Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2010eko uztailaren 12a, astelehena

N.º 132, lunes 12 de julio de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
3376
3376

163/2010 DEKRETUA, ekainaren 22koa, kirol-klubei eta kirol-elkarteei buruzkoa.

DECRETO 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas.

Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak du kirolaren arloko eskumen esklusiboa. Eta eskumen horretaz baliatuaz, Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea onartu zuen.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio de este título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Kirol-klub eta kirol-elkarteei dagokienez, dekretu honen bitartez, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea garatzen da, eta, berebat, ordeztu egiten da Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretua, zeina, Soin Kulturaren eta Kirolaren otsailaren 19ko 5/1988 Legean oinarriturik, onartu baitzen; lege hori jada indargabetua da.

El presente Decreto desarrolla, en materia de clubes deportivos y agrupaciones deportivas, dicha Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, sustituyendo así el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, aprobado sobre la base de la antigua Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte ya derogada.

Xedapen honen bitartez, kirol-elkarteen beste eredu bat garatu nahi da, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeaz diseinatutakoa, eta, orobat, aterabidea eman nahi zaie gaur arte indarrean egon den dekretua aplikatzearen ondoriozko zenbait arazori.

Con esta disposición se pretende desarrollar el nuevo modelo asociativo deportivo diseñado en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y, al mismo tiempo, dar respuesta a los diversos problemas suscitados con la aplicación del Decreto vigente hasta la fecha.

Dekretuaren berrikuntza handienetakoa da kirol-erakundeen erregulazioa sinplifikatzea, eta hori dela-eta, erakundeok, elkarteen erregimen orokorrean oinarriturik, dute osaturik araubide juridikoa. Eraketa, antolamendu, funtzionamendu, azkentze edo antzeko kuestioei dagokienez, dekretu honen bitartez araututako kirol-erakundeak, honako hauekin eraenduko dira: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea garatzeko Dekretuko arauekin eta ildo horretako gainontzeko arauekin. Kirolen arloko aipatu xedapenek zehaztu eta xedatzen ez dutenaren gainean, elkarteen arloko araudi orokorraren bitartez eraenduko dira erakundeok. Horretaz gaian, erregimen organikoari doakionez, lehentasunez aplikatuko zaizkie euren estatutuak eta erregelamenduak, organo eskudunek onartutakoak direnak.

Una de las novedades importantes del Decreto es la simplificación de la regulación de las entidades deportivas que, por ello, ven conformado su régimen jurídico sobre la base del régimen asociativo general. De este modo, las entidades deportivas reguladas en este Decreto se regirán en todas las cuestiones relativas a la constitución, organización, funcionamiento, extinción y cuestiones análogas por las normas del Decreto y demás disposiciones de desarrollo de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Tales entidades se regirán, en lo no dispuesto expresamente en dichas disposiciones deportivas, por la normativa general en materia de asociaciones. Además, en materia de régimen orgánico les resultarán de aplicación preferente sus propios estatutos y reglamentos debidamente aprobados por sus órganos competentes.

282/1989 Dekretuak zehaztu egiten ditu honakoak: kirol-klub eta kirol-federazioak herri-onurako deklaratzeko betekizunak eta izapideak. Bada, aipatu legeaz dekretu horri ere eragiten zaionez gero, xedapen honen bitartez, gaurkotu egiten da kirol-klubak herri-onurako deklaratzeko eregimena, zeren kirol-federazioak, izatez, herri-onurako «ex lege» erakundeak baitira.

Como también se ha visto afectado por la citada Ley el Decreto 282/1989, por el que se determinaron los requisitos y la tramitación de las declaraciones de utilidad pública de clubes y federaciones deportivas, a través de la presente disposición se actualiza el régimen de las declaraciones de utilidad pública de los clubes deportivos, pues las federaciones deportivas ya son entidades de utilidad pública ex lege.

Dekretuak guztiz errespetatu nahi du kirol-klubek duten elkarte pribatuen izaera. Hortaz, kirol-kluben elkarte pribatu izate horrekin bat etorriaz, Dekretuak ezeztatu egiten ditu esku-hartzeari buruzko hainbat zehaztapen, honakoak: Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretukoak; bestalde, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeren arabera, aipatu esku-hartzea ezin da justifikatu. Horretaz gain, zehaztapen haiek mugapen zalantzagarria ezartzen diote elkartzeko eskubide Konstituziokoari, eta, halaber, funts gabetu egiten dute, zati baten, lehen mailako kirol asoziazionismoaren izaera pribatua.

El Decreto pretende ser absolutamente respetuoso con la naturaleza asociativa privada de los clubes deportivos. En consonancia con esa clara naturaleza asociativa privada de los clubes deportivos, el Decreto elimina numerosos apuntes intervencionistas que se encuentran dispersos en el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, intervencionismo que, a la luz de la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, resulta carente de justificación. Además de constituir una dudosa limitación del derecho constitucional de asociación, dichos apuntes intervencionistas han acabado desnaturalizando parcialmente el carácter genuinamente privado del asociacionismo deportivo de primer grado.

Bestalde, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11koa 14/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriaz, Dekretuak jada ez du jasotzen kirol-kluben eta nortasun juridikodun kirol-elkarteen arteko bereizketa, zeina baita artifiziotsua eta zenbait arazo sortzen dituena; Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuak ezarri zuen bereizketa hori. Euren araubide juridikoaren edo eraketaren alderdi formalak bazter utziz gero, kirol-entitate bion arteko funtsezko bereizketa hauxe zen: lehiaketa ofizialetan parte hartze ohikoa izatea edo ez izatea. Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuaren arabera, kirol-kluben helburua hauxe da: «zenbait kirol modalitate praktikatu eta sustatzea, lehiaketa ofizialetan parte hartuaz». Nortasun juridikodun kirol-elkarteek, ostera, helburu sozial berbera izanik ere, «ez zuten parte hartzen kirol lehiaketetan». Legezko desberdintasun hori gorabehera, errealitatean ikusi da ezen, kirol-elkarteek parte hartzen zutela lehiaketa ofizialetan, eta hainbat kirol-klubek ez dutela sekula parte hartu lehiaketa ofizialetan, helburu sozialean zehaztu modalitateetan. Beraz, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean eta dekretu honetan jasotako aukera honexetan datza: figura biak bateratzea, eta, hala, kirol-kluben ezaugarria izatea zenbait kirol modalitate praktikatu eta sustatzea, lehiaketa ofizialetan parte hartuaz edo ez hartuaz.

Por otra parte, el Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, ya no recoge la distinción artificiosa, y generadora de algunos problemas, entre los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas con personalidad jurídica, distinción establecida en el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas. La diferenciación sustancial entre ambas entidades deportivas, dejando de lado aspectos formales de su constitución o de su régimen jurídico, residía en la participación habitual o no en competiciones oficiales. Según el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas el objeto de los clubes deportivos era el fomento y la práctica de una o varias modalidades deportivas participando habitualmente en competiciones oficiales. Por el contrario, las agrupaciones deportivas con personalidad jurídica tenían el mismo objeto social aunque no participen habitualmente en competiciones deportivas. A pesar de esa diferenciación legal, la realidad ha demostrado que numerosas agrupaciones deportivas han participado habitualmente en competiciones oficiales y, por el contrario, numerosos clubes deportivos nunca han participado en competiciones oficiales en las modalidades contempladas en su objeto social. Por ello, la opción contemplada en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco y en este Decreto consiste en unificar ambas figuras de manera que los clubes deportivos se caracterizan por el fomento o la práctica de una o varias modalidades deportivas, participen o no habitualmente en competiciones oficiales.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean honako betebeharra jasotzen da: kirol asoziazionismoa sustatzekoa; eta hori agerian da dekretu berrian, hainbat neurrirekin. Hala, pertsona juridikoek, pribatuek zein publikoek, era ditzakete kirol-klubak, eta hori bat dator elkarteen arloko beste lege askorekin, batez ere, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearekin eta Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoarekin. Bestaldetik, Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuan xedatutakoaren arabera, klub bat eratzeko beharrezkoa zen notarioaren aurrean eraketa-akta sinatzea, gutxienez bost pertsona fisikok. Bada, dekretu honekin mugapen hori kendu egiten da, eta, bestalde, posible da pertsona juridikoek klub bat sortzea.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco contempla el deber de fomento del asociacionismo deportivo y ello tiene su reflejo en el nuevo Decreto con numerosas medidas. Así, se contempla la posibilidad de que las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, puedan constituir clubes deportivos, lo cual está en consonancia con otras muchas leyes en materia asociativa, en especial con la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, y con la propia Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. En contraste con ello, el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas disponía que la constitución de un club precisaba la suscripción ante Notario de Acta Fundacional, efectuada como mínimo, por cinco personas naturales. Con el Decreto se elimina dicha restricción y también es posible que las personas jurídicas puedan fundar un club.

Halaberean, Dekretuak bostetik hirura murrizten ditu kirol-klub bat eratzeko gutxienez behar diren kideak. Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak honakoa xedatzen du: legez eratutako hiru pertsona fisiko edo juridikok edo gehiagok egindako akordioz eratzen dira elkarteak. Ildo horretan, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeak honakoa ezartzen du: hiru pertsonak edo gehiagok egindako akordioz eratzen dira elkarteak. Eta horrekin bat etorriaz, eta zelan eta ez dagoen funtsezko arrazoirik, eraketa bat egiteko, gutxienez bost kide behar izateko (halaxe xedatzen da Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuan), gutxienez hiru pertsona izatearen aldeko aukera egin da.

Asimismo, el Decreto reduce de cinco a tres el número mínimo de miembros para constituir un Club Deportivo. La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dispone que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. En esta misma línea, la vigente Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, establece que las asociaciones se constituyen mediante el acuerdo de tres o más personas. En consonancia con ello, y no existiendo ninguna razón poderosa para mantener el vigente número mínimo de cinco miembros para la fundación, previsto en el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, se ha optado por el número mínimo de tres personas.

Kirol-asoziazionismoa sustatzeko bidearen barruan, kendu egiten da eraketa-akta notario-eskritura bidez gauzatu beharra. Euskadiko Kirol Elkarteei buruzko 7/2007 Legearen eta Elkartzeko Eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoaren ereduari jarraituaz, dokumentu publikoan zein pribatuan formaliza daiteke eraketa-erabakia. Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretukoak aurreikusten du notario-eskritura egiletsi beharra; baina horrek ez zuen zentzurik eta areagotu egiten du kirol-klub bat eratzearen kostua.

Dentro de este espíritu de fomento del asociacionismo deportivo, se elimina el requisito de que el acta fundacional sea en escritura notarial. Siguiendo el modelo de la Ley 7/2007, de Asociaciones de Euskadi y de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, el acuerdo de constitución puede formalizare en documento público o privado. La exigencia de otorgamiento de escritura notarial, prevista en el vigente Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, carecía de sentido y elevaba innecesariamente el coste de constitución de un Club Deportivo.

Dekretuaren bidez argi utzi nahi da honakoa: kluba eratzeko akta egilestearekin klubak nortasun juridikoa eta obratzeko gaitasun osoa hartzen dituela; hala ere, horrek ez du baztertzen hura inskribatu beharra, baldin eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean aurreikusitako onurez baliatu nahi bada, eta horietarik dira: kirol-federazioetan integratzea, edo kirol lehiaketa ofizialetan parte hartzea.

El Decreto trata de dejar muy claro que con el otorgamiento del acta de constitución el club adquiere su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción si quiere disfrutar de los beneficios previstos en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, tales como la integración en federaciones deportivas o la participación en competiciones deportivas oficiales.

Bestalde, Auzitegi Gorenaren doktrinaren arabera, elkartzeko eskubide oinarrizkoa atzerritarrek baliatzeari dagokionez, Dekretuak garbiro adierazten du atzerritarrek kirol-klubak era ditzaketela, eta, halaber, kirol-klubetan parte har dezaketela.

Por otra parte, y con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de ejercicio del derecho fundamental de asociación por parte de las personas extranjeras, el Decreto manifiesta expresamente que éstas también pueden constituir y participar en clubes deportivos.

Klubei dagokienez, autoantolaketarako printzipio libreak funtsa ematen dio dekretu honi, eta horren adierazgarri da erregimen organikoari eskainitako titulua. Otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuak, gaur arte, Zuzendaritza Batzordearen gehienezko kide-kopuru bat ezartzen du; bada, kopuru hori kendu egiten da. Dekretu horren bitartez, Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen dira.

El principio de libre autoorganización por parte de los clubes inspira de forma notable este Decreto y buen testimonio de ello es el título dedicado al régimen orgánico. En primer lugar se elimina el número máximo de miembros de la Junta Directiva establecido hasta la fecha en el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas.

Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretukoari dagokionez, kendu egiten da lehendakariaren agintaldiak lau urtekoa izan beharra. Kirol-klub bakoitzaren estatutu sozialek ezarriko dute aipatu agintaldiaren iraupena. Estatutuetan aurreikuspenik ez bada, agintaldiak lau urtekoa izaten jarraituko du.

Respecto al Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, se elimina la obligatoriedad de que el mandato presidencial sea de cuatro años. Serán los estatutos sociales de cada club deportivo los que deban establecer la duración de dicho mandato. A falta de previsión estatutaria éste seguirá siendo de 4 años.

Zentsura-mozio positiboa edo eraikitzailea jasotzen du Dekretuak, eta horretaz gaian, zehaztu egiten du estatutuek arautu egin behar dutela: batetik, lehendakaria kargugabetzeko posibilitatea eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordearena ere bai; eta, bestetik, lehendakariaren izendapena eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordearena ere bai; betiere, zentsura-mozioa onartuz gero. Zentsura-mozioan, lehendakaria hautatzeko proposamena jaso ahal izango da, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordea hautatzekoa.

El Decreto incorpora la regulación de la moción de censura positiva o constructiva y se determina que los estatutos deberán regular la posibilidad de destitución del Presidente o Presidenta y, en su caso, de la Junta Directiva, y de nombramiento de nuevo Presidente o Presidenta y, en su caso, de la Junta Directiva, mediante la aprobación de moción de censura. La moción de censura podrá incluir la nueva propuesta de elección presidencial y, en su caso, Junta Directiva.

Dekretuko beste berrikuntzetariko bat da kooptatze-sistema onartzea, hain justu ere Zuzendaritza Batzordeko edozein bajari aurre egin eta betetzeko. Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuak hainbat arazo sortu ditu bakanteak zirenean; izan ere, aipatu manuaren arabera, hilabeteko epearen barruan, Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia egin behar zen, lehendakari berria hautatzeko. Argi dago, hauteskunde-prozesu batek, sinpleena izanik ere, nabarmen ez-egonkortu dezakeela klub baten kudeaketa; batez ere, plantilla eta talde teknikoa berritu behar badira, eta, halaber, kirol-denboraldien arteko trantsizioa egin behar bada.

Otra de las novedades del Decreto es la admisión del sistema de la cooptación para cubrir cualesquiera bajas de la Junta Directiva. El Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, ha provocado un sinfín de problemas cuando quedaban vacantes pues, con base a dicho precepto, se debía proceder a convocar en el plazo de un mes una Asamblea General Extraordinaria para la elección del nuevo Presidente o Presidenta. Es evidente que la realización de un proceso electoral, por muy sencillo que sea el mismo, puede desestabilizar de forma grave la gestión de un club, máxime en momentos delicados como puede ser la renovación de plantilla y cuerpo técnico o la transición entre temporadas deportivas.

Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuan bada isildua gai bat, funtsezkoa dena, eta isiltasun hori xedapen autonomiko gehienetan ere hala gertatzen da: kirol-klubetako zuzendaritza-kideen erantzukizuna. Isiltasun horrek bidea ireki dio ziurgabetasun juridiko iraunkorrari; eta hori dela-eta, xedapen honek aipatu erantzukizun-erregimen hori argitzearen aldeko hautua egiten du, eta hartarako, ez da aldentzen Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean jasotako arauzko soluziotik, eta, halaber, ez da aldentzen Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikotik. Eta hori kontuan izanik, kirol-klubetako kideek ez dute eurek erantzun behar klub horien zorrengatik; baina klubetako ordezkaritza-, administrazio- eta gobernu-organoetako titularrek, haien izenean eta ordez badihardute, erantzun egin beharko dute klubon, bazkideen, hirugarren pertsonen eta entitateen aurrean, hain justu ere doluzko, erruzko eta zabarkeriazko egintzak direla-eta eragindako zorrengatik eta sortutako kalteengatik.

El Decreto regula una materia que a pesar de ser trascendental, se encuentra silenciada en el vigente Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, y en la mayor parte de disposiciones autonómicas: la responsabilidad del personal directivo de los clubes deportivos. Este silencio ha abierto el camino a una situación de permanente incertidumbre jurídica y, por ello, la presente disposición opta por clarificar dicho régimen de responsabilidad y para ello no se aparta de la solución normativa contenida en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Con arreglo a ello, los socios y socias de los clubes deportivos no responden personalmente de las deudas de los citados clubes, pero las y los miembros o titulares de los órganos de gobierno, administración y representación de los clubes y las demás personas que obren en su nombre y representación responderán ante dichos clubes, ante sus socios y socias ante terceras personas y entidades, por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos y negligentes.

Administrazio- eta ordezkaritza-organoetako kideek karguaren araberako ordainsariak jaso ditzaten, batetik, aukera horrek jasota egon beharko du estatutuetan, eta, bestetik, Batzar Nagusiak onartu egin beharko ditu ordainsari horiei buruzko zehaztapenak.

Para que las y los miembros de los órganos de administración y representación puedan percibir retribuciones en función del cargo, deberá constar dicha posibilidad en los estatutos y deberán ser aprobados los términos de la retribución por la Asamblea General.

Dekretu honek egiten duen ekarpen handienetako bat da: hauteskundeen arloari dagokionez, klubei autoantolaketarako askatasun handiagoa ematea. Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretua indarrean egoteak, egiazki, zera erakutsi digu: Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribaturiko 4.000tik gorako klubetarik oso gutxik bete dutela indarreango hauteskunde-erregimena. Hori dela-eta, esku-hartzeari buruzko zehaztapen jakin batzuk ezeztatzearekin bat etorriaz, Dekretuak ahalik eta gehien txikitzen du hauteskunde-erregimena; hortaz, kluben estatutuetako arauek edo erregelamenduzkoek erregulatuko dute hauteskunde-erregimena. Dekretuak jada ez ditu ezartzen, manuz, ondokoak: Hauteskunde Batzordea noiz arte balia daitekeen bere funtzioez, kandidaturak aurkezteko epeak, kandidatuak aldarrikatzeko epeak, posta bidezko botoa, etab. Klubek eurek erregulaziorik egiten ez duten kasuetarako, aurreikuspen batzuk baino ez dira jasotzen.

Una de las mayores aportaciones que se realizan en este Decreto es la atribución de una mayor libertad de autoorganización a los clubes en materia electoral. La realidad durante los años de vigencia del Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, es que muy pocos clubes de los más de 4.000 inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco han cumplido la normativa vigente en materia electoral. Por todo ello, en consonancia con la eliminación de determinados apuntes intervencionistas, el Decreto reduce el régimen electoral a una mínima expresión de modo que deberán ser las normas estatutarias o reglamentarias de los clubes las que regulen su régimen electoral. El Decreto ya no establece de forma imperativa la duración del ejercicio de las funciones de la Junta Electoral, los plazos de presentación de candidaturas, los plazos de proclamación de las mismas, el voto por correo, etcétera. Únicamente se contienen algunas previsiones para los supuestos de ausencia de regulación por los propios clubes.

Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuak, indarrean denak, ez zien aterabide egokirik ematen klubak desegiteari eta likidatzeari. Agindu bat banio ez zuen horretaz, zeina, desegite kasuetarako, sozietatearen ondarea aplikatzeari buruzkoa ere bazen. Hau da, gaur arte ez zeuden arauturik desegitearen formak ez eta kausak ere, etab.

El vigente Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, no abordaba de forma satisfactoria el tema de la disolución y liquidación de los clubes. Tan sólo se dedicaba un precepto que, además, estaba dedicado a la aplicación del patrimonio social en caso de disolución. Es decir, hasta la fecha no se encontraban reguladas ni las formas de disolución, ni las causas, etcétera.

Bada, Dekretuak landu egiten du kluben desegite- eta likidazio-erregimena, baina errespetatu egiten du autoantolaketaren printzipioa. Kapitulu honen helburuetariko bat da: kirol-kluba desegin, likidatu eta azkentzearen arteko nahasmen zabala ezabatzea; izan ere, hiru errealitate bereizi baitira. Halaber, amaiera eman nahi zaio desegitearen moduen eta kausen arteko nahasmen ohikoari.

Pues bien, el Decreto aborda el régimen de disolución y liquidación de los clubes, pero siendo respetuoso con el principio de autoorganización. Uno de los objetivos de este capítulo es acabar con la confusión generalizada entre disolución, liquidación y extinción del Club Deportivo, que son tres realidades diferenciadas. También se pretende poner fin a la confusión habitual entre causas y modos de disolución.

Kirol-elkarteen arloan zenbait ekarpen beharrezko egiten dira. Lehenik eta behin, kirol-elkarteen denominazioa sinpletu egiten da. Bigarrenik, Dekretuko zenbait aurreikuspen logikarik gabeko kendu egiten dira; ez baitu zentzurik kirol-elkarteetako kideen eskubideez hitz egitea; izan ere, ez dira benetako elkarteak, ezpada nortasun juridiko berezkorik gabeko kirol-sekzio egiazkoak. Hori dela-eta, ez du zentzurik kirol-elkarte hauen hauteskunde-erregimenaz hitz egiteak. Kirol-elkarteetan ez da bazkiderik, izan ere, figura hori ezin daiteke nahastu kirol-elkarteko ondokoekin: kirolariekin, talde teknikoarekin, abonatuekin eta abarrekin. Halaber, indarreango dekretuak aurreikusitako ekonomia-araubidea kendu egiten da; izan ere, ez da-eta arrazoizkoa hitz egitea honakoez: etekinak banatzeaz, sarreren destinoaz, etab., kontuan izan behar baita -erakunde nagusietako sekzioak direla, eta haiek irabazte asmorik izan dezaketela.

En materia de agrupaciones deportivas se realizan algunas aportaciones necesarias. En primer lugar, se simplifica la denominación de las agrupaciones deportivas. En segundo lugar se eliminan algunas previsiones del Decreto carentes de toda lógica; no tiene sentido hablar de los derechos de las y los miembros de las agrupaciones deportivas cuando no nos encontramos ante verdaderas asociaciones, sino ante auténticas secciones deportivas sin personalidad jurídica propia. Por esta misma razón, tampoco tiene sentido hablar de un régimen electoral de estas agrupaciones deportivas. En estas agrupaciones deportivas no hay personas socias, figura que no cabe confundir con deportistas, personal técnico, abonados y abonadas, etcétera, de la agrupación deportiva. También se suprime el régimen económico previsto en el vigente Decreto pues no resulta razonable hablar de los repartos de beneficios, del destino de los ingresos, etcétera, cuando nos enfrentamos ante meras secciones de entes matrices que sí pueden tener ánimo de lucro.

Azkenik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoarekin bat etorriaz, kirol-kluben eta kirol-elkarteen barruan, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako zenbait neurri aurreikusten dira.

Finalmente, atendiendo a la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se contemplan diversas medidas para promover una igualdad efectiva de mujeres y hombres en el seno de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas.

Azken baten, dekretu honen bitartez, gure autonomia erkidegoko kirolaren egungo antolamenduren oinarrizko bi zutaberen garapenari -erregelamendu bidezkori- heltzen zaio.

En definitiva, con el presente Decreto se aborda el desarrollo reglamentario de dos de los pilares básicos de la actual organización del deporte en nuestra Comunidad Autónoma.

Ondorioz, Kulturako sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoaren iritzia entzun ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko ekainaren 22ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de junio de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

Dekretu honen helburua hauxe da: Euskadin kokaturiko kirol-kluben eta kirol-elkarteen erregimena ezartzea.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas domiciliados en Euskadi.

2. artikulua.- Kirol-klubaren eta kirol-elkartearen definizioa.

Artículo 2.- Definición de Club Deportivo y Agrupación Deportiva.

1.- Honakoak dira kirol-klubak, ezaugarriak: irabazte asmorik gabeak, pertsona fisiko edo juridikoek osatuak, kirol modalitate bat edo batzuk praktikatu eta sustatzea helburu dutenak, kirol-lehiaketetan parte hartuaz edo parte hartu gabe.

1.- Son clubes deportivos las asociaciones privadas, con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, integradas por personas físicas o jurídicas, cuyo objeto sea el fomento y la práctica de una o varias modalidades deportivas, participen o no en competiciones deportivas.

2.- Honakoak dira kirol-elkarteak, ezaugarriak: erakunde publiko edo pribatuen barruan eratzen diren sekzioak dira, betiere kirol modalitate bat edo batzuk praktikatu eta sustatzeko helburu izanik, kirol-lehiaketetan parte hartuaz edo parte hartu gabe.

2.- Son agrupaciones deportivas las secciones que se constituyen en el seno de entidades, públicas o privadas, con el objeto del fomento y la práctica de una o varias modalidades deportivas, participen o no en competiciones deportivas.

3.- Kirol Kluba eta Kirol Elkartea izenak erreserbaturik izango dira: dekretu honetan, arauturik eta halako izenekin agertzen diren erakundeentzako. Izen horiek bat etorri behar dute estatutuetako helburuekin, eta, bestalde, ez dute sortuko ondokoen gainean okerrik edo nahasterik: aipatu erakundeen jarduerez edo izaeraz, edo Kirol Erakundeen Erregistroan inskribaturiko beste erakunde batzuekiko identitateaz.

3.- Las denominaciones de Club Deportivo y Agrupación Deportiva quedan reservadas exclusivamente a las entidades que con tal denominación aparecen reguladas en el presente Decreto. Dichas denominaciones deberán ser congruentes con el contenido de los fines estatutarios y no podrán inducir a error o confusión sobre la naturaleza y actividades de dichas entidades o sobre la identidad en relación con otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas.

4.- Orobat, izenek ezin izango dituzte eduki balore komunei buruzko espresioak, ez eta interes kolektibo edo korporatibodun ordezkaritza-erakundeekiko edo erakunde publikoekiko nahasterik sor dezaketenak ere.

4.- Asimismo las denominaciones no podrán utilizar expresiones que hagan referencia a valores comunes, ni que pueda inducir a confusión con organismos públicos o entidades representativas de intereses corporativos o colectivos.

5.- Kirol-kluben helburuak ez du eragotziko honakoa: berenez edo erakunde instrumentalez bidez, jarduera ekonomikoak gauzatzea, baldin eta horiek zerikusik badute kirol-kluben helburuekin edo kirol-kluben onerako badira.

5.- El objeto de los clubes deportivos no impedirá que puedan realizar, por si mismos, o a través de entidades instrumentales, actividades económicas cuando éstas tengan relación con los fines de dichos clubes deportivos o están al servicio de los mismos.

3. artikulua.- Kirol-kluben bitartez elkartzeko askatasuna.

Artículo 3.- Libertad de asociación a través de clubes deportivos.

1.- Librea eta borondatezkoa da kirol-klubak eratzea. Inor ezin da behartu kirol-klub batera sartzera edo bertan jarraitzera, eta bermatu egin beharko da ez elkartzeko askatasuna eta bai kide izateari uztekoa ere.

1.- La constitución de los clubes deportivos es libre y voluntaria. Ninguna persona puede ser obligada a ingresar en un Club Deportivo o a permanecer en su seno, debiendo garantizarse la libertad de no asociarse y dejar de pertenecer al mismo.

2.- Kirol-klub baten bitartez elkartzeko eskubideak barne hartzen du holako erakunde bat sortzeko askatasuna, aldez aurretiko baimena izateko premiarik gabe.

2.- El derecho a asociarse a través de un Club Deportivo comprende la libertad de crear dicha entidad sin necesidad de autorización previa.

4. artikulua.- Araubide juridikoa.

Artículo 4.- Régimen jurídico.

1.- Eratu, inskribatu, aldatu, azkendu, antolatu eta funtzionatzeari dagokionez, kirol-klubak eta kirol-elkarteak, hauen bitartez eraenduko dira: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea, dekretu honetako arauak, Legea garatzeko gainontzeko xedapenak, euren estatutuak eta erregelamendu berariazkoak, eta euren organoek balioz hartutako erabakiak. Kirolen arloko aipatu xedapenek berariaz xedatzen ez dutenari dagokionez, elkarteen arloko araudi orokorraren bitartez eraenduko kirol-klubak.

1.- Los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas se regirán en todas las cuestiones relativas a la constitución, inscripción, modificación, extinción, organización y funcionamiento, por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, por las normas del presente Decreto y demás disposiciones de desarrollo de la Ley, por sus Estatutos y Reglamentos específicos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos. Los clubes deportivos se regirán, en lo no dispuesto expresamente en dichas disposiciones deportivas, por la normativa general en materia de asociaciones.

2.- Azkenik, kirol-klubei eta kirol-elkarteei honakoak ere aplikatu beharko zaizkie: kirol-federazioetarik zeintzuri diren lotuak; bada, federazio horien xedapenak, hain zuzen ere atxikipen hori dela-eta bidezkoa denenerako.

2.- Serán igualmente de aplicación a los clubes deportivos y agrupaciones deportivas las disposiciones de las federaciones deportivas a las que estén adscritos en lo que resulte procedente por razón de dicha adscripción.

3.- Dekretu honen helburu diren kirol-klubak eta kirol-elkarteak babestu eta bultzatu egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek, betiere euretariko bakoitzaren eskumenen arloan, baldin eta jarduera ordenamendu juridikoarekin bat burutzen badute.

3.- Los clubes deportivos y agrupaciones deportivas objeto del presente Decreto serán objeto de protección y apoyo por parte de las administraciones del País Vasco dentro del ámbito de sus respectivas competencias, siempre que ajusten su actuación al ordenamiento jurídico.

4.- Kirol-klubek eta kirol-elkarteek hartutako erabakiak ondokoen aurkakoak badira: ordenamendu juridikoa, euren estatutuak eta erregelamenduak; bada, kasua bada, eskudun agintaritza judizialak eten edo baliogabetu ahal izango ditu.

4.- Los acuerdos de los clubes deportivos y de las agrupaciones deportivas que sean contrarios al ordenamiento jurídico, o a sus estatutos y reglamentos, podrán ser suspendidos o anulados, en su caso, por la autoridad judicial competente.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

KIROL KLUBAK ERATZEA ETA ESTATUTUAK ALDATZEA

CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS Y MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

5. artikulua.- Gaitasuna.

Artículo 5.- Capacidad.

1.- Pertsona fisiko edo juridikoek, publikoek edo pribatuek, era ditzakete kirol-klubak.

1.- Podrán constituir clubes deportivos las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

2.- Pertsona fisikoek honakoak bete beharko dituzte: obratzeko gaitasuna izatea, eta eskubideaz baliatzeko ezelako beharkizun legalik ez izatea.

2.- Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.

3.- Pertsona juridikoek beharrezko izango dute euren eskudun organoaren erabaki berariazkoa.

3.- Las personas jurídicas requerirán el acuerdo expreso de su órgano competente.

4.- Atzerriko pertsona fisiko eta juridikoek era ditzakete elkarteak eta euretako kide izan daitezke, betiere kasu bakoitzean aplikatzekoa den legeriarekin bat etorriaz.

4.- Podrán constituir asociaciones y formar parte de ellas las personas físicas y jurídicas extranjeras conforme a la legislación que les resulte de aplicación en cada caso.

6. artikulua.- Eraketa.

Artículo 6.- Constitución.

1.- Kirol-klub bat eratzeko, beharrezkoa izango da eraketa-akta bat sinatzea, hain justu ere hiru pertsona fisiko edo juridikok, pribatu edo publikoek, zeintzuk obratzeko gaitasuna izan beharko baitute; eta akta horretan jaso beharko da: kirolaren arloko helburu esklusiboekin eta irabazte-asmorik gabe, elkartzeko borondatea dutela.

1.- La constitución de un club deportivo exigirá la suscripción de acta fundacional, efectuada, como mínimo, por tres personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con capacidad de obrar, en la que conste su voluntad de asociarse sin ánimo de lucro con fines exclusivamente deportivos.

2.- Eraketa-akta dokumentu publiko edo pribatuaren bidez formalizatu ahal izango da, eta kluba eraenduko duten estatutuen onarpena jaso beharko du.

2.- El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los estatutos por los que vaya a regirse el club, podrá formalizarse en documento público o privado.

7. artikulua.- Nortasun juridikoa hartzea eta Erregistroan inskribatzea.

Artículo 7.- Adquisición de personalidad jurídica e inscripción en el Registro.

1.- Kirol-klubak, eraketa-akta egilesteaz eskuratuko ditu nortasun juridikoa eta obratzeko gaitasun osoa, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatu beharra kendu gabe, eta honakoetan jasotako ondorioetarako: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko 11. artikulua, eta hori garatzen duten gainontzeko xedapenak.

1.- Con el otorgamiento del acta fundacional el Club Deportivo adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco a los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco y demás disposiciones que desarrollen el mismo.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatzeko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabidea jasotzen denetik hara.

2.- El plazo de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco será de tres meses desde la recepción de la solicitud.

3.- Inskribatzeko epea igaro eta erabaki berariazkorik ez bada jakinarazi, inskripzio-eskabideari baiezkoa eman zaiola ulertu ahal izango da.

3.- Transcurrido el plazo de inscripción sin que se haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.

4.- Eusko Jaurlaritzan kirolaren arloko eskumenak dituen zuzendaritzak burutuko du inskripzioa, eta hartarako, egiaztatu beharko du ezen, eraketa-aktak eta estatutuek izan behar dituzten beharkizun formalak konplitu egin direla, besterik ez.

4.- La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva procederá a la inscripción, limitando su actividad a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales que han de reunir el acta fundacional y los estatutos.

5.- Eskabidean eta horri erantsitako dokumentazioan akatsa formalak atzematen badira, eten egingo da inskripzioa egiteko epea, eta ikusitako akatsak zuzentzeko hamar eguneko epea irekiko da.

5.- Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que acompaña a la misma se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente plazo de diez días para la subsanación de los defectos advertidos.

6.- Inskripzioa eskatzen duen erakundeak, akats zuzendu ezinak baditu, inskripzioari ezezkoa emango zaio, hartarako arrazoiak emanez.

6.- Cuando la entidad solicitante de la inscripción presente defectos no subsanables se procederá a la denegación de la inscripción de forma motivada.

7.- Bazkideek euren borondatez gauzatutako desegitearen eta jarduera etetearen kasuetan izan ezik, soilik eskudun agintaritza judizialak, arrazoitutako ebazpenaz, desegin ditzake kirol-klubak edo, halaber, geldiarazi haien jarduerak. Kirolaren arloan, Eusko Jaurlaritzan eskumenak dituen zuzendaritza izango da eskudun organoa, bai kirol-klubak ofizialki errekonozitzeko, eta bai, bidezkoa bada, errekonozimendu hori ezeztatzeko ere.

7.- Salvo los supuestos de suspensión de actividad y disolución por voluntad de los socios y socias, los clubes deportivos sólo podrán ser suspendidos en sus actividades, o disueltos, por resolución motivada de la autoridad judicial competente. La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de deporte será el órgano competente para el reconocimiento oficial de los clubes deportivos y para la revocación de dicho reconocimiento cuando proceda.

8. artikulua.- Eraketa-aktaren edukia.

Artículo 8.- Contenido del acta fundacional.

1.- Eraketa-aktak honakoak jaso beharko ditu:

1.- El acta fundacional ha de contener:

a) Pertsona fisikoak badira, elkartea sustatzen duten pertsonen izenak eta abizenak, zenbat andre eta gizon diren; pertsona juridikoak badira, izena eta sozietate-izena; kasu bietan ere, helbidea eta nazionalitatea.

a) El nombre y apellidos de las personas promotoras de la asociación, número de mujeres y hombres, si son personas físicas, la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.

b) Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko 11. artikuluan oinarriturik, pertsona edo erakunde sustatzaileek kirol-klub bat eratzeko duten borondatea.

b) La voluntad de las personas o entidades promotoras de constituir un Club Deportivo al amparo del artículo 11 de la 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco.

c) Onartutako estatutuak, Kirol-klubaren funtzionamendua eraenduko dutenak.

c) Los estatutos aprobados que regirán el funcionamiento del Club Deportivo.

d) Akta noiz eta non egiletsi den, eta pertsona sustatzaileen sinadurak.

d) Lugar y fecha del otorgamiento del acta y firma de las personas promotoras.

e) Gobernuko behin-behineko organoetako kideen izendapena.

e) La designación de las y los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.

2.- Pertsona juridikoei dagokienez, eraketa-aktarekin batean honakoak ere aurkeztu beharko dira: organo eskudunak balioz hartutako erabakiaren ziurtagiria, zeinean, batetik, kirol-kluba eratu eta bertan parte hartzeko borondatea agertzen baita, eta, bestetik, kirol-kluba eratzerakoan erakundearen ordezkoak eginen dituen pertsona fisikoaren izendapena.

2.- El acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de las personas jurídicas, una Certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que aparezca la voluntad de constituir el Club Deportivo y formar parte del mismo y la designación de la persona física que representará a la entidad en la constitución del Club Deportivo.

3.- Pertsona fisikoei dagokienez, eraketa-aktarekin batean haien identitateak egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da. Akta egiletsi dutenek ordezkariaren bitartez jarduten badute, delako ordezkariaren identitate-akreditazioa aurkeztu beharko da, eta, halaber, haren ordezkaritzarena ere.

3.- El acta fundacional deberá ir acompañada, en el caso de las personas físicas, del documento acreditativo de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará también la acreditación de la identidad de tal representante, así como su representación.

9. artikulua.- Estatutuak.

Artículo 9.- Estatutos.

1.- Elkarteei buruzko legeri orokorrean ezarritakoarekin bat etorri beharko du estatuen gutxieneko edukiak:

1.- El contenido mínimo de los estatutos será coincidente con el establecido en la legislación asociativa general, debiendo contener los siguientes extremos:

Klubaren izena.

La denominación del club.

a) Sozietateren xedeko parte diren kirol modalitateak, eta bai helburuak ere.

a) Modalidades deportivas que formen parte del objeto social, así como sus fines.

b) Egoitza soziala.

b) El domicilio social.

c) Bazkide kondizioa lortu eta galtzeko prozedura eta betekizunak.

c) Los requisitos y procedimiento para adquisición y pérdida de la condición de persona asociada.

d) Bazkideek dituzten eskubideak eta obligazioak.

d) Los derechos y obligaciones de las personas asociadas.

e) Ordezkaritza- gobernu- eta administrazio-organoak, eta horiek betetzeko sistema.

e) Los órganos de representación, gobierno y administración y el sistema de provisión de los mismos.

f) Erregimen dokumentala, ekonomikoa eta diziplinazkoa.

f) El régimen documental, económico y disciplinario.

g) Desegitearen kausak, eta, kasu horretan, ondareren destinoa, zeinak ez baitu kaltetuko erakundearen izaera, hau da, irabazte-asmorik gabekoarena.

g) Las causas de disolución y el destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

h) Beharrezkoa bada, desgaitasunen bat duten pertsonentzako kirola sustatzea.

h) Fomento, en su caso, de deporte para personas con discapacidad.

2.- Kluben funtzionamenduak eta barneko antolamenduak demokratikoak izan beharko dute, pluralismoa osoki errespetatuaz. Elkartzeko oinarrizko eskubidearen bat ez badute errespetatzen, erabat deusezak izango dira kirol-kluben estatutu- zein erregelamendu-xedapenak eta erabakiak.

2.- La organización interna y el funcionamiento de los clubes deberán ser democráticos con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho las disposiciones estatutarias, reglamentarias y acuerdos de los clubes deportivos que desconozcan cualesquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.

3.- Sustatzaileek egoki deritzoten beste edozein baldintza eta xedapen bidezko jaso dezakete estatutuek, betiere legeen eta klubaren printzipio konfiguratzaileen aurkakoak ez badira.

3.- Los estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que las y los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes, ni contradigan los principios configuradores del club.

10. artikulua.- Egoitza soziala.

Artículo 10.- Domicilio social.

Kirol-kluben egoitza sozialtzat ez da sekula onartuko posta-kutxarik, ez eta orrialde elektronikorik ere; horretaz gain, ezin izango da egoitza sozialik ezarri erabilera publikodun lokal eta instalazioetan, baldin eta horien titularitatea beste pertsona edo erakunde bati badagokio eta ez badago jasota badela aldez aurretiko baimenik. Ez da beharrezkoa izango aldez aurretiko baimena, baldin eta kirol-klubak badauka errentamendu-eskubiderik edo lagapen-titulurik edo antzekorik.

En ningún caso podrá admitirse como domicilio social de los clubes deportivos los apartados de correos, páginas electrónicas ni podrá establecerse el domicilio social en locales e instalaciones de uso público cuya titularidad corresponda a otra persona o entidad sin que conste la existencia de autorización previa. No será necesaria la autorización previa en el supuesto de que el Club Deportivo ostente algún derecho de arrendamiento, título de cesión o análogo.

11. artikulua.- Izena.

Artículo 11.- Denominación.

1.- Kirol-klubaren izenak ezin izango du eduki: erakundearen izaeraz edo motaz oker edo nahasketarik sor dezakeen terminorik edo espresiorik, eta, halaber, haren identitateaz oker edo nahasketarik sor dezakeenik. Bestalde, izena ez da izango aurretiaz inskribaturik dagoen beste baten antzekoa edo berdina. Izena bera, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroaren araudiaz erregulatuko da.

1.- La denominación de los clubes deportivos, que no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su propia identidad, clase o naturaleza de la entidad, y que no podrá coincidir o asemejarse a otro previamente inscrito, se regulará por la normativa reguladora del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

2.- Edonola ere, kirol-klubek «kirol-kluba» izenaz izango dute sarbidea aipatu erregistroan, eta horretaz gain, izen propio bereizle bat dutela. Kirol modalitateetariko bati buruzko beste batez ordeztu ahal izango da «Kirol» terminoa.

2.- En cualquier caso, los clubes deportivos accederán al citado registro con el nombre de «club deportivo» seguido de un nombre propio que lo singularice. El vocablo «deportivo» se podrá sustituir por el relativo a una modalidad deportiva.

12. artikulua.- Estatutuak aldatzea.

Artículo 12.- Modificaciones estatutarias.

Kirol-kluben estatutuak aldatzeko beharrezkoa izango da honakoa: hartarako deitutako Batzar Nagusiak hartutako erabakia. Aldaketa inskribatu egin beharko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroa hala egiten denetik hara izango ditu ondorioak, soilik fede oneko hirugarrenentzat izan ere; eta inskripzio horretarako indarrean izango dira, dekretu honetako 7. artikuluan aurreikusitako epeak eta isiltasun-erregimena.

La modificación de los estatutos de los clubes deportivos requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada específicamente con tal efecto, deberá ser objeto de inscripción y sólo producirá efectos para terceros de buena fe, desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, rigiendo para la misma los plazos y el régimen de silencio previstos en el artículo 7 de este Decreto.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KLUBETAKO BAZKIDEAK

SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CLUBES

13. artikulua.- Diskriminazioa galaraztea.

Artículo 13.- Prohibición de discriminación.

1.- Kirol-klubetako bazkide guztiek dituzte eskubide eta betebehar berdinak. Estatutuek bermatu egingo dute bazkideen arteko berdintasun hori, eta ezin izango dute jaso diskriminaziorik eragin edo dakarren xedapenik, esate baterako, hauetarikoren bat dela kausa: jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia edo beste edozein inguruabar sozial edo pertsonal.

1.- Todos los socios y socias de los clubes deportivos son iguales en derechos y deberes. Los estatutos garantizarán esta igualdad entre socios y socias, sin que puedan contener disposición alguna que implique o provoque discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2.- Estatutuek bazkide-modalitateak ezarri ditzakete, eskubide eta betebehar bereiziekin.

2.- Los estatutos podrán establecer las diferentes modalidades de personas asociadas, con derechos y obligaciones diferenciados.

14. artikulua.- Bazkideen eskubideak.

Artículo 14.- Derechos de los socios y socias.

Bazkideek aitorturik izanen dituzte estatutuetan, gutxienez, honako eskubideak:

Los socios y socias de los clubes deportivos tendrán reconocidos estatutariamente, como mínimo, los siguientes derechos:

a) Kirol-klubaren helburu espezifikoak lortzen parte hartzekoa, indarreango legerian eta estatutuetako xedapenetan ezarritakoari jarraiki; eta helburuok bete daitezen eskatzekoa.

a) A participar en la consecución de los fines específicos del Club Deportivo, según lo establecido en la legislación vigente y en las disposiciones estatutarias, y exigir el cumplimiento de los mismos.

b) Kirol-klubetik libreki bereiztekoa.

b) Separarse libremente del Club Deportivo.

c) Kirol-klubaren jarduerak ezagutzekoa, eta haren dokumentazioa aztertzekoa.

c) Conocer las actividades del Club Deportivo y examinar su documentación.

d) Kirol-klubaren barruan nork bere iritziak libreki adieraztekoa.

d) Expresar libremente sus opiniones en el seno del Club Deportivo.

e) Ordezkaritza- eta gobernu-organoei dagokienez, hautatzekoa eta hautatua izatekoa, betiere obratzeko gaitasuna izanik adin nagusikoa izanez gero. Edozelan ere, adingabekoek izanen dute honako eskubidea: ordezkaritza-organoek egiten dituzten bileretan, entzunak izatekoa.

e) Ser elector o electora y elegible para los órganos de representación y gobierno, siempre que sea mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar. Las y los miembros del Club Deportivo menores de edad contarán en todo caso con el derecho a que se les oiga en las sesiones que celebren los órganos representativos.

f) Euren aurkakoak badira, diziplinazko neurriak hartu aurretik entzunak izatekoa, eta halako neurriak eragin dituzten egitateez informazioa eskuratzekoa; edozelan ere, zehapena ezartzeko erabakirik bada, horri buruzko arrazoiak eman beharko dira.

f) A que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a que se les informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

g) Kirol-klubaren organoek hartutako erabakiak, zehazki, Legearen eta estatuen aurkakotzat dituztenak aurkatzekoa.

g) A impugnar los acuerdos de los órganos del Club Deportivo que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

15. artikulua.- Bazkideen betebeharrak.

Artículo 15.- Deberes de socios y socias.

Kirol-klubetako bazkideek honako betebeharrak izango dituzte:

Los socios y socias de los clubes deportivos tendrán los siguientes deberes:

a) Kirol-klubaren helburuak konpartitzea, eta horiek lortzen kolaboratzea.

a) Compartir las finalidades del club deportivo y colaborar para la consecución de las mismas.

b) Kuotak, derramak eta beste ekarpen batzuk pagatzea, hain justu ere estatutuekin bat bazkide bakoitzari doazkionak.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio y socia.

c) Kirol-klubaren organoek balioz hartutako erabakiak onartu eta konplitzea.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del club deportivo.

d) Estatutu- eta erregelamendu-xedapenetatik ondorioztatzen diren gainontzeko obligazioak konplitzea.

d) Cumplir con el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y reglamentarias.

16. artikulua.- Ondare-partaidetza bereizketa kasuetan.

Artículo 16.- Participación patrimonial en supuestos de separación.

1.- Bazkidea borondatez bereizten bada, kirol-kluben estatutuek zera ezarri dezakete: hasierako ondare-partaidetza edo egindako beste ekarpen ekonomiko batzuk jaso ahal izatea bazkideak; baina horietan ez leudeke klubeko partaide izategatik ordaindutako kuotak; alabaina, errespetatu egin beharko dira estatutuetan finkatutako mugak eta neurriak. Eta guzti hori ahal izanen da, baldin eta ondare-murrizketak erakundeentzat eta hirugarren pertsonentzat galerarik ez badakar.

1.- Los estatutos de los clubes deportivos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un socio o socia, éste o ésta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia al club que hubiese abonado, con las condiciones, alcances y límites que fijen los estatutos. Ello se entiende siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceras personas o entidades.

2.- Bereizketa-kasuetan ondare-partaidetza jasotzearen nondik norakoek ezin dute indargabetu klubak irabazte asmorik gabeak izatearena.

2.- Las características de la percepción de la participación patrimonial en los supuestos de separación no deberán desvirtuar el carácter no lucrativo de los clubes.

17. artikulua.- Bazkide-kondizioa transmititzea.

Artículo 17.- Sucesión de la condición de socio o socia.

Kirol-klub bateko bazkide izatearen kondizioa ezin da transmititu, salbu eta estatutuek besterik xedatu heriotzaren edo dohaineko transmisioaren kasuetarako.

La condición de socio o socia de un club deportivo es intransmisible, salvo que los estatutos, dispongan otra cosa para los supuestos de muerte o transmisión a título gratuito.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

KIROL-KLUBEN ERREGIMEN ORGANIKOA

RÉGIMEN ORGÁNICO DE LOS CLUBES DEPORTIVOS

I. ATALA

SECCIÓN I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

18. artikulua.- Kirol-kluben organoak.

Artículo 18.- Órganos de los clubes deportivos.

Kirol-klub orotan izango dira organo hauek, gutxienez:

En todos los clubes deportivos existirán como mínimo los siguientes órganos:

a) Gobernu-organo bat, Batzar Nagusia deritzana.

a) Un órgano de gobierno, denominado Asamblea General.

b) Administrazio-organo bat, pertsona bakarrekoa eta ordezkaritza-organoarekin bat egiten duena, edo kolegiatua izan daitekeena, kasu horretan Zuzendaritza Batzordea deituko da.

b) Un órgano de administración, que podrá ser unipersonal y coincidente con el órgano de representación, o colegiado, en cuyo caso se denominará Junta Directiva.

c) Ordezkaritza-organo bat, zeinaren titularra klubeko lehendakaria izanen baita; eta berak egingo du Zuzendaritza Batzordeko buruarena (halako batzorderik izatekotan).

c) Un órgano de representación cuyo titular será la Presidenta o Presidente del club, que presidirá igualmente la Junta Directiva, en caso de existir ésta.

II. ATALA

SECCIÓN II

BATZAR NAGUSIA

ASAMBLEA GENERAL

19. artikulua.- Batzar Nagusiaren osaera.

Artículo 19.- Composición de la Asamblea General.

1.- Kirol-klubeko gobernu-organo gorenekoa da, eta boto-eskubidea duten bazkide guztiek osatuko dute.

1.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Club Deportivo y estará integrada por todos los socios y socias con derecho a voto.

2.- Estatutuek bestetik xedatu ezean, kirol-klubean bi milatik gora bazkide badira, estatutuetan zehaztutako prozedurarekin bat hautatutako konpromisarioekin osatu ahal izango da Batzar Nagusia, betiere ordenamendu juridikoak bermatu printzipio demokratikoak errespetatuaz.

2.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, en aquellos clubes deportivos cuyo número de socios y socias sea superior a dos mil, la Asamblea General podrá conformarse mediante compromisarios y compromisorias que se elegirán con arreglo al procedimiento que se determine estatutariamente, respetando los principios democráticos garantizados por el ordenamiento jurídico.

3.- Konpromisarioak lau urterako hautatuko dira, salbu eta estatutuek beste epe bat ezarri.

3.- Las y los compromisarios serán elegidos para un período de cuatro años salvo que los estatutos establezcan otra duración.

4.- Kirol-klubaren funtzionamenduan nagusitasun-posizioak baztertzearren, estatutuek ezin izango dituzte izan honelako xedapenak: klubaren parte diren pertsona batzuei edo erakunde publikoei boto-eskubide jakin batzuk emateko direnak, baldin eta eskubideok haustu egiten badute berdintasuna; izan ere, bazkide direnen artean berdintasunak gailendu behar baitu betiere.

4.- Al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento del Club Deportivo, los estatutos no podrán incorporar disposiciones que otorguen a las entidades públicas o a otras personas que forman parte del mismo determinados derechos de voto que vulneren la sustancial igualdad que debe presidir entre todas las personas asociadas.

20. artikulua.- Batzar Nagusiaren funtzioak.

Artículo 20.- Funciones de la Asamblea General.

Batzar Nagusiak honako funtzioak izango ditu, gutxienez:

La Asamblea General tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

a) Lehendakaria izendatzea, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordea, boto pertsonal, libre, zuzeneko eta sekretuaren bidez.

a) Elegir Presidenta o Presidente y, en su caso, Junta Directiva, por sufragio personal, libre, directo y secreto.

b) Aurrekontuak eta kontuak onartzea.

b) Aprobar las cuentas y presupuestos.

c) Erregelamenduak onartzea.

c) Aprobar los reglamentos.

d) Estatutuak onartzea.

d) Modificar los Estatutos.

e) Klubaren zatiketa, bat egitea, transformazioa edo desegitea onartzea.

e) Aprobar la fusión, escisión, transformación o disolución del club.

f) Mailegu bidez diru hartzea.

f) Tomar dinero a préstamo.

g) Higiezinak besterendu eta grabatzea.

g) Enajenar y gravar inmuebles.

h) Ondarearen parte alikuotaren edo zorraren titulu adierazgarri diren titulu transmitigarriak jaulkitzea.

h) Emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

i) Lehendakariaren gaineko zentsura-mozioa onartzea, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordearen gainekoa.

i) Aprobar la moción de censura a la Presidenta o Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva.

j) Administrazio-organoko Kideen ordainsarien gaineko zehaztapen eta baldintzak onartzea.

j) Aprobar las condiciones y términos de la remuneración de los miembros del órgano de administración.

21. artikulua.- Ezohiko eta ohiko batzarrak.

Artículo 21.- Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

Batzar Nagusiak ohiko bilera eginen du, batetik, kontuak onartzeko, eta, bestetik, obligaziozko bada, aurrekontua onartzeko; eta ezohiko bilera eginen du, bere eskumenen arloan sortutako gainontzeko asuntoak tratatzeko.

La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, para la aprobación de las cuentas y, en caso de ser obligatorio, del presupuesto; y en sesión extraordinaria para el tratamiento del resto de los asuntos de su competencia que pudieran suscitarse.

22. artikulua.- Batzar Nagusirako deialdia.

Artículo 22.- Convocatoria de la Asamblea General.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Batzar Nagusirako deialdia egiteko arauak hauek izanen dira:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, la convocatoria de la Asamblea General se acomodará a las siguientes normas:

Kirol-klubeko lehendakaritzari dagokio Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egitea. Eta hori ezinezkoa bada, edo deialdia epearen barruan egiteko obligazioa ez badu betetzen lehendakariak, Zuzendaritza Batzordeak zein boto-eskubidedunen % 10a (gutxienez) ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibok egin ahal izango du deialdia.

Corresponderá a la presidencia del Club Deportivo la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria. En caso de que ello no sea posible, o de que la presidencia no cumpla con su obligación de convocarla en plazo, la Junta Directiva o cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos un 10% del total con derecho a voto podrán realizar la convocatoria.

Kirol-klubeko lehendakariari edo boto-eskubidedunen % 10a (gutxienez) ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibori dagokio Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia egitea.

Corresponderá a la presidencia del Club Deportivo o a cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos al 10% del total con derecho a voto la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Batzar Nagusirako (ohikorako zein ezohikorako) deialdia, eguneko aztergaiak eta horiei buruzko agiriak jakinarazi beharko zaizkie bazkideei, estatutuetan hartarako aurreikusitakoarekin bat etorriaz, eta, betiere, hamabost eguneko aurrerapenaz, salbu eta estatutuetan aurreikusitako urgentziazko kasuetan.

La convocatoria de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, junto con el Orden del Día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, será comunicada a los socios y socias conforme a lo previsto al efecto en los estatutos y, en todo caso, con al menos quince días de antelación, salvo supuestos de urgencia expresamente previstos en los estatutos.

23. artikulua.- Batzar Nagusia balioz eratzea.

Artículo 23.- Válida constitución de la Asamblea General.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Batzar Nagusia honako arauekin bat eratuko da:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, la constitución de la Asamblea General se ajustará a las siguientes normas:

a) Batzar Nagusia (ohikoa zen ezohikoa) balioz eratuko da, baldin eta, lehen deialdian, kideetatik % 50 bertaratzen badira. Eta bigarren deialdian, bertaratzen den kide-kopurua edozein delarik ere, batzarra balioz eratua izango da.

a) La Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida cuando concurran, en primera convocatoria, al menos el 50% de sus miembros. En segunda convocatoria, será válida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la misma.

b) Bigarren deialdirako bilera ezin izango da egin aurrekotik hogeita hamar minutu igaro baino lehen.

b) En segunda convocatoria, la reunión no podrá celebrarse antes de transcurridos treinta minutos desde la anterior.

c) Batzar Nagusietako bileretan klubeko lehendakaria izango da buru.

c) Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por la Presidenta o Presidente del Club.

III. ATALA

SECCIÓN III

ADMINISTRAZIO-ORGANOA

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

24. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordea administrazio-organo gisa.

Artículo 24.- Junta Directiva como órgano de administración.

1.- Zuzendaritza Batzordea da kirol-klubaren administrazio-organoa, salbu eta, estatutuetan hala aurreikusten delako, lehendakariak bereganatuak izan kluba administratzeko funtzioak, betiere dekretu honetan xedatutakoarekin bat etorriaz.

1.- La Junta Directiva es el órgano de administración del Club Deportivo, salvo que por previsión estatutaria la Presidenta o Presidente haya asumido todas las funciones de administración del Club, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto.

2.- Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzordeko kideek zenbaki bakoitia eginen dute, eta, gutxienez, honakoek osatuko dute: klubeko lehendakaria, lehendakariordea eta idazkari bat.

2.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la Junta Directiva contará con un número impar de miembros y estará formada, al menos, por la Presidenta o Presidente del Club, una Vicepresidenta o Vicepresidente, una Secretaria o Secretario.

25. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea hautatzea.

Artículo 25.- Elección de la Junta Directiva.

1.- Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzordeko kideak lau urterako hautatuko dira; boto-eskubidedun bazkideek egingo dute hautapen hori, boto pertsonal, libre, zuzeneko eta sekretuaren bidez egin ere.

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo las y los miembros de la Junta Directiva se elegirán cada cuatro años por las personas asociadas con derecho a voto, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.

2.- Estatutuek epe laburragoa edo luzeagoa ezarri dezakete Zuzendaritza Batzordearen agintaldirako.

2.- Los estatutos podrán establecer una duración inferior o superior del mandato de la Junta Directiva.

26. artikulua.- Zuzendaritza Batzordearen funtzioak.

Artículo 26.- Funciones de la Junta Directiva.

1.- Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzordeak honako funtzioak izanen ditu: kudeaketa ekonomikoaren eta administratiboaren gainekoak, zeintzuk garatuko baititu Batzar Nagusiak emandako jarraibideekin bat etorriaz.

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la Junta Directiva tendrá encomendadas las funciones relativas a la gestión administrativa y económica, que deberá desarrollar conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General.

2.- Zuzendaritza Batzordeak bere funtzio batzuk edo denak batzorde betearazle baten esku utzi ditzake; azken batzorde hori beste hartako kideen artean aukeratuko litzateke.

2.- La Junta Directiva podrá delegar todas o alguna de sus funciones en una comisión ejecutiva designada en su seno o en alguno o alguna de sus miembros.

27. artikulua.- Zuzendaritza Batzorderako deialdia.

Artículo 27.- Convocatoria de la Junta Directiva.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, klubeko lehendakariak, eta horrek ezin badu, lehendakariordeak eginen du Zuzendaritza Batzordearen bileretarako deialdia. Deialdiari erantsiko zaizkio eguneko aztergaiak eta horiei buruzko agiriak; eta horiek jakinarazi beharko zaizkie Batzordeko kideei, estatutuetan hartarako aurreikusitakoarekin bat etorriaz, eta, betiere, biko eguneko aurrerapenaz, salbu eta estatutuetan berariaz aurreikusitako urgentziazko kasuetan. Deialdiarekin batera gai zerrenda aurkeztu beharko da, eta hor eztabaidatu behar diren gaiak, nahiz horien inguruko dokumentazioa adierazi beharko dira.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo corresponderá a la Presidenta o Presidente del Club o, en su defecto, a la Vicepresidenta o Vicepresidente, la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva. La convocatoria se acompañará del Orden del Día donde figuren los asuntos a tratar, y de la documentación relativa a los mismos. Será notificada a las y los miembros de la junta de acuerdo con lo previsto al efecto por los estatutos del club y, en todo caso, con al menos dos días de antelación, salvo supuestos de urgencia expresamente previstos en los Estatutos.

28. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea balioz eratzea.

Artículo 28.- Válida constitución de la Junta Directiva.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzorde honako arauekin bat eratuko da:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, la constitución de la Junta Directiva se ajustará a las siguientes normas:

a) Zuzendaritza Batzordea balioz eratuko da, baldin eta, lehen deialdian, kideetatik erdiak eta bat gehiago bertaratzen badira, eta bigarren deialdian, gutxienez bi bertaratzen badira eta, betiere, lehendakaria edo lehendakariordea.

a) La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria cuando concurran al menos dos de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta o Presidente o la Vicepresidenta o Vicepresidente.

b) Klubeko lehendakaria edo, bestela, lehendakariordea izango da buru Zuzendaritza Batzordearen bileretan, eta batzorde horren jarduera arteztu eta koordinatuko du.

b) La Presidenta o Presidente del Club o, en su defecto, la Vicepresidenta o Vicepresidente, presidirá las sesiones de la Junta Directiva y dirigirá y coordinará su actuación.

c) Zuzendaritza Batzordea balioz eratutzat joko da, aldez aurretiko deialdirik izan ez arren, kide guztiak bertaratu eta hartarako erabaki hartzen badute, aho batez.

c) Se entenderá válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no existiese convocatoria previa, si concurre la totalidad de sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

29. artikulua.- Urgentziazko erabakiak hartzea.

Artículo 29.- Adopción de decisiones urgentes.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, eta kide orok berariaz onartzen badu, Zuzendaritza Batzordeak erabakiak hartu ahal izanen ditu, posta elektronikoz, faxez, bideokonferentziaz eta antzeko baliabide teknikoez. Kasu horietan, fax, posta elektroniko eta antzeko euskarrien egiaztagiriak ere jasoaz, idatziko da akta.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, y siempre que lo acepten expresamente la totalidad de sus miembros, la Junta Directiva podrá adoptar sus acuerdos mediante correo electrónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañando los justificantes de los fax, correos electrónicos y soportes correspondientes.

30. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea kargugabetzea.

Artículo 30.- Cese de la Junta Directiva.

1.- Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzordea ondorengo kausa hauetariko batengatik kargugabetuko da:

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el cese de la Junta Directiva se producirá por alguna de las siguientes causas:

a) Kide guztiek dimititzeagatik.

a) Por dimisión de la totalidad de sus miembros.

b) Kide guztiak zendu direlako.

b) Por fallecimiento de la totalidad de sus miembros.

c) Dekretu honetan aurreikusitako zentsura-mozioa onartzeagatik.

c) Por aprobación de la moción de censura prevista en el presente Decreto.

d) Estatutuetan aurreikusitako gainerako arrazoiengatik.

d) Por las demás causas previstas en los Estatutos.

2.- Zuzendaritza Batzordeko kideak indibidualki kargugabetzeko kausak: aurreko paragrafoan zehaztutakoen antzekoak izango dira.

2.- Las y los miembros de la Junta Directiva cesarán individualmente por causas idénticas a las señaladas en el punto anterior.

3.- Zuzendaritza Batzordeko kide bat edo gehiago indibidualki kargugabetzen bada, kandidaturan jarraian agertzen direnek ordeztuko dituzte, betiere hautapenak zerrenda irekiko sistemaren bidez egin badira.

3.- En el supuesto de cese individual de uno o una o más miembros de la Junta Directiva, serán sustituidos y sustituidas por quienes figurasen a continuación en la candidatura correspondiente si la elección se hubiese efectuado por el sistema de listas abiertas.

4.- Ez bada erabili aipatu sistema, estatutuetan xedatutakoa errespetatu beharko da, eta horietan ez bada ezer aurreikusten, gainontzeko kideek euren funtzioak burutzen jarraituko dute, baldin eta kideetarik % 50etik gora badira. Bakanteak ere kooptazio-sistemaz bete daitezke; hortaz, Batzordeko kideek libreki izendatuko dituzte bakanteak beteko dituzten pertsonak. Kooptazioz izendatzen diren kideak berretsi egin beharko ditu hurrengo Batzar Nagusiak.

4.- Si no hubiese sido éste el sistema utilizado, se estará a lo dispuesto en los estatutos, y, si éstos no previesen nada, las y los miembros restantes continuarán en el ejercicio de sus funciones en tanto permanezcan más del 50% del total de componentes. Las vacantes también podrán ser cubiertas por el sistema de cooptación de modo que las y los miembros de la Junta designen libremente a las correspondientes personas para cubrir las vacantes. Las y los miembros que se designen por cooptación deberán proceder a su ratificación en la primera Asamblea General que se celebre.

31. artikulua.- Zentsura-mozioa.

Artículo 31.- Moción de censura.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, zentsura-mozioa honako arauekin bat gauzatuko da:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la moción de censura se acomodará a las siguientes normas:

a) Batzar Nagusiak, zentsura-mozioaren bidez, erantzukizunei aurre egiteko eska diezaioke Zuzendaritza Batzorde osoari edo kide bati edo gehiagori; hartarako deitutako bileran presente diren bazkideetatik bi herenek aldeztu beharko dute zentsura-mozio hori.

a) La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la totalidad de la Junta Directiva o de uno o una o varios de sus miembros mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por los dos tercios de asociados y asociadas presentes en la sesión convocada al efecto.

b) Zuzendaritza Batzorde osoaren gaineko zentsura-mozioa onartzeak kargugabetze hauek ekarriko ditu: Zuzendari Batzordeko kide guztiena, barne dela klubeko lehendakaria. Kide baten edo batzuen gainekoa bada zentsura-mozioa, hori onartzeak ez du ekarriko Batzordeko kide horien kargugabetzea baino.

b) La aprobación de la moción de censura a la totalidad de la Junta directiva causará el cese de las y los miembros de la Junta Directiva, incluido la Presidenta o Presidente del Club. En el supuesto de que la moción de censura vaya dirigida a uno o una o varios de sus miembros, su aprobación únicamente conllevará el cese de dichas o dichos miembros de la Junta Directiva.

c) Estatutuek jaso egin behar dute: batetik, lehendakaria kargutik kentzeko posibilitatea, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordea eta bere kide bat edo batzuk kentzekoa ere bai; eta, bestetik, lehendakaria izendatzeko posibilitatea, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordea eta bere kide bat edo batzuk izendatzekoa ere bai; guzti horietarako, betiere, zentsura-mozioa onartuaz. Zentsura-mozioan, lehendakari berria izendatzeko proposamena jaso daiteke, eta, kasua bada, Zuzendaritza Batzordea eta bere kide bat edo batzuk izendatzekoa ere bai. Hautatutako kargudun berrien agintaldiak aurrekoa amaitu arte iraungo du.

c) Los estatutos deberán regular la posibilidad de destitución de la Presidenta o Presidente, en su caso, de la Junta Directiva y de uno o una o varios de sus miembros, y de nombramiento de nueva Presidenta o Presidente, en su caso, de la Junta Directiva, y de uno o una o varios de sus miembros mediante la aprobación de moción de censura. La moción de censura podrá incluir la propuesta de elección de nueva Presidenta o Presidente, en su caso, Junta Directiva y de uno o una o varios de sus miembros. El mandato de los nuevos cargos electos será hasta completar el mandato anterior.

32. artikulua.- Kudeaketa Batzordea.

Artículo 32.- Comisión Gestora.

1.- Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, Zuzendaritza Batzordea kargugabetu bada, Kudeaketa Batzordea eratuko da, zeinak, hilabeteko epearen barruan, Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia eginen baitu.

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, cuando la Junta Directiva cese, se constituirá en Comisión Gestora y procederá a convocar en el plazo máximo de un mes una Asamblea General Extraordinaria.

2.- Eta hala ezin bada, boto-eskubidedun bazkideetatik % 5a (gutxienez) ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibok egin ahal izango du Batzar Nagusirako deialdia.

2.- No siendo ello posible, cualquier colectivo de asociados y asociadas que represente al menos un 5% del total de socios y socias con derecho a voto, podrá realizar la convocatoria de la Asamblea General.

IV. ATALA

SECCIÓN IV

LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

33. artikulua.- Organo betearazlea eta ordezkaritzazkoa.

Artículo 33.- Órgano ejecutivo y de representación.

Lehendakaria da klubeko organo betearazlea, klubaren legezko ordezkaritza du, administrazio- eta gobernu-organoen buru egiten du, eta horietan balioz onartutako erabakiak betearazteko obligazioa du.

La Presidenta o Presidente es el órgano ejecutivo del club deportivo, ostenta su representación legal, preside los órganos de gobierno y administración y está obligado u obligada a ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos.

34. artikulua.- Administrazio-organoa.

Artículo 34.- Órgano de administración.

1.- Halaber, estatutuek hala ezartzen badute, klubaren administrazioko organo pertsona bakarrekoa izan daiteke lehendakaria, hain zuzen ere sozietatearen asuntoei doakienez ekonomia- eta administrazio-kudeaketako funtzioaz burutuko ditu, betiere bat etorriaz Batzar Nagusitik datozkion jarraibideekin.

1.- Asimismo, la Presidenta o Presidente, si así lo establecen los estatutos, podrá ser también el órgano unipersonal de administración el Club, desempeñando las funciones relativas a la gestión administrativa y económica de los asuntos sociales, conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General.

2.- Artikulua honetan aurreikusitako suposizioan, lehendakariak laguntza- eta aholkularitza-organoak sor ditzake, zehazki, kudeaketaren arloko bere funtzioak betetzeko egokitzat jotzen dituenak; eta hori, betiere, estatutuetan edo legeetan hartarako galarazpenik ezartzen ez bada.

2.- En el supuesto previsto en este artículo, la Presidenta o Presidente podrá crear los órganos de asesoramiento y apoyo que estime convenientes para el desempeño de sus funciones de gestión, salvo prohibición legal o estatutaria.

35. artikulua.- Hautaketa eta agintaldia.

Artículo 35.- Elección y mandato.

Estatutuek beste eraren baten zehaztu eta xedatu ezean, bazkideek lau urterako hautatuko dute lehendakaria, non-eta boto-eskubidedun bazkide guztiek parte har dezaketen bileran, boto pertsonal, libre, zuzeneko eta sekretuaren bidez betiere.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, la Presidenta o Presidente se elegirá cada cuatro años por los socios y socias, en una sesión en la que podrán participar todos los socios y socias con derecho a voto, mediante sufragio libre, personal, directo y secreto.

36. artikulua.- Lehendakariak kargua uztea.

Artículo 36.- Cese de la Presidenta o Presidente.

Estatutuek bestelakorik ezarri ezean, lehendakariak arrazoi hauetako batengatik utziko du kargua:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la Presidenta o Presidente cesará por alguna de las siguientes causas:

a) Dimititzea.

a) Por dimisión.

b) Zendu izana.

b) Por fallecimiento.

c) Hurrengo artikuluan aipatzen den zentsura-mozioa onartzea.

c) Por aprobación de la moción de censura prevista en el artículo siguiente.

d) Lehendakaria Zuzendaritza Batzordeko kide izanik, batzorde horrek kargua uztea.

d) Por cese de la Junta Directiva de la que forma parte.

e) Estatutuetan aipatzen diren gainerako arrazoiak.

e) Por las demás causas previstas en los Estatutos.

37. artikulua.- Zentsura-mozioa.

Artículo 37.- Moción de censura.

1.- Estatutuek bestelakorik ezartzen ez badute, Batzar Nagusiak lehendakariaren erantzukizuna eskatu ahal izango du zentsura-mozio baten bidez, zeinak Batzar Nagusiko kideen bi heren alde izan beharko baititu xede horretarako deitutako bileran.

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la Presidenta o Presidente mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por una mayoría de dos tercios de socios y socias presentes en la sesión convocada al efecto.

2.- Mozio-zentsura onartzen bada, lehendakariak kargua utziko du, baina Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideek ez.

2.- La aprobación de la moción de censura causará el cese de la Presidenta o Presidente, pero no del resto de miembros de la Junta Directiva.

38. artikulua.- Lehendakaria ordezkatzea.

Artículo 38.- Sustitución de la Presidenta o Presidente.

Estatutuek bestelakorik agindu ezean, lehendakariak kargua uzten badu, lehendakariordeak ordezkatuko du. Hori ezinezkoa bada, estatutuek baimena eman ahal izango diote Zuzendaritza Batzordeari, haren kideetatik lehendakari berria hauta dezan.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo en el supuesto de cese de la Presidenta o Presidente le sustituirá el Vicepresidente o Vicepresidenta. Si ello no fuera posible, los estatutos podrán autorizar a la Junta Directiva para elegir de entre sus miembros una nueva Presidenta o Presidente.

V. ATALA

SECCIÓN V

XEDAPEN KOMUNAK

DISPOSICIONES COMUNES

39. artikulua.- Erabakiak gehiengoz hartzea.

Artículo 39.- Adopción de acuerdos por mayoría.

Estatutuek bestelakorik ezartzen ez badute, erabakiak hartzean arau hauek beteko dira:

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo la adopción de acuerdos se ajustará a las siguientes normas:

Klubetako kide anitzeko organoek erabakiak hartu ahal izateko, bertaratutako kideen gehiengo soila alde izan beharko da, lege- edo estatutu-xedapenek gehiengo kualifikatuak eskatzen dituztenean izan ezik.

Los acuerdos de los órganos colegiados de los Clubes se adoptarán por mayoría simple de socios y socias presentes, salvo en los supuestos en los que disposiciones legales o estatutarias prevean mayorías cualificadas.

Kirol-kluba desegiteko, estatutuak aldatzeko, ondasun higiezinak besterendu edo haien gainean erabakiak hartzeko eta administrazio-organoko kideen ordainketak adosteko, bertaratutako kideen gehiengo kualifikatua beharko da.

Requerirán mayoría cualificada de las personas presentes los acuerdos relativos a disolución del Club Deportivo, la modificación de estatutos, la disposición o enajenación de bienes inmuebles y la remuneración de los miembros del órgano de administración.

40. artikulua.- Erabakiak hartzean erantzukizuna salbuestea.

Artículo 40.- Exención de responsabilidades en la adopción de acuerdos.

Kontrako botoa eman edo abstenitu direnak salbuetsita egongo dira Kirol-klubeko kide anitzeko organoetako erabakien ondorioz sor litezkeen erantzukizunetatik.

Los votos contrarios y las abstenciones eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse de los acuerdos de los órganos colegiados del Club Deportivo.

41. artikulua.- Eginkizunak betetzea.

Artículo 41.- Ejercicio de funciones.

Kirol-klubeko organoetako kideek beren eginkizunak betetzen jarraituko dute haien ondorengoak karguaz jabetu arte, ageri-agerian ezinezkoa denean izan ezik.

Las y los miembros de los órganos del Club Deportivo continuarán en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, salvo imposibilidad manifiesta.

42. artikulua.- Botoa eskuordetzan emateko debekua.

Artículo 42.- Prohibición de la delegación de voto.

Estatutuek bestelakorik ezartzen ez badute, debekatuta dago Batzar Nagusian botoa eskuordetzan ematea.

Si los Estatutos no lo disponen de otro modo queda prohibida la delegación de voto en el seno de la Asamblea General.

43. artikulua.- Bateraezintasunak.

Artículo 43.- Incompatibilidades.

1.- Ezin izango da inola ere aldi berean Kirol-klub bateko eta klub horri atxikitako kirol-federazio bateko lehendakari izan.

1.- En ningún caso se podrá ser, simultáneamente, Presidenta o Presidente de un Club Deportivo y de una federación deportiva a la que está adscrita dicho club.

2.- Pertsona berak ezin izango du inola ere kirol-modalitate eta kategoria bereko hainbat kirol-klubeko lehendakari izan.

2.- Una misma persona no podrá en ningún caso ostentar la presidencia de varios clubes deportivos de la misma modalidad deportiva e igual categoría.

44. artikulua.- Gobernu-, administrazio- eta ordezkaritza-organoen erantzukizuna.

Artículo 44.- Responsabilidad de los órganos de gobierno, administración y representación.

1.- Kirol-klubetako gobernu-, administrazio- eta ordezkaritza-organoetako kide edo titularrek eta haien izenean eta ordez diharduten gainerako pertsonek erantzun egin beharko dute organo horien aurrean, gainerako bazkideen eta bestelako pertsona edo entitateen aurrean, sortutako kalteengatik eta dolozko, erruzko edo zabarkeriazko egintzetan hartutako zorrengatik.

1.- Las y los miembros o titulares de los órganos de gobierno, administración y representación de los clubes deportivos y las demás personas que obren en su nombre y representación responderán ante los mismos, ante el resto de socios y socias y terceras personas o entidades, por los daños causados y las deudas contraídas únicamente por actos dolosos, culposos o negligentes.

2.- Aurreko paragrafoan aipatutako pertsonek erantzukizun zibil eta administratiboa izango dute kirol-klubaren aurrean, bazkideen eta hirugarren pertsona edo entitateen aurrean, beren eginkizunak betetzean izandako egite eta ez-egiteengatik, eta bozkatu dituzten erabakiengatik.

2.- Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente, frente al club deportivo, sus socios y socias y terceras personas o entidades, por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones y por los acuerdos que hubiesen votado.

3.- Erantzukizuna ezin bazaio gobernu-, administrazio- eta ordezkaritza-organoetako kide edo titular bakar bati ere egotzi, partaideek modu solidarioan erantzun beharko dute arestian aipatutako egite eta ez-egiteengatik, haiek onartu eta betearaztean ez dutela parterik hartu edo espresuki haien aurka jarri zirela egiaztatu ezean.

3.- Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ninguna o ningún miembro o titular de los órganos de gobierno, administración y representación, responderán las y los integrantes solidariamente por las acciones y omisiones antes descritas, a menos que acrediten que no han participado en su aprobación o ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.

45. artikulua.- Zuzendariei ordaintzea.

Artículo 45.- Remuneración de las los directivos.

Administrazio- eta ordezkaritza-organoetako kideek karguaren araberako ordainsariak jaso ditzaten, aukera horrek jasota egon beharko du estatutuetan, eta Batzar Nagusiak berariaz onartu beharko ditu ordainsari horri buruzko zehaztapenak.

Para que las y los miembros de los órganos de administración y representación puedan percibir retribuciones en función del cargo, deberá constar ello en los estatutos y deberán ser expresamente aprobados los términos de la retribución por la Asamblea General.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

HAUTESKUNDE ERREGIMENA

RÉGIMEN ELECTORAL

46. artikulua.- Hauteskunde-araudia.

Artículo 46.- Normativa electoral.

Kirol-klubetako hauteskunde-prozesua arautzeko, dekretu honetan eta klubaren estatutu eta erregelamendu espezifikoetan xedatutakoari jarraituko zaio.

El proceso electoral de los clubes deportivos se regulará por lo dispuesto en el presente Decreto y en sus estatutos y reglamentos específicos.

47. artikulua.- Estatutu edo erregelamenduak araurik ezartzen ez duenerako hauteskunde-araubidea.

Artículo 47.- Régimen electoral en ausencia de previsión estatutaria o reglamentaria.

1.- Estatutuek bestelakorik ezartzen ez badute, klubetako hauteskunde-erregimenak arau hauek beteko ditu:

1.- Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen electoral de los clubes se ajustará a las siguientes normas:

a) Batzar Nagusiak onartu beharko du hauteskunde-egutegia eta Hauteskunde Batzordearen izendapena, hala badagokio.

a) Corresponde a la Asamblea General la aprobación del calendario electoral y la designación, en su caso, de la Junta Electoral.

b) Hauteskunde Batzordea edo haren eginkizunak hartzen dituen organoa kide bakarrekoa edo anitzekoa izan ahal izango da.

b) La Junta Electoral, u órgano que asuma sus funciones, podrá ser un órgano unipersonal o colegiado.

c) Hauteskunde Batzordeak du hauteskunde-prozesua bultzatzeko eta behar bezala gauzatzen dela zaintzeko eskumena.

c) La Junta Electoral es el órgano competente para impulsar el proceso electoral y velar por su correcto desarrollo.

d) Kide anitzeko organoak hautatzen direnean, boto gehien jaso dituzten hautagaiak izendatuko dira lanpostu bakante guztiak bete arte, zerrenda itxien bidez bete beharreko hautagaitzak direnean izan ezik. Estatutuek ezer agintzen ez badute, zerrenda itxirik bozkatueneko partaideak hautatuko dira, eta zerrenda horretako burua izendatuko da lehendakari.

d) Cuando se trate de la elección de órganos colegiados serán proclamados los candidatos y candidatas con más votos hasta completar el número de puestos vacantes, salvo que se trate de candidaturas con el sistema de listas cerradas. En defecto de previsión estatutaria, serán proclamados electos y electas las y los integrantes de la lista cerrada más votada y se nombrará Presidente o Presidenta a quien encabece la misma.

e) Hautagaitza bakarra baldin badago, inolako bozketarik egin gabe hautatuko da.

e) En el supuesto de que exista una sola candidatura, ésta será proclamada sin necesidad de votación alguna.

2.- Hauteskunde Batzordeak hartzen dituen erabakiak jurisdikzio arruntean inpugnatu ahal izango dira.

2.- Las decisiones que adopte la Junta Electoral serán impugnables ante la jurisdicción ordinaria.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

DIZIPLINA ERREGIMENA

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

48. artikulua.- Diziplinazko ahala.

Artículo 48.- Potestad disciplinaria.

1.- Kirol-klub eta kirol-elkarteen diziplinazko ahalak bere arauak beteko ditu, eta gerora ezingo da jarri errekurtsorik kirol-federazioen eta Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean.

1.- La potestad disciplinaria de los clubes deportivos y de las agrupaciones deportivas sobre sus miembros se regirá por sus propias normas y no será susceptible de posterior recurso ante las federaciones deportivas y ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

2.- Kirol-klubek diziplinaren alorrean hartzen dituzten erabakiak inpugnatu egin ahal izango dira jurisdikzio arruntaren aurrean, barneko asoziazio-bidea agortu ondoren.

2.- Las decisiones de los clubes deportivos en materia disciplinaria serán impugnables, una vez agotada la vía asociativa interna, ante la jurisdicción ordinaria.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

DOKUMENTAZIO ERREGIMENA

RÉGIMEN DOCUMENTAL

49. artikulua.- Dokumentazio-erregimena.

Artículo 49.- Régimen documental.

1.- Kirol-klubek gutxienez liburu hauek eduki beharko dituzte ordenan eta eguneratuta:

1.- Los clubes deportivos llevarán en orden y al día, como mínimo, los Libros siguientes:

a) Bazkideen erregistro-liburua.

a) Libro de Registro de Socios y Socias.

b) Kide anitzeko organoen akta-liburuak.

b) Libros de Actas de sus órganos colegiados.

c) Klubaren ondarea, emaitzak eta finantza-egoera fideltasunez irudikatuko dituzten kontabilitate-liburuak, eta klubaren ondasunen inbentarioa.

c) Libros de Contabilidad que permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera del club, así como el inventario de sus bienes.

d) Hala badagokio, zor-tituluen edo ondarearen parte alikuotaren erregistro-liburua.

d) En su caso, Libro Registro de Títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

2.- Aipatutako liburuen ardura hartu egin beharko da, beste xedapen batzuetatik ondorioztatutako dokumentazio-betebeharrak gorabehera.

2.- La llevanza de los libros anteriores se entenderá sin perjuicio de las obligaciones documentales que se deriven de otras disposiciones.

3.- Aipatutako liburuak prozedura informatikoen bidez eraman ahal izango dira, edo egoki diren modu baliokideen bidez, betiere gerora koadernatu eta legeztatu egiten badira.

3.- Será válida la llevanza de los libros citados mediante procedimientos informáticos y cualesquiera otros análogos que resulten adecuados siempre que se proceda posteriormente a su encuadernación y legalización.

50. artikulua.- Liburuak legeztatzea.

Artículo 50.- Legalización de libros.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan legeztatuko dira kirol-kluben nahitaezko liburuak, haren araudi erregulatzailearekin bat etorriz. Halaber, erregistro horretan legeztatu ahal izango dira kirol-klubek beren jardueretan beren borondatez egiten dituzten liburuak.

La legalización de los libros obligatorios de los clubes deportivos se efectuará en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco de conformidad con su normativa reguladora. Asimismo, podrán ser legalizados en tal Registro los libros que voluntariamente lleven los clubes deportivos en el ámbito de sus actividades.

51. artikulua.- Dokumentuak eskuratzea.

Artículo 51.- Acceso a los documentos.

Bazkideek aurreko artikuluetan aipatzen den dokumentazio guztia eskuratu ahal izango dute kirol-klubeko ordezkaritza-organoaren bitartez, kirol-klubeko estatutu edo erregelamenduetan ezarritako prozedura eta baldintzei jarraituz, eta datu pertsonalen babesa erregulatzeko araudian ezarritakoarekin bat eginez.

Los socios y socias podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en los artículos anteriores a través del órgano de representación de Club Deportivo en los términos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca en los estatutos o reglamentos del Club Deportivo y de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

EKONOMIA ETA ONDARE ERREGIMENA

RÉGIMEN ECONÓMICO-PATRIMONIAL

52. artikulua.- Berezko aurrekontu eta ondarea.

Artículo 52.- Presupuesto y patrimonio propio.

Dekretu honen babespean eratutako kirol-klubek berezko aurrekontu- eta ondare-erregimena izango dute.

Los clubes deportivos constituidos al amparo del presente Decreto se someterán al régimen de presupuesto y patrimonio propios.

53. artikulua.- Erantzukizun ekonomikoak.

Artículo 53.- Responsabilidades económicas.

1.- Kirol-klubek beren betebeharren erantzukizun ekonomikoa izango dute, eta unean uneko eta etorkizuneko ondasun guztiekin erantzun beharko dute.

1.- Los clubes deportivos responden económicamente de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.

2.- Kirol-klubetako bazkideek ez dute erantzukizun pertsonalik izango klub horiek hartutako zorretan.

2.- Los socios y socias de los clubes deportivos no responden personalmente de las deudas de los citados clubes.

54. artikulua.- Irabaziak jasotzeko debekua.

Artículo 54.- Prohibición de lucro.

1.- Kirol-klubetako diru-sarrera guztiak, kirol-adierazpenetatik lortutako etekinak barne, klubaren xede soziala garatzeko erabiliko dira oso-osorik.

1.- Todos los ingresos de los clubes deportivos, incluidos los beneficios obtenidos en manifestaciones deportivas, se aplicarán íntegramente al desarrollo de su objeto social.

2.- Etekinak ezingo dira inola ere bazkideen artean banatu, ez eta haien ezkontideen edo haiekin bizi direnen artean edo haiekin antzeko afektibitate-harremana dutenen edo senideen artean ere, eta ezingo zaizkie irabazi asmodun pertsona fisiko edo juridikoei doan laga ere.

2.- Bajo ningún concepto podrán efectuar reparto de beneficios entre sus socios y socias, ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos y aquellas con análoga relación de afectividad ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

55. artikulua.- Ondare-ekarpenak berreskuratzea.

Artículo 55.- Recuperación de aportaciones patrimoniales.

Estatutuetan agindu ahal izango da kluba deseginez gero edo bazkide batek kluba utziz gero, hasierako ondare-ekarpena berreskuratu ahal izango duela, edo egin dituen bestelako diru-ekarpenak, elkarteko kide izateko kuotak kontuan hartu gabe. Horretarako, estatutuetan ezarritako baldintza, irismen eta mugak errespetatuko dira. Ondare-murrizketa horrek hirugarren pertsona edo entitateei kalte egiten ez dienean baino ezingo da berreskuratu ondarea.

Los estatutos podrán establecer que, en caso de disolución del club, o de separación de una persona asociada, ésta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado, con las condiciones, alcance, límites que se fijen en los estatutos. Ello se entiende posible siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceras personas o entidades.

IX. KAPITULUA

CAPÍTULO IX

KLUBAK HERRI ONURAKO DEKLARATZEA

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

56. artikulua.- Klubak herri-onurako deklaratzeko baldintzak.

Artículo 56.- Requisitos para la declaración de utilidad pública.

Lege honetan aipatzen diren kirol-klubak herri-onurako deklaratu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzaren erabakiz, eta horretarako, kasu bakoitzari dagokion Foru Aldundiak txostena eman beharko du aldez aurretik. Klubek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Los clubes deportivos contemplados en la presente Ley podrán ser declarados de utilidad pública por acuerdo del Gobierno Vasco, previo informe de la Diputación Foral correspondiente, cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Euskadiko interes orokorren alde egitea.

a) Cuando contribuyan al interés general de Euskadi.

b) Klubaren bazkide kantitatea mugatuta ez egotea, kirol-instalazioen gaitasun fisiko edo edukierak hala eskatzen duenean izan ezik.

b) Cuando su número de asociados y asociadas no se encuentre limitado, salvo por razones de capacidad física o aforo de las instalaciones deportivas.

c) Bazkideen sarrera-kuota 10.000 euro baino gehiagokoa ez izatea.

c) Cuando las cuotas de entrada de los socios y socias no excedan de los 10.000 euros.

57. artikulua.- Baldintzak egiaztatzea.

Artículo 57.- Acreditación de los requisitos.

Honela egiaztatuko da aurreko artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen direla:

La acreditación de los requisitos exigidos en el artículo anterior se habrá de realizar de la forma siguiente:

a) Euskadiren interes orokorrei laguntzen zaiela egiaztatzeko, memoria bat aurkeztu beharko da kirol-klubaren kirol-jarduerei, klubaren historiari eta ezaugarriei buruz, eta Euskadiren interes orokorraren aldeko dela egiaztatzen duten gainerako merezimenduei buruz.

a) La contribución al interés general de Euskadi se justificará mediante la presentación de una Memoria relativa a las actividades deportivas desarrolladas por el club deportivo, su historia, sus características y demás meritos que acrediten su contribución al interés general de Euskadi.

b) Bazkide kantitatea mugatua ez dela frogatzeko, eta bazkideen kuotek ezarritako kopuruak gainditzen ez dituztela frogatzeko, elkarteko idazkariak ziurtagiria eman beharko du, lehendakariaren oniritziarekin.

b) La constatación de que el número de personas asociadas no se encuentra limitado y la constatación de que las cuotas de los asociados y asociadas no exceden de las cantidades establecidas se acreditarán mediante certificación expedida por el Secretario o Secretaria de la entidad con el visto bueno del Presidente o Presidenta.

58. artikulua.- Prozedura.

Artículo 58.- Procedimiento.

1.- Kirol-klubek «herri-onurako» klub gisa sailkatuta egon nahi badute, eskatu egin beharko dute kirol-alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailari zuzendutako eskabide baten bidez, eta eskabidearekin batera, eskatutako baldintza guztiak betetzen direla jasotzen duten agiri-froga guztiak aurkeztu beharko dituzte.

1.- Los clubes deportivos que pretendan su calificación como de «utilidad pública» habrán de solicitarlo mediante instancia dirigida al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, acompañando la acreditación documental de que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluaren erabakiz deklaratuko dira klubak herri-onurako, kiroletan eskumena duen saileko buruaren proposamenarekin bat etorriz.

2.- La declaración de utilidad pública se realizará por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a propuesta de la persona titular del Departamento competente en materia de deportes.

59. artikulua.- Deklarazioaren onurak.

Artículo 59.- Beneficios de la declaración.

Klub bat herri-onurako deklaratzeak 14/1998 Legearen 32. artikuluan ezarritako onurak ekarriko ditu, bai eta indarrean dagoen araudiak ezartzen duen bestelako edozein onura ere.

La declaración de utilidad pública comportará los beneficios establecidos en el artículo 32 de la Ley 14/1998, y cualesquiera otros que establezca la normativa vigente.

60. artikulua.- Herri-onurako kirol-kluben betebeharrak:

Artículo 60.- Obligaciones de los clubes deportivos declarados de utilidad pública.

1.- Herri-onurakotzat deklaratutako kirol-klubek beren kirol-jarduera guztiak azaltzeko memoria aurkeztu beharko dute urtero Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzan eta jakinarazi beharko dute zein kuota-erregimen eta aurrekontu duten, eta zein aldaketa egon diren administrazio-organoetan.

1.- Los clubes deportivos declarados de utilidad pública deberán presentar anualmente ante la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco una Memoria comprensiva de todas aquellas actividades deportivas que hayan realizado e informar sobre el régimen de cuotas, presupuestos y modificaciones de los órganos de administración.

2.- Herri-onurako kirol-klubek beharrezko neurriak hartu beharko dituzte beren jardueretan euskara erabiltzen dela bermatzeko.

2.- La declaración de utilidad pública obligará a los clubes deportivos a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el uso del euskera en su actividad.

61. artikulua.- Betebeharrak ez betetzea edo baldintzak galtzea.

Artículo 61.- Incumplimiento de las obligaciones o pérdida de requisitos.

Aurreko artikuluan ezarritako informazioa aurkezten ez bada, edo herri-onurako klub deklaratzeko justifikatu beharreko baldintzak galtzen badira, herri-onurako kalifikazioa ezeztatu ahal izango da, ofizioz edo alderdi batek hala eskatuta, eta deklarazioa egiteko prozedura berberari jarraituko zaio horretarako. Ezingo da herri-onurako deklaraziorik ezeztatu, harik eta kaltetutako kirol-klubei entzun arte.

El incumplimiento de la remisión de información establecida en el artículo anterior o la pérdida de los requisitos justificados para la declaración de utilidad pública podrá dar lugar a la revocación, de oficio o a instancia de parte, de tal calificación, habiéndose de seguir el mismo procedimiento previsto para su declaración. No podrán revocarse las declaraciones de utilidad pública sin ser oídos previamente los clubes deportivos afectados.

62. artikulua.- Deklarazioa eta ezeztatzea argitaratzea.

Artículo 62.- Publicación de la declaración y revocación.

Kirol-klubak herri-onurako deklaratzen direnean eta deklarazioa ezeztatzen denean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La declaración y revocación de utilidad pública de los clubes deportivos se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

X. KAPITULUA

CAPÍTULO X

ERALDATZEA, BAT EGITEA ETA BEREIZTEA

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN

63. artikulua.- Kirol-klub bat eraldatu eta bestelako entitate bihurtzea.

Artículo 63.- Transformación de un club deportivo en otro tipo de entidad.

1.- Kirol-klubak bestelako entitate bihurtu ahal izango dira, betiere mota horretako entitateak erregulatzen dituen araudiak horretarako aukera ematen badu. Nolanahi ere, Batzar Nagusiak horren aldeko erabaki berariazkoa hartu beharko du, estatutuak aldatzeko ezarrita dauden baldintzak beteta.

1.- Los clubes deportivos podrán transformarse en otras entidades siempre que la normativa reguladora de este tipo de entidades lo permita. En todo caso habrá de recaer acuerdo expreso y favorable, de la Asamblea General, adoptado con los requisitos establecidos para modificar los estatutos.

2.- Agiri hori Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan aurkeztu beharko da erregistro-deuseztapena egiteko, bai eta klubak hartu duen forma sozialari dagokion administrazio-erregistroan ere.

2.- Dicho documento habrá de ser presentado tanto en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco al objeto de su cancelación registral como en el registro administrativo correspondiente a la nueva forma social adoptada.

3.- Kirol-kluba eraldatzeagatik ez da desegingo, eta klubaren nortasun juridikoa ere ez da aldatuko, forma berriaren azpian iraungo baitu, betiere eraldatze-kasu bakoitzari ezar dakiokeen araudiak horretarako aukera ematen badu.

3.- La transformación del club deportivo no conllevará su disolución y tampoco afectará a la personalidad jurídica del club que continuará subsistiendo bajo su nueva forma, siempre que la normativa que resulte de aplicación al supuesto de transformación, así lo permita.

4.- Kirol-klubak ezingo dira merkataritza-sozietate edo irabazi asmodun bestelako entitate bihurtu, ez eta irabaziak bazkideen artean banatzeko nolabaiteko aukera ematen duen bestelako entitate ere. Salbuespen modura, klubak kirol-sozietate anonimo bihurtu ahal izango dira estatuko legeriaren babesean.

4.- Los clubes deportivos no podrán transformarse en sociedades mercantiles y demás entidades con ánimo de lucro o que, indirectamente, posibiliten el reparto de beneficios entre los socios y socias. Se exceptúa de esta prohibición la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas al amparo de la legislación estatal.

64. artikulua.- Aldez aurretik dagoen beste entitate bat eraldatuta, kirol-kluba sortzea.

Artículo 64.- Creación de un club deportivo mediante transformación de otra entidad preexistente.

Aldez aurretik dagoen beste entitate bat eraldatuta, kirol-kluba sortzeko, «ex novo» sortzeko agiri berberak beharko dira. Eraldatze bidez sortutako klubek ez dute hasierako entitatearen erregistro-antzinatasunik edukiko, kirol-klub gisa.

La constitución de un club deportivo mediante transformación de otra entidad preexistente requerirá la misma documentación que para la constitución «ex novo». Los clubes que se constituyan mediante transformación no gozarán de la antigüedad registral, como clubes deportivos, de la entidad de origen.

65. artikulua.- Bat-egitea.

Artículo 65.- Fusión.

1.- Kirol-klub berri batean bat egin nahi duten kirol-klubek beren batzar nagusietan onartu beharko dute bat-egite proiektua, hain zuzen ere estatutuak aldatzeko ezarritako baldintzak betez.

1.- Los clubes deportivos que deseen fusionarse en un nuevo club deportivo deberán someter el proyecto de fusión a la aprobación de sus respectivas asambleas generales debiendo aprobarse con los requisitos establecidos para modificar los estatutos.

2.- Klubek bat eginda klub berria sortuko bada, klub berria sortzeko ohiko baldintzak bete beharko dira, gutxieneko fundatzaile kantitatearena izan ezik, eta eratze-aktan bat-egitearen proiektua erantsi beharko da. Kasu horretan, bat egin duten klubak desagertu egingo dira, eta bat-egitearen eraginez, kluben ondare osoa klub berrira eskualdatuko da.

2.- En la fusión de clubes que dé lugar a un nuevo club deberán cumplirse los requisitos ordinarios para la constitución del nuevo club, salvo el número mínimo de las personas fundadoras, siendo necesario que al acta fundacional se incorpore el proyecto de fusión. En este supuesto, se extinguirán los clubes fusionados y la fusión implicará la transmisión en bloque del patrimonio de los clubes fusionados al nuevo club.

3.- Kirol-klubek xurgatze bidez bat egiten dutenean, xurgatutako kluba edo klubak deuseztatu baino ez da egin beharko. Xurgatzean, xurgatutako klubaren ondare osoa klub xurgatzailera eskualdatuko da.

3.- En la fusión de clubes deportivos por absorción tan sólo deberá procederse a la extinción del club o de los clubes deportivos absorbidos. La absorción implicará la transmisión en bloque del patrimonio del club o clubes absorbidos al club absorbente.

66. artikulua.- Bereiztea.

Artículo 66.- Escisión.

Kirol-kluben sekzioetako batzuk bereizi egin ahal izango dira, betiere baldintza hauek beteta:

Los clubes deportivos podrán escindir algunas de sus secciones siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Batzar Nagusiak horren aldeko erabaki berariazkoa hartu beharko du, estatutuak aldatzeko ezarritako baldintzak beteta hartu ere.

Habrá de recaer acuerdo expreso y favorable, de la Asamblea General, adoptado con los requisitos establecidos para modificar los estatutos.

Egiletsiko den agirian jaso beharko dira entitateak izango duen forma hartzeko eskatzen diren lege eta erregelamenduzko aipamen guztiak.

El documento que se otorgue incluirá todas las menciones legal y reglamentariamente exigidas para la constitución de la entidad cuya forma adopta.

XI. KAPITULUA

CAPÍTULO XI

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

67. artikulua.- Desegiteko moduak.

Artículo 67.- Modos de disolución.

Kirol-klubak Batzar Nagusiaren erabakiz desegingo dira, eta erabaki hori hartzeko dekretu honetan ezarritako baldintza eta gehiengoak edo beren estatutuetan ezarritakoak errespetatuko dira, edo bestela, epaile baten erabakiz egin ahal izango da.

Los clubes deportivos se disolverán por decisión de la Asamblea General, adoptada con los requisitos y la mayoría establecidos en el presente Decreto o en sus respectivos estatutos, o por decisión judicial.

68. artikulua.- Desegiteko arrazoiak.

Artículo 68.- Causas de disolución.

1.- Kirol-klubak arrazoi hauek direla medio desegingo dira:

1.- Los clubes deportivos deberán disolverse por las siguientes causas:

a) Helburu soziala gauzatzeko ageriko ezintasuna izatea.

a) Por la imposibilidad manifiesta de realizar el objeto social.

b) Organoak gelditzea.

b) Por la paralización de sus órganos.

c) Beste kirol-klub batekin bat egitea.

c) Por su fusión con otro club deportivo.

d) Beste klub batek xurgatzea.

d) Por su absorción por otro club.

e) Sarbidea edo parte-hartzea ematerakoan, sexuagatik diskriminatzea.

e) Por discriminar por razón de sexo en su acceso o participación.

f) Indarrean dagoen legedian aurreikusitako beste edozein arrazoi.

f) Por cualesquiera otras causas previstas en la normativa vigente.

2.- Kirol-klub bat bestelako entitate bihurtzen bada, kluba ez da desegin eta likidatuko; erregistroan klub gisa deuseztatu baino ez da egingo.

2.- La transformación de un club deportivo en otro tipo de entidad no conllevará la disolución y liquidación sino, únicamente, la cancelación registral como club.

69. artikulua.- Kirol-klubaren likidazioa.

Artículo 69.- Liquidación del club deportivo.

1.- Kirol-kluba desegiten denean, likidazio-aldia irekiko da, eta hura amaitu arte entitateak bere nortasun juridikoa gordeko du.

1.- La disolución del Club Deportivo abre el periodo de liquidación hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

2.- Administrazio-organoko kideak likidatzaile bihurtuko dira, estatutuetan bestelakorik agindu ezean, edo Batzar Nagusiak edo desegitea erabaki duen epaileak haiek izendatu ezean.

2.- Las y los miembros del órgano de administración se convierten en liquidadores y liquidadoras salvo que los estatutos establezcan otra cosa, o bien los o las designe la Asamblea General o el Juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3.- Likidatzaileei dagozkie eginkizun hauek:

3.- Corresponde a las y los liquidadores:

a) Entitateko ondarearen segurtasuna zaintzea.

a) Velar por la integridad del patrimonio de la entidad.

b) Egiteko dauden eragiketak amaitzea eta likidaziorako beharrezkoak diren bestelako eragiketak egitea.

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación.

c) Entitatearen kredituak kobratzea.

c) Cobrar los créditos de la entidad.

d) Ondarea likidatzea eta pertsona zein erakunde hartzekodunei ordaintzea.

d) Liquidar el patrimonio y pagar a las personas y entidades acreedoras.

e) Klubaren soberako ondasunak estatutuetan aipatzen diren helburuetarako erabiltzea.

e) Aplicar los bienes sobrantes del club a los fines previstos en los estatutos.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroko izendapenak deusezta daitezen eskatzea.

f) Solicitar la cancelación de los asientos del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

4.- Kirol-klubak kaudimengabezia badu, administrazio-organoek edo -hala badagokio- likidatzaileek prozedura konkurtsala jarri behar dute abian berehala, eskumena duen epailearen aurrean.

4.- En caso de insolvencia del Club Deportivo, el órgano de administración o, en su caso, las y los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el Juez competente.

70. artikulua.- «Likidaziopeko» kluba.

Artículo 70.- Club «en liquidación».

Desegindako kirol-klubak bere nortasun juridikoa gordeko du likidaziopean dagoen bitartean. Fase horretan bere izenaren ondoan «likidaziopean» jarri beharko du.

El Club Deportivo disuelto conservará su personalidad jurídica mientras se encuentre en liquidación. Durante esta fase deberá añadir a su denominación la frase «en liquidación».

XII. KAPITULUA

CAPÍTULO XII

KIROL ELKARTEAK

AGRUPACIONES DEPORTIVAS

71. artikulua.- Pertsona juridikoen kirol-jarduera osagarriak.

Artículo 71.- Actividades deportivas accesorias de personas jurídicas.

Pertsona juridikoek Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan sartu ahal izango dute baldin eta beren helburu nagusirako osagarri gisa kirol-jarduerak egiten badituzte, txapelketa ofizialetan lehiatu ala ez. Horretarako, nortasun juridikorik gabeko kirol-elkarteak osatu beharko dituzte beren baitan, zeinak araudi honen mende egongo baitira alderdi guztietan: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea; dekretu hau; jatorrizko enteetako parte izateagatik dituzten arauak eta beren organoek behar bezala hartutako erabakiak.

Las personas jurídicas podrán acceder al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco cuando desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal, participen o no en competiciones oficiales. Para ello, deberán constituir en su seno agrupaciones deportivas sin personalidad jurídica que se regirán en todas las cuestiones por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, por el presente Decreto, por sus normas en virtud de la pertenencia a los entes matrices y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

72. artikulua.- Kirol-elkarteen eraketa eta inskripzioa.

Artículo 72.- Constitución e inscripción de agrupaciones deportivas.

1.- Kirol-elkarte bat eratzeko, jatorrizko entean horretarako eskumena duen organoak berariaz erabaki beharko du elkartea sortzea eta funtzionamendu-arauak onartzea.

1.- La constitución de una agrupación deportiva exigirá acuerdo expreso del órgano competente del ente matriz por el que se crea la agrupación y se aprueban las normas de funcionamiento.

2.- Kirol-elkarteko arauek hauxe jaso beharko dute:

2.- Las normas de la agrupación deportiva deberán dejar constancia de:

a) Izendapena.

a) La denominación.

b) Egoitza.

b) El domicilio.

c) Bultzatu beharreko kirol-modalitateak. Ezinduentzako kirola bultzatzen badute, hori ere adierazi egin beharko dute, erregistroan jasota egon dadin.

c) Las modalidades deportivas a promover. Si se dedican a la promoción del deporte para personas con minusvalías también lo deberán reflejar al objeto de que conste registralmente.

d) Elkartearen funtzionamendu organikoa.

d) El funcionamiento orgánico de la agrupación.

73. artikulua.- Ordezko erregimena.

Artículo 73.- Régimen supletorio.

Kirol-elkarteei dekretu honetan kirol-klubetarako ezarri den araubide juridikoa ezarriko zaie, haien izaeraren aurka egiten ez duen guztietan.

A las agrupaciones deportivas les será de aplicación el régimen jurídico establecido en el presente Decreto para los clubes deportivos en todo aquello que no sea contrario a su naturaleza.

XIII. KAPITULUA

CAPÍTULO XIII

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

74. artikulua.- Kirol-programak eta ekintza positiborako planak.

Artículo 74.- Programas deportivos y planes de acción positiva.

1.- 1.000 bazkidetik gorako kirol-klubek behar bezalako neurriak ezarri beharko dituzte beren kirol-programetan, emakume eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa egiaz eta eraginkortasunez ezar dadin.

1.- Los clubes deportivos con más de 1.000 socios y socias deberán incorporar en sus programas deportivos medidas adecuadas para la aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

2.- Entitate horiek emakumezkoen kirola bultzatu beharko dute, kirol-diziplinak emakumeentzako ireki, eta programa espezifikoak garatuko dituzte horretarako.

2.- Dichas entidades promoverán el deporte femenino y favorecerán la apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos.

3.- Halaber, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko ekintza positiborako plan bereziak osatu, onartu eta gauzatu beharko dituzte, hartara kirol-modalitate bakoitzean emakume eta gizonen arteko berdintasun egiazko eta eraginkorra pixkanaka bermatzeko, bai eta kirol-entitate horien kudeaketan bertan ere.

3.- Asimismo, deberán elaborar, aprobar y ejecutar planes especiales de acción positiva para la igualdad de mujeres y hombres al objeto de ir garantizando de forma progresiva la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la práctica de cada modalidad deportiva y en la propia gestión de dichas entidades deportivas.

75. artikulua.- Berdintasuna zuzendaritza-karguetan.

Artículo 75.- Igualdad en cargos directivos.

1.- Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak eta gainerako euskal administrazioek ahalegina egin beharko dute kirol-klub eta kirol-elkarteetako zuzendaritza- edo administrazio-organoetan emakume eta gizon kopuruaren arteko oreka egon dadin -azken horietan, kasu bakarrean baino ez: zuzendaritza-organoa berariaz kirol-elkartekoa denean, jatorrizko entitatekoarekiko desberdina-. Horretarako, beste hainbat neurriren artean, dagozkien diru-laguntzak egokitu ahal izango dituzte, emakumezko ordezkaritza txikia duten zuzendaritza- edo administrazio-organoetan emakume gehiago egoteko hartzen dituzten neurrien arabera.

1.- La Dirección de Deportes del Gobierno Vasco y las demás administraciones públicas vascas, promoverán que en los órganos de dirección o administración de los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas, en estas últimas únicamente en el caso de que el órgano de dirección sea específico de la agrupación deportiva y diferente al de la entidad matriz, exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres. A tal fin, entre otras medidas, podrá adecuar las subvenciones que les correspondan en función de la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección o administración en los que están infrarrepresentadas.

2.- Aipatutako kirol-entitate guztietako administrazio-organoetarako aurkezten diren hautagaitza guztietan emakume eta gizonen kantitate orekatua izan beharko da, arrazoi sendo eta objektiboengatik ezinezkoa denean izan ezik.

2.- Las candidaturas que se presenten a los órganos de administración de todas las entidades deportivas citadas deberán reflejar una presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo que, por razones fundadas y objetivas, no resulte posible.

3.- Lehendakaria ordezkatzen bada, lehendakariordeari egokituko zaio haren eginkizuna.

3.- En caso de sustitución de la Presidencia corresponderá la misma a la persona titular de la Vicepresidencia.

4.- Eusko Jaurlaritzarekin itun edo hitzarmenak egiteko erregimenera iristeko, kirol-entitateek egiaztatu egin beharko dute beren antolamendu eta funtzionamenduan berdintasun-printzipioa erabat errespetatzen dutela, horretarako genero-ikuspegia txertatzen dutela, eta helburu hori lortzeko berdintasun-planak edo -neurriak artikulatu; hala nola hizkera ez sexista erabiltzen dutela, edo zuzendaritza-organoetan emakume eta gizon kopuruaren oreka bultzatu.

4.- Para acceder al régimen de conciertos o convenios con el Gobierno Vasco, las entidades deportivas deberán acreditar que en su organización y funcionamiento actúan con pleno respeto al principio de igualdad, mediante la integración de la perspectiva de género y la articulación de medidas o planes de igualdad orientados a dicho objetivo, tales como la utilización de un lenguaje no sexista o la promoción una presencia equilibrada de mujeres y hombre en sus órganos de dirección.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Kirol-sozietate anonimoak.

Primera.- Sociedades anónimas deportivas.

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten sozietate anonimoak, inskripzioa egiteko eta kirol-federazioetan parte hartzeko orduan kirol-klubtzat hartzen badira ere, alor bakoitzerako espezifikoa den estatuko legeriaren mende egongo dira.

Las sociedades anónimas deportivas con domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque se consideren clubes deportivos a los efectos de su inscripción y participación en las federaciones deportivas, se regirán por la legislación estatal específica en la materia.

Bigarrena.- Kirol-elkarteak klub bihurtzea.

Segunda.- Transformación de agrupaciones deportivas en clubes.

Bestalde, Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duen otsailaren 14ko 29/1989 Dekretuaren babesean eratutako nortasun juridikodun kirol-elkarteak baldintza hauek betez bihurtuko dira kirol-klub:

Las agrupaciones deportivas con personalidad jurídica constituidas al amparo del Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, deberán transformarse en clubes deportivos en los siguientes términos:

a) Eraldaketa urtebeteko epean egin beharko dute, dekretu hau indarrean sartzen denetik hasita. Epe hori amaitu aurretik estatutu berriak aurkeztu beharko dituzte, haiek onartu eta inskribatzeko. Egin beharreko aldaketak egin arte, dekretu honen aurkako estatutu-xedapenak baliogabetuta egongo dira, eta hutsunerik badago, dekretu honetan eta hura garatzen duten erregelamenduzko arauetan ezarritakoak ordezkatuko ditu.

a) La transformación la deberán realizar en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto. Antes de finalizar dicho plazo deberán presentar los nuevos estatutos para su aprobación e inscripción. Hasta tanto no se realicen las modificaciones pertinentes, quedarán sin efecto las disposiciones estatutarias contrarias a este Decreto, que serán suplidas, en caso de laguna, por lo previsto en él y en las normas reglamentarias que lo desarrollen.

b) Epe hori amaituta, estatutuak egokitu ez badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan ez da dokumenturik inskribatuko, egokitzapena egiaztatu arte.

b) Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la adaptación estatutaria, no se inscribirá documento alguno en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco hasta que la adaptación se haya verificado.

c) Dekretua indarrean sartzen denetik bi urteko epea igaro ondoren, nortasun juridikodun kirol-elkarteek dekretu honetara egokitzeko betebeharrak bete ez badituzte, erregistroan duten inskripzioa ofizioz deuseztatuko da.

c) Si transcurrido el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Decreto las agrupaciones deportivas con personalidad jurídica no han efectuado la adaptación a las prescripciones del presente Decreto se procederá de oficio a la cancelación de su inscripción registral.

d) Eraldatzeak ez du nortasun juridikoa aldaraziko, eta kirol-elkarteetako administrazio-organoek erabaki ahal izango dute.

d) La transformación, que no supondrá cambio de la personalidad jurídica, podrá acordarse por los órganos de administración de las agrupaciones deportivas.

e) Kirol-elkarteek unean uneko izendapena gorde ahal izango dute, asoziazio-modalitateari dagokionean izan ezik.

e) Las agrupaciones deportivas podrán mantener su actual denominación salvo en lo relativo a la modalidad asociativa.

Hirugarrena.- Jarduerarik gabeko kirol-kluben eta kirol-elkarteen erregistro-deuseztapena.

Tercera.- Cancelación registral de clubes deportivos y agrupaciones deportivas inactivas.

1.- Jarraian bi urtez kirol-jarduerarik ez jarduera organikorik izan ez duten kirol-klub eta kirol-elkarteen kasuan, deuseztatu egingo dira erregistroan, ofizioz edo alderdi batek eskatuta.

1.- Respecto a los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas que estén inactivas deportiva u orgánicamente durante dos años consecutivos se procederá a su cancelación registral, de oficio o a instancia de parte.

2.- Erregistro-deuseztapen hori egiteko eta jarduera berriro hastean erregistro-inskripzioa berriro eskatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroko erregulazio-arauen arabera jokatu beharko da.

2.- Dicha cancelación registral y la posibilidad de instar nuevamente la inscripción registral tras la reactivación se ajustará a las normas reguladoras del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

Laugarrena.- Aintzatetsi eta inskribatzeko prozedurak.

Cuarta.- Procedimientos de reconocimiento e inscripción.

Klubak Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan aintzatetsi eta inskribatzeko prozeduretan, Herri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea ezarri beharko da, dekretu honetan eta apirilaren 3ko 94/1990 Dekretuan -Euskal Herriko Kirol Elkarte eta Federazio Errejistroaren antolakuntza eta funtzionamenduari buruzkoan- arautzen ez denerako.

En los procedimientos de reconocimiento e inscripción de los clubes en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no reguladas en el presente Decreto y en el Decreto 94/1990, de 3 de abril, de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas del País Vasco.

Bosgarrena.- Kirol-entitateetarako berdintasun-bereizgarria.

Quinta.- Distintivo para las entidades deportivas en materia de igualdad.

1.- Kirolaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak bereizgarri bat sortuko du tratamendu- eta aukera-berdintasuneko politikak ezartzeagatik nabarmendu diren kirol-entitateak aintzatesteko.

1.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva creará un distintivo para reconocer a aquellas entidades deportivas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades.

2.- Bereizgarri hori eskuratzeko, kirol-entitate orok memoria bat aurkeztu ahal izango du Kirol Zuzendaritzaren aurrean, eta bertan jakinarazi zein berdintasun-parametro ezarri dituzten lan-harremanetan, kirol-eskaintzan, zuzendaritza-lanpostuen banaketan eta ebaluatu beharreko gainerako gai guztietan.

2.- Con el fin de obtener este distintivo, cualquier entidad deportiva podrá presentar a la Dirección de Deportes una memoria sobre los parámetros de igualdad implantados respecto a las relaciones de trabajo, la oferta deportiva, la asunción de puestos directivos y demás cuestiones susceptibles de ser evaluadas.

3.- Aipatutako sailaren xedapen baten bidez zehaztuko da bereizgarriak zer izen izango duen, zein baldintza eta prozedurarekin eman edo ezeztatuko den, hura eskuratuta zer ahalmen edo eragin izango diren eta eskuratzen duten kirol-entitateek erakunde-zabalkunderako zer baldintza izango dituzten.

3.- Mediante disposición del Departamento citado se determinará la denominación del distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión o revocación, las facultades o efectos derivados de su concesión y las condiciones de difusión institucional de las entidades deportivas que lo obtengan.

4.- Sailak egiaztatuko du bereizgarria eskuratu duten kirol-entitateek bereizgarria eskuratzeko arrazoi izan diren berdintasun-politikak ezartzen jarraitzen duten, eta hala egiten ez badute, bereizgarria kendu ahal izango die.

4.- El Departamento controlará que las entidades deportivas que obtengan el distintivo mantengan la aplicación de las políticas de igualdad que hayan motivado su concesión y, en caso de incumplirlas, les podrá retirar el distintivo.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Estatutuak egokitzea.

Primera.- Adaptación estatutaria.

1.- Kirol-klub eta kirol-elkarteek dekretu honetan agindutakora egokituko dituzte beren estatutuak urtebeteko epean, indarrean sartzen denetik hasita. Epe hori amaitu aurretik estatutu berriak aurkeztu beharko dituzte, haiek onartu eta inskribatzeko. Egin beharreko aldaketak egin arte, dekretu honen aurkako estatutu-xedapenak baliogabetuta egongo dira, eta hutsunerik badago, dekretu honetan eta hura garatzen duten erregelamenduzko arauetan ezarritakoak ordezkatuko ditu.

1.- Los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas adaptarán sus estatutos a lo previsto en el presente Decreto en el plazo de un año, a contar desde su entrada en vigor. Antes de finalizar dicho plazo deberán presentar los nuevos estatutos para su aprobación e inscripción. Hasta tanto no se realicen las modificaciones pertinentes, quedarán sin efecto las disposiciones estatutarias contrarias a este Decreto, que serán suplidas, en caso de laguna, por lo previsto en él y en las normas reglamentarias que lo desarrollen.

2.- Epe hori amaituta, estatutuak egokitu ez badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan ez da dokumenturik inskribatuko, beharrezkoa denean, egokitzapena egiaztatu arte.

2.- Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la adaptación estatutaria, cuando sea necesario, no se inscribirá documento alguno en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco hasta que la adaptación se haya verificado.

3.- Dekretua indarrean sartzen denetik bi urteko epea igarota, kirol-klub eta kirol-elkarteek dekretu honetara egokitzeko betebeharrak bete ez badituzte, erregistroan duten inskripzioa ofizioz deuseztatuko da.

3.- Si transcurrido el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este Decreto los clubes deportivos y las agrupaciones deportivas no han efectuado la adaptación a las prescripciones del presente Decreto se procederá de oficio a la cancelación de su inscripción registral.

Bigarrena.- Dekretua indarrean sartu aurretik abian jarritako espedienteak izapidetzea.

Segunda.- Tramitación de expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto.

Aurreko araudiaren arabera hasitako erregistro-inskripziorako espedienteak, dekretu hau indarrean sartu aurretik abian jarri zirenak, aurreko araudi haren arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes de inscripción registral iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conforme a la normativa anterior se tramitarán y resolverán conforme a la misma.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egin dira dekretu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo baxuagoko xedapen guztiak, espresuki hauek: otsailaren 14ko 29/1989 Dekretua, Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duena, zeinen bidez arautzen baita kirol-klub eta -elkarteen eraketa eta funtzionamendua; azaroaren 28ko 282/1989 Dekretua, Klub eta Kirol Federakundeak Herri-onurakoak direla aitortzerakoan jarraitu beharreko betekizun eta izapideak zehazten dituena; eta kirol-diziplinari buruzko Arautegia ezartzen duen urtarrilaren 10eko 7/1989 Dekretuaren 29.1 artikulua.

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto y expresamente el Decreto 29/1989, de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, por el que se regula la constitución y funcionamiento de clubes y agrupaciones deportivas, el Decreto 282/1989, de 28 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y tramitación de las declaraciones de utilidad pública de clubes y federaciones deportivas y el artículo 29.1 del Decreto 7/1989, de 10 de enero, sobre Reglamento de Disciplina Deportiva.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko buruari ahalmena eman zaio arau hau ezarri eta garatzeko behar diren xedapenak emateko eta, bereziki, dekretu honetan ezarritako kopuruak eguneratzeko.

Primera.- Se faculta a la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta norma y, en especial, para actualizar las cantidades establecidas en este Decreto.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko ekainaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental