Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

30. zk., 2010eko otsailaren 15a, astelehena

N.º 30, lunes 15 de febrero de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Herrizaingo Saila
Interior
750
750

24/2010 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzkoa.

DECRETO 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias.

Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen V. kapituluak babes zibileko boluntariotza arautzen du. Lege horren arabera, babes zibileko eta oro har larrialdiei aurre egiteko lanetan herritarrek duten parte-hartzea bermatu eta zabaltzen dute boluntariotzako erakundeak; arriskuen aurrean nola jokatu eta arriskuak nola prebenitu jakiteko, gizartearen kontzientziazioa bultzatzen dute, eta horrelako erakundeak izatea eta erakunde horietako kideen prestakuntza baliabide ordainezina dira larrialdiei edo hondamendiei aurre egiteko, profesionalei laguntzen edota haien ordez aritzen baitira.

La Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, dedica su capítulo V a regular el voluntariado de protección civil. Conforme a dicha ley, las organizaciones del voluntariado garantizan y vehiculan la participación de la ciudadanía en las tareas de la protección civil y en general de la atención de emergencias; potencian la concienciación social sobre como prevenir e intervenir ante los riesgos y su existencia y la preparación de sus miembros suponen un recurso inestimable a la hora de afrontar emergencias o catástrofes, colaborando o supliendo la labor de los profesionales.

Lege-arauak ezarritako hainbat alderdi osatzeko, beharrezkoa da legea zati batean garatzea, esaterako: herri-administrazioek aitortu dezaten babes zibileko boluntarioen erakunde edo zerbitzuen izaera, erakunde horiek bete beharreko betekizunak ezarri, lankidetzan jardun ahal izateko eta babes zibileko euskal sisteman sar daitezen, euren autonomia eta erantzukizun propioak galdu gabe; eskema horretan dagozkien eginkizunak zehaztea -baita prestatzeko, identifikatzeko eta behar dituzten ekipamenduak lortzeko oinarrizko alderdiak ere- ezinbestekoak baitira larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman duten parte-hartzearen koherentzia ziurtatzeko gutxieneko homogeneizazioa lortzeko.

Es preciso desarrollar parcialmente la norma legal para complementar algunos aspectos prefigurados en la misma, tales como los requisitos para que una organización o servicio de voluntarios de protección civil pueda ser reconocida como tal por las Administraciones con el fin de colaborar con ellas e integrarse en el sistema vasco de protección civil, sin perder su autonomía y responsabilidad propias; delimitar las funciones que les puedan corresponder dentro de dicho esquema, así como determinados aspectos básicos de la formación y preparación, identificación y equipamientos precisos, que son imprescindibles para procurar el mínimo de homogeneización imprescindible para asegurar la coherencia de su participación en el sistema vasco de atención de emergencias.

Alderdi horiek guztiak arautuz, dagoeneko sortuta dauden babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak indartu eta berrien sorrera erraztu nahi da udalerri mailako babes zibileko egitura indartuz; eta horretarako, komeni da euren estatutu juridikoa argitu eta udalerriekin harreman egonkorra izatea, lankidetza-hitzarmen edo -erabakien bitartez. Azken finean, horrekin, babes zibileko politikan boluntariotzaren kalitatea hobetzea lortu nahi da, boluntariotza sustatzeko politika zuzenak gehituz.

Con la regulación de todos estos aspectos se trata de fortalecer las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil existentes y de facilitar la creación de otras nuevas, gracias a la clarificación de su estatuto jurídico y de la relación estable que a través de convenios o de acuerdos de colaboración entablen con los municipios, cara a reforzar la estructura de protección civil de nivel municipal. Con todo ello, en definitiva, se pretender facilitar la mejora de la calidad de la acción voluntaria en las políticas de protección civil, aumentando igualmente las políticas directas de promoción del voluntariado.

Halaber, larrialdiei aurre egitearekin eta babes zibilarekin lankidetzan aritzeko boluntarioen bestelako erakunde batzuk egon daitezkeela ere aurreikusten da, babes zibilaren gainetik beste helburu edo xede batzuk dituztenak edo jakineko lurralde-eremu bati lotuta ez daudenak esaterako, edota larrialdiei aurre egiteko eginkizun berezietan espezializatuta daudenak.

Igualmente se prevé la posibilidad de que existan otras entidades de voluntarios colaboradoras con la protección civil y la atención de emergencias, ya sea por disponer de una finalidad u objeto más amplio que la protección civil; ya por no resultar vinculadas a un ámbito territorial concreto, ya por especializarse en tareas singulares dentro de la prevención o atención a emergencias.

Bidezkotzat jo da azkenik, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman parte hartzen duten suhiltzaile boluntarioei kapitulu bat eskaintzea, boluntario direnez, suhiltzaileen zerbitzuan kokatuta badaude ere. Horrenbestez, Larrialdien Kudeaketari buruzko Legearen 33. artikuluan ezarritakoaren gutxieneko garapena egiten da, eta gainerakoan sua itzaltzeko eta prebenitzeko zerbitzuen eta salbamendu-zerbitzuen kasuan kasuko araudi propioetan ezarritakoa aplikatuko da

Finalmente, se ha considerado oportuno dedicar un capítulo a los Bomberos Voluntarios, integrantes, asimismo, del voluntariado que participa en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, si bien participan encuadrados en servicios de bomberos. Por ello, se opta por realizar un desarrollo mínimo de lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Gestión de Emergencias y remitirse en lo demás a lo que prevean los reglamentos propios de cada servició de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Ondorioz, Herrizaingoko sailburuak proposatuta, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2010eko urtarrilaren 19an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de enero de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Dekretu honen helburua da Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemarekin lankidetzan aritzen diren erakundeetan herritarren borondatezko parte-hartzea arautu, sustatu eta bultzatzea, Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legean xedatutakoa garatzeko.

1.- Es objeto de este decreto regular, promover y fomentar la participación voluntaria de los ciudadanos y las ciudadanas en organizaciones colaboradoras con el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias.

2.- Euskal herri-administrazioek landutako babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko planen, egitarauen eta ekintzen garapenean parte hartzen duten boluntarioen erakunde publiko zein pribatuei ezarriko zaie dekretu honetan aurreikusitako araubide juridikoa.

2.- El régimen jurídico previsto en el presente decreto será de aplicación a aquellas entidades y organizaciones de voluntariado, públicas o privadas, que participen en el desarrollo de los planes, programas y actividades de protección civil y atención de emergencias elaborados por las Administraciones públicas vascas.

2. artikulua.- Motak.

Artículo 2.- Clases.

1.- Dekretu honen ondorioetarako, babes zibileko boluntariotzako erakunde ondokoak izango dira:

1.- A los efectos de este Decreto se consideran organizaciones de voluntariado de interés para la protección civil las siguientes:

a) Udaleko babes zibileko egituran sartuta dauden babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak.

a) Organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil integradas en la estructura de protección civil municipal.

b) Bestelako erakunde laguntzaileak, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailarekin hitzartutakoak.

b) Otras Entidades colaboradoras, convenidas con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

2.- Dekretu honen III. kapituluan xedatutakoaren arabera gobernatuko dira suhiltzaile boluntarioak.

2.- Los bomberos voluntarios se rigen por lo dispuesto en el capítulo III de este Decreto.

3. artikulua.- Larrialdietako jarduera.

Artículo 3.- Actuación en emergencias.

1.- Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 46. artikuluan xedatutakoaren arabera, dagokion agintariaren menpe geratuko da babes zibileko boluntarioen lana, istripuak, hondamendiak edo lazeria publikoak izanez gero. Errefortzua edo laguntza ematera mugatuko dira oro har, eta, hala egokituz gero, profesionalek edo funtzionarioek osatutako zerbitzu publikoen ordezkotza subsidiarioa egingo dute.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, la actuación del voluntariado en caso de accidentes, catástrofes o calamidades públicas se desarrollará bajo la dependencia funcional de la autoridad correspondiente y como regla general se constreñirá a servir de refuerzo o colaboración y, en su caso, de suplencia subsidiaria de los servicios públicos integrados por profesionales o funcionariado.

2.- Boluntariotzako erakundeek euren parte-hartzea beharrezkoa den larrialdietan hartuko dute parte, Babes Zibileko Planei eta parte-hartze horretarako sortutako taktika erakingorrei jarraiki.

2.- Las organizaciones de voluntariado intervendrán en las emergencias en las que se requiera su participación, siguiendo los Planes de Protección Civil y las tácticas operativas elaboradas a tal efecto.

3.- Jakiten badute larrialdiren bat gertatu dela euren aritze-eremuan, edo lehenengoak badira larrialdiko eremura iristen, berehala 112 larrialdietako telefonora deitu beharko dute.

3.- Cuando tengan constancia de que se ha producido una emergencia en su ámbito de actuación, o lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de forma inmediata al teléfono de emergencias 1·1·2.

4.- Baliabide profesionalak larrialdi-eremura iristen direnean, aurretik hara iritsitako boluntarioen arduraduna larrialdi-eremura lehenik heltzen den zerbitzu profesionaleko agintariarekin harremanetan jarriko da, eboluzioaren eta bera heldu den arte egindako lanen berri emateko, eta ondoren haren agindupean jarriko da.

4.- A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, la persona responsable de los voluntarios y voluntarias desplazados con anterioridad se pondrá en contacto con el primer mando del servicio profesional que acuda a la emergencia para informarle de su evolución y de las labores que han estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes.

5.- Boluntarioak larrialdiko tokira heltzen direnerako profesionalen talde bat dagoeneko lanean ari baldin bada, martxan jarritako boluntarioen taldeko arduraduna Aginte Postu Aurreratuko zuzendariari aurkeztuko zaio edo, horrelakorik ez badago, larrialdiko laguntza zuzentzen duen aginte profesionalari, eta horrek esleitzen dizkion eginkizunak beteko ditu boluntarioen ezagutza eta trebakuntza kontuan izanda.

5.- Si a la llegada del personal voluntario al lugar de la emergencia ya se encuentra actuando un servicio profesional, el o la responsable del colectivo de voluntarios movilizados se presentará al director o directora del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no estar constituido éste, al mando profesional que lidere la emergencia y desarrollará las labores que éste le asigne atendiendo a los conocimientos y capacitación de los voluntarios y las voluntarias.

6.- Boluntarioen erakundeko arduradunak uste badu mugiarazitako boluntarioak ez direla gai esleitu zaizkien eginkizunak betetzeko, larrialdiko laguntzaren arduradunari jakinarazi beharko dio berehala.

6.- Si el responsable de la organización voluntaria considera que el voluntariado movilizado no está capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas deberá comunicarlo de forma inmediata a la persona responsable de la emergencia.

7.- Boluntarioek ondo identifikatuta egon beharko dute jarduera eraginkorretan.

7.- El personal voluntario deberá ir debidamente identificado en todas las actuaciones de carácter operativo.

4. artikulua.- Boluntarioen eskubide eta betebeharrak.

Artículo 4.- Derechos y deberes del voluntariado.

1.- Pertsona boluntarioek ondoko xedapenetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte: Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 47. eta 48. artikuluak, Boluntariotzaren ekainaren 25eko 17/1998 Legeko 6. eta 7. artikuluak, dekretu hau eta ezargarria izan daitekeen gainerako araubide juridikoak, eta erakunde bakoitzaren barne-arau eta estatutuek agindutakoak.

1.- Las personas voluntarias tendrán los derechos y deberes contenidos en los artículos 47 y 48 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, 6 y 7 de la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, el presente Decreto, y el resto del ordenamiento jurídico aplicable, además de los que se desprendan de las normas internas y estatutos de cada organización.

2.- Pertsona horien betebeharrak euren borondatez ekitetik eratorritakoak dira eta Konstituzioaren 30.4 artikuluaren arabera, hondamendi, lazeria edo arrisku larrien kasuetan herritar gisa izan ditzaketen betebeharretatik apartekoak.

2.- Los deberes de dichas personas derivan de su incorporación voluntaria y son independientes de los que les puedan corresponder como ciudadanos y ciudadanas en situaciones de catástrofe, calamidad o grave riesgo conforme al artículo 30.4 de la Constitución.

3.- Boluntarioen harremanak erakundearekiko ez du kontratu- edo funtzionario-izaerako loturarik sortuko. Borondatez sartu den erakundeko barne-araudia onartzean sortutako betebeharrak izango ditu burutu beharrekoak.

3.- La relación del voluntariado con su organización en ningún caso generará vínculo alguno de naturaleza contractual o funcionarial, derivando sus obligaciones de la aceptación de las normas internas de la organización por su voluntaria incorporación.

5. artikulua.- Boluntariotzako erakundeen betebehar orokorrak.

Artículo 5.- Deberes generales de las organizaciones de voluntariado.

1.- Boluntariotzako erakundeak legez eratutakoak izan behar dute eta bertako kideen jarduna norberaren gogozkoa, altruista eta doakoa izango da.

1.- Las organizaciones de voluntariado habrán de estar legalmente constituidas y sus componentes habrán de prestar sus servicios de forma voluntaria, altruista y gratuita.

2.- Erakundeak ordaindu ahal izango dizkio boluntarioari sortarazi dizkion gastuak, hala nola ohiko lanpostua uzteagatik galdutako diru-kopurua. Bestelako hobariak edo konpentsazioak ere ezarri ahal izango dira baina aldizkakotasunik eta soldata-izaerarik gabe.

2.- Podrán rembolsar al personal voluntario los gastos efectivamente desembolsados por aquél, así como las cantidades dejadas de percibir por el abandono del puesto de trabajo habitual. Igualmente podrán establecerse otro tipo de gratificaciones o compensaciones siempre que carezcan de periodicidad y de carácter remunerativo.

3.- Besteren konturako langileak kontratatu edo aldi baterako lan-zerbitzuak erabili ahal izango dituzte, jarduera arruntak eskatzen duen neurrian.

3.- Podrán contratar trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o valerse de prestaciones de trabajo coyuntural en la medida que lo requiera su regular funcionamiento.

4.- Erakundeok euren jardunbidea demokratikoa dela ziurtatu beharko dute, hierarkia egituraren barruan; indarrean dagoen lege-antolamenduaren arabera boluntarioek dituzten eskubideak ere errespetatu beharko dituzte. Zehatz mehatz:

4.- Dichas organizaciones deberán asegurar el funcionamiento democrático de la organización dentro de una estructura jerarquizada, así como los derechos que asisten al voluntariado conforme al ordenamiento vigente, y en particular habrán de:

a) Boluntarioak erakundeko kide egin zireneko hitzarmenean haiekiko hartutako konpromisoak bete beharko ditu erakundeak.

a) Cumplir los compromisos adquiridos con el personal voluntario en el acuerdo de incorporación a la organización.

b) Istripu-arriskua estaliko duen boluntarioen jardueraren ezaugarri eta egoerara egokitutako aseguru-poliza bat egin dutela egiaztatu beharko dute, heriotza, elbarritasun edo aldi baterako ezintasuna eta boluntario gisa euren eginkizunak betetzean besteri eragindako kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko arriskua jasoko dituena.

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por las personas voluntarias, que les cubra contra el riesgo de accidentes, contemplando los casos de muerte, invalidez e incapacidad temporal, así como el riesgo de responsabilidad civil a terceros que puedan sobrevenir en el desempeño de sus funciones como voluntarias.

c) Zerbitzua ematetik eratorritako gastuak ordaindu eta boluntarioak euren eginkizunak bete ditzaten baliabide egokiz hornitu beharko dituzte.

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar al personal voluntario de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.

d) Boluntarioek eurei esleitutako lanak egin ahal ditzaten, informatzeko eta orientatzeko barne-sistema egokiak ezarriko dituzte.

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y las voluntarias.

e) Behar duten prestakuntza emango diete boluntarioei, euren jarduera behar bezala burutu dezaten.

e) Proporcionar al voluntariado la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades.

f) Euren lana segurtasun- eta higiene-baldintza honetan egingo dutela bermatuko diete boluntarioei, betiere lanen izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta.

f) Garantizar a las personas voluntarias la realización de sus actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquéllas.

g) Euren lana egiteko gaitu eta identifikatuko dituen egiaztapen-agiria egingo diete boluntarioei.

g) Facilitar al personal voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad.

h) Egindako lanen egiaztapen-agiria egingo diete boluntarioei.

h) Expedir a los voluntarios y las voluntarias un certificado que acredite los servicios prestados.

i) Boluntarioen alta eta bajen erregistroa izango dute.

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

6. artikulua.- Sustapena eta herri-administrazioekin lankidetzan aritzea.

Artículo 6.- Fomento y colaboración con las administraciones públicas.

1.- Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloan herritarren lankidetza sustatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek, boluntarioen erakundeak sustatuz, besteak beste.

1.- Las Administraciones públicas vascas promocionan la colaboración de la ciudadanía con la atención de emergencias y la protección civil a través, entre otras medidas, del fomento de su vinculación a organizaciones de voluntariado.

2.- Halaber, babes zibileko agintariek diseinatutako plan eta egitarauetan parte hartzen eta laguntzen duten babes zibilaren arloko boluntarioen erakundeak ekipatzea, prestatzea eta trebatzea sustatuko dute; eta Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 48. artikuluan eta dekretu honetan ezarri bezala, erakunde horietako kideen arrisku pertsonalen gaineko asegurua egiten dela bermatuko dute, euren ustezko formula egokienaren bidez.

2.- Igualmente promoverán el equipamiento, formación y capacitación de las organizaciones de voluntariado de interés para la protección civil que colaboren y participen en los planes y programas diseñados por las autoridades de protección civil; y garantizarán, mediante la fórmula que estimen más conveniente, el aseguramiento por dichas organizaciones de los riesgos personales de sus miembros, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias y este Decreto.

3.- Dekretu honetan ezarritakoaren arabera eratu eta dekretu honen V. kapituluan araututako erregistroan inskribatzen diren boluntarioen erakundeak soilik jaso ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloan emandako laguntzak eta diru-laguntzak.

3.- Sólo podrán acceder a la concesión de ayudas y subvenciones en materia de atención de emergencias y protección civil de las administraciones públicas vascas las organizaciones de voluntariado que se constituyan conforme a lo previsto en este Decreto y se inscriban en el Registro regulado en el Capítulo V de este Decreto.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

EUSKADIKO BABES ZIBILEKO BOLUNTARIOEN TOKI-ERAKUNDEAK

ORGANIZACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI

7. artikulua.- Zer diren.

Artículo 7.- Concepto.

Toki-entitateen jardun-alorrean herritarrak parte hartzeko, babes zibileko lanetan irabazi-asmorik gabeko lankidetza helburu duten erakundeak dira Euskadiko babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak, toki-elkarte edota berezko nortasun juridikoa duten elkarte gisa eratzen diren kontuan hartu gabe.

Son organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi aquéllas que tengan como fin la colaboración desinteresada en tareas de protección civil como instrumento de participación ciudadana en la esfera de actuación de los entes locales, con independencia de que se constituyan como agrupaciones locales o como asociaciones con personalidad jurídica propia.

8. artikulua.- Eraketa.

Artículo 8.- Constitución.

1.- Elkarte zein toki-elkarte gisa eratu ahal izango dira babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak.

1.- Las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil podrán constituirse bien como asociación, bien como agrupación local.

2.- Babes zibileko boluntarioen toki-erakunde bat elkarte gisa eratzeko, gutxienez honako baldintzak bete beharko ditu:

2.- Para la constitución de una organización local de voluntarios y voluntarias de protección civil como asociación habrán de cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Elkarteei buruzko legediaren arabera eratzea eta boluntariotzako erakundeen baldintza komunak betetzea, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.

a) Constituirse conforme a la legislación sobre asociaciones y someterse y cumplir los requisitos comunes a todas las organizaciones de voluntariado, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

b) Babes zibila eta larrialdiei aurre egiteko kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta ekintzetan jardutea eta zerbitzua ematea izatea euren helburu nagusi, dekretu honetan eta parte hartzen duten babes zibileko planetan ezarritakoaren arabera.

b) Tener como fin principal las actuaciones y prestaciones de servicios en tareas y acciones relacionadas con la protección civil y la gestión de emergencias, conforme a lo previsto en este Decreto y en los planes de protección civil en los que se integren.

c) Parte hartu nahi duten auzotar eta bertakoentzat irekita egotea, adina, ezintasun fisikoa zein psikikoa edota elkarte bakoitzak ezarritako probak ez gainditu izana izango direlarik muga bakarrak.

c) Ser de carácter abierto para todas las personas vecinas y residentes que deseen integrarse en ellas, con la sola limitación de edad, impedimento físico o psíquico o la no superación de las pruebas que cada asociación establezca.

d) Udalerriko babes zibileko eginkizunetara lotzea, tresna konbentzionalen bitartez. Kasuan kasuko udalak egiaztatuko du babes zibileko planetan elkarteak parte hartu izana.

d) Vincularse a las tareas de la protección civil municipal a través de instrumentos convencionales. El reconocimiento de la asociación en los planes de protección civil deberá ser acreditada por el Ayuntamiento respectivo.

3.- Babes zibileko boluntarioen toki-erakunde bat toki-elkarte gisa eratzeko, gutxienez honako baldintzak bete beharko ditu:

3.- Para la constitución de una organización local de voluntarios y voluntarias de protección civil como agrupación local habrán de cumplirse, al menos, los siguientes requisitos:

a) Kasuan kasuko toki-entitateko organo eskudunak hartuko du toki-elkartea sortzeko erabakia.

a) Adoptarse el acuerdo de creación de la agrupación por el órgano competente de la entidad local correspondiente.

b) Babes zibilarekin zerikusia duten lan eta ekintzak izango dira toki-elkartearen jarduera eta zerbitzu ematearen helburu nagusia, helburu horretarako jakineko egitura bat sortzeko modu altruistan elkartzen diren pertsonen parte-hartzeko modua eginez, betiere euren prestakuntza eta funtzionamendua babesten duen toki-erakundearen mendekotasun hierarkiko, juridiko, ekonomiko eta funtzionalaren pean.

b) Tener como fin principal la actuación y prestación de servicios en tareas y acciones relacionadas con la protección civil, sirviendo de cauce de participación a las personas que de forma altruista y bajo dependencia jerárquica, jurídica, económica, orgánica o funcional de la entidad local que auspicia su formación y funcionamiento, se agrupan para la configuración de una estructura destinada a tal fin.

c) Parte hartu nahi duten auzotar eta bertakoentzat irekita egotea, adina, ezintasun fisikoa zein psikikoa edota erakunde bakoitzak ezarritako probak ez gainditu izana izango direlarik muga bakarrak.

c) Ser de carácter abierto para todas las personas vecinas y residentes del municipio o mancomunidad que deseen integrarse en ellas, con la sola limitación de edad, impedimento físico o psíquico o la no superación de las pruebas que cada organización establezca.

4.- Babes zibileko boluntarioen toki-erakundeek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman parte har dezaten, aurretik dekretu honen V. kapituluan araututako erregistroan inskribatu beharko dira.

4.- La participación en el Sistema Vasco de Emergencias de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil requerirá de su previa inscripción en el Registro regulado en el Capítulo V de este Decreto.

9. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 9.- Funciones.

1.- Prebentzio eta eraginkortasunaren aldetik larrialdiak kudeatzea izango da toki-erakundeen eginkizun etengabea eta ohikoa. Zehatz esanda, honakoak dira horien eginkizunak:

1.- La actuación de las organizaciones locales se centrará, de forma permanente y regular, en el campo preventivo y operativo de la gestión de emergencias. Particularmente, sus cometidos se refieren a:

a) Prebentzioaren eremuan:

a) En el marco de la prevención:

1) Jendea elkartzen den eraikin, lokal edo establezimenduei begira batik bat, herriaren arriskugarritasun-mailari dagozkion azterlanetan parte hartzea.

1) Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia.

2) Udalerrietako babes zibileko planak gauzatzen eta mantentzen parte hartzea.

2) Colaborar en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Protección Civil municipales.

3) Arrisku horiek eragindako taldeentzako informazio- eta dibulgazio-kanpainak egiten laguntzea, dagokien toki-agintariaren jarraibideak betez.

3) Contribuir a la realización de campañas de información y divulgación a colectivos afectados por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por la autoridad local de quien dependan.

4) Prebentzio-ekintzetan parte hartzea -giza kontzentrazioetan, baso-zaintzan etab.- dagokion organo eskudunak koordinatuta.

4) Participar en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.), siempre coordinados por el órgano competente que corresponda.

b) Esku-hartzearen eremuan:

b) En el marco de la intervención:

1) Larrialdietako zerbitzu orokorrei laguntzea -suhiltzaileei, osasun-arloko langileei, poliziei eta abarrei-, esku-hartzearen arduradunek eskatuz gero.

1) Auxiliar a los servicios operativos de emergencia ordinarios (bomberos, sanitarios, policiales, etc.), a requerimiento del personal responsable de la intervención.

2) Larrialdi-egoeran dauden pertsonen zaintzan laguntzea -ebakuazioa, aterpea, hornidura...- dagokion organo eskudunak koordinatuta.

2) Colaborar en la atención a las personas afectadas en emergencias (evacuación, albergue, abastecimiento...), siempre bajo la coordinación del órgano competente que corresponda.

3) Larrialdi-egoeratan ondoko esku-hartze lanetan laguntzea: pertsona eta ondasunen babes-, laguntza- eta sorospen-lanetan, prebentzioko edo kalteak saihesteko lanetan, eta konponketa- eta birgaitze-lanetan, udalerriko babes zibileko planen arabera esleitzen zaizkien eginkizunak betetze aldera.

3) Apoyo en la intervención ante situaciones de emergencias tanto en tareas de protección, socorro y auxilio de personas y bienes, como otras preventivas o de evitación de daños y en tareas de reparación y rehabilitación en ejecución de las misiones que les encomienden los planes de protección civil municipales.

4) Kalte publiko, arrisku larri edo hondamendiko salbuespeneko egoeratan agintariek mugiarazitako beste hainbat pertsona larrialdiei aurre egiteko lanetan sar daitezen erraztea.

4) Facilitar el encuadramiento en las tareas de emergencia de otras personas movilizadas por las autoridades en situaciones excepcionales de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

2.- Eginkizun horiek betetzean, kasuan kasuko agintari arduradunen mende egingo dute lan.

2.- En ejercicio de tales funciones actuarán funcionalmente bajo la dependencia de las autoridades responsables en cada caso.

10. artikulua.- Lurralde-eremua.

Artículo 10.- Ámbito territorial.

1.- Boluntarioen toki-erakundeen jarduera-eremua udalerria da.

1.- El ámbito de actuación de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias es el término municipal correspondiente.

2.- Dena den, goiko edo lurralde-eremu berezi bateko babes zibileko plan batean zehaztuta, antolatuta eta araupetuta dagoenean, beste eremu batzuetan jarduteko mugiarazi ahal izango dituzte toki-erakundeok, baita lankidetza-hitzarmen baten ondorioz edota toki-agintariaren baimena badago.

2.- No obstante dichas organizaciones locales podrán ser movilizadas para actuar en otros ámbitos cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un plan de protección civil territorial de ámbito superior o especial, e igualmente como consecuencia de convenios de colaboración, o previa autorización de la autoridad local.

11. artikulua.- Egitura eta antolaketa.

Artículo 11.- Estructura y organización.

1.- Euskadiko babes zibileko boluntarioen toki-erakundeen egitura malgua izango da, eta udalerriko babes zibileko planetan ezarritakora egokituko da.

1.- La estructura de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Euskadi tendrá carácter flexible y se acomodará a lo dispuesto en los planes de protección civil municipales.

2.- Toki-erakunde bakoitzak arduradun bat izango du eta, behar izanez gero, egitura funtzionala sekzio, talde edo lan-taldetan banatuko da, eta boluntarioak horiei atxikiko zaizkie euren ahalmen edo prestakuntzaren arabera.

2.- Cada organización local contará con una persona responsable y podrá contemplar, en su caso, la estructuración funcional en secciones, grupos o equipos a los cuales se adscribirá el personal voluntario en función de su capacidad o preparación.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeari kontsulta egin ondoren, Herrizaingo Sailak antolaketako esparru-araubideko eredu bat egin eta zabalduko du, bereganatu nahi duten toki-erakundeentzako gida-lerro gisa balio dezan.

3.- El Departamento de Interior, previa consulta a la Comisión de Protección Civil de Euskadi, elaborará y divulgará un modelo de reglamento organizativo marco que sirva de guía para las organizaciones locales que quieran adoptarlo.

12. artikulua.- Boluntarioak.

Artículo 12.- Voluntarios y Voluntarias.

1.- Babes zibileko boluntarioen toki-erakunde batean askatasunez eta borondatez sartzeko, ondoko baldintzak bete beharko dira: adin nagusikoa izan, erakundeak ezartzen dituen baldintza edo proba ez diskriminatzaileak bete, eta dekretu honetako 14. artikuluan aipatzen den babes zibileko boluntarioen akreditazioa edo txartela izan.

1.- Para la libre y voluntaria integración en una organización local de voluntarios y voluntarias de protección civil será preciso ser mayor de edad, cumplir con los requisitos o pruebas no discriminatorias que establezca la organización y haber obtenido la acreditación o carné de persona voluntaria de protección civil a que se refiere el artículo 14 de este Decreto.

2.- Larrialdietako ekintza zuzenetan parte-hartzea eskatzen ez duten eginkizun edo lanak egiteko, arauek edo elkarteak ezarritako baldintzak adina, egoera psikofisikoa edo prestakuntza- betetzen ez dituzten laguntzaileak onartu ahal izango dituzte toki-erakundeek.

2.- Las organizaciones locales podrán admitir personal colaborador que no cumpla los requisitos de edad, condiciones psicofísicas o formativas que se establezcan en las normas o por la organización, para realizar funciones o tareas que no supongan la intervención operativa directa en emergencias.

13. artikulua.- Prestakuntza.

Artículo 13.- Formación.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek babes zibileko boluntarioen toki-erakundeetako kideen prestakuntza, oinarrizkoa eta etengabea, sustatuko dute.

1.- Las Administraciones Públicas vascas promoverán la formación inicial y permanente de las personas pertenecientes a las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil.

2.- Herrizaingoko sailburuak, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeari kontsulta egin ondoren, agindu bidez ezarriko ditu boluntario horien prestakuntzarako oinarrizko prestakuntza-moduluak.

2.- Por orden del Consejero o Consejera de Interior, previa consulta a la Comisión de Protección Civil de Euskadi, se establecerán los módulos formativos básicos destinados a la formación de dichas personas voluntarias.

3.- Babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko lan prebentibo eta eraginkorretan erabateko boluntario gisa parte-hartzeko, beharrezkoa izango da Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzak antolatu eta homologatutako ikastaroak gainditzea, aurreko paragrafoan aipatutako prestakuntza-moduluen arabera.

3.- La participación en tareas preventivas y operativas de protección civil y atención de emergencias como miembro voluntario de pleno derecho requerirá la previa superación de los cursos organizados u homologados por la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco conforme a los módulos formativos a los que se refiere el apartado anterior.

14. artikulua.- Boluntarioen akreditazioak.

Artículo 14.- Acreditaciones del voluntariado.

1.- Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzak Euskadiko babes zibileko boluntarioen toki-erakundeetako kideentzako identifikazio pertsonaleko agiriak egingo ditu.

1.- La Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco expedirá a las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi los documentos personales de identificación de sus miembros.

2.- Agiria egitea doan izango da eta toki-erakundeak eskatu ondoren egingo da; boluntario-izaera eta ezinbesteko oinarrizko prestakuntza gainditu izana egiaztatuko ditu toki-erakundeak. Eskariarekin batera bi karnet-argazki bidaliko dira.

2.- La expedición del documento será gratuita y se realizará previa petición de la correspondiente organización local, que deberá certificar la condición de miembro voluntario y la superación de la formación básica obligatoria. A la solicitud se adjuntarán dos fotografías de tamaño carné.

3.- Agiria pertsonala eta besterenezina da eta hiru urtetik behin berritzekoa, edo lehenago, baldin eta galdu, hondatu edo agiriko datuak aldatu egin badira.

3.- El documento es de carácter personal e intransferible y habrá de renovarse cada tres años, o antes en caso de pérdida, deterioro o alteración de los datos que figuran en el mismo.

4.- Erakundearekiko lotura mozten duten boluntarioek erakundeari itzuli beharko diote akreditazioa, zeina Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzara bidali beharko duen erakundeak.

4.- El personal voluntario que cese en su vínculo con su organización habrá de devolver a ésta su acreditación, debiendo la organización remitirla a la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco.

15. artikulua.- Bereizgarriak eta uniformetasuna.

Artículo 15.- Distintivos y uniformidad.

Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen toki-erakundeetan guztiek erabili beharreko bereizgarriak eta oinarrizko uniformetasunaren ezaugarri fisikoak Herrizaingoko sailburuaren agindu bidez ezarriko dira, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordearen txostena jaso ondoren.

Por orden del Consejero o Consejera de Interior se establecerán, previo informe de la Comisión de Protección civil de Euskadi, las características físicas de los distintivos y uniformidad básica de uso común de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Euskadi.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

SUHILTZAILE BOLUNTARIOAK

BOMBEROS VOLUNTARIOS

16. artikulua.- Definizioa.

Artículo 16.- Definición.

1.- Sute- eta salbamendu-zerbitzuetan laguntza modu altruistan eta gizarteari on egiteko borondateagatik ematen duten pertsonak dira suhiltzaile boluntarioak. Hierarkiari eutsiz sartuko dira zerbitzu horietan, baina inola ere ez dute funtzionario- edo lan-mailako harremanik izango zerbitzuarekin.

1.- Son bomberos voluntarios las personas que de forma altruista y por vocación benéfica y social prestan su colaboración en los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento integrándose de forma jerarquizada en los mismos, sin que en ningún caso resulte de dicha relación vínculo funcionarial o laboral alguno.

2.- Zerbitzuari dagozkion suteak prebenitu eta itzaltzeko lanak eta salbamendukoak ere egingo dituzte suhiltzaile boluntarioek.

2.- Los bomberos voluntarios desarrollan también las funciones de prevención y extinción de incendios y de salvamento propias del servicio en que se integren.

3.- Prebentzio, su-itzalketa eta salbamendu-zerbitzu bakoitzaren berezko araudiek -zerbitzuaren administrazio titularrek onartutakoek- xedatu ahal izango dute beren suhiltzaile-etxeetan suhiltzaile profesionalak eta boluntarioak, biak batera, izatea.

3.- La coexistencia en los parques de bomberos de personal profesional y voluntario podrá ser prevista en los reglamentos propios de cada servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento que aprueben las administraciones titulares del servicio.

17. artikulua.- Araubide juridikoa.

Artículo 17.- Régimen jurídico aplicable.

Suhiltzaile-etxeetan suhiltzaile profesionalak eta boluntarioak, biak batera, izatea xedatzen duten sua itzaltzeko eta prebenitzeko zerbitzuen eta salbamenduko zerbitzuen araudiek, pertsonal boluntarioaren estatutua ezarri beharko dute, Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legean eta dekretu honetan ezarritakoaren arabera. Honakoak zehaztuko dira estatutuan: xedea, lurralde-eremua, egitura, funtzionamendua, antolaketa, sarrera- eta baja-erregimena, sariak eta aipamenak, zerbitzuagatiko kalte-ordainak eta zerbitzua hobeto garatzeko beharrezkoak diren gainerako gaiak.

Los reglamentos propios de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento que prevean la coexistencia en sus parques de bomberos de personal profesional y voluntario, habrán de determinar el estatuto de su personal voluntario, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias y el presente decreto, definiendo su objeto, ámbito territorial, estructura, funcionamiento, organización, régimen de ingresos y bajas, premios y distinciones, indemnizaciones por razón de servicio, y cuantas otras cuestiones resulten necesarias para el mejor desarrollo del servicio.

18. artikulua.- Prestakuntza.

Artículo 18.- Formación.

Suhiltzaile boluntarioak dituzten sua itzaltzeko eta prebenitzeko zerbitzuen eta salbamenduko zerbitzuen administrazio-titularrek haien prestakuntza, gaitasuna eta hobekuntza ziurtatzeko beharrezkoa den guztia egingo dute.

Las administraciones titulares del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en el que se integren bomberos voluntarios proveerán lo necesario para asegurar su formación, capacitación y perfeccionamiento.

19. artikulua.- Antolaketa.

Artículo 19.- Organización.

Atxikitako administrazioaren antolaketa eta ikuskaritza pean egongo dira suhiltzaile boluntarioak, eta hierarkiazko egitura eta antolaketa izango dituzte, zerbitzu bakoitzaren berezko araudian ezarritakoaren arabera.

Los bomberos voluntarios estarán bajo la organización y la supervisión de la administración de la que dependan y tendrán una estructura y una organización jerarquizada, de acuerdo con lo establecido en el reglamento propio de cada servicio.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

BABES ZIBILEKO BESTE ERAKUNDE LAGUNTZAILE BATZUK

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS CON LA PROTECCIÓN CIVIL

20. artikulua.- Erakunde laguntzaileak.

Artículo 20.- Entidades colaboradoras.

1.- Dekretu honen ondorioetarako, babes zibileko erakunde laguntzaile dira ondoko baldintzak betetzen dituzten erakundeak:

1.- A los efectos de este Decreto se consideran entidades colaboradores de protección civil aquellas organizaciones que cumplan los requisitos siguientes:

a) Larrialdi-egoeratan pertsonei laguntza ematea eta ondasunak babestea xede nagusitzat dutenak, euren estatutuen edo arau eratzaileen arabera, edota estatutuetan jasota daukatenak eskatzen zaienean laguntza eta babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko zerbitzuak ematea.

a) Su fin principal sea, según sus estatutos o normas constituyentes, la atención de personas y bienes en situaciones de emergencia, o bien recojan en alguno de los artículos de sus estatutos la colaboración y prestación de servicios de protección civil y la atención de emergencias, cuando fueran requeridos al efecto.

b) Izaera altruista eta irabazi-asmorik gabekoak direnak; ez da ezinbestekoa kide-inskripzioari dagokionez irekiak izatea.

b) Tengan carácter altruista y ausencia de ánimo de lucro, no siendo preciso que sean de carácter abierto en lo referente a inscripción de socios y socias.

c) Eusko Jaurlaritzako organo eskudunarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetu dutenak, zeinaren bitartez babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko ekintzetan laguntza emateko konpromisoa hartzen baitute.

c) Hayan subscrito un convenio de colaboración con el órgano competente del Gobierno Vasco en el que se comprometan a colaborar de manera regular en actividades propias de protección civil y atención de emergencias.

2.- Dekretu honetan ezarritako araubide juridikoari atxikiko zaizkio erakunde laguntzaileak, eta V. kapituluan ezarritako erregistroan inskribatu beharko dira.

2.- Las entidades colaboradoras habrán de someterse al régimen jurídico establecido en el presente Decreto y ser inscritas en el registro previsto en el Capítulo V.

21. artikulua.- Lankidetza-hitzarmenak

Artículo 21.- Convenios de colaboración.

Aurreko artikuluan aipatzen diren lankidetza-hitzarmenek, Eusko Jaurlaritzako organo eskudunaren eta erakunde laguntzaileen artekoek, gutxienez, honako alderdi hauek arautuko dituzte:

Los convenios de colaboración entre las entidades colaboradoras y el órgano competente del Gobierno Vasco, a los que se refiere el artículo anterior regularán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Jarduerako lurralde-eremua.

a) Ámbito territorial de actuación.

b) Babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko ekintzetan boluntarioek egin beharreko jarduerak.

b) Actuaciones a realizar por el personal voluntario en materia de protección civil y atención de emergencias.

c) Mugiarazte-sistema.

c) Sistema de movilización.

d) Bitarteko eta baliabideen erabilgarritasuna.

d) Disponibilidad de medios y recursos.

e) Erakundearen arduraduna.

e) Responsable de la entidad.

f) Babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko gaietan boluntarioek izango duten prestakuntza.

f) Cualificación formativa del personal voluntario en materia de protección civil y atención de emergencias.

g) Babes zibilari eta larrialdiei aurre egiteko jarduerari atxikitako boluntarioen akreditazioak eta uniformetasun-elementuak.

g) Acreditaciones y elementos de uniformidad del personal voluntario circunscrito a la protección civil y a la atención de emergencias.

h) Larrialdi-egoeratan parte hartzeagatik erakunde laguntzaileak izan ditzakeen gastu eta kalteak ordaintzeko arauketa, agintari eskudunak eskatuta parte hartzen duenean.

h) Regulación de la compensación por los gastos y daños en los que incurra la entidad colaboradora por su participación en situaciones de emergencia cuando dicha participación sea requerida por la autoridad competente.

22. artikulua.- Larrialdietan mugiaraztea.

Artículo 22.- Movilización en emergencias.

SOS-Deiak Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak mugiaraziko ditu babes zibileko erakunde laguntzaileak, horretarako izenpetuta duten lankidetza-hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Las entidades colaboradoras en materia de protección civil serán movilizadas por el Centro de Coordinación de Emergencias SOS-Deiak, de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración formalizado al efecto.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

BABES ZIBILEKO BOLUNTARIOTZAKO ERAKUNDE LAGUNTZAILEEN ERREGISTROA

REGISTRO DE ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO COLABORADORAS DE LA PROTECCIÓN CIVIL

23. artikulua.- Eratzea.

Artículo 23.- Creación.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibileko Boluntariotzako Erakunde Laguntzaileen Erregistroa sortzen da. Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzari atxikiko zaio eta dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten boluntarioen erakundeak inskribatuko dira erregistro horretan.

1.- Se crea el registro de organizaciones del voluntariado colaboradoras de la protección civil de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que dependerá de la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco, y en el que habrán de inscribirse aquellas organizaciones de voluntarios y voluntarias que cumplan los requisitos previstos en el presente Decreto.

2.- Erregistroak bi atal izango ditu:

2.- Dicho registro constará de dos secciones distintas:

a) Lehenengo atala: Euskadiko babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak inskribatzekoa.

a) Sección Primera: en la que se inscribirán las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi.

b) Bigarren atala: dekretu honetako IV. kapituluan aipatzen diren erakunde laguntzaileak inskribatzekoa.

b) Sección Segunda: en la que se inscribirán las entidades colaboradoras a que se refiere en capítulo IV de este Decreto.

3.- Erregistroa kudeatzean, datu pertsonalen fitxategiak sortu eta ustiatzen direnean, datu pertsonalak babesteko arautegian ezarritakoa bete beharko da.

3.- La creación y explotación de ficheros para la llevanza del registro habrá de observar lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

24. artikulua.- Inskripzioa.

Artículo 24.- Inscripción.

Boluntarioen erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko baliabideen konturako finantza-iturrietara, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan larrialdiei aurre egiteko eta babes zibileko gaietan partehartze-, sustapen-, prestakuntza- eta jarduera-bideetara iristeko, beharrezko baldintza da erregistroan inskribatzea.

La inscripción en el registro es condición necesaria para que las organizaciones del voluntariado tengan acceso a canales de financiación con cargo a los recursos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a las vías de participación, de fomento, formación y actuación en materia de atención de emergencias y protección civil en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

25. artikulua.- Edukia.

Artículo 25.- Contenido.

Ondoko datuak gutxienez erregistratu beharko dira:

El registro deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Erakundearen edo antolakundearen izena.

a) Nombre de la organización o entidad.

b) Toki-erakundeen kasuan, zein toki-entitatera atxikita dauden.

b) Entidad local a la que pertenecen o están vinculadas, en el caso de organizaciones locales.

c) Egoitza soziala, jarduera-eremua eta espezialitateak, erakunde laguntzaileen kasuan.

c) Sede social, ámbito de actuación y especialidades en el caso de entidades colaboradoras.

d) Sorrera-data.

d) Fecha de creación.

e) Erakundearen edo antolakundearen arduraduna.

e) Responsable de la organización o entidad.

f) Egiaztatutako kideen altak eta bajak.

f) Altas y bajas de miembros acreditados.

g) Talde espezializatuak, halakorik baldin badago.

g) Existencia, en su caso, de grupos especializados.

26. artikulua.- Prozedura.

Artículo 26.- Procedimiento.

1.- Erregistroan inskribatzeko eskaria toki-agintariak izenpetu beharko du toki-erakundeen kasuan, eta erakunde laguntzailearen baimendutako ordezkariek bestelako kasuetan, eta ondoko agiriekin batera aurkeztuko da:

1.- La solicitud de inscripción en el registro deberá ser subscrita por la autoridad local correspondiente en caso de tratarse de organizaciones locales, o por las personas representantes autorizadas de la entidad colaboradora en los demás casos, e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Eraketa egiaztatzen duten agiriak, estatutuak, araudiak edo barne-arauak.

a) Documentación acreditativa de su constitución, así como de los estatutos, reglamentos o normas internas.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko eremura eta larrialdietara atxikitako antolakunde edo erakundean jardunean dauden kideen eta arduradunaren izenen zerrenda.

b) Relación nominal de todos los miembros activos de la organización o entidad circunscritos a la emergencia y al ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de su responsable.

c) Egiaztagiria, organo eskudunak egindakoa, dagokion erregistro publikoan inskripzioa egina duela egiaztatzen duena. Espainiako Gurutze Gorriaren kasuan eta babes zibileko boluntarioen toki-elkarteen kasuan ez da beharrezkoa izango horrelako egiaztapenik.

c) Certificación, expedida por el órgano competente, que acredite su inscripción en el registro público correspondiente. No será precisa tal certificación en el caso de las agrupaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil, ni en el caso de la Cruz Roja Española.

d) Elkarte modura eratutako toki-erakundeen kasuan, hitzarmen bidez tokiko babes zibilarekin lotura eta hari atxikia izana egiaztatzen duen egiaztagiria.

d) En el caso de de organizaciones locales constituidas como asociaciones, certificación de la autoridad local que acredite su vinculación e integración en la protección civil local mediante un convenio.

2.- Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzan aurkeztuko da eskaria, edo bestela Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako prozeduretatik edozeinen bidez bidaliko da.

2.- La instancia se presentará en la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco, o se remitirá por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

3.- Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzak aztertuko ditu ekarritako agiriak eta aipatu artikuluan eskatutako datuetan akatsik edo hutsunerik baldin badago eskatzaileari jakinaraziko dio, dagokion zuzenketa egin dezan Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen arabera. Gehienez ere 3 hilabeteko epean ebatziko da prozedura.

3.- La Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil examinará la documentación aportada y caso de apreciar falta o insuficiencia de alguno de los datos referidos en el artículo anterior lo comunicará a la persona solicitante para su subsanación de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de 3 meses.

4.- Erregistro-inskripzioko gaietan Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzak ematen dituen ebazpenen aurka, errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Herrizaingo Saileko Herrizaingoko Sailburuordetzako titularrari.

4.- Contra las resoluciones de la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil en materia de inscripción registral podrá recurrirse ante la persona titular de la Viceconsejería de Interior del Departamento de Interior.

27. artikulua.- Aldaketak eta baliogabetzeak.

Artículo 27.- Alteraciones y cancelación.

1.- Erregistratutako datuen edozein aldaketak dagokion inskripzioaren aldaketa dakar.

1.- Cualquier alteración de los datos registrados dará lugar a la modificación de la correspondiente inscripción.

2.- 26.1.b) artikuluan aipatzen diren antolakunde edo erakundeetako jarduneko kideen altak eta bajak Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaizkio 10 eguneko epean.

2.- Las altas y bajas de los miembros activos de las organizaciones o entidades a los que se refiere el artículo 26.1.b) deberán ser comunicadas en el plazo de 10 días a la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil.

3.- Estatutuak aldatzen badira, organo eskudunak aldaketa egiteko hartutako erabakiaren kopia legeztatua bidali beharko da 10 eguneko epean.

3.- En caso de modificación de los estatutos, se deberá remitir copia legalizada del acuerdo del órgano competente que exprese tal modificación en el plazo de 10 días.

4.- Antolakunde edo erakunde bat desagertzen bada, edo estatutuetan finkatutako helburuetatik kanpoko jarduerak burutzen badira, erregistroko inskripzioa baliogabetu egingo da, horretarako espedientea izapidetu ondoren. Toki-erakunde bat edo erakunde laguntzaile bat desegiten bada, desegitearen berri ematen duen udal-aktaren edo organo eskudunaren erabakiaren kopia legeztatua bidali beharko da 10 eguneko epean.

4.- La extinción de una organización o entidad, o la realización de actividades no incluidas en los fines que figuran en los estatutos dará lugar a la cancelación de la inscripción registral previo expediente instruido al efecto. En el caso de disolución de la organización local o la entidad colaboradora se deberá remitir en el plazo de 10 días copia legalizada del acta municipal o del acuerdo del órgano competente, respectivamente, que exprese tal disolución.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Salbuespen gisa, udalaz gaindiko jarduera-eremuko babes zibileko boluntarioen toki-erakundeak erregistratzeko baimena eman ahal izango da, ondoko baldintzak betetzen badira: eragindako udalen onarpena izatea, horrelako beste erakunderik ez egotea eremu horretan, eta babes zibileko planek eta udal-erakundeen arteko akordioek erabili behar diren baliabideen mugiarazte eraginkorra eta gainezarpenik gabekoa ahalbidetzea.

Excepcionalmente podrá autorizarse el registro de organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil cuyo ámbito de actuación sea supramunicipal, siempre y cuando exista anuencia por parte de todos los municipios incluidos, no existan otras organizaciones en dicho ámbito, y los planes de protección civil o los acuerdos entre los entes municipales posibiliten una movilización eficaz y sin solapamientos de los recursos que deban actuar.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Toki-erakundeen egokitzapena.

Primera.- Adaptación de las Organizaciones Locales.

Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen toki-erakundeek urtebeteko epea izango dute euren barne-arauak dekretu honetan xedatutakoari egokitzeko.

Las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi tendrán un plazo de un año para adaptar sus reglamentos internos a lo previsto en este Decreto.

Bigarrena.- Oinarrizko prestakuntzaren salbuespena.

Segunda.- Exención de la formación básica.

Erabateko boluntario izaera egiaztatzeko ez da beharrezkoa izango boluntarioek oinarrizko ikastaroa egin dezaten, baldin eta dekretu hau indarrean jartzen den unean dagokion toki-erakundean urtebete baino gehiagoko antzinatasuna egiaztatzen badute, betiere ezartzen diren birziklatze-jardueretan parte hartzeko betebeharrari utzi gabe.

No será necesario que las personas voluntarias reciban el curso básico para acreditar su condición de voluntarias de pleno derecho cuando, a la entrada en vigor de este Decreto, tengan acreditada una antigüedad superior a un año en la organización local correspondiente, sin perjuicio de la obligación de participar en las actividades de reciclaje que se determinen.

Hirugarrena.- Babes Zibileko Boluntariotzako Erakunde Laguntzaileen Erregistroaren ezarpena.

Tercera.- Implementación del Registro de Organizaciones del Voluntariado Colaboradoras de la Protección Civil.

Jadanik eratutako toki-erakundeek eta Herrizaingo Sailarekin hitzarmena duten erakunde laguntzaileek, Babes Zibileko Boluntariotzako Erakunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatzeko beharrezko agiriak bidali beharko dituzte Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzara, dekretu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera hiru hilabeteko epean.

Las organizaciones locales ya constituidas y las entidades colaboradoras convenidas con el Departamento de Interior deberán remitir a la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil la documentación precisa para su inscripción en el Registro de Organizaciones del Voluntariado Colaboradoras de la Protección Civil en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Dekretu hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean. Dena den, oinarrizko prestakuntzako moduluei, akreditazioari eta uniformetasunari buruz dekretu honetan egindako aurreikuspenak, horiek garatzen dituen sailburuaren agindua indarrean sartzen denetik aurrera eskatu ahalko dira soilik.

Primera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, no obstante, las previsiones de este Decreto sobre módulos formativos básicos, acreditación y uniformidad sólo serán exigibles desde la entrada en vigor de la Orden del Consejero que las desarrolle.

Bigarrena.- Otsailaren 17ko 24/1998 Dekretuari 9. artikulu berri bat gehitzen zaio, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordearen eraketa, eginkizunak eta antolaketa arautzen dituena, zeinaren edukia ondokoa baita:

Segunda.- Se añade un nuevo artículo 9 al Decreto 24/1998, de 17 de febrero, por el que se regula la composición, funciones y organización de la Comisión de Protección Civil de Euskadi, con el siguiente contenido:

«9. artikulua.- 1.- Babes Zibileko Boluntariotzako Aholku Batzordea sortzen da, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeko lan-organo gisa, zeinaren eginkizunak izango baitira babes zibileko boluntariotzako eta haren erakundeetako antolakuntza, eginkizunak, prestakuntza eta baliabideen inguruko gaiak aztertu eta eztabaidatzea.

«Artículo 9.- 1.- Se crea el Comité Asesor del Voluntariado de Protección Civil como órgano de trabajo de la Comisión de Protección Civil de Euskadi con el cometido de estudiar y debatir cuestiones referidas a la organización, funciones, formación y medios del voluntariado de protección civil y sus organizaciones.

2.- Aipatu aholku-batzordearen eraketan, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordean dauden erakundeek hartuko dute parte, batzorde horretan erabakitako moduan eta, halaber, Babes Zibileko Boluntariotzako Erakunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatuta dauden erakundeetako ordezkariei egingo zaie dei, euren ordezkagaitasunaren arabera, Herrizaingo Saileko titularrak izendatu eta erakundeek proposatu ondoren».

2.- En la composición del citado Comité Asesor estarán presentes las instituciones integradas en la Comisión de Protección Civil de Euskadi de la forma que se decida en su seno, e igualmente podrán convocarse a representantes de las organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones del Voluntariado Colaboradoras de la Protección Civil, designados en función de su representatividad por la persona titular del Departamento de Interior, a propuesta de tales organizaciones.»

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urtarrilaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Herrizaingoko sailburua,

El Consejero de Interior,

RODOLFO ARES TABOADA.

RODOLFO ARES TABOADA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental