los informes técnicos que considere convenientes.

13. artikulua.- Eskaera eta dokumentazio administratiboa baloratzea.

Artículo 13.- Valoración de la solicitud y de la documentación administrativa.

1.- Balorazio-mahaiak eskaera aztertuko du, bai eta betekizunak eta gaitasun juridikoa egiaztatzen duten agiriak ere, eta zuzentzeko moduko akatsak edo hutsak ikusten baditu, interesdunari eskakizuna egingo dio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, jakinarazi egingo dio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela.

1.- La Mesa de Valoración examinará la solicitud, así como la documentación acreditativa de los requisitos y de la capacidad jurídica, y si apreciara la existencia de defectos u omisiones subsanables, requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud.

2.- Eskaerak aurkezteko epea eta, hala dagokionean, zuzenketak egitekoa, igaroz gero, Balorazio-mahaiak erabaki bidez zehaztuko du zein lizitatzaile geratu diren lehiaketatik baztertuta, ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzien titular izateko beharrezko gaitasun-baldintzak egiaztatu ez izanagatik.

2.- Expirado el plazo para la presentación de solicitudes y, en su caso, para la subsanación, mediante acuerdo de la Mesa de Valoración se determinará qué licitadoras quedan excluidas del concurso por no haber acreditado las condiciones de aptitud necesarias para ser titulares de licencias de comunicación audiovisual.

14. artikulua.- Eskaintza teknikoen balorazioa eta lizentziak ematea.

Artículo 14.- Valoración de las ofertas técnicas y otorgamiento de licencias.

1.- Balorazio-mahaiari dagokio ezarritako irizpideen araberako eskaintzen balorazioa egitea, bai eta esleitu beharreko lizentzia bakoitza emateko proposamena egitea ere.

1.- La valoración de las ofertas conforme a los criterios establecidos y la formulación de la correspondiente propuesta de otorgamiento de cada una de las licencias corresponderá a la Mesa de Valoración.

2.- Jasotako eskaintza teknikoek zerbitzuaren beharrizanak asetzea bermatzen ez badute Balorazio-mahaiak eman gabe utziko ditu kausan kasuko lizentziak. Alde horretatik, eskaintza tekniko batek zerbitzuaren beharrizanak asetzea bermatzen ez duela ulertuko da baldin eta oinarrietan ezarritako gutxieneko puntuazio mugarria lortzen ez badu.

2.- Cuando ninguna de las ofertas técnicas recibidas garantice la satisfacción de las necesidades del servicio, conforme a los criterios de valoración previstos, la Mesa de Valoración dejará sin otorgar las licencias correspondientes. En este sentido, se entenderá que una oferta técnica no garantiza la satisfacción de las necesidades del servicio cuando no alcance los umbrales mínimos de puntuación establecidos en las bases.

3.- Lizentziak emateko proposamena egin ostean, Jaurlaritzaren Kontseiluari aurkeztu aurretik, Balorazio-mahaiak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko agiriak aurkezteko eskatuko du, bai eta lehiaketaren oinarrietan zehaztutako beste edozein agiri ere. Era berean, Balorazio-mahaiak eskatuko du bai ikus-entzunezko ordena publikoaren arrazoiengatik, bai ikus-entzunezko merkatuaren aniztasunari eusteko arrazoiengatik, indarrean dauden mugetako bat ere ezarri ez dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko, aurretik aipatutako epean.

3.- Una vez formulada la propuesta de otorgamiento de licencias, y antes de su elevación al Consejo de Gobierno, la Mesa de Valoración requerirá la presentación, en el plazo de quince días, de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos que se determinen en las bases del concurso. Asimismo, la Mesa de Valoración recabará la presentación, en el plazo anteriormente indicado, de la documentación acreditativa de no estar incurso en las limitaciones por razones de orden público y de mantenimiento del pluralismo en el mercado audiovisual.

4.- Epe horretan lizentziaren titular izateko betekizunak egiaztatu ez badira, lizentzia hurrengo lizitatzaileari ematea proposatuko da, betiere hori posible denean eta lizitatzaile berriak ados dagoela adierazi badu. Kasu horretan, azken lizitatzaile horri aurreko idatz -zatian aipatutakoa betetzeko hamabost eguneko epea emango zaio.

4.- Transcurrido ese plazo sin que se hayan acreditado los requisitos para ser titular de la licencia, se propondrá el otorgamiento de la licencia a la licitadora siguiente, siempre que ello fuese posible y que la nueva licitadora haya manifestado su conformidad. En este caso, se concederá a esta nueva licitadora un plazo de quince días para cumplimentar lo señalado en el apartado anterior.

5.- Jaurlaritzaren Kontseiluak, Kulturako sailburuak proposatuta eta Balorazio-mahaiak egindako proposamena ikusita, lizentziak ematea erabakiko du.

5.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Cultura y a la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Valoración, acordará el otorgamiento de las licencias.

6.- Lehiaketa ebazten duen egintza interesdunei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, lizentziei dagozkien parametro teknikoak zehaztuta.

6.- El acto por el que se resuelva el concurso será notificado a las personas interesadas y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, con detalle de los parámetros técnicos que correspondan a cada licencia.

7.- Lehiaketaren ebazpena jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori ebazpena jakinarazi gabe igarota, interesdunek ezetsitzat jo ditzakete haien eskaerak.

7.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución del concurso será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes.

8.- Behin lizentzia eman dela jakinaraziz gero, hilabeteko epean bidezko administrazio-agiria sinatuko da. Agiri horri lizitatzaileak eskaintza teknikoan hartutako konpromisoak gehituko zaizkio, eta zerbitzu-emailearentzat nahitaez bete beharrekoak izango dira.

8.- Una vez notificado el otorgamiento de la licencia, en el plazo de un mes se suscribirá el oportuno documento administrativo, al que se incorporarán los compromisos asumidos por la licitadora en su oferta técnica, que serán de obligado cumplimiento para el prestador del servicio.

15. artikulua.- Lizentzien araubide juridikoa.

Artículo 15.- Régimen jurídico de las licencias.

1.- Lizentziak emisioaren zerbitzu-eremua zehaztu beharko du, bai eta esleitutako ezaugarri teknikoak ere.

1.- La licencia deberá concretar la zona de servicio, así como las características técnicas asignadas.

2.- Lizentzia ematearekin batera doa jabari publiko irrati-elektrikoaren erabilera pribatiboa ere, Estatuak ezarritako planifikazioaren arabera. Egiten diren hobekuntza teknologikoen ondorioz ikus-entzunezko komunikaziorako jabari publikoaren aprobetxamendua areagotzen bada, horrek ez du biderik emango lizentzian ezarritako baldintzak gainditzeko.

2.- La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico, de conformidad con la planificación establecida por el Estado. Las mejoras tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento del dominio público para la comunicación audiovisual no habilitarán para rebasar las condiciones establecidas en la licencia.

3.- Irrati-difusioaren jabari publikoa erabili aurretik, beharrezkoa izango da instalazioak ikuskatzea edo aztertzea, aldez aurretik baimendutako baldintzetara egokitzen direla egiaztatzeko.

3.- Con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico, será precisa la inspección o el reconocimiento de las instalaciones con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

16. artikulua.- Ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzien gaineko negozio juridikoak.

Artículo 16.- Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.

1.- Ikus-entzunezko komunikazioaren gaineko lizentziak xedetzat duten negozio juridikoek ikus-entzunezko komunikazio arloko organo eskudunaren aldez aurreko baimena beharko dute, eta negozio horietarako legez ezarritako tasa ordaindu beharko da.

1.- La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación audiovisual requerirá autorización previa del órgano competente en materia de comunicación audiovisual, y estarán sujetos al pago de la tasa legalmente establecida.

2.- Baimen-eskaerarekin batera agiri pribatu bat aurkeztu beharko da, non aldeek negozio juridikoa burutzeko borondatea adieraziko duten, bai eta betearazteko modua, epea eta baldintzak ere; edo, bestela, agiri publiko bat aurkez daiteke, berariaz adieraziko duena ikus-entzunezko komunikazioan eskuduna den organoaren baimenaren mende dagoela. Era berean, espedientearen instrukziorako edo ebazpenerako beharrezkoa den beste edozein argibide edo agiri eskatu ahal izango da.

2.- Junto a la solicitud de autorización deberá presentarse documento privado en el que las partes manifiestan su voluntad de realizar el negocio jurídico y determinan la manera, plazo y condiciones de su ejecución o, en su caso, documento público, condicionado expresamente a la autorización del órgano competente en materia de comunicación audiovisual. Asimismo, podrá requerirse cualquier otra información o documentación necesaria para la instrucción y resolución del expediente.

3.- Baimen hori bakarrik ukatu ahal izango da eskatzaileak legeak ezarritako baldintza guztiak betetzen ez baditu edo aurreko titularraren betebehar guztietan subrogatzen ez bada.

3.- Esta autorización sólo podrá ser denegada cuando la persona solicitante no acredite el cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas para su obtención o no se subrogue en las obligaciones del anterior titular.

4.- Eskualdatze eta errentamenduetarako, gainera, oinarrizko legedian ezarritako baldintzak bete beharko dira.

4.- La transmisión y arrendamiento estarán sujetos, además, a las condiciones establecidas en la legislación básica.

17. artikulua.- Ikus-entzunezko lizentzien iraupena eta berritzea.

Artículo 17.- Duración y renovación de las licencias audiovisuales.

1.- Ikus-entzunezko lizentziak hamabost urterako emango dira.

1.- Las licencias audiovisuales serán otorgadas por un plazo de quince años.

2.- Lizentziak gerora modu automatikoan berrituko dira, hasieran ezarritako epe berdinerako eta legez ezarritako baldintzen arabera.

2.- Las sucesivas renovaciones de las licencias serán automáticas, y por el mismo plazo estipulado inicialmente para su disfrute, de conformidad con las condiciones legalmente establecidas.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

IRABAZI-ASMORIK GABEKO IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIO-ZERBITZU KOMUNITARIOAK

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIOS SIN ÁNIMO DE LUCRO

18. artikulua.- Lizentziak.

Artículo 18.- Licencia.

1.- Legez irabazi-asmorik gabeko izaera duten erakunde pribatuek irabazi asmorik gabeko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu komunitarioak eman ditzakete, komunitateen eta gizarte taldeen beharrizan sozial, kultural eta komunikatibo espezifikoei erantzuteko, bai eta herritarren partaidetza eta elkarteen egitura-sarea sustatzeko ere.

1.- Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

2.- Zerbitzu hori emateko, aldez aurretik Jaurlaritzaren Kontseiluaren lizentzia beharko da, aurreko kapituluan xedatutakoarekin bat etorriz egindako lehiaketa publiko bidez esleituko dena, Estatuko Administrazio Orokorrak erabilgarritzat jotako jabari publiko erradioelektrikoaren arabera.

2.- La prestación de dicho servicio requiere licencia previa otorgada por el Consejo de Gobierno, mediante concurso público tramitado con sujeción a lo establecido en el Capítulo anterior, de conformidad con las disponibilidades del dominio público radioeléctrico establecidas por la Administración General del Estado.

3.- Jabari publiko irrati-elektrikoa erabili aurretik, instalazioak ikuskatzea edo aztertzea beharrezkoa izango da, aldez aurretik baimendutako baldintzei egokituta daudela egiaztatzeko.

3.- Con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico será precisa la inspección o el reconocimiento de las instalaciones con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

4.- Lizentziak beti eutsiko dio irabazi-asmorik gabeko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu komunitarioaren jatorrizko izaerari, eta ezin izango da eskualdatu edo errentan eman.

4.- La licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento.

19. artikulua.- Finantza-kudeaketaren ebaluazioa.

Artículo 19.- Evaluación de la gestión financiera.

1.- Zerbitzu horiek ematen dituzten erakundeek haien diru-funtsak nondik datozen justifikatu beharko dute, bai eta, halakorik egonez gero, gastu eta diru-sarreren xehekapena ere, bidezko memoria ekonomikoa aurkeztuta.

1.- Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si los hubiere, mediante la presentación de la oportuna memoria económica.

2.- Ikus-entzunezko komunikazioaren arloko organo eskudunak zerbitzua ematen duten erakundeen finantza-kudeaketa ebaluatzeko txostena emango du.

2.- El órgano competente en materia de comunicación audiovisual emitirá un informe de evaluación de la gestión financiera de las entidades prestadoras de este servicio.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIO-ZERBITZU PUBLIKOA

SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

20. artikulua.- Zerbitzua emateko gaikuntza.

Artículo 20.- Habilitación para la prestación del servicio.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeek ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoa ematea erabaki dezakete.

1.- Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.

2.- Kultura Sailari dagokio ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoa emateko gaikuntza-titulua esleitzea.

2.- Corresponde al Departamento de Cultura el otorgamiento del título habilitante para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.

3.- Irrati-difusioaren jabari publikoa erabili aurretik, beharrezkoa izango da instalazioak ikuskatzea edo aztertzea, aldez aurretik baimendutako baldintzetara egokitzen direla egiaztatzeko.

3.- Con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico será precisa la inspección o el reconocimiento de las instalaciones con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.

21. artikulua.- Ikus-entzunezko zerbitzu publikoaren eginkizuna eta haren kontrola.

Artículo 21.- Función de servicio público audiovisual y su control.

1.- Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoaren emaileei dagokie Euskal Autonomia Erkidegoko berezitasun kultural eta linguistikoaren babesa sustatzea, tolerantzia bultzatzea eta bizikidetza baketsua indartzea, gizon-emakumeen arteko berdintasuna sustatzea eta indarkeria sexista errotik kentzen laguntzea, bai eta ezagutza, artea eta zientziak hedatzeari arreta berezia jartzea ere.

1.- Corresponde a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual promover la protección de la singularidad cultural y lingüística del País Vasco, fomentar la tolerancia e impulsar la convivencia pacífica, promocionar la igualdad de hombres y mujeres y contribuir a erradicar la violencia sexista, así como prestar especial atención a la difusión del conocimiento, de las artes y de las ciencias.

2.- Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoaren emaileek zerbitzu-eremuko euskaldunen indizearekin bat datorren euskararen presentzia bermatuko dute gutxienez, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako mapa soziolinguistikoan jasotako azken datuen arabera.

2.- Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual asegurarán en sus medios una presencia del euskera equivalente, como mínimo, al índice de vascohablantes de la zona de servicio, conforme a los datos hechos públicos en el último mapa sociolingüístico editado por el Gobierno Vasco.

3.- Toki erakundeen gobernu-organoei dagokie zerbitzu publikoaren edukiak identifikatzea, bai zerbitzu publikoaren kudeaketa eta eginkizuna kontrolatzea ere.

3.- Corresponde a los órganos de gobierno de las Entidades locales la identificación de los contenidos de servicio público, así como el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

EUSKADIKO IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIO ZERBITZU-EMAILEEN ERREGISTROA

REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE EUSKADI

22. artikulua.- Eratzea.

Artículo 22.- Creación.

Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistroa eratzen da, ikus-entzunezko komunikazioaren arloan eskuduna den organoari atxikita.

Se crea el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi, adscrito al órgano competente en materia de comunicación audiovisual.

23. artikulua.- Erregistroaren izaera.

Artículo 23.- Naturaleza del Registro.

1.- Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistroak izaera publikoa du, bakarra da autonomia lurraldearen eremuan, eta haren inskripzioak adierazpen hutsezkoak dira.

1.- El Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi tiene carácter público, es único en el ámbito territorial autonómico y sus inscripciones tienen efectos declarativos.

2.- Erregistroak euskarri informatikoa izango du eta, egoki eta zuzen funtzionatzeko, komenigarriak diren liburu osagarriak edo artxiboak sortuko dira.

2.- El Registro se configurará en soporte informático y se llevarán los libros auxiliares o archivos que fueran convenientes para su buen funcionamiento.

3.- Beharrezkoa ikusten bada, dokumentazioaren paperezko euskarriaren ordez prozedura optiko edo informatikoak erabili ahal izango dira, betiere ezinbesteko bermeak betetzen badira.

3.- Si fuera necesario, la conservación en soporte papel de la documentación podrá ser sustituida por su almacenamiento mediante procedimientos ópticos o informáticos dotados de garantías suficientes.

24. artikulua.- Eremu subjektiboa.

Artículo 24.- Ámbito subjetivo.

1.- Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistroan dekretu honen mende dauden ikus-entzunezko komunikazioaren zerbitzu-emaileak inskribatuko dira.

1.- En el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi se inscribirán los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual sujetos al presente Decreto.

2.- Era berean, martxoaren 31ko Ikus-entzunezko komunikazioaren 7/2010 Lege Orokorraren 33. artikuluko 2. idatz zatiaren arabera, ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileetan partaidetza esanguratsuen titularrak ere inskribatu beharko dira, eta kapitalean duten portzentajea adieraziko da.

2.- Igualmente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, deberán inscribirse las personas titulares de participaciones significativas en los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, con indicación del porcentaje de capital que corresponda.

25. artikulua.- Erregistroaren egitura.

Artículo 25.- Estructura del Registro.

1.- Erregistroa honela dago egituratuta:

1.- El Registro se estructura de la siguiente forma:

a) Lurreko uhinen bidezko irrati-komunikazioaren zerbitzu-emaileen inskripzio-liburua.

a) Libro de inscripción de prestadores del servicio de comunicación radiofónica por ondas terrestres.

b) Lurreko uhinen bidezko telebista-komunikazioaren zerbitzu-emaileen inskripzio-liburua.

b) Libro de inscripción de prestadores del servicio de comunicación televisiva por ondas terrestres.

c) Aldez aurreko jakinarazpena egin behar duten ikus-entzunezko komunikazioaren zerbitzu-emaileen inskripzio-liburua.

c) Libro de inscripción de prestadores del servicio de comunicación audiovisual sujetos al deber de comunicación previa.

2.- Inskripzio liburuak hiru ataletan banatzen dira: zerbitzu-emaile komertzialei buruzkoa, zerbitzu-emaile komunitarioei buruzkoa eta zerbitzu-emaile publikoei buruzkoa.

2.- Cada libro de inscripción se divide en tres secciones relativas a los prestadores comerciales, prestadores públicos y prestadores comunitarios.

26. artikulua.- Nahitaez jaso beharreko datuak.

Artículo 26.- Datos que deben obligatoriamente anotarse.

1.- Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileei dagokienez, gutxienez, honako datu hauek erregistratuko dira:

1.- En relación con los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, serán objeto de anotación registral, al menos, los siguientes datos:

a) Izen-abizenak edo, pertsona fisikoa izan ezean, izena edo izen soziala, eta nazionalitatea.

a) Nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad.

b) Identifikazio fiskalaren zenbakia.

b) Número de identificación fiscal.

c) Jakinarazpenetarako helbidea.

c) Domicilio designado a efectos de notificaciones.

d) Legezko ordezkariaren identifikazioa eta egiaztatzea, hala dagokionean.

d) Identificación y acreditación del representante legal, en su caso.

e) Zerbitzu-emailearen izen komertziala eta helbidea.

e) Denominación comercial del prestador y domicilio.

f) Dagokion erregistroan egindako inskripzioari buruzko datuak, legez beharrezkoa bada.

f) Datos relativos a la inscripción en el Registro correspondiente, en su caso.

g) Zuzendariaren izen-abizenak.

g) Nombre y apellidos del Director o Directora.

h) Kapital sozialean partaidetza kopuru esanguratsua duten titularren izen-abizenak edo, hala dagokionean, izena edo izen soziala, eta identifikazio fiskalaren zenbakia. Gainera, titular bakoitzak zuzenean edo zeharka duen portzentajea adieraziko da.

h) Nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social, incluyendo el número de identificación fiscal, de los titulares de participaciones significativas en el capital social, con indicación de los porcentajes correspondientes, tanto directa como indirectamente.

i) Ikus-entzunezko komunikazioaren beste zerbitzu-emaile batzuekiko dituzten loturak.

i) Vinculaciones con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

2.- Irabazi asmorik gabeko erakunde eta erakunde publiko zerbitzu-emaileen kasuan, erakundeon izaera juridikoaren arabera bidezkoak diren datuak jaso beharko dira. Adierazitako datuez gain, irabazi asmorik gabeko zerbitzu-emaile komunitarioei dagozkien ataletan, zerbitzu-emaile horien memoria ekonomikoak gordailutuko dira.

2.- En el caso de las entidades sin ánimo de lucro y de las entidades públicas prestadoras del servicio, serán objeto de anotación los datos que correspondan de acuerdo con la naturaleza jurídica de dichas entidades. Adicionalmente a los datos citados, en las secciones correspondientes a los prestadores comunitarios sin ánimo de lucro se depositarán las memorias económicas de dichos prestadores.

3.- Lurreko uhinen bidezko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuari dagokionez, honako datu hauek jasoko dira:

3.- En relación con el servicio de comunicación audiovisual por ondas terrestres, serán objeto de anotación registral, los siguientes datos:

a) Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuaren ezaugarri teknikoak.

a) Características técnicas del servicio de comunicación audiovisual.

b) Programazioaren ezaugarriak.

b) Características de la programación.

c) Gaikuntza-titulua ematea.

c) Otorgamiento del título habilitante.

d) Gaikuntza-titulua berritzea.

d) Renovación del título habilitante.

e) Gaikuntza-titulua azkentzea.

e) Extinción del título habilitante.

4.- Aldez aurreko jakinarazpena behar duen ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuari dagokionez, honako datu hauek jasoko dira:

4.- En relación con el servicio de comunicación audiovisual sujeto al deber de comunicación previa, serán objeto de anotación registral los siguientes datos:

a) Hedapenerako erabilitako teknologia.

a) Tecnología empleada para su difusión.

b) Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua hedatzen duen zerbitzu-emailearen identifikazioa, baldin eta aldez aurreko jakinarazpena ematen duen zerbitzu-emaileaz beste pertsona bat bada.

b) Identificación del prestador del servicio de difusión que difunda dicho servicio de comunicación audiovisual, en el caso de que sea persona diferente al prestador del servicio que realiza la comunicación previa.

c) Programazioaren ezaugarriak.

c) Características de la programación.

27. artikulua.- Inskripzio-prozedura hastea.

Artículo 27.- Iniciación del procedimiento de inscripción.

1.- Idazpenak egiteko prozedura interesdunaren eskariz edo ofizioz hasiko da, ondorengo idatzi-zatietan adierazitakoari jarraiki.

1.- La extensión de asientos se practicará a solicitud de la persona interesada o de oficio, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.

2.- Behin lizentzia emanez gero, edo behin 5. artikuluaren arabera aldez aurreko jakinarazpenak ondorioak izanez gero, ofizioz egingo da lehen inskripzioa Erregistroan, hala zerbitzu-emaileari nola ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuari dagokiena.

2.- La primera inscripción en el Registro, tanto en relación con el prestador como con el servicio de comunicación audiovisual que se pretenda prestar, se practicará de oficio una vez otorgada la licencia o una vez surta efecto la comunicación previa de conformidad con el artículo 5 de este Decreto.

3.- Lehen inskripzioa egin ondoren, Erregistroan jaso beharreko egintza edo egitateen inguruko gorabeheraren bat aldatuz gero, dagokion idazpena egiteko prozedurari ekingo zaio, zeina interesdunaren eskariz hasi beharko baita. Eskari hori hilabeteko epean egin beharko da, aldaketa gertatu den egunetik kontatzen hasita, eta horrekin batera bidezko egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

3.- Practicada la primera inscripción, cualquier acto o hecho que suponga modificación de alguna de las circunstancias que hayan de ser objeto de anotación en el Registro dará lugar a la incoación del procedimiento para la extensión del asiento pertinente, procedimiento que deberá iniciarse a solicitud de la persona interesada. Dicha solicitud deberá realizarse en el plazo de un mes desde la fecha en la que se produzca la modificación, acompañada de la documentación acreditativa oportuna.

4.- Aurrekoa gorabehera, aldaketaren zioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak berak emandako egintza denean, administrazioak bere kabuz automatikoki egingo du idazpena.

4.- No obstante lo anterior, cuando la modificación tenga su origen en un acto emanado de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la extensión del asiento correspondiente se practicará automáticamente de oficio.

5.- Halaber, zerbitzu-emaileak prozedura hasteko eskatzen ez badu, alegia dekretu honetan xedatutakoa urratuz, idazpena bere kabuz egingo du administrazioak.

5.- Asimismo, cuando el prestador del servicio no haya instado la incoación del procedimiento, contraviniendo así lo dispuesto en el presente Decreto, la extensión del asiento correspondiente se practicará de oficio.

28. artikulua.- Akatsak zuzentzea.

Artículo 28.- Subsanación.

Behin idazpena egiteko prozedura ofizioz edo interesdunaren eskariz hasiz gero, baldin eta aurkeztutako datuak aski ez badira edo oker badaude, datuok hamar eguneko epean osatzeko edo zuzentzeko eskatuko zaio zerbitzu-emaileari, eta bitartean ebazpena emateko epea geldiarazi egingo da.

Una vez iniciado el procedimiento para extender el asiento correspondiente, sea de oficio o a solicitud de la persona interesada, en caso de que no pudiera practicarse por insuficiencia o deficiencia de los datos aportados, se requerirá al prestador del servicio para que, en el plazo de diez días, los complete o subsane y, mientras tanto, quedará suspendido el plazo para dictar resolución.

29. artikulua.- Erregistrora jotzeko eskubidea.

Artículo 29.- Derecho de acceso al Registro.

Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistrora jotzeko eskubidea Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 37. artikuluan xedatutako arauei jarraiki gauzatuko da, betiere bertako datu pertsonalen babesa bermatuta, Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta hori garatzen duen araudiak ezartzen duten eran.

El derecho de acceso al Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi se regirá por las normas establecidas en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en todo caso, se garantizará la protección de datos de carácter personal en él contenidos en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de su normativa de desarrollo.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

ZEHAPEN AHALA

POTESTAD SANCIONADORA

30. artikulua.- Zehapen-araubidea.

Artículo 30.- Régimen sancionador.

1.- Zehapen-ahala honako arau hauetan xedatutakoaren arabera egikarituko da: martxoaren 31ko Ikus-entzunezko komunikazioaren 7/2010 Lege Orokorraren VI atala, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Ahala arautzen duen otsailaren 20ko 2/1998 Legea, eta dekretu hau.

1.- La potestad sancionadora se ejercitará de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco; y en el presente Decreto.

2.- Administrazio-erantzukizuna argitzeko, zerbitzu-emaileek emititu dituzten programa guztiak artxibatu beharko dituzte sei hilabeteko epean zehar, lehenengo emisioa egiten denetik zenbatzen hasita, komunikazio komertzialak barnean direla. Era berean, programa horiei buruzko datuak erregistratu beharko dituzte.

2.- A los efectos de la correcta dilucidación de la responsabilidad administrativa, los prestadores del servicio deberán archivar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos, incluidas las comunicaciones comerciales, y registrar los datos relativos a tales programas.

31. artikulua.- Zehapenak ezartzeko organo eskudunak.

Artículo 31.- Órganos competentes para la imposición de sanciones.

1.- Arau-hauste oso larriengatik emakidaren ezeztatzea edo aldez aurreko jakinarazpenaren ondorioen azkentzea dakarten zehapenak Jaurlaritzaren Kontseiluak ezarriko ditu, Kulturako sailburuaren proposamenez.

1.- Las sanciones por infracción muy grave que conlleven la revocación de la licencia o la extinción de los efectos de la comunicación previa serán impuestas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Cultura.

2.- Arau-hauste oso larriengatiko gainerako zehapenak Kulturako sailburuak ezarriko ditu.

2.- Las demás sanciones por infracción muy grave serán impuestas por la Consejera de Cultura.

3.- Arau-hauste larri edo arinengatiko zehapenak ikus-entzunezko komunikazioaren arloan eskumena duen zuzendariak ezarriko ditu.

3.- Las sanciones por infracción grave y leve serán impuestas por el titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencia en materia de comunicación audiovisual.

32. artikulua.- Gaikuntza-titulurik gabeko emisioak.

Artículo 32.- Emisiones sin título habilitante.

1.- Emisioak egiten badira zerbitzua emateko gaitzen duen nahitaezko titulu juridikorik gabe, aldi baterako neurri gisa, zerbitzuaren jarduera eten ahal izango da. Ikus-entzunezko komunikazioaren arloan eskumena duen sailburua arduratuko da horrelako erabakiak hartzeaz.

1.- Ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante podrá adoptarse como medida provisional el cierre de la actividad. El acuerdo de adopción de tales medidas corresponderá al titular del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual.

2.- Ikus-entzunezko komunikazioaren arloan eskumena duen zuzendariak, espektro erradiolektrikoaren erabilera desegokia eragozteko, beste administrazio publiko batzuekin lankidetzan eta elkarlanean jarduteko akordioak sustatuko ditu.

2.- Con el fin de evitar el uso indebido del espectro radioeléctrico, el titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual promoverá la adopción de mecanismos de cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Euskal Autonomia Erkidegoko Irrati-difusio Enpresen Erregistroa ezabatzea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Supresión del Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco.

Ezabatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Irrati-difusio Enpresen Erregistroa.

Se suprime el Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Gaikuntza-tituluen jabe diren zerbitzu-emaileen lehenengo inskripzioa Erregistroan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Primera inscripción en el Registro de los prestadores con títulos habilitantes vigentes.

1.- Dekretu hau indarrean sartzeko unean gaikuntza-tituluak indarrean dituzten ikus-entzunezko komunikazioaren zerbitzu-emaileak eta kable bidezko irrati eta telebista-difusioaren zerbitzu-emaileak ofizioz inskribatuko dira Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen Erregistroan, dagozkien liburuan eta sekzioan, hiru hilabeteko epean.

1.- Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los prestadores del servicio de difusión de radio y televisión por cable cuyos títulos habilitantes se hallen vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto serán inscritos, de oficio, en el Libro y Sección que corresponda del Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de Euskadi, en el plazo de tres meses.

2.- Ikus-entzunezko komunikazioaren arloko organo eskudunak inskribatzekoak diren datuei buruz bidezkoa den dokumentazioa berariaz ezartzen den epean aurkezteko eskatuko die aurreko idatzi-zatian aipatutako zerbitzu-emaileei.

2.- El órgano competente en materia de comunicación audiovisual requerirá a los prestadores del servicio citados en el apartado anterior la presentación, en el plazo que se establezca, de la documentación que resulte precisa en relación con los datos objeto de inscripción.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da dekretu honen aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak eta, bereziki, honako hauek:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y, en particular:

a) Azaroaren 11ko 240/1986 Dekretua, frekuentzia-modulazioko uhin metrikoetako irrati-difusiorako emisoreentzako baimena emateko prozedura ezartzen duena.

a) El Decreto 240/1986, de 11 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de emisoras de Radiodifusión en Ondas Métricas con Frecuencia Modulada.

b) Martxoaren 22ko 138/1994 Dekretua, Euskal Autonomi Elkarteko Udal Erakundeei frekuentzia modulatudun uhin metrikoetako irrati-zabalkunde zerbitzu publikorako baimena emateko modua arautzen duena.

b) El Decreto 138/1994, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de concesión del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para las Entidades Municipales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Urriaren 3ko 190/2006 Dekretua, Lurreko uhinen bidezko tokiko telebista-zerbitzua arautzen duena.

c) El Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión local por ondas terrestres.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko azaroaren 8an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental