Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2011ko uztailaren 5a, asteartea

N.º 127, martes 5 de julio de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Kultura Saila
Cultura
3445
3445

132/2011 DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko araudia onartu eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzen duena.

DECRETO 132/2011, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi y se regula el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi».

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.20 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen osoa du artxibo, liburutegi eta museoen alorrean, horien titularra Estatua ez denean.

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal, según lo establecido en el artículo 10.20 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Eskumen hori baliatuz, Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legea eman zen, hain zuzen, museo eta bildumak era egokian babestu ahal izateko eta ordenamendu bat eratzeko, Euskadiko museo eta bildumek aitorpena, sustapena eta kudeaketa eraginkorra izan dezaten.

En el ejercicio de dicha competencia se dictó la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, con el propósito de que los museos y colecciones disfruten de una protección adecuada y de un ordenamiento que procure el reconocimiento, la promoción y la gestión eficaz de los museos y las colecciones de Euskadi.

Euskadiko museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legeak, II. kapituluan, museoei eta bildumei buruzko araubidea ezartzen du. Lehenengo atalean, Euskadiko museo edo bilduma izateko bete beharreko eskakizunak azaltzen dira, eta bigarrenean, berriz, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa sortu eta arautzen da.

La Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, en su Capítulo II, regula el régimen de los museos y colecciones, dedicando la Sección I al reconocimiento como museo o colección de Euskadi, y su Sección II a la regulación del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.

Zehazki, Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legeak, bere 8.1 artikuluan, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa sortu zuen, Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailari atxikita eta honako helburu honekin: museoen inbentario ofiziala ezartzea eta ezinbesteko baldintza izatea «Euskadiko museo» edo «Euskadiko bilduma» gisa onarpen formala jasotzeko, baita izen horiek erabili ahal izateko ere.

En concreto, el artículo 8 de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, en su apartado 1, crea el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, adscrito al Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, cuya finalidad es establecer un inventario oficial y constituir requisito indispensable para el reconocimiento formal como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi», así como para la utilización de estas denominaciones.

Lege horren beraren 8.2 artikuluak dioenez, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua erregelamendu bidez ezarriko dira eta Erregistroan ondoko datu hauek agertu beharko dira beti: titulartasuna, zuzendaritza-organoak, helbidea, jardute-eremua, zaindutako funtsak eta funtzionatzeko arauak.

El mismo artículo 8, en su apartado 2, establece que reglamentariamente se dispondrá la organización y el funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, en el que deben figurar, en todo caso, los datos relativos a la titularidad, órganos rectores, domicilio, ámbito de actuación, fondos que custodia y normas de funcionamiento.

Erregelamenduzko lankidetzarako aipu hori Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legearen azken xedapenetatik lehenengoarekin osatzen da, zeinean baimena ematen baitzaio Eusko Jaurlaritzari legea garatzeko eman behar diren erregelamenduzko xedapenak emateko.

Esta llamada a la colaboración reglamentaria hay que completarla con la general prevista en la disposición final primera de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, en virtud de la cual se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo de la ley.

Aipaturiko lege-xedapen horietan ezarritakoa betetzeko, Dekretu honek Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautuko ditu, bai eta Erregistro horretan inskribatzeko prozedura eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena ere.

En cumplimiento de los citados mandatos legales, este Decreto regula la organización y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, el procedimiento a seguir para la inscripción en el citado Registro, y el otorgamiento del reconocimiento de un museo o colección como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi».

Helburu horiek lortzeko, Dekretua lau kapitulu eta 23. artikulutan egituratu da, eta horiei xedapen gehigarria eta azken xedapena gaineratu zaizkie.

Para conseguir estos objetivos, el Decreto se estructura en cuatro capítulos que suman 23 artículos, a los que hay que añadir una disposición adicional y una disposición final.

Ondorioz, Kulturako sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko ekainaren 21ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren iritzia entzun eta gero, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de junio de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Dekretu honen helburua da Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legearen II. kapitulua garatzea, Legearen 8. artikuluan sortzen den Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzeko, bai eta Erregistro horretan inskribatzeko prozedura eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzeko ere.

Es objeto del presente Decreto el desarrollo del Capítulo II de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi creado por el artículo 8 de la citada Ley, la inscripción en el mismo, así como el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi».

2. artikulua.- Aplikazio eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1.- Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legean eta hura garatzen duten arauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten museo eta bilduma guztiek eska dezakete, dekretu honetan xedatutakoarekin bat, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa.

1- Todos los museos y colecciones incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, y su normativa de desarrollo, podrán solicitar, de acuerdo con lo preceptuado en este Decreto, su inscripción en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.

2.- Horretaz gainera, aurreko puntuan aipatzen den inskripzioa egiteko baimena duten museo eta bildumek «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko eskaera egin dezakete, dekretu honetan xedatutakoarekin bat.

2.- Los museos y colecciones que tengan autorizada la inscripción a que se refiere el párrafo anterior podrán solicitar el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» de acuerdo con los preceptuado en este Decreto.

II. kapitulua

CAPÍTULO II

EUSKADIKO MUSEO ETA BILDUMEN ERREGISTROAREN ANTOLAMENDUA ETA FUNTZIONAMENDUA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI

3. artikulua.- Antolamendua.

Artículo 3.- Organización.

Erregistroak datu hauek jasoko ditu:

En el registro se harán constar los siguientes datos:

1.- Museo edo bildumaren titulartasunari buruzko datuak eta pertsona eskatzailearen identifikazio-datuak -museo edo bildumaren titularra izan behar du- edo hura ordezkatzen duenarenak. Eskatzailearen ordez beste norbaitek jarduten badu, ordezkaritza horren izaera eta egiaztapena.

1.- Datos relativos a la titularidad del museo o colección, así como datos identificativos de la persona solicitante que deberá ser titular del museo o de la colección o de quien le represente y, en su caso, carácter de la representación y su acreditación.

2.- Museo edo bildumaren organo nagusiak.

2.- Órganos rectores del museo o colección.

3.- Museo edo bildumaren izena eta helbidea.

3.- Denominación y domicilio del museo o colección.

4.- Estatutuak, ente juridikoek kudeaturiko museo edo bildumak badira.

4.- Estatutos, en el caso de museos o colecciones gestionados por entes jurídicos.

5.- Jardun-arloaren tipologia eta gai-eremua, eta gordetzen diren funts-motak.

5.- Tipología y ámbito temático de actuación y tipos de fondos que se custodian.

6.- Museo edo bildumaren funtzionamendu-arauak.

6.- Normas de funcionamiento del museo o colección.

7.- Funtsen inbentarioa.

7.- Inventario de sus fondos.

8.- Bildumak osatzen dituen ondareari buruzko ikerlanak.

8.- Estudios de investigación del patrimonio que componen sus colecciones.

9.- Azken hiru urteetan egindako erakusketak, heziketarako jarduera didaktikoak eta kultur zabalkunderako jarduerak.

9.- Exposiciones, actividades didácticas educativas y de difusión cultural realizadas en los últimos tres años.

10.- Hala badagokio, «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpenaren aipamena eta hura noiz jaso duen.

10.- Indicación del reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi», en su caso, y la fecha de tal reconocimiento.

4. artikulua.- Funtzioak.

Artículo 4.- Funciones.

Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroak funtzio hauek izango ditu:

El Registro de Museos y Colecciones de Euskadi tendrá las siguientes funciones:

1.- Erregistroan sartzen diren egintzak inskribatzea eta egiaztatzea.

1.- Inscribir y certificar los actos que accedan a dicho registro.

2.- Eguneratuta edukitzea, bai museo eta bildumen erregistroa bai bertako funtsak eta zerbitzuen hornidura.

2.- Mantener el registro actualizado, tanto de los museos y colecciones como de sus fondos y dotación de servicios.

3.- Bere eskumeneko alorretako galderei erantzutea.

3.- Contestar las consultas sobre las materias que sean de su com petencia.

4.- Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legeak, araudi honek edo araudia garatzen duten arauek esleitzen dizkieten gainerako funtzioak.

4.- Cualquier otra función que le atribuyan la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, este reglamento o sus normas de desarrollo.

5. artikulua.- Kudeaketa.

Artículo 5.- Gestión.

1.- Pertsona interesdunek prozedura honetako izapideak eskatu, kontsultatu eta egikaritu ahal izango dituzte, aplikagarria den indarreko legediak finkatzen dituen bitarteko elektronikoaren bidez.

1-. Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, conforme a la normativa vigente que sea de aplicación.

2.- Eskabideak eta erantzukizunpeko adierazpenak, bai era presentzialean bai era elektronikoan, izapidetzeko jarraibideak eta gainerako ereduak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren webgunean daude eskuragarri.

2.- Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6. artikulua.- Funtzionamendua.

Artículo 6.- Funcionamiento.

1.- Museo edo bildumen inskripzio-idazkuna erregistro informatizatuan egin beharko da, eta bertan datu hauek jasoko dira:

1.- En el registro informatizado se practicará el asiento de inscripción del museo o colección dentro del cual se incluirán las siguientes anotaciones:

a) Eskaera-eguna eta erregistro-zenbakia.

a) Fecha de solicitud y número de registro.

b) Museo edo bildumaren titulartasunari buruzko datuak.

b) Datos relativos a la titularidad del museo o colección.

c) Museo edo bildumaren kudeaketa-organoak.

c) Órganos gestores del museo o colección.

d) Museo edo bildumaren helbidea.

d) Domicilio del museo o colección.

e) Museo edo bildumaren jardun-eremua eta funtsak.

e) Ámbito de actuación y fondos del museo o colección.

f) Funtzionamendu-arauak.

f) Normas de funcionamiento.

g) Inskripzioaren aldaketak.

g) Modificaciones de la inscripción.

h) Inskripzioaren indargabetzea.

h) Cancelación de la inscripción.

i) «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena.

i) Reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi».

j) «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpenaren ezeztatzea.

j) Revocación del reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi».

2.- Erregistroko dokumentuak haiek egiteko erabili den hizkuntza ofizialean inskribatuko dira Erregistroan. Inskripzioak erakusteko nahiz ziurtagiriak luzatzeko, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetatik edozeinetarako itzulpena ziurtatuko da.

2.- La inscripción de documentos en el Registro se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos. A efectos de exhibición o de certificaciones, se garantizará la traducción a cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

EUSKADIKO MUSEO ETA BILDUMEN ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI

7. artikulua.- Inskribatzeko prozeduraren hasiera.

Artículo 7.- Inicio del procedimiento de inscripción.

1.- Erregistroan museo edo bilduma bat inskribatzeko prozedura titularraren eskariz hasiko da.

1.- El procedimiento de inscripción de un museo o colección en el registro se iniciará a petición de su titular.

2.- Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan inskribatzeko eskaerak bide telematikoen bitartez egin ahalko dira, indarreko legediarekin bat, edo bestela, eskatzen den dokumentazioarekin batera, Kultura Sailera bidalita edo Bizkaiko Lurralde Zerbitzura, edo Gipuzkoako Lurralde zerbitzura, bai zuzenean bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako bideetatik edozeinen bitartez. Eskaera Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari zuzendu beharko zaio.

2.- Las solicitudes de inscripción en el Registro de Museos y Colecciones se podrán realizar por vía telemática, de acuerdo con la legislación vigente, o remitir, junto con la documentación requerida, al Departamento de Cultura o a los Servicios Territoriales de Bizkaia o de Gipuzkoa, bien directamente o bien por cualquier procedimiento previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dichas solicitudes deberán dirigirse a quien sea titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura.

Eskabide-eredua, bai eta gainerako betekizunak egiaztatzeko jarraibideak ere, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren webgunean daude eskuragarri.

El modelo de solicitud, así como las instrucciones para acreditar el resto de requisitos, estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.- Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofiziala aukeratu ahal izango dute eskabidea eta gainerako egiaztagiriak aurkezteko. Halaber, eskabitik ondorioztatzen diren jarduketa guztietan eta prozedura osoan zehar ere eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilpena Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraiki.

3.- Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso del Euskera.

4.- Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraituz, dekretu honetan xedatutakoa betetzeko jaso edo lantzen diren datu pertsonalek babes berezia izango dute, eta horretarako, lege horrek 20. artikuluan ezartzen duen fitxategi berezia sortuko da.

4.- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos o elaborados para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto serán objeto de especial protección, y para ello se creará un fichero de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley.

8. artikulua.- Erregistroan izena ematea.

Artículo 8.- Inscripción en el Registro.

Erregistroan izena eman ahal izateko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute museoek eta bildumek:

Para la inscripción en el Registro los museos y colecciones deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Erregistroan izena emateko eskaria, behar bezala betea eta erakundearen legezko ordezkariak izenpetua, Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari zuzendua.

1.- Solicitud de inscripción en el Registro debidamente cumplimentada y firmada por la persona representante legal de la entidad, dirigida a la persona titular del Departamento competente en materia de Cultura.

Eskariak datu hauek jasoko ditu:

La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Museo edo bildumaren izena eta helbidea.

a) Denominación y domicilio del museo o colección.

b) Pertsona eskatzailearen identifikazio-datuak -museo edo bildumaren titularra izan behar du- edo hura ordezkatzen duenarenak.

b) Datos identificativos de la persona solicitante que deberá ser titular del museo o la colección, o de quien le represente.

2.- Eskatzailearen nortasuna.

2.- Identidad de la persona solicitante.

3.- Eskaria sinatzen duen pertsonaren ordezkatze-izaera edo ordezkaritza-ahalordea egiaztatzen duen agiria.

3.- Acreditación de la condición o poder de representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

4.- Pertsona juridikoen kasuan, hala badagokio: entitatearen estatutuen kopia konpultsatua, eratze-eskriturarenak eta dagokion erregistroko inskripzio-egiaztagiria.

4.- Cuando se trate de personas jurídicas: fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad, de la escritura de constitución y certificado de inscripción en los registros correspondientes.

5.- Hala badagokio, honako puntuak jasoko dituen erantzukizunpeko berariazko adierazpena:

5.- Declaración expresa y responsable, indicando:

a) Museo edo bildumaren tipologia eta gai-eremua, eta gordetzen dituen funts-motak.

a) Tipología y ámbito temático del museo o colección y tipos de fondos que se custodian.

b) Inbentariatutako museo edo bildumaren funtsak.

b) Fondos del museo o colección inventariados.

c) Bildumak osatzen dituen ondareari buruzko ikerlanak.

c) Relación de estudios de investigación sobre el patrimonio que componen sus colecciones.

d) Azken hiru urteetan egindako erakusketak, heziketarako jarduera didaktikoak eta kultur zabalkunderako jarduerak.

d) Exposiciones, actividades didácticas educativas y de difusión cultural realizadas en los últimos tres años.

6.- Museo edo bildumaren funtzionamendu-arauak, ordutegiak eta bisitarako araubideak azalduta.

6.- Normas de funcionamiento del museo o colección, indicando el régimen de los horarios y régimen de visita pública.

Eskabideak aurkeztearekin batera, eskatzaileak berariaz onartu ahal izango du Eusko Jaurlaritzan kulturaren eskumena duen organoak dokumentazioaren zati bat eskuratzeko edo egiaztatzeko aukera, Administrazio Publikoak egiaztapen, kontrol eta ikuskaritzaren alorrean dituen eskumenen kalterik gabe.

Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante consienta expresamente que parte de la documentación sea obtenida o verificada por el órgano competente en materia de cultura del Gobierno Vasco, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

Erantzukizunpeko adierazpenarekin batera aurkezten den funtsezko edozein datu, argibide edo dokumentu zehatza ez bada, faltsua bada, edo aipatzen ez bada, ezinezkoa izango da jarduten jarraitzea, horrelakoak gertatu direla jakiten den unetik, inola ere baztertu gabe izan daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Eskatutako dokumentuak jada Administrazioaren esku badaude, kulturaren alorrean eskuduna den sailak egiaztatuko ditu, eskatzailearen eskariz.

En aquellos casos en que los documentos requeridos ya se encuentren en poder de la Administración, estos serán verificados por el Departamento competente en materia de Cultura a instancia del solicitante.

9. artikulua.- Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.- Subsanación y mejora de la solicitud.

Eskabidean ez bada aurkezten zortzigarren artikuluak adierazitako dokumentazioa, hamar eguneko epea emango zaio interesatuari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko dio eskatutakoa ez egiteak eskabideari uko egitea ekarriko duela. Uko-egite hori ebazpen baten bidez gauzatuko da.

Si la solicitud de iniciación no reúne la documentación que señala el artículo ocho, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución emitida al efecto.

10. artikulua.- Inskripzioak agintzea eta bideratzea.

Artículo 10.- Ordenación e instrucción.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio, Museoen Zentroaren bitartez, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioak agintzea eta bideratzea.

La ordenación e instrucción del procedimiento de inscripción en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural, a través del Centro de Museos.

11. artikulua.- Ebazpena.

Artículo 11.- Resolución.

1.- Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioak Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren aginduz egingo dira, Museoen Aholku Batzordeak aurrez aginduzko irizpena eman ondoren.

1.- La inscripción en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi se realizará, previo dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Museos, mediante Orden de quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco.

2.- Inskripzioa Erregistroan formalizatzen duen agindua sei hilabete baino lehen jakinaraziko zaio interesdunari, eskabidea jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

2.- La Orden por la que se formaliza la inscripción en el Registro será dictada y notificada a la persona interesada en el plazo máximo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de la solicitud.

3.- Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

3.- La inscripción del museo o colección en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.- Ebazteko epea amaituta, interesdunari inolako jakinarazpenik egin ez bazaio, eskabidea ezetsitzat joko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoari jarraituta.

4.- Si una vez transcurrido el plazo de resolución la Orden no hubiera sido notificada a la persona interesada, la solicitud correspondiente se entenderá estimada de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- Administrazio-bidea amaitzen duen aipaturiko agindu horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren hilabeteko epean, jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jurisdikzio eskudunean bi hilabeteko epean, baita ere jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta.

5.- Contra la citada Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la jurisdicción competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

12. artikulua.- Inskribatutako datuak aldatzea eta eguneratzea.

Artículo 12.- Modificación y actualización de los datos inscritos.

Erregistroko datuetan edozein aldaketa izanez gero, horren berri eman beharko zaio Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari, dena delako aldaketa gertatu eta handik bi hilabeteko epean. Horrekin batera, beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkeztuko dira.

Se deberá comunicar a quien sea Titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, cualquier cambio o alteración de los datos que consten en el registro, en el plazo de dos meses a partir del momento en que se produzca la modificación, acompañando en todo caso de los documentos necesarios.

Horretaz gainera, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena emanda dauden museo eta bildumek Erregistroa eguneratzeari begira Kultura Ondarearen Zuzendaritzak pertsona interesdunei eskuratzen dizkien inprimakiak bete beharko dituzte.

Así mismo, los museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi deberán cumplimentar los formularios que la Dirección de Patrimonio Cultural remita a las personas interesadas para la actualización del Registro de Museos y Colecciones.

13. artikulua.- Inskripzioa indargabetzeko prozedura.

Artículo 13.- Procedimiento de cancelación de la inscripción.

1.- Museo eta bildumak Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan inskribatzeko betekizunak behin eta berriz hautsiz gero, inskripzioa indargabetu egingo da. Indargabetzea Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren aginduz gauzatuko da, Museoen Aholku Batzordeak aurrez aginduzko irizpena eman ondoren. Indargabetzea Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan jasota geratuko da.

1.- El incumplimiento reiterado de los requisitos exigidos para la inscripción de los museos y colecciones en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi supondrá la cancelación de la inscripción, que se resolverá mediante Orden de quien sea titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura, previo dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Museos. Dicha cancelación se anotará en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.

2.- Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrak ofizioz hasiko du prozedura, organo eskudunaren erabakiz, bere kabuz edo gaineko agindu baten ondorioz, beste organo batzuek arrazoituz eskatuta edo salaketa baten ondorioz, eta pertsona interesdunei jakinaraziko die inskripzioa Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan indargabetzeko espedientea ireki dela. Horrekin batera, ohartaraziko die hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko eta, hala badagokio, indargabetzeko prozedura eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.

2.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura iniciará de oficio el procedimiento, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, y comunicará a las personas interesadas la apertura del expediente de cancelación de la inscripción en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi. Así mismo, les requerirá para que, en el plazo de quince días, presenten las alegaciones que consideren oportunas, y en su caso, subsanen las deficiencias o incumplimientos que motivaron el inicio del procedimiento de cancelación.

3.- Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio, Museoen Zentroaren bitartez, inskripzioak indargabetzeko prozedura agintzea eta bideratzea.

3.- Corresponde la ordenación e instrucción del procedimiento de cancelación a la Dirección de Patrimonio Cultural, a través del Centro de Museos.

4.- Aurkezten diren alegazioak aztertu ondoren, edo hamabost eguneko epea igaro eta alegaziorik edo zuzenketarik aurkeztu ez bada, espedientea indargabetzeari edo artxibatzeari buruzko agindua emango da, Museoen Aholku Batzordeak aurrez aginduzko bere irizpena eman ondoren.

4.- Analizadas las alegaciones presentadas, o transcurrido el plazo de quince días sin que se hayan presentado alegaciones o subsanaciones, se dictará la Orden correspondiente, previo dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Museos, que se pronunciará sobre la cancelación o archivo del expediente.

5.- Administrazio-bidea amaitzen duen aipaturiko agindu horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren hilabeteko epean, jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jurisdikzio eskudunean bi hilabeteko epean, baita ere jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta.

5.- Contra la citada Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la jurisdicción competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

14. artikulua.- Erregistroko sarbidea eta kontsulta.

Artículo 14.- Acceso y consulta del registro.

1.- Herritarrei Erregistroan sarbidea izateko eskubidea aitortuko zaie, administrazio-prozedura erkidearen gaineko legediak aurreikusitako eran, epe eta ondorioekin, betiere Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritako mugak errespetatuta.

1.- Se reconoce el derecho de acceso de la ciudadanía al registro en los términos, forma, plazos y efectos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, con las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

2.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioak Erregistroko datuak estatistika eta argitalpenei begira erabili ahal izango ditu, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko apirilaren 23ko 4/1986 Estatistika Legeak ezarritako baldintza eta parametroak kontuan hartuta.

2.- Los datos incluidos en el registro podrán ser utilizados por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para fines estadísticos y publicaciones, teniendo en cuenta los términos y parámetros establecidos en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

«EUSKADIKO MUSEOA» EDO «EUSKADIKO BILDUMA» AITORPENA JASOTZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO COMO «MUSEO DE EUSKADI» O COMO «COLECCIÓN DE EUSKADI»

15. artikulua.- Aitorpena jasotzeko prozeduraren hasiera.

Artículo 15.- Inicio del procedimiento de reconocimiento.

1.- «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura entitatearen titularraren eskariz hasiko da.

1.- El procedimiento de reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi», se iniciará a petición de su titular.

2.- «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko eskaria museo edo bildumaren titularrak edo haren ordezkariak aurkeztu beharko du, eta Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari zuzenduko zaio. Eskariak bide telematikoen bitartez egin ahalko dira, indarreko legediarekin bat, edo bestela, eskatzen den dokumentazioarekin batera, Kultura Sailera bidalita, edo Bizkaiko Lurralde Zerbitzura, edo Gipuzkoako Lurralde zerbitzura, bai zuzenean bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako bideetatik edozeinen bitartez.

2.- La solicitud de reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» deberá presentarse por la persona titular del museo o colección o por quien le represente, dirigida a quien sea titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura. Dichas solicitudes se podrán realizar por vía telemática, de acuerdo con la legislación vigente, o remitir, junto con la documentación requerida, al Departamento de Cultura o a los Servicios Territoriales de Bizkaia o de Gipuzkoa, bien directamente o bien por cualquier procedimiento previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

16. artikulua.- Aitorpena jasotzeko betekizunak.

Artículo 16.- Requisitos para el reconocimiento.

«Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko, beharrezkoa izango da Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legearen 5. eta 6. artikuluetan, hurrenez hurren, xedatutako baldintzak betetzea, bai eta aldez aurretik Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena emanda egotea ere.

Será requisito indispensable para el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» el cumplimiento de los requisitos establecidos, respectivamente, en los artículos 5 y 6 de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, así como la previa inscripción en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.

17. artikulua.- «Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko behar den dokumentazioa.

Artículo 17.- Documentación a presentar para el reconocimiento como «Museo de Euskadi».

«Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte museoek:

Para el reconocimiento como «Museo de Euskadi» los museos deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Aitorpena jasotzeko eskaria, behar bezala betea eta entitatearen legezko ordezkariak izenpetua, Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari zuzendua.

1.- Solicitud de reconocimiento debidamente cumplimentada y firmada por la persona que represente legalmente a la entidad, dirigida al o la titular del Departamento competente en materia de Cultura.

Eskariak datu hauek jasoko ditu:

La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Museoaren izena eta helbidea.

a) Denominación y domicilio del museo.

b) Pertsona eskatzailearen identifikazio-datuak -museoaren titularra izan behar du- edo hura ordezkatzen duenarenak.

b) Datos identificativos de la persona solicitante que deberá ser titular del museo, o de quien le represente.

2.- Eskatzailearen nortasuna.

2.- Identidad de la persona solicitante.

3.- Eskaria sinatzen duen pertsonaren ordezkatze-izaera edo ordezkaritza-ahalordea egiaztatzen duen agiria.

3.- Acreditación de la condición o poder de representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

4.- Pertsona juridikoen kasuan: entitatearen estatutuen kopia konpultsatua, eratze-eskriturarenak eta dagokion erregistroko inskripzio-egiaztagiria.

4.- Cuando se trate de personas jurídicas: fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad, de la escritura de constitución y certificado de inscripción en los registros correspondientes.

5.- Erantzukizunpeko berariazko adierazpen bat, museoak egoitza egonkor gisa erabilia izateko moduko higiezina duela, bisitarien barruko joan-etorrirako egokitua eta funtsak ziurtasunez bermatzen dituena, eta museoak dituen zerbitzu eta ekipamenduen zerrenda.

5.- Declaración, expresa y responsable, indicando que el museo dispone de un inmueble adecuado destinado a sede del mismo con carácter estable, cuya circulación interna esté adaptada para el movimiento de visitantes y la seguridad de sus fondos, así como una relación de los servicios y equipamientos del museo.

6.- Erabiltzailea museoek eskaintzen dituen zerbitzuen jakitun jartzen duen zerbitzu-karta bat, eta haren eskubideen araudiaren berri ematen diona.

6.- Carta de servicios que informe a la persona usuaria sobre los servicios que presta el museo, derechos de las personas usuarias y normativa reguladora.

7.- Museoaren plan zuzentzailea, non haren egungo egoera ez ezik, gerora izan ditzakeen beharrizanei begira dauden ildo nagusiak ere jasoko diren.

7.- Plan director del museo, en el que se hará constar situación actual y líneas maestras del futuro del museo respecto de sus necesidades.

8.- Museoak onartutako urteko plana, hainbat jarduera jasoko dituena: erakusketak, ikerketa, kontserbazio, dibulgazio eta administrazio lanak.

8.- Plan anual aprobado por el museo que incluya exposiciones, actividades de investigación, conservación, divulgación y administración.

9.- Museoko funtsak Euskadiko Museo eta Bildumetako Funtsen Inbentario Orokorrean katalogatzea edo/eta iraultzea. Funts horiek nahikoak izango dira eta museoaren eremuarekin eta helburuekin bat etorriko dira.

9.- Catalogación y/o volcado de los fondos del museo en el «Inventario General de Fondos de Museos y Colecciones de Euskadi». Estos fondos deberán ser suficientes y adecuados al ámbito y objetivos del museo.

10.- Erantzukizunpeko berariazko adierazpena, ikerketa, ikaskuntza, dibulgazio eta gozamen publikoari begira funtsen eskuragarritasuna bermatzeko hartu diren neurriei buruzkoa.

10.- Declaración, expresa y responsable, indicando las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad a los fondos para investigación, enseñanza, divulgación y disfrute público.

11.- Langileen organigrama, zerrenda eta kualifikazioa, egiaztatzeko museoaren zuzendaritza, kontserbazioa eta mantentzea pertsonal kualifikatu eta nahikoaren kargura dagoela, eta pertsonal horrek prestakuntza eta jakintza egokia duela, museoaren edukiei begira.

11.- Organigrama, plantilla y cualificación del personal, que acredite que la dirección, conservación y mantenimiento del museo está al cargo de personal cualificado y suficiente cuya formación y conocimiento se ajuste a sus contenidos.

12.- Onartutako azken aurrekontua eta finantzaketa-araudia.

12.- Último presupuesto aprobado y régimen de financiación.

13.- Erantzukizunpeko berariazko adierazpena, honako alderdi hauek jasoko dituena:

13.- Declaración, expresa y responsable indicando:

a) Museoko funtsen segurtasuna bermatzeko neurri nahikoak eta egokiak daudela.

a) Existencia de medidas de seguridad adecuadas y suficientes para los fondos del museo.

b) Ordutegi eta bisitarako araudia. Astean 30 ordu, gutxienez, egon behar du publikoarentzako irekita.

b) Régimen de horarios y de visita pública, debiendo estar abierto al público un mínimo de 30 horas semanales.

c) Hala badagokio, sistema edo sareren batean sartuta dagoela.

c) Pertenencia, en su caso, a sistemas o redes.

d) Erabilera publikoko instalazioei dagokienez Euskadiko Autonomia Erkidegoan aplikagarria den legedia betetzen dela.

d) Cumplimiento de la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto a instalaciones de uso público.

Erantzukizunpeko adierazpenarekin batera aurkezten den funtsezko edozein datu, argibide edo dokumentu zehatza ez bada, faltsua bada, edo aipatzen ez bada, ezinezkoa izango da jarduten jarraitzea, horrelakoak gertatu direla jakiten den unetik, inola ere baztertu gabe izan daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Eskatutako dokumentuak jada Administrazioaren esku badaude, kulturaren alorrean eskuduna den sailak egiaztatuko ditu, eskatzailearen eskariz.

En aquellos casos en que los documentos requeridos ya se encuentren en poder de la Administración, estos serán verificados por el Departamento competente en materia de Cultura a instancia del solicitante.

18. artikulua.- «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko behar den dokumentazioa.

Artículo 18.- Documentación a presentar para el reconocimiento como «Colección de Euskadi».

«Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte bildumek:

Para el reconocimiento como «Colección de Euskadi» las colecciones deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Aitorpena jasotzeko eskaria, behar bezala betea eta entitatearen legezko ordezkariak izenpetua, Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularrari zuzendua.

1.- Solicitud de reconocimiento debidamente cumplimentada y firmada por la persona que represente legalmente a la entidad, dirigida al o la titular del Departamento competente en materia de Cultura.

Eskariak datu hauek jasoko ditu:

La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Bildumaren izena eta helbidea.

a) Denominación y domicilio de la colección.

b) Pertsona eskatzailearen identifikazio-datuak -bildumaren titularra izan behar du- edo hura ordezkatzen duenarenak.

b) Datos identificativos de la persona solicitante que deberá ser el titular de la colección, o de quien le represente.

2.- Eskatzailearen nortasuna.

2.- Identidad de la persona solicitante.

3.- Eskaria sinatzen duen pertsonaren ordezkatze-izaera edo ordezkaritza-ahalordea egiaztatzen duen agiria.

3.- Acreditación de la condición o poder de representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

4.- Pertsona juridikoen kasuan: entitatearen estatutuen kopia konpultsatua, eratze-eskriturarenak eta dagokion erregistroko inskripzio-egiaztagiria.

4.- Cuando se trate de personas jurídicas: fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad, de la escritura de constitución y certificado de inscripción en los registros correspondientes.

5.- Higiezinaren eta azpiegituren deskribapena, bai eta bildumak dituen zerbitzu eta ekipamenduen zerrenda ere.

5.- Descripción del inmueble e infraestructuras, así como una relación de los servicios y equipamientos de la colección.

6.- Erakusketa eta jardueren programazioa.

6.- Programación de exposiciones y actividades.

7.- Bildumako funtsak Euskadiko Museo eta Bildumetako Funtsen Inbentario Orokorrean katalogatzea edo/eta iraultzea.

7.- Catalogación o volcado de los fondos de la colección en el «Inventario General de Fondos de Museos y Colecciones de Euskadi».

8.- Erantzukizunpeko berariazko adierazpena, honako alderdi hauek jasoko dituena:

8.- Declaración, expresa y responsable indicando:

a) Bildumako funtsen segurtasuna bermatzeko neurri nahikoak eta egokiak daudela.

a) Existencia de medidas de seguridad adecuadas y suficientes para los fondos de la colección.

b) Ordutegi eta bisitarako araudia.

b) Régimen de horarios y de visita pública.

c) Funtsak ikertzeko eta kontsultarako eskuragarri daudela bermatzen duten neurriak.

c) Medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad a los fondos para su investigación y consulta.

d) Erabilera publikoko instalazioei dagokienez Euskadiko Autonomia Erkidegoan aplikagarria den legedia betetzen dela.

d) Cumplimiento de la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto a instalaciones de uso público.

9.- Langileen organigrama, zerrenda eta kualifikazioa.

9.- Organigrama, plantilla y cualificación del personal.

Erantzukizunpeko adierazpenarekin batera aurkezten den funtsezko edozein datu, argibide edo dokumentu zehatza ez bada, faltsua bada, edo aipatzen ez bada, ezinezkoa izango da jarduten jarraitzea, horrelakoak gertatu direla jakiten den unetik, inola ere baztertu gabe izan daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Eskatutako dokumentuak jada Administrazioaren esku badaude, kulturaren alorrean eskuduna den sailak egiaztatuko ditu, eskatzailearen eskariz.

En aquellos casos en que los documentos requeridos ya se encuentren en poder de la Administración, estos serán verificados por el Departamento competente en materia de Cultura a instancia del solicitante.

19. artikulua.- Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 19.- Subsanación y mejora de la solicitud.

«Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura hasteko eskarian ez bada aurkezten hamaseigarren eta hamazortzigarren artikuluek, hurrenez hurren, adierazitako dokumentazioa, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko dio eskatutakoa ez egiteak eskabideari uko egitea ekarriko duela. Uko-egite hori ebazpen baten bidez gauzatuko da.

Si la solicitud de iniciación del procedimiento de reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi» no reúne la documentación que se señala en los artículos diecisiete y dieciocho respectivamente, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución emitida al efecto.

20. artikulua.- Inskripzioak agintzea eta bideratzea.

Artículo 20.- Ordenación e instrucción.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio, Museoen Zentroaren bitartez, «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura agintzea eta bideratzea.

La ordenación e instrucción del procedimiento de reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi» corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural, a través del Centro de Museos.

21. artikulua.- Ebazpena.

Artículo 21.- Resolución.

1.- «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpenak Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren aginduz egingo dira, Museoen Aholku Batzordeak aurrez aginduzko irizpena eman ondoren.

1.- reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» se realizará, previo dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Museos, mediante Orden de quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco.

2.- «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena formalizatzeko agindua sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, eskaera jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

2.- La Orden por la que se formaliza el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de la solicitud.

3.- «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.- El reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.- Ebazteko epea amaituta, interesdunari inolako jakinarazpenik egin ez bazaio, eskabidea ezetsitzat joko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoari jarraituta.

4.- Si una vez transcurrido el plazo de resolución la Orden no hubiera sido notificada al interesado, la solicitud correspondiente se entenderá estimada de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- Administrazio-bidea amaitzen duen aipaturiko agindu horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren hilabeteko epean, jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jurisdikzio eskudunean bi hilabeteko epean, baita ere jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta.

5.- Contra la citada Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la jurisdicción competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

6.- Behin «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena eskuratuta, horren idazpena egingo da Erregistroan.

6.- Una vez obtenido el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi» se practicará la oportuna anotación en el Registro.

22. artikulua.- Ezeztatzeko arrazoiak.

Artículo 22.- Causas de revocación.

Honako hauek izango dira «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena ezeztatzeko arrazoiak:

Será motivo de revocación del reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi»:

1.- Aitorpenaren oinarri izan ziren eskakizunak betetzen ez badira.

1.- El incumplimiento sobrevenido de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento.

2.- Euskadiko Museoen 7/2006 Legearen 10. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak haustea.

2.- El incumplimiento de los deberes establecidos con carácter general en el artículo 10 de la Ley 7/2006, de Museos de Euskadi.

23. artikulua.- Ezeztatzeko prozedura.

Artículo 23.- Procedimiento de revocación.

1.- Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumena duen sailak bidezko kontraesaneko espedientea bideratuko du, ofizioz. Sail horretako bertako titularrak emango dio ebazpena espedienteari, Museoen Aholku Batzordeak aurrez aginduzko irizpena eman ondoren. Ezeztatzea Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan jasota geratuko da.

1.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura instruirá de oficio el oportuno expediente contradictorio, que se resolverá mediante Orden de quien sea titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura, previo dictamen preceptivo del Consejo Asesor de Museos. Dicha revocación se anotará en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.

2.- Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailak ofizioz hasiko du prozedura, organo eskudunaren erabakiz, bere kabuz edo gaineko agindu baten ondorioz, beste organo batzuek arrazoituz eskatuta edo salaketa baten ondorioz, eta interesdunei jakinaraziko die «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena ezeztatzeko espedientea ireki dela eta, halaber, hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko edota, hala badagokio, ezeztatzeko prozedura hastea eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.

2.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura iniciará de oficio el procedimiento, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, y comunicará a las personas interesadas la apertura del expediente de revocación del reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi», y les requerirá para que presenten, en un plazo de quince días, las alegaciones que consideren oportunas, y en su caso, subsanar las deficiencias o incumplimientos que motivan el inicio del procedimiento de revocación.

3.- Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio, Museoen Zentroaren bitartez, inskripzioak ezeztatzeko prozedura agintzea eta bideratzea.

3.- Corresponde la ordenación e instrucción del procedimiento de revocación a la Dirección de Patrimonio Cultural, a través del Centro de Museos.

4.- Aurkezten diren alegazioak aztertu ondoren, edo hamabost eguneko epea igaro eta alegaziorik edo zuzenketarik aurkeztu ez bada, espedientea ezeztatzeari edo artxibatzeari buruzko agindua emango da, Museoen Aholku Batzordeak aurrez bere irizpena eman ondoren.

4.- Analizadas las alegaciones presentadas, o transcurrido el plazo de quince días sin que se hayan presentado alegaciones o subsanaciones, se dictará la Orden correspondiente, previo dictamen del Consejo Asesor de Museos, que se pronunciará sobre la revocación o archivo del expediente.

5.- Administrazio-bidea amaitzen duen aipaturiko agindu horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailaren titularraren hilabeteko epean, jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jurisdikzio eskudunean bi hilabeteko epean, baita ere jakinarazpenaren biharamunetik aurrera kontatuta.

5.- Contra la citada Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante quien sea titular del Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la jurisdicción competente en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lurralde historikoen edo Estatuaren titularitatea duten museo eta bildumak ere inskribatu ahal izango dira Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan, eta «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena ere jaso ahal izango dute, baldin eta dekretu honetako baldintzak betetzen badituzte, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin hitzarmen bat sinatuz.

Los museos y colecciones de titularidad de los territorios históricos o del Estado, podrán inscribirse en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, así como obtener el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o como «Colección de Euskadi», siempre que cumplan las condiciones requeridas en el presente Decreto, mediante la suscripción de un convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azken xedapena.- Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko ekainaren 21ean.

Dado en Vitoria Gasteiz, a 21 de junio de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental