Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 2010eko urriaren 25a, astelehena

N.º 205, lunes 25 de octubre de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
4909
4909

239/2010 DEKRETUA, irailaren 14koa, Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati Plana behin betikoz onartzen duena.

DECRETO 239/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduko Artezpideak -zeinak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babesean erredaktatu eta bideratu ziren- otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuz onartu ziren behin betikoz (otsailaren 12ko EHAA).

1.- Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero.

Artezpide horietan ezartzen dira Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak erredaktatzeko esparruak, zeinen artean Igorre Eremu Funtzionala baitago.

En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales entre los que se encuentra el Área Funcional de Igorre.

Lege horretako 2. eta 11. artikuluen arabera, Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak nahitaez landu beharreko lurralde antolamendurako tresnak dira. Horri dagokionez, artezpideen 22. kapituluko (aplikazio arauei buruzkoa) 7. paragrafoak ezartzen du oso dela garrantzitsua Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak ahalik lehenen aurkeztea, aipatutako artezpideen osagarri izan daitezen hirigintza- eta lurralde-irizpideak zertzerakoan, zeinen helburua izango baita udal-mailako planak era egokiagoan garatu eta, ondorioz, lurralde-koherentzia handiagoa bermatzea Arloko Lurralde Planak formulatzerakoan.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la referida Ley, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de Ordenación Territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del capitulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación señala que se considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

2.- Lurraldearen Antolamendurako Zati-Plan hau formulazio- eta bideratze-prozesu luze baten ondorioa da, zein Lurralde Antolamenduari buruzko Legeko 13. artikuluan aurreikusitakoa baita. Planaren faseak: Aurrerapena, Hasierako Onarpena, Behin-behinekoa eta Behin betikoa. Lurraldeko administrazio publikoek parte hartu dute (tokikoak, foru-mailakoak eta autonomikoak), baita eremu funtzional horretako gizarte-eragile anitzek ere.

2.- El presente Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes fases de Avance, Aprobación Inicial, Provisional y Definitiva en el que han participado las distintas Administraciones Públicas territoriales (locales, foral y autonómica) así como un amplio espectro de la sociedad del citado Área Funcional.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeko 13.1 artikuluaren arabera Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari dagokie Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati-Plana formulatzeko ekimena, eta horrek derrigorrezko egiten du bi administrazio horien arteko koordinazioa, jarduerok burutzerakoan sor daitezen funtzionalitate gabeziak saiheste aldera.

3.- De conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, la iniciativa para la formulación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre corresponde al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia, indistintamente, lo que hace necesaria una coordinación entre ambas Administraciones con el fin de evitar disfuncionalidades a la hora de realizar las correspondientes actuaciones.

4.- Hori horrela, Plan horren erredakzioa kontratatzeko esleipena 2000ko abuztuaren 23ko Foru Erabakiz egin zen (2000ko irailaren 14ko BAO), eta, erredakzioari jarraipena egiteko, koordinazio mekanismoak ezarri ziren Bizkaiko Foru Aldundiko orduko Hirigintzako Sailaren eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren artean.

4.- Con este fin, la adjudicación de la contratación para la redacción de dicho Plan fue realizada por Acuerdo Foral de 23 de agosto de 2000 (BOB de 14 de septiembre de 2000) y, en orden al seguimiento de la redacción, se han establecido mecanismos de coordinación entre el entonces Departamento Foral de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno Vasco.

5.- Lurralde Antolamenduari buruzko Legeko 12. artikuluari erantzuten dio Planaren edukiak, eta Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak jaso behar dituen zehaztapenak barnebiltzen ditu. Zenbait neurri ezarri eta jarduera-proposamenak egiten ditu Planak, zeinen helburu nagusia den Eremu Funtzionala bere osotasunean antolatzea.

5.- El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece una serie de medidas y realiza propuestas de actuación que persiguen, como objetivo primordial, el conseguir una ordenación integral del Área Funcional.

6.- Arantzazu, Areatza, Bedia, Artea, Zeanuri, Dima, Igorre eta Lemoako udalerriak hartzen ditu bere baitan Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak.

6.- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre comprende los términos municipales de Arantzazu, Areatza, Bedia, Artea, Zeanuri, Dima, Igorre y Lemoa.

7.- Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati-Planak 16 urteko epea du gauzatzeko, bertan jasoz biztanleriaren, enpleguaren, lur-okupazioaren, garapenaren eta beste ezaugarri batzuen aurreikuspena.

7.- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre tiene un horizonte temporal de 16 años, con sus previsiones de población, empleo, ocupación de suelo, desarrollo etc.

Eremu Funtzional honek oinarrizko lau unitate ditu. Bat: Arratiako harana, Arantzazutik hegoaldera. Kultura- eta natura-balore sendoei eutsi die, eta hirigintzako tipologia berriek zeharo eragin diezaiokete. Planean jasota dago hegoaldeko haranaren ezaugarri hori, eta dotazio xumeak aurreikusten ditu bertarako. Indusiko harana da beste unitate bat, zeinek Arratia hegoaldearekin zeozelango antza baitu. Igorrek osatzen du hirugarren unitatea, eta planean bere barne-egituraketa lortu gura da hirigintzaren aldetik. Bedia eta Lemoaren ondoren, premiarik gehien du bere ingurua berriztatu, berrindartu eta hobetzeko. Laugarren unitatea Bediak eta Lemoak osatzen dute. Lemoako saihesbideak hobekuntza nabarmenak ekarriko dizkio herriari, bai azpiegituren aldetik, bai horien ezaugarrien aldetik. Helburuak: alde batetik, herritarren bizi-kalitatea; eta bestetik, Lemoako Haitzaren eta Ibaizabal ibaiaren gaitasuna naturala bere onera ekartzea.

Existen en el área funcional cuatro unidades vitales. Una de ellas es el valle de Arratia desde Arantzazu hacia el sur. Ha conservado grandes valores culturales y naturales y puede verse muy alterado por las nuevas tipologías urbanizadoras. El Plan complementa el carácter de este valle sur con la incorporación de pequeñas dotaciones. Otra unidad es el valle de Indusi, que mantiene ciertos parecidos con el Arratia sur. Igorre es otra de las unidades, el plan trata de lograr su articulación urbana interna. Es el municipio más necesitado de renovación, revitalización y mejora de su entorno tras Bedia y Lemoa. La última unidad la componen Bedia y Lemoa. La variante de Lemoa implicará notables mejoras en la configuración actual de sus infraestructuras y el carácter de las mismas. El objetivo es recuperar su calidad de vida y la capacidad natural de Peña Lemoa y el Ibaizabal.

Planak asmoak sendoak dira: ondare naturala babestea; etorkizunean askotariko lanpostuak eskaintzea; ondare kulturalari balioa ematea; azpiegitura integratuen irudia; dotazio aberasgarrien utopia; eta eskalako herri-guneen aberats-guneen ametsa, zeinak arbasoen kulturaren oinordeko izango diren.

El Plan es ambicioso en la salvaguarda del patrimonio natural, en el futuro de su oferta de puestos de trabajo de la máxima variedad, en la puesta en valor de su patrimonio cultural, en la imagen de unas infraestructuras integradas, en la utopía de unas dotaciones enriquecedoras y en el sueño de unos núcleos de escala y riqueza urbanas dignos herederos de su cultura.

Honako hauek dira planaren helburu orokorrak:

Los objetivos generales del Plan son los siguientes:

a) Gaur egungo biztanleriari eutsi eta hazkuntza selektiboa indartu.

a) Mantenimiento de la población actual y crecimiento selectivo.

b) Lurra eraz erabili.

b) Uso racional del recurso suelo.

c) Haranaren barrualdeari balioa eman.

c) Puesta en valor del Fondo de Valle.

d) Garraio jasangarrirako joera.

d) Acercamiento a un transporte sostenible.

e) Balore naturalak babestu.

e) Protección de los valores naturales.

f) Baliabide berriztagarriak erabili.

f) Uso de recursos renovables.

g) Ongizatea eta berrikuntza bultzatu.

g) Impulso del bienestar y la renovación.

8.- Lurralde Antolamenduko Artezpideetan zehaztutako lurralde-esparruaren barruan, plan honek, gainera, EAEko Administrazio Orokorreko sailek eta Bizkaiko Foru Aldundiko sailek sustatutako Alorkako Lurralde Planak barnebiltzeko ahalegina egin du. Alorkako Lurralde Plan hauek hartu dira kontuan:

8.- Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio, este Plan realiza, además, un ejercicio de integración de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos tanto por los diferentes Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los Departamentos de las Diputación Foral de Bizkaia. Se han tenido en cuenta los siguientes Planes Territoriales Sectoriales:

- EAEko Errepideen Plan Orokorra.

- Plan General de Carreteras del País Vasco.

- Bizkaiko Errepide Plana.

- Plan de Carreteras de Bizkaia.

- EAEko Trenbide Sareko Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV.

- EAEko Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV.

- EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauriko Isurialdea).

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica).

- EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

- EAEko Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko Lurralde Plana.

- Plan Territorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV.

- EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

- Etxebizitzaren Sustapen Publikorako EAEko Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de vivienda de la CAPV.

- EAEko Nekazaritza-Basogintzako Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV.

- EAEko Kultura Ondarearen Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV.

9.- EAEko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 12.3 artikuluan ezarritako agirietan zehazten ditu bere ildoak Planak.

9.- El Plan concreta sus determinaciones en los documentos establecidos en el artículo 12.3 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

10.- Besteak beste Antolamenduaren Arauak jasotzen ditu. Planak araugintzako izaera ematen dien xedapen eta proposamenak jasotzen dituzte arau horiek, eta dekretu honen I. eranskin modura datoz, argitaratuak izan daitezen.

10.- En concreto, recoge entre otros documentos, las Normas de Ordenación, que contienen el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo y que se acompañan como anexo I al presente Decreto para su publicación.

11.- Ingurumen-Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Azterlana ere erantsi zaio Planari. Ingurumenari buruzko arauetan xedatutakoa betez (apirilaren 28ko 9/2006 Legea, zenbait plan eta programak ingurumenean duten eraginari buruzkoa; eta EAEko Ingurumena Babesteari buruzko 3/1998 Lege Orokorra; eta horien garapen arau-bidezkoa, hain zuzen ere, ingurumen eraginaren ebaluazio bateraturako prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua), dekretu honen II. eranskin gisara txertatzen da deklarazioa, ingurumen-aspektuak Planean txertatzeaz hartutako ebazpenari buruzkoa.

11.- Así mismo, al Plan se acompaña el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa medioambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en su desarrollo reglamentario a través del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental) se acompaña como anexo II a este Decreto la preceptiva declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración del Plan de los aspectos medioambientales.

12.- Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak du eskumena Planaren behin betiko onarpena Jaurlaritzaren Kontseiluari igortzeko, Lurralde Antolamenduari buruzko Legeko 13.9 artikuluan jasotakoaren arabera.

12.- El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Plan en virtud de lo recogido en el artículo 13.9 de la Ley de Ordenación del Territorio.

13.- Jaurlaritzaren Kontseilua da, Lurraldea Antolatzeko Legeko 13.10 artikuluan ezarritakoaren arabera, organo eskumenduna Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati-Plana behin betiko onartzeko.

13.- El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre a tenor de lo establecido en el artículo 13.10 de la Ley de Ordenación del Territorio.

Beraz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak halaxe proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko irailaren 14an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Behin betiko onartzea Igorre Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Antolamendurako Zati-Plana. Planaren Antolamendu Arauek dekretu honen I. eranskina osatzen dute; eta ingurumen aspektuak Planean txertatzeaz hartutako ebazpenari buruzko deklarazioak II. eranskina.

Artículo único.- Aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre cuyas Normas de Ordenación se incluyen como anexo I al presente Decreto y como anexo II, la declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Lurraldearen Zati-Plana, zelan eta Lurralde Antolamenduari buruzko Legean ezarritakoari jarraiki hierarkia goreneko planeamendu-tresna den, termino berberetan lotuko ditu arloko eta udal-mailako planeamendu-tresnak, zeinek indarreko hirigintza-lege aplikagarrietan ezarritakoak baitira.

Primera.- El Plan Territorial Parcial, en su condición de instrumento de planeamiento jerárquicamente superior a tenor de lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio, vinculará en sus propios términos a los instrumentos de planeamiento sectorial y municipal establecidos por la legislación urbanística vigente y de aplicación.

Ondorioz, lurralde- eta udal-planeamendua Lurraldearen Zati-Planari lotu eta bere edukiari egokituko zaio, eta erreferentzia izango da bertan jasotako zehaztapenak interpretatu eta aplikatzerakoan.

En consecuencia, el planeamiento territorial y municipal resulta vinculado por el presente Plan Territorial Parcial, a cuyo contenido deberán adaptarse y que deberá servir de referencia en orden a la interpretación y aplicación de sus determinaciones.

Bigarrena.- Lurraldearen Zati-Plan honen eranskinak Plana osatzen duten elementuak dira, eta araugintzako eta nahitaezko balioa dute, gainerako artikuluek bezalaxe.

Segunda.- Los anexos del presente Plan Territorial Parcial constituyen elemento integrante del mismo y tienen el mismo valor normativo y obligacional que el resto de su articulado.

Hirugarrena.- Egiturazko Egintzak eta Eragiketa Estrategikoak jasotzen dituzten fitxen edukia, fitxotan funtsezko balio loteslea ematen zaien aspektuez gain, artezpidetzat joko da, zein aintzat hartu eta bete egin beharko baita garapenean zehar.

Tercera.- El contenido de las fichas que recogen las Acciones Estructurantes y las Operaciones Estratégicas, con independencia de los aspectos a los que se concede en las mismas un valor de determinación vinculante, tendrá la consideración de directriz que deberá ser observada y respetada en el desarrollo de cada una de ellas.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Lurraldearen arloko planak eta, halaber, planeamendu orokorreko eta udal-detaileko planak formulatu eta onartzeari buruzko prozeduretan, baita horiek berrikusi eta aldatzeari buruzko prozeduretan -betiere Lurraldearen Zati Plan honek indarra hartzean hasierako onarpenik izan ez bada- plan horiei dagozkien agiriak plan honetan jasotako zehaztapenei egokituko zaizkie.

Primera.- En los procedimientos de formulación y aprobación de los planes territoriales sectoriales y del planeamiento general y de detalle municipal, así como de sus revisiones y modificaciones, en los que no se hubiere otorgado la aprobación inicial en el momento de la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial, los documentos correspondientes a tales planes deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Lurraldearen Zati-Plan honek indarra hartzerakoan indarrean dauden Lurraldearen Arloko Planak Planean xedatutakoari egokituko zaizkio, non eta ez den Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeko laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo con excepción de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio.

Bigarrena.- Igorre Eremu Funtzionalaren barruko udalen -Plan Orokorrak formulatu, berrikusi edo aldatzeko prozesuetan sartutakoen- hirigintza agiriak -Plan honek indarra hartzerakoan hasierako onarpenik ez dutenak- plan honetan jasotako zehaztapenei egokitu beharko zaizkie.

Segunda.- Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de Igorre inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Indarreko Hirigintzako Udal-Planeamendu Orokorra plan honetan xedatutakoari egokitu beharko zaio bi urteko epean, indarrean sartzen denetik aurrera.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabete igaro ondoren jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

I. ERANSKINA

ANEXO I

IGORREKO ESKUALDE EGITURAREN LURRALDEAREKIKO ZATI EGITAMUA

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE IGORRE

ANTOLAMENDU ARAUAK

NORMAS DE ORDENACIÓN

ATARIKO TITULUA

TÍTULO PRELIMINAR

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

Igorreko Eskualde Egituraren Lurraldearekiko Zati Egitamua (Igorreko EEren LZEa) lurraldea antolatzeko tresna da, eta eskualde Egituraren eredua eta egitura zehazten ditu; bertako udalerrietako Hirigintza Arauek eta Egitamuek, Lurralde Egitamu Sektorialek eta Eskualde Egituran eragina duten gainerako jarduketek bete egin beharko dute bertan ezarritakoa.

El presente Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre (PTP del AF de Igorre) es el instrumento de ordenación territorial que define la estructura y modelo territorial del Área Funcional, a la que deberán atenerse tanto los Planes y Normas Urbanísticas Municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área Funcional.

2. artikulua.- Araudia.

Artículo 2.- Base normativa.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamua EAEko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeko (indarrean dagoena) 11. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoaren arabera formulatu da.

1.- El presente Plan Territorial Parcial se formula al amparo de lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la vigente Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2.- Halaber, Lurraldearekiko Zati Egitamua Euskadiko Lurralde Antolamendurako Jarraibideetan ezarritakoa garatuz eta aplikatuz formulatu da, eta jarraibide horiek Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak otsailaren 11n emandako 28/1997 Dekretuaren bidez onetsita daude.

2.- Asimismo el Plan Territorial Parcial se formula en desarrollo y aplicación de lo dispuesto en las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco.

3. artikulua.- Aplikaziorako lurralde eremua.

Artículo 3.- Ámbito territorial de aplicación.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren aplikaziorako lurralde-eremua Igorreko Eskualde Egitura osoa da; hori Lurralde Antolamendurako Jarraibideek mugatzen dute eta I-01 Informazio Planoan («Egitamuaren Eremua») grafiaturik agertzen da.

1.- El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Territorial Parcial se extiende a la totalidad del Área Funcional de Igorre delimitada por las Directrices de Ordenación Territorial y que aparece grafiada en el Plano de Información I-01 «Ámbito del Plan».

2.- Lurralde Antolamendurako Jarraibideetako 20. kapituluko 4.2.3 artikuluan ezarritakoaren arabera (Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak otsailaren 11n emandako 28/1997 Dekretuaren bidez onetsitako jarraibideak), Igorreko Eskualde Egituraren barruan Arauotako I. eranskinean («Igorreko Eskualde Egituraren barruko Eremuak») jasotako udalerriak sartzen dira.

2.- De conformidad con el artículo 4.2.3 del Capítulo 20 de las Directrices de Ordenación Territorial, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco, el Área Funcional de Igorre comprende los términos municipales relacionados en el anexo I «Municipios incluidos en el Área Funcional de Igorre» de las presentes Normas.

4. artikulua.- Indarraldiaren baldintzak.

Artículo 4.- Condiciones de vigencia.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren indarraldia mugagabea izango da; hala ere, aldi baterako programazioa izan eta aldaketak nahiz berrikuspenak egin ahal izango zaizkio, programatuak edo ez.

1.- La vigencia del Plan Territorial Parcial será indefinida, sin perjuicio de su programación temporal y de sus eventuales modificaciones o revisiones, programadas o no.

2.- Betearazpen Programa jaso behar izatearen kalterik gabe (lau urteko aldietan banatuta), Egitamuan jasotako xedapenen denbora-muga hamasei urtekoa da, eta hori, aldi berean, zortzi urteko elkarren atzeko bi fasetan banaturik dago.

2.- Sin perjuicio de la obligada inclusión del correspondiente Programa de Ejecución dividido en etapas de cuatro años, las previsiones contenidas en el presente Plan se han efectuado con un horizonte temporal de dieciséis años, a su vez desglosado en dos fases sucesivas de ocho años.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuan jasotako xedapenak baliogabetzeak, ezeztatzeak edo aldatzeak ez du eraginik izango gainerako xedapenen baliozkotasunean, baldin eta horietarikoren bat aplikagarria ez bada (baliogabetu, ezeztatu edo aldaturiko xedapenen bati lotuta egoteagatik edo horren mendekoa izateagatik).

3.- La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Parcial no afectará a la validez de las restantes, salvo que alguna de ellas no resulte aplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.

5. artikulua.- Lurraldearekiko zati egitamuaren xedapenak betetzearen jarraipena.

Artículo 5.- Seguimiento del cumplimiento de las previsiones del Plan Territorial Parcial.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren xedapenak edo aurreikuspenak zein mailatan betetzen diren ikusteko, lau urterik behin Memoria egingo da.

1.- A fin de verificar el grado de cumplimiento de las previsiones y determinaciones del Plan Territorial Parcial se elaborará una Memoria cada cuatro años.

2.- Memoria Bizkaiko Foru Aldundiko sail eskudunak egingo du; hain zuzen ere, Lurralde Antolamenduaren arloan eskumena duen sailak, eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzako sail berberaren lankidetza eskatuko du.

2.- La Memoria será elaborada por el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia de Ordenación del Territorio, recabando en su caso la cooperación del mismo Departamento de Gobierno Vasco.

3.- Memoria horretan xedapenak zein mailatan betetzen diren azalduko da, eta identifikaturiko ezegokitzapenak arintzeko edo aldatzeko behar diren proposamenak ere azalduko dira.

3.- En dicha Memoria se expondrá el grado de cumplimiento de las determinaciones y, en su caso, las propuestas necesarias en orden a paliar o reformar los desajustes que se hubiesen identificado.

4.- Egin ondoren, Memoria Lurralde Antolamenduko Batzordera bidaliko da, hori jakitun gelditzeko.

4.- Una vez elaborada, la Memoria será remitida a la Comisión de Ordenación del Territorio para su debido conocimiento.

6. artikulua.- Etetea, aldatzea eta berrikustea.

Artículo 6.- Suspensión, Modificación y Revisión.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren indarraldia eteteko, EAEko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 3. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

1.- El Plan Territorial Parcial podrá ser suspendido en su vigencia conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamua berrikusi edo aldatu egin daiteke.

2.- El Plan Territorial Parcial podrá ser objeto de Revisión o Modificación.

3.- Berrikustea Lurraldearekiko Zati Egitamu orokorrean aldatzea da, eta hori honako honen eraginezkoa izan daiteke:

3.- Se entiende por Revisión la alteración global del Plan Territorial Parcial motivada por:

a) Irizpide berriak hartzea, lurraldearen egiturari edo lurralde-ereduari dagokionez.

a) La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura del territorio o al modelo territorial.

b) Lurraldearen egitura edo eredu horren gaineko eragina duten egoera berriak sortzea.

b) La aparición de nuevas circunstancias sobrevenidas que incidan sobre dicha estructura o modelo territorial.

c) Gaitasuna agortzea.

c) El agotamiento de su capacidad.

Berrikusteak Lurraldearekiko Zati Egitamu osoa ordeztea eragin dezake.

La Revisión será susceptible de determinar la total sustitución del Plan Territorial Parcial.

Lurraldearekiko Zati Egitamua berrikusteko, bete egin behar da EAEko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 13. artikuluan planeamenduko tresna hori formulatzeko eta onesteko ezarrita dagoen prozedura.

La Revisión del Plan Territorial Parcial se efectuará conforme al procedimiento de la formulación y aprobación de dicho instrumento de planeamiento establecido en el artículo 13 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Nolanahi ere, zortzi urteko lehenengo fasea amaitu ondoren (indarraldia xehatuta duen fasea), Lurraldearekiko Zati Egitamua berrikusi egingo da.

En todo caso, operará la Revisión del Plan Territorial Parcial concluida la primera fase de ocho años en las que se desglosa su horizonte temporal de vigencia.

4.- Berrikustetzat hartzen ez diren Lurraldearekiko Zati Egitamuaren gainerako aldaketa guztiak aldatzetzat hartuko dira.

4.- Se entiende por Modificación el resto de supuestos de alteración puntual del Plan Territorial Parcial que no constituyan un supuesto de Revisión.

EAEko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, lege-testu horren 10.10 artikuluan ezarritakoa aintzat hartuz, Lurraldearekiko Zati Egitamua aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak ezarritako prozedura beteko da.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, por remisión al artículo 10.10 del mismo texto legal, la Modificación del Plan Territorial Parcial se llevará a cabo por el procedimiento que a tal efecto se establezca por el Gobierno Vasco.

Lurraldearekiko Zati Egitamua aldatzeko, bete egingo da abenduaren 9ko 206/2003 Dekretuan ezarritako prozedura (EHAAko 185. zenb.).

La Modificación del Plan Territorial Parcial se llevará a cabo por el procedimiento establecido en el Decreto 206/2003, de 9 de diciembre (BOPV n.º 185)

7. artikulua.- Udal-planeamenduaren iturria.

Artículo 7.- Fuente de planeamiento municipal.

1.- Lurralde Plan Partzial hau egiteko erabilitako iturria BFAren Garraio eta Hirigintza Saileko Planeamendu GIS izenekoa izan da. 2008ko martxoan eguneratua dago. Nolanahi ere, iturri horretako informazioa indarrean dauden udal-planeamenduetatik lortzen da eta hiru hilez behin eguneratzen da.

1.- A los efectos de la elaboración del presente Plan Territorial Parcial la fuente utilizada ha sido el GIS Planeamiento del Departamento de Transportes y Urbanismo de la DFB actualizado a fecha de marzo de 2008. En cualquier caso, la información de dicha fuente se obtiene a partir de los planeamientos municipales vigentes y se actualiza trimestralmente.

2.- Planeamenduaren GIS gutxi gorabeherakoa da, arau-dokumentu lotesle bakarrak egiaz onartzen direnak baitira. Paper euskarrian eginak egoten dira eta Udaletako, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako planeamendu artxibategietan aurkitzen dira. Aipatu dokumentuak elkarren artean homogeneotasunik gorde gabe idazten dira, beraz, udal-planeamenduak erantsiz ez da Bizkaiko lurraldearen informazio urbanistiko jarraitua eta koherentea lortzen. Hala, planeamendu desberdinak interpretatu behar dira, antzeko tratamendua emateko. Lan hori Garraio eta Hirigintza Sailak egiten du.

2.- El GIS de Planeamiento, tiene carácter orientativo, ya que los únicos documentos normativos o vinculantes son los que realmente se aprueban, que están elaborados en soporte papel y obran en los archivos de planeamiento de los Ayuntamientos, Diputación Foral y Gobierno Vasco. Dichos documentos se redactan sin guardar homogeneidad entre ellos, por lo que de la simple adición de los planeamientos municipales no se obtiene una información urbanística continua y coherente del territorio de Bizkaia, siendo necesario para ello interpretar los diferentes planeamientos con el fin de darles un tratamiento similar, labor que realiza el Departamento Foral de Transportes y Urbanismo.

8. artikulua.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren barruko agiriak eta araudiaren irismena.

Artículo 8.- Documentos constitutivos del Plan Territorial Parcial y alcance normativo.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren barruan honako agiri hauek daude:

1.- El presente Plan Territorial Parcial se concreta en los siguientes documentos:

a) Informazio Planoak eta Ikerketak.

a) Estudios y Planos de Información.

b) Egitamuaren Azalpen Memoria.

b) Memoria Explicativa del Plan.

c) Betearazteko Programa, lau urteko etapatan xehatuta, eta Ekonomia eta Finantza Ikerketa.

c) Programa de Ejecución, desglosado en etapas de cuatro años y Estudio Económico-Financiero.

d) Antolamendu Arauak.

d) Normas de Ordenación.

e) Antolamendu Planoak.

e) Planos de Ordenación.

f) Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioaren Ikerketa.

f) Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

g) Planeamenduko Eraginen Agiria.

g) Documento de Afecciones al Planeamiento.

2.- Igorreko Eskualde Egituraren Lurraldearekiko Zati Egitamuaren arauzko edukia, oro har, bera osatzen duten agiri guztietan jasotako xedapenen multzoak eratzen du.

2.- Con carácter general, el contenido normativo del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre queda configurado por el conjunto de las determinaciones contenidas en la totalidad de los documentos integrantes del mismo.

Hala eta guztiz ere, arauzkoak eta lotesleak «Antolamendu Planoetako eta Arauetako» xedapenak dira.

Ahora bien, son las determinaciones de los «Planos y Normas de Ordenación» las que tienen de manera específica ese carácter normativo y vinculante.

Gainerako agiriak orientaziokoak, erreferentziakoak edo justifikaziokoak dira, eta beraz, lehen aipaturikoekin kontraesanik egonez gero, azken horiek nagusituko dira.

El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquéllos los que prevalezcan.

9. artikulua.- Interpretazioa.

Artículo 9.- Interpretación.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuko arauak hitzez hitzezko idazketa eta testuingurua aintzat hartuta interpretatu behar dira, Memorian adierazitako helburuen eta xedeen arabera.

1.- Las Normas de este Plan Territorial Parcial se interpretarán conforme a su redacción literal y en relación con su contexto, atendiendo a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

2.- Araudi grafikoaren eta idatzizkoaren artean kontraesanik egonez gero, dokumentazio idatzia nagusituko da.

2.- En caso de contradicción entre la normativa gráfica y la escrita prevalecerá la documentación escrita.

3.- Agiri grafikoen arteko desadostasunik badago, xehetasun edo eskalarik handienekoa nagusitu egingo zaio txikienekoari. Hala eta guztiz ere, Antolamendu Planoak nagusitu egingo zaizkie gainerako guztiei.

3.- En caso de discrepancia entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de menor detalle o escala. No obstante, los Planos de Ordenación prevalecerán sobre los restantes.

4.- Nolanahi ere, eta Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 2ko 397/1999 Dekretuko 2.1.0 artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskadiko Lurralde Antolamenduko Batzordeak Lurraldearekiko Zati Egitamuko xedapenak interpretatzeko ahalmena dauka.

4.- En cualquier caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.0 del Decreto 397/1999, de 2 de noviembre, de Gobierno Vasco, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco tiene la facultad de interpretación de las determinaciones del Plan Territorial Parcial.

I. TITULUA

TÍTULO I

LURRALDE EREDUAREN ZAHAZTAPENA

DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

10. artikulua.- Igorreko eskualde egiturako lurralde eredua.

Artículo 10.- Modelo territorial del Área Funcional de Igorre.

1.- Igorreko Eskualde Egituraren Lurraldearekiko Zati Egitamuko xedapenen (Araudi honetan jasotakoak) helburua, izan ere, proposaturiko lurralde-eredua garatzea da, eta horren xede nagusia Eskualde Egituraren antolamendu integrala eta integratua jasotzea da; aldi berean, udal-jarduketa ahalbidetuko da, horren autonomia kontuan hartuta, Lurraldearekiko Zati Egitamua garatzeko. Xedapenen artean honako hauek jasotzen dira:

1.- Las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, contenidas en la presente Normativa, tienen como finalidad el desarrollo del modelo territorial propuesto, cuyo objetivo principal es la incorporación de una ordenación integral e integrada del Área Funcional posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia autonomía, en desarrollo de este Plan Territorial Parcial. Comprende entre dichas determinaciones las siguientes:

a) Antolamenduaren helburuak zehaztea, lurraldearen oraingo egoera, egoera sozioekonomikoa eta bilakatzeko aukerak aztertuta.

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del territorio, de la situación socioeconómica y de sus posibilidades de evolución.

b) Azpiegitura handiak euskarritzeko espazioak adieraztea, euren ezaugarriak aintzat hartuta.

b) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras, según sus características.

c) Planaren eraginpeko eremurako edo zonarako interes komunekoak diren ekipamenduen kokalekua zehaztea.

c) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona objeto del Plan.

d) Hirigintza-antolamenduak bete beharreko irizpideak, printzipioak eta arau orokorrak.

d) Criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística.

e) Birmoldatu, suspertu edo birgaitu behar diren espazioak zehaztea, horiek ez narriatzeko, edo desberdinak diren (neurri batean edo erabat) erabileretarako suspertu ahal izateko; halaber, horretarako garatu behar diren programak eta horiek gauzatzeko sustatu behar diren neurriak zehaztea.

e) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o parcialmente, distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización.

f) Honako helburu hauetariko baterako erreserbatu beharreko lurzoru-azalerak kuantifikatzea:

f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse en todo caso con destino a alguna de las siguientes finalidades:

- Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzea, sustapen publikoa zein pribatua dutenak, edo etorkizunean azken prezioa arauketa bereziaren bidez mugatuta eduki dezaketen beste edozein eraikitzea.

- Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, o cualesquiera otras que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final mediante regulación específica.

- Industria lurzoruaren sustapen publikoa, urbanizaturiko industrialdeak sortu ahal izateko.

- Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos urbanizados.

g) Lurralde Antolamendurako Jarraibideetan jasotako xedapenak garatzeko behar diren irizpideak, arauak eta printzipioak.

g) Criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las determinaciones contenidas en las Directrices de Ordenación Territorial.

2.- Lurralde-eredu horren laburpena «Ereduaren Laburpena» izeneko O-06 planoan dago grafikoki zehaztuta; eredua ezartzeko, helburu estrategikoak hartu dira aintzat, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren Memorian azaldutakoaren arabera, eta, horiek formulatzeko, Eskualde Egitura garatzeko beharrizanak hartu dira kontuan.

2.- Dicho modelo territorial, cuya síntesis se define gráficamente en el Plano O-06 «Síntesis del Modelo», se ha establecido en atención a los objetivos estratégicos conforme se exponen en la Memoria del Plan Territorial Parcial y que se han formulado atendiendo a las necesidades de desarrollo del Área Funcional.

3.- Lurralde eredu hau, bestalde, oinarrizko baldintzatzat hartzen diren helburu hauen inguruan egituratzen da:

3.- Este modelo territorial se estructura en torno a los siguientes objetivos con el carácter de condiciones básicas:

- Eskualde Egiturako biztanleria mantentzea.

- Mantenimiento de la población del Área Funcional.

- Egoitza-espazioa pilatzea.

- Concentración del espacio residencial.

- Igorreko Eskualde Egituraren berezitasuna mantentzea eta sustatzea, natura- eta paisaia-balioei dagokienez.

- Mantenimiento y potenciación de la singularidad, en cuanto a valores naturales y paisajísticos, del Área Funcional de Igorre.

- Garraioen arteko intermodalitate erosoa eta eraginkorra lortzea.

- Consecución de una intermodalidad cómoda y eficaz entre transportes.

- Bizikletaren eta oinezkoen ibilbideen erabilera sustatzea.

- Fomento del uso de la bicicleta y de los itinerarios peatonales.

- Energia berriztagarrien aprobetxamendua bultzatzea.

- Fomento del aprovechamiento de energías renovables.

- Biztanleriaren ekipamendu-beharrizanak betetzea.

- Satisfacción de las necesidades equipamentales de la población.

- Narriaturiko espazioak suspertzea eta erabilera ezegokiak edo aukerakoak dituzten espazioak birmoldatzea.

- Regeneración de los espacios degradados y remodelación de los espacios con uso inadecuado o de oportunidad.

- Landa-ondarearen eraikuntza-elementuak zaintzea eta balio historikoa edota kulturala duten espazioak birgaitzea.

- Preservación de elementos edificatorios del patrimonio rural y rehabilitación los espacios con valor histórico y/o cultural.

4.- Igorreko Eskualde Egituraren Lurraldearekiko Zati Egitamuak, aintzat hartuta Lurralde Antolamendurako Jarraibideak eta Egitamuaren helburuak, honako eremu hauetan zatituta zehazten du lurralde-eredua.

4.- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, considerando las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial y los objetivos del propio Plan, define el modelo territorial dividido en las siguientes áreas:

a) Inguru Fisikoaren Lurralde Eredua.

a) El Modelo Territorial del Medio Físico.

b) Ezarkuntza Sistema.

b) El Sistema de Asentamientos.

c) Azpiegituren Lurralde Eredua.

c) El Modelo Territorial de Infraestructuras.

d) Ekipamenduen Lurralde Eredua.

d) El Modelo Territorial de Equipamientos.

e) Esku hartzeko Estrategiak.

e) Las Estrategias de Intervención.

II. TITULUA

TÍTULO II

INGURU FISIKOAREN LURRALDE EREDUA

MODELO TERRITORIAL DEL MEDIO FÍSICO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

11. artikulua.- Inguru fisikoaren definizioa.

Artículo 11.- Definición del medio físico.

1.- Inguru Fisikoa, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Igorreko Eskualde Egituraren barruko lurzoru osoa da, lurzoru hori Egitamuan zehazturiko lurralde-eredua euskarritzen eta proiektatzen duen elementutzat hartuta.

1.- El Medio Físico se define, a los efectos del Plan Territorial Parcial, como la totalidad del suelo comprendido dentro del Área Funcional de Igorre en cuanto elemento que soporta y sobre el cual se proyecta el modelo territorial definido por el Plan.

2.- Esparru horri dagokionez, titulu honetan sailkatzeko moduko espazio bakartzat, indarreko planeamenduak hiri-lurzorura edo lurzoru urbanizagarrira atxikitzen ez duen espazioa soilik hartzen du LZEak, edo udal-planeamenduak azpiegituretarako nahiz sistema orokorretarako erreserbetara eta landagunearen irudira atxiki gabeko espazioa.

2.- Ante este marco el PTP solo recoge como espacio a categorizar en este título aquel espacio no adscrito por el planeamiento vigente al suelo urbano ni urbanizable, ni a la figura de núcleo rural, ni a los espacios sujetos a reservas para infraestructuras y sistemas generales por el planeamiento municipal. Tampoco se contemplan aquellos suelos ocupados por las propuestas del propio Plan.

12. artikulua.- Antolaketa orokorra.

Artículo 12.- Ordenación general.

1.- Inguru Fisikoaren Antolamendu Orokorraren proposamena Lurraldearekiko Zati Egitamuaren Memorian azaltzen da.

1.- La propuesta de Ordenación general del Medio físico se describe en la memoria del presente Plan Territorial Parcial.

2.- Babes edo lotura maila bereizten da, eremuaren balio naturalen arabera:

2.- Se establece una distinción del grado de protección o vinculación en virtud de los valores naturales del ámbito:

- Babes Handiko Lurzoruak.

- Suelos de Alta Protección.

- Gainazaleko Uren Babeserako Lurzoruak.

- Suelos de Protección de Aguas Superficiales.

- Babeseko Lurzoruak.

- Suelos de Protección.

3.- Babes mailaren arabera bilduta, antolamendu-kategoriak ezartzen dira:

3.- Agrupadas según el grado de protección se establecen las categorías de ordenación:

a) Babes Handiko Lurzoruetan honako kategoria hauek bereizten dira:

a) En los Suelos de Alta Protección se distinguen las siguientes categorías:

- Babesturiko espazio naturalak.

- Espacios naturales protegidos.

- Zuhaitz bereziak.

- Los árboles singulares.

- Landaredia autoktono interesgarriko eremuak.

- Áreas de vegetación autóctona de interés.

- Gune hezeak.

- Los Humedales.

b) Gainazaleko urak babesteko lurzoruek Gainazaleko Uren Babes kategoria osatzen dute.

b) Los suelos de protección de aguas superficiales constituyen en sí mismos la categoría de Protección de Aguas Superficiales.

c) Babeseko Lurzoruetan, honako kategoria eta azpikategoria hauek bereizten dira:

c) En los Suelos de Protección se distinguen las siguientes categorías y subcategorías:

- Basokoa.

- Forestal.

- Nekazaritzakoa nahiz abeltzaintzakoa eta landazabalekoa.

- Agroganadera y campiña.

- Balio estrategiko handiko nekazaritzakoa eta abeltzaintzakoa.

- Agroganadera de alto valor estratégico.

- Trantsizioko landa-paisaia.

- Paisaje rural de transición.

4.- Inguru Fisikoaren Antolamendu Orokorrerako proposamena, gainera, gainjarritako baldintzatzaileekin eta inguru naturaleko osagai aipagarriekin osatzen da.

4.- La propuesta de Ordenación General del Medio Físico se completa además con los Condicionantes superpuestos y los Componentes notables del medio natural.

5.- Antolaketako kategorien Antolamendu Orokorrerako proposamen grafikoa eta inguru naturaleko osagai aipagarriak O-01.A planoan jasota daude («Inguru Fisikoaren Antolamendua»).

5.- La propuesta gráfica de ordenación general de las Categorías de Ordenación y los Componentes notables del medio natural se contiene en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

Gainjarritako baldintzatzaileen antolamendu orokorraren proposamen grafikoa O-01.C planoan jasota dago («Inguru Fisioaren gaineko Eragin Sektorialak»).

La propuesta gráfica de ordenación general de los Condicionantes Superpuestos se contiene en el Plano O-01.C «Afecciones Sectoriales al Medio Físico».

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ANTOLAKETA KATEGORIAK

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

13. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 13.- Concepto y definición.

Lurraldearekiko Zati Egitamu honen ondoreetarako, antolamendu-kategoriak eremu homogeneoak dira, euren ingurumen-ezaugarrien arabera, eta bakoitzari erabilera batzuk esleitzen zaizkio, bertako baliabideen iraunkortasuna aintzat hartuta.

A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las Categorías de ordenación son aquellos ámbitos homogéneos en función de sus características medioambientales, asignándoles a cada uno de ellos una relación de usos en concordancia con la sostenibilidad de sus recursos.

14. artikulua.- Erabileren eta jardueren arauketa.

Artículo 14.- Regulación de los usos y actividades.

1.- Erabilerak eta jarduerak matrize egokiaren bidez arautzeko, LAJekiko homologazioa ezarri behar da. Jarraibide horiek ezarritako bost erabilera motak hartzen dira oinarritzat: Ingurumenaren babesa, Aisialdia eta jolasaldia, Oinarrizko baliabideen ustiapena, Azpiegiturak eta Eraikuntza erabilerak, eta horiek zenbait erabileretan biltzen dira. Hala eta guztiz ere, baldintzatzaileak gehiago zehaztu behar izatearen ondorioz (erabilera eta jarduera batzuen garapenerako), LZEak azpibanaketa edo bereizketa ezartzen du horien barruan; bereizitako erabilera horiek zehazteko, analogia bat ezar daiteke, planifikazio sektorialeko gainerako tresnetarikoren batekin.

1.- La regulación de usos y actividades a través de la correspondiente Matriz se realiza tratando de establecer una homologación con las DOT. Se parte de los cinco tipos de usos que éstas establecen: Protección ambiental, Ocio y esparcimiento, Explotación de recursos primarios, Infraestructuras y Usos edificatorios, los cuales engloban diversos usos. Sin embargo debido a la necesidad de una mayor concreción de los condicionantes al desarrollo de ciertos usos y actividades, en el PTP se establece dentro de estos una subdivisión o desagregación, pudiéndose establecer para la definición de estos usos desagregados una analogía con alguno de los restantes instrumentos de planificación sectorial en los cuales han sido desarrollados.

2.- Euren legeria sektoriala duten eremuak legeria horren arabera arautzen dira. Gainerako eremuetan, Arauotako X. eranskinaren barruko Antolamendu Matrizeek babeseko lurzoruetako erabilerak arautzen dituzte, eta erabileren sailkapen hauxe ezartzen dute, elkarrekiko loturaren araubidea aintzat hartuta:

2.- La regulación de los ámbitos que tienen su propia legislación sectorial queda remitida a la misma. En el resto de los ámbitos, las Matrices de Ordenación incluidas en el anexo X de las presentes Normas regulan los usos en los suelos de protección y establecen la siguiente clasificación de usos según su régimen de interrelación:

a) Sustatua: kasuan kasuko lurzoruen berezko helburuari zuzenean lotuta dauden erabilerak; lurzoruen funtzionamendu egokirako lagungarriak dira.

a) Propiciado: usos que corresponden directamente con el destino natural de los suelos sobre los que se desarrollan, contribuyendo a su correcto funcionamiento.

b) Onargarria: udalak lurzoru hauen onargarritasuna edo debekua erabaki dezake.

b) Admisible: usos sobre los cuales el ayuntamiento puede decidir su admisibilidad o incluso su prohibición.

c) Debekatua: Lurraldearekiko Zati Egitamuak berariaz onartzen ez dituen erabilerak.

c) Prohibido: usos no admitidos de forma expresa desde el presente Plan Territorial.

3.- LZEak, gainera, erabilera jakinak onartu ezin izateko baldintzak ezartzen ditu:

3.- El PTP establece además unos condicionantes para que determinados usos puedan ser admitidos:

a) Planeamendu orokorrak onargarritzat hartzen dituen erabilerak, udal-planeamenduan Sistema Orokortzat edota Toki Sistematzat kalifikaturiko lurzoruetan soilik garatu behar direnak. Erabilera horiek asterisko (*) batekin adierazita daude antolamendu-matrizeetan.

a) Los usos que el planeamiento general considere admisibles, que deban desarrollarse exclusivamente sobre suelos calificados en el planeamiento municipal como Sistemas Generales y/o Locales. Estos usos se indican con un asterisco (*) en las matrices de ordenación.

b) Planeamendu orokorrak onargarritzat hartzen dituen erabilerak, gauzatu ahal izateko eranskinean adierazitako mugak bete behar dituztenak. Erabilera hauek (1) batekin adierazita daude antolamendu-matrizeetan.

b) Los usos que el planeamiento general considere admisibles, que tienen que respetar las limitaciones para su implantación expresadas en el anexo. Estos usos se indican con un (1) en las matrices de ordenación.

4.- Eskualde Egitura osoan debekaturik dago golf-zelaiaren erabilera, honako hau aintzat hartuta: ez da bateragarria lurzoru-baliabidea babestearekin; ur-kontsumo handia behar da mantenamendurako, Eskualde Egituraren barruan; aldatu egiten du Eskualde Egiturako ohiko paisaia; aldatu egiten du topografia, zelaiaren diseinura egokitzeko hirigintza-obrak egin behar izatearen ondorioz; gainera, kontuan hartu behar da bertako biztanleria-ataria.

4.- Se prohíbe el uso de campo de golf en toda el Área Funcional por los siguientes motivos: ser incompatible con la protección del recurso suelo; el gran consumo de agua para su mantenimiento dentro del ámbito del Área Funcional; alteración del paisaje característico del Área Funcional; alteración de la topografía como consecuencia de la realización de las obras de urbanización para adaptarse al diseño del campo; así como el umbral de población existente en la misma.

I. ATALA

SECCIÓN I

BABES LURZORUA

SUELO DE ALTA PROTECCIÓN

15. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 15.- Concepto y Definición.

1.- «Babes Handiko Lurzorua», Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, naturaren, ekologiaren, paisaiaren eta zientziaren nahiz kulturaren aldetik balio handia duten eremuek osatzen dute; eremuok garrantzi handikoak dira eta Eskualde Egiturako natura-ondare nagusia osatzen dute.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el «Suelo de Alta Protección» se compone por aquellas áreas de elevado valor naturalístico, ecológico, paisajístico y científico-cultural, de especial relevancia y que constituyen el principal patrimonio natural del Área Funcional.

2.- Babes Handiko Lurzoruen barruan honako kategoria hauek sartu dira:

2.- Se han incluido las siguientes categorías dentro de los Suelos de Alta Protección:

- Babesturiko espazio naturalak.

- Espacios naturales protegidos.

- Zuhaitz bereziak.

- Los árboles singulares.

- Landaredi autoktono interesgarriko eremuak.

- Áreas de vegetación autóctona de interés.

- Gune hezeak.

- Los humedales.

3.- Kategoria hauek «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikaturik daude.

3.- Estas categorías se identifican en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

16. artikulua.- Babesturiko espazio naturalak.

Artículo 16.- Los Espacios Naturales Protegidos.

1.- Babesturiko Espazio Naturalak, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, halakotzat izendatu direnak dira, honako hauetan ezarritakoaren arabera: Euskadiko Natura Kontserbatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legea edo horren ordezko legeria.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tienen la condición de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios que hayan sido objeto de la correspondiente declaración en virtud de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco o la legislación que, en su caso, le sustituya.

2.- Babesturiko Espazio Naturaletan esku hartzeko araubidea eta antolamendua, bestalde, legeria sektorial aplikagarrian eta honako hauetan ezarritakoak izango dira: adierazpen egokia eta planeamenduko tresnak, Baliabide Naturalen Antolamenduko Egitamua eta Erabili eta Kudeatzeari buruzko Egitamu Gidaria.

2.- La ordenación y el régimen de intervención de los Espacios Naturales Protegidos serán los establecidos en la legislación sectorial aplicable y en la correspondiente declaración e instrumentos de planeamiento, Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Usos y Gestión.

3.- Eskualde Egituraren barruan, Babesturiko Espazio Naturaltzat hartzen dira Gorbeiako eta Urkiolako Parke Naturalak, Eskualde Egituraren barruan duten zatian. Halaber, bi eremu horiek, natura-aberastasun handiagokoak direnez, Garrantzi Komunitarioko Lekuen (GKL) proposamenean jaso dira, Europako Natura 2000 Sarea osatzeko, 92/43/EEE Zuzentaruan edo Habitaten Zuzentarauan ezarritakoaren arabera; horrela, Garrantzi Komunitarioko Lekutzat izendatzearen eraginezko Europako araudi aplikagarriaren eraginpean gelditzen dira.

3.- En el ámbito del Área Funcional se incluyen como Espacios Naturales Protegidos las superficies de los Parques Naturales de Gorbea y Urkiola incluidas en dicho ámbito. Asimismo estos dos ámbitos debido a su gran riqueza naturalística han sido incluidos en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), para la conformación de la Red Europea Natura 2000, en virtud de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats, quedando afectados por la normativa comunitario-europea aplicable por razón de la declaración de Lugar de Interés Comunitario.

Honi buruz seinala daiteke badela Zadorrako Sistemako Urtegiak deritzan 2000 Natura sarea Erkidego-Intereseko Tokiko Eskualde Egituran. Ondorioz, Habitat zuzentarauan ezartzen denaren arabera, beharrezkoa izango da Eginkizun Aldeko plan eta proiektu guztien ebaluazio egokia egitea, ez dela harako tokiko kontserbazio-helburuetan kontuan hartzeko gauzarik benetan jakin ezik. LIC modura mugatutako eremuan Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak ezarritako babeserako legeei jarraitu zaie.

A este respecto cabe señalar también la existencia en el Área Funcional del Lugar de Interés Comunitario de la red Natura 2000 denominado Embalses del Sistema del Zadorra (ES2110011). Por lo tanto, tal y como se establece en la Directiva Hábitat, será obligatorio realizar una adecuada evaluación de aquellos planes y proyectos del Área Funcional de los que no se tenga la certeza de la inexistencia de efectos apreciables en los objetivos de conservación de dicho lugar. En el ámbito delimitado como LIC se seguirán las leyes de protección establecidas por el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Babesturiko Espazio Naturalen mugaketa jasotzen du eta hori grafikoki bat dator Garrantzi Komunitarioko Lekuen mugaketarekin («Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoa).

4.- El Plan Territorial Parcial recoge la delimitación de los Espacios Naturales Protegidos la cual coincide gráficamente con la delimitación de los Lugares de Interés Comunitario, en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

17. artikulua.- Zuhaitz bereziak.

Artículo 17.- Los árboles singulares.

1.- Zuhaitz bereziak izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, euren ezaugarri bereziak edo aipagarriak aintzat hartuta (tamaina, adina, historia, edertasuna, kokalekua, etab.) babes berezia behar dutenak, eta, hori ez ezik, honako hauen araberako adierazpen egokia ere jaso dutenak: EAEko Natura Kontserbatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legea edo horren ordezko legeria.

1.- Tendrán la condición de árboles singulares a los efectos del presente Plan Territorial Parcial los ejemplares de árboles que, por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc.), merezcan una protección especial, y que hayan sido objeto de la correspondiente declaración en virtud de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco o la legislación que, en su caso, le sustituya.

2.- Zuhaitz berezien arloan esku hartzeko araubidea eta antolamendua, bestalde, legeria sektorial aplikagarrian ezarritakoak izango dira; legeria horrek mugatu egiten du babeserako esku-hartze araubidea, bai zuhaitz berezien kasuan eta bai horien babeseko periferia-zonan; zona horretan, berriz, zuhaitzon adaburuaren babes-eremua eta horren inguruko hiru metrora arteko zerrenda sartzen dira.

2.- La ordenación y el régimen de intervención de los Árboles Singulares serán los establecidos en la legislación sectorial aplicable, que limita el régimen de intervención para la protección tanto de los árboles singulares como de su correspondiente zona periférica de protección, considerando como tal el área de proyección de su copa y la franja de terreno de hasta tres metros circundante de aquélla.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren barruko Zuhaitz Berezien kategorian, Arauotako II. eranskinean aipatutakoak sartzen dira, eta horiek «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan jasota daude.

3.- El presente Plan Territorial Parcial incluye en la Categoría de Árboles Singulares los relacionados en el anexo II de las presentes Normas, que vienen recogidos en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

18. artikulua.- Landaredi autoktono interesgarriko eremuak.

Artículo 18.- Áreas de vegetación autóctona de interés.

1.- Landaredia Autoktono Interesgarriko Eremuen kategorian, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, espezie autoktonoen zuhaitz-multzoak sartzen dira: artadia, hariztia, pagadia eta urbazterreko landaredia garrantzitsua, Eskualde Egituraren barruan daudenak, balio handiko elementuak baitira ekologiaren eta paisaiarekin ikuspegitik begiratuta.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la categoría de Áreas de Vegetación Autóctona de Interés comprenden las agrupaciones arbóreas de especies autóctonas: encinar, robledal, hayedo y vegetación de ribera, con cierta entidad, presentes en el Ámbito del Área Funcional, que son elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología y el paisaje.

2.- Eremu horien mugaketa zehatza, izan ere, udaleko edo garapeneko planeamenduak zehazten duena izango da, eta horrek, azterketa egin ondoren, eremuen kokalekua adieraziko du; horren arabera, euren mugaketa eta, zenbait kasutan, babes-araubidea proposatuko ditu.

2.- La delimitación precisa de estas áreas será la que defina el planeamiento municipal o de desarrollo, el cual tras analizarlas determinará la situación en que se encuentran estas áreas y en función de ello propondrá su delimitación y, en su caso, el régimen de protección.

3.- Landaredia Autoktono Interesgarriko Eremuetako erabilera- eta jarduera-araubidea, bestalde, legeria eta araudi sektorial aplikagarriak ezarriko du (Baso Espezie Autoktonoen Araubide Bereziari buruzko 11/1997 Foru Araua); 10. artikulua aplikatzearen kalterik gabe, justifikaturiko zergatirik egon ezean, espezie horien kontserbazioa eskatu behar da, aurreikuspen urbanistikoak dituzten eremuetan.

3.- El régimen de usos y actividades de las Áreas de Vegetación Autóctona de Interés será el establecido por la legislación y normativa sectorial aplicable (Norma Foral 11/1997 de Régimen Específico de Diversas Especies Forestales Autóctonas), que sin perjuicio de la consideración municipal en cuanto a la aplicación de su artículo 10, de forma que en tanto no existan causas justificadas, debe exigirse la conservación de dichas especies, en los ámbitos con previsiones urbanísticas.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak orientabide modura Landaredi Autoktono Interesgarriko Eremuak identifikatzen ditu; horiek «Inguru Fisikoaren Antolamendua» deritzan 0-01.A planoan jasota datoz. Grafia bidezko eremuen mugatzea egiteko gure eskura dugun informazio bakarra hartu da abiapuntutzat; hala ere, antzinakoa izanik eguneratu beharra izan dezake; ondorioz, babes bereziak balio hori, udal plangintzan edota azterketa baten geroagoko garapen batek halakorik badagoela egiaztatzen duenean izango du bakarrik eta aipatu Foru Arauaren 1. artikuluan bildutako baso-espezieei dagokienez.

4.- El Plan Territorial Parcial identifica orientativamente las Áreas de Vegetación Autóctona de Interés, que se contienen en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico». Para la delimitación de los ámbitos grafiada se ha partido de la única información disponible, la cual por su antigüedad puede estar desactualizada, es por ello que la especial protección tendrá sólo ese valor en el momento en que el planeamiento municipal o de desarrollo posterior después de un análisis ratifique su existencia y referido a las especies forestales recogidas en el artículo 1 de la citada Norma Foral.

19. artikulua.- Gune hezeak.

Artículo 19.- Los humedales.

1.- Kategoria honen barruan, erliebe oso lauko zonak sartzen dira, topografiaren aldetik sakonunea osatzen dutenak, hurbileko geografiari dagokionez; ekosistema oso irekiak, dinamikoak eta ingurumen-gorabeheren mendekoak dira, eta lotura handia dute inguruko sistemekin. Horiek euskarritzen dituzten eraketa geologikoek iragazkortasun nahikoa dute lurpeko ur-jario nahikoa ahalbidetzeko, eta euren gainean ibilgu iragankorrak edo iraunkorrak daude (zehaztasunik gabeak); horiek, uholdeak daudenean, estali egiten dute zonaren zati handia.

1.- Constituyen esta categoría aquellas zonas de relieve muy llano, que en conjunto constituyen una zona deprimida topográficamente en relación con la geografía más o menos cercana, formando ecosistemas muy abiertos, dinámicos, sometidos a fluctuaciones ambientales, que presentan un alto grado de interrelación con sistemas de su entorno. Las formaciones geológicas en que se ubican tienen permeabilidad suficiente para permitir un flujo de agua subterránea significativo y sobre ellas discurren cursos de agua, en general divagantes, con carácter permanente o efímero, que durante las avenidas cubren una amplia proporción de la zona.

2.- Gune hezeetan esku hartzeko araubidea eta antolamendua, bestalde, legeria sektorial aplikagarrian ezarrikoaren eta hurrengo puntuetan adierazitakoaren araberakoak izango dira.

2.- La ordenación y régimen de intervención de los humedales serán los establecidos por la legislación sectorial aplicable y lo dispuesto en los siguientes puntos.

3.- I. taldeko gune hezeak, EAEko Zona Hezeen Lurralde Egitamu Sektorialean jasotakoak, Igorreko Eskualde Egituraren barruan daudenak, Gorbeiako Parke Naturalaren mugen barruan daudenez, parkeko irudiak berak arautzen ditu (Babesturiko Espazio Naturala).

3.- Los humedales del grupo I definidos por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, que se encuentran dentro del área funcional de Igorre, al estar incluidos dentro de los límites del Parque Natural de Gorbeia, se regulan por la figura del propio parque, Espacio Natural protegido.

4.- III. taldeko gune hezeak, EAEko Zona Hezeen Lurralde Egitamu Sektorialean jasotakoak, Igorreko eremu funtzionalean daudenak eta babes handia duen lurzorua taldean sartu gabekoak, udal plangintzaren esku jarri dira. Bertan ezarriko da, hala badagokio, araudia.

4.- Los humedales del grupo III definidos por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, que se encuentran dentro del área funcional de Igorre, y no incluidos en el grupo denominado suelo de alta protección, quedan remitidos al planeamiento municipal, el cual establecerá, en su caso, su regulación.

5.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Eskualde Egiturako gune hezeak identifikatzen ditu, Arauotako III. eranskinean jasotakoak; gainera, «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan I. taldekoak jasotzen ditugu.

5.- El Plan Territorial Parcial identifica los humedales del Área Funcional, relacionados en el anexo III de las presentes Normas, y recoge los del grupo I en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico»

II. ATALA

SECCIÓN II

GAINAZALEKO UREN BABESA

PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

20. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 20.- Concepto y definición.

1.- Gainazaleko Uren Babes kategoriaren barruan, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Igorreko Eskualde Egiturako ibilgu eta urtegi guztiak sartzen dira, sorburutik bokaleraino (beste eskualde-egitura mugakideren batean); baita EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako LESean (egituratzeko eta zona-banaketa egiteko, ingurumen- edo hirigintza-osagaiaren arabera) ezarrita dauden gutxieneko distantziak aplikatzearen eraginezko babes-eremuak ere.

1.- Constituyen la categoría de Protección de Aguas Superficiales, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la totalidad de los cursos de agua y embalses del Área Funcional de Igorre desde su nacimiento hasta su desembocadura en otra Área Funcional colindante, así como los ámbitos de protección derivados de la aplicación de los retiros mínimos establecidos por la tramificación y zonificación según su componente medioambiental o urbanística en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

2.- Gainazaleko Uretan esku hartzeko araubidea edo araudi aplikagarria, horrenbestez, EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialean ezarritakoa izango da, baita legeria sektorial aplikagarria ere, eta errespetatu egingo dira LZEan ezarritako xedapenen eraginezko murriztapenik handienak.

2.- La normativa de aplicación y régimen de intervención de las Aguas Superficiales será, por tanto, el establecido en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, así como la legislación sectorial aplicable, respetando las mayores restricciones que pudieran derivarse de las determinaciones establecidas en el presente PTP.

3.- EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialean, babes-eremua ez da uniformea edo homologoa, eta beraz, esku hartzeko araubidea agiri horretan ezarritakoa izango da, aintzat hartuta tarte bakoitzerako ezarrita dauden araudi bereziak, bertan jasotako osagaien eta gainjarritako baldintzen arabera.

3.- En el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV el ámbito de protección no es uniforme, ni homólogo, por lo que el régimen de intervención será el establecido en dicho documento, teniendo en cuenta las normativas específicas establecidas para cada tramo concreto, en función de las componentes y de los condicionantes superpuestos contemplados en el mismo.

4.- EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialaren arebera, Azaleko urak babesteko kategoriak 200 metroko zabalera duen babeserako perimetro-banda izan behar du, uharken gehienezko maila normalari dagokion lerrotik neurtuta. Horri buruzko Plan Berezia idatzi beharko da, zehatz-meatz garatuko dituena EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialaren zehaztapenak.

4.- De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, la categoría de Protección de Aguas superficiales debe incluir una banda perimetral de 200 metros de ancho medida desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de los mismos y sobre la que deberá redactarse un Plan Especial que desarrollará pormenorizadamente las determinaciones del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

5.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikatzen ditu, gutxi gorabehera, Gainazaleko Uren Babeserako zonak.

5.- El Plan Territorial Parcial identifica las zonas de Protección de Aguas Superficiales orientativamente en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

III. ATALA

SECCIÓN III

BABESEKO LURZORUA

SUELO DE PROTECCIÓN

21. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 21.- Concepto y definición.

1.- Babes maila honetara atxikitako lurzoruak, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, «Babes Handiko Lurzoruak» kategorian jasota ez daudenak dira, eta bat datoz gehienbat basoko eta nekazaritzako nahiz abeltzaintzako erabilera duten eremuekin.

1.- A los efectos del Plan Territorial Parcial, los suelos adscritos a este grado de protección son los no incluidos en los «Suelos de Alta Protección» y se corresponden con áreas de uso predominantemente forestal y agroganadero.

2.- Babes lurzoruak osatzen dituzten kategoriak eta azpikategoriak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan grafiaturik daude, eta honako hauek dira:

2.- Las categorías y subcategorías que conforman los suelos de protección quedan grafiadas en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».y son las que siguen:

a) Basokoa.

a) Forestal.

b) Nekazaritzakoa nahiz abeltzaintzakoa eta landazabalekoa.

b) Agroganadera-campiña.

- Trantsizioko landa-paisaia.

- Paisaje rural de transición.

- Balio estrategiko handiko nekazaritza-abeltzaintzakoa.

- Agroganadera de alto valor estratégico.

3.- Udal-planeamendu orokorrak Lurralde Plan Partzial honen kategorizazio-proposamenak errespetatuko ditu eta landa-ingurunean «Ingurune Fisikoaren Antolaketa» 0-01.A planoan berariaz mugatutako lurraldean zonakatze-proposamen orokorrak garatuko ditu. Aipatu proposamenak bertan aipatutako erabilera orokorrekin lotuko ditu: baso-intereseko zonak eta nekazaritza eta abeltzaintzakoak nahiz landazabala, behar bezala justifikatutako zonetan bestelako tipologien esanahia alde batera utzi gabe.

3.- El planeamiento general municipal respetará las propuestas de categorización de este Plan Territorial Parcial y desarrollará en el medio rural las propuestas de zonificación global oportunas en el territorio delimitado expresamente en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico», vinculando dichas propuestas a los usos globales señalados para el mismo: zonas de interés forestal y agroganadera- campiña, sin perjuicio de la significación de otras tipologías de zonas debidamente justificadas.

4.- Eranskinean jasotako antolamendu-matrizeak babeseko lurzoruetako erabilerak eta jarduerak arautzen ditu, Arauotako «Erabileren eta jardueren arauketa» izeneko 14. artikuluan adierazitakoaren arabera.

4.- La matriz de ordenación incluida en anexo regula los usos y actividades en los suelos protegidos según lo indicado en el artículo 14: «Regulación de los usos y actividades» de las presentes Normas.

22. artikulua.- Basokoa.

Artículo 22.- Forestal.

1.- «Basokoa» kategoriaren barruan, euren oraingo erabilera edo erabilera-bokazioa (malda, arriskuak, arroen babesa, etab.) aintzat hartuta baso-erabilerara bideratzen direnak sartzen dira.

1.- Constituyen la categoría «Forestal» los terrenos que, por su uso actual y/o razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso forestal.

Eremu horietatik kanpo gelditzen dira, bai behealdean eta landazabaleko aldean egonik horren elementu osagarriak diren basoak (beraz, nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerekin konbinatzeko eta txandakatzeko modukoak direnak), bai baso-ahalmena izan baina baso autoktonoak okupaturik dauden eremuak.

Se excluyen de dichas áreas tanto las masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto fácilmente susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos; como las áreas con potencial forestal pero ya ocupadas por bosque autóctono.

2.- Helburua ez da nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak oraingo baso-eremuetara ez hedatzea, salbuespen hori mendiei eta basoko lurrei buruzko 3/1994 Foru Arauak arautuko bailuke.

2.- No se pretende impedir la posible extensión de los usos agroganaderos sobre actuales áreas forestales, bien entendido que tal extensión estaría en todo caso regulada por la Norma Foral 3/1994 que rige los montes y terrenos forestales.

3.- Baso-kategoriako erabileren eta jardueren araubidea, baita udal-planeamenduak jasoko duena ere, Arauotako eranskinean agertzen den erabilera-matrizearen ondoriozkoa izango da.

3.- El régimen de usos y actividades en la categoría Forestal, y el que recogerá el planeamiento municipal será el que resulte de la matriz de usos que aparece en anexo a las presentes Normas.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikatzen ditu baso-eremuak.

4.- El Plan Territorial Parcial identifica las zonas Forestales en el Plano 0-01.A «Ordenación del Medio Físico».

23. artikulua.- Nekazaritzakoa nahiz abeltzaintzakoa eta landezabalekoa.

Artículo 23.- Agroganadera y campiña.

1.- Nekazaritzako nahiz abeltzaintzako eta landazabaleko kategoriaren barruan egongo dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, nekazaritza-erabilerarako gaitasunik handiena duten lurzoruak; horiei dagokienez, euren nekazaritza-gaitasuna, nekazaritza- nahiz abeltzaintza-jarduerak eta, horiekin bateragarriak izanik, nekazaritzako ekosistemen zein paisaien kontserbazioa bermatzen duten jarduerak mantentzea proposatzen da.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, conforman la categoría Agroganadera y Campiña aquellos suelos de mayor capacidad de uso agrícola para los que se propugna el mantenimiento de su capacidad agrológica, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.

2.- Eremu desberdinen ezaugarri bereizgarriak eta Nekazaritzako nahiz abeltzaintzako eta basoko LESa aintzat hartuta, kategoria honen barruan bi azpikategoria daude: Trantsizioko Landa Paisaia eta Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzakoa eta Abeltzaintzakoa.

2.- Respondiendo a las especificidades concretas de las diferentes áreas y de acuerdo al PTS Agroforestal, dentro de esta categoría se diferencian dos subcategorías: Paisaje Rural de Transición y Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

24. artikulua.- Trantsizioko landa paisaia.

Artículo 24.- Paisaje rural de transición.

1.- Azpikategoria honen barruan, landazabaleko azpikategoriak edo eremuek (belardiek eta horiekiko mosaikoan dauden baso-unada txikiek osatutakoak) baino produkzio-gaitasun txikiagoko zona laboratuak sartzen dira. Landa-espazio hauetan nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak garatzen dira, baina lurzoruaren okupazioko eta ustiapeneko erabilera tradizionalak mantenduta.

1.- Dentro de esta subcategoría se incluyen aquellas zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la siguiente subcategoría o áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se trata de espacios rurales sobre los que se desarrollan actividades ganaderas y agrícolas, pero que mantienen usos tradicionales de ocupación y explotación del suelo.

Horien barruan, baserriko belardien ingurua sartzen da; izan ere, ikusmen-protagonismo handia kontuan hartuta, landazabaleko zona tradizionaletako paisaia-pertzepzioaren eragile nagusia da.

Entre ellos está incluido el entorno de prados de caserío que, por su protagonismo visual, es el principal responsable de la percepción paisajística de las zonas tradicionales de campiña.

2.- Trantsizioko Landa Paisaia azpikategoriak erabilera- eta jarduera-araubidea, baita udal-planeamenduan jasotzen dena ere, Arauotako eranskinean agertzen den erabilera-matrizearen eraginezkoa izango da.

2.- El régimen de usos y actividades en la subcategoría Paisaje Rural de Transición, y el que recogerá el planeamiento municipal será el que resulte de la matriz de usos que aparece en anexo a las presentes Normas.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikatzen ditu Trantsizioko Landa Paisaiako zonak.

3.- El Plan Territorial Parcial identifica las zonas de Paisaje Rural de Transición en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

25. artikulua.- Balio estrategiko handiko nekazaritzakoa eta abeltzaintzakoa.

Artículo 25.- Agroganadera de alto valor estratégico.

1.- Azpikategoria honen barruan, LAJetan adierazitakoaren arabera nekazaritza-erabilerarako gaitasunik handiena eta narriadura-prozesuekiko zaurgarritasunik handiena duten lurzoruak sartzen dira; halako lurzoruak ez dira jardueren euskarriak soilik, kontuan hartuta ezin direla berregin, urriak direla eta oinarrizko jardueretarako garrantzitsuak direla.

1.- Se incluyen dentro de esta subcategoría aquellos suelos que, de acuerdo a lo indicado en las DOT, tienen mayor capacidad de uso agrícola y mayor fragilidad ante procesos de deterioro; presentando características que van más allá de una función de mero soporte, por su carácter irreproducible, su escasez y su importancia para las actividades primarias.

Honen barruan, nekazaritza- nahiz abeltzaintza-gaitasunik handieneko lurzoruak sartzen dira; baita, modernotasuna, errentagarritasuna edo iraunkortasuna aintzat hartuta, sektorerako estrategikotzat hartzen direnak ere, landaredia interesgarriko eremuak eta ezarkuntza berriak hartzeko gaitasuna duten eremuak izan ezik. Produktibitate handia aintzat hartuta, honako hauek sartzen dira barruan: I., II. edo III. motako lurzoruak eta alubioi-lurzoruak (sakonak, % 12tik beherako maldetan).

Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, excluyendo las áreas de vegetación autóctona de interés y las áreas con capacidad de acogida de nuevos asentamientos. En atención a su alta productividad se incluyen: suelos de clase agrológica I, II o III, y suelos aluviales, profundos en pendientes inferiores al 12%.

2.- Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza azpikategorian, erabilera- eta jarduera-araubidea, baita udal-planeamenduak jasoko duena ere, Arauotako eranskinean jasotako erabilera-matrizearen eraginezkoa izango da.

2.- El régimen de usos y actividades en la subcategoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico, y el que recogerá el planeamiento municipal será el que resulte de la matriz de usos que aparece en anexo a las presentes Normas.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikatzen ditu Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zonak.

3.- El Plan Territorial Parcial identifica las zonas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

26. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 26.- Concepto y definición.

1.- Gainjarritako Baldintzatzaileek erabilera baldintzatzen dute eta gainjarri egiten zaizkie Babes Eremuei edo beste lurzoru batzuei; gainera, Gainjarritako Baldintzatzaileen eraginpeko eremuetan jarduera batzuk garatzeko modua mugatzen dute, kasu bakoitzean sorturiko arrisku motaren arabera eta babes-irizpide bereziak aintzat hartuz.

1.- Los Condicionantes Superpuestos operan como unos condicionantes de uso, superponiéndose en su caso a las Áreas de Protección u otros suelos, limitando la forma en que se pueden desarrollar sobre las áreas de afección de los Condicionantes Superpuestos determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presente en cada caso y en atención a los criterios específicos de protección.

Erabilera baldintzatzen dutenez (faktore jakinaren arabera), jarduerek eragin ditzaketen arriskuak ekiditeko beharrezko mugaketa gehigarriak baino ez dira ezartzen.

Dado su carácter de condicionante respecto del uso en función de un factor determinado, se establecen únicamente las limitaciones adicionales necesarias para evitar los riesgos que pudieran ocasionar dichas actividades.

2.- Igorreko Lurraldearekiko Zati Egitamuak Gainjarritako Baldintzatzaile hauek ezartzen ditu («Inguru Fisikoaren gaineko Eragin Sektorialak» izeneko O-01.C planoan mugatuta):

2.- El Plan Territorial Parcial de Igorre establece los siguientes Condicionantes Superpuestos, que aparecen delimitados en el Plano O-01.C «Afecciones Sectoriales al Medio Físico»:

- Urak Hartzeko moduko Eremuak.

- Áreas Inundables.

- Akuiferoak Kutsatzeko Arriskua duten Eremuak.

- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.

- Eremu Higagarriak edo Higadura Arriskukoak.

- Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión.

27. artikulua.- Urak hartzeko moduko eremuak.

Artículo 27.- Áreas inundables.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, urak Hartzeko moduko Eremuak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko (Kantabriar Isurialdea) Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialari buruzko abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuan jasotako guztiak; baldin eta, euren kokalekua, erliebea eta ezaugarri topografikoak kontuan hartuta, urak hartzeko arriskurik badute, ohiko uholderik handienetan, 10, 100 eta 500 urteko itzultze-aldien arabera.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrán la condición de Áreas Inundables aquellas áreas, tomadas del Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, de Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica), que por su localización, relieve y características topográficas, presentan riesgos ciertos de inundación en las máximas avenidas ordinarias, según los periodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años.

2.- Uholde-orbanen mugaketa, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialaren Aldaketatik lorturiko informazioan oinarritzen da. Aipatu dokumentua hasieran onartu zen 2007ko abenduaren 10ean, beraz, homogeneizatu egin dira lehendik dauden lanak (Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala eta Ibai Autonomikoen Ikerketa Hidraulikoa); betiere, organo eskudunak aldatu egin dezake mugaketa hori, ibilguan egindako jarduketen ondorioz.

2.- La delimitación de las manchas de inundación se basa en la información obtenida de la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobada inicialmente el 10 de diciembre de 2007, mediante la homogeneización de los trabajos existentes (PIPI y Estudio Hidráulico de los Ríos Autonómicos), y que en cualquier caso, como consecuencia de las actuaciones realizadas en el cauce, podría verse alterada y modificada por el órgano competente.

3.- Nolanahi ere, eremu hauetan esku hartzeko araubidea eta erabilerak honako muga hauetara egokituko dira:

3.- En todo caso, el régimen de intervención y usos de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

- Jarduera sustatuak izango dira ibilguak eta hustubideak etetea nahiz ixtea ekiditeko neurriak ezartzeko gauzatzen direnak, baita pertsonen nahiz ondasunen gaineko kalteak aurreikusteko gauzatzen direnak ere.

- Tendrán la consideración de actividades propiciadas todas aquéllas destinadas a la implantación de medidas para evitar la interrupción y cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos, así como para la prevención de daños a personas y bienes.

- Jarduera onargarriak izango dira eraikuntzen edo azpiegituren instalazioa eta edozein motatako materialen (uren berezko dinamika oztopatzen duten materialak) pilaketa eragiten ez dutenak.

- Tendrán la consideración de actividades admisibles las que no impliquen la instalación de construcciones o infraestructuras de ningún tipo ni acumulaciones de materiales de cualquier clase que supongan obstáculo a la dinámica natural de las aguas.

- Jarduera debekatuak izango dira sustatutzat edo onargarritzat berariaz jasota ez daudenak, edo eremua babesteko irizpidearekin bateragarriak ez direnak.

- Se considerarán actividades prohibidas aquéllas que no figuren expresamente contempladas como propiciadas o admisibles, o que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

4.- Aurreko puntuan esandakoaren kalterik gabe, LZEak debekatu egiten ditu hirigintza-garapenak uholde-orbanaren barruan, 10, 100 eta 500 urteko itzultze-aldietan, eremu horiek edafologia-balio handia dutelako.

4.- Sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior, el PTP prohíbe los desarrollos urbanísticos dentro de la mancha de inundación en los tres periodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años, dado el alto valor edafológico de estos ámbitos.

5.- Nolanahi ere, eta LZEan ezarritako murriztapenak errespetatuz, eremu hauetan esku hartzeko araubidea EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako LESaren Aldaketan araututakoarekin osatuko da.

5.- En todo caso, y respetando las restricciones establecidas en este PTP, el régimen de intervención en estas áreas se complementará con lo regulado en la aludida Modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

28. artikulua.- Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten eremuak.

Artículo 28.- Áreas vulnerables a la contaminación.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Akuiferoak Kutsatzeko Arriskua duten Eremuak honako hauek izango dira: lurpeko akuiferoak kargatzeko funtzioa duten eta baliabide horien kutsadurarekiko zaurgarritasun handia duten eremuak.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial tendrán la condición de Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos aquellas áreas que, cumpliendo una función de recarga de los acuíferos subterráneos, presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos.

2.- Grafiaturiko mugaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialetik hartu da. Hala eta guztiz ere, udal-planeamendu orokorreko eta garapeneko tresnek mugaketa zehatzagoa ezarriko dute, baita eremu hauetan esku hartzeko eta bertako erabileretarako araubidea ere, hurrengo atalean ezarritakoa errespetatuz.

2.- La delimitación grafiada ha sido tomada del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo establecerán una delimitación más concreta, y la ordenación y régimen de intervención y usos de estas áreas, respetando lo dispuesto en el apartado siguiente.

3.- Nolanahi ere, eremu hauetan esku hartzeko araubidea honako muga hauetara egokituko da:

3.- En todo caso, el régimen de intervención de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

- Jarduera sustatuak izango dira eremuko ingurumen-balioak kontserbatzeko eta hobetzeko helburua dutenak.

- Se considerarán actividades propiciadas las destinadas a conservar y mejorar los valores ambientales del área.

- Jarduera onargarriak, izan ere, lurzorua kutsatu ahal dutenei lotutako edo horietatik eratorritako jarduerak izango dira, baldin eta lurpeko uretan kalterik ez sortzeko neurriak ezartzen badira.

- Se consideran como admisibles las actividades vinculadas o derivadas de aquellas potencialmente emisoras de contaminantes al suelo siempre y cuando se implanten medidas para garantizar la inocuidad para las aguas subterráneas.

- Jarduera debekatuak izango dira jarduera sustatutzat edo onargarritzat berariaz jasota ez dauden guztiak, edo eremuko babes-irizpidearekin bateragarriak ez direnak.

- Se considerarán actividades prohibidas aquéllas que no figuren expresamente contempladas como propiciadas o admisibles, o que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

29. artikulua.- Eremu higagarriak edo higadura arriskukoak.

Artículo 29.- Áreas erosionables con riesgo de erosión.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Eremu Higagarriak edo Higadura Arriskukoak honako hauek izango dira: ezaugarri edafologikoak, plubiometrikoak, landaredikoak eta erliebekoak aintzat hartuta, higadura-fenomenoak jasateko arrisku handia dutenak.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrán la condición de Áreas Erosionables y con Riesgos de Erosión aquellas áreas que, por sus características edafológicas, pluviométricas, de vegetación, y de relieve, presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.

2.- Grafiaturiko mugaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Egitamu Sektorialetik hartu da. Hala eta guztiz ere, udal-planeamendu orokorreko eta garapeneko tresnek mugaketa zehatzagoa ezarriko dute, baita eremu hauetan esku hartzeko eta bertako erabileretarako araubidea ere, hurrengo atalean ezarritakoa errespetatuz.

2.- La delimitación grafiada ha sido tomada del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio natural de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos de estas áreas, respetando lo dispuesto en el apartado siguiente.

3.- Nolanahi ere, eremu hauetan esku hartzeko araubidea honako muga hauetara egokituko da:

3.- En todo caso, el régimen de intervención de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

a) Honako jarduera hauek sustatu edo onartuko dira:

a) Se propiciarán o admitirán las siguientes actividades:

- Landare-estaldura mantentzea (batez ere, zuhaitzak), orain estaldura hori duten lekuetan, eta mozketa iraunkorra (arraseko mozketa saihestuz).

- Mantenimiento de la cubierta vegetal (preferentemente arbórea), cuando ésta exista en la actualidad, y corta sostenible (evitando tala a matarrasa).

- Landare-estaldura sartzea eta zabaltzea (batez ere, zuhaitzak), hutsik dauden lurzoruen kasuan.

- Introducción y extensión de la cubierta vegetal (preferentemente arbórea) en el caso de suelos desnudos.

b) Jarduera debekatuak izango dira jarduera sustatutzat edo onargarritzat berariaz jasota ez dauden guztiak, edo eremuko babes-irizpidearekin bateragarriak ez direnak.

b) Se considerarán prohibidas aquéllas que no figuren expresamente contemplados como propiciadas o admisibles, o que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

INGURU NATURALEKO OSAGAI AIPAGARRIAK

COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO NATURAL

30. artikulua.- Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 30.- Concepto y definición.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, inguru naturaleko osagai aipagarriek mugatu edo adierazi egiten dituzte ingurumenaren, naturaren eta ekologiaren aldetik balio handia duten gune interesgarriak, baita gai jakinean garrantzitsuak direnak eta, euren berezitasunaren eraginez, Eskualde Egiturako natura-ondarean integraturik daudenak ere.

1.- A efectos del presente Plan Territorial Parcial, los componentes notables del medio natural delimitan o señalan con carácter abierto puntos de interés de elevado valor ambiental, naturalístico y ecológico, o de importante relevancia de temática específica y que se integran desde su singularidad en el patrimonio natural del área Funcional.

2.- Halako guneetan, interes handiko espezieak, sistema geomorfologikoak eta beste ekosistema natural batzuk daude, eta horiek zehatz ikertu beharko dira; planeamendu orokorrak edo garapeneko planeamenduak eremua eta babes-ingurua mugatuko ditu, eta behin betiko antolamendua ere berak egingo du.

2.- Se corresponden con enclaves en los que se presume que habitan especies de gran interés, sistemas geomorfológicos, y otros ecosistemas naturales, que precisarán de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

3.- Inguru naturaleko osagai aipagarriak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikaturik daude, eta, aldi berean, bi taldetan banatzen dira, euren berezitasunen arabera:

3.- Los componentes notables del medio natural se identifican en el Plano 0-01.A «Ordenación del medio físico» y se subdividen a su vez en dos grupos de acuerdo con sus propias especificidades:

a) Interes geologikoa eta geomorfologikoa duten guneak.

a) Puntos de interés geológico y geomorfológico.

b) Zuhaitz interesgarriak.

b) Ejemplares arbóreos de interés.

31. artikulua.- Interes geologikoa eta geomorfologikoa duten guneak.

Artículo 31.- Puntos de interés geológico y geomorfológico.

1.- Interes Geologikoa eta Geomorfologikoa duten guneak izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, euren baldintza geologikoak eta geomorfologikoak aintzat hartuta babesa merezi duten eremuak; baita, arrarotasunaren, ikusgarritasunaren, edertasunaren eta berezitasunaren eraginez, Egitamuak ondare geologikoaren edo geomorfologikoaren barruko fenomeno adierazgarrienen aztarnatzat hartzen dituen eremuak ere.

1.- Tiene la condición de Puntos de Interés Geológico y Geomorfológico a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellas áreas merecedoras de protección, en razón de sus específicas condiciones geológicas y geomorfológicas, así como aquellas áreas que por su rareza, espectacularidad, belleza y singularidad, se consideran por el Plan como vestigios de los fenómenos más representativos del patrimonio geológico o geomorfológico.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak halako guneak daudela esan du; gune horiek ikerketa zehatza behar dute, eta planeamendu orokorrak edo garapenekoak, berriz, eremu horien eta euren babes-inguruaren mugaketa eta behin betiko antolamendua egingo ditu.

2.- El presente Plan Territorial Parcial indica la existencia de dichos enclaves y se corresponden con enclaves que precisaran de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Interes Geologikoa eta Geomorfologikoa duten Guneak identifikatzen ditu; horiek Arauotako IV. eranskinean aipaturik eta «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan identifikatuta daude.

3.- El presente Plan Territorial Parcial identifica los Puntos y Áreas de Interés Geológico y Geomorfológico del Área Funcional, relacionados en el anexo IV de las presentes Normas, e identificados en el Plano O-01.A «Ordenación del Medio Físico».

32. artikulua.- Zuhaitz interesgarriak.

Artículo 32.- Ejemplares arbóreos de interés.

1.- Zuhaitz Interesgarriak izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, Eusko Jaurlaritzaren 265/1995 Dekretuan halakotzat hartuta egon ez arren euren ezaugarrien ondorioz babesa merezi dutenak.

1.- Tendrán tal condición a los efectos del presente Plan Territorial Parcial los ejemplares de árboles que no estando declarados en el Decreto 265/1995 del Gobierno Vasco como árboles de interés, por sus características destacables merezcan una protección.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak halako zuhaitzak daudela esan du; gune horiek ikerketa zehatza behar dute, eta planeamendu orokorrak edo garapenekoak, berriz, eremu horien eta euren babes-inguruaren mugaketa eta behin betiko antolamendua egingo ditu.

2.- El presente Plan Territorial Parcial indica la existencia de dichos ejemplares que precisaran de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan jasotakoak hartzen ditu Zuhaitz Berezitzat.

3.- El presente Plan Territorial Parcial incluye como Ejemplares Arbóreos de Interés los identificados en el Plano 0-01.A «Ordenación del Medio Físico».

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

INGURU NATURALAREN GAINEKO BESTE ERAGIN BATZUK: ERAUZKETA JARDUERAK

OTRAS AFECCIONES AL MEDIO NATURAL: ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

33. artikulua.- Erauzketa jarduerak.

Artículo 33.- Actividades extractivas.

1.- Eskualde Egitamuaren barruan diharduten harrobien jarduera indarreko legeria sektorial aplikagarriaren edo horren ordezkoaren bidez arautuko da: Meatzeei buruzko uztailaren 21eko 22/1973 Legea, EAEko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Ingurumen Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua nahiz berori garatu duen Araudia, eta erauzketa jardueren eraginpeko Espazio Naturala Suspertzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretua.

1.- Las canteras que se encuentren activas dentro del Área Funcional, verán regulada su actividad a través de la legislación sectorial vigente aplicable o la que en su defecto le sustituya: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de Desarrollo y Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre Restauración del Espacio Natural afectado por las actividades extractivas.

2.- Erauzketa jarduerak egitearen eraginpeko zonen eta beste erabilera batzuetarako erabil daitezkeen zonen mugaketa udal-planeamenduak egingo du, LAJetan adierazitakoaren arabera.

2.- La delimitación de las zonas afectadas por la realización de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos, será establecida por el planeamiento municipal, tal y como indican las DOT.

3.- Ingurumeneko eraginaren aitorpena duten harrobiek aitorpen horretan ezarritakoa bete beharko dute, bai harrobiak ustiatzeko eremua mugatzerakoan, bai horiek lehengoratzerakoan.

3.- Las canteras que cuenten con declaración de impacto ambiental, deberán ajustarse a lo establecido en dicha declaración, tanto para delimitar el área de explotación de las canteras como para la restauración de las mismas.

4.- Martxan ez dauden edo erabilerarik ez duten harrobiak, bestalde, erauzketa jardueren eraginpeko Espazio Naturala Suspertzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretuan edo horren ordezko legeren batean ezarritakoaren arabera suspertuko dira.

4.- Las canteras que se encuentren inactivas o en desuso, se recuperarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre Restauración del Espacio Natural afectado por las actividades extractivas o la que en su defecto le sustituya.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

INGURU FISIKOAREN BARRUKO EKINTZAK

ACCIONES EN EL MEDIO FÍSICO

34. artikulua.- Inguru fisikoaren barruko ekintzak.

Artículo 34.- Acciones en el medio físico.

1.- Igorreko Lurralde Plan Partzialak proposatutako lurralde-ereduak, kategoria desberdinei dagokien araudia aplikatzea alde batera utzi gabe, Ingurune Fisikoari lotuta hurrengo ekintzak sartzen ditu:

1.- El modelo territorial propuesto por el Plan Territorial Parcial de Igorre, sin perjuicio de la aplicación normativa correspondiente a las diferentes categorías, incluye las siguientes acciones vinculadas al Medio Físico:

- Erabiltzen ez diren harrobiak suspertzea, espazio horien Ingurumen Hobekuntzarako, aurreko artikuluko 3. puntuan aipaturiko Dekretuan ezarritakoaren arabera.

- Recuperación de las Canteras en desuso en orden a la Mejora Ambiental de tales espacios, de acuerdo al Decreto indicado en el punto 3 del artículo anterior.

- Igarobide Ekologikoen, Nagusien edo Eskualdekoen eta Bigarren Mailakoen Sistema Handia ezartzea (gomendiotzat), Igorreko Eskualde Egiturako balio ekologikoak mantendu ahal izateko.

- Implantación con carácter de recomendación de un Gran Sistema de Corredores Ecológicos, unos Principales o Regionales y otros Secundarios, en orden a lograr el mantenimiento de los valores ecológicos del Área Funcional de Igorre.

- Igorreko Eskualde Egituran landaredia autoktonoko espezieak indartzea, Eskala Txikiko Igarobideak sortzeko gomendioa emanez.

- Fortalecimiento de las especies de vegetación autóctona en el Área Funcional de Igorre recomendando la creación de Corredores de Pequeña Escala.

- Ibai Igarobide Ekologikoa indartzea, ibilguaren eta ibaiertzen ingurumen-osagaiak kontserbatzeko eta suspertzeko.

- Fortalecimiento del Corredor Fluvial Ecológico para conservar y recuperar las componentes medioambientales del cauce y sus márgenes.

2.- Ekintza horiek Egitamuaren memorian garaturik daude, eta «Inguru Fisikoaren barruko Ekintzak» izeneko O-01.B planoan identifikatzen dira.

2.- Las Acciones anteriores se encuentran desarrolladas en la memoria del Plan, y se identifican en el Plano O-01.B «Acciones en el Medio Físico».

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

SARE BERDEA

MALLA VERDE

35. artikulua.- Sare Berdearen definizioa.

Artículo 35.- Definición de malla verde.

1.- Igorreko Eskualde Egituraren Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Sare Berdea biztanleentzat «lurraldearen iragazkortasuna» sustatzeko sistema integratua da; horri dagokionez, hiritarrek naturaz gozatzeko mekanismoak bilatuko dira, kasuan kasuko espazioen bokazioarekiko modu bateragarriak; besteak beste, paisaia kontserbatzeko jarduerak bultzatuko dira, baita paisaiaren behaketa eta sarbide publikoa ere; izan ere, paisaia lurralde-ondaretzat eta, aldi berean, baliabidetzat hartuko da.

1.- A efectos del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, la Malla Verde se define como el sistema integrado destinado a propiciar la «permeabilidad del territorio» a la población, buscando mecanismos para permitir el disfrute de la naturaleza por los ciudadanos de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios, fomentando prácticas conducentes a la conservación del paisaje, promocionando la contemplación y el acceso público respetuoso al paisaje, entendido a un tiempo como patrimonio territorial y como recurso.

2.- Sistema horrek honako elementu hauek ditu:

2.- Dicho sistema se compone por los siguientes tipos de elementos:

- Gainazalekoak.

- Superficiales.

- Linealak.

- Lineales.

- Zehatzak.

- Puntuales.

3.- Igorreko Eskualde Egiturako Sare Berdearen sistema integratuko elementuen kudeaketa integratua egiteko, elementu horiek bi eremutan biltzen dira:

3.- En orden a una gestión integrada de los elementos del sistema integrado de la Malla Verde en el Área Funcional de Igorre, éstos se agrupan, a su vez, en dos ámbitos:

- Paisaiari loturiko Ibai Eremua: haranaren behealdeko maila.

- Ámbito Fluvial Paisajístico: nivel bajo de la sección del valle.

- Eremu Naturala: haranaren goialdeko eta erdiko maila.

- Ámbito Natural: nivel alto e intermedio de la sección del valle.

36. artikulua.- Pasaiari lotutako ibai eremua.

Artículo 36.- Ámbito fluvial paisajístico.

1.- Paisaiari loturiko Ibai Eremua, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, nekazaritzaren, uraren, paisaiaren eta kulturaren aldetik interesa duen udalerriz gaindiko eremua da; Ibaizabalen, Arratiaren eta Indusiren haran-hondoan zehar kokaturik dago, Igorreko Eskualde Egituran, eta aipagarriak dira bertako balio naturalak, kulturalak eta landatarrak.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el Ámbito Fluvial Paisajístico de la Malla Verde se define como el área de interés agrícola, hidráulico, paisajístico y cultural de ámbito supramunicipal localizado a lo largo del fondo de valle del Ibaizabal, Arratia e Indusi en el Área Funcional de Igorre, que destaca por sus valores naturales, rurales y culturales.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Sare Berdearen sistema integratuko elementu hauek identifikatzen ditu Paisaiari loturiko Ibai Eremuan («Sare Berdea» izeneko O-01.D planoan grafiatuta):

2.- El Plan Territorial Parcial identifica los siguientes elementos del sistema integrado de la Malla Verde pertenecientes al Ámbito Fluvial Paisajístico, grafiados en el Plano O-01.D «Malla Verde»:

a) Gainazalekoak:

a) Superficiales:

- Haran-hondoko belardiak.

- Los prados de fondo de valle.

- Ibilgua eta ibaiertzak.

- El cauce fluvial y sus márgenes.

b) Linealak:

b) Lineales:

- Paisaiari loturiko ibai-ibilbidea.

- El itinerario fluvial paisajístico.

c) Zehatzak:

c) Puntuales:

- Ibilguari loturiko eraikinak eta instalazioak.

- Edificaciones e instalaciones asociadas al cauce fluvial.

- Ibilguari loturiko kirol- eta jolas-ekipamenduak.

- Los equipamientos deportivos y de recreo ligados al cauce fluvial.

- Haran-hondoan kokaturiko zentro didaktikoak eta landa-inguruaren identifikaziokoak.

- Centros didácticos y de interpretación del medio rural ubicados en el fondo de valle.

3.- Paisaiari loturiko Ibai Eremuaren antolamenduak errespetatu egin behar ditu Lurraldearekiko Zati Egitamuan ezarritako Gainjarritako Baldintzatzaileen Antolamendu Kategorien eraginezko mugak.

3.- La ordenación del Ámbito Fluvial Paisajístico deberá respetar las limitaciones en su caso derivadas de las Categorías de Ordenación de los Condicionantes Superpuestos establecidos por el presente Plan Territorial Parcial.

4.- LZEaren Sare Berdearen sistema integratuko elementuen proposamena, artikulu honetako 2. puntuan aipatutakoa, paisaiari loturiko ibai-eremu honetan, eraginpeko udalerrien udal-planeamenduak garatu ahal izango du, betiere inguru fisikoaren barruko balio naturalen kontserbazioaren eta horien gaineko gutxieneko esku-hartzearen printzipioa mantenduz.

4.- La propuesta de elementos del sistema integrado de la Malla Verde del PTP, mencionada en el punto 2 del presente artículo, en este ámbito fluvial paisajístico podrá ser desarrollada por el planeamiento municipal de los Ayuntamientos implicados, manteniendo siempre el criterio de mínima intervención y conservación de los valores naturales del medio físico.

5.- Balio natural handiko Paisaiari loturiko Ibai Eremu honetan, LZEak «Paisaiari loturiko Ibai Igarobidearen» proposamen integrala jasotzen du; gainera, esku-hartze ahalik eta txikienaren aldeko apustua egin eta «Paisaiari loturiko Ibai Ibilbidea» eskaintzen du; horrek, esku-hartze ahalik eta txikienarekin, biztanleriari inguru horretaz gozatzeko aukera ematen dio, eta udal-planeamenduei zenbait ekintza proposatzen die, horren balioa sustatzeko, paisaiara hurbiltzeko Sare Berdeko elementutzat; aldi beran, kontserbatu egiten du bere balio ekologikoa eta naturala. «Paisaiari loturiko Ibai Ibilbidea» bat dator, tarte batzuetan, Aukerako Mugikortasun Sarearekin, eta tarte horietan eginkizun bikoitza dauka, Sare berdearen barruko elementua eta, aldi beran, Aukerako Mugikortasun Ereduaren barruko elementua baita.

5.- El PTP reconoce en este Ámbito Fluvial Paisajístico de gran valor natural, la propuesta integral del «Corredor Fluvial Paisajístico «apostando por una intervención mínima, proporcionando un «Itinerario Fluvial Paisajístico» que permita el disfrute de este medio por parte de la población, recomendando a los planeamientos municipales que propongan acciones a fin de potenciar su valor como elemento de la malla verde de acercamiento al paisaje al mismo tiempo que conserva su valor ecológico y natural. Este «Itinerario Fluvial Paisajístico», es coincidente en algunos tramos con la Red de Movilidad Alternativa, en los cuales cumple la doble función como elemento constituyente de la Malla Verde y del Modelo de Movilidad Alternativa.

6.- Paisaiari loturiko Ibai Eremuan, eraginpeko udalerriek antolamendu integratua egingo dute, jarraitasuna bermatzeko.

6.- Este Ámbito Fluvial Paisajístico se deberá ordenar de modo integrado por parte de los Ayuntamientos implicados, garantizando la continuidad.

7.- Helburu nagusia, izan ere, proposamenen antolamendu xehatua eraginpeko udalerri guztiek batera egitea da.

7.- Prioritariamente se tratará de que la ordenación pormenorizada de las propuestas se realice de forma conjunta por parte de los Ayuntamientos implicados.

37. artikulua.- Eremu naturala.

Artículo 37.- Ámbito natural.

1.- Sare Berdeko Inguru Naturala, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, ingurumen balioak eta antropizazio maila baxua aintzat hartuta Naturaz gozatzeko espazioa den eremua da, eta horri Lurraldearekiko Zati Egitamuak lurraldea egituratzeko eginkizuna ematen dio.

1.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el Ámbito Natural de la Malla Verde se define como el área que, por sus valores ambientales y su bajo nivel de antropización, constituye un espacio de disfrute de la Naturaleza, y al que el Plan Territorial Parcial confiere una función estructurante del territorio.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Eremu Naturaleko Sare Berdean integraturiko sistemako elementu hauek identifikatzen ditu («Sare Berdea» izeneko O-01.D Planoan grafiatuta):

2.- El Plan Territorial Parcial identifica los siguientes elementos del sistema integrado de la Malla Verde pertenecientes al Ámbito Natural, grafiados en el Plano O-01.D «Malla Verde»:

a) Gainazalekoak:

a) Superficiales:

- Babesturiko Eremu Naturalak.

- Los Espacios Naturales Protegidos.

- Malda erdiko belardiak.

- Los prados de media ladera.

- Bitarteko Landa Ingurua.

- El Entorno Rural Intermedio.

b) Linealak:

b) Lineales:

- Lurraldean sartzeko ibilbideak.

- Los itinerarios de acceso al territorio.

c) Zehatzak:

c) Puntuales:

- Jolas-eremuak.

- Las áreas recreativas.

- Ohiko eraketa geologikoak.

- Las formaciones geológicas características.

- Gailur nagusiak.

- Las cimas principales.

3.- Eremu Naturalaren antolamenduak errespetatu egingo ditu Lurraldearekiko Zati Egitamuak ezarritako Antolamendu Kategorien eta Gainjarritako Baldintzatzaileen ondoriozko kategoriak.

3.- La ordenación del Ámbito Natural deberá respetar las limitaciones en su caso derivadas de las Categorías de Ordenación y de los Condicionantes Superpuestos establecidos por el presente Plan Territorial Parcial.

4.- LZEaren Sare Berdearen sistema integratuko elementuen proposamena, artikulu honetako 2. puntuan aipatutakoa, paisaiari loturiko ibai-eremu honetan, eraginpeko udalerrien udal-planeamenduak garatu ahal izango du, betiere inguru fisikoaren barruko balio naturalen kontserbazioaren eta horien gaineko gutxieneko esku-hartzearen printzipioa mantenduz.

4.- La propuesta de elementos del sistema integrado de la Malla Verde del PTP, mencionada en el punto 2 del presente artículo, en este ámbito natural podrá ser desarrollada por el planeamiento municipal de los Ayuntamientos implicados, manteniendo siempre el criterio de mínima intervención y conservación de los valores naturales del medio físico.

5.- LZEak esku-hartze ahalik eta txikiena egin nahi du Eremu Naturalean; Lurraldean Sartzeko Ibilbideak lehendik dauden bideetan oinarritzen dira eta udal-planeamenduei ekintzak proposatzeko gomendioa egiten zaie, paisaiari hurbiltzeko sare berdeko elementutzat duten balioa sustatzeko eta, aldi berean, euren balio ekologikoa nahiz naturala kontserbatzeko.

5.- El PTP apuesta en este Ámbito Natural por una intervención mínima, proporcionando unos Itinerarios de Acceso al Territorio que se basan en caminos existentes recomendando a los planeamientos municipales que propongan acciones a fin de potenciar su valor como elemento de la malla verde de acercamiento al paisaje al mismo tiempo que conserva su valor ecológico y natural.

6.- Eremu Naturala modu integratuan antolatu beharko dute eraginpeko udalek, jarraitasuna bermatzeko.

6.- Este Ámbito Natural se deberá ordenar de modo integrado por parte de los Ayuntamientos implicados, garantizando la continuidad.

7.- Helburu nagusia, izan ere, proposamenen antolamendu xehatua eraginpeko udalerri guztiek batera egitea da.

7.- Prioritariamente se tratará de que la ordenación pormenorizada de las propuestas se realice de forma conjunta por parte de los Ayuntamientos implicados.

38. artikulua.- Flora eta fauna.

Artículo 38.- Flora y fauna.

1.- Beharrezkoa izango da Bisoi europarrarentzako (Dima eta Artekoa kokalekuak) Interes Bereziko Aldeetan egitekoak diren jardunetarako proposamen berrietan, garapenerako planek eta proiektuek Foru Organo eskudunaren aginduzko txostena izatea, Bizkaiko Lurralde Historikoan ur-ipurtatsaren edo bisoi europarraren (Mustela lutreola) kudeaketarako Plana onartzen duen 118/2006 Foru Aginduan ezartzen denaren arabera.

1.- En las nuevas propuestas de actuaciones coincidentes con Áreas de Especial Interés para el Visón europeo (asentamientos de Dima y Artea) será obligatorio que los planes y proyectos de desarrollo cuenten con el preceptivo informe del Órgano Foral competente tal y como se establece en la Orden Foral 118/2006 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón europeo (Mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Bizkaia.

2.- Arriskuan diren Espezieen Euskal Katalogoko espezientzat emandako agindu eta neurriak betetzeak baldintzatuko ditu LZEek proposatutako jarduerak, bisoi europarraren eta Diphasiastrum alpinum eta Ranunculus amplexicaulis flora espezieen kasuan bezala, Kudeaketa Plan bat baitute onartuta.

2.- Las actuaciones propuestas por el PTP quedan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones y medidas para las especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que cuentan con un Plan de Gestión aprobado como es el caso del visón europeo y de las especies de flora Diphasiastrum alpinum y Ranunculus amplexicaulis.

III. TITULUA

TÍTULO III

EZARKUNTZA SISTEMA

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

39. artikulua.- Ezarkuntza sistemaren definizioa eta zehaztapenak.

Artículo 39.- Definición y determinaciones del sistema de asentamientos.

1.- Ezarkuntza Sistema, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Igorreko Eskualde Egituraren barruan hirigintza-ekintzari loturik dagoen lurzoru osoa da, giza ezarkuntzaren euskarri fisikotzat, Egitamuan zehazturiko Lurralde Ereduaren arabera.

1.- El Sistema de Asentamientos se define, a los efectos del Plan Territorial Parcial, como la totalidad del suelo ligado a la acción urbanística dentro del Área Funcional de Igorre en cuanto soporte físico del asentamiento humano según el Modelo Territorial definido por el Plan.

2.- Dokumentazio grafikoan, oinarrizko informazioa titulupean, informazio modura, udal-planeamenduaren egoera azaltzen da. Horrek ez du esan nahi LPPk indarreko planeamendua berraztertzen edo aldatzen ez uztea; are gehiago, lurzoru horietan garapen urbanistikoak eransten edo deuseztatzen saiatuko litzateke, proposatutako ereduaren helburuak betetzeko.

2.- En la documentación gráfica, bajo la denominación de Información básica, se aporta, con carácter informativo, la situación del Planeamiento municipal. Ello no significa que el PTP impida la modificación o revisión del Planeamiento vigente, más bien trataría de incorporar o eliminar los desarrollos urbanísticos en estos suelos de forma que se cumplan los objetivos del modelo propuesto.

3.- Ezarkuntza Sistemako informazio grafikoa «Ezarkuntzen Lurralde Eredua» izeneko O-02.A1 eta O-02.A2 planoetan jasota dago, baita «Ezarkuntza Sistema» izeneko O-02.B1 eta O-02.B2 planoetan ere.

3.- La información gráfica del Sistema de Asentamientos se encuentra en los Planos O-02.A1 y O-02.A2 «Modelo Territorial de Asentamientos», así como en los planos O-02.B1 y O-02.B2 «Sistema de Asentamientos».

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

EGOITZA EZARKUNTZEN SISTEMA

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES

40. artikulua.- Ereduaren helburu orokorrak.

Artículo 40.- Objetivos Generales de Modelo.

1.- Lurzoruaren (baliabidea) kontsumoa geldiaraztea.

1.- Frenar el consumo del recurso suelo.

LZEak lurzoruaren kontsumoa geldiaraztea proposatzen du, azken urteotako joera iraulita. LZEaren estrategian, aintzat hartzen da oraingo etxebizitza-parkearen ahalmena, eta eraikitako ondarearen optimizazioa sustatzen da, lehentasunezko esku-hartze modutzat, lurzoru berriak okupatu barik, kontuan hartuta lurraldearen oraingo harrera-gaitasuna. Beste alde batetik, indarreko planeamenduaren optimizazioa sustatu behar da, lurzorurik gehien kontsumitzen duten erabilera-intentsitateak berrikusita eta horiek ingurura egokituta, lurzorua aurreztu ahal izateko.

El PTP se propone frenar el consumo de suelo, invirtiendo la tendencia de los últimos años. La estrategia del PTP se centra en la apuesta por considerar el potencial del parque de viviendas existente, abogando por la optimización del patrimonio edificado, como modo de intervención preferente frente a la ocupación de nuevos suelos, dado lo limitado de la capacidad de acogida actual del territorio. Por otro lado, se ha de potenciar la optimización del planeamiento vigente revisando las intensidades de uso más consumidoras de suelo y adecuarlas al entorno, con el consiguiente ahorro de suelo.

2.- Espazioan integraturiko jarduera ekonomikoaren eta egoitzaren eredu mistoa sustatzea.

2.- Fomentar el modelo mixto con actividad económica y residencia integradas espacialmente.

LZEak proposatzen duen ereduak egindako apustuaren arabera, egoitza-erabilera orokorra duten lurzoru berri guztiek gutxienez % 10eko egoitza-eraikigarritasuneko erreserba edukiko dute, jarduera ekonomikoak kokatu ahal izateko; horien artean, beste batzuekin bateragarria den industria-jarduera ez ezik, merkataritzako nahiz bulegoko hirugarren sektoreko jarduerak eta zuzkiduren arloko beste zerbitzu batzuk ere sartzen dira; esate baterako, hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, kirola nahiz kultura eta horien antzeko beste batzuk.

El Modelo que propone este PTP apuesta por que todos los nuevos suelos de uso global residencial cuenten al menos con una reserva del 10% de la edificabilidad residencial del área para la ubicación de actividades económicas, entre las que se pueden encontrar además del industrial compatible otras como las de uso terciario comercial, de oficina y otros servicios de carácter dotacional privado, de usos tales como el educativo, sanitario, servicios sociales, deportivo y cultural u otros análogos.

3.- Biztanleria mantentzea eta lurralde-oreka lortzea. Hirien sistema indartzea.

3.- Mantenimiento de la población y equilibrio territorial. Fortalecimiento del sistema de ciudades.

LZEak Eskualde Egituraren barruko udalerri bakoitzean behar den lurzoru-erabilgarritasuna bermatzearen aldeko apustua egiten du, behintzat bertako biztanleria mantentzeko, udalerri horietako biztanleriaren exodorik ez egoteko, beste leku batzuetarantz, Egitamuaren indarraldian.

El PTP apuesta por garantizar la disponibilidad del suelo necesario en cada uno de los municipios del Área Funcional para permitir al menos, el mantenimiento de su población, evitando el éxodo de la población de los núcleos existentes hacia nuevas localizaciones, en el periodo horizonte del Plan.

Horretarako, udal bakoitzak herri bakoitzak behar dituen etxebizitzak egin behar ditu, kontuan hartuta bertako biztanleria-sektoreen lorpen-gaitasuna; beraz, Babes Ofizialeko Araubidea erabili beharko du.

Para ello cada Ayuntamiento debe ejecutar las viviendas que cada población precisa, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de los distintos segmentos de población existente y por tanto, acudiendo al Régimen de Protección Oficial.

LAJetan adierazitako Ereduak sustatzen duen Lurralde Orekako Estrategiari erantzunez, Eskualde Egituraren barruko udalerriren batean, biztanleria mantentzeaz gain hazkunde hautakorra ere lortu nahi da; hain zuzen ere, beste eskualde-egitura batzuetatik (batez ere, Bilbo Metropolitarretik) iritsitako biztanleria hartzeko etxebizitza kopurua sortu nahi da.

En respuesta a la Estrategia de Equilibrio Territorial propiciado por el Modelo definido en las DOT, en alguno de los municipios del Área Funcional, además de mantener la población se prevé un crecimiento selectivo que consiste en un número de viviendas que acoge la población proveniente de otras áreas funcionales, principalmente de Bilbao Metropolitano.

4.- Inguru naturala errespetatzea.

4.- Respeto al medio natural.

Lurralde-antolamenduaren helburu nagusietariko bat baliabide naturalak ondo administratzea eta ingurumena babestea da.

Es uno de los objetivos principales de la ordenación del territorio la administración responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

LZEak garapen iraunkorrarekin duen konpromisoaren eraginez, ingurumen-balio urriagoko lurzoruen erabilera proposatu da; horretarako, ezarri diren irizpideetan, okupatu beharreko lurzoruak adierazten dira eta lurzoru horiek, horrenbestez, egoitza-ezarkuntzen proposamen berrietatik kanpo geldituko dira; lurzoru horien artean, urak hartzeko moduko eremuak (edozein itzultze-alditan) sartzen dira, balio estrategiko eta edafologiko handikoak baitira; beraz, Ibai eta Erreka Ertzen LESaren eskakizunak ugaritu eta lurzoru gehiago sartzen dira Babes Bereziko edo Gainazaleko Uren Babeseko kategorietarikoren batean.

El compromiso por el desarrollo sostenible de este PTP le ha llevado a proponer la utilización de los suelos de menor valor ambiental y para ello, el establecimiento de unos criterios en los que se definen los suelos que no han de ser ocupados y que, por tanto, quedarían excluidos de las nuevas propuestas de asentamientos residenciales, entre los que se encuentran las áreas inundables en cualquiera de los tres periodos de retorno, por ser de alto valor estratégico y mayor valor edafológico, ampliando por tanto las exigencias del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos y los suelos incluidos en alguna de las categorías de Alta Protección o Protección de Aguas Superficiales.

Inguru naturala ahalik eta gehien babesteko, murriztu egin da horren erabilera; horrela, okupaziorako gehieneko eremuak ezarri dira eta horietatik kanpo ezin daiteke hirigintza-garapen berririk sortu; hortaz, babes oso handia ematen zaio inguru fisikoaren aldaketari, bai balio estrategiko handiko lurzoruei eta bai inguru naturala antolatzen duten gainerako kategoriei dagokienez.

Para proteger al máximo el medio natural, se ha restringido su utilización estableciendo unos ámbitos límites a la ocupación, fuera de las cuales no se pueden dar nuevos desarrollos urbanísticos, de lo que resulta una amplísima protección a la transformación del medio físico, tanto de los suelos agrarios de alto valor estratégico como del resto de las categorías que ordenan el medio natural.

Landare autoktono interesgarrien okupazioaren mugetan proposamenak eginez gero, Arau honek 18.30 artikuluan definitutako irizpideak kontuan hartu beharko dira.

En el caso de que recayeran propuestas de ámbitos límite a la ocupación sobre áreas de vegetación autóctona de interés, habrán de tenerse en cuenta los criterios definidos en el artículo 18.3 de las presentes Normas.

Okupazioaren mugako eremuek ez dute kolonizaziora behartzen, LZEaren indarraldian. Horien okupazioa Planeamenduak zehaztuko du, nahitaez okupatu beharrekoak ez diren eremu malguak baitira; nolanahi ere, aintzat hartu behar dira jardunean dabiltzan nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenak, nekazaritzako nahiz abeltzaintzako eta basoko jardueren lehiakortasuna hobetzeko, eta, horrela, inguru naturalaren eta landa-inguruaren kalitatea bermatzeko.

Los ámbitos límites a la ocupación no obligan a su colonización en el periodo de vigencia del PTP. Será el Planeamiento el que concrete su ocupación ya que son ámbitos flexibles que no deben ocuparse necesariamente, ni tampoco en su totalidad y, en cualquier caso, teniendo en cuenta las explotaciones agroganaderas en activo con el objetivo del mantenimiento y mejora de la competitividad de las actividades agropecuarias y forestales como garantes del mantenimiento de la calidad del medio natural y rural.

5.- Garraio publikoari loturiko irisgarritasuna eta aukerako mugikortasun-moduak.

5.- Accesibilidad vinculada al transporte público y modos alternativos de movilidad.

LZEak hiri trinkoaren printzipioak eta erabilera mistoak aplikatzea erabaki du, hiri-garapenaren oraingo joera batzuk zuzentzeko, joera horiek mugikortasun iraunkorraren aurkakoak baitira.

Este PTP ha optado por seguir los principios de la ciudad compacta y la mixtificación de usos, tratando de corregir determinadas tendencias actuales de desarrollo urbano contrarias a una movilidad sostenible.

Ibilgailuen bideen arabera (hiriaren berezko egiturari jarraitu barik) sortu diren Jarduera Ekonomikoak irisgarritasunik gabeko uharteak dira orain, ibilgailu partikularretarako izan ezik, eta bideak eurak ere hesiak dira, gainerako irisgarritasun motetarako.

Las Actividades Económicas que han nacido según viales rodados sin seguir una estructura propia de ciudad se han convertido en islas inaccesibles por otros medios de transporte que no sea el vehículo particular, siendo los propios viales barreras a cualquier otro tipo de accesibilidad.

Egoera hori ikusita, egoitza-ezarkuntzetarako eta jarduera ekonomikoen ezarkuntzetarako lurzoru berriak aukeratzeko orduan, LZEak aintzat hartu du eremu horiek hiriaren gainerako zatiarekin artikulatzeko aukera, baita aukerako garraio-moduetarako iragazkortasuna ere (adibidez, oinezkoak eta bizikletak), horiek biztanlerik gehienen esku baitaude. Horrenbestez, halako garraioaren erabilera sustatzeko azpiegiturak garatu behar dira, ibilgailu pribatua bigarren mailan utzita, horren erabilera ez baita beharrezkoa hiriguneen barruko eta ondoko industrialdeetarako joan-etorrietarako.

Ante esta situación, el PTP a la hora de elegir nuevos suelos para asentamientos tanto residenciales como de actividades económicas ha tenido en cuenta la articulación de dichos ámbitos con el resto de ciudad y su permeabilidad a modos alternativos de transporte como el peatonal y el ciclable, accesibles a la mayoría de al población. Por ello, se han de desarrollar las infraestructuras necesarias para potenciar este tipo de transporte en detrimento del vehículo privado, cuya utilización resulta innecesaria para desplazamientos dentro de los núcleos urbanos y a los polígonos industriales adyacentes.

Hiri-garapenei loturiko alderdi horiek ez ezik, garraio publikoa sustatzea eta ibilgailu pribatua baztertzea ere, izan ere, mugikortasun-arazoari erantzuna emateko zati osagarriak dira.

Además de estos aspectos relacionados con los desarrollos urbanos, resulta obligado enfocar el fomento del transporte público y la disuasión en la utilización del vehículo privado como partes complementarias de la respuesta a dar al problema de la movilidad.

I. ATALA

SECCIÓN I

EREDUAREN ESPARRU-PROPOSAMENA 16 URTERA

MARCO PROPUESTA DEL MODELO A 16 AÑOS

41. artikulua.- Eredua.

Artículo 41.- Modelo.

1.- Etxebizitza-beharrizanera hurbiltzeko, LZEak proposaturiko kalkulu-metodoaren helburua LZEak aurreikusitako hazkunde-eredurako egokia den egoitza-kuantifikazioa lortzea da.

1.- Para aproximarse a la necesidad de viviendas, el PTP estima un método de cálculo cuyo objetivo es la obtención de una cuantificación residencial adecuada para el Modelo de crecimiento previsto por el PTP.

2.- Kalkuluko metodo hau etxebizitzaren beharrizan endogenoaren zenbatespenean oinarritzen da; beharrizan hori, berriz, biztanleriaren mantenamenduak eta familien batez besteko tamainaren murriztapenak (etxebizitza kopuruaren gorakada eragiten duen murriztapena) sortzen dute.

2.- Este método de cálculo se basa en la estimación de la necesidad endógena de vivienda que viene dada por el mantenimiento de la población y por la disminución progresiva del Tamaño Medio Familiar y el incremento de nuevos hogares que ello supone.

3.- Gainera, LAJetan zehazturiko Ereduaren eraginezko Lurralde Orekako Estrategiari erantzunez, LZEan ezarritako Lurralde Ereduak Kanpoko Berrorekako faktore bat jaso du kuantifikazioan; hain zuzen ere, Bilbo Metropolitarreko Eskualde Egituratik iritsitako biztanleria hartzen duen etxebizitza kopurua.

3.- Además, en respuesta a la Estrategia de Equilibrio Territorial propiciado por el Modelo definido en las DOT, el Modelo Territorial previsto por el PTP decide incluir en su cuantificación un factor de Reequilibrio Externo que consiste en un número de viviendas que acoge la población proveniente de Área Funcional de Bilbao Metropolitano.

42. artikulua.- Esparru-proposamena 16 urtera.

Artículo 42.- Marco-propuesta a 16 años.

Beharrizanen kalkulua, LZEak ezarritako Ereduaren arabera, 16 urterako egin da, horixe baita erreferentziako esparrua 8 urterako (lege-aldia) beharrizanak Udal Planeamenduan jasotzeko, eta beraz, berori izango da aplikagarria.

La estimación de las necesidades, según el Modelo previsto por el PTP, se ha realizado para un horizonte de 16 años que constituye el marco de referencia para garantizar la satisfacción y plasmación en el Planeamiento Municipal de las necesidades a 8 años que es su periodo legal y, por tanto, el de aplicación.

43. artikulua.- Ereduaren kalkulua.

Artículo 43.- Cálculo del modelo.

Kalkuluko metodoa honako osagai hauen batuketan oinarritzen da:

El método de cálculo se basa en la suma de los siguientes componentes:

- Ereduaren hazkunde hautakorra (A).

- Crecimiento selectivo de Modelo (A)

- Barruko berroreka (B).

- Reequilibrio interno (B)

- Beharrizan endogenoak (C).

- Necesidades endógenas (C)

- Bigarren egoitza (D).

- Segunda residencia (D)

44. artikulua.- Ereduaren hazkunde hautakorra. A osagaia.

Artículo 44.- Crecimiento selectivo del modelo. Componente A.

1.- Adierazitako aldagaien ebaluazioarekin eta azterketarekin bat etorriz, baita Bilbo Metropolitarreko LZEa (LAJak betetzen ditu) hedatzeko estrategien ondorioekin bat etorriz ere, Igorreko Eskualde Egiturari 450 etxebizitza esleitzen zaizkio.

1.- En consonancia con la evaluación y análisis de las variables expresadas, así como con las implicaciones derivadas de las estrategias de difusión del PTP de Bilbao Metropolitano, que sigue la directriz de las DOT al respecto, según el reparto que establece aquél, al Área Funcional Igorre se le asignan 450 viviendas.

2.- Hazkunde hautakorra (loteslea) edo kanpoko berroreka (aipaturiko osagai exogenoak osatzen duena), bestalde, etxebizitza kopuruan adierazten da, V. eranskinean («16 urterako Esparru-Proposamenaren Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa») jasotako taularen osagaitzat.

2.- Este crecimiento selectivo, de carácter vinculante, o reequilibrio externo, que conforma el componente exógeno enunciado se expresa, en número de viviendas, como un componente de la tabla recogida en el anexo V «Cuantificación de viviendas del Modelo en el Marco - Propuesta, a 16 años».

45. artikulua.- Barruko berroreka. B osagaia.

Artículo 45.- Reequilibrio interno. Componente B.

1.- B osagaia Eskualde Egiturako etxebizitza-beharrizanen Barruko Berrorekari dagokiona da. Barruko berroreka, horri dagokionez, beharrizanak udal mugartearen barruan betetzeko lurzoru nahikorik ez duten udalerrietako etxebizitza-eskariak beste leku batean kokatzearen ondorioz sortzen da, LZEan adierazitako kokaleku-irizpideak aintzat hartuta, eskari hori edukitzeko gaitasuna duten lurzoruen soberakina dutenen kasuan.

1.- Se define como Componente B el correspondiente al Reequilibrio Interno de las necesidades de vivienda del Área Funcional. En este sentido el reequilibrio interno se produciría como resultado de la relocalización de las demandas de vivienda de los municipios que no dispusieran de suelo suficiente para resolver sus propias necesidades en el interior de su término municipal, teniendo en cuenta los criterios de localización expresados en este PTP, en aquellos que dispusieran de un excedente de suelos capaces de albergar esta demanda.

2.- Igorreko Eskualde Egituraren kasuan, lurzoru erabilgarriei eta horien ezaugarri naturalei buruz egindako ikerketak kontuan hartuta, esan daiteke udalerri bakoitzak harrera-gaitasun nahikoa duela, bere beharrizanei erantzuna emateko, eta Barruko Berrorekako B osagaiari balio nulua edo zeroren parekoa ematen zaio.

2.- En el caso del Área Funcional de Igorre los estudios realizados sobre los suelos disponibles y las características naturales de los mismos, permiten asegurar que cada uno de los municipios que la componen tiene suficiente capacidad de acogida para dar respuesta a sus propias necesidades, otorgando al componente B de Reequilibrio Interno un valor nulo o igual a cero.

46. artikulua.- Beharrizan endogenoak. C osagaia.

Artículo 46.- Necesidades endógenas. Componente C.

1.- C osagaiak udalerrien beharrizan endogenoak adierazten ditu, eta honako honek eragindako etxebizitza-beharrizanen hazkundearen ondoriozkoa da: familien batez besteko tamainak hurrengo urteotan izango duen apurka-apurkako murriztapena. Horrenbestez, LZEaren hipotesia mantendu arren (Egitamuaren indarraldian biztanleria mantentzea), etxebizitza-eskaria gero eta handiagoa izango da.

1.- El Componente C refleja las necesidades endógenas de los municipios y se determina por el incremento de las necesidades de vivienda derivado de la tendencia a la disminución progresiva del tamaño medio familiar prevista para los próximos años. Esto significa que aún manteniéndose la hipótesis por la que apuesta este PTP de mantenimiento de la población en el periodo horizonte del Plan, o incluso disminuyendo ésta, la demanda de vivienda seguirá en aumento.

2.- C osagaiaren emaitzak honako formula hau aplikatuta lortu dira:

2.- Los resultados del componente C se han obtenido a partir de la aplicación de la siguiente fórmula.

C = P/(TMF-0.48) - P/TMF

C = P/(TMF-0.48)- P/TMF

Formula horretan P eta TMF udalerriko biztanleria eta familien batez besteko tamaina dira, 2005ean. Biztanleen datua aldakorra denez, osagai horren emaitza ez da loteslea, baina bai da hori kalkulatzeko adierazitako formula. Nolanahi ere, TMF urtean 0,03 murrizten bada, zehaztapen loteslea da.

Donde P y TMF son la población y el tamaño medio familiar municipales en el año 2005. Dado que la población es un dato variable, el resultado de este componente no es vinculante, pero sí lo es la fórmula indicada para el cálculo del mismo. En todo caso, la disminución del TMF cifrada en una cuantía de 0,03 por año constituye una determinación de carácter vinculante.

3.- Adierazitako C osagaiak osaturiko beharrizan endogenoa, etxebizitza kopuruari dagokionez, V. eranskineko taulan adierazita dago: «16 urterako Esparru-Proposamenaren Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa».

3.- La necesidad endógena que conforma el componente C enunciado se expresa, en número de viviendas en la tabla recogida en el anexo V «Cuantificación de viviendas del Modelo en el Marco - Propuesta, a 16 años».

47. artikulua.- Bigarren egoitza. D osagaia.

Artículo 47.- Segunda residencia. Componente D.

1.- Osagai honek, LAJetan bigarren egoitzako hazkundeetarako finkaturiko udalerriei, proposaturiko Lurralde Ereduaren araberako dimentsionamendua eskaintzen die, eskaintzari dagokionez.

1.- Este componente asigna a los municipios fijados por las DOT para crecimientos de segunda residencia un dimensionamiento de esta oferta de acuerdo con el Modelo Territorial que se propone.

2.- Eskualde Egituran, izaera hori eduki dezakeen udalerri bakarra Artea da, Lurraldean Sartzeko Gunetzat eta eremuko gaitasunik handieneko udalerritzat. Beraz, guztira 13 etxebizitza esleitzen zaizkio, bigarren egoitzako osagaitzat, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu Sailetik iritsitako datuen arabera.

2.- En este Área Funcional el único municipio susceptible de ostentar este carácter es Artea, en su calidad de Núcleo de Acceso al Territorio y de municipio con mayor capacidad del área. Por este motivo se le asigna un total de 13 viviendas como componente de segunda residencia, según datos que provienen del Departamento de de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

3.- Bigarren egoitzaren osagaiak eraturiko hazkunde loteste hori, etxebizitza kopuruaren arabera, V. eranskineko taulan jasota dago: «16 urterako Esparru-Proposamenaren Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa».

3.- Este crecimiento, de carácter vinculante, que conforma el componente de segunda residencia enunciado se expresa, en número de viviendas, como un componente de la tabla recogida en el anexo V «Cuantificación de viviendas del Modelo en el Marco - Propuesta, a 16 años».

48. artikulua.- Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa, 16 urterako esparru-proposamenean.

Artículo 48.- Cuantificación de viviendas del modelo en el marco-propuesta a 16 años.

1.- Azaldutako osagaien batuketa (A, B, C eta D), izan ere, LZEak 16 urteko aldirako hartu duen Ereduaren arabera aurreikusitako etxebizitza kopuru garbiaren kuantifikazioa da, Igorreko Eskualde Egiturarako.

1.- La suma de los distintos componentes con la vinculación expresada, componente A, B, C y D, es la cuantificación de viviendas netas previstas según el Modelo adoptado por el PTP para el periodo de 16 años, para el Área Funcional de Igorre.

2.- Aurreikusitako etxebizitza kopuru garbi horri aurre egitean, helburua ez da kopuru hori etxebizitza berria eraikita soilik lortzea; izan ere, kasuan kasuko udal-planeamenduak azaldutako estrategiak erabilita bermatu behar du kopuru hori, eta, estrategia horien artean, aintzat hartzen dira lehendik dagoen etxebizitzaren erabilera eta eraikitako ondarearen optimizazioa.

2.- A la hora de hacer frente a estas viviendas netas previstas, no se trata de conseguir esta cantidad exclusivamente construyendo nueva vivienda sino de que el Planeamiento Municipal correspondiente asegure la existencia de esa cuantía de viviendas utilizando las estrategias expuestas entre las que se contempla la utilización de vivienda existente y la optimización del patrimonio edificado.

3.- LZEaren indarraldirako aurreikusitako etxebizitza kopuru garbia V. eranskineko taulan adierazita dago: «16 urterako Esparru-Proposamenaren Ereduko etxebizitzen kuantifikazioa».

3.- La cuantía de viviendas netas previstas en el periodo de vigencia del PTP se expresa en la tabla recogida en el anexo V «Cuantificación de viviendas del Modelo en el Marco - Propuesta, a 16 años».

II. ATALA

SECCIÓN II

8 URTERAKO UDAL APLIKAZIOAN BAIMENDUTAKO GEHIENEKO ETXEBIZITZA KOPURUA

VIVIENDAS MÁXIMAS PERMITIDAS EN LA APLICACIÓN MUNICIPAL A 8 AÑOS

49. artikulua.- Ereduaren udal aplikazioa.

Artículo 49.- Aplicación municipal del modelo.

1.- Bere Planeamendu Orokorra berrikusten duen udalerri bakoitzak kalkulatu egin beharko ditu Lurraldearekiko Zati Egitamuak zortzi urterako baimentzen dizkion etxebizitzak.

1.- Cada municipio que revise su Planeamiento General deberá realizar el cálculo de las viviendas que le permite ejecutar el Plan Territorial Parcial para el periodo de ocho años.

2.- Udal Planeamenduari Esparru-Proposamenaren aplikazioa ahalbidetzeko, esparru hori Planeamenduaren aldiari (zortzi urte) egokitu behar zaio.

2.- Para posibilitar la aplicación del Marco-Propuesta al Planeamiento Municipal, ha de adecuarse dicho Marco al periodo efectivo del Planeamiento a ocho años.

50. artikulua.- Udal aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopuruaren kalkulua.

Artículo 50.- Cálculo de las Viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal.

1.- Gehieneko etxebizitza kopurua 8 urteko aldirako egoitza-ereduaren arabera kuantifikatzeko, Esparru-Proposameneko taulak aldi horretara egokitzeko aukera ematen duen metodoa behar da.

1.- El objetivo de establecer la cuantificación de las viviendas máximas según el modelo residencial para un periodo de 8 años, requiere un método que posibilite la traducción de las tablas aportadas en el Marco-Propuesta a dicho horizonte.

2.- Udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, Esparru-Proposamenaren kasuan bezala, honako osagai hauek batuta lortuko da:

2.- Las viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal se obtendrá, igual que en el caso del Marco - Propuesta, a partir de la suma de los siguientes componentes:

- Ereduaren hazkunde hautakorra (A).

- Crecimiento selectivo de Modelo (A).

- Barruko berroreka (B).

- Reequilibrio interno (B).

- Beharrizan endogenoak (C).

- Necesidades endógenas (C).

- Bigarren egoitza (D).

- Segunda residencia (D).

51. artikulua.- Ereduaren hazkunde hautakorra. A osagia.

Artículo 51.- Crecimiento selectivo de modelo. Componente A.

1.- Osagai lotesle honek balio iraunkorra dauka eta hori, 8 urteko aldirako, 16 urterako ezarri den lurralde-orekaren osagaitzat ezarritako etxebizitza-bolumenaren erdia da.

1.- Este componente, de carácter vinculante, tiene un valor constante que para un periodo de 8 años es la mitad del volumen de viviendas establecido como componente de equilibrio territorial previsto para 16 años.

2.- Hazkunde hautakorra (loteslea) edo kanpoko berroreka (adierazitako osagai exogenoak osatzen duena), etxebizitza kopuruari dagokionez, VI. eranskineko taulan adierazita dago: «8 urterako udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua kalkulatzeko metodologia».

2.- Este crecimiento selectivo, de carácter vinculante, o reequilibrio externo, que conforma el componente exógeno enunciado se expresa, en número de viviendas, como un componente de la tabla recogida en el anexo VI «Metodología para el cálculo de las viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal, a 8 años».

52. artikulua.- Barruko berroreka. B osagaia.

Artículo 52.- Reequilibrio interno. Componente B.

44. artikuluan adierazitakoaren arabera, B osagaia 0 da udalerri guztietarako.

Según lo señalado en el artículo 44, el componente B es 0 para todos los municipios.

53. artikulua.- Beharrizan endogenoak. C osagaia.

Artículo 53.- Necesidades endógenas. Componente C.

1.- 8 urteko aldirako C osagaia kalkulatzeko, bere planeamendua berrikusten duen udalerri bakoitzak bertako biztanleria eta TMF (berrikuspenaren urtean) hartuko ditu oinarritzat, eta biztanleria hori mantentzearen hipotesia aplikatuko du; TMFaren murriztapena 0,24 da (aldi horretarako zenbateko loteslea).

1.- Para el cálculo del componente C para un periodo de 8 años, cada municipio que revise su planeamiento partirá de la población y del TMF municipal en el año de revisión y de la hipótesis del mantenimiento de dicha población, siendo 0,24 la disminución del TMF que constituye una cuantía de carácter vinculante para dicho periodo.

2.- Zortzi urterako C osagaia, bestalde, Eskualde Egituraren barruko udalerri bakoitzak zehaztu beharko du, honako formula honen arabera:

2.- El componente C), a ocho años, deberá ser concretado por cada uno de los municipios incluidos en el ámbito del Área Funcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

C = P/(TMF-0.24) - P/TMF

C = P/(TMF-0.24)- P/TMF

Formula horretan P eta TMF udalerriko biztanleria eta familien batez besteko tamaina da, kalkulua egiteko urtetik aurrera.

Donde P y TMF son la población y el tamaño medio familiar municipales en el año a partir del cual se realice el cálculo.

3.- LZEaren arabera, eranskineko taulan adierazitako C osagaitzat agertzen diren zenbatekoak ez dira lotesleak, baina kalkulurako metodoa bai; hain zuzen ere, TMFaren murriztapenean 0,24ko balioa loteslea da 8 urteko aldirako. Formula hori aplikatzeko, aintzat hartu behar da, planeamendu orokorreko tresnak tramitatu baino lehen, informazio erabilgarria datu errealen arabera gaurkotu behar dela (halako daturik egonez gero); beraz, emaitzak berriro kalkulatu beharko dira.

3.- El PTP no define como vinculante las cuantías señaladas como componente C expuesto en la tabla recogida en el anexo, pero sí el método de su cálculo, con la determinación vinculante de la disminución del TMF en un valor constante de 0,24 para el período de 8 años. Para la aplicación de la fórmula transcrita se deberá tener en cuenta que con carácter previo a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general deberá actualizarse la información disponible a los datos reales, si los hubiese, recalculándose por tanto, los resultados.

54. artikulua.- Bigarren egoitza. D osagaia.

Artículo 54.- Segunda residencia Componente D.

1.- 16 urterako aurreikusitakoaren erdia izango da.

1.- Será la mitad de la prevista a 16 años.

2.- Bigarren egoitzaren osagaiak osaturiko hezkunde lotesle hau, etxebizitza kopuruari dagokionez, VI. eranskineko taulan agertzen da: «8 urterako udal aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua kalkulatzeko metodologia».

2.- Este crecimiento, de carácter vinculante, que conforma el componente de segunda residencia enunciado se expresa, en número de viviendas, como un componente de la tabla recogida en el anexo VI «Metodología para el cálculo de las viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal, a 8 años».

55. artikulua.- 8 urteko udal aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua.

Artículo 55.- Viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal a 8 años.

1.- 8 urterako udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, izan ere, 8 urtera kalkulaturiko A, B, C eta D osagaiak batzearen ondoriozkoa izango da.

1.- Las viviendas Máximas permitidas en la aplicación municipal, a 8 años será la que resulte de la suma de los cuatro componentes A, B, C y D estimados a 8 años.

2.- A, B eta D osagaiak lotesleak dira; C osagaia, berriz, udalerri bakoitzaren planeamendu orokorra berrikusteko unean kalkulatu behar da berriro, 53. artikuluan adierazitako irizpideen arabera.

2.- Los componentes A, B y D son vinculantes, en tanto que el componente C deberá recalcularse en el momento de revisar el planeamiento general de cada municipio de acuerdo con los criterios definidos en el artículo 53.

3.- Zenbateko oso hori, izan ere, udalerri bakoitzeko gehieneko etxebizitza kopurua izango da, 8 urteko aldian. Kopuru hori agortu ondoren, 8 urteko legezko beste aldi baterako berrikusitako beste Planeamendu Orokor bat erabili beharko da.

3.- Dicha cuantía total será el número máximo de viviendas por cada municipio en el periodo de 8 años. Agotada dicha cuantía, deberá disponerse de un Planeamiento General revisado para el nuevo periodo legal de 8 años.

4.- Udal Planeamenduak lehentasunen oinarrizko ordena zehaztu eta programazioko baldintzak ezarriko ditu, bidezko eremuetarako; horrela, bete egingo da 8 urteko aldirako udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopuruaren erabilgarritasuna lortzeko helburua.

4.- El Planeamiento Municipal deberá definir un orden básico de prioridades y establecer los requisitos de programación para los ámbitos que considere oportunos, de forma que se cumpla el objetivo de alcanzar la disponibilidad de la cuantía de viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal para el periodo de 8 años.

5.- «8 urterako udal-aplikazioan baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua kalkulatzeko metodologia» izeneko VI. eranskinean jasotako taulan, baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua lortzeko erabili behar den kalkuluko metodoa adierazten da, aurreko ataletan adierazitakoaren arabera. Zenbatekoak, izatez, lau osagaien batuketa egitearen eraginezkoak dira, eta bertan, C osagaia (aldagarria den bakarra) oraingo aldiari buruzkoa da.

5.- En la tabla recogida en el anexo VI «Metodología para el cálculo de las viviendas máximas permitidas en la aplicación municipal, a 8 años», se refleja el método de cálculo que necesariamente ha de utilizarse para la obtención de las viviendas máximas permitidas, conforme a lo señalado en los apartados anteriores. Las cuantías solo son el resultado de la suma de las cuatro componentes en el que C, el único variable, se refiere al momento actual.

III. ATALA

SECCIÓN III

ESKAINTZAREN MUGAK

LÍMITES A LA OFERTA

56. artikulua.- LZEaren esparru-proposamena.

Artículo 56.- Marco-propuesta del PTP.

1.- LZEaren planteamendu metodologikoan, hanpatze-koefizientea aplikagarria da ereduaren arabera aurreikusitako etxebizitza kopuru garbia kalkulatu ondoren, hori egoitzako lurzoru-eskaintza bihurtzeko unean. Helburua ez da aurreikusitako etxebizitza kopurua handitzea, lurzoru-aurreikuspen nahiko lasaiak egitea baizik, beharrezko etxebizitzak eraiki ahal izateko, hiri-garapeneko prozesuak zurrunak izan arren.

1.- En el planteamiento metodológico del PTP se entiende que el coeficiente de esponjamiento es de aplicación una vez calculadas las viviendas netas previstas según modelo, en el momento de traducirla en oferta de suelo residencial. No se trata de incrementar el número de viviendas previstas sino de hacer previsiones de suelo suficientemente holgadas como para que puedan construirse las viviendas necesarias a pesar de la eventual rigidez que presentan los procesos de desarrollo urbano.

2.- 16 urteko denbora-garapena planteatuta, honako hanpatze-koefiziente hauek aplikatu dira:

2.- Planteando un desarrollo temporal de 16 años se han aplicado, los coeficientes de esponjamiento siguientes:

- Udalerri bakoitzeko eskaintzaren gehieneko balioa, ordenarik gabeko hirigintza-garapenik ez sortzeko, lurzoruaren gehiegizko kalifikazioaren ondorioz.

- El valor máximo de la oferta de cada municipio para no producir desarrollos urbanísticos desordenados como consecuencia de una sobrecalificación de suelo.

Horrek ezin du gainditu hamasei urterako etxebizitza kopuru garbia, kopuru hori 2ko koefizientearekin biderkatuta.

Este no puede superar el número de viviendas netas a dieciséis años, multiplicado por un coeficiente igual a 2.

- Udalerri bakoitzeko eskaintzaren gutxieneko balioa, kalifikaturiko lurzoruaren urritasunik ez egoteko, planeamenduak gutxieneko bat bermatu beharko baitu.

- El valor mínimo de la oferta de cada municipio para evitar la escasez de suelo calificado y que, como mínimo, el planeamiento deberá garantizar.

Horrek hamasei urterako etxebizitza kopuru garbia bete behar du, 1,5eko koefizientearekin biderkatuta.

Este debe satisfacer el número de viviendas netas a dieciséis años, multiplicado por un coeficiente igual a 1,5.

3.- Ondoriozko laukia «16 urterako Esparru-Proposamenaren Ereduko etxebizitza-eskaintzaren mugak» izeneko VII. eranskinean jasota dago.

3.- El cuadro resultante se recoge en el anexo VII «Límites a la oferta de Viviendas en el Marco» - Propuesta, a 16 años.

57. artikulua.- Udal aplikazioa.

Artículo 57.- Aplicación municipal.

1.- Udal Planeamenduari Esparru-Proposamenaren aplikazioa ahalbidetzeko, esparru hori Planeamenduaren benetako aldira egokitu behar da, hau da, zortzi urteko aldira.

1.- Para posibilitar la aplicación del Marco-Propuesta al Planeamiento Municipal, ha de adecuarse dicho marco al periodo efectivo del Planeamiento a ocho años.

2.- Gehieneko eta gutxieneko balioak aintzat hartuta, udalerri bakoitzak (muga horien barruan) bere muga erabakitzeko, koefiziente horiek honako hauek izango dira:

2.- Atendiendo a valores máximos y mínimos, para permitir que cada municipio, dentro de estos márgenes, decida su propio límite, dichos coeficientes son los siguientes:

- Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko balioak ezin du gainditu zortzi urtera baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua, kopuru hori 3ko koefizientearekin hanpatuta.

- El valor máximo de la oferta de cada municipio no puede superar las viviendas máximas permitidas a ocho años, esponjada por un coeficiente igual a 3.

- Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gutxieneko balioak zortzi urtera baimendutako gehieneko etxebizitza kopurua bermatu behar du, kopuru hori 2ko koefizientearekin hanpatuta.

- El valor mínimo de la oferta de cada municipio debe satisfacer las viviendas máximas permitidas a ocho años, esponjada por un coeficiente igual a 2.

3.- «8 urterako udal-aplikaziorako etxebizitza-eskaintzaren mugak kalkulatzeko metodologia» izeneko VIII. eranskinean jasotako laukia, izan ere, faktore horiek lau osagaien batuketari aplikatzearen ondoriozkoa da; bertan, C osagaia (aldagarria den bakarra) oraingo egoerari buruzkoa da.

3.- El cuadro que se recoge en el anexo VIII «Metodología para la determinación de los límites a la oferta de viviendas para la aplicación municipal a 8 años», es el resultado de aplicar dichos factores a la suma de los cuatro componentes, en el que C, el único variable, se refiere al momento actual.

IV. ATALA

SECCIÓN IV

EGOITZA EREDUAREN KUDEAKETA

GESTIÓN DEL MODELO RESIDENCIAL

58. artikulua.- Egoitza ereduaren kudeaketa.

Artículo 58.- Gestión del modelo residencial.

1.- Garatu beharreko etxebizitza kopurua ereduaren arabera baimendutako gehieneko kopurua da (barruko eskaria eta hazkunde hautakorra), eta ez eskainitako kopuru osoa, horren eginkizuna itotzerik ez egotea baita.

1.- Las viviendas a desarrollar son las máximas permitidas obtenidas a partir del modelo (demanda interna y crecimiento selectivo) y no las ofertadas cuya misión es evitar estrangulamientos.

2.- LZEaren helburua lurzoru berriaren kontsumoa geldiaraztea da, azken urteotako joera iraulita. Horretarako, detektaturiko beharrizanak, alde batetik, eraikitako nahiz urbanizaturiko ondarea eta indarreko planeamenduaren gaitasuna optimizatuz bete beharko dira, aipatutako gaitasuna berraztertu beharko litzateke Arau hauetako 64. artikuluan xedatutako dentsitate-irizpideekin bat. Bestetik, okupazioaren mugako eremuen barruan lurzoru berria sartuz, hori beharrezkoa izanez gero.

2.- El PTP se propone frenar el consumo de nuevo suelo, invirtiendo la tendencia de los últimos años. Para ello las necesidades detectadas deberían cubrirse, por un lado, mediante la optimización del patrimonio edificado y urbanizado y de la capacidad vacante del Planeamiento vigente, que debería ser revisada de acuerdo a los criterios de densidad del artículo 64 de las presentes Normas, y por otro, incorporando nuevo suelo dentro de los nuevos ámbitos límites de ocupación, si todavía es necesario.

59. artikulua.- Eraikitako eta urbanizaturiko ondarea.

Artículo 59.- Patrimonio edificado y urbanizado.

Eraikitako eta urbanizaturiko ondarearen optimizazioa, batez ere, honako jarduketa-ildo hauetan oinarritzen da:

La optimización del patrimonio edificado y urbanizado se centra fundamentalmente en las siguientes líneas de actuación:

- Hutsik dauden etxebizitzetan esku hartzeko mekanismoak artikulatzea.

- La articulación de mecanismos de intervención sobre la vivienda vacía.

- Etxebizitza birgaitzea. Lehendik dauden etxebizitzak kontserbatzea eta hobetzea.

- Rehabilitación de vivienda. Conservación y mejora de la edificación existente.

- Tipologiak aldatzea eta oraingo eskarietara gehiago moldatzen diren moduluetara egokitzea.

- La modificación de tipologías y adaptación a módulos más acordes a las demandas actuales.

60. artikulua.- Hutsik dagoen etxebizitzan esku hartzeko mekanismoak.

Artículo 60.- La articulación de mecanismos de intervención sobre la vivienda vacía.

Okupatzeko moduko etxebizitzen gaitasuna, hutsik dagoen etxebizitzan esku hartzearen ondoriozkoa, berez ez da eskaintza eragilea; izan ere, esku-hartze mekanismoak behar ditu etxebizitza merkatura irteteko eta eskaintza bideragarria izateko.

Se constata que la capacidad de viviendas ocupables que se deriva de la intervención sobre la vivienda vacía, no constituye una oferta operativa en sí misma, ya que precisa de mecanismos de intervención para que efectivamente la vivienda salga al mercado y se convierta en una oferta viable.

61. artikulua.- Tipologien aldaketa.

Artículo 61.- La modificación de tipologías.

Familien batez besteko tamaina murriztu egin da azken urteotan, eta horrek tamaina txikiagoko etxebizitza-moduluak erabiltzeko aukera ematen du; beraz, kopurua handiagoa izan daiteke, lehendik dauden etxebizitzetan eta etxebizitza berrietan oinarrituz.

El tamaño medio familiar ha disminuido en los últimos años, lo que permite adoptar módulos de viviendas de menor tamaño y, por tanto, en mayor cantidad, tanto a partir de las existentes como con las de nueva ejecución.

62. artikulua.- Planeamenduaren gaitasunaren optimizazioa.

Artículo 62.- Optimización de la capacidad vacante del Planeamiento.

1.- Indarreko planeamenduaren gaitasuna optimizatzeko aukera aztertu behar da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean eta LZEan bertan ezarritako estrategiaren arabera; horri dagokionez, lehentasuna emango zaio lehendik garatuta dauden eremuen erabilerari, lurzoru berriak kolonizatu baino lehen.

1.- La capacidad del planeamiento vigente ha de reconsiderarse su optimización de acuerdo con la estrategia establecida en el propio PTP y en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, priorizando la utilización de los ámbitos ya desarrollados antes de la colonización de nuevos suelos.

2.- Kontuan hartu behar da, 2/2006 Legea indarrean sartu zenetik (bertako bigarren xedapen iragankorrean oinarrituz), gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasunak ezartzen dira, eta hirigintza-antolamenduko egitamuek (behin betiko onartuta daudenak ere barne) modu automatikoan bete behar dituzte, baldin eta lege hau indarrean sartzeko egunean antolamendu xehatua behin betiko onetsita ez badago; horrenbestez, oraingo planeamenduaren gaitasuna handitu egin daiteke, gutxieneko eraikigarritasuna aplikatuz.

2.- Ha de tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la Ley 2/2006, en base a su disposición transitoria segunda, se establecen unas edificabilidades máximas y mínimas que los planes de ordenación urbanística, incluidos los aprobados definitivamente, deben de adoptar con carácter automático, siempre que respecto de los mismos no se hubiera aprobado definidamente la ordenación pormenorizada a la fecha de entrada en vigor de esta ley; por lo cual, la capacidad vacante del planeamiento actual podría verse incrementada por la aplicación de la edificabilidad mínima.

3.- Gehieneko eraikigarritasunari dagokionez, udal bakoitzak ingurukora egokitu beharko du eraikigarritasun hori, udalerri bakoitzaren nortasuna mantentzeko.

3.- Respecto a la edificabilidad máxima, cada ayuntamiento debe de adaptar dicha edificabilidad a la del entorno, cara a mantener la identidad de cada municipio.

4.- Lurzoru-beharrizanak kontrajarri egiten zaizkio indarreko planeamenduek (Legera egokituta) ematen duten hazkunde gaitasunari; planeamendu horiek LZEak ditu, data horri buruzko informazio mailan, eta berrikusi edo aldatu egin daitezke.

4.- Las necesidades de suelo se contrastan con la capacidad de crecimiento que todavía otorgan los planeamientos vigentes con la adaptación a la Ley, planeamientos que presenta el PTP, a nivel de información correspondiente a determinada fecha, pudiendo ser objeto de revisión o modificación.

63. artikulua.- Okupazioaren mugako eremuak.

Artículo 63.- Ámbitos límites a la ocupación.

1.- Hirigintza-garapen berrien okupazioaren mugako eremuak izango dira Kokalekuen Lurralde Ereduaren eta Kokalekuen Sistemaren planoetan jasotako lurralde-eremuak, baldin eta udal-planeamenduko agiriek hurrengo 16 urteotarako proposaturiko hazkundeak eduki ahal badute; eremu horietatik kanpo ezin izango da hirigintza-aldaketarik egin.

1.- Tienen la consideración de ámbitos límites a la ocupación por los nuevos desarrollos urbanísticos los ámbitos territoriales reflejados en los planos de Modelo Territorial de Asentamientos y Sistema de Asentamientos susceptibles de albergar crecimientos propuestos desde los documentos de planeamiento municipal en los próximos 16 años, fuera de los cuales no son posibles las transformaciones urbanísticas.

2.- Okupazioaren mugako eremuetan, mugatu egiten da hurrengo urteetako hazkundea. Halako eremuen ezaugarriak honako hauek dira:

2.- Los ámbitos límites a la ocupación constituyen las superficies en las que se acota el crecimiento de los años futuros. Estos ámbitos se caracterizan por lo siguiente:

- Ez dira egokitzen eskaintzarako ezarritako gehieneko mugetara, eta udalei aukerako okupazioak egiteko aukera ematen diete, adierazitako eremuen barruan; hau da, lurzoru berriak aukeratzeko orduan ez da zorrotz jokatzen, eta beraz, horiek oso-osorik ere ezin daitezke okupatu. Udal-planeamenduak eremu mugetatik lurzoruen sailkapena aldatu nahi duenean, honakoa kontuan hartu beharko du: lurzoruek polui dezaketen jarduera edo instalazioa izan badute edo eutsi behar badute, 1/2005 Legeak 17.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, EAEko ingurumen-organoari dagokio lurzoruaren kalitatea aitortzea, Legean araututako prozedurari jarraiki. Eta, era berean, aipatu legeak 17.5 artikuluan xedatutakoarekin bat, lurzoruaren kalitatearen aitorpena Hiru Planeamendua behin betiko berraztertu edo aldatu baino lehen egin beharko da.

- No se ajustan a los límites máximos de la oferta establecidos, sino que permiten a los Ayuntamientos ocupaciones alternativas dentro de los ámbitos señalados, es decir, existe una holgura para la elección de nuevos suelos, por lo que en principio, ni tan siquiera son ocupables en su totalidad. Cuando el planeamiento municipal desee cambiar la clasificación de los suelos de dichos ámbitos límites, tiene que tener en cuenta que si son suelos que soporten o hayan soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 1/2005, corresponderá al órgano ambiental de la CAPV declarar la calidad del suelo de acuerdo con el procedimiento regulado en dicha ley. Y de acuerdo asimismo con el artículo 17.5 de la citada ley, la declaración de calidad del suelo debe emitirse con anterioridad a la aprobación definitiva de la revisión o modificación del Planeamiento Urbano.

- Eremu hauen barruan, espazio askeen edo zuzkiduren sistema orokorrak egon daitezke. Nolanahi ere, horietan espezie autoktonoak erabiltzea gomendatzen da landaretzari dagokionez eta ez da gomendatzen atzerriko landare-espezieak erabiltzea, bereziki, ur-ibilguetatik hurbil dauden zonetan, hori guztia espazio horiek paisaiari moldatu eta integratzen direla bermatzeko eta arriskuaren eskaerak minimizatzeko.

- Pueden incluir, dentro de los mismos, sistemas generales de espacios libres o dotacionales. En todo caso, en los mismos, se recomienda el uso de especies autóctonas en cuanto a la vegetación y el no empleo de especies vegetales foráneas, en especial en las zonas cercanas a los cursos de agua, todo ello con el objeto de garantizar la adecuación y la integración de estos espacios con el paisaje y minimizar demandas de riego.

- Eremuak ezarri ondoren, okupazio-aukerei dagokienez, gerta daiteke, eraikitako eta urbanizaturiko egoitza-ondarean egindako jarduketen eraginez (Eskualde Egiturako lurzoru-kontsumoa geldiarazteko) eremu horien barruko azalerarik okupatu behar ez izatea.

- Establecidos los ámbitos, con idea de dar alternativas de ocupación, pudiera ocurrir que, como consecuencia de las actuaciones realizadas -cara a frenar el consumo del suelo en el Área Funcional- en el patrimonio edificado y urbanizado residencial, no fuera necesario ocupar ninguna superficie de los citados ámbitos.

- Azalerarik okupatzen ez bada, edo okupazioaren mugako eremuetariko batzuk soilik okupatzen badira, gainerako azaleran «Inguru Fisikoaren Antolamendua» izeneko O-01.A planoan adierazitako kategoriak ezarriko dira, eta horiek «Ezarkuntzen Lurralde Eredua» izeneko O-02.A planoetan ere grafiaturik daude.

- En el caso de que no se ocupe ninguna superficie o solamente parte de los ámbitos límites a la ocupación, en la superficie restante se establecerán las categorías establecidas en plano de «Ordenación del Medio Físico O-01.A» y que aparecen también grafiadas de fondo en la serie de planos O-02.A «Modelo Territorial de Asentamientos».

3.- Egiten den lurzoru-hautapenak jarraitasuna izango du udal-planeamenduak finkaturiko eremuekin edo garatzeko aurreikusita daudenekin, eta saihestu egingo dira isolatuak diren eta oraingo ereduarekin loturarik ez duten hirigintzak.

3.- La elección de suelos que se realice será preferentemente en continuidad con áreas consolidadas o con las previstas para su desarrollo por el planeamiento municipal, evitando las urbanizaciones aisladas e inconexas con el modelo actual.

Okupazioarekiko eremu mugen proposamenak landaretza autoktono interesgarrien gainean egongo balira, Arau honen 18.3 artikuluan definitutako irizpideak kontuan hartu beharko dira.

En el caso de que las propuestas de ámbitos límite a la ocupación recayeran en parte sobre áreas de vegetación autóctona de interés, habrán de tenerse en cuenta los criterios definidos en el artículo 18.3 de las presentes Normas.

4.- Garapeneko udal-plangintzak aldatu egin ditzake ezarkuntza Kokalekuen Lurralde Ereduaren eta Kokalekuen Sistemaren planoetan adierazitako eremuak, eskala aldatzen denean, eta horiek zehatz adieraziko ditu, errealitate fisikoa aintzat hartuta. Berregokitzapenak, berriz, egokitzapenak eragin ditzake LZEan grafikoki mugaturiko azaleretan; horrela, egokitu egingo dira lerrokaduretara, lehengo eraikinetara, lurraldearen topografiara, interes naturaleko edo eraikitako elementuen kontserbaziora, bide-egiturara, etab.

4.- Los ámbitos señalados en los planos del Modelo Territorial y Sistema de Asentamientos, en el paso de escala, son susceptibles de reajustes por parte del planeamiento municipal de desarrollo, estableciendo su definición precisa más adecuada a la realidad física. El reajuste podrá determinar ajustes de las superficies delimitadas gráficamente en el PTP para su adecuación a alineaciones, edificaciones existentes, topografía del terreno, preservación de elementos de interés natural o edificado, adecuación a la trama viaria, etc.

5.- Udal planeamenduek, salbuespen gisa, Okupazioaren mugako eremuetatik kanpoko hirigintza ezarpen berrietarako proposamenak egin ahal izango dituzte, alegia, Plan Partzialean aurreikusi gabeko egoitzako ezarkuntza berriak finkatzeko.

5.- Excepcionalmente los planeamientos municipales podrán proponer nuevas implantaciones urbanísticas exteriores a los ámbitos límite a la ocupación para nuevas asentamientos residenciales no previstos en el presente Plan.

Alabaina, proposamen horiek ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte:

Tales propuestas deberán cumplir en todo caso con los siguientes requisitos:

- Udal proposamenak gizarte intereseko jardueri buruzko justifikazio zorrotza eta Lurralde Plan Partzialak diseinatutako lurralde ereduarekin lotura izan beharko ditu, eta eragin ditzakeen lurralde inpaktuei buruzko azterketa egokia ere aurkeztu beharko du.

- La propuesta municipal precisará de una exhaustiva justificación de la actuación sobre la base de su interés social, su relación con el Modelo Territorial diseñado por el PTP e incorporando un análisis paralelo de los impactos territoriales que pudiera acarrear.

- Dena dela, hirigintza ezarpen berriak egiteko proposamen aukera aurretik dauden hiriguneetan eta haiekin zuzenean edo zeharka lotura duten hirigintza hazkundeen aurreikuspenak egitera eta mugatuko da, artikulu honen 6. puntuan zehaztutako irizpideak erabiliz.

- En todo caso, la posibilidad de propuesta de nuevas implantaciones urbanísticas se limitará a la previsión de crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes y directa e inmediatamente relacionados con aquellos, utilizando los criterios definidos en el punto 6 del presente artículo.

- Udal Planeamendu Orokorrak proposatuko dituen egoitzako lurzoru berriek ez dute ezarritako egoitza kopurua handitzerik eragingo ezta Lurralde Plan Partzialak proposatutako egoitzako lurzoruaren okupazioaren hedadura handitzerik ere.

- Los nuevos suelos residenciales que se propongan por el planeamiento general municipal no supondrán ni un aumento en la cuantificación residencial establecida, ni un aumento en la extensión de la ocupación de suelo residencial propuesta en el PTP.

- Jardunean dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenak kontuan hartuko dira, eta horien ordezpenak bermatuta egon behar du.

- Las explotaciones agroganaderas en activo serán tenidas en cuenta, debiendo estar garantizada la reposición de dichas explotaciones.

6.- Okupazioaren egokitasun-irizpide hauek erabili dira, planeamenduak egoitza-lurzorurako erabiltzeko moduko mugako eremuak zehazteko orduan, berrikusi beharreko udal-planeamenduan oinarrituz, iraunkortasuna sustatzeko:

6.- Se han utilizado los siguientes criterios de idoneidad de ocupación a la hora de definir los ámbitos límites a la ocupación que el planeamiento puede destinar a suelos residenciales, partiendo del planeamiento municipal objeto de revisión con el objetivo de potenciar la sostenibilidad:

- % 15etik beherako maldak dituzten lurzoruak, batez besteko malda txikiagoko eremu handietan dauden azalera txikiak direnak izan ezik.

- Suelos con pendientes inferiores al 15%, salvo que se trate de pequeñas superficies en ámbitos de mayor entidad de menor pendiente media.

- 10, 100 eta 500 urteko hiru itzultze aldietan urak hartzeko modukoak diren eremuen eraginpetik kanpoko lurzoruak; itzultze aldi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzen Lurraldearekiko Zati Egitamuan adierazita daude.

- Suelos no afectados por Áreas Inundables en los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500 años delimitados en el Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Xede horrez, 500 urteko itzulera-denboraldiarengatik eragindako lurzoruak ez dira bakarrik urpetze-irizpideengatik baztertzen, baita lurzoruen edafologia-balio handiarengatik ere. Nagusiki bat datoz Baso eta Nekazaritza LPSk definitutako Balio Estrategiko Altuaren Nekazaritza eta Abeltzaintzaren kategoriarekin.

A tal efecto, los suelos afectados por el periodo de retorno de 500 años no se excluyen únicamente por criterios de inundabilidad, sino por el alto valor edafológico de dichos suelos que coinciden sustancialmente con la categoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico que define el PTS Agroforestal.

- Babes Bereziko Lurzoruen eta Gainazaleko Uren Babeseko Lurzoruen kategorietan jasota ez dauden lurzoruak.

- Suelos no incluidos en alguna de las categorías de Suelos de Alta Protección y en Protección de Aguas Superficiales.

64. artikulua.- Etxebizitzaren batez besteko dentsitatea eta azalerak.

Artículo 64.- Densidad y superficies medias de vivienda.

1.- Kontuan hartu behar dira Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritako gutxieneko eraikigarritasunak: 0,4 m²/m² irizpide orokortzat; 0,3 m²/m² % 15etik gorako malda duten lurzoruetan; 0,25 m²/m² babes araubideren baten mendeko etxebizitzarako lurzoru-erreserbarik egin beharrik ez duten udalerrietan (Igorreko Eskualde Egituraren kasuan gehienak).

1.- Se han de tener en cuenta las edificabilidades mínimas condicionadas por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo: 0,4 m²/m² como criterio general; 0,3 m²/ m² en suelos con pendiente superior al 15%; 0,25 m²/m² en los municipios que no estén obligados a realizar reservas de suelo para vivienda sometida a algún tipo de protección, que en el caso del Área Funcional de Igorre son mayoría.

2.- «Okupazioaren Mugako Eremuak» kalifikazioarekin identifikaturiko mugaketa bakoitzari, dentsitateen urkila bat esleitzen zaio (A, B eta C); hori gehieneko batek eta gutxieneko batek mugatzen du, eta horien artean Planeamenduak egokiena aukeratu ahal izango du:

2.- A cada delimitación identificada como «Ámbitos Límites a la Ocupación» se le asigna una horquilla de densidades (A, B y C), definida por un máximo y un mínimo, entre los cuales el Planeamiento optará por la más adecuada:

- A tartearen barruan (dentsitate baxukoa), hektarea bakoitzeko 15 etxebizitzatik gora zehazturiko bitartea sartzen da, hektarea bakoitzeko 30 etxebizitzako gehienekoarekin; tarte hau jarraitasuneko nolabaiteko malda duten lurretako eremuetarako soilik ezarri da; eremu horiek lehendik dute hiri-egitura eta salbuespenezkoak dira. Halako pare bat eremu baino ez daude jasota, eta Igorren eta Zeanurin kokaturik daude.

- El Tramo A, de Baja densidad, que comprende un intervalo definido a partir de 15 viviendas por hectárea y con tope en 30 viviendas por hectárea, se ha estimado únicamente para aquellos ámbitos en terrenos con cierta pendiente en continuidad con la trama urbana existente y constituyen una excepción. Sólo se contemplan una par de ámbitos de este tipo y se localizan en Igorre y Zeanuri.

Tarte honen goiko mugan (hektarea bakoitzeko 30 etxebizitza), eremuari loturiko etxebizitza-azalera eraikiaren batez bestekoa ez da 150 m²-tik gorakoa izango, eta beraz, adierazitako batez bestekotik gorako eta beherako azalera duten etxebizitzak egon daitezke.

En el límite superior de este tramo, 30 viviendas por hectárea, la media de la superficie construida de vivienda asociada al ámbito correspondiente no superará los 150 m², lo que supone que podría haber viviendas de superficie superior e inferior a la media señalada.

Tartearen gainerako zatian, eremuan eraikitako egoitza-azalera osoak ez du gaindituko goiko parametroa aplikatzearen emaitza (eraikitako azalerako 150 m²-ko, hektarea bakoitzeko 30 etxebizitzako dentsitaterako).

En el resto del tramo, la superficie construida residencial total del ámbito no podrá superar el resultado obtenido al aplicar el parámetro anterior, es decir 150 m² de superficie construida para una densidad de 30 viviendas por hectárea.

Bestalde, eremuko egoitza-azaleraren % 5 etxebizitzarekin edota ekipamendu pribatuekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak kokatzeko erabiliko da.

Por otra parte, el 5% de la superficie residencial del área se reservará para la ubicación de actividades económicas compatibles con vivienda y/o equipamientos privados.

- B tartean (dentsitate ertainekoa), hektarea bakoitzeko 30 etxebizitzatik gorako bitartea sartzen da, hektarea bakoitzeko 50 etxebizitzako gehienekoarekin; tarte hau okupazioaren mugako eremuei esleitzen zaie sarrien, berori baita egokiena, aintzat hartuta dentsitate hori hobeto egokitzen dela Eskualde Egituraren barruko udalerririk gehienetara.

- El Tramo B, de Media densidad, que comprende un intervalo superior a 30 viviendas por hectárea y con tope en 50 viviendas por hectárea, es el que se asigna con más frecuencia a los ámbitos límite a la ocupación, por considerarse el más adecuado, dado que es una densidad más acorde con la de gran parte de los municipios del Área Funcional.

Tarte horren goiko mugan (hektarea bakoitzeko 50 etxebizitza), kasuan kasuko eremuari loturiko etxebizitza eraikiaren batez besteko azalera ez da 100 m²-tik gorakoa izango; beraz, aurreko atalean gertatu den bezala, batez besteko horretatik gorako edo beherako azalera duten etxebizitzak egon daitezke.

En el límite superior de este tramo, 50 viviendas por hectárea, la media de la superficie construida de vivienda asociada al ámbito correspondiente no superará los 100 m², lo que, igual que se ha comentado en el apartado anterior, supone que podría haber viviendas de superficie superior e inferior a la media señalada.

Tartearen gainerako zatian, eremuan eraikitako egoitza-azalerak ezin izango du gainditu aurreko parametroa aplikatzearen ondoriozko emaitza (100 m²-ko azalera eraikia, hektarea bakoitzeko 50 etxebizitzako dentsitaterako).

En el resto del tramo, la superficie construida residencial total del ámbito no podrá superar el resultado obtenido al aplicar el parámetro anterior, es decir 100 m² de superficie construida para una densidad de 50 viviendas por hectárea.

Bestalde, eremuko egoitza-azaleraren % 10 etxebizitzarekin edo ekipamendu pribatuekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak kokatzeko erreserbatuko da.

Por otra parte, el 10% de la superficie residencial del área se reservará para la ubicación de actividades económicas compatibles con vivienda y/o equipamientos privados.

- C tartean (dentsitate altukoa), hektarea bakoitzeko 50 etxebizitzatik gorako bitartea sartzen da, hektarea bakoitzeko 75 etxebizitzako gehienekoarekin; tartea dentsitate hauek dituen hiri-egitura finkatuari jarraipena ematen dioten okupazioko mugako eremuetan esleitzen da; edo, aukera-zergatiak kontuan hartuta, neurri batean okupaturik dauden lurzoruetan edo lurzoru-erabilgarritasun urriko kasuetan.

- El Tramo C, de Alta densidad, que comprende un intervalo superior a 50 viviendas por hectárea y con tope en 75 viviendas por hectárea, se asigna sobre a los ámbitos límite a la ocupación localizados en continuidad con una trama urbana consolidada que ya presenta estas densidades, o por razones de oportunidad en suelos parcialmente ocupados o en casos de escasa disponibilidad del mismo.

Tarte honen goiko mugan (hektareako 75 etxebizitza), kasuan kasuko eremura loturiko etxebizitzaren azalera eraikiaren batez bestekoa ez da 90 m²-tik gorakoa izango; beraz, lehen esan dugunaren arabera, adierazitako batez bestekotik gorako eta beherako azalera duten etxebizitzak egon daitezke.

En el límite superior de este tramo, 75 viviendas por hectárea, la media de la superficie construida de vivienda asociada al ámbito correspondiente no superará los 90 m², lo que, como ya se ha comentado en los apartados anteriores, supone que podría haber viviendas de superficie superior e inferior a la media señalada.

Tartearen gainerako zatian, eremuan eraikitako egoitza-azalera osoa ez da izango aurreko parametroa aplikatzearen ondoriozkoa baino handiagoa (90 m²-ko azalera eraikia, hektareako 75 etxebizitzako dentsitaterako).

En el resto del tramo, la superficie construida residencial total del ámbito no podrá superar el resultado obtenido al aplicar el parámetro anterior, es decir 90 m² de superficie construida para una densidad de 75 viviendas por hectárea.

Bestalde, eremuko egoitza-azaleraren % 10 etxebizitzarekin edota ekipamendu pribatuekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak kokatzeko erreserbatuko da.

Por otra parte, el 10% de la superficie residencial del área se reservará para la ubicación de actividades económicas compatibles con vivienda y/o equipamientos privados.

3.- Bereziki ulertu behar da ikerketa bezala etxebizitzaren dentsitatearen eta batez besteko tamainaren arteko erlazioa; argi eta garbi uzten du dentsitatea gehitzeak ez du eskatzen eraikigarritasuna gehitzea, udalerriek adostutako eraikigarritasuna eraikitako ingurunearen bolumetrian integratzeko.

3.- Especialmente ha de entenderse como un estudio la relación entre la densidad y el tamaño medio de la vivienda, que evidencia que un incremento de densidad no presupone un incremento de edificabilidad, con el ánimo de que la edificabilidad que los municipios acuerden se integre con la volumetría existente de su entorno edificado.

65. artikulua.- Egoitza erabilerari lotzeko moduko tipologiak.

Artículo 65.- Tipologías asociables al uso residencial.

1.- Tipologia bi irizpideren arabera aukeratuko da: lehenengo eta behin, zonako eraikuntza tradizionaleko jarraibideak errespetatzea; bigarrenez, trinkoa den eta lurzoru gutxi kontsumitzen duen hirigintza-eredua sustatzea.

1.- La elección de la tipología atenderá a dos criterios: en primer lugar, el respeto por los patrones de edificación tradicional de la zona; en segundo lugar, el fomento de un modelo de urbanización compacto y poco consumidor de suelo.

2.- Tipologia ahalik eta egokiena izan behar da, aplikatzen den dentsitatearen arabera; irizpide orokortzat, honako hauek gomendatzen dira:

2.- La tipología deberá ser la más adecuada en función de la densidad que se aplique, y como criterios generales se recomienda:

- Dentsitate baxuko zonetan (A tartea): etxebizitza-tipologien erabilerak eraikuntzaren nolabaiteko pilaketa lortu behar du, populatze pilatua sustatzeko.

- En zonas de Densidad Baja (Tramo A): el uso de tipologías de vivienda procurará cierto grado de agrupación de la edificación para favorecer el poblamiento concentrado.

- Dentsitate ertaineko zonetan (B tartea): taldeko etxebizitza-tipologien erabilera, eta hori, oro har, 3-4 solairuren inguruko altuerekin garatu ahal da. Tipologia inguruaren arkitekturan integratzen saiatu behar da.

- En zona de Densidad Media (Tramo B): el uso de tipologías de vivienda colectiva, que generalmente se podría desarrollar con alturas en torno a las 3 o 4 plantas. Se procurará que la tipología se integre en la arquitectura del entorno.

- Dentsitate altuko zonetan (C tartea): dentsitate horretarako egokiak diren taldeko etxebizitzaren tipologien erabilera; eraikuntza motak, tartearen batez besteko dentsitatearen arabera, 5 solairuko altuera izan dezake, baina ingurura egokiturik egon behar da beti.

- En zonas de Densidad Alta (Tramo C): el uso de tipologías de vivienda colectiva adecuadas a dicha densidad, con un tipo de edificación que, en el caso de la densidad intermedia del tramo, podría alcanzar las 5 plantas de altura, pero que en cualquier caso deberá ser acorde con su entorno.

V. ATALA

SECCIÓN V

BABES PUBLIKOKO, BABESEKO ETA TASATURIKO ETXEBIZITZAK IGORREKO ESKUALDE EGITURAN

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA, PROTEGIDA Y TASADA EN EL ÁREA FUNCIONAL DE IGORRE

66. artikulua.- Babes publikoko araubideren bati loturiko etxebizitzen erreserba.

Artículo 66.- Reserva para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

1.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezartzen dituen biztanleria-atarien gainetik, udalerriek babes publikoko araubideren bati loturiko etxebizitzetarako erreserba egin behar dute. Horri dagokionez, 82. artikuluan helburu horretarako lurzoru-erreserba arautzen da, 3.000 biztanletik gorako udalerrietarako eta 2.000 biztanletik gorako biztanleria duten hiri-lurzoruko gune jarraituak dituzten udalerrietarako.

1.- La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece los umbrales de población por encima de los cuales los municipios tienen obligación de reserva para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. A tal efecto, en el artículo 82 se regula, la obligación de reserva de suelo con tal fin se extiende con carácter general a los municipios de más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes.

2.- Igorreko Eskualde Egituran, Igorreko udalerria lehenengo kasuan dago, hau da, 3.000 biztanletik gorako biztanleria dauka. Lemoa bigarren kasuan dago; izan ere, 3.000 biztanlerik eduki ez arren, biztanleriaren zatirik handiena hiri-lurzoruan bizi da.

2.- En el Área Funcional de Igorre sólo se encuentra en el primer supuesto el municipio de Igorre, es decir, cuenta con una población superior a los 3.000 habitantes. Lemoa podría encontrarse en el segundo supuesto, ya que pese a no alcanzar los 3.000 habitantes, la mayoría de su población se aloja en el suelo urbano.

3.- Udalerriko hirigintza-planeamenduak, bestalde, babes publikoko araubideren bati lotutako etxebizitzetarako kalifikaturiko lurren erreserba egin behar du; horrek Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 80. artikuluan adierazitako kopurua eta estandarrak beteko ditu:

3.- El planeamiento urbanístico municipal deberá determinar la reserva de terrenos calificados con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que atenderá a los estándares y cuantía que se señalan en el artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo:

- Finkatu gabeko hiri-lurzoruan, baldin eta horren betearazpena batez ere egoitzakoak diren jarduketa integratuen bidez egingo bada, egitamu orokorren eta, halakorik egonez gero, egitamu berezien hirigintza-antolamenduak babes publikoko araubideren bati lotutakotzat kalifikatuko ditu gutxienez egoitza-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren % 40ko hazkundea, lehendik gauzatutakoari dagokionez, Ehuneko hori gutxienez % 20an xehatzen da, araubide orokorreko nahiz bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko, eta gainerako ehunekoa, % 40raino, babes ofizialeko etxebizitza tasatuetarako.

- En suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se prevea mediante actuaciones integradas de uso predominantemente residencial, la ordenación urbanística de los planes generales, y, en su caso, de los planes especiales deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 40% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente materializada. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 20% para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general y especial y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40% con destino a viviendas de protección oficial de régimen tasado.

- Gehienbat egoitza-erabilera duen lurzoru urbanizagarrian, egitamu orokorretako eta, halakorik egonez gero, egitamu berezietako hirigintza-antolamenduak babes publikoko araubideren bati lotutakotzat kalifikatuko ditu egoitza-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren hazkundearen % 75, gutxienez, lehendik gauzaturikoari dagokionez. Ehuneko hori gutxienez % 55ean xehatzen da, araubide orokorreko nahiz bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko, eta gainerako ehunekoa, % 75eraino, babes ofizialeko etxebizitza tasatuetarako.

- En suelo urbanizable de uso preferentemente residencial la ordenación urbanística de los planes generales, y, en su caso, de los planes especiales deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 75% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente materializada. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 55% para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general y especial y el restante porcentaje hasta alcanzar el 75% con destino a viviendas de protección oficial de régimen tasado.

- Bi kasuotan, araubide tasatuko babes ofizialeko etxebizitzetarako onarturiko hirigintza-eraikigarritasunaren ordez, udalerriko etxebizitza tasatuak egin daitezke, legeak ezarritakoaren arabera.

- En ambos casos, la edificabilidad urbanística admitida para las viviendas de protección oficial de régimen tasado podrá ser sustituida por viviendas tasadas municipales en los términos establecidos por la propia ley.

4.- Lurzoru bereziaren erabilgarritasuna funtsezko faktorea da etxebizitza-jarduketak garatzeko. Horrela, udalek, udal-planeamenduaren bidez, epeak finkatu behar dituzte garapeneko planeamendua egiteko nahiz onesteko eta lurzorua programatzeko; horrela, erantzuna emango diote babeseko etxebizitzen eskariari (sustapen publikoa edo pribatua duten etxebizitzak), aintzat hartuta ereduaren barruko gehieneko etxebizitza kopurua, eta ez eskaintzaren barruko kopurua.

4.- La disponibilidad de suelo específico resulta un factor esencial para el desarrollo de actuaciones de vivienda. Así, los Ayuntamientos, a través del planeamiento municipal deben fijar los plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo y para la programación del suelo con el fin de atender la demanda de viviendas protegidas, bien sean de promoción pública o privada, en función de las viviendas máximas del modelo, no de las de la oferta.

67. artikulua.- 3.000 biztanletik beherako udalerriak.

Artículo 67.- Municipios de población menor de 3.000 habitantes.

1.- 2/2006 Legeko 27.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, bertan arauturiko batez besteko hirigintza-eraikigarritasunaren % 10 lursail eraikigarrian gauzatu behar da. Legeak babes ofizialeko lurzorua erreserbatzera behartzen ez dituen udalerriek, eremuan, sektorean nahiz egikaritza-unitatean (erabilera nagusia egoitzakoa denean) horretarako lurzoru-erreserbarik jasota ez dutenek, babes publikoko etxebizitzara bideratu beharko dituzte horrela lorturiko lursailak.

1.- La Ley 2/2006 establece en su artículo 27.4 que la cesión del 10% de la edificabilidad urbanística media regulada en el mismo se habrá de materializar en parcela edificable. Los municipios no obligados por la ley a reservar suelo con destino a vivienda protegida y que no contemplen en el área, sector, o, en su caso, unidad de ejecución de uso predominante residencial, reserva alguna de suelo con este fin, deberán destinar las parcelas así obtenidas para vivienda de protección pública.

2.- Indarreko legeriaren aplikazioaren eraginpean ez dauden udalerri hauetan, komenigarria da alokairuko etxebizitzen parkea edukitzea, hori gehienetan salerosketakoa baino malguagoa baita. Helburua, izan ere, horretarako lurzoruaren udal-ondarea sortzea da, eta Babes Publikoko Etxebizitzen parkea egonkor mantentzea, etxebizitza horiek aske ez bihurtzeko, azalera-eskubidea erabiltzeko eta, orokorrean, alokairua sustatzeko (lehengo eta geroko etxebizitzaren alokairua); horrela, egoitza-malgutasun handiagoa lortuko da gazteentzat. Halako udalerrietan, etxebizitza berriak eratzeko lurzoru-eskariak asistematikoak izaten dira, eta antolaturiko eskarian oinarrituz ebazten dira; garatzeko moduko jarduketak, berriz, inplikaturiko administrazio desberdinen arteko hitzarmenaren bidez artikulatu ahal dira.

2.- En estos municipios no afectados por la aplicación de la legislación vigente sería conveniente disponer de un parque de viviendas en régimen de alquiler, generalmente más flexible que el de compra-venta. Se trataría de crear patrimonio municipal de suelo para este fin, y mantener estable el parque de Viviendas de Promoción Pública, impidiendo su conversión en libre, utilizar el derecho de superficie, y en general, fomentar el alquiler tanto en vivienda existente como en futura para conseguir una mayor flexibilidad de residencia para sectores de población joven. Fundamentalmente en estos municipios las demandas de suelo con destino a la formación de nuevos hogares suelen ser asistemáticas y resueltas sobre la base de una demanda organizada, siendo las actuaciones que pueden desarrollarse articulables mediante convenio entre las distintas administraciones implicadas.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

JARDUERA EKONOMIKOAK

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

68. artikulua.- Ereduaren helburu orokorrak.

Artículo 68.- Objetivos generales del modelo.

1.- Eraikitako ondarearen optimizazioa.

1.- Optimización del patrimonio edificado.

Eraikitako ondarearen optimizazioa sustatu behar da, proposaturiko eremuak suspertuta, irudia hobetzeko eta egokitzapen funtzionala, egiturakoa edo bizigarritasunekoa lortzeko, hirigintzaren gabeziaren edo zenbaitetan neurri zuzentzaileak ezartzeko aukeraren eraginez.

Se ha de fomentar la optimización del patrimonio edificado a través de la Regeneración de los ámbitos propuestos, con el objetivo de mejorar la imagen y de conseguir una adecuación funcional, estructural o de habitabilidad, debido a la deficiencia de urbanización o a la posibilidad de establecer medidas correctoras de algunos de ellos.

Industria-paisaiari dagokionez, arreta berezia jarri behar zaie Industria Aurriei; horiek Eremu Narriatutzat identifikatu eta 94. artikuluan arauturik daude; hala eta guztiz ere, euren egoera bereziaren ondorioz, ez daude suspertzeko esku-hartze moduari lotuta.

En relación con el paisaje industrial, merecen especial atención las Ruinas Industriales, que se identifican como Áreas Degradadas, reguladas en el artículo 94, pero que debido a su particular casuística se desligan del modo de intervención de regeneración.

2.- Hirugarren sektoreko jarduerak egoitza-eremuetan integratzea.

2.- Integración de las actividades terciarias en los ámbitos residenciales.

LZEak proposatzen duen jarduera ekonomikoaren ereduaren helburua, izan ere, A tarteko (15-30 etx./ha.), B tarteko (30-50 etx./ha.) eta C tarteko (50-75 etx./ha.) egoitza-erabilera orokorreko lurzoru berri guztiek, gutxienez, eremuko egoitza-eraikigarritasunaren % 5 eta % 10 edukitzea da, jarduera ekonomikoak kokatzeko; horien artean, gainera, industria-erabilera bateragarria sar daiteke, baita hirugarren sektorekoak ere, adibidez, merkataritza, bulegoa eta zuzkidura pribatuko beste zerbitzu batzuk (hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, kirola eta kultura, eta horien antzeko beste batzuk).

El Modelo de actividad económica que propone este PTP apuesta porque todos los nuevos suelos de uso global residencial en el tramo A (15-30viv/ha) y en los tramos B (30-50 viv/ha) y C (50-75 viv/ha) cuenten con una reserva de al menos el 5% y el 10% de la edificabilidad residencial del área respectivamente para la ubicación de actividades económicas, entre las que se pueden encontrar además del industrial compatible, otras como las de uso terciario comercial, de oficina y otros servicios de carácter dotacional privado, de usos tales como el educativo, sanitario, servicios sociales, deportivo y cultural u otros análogos.

Horrela, ez dira hiriguneetatik kanpoko eremuetan kokatuko; izan ere, kokaleku horiek instalazio industrialagoak edukitzeko erreserbatzea komeni da, erabilera hori bateragarriagoa baita egoitzako hiri-egiturarekin eta lotura funtzional estuagoa baitauka merkantzien trafiko astunarekin.

De esta manera, se impide su localización en áreas exteriores a los núcleos urbanos ya que conviene reservar estas localizaciones para la acogida de instalaciones de perfil más industrial, menos compatible con el tejido urbano residencial y con mayor vinculación funcional al tráfico pesado de mercancías.

3.- Garraio publikoari loturiko irisgarritasuna eta mugikortasunaren aukerako moduak.

3.- Accesibilidad vinculada al transporte público y modos alternativos de movilidad.

LZEak hiri trinkoaren printzipioak aplikatzea eta egoitza-eremuetan jarduera ekonomiko bateragarriak sartzea aukeratu du, mugikortasun iraunkorraren aurkako hiri-garapeneko oraingo joera batzuk zuzentzeko.

Este PTP ha optado por seguir los principios de la ciudad compacta y la introducción de actividades económicas compatibles en los ámbitos residenciales, tratando de corregir determinadas tendencias actuales de desarrollo urbano contrarias a una movilidad sostenible.

Jarduera ekonomikoetara iristeko modu bakarra, kasu batzuetan, ibilgailu pribatua erabiltzea da; gainera, bideak eurak ere beste edozein irisgarritasun motatarako hesiak dira, eta beraz, aukerako garraiobideak proposatzen dira, oinezkoak eta bizikletak, lurralde-piezak, egoitza eta jarduera ekonomikoak lotzen dituzten ardatz jarraituen bidez; ardatz horiek kaleek osatzen dituzte, eraldaturiko lurzoruetan, eta lehengo bideetan oinarrituriko tarte bigunek, urbanizagarria ez den lurzoruan, eta errespetatu eta kontserbatu egiten dute aldatu gabeko inguru fisikoa.

Las Actividades Económicas, en ocasiones, se han convertido en islas inaccesibles por otros medios de transporte que no sea el vehículo particular, siendo los propios viales barreras a cualquier otro tipo de accesibilidad, por lo que se proponen otros modos de transporte alternativos, el peatonal y ciclable, mediante la inclusión de ejes continuos que enhebran las piezas territoriales, residencia y actividad económica, conformados por calles en los suelos transformados y por tramos blandos basados en caminos existentes en el suelo no urbanizable, respetando y conservando el medio físico inalterado.

I. ATALA

SECCIÓN I

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

69. artikulua.- Eredu ekonomikoaren oinarriak.

Artículo 69.- Bases del modelo económico.

1.- Hazkunde ekonomikoari dagokionez proposatzen den eredua lehen, hirugarren eta bigarren sektoreen garapen konpentsatuan oinarritzen da; lehenengo biei garrantzi berezia ematen zaie, haranean industria-pilaketa handia baitago.

1.- Se propone un modelo de crecimiento económico basado en un desarrollo compensado del sector primario, terciario y secundario, otorgando especial importancia a los dos primeros debido a la gran concentración industrial que ya existe en el valle.

2.- Lehen sektoreari dagokionez, helburua inguru naturala eta, beraz, lehendik dauden belardiak ahalik eta gehien babestea da; beraz, okupazioa murriztu egin da, bai nekazaritza-lurzoruetan eta bai inguru naturala antolatzen duten gainerako kategorietan. Horretarako, LZEak nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenak mantentzearen aldeko apustua egiten du, behintzat kuantitatiboki, babesturiko lurzoruan hirigintza-eraldaketen eraginpean egon daitezkeen nekazaritzako eta abeltzaintzako azalerak suspertzeko aukera emanez.

2.- En cuanto al sector primario se trata de proteger al máximo el medio natural y por tanto, los prados existentes, por lo que se ha restringido su ocupación, tanto de los suelos agrarios como del resto de las categorías que ordenan el medio natural. A tal efecto, desde este PTP se apuesta por el mantenimiento de las explotaciones agropecuarias al menos cuantitativamente, posibilitando la reposición en el suelo protegido, de las superficies agropecuarias que podrían ser afectadas por las transformaciones urbanísticas.

3.- Bigarren sektoreari dagokionez, oraingo instalazioen zentzuzko hedapena ahalbidetu behar da; izan ere, lurzoru publikoko industrialde handietan birkokatzea ekiditen duten zergatiak egonez gero, egoitza-erabilerari loturiko lurzoruetan kokatu ahal izango dira, okupazioaren mugako eremuetan, udal-planeamenduak erabiliz; dena den, ingurumen-alderdiei alderdi ekonomikoen besteko lehentasuna emango zaie, zonaren berezitasun ekologikoak aintzat hartuta.

3.- Con respecto al sector secundario, se requiere permitir una expansión razonable de las actuales instalaciones, tal que, si existiesen razones justificadas que impidiesen la relocalización en los grandes polígonos de suelo público, se podría realizar, garantizando la compatibilidad de usos, en suelos ligados al uso residencial dentro de los ámbitos límites a la ocupación, a través de los planeamientos municipales; pero siempre, otorgando a los aspectos ambientales la misma prioridad que tienen los aspectos económicos, dadas las particularidades ecológicas de la zona.

EEaren eredua Sprilur-en lurzoruaren sorrera publikorako politikaren baldintzapean dago; hori Artea-Arantzazun industrialdea egiten ari da, eta, gainera, Igorreko industrialdea hedatzen ari da, Dimako udalerritik. Halaber, komenigarria da industrialde horietako erabilera dibertsifikatzeko proposamena egitea, hori lagungarria izango baita eremuko jarduera ekonomikoak dibertsifikatzeko. Hain zuzen ere, nekazaritzako industria-erabilerak interesgarriak izango lirateke; horiek sektorean duten garrantzia handitu eta, bestalde, murriztu egin behar da metalezko transformatuek sektorean duten nagusitasuna.

El modelo del AF viene condicionado externamente por la política de creación pública de suelo de Sprilur, que está llevando a cabo un polígono industrial en Artea-Arantzazu y la expansión del Industrialdea de Igorre por el municipio de Dima. Asimismo, sería deseable proponer una diversidad de usos para dichos polígonos, que contribuyan a la diversificación de las actividades económicas en el área. En concreto, serían interesantes los usos industriales agrarios que incrementaran el peso del sector y que redujeran la preponderancia del sector de los transformados metálicos.

4.- Hirugarren sektoreari dagokionez, hirugarren sektoreko jardueren sorrera sustatzearen aldeko apustua egiten da, baina ez kanpoko eremuetan, egoitzako guneetan baizik, batez ere Igorren. Hain zuzen ere, A tartean eta B nahiz C tarteetan, hurrenez hurren, egoitza-lurzoru berrien eraikigarritasunaren % 5 eta % 10 erreserbatu nahi da, zerbitzuen sektoreko jarduera ekonomiko jarduera bateragarrietarako (egoitza-erabilerarekin bateragarriak diren jardueretarako); halakotzat hartuko dira hirugarren sektoreko erabilerak, adibidez, merkataritza, bulegoa eta beste zerbitzu batzuk, besteak beste, zuzkidura pribatua, hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, kirola, kultura eta antzeko beste batzuk. Areatzan, hirugarren sektoreko jardueren eta zerbitzuen garapena, hiri-inguruan, jarduketa nagusienetariko bat da, hirigune historikoa suspertzeko eragiketa estrategiko baten barruan.

4.- En relación al sector terciario, se apuesta por potenciar la creación de actividad de corte terciario no en áreas exteriores sino en los núcleos residenciales, principalmente en Igorre. En concreto, se propone reservar en el tramo A y en los tramos B y C al menos el 5% y el 10% respectivamente de la edificabilidad de los nuevos suelos residenciales para actividades económicas del sector servicios compatibles con el uso residencial, entendiendo como tales los usos terciarios comerciales, de oficina y otros servicios entre los que se incluyen los de carácter dotacional privado, de usos tales como el educativo, sanitario, servicios sociales, deportivo y cultural u otros análogos. En Areatza, el desarrollo de actividades terciarias y servicios en el ámbito urbano es una de las actuaciones importantes dentro de una operación estratégica de recuperación de su casco histórico.

70. artikulua.- Eskaintzaren mugak.

Artículo 70.- Límites a la oferta.

1.- Ez da kalifikatuko hurrengo 16 urteetarako jarduera ekonomikoetarako lurzoru gehiagorik; izan ere, udal-planeamenduan orain jasota dagoen lurzoruak gainditu egiten du proposaturiko ereduaren eskaria betetzeko aukera ematen duen gehieneko eskaintza, eta, nolanahi ere, hori murriztu egin daiteke, baldin eta udal-planeamenduak bidezkotzat jotzen badu.

1.- No deberá procederse a ninguna nueva calificación de suelo para actividades económicas para los próximos 16 años, ya que la capacidad actual del planeamiento municipal se considera que supera a la oferta máxima que permitiría satisfacer la demanda del modelo propuesto, pudiendo, en cualquier caso reducirse, si así lo estima conveniente el planeamiento municipal.

2.- Horrenbestez, ez dira aintzat hartuko jarduera ekonomikoetarako lurzoru berria sortzeko aukerak, Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoruaren LESean jasotakoak, bertan ezarritako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren lehentasunezko kokalekua ezartzeko udal-kategorizazioaren arabera.

2.- En consecuencia, no se tendrá en consideración las posibilidades de creación de nuevo suelo para actividades económicas del PTS de Suelo para Actividades Económicas en función de la categorización municipal para la localización prioritaria de suelo para actividades económicas que establece.

3.- Salbuespenez, eta LPP aldatu gabe, jarduera ekonomikoaren ezarpen berriak onartu ahal izango dira, udal-planeamenduak proposatzen badu. Horretarako, jarduera justifikatu beharko da gizarte-interesean oinarrituta eta LPPk diseinatutako lurralde-ereduarekin harremanean.

3.- Excepcionalmente, y sin necesidad de proceder a la modificación del PTP, podrán aceptarse nuevas implantaciones de actividades económicas que se propongan por el planeamiento municipal, previa justificación de la actuación en base a su interés social y relación con el modelo territorial diseñado por el PTP.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriak artikulu honekin bat udal-planeamendu orokorrean proposatzen badira, bakarrik industria-ehun zaharkituen eraldaketa esku-hartzeei hautabidea emateko mugatu ahal izango dira eta hiria birgaitzearen edo sustapen publikoaren eragiketa integralen esparruan sartuko dira.

Estos nuevos suelos con destino a actividades económicas que se propongan por el planeamiento general municipal de acuerdo con el presente artículo tan solo podrán delimitarse con el objeto de dar mayoritariamente respuesta alternativa a intervenciones de transformación de tejidos industriales obsoletos propiciadas en el marco de operaciones integrales de regeneración urbana o de promoción pública.

4.- «Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Eskaintza» izeneko IX. eranskinean, Eskualde Egiturako jarduera ekonomikoetarako lurzoru-erabilgarritasunari buruzko informazio-laukia agertzen da, udalerrien arabera.

4.- En el anexo IX «Oferta de Suelo para Actividades Económicas» se incluye un cuadro de información de la disponibilidad por municipios de suelo para actividades económicas en el Área Funcional.

II. ATALA

SECCIÓN II

JARDUERA EKONOMIKOEN URBANIZATURIKO ETA ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO ESTRATEGIAK

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

71. artikulua.- Jarduera ekonomikoen eremuak suspertzea.

Artículo 71.- Regeneración de ámbitos de actividades económicas.

1.- Oraingo industria-paisaiaren irudia eta egokitzapena hobetzeko, Lurraldearekiko Zati Egitamuak funtsezkotzat hartzen du oraingo industrialde batzuen gaineko esku-hartzeak egitea, udal-planeamenduetan halako proposamenak zabaltzearen kalterik gabe, egokitzapen funtzionala, egiturakoa edo bizigarritasunekoa egiteko, hirigintzaren gabeziaren edo zenbaitetan neurri zuzentzaileak ezartzeko aukeraren eraginez; horretarako, Araudiko 93.1 artikuluan arauturiko «Suspertze Espazioak» zehazten dira.

1.- Con el objeto de la mejora de la imagen y adecuación del paisaje industrial actual, el presente Plan Territorial Parcial considera fundamental acometer intervenciones sobre algunos de los polígonos existentes, sin perjuicio de la ampliación de este tipo de propuestas en los planeamientos municipales, para una adecuación funcional, estructural o de habitabilidad debido a la deficiencia de urbanización o a la posibilidad de establecer medidas correctoras de algunos de ellos, para lo que se definen los denominados «Espacios de Regeneración» regulados en el artículo 93.1 de la presente Normativa.

2.- Industria-paisaiari dagokionez, arreta berezia jarriko zaie Industria Aurriei, eta horiek Narriaturiko Eremutzat identifikatzen dira, 93.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.- En relación con el paisaje industrial, se procurará especial atención a las Ruinas Industriales, que se identifican como Áreas Degradadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93.2.

72. artikulua.- Jarduera ekonomikoen eremuak berritzea.

Artículo 72.- Renovaciones de ámbitos de actividades económicas.

1.- Udal-planeamenduak, bere udal-mugartearen barruan, «Berrikuntza Espazioak» ezarri ahal ditu; hain zuzen ere, tokiko hirigintza-jarduketak behar dituzten eremuak dira, eta horren helburua euren oraingo egoera hobetzea da; halako eremuetan, ondo justifikatuz gero, baimenduta dago industria-erabileren ordez egoitza-erabilerak sartzea, horiekin bateragarriak izatearen edo lehengo hiri-egiturari jarraipena eman behar izatearen eraginez; horrela, ezabaturiko jarduera ekonomikoak beste leku batzuetan kokatzen dira, batez ere eskualde Egiturako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sustapen publikorako industrialdeetan, orain arteko ekonomia-egitura ez apurtzeko.

1.- El planeamiento municipal podrá definir, dentro de su término municipal, «Espacios de Renovación», entendiendo como tales aquellos ámbitos que precisen actuaciones urbanísticas de carácter local para mejorar su condición actual, en los que se permita, justificadamente, la modificación de los usos industriales por residenciales por incompatibilidad con los mismos o por necesidad de dar continuidad a la trama urbana existente, con la consiguiente relocalización de las actividades económicas eliminadas, preferentemente a los polígonos de promoción pública de suelo para actividades económicas situados en el Área Funcional, con el objetivo de no romper el tejido económico existente.

2.- Nolanahi ere, komenigarria da eremu horietan erabilera orokor mistoak garatzea; hain zuzen ere, jarduera ekonomikoak dituen egoitza-erabilera, sorturiko enplegu-galera nahiz produkzio-egituraren galera orekatzeko, eta, horrela, zonen araberako espezializazio kaltegarria ekiditeko.

2.- En todo caso, sería deseable que estos ámbitos se reconduzcan a operaciones de usos globales mixtos, es decir, residencial con presencia de actividades económicas, que equilibren la consiguiente pérdida de empleo y tejido productivo generada, evitando una indeseable especialización por zonas.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

LANDAGUNEAK

NÚCLEOS RURALES

73. artikulua.- Landaguneen legezko arauketa.

Artículo 73.- Regulación legal de los núcleos rurales.

Landaguneak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritakoaren arabera arautzen dira, Lurraldearekiko Eskualde Egitamuak hurrengo artikuluak formulatzen dituen irizpideen kalterik gabe.

Los núcleos rurales se regularán por lo dispuesto al respecto en la Ley Vasca 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, sin perjuicio de los criterios que el Plan Territorial Parcial formula en el artículo siguiente.

74. artikulua.- Landaguneak ikuskatzeko irizpide orokorrak.

Artículo 74.- Criterios generales de revisión de los núcleos rurales.

1.- Eskualde Egiturako landaguneen ikuskapenean, udalek ondoren azaldutako irizpideak erabiliko dituzte:

1.- En la revisión, por parte de los Ayuntamientos, de los Núcleos Rurales del Área Funcional, se atenderá a los criterios expuestos a continuación:

- Landagune bakoitzaren mugaketa berrikusi egin behar da, horren azalera eta eraikuntza-gaitasuna landagunearen ohikoetara egokituz.

- La delimitación de cada núcleo rural deberá de revisarse adecuando su superficie y la capacidad edificatoria a las propias de un núcleo rural.

- Euren berezko landa-izaera galdu duten guneak (erabilera-gatazkak sortzen dituzten hiri-lurzoruen -okupazioaren mugako eremuen barrukoak- hurbiltasunak eragindako galera) LZEak eremu horiei loturiko xedapenek arautuko dituzte.

- Aquellos núcleos que han perdido el carácter rural que les dio origen, debido a la proximidad de suelos urbanos que propician conflictos de uso, incluidos dentro de los ámbitos límites a la ocupación determinados, se regirán por las determinaciones asociadas desde el PTP a estos ámbitos.

- Euren garapena 5/1998 Legean ezarritakoaren arabera osatu duten landaguneen kasuan, egiaztatu egin beharko da, baserri kopurua 25etik gorakoa izan arren, ea landa-izaerakotzat hartzeko baldintzak betetzen dituzten; hau da, ea bertako etxebizitzak espazio publikoaren inguruan bilduta dauden, edo aldiz, ea eremu sakabanatuak diren.

- En el caso de los núcleos rurales que hayan completado su desarrollo conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, deberá comprobarse, aun cuando el número de caseríos superase los 25, si cumplen las condiciones para ser considerado de carácter rural, es decir, sus viviendas se encuentren aglutinadas en torno a un espacio público, o por el contrario, se trata de ámbitos dispersos.

- Gunea hiri-izaerakoa izan eta finkatu gabeko hiri-lurzoruko eremuak proposatzen badira, horren ondoriozko dentsitatea finkaturiko hiri-lurzoruan integratu eta bertan asimilatu behar da. Aplikagarria izango litzateke 2/2006 Legeak adierazitako gutxieneko eraikigarritasuna, eta beraz, kontrolatu egin behar da etxebizitza kopuruaren hazkundea; hain zuzen ere, ezin daiteke sortu lehengo gunearekin zerikusirik ez duen eta horren nortasuna arriskuan jartzen duen hazkunderik, ezta gunearen kokalekua aintzat hartuta egokia ez den hazkunderik ere, baldin eta horrek inguru fisikoan dauden bide-azpiegituren gaineko esku-hartzeak behar baditu, inguru fisiko hori ondo baloraturik egonez gero, irisgarritasun-baldintza eta azpiegitura egokiak emateko, kontuan hartuta landa-espazioan sortuko lukeen eragina.

- Si el núcleo resultara urbano y se propusieran ámbitos de suelo urbano no consolidado, debe señalarse que la densidad resultante del mismo debe integrarse y asimilarse a la del suelo urbano consolidado. Dado que le sería de aplicación la edificabilidad mínima que marca la Ley 2/2006, debe controlarse el incremento de viviendas sin que pueda dar lugar a crecimientos que nada tienen que ver con el núcleo existente y pusieran en peligro su identidad, ni fueran los idóneos en relación con la localización del núcleo, que pudiera exigir intervenciones sobre las infraestructuras viarias existentes en un medio físico bien valorado para dar las necesarias condiciones de accesibilidad e infraestructuras de servicios, además del impacto que generaría sobre el espacio rural.

- Eraikuntza-tipologia lehengoaren antzekoa izango da, eta mantendu egingo dira landagunearen berezko dentsitateak.

- La tipología edificatoria será similar a la existente, manteniéndose las densidades propias de núcleo rural.

2.- Orokorrean aipaturiko irizpideak Eskualde Egiturako landagune guztiei aplikatzeko modukoak izatearen kalterik gabe, Egitamuak arazo bereziak sortzen dituzten landaguneak identifikatzen ditu, atal honetan azterturiko alderdiei dagokienez, eta horientzat lehentasunezko jarduketa behar da; horiek «Ezarkuntzen Lurralde Eredua» izeneko O-02.A1 nahiz O-02.A2 planoetan eta «Ezarkuntza Sistema» izeneko O-02.B1 zein O-02.B2 planoetan jasota daude.

2.- Sin perjuicio de que los criterios enunciados con carácter general son de aplicación a la totalidad de los Núcleos Rurales del Área Funcional, el Plan identifica aquellos Núcleos Rurales especialmente problemáticos, respecto a los aspectos analizados en este apartado, para los que se requiere una prioridad de adecuación, y que como tales se recogen en los Planos O-02.A1 y O-02.A2 «Modelo Territorial de Asentamientos» y en los planos O-02.B1 y O-02.B2 «Sistema de Asentamientos».

IV. TITULUA

TÍTULO IV

AZPIEGITUREN LURRALDE EREDUA

MODELO TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURAS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

75. artikulua.- Azpiegitura sistemaren helburua eta definizioa, lurralde eredua egituratzeko oinarrizko baldintzat.

Artículo 75.- Objeto y definición del sistema de infraestructuras como condición básica para la vertebración del modelo territorial.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak proposaturiko lurralde-ereduaren barruan, azpiegituren arloko ekintzak jasotzen dira, Eskualde Egitura ondo artikulatzeko, lurralde-eredua zehazten duten irizpideak aintzat hartuta.

1.- El modelo territorial propuesto por el Plan Territorial Parcial incluye un conjunto de acciones en materia de infraestructuras con el objeto de vertebrar adecuadamente el Área Funcional y en función de los criterios definidores de tal modelo territorial.

2.- Lurralde-ereduaren garapenaren barruan sartzen diren proposamenak aurrera eramateko, finkatu eta betearazi egin behar dira Lurraldearekiko Zati Egitamuan ezarritako jarduketak, eta horiek, gehienbat, errepide- nahiz garraio-azpiegituretan dute eragina, zerbitzu-azpiegiturekin osatuta.

2.- El desarrollo del modelo territorial incluye una serie de propuestas cuyo desarrollo requiere la consolidación o la ejecución, según los casos, de las actuaciones previstas por el Plan Territorial Parcial y que afectan, principalmente, a infraestructuras de carreteras y transportes, complementadas por infraestructuras de servicios.

3.- Proposamen horiek titulu honetan egituratzen dira, honako eskema honen arabera:

3.- Dichas propuestas se vertebran en el presente Título conforme al siguiente esquema:

a) Garraio-azpiegiturak.

a) Infraestructuras de transporte.

- Aukerako mugikortasuna: oinezkoen eta bizikleten moduak erabiltzea.

- Movilidad alternativa: utilización de los modos peatonal y ciclable.

- Bide-sarea.

- Red Viaria.

- Trenbide-sarea.

- Red Ferroviaria.

- Intermodalitatea.

- Intermodalidad.

b) Zerbitzu-azpiegiturak.

b) Infraestructuras de servicios.

- Telekomunikazioak.

- Telecomunicaciones.

- Energia.

- Energía.

- Ura.

- Agua.

- Hondakinak.

- Residuos.

- Kutsaturiko lurzoruak.

- Suelos contaminados.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

GARRAIO AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

I. ATALA

SECCIÓN I

AUKERAKO MUGIKORTASUNA

MOVILIDAD ALTERNATIVA

76. artikulua.- Aukerako mugikortasunaren eredua.

Artículo 76.- Modelo de movilidad alternativa.

1.- Garrantzi handikoa eta egitamu honen helburua da (garraioaren arloan) motordun mugikortasunaren aukerako sareak sustatzea, egoitza- eta jarduera-eremu guztietarako irisgarritasuna ahalbidetzeko, oinez eta bizikletaz egindako lekualdatzeekin, erosotasun- eta segurtasun-baldintza egokietan.

1.- Resulta de gran importancia, y constituye un objetivo de este plan en materia de transporte, el fomento de redes alternativas a la movilidad motorizada que propicien el acceso a los distintos ámbitos de residencia y actividad mediante desplazamientos a pie y en bicicleta en unas condiciones de comodidad y seguridad adecuadas.

2.- Kapitulu honetan aintzat hartu beharreko lekualdatzeak, aisialdiarekin eta lurraldearen gozamenarekin zerikusia dutenak alde batera utzita, hiriguneetan eta industria-ezarkuntzetan sorturiko jarduerari dagozkionak dira; horien kokalekua (haran-hondoetan) eta euren arteko distantzia aintzat hartuta, aukera handia dute motordunak ez diren lekualdatze-moduak sarritan erabiltzeko.

2.- Los desplazamientos a considerar en este capítulo, con independencia de los relacionados con el ocio y el disfrute del territorio, son los que se corresponden con la actividad generada en los propios núcleos urbanos y en los asentamientos industriales, cuya ubicación en los fondos de valle y la distancia entre los mismos, ofrecen un potencial considerable para la utilización de forma habitual de modos de desplazamiento no motorizados.

3.- Sare horien garapenaren barruan, LZEak zehazturiko garapen berriei emandako zerbitzua ez ezik, horiek lehendik finkaturiko eremuetan berehala ezartzea ere sartu behar da, batez ere mugikortasun handiena ematen dutenetan eta orain motordun ibilgailuetarako irisgarritasuna baino ez dutenetan.

3.- El desarrollo de estas redes debe comprender no solamente el servicio a los nuevos desarrollos que vengan determinados por este PTP, sino también su inmediata implantación sobre los ámbitos ya consolidados, particularmente los generadores de mayor movilidad y los que actualmente tienen su accesibilidad exclusiva por medios motorizados.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Aukerako Mugikortasun Sarea izango da oinezkoen edota bizikleten zirkulaziorako (urbanizaturiko eremuen arteko zirkulazioa: egoitzaguneak, industria-jarduerako ereduak edo ekipamendu-eremuak) berariaz erabiltzen dena.

4.- A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrá la consideración de Red de Movilidad Alternativa la destinada de forma específica para la circulación peatonal y/o ciclable entre los distintos ámbitos urbanizados (núcleos residenciales, ámbitos de actividad industrial o equipamientos).

5.- Sare hau, maila funtzionalean, alde batetik, banaketako bide-sareen nahiz sare kapilarraren tarteekin osatzen da; bestetik, lurraldean sartzeko ibilbideekin, eta horietan halako erabilerak lekualdatzeko beste modu batzuekiko modu bateragarrian ahalbidetzen dira. Haran-hondoaren kasuan, tarte batzuetan sare hori bat dator Sare Berdeak osatzen duen Paisaiari loturiko Ibai Ibilbidearekin.

5.- Esta red, a nivel de su funcionalidad, queda completada, por una parte, con los tramos de las redes viarias distribuidora y capilar y, por otra, con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados estos usos en convivencia con otros modos de desplazamiento. En el caso concreto del fondo de valle, esta red es coincidente en algunos tramos con el Itinerario Fluvial Paisajístico constitutivo de la Malla Verde.

77. artikulua.- Eskemaren eta trazatuaren definizioa.

Artículo 77.- Definición del esquema y trazado.

1.- Aukerako Mugikortasun Sareko azpiegituraren eskema, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, egoitzaren eta hiri-garapeneko eremuetako jardueragune nagusien (lan- edo aisialdi-jarduera) arteko lotura-irizpideen formalizazioa da. Trazatua, berriz, bat dator azpiegituraren kokaleku espazial zehatzarekin. Eskema, kasu guztietan, loteslea da, eta trazatua, berriz, garapeneko planeamenduak zehazturikoari lotuta dago.

1.- El esquema de la infraestructura de la Red de Movilidad Alternativa se define a efectos del presente Plan Territorial Parcial como la formalización de los criterios de interconexión entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral o de ocio existentes en las distintas áreas de desarrollo urbano, mientras que el trazado se corresponde a la concreta localización espacial de la infraestructura. El esquema, en todos los supuestos, tiene carácter de vinculante, estando el trazado sujeto a su definición detallada por el planeamiento de desarrollo.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Aukerako Mugikortasun Sareko azpiegitura-proposamena ezartzen du; azpiegitura horren eskema O-03.A2 planoan adierazita dago.

2.- El Plan Territorial Parcial establece la propuesta de infraestructura de la Red de Movilidad Alternativa definiendo el esquema de dicha infraestructura en el Plano O-03.A.2.

3.- Bestalde, 1. atalean ezarritakoaren kalterik gabe, bide-eskema horren garapen xehatua eta kokaleku espaziala, oinarrizko izaera duela aintzat hartuta, egokitu egin daiteke planeamenduko tresna egokien bitartez; betiere, ezarritako lotura-irizpidea errespetatu eta justifikatu egingo da Aukerako Mugikortasun Sarearen edukia (Lurraldearekiko Zati Egitamuak zehaztutakoa) bete egingo dela.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el desarrollo pormenorizado y localización espacial de dicho esquema viario, precisamente por su carácter de básico, será susceptible de adaptación por los correspondientes instrumentos de planeamiento, respetando siempre el criterio de conexión establecido y justificando, en todo caso, el cumplimiento del sentido de la Red de Movilidad Alternativa definida por el Plan Territorial Parcial.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuan adierazitako Aukerako Mugikortasun Sarea ezartzeko (ohiko garraio-sisteman bizikleta sartuta, garraio-azpiegituren aukerako sistema jarraitua sortuz), hauxe aurreikusi beharko da:

4.- En orden a la implantación de la Red de Movilidad Alternativa definida en el presente Plan Territorial Parcial, con la introducción de la bicicleta en el sistema de transporte ordinario mediante la creación de un sistema continuo alternativo de infraestructuras de transporte, deberá preverse:

- Sarea ezartzeko eremu bereziak erreserbatu behar dira hiria suspertzeko eta garapen berriko proiektuetan, baita bide-azpiegitura berriak ere.

- La reserva de ámbitos específicos para la implantación de la red en los proyectos de regeneración urbana y de nuevo desarrollo así como de nuevas infraestructuras viarias.

- Oinezkoentzat eta bizikletentzat hesi-elementuen sorrera eragin dezaketen jarduketetan, beharrezko jarduketa osagarri guztiak sustatuko dira, trazatuaren jarraitasuna bermatzeko, kasuan kasuko ibilbidearen funtzionaltasuna gehiegi zigortu gabe.

- En las actuaciones que pudieran generar la aparición de elementos barrera para la red peatonal y ciclable, prever las actuaciones complementarias precisas para mantener la continuidad de la misma en unos términos de trazado que no penalicen de forma sustancial la funcionalidad del trayecto en cuestión.

- Zenbait bidetan, oinezkoen eta bizikleten erabilera motordun zirkulazioarekin bateratzeko neurriak hartuko dira, baldin eta hori egokia bada, aintzat hartuta bide horietarako ezarritako erabilera-araubidea eta 62.5 laukian finkaturiko ezaugarri tipologikoak.

- Medidas tendentes a compatibilizar el uso peatonal y ciclable con el de la circulación motorizada en aquellas vías en que, a la vista del régimen de uso previsto en las mismas y de acuerdo a las características tipológicas fijadas en el cuadro del artículo 62.5, resulte adecuado.

- Bizikletaren eta garraio publikoaren intermodalitatea sustatzeko neurriak hartuko dira.

- Medidas tendentes a favorecer la intermodalidad bicicleta-transporte público.

- Bizikletetarako aparkalekuak instalatuko dira ekipamenduetan, zerbitzu-zonetan, plazetan, merkataritzako nahiz aisialdiko zentroetan, enpresa-parkeetan eta, oro har, trafikoak erakartzeko zona guztietan.

- Instalación de aparcamientos exclusivos para bicicletas en los equipamientos, zonas de servicios, plazas, centros comerciales y de ocio, parques empresariales y en general zonas de atracción de tráficos.

- Oinezkoen eta bizikleten ibilbideen planifikazioa, LZEan jasota ez dagoena, bai hiri-eremuetan eta bai landa-inguruan, hemen finkaturiko oinarrizko egituraren osagarritasun-irizpidean oinarrituz, udalerriek egingo dute.

- La planificación de recorridos peatonales y ciclables no contemplada en este PTP, tanto en ámbitos urbanos como en el medio rural, en base al criterio de complementación de la estructura básica aquí fijada, se remite a los distintos municipios.

- Diseinuari dagokionez, komenigarria da bizikleten ibilbidearen diseinuari buruzko eskuliburuan/gidaliburuan ezarritakoari jarraitzea; eskuliburu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Sailak editatu du, «Bizikleta garraiobidetzat» izenburuarekin.

- A efectos de diseño, se recomienda seguir las indicaciones del manual-guía sobre el diseño de rutas ciclables editado por el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el título «La bicicleta como medio de transporte».

5.- Bizikleten eta oinezkoen sarearen oinarrizko eskema eta eraketa, O-03.A.2 planoan grafiatutakoak, lotesleak dira planeamendu sektorialeko eta udal-planeamenduko tresnei dagokienez, eremuen arteko lotura-irizpidearen eta sarea osatzen duten bideen jarraitasunaren aldetik.

5.- El esquema y configuración básicos de la red ciclable-peatonal, grafiados en el Plano O-03.A.2 tiene carácter vinculante respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y municipal, en cuanto al criterio de conexión entre ámbitos y la continuidad de las vías que configuran la red.

II. ATALA

SECCIÓN II

BIDE AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURA VIARIAS

78. artikulua.- Bide eredua.

Artículo 78.- Infraestructura viarias.

1.- Eskualde Egituran eragina duten errepideen arloko jarduketek, Bilbo-Gasteiz loturaren funtzionaltasuna hobetzeko helburua dutenek, bide-bikoiztasuna sortzen dute ibilbidearen zati handian. LZEak trafikoen bereizketaren eraginez irekitako aukeretan sakondu eta bideen egokitzapena planteatzen du, errepideko garraio publikoa pribatuari dagokionez inplementatu ahal izateko.

1.- Las actuaciones en ciernes en materia de carreteras que afectan al área funcional, tendentes a la mejora de la funcionalidad de la conexión Bilbao-Gasteiz, genera la duplicidad viaria en buena parte de su recorrido. El PTP profundiza en las posibilidades abiertas por la discriminación de los tráficos planteando una adecuación de los viales que posibilite la implementación del transporte público por carretera frente al privado.

2.- Errepide nagusiak hiriguneetatik (bide-sarearen eraldaketan) ez igarotzeko oraingo dinamikan oinarrituz, egitamuaren helburua askaturiko espazioak hiriko bideria bihurtzea da. Horren helburu nagusia, apurka-apurkako eraldaketa horren arabera hiri-errealitate berriak eskatzen duenean, zentralitaterik handieneko zonetan motordun trafikoa mugatzea edo ezabatzea da.

2.- Apoyándose en la actual dinámica de eliminación de los pasos de las principales carreteras por los centros urbanos en la transformación de la red viaria, constituye objetivo de este plan la subsiguiente reconversión a vialidad urbana de los espacios liberados. Esto tiene como fin último, allí en donde en función de esta paulatina transformación la nueva realidad urbana lo vaya demandando, la limitación o exclusión del tráfico motorizado en las zonas de máxima centralidad.

3.- Lerrunik handieneko funtzionaltasuna segurtatu ondoren, LZEak bide-jarduketa garrantzitsuetarako erreserbatzen du Eskualde Egituraren barruko gainerako lurraldea, kontuan hartuta horrek paisaiaren eta ingurumenaren aldetik duen garrantzi handia.

3.- Asegurada la funcionalidad de la conexión de mayor rango, el PTP preserva el resto del territorio del área funcional de actuaciones viarias de consideración, en virtud de la alta consideración que merece el mismo desde el punto de vista paisajístico y medio-ambiental.

4.- Area Funtzionalaren zenbait eremutan airearen kalitateari eta zarataren ondorioei dagokionez, LPPk hainbat neurri planteatzen ditu garapen berrien ondorioz, Area Funtzionalean trafikoaren hazkuntza minimizatzeko. Hala, garraio-modu kolektiboak eta motorrik gabekoak sustatuko dira, baita garraio-modu guztien intermodaltasuna ere.

4.- En cuanto a la calidad del aire y la afección por ruido en algunas áreas del Área Funcional, el presente PTP plantea una serie de medidas para minimizar el aumento de tráfico en el Área Funcional debido a nuevos desarrollos, fortaleciendo modos de transporte colectivos y no motorizados y la intermodalidad de todos los modos de transporte.

Hala ere, inpaktuak sortzen dituzten azpiegituren kudeatzaileei dagokie ebaluatzea, beraz, Errepideei buruzko Plan Sektorialak aztertzeko eta horietan aurrez ikusitako azpiegiturak egiteko orduan, ingurumen-inpaktuaren ebaluaketek zarata eta airearen poluzioren mapak izan behar dituzte alderdi horiek behar bezala ebaluatzeko. Hala, Zaratari buruzko 37/2003 Legeak 14. artikuluan zehaztutakoa beteko da.

No obstante lo anterior, a los gestores de las infraestructuras generadoras de estos impactos les corresponde su evaluación, por lo que tanto las evaluaciones de impacto ambiental de la revisión del Plan Sectorial de Carreteras como de la ejecución de las infraestructuras en ellos previstos, deben incluir los mapas de ruido y de contaminación de aire para evaluar convenientemente dichos extremos, cumpliendo de este modo lo especificado en el artículo 14 de la Ley 37/2003, del Ruido.

79. artikulua.- Bide sareen sailkapena.

Artículo 79.- Clasificación de las redes viarias.

1.- Eskualde Egituraren ikuspegitik, bai barruko harremanei eta bai kanpoko eremuekiko loturei dagokienez, lurralde-antolamenduaren ondoreetarako, bide-sarea ikuspegi morfologikotik hierarkizatzeko proposamen orokor bat egiten da, lurralde-egitura egokia eta bertako errepideen izaera nahiz funtzionaltasuna bermatzeko. Sailkapen horri loturiko ezaugarri tipologikoak gainjarri egiten dira eta modu loteslean baldintzatzen dute bide-azpiegituren arloko ekintzen garapena nahiz betearazpena; ekintza horiek lurralde-planeamendu sektorialak eta kasuan kasuko udal-planeamenduak proposatu dituzte.

1.- Se concibe, desde la perspectiva del área funcional, tanto en lo referente a sus relaciones internas como en su relación con ámbitos externos a ella, y a los efectos de su ordenación territorial, una propuesta global de jerarquización de la red viaria desde el punto de vista morfológico al objeto de garantizar la vertebración del territorio, así como el carácter y funcionalidad de las carreteras que la constituyen. Las características tipológicas asociadas a esta clasificación se superponen y condicionan de forma vinculante el desarrollo y ejecución de las acciones en materia de infraestructuras viarias propuestas por el planeamiento territorial sectorial y los respectivos planeamientos municipales.

2.- Honako bide-sare hauek bereizten dira:

2.- Se distinguen las siguientes redes viarias:

a) Egitura-sarea. Autobide-, autobia- eta errepide-sareak osatzen du; horiek Lurralde Historikoari igarobide egokiak ematen dizkiote sartzeko eta igarotzeko mugimenduetarako; halaber, barruko mailari dagokionez, igarobideen eta eskualde-egituretako leku nagusien arteko lotura bermatzen dute.

a) Red estructurante. Está constituida por la red de autopistas, autovías y carreteras que dotan al Territorio Histórico de unos corredores adecuados para los movimientos de penetración y paso, así como las que propician, a nivel interno, la conexión entre dichos corredores y las cabeceras de las áreas funcionales.

b) Banaketa-sarea. Honako bide hauek osatzen dute:

b) Red distribuidora. Está integrada por los siguientes viarios:

- Hiri-eremuetan, gaitasuna eta zentralitatea aintzat hartuta ardatz nagusiak diren hiri-bideak; horiek egokiak dira lekualdatze-modu desberdinek erabiltzeko, eta gainera, garraio publikoko linea nagusietarako euskarri egokiak dira.

- En ámbitos urbanos, por las vías urbanas que, por su capacidad y centralidad, se constituyen en ejes principales que, además de resultar adecuados para su utilización por distintos modos de desplazamiento, son el soporte adecuado para las principales líneas de transporte público.

- Hirikoak ez diren eremuetan, Eskualde Egiturako udalerrien arteko edo horien eta hurbileko inguruen arteko erlazioen egitura osatzen duten errepideak; horrela, hiri-garapenaren barruko eremu desberdinen arteko lotura ahalbidetzen da.

- En ámbitos no urbanos, por las carreteras que conforman la trama de relaciones entre municipios del área funcional o de ésta con sus entornos inmediatos, posibilitando la conexión entre las distintas áreas de desarrollo urbano.

c) Sare kapilarra. Lurraldean irisgarritasunik handiena sortzen duten bideek osatzen dute.

c) Red capilar. Está constituida por los viarios que propician el más alto grado de accesibilidad al territorio:

- Hiri-eremuetan, Sare Kapilarra osatzen duten kaleen berezko luzapena (hiri-eremutik kanpo) LZEan azaldutako sare batzuetako errepideek osatzen dute.

- En ámbitos urbanos, la red capilar estará integrada por calles cuya prolongación natural fuera del ámbito urbano resultan ser carreteras pertenecientes a alguna de las redes descritas en este PTP.

- Hirikoak ez diren eremuetan, Sare Kapilarra toki-irisgarritasuneko errepideen egiturak osatzen du; errepide horiek, berriz, beste sare batzuen zerbitzua ez duten garapeneko eremuetara eta Eskualde Egiturako landagune guztietara hedatzen dira.

- En ámbitos no urbanos, la red capilar estará formada por la trama de carreteras de accesibilidad local las cuales se extienden a los ámbitos de desarrollo no servidos por otras redes y a la totalidad de los núcleos rurales del área funcional.

3.- Hierarkizazio horretan oinarrituz, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ereduaren helburua (Igorreko Eskualde Egituraren eremuan), izan ere, bertako ereduen ezaugarrietara egokituriko irisgarritasun egokia lortzea da, baita bide-sare desberdinak ondo bereiztea ere, bakoitzaren funtzionaltasuna kontuan hartuta. Planteaturiko helburuak eta horien justifikazioa, berriz, Memoriaren agirian zehatz adierazita daude.

3.- Partiendo de dicha jerarquización el modelo del Plan Territorial Parcial, en el marco del Área Funcional de Igorre, pretende conseguir una accesibilidad adecuada a las características propias de los distintos ámbitos contenidos la misma, así como la necesaria discriminación entre las distintas redes viarias según la funcionalidad a la que se destinan. Los objetivos planteados y su justificación se contemplan detalladamente en el documento de la Memoria.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Bide Sareko azpiegitura proposatu eta azpiegitura hori O-03.A.1 planoan adierazita dago.

4.- El Plan Territorial Parcial establece la propuesta de infraestructura de la red viaria definiendo el esquema de dicha infraestructura en el Plano O-03.A.1.

5.- Funtzionaltasuna, tipologia, lurraldearekiko lotura eta garraio-jarioekiko nahiz motordunak ez diren lekualdatze-moduekiko lotura (Lurraldearekiko Zati Egitamuak adierazitako sare osoan) honako lauki honetan adierazita daude.

5.- La funcionalidad, tipología, relación con el territorio y relación con los flujos de transporte y con modos de desplazamiento no motorizados en el conjunto de la red definida por el Plan Territorial Parcial se refleja en el siguiente cuadro.

Egiturakoa Banaketakoa Kapilarra

Estructurante Distribuidora Capilar

Autobideak/Autobiak

Autopistas/Autovías

Errepide konbentzionalak Hiri-eremua

Carreteras convencionales Ámbito Urbano

Hiri Bideak H. kanp. eremua

Vías Urbanas Ámbito No urbano

Errepide konbentzionalak Hiri-eremua

Carreteras convencionales Ámbito Urbano

Kaleak H. kanp. eremua

Calles Ámbito No Urbano

Errepide konbentzionalak

Carreteras Convencionales

Funtzionaltasuna Eskualde Egiturak kanpoaldearekiko dituen erlazioak, luzera handiko erlazioetan Eskualde Egiturak ondoko eremuekin dituen loturak Eskualde Egiturak barrualdearekiko dituen loturak

Funcionalidad Relaciones del área funcional con el exterior en vínculos de gran longitud Relaciones del área funcional con ámbitos contiguos Vínculos internos al área funcional

Igarotze-trafikoak Oinarrizko sareko jarioen lurralde-banaketa

Tráficos de paso Distribución territorial de flujos de la red primaria

Gehieneko zentralitatea duten hiri-jarioak Lurraldearekiko erabateko irisgarritasuna

Flujos urbanos de máxima centralidad Acceso completo al territorio

Beste sare batzuekin lotzeko hiri-jarioak

Flujos urbanos de conexión con las otras redes

Tipologia Galtzada bikoitza

Tipología Doble calzada

Bide azkarra (~100 km/h)

Vía rápida (~100 km/h)

Desnibeleko loturak Galtzada bat

Enlaces a desnivel Una calzada

Bide azkarra (~90 km/h)

Vía rápida (~90 km/h)

Mailako gurutzaguneak (biribilguneak edo lehentasunekoak) Galtzada bat edo bi

Intersecciones a nivel (glorietas o priorizadas) Una ó dos calzadas

Erdi motela (~50 km/h)

Semilenta (~50 km/h)

Mailako gurutzaguneak (biribilguneak edo semaforodunak) Galtzada bat

Intersecciones a nivel (glorietas o semaforizadas) Una calzada

Erdi azkarra (~ 70 km/h)

Semirápida (~ 70 km/h)

Mailako gurutzaguneak (biribilguneak edo lehentasunekoa) Galtzada bat

Intersecciones a nivel (glorietas o priorizadas)l Una calzada

Bide motela (~ 30 km/h)

Vía lenta (~ 30 km/h)

Mailako gurutzaguneak (semaforodunak edo lehentasunekoa) Galtzada bat

Intersecciones a nivel (semaforizadas o priorizadas)l Una calzada

Bide motela (~ 50 km/h)

Vía lenta (~ 50 km/h)

Mailako gurutzaguneak (biribilguneak edo lehentasunekoa)

Intersecciones a nivel (glorietas o priorizadas)l

Lurraldearekiko lotura Trazatuaren baldintzen eraginez, topografia nahiko independentea da => Inguru-eragin gogorra

Relación con el territorio Requisitos de trazado obligan a relativa independencia de la topografía => Fuerte impacto ambiental

Trazatuaren baldintzak => Lurzoru-erabilerak baldintzatzen ditu

Requisitos de trazado => Supedita usos del suelo

Sarbideen kontrol osoa Trazatuaren baldintzek topografiaren nolabaiteko independentzia eragin dezakete => Balizko inguru-eragin gogorra

Control total de accesos Requisitos de trazado pueden obligar a relativa independencia de la topografía => Posibilidad de fuerte impacto ambiental

Zerbitzua lurraldeari => koordinazioa lurzoruaren erabilerarekin

Debe servir al territorio => coordinación con uso del suelo

Sarbideen kontrolik gabe Lurraldeari egokitzeko modukoa => Inguru-eragin motela

Sin control de accesos Adaptable al terreno => impactos ambientales reducidos

Zerbitzua lurraldeari => koordinazioa lurzoruaren erabilerarekin

Debe servir al territorio => coordinación con uso del suelo

Sarbideen kontrolik gabe Lurraldeari egokitzeko modukoa => inguru-eragin motela

Sin control de accesos Adaptable al terreno => impactos ambientales reducidos

Zerbitzua lurraldeari => koordinazioa lurzoruaren erabilerarekin

Debe servir al territorio => coordinación con uso del suelo

Sarbideen kontrolik gabe Erabateko egokitzapena lurraldera

Sin control de accesos Adaptación total al terreno

Lurzoruaren erabilerei loturiko trazatua

Trazado supeditado a usos del suelo

Sarbideen kontrolik gabe Erabateko egokitzapena lurraldera

Sin control de accesos Adaptación total al terreno

Lurzoruaren erabilerei loturiko trazatua

Trazado supeditado a usos del suelo

Sarbideen kontrolik gabe

Sin control de accesos

Garraio-jarioekiko lotura Ibilbide luzeko autobusen eta Expres deritzenen lineak. Geraleku barik

Relación con los flujos de Transporte Líneas de autobuses largo recorrido y Expres. Sin paradas

Bizikletak: debekatuta

Bicicletas: prohibidas

Oinezkoak: debekatuta

Peatones: prohibidos

Ez da egokia tranbietarako, oinezkoen sarbidea duelako Garraio publikoko lineek geralekuak dituzte horretarako espazioetan; ibilbide luzeko autobusak eta Expres deritzenak.

No adecuada para Tranvías por acceso de peatones Líneas de transporte público con paradas en espacios reservados para tal fin, autobuses largo recorrido y Expres.

Bizikletak: errei soilekin edo bazterbide egokiekin

Bicicletas: con carriles exclusivos o arcenes adecuados

Oinezkoak: pasabideak dituzten espaloiak edo bazterbideak Garraio publikoko lineen bide nagusiek geralekuak dituzte horretarako espazioetan

Peatones: Aceras o arcenes con pasos a nivel Canales principales de líneas del transporte público con paradas en espacios reservados para tal fin

Bizikletak: errei soilekin

Bicicletas: con carriles exclusivos

Oinezkoak: espaloiak eta pasabideak

Peatones: Aceras y pasos a nivel

Berebizikoa igarobide soila duten tranbientzat Garraio publikoko lineen bide nagusiek geralekuak dituzte horretarako espazioetan

Idónea para tranvías en corredor exclusivo Canales principales de líneas del transporte público. Con paradas en espacios reservados para tal fin

Bizikletak: errei soilekin edo bazterbide egokiekin

Bicicletas: con carriles exclusivos o arcenes adecuados

Oinezkoak: pasabideak dituzten espaloiak edo bazterbideak Garraio publikoko lineek geralekuak dituzte

Peatones: Aceras o arcenes con pasos a nivel Líneas del transporte público. Con Paradas

Bizikletak: errei soilekin eta soilak ez direnekin

Bicicletas: con y sin carriles exclusivos

Oinezkoak: pasabideak dituzten espaloiak, edo beste modu batzuekin batera

Peatones: Aceras con pasos a nivel o en convivencia con otros modos

Egokia da plataforma soila duten eta ez duten tranbietarako Garraio publikoko lineek geralekuak dituzte

Adecuada para tranvías con o sin plataforma exclusiva Líneas del transporte público. Con Paradas

Bizikletak: bazterbideekin edo halakorik gabe

Bicicletas: con o sin arcenes

Oinezkoak: pasabideak dituzten espaloiak edo bazterbideak

Peatones: Aceras o arcenes con pasos a nivel

80. artikulua.- Eskemaren definizioa eta oinarrizko eraketa.

Artículo 80.- Definición del esquema y configuración básica.

1.- Bide-sareko azpiegituraren eskema, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, eremu desberdinek bide-ardatz edo errepide-sare jakinean duten lotura-irizpideek osatzen dute; trazatua, berriz, eskema horren kokaleku espazial egokia da; eskema, kasu guztietan, loteslea da eta trazatua zehaztu egin behar da eta balizko aldaketak izan ditzake, udal-planeamendu orokorraren edo garapeneko planeamenduaren bitartez.

1.- El esquema de la infraestructura de la red viaria se define a efectos del presente Plan Territorial Parcial como los criterios de conexión entre distintos ámbitos en un determinado eje viario o red de carreteras, y el trazado como la concreta localización espacial de dicho esquema, teniendo el esquema en todos los supuestos el carácter de vinculante y estando el trazado sujeto a concreción y posibles modificaciones mediante el propio planeamiento general municipal o el correspondiente planeamiento de desarrollo.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak bide-sareko azpiegituren proposamena ezartzen du; eskema «Bide eta Trenbide Azpiegiturak» izeneko O-03.A planoan adierazita dago.

2.- El Plan Territorial Parcial establece la propuesta de infraestructura de la red viaria definiendo el esquema en el Plano O-03.A «Infraestructuras Viarias y Ferroviarias».

3.- 1. atalean ezarritakoaren kalterik gabe, bide-eskema horren kokaleku espaziala eta garapen xehatua, oinarrizkoa denez, egokitu egin daiteke, planeamenduko tresnen bidez; betiere, ezarritako lotura-irizpidea errespetatu eta, edozein kasutan ere, justifikatu egingo da bete egiten dela Lurraldearekiko Zati Egitamuak ezarritako Bide Sarearen sailkapena.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el desarrollo pormenorizado y localización espacial de dicho esquema viario, precisamente por su carácter de básico, será susceptible de adaptación por los citados instrumentos de planeamiento, respetando siempre el criterio de conexión establecido y justificando, en todo caso, el cumplimiento de la clasificación de la Red Viaria definida por el Plan Territorial Parcial.

4.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak, ezarritako sareen sailkapenarekin bat etorriz, bideen oinarrizko eraketa ezartzen du, bideen tipifikazio honen arabera:

4.- El Plan Territorial Parcial, en correspondencia con la clasificación de las redes establecida establece la configuración básica de los distintos viales de acuerdo a la siguiente tipificación viaria:

a) Egitura-sarea.

a) Red Estructurante.

- Autobia, Bizkaiko Errepideen Foru Arauan zehazturiko ereduaren arabera (8/1999 FAko 3.4 artikulua).

- Autovía, según el modelo definido en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 3.4 de la NF 8/1999).

- Galtzada bakarreko bidea, automobilen erabilera soilerako ez dena, mugakideetan sartzeko mugarekin eta maila bereko gurutzaguneekin (biribilguneak edo lehentasunekoak), Bizkaiko Errepideen Foru Arauan errepide konbentzionaletarako ezarritakoaren arabera (8/1999 FAko 3.7 artikulua).

- Vía de única calzada para uso no exclusivo de vehículos automóviles, con limitación de acceso a colindantes y cruces al mismo nivel (glorietas o priorizadas), de acuerdo a lo estipulado para las carreteras convencionales en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 3.7 de la NF 8/1999).

b) Banaketa-sarea (hiri-eremuak).

b) Red Distribuidora (Ámbitos Urbanos).

- Hiriko zeharbidea/tartea, Bizkaiko Errepideen Foru Arauan ezarritakoaren arabera (2/1993 FAko 55-59. artikulua).

- Travesía / tramo urbano, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 55-59 de la NF 2/1993).

- Hiriko bidea, Bizkaiko Errepideen Foru Arauan ezarritakoaren arabera (2/1993 FAko 60. artikulua).

- Vía urbana, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 60 de la NF 2/1993).

c) Banaketa-sarea (hiritik kanpoko eremuak).

c) Red Distribuidora (Ámbitos No Urbanos).

- Galtzada bakarreko bidea, automobilen erabilera soilerako ez dena, mugakideetan sartzeko mugarekin eta maila bereko gurutzaguneekin (biribilguneak edo lehentasunekoak), Bizkaiko Errepideen Foru Arauan errepide konbentzionaletarako ezarritakoaren arabera (8/1999 FAko 3.7 artikulua).

- Vía de única calzada para uso no exclusivo de vehículos automóviles, sin limitación de acceso a colindantes y cruces al mismo nivel (glorietas o priorizadas), de acuerdo a lo estipulado para las carreteras convencionales en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 3.7 de la NF 8/1999).

d) Sare kapilarra (hiri-eremuak).

d) Red Capilar (Ámbitos Urbanos).

- Hiriko zeharbidea/tartea, Bizkaiko Errepideen Foru Arauan ezarritakoaren arabera (2/1993 FAko 55-59. artikulua).

- Travesía / tramo urbano, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 55-59 de la NF 2/1993).

- Hiriko bidea, Bizkaiko Errepideen Foru Arauan ezarritakoaren arabera (2/1993 FAko 60. artikulua).

- Vía urbana, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 60 de la NF 2/1993).

e) Sare kapilarra (hiritik kanpoko eremuak).

e) Red Capilar (Ámbitos No Urbanos).

- Galtzada bakarreko bidea, automobilen erabilera soilerako ez dena, mugakideetan sartzeko mugarekin eta maila bereko gurutzaguneekin (biribilguneak edo lehentasunekoak), Bizkaiko Errepideen Foru Arauan errepide konbentzionaletarako ezarritakoaren arabera (8/1999 FAko 3.7 artikulua).

- Vía de única calzada para uso no exclusivo de vehículos automóviles, sin limitación de acceso a colindantes y cruces al mismo nivel (priorizados), de acuerdo a lo estipulado para las carreteras convencionales en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia (artículo 3.7 de la NF 8/1999).

5.- Ezarritako bide-tipifikazioa Araudiko XII. eranskinean jasotako bideetara hedatzen da.

5.- La tipificación viaria establecida se extiende a las vías contenidas en el anexo XII a esta Normativa.

6.- Bide Sareko azpiegituraren eskema, «Bide eta Trenbide Azpiegiturak» izeneko O-03.A planoan grafiatutakoa, baita tipologia desberdinetarako ezarritako oinarrizko eraketa ere, lotesleak dira planeamendu sektorialeko eta udal-planeamendu orokorreko nahiz garapeneko planeamenduko tresnei dagokienez.

6.- El esquema de la infraestructura de la Red Viaria, grafiado en el Plano O-03.A «Infraestructuras Viarias y Ferroviarias», así como la configuración básica establecida para las distintas tipologías tienen carácter vinculante respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y planeamiento municipal general y de desarrollo.

81. artikulua.- Bide sareko jarduketa motak. Proposamenak.

Artículo 81.- Tipos de actuación en la red viaria.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak proposamen orokorrak eta Bide Sarearen gaineko jarduketak ditu jasota, jarduketa mota jakinetan oinarrituz.

1.- El Plan Territorial Parcial contempla propuestas generales y subsiguientes actuaciones sobre la Red Viaria basados en unos determinados tipos de actuación.

a) Bide-azpiegitura berrien ezarkuntza. Halako jarduketetan, azpiegitura berriak egiten dira, lehengo sareak funtzionaltasun hobea edukitzeko, bai aurreikusitako trafiko-jarioek behar dituzten prestazioak aintzat hartuta, bai hirigune desberdinen arteko elkarreraginak ekidin beharra kontuan hartuz. Horri dagokionez, N-240 errepidearen trazatua hobetzeko eta orain zeharkatzen dituen hiriguneetatik independizatzeko, betiere 80. artikuluko 3. puntuan ezarritako ezaugarrien arabera, honako jarduketa hauek daude ezarrita (guztiak Egitura Sarearen barruan):

a) Implantación de nuevas infraestructuras viarias. Este tipo de actuaciones conllevan la ejecución de nuevas infraestructuras cara a dotar a la red existente de una mejor funcionalidad, bien por causa de las prestaciones que demandan los flujos de tráfico previstos, bien por evitar interacciones en los distintos núcleos urbanos. En este sentido, en orden a mejorar el trazado de la N-240 e independizarlo de los ámbitos urbanos que actualmente atraviesa, siempre de acuerdo a las características fijadas en el punto 3 del artículo 80, se prevén las siguientes actuaciones, incluyéndose todas ellas la Red Estructurante:

- Boroa-Lemoa lotura eta Lemoako saihesbidea egitea.

- Implantación de la conexión de Boroa-Lemoa y variante de Lemoa.

- Igorreko saihesbidea egitea.

- Implantación de la variante de Igorre.

- Barazarreko mendatearen igoeran abiadura moteleko erreia egitea.

- Implantación del carril lento en la subida al puerto de Barazar.

b) Perimetroko hiri-bide berrien ezarkuntza. Halako jarduketen helburua hiriguneetan aukerako ibilbideak sortzea da, bertako zona batzuetan motordun trafikoa murrizteko edo ekiditeko. Lurraldearekiko Zati Egitamuan zehazturiko sareak eratzeko, honako jarduketa hauek daude ezarrita (guztiak Banaketa Sarearen barruan):

b) Implantación de nuevas vías urbanas perimetrales. Este tipo de actuaciones van encaminadas a la creación de recorridos alternativos en los propios cascos urbanos que disminuyan o eviten el tráfico motorizado en determinadas zonas de los mismos. En orden a la conformación de las redes definidas en el presente Plan Territorial Parcial se prevén las siguientes actuaciones, ambas incluidas en la Red Distribuidora:

- Ertzeko perimetro-bidea egitea, Bediako biztanleguneko hiri-garapenen iparraldetik (oraingo N-240 autobidearekiko aukera).

- Ejecución de una vía perimetral de borde por el norte de los desarrollos urbanos del núcleo de Bedia, alternativa a la actual N-240.

- Ertzeko perimetro-bidea egitea, Arteako biztanleguneko hiri-garapenen iparraldetik (oraingo BI-3524 errepidearekiko aukera).

- Ejecución de una vía perimetral de borde por el norte de los desarrollos urbanos del núcleo de Artea, alternativa a la BI-3524.

- Ertzeko perimetro-bidea egitea, Dimako biztanlegunearen hegoaldeko hiri-lurzoruetatik (oraingo BI-2543 errepidearekiko aukera).

- Ejecución de una vía perimetral de borde que discurra por los suelos urbanos al sur del núcleo de Dima, alternativa a la BI-2543.

c) Igarotze-trafikorik gabe utzitako bideen tratamendua. Halako bideetan egin beharreko jarduketak eraginpeko tarteek izan ditzaketen baldintzen araberakoak dira:

c) Tratamiento de vías liberadas de tráficos de paso. Las actuaciones a realizar en estas vías vienen determinadas por las distintas características que pudieran tener los tramos afectados:

c.1.- Hiri-inguruko zonetan. Jarduketa ahalik eta gutxien, ebaketako, mugakideetan sartzeko eta halako arazoak ebazteko. Ez dago jasota bizikletetarako edo oinezkoentzako zerrendarik egitea, eta horien ibilbideen jarraitasuna bermaturik egon behar da eremuotan, Aukerako Mugikortasun Sarearen bitartez. Halako jarduketak honako kasu hauetan daude ezarrita:

c.1.- En zonas periurbanas. Actuaciones mínimas tendentes a la resolución de problemas puntuales de sección, accesos a colindantes, etc. No se contempla la incorporación de bandas específicas para la bicicleta o el peatón, cuyos recorridos en estos ámbitos deben de tener su continuidad asegurada a través de la Red de Movilidad Alternativa. Este tipo de actuación se prevé en los siguientes casos:

- Lemoako BI-635 errepidea, Boroa-Lemoa loturaren eta La Flecha-ko industrialdearen artean (Banaketa Sarea).

- BI-635 en Lemoa, entre el enlace de la conexión Boroa-Lemoa y el polígono de La Flecha (Red Distribuidora).

- Bediako N-240 autobidea, Bediako hirigunearen eta Usansoloren artean (Banaketa Sarea).

- N-240 en Bedia, entre el núcleo urbano de Bedia y Usansolo (Red Distribuidora).

- N-240 autobidea Lemoan, Bediako hirigunearen eta Lemoaren artean (Banaketa Sarea).

- N-240 en Lemoa, entre los núcleos urbanos de Bedia y Lemoa (Red Distribuidora).

- N-240 errepidea Igorren, saihesbidearen iparraldeko loturaren eta Igorreko hirigunearen artean eta horren eta Arantzazukoaren artean (Banaketa Sarea).

- N-240 en Igorre, entre la conexión norte con la variante y el núcleo urbano de Igorre y entre éste y el de Arantzazu (Red Distribuidora).

- BI-3550 errepidea Artean eta Areatzan, bi hiriguneen artean (Sare Kapilarra).

- BI-3550 en Artea y Areatza, entre ambos núcleos urbanos (Red Capilar).

c.2.- Hiri-zonetan (hiri-tarteak eta zeharbideak). Jarduketek halako eremuen ezaugarriak ematen dizkiote bideari; gainera, hobetu egiten dituzte ibilgailuen trafikoaren eta hiriko bizitzaren arteko bizikidetza-baldintzak, trafikoa moteltzeko neurriak hartuta eta diseinuaren nahiz materialen tratamendu berezia eginez. Bizikleten eta oinezkoen lekualdatzeak, Aukerako Mugikortasun Sarearen trazatua edozein izan arren, bidearen sekzioan helburu horretarako dauden zerrenda berezietatik egiten dira. Zentralitaterik handieneko hiri-zonetan, jarduketek oinezkoen eta bizikleten erabilerak sustatuko dituzte, eta ibilgailuen trafikoa baldintzaturik geldituko da, epeltze-neurrien bidez; gainera, aukerako ibilbideak aurreikusiz gero, trafiko hori garraio publikoetara edo oinezkoen erabilera soilera mugatu beharko da. Halako jarduketak honako kasu hauetan daude aurreikusita:

c.2.- En zonas urbanas (tramos urbanos y travesías). Las actuaciones, en su caso, dotan a la vía de las características propias de este tipo de ámbitos, mejorando las condiciones de convivencia entre tráfico rodado y vida urbana mediante medidas de templado del tráfico y tratamiento particularizado en diseño y materiales. Los desplazamientos ciclables y peatonales, con independencia del trazado de la Red de Movilidad Alternativa, se realizan a lo largo de bandas específicas para este fin en la sección de la vía. En las zonas urbanas de máxima centralidad, las actuaciones tenderán a favorecer los usos peatonales y ciclables condicionando el tráfico rodado mediante medidas de templado y, en el caso de preverse recorridos alternativos, la limitación de dicho tráfico a los transportes públicos o, incluso, la absoluta peatonalización. Este tipo de actuación se prevé en los siguientes casos:

- N-240, BI-635 eta la BI-3526 errepideetako tarteak, Lemoako hirigunean (Banaketa Sarea).

- Tramos de la N-240, BI-635 y la BI-3526 correspondientes al casco urbano de Lemoa (Red Distribuidora).

- N-240 autobideko tartea, Bediako hirigunean (Banaketa Sarea).

- Tramo de la N-240 correspondiente al casco urbano de Bedia (Red Distribuidora).

- N-240 eta BI-2543 errepideetako tarteak, Igorreko hirigunean (Banaketa Sarea).

- Tramos de la N-240 y BI-2543 correspondiente al casco urbano de Igorre (Red Distribuidora).

- N-240 autobideko tartea, Arantzazuko hirigunean (Banaketa Sarea).

- Tramo de la N-240 correspondiente al casco urbano de Arantzazu (Red Distribuidora).

- BI-3550 errepideko tartea, Arteako hirigunean (Sare Kapilarra).

- Tramo de la BI-3550 correspondiente al casco urbano de Artea (Red Capilar).

- BI-3550 tartea, Areatzako hirigunean (Sare Kapilarra).

- Tramo de la BI-3550 correspondiente al casco urbano de Areatza (Red Capilar).

- BI-3524 eta BI-3513 errepideetako tarteak, Arteako hirigunean (Banaketa Sarea).

- Tramos de las carreteras BI-3524 y BI-3513 correspondientes al casco urbano de Artea (Red Distribuidora).

d) Hiriko tarteen eta zeharbideen egokitzapena. Trafiko-intentsitate txikiko errepideetan, halako jarduketaren helburua ibilgailuen trafikoaren eta eraginpeko biztanleguneko hiri-bizitzaren arteko bizikidetza-baldintzak hobetzea da, trafikoaren intentsitatea motelduta eta bideko diseinuan nahiz materialetan tratamendu berezia erabiliz. Jarduketa hau BI-2543 errepideko (Banaketa Sarea) eta BI-4545 errepideko (Sare Kapilarra) tarteetan dago aurreikusita, Dimako hirigunean.

d) Adecuación de tramos urbanos y travesías. En los casos de carreteras en las que la intensidad de tráfico es reducida, este tipo de actuación persigue, mejorar las condiciones de convivencia entre tráfico rodado y vida urbana del núcleo afectado mediante medidas de templado del tráfico y tratamiento particularizado en diseño y materiales del vial en cuestión. Este tipo de actuación se prevé en los tramos de la BI-2543 (Red Distribuidora) y BI-4545 (Red Capilar) correspondientes al casco urbano de Dima.

2.- Azpiegitura horietan garatuko diren jarduketen ezaugarriak, baita «Arretaguneak» deritzenetan aintzat hartu beharreko alderdiak ere (Bide Sarean identifikatuta eta «Bide eta Trenbide Azpiegiturak» izeneko O-03.A planoan grafiatuta), eta planeamendu sektorialeko nahiz udal planeamendu orokorreko tresnetan duten eragina ere bai, Arauotako XII. eranskinetan dauden fitxetan jasota daude; fitxa horietan planeamenduak eratzeko, antolatzeko eta bateratzeko irizpideak ere jasotzen dira.

2.- Las características de las acciones a desarrollar en dichas infraestructuras, así como las cuestiones a considerar en los denominados «Puntos de atención», identificados en la Red Viaria y grafiados en el Plano O-03.A «Infraestructuras Viarias y Ferroviarias», y su incidencia respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y planeamiento municipal general se recogen en las fichas contenidas en el anexo XII de las presentes Normas, así como los criterios para su configuración, ordenación y, en su caso, compatibilización de planeamientos.

III. ATALA

SECCIÓN III

TRENBIDE AZPIEGITURA

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

82. artikulua.- Trenbide eredua.

Artículo 82.- Modelo ferroviario.

1.- Lurralde-ereduaren oinarrizko helburua garapen iraunkorrerako neurriak hartzea denez, trenbide-garraioa sustatzea planteatzen da.

1.- Siendo objetivo básico del modelo territorial la adopción de medidas tendentes a un desarrollo sostenible, se plantea la potenciación del transporte ferroviario.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamu honek Trenbide Sarearen Lurralde Egitamu Sektorialaren proposamena jasotzen du. Trenbide-lineak Eskualde Egituran presentzia urria duenez, proposamen hori oinarritzat erabiltzen da, lokomozioko beste bide batzuekiko intermodalitatean oinarrituriko garraio publikoko aurreikuspenak ezartzeko.

2.- El presente Plan Territorial Parcial asume la propuesta del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria. Dado lo exiguo de la presencia de la línea férrea en el área funcional, dicha propuesta se utiliza como base sobre la que establecer previsiones de transporte público basados en la intermodalidad con otros medios de locomoción.

3.- LZEaren iritziz, bidaiarien trenbide-garraioko lekualdaketak indartu egin daitezke, Eskualde Egituraren eta horren inguruaren artean; izan ere, trenbidearen trazatua eta zerbitzua hobetzeaz gain, Eskualde Egiturara doazen eta bertatik irteten diren bidaiak sortzen dituzten gune nagusiek dagoeneko trenbide-zerbitzua dute.

3.- Desde el PTP se considera factible el fortalecimiento de los desplazamientos en transporte ferroviario de pasajeros en la relación de esta área funcional con su entorno en la medida en que, además de las mejoras de trazado y servicio ferroviario ya previstas por el operador, los principales núcleos generadores de viajes con origen/destino exterior al área funcional se encuentran ya servidos por el ferrocarril.

83. artikulua.- Definizioa eta oinarrizko eraketa.

Artículo 83.- Definición y configuración básica.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Trenbide Azpiegitura identifikatzen du Euskotrenen oraingo linearen tartean, Igorreko Eskualde Egituran; gainera, proposaturiko trazatuaren hobekuntza onartu eta «Bide eta Trenbide Azpiegiturak» izeneko O-03.A planoan grafiatzen ditu trazatuak.

1.- El presente Plan Territorial Parcial identifica la Infraestructura Ferroviaria en el tramo de la línea actual de Euskotren situado en el Área Funcional de Igorre, asume la mejora de trazado propuesta y grafía los trazados en el Plano O-03.A «Infraestructuras Viarias y Ferroviarias».

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak, trenbide-sarearen arloan, honako proposamen orokor eta jarduketa hauek ezartzen ditu:

2.- El Plan Territorial Parcial en materia de red ferroviaria establece como propuestas generales y subsiguientes actuaciones las siguientes:

a) Trenbide-sare osoaren segurtasun-baldintzak hobetzeko:

a) En orden a mejorar las condiciones de seguridad a lo largo de la red ferroviaria:

- Trazatuko kotak aldatzea Lemoan, N-240 errepidea goitik igaro ahal izateko (egiten ari dira).

- Ejecución de la modificación de las cotas del trazado en Lemoa para permitir el paso superior de la N-240 (en curso).

- Toki-irisgarritasuneko bideetan dauden pasabideak ezabatzea.

- Eliminación de los pasos a nivel existentes en vías de accesibilidad local.

b) Eskualde Egituran garraio publikoaren planeamendu orokorra hobetzeko:

b) En orden a mejorar el planteamiento general del transporte público en el área funcional:

- Lemoako geltokiak bertako hirigunearekin duen lotura hobetzea, Ibaizabalen gainean oinezkoentzako pasabide berria eginez.

- Mejora en la conexión de la estación de Lemoa con su núcleo urbano con un nuevo paso peatonal sobre el río Ibaizabal.

- Lemoako geltokian, autobusarekin, automobilarekin eta bizikletarekin bidaiari-trukea ahalbidetzen duten elementuak sartzea.

- Incorporación a la estación de Lemoa de los elementos que posibiliten el intercambio de viajeros con el autobús, el turismo y la bicicleta.

IV. ATALA

SECCIÓN IV

INTERMODALITATEA

INTERMODALIDAD

84. artikulua.- Intermodalitateko gunea.

Artículo 84.- Punto de intermodalidad.

1.- «Intermodalitateko gunea» izango da, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, ibilgailu partikularren, autobusaren eta gainerako garraiobideen bidezko garraioaren eta trenbide-garraioaren arteko lotura- eta koordinazio-elementua.

1.- Tiene la consideración de «Punto de Intermodalidad», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el elemento de interconexión y coordinación entre el transporte ferroviario, y el transporte mediante vehículos particulares, autobús y demás medios.

2.- «Intermodalitateko gunearen» mugaketa, antolamendua eta esku-hartze araubidea, izan ere, planeamendu orokorreko tresnek edo udalerriko nahiz udalerriz gaindiko planeamendu bereziak ezarritakoak izango dira.

2.- La delimitación, ordenación y régimen de intervención del «Punto de Intermodalidad» serán los establecidos por los correspondientes instrumentos de planeamiento general o en su caso especial de ámbito municipal o supramunicipal.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuan, «Intermodalitateko gunea» izango da Lemoan autobus-geltokia ezarrita sortuko den nodoa, eta hori trenbide-geltokiarekin zuzenean lotuta egongo da. Multzo hori honako irizpide hauetara egokituko da:

3.- En el presente Plan Territorial Parcial tiene la consideración de «Punto de Intermodalidad» el nodo a generarse en Lemoa a partir de la implantación de la parada de autobuses en relación directa con la estación ferroviaria. Este conjunto habrá de ajustarse a los siguientes criterios:

- Oinezkoen sarbide azkarra eta eraginkorra ahalbidetzea, Lemoako hirigunearen barruan.

- Permitir un acceso peatonal rápido y eficaz desde el núcleo urbano de Lemoa.

- Automobilen eta autobusen jarioak biltzea, lekualdatze erosoa eta eragingarria ahalbidetuz.

- Recoger los flujos de automóviles y autobuses permitiendo un trasvase cómodo y eficaz.

- Aparkaleku nahiko handia edukitzea, tren-geltokiari erantsita.

- Dar cabida a un aparcamiento suficiente y anexo a la estación de tren.

- Oinezkoen eta bizikleten sarea «Intermodalitateko gunearekin» lotzea.

- Conectar la Red Peatonal-Ciclable con el «Punto de Intermodalidad».

4.- «Intermodalitateko gunea» albo batera utzita, garraio publikoaren geralekuen baldintzak berrikusi egin beharko dira, oinezkoen irisgarritasunari dagokionez, eta geraleku horietan, euren ezaugarrien arabera, beharrezko elementu guztiak egon beharko dira bizikletaren bidezko intermodalitatea ahalbidetzeko.

4.- Con independencia del «Punto de Intermodalidad» propiamente dicho, en los puntos de parada del transporte público, deberán ser revisadas sus condiciones de accesibilidad peatonal y en su caso dotados, en función de sus características, de los elementos necesarios para facilitar la intermodalidad con la bicicleta.

5.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak «Bide eta Trenbide Azpiegiturak» izeneko O-03.A planoan grafiaturikoa proposatzen du intermodalitateko gunetzat.

5.- El Plan Territorial Parcial establece como propuesta de «Punto de Intermodalidad« la grafiada en el Plano O-03.A «Infraestructuras Viarias y Ferroviarias».

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ZERBITZU AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

85. artikulua.- Zerbitzu azpiegituren politikaren helburuak.

Artículo 85.- Objetivos de la política de infraestructuras de Servicios.

Lurraldearekiko Zati Egitamuak honako helburu hauek lortzearen mende jartzen du zerbitzu-azpiegituren planifikazioa, eta helburuok bat datoz Garapen Iraunkorreko Euskadiko Estrategian planteaturiko Ingurumen Helburuekin:

El Plan Territorial Parcial subordina la planificación de las infraestructuras de servicios a la consecución de los siguientes objetivos, coincidentes con las Metas Ambientales planteadas en la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible:

1.- Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasuntsuak bermatzea.

1.- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

2.- Baliabide naturalak eta hondakinak zentzuz kudeatzea.

2.- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.

3.- Natura eta Biodibertsitatea babestea.

3.- Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.

4.- Lurralde-oreka eta mugikortasuna bermatzea: ikuspegi bateratua.

4.- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.

5.- Klimaren aldaketaren gaineko eragina mugatzea.

5.- Limitar la influencia sobre el cambio climático.

86. artikulua.- Lurraldearekiko zati egitamuak zerbitzu azpiegituren arloan egindako proposamenak.

Artículo 86.- Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de infraestructuras de servicios.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak bost taldetan edo esku-hartze eremutan xehatzen ditu Zerbitzu Azpiegituren arloko proposamenak:

1.- El Plan Territorial Parcial desglosa sus Propuestas en materia de Infraestructuras de Servicios en cinco grupos o ámbitos de intervención:

a) Energia.

a) Energía.

b) Ur-hornidura.

b) Abastecimiento de agua.

c) Saneamendua.

c) Saneamiento.

d) Hondakinak.

d) Residuos.

e) Kutsaturiko lurzoruak.

e) Suelos contaminados.

f) Obra hidraulikoak.

f) Obras Hidráulicas.

2.- Bestalde, a), b), c) eta d) taldeei dagokienez, kasuan kasuko sareen trazatuak eta dokumentazio grafikoan agertzen diren elementuen kokalekua orientagarriak dira.

2.- Respecto a los grupos a), b), c) y d), los trazados de las respectivas redes y la localización de los elementos puntuales pertinentes que se representan en la documentación gráfica, tienen carácter orientativo.

87. artikulua.- Energia aprobetxamendua.

Artículo 87.- Aprovechamiento energético.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak energia aurreztu eta aprobetxatu egin nahi du Igorreko Eskualde Egituran; horretarako, honako proposamen hauek egiten ditu:

1.- El Plan Territorial Parcial persigue en el Área Funcional de Igorre el logro de ahorro y aprovechamiento energético mediante las siguientes propuestas:

a) Erabilitako energia-iturriak dibertsifikatzea, energia multzo malgua eta ez hain zaurgarria edukitzeko, hornidura-iturriren batean egon daitezkeen aldaketei dagokienez. Alderdi horretatik, LZEak honako hau proposatzen du:

a) Diversificar las fuentes de energía utilizada, que posibilite la disponibilidad de un conjunto energético flexible y menos vulnerable a eventuales alteraciones en alguna de las fuentes de suministro. En ese sentido, el PTP propugna las siguientes determinaciones:

a.1.- Gas Naturalaren erabilera sustatzea, energia iturritzat.

a.1.- Impulso de la utilización del gas natural como fuente energética.

- ENAGASen gas naturala garraiatzeko gas-bidea, Bartzelonaren, Valentziaren eta Bizkaiaren artekoa, Eskualde Egiturako iparraldetik doa, eta horren deribazioa Boroako (Zornotza) ziklo konbinatuko zentraleraino heltzen da; Bermeoko adarra ere badago.

- El gasoducto para transporte de gas natural de Enagas entre Barcelona, Valencia y Bizkaia discurre por la zona norte del Área Funcional, con una derivación que llega hasta la central de ciclo combinado de Boroa (Amorebieta-Etxano), además del ramal a Bermeo.

- Gaur egun, hornidura Bahía Bizkaia Gas izeneko plantatik ere egiten da, eta Arrigorriagara arteko eramatea dago.

- Actualmente, se cuenta también con el suministro desde la planta regasificadora Bahía Bizkaia Gas, con la conducción hasta Arrigorriaga.

- Azkenik, Lemoa-Haro gas-bidea dago aurreikusita, eta horrek Arratiako haran osoa zeharkatuko du.

- Finalmente, está previsto el gasoducto Lemoa-Haro, a lo largo del Valle de Arratia.

LZEaren dokumentazioan jasotako Zerbitzuko Oinarrizko Azpiegituren planoan, azpiegituraren eskema dago, lanerako erabilitako eskalaren arabera. Lurzoruaren mugaketaren zehaztapena udal-planeamenduek egin behar dute, eta hori, berriz, arduradunek aurreikusitako etorkizuneko azpiegiturak egiteko proiektuen araberakoa izango da.

En el plano de Infraestructuras Básicas de Servicio que integra la documentación de este PTP se representa la infraestructura existente con carácter esquemático, tal y como corresponde a la escala de trabajo utilizada. Corresponde a los planeamientos municipales la definición de la pertinente delimitación del suelo, que resulte concordante con los proyectos de ejecución de las futuras infraestructuras previstas por los respectivos entes responsables de las mismas.

a.2.- Eguzki-energia ustiatzea, zenbait jarduketa eginez.

a.2.- Aprovechamiento de la energía solar en actuaciones puntuales.

a.3.- Hiriko hondakin solidoen hondakindegietan sorturiko biogasa aprobetxatzea. Energia Igorreko hondakindegiko biogasa erabiliz sortuko duen planta bat eraiki nahi da.

a.3.- Aprovechamiento del biogás generado en los vertederos de residuos sólidos urbanos. Se considera la implantación de una planta generadora de energía a partir de biogas del vertedero de Igorre.

Azpiegitura hau modu sinbolikoan adierazita dago, LZEaren dokumentazio grafikoan, ikono baten bidez; lurrak udal-planeamenduak mugatu beharko ditu, betearazpenerako proiektuaren arabera.

Esta infraestructura se representa de manera simbólica en la documentación gráfica del PTP mediante un icono, correspondiendo al planeamiento municipal la pertinente delimitación de los terrenos, de acuerdo con el proyecto para la ejecución de la misma.

a.4.- Hondakin bizigabeak ustiatzeko aukera ikertzea ere gomendatzen da; horretarako, Lemoako zementuen lantegiko labeen bero-gaitasuna aprobetxatu behar da.

a.4.- También se recomienda el estudio de la posibilidad de aprovechamiento de residuos inertes, aprovechando la capacidad calorífica de los hornos de la fábrica de cementos de Lemoa.

Balizko azpiegitura hori modu sinbolikoan adierazita dago, LZEaren dokumentazio grafikoan, ikono baten bidez; lurrak udal planeamenduak mugatu beharko ditu, betearazpenerako proiektuaren arabera.

Esta posible infraestructura se representa de manera simbólica en la documentación gráfica del PTP mediante un icono, correspondiendo al planeamiento municipal la pertinente delimitación de los terrenos, de acuerdo con el proyecto para la ejecución de la misma.

b) Iturri sortzaileen eta kontsumoko guneen arteko hurbiltasun handiagoa lortzea, energia-garraioaren kostuak murriztu ahal izateko.

b) Buscar una mayor proximidad entre las fuentes generadoras y los puntos de consumo, lo que permite ahorro en los costes del transporte de energía.

c) Energiari loturiko sareak ibiltzeko bideen aurreikuspena egitea. Igarobide horiek, berriz, udalerriz gaindiko Egitamu Bereziaren bidez egin behar dira, eta horrek zaindu egin beharko ditu LZEak identifikaturiko balio naturaleko eremuak.

c) Realizar la previsión de canales por los que discurran las diversas redes vinculadas a la energía. El establecimiento de estos pasillos debería llevarse a cabo a través de un Plan Especial de carácter supramunicipal, que salvaguarde las áreas de valores naturales identificadas por el PTP.

d) Udal-planeamenduak energia sortzeko zentro txikien instalazioa ahalbidetu ahal izango du; horretarako, hondakinen tratamendua erabili edo energia berriztagarriak aplikatuko dira; hain zuzen ere, horretarako lurzoru-erreserba egokiak egin eta paisaiaren gaineko eraginaren aurretiazko balorazioa egingo da (energia-sorkuntza horretarako behar diren elementuek sortzeko moduko eraginaren balorazioa). Instalazio horiek industria-instalazioei edo sistema orokorrei lotuta egon daitezke, baldin eta bigarren mailako jarduera bada, jarduera nagusiari dagokionez; betiere, horietarako aukeraturiko kokalekuaren aurretiazko onespena beharko da, eta, beraz, udal-planeamenduak kokaleku horren mugaketa grafikoa egingo du.

d) El planeamiento municipal general podrá posibilitar la instalación de pequeños centros productivos de energía a través del tratamiento de residuos o de la aplicación de energías renovables, efectuando las correspondientes reservas de suelo para tal fin, valorando previamente el impacto paisajístico, entre otros, que los elementos necesarios para tal generación energética pudieran provocar. Estas instalaciones podrán ir unidas a instalaciones industriales o a sistemas generales, siempre que se trate de una actividad secundaria respecto de la actividad principal, requiriendo en todo caso la previa aprobación del emplazamiento seleccionado para las mismas, por lo que el planeamiento municipal delimitará gráficamente dicho emplazamiento.

2.- Proposamen horiek Egitamuaren Memorian garatuta eta «Zerbitzuko oinarrizko azpiegiturak. Energia elektrikoa, gasa, telekomunikazioak eta hondakinak» izeneko O-03.C planoan identifikaturik daude.

2.- Las propuestas anteriores se encuentran desarrolladas en la Memoria del Plan, y se identifican en el Plano O-03.C «Infraestructuras básicas de servicio. Energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y residuos.»

3.- Energia elektrikoa eta gas naturala garraiatzeko sareen trazatuak, LZEaren dokumentazio grafikoan adierazita daudenak, eskematikoak dira, eta udal-planeamenduek aintzat hartu beharko dituzte, lurzoruaren kalifikazio egokia egiteko, sareok betearazteko proiektuen arabera.

3.- Los trazados de las redes existentes de transporte de energía eléctrica y de gas natural que se representan en la documentación gráfica del PTP tiene carácter esquemático, debiendo los planeamientos municipales considerarlos, a los efectos de la pertinente calificación del suelo concordante con los proyectos de ejecución de dichas redes.

88. artikulua.- Hornidura.

Artículo 88.- Abastecimiento.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak onartu egiten ditu Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoaren irizpideak, ur-horniduraren arloan; gainera, sarea mantentzeko neurriak hartzeko proposamena egiten du, baliabide hori ez galtzeko, ihesen ondorioz; halaber, honako ohar hauek ere egiten ditu:

1.- El Plan Territorial Parcial asume los criterios del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia en materia de abastecimiento de agua, y propone la adopción de medidas de mantenimiento de la red para evitar la pérdida de recurso como consecuencia de las fugas, además de las siguientes consideraciones:

- Igorreko Eskualde Egiturako baliabideak optimizatzea.

- La optimización de los recursos propios del Área Funcional de Igorre.

- Arroen lekualdatzea ahalik eta gehien murrizteko neurriak hartzea.

- El establecimiento de medidas para minimizar el trasvase de cuencas.

2.- Gomendio gehigarri horiek, euren helburuak eta jarduketa-irizpideak Egitamuaren Memorian jasota daude.

2.- Las recomendaciones adicionales anteriores, sus objetivos y criterios de actuación se recogen en la Memoria del Plan.

3.- Dokumentazio grafikoan modu eskematikoan jasota dago Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak kudeaturiko hornidura-sarearen trazatua; udal-planeamenduek hori kontuan hartu beharko dute, lurzoruaren kalifikazioa egiteko, eta hori azpiegitura betearazteko proiektuen araberakoa izan beharko da.

3.- En la documentación gráfica se recoge de manera esquemática el trazado de la red de abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, debiendo los planeamientos municipales considerarlo, a los efectos de la pertinente calificación del suelo, que resulte concordante con los proyectos de ejecución de la infraestructura.

89. artikulua.- Saneamendua.

Artículo 89.- Saneamiento.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak, ur-saneamenduaren arloan, honako ohar hauek egiten ditu:

1.- El Plan Territorial Parcial en materia de saneamiento de aguas, establece las siguientes consideraciones:

- Arratia eta Indusi ibaien ibilguetako emaria ez murriztea, euri-uren gehiegizko kanalizazioaren ondorioz.

- Evitar la disminución de caudal de los cauces del Arratia y del Indusi, como consecuencia de la excesiva canalización de las aguas pluviales.

- Eskualde Egituran erabilitako ur guztiak araztea.

- La depuración de la totalidad de aguas utilizadas en el Área Funcional.

- Ur asko erabiltzen dutenentzat industria-urerako sarea ezartzea, arazitako hondar-uren zati bat berriro ere zuzenean erabilita.

- Establecimiento de una red de agua industrial para grandes consumidores, a partir de la reutilización directa de una parte de las aguas residuales depuradas.

- Euri-uren isurketa kudeatu egin behar da uholdeak ez izateko, baita kalitatea bermatzeko ere. Zona urbanizatuak garbitzen dituzten euri-urak tratatu egin behar dira, batez ere lehenengo garbiketakoak badira. Euri-urak bereizteko sareari dagokionez, egokiena trumoi-tangen bidez ibilgurako isurketa kontrolatua bideratzea litzateke.

- El vertido de aguas pluviales debe ser gestionado con el fin de evitar inundaciones, así como para garantizar la calidad del mismo. Las aguas pluviales que lavan zonas urbanizadas deben ser tratadas, fundamentalmente las del primer lavado. Con respecto a la red separativa de pluviales lo más apropiado sería canalizar el vertido controlado al cauce mediante tanques de tormenta.

2.- Ohar horiek, euren helburuak eta jarduketa-irizpideak Egitamuaren Memorian jasota daude.

2.- Las consideraciones anteriores, sus objetivos y criterios de actuación se recogen en la Memoria del Plan.

3.- Dokumentazio grafikoan modu eskematikoan jasota dago Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak kudeaturiko saneamendu-sarearen trazatua; udal-planeamenduek hori kontuan hartu beharko dute, lurzoruaren kalifikazioa egiteko, eta hori azpiegitura betearazteko proiektuen araberakoa izan beharko da.

3.- En la documentación gráfica se recoge de manera esquemática el trazado de la red de saneamiento gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, debiendo los planeamientos municipales considerarlos, a los efectos de la pertinente calificación del suelo, que resulte concordante con los proyectos de ejecución de la infraestructura.

90. artikulua.- Hondakin solidoen eta lurzoru kutsatuen kudeaketa.

Artículo 90.- Gestión de residuos sólidos y suelos contaminados.

Lurraldearekiko Zati Egitamuak, Igorreko Eskualde Egituran, hondakin-solidoen kudeaketari loturiko proposamen hauek egiten ditu:

El Plan Territorial Parcial establece en el Área Funcional de Igorre las siguientes propuestas vinculadas a la gestión de residuos sólidos:

a) Toki mailan murriztapenaren arloko ahalegin handia egitea, Hiriko Hondakin Solidoen (per capita) sorkuntzaren hazkundea ahalik eta gehien mugatzeko.

a) Desarrollar un importante esfuerzo en el campo de la reducción a nivel local para conseguir limitar al máximo el crecimiento de la generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita.

b) Hondakinen berrerabilera, birziklapena eta ustiapen energetikoa sustatzea, hondakin mota bakoitzerako edukiontzi berezia emanez, udalerri guztietan; gainera, udalerri edo mankomunitate mailako banaketa eraginkorra eta nahikoa egingo da, etxeko hondakinen eta antzekoen (Garbiguneak) bilketa hautakorreko zentroei dagokienez, hiritarrei hondakinak banantzeko lana errazteko.

b) Promover la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento energético de los residuos proporcionando contenedores diferenciados para cada tipo de residuo en todos los municipios y una distribución eficaz y suficiente, a nivel municipal o de forma mancomunada, de centros de recogida selectiva de residuos domésticos y similares (Garbigunes), con el objeto de facilitar al ciudadano la tarea de separación de residuos.

c) Industrialdeetan eta merkataritzako guneetan bilketa hautakorreko espazioak ezartzea, hirikoei asimilatzeko modukoak diren hondakinen edukiontziak instalatzeko eremuekin, Arauotako artikulu egokian jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruz adierazitakoaren arabera.

c) Establecimiento de espacios de recogida selectiva en los polígonos industriales y comerciales, con áreas para instalación de contenedores de residuos asimilables a urbanos, tal y como establece el artículo correspondiente de las presentes Normas en relación con el suelo de actividades económicas.

d) Igorreko hondakindegiak sorturiko biogasaren ustiapen energetikoa egitea eta horren inguruan, berriz, hondakin bizigabeak eta arriskurik gabeak birziklatzeko nahiz tratatzeko planta bat ezartzea; horretarako, handitu egin behar da hondakinak isurtzeko orain erabiltzen den eremua.

d) Aprovechamiento energético del biogas generado por el vertedero de Igorre e implantación en su entorno de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos inertes y no peligrosos, con la consecuente ampliación del área actualmente destinada al vertido de residuos.

Halako azpiegiturak adierazten dituzten ikonoak sinbolikoak dira, eta udal-planeamenduek euren kokaleku zehatza eta behin betikoa jaso beharko dute, kasuan kasuko betearazte-proiektuetan ezarritakoaren arabera.

Los iconos representativos de estas infraestructuras tienen carácter meramente simbólico, debiendo recoger los planeamientos municipales la localización precisa y definitiva de los mismos, de acuerdo con los correspondientes proyectos de ejecución.

e) Hondakinen kontrol eta aurretiazko hautapen handiagoa, honako honen bidez:

e) Mayor control y preselección de los residuos, mediante:

- Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen kontrola.

- Control de los residuos agrícolas y ganaderos.

- Biztanleak jabearazteko kanpainak.

- Campañas de concienciación.

- Hondakinen bilketa hautakorreko guneen ezarkuntza.

- Implantación de centros de recogida selectiva de residuos.

f) Eraikuntzako hondakinak berrerabiltzearen bideragarritasuna ikertzea, zementu-planten arloan oinarrituz, beste material batzuk egiteko.

f) Estudio de viabilidad de reutilización de los residuos de la construcción desde el ámbito de las cementeras para la fabricación de otros materiales.

g) Gure geografiako leku batzuetan lurzoru kutsatuak daudela onartuta, udal-planeamenduak aintzat hartu beharko du lurzoruaren kalitatearen aldagaia, eta arazo horri, berriz, lurzoruaren kutsadura aurreikusteari eta zuzentzeari buruzko 1/2005 Legeko (Eusko Legebiltzarraren Legea) xedapenetan ezarritakoaren arabera egin beharko dio aurre, inbentarioak eguneratzen dituzten iturriak kontsultatuz, industria-eremuak eta zaharkituriko erauzketa-jarduerak suspertzeko edo berritzeko ekintzak ezartzeko orduan.

g) Asumiendo la problemática específica que en puntos de nuestra geografía supone la presencia de suelos contaminados, el planeamiento municipal deberá tener en cuenta la variable de la calidad de suelo, abordando esta problemática de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1/2005 del Parlamento Vasco, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo consultando las fuentes que actualizan los inventarios, a la hora de definir las operaciones de regeneración renovación de áreas industriales y de actividades extractivas obsoletas.

h) Halaber, irailaren 30eko 165/2008 Dekretuaren arabera, kutsatutako edo aldatutako lurzoru bat egoteak lurzoru horri emango zaion erabilera baldintzatu dezake, eta/edo zuzentzeko neurriak hartu beharra eragin. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan sartutako partzelan lurzoruaren erabilera-aldaketa eskakizunak, EAEko ingurumen-organoaren Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpena beharko du.

h) Asimismo, de acuerdo con el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, la existencia de un suelo contaminado o alterado puede condicionar la asignación de un uso para ese suelo y/o la necesidad de emprender medidas correctoras. El requerimiento de cambio de uso de suelo en parcela incluida en el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, exigirá la Declaración de Calidad del Suelo por parte del órgano ambiental de la CAPV.

91. artikulua.- Telekomunikazio azpiegiturak.

Artículo 91.- Infraestructuras de telecomunicaciones.

Telekomunikazio-azpiegiturei dagokienez, Durangoko ibilbideko Zuntz Optikoko Telekomunikazioen Enbor Sarearen tarte batek ematen dio zerbitzua Igorreko Eskualde Egiturari; hori lurpetik doa Bediako eta Lemoako udalerrietan, eta, tarteen arabera, paraleloa da N-240 errepidearekin, Euskotrenen linearekin eta BI-635 errepidearekin.

En lo que respecta a las infraestructuras de telecomunicaciones, el Área Funcional de Igorre se encuentra servida por un tramo de la Red Troncal de Comunicaciones de Fibra Óptica de la ruta de Durango, que discurre soterrada por los municipios de Bedia y de Lemoa, de forma paralela, según los tramos, a la carretera N-240, la línea de Euskotren y la carretera BI-635.

Urreskoataxa mendian, Telekomunikazio Zentro bat dago.

En el Monte Urreskoataxa se encuentra localizado un Centro de Telecomunicaciones.

Gainera, Internet banda zabaletik eramateko proiektua egiten ari dira; izan ere, azpiegitura hori Lemoaren eta Artearen artean zabaldu nahi da, N-240 errepidearekiko modu paraleloan, eta Arteatik Zeanurira, BI-3530 errepidearen ondoan, Dimarako adar bereziarekin.

Además, se encuentra en realización el proyecto para llevar Internet por banda ancha, previendo el despliegue de esta infraestructura entre Lemoa y Artea, en paralelo a la carretera N-240 y desde Artea hasta Zeanuri junto a la BI-3530, con un ramal específico para Dima.

Telekomunikazio-sare horren trazatua modu eskematikoan adierazita dago LZEaren dokumentazio grafikoan; udal-planeamenduek hori kontuan hartu beharko dute, lurzoruaren kalifikazioa egiteko, eta hori azpiegitura betearazteko proiektuen araberakoa izan beharko da.

El trazado de esta red de telecomunicaciones se representa de forma esquemática en la documentación gráfica del PTP, debiendo los planeamientos municipales considerar dicha red, a los efectos de la pertinente calificación del suelo concordante con el proyecto de ejecución.

V. TITULUA

TÍTULO V

EKIPAMENDUEN LURRALDE EREDUA

MODELO TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTOS

92. Artikulua.- Ekipamenduen lurralde ereduaren oinarrizko eraketa.

Artículo 92.- Configuración básica del modelo territorial de equipamientos.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak ekipamenduen lurralde-ereduaren oinarrizko eraketa ezarri eta, ekipamenduen arloan, honako beharrizan hauek zehaztu ditu:

1.- El Plan Territorial Parcial establece la configuración básica del modelo territorial de equipamientos definiendo las siguientes necesidades equipamentales:

- Udalerriz gaindiko ekipamendua Areatzan, bertako hirigune historikoa suspertzeko eta biziberritzeko.

- Equipamiento supramunicipal en Areatza dirigido a la recuperación y revitalización de su Casco histórico.

- Haur-liburutegien, hemeroteken eta abarren sarea; horiek eraikin historikoetan egon daitezke.

- Red de bibliotecas infantiles, hemerotecas, etc. susceptibles de localizarse en edificios históricos.

- Eskaeraren arabera, hezkuntza- eta laguntza-ekipamenduak gehitzea.

- Incremento de los equipamientos educativos y asistenciales en función de la demanda.

- Ibaien ibilguaren ondoko jolas-eremuak, honako leku hauetan: Igorren, Arratiak eta Indusik bat egiteko lekuaren ipar-ekialdean; Artean, Arratiaren eskuineko ertzean, hirigunearen hegoaldean dauden bi meandrotan; eta Zeanurin, Arratiaren ezkerreko ertzean, Zulaibar institutuaren iparraldean.

- Áreas recreativas ligadas al cauce fluvial en las siguientes ubicaciones: en Igorre en las llanuras al noreste del encuentro del Arratia con el Indusi; en Artea en la margen derecha del Arratia, en dos meandros que quedan al sur del núcleo urbano; y en Zeanuri en la margen izquierda del Arratia, al norte del instituto Zulaibar.

- Udako igerilekuak, jolas-eremuen ekipamendu osagarritzat.

- Piscinas de verano como complemento a las áreas recreativas.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Igorreko Eskualde Egiturarako ekipamendu-proposamena egin eta hori «Ekipamenduen Kokalekua eta Proposamenak» izeneko O-05 planoan grafiaturik dago.

2.- El Plan Territorial Parcial establece orientativamente una propuesta de equipamientos para el Área Funcional de Igorre grafiada en el Plano O-05 «Localización y Propuestas de Equipamientos».

3.- Aurreko ataletan ezarritakoaren kalterik gabe, proposamen horien garapen xehatua eta kokaleku espaziala aldatu egin daitezke, planeamendu sektorialeko eta udal-planeamenduko tresnen bitartez, betiere ondo arrazoituta eta justifikatuta, eta ekipamenduen lurralde-ereduaren oinarrizko eragiketa eragin duten irizpideak beteta.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el desarrollo pormenorizado y la localización especial de dichas propuestas, será susceptible de adaptación por los instrumentos de planeamiento sectoriales y municipales, siempre de forma debidamente motivada y justificando, en todo caso, el cumplimiento de los criterios motivadores de la configuración básica del modelo territorial de equipamientos.

VI. TITULUA

TÍTULO VI

ESKU HARTZEKO ESTRATEGIAK

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

93. artikulua.- Definizioa.

Artículo 93.- Definición.

«Esku hartzeko estrategiak», Lurraldearekiko Eskualde Egituraren ondoreetarako, birmoldatu, suspertu edo birgaitu beharreko eremuetan kokatzen dira; horren helburua halako eremuak ez narriatzea eta guztiz edo neurri batean desberdinak diren erabileretarako suspertzea da, Euskadiko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/90 Legeko 12.e artikuluan ezarritakoaren arabera.

A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las «Estrategias de Intervención» se concretan y localizan en áreas que deben ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o parcialmente distintos, de acuerdo al artículo 12.e de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

SUSPERTZEA, BIRMOLDATZEA ETA BIRGAITZEA

REGENERACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

94. artikulua.- Suspertzeko espazioak.

Artículo 94.- Espacios de regeneración.

1.- «Suspertzeko espazioak» izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, jarduera ekonomikoetarako eremu batzuetan egiten diren esku-hartzeak, oraingo industria-paisaiaren irudia hobetzeko eta egokitzeko egiten direnak; horren helburua hauxe da:

1.- Tienen la consideración de «Espacios de Regeneración», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el modo de intervención específico para ciertos ámbitos de Actividades Económicas concebido para la mejora de la imagen y adecuación del paisaje industrial actual con los siguientes objetivos:

- Okupaturiko lurzoru finkatuak hobetzea.

- Mejora de los suelos ocupados consolidados.

- Barrualdeko egituraturiko ardatz jarraituak sortzea, barruko komunikazioetan hiri-egitura koordinatua eta autonomoa sortzeko.

- Creación de ejes vertebrados continuos interiores, que generen una trama urbana coordinada y autónoma en sus comunicaciones internas.

- Industria-eremu zaharkituak suspertzea.

- Recuperación de las áreas industriales obsoletas.

- Industria-kalifikazioa duten okupaziorik gabeko lurzoruak garatzea, tipologia berriak sartzeko; bertan, lehentasunezko ezaugarriak izango dira ingurumen-eremu atsegina edukitzea, eraikitako espazioak erakargarriak izatea eta faktore kualitatiboei lehentasuna ematea (kuantitatiboei dagokienez).

- Desarrollo de suelos desocupados con calificación industrial aptos para integrar nuevas tipologías en las que aspectos como un entorno ambiental grato, el atractivo de los espacios construidos y la primacía de los factores cualitativos sobre los cuantitativos sean rasgos prioritarios.

- Ingurumen-arloko neurri zuzentzaileak ezartzea, beharrezkoa izanez gero.

- Establecimiento medidas correctoras medioambientales, si se considera necesario.

2.- «Eremu Narriatuak» izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, Industria Aurriak, horiek eragiten duten narriadura- eta zaharkitzapen-irudiari dagokionez, modu negatiboan baldintzatzen baitute dinamika berrien sorrera. Halako espazioak suspertzeko politikak sustatu behar dira, kudeaketa oztopatzen duten elementuak ezabatuz, batik bat Industria Aurritzat hartzen diren eraikinak.

2.- Tienen la consideración de «Áreas Degradadas», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las Ruinas Industriales en cuanto a la imagen de degradación y obsolescencia que las mismas provocan, condicionando negativamente el surgimiento de nuevas dinámicas. Deben promoverse políticas de recuperación de estos espacios eliminando los elementos que dificulten su gestión, en especial las edificaciones consideradas Ruinas Industriales.

3.- «Suspertzeko Espazioak» eta «Narriaturiko Eremuak», Lurraldearekiko Zati Egituran jasota daudenak, «Suspertzeko, Birmoldatzeko eta Birgaitzeko Espazioak» izeneko O-04.A planoan identifikaturik daude.

3.- Los «Espacios de Regeneración» y las «Áreas Degradadas» definidas por el presente Plan Territorial Parcial son las identificadas en el Plano O-04.A «Espacios de Regeneración, Remodelación y Rehabilitación».

4.- «Suspertzeko Espazioen» eta «Narriaturiko Eremuen» mugaketa, antolamendua eta esku-hartze araubidea, bestalde, udal-planeamendu orokorreko edo bereziko tresna egokiak eremu bakoitzerako ezarritakoak izango dira; betiere, bete egin beharko dira Lurraldearekiko Zati Egitamuak proposaturiko irizpideak.

4.- La delimitación, ordenación y régimen de intervención de los «Espacios de Regeneración» y las «Áreas Degradadas» serán los establecidos para cada ámbito por el correspondiente instrumento de planeamiento general municipal o en su caso especial, que en todo caso habrá de ajustarse a los criterios propuestos por el presente Plan Territorial Parcial.

95. artikulua.- Birmoldatzeko espazioak.

Artículo 95.- Espacios de remodelación.

1.- «Birmoldatzeko Espazioak» izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuan ezarritakoaren ondoreetarako, euren oraingo egoera hobetzeko toki mailako hirigintza-jarduketak behar dituzten zonak; lehentasunezko espazioak, izan ere, hiriguneetan dauden zeharbideak dira, egitamuaren indarraldian kasuan kasuko saihesbideekin ordeztuko direnak.

1.- Tienen la consideración de «Espacios de Remodelación», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las zonas en uso que precisan de actuaciones urbanísticas de carácter local para mejorar su condición actual, destacando como espacios prioritarios aquellas travesías que se localizan en los centros urbanos y que en el horizonte del plan van a ser sustituidas por las correspondientes variantes.

2.- Saihesbideak zerbitzuan sartuta, hiriguneetako trafiko trinkoa eta astuna murriztu egingo da, N-240 errepidetik dabilena; horrek berebiziko aukera emango du zeharbide zaharra birmoldatzeko eta hiriko erabilera nahiz zirkulazio berrietara egokitzeko; horrenbestez, LZEak halako espazioetan oinezkoen trazatuak eta birmoldaketak egitea gomendatzen da, baita ondoko hiri-egitura osoa berregituratzea ere.

2.- La entrada en servicio de las variantes va a permitir liberar el centro de los núcleos urbanos del tráfico denso y pesado que circula por la N-240, lo cual supone una oportunidad inmejorable de remodelar y adecuar las viejas travesías a los nuevos usos y tránsitos urbanos, por lo que se aconseja desde este PTP que se estudie la peatonalización y reordenación de estos espacios, así como la reestructuración de toda la trama urbana contigua.

3.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak ezarritako «Birmoldatzeko Espazioak» «Suspertzeko, Birmoldatzeko eta Birgaitzeko Espazioak» izeneko O-04.A planoan identifikaturik daude.

3.- Los «Espacios de Remodelación» definidos por el presente Plan Territorial Parcial son los identificados en el Plano O-04.A «Espacios de Regeneración, Remodelación y Rehabilitación».

4.- «Birmoldatzeko Espazioen» mugaketa, antolamendua eta esku-hartze araudia, azkenik, udal-planeamendu orokorreko edo bereziko tresna egokian ezarritakoak izango dira, eta, nolanahi ere, bete egin beharko dira Lurraldearekiko Zati Egitamuak proposaturiko irizpideak.

4.- La delimitación, ordenación y régimen de intervención de los «Espacios de Remodelación» serán los establecidos por el correspondiente instrumento de planeamiento general municipal o en su caso especial, que en todo caso habrá de ajustarse a los criterios propuestos por el presente Plan Territorial Parcial.

96. artikulua.- Birgaitzeko espazioak.

Artículo 96.- Espacios de rehabilitación.

1.- «Birgaitzeko Espazioak» izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, eraikuntza osoa (ekipamenduak ere barne) eta hirigintza garatzen dutenak; horietan esku hartzeko modua, berriz, eraikitako eta urbanizaturiko ondarea kontserbatzea, babestean eta hobetzean oinarritzen da, eta espazio eta zuzkidura berriak sor daitezke, baterakoa eta integratzailea den suspertze-ekintzarako elementu dinamizatzailetzat, osagarritzat eta ezinbestekotzat.

1.- Tienen la consideración de «Espacios de Rehabilitación» a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellos ámbitos dentro de los cuales se trata toda la edificación, incluyendo equipamientos, y la urbanización, y cuyo modo de intervención que se centra en la conservación, protección y mejora del patrimonio edificado y urbanizado existente, sin perjuicio de posibilitar la creación de espacios y dotaciones nuevas como elementos dinamizadores, complementarios y necesarios de una acción revitalizadora conjunta e integradora.

2.- Kultura Ondasuntzat kalifikaturiko «Birgaitzeko Espazioak» 97. artikuluan araututa eta «Suspertzeko, Birmoldatzeko eta Birgaitzeko Espazioak» izeneko O-04.A planoan identifikaturik daude.

2.- Los «Espacios de Rehabilitación» declarados como Bien Cultural se regulan en el artículo 97 y están identificados en el Plano O-04.A «Espacios de Regeneración, Remodelación y Rehabilitación».

3.- «Ondarea Birgaitzeko Espazioak» 99. artikuluan araututa eta «Kultura Ondarearen Antolamendua» izeneko O-04.B1 nahiz O-04.B2 planoetan identifikaturik daude.

3.- Los denominados «Espacios de Rehabilitación del Patrimonio» se regulan en el artículo 99 y están identificados en los planos O-04.B1 y O-04.B2 «Ordenación del Patrimonio Cultural»

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KULTURA ONDAREAREN ANTOLAKETA

ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

97. artikulua.- Kultura ondarea (Eukadiko Kultura Ondareari buruz 7/1990 Legea).

Artículo 97.- Patrimonio cultural (Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco).

Lurraldearekiko Zati Egitamuak jasotzen dituen Kultura Ondasunak 7/1990 Legeak babesten ditu; ondasunok Euskadiko Kultura Ondarea osatzen dute eta halakotzat jaso behar dira udal-planeamenduetan, kultur intereseko elementuen katalogoen barruan. Honako hauek dira:

El Plan Territorial Parcial recoge los siguientes Bienes Culturales protegidos por la Ley 7/1990, que conforman el Patrimonio Cultural del País Vasco que como tales deberían incorporarse en los planeamientos municipales, dentro de los catálogos de elementos de interés cultural:

- Monumentu Multzoaren eta Arkeologia Zonaren kategoria duen Kultura Ondasuna, Areatzako Hirigune Historikoa; «Kultura Ondarearen Antolamendua» izeneko O-04.B1 nahiz O-04.B2 planoetan eta «Suspertzeko, Birmoldatzeko eta Birgaitzeko Espazioak» izeneko planoan identifikaturik dago.

- Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental y Zona Arqueológica, el Casco Histórico de Areatza, identificado en los Planos O-04.B1 y O-04.B2 «Ordenación del Patrimonio Cultural» y en el Plano O-04.A «Espacios de Regeneración, Remodelación y Rehabilitación».

- Euskal Autonomia Erkidegoak (1997ko maiatzaren 5eko eta 1997ko azaroaren 5eko ebazpenaren bidez) Arkeologia Ustezkotasunekotzat hartzen dituen Arkeologia Zonak; zona horiek «Kultura Ondarearen Antolamendua» izeneko O-04.B1 eta O-04.B2 planoetan adierazita daude.

- Zonas Arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica por la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante resolución de 5 de mayo de 1997 y resolución de 5 de noviembre de 1997, señaladas en los Planos O-04.B1 y O-04.B2 «Ordenación del Patrimonio Cultural».

Halaber, lege horrek edo berorren ordezkoren batek etorkizunean babesten dituenak ere halakotzat hartuko dira, baldin eta LZEan jasota ez badaude.

Asimismo tendrán la misma consideración los que en el futuro puedan ser protegidos por dicha ley o la que la sustituya, y no estén recogidos en el PTP.

Edozein kasutan, arau hauek hartuko dira kontuan:

En cualquier caso, se tomarán en consideración las siguientes normas:

- Kalifikatutako kultur ondasunei dagokienez, euren mugak eta babeserako arauak errespetatu beharko dira, dagokion kalifikazio-dekretuan definitutakoak.

- Respecto a los Bienes Culturales calificados, deberá respetarse su delimitación y el régimen de protección definidos en el correspondiente Decreto de calificación.

- Inbentariatutako ondasunei dagokienez, behar bezala zainduko direla bermatu beharko da, ez daitezen galdu, suntsitu edo hondatu.

- En cuanto a los Bienes Inventariados, deberá asegurarse su integridad frente a su destrucción, pérdida o deterioro.

- Ustezko arkeologia guneei dagokienez, arkeologia-proiektuak egokitu egin beharko dira beharrezko ebazpenek ezartzen dutenera, 7/1990 Legeko 49. artikuluaren arabera.

- En relación a las Zonas de Presunción Arqueológica, los proyectos arqueológicos deberán ajustarse a lo que las resoluciones pertinentes establecen en base al artículo 49 de la Ley 7/1990.

98. artikulua.- Beste elementu interesgarri batzuk.

Artículo 98.- Otros elementos de interés.

1.- Bisitariak erakartzeko gunetzat duten eginkizuna aintzat hartuta, Lurraldearekiko Zati Egitamuak Eskualde Egiturako paisaia eta izaera osatzen duten elementu asko jasotzen ditu:

1.- Por su papel de foco de atracción para el visitante, el presente Plan Territorial Parcial recoge además gran cantidad de elementos que conforman el carácter y el paisaje del Área Funcional:

- Elizak eta hilerriak.

- Iglesias y cementerios.

- Baselizak eta nekropoliak.

- Ermitas y necrópolis.

- Jauregiak eta dorretxeak.

- Palacios y casas-torre.

- Baserriak.

- Caseríos.

- Burdinolak eta errotak.

- Ferrerías y molinos.

Kasuan kasuko babesa udal-planeamenduak erabakiko du.

Será el planeamiento municipal el que decida, en su caso, la protección que considere oportuna.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak aurreko puntuan adierazitako ondare-elementuak identifikatzen ditu, «Kultura Ondarearen Antolamendua» izeneko O-04.B1 eta O-04.B2 planoetan.

2.- El Plan Territorial Parcial identifica los elementos patrimoniales señalados en el punto anterior en los Planos O-04.B1 y O-04.B2 «Ordenación del patrimonio cultural».

99. artikulua.- Ondarea birgaitzeko espazioak.

Artículo 99.- Espacios de rehabilitación del patrimonio.

1.- «Ondarea Birgaitzeko Espazioak» izango dira, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, balio arkitektonikodun eraikinak dituzten ezarkuntzak, herri-kulturan interes orokorrekoak diren multzo guztiak (historia edota kultura-balioak kontserbatzeko nahiz birgaitzeko ezarritakoak) eta bide historikoa-erromatar bidea.

1.- Tiene la consideración de «Espacios de Rehabilitación del Patrimonio», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial: los asentamientos que poseen edificaciones con valor arquitectónico, los conjuntos que son de interés general en la cultura popular establecidos por el mismo en orden a la preservación y en su caso rehabilitación de sus valores históricos y/o culturales, y el camino histórico-vía romana.

2.- «Ondarea Birgaitzeko Espazioak», Lurraldearekiko Zati Egitamuak ezartzen dituenak, «Kultura Ondarearen Antolamendua» izeneko O-04.B1 eta O-04.B2 planoetan identifikaturik daude.

2.- Los «Espacios de Rehabilitación del Patrimonio» definidos por el presente Plan Territorial Parcial son los identificados en los Planos O-04.B1 y O-04.B2 «Ordenación del patrimonio cultural».

3.- Balio arkitektoniko handiko ezarkuntzak eta interes orokorreko multzoak udal-planeamenduei egindako gomendioak dira, kasu bakoitzerako bidezko neurriak har ditzaten.

3.- Los asentamientos de gran valor arquitectónico y los conjuntos de interés general localizados constituyen una recomendación a los planeamientos municipales para que adopten las medidas que crean oportunas en cada caso.

4.- Bide historikoa-erromatar bidea deritzonean, bere trazatuaren azalpen idatzia dago, eta, gainera, gomendatu egiten da bideak zeharkatzen duen udalerri bakoitzak, bidezkotzat hartuz gero, bidearen balioa goratzeko neurri egokiak hartzea.

4.- El camino histórico-vía romana contiene una descripción escrita de su trazado y también constituye una recomendación, con el fin de que cada municipio por los que discurre, pueda, si así lo estima, establecer las medidas oportunas para su puesta en valor.

VI. TITULUA

TÍTULO VI

PLANEAMENDUEN ATERAGARRITASUNA

COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

PLANEAMENDUAK BATERATZEKO SISTEMA

SISTEMA DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS

I. ATALA

SECCIÓN I

KONTZEPTUA, JUSTIFIKAZIOA ETA EREMUAK

CONCEPTO, JUSTIFICACIÓN Y ÁMBITOS

100. artikulua.- Kontzeptua eta justifikazioa.

Artículo 100.- Concepto y justificación.

1.- Planeamenduak Bateratzeko Sistema izango da, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, LZEak ezartzen duen prozedura berezia, planeamendu orokorreko xedapenak egokitzeko eta koordinatzeko, honako lurzoru-eremu hauetan: bai kasuan kasuko zehaztapena dutelako edo bai tipologia edo ezaugarri jakinak dituztelako, udalerriz gaindiko eremuren batean eragina duten eremuak, baldin eta eremu horrekiko koordinazioa behar badute.

1.- Tiene la consideración de Sistema de Compatibilización de Planeamientos, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el procedimiento establecido desde el PTP con el fin de posibilitar la adecuada y necesaria coordinación de las determinaciones de planeamiento general en aquellos ámbitos de suelo que, bien por estar así definidos, bien por su propia tipología o características, afecten a un concreto ámbito supramunicipal respecto del cual resulta preciso su coordinación.

2.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 63. artikuluan planeamenduak zein kasutan bateratu behar diren ezartzen da.

2.- La Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 63 los supuestos por los que deberá procederse a la compatibilización de planeamientos.

101. artikulua.- Planeamendua bateratzeko eremuen sailkapena.

Artículo 101.- Clasificación de ámbitos de compatibilización de planeamiento.

1.- «Bateragarritasun Eremua», Lurraldearekiko Zati Egitamuaren ondoreetarako, egiturako hirigintza-antolamenduko xedapenak bateratu beharra duen azalera da; adibidez, sailkapena, kalifikazioa eta sistema orokorrak, hain zuzen ere, komunikazioak eta espazio askeak.

1.- Se entiende por «Ámbito de Compatibilización» a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la superficie que requiere de una armonización de las determinaciones de ordenación urbanística estructural como clasificación, calificación y sistemas generales, en particular los de comunicaciones y espacios libres.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Planeamenduak Bateratzeko Eremuen sailkapen hauxe egiten du:

2.- El Plan Territorial Parcial establece la siguiente clasificación de Ámbitos de Compatibilización de Planeamientos:

a) Bateragarritasun Orokorreko Eremuak: hauen zona mugakideetan, egiturako antolamendua orokorrean koordinatu beharra detektatzen da.

a) Ámbitos de compatibilización general: aquellos en cuyas zonas limítrofes se detecta la necesidad de coordinar su ordenación estructural de forma generalizada.

b) Trazatuaren Bateragarritasuneko Eremuak: eremu hauetan, Lurraldearekiko Zati Egitamuaren proposamen berriek egituratzeko sare edo azpiegitura anitzak sartzen dituzte, eta, horrela, trazatua zehatz bateratzea ezinbestekoa da.

b) Ámbitos de compatibilización de trazado: aquellos en los que las nuevas propuestas del Plan Territorial Parcial introducen redes o infraestructuras de vertebración de diverso carácter que requieren la compatibilización pormenorizada de su trazado.

102. artikulua.- Bateragarritasun orokorreko eremuak.

Artículo 102.- Ámbitos de compatibilización general.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Planeamenduen Bateragarritasun Orokorreko Eremu hauek jasotzen ditu:

1.- El Plan Territorial Parcial contempla los siguientes Ámbitos de Compatibilización General de Planeamientos:

a) Bedia - Galdakao: bateragarritasun-eremua N-240 autobideko hiri-zeharbidean dago, autobide hori bi udalerriotatik igarotzeko lekuan; hain zuzen ere, oraingoa baino irudi eta hirigintza bigunagoa eman behar zaio.

a) Bedia - Galdakao: el ámbito de compatibilización se localiza a lo largo de la travesía urbana de la N-240 a su paso por ambos municipios, la cual se debería dotar a la misma de una imagen y urbanización más blanda que la que actualmente posee.

b) Bedia - Lemoa: bi udalerriak banatzen dituen mugaren bi aldeetan, Bediako Bidekolea eta Lemoako Mendieta eremuetan, izaera anitzeko ezarkuntzak daude elkarren ondoan: landakoa, industriakoa, oinplano berriko egoitzakoa, etab. Eraikinok elkarrekin integratu behar dira; alde batetik, landaguneak birmoldatuta, eta bestetik, eremu osorako irizpide komunak hartuta, forma-antolamenduari eta bide-azpiegiturei dagokienez, ingururako irisgarritasunari soluzioa emateko.

b) Bedia - Lemoa: a ambos lados del límite que separa ambos municipios, áreas de Bidekolea en Bedia y Mendieta en Lemoa, cohabitan una serie de asentamientos de diverso carácter: rural, industrial, residencial de nueva planta, etc. Es necesaria la integración de este conjunto de edificaciones entre sí, mediante la remodelación de los núcleos rurales por una parte, y la adopción de criterios comunes para todo el ámbito respecto a su ordenación formal y fundamentalmente infraestructuras viarias buscando resolver la accesibilidad al entorno en el que se localiza.

c) Artea-Areatza: Viteriren inguruan, Santo Tomas Apostolua baselizaren ondoan, izaera desberdineko ezarkuntzak daude elkarren ondoan: landakoak, oinplano berriko egoitzakoak, etab. Eraikinok elkarrekin integratu behar dira, eremu osorako irizpide komunak hartuta, inguruaren forma-antolamenduari dagokionez.

c) Artea-Areatza: en el entorno de Viteri y junto a la ermita de Santo Tomás Apóstol, cohabitan una serie de asentamientos de diverso carácter: rural, residencial de nueva planta, etc. Es necesaria la integración de este conjunto de edificaciones entre sí, mediante la adopción de criterios comunes para todo el ámbito respecto a la ordenación formal del entorno en el que se localiza.

2.- Eremu hauen antolamenduaren koordinazioa bermatzeko zehaztu den egitura-antolamenduko tresna Planeamendua Bateratzeko Egitamua da.

2.- El instrumento de ordenación estructural definido para garantizar la coordinación de la ordenación de estos ámbitos es el Plan de Compatibilización del Planeamiento.

103. artikulua.- Trazatua bateratzeko eremuak.

Artículo 103.- Ámbitos de compatibilización de trazado.

1.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak egindako proposamenen ondorioz, Trazatua Bateratzeko Eremu batzuk ezartzen dira, udalerriz gaindiko sareen, ardatzen edo azpiegituren gurutzagunean; horien eskemak lotesleak dira eta bateratuta daude Egitamuko dokumentazio grafikoan.

1.- Como consecuencia de las propuestas del Plan Territorial Parcial se establecen varios ámbitos de compatibilización de trazado, que corresponden a la inserción de redes, ejes o infraestructuras de carácter supramunicipal cuyos esquemas tienen carácter vinculante y se encuentran compatibilizados en la documentación gráfica del presente Plan.

2.- Lurraldearekiko Zati Egitamuak Trazatuaren Bateragarritasun Eremu hauek ditu jasota:

2.- El Plan Territorial Parcial contempla los siguientes ámbitos de compatibilización de trazado:

a) Zornotza eta Lemoa / Lemoa eta Igorre (N-240 Boroa-Lemoa / N-240 Lemoako saihesbidea): bi azpiegituren eskemak, Boroa-Lemoa lotura eta Lemoako saihesbidea O-03.A1 planoan jasota daude.

a) Amorebieta y Lemoa/ Lemoa e Igorre (N-240 Boroa-Lemoa / N-240 Variante Lemoa): esquemas de ambas infraestructuras, conexión Boroa-Lemoa y Variante de Lemoa, recogidos en el plano O-03.A1.

b) Igorre eta Arantzazu (N-240 Igorreko saihesbidea): azpiegituraren eskema O-03.A1 planoan jasota. Garakoiko lotunetik (Igorreko udal-mugartea) Olarrako biderako loturara (Arantzazuko udal-mugartea).

b) Igorre y Arantzazu (N-240 Variante de Igorre): esquema de la infraestructura recogido en el plano O-03.A1. Desde el enlace en Garakoi (T. M. de Igorre) hasta la conexión de nuevo al vial existente en Olarra (T. M. de Arantzazu)

c) Aukerako mugikortasuna: Aukerako Mugikortasun Sarearen azpiegituraren eskema O-03.A2 planoan jasota dago.

c) Movilidad alternativa: esquema de la infraestructura de la Red de Movilidad Alternativa propuesta en el plano O-03.A2.

d) Paisaiari lotutako ibai-igarobidea: paisaiari lotutako ibai-igarobidearen eskema O-01.D planoan jasota dago.

d) Corredor fluvial paisajístico: esquema de la infraestructura del Corredor Fluvial Paisajístico propuesta en el plano O-01.D.

3.- Trazatuetan Egitamuan adierazitako eskema jarraituko dela bermatzeko, eraginpeko udalerriek antolamendu-tresna bateratuak aldi berean edo batera tramitatuta egin beharko dute antolamendu xehatua, azpiegituren trazatuak kasuan kasuko udal-planeamenduetan bateratuta dituzten azpiegituren kasuan izan ezik (horietan antolamendu xehatua jaso ondoren).

3.- Para asegurar en los trazados la continuidad establecida por el esquema definido en el presente Plan, la ordenación pormenorizada deberá realizarse por los municipios implicados a través de la tramitación conjunta o simultánea de los instrumentos de ordenación correspondientes compatibilizados entre sí, a excepción de aquellas infraestructuras cuyos trazados ya se encuentren compatibilizados en los respectivos planeamientos municipales por haber sido ya incorporada en ellos la ordenación pormenorizada.

II. ATALA

SECCIÓN II

BATERAGARRITASUN EGITAMUA

PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN

104. artikulua.- Definizioa.

Artículo 104.- Definición.

1.- Bateragarritasun Egitamua egitura-antolamenduko egitamua da; udal mugarte batzuen zona mugakideetako hiri-garapenaren ezaugarrien eta beharrizanen ondorioz eraginpeko egitamu orokorren egitura-antolamendua koordinatu behar denean egin beharko dira halako egitamuak.

1.- El Plan de Compatibilización es un plan de ordenación estructural cuya elaboración procede cuando las características y necesidades del desarrollo urbano en las zonas limítrofes de varios términos municipales hagan necesario coordinar la ordenación estructural de los planes generales afectados.

2.- Egitamu orokorretarako aurreikusitako agirien antzekoetan formalizatuko da, iraunkortasun-ikerketaren kasuan izan ezik; dena den agiri horiek bateragarritasun-eremuari buruzkoak baino ez dira izango eta horren antolamendu koordinaturako behar diren xedapenak jasoko dituzte.

2.- Se formalizará, con carácter mínimo, en similares documentos que los previstos para el plan general, con la excepción del estudio de sostenibilidad, si bien referidos exclusivamente al ámbito objeto de compatibilización, y recogerán las determinaciones precisas para la ordenación coordinada del mismo.

105. artikulua.- Formulazioa, tramitazioa eta onespena.

Artículo 105.- Formulación, tramitación y aprobación.

1.- Egitamuaren eraginpean udalerri bat baino gehiago dagoenean, formulazioa eta tramitazioa eraginpeko toki erakunde bakarrak egin ditzake, denen artean lorturiko akordioaren arabera.

1.- Cuando el Plan afecte a más de un municipio, la formulación y tramitación podrá corresponder a una sola de las entidades locales afectadas, en los términos del acuerdo, en su caso, alcanzado entre las mismas.

2.- Akordiorik egon ezean, foru-organoak bi hilabeteko epea emango du akordioa lortzeko. Epe hori igaro ondoren akordiorik ez badago, foru-administrazioak bateragarritasun-egitamu bat formulatu, tramitatu eta onetsiko du, eta horren tramitazioan eraginpeko toki-erakundeen entzunaldia egingo da.

2.- En defecto de acuerdo, el órgano foral, concederá un plazo de dos meses para alcanzarlo. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca, se formulará, tramitará y aprobará por parte de la administración foral, un plan de compatibilización en cuya tramitación se deberá dar audiencia a las entidades locales implicadas.

3.- Hasierako onespena jendaurrean azalduko dela eta behin betiko onespena argitaratu egingo dela iragarriko da aldizkari ofizialetan eta eraginpeko lurralde historikoetan gehien saltzen diren egunkarietan.

3.- El anuncio de exposición al público de la aprobación inicial y la publicación de su aprobación definitiva se realizará en los boletines y en el diario o diarios de mayor circulación de los territorios históricos afectados.

4.- Egitura-antolamenduko xedapenetan eragiten den neurrian, Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurraldeko Antolamendu Batzordearen txostena beharko da.

4.- En la medida en que afecta a determinaciones de ordenación estructurante, se someterá al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

II. ERANSKINA

ANEXO II

INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINARI BURUZKO BATERAKO EBALUAZIO-PROZEDURA ARAUTZEN DUEN UZTAILAREN 22KO 183/2003 DEKRETUAREN 15. ARTIKULUAN XEDATUTAKOAREN ONDORIOETARAKO AITORPENA

DECLARACIÓN A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 183/2003, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL

Lurralde Plan Partzialek Lurralde Antolamenduko Jarraibideak garatzen dituzte, horiek mugatutako udalaz gaineko eremu edo zonetan, eta, horietako bakoitzarentzat, jarraibideek ezarritako antolamendu-irizpide bereziak zehazten dituzte. Antolamendu-plan eta -programen ingurumenaren ebaluazioak duen garrantzia Europar Batasunak onartu zuen, Europako Parlamentuaren Zenbait plan eta programak ingurumenean duten eraginaren gaineko ebaluazioari buruzko 2001/42EE Zuzentarauaren bidez.

Los Planes Territoriales Parciales desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial en las áreas o zonas supramunicipales que éstas delimiten, concretando para cada una de ellas los criterios específicos de ordenación que las Directrices establezcan. La relevancia de la evaluación ambiental de los planes y programas de ordenación fue reconocida por la Unión Europea con el desarrollo de la Directiva 2001/42CE del Parlamento Europeo, relativa a la Evaluación de Efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente.

Plan eta programa horien ebaluazioa funtsezkoa da; izan ere, horietan, estrategiairizpideak ezarri dira, udalaz gaineko edo udaleko arloetan, ingurumen-eraginaren arloan, ustez, garrantzi gehien izango duten proiektu eta azpiegitura handiak non kokatu erabakitzeko. Hori guztia, Ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prozedura arautu zuen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak ezarritakoa oinarri hartuta.

La evaluación de estos planes y programas resulta esencial ya que en ellos se establecen los criterios estratégicos para decidir el emplazamiento de los grandes proyectos e infraestructuras cuyo impacto ambiental se presupone de mayor importancia dentro de las áreas supramunicipales o municipales, en base a lo dispuesto en el Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

Igorreko Funtzio Eremuko Lurralde Plan Partziala prozedura horretan sartu da, eta, bertan, kontsulta publikoen prozesua sartu da, lurraldearen osagarriak kudeatzen dituzten administrazio-agenteen ekarpenekin, bai eta toki-erakundeak eta funtzioeremuko herritarrak ere.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre ha sido sometido a este procedimiento, en el que se ha incluido un proceso de consultas públicas, con aportaciones de los diversos agentes administrativos implicados en la gestión de los diversos componentes del territorio, así como organización locales y ciudadanos del Área Funcional.

Planaren eredua, 16 urteko denbora-mugan -herri, enplegu, lurraldearen okupazio, garapenaren aurreikuspenekin-, etorkizuneko hipotesia da, borondatezko ariketa.

El modelo del plan, en un horizonte temporal de 16 años, con sus previsiones de población, empleo, ocupación del suelo, desarrollo, es una hipótesis de futuro, un ejercicio de voluntad.

Proposamenak haranak lanak aurrera egin ahala erakutsi dizkigun bokazioen adierazle dira. Ezagun dira haraneko ondasunak: edertasuna, natura- eta basoaberastasunak, abelazkuntza-ahalmena, ibaiak, kultura-aberastasuna, baserrimotak, esparruak, presak, errotak, ermitak, lehengo aberastasun pertsonala.

Las propuestas son un subrayado de las vocaciones que el valle nos ha ido mostrando a lo largo del trabajo. Se conoce cuales son los bienes del valle: su belleza, su riqueza natural, forestal, su potencial ganadero, sus ríos, su riqueza cultural, en forma de caseríos, ámbitos, presas, molinos, ermitas, su antigua riqueza vital personalísima.

Garrantzi handiko lau unitate daude. Horietako bat Arratia harana da: Arantzazutik hegoaldera. Kultura- eta natura-balio handiak mantendu ditu, eta, tipologia urbanizatzaile berrien eraginez, aldaketa handiak jasan ditzake. Planak, planoetan ikusiko den bezala, hegoaldeko haranaren izaera hornidura txikiekin osatzen du. Beste unitateetako bat Indusi harana da, eta Arratiako hegoaldearekin zenbait antzekotasun ditu. Igorre beste unitateetako bat da; planak barneko hiri-artikulazioa lortu nahi du. Lemoa eta Bedia udalerrien ondoren, ingurunearen zaharberrikuntza, suspertzea eta hobekuntza gehien behar duen udalerria da. Azken unitatea Bediak eta Lemoak osatzen dute. Lemoako saihesbideak hobekuntza handiak ekarriko ditu bere azpiegituren egungo itxuran eta horien izaeran. Helburua honakoa da: bizitza-kalitatea eta Lemoako Haitzaren eta Ibaizabalen natura-gaitasuna berreskuratu.

Existen cuatro unidades vitales. Una de ellas es el Valle del Arratia desde Arantzazu hacia el Sur. Ha conservado grandes valores culturales y naturales, y puede verse muy alterado por las nuevas tipologías urbanizadoras. El Plan, como se comprobará en los planos, complementa el carácter de este valle sur con la incorporación de pequeñas dotaciones. Otra unidad es el valle de Indusi, que mantiene ciertos parecidos con el Arratia Sur. Igorre es otra de las unidades, el plan trata de lograr su articulación urbana interna. Es el municipio más necesitado de renovación, revitalización y mejora de su entorno tras Bedia y Lemoa. La última unidad la componen Bedia y Lemoa. La variante de Lemoa implicará notables mejoras en la configuración actual de sus infraestructuras y el carácter de las mismas. El objetivo es recuperar su calidad de vida y la capacidad natural de Peña Lemoa y el Ibaizabal.

Plana asmo handikoa da, honako alor hauetan: natura-ondarea kontserbatzean, ahalik eta aniztasun handieneko etorkizuneko lanpostuak eskaintzean, kultura ondarea balioztatzean, integratutako azpiegituren irudian, hornidura aberasgarrien utopian eta bere kulturak merezi dituen hiri-eskalako eta -aberastasuneko gune batzuk izateko nahian.

Como tal, el Plan es ambicioso en la salvaguarda del patrimonio natural, en el futuro de su oferta de puestos de trabajo de la máxima variedad, en la puesta en valor su patrimonio cultural, en la imagen de unas infraestructuras integradas, en la utopía de unas dotaciones enriquecedoras y en el sueño de unos núcleos de escala y riqueza urbanas dignos herederos de su cultura.

Igorreko funtzio-eremua garatzeko eredua honako helburu orokor hauek lortzeko premisaren gainean proposatu da:

El modelo de desarrollo del Área Funcional de Igorre se ha planteado sobre la premisa de alcanzar los siguientes objetivos generales:

1.- Egungo biztanle-kopurua mantentzea eta hautazko hazkundea.

1.- Mantenimiento de la población actual y crecimiento selectivo.

2.- Lurzoruaren zentzuzko erabilera.

2.- Uso racional del recurso suelo.

3.- Haranaren barrualdea balioztatzea.

3.- Puesta en valor del Fondo de Valle.

4.- Garraio iraunkorrera hurbiltzea.

4.- Acercamiento a un transporte sostenible.

5.- Natura-balioak babestea.

5.- Protección de los valores naturales.

6.- Baliabide berriztagarriak erabiltzea.

6.- Uso de recursos renovables.

7.- Ongizatea eta berrikuntza sustatzea.

7.- Impulso del bienestar y la renovación.

2009ko martxoaren 23ko Ebazpenaren bidez argitaratutako ingurumen-eraginari buruzko behin betiko txostenak Igorreko Funtzio Eremuko Lurralde Plan Partzialean jaso beharreko ingurumenaren gaineko alderdi batzuk zehaztu ditu. Horiek honako jarraibide hauen arabera sartu dira:

El Informe Definitivo de Impacto Ambiental publicado mediante la Resolución del 23 de marzo de 2009, ha sugerido una serie de aspectos ambientales que debían ser recogidos en el documento definitivo del Plan Territorial del Área Funcional de Igorre y que han sido incorporados de acuerdo a las siguientes directrices:

1.- I. taldeko hezeguneak babes handiko taldean sartu dira, eta horren araudia Igorreko LPPren araudiaren 19. artikuluan zehaztu da. III. taldeko hezeguneak udal plangintzari lotuta daude, EAEko Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialak (LPS) zehaztutakoaren arabera.

1.- En relación con los humedales del Grupo I quedan incluidos en el grupo de alta protección, cuya regulación propia se establece en el artículo 19 de la normativa del PTP de Igorre. Los humedales del Grupo III quedan remitidos al planeamiento municipal, de acuerdo al PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.

2.- 20.1 artikuluan, gainazaleko urak babesteko kategoriatzat urtegiak eta 200 m zabalerako perimetro-banda sartu dira, EAEko Ibaiertzak eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari jarraiki.

2.- Se ha incluido en el artículo 20.1 como categoría de protección de aguas superficiales, los embalses y una banda perimetral de 200 m de ancha, de acuerdo con el PTS de Ordenación de Márgenes y Arroyos de la CAPV.

3.- Araudiaren 26. artikuluan zehaztutako gainjarritako baldintzatzaileak egokiro azaldu dira «Antolamendua: ingurune fisikoaren eta gainjarritako baldintzatzaileen eragin sektorialak» O-01.C planoan.

3.- Los condicionantes superpuestos reflejados en el artículo 26 de la normativa han sido adecuadamente reflejados en el plano O-01.C «Ordenación: afecciones sectoriales del medio físico y condicionantes superpuestos».

4.- Planaren memoriak 2.4 puntuan, udal plangintzetarako ingurune fisikoan gainjarritako baldintzatzaile gisa, Igarobide Ekologikoen Sistema Handiaren igarobideak, eskala txikiko igarobideak eta LPPk proposatutako ibaiigarobide ekologikoa sartu ditu.

4.- La Memoria del Plan incorpora en su punto 2.4 como condicionante superpuesto en el medio físico para los planeamientos municipales los corredores constituyentes del Gran Sistema de Corredores Ecológicos, los corredores a pequeña escala y el corredor fluvial ecológico que proponen el PTP.

5.- Proposatutako erabileren onargarritasuna dagokion araudi sektorialaren mende egongo da, araudiaren X. eranskinean zehaztu bezala.

5.- La Admisibilidad de Usos propuesta queda condicionada a la legislación sectorial correspondiente, tal y como se considera en el anexo X de la normativa.

6.- B3 esparrua dela eta, Bedian, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 13. artikuluaren 2.c atalak zehaztu bezala, hirigintza-eraldatzea dela eta, higatzeko arrisku oro saihestu beharko da, baliabide tekniko edo/eta konpentsazio-neurrien bidez. Alderdi horretaz gain, udalerriarentzat esparru horren hirigintza-garapenak hiri continuuma sortzeko aukera dakar eta, beraz, aurretik jasandako zatiketa zuzentzeko aukera. Horrenbestez, nukleo trinkoak sortzeko eredua eta, horrela, gertuen dauden inguruen egoera babesteko eredua, kasu honetan, gehien balioztatu den parametroa izan da. Higigarritasuna dela eta, Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko LPSk ez du arrisku-eremutzat hartzen, eta malda % 15ekoa baino txikiagoa da; horrenbestez, udal planeamenduak EAEko Lurzoruaren Higaduraren Mapak, informazio gisa, zehaztutako arriskua aztertu beharko du. LPPren memoriak 3.2.2.3.3.1 atalean ezarri bezala, muga-esparruak egokitu ahalko dira, behar bezala justifikatuz gero.

6.- En cuanto al ámbito B3 en Bedia, como establece el apartado 2.c del artículo 13 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, con su transformación urbanística se deberá eliminar todo riesgo de erosión mediante los recursos técnicos y/o medidas de compensación. A parte de este aspecto, para el municipio el desarrollo urbanístico de este ámbito representa una oportunidad de crear un continuo urbano y de esta manera subsanar la fragmentación que ha sufrido anteriormente. Por lo cual la pauta de crear núcleos compactos y así preservar el estado de los entornos inmediatos es el parámetro que más se ha valorado en este caso. En cuanto a la erosionabilidad, el PTS Agroforestal no lo considera como área de riesgo y la pendiente es menor de un 15%, por lo cual se deberá analizar el riesgo determinado por el Mapa de erosión de suelos de la CAPV, de carácter informativo, por el planeamiento municipal. Como establece la memoria del PTP en el apartado 3.2.2.3.3.1, los ámbitos límite se podrán ajustar debidamente justificados.

7.- 77. eta 80. artikuluak aldatu egin dira, eta, horrenbestez, mugikortasun alternatiboaren sareak ez du babes-lurzoruan bakarrik egon beharko.

7.- Los artículos 77 y 80 se han modificado de manera que la Red de Movilidad Alternativa no tendrá que estar exclusivamente ubicada en suelo de protección.

8.- Araudiaren 90. artikuluak berariaz aipatzen du Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioari eta zuzenketari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legean eta Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioaren gaineko irailaren 30eko 165/2008 Dekretuan ezarritakoari buruzko betearazpena.

8.- El artículo 90 de la normativa hace referencia expresa al cumplimiento de los establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y al Decreto 165/2008 de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminadoras del suelo.

9.- Cementos Lemona lantegiko bero-gaitasuna aprobetxatuz, hondakin geldoak aprobetxatzeko aukera itxi gabe geratu da; izan ere, gaur egun, Berreskuratutako Erregai Solidoak (BES) zehaztuko dituen araudia garapenfasean dago, birziklapenaren edo konpostaren bidez aprobetxa ezin daitezkeen hiri-hondakin eta hondakin geldoen zatiketa gisa. Beste alde batetik, instalazio honek, dagoeneko, hondakin-kudeatzailearen baimena du; beraz, hondakinen etorkizuneko aprobetxamenduak bideragarriak izan ahalko dira, baldin eta aplikatzekoak diren araudietan zehaztutako emisiomugak errespetatzen badira eta sortutako hondakinen kudeaketa egokia egiten bada. Alderdi hau memoriaren 4.2.5 atalean jaso da.

9.- En relación con el posible aprovechamiento de residuos inertes aprovechando su capacidad calorífica en la fábrica de Cementos Lemona, esta opción se deja abierta, dado que en la actualidad se encuentra en fase de desarrollo la normativa que definirá los Combustibles Sólidos Recuperados (CSR), como fracción de los residuos urbanos e inertes que no puedan ser aprovechados mediante reciclaje o compostaje. Por otra parte esta instalación cuenta ya con autorización como gestor de residuos, por lo que futuros aprovechamientos de residuos podrán ser viables siempre y cuando se respeten los límites de emisión exigidos por la normativa de aplicación así como se realice una adecuada gestión de los residuos generados. Este aspecto se considera en el apartado 4.2.5 de la Memoria.

10.- Zentral hidrauliko txikien aprobetxamenduak kendu dira, dakarten eragin kritikoagatik.

10.- Se han eliminado los aprovechamientos de centrales mini-hidráulicas, por el impacto crítico que suponen.

11.- Araudiaren 33. artikuluan jaso da ingurumen-eraginaren adierazpena duten harrobien kasuan, bai harrobien ustiapen-eremuko mugaketa, bai horien berriztapena adierazpen horretan ezarritakoari egokitu beharko zaiela.

11.- Se ha recogido en la normativa artículo 33 que aquellas canteras que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental tanto la delimitación del área de explotación de las canteras como la restauración de las mismas deberá ajustarse a lo determinado en dicha declaración.

12.- Planak, era berean, planaren garapenerako agiriek kontuan hartu beharreko ingurumen-jarraibideak barne hartzen ditu, eta horiek Igorreko Funtzio Eremuko LPPren ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prebentziozko neurri, neurri zuzentzaile eta konpentsaziozko neurrien barruan geratu dira. Horiek agirian bertan garatutako neurri zehatzak diseinatzeko oinarritzat har daitezke.

12.- El Plan incorpora así mismo las Directrices Ambientales que deberán considerar los documentos de desarrollo del Plan, quedando las mismas incluidas dentro de las Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del PTP del Área Funcional de Igorre, sirviendo de base para el diseño de las medidas concretas desarrolladas en el mismo documento.

Plana izapidetu bitartean egindako kontsultetatik, instituzio eta erakunde publiko ugarik, bai eta herritar ugarik ere, ekarpenak egin zituzten, eta ekarpen horiek funtsezkoak izan ziren planaren proposamenak lurraldearen errealitatera eta horren etorkizuneko garapenera egokiro egokitzeko. Hasierako onespenaren agiria jendaurrean egoteko tramitearen ondorioz, 87 alegazio-idazki aurkeztu ziren: lau, talde politikoenak; hiru, sozietate publikoenak; bat, sindikatu batena; bi, enpresenak; sei, instituzio publikoenak; eta hirurogeita hamaika, partikularrenak. Era berean, Lurraldeko Herri Administrazioek egindako zortzi alegazio-idazki aurkeztu ziren: bat, Estatuko Administrazioarena eta zazpi, funtzio-eremuko udalenak. Azterketa horretatik, behin-behineko onespenaren gaineko agirian zenbait aldaketa sartu ziren, eta horiek proposatutako lurralde-ereduari eragin zioten; ingurune fisikoaren babeserako araudia, Sare Berdearen diseinua, bizitegietarako lurzoruaren okupazio-mugaren esparruak eta ingurumen-eragineko baterako azterlanaren eta urak har ditzakeen eremuen balorazioengatiko aldaketak, azpiegituren sistema eta zerbitzu-azpiegiturak eta plangintzen bateragarritasuna.

De los resultados de las consultas realizadas durante la tramitación del Plan, numerosas instituciones y organismos públicos así como ciudadanos, realizaron aportaciones que fueron fundamentales para un adecuado ajuste de las propuestas del Plan a la realidad del territorio y futuro desarrollo del mismo. Como consecuencia del trámite de exposición pública del documento de Aprobación Inicial, un total de 87 escritos de alegaciones fueron presentadas repartidas de la siguiente forma: cuatro de partidos políticos; tres de sociedades públicas; uno de un sindicato; dos de empresas; seis de instituciones públicas; y setenta y uno de particulares. Así mismo se presentaron ocho escritos de alegaciones formuladas por las Administraciones Públicas Territoriales, uno por la Administración del Estado y siete por Ayuntamientos del Área Funcional. De su análisis se incorporaron una serie de modificaciones en el documento de aprobación provisional, que afectaron al Modelo Territorial propuesto, el régimen de protección del medio físico, el diseño de la Malla Verde, ámbitos límite de ocupación del suelo residencial así como modificaciones debidas a la valoración del ECiA y nuevas áreas inundables, sistema de infraestructuras e infraestructuras de servicios y compatibilización de planeamientos.

Plana garatu bitartean ebaluatutako alternatibek estrategia-ildo nabarmena izan dute; ildo horrek eremu proportzionalaren ekonomia hazkunde-gaitasunera garatzearen alde lan egitea oinarri izan du. Hori guztia, haraneko natura-balioak arriskuan jarri gabe; izan ere, planak proposatutako zenbait jarduketen bidez sustatzen dira, erabat.

Las alternativas evaluadas durante el desarrollo del Plan han tenido una marcada línea estratégica enfocada en trabajar en pro de un desarrollo económico del área proporcional a su potencialidad de crecimiento sin poner en juego en ningún momento la estabilidad de los valores naturales del valle, que son pujantemente potenciados mediante diferentes actuaciones propuestas por el Plan.

Alternatibak planaren ekintza zehatzen garapenen gainean hausnartzeko garaian aurkeztu dira.

Las diferentes alternativas se presentan a lo largo de la consideración de los posibles desarrollos de acciones concretas del plan.

Planaren alderdi zehatzentzat balioztatutako aukera horiek honako estrategiaalderdiak ebaluatu dituzte:

Estas opciones valoradas para los diferentes aspectos concretos del plan han evaluado los siguientes aspectos estratégicos:

- Funtzio Eremuaren (FE) natura-baliabideak kudeatzeko figurak ezartzea.

- El establecimiento de diversas figuras de gestión de los recursos naturales del AF.

Zalantzarik gabe, FEn dauden balio handiko natura-baliabideak sustatzeko beharrizana funtsezkotzat duen ideian, babes-egitura eraikitzeko eta baliabide horien ingurunea kontserbatzeko figurak era askotara aurkezten dira.

Dentro de la idea básica e indudable de la necesidad de potenciación de los valiosos recursos naturales presentes en el AF; las figuras posibles para construir el armazón de protección y conservación de entorno a estos recursos se presentan de forma variada.

Intereseko zonan ekosistemen kudeaketa dela-eta aurretiaz zegoen gaitasunak kontrol-tresnak garatzeko aukera baldintzatu zuen.

Las competencia preexistentes en relación a la gestión de diferentes ecosistemas dentro de la zona de interés condicionó la posibilidad de desarrollo de herramientas de control.

Gorbeiako eta Urkiolako parke naturalak Urdaibaiko Biosferaren Erreserbarekin lotzeko aukera proposatu zen, babes-igarobideen bidez, natura-espazio etengabea lortu ahal izateko, ia-ia gure erkidego osoko ekosistemak barne hartu ahal izateko. Hala ere, proposamen hori ez zela bideragarria uste izan zen; izan ere, horrek eragin handia izango luke azpiegitura eta lurralde-antolamenduaren eredu orokorrean. Horrenbestez, azkenik, planak Sare Berdea izeneko ingurumenaz gozatzeko eta hura babesteko sarea ezartzea erabaki zen, eta, horrela, baso-ustiapenak eta babestutako natura-espazioak kudeatzeko araudien printzipioak errespetatzea.

Se planteo la posibilidad de llegar a conectar los parques naturales de Gorbea y Urkiola con la Reserva de la Biosfera de Urdaibai mediante corredores de protección, con el objetivo de poder llegar un continuo espacio natural incluyendo casi la totalidad de los ecosistemas representativos de nuestra comunidad. Sin embargo dicha propuesta se consideró inviable dado el impacto que sobre las infraestructuras y el modelo general de ordenación del territorio supondría, por lo que finalmente se optó por el establecimiento de una red de disfrute y protección del medio denominado como Malla Verde por el Plan respetando los principios de la regulación en materia de gestión de explotaciones forestales y Espacios Naturales Protegidos.

- Egoitza-hazkundearen banaketa, planaren jarduketa-esparrua osatzen duten zortzi udalerrien inguruan.

- La distribución del crecimiento residencial en torno a los ocho municipios que forman el ámbito de actuación del Plan.

Igorreko FEren barruan BOEak garatzeko lurzoruaren banaketa Etxebizitzen Lurzorurako Sustapen Publikoko LPSk zehaztu du aurretiaz; bertan, hazkundeak Igorreko udalerriaren noranzkoa hartzea proposatu da, funtzio-eremuaren buru izan dadila.

La distribución del suelo para desarrollo de VPO dentro del AF de Igorre viene predeterminado por el PTS de Suelo para Promoción Pública de Viviendas en donde se propone la dirección del crecimiento hacia el municipio de Igorre como cabecera del Área Funcional.

Hala ere, plana garatu bitartean, hazkundea beste udalerri batzuetara ere deszentralizatzea proposatu zen; azkenik, honako aukerak balioztatu ziren:

Sin embargo a lo largo del desarrollo del Plan se planteó la posibilidad de descentralización del crecimiento hacia otros municipios valorándose finalmente las siguientes posibilidades:

1.- BOEren hazkundea Igorren.

1.- Crecimiento centrado de VPO en Igorre.

2.- Hazkundea FEko beste udalerri batzuetara deszentralizatzea.

2.- Descentralización del crecimiento hacia otros municipios del AF.

Hazkundea Igorre udalerrian zentralizatzea aukera logikoa zela uste zen; izan ere, etxebizitza-eskaririk gehiena dauka, bai eta funtzio-eremutik kanpokoak diren eta bertan bizi den langile-kopuru gehiena ere. Hala ere, ez litzateke eredu orekatua izango, Igorre udalerriaren kontzentrazioaren eta garapenaren alde egin eta, aldi berean, gainerako udalerriak, pixkanaka-pixkanaka, albo batera uzten joango bailirateke; eta horrek desoreka ekarriko luke, bai prezioan, bai lurzoruaren eskarian.

El centralizar el crecimiento en el municipio de Igorre parecía una opción lógica, ya que concentra la mayor demanda de vivienda así como de acogida de trabajadores residentes fuera del área funcional. Sin embargo no resultaría en un modelo equilibrado, ya que favorecería una concentración y desarrollo del municipio de Igorre frente a un paulatino abandono del resto de municipios y un desequilibrio en el precio y demanda del suelo.

Nahiz eta Igorre udalerriak funtzio-eremuan (lurralde-ereduaren ondoriozko osagaia) duen hirigunearen funtzioa onartzen den, halaber kontuan hartu zen beste udalerri batzuek habitat alternatibo gisa duten funtzionaltasuna. Eta horren helburua da kanpoko oreka berriro lortzea, bai eta FEren beraren demografiageldotasunagatiko osagai endogenoarena ere. Igorre udalerriaren hiriburutza onartzeak onura gisa ekarriko du egun eskasa den hirugarren sektorearen garapena sustatzea (LAJek hautazko hazkundeko udalerri gisa definitu du).

Si bien se reconoce la función que ejerce el municipio de Igorre como capital del Área Funcional (componente derivado del modelo territorial), se tuvo también en consideración la funcionalidad de los otros municipios como Hábitats Alternativos siendo su objetivo el conseguir un reequilibrio externo así como de componente endógeno debido a la inercia demográfica de la población de la propia AF. El reconocer la capitalidad del municipio de Igorre traerá como beneficios el fomento del desarrollo de un sector terciario actualmente escaso (las DOT ya lo define como municipio de crecimiento selectivo).

Eredu horren bidez, FEtik kanpora bizi diren baina lanpostua bertan duten herritarrak bertaratzea lortu nahi da, baina, era berean, Arantzazu, Areatza, Artea, Dima eta Zeanurin habitat alternatiboak eskaintzea ere. Funtzio-eremuan etxebizitzaren hazkundea eskasa izateak eragin du, azken 15 urteotan, Bizkaiaren aldean, herritar gutxiago izatea; horren bidez bultzatu da landa-zonak bazter uztera eta mantendu beharreko kultura-eredua eta tradiziozko garapena galtzera.

Con este modelo se consigue atraer a la población que reside fuera del AF pero que tiene en ella su puesto de trabajo, pero asimismo favorecer hábitats alternativos en Arantzazu, Areatza, Artea, Dima y Zeanuri. Es un hecho que el escaso crecimiento de la vivienda en el Área Funcional en los últimos 15 años en relación con Bizkaia ha podido contribuir a la progresiva disminución de la población, potenciando con ello el abandono de las zonas rurales y la pérdida de un modelo cultural y de desarrollo tradicional que debe ser conservado.

- Udalerri bakoitzerako hautatutako harrera-gaitasuneko eremuetan ezarri beharreko eraikuntza-dentsitatea.

- La densidad edificatoria a establecer en las áreas con capacidad de acogida seleccionadas para cada municipio.

Bizitegietarako finkapen zehatz batean eraikiko diren etxebizitzen dentsitatea ezartzeko orduan, kontuan hartu beharreko hainbat alderdi daude; horrela, zenbait aukera daude.

A la hora de establecer la densidad de viviendas a construir en un determinado asentamiento residencial se presentan muchos factores a considerar dando lugar a un amplio abanico de posibilidades.

Alde batetik, ingurumen-alderdiak daude, besteak beste: eraikuntza-tipologia bakoitzari lotutako ikus-eragina, zona bakoitzeko eraikuntza-erabilerak, etxebizitzak garatzeko espazioa eta finkapen horietan hartu beharreko herritarrak.

Por un lado se presentan factores ambientales como el impacto visual ligado a cada una de las tipologías edificatorias, los usos edificatorios de cada zona, el espacio asignado al desarrollo de viviendas y la población a acoger en estos asentamientos.

Eraikuntza-dentsitateko hiru taldeen banaketak -A, B edo C-, beraz, jarduketa horrekin lotutako alternatibak zehaztu ditu.

La distribución de los tres grupos de densidades de edificación; A, B o C ha marcado por lo tanto las alternativas relacionadas con esta actuación.

- Eremuak izan ditzakeen energia-iturrien aprobetxamendurako azpiegiturak.

- Las infraestructuras de aprovechamiento de la variedad de fuentes energéticas con las que puede contar el área.

Eusko Jaurlaritzak ezarritako energia-eraginkortasunaren helburuak lortzea eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea oinarri hartuta, LPPk jarduteko zenbait aukera izan zituen Igorreko FEn:

Siempre partiendo de la base de consecución de objetivos de eficiencia energética y potenciación del uso de energías renovables establecidos por el Gobierno Vasco, el PTP se encontró con diferentes posibilidades de actuación dentro del AF de Igorre:

- Biomasan oinarritutako energia lortzeko azpiegiturak garatzea.

- Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de biomasa.

- Ur-jauzian oinarritutako energia lortzeko azpiegiturak garatzea.

- Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de saltos de agua.

- Haizean oinarritutako energia lortzeko azpiegiturak garatzea.

- Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de viento.

Iturri berriztagarrien aprobetxamenduan eta sorkuntza-ereduan (hau da, sorkuntzazentro txikiak, baina kontsumitzailearengandik hurbilago daudenak) oinarritutako dibertsifikazioa sustatzen duen eredu honen aurrean, argindarra banatzeko sareak handitzea ez da eredu iraunkorra, ingurunea eta paisaia kontserbatzeko ikuspegitik. Eredu hau, gainera, Euskadiko Energia Estrategiarekin (2010) koherentea da.

Frente a este modelo que promueve la diversificación basada en el aprovechamiento de las fuentes renovables y el modelo de generación distribuida (es decir, pequeños centros de generación pero más próximos al consumidor), una ampliación de las redes de distribución eléctrica no es un modelo sostenible desde la perspectiva de la conservación del medio natural y del paisaje. Este modelo es además coherente con la Estrategia Energética Euskadi 2010.

- Zonak daukan kultura- eta historia-ondarea kontserbatzeko kudeaketa-moduak.

- Las posibles formas de gestión en pro de la conservación del patrimonio histórico cultural que posee la zona.

Hirigune askotako eraikuntzek jasan duten degradazioak Igorreko FEko LPPk esku hartzeko beharrizana eragin zuen.

La degradación de la que han sido víctimas muchas de las construcciones del los núcleos urbanos generó la necesidad de actuación por parte del PTP del AF de Igorre.

Jarduketa horien mugak ezartzeak zenbait alternatiba gogoan hartzea ekarri zuen, besteak beste:

El establecimiento de los límites de estas actuaciones permitió barajar alternativas tales como:

- Gomendioen eta beste erabilera batzuen antolamendua, eremuko hiriguneetako eraikinentzat.

- Planteamiento de recomendaciones y de nuevos usos para los edificios de los núcleos urbanos del área.

- Eraikuntza kontrolatzeko legegintza-tresnak garatzea.

- Desarrollo de herramientas legislativas para control de la edificación.

Lurraldearen diagnostikoak eta ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioari buruzko azterlana garatu bitartean egindako ingurumen-eraginen ebaluazioak ingurune fisikoaren eta naturalaren eta giza ingurunearen oinarrizko osagaiak identifikatu zituzten, bai eta planak proposatutako jarduerak garatzean sor litezkeen eraginak ere. Eragin horiek, bai positiboak, bai negatiboak, neurri zuzentzaileak eta prebentziozko neurriak beharko ditu, bai eta, ingurumena zaintzeko planaren garapenaz, segimendua ere, ingurumen-adierazleak oinarri hartuta eta aipatutako ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioari buruzko azterlanean sartuta.

El diagnóstico del territorio y la evaluación de los impactos ambientales realizada durante el desarrollo del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, identificó los componentes clave del medio físico, natural y humano así como los impactos que se podrían generar por el desarrollo de las actividades propuestas por el Plan. Estos impactos, tanto positivos como negativos, requerirán de una serie de medidas preventivas y correctoras, así como un seguimiento mediante el desarrollo del Plan de vigilancia Ambiental basado en un sistema de Indicadores Ambientales, incorporado en el mencionado Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

Azterketa horrek hasierako zenbait proposamen bertan behera uztea ekarri zuen; izan ere, eragin kritikotzat eta planaren helburu orokorrekin bateragarria ez zen eragintzat hartu zen, garapen iraunkorraren ikuspuntutik, eta, betiere, Igorreko funtzio-eremuaren testuinguruan:

Este análisis hizo que algunas propuestas iniciales fueran descartadas, por considerarse su impacto crítico y no compatible con los objetivos generales del Plan, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, siempre en el contexto del Área Funcional de Igorre:

1.- Merkataritza-zentro baten proposamena izan da hainbat ikuspuntutatik modu negatiboan balioztatu dena.

1.- Propuesta de un Centro Comercial es la que se ha valorado desde diversos enfoques negativamente.

Igorreko funtzio-eremua bereizgarria da, Euskadiko landa-gunearekin eta ingurunearekin identifikatzen diren natura-balioak eta gizarte- eta kultura-balioak zaintzen dituelako, modu harmoniatsuan. Ikuspegi idiliko hau egungo egoerarekin bateragarria ez bada ere, iraunkortasun-eredura hurbilduko gaituzten urratsak eman daitezke.

El Área Funcional de Igorre se caracteriza por preservar unos valores naturales y socioculturales que se identifican con la Euskadi rural e integrada en el medio que le rodea de una manera armoniosa. Si bien esta visión idílica no se corresponde ni mucho menos con la situación actual, si que pueden darse pasos que nos lleven hacia un modelo de sostenibilidad.

Merkataritza-zentro batek -gaur egun, hain modan dagoen hirigintza-garapena- garraio pribatua erabiltzera bultzatzen duen eredua dakar, lurraldearen erabilera intentsiboa bultzatzen duena, eta produkzio-jarduera nagusiak sustatzen dituzten merkataritza txikiaren eta hiri- eta landa-ereduaren kontra doana.

Un centro comercial, desarrollo urbanístico tan en boga hoy en día, supone un modelo que incita el uso del transporte privado, un uso intensivo del territorio, va en contra del pequeño comercio y de un modelo urbano rural donde se potencian las actividades productivas primarias.

Hala ere, toki-mailan eragin positiboak izan ahal baditu ere, sortzen den enplegua ezegonkorra izaten da eta beste jarduera batzuekiko eragina oso gertuko inguruneetara mugatuta.

Si bien puede originar impactos positivos a escala local, la creación de empleo suele ser precaria y el impacto sobre otras actividades limitada a un entorno inmediato.

Garapen iraunkorreko ereduaren ikuspegitik, jarduketa honek ez du Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian ezarritako irizpide orokorrak lortzea errazten, eta, azkenik, funtzio-eremuan bereizita egongo liratekeen bi polo sortuko lituzkeen hiri-eredua sortzea eta lurraldeko hegoaldean landatarren diren zonak etengabean bazter uzteko arriskua eragingo luke. Igorre udalerrirako merkataritza-arloko polaritate hau Arratia eskualdeko 21 Agendako Ingurumen Diagnostikoaren gaineko Txostenean jaso da.

Desde una perspectiva de modelo de desarrollo sostenible, esta actuación no facilita la consecución de los criterios generales fijados en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, y apuntaría decididamente hacia la consolidación de un modelo urbano que acentuaría la creación de dos polos marcados en el Área Funcional, agravando el progresivo abandono de las zonas más rurales del sur del territorio considerado. Esta polaridad comercial hacia le municipio de Igorre ya es detectada en el Informe de Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 de la Comarca de Arratia.

Hori dela eta, merkataritza-jarduera eragiteko ekimen orok tokiko produktuak irtetea eragin beharko lukeela erabaki zen (nekazaritza, abeltzaintza eta artisautza); halaber, eskualdeko azoka-ereduaren alde egin beharko luke, horiek probintzian jendea erakartzeko gaitasun handia dutelako. Eredu horrek funtzio-eremuko balioak eta egungo erakargarritasunak oinarri dituen ekonomia-garapena sustatu ahal duen garapen iraunkorreko eredua bultza dezake.

Por ello se consideró que una iniciativa enfocada hacia una activación de la actividad comercial debería ir dirigida a favorecer una salida de los productos locales (agricultura, ganadería y artesanía), apoyando el modelo de feria comarcal, las cuales por otra parte tienen un gran potencial de atracción de público en el ámbito provincial, modelo que puede potenciar un modelo de desarrollo sostenible que consiga impulsar un desarrollo económico basado en los valores y atractivos actuales del Área Funcional.

2.- Zentral hidrauliko txikien proposamena.

2.- La propuesta de centrales mini-hidráulicas.

Era berean, erabaki zen ez zela bateragarria LPPren eta funtzio-eremurako garapen iraunkorraren ereduaren helburu orokorrekin; izan ere, Mediterraneoko arroa aldatzearen ondoriozko emariak ditu oinarri eta arrain-hazkuntzan eragin garrantzitsuak sortzen ditu, emarien erregulazio osagarria baita. Hori dela eta, ildo horretatik jardueraren bat proposatuz gero, biztanleei eragiten ez diela bermatu beharko da, bai eta ibilguaren zatiketa handituko ez duela ere; halaber, ekonomiabideragarritasuna barne-arroen berezko emarietan oinarritu beharko du, ez, baina, aldatzearen ondoriozko emarietan.

Se consideró así mismo como no compatible con los objetivos generales del PTP y de modelo de desarrollo sostenible para el Área Funcional, ya que se basa en unos caudales provenientes de trasvase de la cuenca mediterránea y originando impactos significativos sobre las poblaciones piscícolas al suponer una regulación adicional de los caudales. Por ello en caso de llegar a plantearse una actuación en esta línea, deberá garantizarse que no afectará a las poblaciones, no supondrá un incremento en la fragmentación del cauce y deberá basar su viabilidad económica en los caudales propios de las cuencas internas y nunca considerando los caudales provenientes de trasvase.

Horrela, identifikatutako ingurumen-eragin negatiboek ez dute eragin kritikoa ekarriko; horiek guztiak neurrizko joko dira kasurik kaltegarrienean. Horrenbestez, aurreikusitako prebentziozko neurriek eta neurri zuzentzaileek sortutako eraginak zuzendu edo arindu ahalko dituzte.

De esta manera, ninguno de los impactos ambientales negativos identificados supone un impacto crítico, considerándose todos ellos moderados en el caso más desfavorables, con lo que las medidas preventivas y correctoras previstas podrán corregir o paliar los impactos generados.

Beste alde batetik, azpimarratu beharra dago garapen berrietako bat bera ere ez dela urak har ditzakeen zonetatik kanpo geratzen, 500 urteko birgertatze-aldira arte, eta ez da kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituen kokapenik agertzen.

Destacar por otra parte, que ninguno de los nuevos desarrollos queda afectado por zonas inundables hasta el periodo de retorno de 500 años ni figuran ninguno de los emplazamientos con suelos potencialmente contaminados.

Planeko ingurumen-eraginaren segimendua egiteko neurri gisa, ingurumeneraginaren baterako ebaluazioari buruzko azterlanak planaren ondorioak ikuskatzeko programa jaso du, ingurumen-adierazleak oinarri hartuta; hori organo eskudunak gauzatu beharko du eta plana ikuskatzeko epeekin koordinatuta egingo da.

Como medida para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente del Plan, el documento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambienta incorpora un Programa de Supervisión de los Efectos del Plan, basado en un sistema de indicadores ambientales, el cual deberá ser ejecutado por el órgano sustantivo y se realizará de manera coordinada con los plazos de revisión del Plan.

Ez da agiri honen laburpen ez-teknikoa sartu, ez baita beharrezkotzat jo; izan ere, uste izan da zehatza dela eta edukia edozein interesdunen eskueran dagoela.

No se incluye un resumen no técnico del presente documento, al no considerarse necesario, dada su concreción y contenido al alcance de cualquier ciudadano interesado.


Azterketa dokumentala


Análisis documental