Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

58. zk., 2011ko martxoaren 24a, osteguna

N.º 58, jueves 24 de marzo de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Herrizaingo Saila
Interior
1644
1644

29/2011 DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, genero indarkeriaren biktimei laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean dauden koordinazio mekanismoei buruzkoa.

DECRETO 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Abuztuaren 28ko 471/2009 Dekretuak, Herrizaingo Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoak, xedatutakoari jarraiki, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak biktimei laguntza zuzena eta pertsonalizatua eskaintzen die Herrizaingo Sailaren prestazio, zerbitzu eta baliabideei dagokienez; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta beste administrazioetan dauden baliabideei buruzko informazioa ematen die, betiere beren inguruabar pertsonal eta sozialekin bat badatoz; gainera, beren beharrak aintzat hartuta, orientazioa eskura jartzen ahalegintzen da; beharrezko izapideei buruzko informazioa eta izapide horiek betetzeko aholkuak emanez; eta eskumena duten organoetara bideratzen ditu, egoki izanez gero.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 471/2009, de 28 de agosto, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género dispensa una asistencia directa y personalizada a las víctimas con relación a las prestaciones, servicios y recursos del Departamento de Interior; les facilita información de otros recursos existentes en la Administración General del País Vasco y otras Administraciones acordes con sus circunstancias personales y sociales, procura su orientación en función de sus necesidades; las asesora sobre los trámites necesarios y su cumplimentación y las deriva, en su caso, a los órganos competentes.

Indarreko araudian genero-indarkeriaren biktima diren edo izan diren emakumeentzako zerbitzuak, berariazko prestazioak, laguntzak edo onura bereziak aurreikusten dira, horien bidez biktimek indarkeriazko harremanari amaiera eman diezaioten eta beren bizi-proiektua berreskura dezaten. Prestazio horietako batzuk zenbait legetan zuzenean eskubideak dira; hala nola, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean, Genero Indarkeriaren Aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Legean eta beste batzuetan.

En la normativa vigente se contempla un conjunto de servicios, prestaciones específicas, ayudas o beneficios singulares destinados a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida. Algunas de tales prestaciones se configuran como derechos directamente en leyes como la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y otras.

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioek genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko bideratutako zerbitzu, prestazio, laguntza eta onurek sarea osatzen dute, biktima horientzako arreta hobetzeko erakunde arteko hitzarmenen bitartez koordinatzen baita.

El conjunto de servicios, prestaciones, ayudas y beneficios destinados a las víctimas de violencia de género por las Administraciones Públicas vascas conforman una red que se coordina mediante acuerdos interinstitucionales dirigidos a la mejora de la atención a tales víctimas.

Orobat, beharrezkoa da koordinazio-mekanismoak ezartzea Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zuzenean ematen dituen zerbitzu eta prestazioen barne-eremuan. Horregatik guztiarengatik gobernu-kudeaketarako berariazko arloa sortu da; hain zuzen, genero-indarkeriaren biktimentzako arretari buruzko politikak zuzendu eta koordinatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzeko dekretua aldatzen duen Lehendakariaren uztailaren 30eko 20/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz.

Es igualmente necesaria la implantación de mecanismos de coordinación en el ámbito interno de los servicios y prestaciones que dispensa directamente la Administración General de la Comunidad Autónoma. A ello responde la creación de un área de gestión gubernamental específica destinada a dirigir y coordinar las políticas sobre atención a víctimas de la violencia de género, a virtud de lo establecido en el Decreto 20/2009, de 30 de julio, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Hori dela eta, Dekretu honek Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren administrazio-jarduera koordinatzeko mekanismoa ezarri nahi du, baina bere xedea ez da genero-indarkeriaren biktimentzat ordenamenduan egun daudenez bestelako prestazio, laguntza edo onura berriak arautzea, ezta prestazio horiek eskuratzeko betekizunak, baldintzak edo prozedurak arau bidez garatzea ere.

Por ello, este Decreto pretende establecer un mecanismo de coordinación de la actividad administrativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma, sin tener como objeto o propósito regular nuevas prestaciones, ayudas o beneficios a las víctimas de la violencia de género distintos de los ya existentes en el ordenamiento; ni tampoco desarrollar normativamente los requisitos, condiciones o procedimiento para acceder a tales prestaciones.

Horrenbestez, antolaketari loturiko eta Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparrura mugatutako araua da, Administrazio horren barne-eremutik kanpoko eskubiderik edo betebeharrik sortzen ez baitu.

Se trata, en consecuencia, de una norma de carácter meramente organizativo y limitada al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, que no genera derechos u obligaciones externas al propio ámbito interno de esta Administración.

Dekretuak Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuaren barruan arretarako kanal bateratutzat jotzen du; hain zuzen, Zuzendaritza hori indarkeria jasaten duten emakumeengana eta haiei arreta ematen dieten profesionalengana hurbiltze aldera; era horretan, beraiekiko harremanak errazteko, administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa areagotuz eta behar ez diren joan-etorriak eta eragozpenak kenduz. Hori guztia «bigarren biktimizazioa» deritzona saihets dadin, emakume biktimak bere gizarteratzea galarazten duten hamaika administrazio-erakundetatik igaro behar izatean sortzen baita.

La pretensión del Decreto se limita a caracterizar a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género como canal unificado de atención dentro del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, con el fin de acercarla a las mujeres que sufren violencia y a los y las profesionales que las atienden, facilitando sus relaciones con la Administración mediante la intensificación de la cooperación y coordinación entre las distintas instancias y eliminando desplazamientos o inconvenientes innecesarios, todo ello en orden a evitar la denominada «segunda victimización», que surge del paso obligado de la víctima por un sinfín de organismos administrativos que impiden la inmediata reinserción de la mujer víctima en la sociedad.

Helburu horrekin, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak informazioa eta orientabidea eskainiko ditu aurreikusitako zerbitzu, prestazio, laguntza eta onurei buruz; bestetik, aholku eman, beharren ebaluazioa egin eta espedienteen tramitazioa erraztuko du.

A tal fin, desde la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género se ofrecerá información y orientación sobre los servicios, prestaciones, ayudas y beneficios previstos; asesoramiento, evaluación de las necesidades, y se facilitará la tramitación de los expedientes.

Dekretuak biktima bakarrari loturiko prestazioak eta laguntzak koordinatzeko mekanismo batzuk aurreikusten ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren menpeko erakundeek izapidetzekoak baitira. Horretarako, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari eginkizun hori ematen dio, baina horrek ez du ekarriko kasu bakoitzean aplikatzekoa den araudi sektorialean aurreikusitako betekizun, baldintza edo prozedurazko izapideez bestelakoak sartzea.

El Decreto prevé una serie de mecanismos destinados a la coordinación del conjunto de prestaciones y ayudas referidas a una única víctima que se tramiten por los organismos dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, asignando a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género tal función, sin que ello suponga introducción de requisitos, condiciones o trámites procedimentales distintos de los previstos en la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso.

Horren indarrez, Herrizaingoko sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2011ko martxoaren batean izandako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de marzo de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Xedea eta ezarpen-eremua.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1.- Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean genero-indarkeriaren biktimentzako arretaren koordinazio-mekanismoak arautzea, baita Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren menpeko arretarako kanal bateratua ezartzea ere.

1.- Es objeto del presente Decreto regular los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la instauración de un canal de atención unificada dependiente de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

2.- Genero-indarkeriatzat hauxe jotzen da: emakumearen aurkako edozein indarkeriazko egintza; hau da, sexuagatiko indarkeriazko egintza oro, emakumeari kalte fisikoa, sexuala edo psikologikoa edo sufrimendua eragiten diona edo eragin diezaiokeena. Jokaera horien artean sartuko dira, halaber, emakumea egintza horiek gauzatzeko mehatxatzea, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo pribatuan.

2.- Se entiende por Violencia de Género todo acto de violencia contra la mujer, definida ésta como cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en el ámbito público o privado.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren menpeko zerbitzuez baliatze aldera, eta kasuan kasuko zerbitzuaren, prestazioaren, laguntzaren edo onuraren izaeraren arabera aplikatzekoa den araudi berezian ezarritakoa alde batera utzi gabe, emakumeak genero-indarkeriaren biktima direla honako edozein modu erabiliz egiaztatu ahalko da:

3.- A los efectos de acceder a los servicios dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica que resulte de aplicación en función de la naturaleza del servicio, prestación, ayuda o beneficio de que se trate, la consideración de víctima de violencia de género podrá acreditarse a través de cualquiera de los siguientes medios:

a) Emakumea genero-indarkeriaren biktima dela edo izan dela deklaratzen duen ebazpen judiziala.

a) Resolución judicial que declare que la mujer es o ha sido víctima de violencia de género.

b) Biktimaren aldeko indarreko babes-agindua.

b) Orden de protección a favor de la víctima en vigencia.

c) Emakume interesduna genero-indarkeriaren biktima izan daitekeelako zantzuak daudela adierazten duen fiskaltzaren txostena, harik eta babes-agindua eman arte, bidezkoa izanez gero.

c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género en tanto se dicte, si procediere, la orden de protección.

d) Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren txostena.

d) Informe de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

2. artikulua.- Helburuak.

Artículo 2.- Objetivos.

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak arretarako kanal bateratu gisa jarduten du eta honako helburu hauek ditu:

La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género actúa como canal de atención unificada, con los siguientes objetivos:

a) Genero-indarkeriaren biktimei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aurreikusi eta kudeatzen dituen zerbitzu, laguntza eta onurei buruzko informazioa eta orientabidea ematea eta, aldi berean, horien gaineko arreta eta aholkularitza integrala eskainiko dizkie.

a) Informar y orientar a las víctimas de la violencia de género, sobre los servicios, ayudas y beneficios previstos y gestionados desde la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ofreciéndoles atención y asesoramiento integral sobre los mismos.

b) Genero-indarkeriaren biktimaren kudeaketa integratua erraztea, horretarako genero-indarkeriaren biktimentzako laguntza eta prestazioei buruz Zuzendaritza honetan ebatzi behar diren espedienteak izapidetuko dira eta, halaber, genero-indarkeriaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren menpeko zerbitzuak koordinatuko dira, era horretan edozein biktima kudeatutako laguntza edo onurez baliatu ahal izan dadin.

b) Facilitar la gestión integrada de la víctima de la violencia de género, tramitando los expedientes relativos a las ayudas y prestaciones destinadas a las víctimas de la violencia de género que deban resolverse por esta Dirección, y coordinando los servicios dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de violencia de género, con el fin de que cualquier víctima pueda acceder a las distintas ayudas y beneficios gestionados.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak kudeatutako laguntza eta onuren eraginkortasuna eta egokitasuna ikuspegi kritikoz aztertzea ahalbidetzen duen informazioa biltzea.

c) Recopilar información que permita analizar críticamente la eficacia e idoneidad de las ayudas y beneficios gestionados por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko beste herri administrazioekiko harremanak erraztea.

d) Facilitar las relaciones con otras Administraciones Públicas para la asistencia a las víctimas de violencia de género.

3. artikulua.- Jardun-arloa.

Artículo 3.- Áreas de actuación.

1.- Arretarako kanal bateratua den aldetik, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak laguntza zuzen eta pertsonalizatua ematen die genero-indarkeriaren biktimei; hain zuzen, Herrizaingo Sailaren prestazio, zerbitzu eta baliabideei dagokien guztiaren gainean. Gainera, informazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkie eta, beharrezkoa izanez gero, eskudunak diren gainerako zerbitzuetara bideratzen ditu, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuaren barruko beren premiak, inguruabar pertsonalak eta sozialak aintzat harturik.

1.- En su función de canal de atención unificado, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género dispensa una asistencia directa y personalizada a las víctimas de la violencia de género en todo aquello relativo a las prestaciones, servicios y recursos del Departamento de Interior, facilitándoles información y asesoramiento y derivándolas, en su caso, al resto de servicios que resulten competentes en función de sus necesidades, circunstancias personales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- Arreta horrek honako jardun-arlo hauek barne hartzen ditu:

2.- Dicha atención comprenderá las siguientes áreas de actuación:

a) Informazioa, aholkularitza eta bideratzea.

a) Información, asesoramiento y derivación.

b) Tramitazioa eta kudeaketa integratua.

b) Tramitación y gestión integrada.

4. artikulua.- Informazioa, aholkularitza eta bideratzea.

Artículo 4.- Información, asesoramiento y derivación.

1.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak biktimei informazioa eta aholkularitza eskainiko dizkie eta, beren premiak eta egoera pertsonala kontuan izanik, egokienak diren zerbitzuetara bideratuko ditu.

1.- La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género prestará a las víctimas información, asesoramiento y derivación a los recursos que se consideren más adecuados a sus necesidades y situación personal.

Eginkizun horiek egoitza judizialetan kokatuta dauden Biktimari Laguntzeko Zerbitzuek (BLZ) burutuko dituzte.

Dichas funciones se realizarán desde los Servicios de Atención a las Víctimas (SAV) ubicados en las sedes Judiciales.

Halaber, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak doakoa eta anonimoa den 24 orduko telefono bidezko informazio eta arreta zerbitzua ematen du.

Asimismo, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género presta el servicio de información y atención telefónica 24 horas, de carácter gratuito y anónimo.

2.- Biktimari Laguntzeko Zerbitzuak, indarkeria matxistaren biktimentzako arretari eta 24 orduko telefono bidezko arreta-zerbitzuari dagokienez, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak kudeatzen ditu.

2.- Los Servicios de Asistencia a la Víctima, en lo que se refiere a la atención de las víctimas de la violencia machista y el servicio de atención telefónica 24 horas, son gestionados por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

3.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzako langileek, biktimei ez ezik, profesionalei, elkarteei, erakundeei edo orokorrean genero-indarkeriaren biktima diren emakumeekin zuzen edo zeharka lan egiten dutenei aholku eta arreta emango die.

3.- El personal de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género asesorará y atenderá, además de a las víctimas, a profesionales, asociaciones, instituciones, o a quienes en general, trabajen directa o indirectamente con las mujeres víctimas de la violencia de género.

5. artikulua.- Tramitazioa.

Artículo 5.- Tramitación.

1.- Genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzak edo prestazioak aplikatzekoa den araudi bereziaren arabera izapidetu eta ebatziko dira.

1.- La tramitación y resolución de ayudas o prestaciones a las víctimas de la violencia de género se realizará conforme a la normativa específica aplicable.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean Genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzak edo prestazioak izapidetzen dituzten organoak biktimaren egoerak eskatzen duen azkartasunaz arituko dira elkarlanean, betiere biktimaren ahultasun- eta desberdintasun-egoerak kontuan harturik. Horrez gain, beharrezkoak ez diren izapide formalak saihestuko dituzte; esate baterako, begi-bistako gertakariak edo gorabeherak frogatzeko agiriak aurkeztea, administrazio jardulearen artxiboetan edo aurrekarietan egiaztatuta baldin badaude.

2.- Los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma que tramiten ayudas o prestaciones a las víctimas de la violencia de género colaborarán entre sí con la celeridad que requiera la situación de la víctima, atendiendo a la situación de vulnerabilidad y desigualdad en que pueda encontrarse; y evitarán trámites formales innecesarios como la aportación documental para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste ya en los archivos administrativos o antecedentes de la administración actuante.

3.- Eskabidea Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan aurkeztuz gero, modu honetara jardungo da:

3.- Si la solicitud se presenta en la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, se procederá de la siguiente manera:

a) Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak, ordenamendu juridikoak hala esleitzen dionean, tramitazioari hasiera emango dio eta laguntza edo prestazioa ematea ebatziko du.

a) La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género iniciará la tramitación y resolverá la concesión de la ayuda o prestación cuando así se lo atribuya el ordenamiento jurídico.

b) Laguntza edo prestazioa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren beste organo batek ebatzi behar duenean, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak organo eskudunari igorriko dio emakume onuraduna izan daitekeen emakumearen egoeraren azterketarekin batera. Hori guztia, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.3 artikuluan ezarritakoa bazter utzi gabe.

b) Cuando la concesión de la ayuda o prestación deba ser resuelta por otro órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género lo remitirá al órgano competente junto con un análisis de la situación de la posible beneficiaria. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Eskabidea Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza ez den organo batean aurkezten denean, eta berori tramitazioa egin eta ebazteko eskuduna bada, tramitazioari hasiera emango dio eta Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza jakinaren gainean jarriko du onuraduna izan daitekeen emakumearen egoera aztertzeko.

4.- Cuando la solicitud se presente en órgano distinto a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, y sea el competente para tramitación y resolución, iniciará la tramitación y lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género para el análisis de la situación de la posible beneficiaria.

6. artikulua.- Biktimaren kudeaketa integratua.

Artículo 6.- Gestión integrada de la víctima.

1.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak, arretarako kanal bateratua den aldetik, biktimaren espedientearen kudeaketa integraturako aplikazio informatikoa eratuko du. Aplikazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak burututako laguntza eta jarduketei buruzko informazioa eta dokumentazioa jasoko ditu eta; aldi berean, biktimentzako prestazio, laguntza eta zerbitzu zehatzen kudeaketari buruzko beste aplikazio batzuekiko interkonexioa ahalbidetuko du.

1.- La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, como canal de atención unificado, organizará una aplicación informática para la gestión integrada del expediente de la víctima, que comprenderá la información y documentación sobre las ayudas y actuaciones llevadas a cabo por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y permitirá su interconexión con otras aplicaciones referentes a la gestión de las concretas prestaciones, ayudas y servicios a las víctimas.

2.- Aplikazio horretan jasoko dira aurkeztutako eskabideak eta genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzak edo prestazioak emateko prozeduretan emandako ebazpenak; hain zuzen, biktimaren espedientearen kudeaketa integratuan sartzeko.

2.- Se registrarán en la citada aplicación tanto las solicitudes presentadas como las resoluciones dictadas en los procedimientos de concesión de ayudas o prestaciones a la víctima de la violencia de género, al objeto de su incorporación a la gestión integrada del expediente de la víctima.

3.- Neurri egokiak hartuko dira espedienteak izapidetzean genero-indarkeria arretaz hartu, prebenitu eta ezabatzeko arloan diharduten erakundeek lortutako datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzeko, betiere datu pertsonalak babesteko araudiarekin bat etorriz.

3.- Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos personales obtenidos por las instancias involucradas en la atención, prevención y erradicación de la violencia de género en la tramitación de los expedientes, de acuerdo con la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.

Era berean, intimitaterako eskubidea betez, neurri egokiak hartuko dira gorderik daukan informazioaren eta informazio hori jasota dagoen fitxategi edo erregistroen tratamendu konfidentziala bermatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan araututako baldintzetan.

Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para garantizar, en aplicación del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la información con la que cuente y de los ficheros o registros en los que conste dicha información, en los términos regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Bereziki, informazio pertsonala zaintzeko neurriak hartuko dira, era horretan emakumeen eta beroriei arreta ematen dietenen osotasuna eta segurtasuna bermatzeko.

Singularmente se adoptarán medidas para salvaguardar la información personal con objeto de garantizar la integridad y seguridad de las mujeres y de las personas que las atienden.

7. artikulua.- Prestazioen eta laguntzen katalogoa.

Artículo 7.- Catálogo de prestaciones y ayudas.

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak genero-indarkeriaren biktimentzako prestazio eta laguntzen katalogoa prestatu eta gaurkotuta izango du. Katalogo horretan Eusko Jaurlaritzako Zerbitzuen Katalogoan daudenak sartuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren organoek zuzenean kudeatuta baitaude, baita administrazioari lotutako beste erakunde batzuek kudeatutakoak ere.

La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género elaborará y mantendrá actualizado un catálogo con las prestaciones y ayudas destinadas a las Víctimas de la Violencia de Género, que incluirá tanto las contenidas en el Catálogo de Servicios del Gobierno Vasco, gestionadas directamente por órganos pertenecientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como de las gestionadas por otros entes institucionales.

8. artikulua.- Berehala jarduteko protokoloa.

Artículo 8.- Protocolo de actuación inmediata.

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak berehala jarduteko protokoloa prestatuko du. Protokolo horretan legezko eskubide eta onurei buruzko informazioan, orientabidean eta zerbitzuan ari diren sail eta erakundeen jarduketa koordinatua jasoko da; hain zuzen, biktimaren egoera dela-eta, presako edo berehalako esku-hartzea behar den kasuetan.

La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género elaborará un protocolo de intervención inmediata que contemple la actuación coordinada de los distintos departamentos y organismos implicados en la información, orientación y prestación de los derechos y beneficios legales en los casos en los que la situación de la víctima requiera de una intervención urgente o sin demora.

9. artikulua.- Gainbegiratzea eta jarraipena egitea.

Artículo 9.- Supervisión y Seguimiento.

1.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak genero-indarkeriaren biktimentzat prestatutako laguntzak, jarduerak eta zerbitzuak gainbegiratuko ditu eta horien jarraipena egingo du. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko sail eta erakundeek, Dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera, behar den informazioa emango dute.

1.- La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género supervisará y efectuará el seguimiento del conjunto de ayudas, actuaciones y prestaciones destinadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las víctimas de la violencia de género, para lo cual los distintos Departamentos y organismos de la Administración General de la Comunidad Autónoma facilitarán, de conformidad con lo previsto en este Decreto, la información que a tal fin se requiera.

2.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak ekimenak eta gomendioak aurkeztu ahal izango ditu genero-indarkeria prebenitu eta ezabatzeko politika publikoen eraginkortasuna eta biktimentzako arreta hobetze aldera, artikulu honen 1. puntuan aipatutako jarraipenaren emaitzak eta indarkeria mota horren arrazoiak, ezaugarriak eta ondorioak aztertu ondoren.

2.- La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género podrá formular iniciativas y recomendaciones para mejorar la eficacia de las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género, y la atención a sus víctimas, a la vista de los resultados del seguimiento reseñado en el punto 1 del presente artículo y el análisis de las causas, características y consecuencias de este tipo de violencia.

10. artikulua.- Sail arteko Batzordea.

Artículo 10.- Comisión Interdepartamental.

1.- Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari atxikirik, Sail arteko Batzordea sortzen da. Haren xedea da jardun-politiken programen eta proposamenaren jarraipena egitea genero-indarkeriaren biktimen arloan. Batzorde horrek honako osaera hau izango du:

1.- Se crea una Comisión Interdepartamental, adscrita a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, con el fin de realizar el seguimiento de los programas y la propuesta de las políticas de actuación en el ámbito de las víctimas de la violencia de género. Dicha Comisión tendrá la siguiente composición:

a) Lehendakaritza: Herrizaingo Saileko Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria.

a) Presidencia: la Directora de Atención a las Victimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior.

b) Batzordekideak: gutxienez, zuzendari-kargua duen pertsona bat honako sail edo erakunde hauetako bakoitzeko:

b) Vocales: una persona con rango mínimo de Director o Directora por cada uno de los siguientes Departamentos u organismos:

- Herrizaingo Saila.

- Interior.

- Emakunde.

- Emakunde.

- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

- Educación, Universidades e Investigación.

- Justizia eta Herri Administrazioa.

- Justicia y Administración Pública.

- Etxebizitza, Herri Lana eta Garraioa.

- Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

- Enplegua eta Gizarte Arazoak.

- Empleo y Asuntos Sociales.

- Osasuna eta Kontsumoa.

- Sanidad y Consumo.

c) Idazkaria: Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak izendatutako funtzionario bat, hizpidearekin baina botorik gabe jardungo duena.

c) Secretario o Secretaria: un funcionario o funcionaria designado por la Directora de Atención a las Victimas de la Violencia de Género, que actuará con voz pero sin voto.

Sail arteko Batzordea osatuko duten pertsonak izendatzerakoan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

A la hora de nombrar a las personas integrantes de la Comisión Interdepartamental, se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.- Batzordeko lehendakariak baimendu ahalko du genero-indarkeriaren alorrean espezializatutako pertsonak bileretan izatea; dena den, hizpidea izango dute, baina botorik ez.

2.- La Presidenta de la Comisión podrá autorizar la presencia en sus sesiones de personas especializadas en el ámbito de la violencia de género, que en todo caso actuarán con voz pero sin voto.

3.- Sail arteko Batzordeak ohiko bilkura sei hilean behin egingo du. Halaber, ezohiko bilera egin ahalko du lehendakariak hala eskatuta edo, gutxienez, bere kideen herenak eskatzen duenean.

3.- La Comisión Interdepartamental se reunirá en sesión ordinaria una vez cada seis meses. Asimismo podrá reunirse con carácter extraordinario, a instancia de la presidenta, o cuando así lo solicite al menos un tercio de sus miembros.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eusko Jaurlaritzako Sailek, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzarekin batera genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzak edo zerbitzuak emateko prozedurak kudeatzen dituztenean, mekanismoak sustatuko dituzte Zuzendaritza horrek -arretarako kanal bateratua den aldetik- eskabideak jasotzean eta ematen diren ebazpenak jakinarazteko biktimekiko zuzeneko komunikazioa zentraliza dezan.

Los Departamentos del Gobierno Vasco que gestionen procedimientos de concesión de ayudas y prestaciones destinadas a las víctimas de la violencia de género, junto con la Dirección de Atención a las Victimas de la Violencia de Género, impulsarán los mecanismos tendentes a que ésta, como canal de atención unificado, centralice la comunicación directa con las víctimas en la recepción de solicitudes y notificación de las resoluciones que se dicten.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 1ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Herrizaingoko sailburua,

El Consejero de Interior,

RODOLFO ARES TABOADA.

RODOLFO ARES TABOADA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental