Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

31. zk., 2010eko otsailaren 16a, asteartea

N.º 31, martes 16 de febrero de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ekonomia eta Ogasun Saila
Economía y Hacienda
777
777

35/2010 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskadiko Prezioen Batzordea arautzen duena.

DECRETO 35/2010, de 2 de febrero, regulador de la Comisión de Precios de Euskadi.

Prezio-politikaren eskumena Ekonomia eta Ogasun Sailari dagokio, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen dekretua aldatzen duen uztailaren 30eko 20/2009 Dekretuak, Lehendakariarenak, xedatzen duenez. Eskumen hori merkataritzaren esparruan ardura zuten segidako sailei zegokien lehen.

El Decreto 20/2009, de 30 de julio, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Economía y Hacienda la competencia en materia de política de precios, competencia antes atribuida a los sucesivos departamentos competentes en materia de comercio.

Gaiaren inguruan arautegi berria egitea komeni da, izan ere eskumena duen saila aldatu egin da eta oso denbora luzea igaro da Euskadiko Prezio-Batzordea berregituratu zuen abuztuaren 30eko 230/1988 Dekretua eta hori aldatu zuen abenduaren 27ko 319/1988 Dekretua indarrean sartu zirenetik. Hartara, baimendutako eta jakinarazitako prezioen arautegiaren aldaketak jasoko dira, baita Euskadiko Prezioen Batzordearen osaera gaur egungo egoerari egokitu ere.

Dicha modificación del Departamento competente, así como el hecho del amplio lapso de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de los Decretos 230/1988, de 30 de agosto, por el que se reestructuró la Comisión de Precios de Euskadi, y 319/1988, de 27 de diciembre, de modificación del anterior, aconsejan la elaboración de una nueva normativa, de tal modo que recoja las modificaciones normativas operadas en materia de precios autorizados y comunicados, así como que adecue la composición de la Comisión de Precios de Euskadi a las circunstancias actuales.

Dekretu honek Batzordearen osaera sinplifikatzea erabaki du, Administrazioko kideek bakarrik osa dezaten, betiere ukitutako sektoreekin, prezio-politikarekin edo tokiko administrazioarekin harremana badute.

El presente Decreto ha optado por una simplificación en la composición de la Comisión, de tal manera que se convierta en un órgano compuesto en exclusiva por miembros de la Administración que tengan relación con los sectores afectados, con la política de precios, o con la Administración local.

Halaber, Batzordean ordezkatuta dauden sailak izendatzeko ez dira erabili haien izenak, aldakorrak baitira; aitzitik, Euskadiko Prezioen Batzordeak aztertuko dituen gaiekiko lotura duten zereginak eta jarduera-esparruak hartu dira aintzat.

Asimismo, se ha optado por la designación de los Departamentos representados en la misma, no en base a su denominación, variable en el tiempo, sino en virtud del ejercicio de las funciones y áreas de actuación relacionadas con las materias que son objeto de examen por la Comisión de Precios de Euskadi.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko otsailaren 2ko bilkuran aztertu eta onetsi ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 2 de febrero de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

OSAERA ETA ESKUMENAK

COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS

1. artikulua.- Osaera.

Artículo 1.- Composición.

1.- Euskadiko Prezioen Batzordea, prezio-politikaren eskumena duen sailari atxikia, ondoko kideek osatuko dute:

1.- La Comisión de Precios de Euskadi, adscrita al Departamento competente en materia de política de precios, estará compuesta por los siguientes miembros:

a) batzordeburua, prezio-politikaren eskumena duen saileko sailburuak izendatua.

a) El Presidente o la Presidenta, designado por el Consejero o Consejera titular del Departamento competente en materia de política de precios.

b) lau batzordekide, ondorengo gaietan eskumena duten sailetako sailburuek izendatuak: prezio-politika, kontsumoa, bidaiarien garraioa eta tokiko administrazioa.

b) Cuatro vocales, designados por el Consejero o Consejera titular de los Departamentos competentes en las siguientes materias: política de precios, consumo, transporte de viajeros, y Administración Local.

c) idazkaria, hitza bai baina botorik gabe, prezio-politikaren eskumena duen saileko sailburuak izendatua.

c) El Secretario o la Secretaria, con voz y sin voto, designado por el Consejero o Consejera titular del Departamento competente en materia de política de precios.

2.- Batzordeko kideen agintaldia lau urtekoa izango da gehienez, eta iraupen bereko beste agintaldi batzuetarako aukeratu ahal izango dira.

2.- El mandato de los miembros de la Comisión tendrá una duración máxima de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por iguales periodos.

3.- Posturen bat hutsik badago, edo kideren bat kanpoan nahiz gaixorik badago, titularra izendatzeko eskumena duen sailburuak izendatutako pertsona batek ordezka ditzake batzordeko kideak. Ordezkoa titularrarekin batera izendatu beharko da.

3.- Los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, por la persona que fuere designada por el Consejero o Consejera competente para nombrar al miembro titular. El nombramiento del miembro suplente deberá efectuarse a la vez que el del miembro titular.

2. artikulua.- Eskumenak.

Artículo 2.- Competencias.

Honako hauek izango dira Euskadiko Prezioen Batzordearen eskumenak:

Serán competencias de la Comisión de Precios de Euskadi:

a) dekretu honen I. eranskineko zerrendan dauden baimendutako prezioen arloan egindako eskabideak ebaztea.

a) La resolución de las peticiones que se formulen en materia de precios autorizados incluidos en la relación del anexo I del presente Decreto.

b) dekretu honen II. eranskineko zerrendan dauden prezio jakinarazien araubidea.

b) El régimen de precios comunicados incluidos en la relación del anexo II del presente Decreto.

c) gai horretan indarrean dagoen arautegiak eman diezaiokeen beste edozein.

c) Cualesquiera otras que pudiera atribuirle la normativa vigente en la materia.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

FUNTZIONAMENDUA

FUNCIONAMIENTO

3. artikulua.- Deialdia.

Artículo 3.- Convocatoria.

1.- Euskadiko Prezioen Batzordea batzordeburuak deituta bilduko da, bere deialdiaren beharra egokitzat jotzen denean, aztertu beharreko gaien arabera.

1.- La Comisión de Precios de Euskadi se reunirá, previa convocatoria del Presidente o Presidenta de la misma, cuando se considere conveniente, en función de los asuntos a tratar, la necesidad de su convocatoria.

2.- Deialdia, oro har, bilera egin baino zazpi egun natural lehenago egingo da gutxienez, aztertu beharreko gaien premiak epe hori laburtzea eskatzen duenean salbu; nolanahi ere, ezin da hiru egun baliodunekoa baino laburragoa izan.

2.- La Convocatoria se efectuará, con carácter general, con al menos siete días naturales de anterioridad a la fecha de su celebración, salvo que la urgencia de los temas a tratar aconseje reducir dicho plazo que en cualquier caso, no podrá ser inferior a tres días hábiles.

3.- Deialdiak bileraren tokia, eguna eta ordua jaso beharko ditu, baita gai-zerrenda ere.

3.- En la Convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como los asuntos incluidos en el Orden del Día.

4.- Batzordeburuak baimena eman diezaioke beste edozein pertsonari bilkuretan parte hartzeko, hitza bai baina botorik gabe, aztertu beharreko gaien ezaugarri berezien arabera, pertsona horiek bertan egotea beharrezkotzat jotzen denean.

4.- El Presidente o la Presidenta podrá autorizar la asistencia a sus reuniones, con voz y sin voto, a cualesquiera otras personas cuya presencia se estime necesaria en función de las características propias de los asuntos a tratar.

4. artikulua.- Quoruma.

Artículo 4.- Quórum.

1.- Batzordea behar bezala eratzeko, hitza eta botoa duten kideen gehiengo osoa bertaratu beharko da, eta beraien artean nahitaez egon behar du batzordeburuak.

1.- Para la constitución válida de la Comisión se requerirá la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros con voz y voto, entre los que deberá contarse necesariamente el Presidente o la Presidenta.

2.- Quorumik ez badago, batzordea bigarren deialdian eratuko da, lehenengo deialdirako jarritakoa baino hogeita lau ordu geroago, betiere hitza eta botoa duten bere kideen heren bat badagoenean gutxienez; horien artean derrigorrean egon behar du batzordeburuak.

2.- Si no existiera quórum, la Comisión se constituirá, en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera, siempre que concurran al menos la tercera parte de sus miembros con voz y voto, entre los que deberá contarse necesariamente el Presidente o la Presidenta.

3.- 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako quorumez gain, batzordea behar bezala eratuko bada, idazkariak bertan egon beharko du.

3.- Además de los quórum señalados en los apartados 1 y 2 anteriores, la constitución válida de la Comisión requerirá la asistencia del Secretario o Secretaria.

5. artikulua.- Erabakiak.

Artículo 5.- Acuerdos.

1.- Erabakiak hitza eta botoa duten bertaratutako kideen gehiengo osoz hartuko dira; berdinketa badago, batzordeburuaren kalitatezko botoak erabakiko du.

1.- Los Acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros con voz y voto asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente o de la Presidenta.

2.- Gai-zerrendan ageri ez denaren gainean ezin da erabakirik hartu; bai ordea, batzordeko kide guztiak bertaratu eta gehiengoaren aldeko botoz gaiaren premia aitortzen badute.

2.- No podrá ser objeto de Acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, salvo que estén presentes la totalidad de los miembros de la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

3.- Euskadiko Prezioen Batzordeak hartutako erabakiek administrazio-bidea amaituko dute.

3.- Los Acuerdos adoptados por la Comisión de Precios de Euskadi pondrán fin a la vía administrativa.

6. artikulua.- Araubide osagarria.

Artículo 6.- Supletoriedad.

Dekretu honetan eta, halakorik badago, bere garapen-arauetan xedatu gabeko guztian, indarrean dagoen administrazio prozedura erkidearen alorreko legean kide anitzeko organoentzat xedatutakoa erabiliko da.

En lo no previsto en el presente Decreto y, en su caso, en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto para los Órganos Colegiados en la Ley vigente en materia de procedimiento administrativo común.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

PREZIOEN UDAL BATZORDEAK

COMISIONES MUNICIPALES DE PRECIOS

7. artikulua.- Prezioen udal batzordeak.

Artículo 7.- Comisiones Municipales de Precios.

1.- 20.000 bizilagunetik gora duten udalerrietan, Prezioen Udal Batzordea eratu ahal izango dute udalbatzarrek, beren arautegi arau-emaileen esanera eratuko dena.

1.- En los Municipios con poblaciones de más de 20.000 habitantes, las Corporaciones podrán constituir una Comisión Municipal de Precios, que se formará de conformidad con lo que disponga su normativa reguladora.

2.- Batzorde horiek informazioa bidaliko diote Udalaren Osoko Bilkurari prezioei buruz eta, bereziki, tokiko eskumena diren zerbitzuen tarifak gehitzeko aurkeztu diren eskabideei buruz.

2.- Estas Comisiones remitirán al Pleno Municipal información en materia de precios y, en especial, información relativa a las solicitudes presentadas de incrementos de tarifas en materia de servicios de competencia local.

3.- Udalaren Osoko Bilkuraren erabakiak Euskadiko Prezioen Batzordeari helaraziko zaizkio, onartzen diren proposamenekin batera, halakorik badago.

3.- Los Acuerdos del Pleno Municipal, con las, en su caso, propuestas que se adopten, serán elevadas a la Comisión de Precios de Euskadi.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

BAIMENDUTAKO PREZIOEN ETA JAKINARAZITAKO PREZIOEN ARAUBIDEA

RÉGIMEN DE PRECIOS AUTORIZADOS Y DE PRECIOS COMUNICADOS

8. artikulua.- Eskabideak edo jakinarazpenak aurkeztea.

Artículo 8.- Presentación de solicitudes o comunicaciones.

1.- Dekretu hau garatzeko arauetan ezarritakoa bete ondoren, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzan, edo prezio-politikaren eskumena duen zuzendaritzan, aurkeztu beharko dira tarifa edo prezioak berrikusteko eskabideak edo jakinarazpenak, administrazio prozeduraren arautegiak ezarritako edozein bide erabiliz.

1.- Las solicitudes o comunicaciones de revisión de tarifas o precios se presentarán en la Dirección de Economía y Planificación, o en la Dirección que sea competente en política de precios, por cualquiera de los medios previstos en la normativa de procedimiento administrativo, previo el cumplimiento de lo establecido en la normativa de desarrollo del presente Decreto.

2.- Euskadiko Prezioen Batzordeak egoki deritzen sail eta erakundeei bidali ahal izango die aurkeztutako espedientea, horri buruzko txostena egin dezaten, espedienteak hartzen dituen gaien arabera.

2.- La Comisión de Precios de Euskadi podrá someter el expediente presentado a informe de los Departamentos y Organismos que estime procedentes en función de la materia que comprenda.

9. artikulua.- Baimendutako prezioen araubidea.

Artículo 9.- Régimen de precios autorizados.

1.- Dekretu honen I. eranskineko 1. paragrafoan dauden zerbitzuen tarifak berrikusteko espedienteak zerbitzu horren titular den udalak izapidetu beharko ditu hasieran, arauz ezarriko diren prozedurari jarraituz eta eskakizunak betez, eskumena duen organo, erakunde edo enpresak eskatuta, hala gertatuz gero.

1.- Los expedientes de revisión de tarifas de los servicios incluidos en el apartado 1 del anexo I del presente Decreto, deberán tramitarse inicialmente por la Corporación Local titular del Servicio, a instancia, en su caso, del órgano, entidad o empresa concesionaria, mediante el procedimiento y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

2.- Dekretu honen I. eranskineko 2. paragrafoan dauden tarifak berrikusteko espedienteak, arauz ezarriko diren prozedurari jarraituz eta eskakizunak betez izapidetuko dira.

2.- Los expedientes de revisión de tarifas incluidos dentro del apartado 2 del anexo I del presente Decreto se tramitarán mediante el procedimiento y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

3.- Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzan, edo prezio-politikaren eskumena duen zuzendaritzan, espedientea sartu zenetik hiru hilabete igaro ondoren, onartutzat hartuko dira tarifak, Euskadiko Prezioen Batzordeak horri buruz berariazko erabakirik hartu ezean.

3.- Transcurridos tres meses, desde la entrada del expediente en la Dirección de Economía y Planificación, o en la Dirección que sea competente en política de precios, sin que sobre el mismo haya recaído acuerdo expreso de la Comisión de Precios de Euskadi, las tarifas se entenderán aprobadas.

4.- Txosten edo ebazpenerako funtsezkoak diren dokumentuen falta nabaritzen denean, aurreko paragrafoan ezarritako epea eten egingo da. Udalari edo tarifak berrikusteko eskatu duen emakidadunari huts horren berri eman zaionetik etengo da epe hori, eta hutsa zuzendu arte iraungo du.

4.- El plazo establecido en el apartado anterior se entenderá en suspenso cuando se aprecie la falta de documentos esenciales para su informe o resolución. La suspensión se contará a partir del momento en que se comunique la deficiencia al Ente local o al concesionario, solicitante de la revisión de tarifas, y subsistirá hasta tanto se subsane aquélla.

5.- Euskadiko Prezioen Batzordearen erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, nahiz eta udalari eta, hala izanez gero, emakidadunari zuzenean jakinarazi.

5.- Los acuerdos de la Comisión de Precios de Euskadi, serán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su comunicación directa al Ente local y, en su caso, al concesionario.

Nolanahi ere, tarifak ez dira indarrean sartuko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu aurretik.

En todo caso, el periodo de aplicación de las tarifas no podrá ser anterior a su publicación en el citado Boletín.

10. artikulua.- Jakinarazitako prezioen araubidea.

Artículo 10.- Régimen de precios comunicados.

Dekretu honen II. eranskinean sartutako prezioak, arauz jartzen diren eskakizunak bete ondoren, erregistroko sarreraren biharamunetik hogeita hamar egunera sartuko dira indarrean, kontrako berariazko jakinerazpena egon denean salbu; hori gerta daiteke gaiaren garrantziak edo zailtasunak halakoa eskatzen duenean. Horrelakoetan, eskatzen den prezio-berrikusketari hilabete arteko atzerapena eman ahal izango dio batzordeak, gertatutako egoera behar den arretaz aztertu ahal izateko. Bigarren epe hori amaituta, berehala sartuko dira indarrean prezioak.

Los precios incluidos en el anexo II del presente Decreto, previo el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se establezcan, podrán aplicarse transcurrido el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su asiento de entrada en Registro, salvo la notificación expresa en contrario, que podrá producirse cuando la importancia o complejidad del tema lo requiera. En este caso, la Comisión podrá demorar hasta un mes más la revisión de precios que se pretenda, a fin de estudiar, con el debido detenimiento, la situación planteada. Transcurrido este segundo plazo, los precios podrán aplicarse inmediatamente.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskadiko Prezioen Batzordea gehienez hilabeteko epean eratu beharko da, dekretu hau indarrean sartzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

La Comisión de Precios de Euskadi deberá constituirse en un plazo no superior a un mes, a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Euskadiko Prezioen Batzordeak bere egitekoak betetzen jarraituko du, gaur egun dauzkan egitura eta osaeraz, Euskadiko Prezioen Batzorde berria eratu arte.

Primera.- La Comisión de Precios de Euskadi, en su actual configuración y composición, continuará ejerciendo las funciones a ella atribuidas hasta tanto se produzca la constitución de la nueva Comisión de Precios de Euskadi.

Bigarrena.- Dekretu hau indarrean sartzen den egunean izapidetzen ari diren espedienteek indargabetutako arautegiari jarraituko diote, behin betiko artxibatu arte.

Segunda.- Los expedientes en tramitación a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán rigiendo por la normativa derogada hasta su archivo definitivo.

INDARGABETZEKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.- Indarrik gabe geratuko dira abuztuaren 30eko 230/1988 Dekretua eta abenduaren 27ko 319/1988 Dekretua; halaber, maila bereko edo apalagoko beste edozein arau ere indargabetuko da, dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoa bada.

Primera.- Quedan derogados los Decretos 230/1988, de 30 de agosto y 319/1988, de 27 de diciembre, así como cualesquiera otras normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Bigarrena.- Honako agindu hauek indarrean jarraituko dute, dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak ez diren heinean:

Segunda.- Continúan vigentes, en tanto en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, las siguientes Órdenes:

a) Industria eta Merkataritza Sailaren 1988ko irailaren 21eko Agindua, hiri eremuan egindako Auto-Taxi eta Auto-Turismo Zerbitzuen tarifak berraztertzeko espedienteek bete behar dituzten arauak ezartzen duena.

a) Orden de 21 de septiembre de 1988, del Departamento de Industria y Comercio, por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los expedientes de revisión de tarifas del servicio de auto-taxis y auto-turismos realizado en el ámbito urbano.

b) Industria eta Merkataritza Sailaren 1988ko irailaren 21eko Agindua, Taldekako eta Hiritikako Bidari-Garraio Kolektiboen tarifen birraztertze espedienteak haiei atxiki behar zaizkieneko arauak ezarriz.

b) Orden de 21 de septiembre de 1988, del Departamento de Industria y Comercio, por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los Expedientes de revisión de Tarifas de los Transportes públicos Colectivos Urbanos de Viajeros.

c) Industria eta Merkataritza Sailaren 1988ko irailaren 21eko Agindua, Autonomia Elkartearen eremu-barruko burdinbideetako tarifen berraztertze espedienteak haiei atxiki behar zaizkieneko arauak ezarriz.

c) Orden de 21 de septiembre de 1988, del Departamento de Industria y Comercio, por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los expedientes de revisión de tarifas de los ferrocarriles de ámbito autonómico.

d) Industria eta Merkataritza Sailaren 1988ko irailaren 21eko Agindua, edateko uraren horniketa-tarifak berraztertze espedienteak haiei atxiki behar zaizkieneko arauak ezarriz.

d) Orden de 21 de septiembre de 1988, del Departamento de Industria y Comercio, por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los expedientes de revisión de Tarifas de suministro de agua potable.

e) Industria eta Merkataritza Sailaren 1988ko irailaren 21eko Agindua, Klinika, Sanategi eta Ospitaletako prezioen berri emateari buruzko espedienteak haiei atxiki behar zaizkieneko arauak ezarriz.

e) Orden de 21 de septiembre de 1988, por la que se establecen las normas a que han de ajustarse los expedientes sobre comunicación de precios de Clínicas, Sanatorios y Hospitales.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Prezio-politikaren arloan eskumena duen sailari baimena eman zaio dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko.

Primera.- Se autoriza al Departamento competente en materia de política de precios a dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.- Prezio-politikaren arloan eskumena duen sailari baimena eman zaio dekretu honen eranskinetan beharrezkoak diren aldaketak egiteko, horietan sartzen diren ondasun eta zerbitzuetan sor daitezkeen kanporaketen eta aldaketen arabera.

Segunda.- Se autoriza al Departamento competente en materia de política de precios a efectuar las modificaciones necesarias en los anexos del presente Decreto, en función de las exclusiones y variaciones que se produzcan en los bienes y servicios incluidos los mismos.

Hirugarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko otsailaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

CARLOS AGUIRRE ARANA.

CARLOS AGUIRRE ARANA.

I. ERANSKINA

ANEXO I AL DECRETO 35/2010, DE 2 DE FEBRERO

BAIMENDUTAKO PREZIOAK

PRECIOS AUTORIZADOS

1.- Ura (herriak urez hornitzea).

1.- Agua (abastecimiento a poblaciones).

2.- Bidaiarien hiri barruko garraioa.

2.- Transporte urbano de viajeros.

3.- Autonomia Erkidego barruko trenbide konpainiak.

3.- Compañías ferroviarias de ámbito autonómico.

II. ERANSKINA

ANEXO II AL DECRETO 35/2010, DE 2 DE FEBRERO

JAKINARAZITAKO PREZIOAK

PRECIOS COMUNICADOS

l.- Klinikak, erietxeak eta ospitaleak.

1.- Clínicas, Sanatorios y Hospitales.


Azterketa dokumentala


Análisis documental