Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

246. zk., 2009ko abenduaren 23a, asteazkena

N.º 246, miércoles 23 de diciembre de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
6697
6697

AGINDUA, 2009ko azaroaren 18koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, nitratoz kutsatzeko arrisku eremu izendatzen da: Vitoria-Gasteiz unitate hidrogeologikoa, Mendebaldea, Foronda I eta II.

ORDEN de 18 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se declara zona vulnerable a la contaminación por nitratos a la unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II.

Kontseiluaren 91/676/EEE Zuzentarauak, 1991ko abenduaren 12koak, ezartzen du estatukideek Arrisku Eremu izendatuko dituztela beren lurraldean nitrato-maila jakin batzuk gainditzen dituzten urak biltzen dituzten guneak.

La Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, establece que los Estados miembros designarán como zonas vulnerables a aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos.

Espainiako Estatuak bere legeriara egokitu zuen zuzentarau hori otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren bidez, nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik ura babesteari buruzkoa.

El Estado español traspuso esa directiva mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenak gauzatuz, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua onartu zen, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honen xedapen gehigarrian Arrisku Eremu izendatu zen: Vitoria-Gasteiz Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea. 2008an, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuak emandako 2008ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez, Dulantzi sektorera zabaldu zen Arrisku Eremua.

En la disposición adicional a ese Decreto se designó inicialmente como Zona Vulnerable al Sector Oriental de la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz. En 2008, a través de la Orden de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, se amplió la zona vulnerable al Sector Dulantzi.

Xedapen horien ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan uren kalitateari dagokionez eginiko jarraipenek erakutsi dute Vitoria-Gasteiz Unitate Hidrogeologikoaren mendebaldeko bi inguruk (Foronda I eta II) nekazaritzatik eratorritako nitratoen eragin nabarmena dutela, eta Arrisku Eremu izendatzeko 91/676/EEE Zuzentarauan ezarritako baldintzak betetzen dituztela.

Con posterioridad a estas declaraciones, los seguimientos de la calidad de las aguas realizados en el ámbito del País Vasco han indicado que dos zonas del Sector Occidental (Foronda I y II) de la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz también están afectadas de forma significativa por nitratos de origen agrario, y que se cumplen los requisitos establecidos por la Directiva 91/676/CEE para ser designadas Zona Vulnerable.

390/1998 Dekretuak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzatik eratorritako nitratoekin urak kutsatzeko arriskuan dauden guneak Arrisku Eremu izendatzea Industria, Nekazaritza eta Arrantza; Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen; eta Garraio eta Herri Lan sailburuen baterako Aginduaren bidez egingo dela.

El Decreto 390/1998 establece que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria se realizará mediante Orden conjunta de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas.

Horren ostean, alde batetik, Urei buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legeak, eta, bestetik, Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartu zituen 240/2007 Dekretuak eragin dute Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak bere gain hartzea Garraio eta Herri Lan Sailak zituen eskumenak.

Posteriormente, la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y el Decreto 240/2007, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua, hacen que las competencias que tenía el Departamento de Transportes y Obras Públicas pasen a ser ejercidas por el de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Azkenik, 4/2009 Dekretuak, maiatzaren 8koak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, ingurumen eta nekazaritza arloetan eskumenak zituzten sailak batzen ditu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailan.

Finalmente, el Decreto 4/2009, de 8 de mayo, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, une los departamentos competentes en materia de medio ambiente y agricultura en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Horiek horrela, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak hau

Por todo lo expuesto, la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

XEDATU DU:

DISPONE:

1. artikulua.- Arrisku Eremu izendatzea Vitoria-Gasteiz Unitate Hidrogeologikoa, Mendebaldea-Foronda I eta II. Eremu horren deskribapen kartografikoa agindu honen eranskinean agertzen da.

Artículo 1.- Designar como Zona Vulnerable la unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II. La descripción cartográfica de esta Zona figura como anexo a la presente Orden.

2. artikulua.- Arrisku Eremu honi aplikatuko zaizkio Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuaren 2008ko urriaren 15eko Agindua, nekazaritzatik eratorritako nitratoz ura kutsatzeko Arrisku Eremuetarako ekintza plana onartu zuena, eta horren balizko aldaketak.

Artículo 2.- El Plan de Actuación aplicable a esta Zona Vulnerable será el determinado por la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, y sus posibles modificaciones.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak agindu honen berri emango dio Ingurumen eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioari.

Primera.- El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca comunicará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la presente Orden.

Bigarrena.- Administrazio-bidea amaitzen duen agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Segunda.- Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.. Xedapen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Tercera.- La presente disposición producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2009.

Ingurumen, Lurralde Plangintza,

La Consejera de Medio Ambiente,

Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental