Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

31. zk., 2011ko otsailaren 15a, asteartea

N.º 31, martes 15 de febrero de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
Empleo y Asuntos Sociales
778
778

9/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroari eta Gordailuari buruzkoa.

DECRETO 9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco.

Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateginaren 89. eta 90. artikuluek, hurrenez hurren, laneko hitzarmen kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko eskakizun jakin batzuk ezartzen dituzte horiek izapidetzeko eta horien baliozkotasuna zehazteko faseetan. Maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuak garatu zituen laneko hitzarmen kolektiboen aipatutako erregistro eta gordailuaren prozedurazko alderdiak.

Los artículos 89 y 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establecen, respectivamente, en su fase de tramitación y para la determinación de su validez, el cumplimiento de determinados requisitos de registro y depósito de convenios colectivos de trabajo. El Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, desarrolló los aspectos procedimentales del citado registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak sortu eta antolatu zuen Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa. Era berean, Laneko sailburuaren 1982ko azaroaren 3ko Aginduak garatu zuen aipatutako Dekretua, laneko hitzarmen kolektiboen erregistro eta gordailurako lege-eskakizunak betetzeko eta izapidetzeko faseak arautuz.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, creó y organizó el Registro de Convenios Colectivos. Asimismo la Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, desarrolló el citado Decretos, regulando las fases de tramitación y el cumplimiento de los requisitos legales para el registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.

Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuak arautu egin du laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen izapidetzea, administrazio elektronikora egokituz, betiere herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean ezarritakoari jarraiki.

El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, ha procedido a regular la tramitación de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo, adaptándola a la administración electrónica, en virtud de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Euskal Autonomia Erkidegoarentzako Autonomia Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak 12.2 artikuluan ezartzen du Autonomia Erkidegoaren eskumena lan-harremanen gaineko lan-arloko legedia betearazteko. Halaber, arau beraren 20.4 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio autoantolakuntzarako ahalmena bere eskumenak betetzeko behar diren zerbitzuak agindu eta antolatzeko.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, establece, en su artículo 12.2, la competencia de esta Comunidad Autónoma para la ejecución de la legislación laboral respecto a las relaciones laborales. Igualmente, en virtud del artículo 20.4 de la misma norma, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la facultad de autoorganización para ordenar y organizar los servicios precisos para el cumplimiento de sus competencias.

Horren ondorioz, eta lan-arloko legeria egikaritzeko eta aurrerapen teknologikoak administrazio-izapideetan sartzeko helburuarekin, baita aurrerapen horiek egungo antolamendu juridikoan txertatzeko premiarekin ere, ezinbestekoa da, bitarteko elektronikoak erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoan Erregistroa sortzea eta lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboak erregistratu eta inskribatzeko administrazio-prozedura sistema horretara egokitzea Dekretu honen bitartez.

En consecuencia, y con la finalidad de ejecutar la legislación laboral e incorporar los avances tecnológicos que han tenido lugar en la tramitación administrativa, así como la necesidad de incorporar las mismas al ordenamiento jurídico actual, resulta preciso crear, a través de medios electrónicos, el Registro y adaptar el procedimiento administrativo de registro e inscripción de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco a dicho sistema, mediante el presente Decreto.

Dekretuan bildutako neurriak bi kapitulutan egituratzen dira.

Las medidas contenidas en este Decreto se estructuran en dos capítulos.

I. kapituluak, alde batetik, Arauaren helburua eta xedea, Erregistroaren nondik norakoa eta ezaugarriak definitzen ditu, baita Arau horren eginkizunak ere, eta, bestetik, atxikipena definitzen du dagokion lurralde-eremuaren arabera.

El Capítulo I delimita el objeto y la finalidad de la Norma, la naturaleza y características del Registro, así como sus funciones, y define la adscripción en función del ámbito territorial de que se trate.

II. kapituluak, lan-arloko legeria zorrotz betez, erabiltzaileek kapitulu horretara jo dezaten errazteko eta testuari koherentzia handiagoa emateko, honako hauek biltzen ditu: alde batetik, inskriba daitezkeen eta elektronika bidez erregistra daitezkeen akordioak edo egintzak; beste alde batetik, lan-hitzarmen kolektiboak bitarteko elektronikoen bitartez inskribatzeko prozedura eta inskriba daitezkeen gainerako egintzak eta inskribatzeko eskabidea izapidetzeko Erregistrora bidali behar den dokumentazioa eta estatistika-datuak, baita egon daitezkeen zuzenketak eta inskriba daitezkeen hitzarmenak edo egintzak erregistratzearekin lotutako gainerako administrazio-jarduera ere. Dekretu honek sinadura elektronikoaren erabilera sartu du espedientean behar diren dokumentuen aurkezpenerako.

El Capítulo II, en estricta ejecución de la legislación laboral, con el fin de facilitar el acceso de las personas usuarias al mismo y de dotar de una mayor coherencia al texto, recoge los acuerdos o actos inscribibles susceptibles de ser registrados electrónicamente, el procedimiento de inscripción a través de medios electrónicos de los convenios colectivos de trabajo y demás actos inscribibles y la documentación y los datos estadísticos que han de remitirse al Registro para que la solicitud de inscripción sea tramitada, así como los supuestos de subsanación y demás actividad administrativa conexa al registro de los acuerdos o actos inscribibles. El presente Decreto incorpora la utilización de la firma electrónica para la presentación de los documentos necesarios en el expediente.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, eta, 2011ko urtarrilaren 25ean eginiko Bilkuran Jaurlaritzaren Kontseiluak aztertuta eta onartuta, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de enero de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea eta zertarakoa.

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1.- Dekretu honen helburua zera da, bitarteko elektronikoak erabiliz lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen Erregistroa eta gordailua sortzea eta arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan.

1.- El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación en la Comunidad Autónoma del País Vasco del Registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a través de medios electrónicos.

2.- Erregistroaren izena honako hau da: «Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroa / Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco».

2.- La denominación del Registro es «Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroa / Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco».

3.- Erregistroaren helburua da Langileen Estatutuaren III. tituluaren arabera sinatzen diren eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremua duten laneko hitzarmen eta akordio kolektiboak inskribatu, erregistratu eta gordailatzea, baita horiek Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea ere, dagokion lurralde-eremuaren arabera.

3.- La finalidad del Registro es la inscripción, registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo suscritos de conformidad con el Título III del Estatuto de los Trabajadores y cuyo ámbito territorial sea el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial según el ámbito territorial correspondiente.

2. artikulua.- Izaera eta ezaugarriak.

Artículo 2.- Naturaleza y características.

1.- Erregistroa administratiboa da eta zerbitzu publiko gisa egituratzen da, eta dagokion funtzionamendua bitarteko elektronikoen bidez gauzatzen da, baina ez dauka herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean aipatzen den erregistro elektronikoaren izaera.

1.- El Registro tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público, cuyo funcionamiento es a través de medios electrónicos, no teniendo, sin embargo, la naturaleza de registro electrónico a que se refiere la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2.- Erregistroko datuak sarbide publikokoak dira, pertsonen intimitateari buruzkoak izan ezik, hain zuzen ere Datu Pertsonalak Babesteari buruzko legedian aurreikusitako bermeak eta babesa dutelako.

2.- Los datos del Registro son de acceso público, a excepción de los relativos a la intimidad de las personas, que disfrutan de la protección y de las garantías previstas en la legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

3. artikulua.- Adskripzioa eta eskumena.

Artículo 3.- Adscripción y competencia.

1.- Erregistroa unitarioa da Euskal Autonomia Erkidego osorako, alde batera utzita bere funtzionamenduan, eta lurralde-eremuaren arabera, alde batetik, Erregistroaren Organo Zentralak eta, bestetik, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lurralde Ordezkaritzei atxikitako hiru Lurralde Bulegoek jarduten duten. Erregistroaren Organo Zentrala laneko zuzendariaren mende dago organikoki, eta horren Lurralde Bulegoak dagokion lurralde-ordezkariaren mende.

1.- El Registro tiene carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que en su funcionamiento, y según el ámbito territorial de que se trate, operen, por un lado, el Órgano Central del Registro y, por otro, las tres Oficinas Territoriales, adscritas a las Delegaciones Territoriales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. El Órgano Central del Registro dependerá orgánicamente de la o el Director de Trabajo y las Oficinas Territoriales del mismo de la o el Delegado Territorial correspondiente.

2.- Erregistroaren Organo Zentralean inskribatuko dira Lurralde Historikoaz gaindiko lurralde-eremua duten laneko hitzarmen edo akordio kolektiboak. Lurralde Historiko batera mugatutako eremua dutenak, aldiz, dagokion Lurralde Bulegoan inskribatuko dira.

2.- Se inscribirán en el Órgano Central del Registro los convenios o acuerdos colectivos de trabajo cuyo ámbito territorial supere el de un Territorio Histórico. Aquellos cuyo ámbito territorial se circunscriba a un Territorio Histórico, se inscribirán en la Oficina Territorial correspondiente.

4. artikulua.- Egitekoak.

Artículo 4.- Funciones.

Erregistroak honako zeregin hauek ditu:

Las funciones del Registro son las siguientes:

a) Eskabideekin lotutako prozedurak izapidetzea, eta inskripzio-egintzen inskripzioa, erregistroa eta gordailua agintzea, indarreko legediaren arabera.

a) Tramitar los procedimientos relativos a las solicitudes y ordenar la inscripción, registro y depósito de los actos inscribibles de acuerdo con la legalidad vigente.

b) Erregistro-inskripzioei buruzko ziurtagiriak egitea, edozein pertsona fisikok edo juridikok eta edozein erakunde edo organismo publikok edo pribatuk eskatuta.

b) Expedir certificaciones sobre las inscripciones registrales existentes a solicitud de cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo, público o privado.

c) Erregistroan agertzen diren datuak jendearentzat eskuragarri jartzea, pertsonen intimitateari buruzko datuak izan ezik.

c) Dar acceso público a los datos que figuren en el Registro, a excepción de los relativos a la intimidad de las personas.

d) Gordailatutako dokumentazioaren zaintza eta kontserbazioa.

d) La custodia y la conservación de la documentación depositada.

e) Esleitzen zaion beste edozein zeregin.

e) Cualquier otra función que le sea atribuida.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

LANEKO HITZARMEN ETA AKORDIO KOLEKTIBOEN INSKRIPZIO-PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO

5. artikulua.- Inskripzio-egintzak.

Artículo 5.- Actos inscribibles.

Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatuko dira laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluan jasotako egintzak.

Serán objeto de inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco, los actos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

6. artikulua.- Erregistroan inskribatzeko eskaera.

Artículo 6.- Solicitud de inscripción.

1.- Inskripzioa egiteko eskaera Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistrora igorriko da, Enplegu eta Gizarte Zerbitzuen Sailaren lan-harremanen arloko egoitza elektronikoan ezarritako konexio telematikoaren bitartez (http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net), horretarako aplikazioan espezifikoki diseinatuak agertzen diren txantiloi automatikoak erabiliz.

1.- La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco, mediante la conexión telemática establecida en la sede electrónica en materia de Relaciones laborales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net), utilizando, a tal efecto, las plantillas automáticas que figuran específicamente diseñadas en la aplicación.

2.- Eskaera hamabost eguneko epean egingo da hitzarmen edo akordio kolektiboa sinatzen denetik edo negoziazio-ekimenak jakinarazten diren egunetik edo batzorde negoziatzaileak edo behar bezala egiaztatutako pertsonak amaiera iragartzen duenetik aurrera zenbatzen hasita, betiere lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, batzorde negoziatzaileak edo paritarioak sinatutako egiaztagiria aurkeztu beharko da; horren bitartez eskabidearen aurkezpen telematikoa egiteko ez ezik administrazio-jakinarazpenak jasotzeko ere legitimatuta dagoen pertsonaren izena egiaztatuko da.

2.- La solicitud se efectuará dentro del plazo de quince días a partir de la firma del convenio o acuerdo colectivo o de la fecha de comunicación de iniciativa de negociaciones o denuncia por parte de la comisión negociadora o por la persona debidamente acreditada, de acuerdo con lo establecido en artículo 6 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. A estos efectos, se deberá presentar documento firmado por la comisión negociadora o paritaria acreditativo e la designación de la persona legitimada para realizar la presentación telemática de la solicitud, así como para la recepción válida de notificaciones administrativas.

3.- Adierazitako eskabidean, inskribatzeko baimena eskatzeko xede den akordioaren edo egintzaren alderdi sinatzaileei buruzko datu guztiak eman beharko dira eta sinaduraren eguna, baita, hala badagokio, pertsona-, funtzio-, lurralde- eta denbora-eremuei buruzkoak ere eta horiek estaltzen dituzten jarduera ekonomikoak; horretarako, eredu ofizialetan biltzen diren estatistika-datu guztiak bete beharko dira, maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 1. eta 2. eranskinetan ezartzen denaren arabera.

3.- En dicha solicitud se deberán facilitar todos aquellos datos relativos a las partes firmantes del acuerdo o acto para el que se solicita la inscripción y la fecha de la firma, así como, en su caso, los relativos a su ámbito personal, funcional, territorial y temporal y la actividad o actividades económicas cubiertas por los mismos, cumplimentándose todos los datos estadísticos recogidos en los modelos oficiales, conforme se establece en los anexos 1 y 2 del mencionado Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo.

4.- Inskribatzeko eskabidearekin batera, bitarteko elektronikoak erabiliz, maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 7. artikuluan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da, baita inskribatu beharreko hitzarmenaren, akordioaren edo jakinarazpenaren testua ere, argitaratzeko moduko formatuan. Testu horrek, gainera, bat etorri beharko du batzorde negoziatzailea edo eskabidea egin duen alderdia osatzen dutenek sinatutako testuarekin.

4.- Junto a la solicitud de inscripción deberá presentarse también, a través de medios electrónicos, la documentación relacionada en el artículo 7 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, así como el texto en formato editable del convenio, acuerdo o comunicación a inscribir, que concuerde fielmente con el texto firmado por los componentes de la comisión negociadora o de la parte que formula la solicitud.

5.- Dekretu honetan arautzen diren izapideekin zerikusirik ez duten eta interesdunek Erregistroan aurkezten dituzten eskabideek eta komunikazioek ez dute ondoriorik izango, eta ez aurkeztutzat joko dira. Horren berri emango zaio aurkezpena egin duen pertsonari.

5.- Las solicitudes y las comunicaciones que las personas interesadas presenten ante el Registro no relacionados con los trámites que se regulan en este Decreto, no producirán ningún efecto, y se tendrán por no presentados. Este extremo será comunicado a la persona que realice la presentación.

7. artikulua.- Inskribatzeko prozedura.

Artículo 7.- Procedimiento de inscripción.

1.- Eskabidea lan-arloko agintari eskudunari aurkeztu ondoren, Erregistroko funtzionario arduradunak aurkeztutako dokumentazioa aztertuko du aplikatu beharreko araudiak horri dagokionez eskatzen dituen baldintza formalak eskatzaileak betetzen ote dituen egiaztatzeko.

1.- Presentada la solicitud ante la autoridad laboral competente, la o el funcionario responsable del Registro examinará la documentación presentada, a fin de comprobar el cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos formales exigidos al efecto por la normativa de aplicación.

2.- Eskabidea aurkeztu ondoren, egiaztatzen bada eskabide horrek ez dituela aipatutako baldintzak betetzen, bitarteko elektronikoen bitartez eskatzaileari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akatsa zuzen dezala edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzala. Halaber, hala egin ezean, bere eskaerari uko egiten diola adieraziko zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan aurreikusi bezala eman beharreko ebazpenaren ondoren.

2.- Si presentada la solicitud, se comprobara que la misma no reúne dichos requisitos, se requerirá por medios electrónicos a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. artikulua.- Ofiziozko jakinarazpenak.

Artículo 8.- Comunicaciones de oficio.

1.- Erregistroaren organo arduradunak laneko hitzarmen edo akordio kolektiboan indarreko legediaren urraketak edo hirugarrenen interesentzako kalte larriak ikusten baditu, horren berri emango dio batzorde negoziatzaileari, hori zuzentzeko hamabost laneguneko epea emanez eta urratutzat jotzen diren arauak edo ustez kaltetuak dauden hirugarrenen interesak jasoz.

1.- Si el órgano responsable del Registro observase en el convenio o acuerdo colectivo de trabajo que se presente conculcación de la legalidad vigente, o lesión grave para intereses de terceros, se advertirá así a la comisión negociadora, concediéndose un plazo de quince días hábiles para su subsanación, haciendo constar las normas que se estimen conculcadas o los intereses de terceros presuntamente lesionados.

2.- Zuzenketa hori egiten ez bada, horren ofiziozko aurkaratzea egingo da, horren berri jasoz dagokion idazpen elektronikoan, urratutzat jotzen diren arauak edo ustez kaltetuak dauden hirugarrenen interesak ere aipatuz, eta behin betiko erregistroa emango da eta organo judizialaren epaiak xedatzen duenaren arabera argitaratuko da.

2.- En caso de no procederse a dicha subsanación, se procederá a su impugnación de oficio, haciendo constar tal hecho en el correspondiente asiento electrónico con mención también de las normas que se estimen conculcadas o los intereses de terceros presuntamente lesionados, y quedando el registro definitivo y su publicación a resultas de lo que disponga la sentencia del órgano judicial.

9. artikulua.- Ebazpena.

Artículo 9.- Resolución.

Eskabideak eta erantsitako dokumentazioak legez eskatutako datuak, agiriak eta gainerako eskakizunak biltzen dituela egiaztatu ondoren, eta laneko hitzarmen edo akordio kolektiboak indarreko legedia urratzen ez duela eta hirugarrenen interesak kaltetzen ez dituela egiaztatu ondoren, lan-agintaritza eskudunak ebazpena emango du, erregistratzea, gordailatzea eta dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratzea aginduz.

Comprobado que la solicitud y la documentación anexa contienen los datos, documentos y demás requisitos legales exigidos, así como que el convenio o acuerdo colectivo de trabajo no vulnera la legalidad vigente ni lesiona gravemente el interés de terceros, la autoridad laboral competente, procederá a dictar resolución ordenando su registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

10. artikulua.- Kodearen esleipena.

Artículo 10.- Asignación de código.

Lan-agintaritza eskudunak hitzarmen edo akordio kolektiboa inskribatzeko eta argitaratzeko agindua eman ondoren, kode bat esleituko dio, laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 3. eranskinean ezarritakoari jarraiki.

Una vez que la autoridad laboral competente haya ordenado la inscripción y publicación del convenio o acuerdo colectivo le asignará un código, conforme a lo establecido en el anexo 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Kode hori hitzarmen edo akordio kolektiboaren identifikagarri gisa jasoko da hitzarmen edo akordio kolektiboa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion Lurralde Historikoaren aldizkarian argitaratzen denean.

El citado código figurará como identificativo del convenio o acuerdo colectivo cuando se proceda a la publicación del convenio o acuerdo colectivo en el Boletín Oficial del País Vasco o en el del Territorio Histórico correspondiente.

11. artikulua.- Kontsultarako eta izapideak jarraitzeko sistema.

Artículo 11.- Sistema de consulta y seguimiento en la tramitación.

1.- Eskabidea aurkeztutakoan, interesdunak espedientea kontsulta dezake eta hari jarraipena egin diezaioke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.a) artikuluari dagokionez Herritarrek Zerbitzu Publikoetarako Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 6.2.d) artikuluan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, honako honi buruzko informazioa emango da:

1.- Una vez presentada la solicitud, la persona interesada puede consultar y hacer seguimiento del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.d) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos en relación con el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso se informará en relación con:

a) Eskabide-data.

a) La fecha de la solicitud.

b) Eskabidearekin lotutako administrazio-espedientearen egoera.

b) El estado del expediente administrativo asociado a la solicitud.

c) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan ezarritakoa.

c) Lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Honako hauek hartuko dira interesduntzat: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 31. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenak.

2.- Tendrán la condición de interesados quienes reúnan los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.- Lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen erregistroak onartutako sinadura elektronikoko sistemak.

Artículo 12.- Sistemas de firma electrónica admitidos por el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

1.- Batzorde negoziatzaileak edo paritarioak izendatutako pertsonak, edo, hala badagokio, idazkia behar bezala egiaztatuta aurkezten duenak, Dekretu honen 6. artikuluan aipatzen den dokumentazioa igorriko du, bere sinadura elektronikoarekin batera, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legean eta administrazio-prozeduretan bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuaren III. kapituluan ezarritakoari jarraiki.

1.- La persona designada por la comisión negociadora o paritaria o, en su caso, quien presente el escrito debidamente acreditado, remitirá la documentación referida en el artículo 6 de este Decreto, junto con su firma electrónica conforme a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en el Capítulo III del Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos.

2.- Dagokion sinadura elektronikoa kautotzen duten ziurtagiriek UIT X. 509 3. edo goragoko bertsioaren gomendioari jarraitu beharko diote, baita abenduaren 19ko 59/2003 Legearen 4. artikuluan aipatzen diren arau gehigarriei ere.

2.- Los certificados que autentifican la citada firma electrónica deberán ser conformes con la recomendación de la UIT X. 509 versión 3 o superior y con las normas adicionales a las que se refiere el artículo 4 de la citada Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

13. artikulua.- Jatorrizko agiriak euskarri informatikoan.

Artículo 13.- Documentos originales en soporte informático.

Lan-arloko agintari eskudunak euskarri informatikoan egindako dokumentuak jatorrizko dokumentutzat hartzen dira, eta prozeduraren programetan eta aplikazioetan behar bezala erregistratuta daude, formatu elektronikoan.

Los documentos en soporte informático realizados por la autoridad laboral competente tienen la consideración de documentos originales y se encuentran debidamente registrados en los programas y en las aplicaciones del procedimiento en formato electrónico.

Interesdunek lan-agintaritza eskudunari euskarri informatikoan ematen dizkioten agiri elektronikoak inprimatu eta informatikoki artxibatu ahal izan beharko dira, beti sinadura elektronikoa jasoz, edo erregistroak erabilgarri duen baliozkotzearen bitartez.

Los documentos electrónicos en soporte informático que los interesados entreguen a la autoridad laboral competente deberán poder ser impresos y archivados informáticamente, incluyendo siempre la firma electrónica o mediante la validación de que disponga el registro.

14. artikulua.- Elebitasuna.

Artículo 14.- Bilingüismo.

Pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelania (hitzez nahiz idazki bidez) erabiltzeko duten eskubidea bermatuko da, baita Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroarekin (Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco) dituzten harremanetan hizkuntza bera erabiliz artatzeko duten eskubidea ere. Era berean, erregistroaren funtzionamenduari dagokionez, estatistika-orrien ereduak barne, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 7. artikuluan ezarritakoa beteko da.

Se garantizará el derecho que asiste a las personas físicas y a las y los representantes de las personas jurídicas al uso del euskera y del castellano, tanto oralmente como por escrito, y a ser atendidos en el mismo idioma en las relaciones que mantengan con el Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroa /Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco. Asimismo, en lo referente al funcionamiento del registro, incluidos los modelos de hojas estadísticas, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 7 de La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Eraginkortasun mugatuko akordioak.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Acuerdos de eficacia limitada.

Eraginkortasun mugatuko hitzarmen kolektiboen edo enpresa-akordioen gordailua eskatzen denean, horren testua igorri beharko da bitarteko elektronikoen bidez, baita laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 1. eta 2. eranskinetan adierazten diren datu estatistikoak eta identifikagarriak bete ere. Halaber, hitzarmen kolektibo propiorik ez duten eta hitzarmen sektorial batean ezarritakotik eratortzen ez diren enpresako berdintasun-planek onartzen dituzten akordioen gordailua eskatu ahal izango da.

Cuando se solicite el depósito de acuerdos colectivos o acuerdos de empresa de eficacia limitada deberá remitirse por medios electrónicos el texto del mismo, así como cumplimentar los datos estadísticos e identificativos que figuran en los anexos 1 y 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Asimismo, se podrá solicitar el depósito de los acuerdos que aprueben los planes de igualdad de empresa que carezcan de convenio colectivo propio y que no deriven de lo establecido en un convenio sectorial.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Izapidetzeko prozedurak.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Procedimientos en tramitación.

2010eko urriaren 1a baino lehen aurkeztutako erregistro-eskabideak amaitu arte izapidetuko dira Laneko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortzeari eta antolatzeari buruzko martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuan ezarritakoaren arabera, baita hori garatzeko Laneko sailburuaren 1982ko azaroaren 3ko Aginduan ezarritakoaren arabera ere.

Las solicitudes de registro presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 2010 se tramitarán hasta su conclusión conforme a lo establecido en el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo, así como la Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, dictada en su desarrollo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.- Arau-indargabetzea.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derogación normativa.

Honako hauek indargabetu dira: Laneko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortzeari eta antolatzeari buruzko martxoaren 2ko 39/1981 Dekretua, eta dekretu hori garatzeko Laneko sailburuak 1982ko azaroaren 3an emandako Agindua, eta dekretu honetan xedaturikoaren aurkakoak diren maila bereko edo goragoko gainerako xedapen guztiak.

Queda derogado el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, dictada en desarrollo del citado Decreto, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Eskubide osagarria.

Primera.- Derecho supletorio.

1.- Dekretu honetan esanbidez aurreikusten ez denari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta horren Erakunde Autonomoen erregistroen sorrerari, antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, administrazio-prozeduretan bitarteko elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuan, lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraituko zaio.

1.- En lo no previsto expresamente en este Decreto, se estará a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos; el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

2.- Era berean, modu gehigarrian aplikatuko dira Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta Herritarrek Zerbitzu Publikoetarako Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea, baita hori garatzeko emandako araudia ere.

2.- Igualmente, serán de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y su normativa de desarrollo.

Bigarrena.- Garapeneko ahalmenak.

Segunda.- Facultades de desarrollo.

Dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko ahalmena eman zaio Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuari.

Se faculta a la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Hirugarrena.- Indarrean hastea.

Tercera.- Entrada en vigor.

Dekretu hau argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko urtarrilaren 25a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental