Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

208. zk., 2009ko urriaren 29a, osteguna

N.º 208, jueves 29 de octubre de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
5784
5784

534/2009 DEKRETUA, irailaren 29koa, Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onesten duena.

DECRETO 534/2009, de 29 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri).

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babesean idatzitako eta izapidetutako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduaren Artezpideak behin betiko onetsi ziren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez eta otsailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ziren.

1.- Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero.

Artezpide horietan Lurraldearen Zatiko Planak idazteko esparruak ezartzen dira, eta horien artean Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionala dago.

En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales entre los que se encuentra el Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri).

Aipatutako Legearen 2. eta 11. artikuluekin bat etorriz, Lurraldearen Zatiko Planak derrigorrez egin behar diren Lurralde Antolamendurako tresnak dira. Horregatik, Artezpideen 22. kapituluko 7. paragrafoak, aplikazio-arauei buruzkoak adierazten du oso garrantzitsua dela Lurraldearen Zatiko Plana prestatzeari egiteari ekitea, ahalik eta arinen, aipatutako zuzentarauen osagarri diren hirigintza- eta lurralde-irizpideak emate aldera, hain zuzen, udal-esparruko planen garapen doituagoa ekarriko dutenak eta Lurraldearen Arloko Planak egitean lurralde-koherentzia handiagoa bermatzen dutenak.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la referida Ley, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de Ordenación Territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del capítulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación señala que se considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

2.- Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionalari dagokionez, prozesu hori 1992ko uztailaren 13an izenpetu zen Lankidetza Hitzarmenarekin hasi zen; hitzarmena orduko Eusko Jaurlaritzako Hirigintza eta Etxebizitza Sailaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Hirigintza eta Arkitektura Sailaren artean izenpetu zen.

2.- En lo relativo al Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) este proceso se inició con la suscripción de un convenio de cooperación de fecha 13 de julio de 1992 entre los entonces denominados Departamento de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco y Departamento de Urbanismo y Arquitectura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Lurraldearen Zatiko Plan hau Lurralde Antolamenduari buruzko Legearen 13. artikuluan aurreikusitako egite- eta izenpetze-prozesu luze baten emaitza da, dagozkion Aurrerapen, Hasierako, Behin Behineko eta Behin Betiko Onespen faseak izan dituena. Lurraldeko Herri Administrazioak (tokikoak, foru-aldundiak eta erkidegokoak) eta aipatutako Eremu Funtzionaleko gizartearen espektro zabalak izan ditu partaide.

El presente Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes fases de Avance, Aprobación Inicial, Provisional y Definitiva en el que han participado las distintas Administraciones Públicas territoriales (locales, foral y autonómica) así como un amplio espectro de la sociedad del citado Área Funcional.

3.- Planaren edukiak Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legearen 12. artikuluari erantzuten dio eta Lurraldearen Zatiko Planek izan behar dituzten zehaztapenak jasotzen ditu. Planak hainbat neurri ezartzen ditu eta jarduteko proposamenak egiten ditu, helburu nagusi bezala Eremu Funtzionalaren baterako antolamendua lortzea dutenak.

3.- El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece una serie de medidas y realiza propuestas de actuación que persiguen, como objetivo primordial, el conseguir una ordenación integral del Área Funcional.

4.- Beasain-Zumarragako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planak honako udalerriak hartzen ditu: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zumarraga, baita Gipuzkoako eta Arabako (Aizkorri) eta Gipuzkoako eta Nafarroako (Enirio-Aralar mankomunitatea) partzuergo orokorrei dagozkien lursailak ere.

4.- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) comprende los términos municipales de Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga, así como los terrenos correspondientes a las Parzonerías generales de Gipuzkoa-Araba (Aizkorri) y Gipuzkoa-Navarra (Mancomunidad de Enirio-Aralar).

5.- Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planak ondorengo helburu nagusiak ditu:

5.- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) tiene como objetivos principales:

a) Eskualdeko baliabide naturalak babestu, hobetu eta baloratzea, baita bere paisaia- eta ingurumen-kalitatea ere, eskualdearen etorkizuneko garapen iraunkorrerako oinarrizko aktibotzat hartzen baitira.

a) Proteger, mejorar y poner en valor los recursos naturales comarcales y su calidad paisajística y ambiental, considerados como activos fundamentales para el futuro desarrollo sostenible de la comarca.

b) Ezarpen-sistema koherentea lortzea, Euskal Autonomia Erkidegoko hirien sisteman barne hartutakoa eta orekatutakoa, udalerrien eginkizun-osagarritasunean eta hiri- eta landa-esparruen arteko harreman mota berri batean oinarrituta, arloko biztanleen artean garapena eta kohesio ekonomiko eta soziala bultzatzeko helburuz.

b) Lograr un sistema de asentamientos coherente, equilibrado e integrado en el sistema de ciudades de la Comunidad autónoma del País Vasco, basado en la complementariedad funcional de los municipios y en un nuevo tipo de relaciones entre los ámbitos urbano y rural, con objeto de favorecer el desarrollo y la cohesión económica y social entre los habitantes del área.

c) Azpiegituren sistema garatzea Eremu Funtzionala kanpoko garapen-ardatzetan sartzea bermatzen duena eta ereduaren oinarrizko elementuen arteko eginkizun-harremanak hobetzen dituzten loturen bidez egituraketa indartzen duena.

c) Desarrollar un sistema de infraestructuras que garantice la integración del Área Funcional en los ejes exteriores de desarrollo, y refuerce su vertebración mediante conexiones que mejoren las relaciones funcionales entre los elementos básicos del modelo.

6.- Lurraldearen Antolamenduaren Artezpideek zehaztutako lurralde-eremuaren barruan, plan honek, gainera, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Sail ezberdinek zein Gipuzkoako Foru Aldundiko Sailek sustaturiko Lurraldearen Arloko Plan ezberdinak barne hartzen ditu. Ondorengo Lurraldearen Arloko Planak izan dira kontuan:

6.- Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio, este Plan realiza, además, un ejercicio de integración de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos tanto por los diferentes Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los Departamentos de las Diputación Foral de Gipuzkoa. Se han tenido en cuenta los siguientes Planes Territoriales Sectoriales:

- Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra.

- Plan General de Carreteras del País Vasco.

- Gipuzkoako Errepideen Plana.

- Plan de Carreteras de Gipuzkoa.

- EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV.

- EAEko Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV.

- EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauri Isurialdea).

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica).

- EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

- EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurral­dearen Arloko Plana.

- Plan Territorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV.

- EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

7.- Planak bere zehaztapenak zehazten ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko 4/1990 Legearen 12.3 artikuluan ezarritako dokumentuetan.

7.- El Plan concreta sus determinaciones en los documentos establecidos en el artículo 12.3 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

8.- Zehazki, beste dokumentu batzuen artean Antolamendu Arauak hartzen ditu barne, Planak izaera arauemailea ematen dien proposamenen eta xedapenen multzoa jasotzen duten arauak, eta argitaratu ahal izateko I. eranskin gisa dekretu honekin batera doaz.

8.- En concreto, recoge entre otros documentos, las Normas de Ordenación, que contienen el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo y que se acompañan como anexo I al presente Decreto para su publicación.

9.- Halaber, Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioaren Azterlana doa Planarekin batera. Ingurumen-araudian ezarritakoa betez (apirilaren 28ko 9/2006 Legea, ingurumenean plan eta programa jakin batzuek duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorra, baita bere arauak garatzen dituen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua, ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prozedura arautzen duena), dekretu honi II. eranskina erantsi zaio, ingurumen-alderdiak Planean barne hartzeari dagokion erabakiari buruzko derrigorrezko adierazpenena.

9.- Así mismo, al Plan se acompaña el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa medioambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en su desarrollo reglamentario a través del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental) se acompaña como anexo II a este Decreto la preceptiva declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración del Plan de los aspectos medioambientales.

10.- Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila da Planaren behin betiko onespena Gobernu Kontseiluan aurkezteko eskuduna dena Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legearen 13.9 artikuluan jasotakoaren arabera.

10.- El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Plan en virtud de lo recogido en el artículo 13.9 de la Ley de Ordenación del Territorio.

11.- Gobernu Kontseilua da Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onesteko eskuduna den organoa Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legearen 13.10 artikuluan ezarritakoaren arabera.

11.- El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) a tenor de lo establecido en el artículo 13.10 de la Ley de Ordenación del Territorio.

Horren arabera, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2009ko irailaren 29an egindako bilkuran erabaki eta onetsi ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Beasain-Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onestea; plan horren Antolamendu Arauak dekretu honen I. eranskin gisa gehitu dira, eta II. eranskin gisa, berriz, planean ingurumen-alderdiak barne hartzearekin loturiko erabakiari buruzko adierazpena.

Artículo único.- Aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) cuyas Normas de Ordenación se incluyen como anexo I al presente Decreto y como anexo II, la declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Lurraldearen arloko planak eta plan orokorra eta udalerriko plana egiteko eta onesteko prozeduretan, baita beren berrikuspenak eta aldaketak egitean ere, plan horiei dagozkien dokumentuak plan honetan jasotako zehaztapenetara egokitu beharko dira Lurraldearen Zatiko Plan hau indarrean sartzeko unean hasierako onespena eman ez den kasuetan.

Primera.- En los procedimientos de formulación y aprobación de los planes territoriales sectoriales y del planeamiento general y de detalle municipal, así como de sus revisiones y modificaciones, en los que no se hubiere otorgado la aprobación inicial en el momento de la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial, los documentos correspondientes a tales planes deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Edonola ere, Lurraldearen Zatiko Plan hau indarrean sartzeko orduan indarrean diren Lurraldearen Arloko Planak plan honetan ezarritakora egokituko dira, maiatzaren 31ko Lurraldearen Antolamenduari buruzko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoa izan ezik.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo con excepción de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio.

Bigarrena.- Beasain-Zumarragako (Goierri) Ere­mu Funtzionalari dagozkion udalerrien hirigintza-dokumentuak, plan hau indarrean sartzeko unean hasiera batean onetsi ez diren Plan Orokorrak egiteko, berrikusteko edo aldatzeko prozesuetan daudenak, plan honetan jasotzen diren zehaztapenetara egokituko dira.

Segunda.- Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Edonola ere, indarrean den udal-hirigintzako plan orokorra plan honetan ezarritakora egokitu behar izango da indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita bi urteko epean.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hilabeteko epean.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko irailaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

I. ERANSKINA, IRAILAREN 29KO 534/2009 DEKRETUARENA

ANEXO I AL DECRETO 534/2009, DE 29 DE SEPTIEMBRE.

BEASAIN-ZUMARRAGAKO (GOIERRI) EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL BEASAIN-ZUMARRAGA (GOIERRI)

ANTOLAMENDU ARAUAK

NORMAS DE ORDENACIÓN

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

LZP APLIKATZEAREN INGURUKO XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACIÓN DEL PTP

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Lurraldearen zatiko plan edo LZP honek Goierriko Eremu funtzionala (EE) antolatzea du xede, maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoaren (LAL), 12. artikuluko 1. puntuan ezarritako zehaztapenak garatuz, baita eremu horretan aplikagarri diren Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen edukiak ere, aipatutako legean aurreikusitakoaren arabera.

El presente Plan Territorial Parcial, tiene por objeto la ordenación del Área Funcional Beasain - Zumarraga (Goierri), desarrollando las determinaciones establecidas en el punto 1 del artículo 12 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT), así como los contenidos de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) aplicables en dicho ámbito, de acuerdo con lo previsto en la referida Ley.

2. artikulua.- Aplikazio Eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Goierriko Eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek berariaz horretarako mugatutako eremu osoan izango da aplikagarri indarrean sartzen denetik hasita, hain zuzen ere: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zumarraga eta Gipuzkoa-Araba (Aizkorri) eta Gipuzkoa-Nafarroa (Enirio-Aralar Mankomunitatea) partzuergo orokorretakoak.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) será de aplicación en la totalidad del ámbito delimitado al efecto por las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cual comprende los veintidós términos municipales del Área Funcional, Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga, así como los terrenos correspondientes a las Parzonerías generales de Gipuzkoa-Araba (Aizkorri) y Gipuzkoa-Navarra (Mancomunidad de Enirio-Aralar).

3. artikulua.- Indarraldiaren Baldintzak.

Artículo 3.- Condiciones de vigencia.

1.- Plan honek iraupen mugagabea izango du, nahiz eta berorren programazioa denboraren araberakoa izan eta berrikusteko eta aldatzeko aukera izan.

1.- El presente plan tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de su programación temporal y de su revisión o modificación.

2.- Lau urtean behin Goierriko Eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana idazteko eta horren jarraipena egiteko eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sail eta Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuek memoria bat egingo dute plana zenbateraino bete den eta horrek udaletako arloko eta hirigintzako lurralde-plangintzan zein eragin izan duen balioesteko, eta, hala badagokio behintzat, hautemandako bat ez etortzeak ekiditeko hartu beharreko neurriak definituko dituzte. Memoria hori Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari aurkeztuko zaio, berorren berri izan dezan.

2.- Cada cuatro años, los Departamentos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa competentes en la redacción y seguimiento del Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) elaborarán una memoria que valorará el cumplimiento del mismo y su incidencia en el planeamiento territorial sectorial y urbanístico municipal y definirá las medidas a adoptar para evitar los desajustes que, en su caso, se detecten. Dicha memoria se elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su conocimiento.

3.- 4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak eta EAEko lurraldea antolatzen duenak, bere 3. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak Lurraldearen Zatiko Planaren indarraldia eten dezake, beraren berrikuspena egiteko xedearekin.

3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del Territorio del País Vasco, el Gobierno Vasco podrá acordar la suspensión de la vigencia del Plan Territorial Parcial a fin de proceder a su revisión.

4. artikulua.- Goierriko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren Aldaketa eta Berrikuspena.

Artículo 4.- Modificación y Revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri).

1.- Lurraldearen Zatiko Plan honetan barne hartutako edukia aldatu ahal izango da beraren berrikuspena egitean edo plana osatzen duten elementu bat edo batzuk aldatzean.

1.- La alteración del contenido de este Plan Territorial Parcial podrá llevarse a cabo mediante su revisión o a través de la modificación de alguno o algunos de los elementos que lo constituyen.

2.- Aldaketatzat joko da dokumentazioa edo zehaztapenak alteratzea edo gehitzea, betiere horrek ez badakar berekin plana bere osotasunean berraztertzea, proposamenean oro har izandako eragina puntuala eta isolatua baino ez delako.

2.- Se entiende por modificación toda alteración o adición en la documentación o en las determinaciones del plan que no suponga una reconsideración global del mismo, por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, al conjunto de la propuesta.

Aldaketa horiek interes orokorreko arrazoiak izan behar dituzte oinarri eta ezinbestekoa izango da horien edukia eta irismena zehatz-mehatz deskribatzea, baita horiek berariaz justifikatzea ere. Hori dela eta, behar adinako xehetasunez ebaluatuko dira horiek Goierriko Eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren aurreikuspenetan duten eragina, biztanleriari, enpleguari, gizarte-ekipamenduari eta azpiegiturei dagokienez.

Las modificaciones deberán fundamentarse en motivos de interés general y exigirán una descripción pormenorizada de su contenido y alcance, así como una justificación expresa de las mismas. En ese sentido, se evaluarán sus efectos sobre las previsiones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) en lo referente a población, empleo, equipamiento comunitario e infraestructuras.

Aldaketa guztiek zerikusia izango dute horiek justifikatzeko arrazoiekin eta espedientean ezingo dira barne hartu arrazoi horrekin zerikusirik ez duten planaren aldaketak edo egindako deskribapen eta justifikazioetan berariaz aipatzen ez direnak.

Todas las modificaciones guardarán relación con el motivo que las justifica, sin que puedan incluirse en el expediente alteraciones del plan no relacionadas con dicho motivo, o que no se mencionen de forma expresa en las descripciones y justificaciones realizadas.

3.- 4/1990 Legeak, EAEko lurraldea antolatzen duenak, bere 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, Lurraldearen Zatiko Planean egiten diren aldaketak, berrikuspen orokor baten ondorioz egin ez direnak edo plana nabarmenki aldatzen ez dutenak, 206/2003 Dekretuan, irailaren 9koan eta Lurraldearen Antolamendurako Arauetan, Lurraldearen Zatiko Planetan eta Lurraldearen Arloko Planetan funtsezkoak ez diren aldaketak egiteko prozedura onartzen duenean, xedatutakoari jarraituz egingo dira.

3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, las modificaciones del Plan Territorial Parcial que no supongan revisión general o modificación sustancial de tal instrumento tendrán lugar mediante el procedimiento previsto en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación del Territorio, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

4.- Goierriko Eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana berrikusteko egin daitezkeen ekimenak (legezkotasunaren inguruko arrazoiak—lege-aldaketak, lurraldearen antolamendua eta abar—nahiz aukera eta/edo premien araberakoak) edozein direlarik ere, ondoren aipatutako kasuetan berrikusiko da:

4.- Con independencia de las iniciativas de revisión del Plan Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) que se pudieran adoptar, tanto por razones de legalidad - cambios legislativos, ordenación territorial, etc. - como de oportunidad y/o necesidad, se procederá a la citada revisión en los siguientes casos:

a) Eremu funtzionaleko biztanleria plan honetan egindako gehienezko aurreikuspenak baino % 6 handiagoa denean.

a) Siempre que la población del Área Funcional supere en un 6% las previsiones máximas proyectadas en este Plan.

b) Planifikatutako etxebizitza berrien % 75i eman zaizkienean eraikitzeko baimenak.

b) En el momento en que se haya procedido a la concesión de licencias de edificación para el 75% de las nuevas viviendas planificadas.

c) Ekonomia-jarduera berriak ezartzeko aurreikusitako lurzoruaren % 75 baino gehiago okupatu denean.

c) En el momento en que se haya procedido a la ocupación en más de un 75% del suelo previsto para la implantación de nuevas actividades económicas.

d) Behin betiko onartu zenetik hamasei urte igaro direnean.

d) Cuando hayan transcurrido dieciséis años desde su aprobación definitiva.

e) Oro har, sortutako egoerek Lurraldearen Zatiko Planak bere egindako oinarrizko magnitudeen inguruko hipotesiak (biztanleriaren, enplegu-dinamikaren edo etxebizitzen merkatuaren ingurukoak) aldatzen dituztenean eta horiek ezarritako antolamendurako irizpide orokorrak aldatzera behartzen dutenean.

e) En general, cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis adoptadas en el Plan Territorial Parcial en cuanto a las magnitudes básicas de población, dinámica de empleo o mercado de vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de ordenación establecida.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen aldaketak edo berrikuspenak zuzenean eremu funtzionalean eragiten duen lurralde-ereduaren aldaketa dakartenean berekin.

f) Cuando la modificación o revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco supongan una transformación del Modelo Territorial que afecta directamente al Área Funcional.

g) Edozein kasutan, Goierriko Eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana indarrean sartu eta handik zortzi urtera berrikustea egoki litzatekeen aztertuko da.

g) En cualquier caso, a los ocho años de vigencia del Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) se verificará la oportunidad de proceder a su revisión.

5.- 4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak eta EAEko lurraldea antolatzen duenak, bere 13. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da Lurraldearen Zatiko Planaren berrikuspena.

5.- La revisión del Plan Territorial Parcial deberá de sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, para su formulación y aprobación.

5. artikulua.- LZP-ren dokumentazioa eta interpretazioa.

Artículo 5.- Documentación del PTP e interpretación del mismo.

1.- LZPak ondorengo agiriak ditu:

1.- El PTP consta de los siguientes documentos:

A) Memoria.

A) Memoria.

B) Antolamendu Arauak.

B) Normas de Ordenación.

C) Antolamendu Planoak.

C) Planos de Ordenación y de Información.

D) Gauzatzeko Programa.

D) Programa de Ejecución.

E) Ekonomia eta Finantza Azterketa.

E) Estudio Económico-Financiero.

F) Udal Plangintzaren gaineko Eraginen Agiri Osagarria.

F) Documento Complementario de Afecciones al Planeamiento Municipal.

2.- LZPren edukia berau osatzen duten agirietan barne hartutako zehaztapenek osatzen dute, nahiz eta antolamendu-arauei eta antolamendu-planoek duten bakarrik arautzeko ahalmena berariaz; horrenbestez, kontraesanik aurkituz gero, azken bietan adierazitakoa hartuko da kontuan.

2.- El contenido del PTP está configurado por el conjunto de determinaciones contenidas en los documentos del mismo, si bien, son las Normas de Ordenación y los Planos de Ordenación los que tienen de manera específica ese carácter normativo, por lo que en caso de contradicción entre ellos serán estos dos últimos los que prevalezcan.

Dokumentazio grafikoaren eta idatzizkoaren arteko kontraesan edo bat ez etortzeren bat izango balitz, idatzizkoa izango litzateke nagusi. Kontraesana edo bat ez etortzea idatzizkoen eta zenbakizkoen artekoa balitz, idatzizkoak izango lirateke nagusi.

En el supuesto de producirse alguna divergencia o contradicción entre la documentación gráfica y la escrita, prevalecerá ésta última. Si la divergencia o contradicción se produjera entre las palabras escritas y los números, prevalecerán las primeras.

3.- 157/2008 Dekretuko 3.1.s) artikuluari jarraiki Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari esleitu zaio Goierriko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planeko zehaztapenak interpretatzeko ahalmena.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.s) del Decreto 157/2008, de 9 de septiembre, se atribuye a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco la facultad de interpretación de las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri).

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ANTOLAMENDUAREN FUNTSEZKO OINARRI ETA EDUKIAK:

BASES Y CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA ORDENACIÓN:

KONTZEPTU ETA ENUNTZIATU OROKORRAK

CONCEPTOS Y ENUNCIADOS GENERALES

6. artikulua.- Zehaztapen orokorrak sistematizatzea.

Artículo 6.- Sistematización de las determinaciones generales.

1.- Goierriko Eremu Funtzionaleko (EF) Lurraldearen Arloko Plana (LAP) antolamendurako marko orokorra eta berariazko erreferentzia da. Berau lantzeko orduan, ondoren adierazitako kontzeptu-multzoak bereizi dira:

1.- El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional (AF) Beasain-Zumarraga (Goierri) constituye un marco general y una referencia de desarrollo, distinguiendo en su formulación los siguientes grupos de conceptos:

a) Antolamendurako irizpide orokorrak.

a) Objetivos Generales de ordenación.

b) Antolamendurako zehaztapenak, Lurralde Ereduan islatzen direnak.

b) Determinaciones de ordenación que se plasman en el Modelo Territorial.

c) Lurralde-eredua osatzera zuzendutako Esku-hartzeak, beraren garapena eta eraginkortasuna lortzeko funtsezkoak direnak.

c) Intervenciones orientadas a la consecución del Modelo Territorial, que fundamentan la estrategia de su desarrollo y su operatividad.

7. artikulua.- Antolamendurako Helburu Orokorrak.

Artículo 7.- Objetivos generales de ordenación.

1.- Goierriko Eremu funtzionalaren antolamen-duak ondorengoak ditu xede, giza habitata eta ingurune naturala zentzuz antolatzeko azken helburua gogoan:

1.- La ordenación del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri), con el fin último de organizar racionalmente el hábitat humano y el medio natural, tiene por objeto:

a) Eskualdeko natur baliabideak eta horien paisaia- eta ingurumen-kalitatea zaintzea, hobetzea eta balioz hornitzea, horiek funtsezko aktibo baitira eskualdearen etorkizuneko garapen jasangarrirako.

a) Proteger, mejorar y poner en valor los recursos naturales comarcales y su calidad paisajística y ambiental, considerados como activos fundamentales para el futuro desarrollo sostenible de la comarca.

b) EAEko hirien sistemarekiko koherentea, orekatua eta integratua den asentamendu-sistema bat lortzea, udalerriek betetzen dituzten funtzio desberdinen osagarritasuna eta hiri-esparruaren eta landa-esparruaren arteko erlazio mota berria bat oinarrian hartuta. Hartara, ekonomiaren eta gizartearen garapena eta kohesioa indartuko da eremuko biztanleen artean.

b) Lograr un sistema de asentamientos coherente, equilibrado e integrado en el sistema de ciudades de la CAPV, basado en la complementariedad funcional de los municipios y en un nuevo tipo de relaciones entre los ámbitos urbano y rural, con objeto de favorecer el desarrollo y la cohesión económica y social entre los habitantes del Área.

c) Azpiegitura-sistema egokia garatzea, Goierriko eremu funtzionala kanpoko garapen-ardatzetan integratuko dela ziurtatzeko, inguruko eremu funtzionalekiko loturak garatzeko eta egituraketa indartzeko (ereduko oinarrizko elementuen arteko erlazio funtzionalak hobetuko dituzten konexioen bitartez).

c) Desarrollar un sistema de infraestructuras que garantice la integración del Área Funcional en los ejes exteriores de desarrollo, y refuerce su vertebración mediante conexiones que mejoren las relaciones funcionales entre los elementos básicos del Modelo.

2.- Lurralde-garapenerako esku-hartzeak helburu horien araberakoak izango dira.

2.- Las intervenciones de desarrollo territorial y urbanístico en el Área Funcional deberán ajustarse, en cualquier caso a dichos objetivos.

8. artikulua.- Lurralde Eredua.

Artículo 8.- El Modelo Territorial.

1.- Lurralde-eredua LZPko lurraldearen antolamendurako zehaztapen guztiek definitzen dute. Izan ere, horiek ezartzen dituzte hirigintza-plangintzan aplikatuko diren printzipioak, irizpideak, orientazioak eta antolamendu-proposamenak edo -soluzioak, edo, hala badagokio, lurralde, eremu funtzionalean gara­tzen diren sektore eta hirigintzako jardueren arau­tzean aplikatuko direnak, LZPren eskumen-esparruaren barruan betiere.

1.- El Modelo Territorial queda definido por el conjunto de determinaciones del PTP que establecen los principios, criterios, orientaciones y propuestas o soluciones de ordenación a aplicar en el planeamiento urbanístico, así como, en su caso, en la regulación de las actuaciones de naturaleza territorial, sectorial y urbanística, en el Área Funcional, dentro del marco competencial de aquel documento.

Lurralde-ereduaren definizioa bat dator planaren memorian adierazitako helburu demografiko, sozioekonomiko eta ingurumenekoekin, eta iraunkortasunaren eta orekaren irizpideak hartu dira kontuan, 2002-2020 Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategiaren esparruan.

La definición del Modelo Territorial concuerda con los objetivos demográficos, socio-económicos y ambientales expuestos en la memoria del Plan, bajo criterios de sostenibilidad y equilibrio, en el marco de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020).

2.- Lurralde-ereduak ondorengo kontzeptu multzo nagusiak bereizten ditu bere antolamendu-edukiak aurkezteko:

2.- El Modelo Territorial organiza sus contenidos de ordenación en los siguientes grupos de conceptos principales:

- Ingurune fisikoa.

- Medio Físico.

- Harremanetarako sistemaren eta zerbitzu-sistemaren azpiegiturak.

- Infraestructuras del Sistema Relacional y de los Servicios.

- Asentamendu-sistema, zuzkidurakoa barne.

- Sistema de Asentamientos, incluido el Dotacional.

- Hiri-garapenaren esku-hartze estrategikoak eta plangintzarako irizpide orokorrak.

- Intervenciones Estratégicas de Desarrollo urbano y Criterios de Planificación.

3.- Lurralde-ereduaren elementurik esangura­tsuenek, lurraldearen antolamendu funtzionalean eta espazioarenean funtsezkoak direnek, zehazten dute lurraldearen egitura orokorra, eremu funtzionala antolatzen duena eta LZParen antolamendu-proposamenaren funtsezko oinarri dena.

3.- Las componentes más significativas del Modelo Territorial que fundamentan la organización funcional-espacial del territorio, determinan la Estructura Territorial, complejo vertebrador del Área Funcional y núcleo de la propuesta ordenadora del PTP.

4.- Lurralde-eredua ezinbesteko erreferentzia izango da lurraldea antolatzeko eta bertan esku hartzeko soluzio zehatzak ezartzeko, zuzenean nahiz lurralde- eta sektoreko edo udal-mailako plangintzen eta plangintza berezien bidez eta kasuan kasu araudi honetan adierazitako lotura-izaerarekin eta -mailarekin.

4.- El Modelo Territorial constituye la referencia preferente, y en su caso obligada, para desarrollar - bien directamente o bien mediante el planeamiento sectorial, municipal y especial - las soluciones de ordenación y de intervención sobre el territorio, con el carácter y grado de vinculación contenidos en la presente normativa.

9. artikulua.- Lurralde Egitura.

Artículo 9.- La Estructura Territorial.

1.- Eremu funtzionaleko lurralde-egitura zehazteko, ereduaren barruan LZPko helburuak lortzeko zeresan edo ahalmen handia duten antolamendu-osagaiak jarraituko dira, hain zuzen ere:

1.- La Estructura Territorial del Área Funcional queda establecida en base a aquellas componentes de ordenación del Modelo que representan o tienen capacidad para jugar un papel determinante en la consecución de los objetivos del PTP, a saber:

• Ingurune fisikoari dagozkionak:

• Del Medio Físico:

- Natur interesa, interes paisajistikoa, zientziaren eta kulturaren ingurukoa, nekazaritza-interesa eta interes hidrologikoa dutelako interes berezikoak diren eremuak, ingurune fisikoaren eta beraren antolamenduaren erreferentzia gisa.

- Los ámbitos de especial relevancia por su interés natural, paisajístico, científico-cultural, agrícola e hidrológico como elementos referenciales del Medio Físico y de la ordenación del mismo.

• Asentamenduei dagozkienak:

• De los Asentamientos:

- Gaur egungo herriguneak eta horiei LZP honen lurralde-ereduan egozten zaien karakterizazioa eta funtzioa, ekonomia-jardueretarako asentamendu nagusiak eta ekipamendu-sistemako udalaz gaindiko elementuak barne hartua.

- Los núcleos urbanos existentes y la caracterización y el papel de los mismos establecidos en el Modelo Territorial de este PTP, incluidos los principales asentamientos de actividades económicas y los elementos de interés supramunicipal del sistema de equipamientos.

- Asentamendu berrien proposamenak, bizitegitarako asentameduak zein ekonomia-jardueretarakoak, LZP honen irizpideen eta helburuen arabera, eskualdean duten eraginagatik edo dagokien mailagatik esku-hartze estrategikotzat jotzen direnak.

- Las propuestas de nuevos asentamientos, tanto residenciales como de actividades económicas, consideradas como intervenciones estratégicas por su incidencia o rango comarcal de acuerdo con los criterios y fines de este PTP.

- LZP honen lurralde-ereduan barne hartutako udalaz gaindiko hiri-izaerako edo natur inguruneko ekipamenduak.

- Los equipamientos de carácter urbano o en el medio natural de rango supramunicipal incluidos en el Modelo Territorial de este PTP.

• Azpiegiturei dagozkienak:

• De las Infraestructuras:

- Egungo errepide-sarea LZP honetan emandako kategorizazioarekin, eta aipatutako planean barne hartutako udalaz gaindiko proposamenak.

- La Red Viaria existente con la categorización adoptada por este PTP, así como las propuestas de carácter supramunicipal contenidas en el mismo.

- LZP honetan barne hartutako trenbide-sarea, gaur egungoa eta proposatu dena, bidaiarien eta salgaien geltokiak eta truke-zentroak eta geltoki nagusien inguruak aldatzeko eta berritzeko proposamenak.

- La Red Ferroviaria, tanto existente como propuesta, adoptada por este PTP, incluso las estaciones e intercambiadores de viajeros y mercancías y las propuestas de transformación y regeneración de los entornos de las estaciones principales.

- Zerbitzuen Azpiegituren Sistemako elementurik garrantzitsuenak edo lurraldean eragin handien dutenak, hala nola urtegiak, araztegiak, zabortegiak, elektrizitatea eraldatzeko estazio nagusiak, eta antzeko gehiago.

- Los elementos más notables o con mayor incidencia territorial del Sistema de Infraestructuras de Servicios, tales como embalses, estaciones de depuración, vertederos, principales estaciones de transformación eléctrica, y otros similares.

2.- Lurralde-eredua definitzen duten Goierriko eremu funtzionaleko LZPko zehaztapenak eta aipatutako ereduaren osagaiei buruzkoak, indar lotesle handien duten antolamendu-xedeak dira, bertan adierazitakoari jarraiki, eta horrela barne hartuko dira aipatutako osagaiak eragiten dituzten garapen-plangintzan eta gainerako jardueretan.

2.- Las determinaciones del PTP del Área Funcional del Goierri que definen la Estructura Territorial, así como las referidas a las componentes de la misma, constituyen las disposiciones de ordenación de mayor fuerza vinculante, de acuerdo con los términos de las mismas, debiendo recogerse con tal carácter en el planeamiento de desarrollo y demás actuaciones que afecten a dichas componentes.

10. artikulua.- Esku hartzeak oro har.

Artículo 10.- De las intervenciones en general.

1.- Proposatutako lurralde-eredua lortzeko helburuarekin, LZP honetan lurralde-mailan eragina duten esku hartzeko hainbat proposamen edo ekintza berariazko adierazten dira. Helburu desberdinekin aurkezten dira:

1.- Para la consecución del Modelo Territorial se define, desde este PTP, una serie de propuestas de intervención o acciones específicas de incidencia territorial, dirigidas a:

- antolamendu-zehaztapenei dagozkien esku hartzeko mailak edo lehentasunak zehaztea.

- Establecer los rangos o prioridades de actuación referentes a las determinaciones de ordenación.

- herri-administrazioaren lurralde-politikaren eta sektorekoaren oinarri gisa erabiltzea.

- Fundamentar la política territorial y sectorial de la administración pública.

- lurzoruaren politika orientatzea, bizitegi, ekonomia-jarduera eta zuzkidurarako asentamenduei dagokienez.

- Orientar la política de suelo referente a los asentamientos residenciales, de actividades económicas y dotacionales.

- kasuan kasu eska daitekeen estrategia eta programazioa prestatzea, bai eta, hala badagokio, planen koordinazioa egitea ere.

- Preparar la estrategia y la programación del planeamiento de desarrollo exigible, incluso la coordinación de los planes, en su caso.

- lurralde-ereduaren barruan eragiketa bereziak edo osagarriak barne hartzen dituzten zehaztapenak egitea.

- Llevar a cabo aquellas determinaciones de ordenación del Modelo Territorial que precisen de operaciones especiales o complementarias.

2.- Lurralde-egiturako esparruen edo elementuen gainean ereduaren oinarrizko zehaztapenak garatzeko edo gauzatzeko egiten diren esku hartzeko proposamenak esku-hartze estrategikoak dira.

2.- Las propuestas de intervención de alcance comarcal sobre ámbitos o elementos de la Estructura Territorial orientadas a desarrollar o llevar a cabo las determinaciones sustanciales del Modelo se consideran Intervenciones Estratégicas.

LZP honek barne hartzen dituen gainerako esku hartzeko proposamenak lehentasunezko esku-hartzeak dira.

El resto de las propuestas de intervención de este PTP tienen el carácter de Intervenciones Preferentes.

11. artikulua.- Eremu Funtzionala Antolatzeko Kategoriak.

Artículo 11.- Categorías de Ordenación del Área Funcional.

Plan honetan xedatutakoa betetzeko, eremu funtzionaleko lurralde-eredua antolatzeko ondoren adierazitako kategoria multzoak bereizi dira (dagozkien definizioak barne hartu dira bakoitzaren epigrafean):

A los efectos del presente Plan, la ordenación del Modelo Territorial del Área Funcional se sistematiza en base a los siguientes grupos de categorías, cuya definición se incluye en los correspondientes epígrafes:

A) Ingurune fisikoaren antolamendua.

A) Ordenación del medio físico.

A.1.- Garrantzi handiagoko eremuak.

A.1.- Áreas de mayor relevancia.

• Babestu beharreko eremuak:

• Áreas a Proteger:

- Interes naturaleko eremuak.

- Áreas de Interés Natural.

- Interes zientifiko-kulturaleko eremuak eta guneak.

- Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural.

- Nekazaritza- edo/eta ingurumen-intereseko eremuak.

- Áreas de Interés Agrario y/o Ambiental.

- Interes hidrologikoko eremuak.

- Áreas de Interés Hidrológico.

• Hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremuak:

• Áreas a Mejorar y/o Recuperar:

- Ekosistemak hobetzeko eremuak.

- Áreas de Mejora de Ecosistemas.

- Baso-kontserbazioko eremuak.

- Áreas de Conservación Forestal.

- Erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegiak.

- Minas, Canteras y Vertederos en Desuso.

• Korridore ekologikoen sarea.

• Red de Corredores Ecológicos.

A.2.- Ingurune fisikoaren kategorizazio orokorra.

A.2.- Categorización general del medio físico.

A.2.1.- Kategoria orokorrak.

A.2.1.- Categorías Generales.

- Babes berezia.

- Especial protección.

- Ingurumena hobetzea.

- Mejora ambiental.

- Basoak.

- Forestal.

- Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala.

- Agroganadera y campiña.

- Mendietako larreak.

- Pastizales montanos.

- Lur gaineko uren babesa.

- Protección de aguas superficiales.

A.2.2.- Gainjarritako baldintzatzaileak.

A.2.2.- Condicionantes Superpuestos.

- Akuiferoen urrakortasuna.

- Vulnerabilidad de acuíferos.

- Higa daitezkeen eremuak.

- Áreas erosionables.

- Urpean gera daitezkeen eremuak.

- Áreas inundables.

- Naturgune babestuak eta Natura 2000 Sarea.

- Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.

B) Oinarrizko azpiegituren sistemaren eredua.

B) Modelo del sistema de infraestructuras básicas.

B.1.- Bide garraio eta komunikazioen sarea.

B.1.- Sistema de transporte y comunicaciones viarias.

B.1.1.- Errepide-sarea.

B.1.1.- Red Viaria.

- Kanpoko sarbide-sare orokorra.

- Red General de Accesibilidad Exterior.

- Tokiko sarbide-sare nagusia.

- Red Principal de Accesibilidad Local.

- Lurraldeko sarbide-sare osagarria.

- Red Complementaria de Accesibilidad Territorial.

- Tokiko sarbide-sare osagarria.

- Red Complementaria de Accesibilidad Local.

- Landaguneetako sarbide-sarea.

- Red de Acceso a los Núcleos Rurales.

B.1.2.- Ibilbideen ingurumen-sarea.

B.1.2.- Red de Recorridos Ambientales.

B.1.3.- Trenbide-sarea.

B.1.3.- Red Ferroviaria.

- Trenbide-sare berria.

- Nueva Red Ferroviaria.

- Egungo trenbide-sarea eta aldirikoa (RENFE).

- Red Ferroviaria existente y cercanías (Renfe).

B.1.4.- Sistemako hainbat elementu.

B.1.4.- Otros elementos del sistema.

- Autobus-geltokiak eta geltoki intermodalak.

- Estaciones de autobuses e intermodales.

- Garraio eta komunikazioen sistemaren ekipamendua eta zerbitzuak.

- Equipamientos y Servicios del Sistema de Transporte y Comunicaciones.

B.2.- Zerbitzuen oinarrizko azpiegiturak.

B.2.- Infraestructuras básicas de servicios.

- Saneamendua.

- Saneamiento.

- Ur-hornidura.

- Abastecimiento de Agua.

- Arriskuen prebentzioa.

- Prevención de Riesgos.

- Hondakin solidoak.

- Residuos Sólidos.

- Azpiegitura elektrikoak.

- Infraestructuras Eléctricas.

- Gas-azpiegiturak.

- Infraestructuras de Gas.

- Telekomunikazio-azpiegiturak.

- Infraestructuras de Telecomunicaciones.

C) Asentamendu sistemaren eredua.

C) Modelo del sistema de asentamientos.

C.1.- Udalerrien kategorizazioa.

C.1.- Categorización de los municipios.

- Hiri-burutzen edo azpiburutzen sistemako herriguneak.

- Núcleos Urbanos del Sistema de Ciudades-Cabecera o Subcabecera.

- Tamaina ertaineko herriguneak.

- Núcleos Urbanos de Tamaño Medio.

- Landaguneetako herriguneak.

- Núcleos en Ámbitos Rurales.

C.2.- Espazio betetzearen ezaugarri orokorrak.

C.2.- Caracterización global de la ocupación.

• Hiri-eremuak:

• Ámbitos de carácter urbano:

- Hiri-eremu garatuak.

- Ámbitos urbanos desarrollados.

- Hiri-garapeneko eremuak:

- Ámbitos de desarrollo urbano:

+ Hiri-eraldaketa eta/edo -berritzea egiteko espazioak.

+ Espacios objeto de transformación y/o regeneración urbana.

+ Garapen berrietarako lehentasunezko eremuak.

+ Áreas preferentes de nuevos desarrollos.

- Landaguneetako herriguneak.

- Núcleos en ámbitos rurales.

- Hiri-garapenik ez duten eremuak.

- Ámbitos sin desarrollo urbano.

C.3.- Bizitegitarako asentamenduak.

C.3.- Asentamientos residenciales.

• Asentamenduen kategoriak eta lurzoru-politikak:

• Categorías de asentamientos y políticas de suelo:

- Hazkunde selektiboko udalerriak.

- Municipios de Crecimiento Selectivo.

- Lurraldeko sarguneak.

- Núcleos de Acceso al Territorio.

- Habitat alternatiboak.

- Hábitats Alternativos.

- Etxebizitza babestuaren garapen publikorako lehentasunezko interesa duen udalerria.

- Municipio de Interés Preferente para desarrollo público de Vivienda Protegida.

- Jarduera publikoak garatzeko lehentasunezko interesa duen udalerria.

- Municipio de Interés para desarrollo de Actuaciones Públicas.

C.4.- Ekonomia jardueren asentamenduak.

C.4.- Asentamientos de las actividades económicas.

• Asentamenduen kategoriak eta lurzoru-politikak:

• Categorías de asentamientos y políticas de suelo:

- Lehentasunezko intereseko udalerriak.

- Municipios de Interés Preferente.

- Hazkunde neurritsuko udalerriak.

- Municipios de Crecimiento Moderado.

- Garapen baxuko udalerriak.

- Municipios de Bajo Desarrollo.

- Sustapen publikoko eskualde-poligonoa.

- Polígono Comarcal de Promoción Pública.

C.5.- Ekipamenduak eta espazio libreak.

C.5.- Equipamientos y espacios libres.

• Hiri-ekipamenduak:

• Equipamientos de carácter urbano:

- Hezkuntza

- Educativo.

- Kirol-ekipamendua.

- Deportivo.

- Osasuna eta arreta.

- Sanitario y Asistencial.

- Gizarte- eta administrazio-zerbitzuak.

- Servicios Cívico-Administrativos.

- Kultura eta aisialdia.

- Cultura y Ocio.

- Merkataritza.

- Comercial.

- Garraiorako ekipamenduak.

- Equipamientos del Transporte.

- Hiri-inguruko parkeen zuzkidurak.

- Dotaciones de Parques Periurbanos.

- Hainbat zuzkidura (ekipamendu bereziak lurraldeko sarguneetan, eta abar).

- Otras Dotaciones (Equipamientos especiales en Núcleos de Acceso al Territorio, etc.)

• Landaguneetako eta natur inguruneko ekipamenduak eta azpiegiturak:

• Equipamientos e Infraestructuras de las Áreas Rurales y en el Medio Natural:

- Aisialdi eta atsedenerako eremuak.

- Áreas Recreativas y de Esparcimiento.

- Ibilbideen ingurumen-sarea.

- Red de Recorridos Ambientales.

- Hainbat ekipamendu.

- Otros Equipamientos.

C.6.- Asentamenduen ereduan esku hartzeko moduak.

C.6.- Modos de intervención en el modelo de asentamientos.

• Esku hartzeko moduak:

• Modos de intervención:

- Babes- eta birgaitze-eragiketak.

- Operaciones de Protección y Rehabilitación.

- Hiri-aldaketa eta -berrikuntzako eragiketak.

- Operaciones de Transformación y Regeneración Urbana.

- Garapen berrietarako lehentasunezko eragiketak.

- Operaciones preferentes de Nuevo Desarrollo.

- Zentraltasunak indartzeko eragiketak.

- Operaciones de Potenciación de Centralidades.

• Esku-hartzeen maila hierarkikoa:

• Rango jerárquico de las intervenciones:

- Esku-hartze estrategikoak.

- Intervenciones de carácter estratégico.

- Lehentasunezko esku-hartzeak.

- Intervenciones de carácter preferente.

12. artikulua.- Lurzoruaren lehen mailako bereizketa.

Artículo 12.- Diferenciación primaria del suelo.

1.- Goierriko eremu funtzionalaren antolamenduak lurralde-jardueren euskarri izango den lurzoruaren lehen eta oinarrizko egitura ezartzen du. Zehatzago esateko, bi multzo handitan banatzen du lurzoru hori, LZP hau aplikatzeari begira:

1.- La ordenación del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) establece una primera y básica estructuración del suelo, como soporte de actividades territoriales, diferenciándolo en dos grandes grupos:

a) Hiri-garapeneko lurzoruak:

a) Suelos de desarrollo urbano.

Ondorengoak joko ditugu hiri-garapeneko lurzorutzat:

Se consideran suelos de desarrollo urbano:

- Indarrean dagoen hirigintza-plangintza kontuan izanik une jakin batean hiri-garapeneko lurzorutzat jotzen den edo jo daitekeen edozein lurzoru, betiere lurralde-ereduari jarraiki.

- Los que en cualquier momento tengan o puedan tener esa consideración en base a su clasificación urbanística por los planes de ordenación urbana, de acuerdo con el Modelo Territorial.

- LZParen lurralde-ereduak, dagokion agirian zehaztutako lotura-maila kontuan hartuta, hiri-izaerako asentamendu, esku-hartze eta jarduera nagusien egoitza gisa definitzen dituenak, hirigintza-plangintzan zehaztuko denari kalterik egin gabe.

- Los que el Modelo Territorial del PTP señala, con el grado de vinculación que dicho documento determina, como sede de los principales asentamientos, intervenciones y actividades de carácter urbano, sin perjuicio de su concreción en el planeamiento urbanístico.

b) Ingurune fisikoko lurzoruak

b) Suelos pertenecientes al Medio Físico.

Ingurune fisikoko lurzoru izango dira beren ezaugarri fisikoak direla eta, LZP honen 13. artikuluan emandako definizioarekin bat datozenak.

Pertenecen al Medio Físico los suelos que, por sus características, se incluyen en la definición contenida en el artículo 13 de este PTP.

2.- Hiri-garapenean ingurune fisikoko lurzoruak barne hartu aurretik, plangintza orokorra izapidetu eta onartu beharko da. Era berean, LZP honetan adierazitako Ingurune fisikoa antolatzeko kategorien arabera dagokigun xedearekin bateragarriak diren eremuen hirigintza-sailkapena justifikatuko da, LZPan zehaztutako baldintzak betez beti.

2.- La incorporación al desarrollo urbano de suelos pertenecientes al Medio Físico podrá llevarse a cabo, en su caso, previa tramitación y aprobación del planeamiento general, mediante la justificada clasificación urbanística de los ámbitos que las Categorías de Ordenación del Medio Físico de este PTP consideren compatibles con tal fin y con sujeción a sus términos o condiciones.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ANTOLAMENDUAREN FUNTSEZKO OINARRI ETA EDUKIAK:

BASES Y CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA ORDENACIÓN:

INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDUA

LA ORDENACIÓN EL MEDIO FÍSICO

13. artikulua.- Ingurune Fisikoaren Antolamenduaren Helburuak.

Artículo 13.- Objetivos de la Ordenación del Medio Físico.

1.- Araudi honetan adierazitakoa betez, ingurune fisikoa ondorengo baldintzak betetzen dituen lurraldearen zatiak osatzen du:

1.- A efectos de la presente normativa se denomina Medio Físico aquella parte del territorio que:

- Natur baliabideen eta oinarrizko ziklo ekologikoen euskarri da.

- Constituye el soporte de los recursos naturales y de los ciclos ecológicos esenciales.

- Gehien bat nekazaritza eta abeltzaintzako eta basoko erabilera du eta/edo balio ekologikoa du, eta lehen sektoreko produktibitaterako balioa, balio paisajistikoa eta zientzia eta kulturako balioa du. Hori guztia dela eta, babestu beharreko eremu bat da.

- Es mayoritariamente destinada a usos agropecuarios y forestales y/o poseedora de valores ecológicos, de productividad primaria, paisajísticos y científico culturales que la hace merecedora de protección.

- Ez du hiri-izaera eta ez hiri-garapeneko eremutzat jotzen, 12.1 artikuluan adierazitako definizioen arabera.

- No tiene el carácter de urbana, ni de desarrollo urbano según las definiciones del artículo 12.1.

Ingurune fisikoa ez da hiri-izaerako edo antzeko izaerako asentamendu edo jarduera nagusiak kokatzeko erabiliko hasiera batean, baina, hala ere, oinarrizko azpiegituren euskarri eta LZP honen araberako lurralde-elementuren eta -zehaztapenen euskarri izan daiteke, betiere hirigintzako eta lurraldeko legerian adierazitakoari jarraituz.

El Medio Físico, si bien en general no está destinado a asentamientos o actividades principales de carácter urbano o asimilables, puede ser soporte de infraestructuras básicas y otros elementos y determinaciones de ordenación conformes con este PTP y/o contenidas en el Planeamiento Sectorial, en los términos que dispone la legislación urbanística y territorial.

2.- Ondoren adierazitako helburu orokorrak betetzera zuzenduko dira lurralde- eta hirigintza-antolamenduan eta Goierriko eremu funtzionaleko ingurune fisikoa eragiten duten esku-hartzeak:

2.- Las ordenaciones territoriales y urbanísticas, así como las intervenciones que afectan al Medio Físico del Área Funcional Beasain-Zumarraga se adecuarán a los siguientes objetivos generales:

a) Eremu funtzionaleko garrantzi handiagoko naturguneen babes eraginkorra bermatzea.

a) Asegurar la efectiva protección de los Espacios Naturales de Mayor Relevancia localizados en el Área Funcional.

b) Gaur egun dauden baso autoktonoen masa handiak babestea, horien kalitate ekologikoari eusteko eta, hala badagokio, hobetzeko, horien azalera handitzea ahalbidetuz.

b) Proteger las actuales masas de bosque natural autóctono para lograr la conservación y mejora, en su caso, de su calidad ecológica, favoreciendo el incremento de su superficie.

c) Fauna eta flora basatiko espezien kontserbazioa laguntzea, dibertsitate genetikoa eta dagokien habitaten babesa bermatuz; arreta berezia jarriko da espezie mehatxatuen gainean.

c) Favorecer la conservación de las especies de la fauna y flora silvestre garantizando la diversidad genética y el mantenimiento de sus hábitats con especial atención a las especies amenazadas.

d) Landaredi-estaldurari eutsiko zaiola edo/eta hori hobetu egingo dela bermatzea, materialen desplazamenduak gertatzeko arriskua dagoen zonaldeetan, bertan eragin kaltegarria izan dezaketen jarduerak kokatzea saihestuz.

d) Garantizar el mantenimiento y/o mejora de la cubierta vegetal en aquellas zonas con riesgo de desplazamiento de materiales evitando la localización de aquellas actividades que le afecten negativamente.

e) Drainatzeko sare naturala babestea, erriberako ekosistemen eta uren kalitatea hobetuz eta/edo horri eutsiz eta horietan eragiten duten faktoreei (alterazio, isurketa eta abarri) arreta eskainiz.

e) Preservar la red natural de drenaje, manteniendo o mejorando la calidad de las aguas y de los ecosistemas de ribera atendiendo a los factores (alteraciones, vertidos, etc.) que inciden en los mismos.

f) Lur azpiko baliabide akuiferoen kalitatea hobetzea eta horiek gehiegi ustiatzea eragoztea, horretarako hiri-isurketak nahiz nekazaritza eta abeltzaintzakoak eta baso-ustiapenetik sortutakoak kontrolatuz.

f) Mejorar la calidad de los recursos acuíferos subterráneos y evitar su sobreexplotación controlando tanto los vertidos urbanos como los agropecuarios y los derivados de las actividades de la explotación forestal.

g) Harrera-ahalmenarekin bateragarri ez diren jarduerak direla eta degradatutako lurzoruak leheneratzea sustatzea (utzitako harrobiak eta hondakindegiak, meatze-inguruak eta higadura-arriskua duten zonaldeak).

g) Impulsar la regeneración de los suelos degradados por actividades incompatibles con su capacidad de acogida, tales como las canteras abandonadas, escombreras, zonas mineras y zonas con riesgo de erosión.

h) Multzo paisajistiko baliotsuak eta kultur ondarea babestea.

h) Proteger los conjuntos paisajísticos valiosos y el patrimonio cultural.

i) Orain arte erabili ez diren edo nahikoa aprobetxatu ez diren baliabide naturalak aktibatzea sustatzea, landa-ingurunea garatzeko eta baliabide naturalak zentzuz erabiltzeko estrategia orokorraren barruan.

i) Favorecer la activación de los recursos naturales ociosos o insuficientemente aprovechados dentro de una estrategia general de desarrollo del medio rural y uso racional de los recursos naturales.

j) Atsegin hartzeko eta turismorako erabilera modu antolatuan sustatzea, ekipamendu ludiko eta kulturalen bidez. Ondare naturalistiko eta kulturalean oinarritutako ekipamendu horiek lurraldearen erabilera sustatuko dute.

j) Favorecer de forma ordenada el uso recreativo y el turismo mediante una serie de equipamientos lúdicos y culturales que, basados en el patrimonio naturalístico y cultural, potencien el uso del territorio.

14. artikulua.- Ingurune Fisikorako Lurralde Eredua.

Artículo 14.- El Modelo Territorial para el Medio Físico.

1.- Ingurune fisikorako lurralde-eredua bere ezaugarrien, arriskuen, ingurumen, zientzia, kultura eta produkzioko balioen eta izan dezaketen bilakaeran arabera definitu diren esparru homogeneotan kategorizatu da. Helburutzat du batetik aipatutako balioak babestea, hobetzea eta berreskuratzea eta, bestetik, horien arrazoizko erabilera lortzea, lurraldearen iraunkortasuna ziurtatzeko.

1.- El Modelo Territorial para el Medio Físico se configura mediante su categorización en ámbitos homogéneos en función de sus características, riesgos, valores medioambientales, científico culturales o productivos y su potencialidad de evolución, con la finalidad de preservar, mejorar y recuperar estos últimos y favorecer su utilización racional como método para lograr la sostenibilidad del mismo.

2.- Kategoria horiek definitzeko -proposamen moduan ulertu behar dira-, ondorengo eskemari jarraitu zaio:

2.- La definición de estas categorías se realiza de acuerdo al siguiente esquema y consideraciones:

a) 01.1 planoan, «Ingurune fisikoaren antolamendua» izenekoan, definitutako babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko garrantzi handiagoko eremuak: «Babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko garrantzi handiagoko eremuak» eta 15. artikuluan. Eremu horietarako ezarritako zehaztapenak oinarrizko antolamendu-xedapen gisa ulertu behar dira eta, hortaz, garapen-zehaztapenetan udal-plangintza antolatzeko ezinbesteko esparrua ere bada.

a) Áreas de Mayor Relevancia, a Preservar, Mejorar y/o Recuperar, definidas en el Plano 01.1 «Ordenación del Medio Físico: Áreas de Mayor Relevancia a Proteger, Mejorar y/o Recuperar» y en el artículo 15. Las determinaciones establecidas para dichas áreas constituyen disposiciones básicas de ordenación y, por lo tanto, marco obligado para el planeamiento municipal en sus determinaciones de desarrollo.

b) Ingurune fisikoaren kategorizazio orokorra, 16. artikuluan zehaztutakoa.

b) Categorización general del Medio Físico, establecida en el artículo 16.

15. artikulua.- Garrantzi handiagoko eremuak.

Artículo 15.- Áreas de mayor relevancia.

1.- Balio naturalistikoa, ekologikoa, paisajistikoa eta zientifikoa dela eta garrantzi handien duten esparruak, eta nekazaritza-interesa eta interes hidrologikoa dutenak zein narriatuta daudenak edo eremu funtzionalean gainjarritako baldintzaile bat dutenak, 01.1 planoan barne hartu direnak, berariaz babesteko eta hobetzeko eremutzat jotzen dira eta, bakoitzaren ezaugarrien arabera, babestu, hobetu eta/edo berreskuratu beharreko eremutan bereizten dira.

1.- Los ámbitos de especial relevancia por sus valores naturalísticos, ecológicos, paisajísticos, científico culturales, interés agrícola y/o ambiental, situación de degradación o por la existencia de algún condicionante superpuesto del Área Funcional, que quedan grafiados en el Plano 01.1, son considerados como áreas que demandan actuaciones de protección y mejora específica clasificándose según sus características en Áreas a Proteger, Mejorar y/o Recuperar.

Garapen-plangintzan barne hartzean izaera loteslea hartzen dute; hala ere, izaera lotesleari kalterik egin gabe, aipatutako ezaugarriak dituzten beste eremu batzuk definitu ahal izango dira edo udal-antolamenduaren eskalatik proposatutako mugak aldatu (zabaldu).

Su inclusión en el Planeamiento de Desarrollo tiene carácter vinculante, sin perjuicio de lo cual se podrán definir otras áreas de estas características o modificar (ampliar) las delimitaciones propuestas desde la escala de ordenación municipal.

2.- Ondoren ikus daiteke ingurune fisikoa babesteko, hobetzeko eta/edo berreskuratzeko kategorien zerrenda:

2.- La relación de categorías de protección, mejora y/o recuperación del Medio Físico es la siguiente:

• Babestu beharreko eremuak.

• Áreas a Proteger.

Ondorengo azpikategoriak definitu dira:

Se definen las siguientes subcategorías:

- Natur intereseko eremuak.

- Áreas de Interés Natural.

Kategoria horretan barne hartzen dira EAEko Naturgune Babestuak (Parke Naturalak, Biotopo Babestuak eta Zuhaitz bereziak), Natura 2000 Sarea, Interes Naturalistikoko Espazioak eta eremu funtzionaleko Hainbat Interesgune.

Se incluyen en esta categoría los Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales, Biotopos Protegidos y Árboles Singulares) de la CAPV, La Red Natura 2000, los Espacios de Interés Naturalístico y Otros Enclaves de Interés del Área Funcional.

Honakoa da Goierriko eremu funtzionalari dagokionez azpiegitura horretan barne hartutako eremuen zerrenda:

La relación de ámbitos del Área Funcional adscritos a esta subcategoría es la siguiente:

+ Naturgune babestuak: Aralarko parke naturala Aizkorri-Aratz parke naturala.

+ Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural de Aralar. Parque Natural Aizkorri-Aratz.

+ Natura 2000 Sarea ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Oria ibaiaren goi-ibilgua, ES2120011 Aralar

+ Red Natura 2000: ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Curso alto Río Oria, ES2120011 Aralar.

+ Interes naturalistikoko espazioak eta hainbat interesgune Murumendi, Gorostiaga, Aralar-Aizkorri korridorea.

+ Espacios de Interés Naturalístico y otros enclaves de interés: Murumendi, Gorostiaga, Corredor Aralar-Aizkorri.

- Interes zientifiko-kulturaleko eremuak eta guneak.

- Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural.

Kategoria honen barruan daude Interes geologikoko eremuak eta gunea, interes arkeologikoko guneak eta interes paleontologikoa eta/edo arkeologikoa duten leizeak.

Pertenecen a la categoría las Áreas y Puntos de Interés Geológico, los Puntos de Interés Arqueológico y las Cuevas de Interés Paleontológico y/o Arqueológico.

+ Interes geologikoko eremuak: Aralar, Aizkorri.

+ Áreas de Interés Geológico: Aralar, Aizkorri.

+ Interes geologikoko guneak: 14 gune dira eta «Gipuzkoako interes geologikoko guneak» (GFA) bilduman barne hartuta daude.

+ Puntos de Interés Geológico: 14 puntos reflejados en «Puntos de Interés Geológico de Gipuzkoa» (DFG)

+ Monumentu megalitikoak eta leizeak: 42 dolmen, 26 tumulu, 2 harrespil, zista 1 eta 8 monolito eta 27 kobazulo, Gipuzkoako gutun arkeologikoan barne hartua (ikus eranskina)

+ Monumentos megalíticos y cuevas: 42 Dólmenes, 26 Túmulos, 2 Cromlech, 1 Cista y 8 Monolitos y 27 cuevas, reflejados en la Carta Arqueológica de Gipuzkoa.

- Nekazaritza- edo/eta ingurumen-intereseko eremuak.

- Áreas de Interés Agrario y/o Ambiental.

Kategoria honetan sartu dira 1.1 planoan Nekazaritza-babeseko eremutzat sailkatu diren eremuak. Hain zuzen ere, lehen sektoreko produktibitaterako potentzialtasun handiko eta/edo ingurumen-balio handiko eremuak dira.

Se incluyen en esta categoría los ámbitos señalados en el Plano 1.1 como Áreas de Protección Agraria y que se corresponden con los de gran potencialidad para la productividad primaria y/o de valor ambiental.

+ Ondorengoak hain zuzen ere: Segura, Zerain eta Mutiloako ibarrak, Estandako ibarrak Gabirian, Lazkaoko ibarra, Olaberriarantz, Lazkaomendiko muinoak eta mendi-hegalak, Olaberriako eta Idiazabalgo muinoak, Aramako muinoak eta mendi-hegalak, Gaintza eta Loinaz Beasainen.

+ Ámbitos correspondientes a las: Vegas de Segura, Zerain, Mutiloa, Vegas del Estanda en Gabiria, Vega de Lazkao hacia Olaberria, Lomas y laderas de Lazkaomendi, Laderas de Olaberria e Idiazabal, Lomas y laderas de Arama, Gaintza y Loinaz en Beasain.

- Interes hidrologikoko eremuak.

- Áreas de Interés Hidrológico.

Kategoria honetan sailkatu dira, lur gaineko urei dagokienez, urtegiak, ibai-ibilguak eta babes-lerroak, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako adarkatzearen arabera; lur azpiko urei dagokienez, akuiferoen urrakortasunaren inguruan arrisku handia edo oso handia duten eremuak.

Esta categoría incluye, en lo referente a las Aguas Superficiales, los embalses, cursos fluviales y bandas de protección según tramificación establecida por el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y en lo relativo a las Aguas Subterráneas, las áreas con riesgo alto o muy alto de vulnerabilidad de acuíferos.

• Hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremuak.

• Áreas a Mejorar y/o Recuperar.

Ondorengo hiru azpikategoriak bereizi dira:

Se distinguen tres subcategorías:

- Ekosistemak hobetzeko eremuak.

- Áreas de Mejora de Ecosistemas.

Interes naturaleko eremuen kategorian barne hartu ez diren baso naturalak eta horietan sortzen diren zuhaixka formazioak barne hartzen dira kategoria honetan. Baso naturalek eta zuhaixka-formazioek duten kokapen topografikoa eta potentzialtasuna kontuan hartuta, aurreko kategorian sailkatzen dira batzuetan.

Corresponde a bosques naturales no incluidos en la categoría de Áreas de Interés Natural y a las formaciones arbustivas rodeadas por las anteriores que por su situación topográfica y potencialidad podrían evolucionar hacia la anteriormente mencionada categoría.

- Baso-kontserbazioko eremuak.

- Áreas de Conservación Forestal.

Kategoria honetan sartu dira 01.1 planoan, Ingurune Fisikoaren antolamendua izenekoan, adierazitako eremuak, gaur egun malda handiko, sakonera gutxiko eta/edo higadura jasateko arriskua duten lurzoruetan baso-masa handiak jasaten dituztenak.

Se incluyen en esta categoría los ámbitos señalados en el Plano 01.1 de Ordenación del Medio Físico que en la actualidad soportan masas forestales sobre suelos con fuerte pendiente, profundidad escasa y/o riesgo de erosión.

- Erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegiak.

- Minas, Canteras y Vertederos en Desuso.

Halabeharrezkoa da eremu hauen ingurumen-baldintzak leheneratzea.

Son Áreas cuya recuperación ambiental se considera necesaria.

Eredua etorkizunera egindako proiekzio bat dela kontuan hartuta, gaur egun oraindik erabiltzen diren ustiapenak kategoria honetan sailkatzen dira, izan ere, ustiapen-lanekin behin amaitu eta gero, eremu horiek leheneratu behar dira.

Siendo el Modelo una proyección a futuro, la asignación de esta categoría a determinadas explotaciones aún en activo refleja la necesidad, una vez concluidas las labores de explotación, de proceder a la restauración de las mismas.

• Korridore ekologikoen sarea (diseinatzeke).

• Red de Corredores Ecológicos (a diseñar).

Korridoreen sare bat sortu nahi da (ibaietakoak, basoetakoa, nekazaritzakoak, eta abar), eremu funtzionaleko interes natural handieneko espazioen artean (Aralar-Aizkorri - Gorostiaga-Murumendi), bai eta inguruko eremu funtzionalen artean ere, hartara, bertako ondare faunistikoa eta floristikoa kontserbatuko dela ziurtatzeko.

Se prevé la creación de una red de corredores (fluviales, forestales, agrícolas, etc.) que permita las conexiones ecológicas entre los espacios de mayor interés natural del Área Funcional (Aralar-Aizkorri - Gorostiaga-Murumendi) así como con los de otras Áreas Funcionales del entorno inmediato de cara a garantizar la conservación del patrimonio faunístico y florístico que ostentan.

Korridoreen sare hori garatzeko, lurralde-mailako konektagarritasuna hobetuko duten jarduerak sustatu behar dira eta bertan egiten diren erabilerak eta jarduerak arautu behar dira, lurraldearen funtzionaltasuna ziurtatzeko.

El desarrollo de esta red de corredores ecológicos exige acciones de mejora de la conectividad territorial y el establecimiento de una regulación de usos y actividades que garanticen la funcionalidad de la misma.

3.- Horrelako espazioen antolamendua plan bereziak eta eremu bakoitzari dagokion kategoriaren araberako berariazko planen bitartez egingo da.

3.- La ordenación de estos espacios se llevará a cabo mediante Planes Especiales y los planes específicos a que están sometidas las áreas en relación a la categoría a la que pertenecen.

4.- Natur intereseko eremuetan, baldin eta beraien antolamendua EAEko Natura Kontserbatzeko Legean aurreikusitako tresnak erabiliz egiten bada -adibidez, natur baliabideak antolatzeko planak-, araudi honetan zehaztutako erabilera- eta jarduera-erregimena behin-behinekoa izango da, kasuan kasuko NBAPak onartu bitartean. Plan berezien kasuan, ordea, araudi honetan xedatutakoari jarraituko zaio.

4.- En las Áreas de Interés Natural cuya ordenación se efectúe en base a los instrumentos que contempla la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco - tales como, por ejemplo, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, el régimen de usos y actividades establecido en la presente normativa tendrá carácter transitorio hasta la aprobación de los PORN correspondientes. Sin embargo los Planes Especiales se someterán estrictamente a la misma.

Aizkorri-Aratz eta Aralar naturgune babestuek dagoeneko badute natura-baliabideak antolatzeko plana onartuta, eta beraz, espazio horiek LZPren antolamendu eremutik kanpo geratuko dira.

Dado que los ENP de Aizkorri-Aratz y Aralar cuentan con PORN aprobados dichos espacios quedan excluidos del ámbito de ordenación del PTP.

5.- Interes hidrologikoko eremuak antolatzeko EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean edo, hala badagokio, Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko LAPan ezarritako zehaztapenei jarraituko zaie.

5.- La ordenación de las Áreas de Interés Hidrológico habrá de remitirse a las determinaciones establecidas por el PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV o, en su caso, al PTS de Zonas Húmedas.

6.- LZPak egindako aurreikuspenen arabera, korridore ekologikoak definitzeko eta diseinatzeko sektoreko agiriak eta/edo horien garapena erabiliko da.

6.- El PTP prevé que la definición y diseño de los corredores ecológicos se realice a través de documentos sectoriales y/o de desarrollo del mismo.

16. artikulua.- Ingurune Fisikoaren Kategorizazio Orokorra.

Artículo 16.- Categorización General del Medio Físico.

1.- Kategorizazioaren helburu nagusiak dira, hirigintza-plangintzan landa-lurzoruaren kalifikazioa egiteko erabili diren izenak eta definizioak homogeneizatzea alde batetik, eta, bestetik, berau antolatzeko irizpide orokorrak zehaztea eta bertako erabilerak eta jarduerak arautzea.

1.- Se realiza con los fines específicos de homogeneizar las denominaciones y definiciones utilizadas en la calificación del suelo rural por el planeamiento urbanístico y fijar los criterios generales para su ordenación, así como la regulación de usos y actividades.

2.- Ondorengo antolamendu-kategoria orokorrak definitu dira:

2.- Se contemplan las siguientes categorías generales de ordenación:

- Babes berezia.

- Especial protección.

- Ingurumena hobetzea.

- Mejora ambiental.

- Basoak.

- Forestal.

- Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabala.

- Agroganadera y campiña.

- Mendietako larreak.

- Pastizales montanos.

- Lur gaineko uren babesa.

- Protección de aguas superficiales.

3.- Aipatutako kategorietara gainjarrita hainbat baldintzaile zehaztu dira. Jarduera jakin batzuk garatzeko moduak mugatzen dituzte, arriskuaren edo kasu bakoitzaren egoera bereziaren arabera, eta ondoren adierazitako hauek dira:

3.- Superpuestos a las mencionadas categorías se establecen una serie de condicionantes que limitan la forma en que se pueden desarrollar en ellos determinadas actividades, según el riesgo o situación particular que se presente en cada caso, siendo dichos condicionantes los siguientes:

- Akuiferoen urrakortasuna.

- Vulnerabilidad de acuíferos.

- Higa daitezkeen eremuak.

- Áreas erosionables.

- Urpean gera daitezkeen eremuak.

- Áreas inundables.

- Naturgune babestuak eta Natura 2000 Sarea.

- Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.

4.- Lurralde- eta hirigintza-plangintzetan landa-lurzorua kategorizatzeko zehaztapenetan aintzat hartu beharko dituzte aurreko puntuan adierazitako kategoriak eta, beharrezkoa denean eta justifikatzen bada, egokitzat jotzen dituen azpikategoriak barne hartu ahal izango dira.

4.- Los planeamientos territoriales y urbanísticos ajustarán sus determinaciones de categorización de suelo rural a las categorías del punto anterior pudiendo, justificadamente, incluir las subcategorías que consideren procedentes.

17. artikulua.- Ingurune Fisikoko Erabilerak Eta Jarduerak Arautzea.

Artículo 17.- Regulación de Usos y Actividades en el Medio Físico.

1.- LZPak ingurune fisikoko elementuei eta prozesuei buruzko artezpide orokorrak eta LAAen arabera jarduera-kontrolari dagozkionak onartzen eta barne hartzen ditu.

1.- El PTP asume tanto las Directrices generales relativas a elementos y procesos del medio físico, como las correspondientes al control de actividades de las DOT.

2.- 15. eta 16. artikuluetan barne hartutako kategorien eta hirigintza- eta lurralde-plangintzak ezartzen dituen azpikategorien arabera arautzea egiteko, Ingurune fisikoa antolatzeko matrizea, 24. artikuluan adierazitako, erabiliko da.

2.- La regulación en función de las categorías de ordenación que contemplan los artículos 15 y 16 así como de las subcategorías que conforme a las mismas establezca el planeamiento urbanístico y territorial, se efectuará en base a la Matriz de Ordenación del Medio Físico que figura en el artículo 24.

18. artikulua.- Aplikazio Erregimena Natur Intereseko Eremuetan.

Artículo 18.- Régimen de Aplicación en las Áreas de Interés Natural.

Erabilera-erregimena.

Régimen de usos.

a) Sustatutako erabilerak.

a) Usos propiciados.

Ekosistemaren kontserbazio eta ingurumen-hobekuntzakoak, herri-erakundeen kontrolpean.

Los de conservación y mejora ambiental del ecosistema sometidos a control por parte de los organismos públicos.

b) Erabilera onargarriak.

b) Usos admisibles.

Onargarriak izango dira, garapen-plangintzaren edo berariazko araudiaren bitartez arautu ondoren.

Se consideran admisibles, previa regulación a través del planeamiento de desarrollo o normativa específica.

- Jolas estentsiboa eta ehiza- eta arrain-jarduerak.

- El recreo extensivo y las actividades cinegéticas y piscícolas.

- Abeltzaintza eta baso-erabilera, betiere kontserbatzeko eta hobetzeko helburuarekin bateragarria bada.

- La ganadería y el uso forestal, siempre que resulte compatible con el objetivo de conservación y mejora.

- Airetiko linea elektrikoak, lurpekoak eta B motako instalazio tekniko ez-linealak, ingurunean nahitaez ezarri behar direnean.

- Las líneas de tendido aéreo, las subterráneas y las instalaciones técnicas de carácter no lineal tipo B cuando su implantación en el medio resulte necesaria y oportuna.

- Gizarte-intereseko eta onura publikoko eraikinak.

- Los edificios de utilidad pública de interés social.

Eskuarki, gaur egungo eraikuntzen erreforma eta zabaltzea baimenduko da, antolamendutik at daudenak izan ezik, betiere dagokien ustiapenaren produkzio-ahalmenarekin erlazionatuta badago.

Con carácter general se autoriza, salvo que se encuentren en situación de fuera de ordenación, la reforma y ampliación de las construcciones existentes siempre que éstas tengan relación con la capacidad productora de la explotación a la que sirven.

c) Debekatutako erabilerak.

c) Usos prohibidos.

Aipatutako modalitateetan barne hartuta ez daudenei dagokienez, gaur egungo nekazaritza-eremu txikiak, kontserbazioaren eta hobekuntzaren helburuarekin bateragarriak direnak izan ezik, baldin eta behin betiko mugatzea ezartzen ez den bitartean eta dagokion NBAP (edo antzeko figura) landu bitartean.

Los no incluidos en ninguna de las modalidades anteriores, excepto las pequeñas áreas agrícolas existentes en la actualidad compatibles con el objetivo de conservación y mejora en tanto no se concrete la delimitación definitiva y se realice el PORN (o figura similar) correspondiente.

19. artikulua.- Aplikazio Erregimena Zientzia Eta Kulturako Intereseko Eremuetan.

Artículo 19.- Régimen de aplicación en las Áreas de Interés Científico-Cultural.

7/1990 Legeak, euskal kultur ondareari buruzkoak, zehazten dituen arauak eta erregimenak ezarriko dira, bai eta LAAen 17. artikuluan xedatutakoak eta kasuan kasuko sektoreko plangintza.

Se establecerán las normas y regímenes de protección que determina la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, así como lo recogido en el capítulo 17 de las DOT y en el planeamiento sectorial correspondiente.

Erabilera-erregimena.

Régimen de usos.

a) Sustatutako erabilerak.

a) Usos propiciados.

Eremuaren kontserbazio eta ingurumen-hobekuntzakoak, herri-erakundeen kontrolpean.

Los de conservación y mejora ambiental del área sometidos a control por parte de los organismos públicos.

b) Erabilera onargarriak.

b) Usos admisibles.

Jolas estentsiboa.

Recreo exterior.

Oro har, gaur egungo eraikuntzak udal-plangintzan edo dagokion sektoreko plangintzan adierazitako baldintzen arabera erreformatzeko eta zabaltzeko baimena ematen da, bai eta kasuan kasuko balio arkeologikoa ematearekin erlazionatutako onura publikoko eta gizarte-intereseko zerbitzu-azpiegiturak eta eraikuntzak erreformatzekoa eta zabaltzekoa ere.

Con carácter general se autoriza la reforma y ampliación de construcciones existentes en las condiciones que establezca el planeamiento municipal o la normativa sectorial correspondiente así como las infraestructuras de servicios y edificación de utilidad pública e interés social relacionados con la puesta en valor arqueológico correspondiente.

c) Debekatutako erabilerak.

c) Usos prohibidos.

Aurreikusikotako babes-irizpideari jarraituz, kontuan hartu eta onartu ez diren eta bateragarriak ez diren jarduerak.

Las actividades no considerados ni propiciados ni admisibles incompatibles con el criterio de protección previsto.

20. artikulua.- Ezarpen Erregimena Nekazaritza eta/edo Ingurumen Intereseko Eremuetan.

Artículo 20.- Régimen de aplicación en las Áreas de Interés Agrario y/o Ambiental.

Erabilera-erregimena.

Régimen de usos.

a) Sustatutako erabilerak.

a) Usos propiciados.

Nekazaritza-ustiapenak.

Explotaciones agrarias.

b) Erabilera onargarriak.

b) Usos admisibles.

- Kontserbazio, ingurumen-hobekuntza eta aisialdi estentsiboko jarduerak onartzen dira, mugarik gabe.

- Se admiten sin limitaciones las actividades de conservación, mejora ambiental y el recreo extensivo, así como la ganadería.

- Ondorengoak onartzen dira: ehiza- eta arrain-jarduerak, berotegiak, airetiko linea elektrikoak eta lurpekoak, bai eta garapen-plangintzaren arabera nekazaritza-jarduerarekin lotutako bizitegitarako erabilera ere.

- Las actividades cinegéticas y piscícolas, los invernaderos, las líneas de tendido aéreo y subterráneas así como el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria de acuerdo con las determinaciones del Planeamiento de desarrollo.

c) Debekatutako erabilerak.

c) Usos prohibidos.

Aipatutako modalitateetan barne hartu ez direnak.

Los no incluidos en ninguna de las modalidades anteriores.

21. artikulua.- Ezarpen Erregimena Interes Hidrologikoko Eremuetan.

Artículo 21.- Régimen de aplicación en las Áreas de Interés Hidrológico.

Agiri honetan adierazitako zehaztapenei eta arauei kalterik egin gabe, interes hidrologikoko eremuak antolatzeko EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean edo, hala badagokio, Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko LAPan ezarritakoari jarraituko zaio.

Sin perjuicio de la aplicación directa de las determinaciones y normas establecidas en el presente documento, para su ordenación habrá de remitirse al PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyo de la CAPV y, en su caso, al PTS de Zonas Húmedas.

Erabilera-erregimena.

Régimen de usos.

a) Sustatutako erabilerak.

a) Usos propiciados.

Azpiegitura hidraulikoak kontserbatzeko eta hobetzeko jarduerak.

Actividades de conservación y mejora e infraestructuras hidráulicas.

b) Erabilera onargarriak.

b) Usos admisibles.

- Jolas estentsiboa.

- Recreo extensivo.

- Berariaz debekatu ez diren eta proposatutako babes-helburuarekin bateragarriak diren gainerako jarduerak EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean eta, hala badagokio, bere garapen-plangintza, adierazitakoaren arabera arautuko dira.

- El resto de actividades no expresamente prohibidas y compatibles con el objetivo de protección planteado, serán reguladas por el PTS de Ordenación de Márgenes y en su caso el planeamiento de desarrollo.

c) Debekatutako erabilerak.

c) Usos prohibidos.

Nekazaritza-industria, aterakuntzazko jarduerak, obra-hondakindegiak eta zabortegiak eta, eskuarki, eraikuntza-erabilerak.

Industrias agrarias, Actividades extractivas, Escombreras y vertederos y, en general, usos edificatorios.

22. artikulua.- Ezarpen Erregimena Ingurume­naren Gainjarritako Baldintzatzaileen Eremuetan: Lurrazpiko Akuiferoak, Urez Bete Daitezkeen Eremuak.

Artículo 22.- Régimen de aplicación en las Áreas de condicionantes superpuestos del Medio Físico: Acuíferos Subterráneos, Áreas Inundables.

1.- Lurrazpiko akuiferoak.

1.- Acuíferos subterráneos.

Baldintzatzaile honen mende daude 01 planoan, Ingurumen fisikoaren antolamendua izenekoan, adierazitako eremuak.

Quedan sometidos a este condicionante los ámbitos grafiados en el Plano 01 de Ordenación del Medio Físico.

Akuiferoak urratzeko arrisku altua edo oso altua duten eremuetan mugatu egingo dira erabilerak eta jarduerak. Debekatu egingo dira hondakindegiak eta hondakinen isurketa, baita lurzoruari poluitzaileak helaraz diezazkioketen erabilera eta ekintzak ere. Azken kasu horretan, garapen-plangintzak irizpideak eta baldintzak ezarri ahal izango ditu, garatzen den jarduerak babestu nahi den baliabidearen kalitatea babesteko eragin negatiborik izango ez duela ziurtatzeko.

En las áreas con riesgo alto o muy alto de vulnerabilidad de acuíferos quedan limitados los usos y actividades prohibiéndose las escombreras y los vertidos de residuos, así como, en principio, aquellos usos y actos potencialmente emisores de contaminantes del suelo. En este último caso el planeamiento de desarrollo podrá establecer los criterios y requisitos exigibles con el fin de contar con las garantías técnicas suficientes que aseguren que dicha actividad no implica efectos negativos para la preservación de la calidad del recurso que trata de proteger.

2.- Urpean gera daitezkeen eremuak.

2.- Áreas Inundables.

Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean barne hartutako lurrak joko ditugu urpean gera daitezkeen eremutzat. Gainera, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean barne hartuta dago, beraz, xede ditugun eremuetan erabileren eta jardueren gainean ezarritako mugak bertan adierazi dira.

Son áreas inundables las así consideradas en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones estando considerado asimismo este condicionante en el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, por lo que se remiten al mismo las limitaciones de uso y actividades señaladas en estas áreas.

23. artikulua.- Ezarpen erregimena hobetu eta/edo berreskuratu beharreko eremuetan.

Artículo 23.- Régimen de aplicación en las Áreas a Mejorar y/o Recuperar.

Ondorengo hiru azpikategoriak bereizi dira:

Se definen tres Subcategorías:

1.- Ekosistemak hobetzeko eremuak (kokapen topografiko bereziko baso naturalak)

1.- Áreas de mejoras de ecosistemas (Bosques naturales en posiciones topográficas especiales).

a) Sustatutako erabilerak.

a) Usos propiciados.

Kontserbazio eta ingurumen-hobekuntzakoak.

Los de conservación y mejora ambiental.

b) Erabilera onargarriak.

b) Usos admisibles.

Jolas estentsiboa onartu da, mugarik gabe.

Se considera admisible sin restricciones el recreo extensivo.

Garapen-plangintzako zehaztapenen arabera:

De acuerdo a las determinaciones del planeamiento de desarrollo:

- Jolas intentsiboa eta zinegetikaren eta arrain-hazkuntzaren inguruko jarduerak.

- El recreo intensivo y las actividades cinegéticas y piscícolas.

- Abeltzaintza eta proposatutako helburuarekin bateragarria den baso-erabilera.

- La ganadería y el uso forestal compatible con el objetivo planteado.

- Legea betetzen duten egungo aterakuntzazko jarduerak, betiere aldeko inpaktu-deklarazioa badute.

- Las actividades extractivas existentes legalmente establecidas y que cuenten con Declaración favorable de Impacto.

- Airetiko linea elektrikoak, lurpekoak eta B motako instalazio tekniko ez-linealak.

- Las líneas de tendido aéreo, subterráneas y las instalaciones técnicas de servicio no lineal tipo B.

- Gizarte-intereseko eta onura publikoko eraikinak

- Los edificios de utilidad pública e interés social.

c) Debekatutako erabilerak.

c) Usos prohibidos.

- Nekazaritza, berotegiak, nekazaritza-industriak eta aterakuntzazko jarduerak.

- Agricultura, invernaderos, industrias agrarias y actividades extractivas.

- Garraiorako errepideak, A motako zerbitzu-instalazio ez-linealak, obra-hondakindegiak eta zabortegiak.

- Vías de transporte, instalaciones de servicio de carácter no lineal tipo A y Escombreras y vertederos.

- Eraikuntza-erabilerak, aurretik badauden herriguneak oinarrian dituzten hiri-hazkundeak eta onura publikoko eta gizarte-erabilerako eraikinak izan ezik.

- Usos edificatorios excepto crecimientos urbanos apoyados en núcleos preexistentes y edificios de utilidad pública y social.

LZP hau garatzeko plangintzak 25 artikuluan azaldutakoak, egungo aterakuntzazko jarduerak dituzten ekosistemak hobetzeko eremuen mugak aldatu behar ote diren erabakiko du, jarduera horiek eremuetatik kanpo uzteko.

El planeamiento de desarrollo de este PTP señalado en el art. 25 analizará la conveniencia de modificar la delimitación de las Áreas de Mejora de Ecosistemas que incluyan actividades extractivas existentes a fin de excluirlas de las mismas.

2.- Kontserbaziorako basoa.

2.- Forestal de Conservación.

a) Erabilera onargarriak.

a) Usos admisibles.

Jolas estentsiboa onartu da, mugarik gabe.

Se considera admisible sin restricciones el recreo extensivo.

Garapen-plangintzako zehaztapenen arabera:

De acuerdo a las determinaciones del planeamiento de desarrollo:

- Jolas intentsiboa eta zinegetikaren eta arrain-hazkuntzaren inguruko jarduerak.

- El recreo intensivo y las actividades cinegéticas y piscícolas.

- Abeltzaintza eta proposatutako helburuarekin bateragarria den baso-erabilera.

- La ganadería y el uso forestal compatible con el objetivo planteado.

- Garraiobideak, airetiko linea elektrikoak, lurpekoak eta A eta B motako zerbitzu-instalazio tekniko ez-linealak.

- Las vías de transporte, líneas de tendido aéreo, subterráneas y las instalaciones técnicas de servicio no lineal tipo A y B.

- Onura publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak eta nekazaritzako ustiapenari lotutako bizitegi isolatua.

- Los edificios de utilidad pública e interés social y residencial aislado vinculado a explotación.

b) Debekatutako erabilerak.

b) Usos prohibidos.

- Nekazaritza, berotegiak, nekazaritza-industriak eta aterakuntzazko jarduerak.

- Agricultura, invernaderos, industrias agrarias y actividades extractivas.

- Obra-hondakindegiak eta zabortegiak.

- Escombreras y vertederos.

- Eraikuntza-erabilerak, aurretik badauden herriguneak oinarrian dituzten hiri-hazkundeak eta onura publikoko eta gizarte-onurako eraikinak eta ustiapenari lotutako bizitegi isolatua izan ezik.

- Usos edificatorios excepto crecimientos urbanos apoyados en núcleos preexistentes y edificios de utilidad pública y social y residencial aislado vinculado a explotación.

3.- Erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegiak.

3.- Minas, canteras y vertederos en desuso.

Halabeharrezkoa da eremu hauen ingurumen-baldintzak leheneratzea.

Son áreas cuya recuperación ambiental se considera necesaria.

24. artikulua.- Erabilerak Eta Jarduerak Arau­tzeko Matrizea, Ingurune Fisikoaren Kategoriza­zioaren Arabera.

Artículo 24.- Matriz de Regulación de Usos y Actividades en Función de la Categorización del Medio Físico.

Ingurune fisikoari dagokion lurzoruaren kategorien araberako erabilera eta jardueren erregulazioa ondorengo orrialdeko matrizean laburbildu dugu.

La regulación de usos y actividades en función de las categorías de ordenación del Medio Físico se efectuará en base a la matriz adjunta.

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

25. artikulua.- Ekintza positiborako neurriak: jardun proposamenak.

Artículo 25.- Medidas de acción positiva: propuestas de actuación.

Ondoren jardun-proposamen batzuk izango ditugu mintzagai eta zenbait iradokizun egingo ditugu gai honen inguruko eskumena duten sailek ingurune fisikoa behar bezala antolatzeko egoki irizten dituzten programa, plan, proiektu eta jardunak gara eta gauza ditzaten. Lortzen diren emaitzak agiri honen plangintzan eta araudian barne hartuko dira, hala badagokie. Besteak beste, honakoak kontuan hartuko diren alderdiak:

Con los fines de protección, conservación y mejora o recuperación del Medio Físico, además de las ya mencionadas, desde este PTP se propone la elaboración por parte de los Departamentos competentes por razón de la materia de una serie de planes, con sus correspondientes programas y acciones que los desarrollen, que complementen su marco regulador, y cuyos resultados se incorporarán, en su caso, al planeamiento y normativa de desarrollo de este documento, señalando entre ellos los siguientes:

- ONDAREA KONTSERBATZEKO ETA INTE­GRATZEKO PLANA. Plan honek barne hartzen ditu EAEko ekosistema bereziak, basoko bizitza eta dibertsitate ekologikoa babesteko, berreskuratzeko eta leheneratzeko jarduera guztiak, funtsezko ziklo ekologikoak eta kultur ondarearenak.

- PLAN DE CONSERVACIÓN E INTEGRA­CIÓN DEL PATRIMONIO, que incluye todas las actividades relacionadas con la preservación y recuperación o restauración de los ecosistemas singulares, de la vida silvestre y la diversidad biológica, los ciclos ecológicos esenciales y del patrimonio cultural en el ámbito territorial del Plan.

Besteak beste, ondorengo planak garatuko dira banaka zein integratuta:

Entre otros se desarrollarán individualmente o integrados los siguientes:

Baso naturalak kontserbatzeko eta berreskuratzeko plana.

Plan de Conservación y Recuperación de Bosques Naturales.

Basoko espezie mehatxatuen plana.

Plan de Especies Amenazadas de la Vida Silvestre.

Ondare zientifiko-kulturalaren plana eta Naturako elementu bereziak babesteko plana.

Plan del Patrimonio Científico-cultural y Preservación de Elementos Singulares de la Naturaleza.

Korridore ekologikoen sarea.

Plan de Corredores Ecológicos.

Leku paisajistiko baliotsuak babesteko plana.

Plan de Preservación de Lugares Paisajísticos Valiosos.

Habitatak berreskuratzeko plana.

Plan de Recuperación de Hábitats.

Hobetu edo berreskuratu beharreko eremuak eta hainbat ingurune degradatu zaharberritzeko plana.

Plan de Restauración de Áreas a Mejorar o Recuperar y otras Áreas Degradadas.

Leheneratze paisajistikoko plana.

Plan de Restauración Paisajística.

Azaleko sare hidrologikoa berreskuratzeko plana.

Plan de Recuperación de la Red Hidrológica Superficial.

- NATUR BALIABIDEAK ERABILTZEKO PLANA. Natur baliabideen (baliabide hidrikoak, nekazaritzako eta arrantzako jarduerak, basokoak eta bestelakoak) antolamenduarekin eta ustiapenarekin erlazionatutako jarduera guztiak barne hartu dira bertan, bai eta horiek ingurumenean eragiten dituzten inpaktuekin eta arriskuekin erlazionatutakoak ere (lurzoruen higadura eta babesa, uholdeen prebentzioa, eta abar).

- PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, que incluye todas las actividades relacionadas con la ordenación y explotación de los recursos naturales (recursos hídricos, actividades agropecuarias, forestales y otras) y la prevención de sus impactos y riesgos ambientales (erosión y preservación de suelos, prevención de riadas, etc.).

- ASKOTARIKO JARDUERAK SUSTATZEKO PLANA. Bertan barne hartu dira eremu funtzionalaren lurralderako landutako hainbat programa osatzeko jarduera guztiak.

- PLAN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DIVERSAS, que incluye todas las actividades que respaldan otros programas en el territorio del Área Funcional.

- INTERPRETAZIO, IKERKETA ETA ADMINISTRAZIO PLANA, lurraldearen gaineko ingurumen-hezkuntzarekin eta ikerketa zientifikoarekin erlazionatutako jarduerak, eta horiek ezagutzera emateko jarduerak barne hartzen ditu plan honek.

- PLAN DE INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, que incluye todas las actividades relacionadas con la divulgación, educación ambiental e investigación científica sobre el territorio

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ANTOLAMENDUAREN FUNTSEZKO OINARRI ETA EDUKIAK:

BASES Y CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA ORDENACIÓN:

EREDUAREN OINARRIZKO AZPIEGITURAK HARREMANETARAKO SISTEMAK ETA ZERBITZUENAK.

LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL MODELO LOS SISTEMAS RELACIONAL Y DE SERVICIOS

26. artikulua.- Garraio Eta Komunikazioen Sistema Antolatzeko Irizpideak Eta Helburuak.

Artículo 26.- Criterios y objetivos de la Ordenación del Sistema de Transportes y Comunicaciones.

1.- Goierriko eremu funtzionalaren LZPak ondorengo helburu orokorrak finkatu ditu bide-komunikazio eta garraiorako sistemari dagokionez:

1.- El PTP del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) define el sistema de comunicación viaria y de transportes con los siguientes objetivos generales:

• Eremu funtzionala kanpoko ardatzetan integratzea, hiriburuen euskal sistemarekin, inguruko eremu funtzionaletako burutzekin eta indartzen ari diren produkzio-espazioekin dituen loturak indartuz.

• Integrar el Área Funcional en los ejes exteriores potenciando las conexiones con el Sistema Vasco de Capitales, con las cabeceras de las Áreas Funcionales próximas y con los espacios productivos emergentes del entorno inmediato.

• Burutzen, hiri-inguruen eta landa-inguruen arteko artikulazioa eta elkarreragina sustatzea.

• Fomentar la articulación y la interrelación entre sus cabeceras, las zonas urbanas y las zonas rurales.

• Gaur egungo garraio- eta komunikazio-sistema hobetzea, ondorengo irizpideak kontuan hartuta:

• Mejora del actual sistema de transporte y comunicaciones en base a los siguientes criterios:

- Administrazioek, garraio-politika komun bati jarraituz, modu koordinatuan egitea plangintza eta antolamendua.

- Planificación y ordenación de forma coordinada por las administraciones desde una Política Común de Transporte.

- Intermodalitatea oinarrian duen garraio-politika bat garatzea.

- Desarrollo de una política de transporte basada en la intermodalidad.

- Garraio publikoari lehentasuna ematea:

- Dar preferencia al transporte público mediante la:

+ Garraio publikoaren instalazioak eta ekipamenduak hobetuko dira.

+ Mejora de las instalaciones y equipamientos del transporte público.

+ Trena merkantzien garraiorako sustatzea.

+ Potenciación del ferrocarril como modo de transporte de mercancías.

- Garraiobide ez-motorizatuak eta/edo ingurumena gutxiago irauten duten garraiobideak sustatzea.

- Potenciación de los medios de trasporte no motorizados y/o de menor impacto ambiental.

- Automobil pribatuaren erabilera mugatzea.

- Limitar el uso del automóvil privado.

2.- 1. puntuan adierazitako helburu orokorren baitan, ondoren adierazitakoak izango dira esku hartzeko irizpideak:

2.- Dentro de los objetivos generales contenidos en el punto 1, serán asimismo criterios de intervención los siguientes:

- Errepide-sistemako elementuen arteko artikulazioa hobetzea. Horretarako, Kanpoko Red General de Accesibilidad Exterior sarearen eta hiri-sarearen arteko erlazioa hobetuko da, batez ere Beasain, Ordizia eta Lazkao elkartzen diren ardatzean edo gunean eta Ezkion aurreikusitako geltokiaren inguruan.

- Lograr una mayor articulación entre los elementos del sistema de carreteras, mediante la mejora de la relación entre la Red General de Accesibilidad Exterior y la red urbana, especialmente en el vértice o zona de confluencia entre Beasain, Ordizia y Lazkao y en el entorno de la prevista estación de Ezkio.

- Errepide-sareen funtzio aniztasuna sustatzea, batez ere Tokiko Iresgarritasun Sarea Nagusian. Horrela, hiri-sistemak erlazionatzeko eta egituratzeko dagokion funtzioa indartuko da, eta dagokion sektorean trafiko-bide hutsaren kontzepzioa gainditu, batez ere hiri-zeharbideetan.

- Potenciar la multifuncionalidad de las redes viarias, especialmente de la Red Principal de Accesibilidad Local, acentuando su papel relacional y estructurante de los sistemas urbanos y con capacidad espacial, de manera que supere la concepción sectorial de mera vía de tráfico, especialmente en las travesías urbanas.

- Sarearen funtzionaltasun integrala osatzea, sistemarako halabeharrezkoak diren zerbitzuen bitartez, hala nola autobus-geltokiak, truke-zentroak eta garraiorako ekipamenduak.

- Completar la funcionalidad integral de la red mediante los servicios indispensables para el sistema, como son las estaciones de autobuses, los intercambiadores y los equipamientos al transporte.

- Kasuan kasuko azterketak egin eta, horiek kontuan hartuta, azpiegitura-ezarpenak zentzuz kokatzeko, lurraldeko zerbitzuak integratzeko eta optimizatzeko estrategiak jarraituko dira, ubideak, sareak eta trazadurak metatuko dira, afektazioen ekonomia jarraituko da eta diseinu kualifikatuak eta ingurunera egokituak egingo dira.

- Impulsar, a través de la realización de los correspondientes estudios, la racionalización de las implantaciones infraestructurales mediante las estrategias de integración y optimización de los servicios en el territorio, concentración de canales, redes y trazados, economía de las afecciones y diseños cualificados y adaptados al Medio Físico.

3.- Aurreko puntuetan barne hartutako helburuak antolatu, garatu eta esku hartzeko ezinbesteko erreferentzia izango dira, baita proposatutako azpiegitura berriak eraikitzeko, egiteke daudenak gauzatzeko eta daudenak hobetzeko behar den lurzoru-erreserbarako eskakizunen oinarri ere.

3.- Los objetivos contenidos en los puntos precedentes se constituyen en referencia obligada de ordenación, desarrollo e intervención y base de la exigencia de la necesaria reserva de suelo para la construcción de las nuevas infraestructuras propuestas y de las pendientes de ejecutar, así como de la mejora de las existentes.

27. artikulua.- Bide Garraio eta Komunikazioen Sistemaren Eredu Integrala.

Artículo 27.- El Modelo Integral del Sistema de Transporte y Comunicaciones Viarias.

Garraio eta komunikazioen sistemaren lurralde-eredua osatzeko, kapitulu honetan eta 02.1 eta 04 planoetan adierazitako zehaztapenak jarraituko dira. Aipatutako planoetan ikus daitezke, halaber, errepide-sarea eta trenbide-sarea, bai eta horiek indartzeko proposatu diren jarduera estrategikoak ere.

El Modelo Territorial del Sistema de Transportes y Comunicaciones se configura mediante las determinaciones establecidas en el presente capítulo y los Planos 02.1 y 04 donde quedan reflejadas las redes viaria y ferroviaria así como las actuaciones estratégicas propuestas como elementos básicos caracterizadores del mismo.

Errepide-sarea.

Red Viaria.

Errepide-egitura funtsezkoa da ereduaren komunikazio eta garraioen sistema definitzeko orduan. Horrela, errepide-egitura zehazteko, sarea osatzen duten elementuen definizioa eta hierarkizazioa egin behar da, eta ondoren adierazitako kategorien artean bereizketa egin:

La estructura viaria, elemento clave en la definición del sistema de comunicaciones y transportes del Modelo, se establece mediante la definición y jerarquización de los elementos de la red, diferenciando las siguientes categorías:

• Kanpoko sarbide-sare orokorra.

• Red General de Accesibilidad Exterior.

Eremu funtzionala EAEko hiriburuen sistemarekin, hurbileko erkidegoekin eta hurbileko eremu funtzionaletako burutza-hiriekin lotzen duten korridoreek osatzen dute sare hau. Hona horiek:

Está formada por los corredores que conectan el Área Funcional con el Sistema de Capitales de la CAPV, las Comunidades próximas y las ciudades-cabecera de las Áreas Funcionales del entorno inmediato, a saber:

- N-1 errepidea, autobia-trazadura duena.

- Carretera N-1, con trazado de autovía.

- Durango-Bergara-Beasain zeharkako ardatza.

- Eje trasversal Durango-Bergara-Beasain.

- Azkoitia-Zumarraga errepidea.

- Carretera Azkoitia-Zumarraga.

• Tokiko sarbide-sare nagusia.

• Red Principal de Accesibilidad Local.

Ibilbide luze eta edukiera handiko bideen eta tokiko bideen arteko mailako ardatzak dira eta eskualdearen egiturarako giltzarri.

Son los ejes de nivel intermedio entre las vías de largo recorrido y gran capacidad, y el viario local, resultando claves para la estructura comarcal.

Sare nagusiko zati diren baina trazadura eta diseinu berriekin ordezkatu dituzten elementu eta bide-zatiek osatzen dute. Eskualdea egituratzeko funtzio nagusia dute. Sare honetan badira, ordea, beste zenbat zati ere:

Está formada por los elementos y tramos pertenecientes a la Red General que, una vez sustituidos por los nuevos trazados y diseños, mantienen una función principal estructurante de carácter comarcal, y otros tramos:

- N-1 errepidea izandakoa.

- Antigua N-1.

- Beasain-Zumarraga errepidea, GI 632.

- Carretera Beasain-Zumarraga, GI 632.

- GI 2630 errepidearen zatia, Legazpi eta Zumarraga artean.

- Tramo de la carretera GI 2630, entre Legazpi y Zumarraga.

- GI 120 errepidearen zatia, Beasain eta Lazkao artean.

- Tramo de la carretera GI 120, entre Beasain y Lazkao.

- GI 2133 errepidearen zatia, Ordizia eta Zaldibia artean

- Tramo de la carretera GI 2133, entre Ordizia y Zaldibia.

• Lurraldeko sarbide-sare osagarria.

• Red Complementaria de Accesibilidad Territorial.

Eskualdeko ibilbideek eta beste eremu funtzionala batzuekiko bigarren mailako loturek osatzen dute. Horien ibilbidea eta ezaugarriak direla eta ingurune fisikora hurbiltzeko oinarrizko elementu dira:

Está configurada por itinerarios comarcales y enlaces secundarios con otras Áreas, que, por su recorrido y características, se constituyen en elementos básicos de accesibilidad al Medio Físico:

- GI 2635 errepidea, Azpeititik Beasainera doana, Mandubian barrena.

- Carretera GI 2635, de Beasain a Azpeitia por Mandubia.

- GI 2630 errepidea, Legazpitik Oñatira.

- Carretera GI 2630, de Legazpi a Oñati.

- GI 2133 errepidea, Zaldibiatik Amezketara.

- Carretera GI 2133, de Zaldibia a Amezketa.

- GI 2637 errepidea, Zegamatik Altsasura, Otzaurtetik.

- Carretera GI 2637 de Zegama a Altsasu, por Otzaurte.

- GI 120 errepidea, Ataundik Lizarrustira eta Etxarri-Aranatzera.

- Carretera GI 120 de Ataun a Lizarrusti y Etxarri-Aranaz.

• Tokiko sarbide-sare osagarria.

• Red Complementaria de Accesibilidad Local.

Burutzetatik urrun dauden guneak burutza horiekin eta hierarkian goragoko mailakoak diren sareekin (kate gisa oro har) lotzen dituzten bideek osatzen dute sare hau.

Corresponde a la formada por las vías que conectan los núcleos más alejados de las cabeceras con éstas y la red jerárquicamente superior, generalmente en forma mallada.

• Landaguneetako sarbide-sarea.

• Red de Acceso a los Núcleos Rurales.

Bideen hierarkiaren azkeneko maila da, horien funtzioa, trazadura eta mota direla eta. Hiriguneak landaguneekin eta landaguneak beren artean lotzen dituzten (gehienetan ez kate gisa) bideek osatzen dute.

Corresponde al último escalón de la jerarquía viaria, por su función, traza y tipo, y está formada por las vías que conectan los núcleos urbanos con los núcleos rurales y éstos entre sí, generalmente en forma no mallada.

Ibilbideen ingurumen-sarea.

Red de Recorridos Ambientales.

Ibilbideen ingurumen-sarea, kasuak kasu dagokion zuzkidura-funtzioari kalterik egin gabe, lurralde-ereduaren errepide-egitura integralaren barruan dago eta, funtsean, sarbide-sare osagarrian eta sekundarioan eta landagunetako sarbide-sarean, oinezkoen eta txirrindularien zerrendak barne, oinarritzen da.

La Red de Recorridos Ambientales, sin perjuicio de la función dotacional que, en su caso, posea, forma parte de la estructura viaria integral del Modelo Territorial y se apoya mayoritariamente en las Redes Complementaria y Secundaria de Accesibilidad y la de Acceso a los Núcleos Rurales, incluyendo bandas peatonales y ciclistas.

Komunikazio alternatiboen sare hori ingurune fisikora sartzeko oinezkoen ibilbide-sare baten diseinuarekin osatzen da.

Esta malla de comunicaciones alternativas se completa con el diseño de una Red de Itinerarios Peatonales de acceso al medio físico.

Trenbide-sarea.

Red Ferroviaria.

Ereduko komunikazio- eta garraio-sarearen bigarren funtsezko elementua da trenbide-sarea.

La Red Ferroviaria constituye el segundo elemento clave en la definición del Sistema de Comunicaciones y Transporte del Modelo.

Gaur egungo aldiriko trenbide-sareak (Renfe) eta Trenbide Azpiegituren LAPean barne hartutako sare berriak osatzen dute.

Se halla compuesta por la actual Red de Cercanías (Renfe) y la Nueva Red recogida en el PTS de la Red Ferroviaria.

Sistemako hainbat elementu.

Otros elementos del sistema.

Garraioen eta komunikazioen sistemako beste hainbat ardatz-elementu dira: autobus-geltokiak, bidaiariak eta salgaiak trukatzeko zentroak eta garraiorako ekipamenduak; eta sistema orokorrean ulertzeko funtsezkoak dira.

El Sistema de Comunicaciones y Transporte se completa con otros elementos focales tales como estaciones de autobuses, intercambiadores de viajeros y mercancías y equipamientos al transporte esenciales para la comprensión global del mismo.

28. artikulua.- Garraio eta Komunikaziorako Sistemarako Proposamenak.

Artículo 28.- Propuestas para el Sistema de Transporte y Comunicaciones.

1.- Bide-sarerako proposamenak.

1.- Propuestas para la red viaria.

Esku-hartzeak indarrean dagoen arloko plangintzan eta aurreko artikuluan zehaztutako eredu integralean ezarritakoetara egokituko dira:

Las intervenciones se ajustarán a las establecidas en el planeamiento sectorial vigente y al Modelo integral establecido en el artículo anterior y se concretan en las siguientes actuaciones:

a).Kanpoko sarbide-sare orokorrean.

a) En la Red General de Accesibilidad Exterior.

• Durango-Bergara-Beasain zeharkako ardatzaren ibilbide osoa bitan banatzea edo «autobia-motako» trazadura egitea, eta GI 632 errepidearen arteko bide-lotura berria, Ezkio-Itsasoko tren-geltoki berriaren parean.

• Desdoblamiento o trazado «tipo autovía» del eje trasversal Durango-Bergara- Beasain en todo su recorrido y nuevo enlace viario con la carretera GI 632 a la altura de la nueva estación ferroviaria en Ezkio-Itsaso.

• Azkoitia-Zumarraga errepidearen trazadura eta diseinua hobetzea.

• Mejora del trazado y diseño de la carretera Azkoitia-Zumarraga.

• N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasain herriguneetarako sarbidea hobetzea.

• Mejora de los accesos desde la N-1 a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain.

- Ordiziako hegoaldeko lotunea.

- Nudo sur de Ordizia.

- Lazkao eta Beasain-Erdigunerako sarbideak hobetzea, Senpere eremuan.

- Mejora de los accesos a Lazkao y Beasain-Centro en el área de Sempere.

- N-I errepidearen desbideraketa, Oria ibaiaren hegoaldeko ertzerantz, Lazkaoko lotunearen eta Loinaz futbol-zelaiaren (Beasain) artean, gaur egungo trazaduraren alternatiba gisa.

- Desvío de la N-1 hacia el borde sur del río Oria entre el enlace de Lazkao y el campo de fútbol de Loinaz en Beasain, como posible alternativa al trazado actual.

- Beasain-hegoaldeko lotura berria.

- Nueva conexión de Beasain-Sur.

b) Tokiko sarbide-sare nagusia.

b) En la Red Principal de Accesibilidad Local.

Hiri-egitura orokorra indartzea eta ibilbide ez-motordunen sare bat sortzea/indartzea, barruko loturak artikulatzeko eta hurbileko herriguneen arteko artikulazioak egiteko lehentasunezko elementu gisa. Edozein modutan, kasuan kasu ondorengo esku-hartzeak egingo dira:

Reforzamiento de la estructura urbana general y creación / potenciación de una eficaz red de itinerarios no motorizados como elemento prioritario en la articulación de las conexiones internas y entre núcleos urbanos próximos, efectuando, según sea el caso, las siguientes intervenciones:

- Barneko kanalak eta herrigune jarraituen edo jarraitasuna izateko moduan direnen arteko loturak indartzea, bide berriak sortzearen eta/edo lehendik dauden trafiko-bideak hiribide, zumardi edo pasealeku gisa sortutako ardatz bihurtzearen bidez. Ardatz horiei «hiri-zentraltasuneko ardatz» deritze.

- Potenciación de los canales internos y las conexiones entre los núcleos urbanos continuos o con condiciones de continuidad, mediante la creación de nuevas vías y/o la transformación de las vías de tráfico existentes en ejes concebidos como avenidas, alamedas o paseos, denominados «Ejes de Centralidad Urbana».

- Burutza-hirien eta herrigunerik hurbilekoenen arteko loturak indartzea, bide berriak sortzearen edo/eta lehendik dauden trafiko-bideak hiri-jarraitasuneko ardatz bihurtzearen bidez. Ardatz horiek zumardi edo arbolez beteriko pasealekuen gisakoak izango dira eta horietan elkarrekin ibiliko dira oinezkoak eta txirrindulariak. Horrelakoetan espaloiak, bizikletetarako errodadura-bandak eta lorategi-zerrenden gaineko zuhaitz-lerroak izaten dira eta «hiriarteko artikulazioko ardatz» deritze.

- Potenciación de las conexiones entre las ciudades-cabecera y los núcleos urbanos más próximos, mediante la creación de nuevas vías y/o la transformación de las vías de tráfico existentes en ejes de continuidad urbana, concebidos como alamedas o paseos arbolados de coexistencia peatonal-ciclista, con acera, banda de rodadura para bicis e hilera de árboles sobre cinta verde ajardinada, denominados «Ejes de Articulación Interurbana».

Proposamenak ondorengo esparruetan gauzatuko dira:

Las propuestas se efectúan en los siguientes ámbitos:

- Ondorengoetako hiri-zentraltasuneko ardatzak: Legazpi, Urretxu-Zumarraga, Ormaiztegi, Beasain-Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.

- Ejes de Centralidad Urbana internos de Legazpi, Urretxu-Zumarraga, Ormaiztegi, Beasain-Ordizia, Itsasondo, Legorreta e Idiazabal.

- Beasain eta Idiazabal arteko hiri-zentraltasuneko ardatza, N-1 errepidearen gainekoa, Iurreko industrialdean barrena.

- Eje de Centralidad Urbana entre Beasain e Idiazabal, sobre la N-1, a través del polígono de Yurre.

- Lazkao barneko, Lazkao-Beasain arteko eta Lazkao-Urretxu arteko hiri-zentraltasuneko ardatzak, CAF-Senpereko esku-hartze estrategikoko esparruan.

- Ejes de Centralidad Urbana, interno de Lazkao y entre Lazkao-Beasain y Lazkao-Ordizia en el ámbito de intervención estratégica de CAF-Sempere.

- Hiriarteko artikulaziorako ardatzak, ondokoen artekoak:

- Ejes de Articulación Interurbana entre:

Legazpi-Zumarraga.

Legazpi-Zumarraga.

Zumarraga-Ormaiztegi eta Ormaiztegi-Beasain (korridore estrategikoko ardatza).

Zumarraga-Ormaiztegi y Ormaiztegi-Beasain (Eje del corredor estratégico).

Ordizia-Itsasondo, Itsasondo-Legorreta, Legorreta-Ikaztegieta.

Ordizia-Itsasondo, Itsasondo-Legorreta, Legorreta-Ikaztegieta.

Zaldibia-Ordizia. Lazkao-Ordizia, lanbide-eskolatik barrena. Idiazabal-Iurre.

Zaldibia-Ordizia. Lazkao-Ordizia, por la Escuela Profesional. Idiazabal-Yurre.

c) Gainerako sareetan.

c) En el resto de las Redes.

Tokiko arazoak konponduko dira, saihesbideak eta lotura berriak eginez eta garraiobide ez-motordunetara pixkanaka egokituz.

Resolución de los problemas locales mediante la ejecución de variantes y nuevas conexiones y progresiva adaptación a formas de transporte no motorizadas.

- Ezkio eta Itsaso arteko lotura berria.

- Nueva conexión entre Ezkio e Itsaso.

- Zerain eta Mutiloa arteko lotura berria, egina dagoeneko.

- Nueva conexión entre Zerain y Mutiloa, ya realizada.

2.- Ibilbideen ingurumen-sarerako proposamenak.

2.- Propuestas para la Red de Recorridos Ambientales.

Sistemako elementuak gaur egungo sarea egokitzen eta/edo osatzen saiatuko dira, bide-sistema honetako elementuak oinezkoentzako eta txirrindularientzako nahiz bietarako banda aproposak diseinatuz eta eraikiz eta, hala badagokio, zati berriak gauzatuz.

Los elementos de este sistema procurarán adaptar y/o completar la red existente en que se apoya mediante el diseño y construcción de las adecuadas bandas de paseo peatonal y ciclista o mixto y, en su caso, la ejecución de nuevos tramos.

3.- Trenbide-sarerako proposamenak

3.- Propuestas para la red ferroviaria.

a) Trenbide-sare berria.

a) Nueva Red Ferroviaria:

- Lurzorua gordetzea, aurreikusitako trazadurak eskatzen duena, eta Ezkio-Itsason bidaiarientzako geltoki berria eta salgaietarako truke-zentroa ezartzea.

- Reserva de suelo según el trazado previsto para la misma e implantación de estación para viajeros e intercambiador de mercancías en Ezkio-Itsaso.

b) Aldiriko tren-sarea (Renfe).

b) Red de Cercanías (Renfe):

- Zerbitzuak eta maiztasunak zabaltzea Irun-Legazpi linean.

- Ampliación de servicios y frecuencias en la línea de cercanías Irun-Legazpi.

- Trazadura aldatzea Ordiziako Bustunza auzoaren eta Beasaingo azokaren inguruaren artean. Era berean, trenbideen kota igo egingo da eta Ordiziako eta Beasaingo geltokien kokapena aldatuko da, Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza osorik antolatzeko.

- Modificación de trazado entre el barrio de Bustunza, en Ordizia y la zona del Ferial de Beasain, incluyendo, en su caso, elevación de la cota de vías y cambio de emplazamiento de las estaciones de Ordizia y Beasain para ordenar integralmente el vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

- Beasaingo geltokian eta Zumarragakoan, edo inguruan, antolamendu-zentro bat edo bidaiarientzako truke-zentro bat ezartzea eta egungo bazterguneak aldatzea eta leheneratzea.

- Implantación de un Centro de organización o intercambio del transporte de pasajeros del Área Funcional en la propia estación de Beasain o en sus inmediaciones con transformación y regeneración de las actuales playas de vías así como en Zumarraga.

4.- Beste jardun batzuk.

4.- Otras Actuaciones.

a) Errepideko garraio publikoa eta autobus-geltokia.

a) Transporte Público por Carretera y Estación de Autobuses.

- Errepideko garraio publikoko egungo lineak indartzea eta trenbide-zerbitzuekin lotzea. Gutxienez autobus-geltoki bat egingo da Beasainen eta Zumarraga-Urretxun beste bat egitea aurreikusi da.

- Potenciación de las actuales líneas de transporte público por carretera e interrelación con servicios ferroviarios con creación de, al menos, una estación de autobuses en Beasain que pudiera completarse con otra en Zumarraga-Urretxu.

b) Harremanetarako sistemaren ekipamenduak eta zerbitzuak.

b) Equipamientos y Servicios del Sistema Relacional.

- Salgaietarako truke-zentro bat aurreikustea Ezkio-Itsason proposatutako geltokiaren ondoan eta kamioietarako gomendatutako aparkalekua prestatzea, horrelakoei dagozkien ekipamendu eta zerbitzuekin, aipatutako salgaien truke-zentroari lotuta.

- Previsión de un Intercambiador de Mercancías junto a la propuesta Estación de Ezkio-Itsaso y de un Aparcamiento Disuasorio de Camiones con los correspondientes equipamientos y servicios, ligado al referido Intercambiador de Mercancías.

29. artikulua.- Zerbitzu Azpiegituren Eredua.

Artículo 29.- El Modelo de Infraestructuras de Servicios.

1.- Goierriko Eremu Funtzionaleko LZP honek bere egin ditu eta lurralde-ereduan bertan txertatu ditu administrazioaren sailek hornidura, saneamendu, hondakin solidoen tratamendu, uholdeen prebentzio eta energia eta telekomunikazioen azpiegituren inguruan egindako plan eta proiektuak.

1.- El presente PTP del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) asume e incorpora a su Modelo Territorial los diferentes Planes y Proyectos de los correspondientes Departamentos de la Administración en lo concerniente al abastecimiento, saneamiento, tratamiento de residuos sólidos, prevención de inundaciones e infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.

2.- Oinarrizko azpiegituren sistemako ekintza eta elementu garrantzitsuenak edo lurraldean gehien eragiten dutenak, ondorengoak dira:

2.- Las acciones y elementos del sistema de infraestructuras básicas más notables o con mayor incidencia territorial son los siguientes:

a) Saneamendua:

a) Saneamiento:

- Hondakin-uren araztegia (HUA), Urretxutik ibaian behera, jada egina.

- Estación de Depuración (EDAR) aguas abajo, de Urretxu, ya realizada.

- Hondakin-uren araztegia (HUA), Legorretan, jada egina.

- Estación de Depuración (EDAR) de Legorreta, ya realizada.

b) Ur-hornidura:

b) Abastecimiento de Agua:

- Barrendiolako urtegia (Urola Garaia).

- Embalse de Barrendiola (Alto Urola).

- Arriarango urtegia.

- Embalse de Arriaran.

- Lareoko urtegia.

- Embalse de Lareo.

- Urola eta Oria ibaien arroetan ura batetik bestera eramateko hainbat lan.

- Captaciones y conexiones diversas en las cuencas del Urola y del Oria.

c) Arriskuen prebentzioa:

c) Prevención de Riesgos:

- Ertzetan eragiteko ekintzak Arriaran eta Estanda ibaien elkarguneetan.

- Acciones sobre los cauces en los encuentros de los ríos Arriarán y Estanda.

- Ertzetan eragiteko ekintzak Estanda eta Oria ibaien elkarguneetan.

- Acciones sobre los cauces en los encuentros de los ríos Estanda y Oria.

- Ertzetan eragiten duten ekintzak eta estaldurak Patricio Elorza paper-fabrikan (Legazpi), LETAGen (Ormaiztegi), CAFen (Beasain) eta beste zenbait gune zehatzetan.

- Acciones sobre los cauces y coberturas en la Papelera de Paricio Elorza, de Legazpi, LETAG en Ormaiztegi, CAF en Beasain y otras puntuales.

d) Hondakin solidoak:

d) Residuos Sólidos:

- Sasietako Mankomunitateko hondakindegia.

- Vertedero de la Mancomunidad de Sasieta.

- Mutiloa udalerriko inerteen hondakindegia.

- Vertedero de inertes en el Municipio de Mutiloa.

e) Azpiegitura elektrikoak:

e) Infraestructuras Eléctricas:

- Ezkio-Itsasoko transformazio eta banaketako estazioa.

- Estación Trasformadora de Distribución de Ezkio-Itsaso.

- Ormaiztegiko transformazio eta banaketako azpiestazioa.

- Subestación Trasformadora de Distribución de Ormaiztegi.

- Legazpiko transformazio eta banaketako azpies­tazioa.

- Subestación Trasformadora de Distribución de Legazpi.

- LZPak azpimarratzen du komenigarria litzatekeela bideragarritasun-azterketak egitea estazio eta azpiestazio horiek hiri-eragin txikiagoko beste eremu batzuetara lekualdatzeko helburuarekin.

- Desde este PTP se resalta la conveniencia de efectuar los pertinentes estudios de viabilidad con el fin de lograr el conveniente traslado de dichas estaciones y subestaciones a ámbitos de menor incidencia urbana.

f) Gas-azpiegiturak:

f) Infraestructuras de Gas:

- Bergara-Irun gasbidea eta horietatik abiatzen diren banaketa-sareak.

- Gasoducto Bergara-Irun y redes de distribución a partir del mismo.

g) Telekomunikazio-azpiegiturak:

g) Infraestructuras de Telecomunicaciones:

Ondorengoetara bil ditzakegu proposatutako jardunak:

Las actuaciones planteadas se resumen en la siguiente relación:

- Hiriarteko zentral automatiko bana ezartzea gutxienez bi burutza-hirietan.

- Establecimiento de una central automática interurbana al menos en cada una de las dos ciudades-cabecera.

- Kanalizazioen sare nagusia: Urretxu-Zumarraga-Ormaiztegi-Beasain-Ordizia-Arama-Itsasondo-Legorreta.

- Red principal de canalización: Urretxu-Zumarraga-Ormaiztegi-Beasain-Ordizia-Arama-Itsasondo-Legorreta.

- Bigarren mailako sareak: Lazkao-Olaberria-Idiazabal eta Urretxu-Legazpi.

- Redes secundarias: Lazkao-Olaberria-Idiazabal y Urretxu-Legazpi.

- Aireko linea elektriko guztiak lur azpian sartzea, batez ere herrigune historikoetan.

- Enterramiento de todos los tendidos aéreos, especialmente en los cascos históricos.

3.- Aurreko puntuan adierazitako zerrenda irekia dago, hau da, LZP honetan proposatutako lurralde-ereduarekin bat datozen interes orokorreko elementu eta esku-hartze berriak sartu daitezke.

3.- La relación incluida en el punto anterior tiene carácter abierto, pudiendo incorporarse a la misma nuevos elementos e intervenciones de interés general concordantes con el Modelo Territorial propuesto en el presente PTP.

4.- Eremu funtzionalean zerbitzu-azpiegituren ezarpena kasuan kasuko plan berezien edo/eta proiektuen bidez gauzatuko da, ondorengo irizpideei jarraiki nolanahi ere:

4.- La implantación en el Área Funcional de las infraestructuras de servicios se llevarán a cabo mediante los correspondientes Planes Especiales y/o Proyectos, y en base a los siguientes criterios:

- koordinazioa, dagozkien lurraldearen arloko planen bidez.

- de coordinación, a través de los oportunos Planes Territoriales Sectoriales.

- integrazioa, arloko proposamenen artean.

- de integración entre las diferentes propuestas sectoriales.

- Lurraldearen Zatiko Plan honetako oinarrizko zehaztapenak eta garapen berriak antolatzeko eta diseinatzeko bertan adierazitako berariazko orientazioak errespetatzea.

- de respeto a las determinaciones básicas del presente Plan Territorial Parcial y a las orientaciones específicas para la ordenación y diseño de los nuevos desarrollos, contenidas en el mismo.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

ANTOLAMENDUAREN FUNTSEZKO OINARRI ETA EDUKIAK:

BASES Y CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA ORDENACIÓN:

ASENTAMENDU SISTEMA

EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

LEHENENGO SEKZIOA

SECCIÓN PRIMERA

ASENTAMEDU SISTEMA ORO HAR

DEL MODELO DE ASENTAMIENTOS EN GENERAL

30. artikulua.- Asentamendu Sistema Antolatzeko Irizpideak eta Helburuak.

Artículo 30.- Criterios y objetivos de la Ordenación del Sistema de Asentamientos.

Eremu funtzionala antolatzeko helburu orokorrei, 7. artikuluan barne hartutakoei, jarraiki, asentamenduen antolamenduak ondorengo helburuak eta irizpideak lortzea du xede:

Para la consecución de los objetivos generales de ordenación del Área Funcional expuestos en el artículo 7 se plantean los siguientes criterios y objetivos referidos al Sistema de Asentamientos:

1.- Lehendik zeuden bi hiri-sistemen eredu integrala indartzea. Bi sistema horiek, batetik, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi multzoan eta, bestetik, Beasain-Ordizia-Lazkao multzoan oinarrituta antolatzen dira eta maila txikiagoko herriguneek eta landaguneek osatzen dituzte.

1.- Refuerzo del modelo integral de los dos sistemas urbanos existentes, organizados en base a los conjuntos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi, por una parte, y Beasain-Ordizia y Lazkao, por otra, y completado por los núcleos urbanos de menor rango y los núcleos rurales.

2.- Aipatutako herriguneen integrazio funtzionala, elkarren arteko osagarritasunak lagunduz eta Oria Garaia - Urola Garaia dikotomia gaindituz.

2.- Integración funcional de los mencionados sistemas urbanos favoreciendo sus complementariedades y superando la dicotomía Alto Oria - Alto Urola.

3.- Burutza-hiriak indartzea eta dagokien maila areagotzea, herriguneak ondo integratuz eta lortu nahi den hiri-kategoriaren araberako elementuen eta funtzioen zuzkidura eginez.

3.- Potenciación de las ciudades cabecera y aumento de su rango mediante una correcta integración de los núcleos urbanos que las constituyen y la dotación de elementos y funciones acordes con la categoría urbana que se pretende conseguir.

4.- Hiri-kalitatea hobetzea, beharrezkotzat jotzen diren eragiketen bidez, hala nola narriatuta edo zaharkituta dauden esparruak aldatzeko edo leheneratzeko eragiketak, hiri-multzoak eta herrigune historikoak babesteko eta birgaitzeko eragiketak eta berrekipamendu-eragiketak, bai eta etxebizitzen eta ekonomia-jardueretarako egokia.

4.- Mejora de la calidad urbana mediante las operaciones que fueren precisas, tales como las de transformación o regeneración de ámbitos degradados u obsoletos, de protección y rehabilitación de conjuntos urbanos y cascos históricos y de reequipamiento, así como una oferta de viviendas y de suelo para actividades económicas acorde con las necesidades de la población y del sistema productivo del Área Funcional.

5.- Lurralde-desorekak zuzentzea. Horretarako bide izango dira honakoak:

5.- Corrección de los desequilibrios territoriales existentes mediante:

a) Bizitegitarako eta izaera estrategikoko ekonomia-jardueretarako garapen berrien ekintza selektiboak, harrera-ahalmen handieneko udalerrietan, eremu asetuen birkualifikazio, berrekipamendu eta hobekuntzarako jarduerekin, bertako tentsioak arintzeko eta herriguneen arteko integrazioa eta osagarritasuna lortzeko.

a) Acciones selectivas de nuevos desarrollos residenciales y de actividades económicas de carácter estratégico en los municipios con mayor capacidad de acogida, combinadas, según el caso, con las de recualificación, reequipamiento y mejora de las áreas saturadas, tendentes a aliviar sus tensiones y lograr una mayor integración y complementariedad entre los diferentes núcleos urbanos.

b) Landa-garapenerako politika, ekonomia-oinarria dibertsifikatua duena eta lehen sektorearen alternatibak, bizitegitarako eskaintza alternatiboa, kultur eta ingurumen-zerbitzuen berrekipamendua eta integrazioa, telekomunikazioen garapena eta garraio publikoaren hobekuntza ahalbidetuko dituena.

b) Una política de desarrollo rural con diversificación de su base económica, oferta residencial alternativa, reequipamiento e integración de los servicios culturales y medioambientales, desarrollo de las telecomunicaciones, mejora del transporte público y revalorización de la calidad ambiental.

31. artikulua.- Asentamendu Sistemaren Eredu Integrala.

Artículo 31.- Modelo Integral del Sistema de Asentamientos.

1.- Asentamendu-eredua antolatzeko, udalerrien kategorizazioa hartzen da oinarrian eta esku hartzeko estrategiak finkatzen dira, lurralde-egituran dituzten ezaugarrien eta potentzialtasunen arabera eta betetzen duten funtzioaren arabera. Oro har, horrela osatzen dira:

1.- El modelo de asentamientos se organiza en base a la categorización de los municipios y el establecimiento de unas estrategias de actuación en función de sus características, potencialidades y papel que juegan en la Estructura Territorial, configurándose en líneas generales mediante:

a) Udalerrien kategorizazioa:

a) La categorización de los municipios:

Lurralde-ereduak bereizketa hierarkikoa egiten du asentamendu-sistemari dagokionez, eta, lehenik eta behin, LAAetan zehaztutako hirien sistemaren barruan, herriguneak bereizten ditu, biztanleria-tamainaren arabera, zerbitzuen eskaintzaren arabera eta eskualdeko garrantziaren arabera, eta ondorengo mailak bereizten dira:

El Modelo Territorial establece una diferenciación jerárquica del Sistema de Asentamientos, identificando, en primer lugar, de acuerdo con el Sistema de Ciudades establecido por las DOT, los diferentes núcleos urbanos en función de su tamaño poblacional, oferta de servicios y representatividad comarcal diferenciando los siguientes niveles:

- Hiri-burutzen sistemako herriguneak:

- Núcleos urbanos del sistema de ciudades-cabecera:

Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi.

Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu y Legazpi.

- Tamaina ertaineko herriguneak:

- Núcleos urbanos de tamaño medio:

Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Idiazabal, Segura, Zegama eta Ormaiztegi.

Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Idiazabal, Segura, Zegama y Ormaiztegi.

- Landaguneetako herriguneak:

- Núcleos en Ámbitos Rurales:

Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria (herrigunea), Zerain, Mutiloa, Gabiria eta Ezkio-Itsaso eta hainbat landa-auzo.

Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria (casco), Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itsaso y otros barrios rurales.

b) Betetzearen ezaugarri orokorrak -hiri-eremuak, landaguneetako herriguneak eta hiri-garapenik gabeko guneak bereizi dira-, 0.3 planoan islatu direnak, eta etorkizuneko garapenak antolatzeko lurralde-irizpideak, ondoren adierazitako prozedurak betez erabakiko dira:

b) La caracterización global de la ocupación, mediante la diferenciación en ámbitos de carácter urbano, núcleos en ámbitos rurales y ámbitos sin desarrollo urbano reflejada en el Plano 0.3, y criterios territoriales de ordenación de los futuros desarrollos, establecidos a través de:

b.1.- Berregokitzearen, berroneratzearen edo birgaitzearen gai izan beharreko tokien zehaztapena. Horien andeapena eragozteko edo erabat edo bere baten bestelakoak izanezko erabileretarako berreskuratu ahal izateko.

b.1.- La definición de los espacios que habrán de ser objeto de transformación y regeneración urbana, protección y/o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos total o parcialmente distintos.

b.2.- Garapen berrietarako lehentasuna izango duten eremuen kokapena.

b.2.- La localización de las Áreas Preferentes de Nuevo Desarrollo.

b.3.- Hiri-garapenik gabeko korridoreen edo hiri-etenen definizioa.

b.3.- La definición de los Corredores sin Desarrollo o Discontinuidades Urbanas.

2.- Bizitegitarako eta zuzkidurako lurzoru-politikari dagokionez, LZPak ondorengo kategoriak bereizi ditu:

2.- En relación a la política de suelo residencial y dotacional, el PTP identifica las siguientes categorías:

- Hazkunde selektiboko udalerriak.

- Municipios de Crecimiento Selectivo.

Tamaina ertaineko herriguneak dituzten udalerriak dira eta bizitegitarako eskaintza bilakaera demografiko zorrotzaren ondoriozkoaren gainetik egotea komeni da.

Son municipios con núcleos urbanos de tamaño medio donde conviene que la oferta residencial sea superior a la que se derivaría de su estricta evolución demográfica.

- Lurraldeko sarguneak.

- Núcleos de Acceso al Territorio.

Eremu hauen kokapena eta ingurune fisikoko espazioekin duten erlazioa direla eta, aisialdiko eta atsedenerako eremu gisa erabil daitezke, betiere LZP honetan egindako aurreikuspenen arabera; horrela, zuzkidura-eskaintza areagotzea komeni da, dagokien berariazko funtzioaren arabera.

Son aquellos núcleos donde -dada su ubicación y relación con espacios del Medio Físico susceptibles de utilización como ámbitos de ocio y esparcimiento, de acuerdo con las previsiones de este PTP- convienen incrementos de la oferta dotacional acorde con su específica función.

- Habitat alternatiboak.

- Hábitats Alternativos.

Landaguneetako herriguneetan intentsitate baxuko eremuak dira eta legeak ezarritako gutxieneko estandarrekin bat datozen bizitegi motak, hiri-ingurunean eta natur ingurunean integratuta daudenak, bereiz daitezke.

Constituyen áreas de baja intensidad de núcleos en ámbitos rurales, conformados por tipos residenciales acordes con los estándares mínimos legales e integrados en el entorno urbano y natural circundante.

- Etxebizitza babestuaren garapen publikorako lehentasunezko interesa duen udalerria.

- Municipio de Interés Preferente para desarrollo público de Vivienda Protegida.

LZPtik eremu funtzionalerako aurreikusitako etxebizitza babestu publikorako arloko politikaren ezarpena lehenesten da.

Es aquél donde, desde el PTP, se considera preferente la aplicación de la política sectorial de vivienda protegida pública prevista para el Área Funcional.

- Jarduera publikoak garatzeko lehentasunezko interesa duen udalerria.

- Municipio de Interés para desarrollo de Actuaciones Públicas.

Etxebizitzaren esparruko esku-hartze publikorako lehentasunezko bigarren maila da.

Constituye el segundo escalón en el orden de preferencia para la intervención pública en materia de vivienda.

3.- Ekonomia-jardueretarako lurzoru-politikari dagokionez, LZPak ondorengo kategoriak bereizi ditu:

3.- En relación a la política de suelo para actividades económicas, el PTP identifica las siguientes categorías:

- Lehentasunezko intereseko udalerriak.

- Municipios de Interés Preferente.

Egungo ekonomia-jardueretarako asentamenduak eta, hala badagokio, aurreikusitakoak, lurralde-ereduaren egitura funtzionalerako esanguratsuak direla erabakitzen bada LZPan.

Son aquéllos donde los asentamientos de actividades económicas existentes y, en su caso, previstos, son considerados, desde el PTP, significativos para la estructura funcional del Modelo Territorial.

- Hazkunde neurritsuko udalerriak.

- Municipios de Crecimiento Moderado.

Mota honetako udalerriei dagokienez, euren ezaugarriak eta eremu funtzionalean betetzen duten funtzioa kontuan hartuta, LZPak ekonomia-jardueretarako lurzoruen garapen kuantitatibo neurrizkoa aurreikusi du, behar endogenoak edo bestelakoak oinarrian hartuta; edozein kasutan, ez da inoiz aldatuko lurralde-ereduaren hierarkia.

En este tipo de municipios, dados sus características y papel en la estructura del Área Funcional, el PTP prevé un prudente desarrollo cuantitativo de los suelos para actividades económicas, basado en las necesidades endógenas u otras que, en cualquier caso, no deben alterar la jerarquía funcional del Modelo Territorial.

- Garapen baxuko udalerriak.

- Municipios de Bajo Desarrollo.

Ekonomia-jardueretarako asentamendu intentsiborik ez duten edo lurralde-ereduaren ikuspegitik oso asentamendu intentsibo gutxi dituztenak dira.

Son aquéllos en los que los asentamientos intensivos de actividades económicas están ausentes o son cuantitativamente muy poco significativos para el Modelo Territorial.

- Sustapen publikoko eskualde-poligonoa.

- Polígono Comarcal de Promoción Pública.

32. artikulua.- Esku Hartzeko Modu Nagusiak.

Artículo 32.- Principales modos de intervención.

Esku hartzeko eremuen helburu orokorren eta ezaugarrien arabera, eta indarrean dagoen araudian lurraldeko zein hirigintzako ekintza arautu motei buruz xedatutakoari kalterik egin gabe, LZP honen ondorioetarako honako esku hartzeko modu nagusi hauek bereizi dira:

En función los objetivos generales y las características de los ámbitos de actuación, y sin perjuicio de lo contemplado por la normativa vigente en relación a los tipos de actos reglados territoriales y urbanísticos, se distinguen a los efectos de este PTP, los siguientes modos principales de intervención:

1.- Babes- eta birgaitze-eragiketak.

1.- Operaciones de Protección y Rehabilitación.

Hiri-lurzoruen gaineko esku-hartzeak, eraikuntza, urbanizazio, bizigarritasun eta, oro har, hiri-ingurumenaren kalitateari eusteko edo hobetzeko.

Intervenciones sobre suelos urbanos cuyo fin es el mantenimiento o mejora de las condiciones de la edificación, la urbanización, la habitabilidad y, en general la calidad ambiental urbana.

Eskuarki herrigune garatuenak, alde zaharrak, bizitegi-zona narriatuak eta landaguneetako herriguneak eragiten dira.

Afectan en general a los centros de los núcleos urbanos más desarrollados, cascos históricos, zonas residenciales degradadas y núcleos urbanos en áreas rurales.

2.- Hiri-aldaketa eta -berrikuntzako eragiketak.

2.- Operaciones de Transformación y Regeneración Urbana.

Eremu zaharkituen, narriatuen edo kokatzen diren ingurunearekin bateragarriak ez dituzten eremuen hiri-ehunen gaineko esku-hartzeak, kokatzen diren herriguneak leheneratuz eta/edo birkualifikatuz.

Intervenciones sobre tejidos urbanos de áreas obsoletas, degradadas, o con usos inadecuados a su entorno, con potencial regenerador y/o recualificador de los núcleos en los que se ubican.

3.- Garapen berrietarako lehentasunezko eragiketak.

3.- Operaciones Preferentes de Nuevo Desarrollo

Hiri-hazkunderako esku-hartzeak, harrera-ahalmena eta lurralde-ereduko kokapena dela eta, lurraldeko desorekak zuzentzeko, lurzoru-ondare publikoaren osaera ziurtatzeko eta antolamenduko hainbat helburu lortzeko bereziki egokitzat jotzen diren eremuetan.

Intervenciones de crecimiento de carácter urbano en ámbitos que, por su capacidad de acogida y posición en la Estructura Territorial, se consideran especialmente aptos para la corrección de los desequilibrios territoriales, garantizar la consecución de un patrimonio público de suelo y logro de otros objetivos de ordenación.

4.- Zentraltasunak indartzeko eragiketak.

4.- Operaciones de Potenciación de Centralidades.

Jarduera selektiboak lurralde-ezaugarri bereziko eremuetan (zentraltasun estrategikoko eremuak), inguruneak birkualifikatzeko, maila goragoko funtzio berriak bere gain hartzeko eta eskualde osoan eta eremu funtzionaleko hirien ereduan eragina izango duten garapen-dinamika berriak sustatzeko ahalmena dutenetan.

Actuaciones selectivas sobre ámbitos de especiales características territoriales (Áreas de Centralidad Estratégica) con capacidad para recualificar entornos, asumir nuevas funciones de rango superior e impulsar nuevas dinámicas de desarrollo con incidencia positiva en el conjunto comarcal y en el modelo de ciudades del Área Funcional.

Zentraltasunak sustatzeko eragiketen barruan sailkatu dira eraldaketako eta/edo ezarpen berriko esku-hartzeak, eta aurreikusitako asentamenduen eta bere errepide-sarearen antolamendu integratua eskatzen dute.

Las Operaciones de Potenciación de Centralidades incluyen intervenciones de transformación y/o de nueva implantación y requieren una ordenación integrada de los asentamientos previstos y de su estructura viaria.

BIGARREN SEKZIOA

SECCIÓN SEGUNDA

BIZITEGI ASENTAMENDUAK

DE LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES

33. artikulua.- Bizitegitarako Lurzorua Antolatzeko Irizpideak.

Artículo 33.- Criterios de Ordenación del Suelo Residencial.

1.- Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta Legazpik osatutako burutza-hirien sistemako herriguneetan dentsitate handiko eta narriatutako eremuetako ehunak arintzeko eta leheneratzeko jardunak lehenetsi behar dira garapen eta okupazio berrien gainetik. Horretarako bide izango dira birkualifikazioa, berrerabiltzea, hiri-egitura hobetzea eta zaharkitutako espazio horien integrazio morfologiko eta funtzionala.

1.- En los núcleos urbanos del sistema de ciudades-cabecera formado por Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga, Urretxu y Legazpi deben primarse las actuaciones de descongestión y regeneración de los tejidos de las áreas densas y degradadas frente a los nuevos desarrollos y ocupaciones, mediante la recualificación, reutilización, mejora de la estructura urbana e integración morfológica y funcional de dichos espacios obsoletos.

2.- Aurreko atalean aipatutako hiri-ehunak leheneratzeko lehentasunezko eragiketa horiek garapen berriak egiteko eragiketekin osatu eta koordinatu ahal izango dira, horretarako aukerarik bada eta hori egiteari egoki irizten bazaio. Hori Lazkaoren kasuan egingo da bereziki.

2.- Las operaciones prioritarias de regeneración de tejidos urbanos de la ciudad cabecera Beasain-Ordizia-Lazkao podrán completarse y coordinarse, en los casos que fuera posible y conveniente, con operaciones de nuevo desarrollo, especialmente en el municipio de Lazkao.

3.- Zumarraga-Urretxun ez dira hazkunde esan­guratsuak proposatuko, bertako dentsitate-maila zein den ikusita.

3.- En Zumarraga-Urretxu no deben plantearse crecimientos significativos, dado el actual grado de densificación alcanzado.

4.- Lazkao, Ormaiztegi, eta Idiazabal udalerriak hazkunde selektibokotzat joko dira, bertako lurraldearen ezaugarriak, harrera-ahalmena eta lurraldea berrorekatzeko estrategia kontuan hartuta, eta horietako garapenak berezko bilakaera demografikoak ondorioztatutakoa gaindituko du.

4.- Los municipios de Lazkao Ormaiztegi e Idiazabal, en base a sus condiciones territoriales, su capacidad de acogida y la estrategia de reequilibrio territorial, son considerados como de Crecimiento Selectivo, por lo que se propugna en ellos crecimientos superiores a los que se derivarían de su estricta evolución demográfica.

5.- Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin, Segura eta Zegama udalerrietako herri­guneetan bertako hazkunde endogenoari aurre egitera bideratuko da lurzoru-politika. Horretarako, herriguneak formalizatu, egituratu eta egonkortuko dira eta horietan erdi-mailako dentsitateko garapen osagarri txikiak integratuko dira.

5.- En los núcleos urbanos de los municipios de tamaño medio de Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martín, Segura y Zegama, la política de suelo se orientará a resolver su propio crecimiento endógeno mediante la formalización, estructuración y consolidación de los cascos urbanos y la integración en los mismos de pequeños desarrollos adicionales en base a densidades medias.

6.- Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria herrigunea, Zerain, Mutiloa, Gabiria eta Ezkio-Itsasoko landaguneko herriguneetan eta udalerri horietako landa-auzorik esanguratsuenetan edo beste udalerri batzuetan, bizitegitarako eskaintza alternatiboa sustatuko da, eremu urbanizatuagoetakoa ez bezalakoa. Bertako hazkundeak neurrizkoak izango dira eta, intentsitateak baxuak, bertako azpiegitura-mailarekin edo hiri-mailarekin bat etorriko direnak.

6.- En los Núcleos en Áreas Rurales de Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria-casco, Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itxaso y los barrios rurales más significativos de dichos u otros municipios podrá propiciarse una oferta residencial alternativa a la de las áreas más urbanizadas, con crecimientos moderados, bajas intensidades y tipos adecuados al nivel infraestructural existente o apropiado a su rango urbano.

Horien hiri-egitura eta morfologiari eutsiko zaie, bertako hirigintzaren, tipologiaren, arkitekturaren, ingurumenaren eta paisaiaren inguruko balioak zainduko dituzten soluzioen bidez.

Las soluciones de ordenación preservarán la estructura urbana y morfología, así como los valores urbanísticos, tipológicos, arquitectónicos y ambientales existentes.

7.- Dentsitate txikiko bizitegitarako eskaintza, oro har, aurreko atalean aipatutako herriguneetara mugatuko da. Hori dela eta, asentamendu-mota horien eskaintza saihestuko da burutza-hirietako herriguneetan. Horiek noiz edo noiz eta salbuespen gisa bakarrik baimenduko dira, egoerak hala justifikatzen duenean.

7.- La oferta residencial de baja densidad se realizará, preferentemente y como criterio general, en los núcleos mencionados en el número anterior, por lo cual se limitará o evitará la oferta de dichos tipos de asentamientos en los núcleos urbanos de las ciudades cabecera, permitiéndose únicamente de modo puntual y excepcional si las circunstancias así lo justificasen.

8.- Dentsitate baxua aipatzean, 2/2006 Legeak, lurzoruaren eta hirigintzaren legeak, ezarritako kopuruak eta estandarrak hartuko dira kontuan.

8.- Las referencias a la baja densidad deben entenderse sin perjuicio de los contenidos de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo en materia de cuantías y estándares.

Era berean, kontuan hartuko dira aipatutako legeak herriguneak antolatzeko ezartzen dituen xedapenak, aplika daitezkeen kasuetan.

Asimismo, se tendrán en cuenta las disposiciones de dicha Ley referidas a la ordenación de los núcleos rurales, en los supuestos que sean de aplicación.

34. artikulua.- Babes eta Birgaitze Eragiketak.

Artículo 34.- Operaciones de Protección y Rehabilitación.

1.- Lurralde-ereduak oro har herrigune garatuenetako erdiguneei dagozkien babesteko eta birgaitzeko eragiketak hartzen ditu bere baitan. Eragiketa horiek udalen ekimen, plangintza eta programen arabera egingo dira, LZParen helburu eta irizpideei jarraiki.

1.- El Modelo Territorial incluye operaciones de Protección y Rehabilitación que afectan en general a todos los centros urbanos de los núcleos más desarrollados, las cuales se llevarán a cabo según las iniciativas, el planeamiento y los programas municipales, de acuerdo con los objetivos y criterios de este PTP.

2.- Aurreko pasartean adierazitakoari eta arloko plan eta programei kalterik eragin gabe, lurralde-ereduak beharrezkotzat jotzen ditu Ordizia, Lazkao, Segura eta Urretxu udalerrietako herrigune historikoak babesteko eta birgaitzeko eragiketak.

2.- Sin perjuicio de lo contenido en el párrafo anterior y de los planes y programas sectoriales en la materia, el Modelo Territorial establece como necesarias las operaciones de protección y rehabilitación integrada de los Cascos Históricos de Ordizia, Lazkao, Segura y Urretxu.

35. artikulua.- Hiri Aldaketa eta Berrikuntzako Eragiketak.

Artículo 35.- Operaciones de Transformación y Regeneración Urbana.

Lurralde-ereduak ondoren adierazitako hiri-aldaketa eta -leheneratzeko eragiketak barne hartzen ditu:

El Modelo Territorial incluye las siguientes operaciones de Transformación y Regeneración urbana:

1.- Ordizia-Beasain-Lazkao:

1.- Ordizia-Beasain-Lazkao:

Epe ertain/luzerako eragiketa gisa «Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza» izeneko eremuaren erabilera aldatzea proposatu da; CAF enpresako pabilioi batzuk, N-I errepidearen iparraldean, errugbi-zelaiko esparruak eta Senpere daude bertan.

Como operación a medio/largo plazo se plantea el cambio de uso del ámbito denominado «vértice Beasain-Ordizia-Lazkao», correspondiente a los terrenos ocupados por parte de los pabellones de la empresa CAF al norte de la carretera N-I, áreas del campo de rugby y Sempere.

Eremu hori antolatzea eragiketa estrategikoa izango da eta funtsezkoa izango da herri-administrazioen laguntza. Eragiketa estrategiko horri esker, San Bartolomekoarekin batera, burutza-hiri berriaren mailarekin bat etorriko den eta kalitateko egitura funtzional eta espaziala izango duen gune bizia sortzea ahalbidetuko du. Gainera, ibaiaren ertzak ingurumen- eta hiri-balioko espazio gisa berreskuratzeko lanak ere hartuko ditu bere baitan.

La ordenación de este área constituye una operación estratégica en la que se considera primordial la iniciativa o el impulso de las administraciones públicas y que permitirá, junto con la de San Bartolomé, crear un centro intenso y apropiado al rango de la nueva ciudad cabecera y dotado de una estructura funcional y espacial de calidad que contemple la recuperación de los márgenes del río como espacios de valor ambiental y urbano.

Eragiketa hori mistoa izango da, bizitegi, hirugarren sektore eta zuzkiduretara bideratutakoa hain justu, eta proposamen orokor bati jarraiki egingo da, dagokion konpatibilizazio-planaren bitartez. Eragiketa hori plangintzan sartzeko urratsak birkalifikatzeko aukera errealen arabera emango dira eta batera jardun beharko dute eragindako udalerriek.

Dicha operación se contempla como mixta Residencial-Terciaria-Dotacional y precisará del desarrollo de una propuesta global mediante el correspondiente Plan de Compatibilización, programando sus desarrollos en función de las reales posibilidades de recalificación y de forma conjunta entre los municipios afectados.

2.- Hainbat eragiketa.

2.- Otras operaciones.

Ordizia (San Bartolome), Zumarraga (Rojo y Zaldúa eta Forjas de Zumarraga), Legazpi (Patricio Elorza paper-fabrika) eta Ormaiztegin (Oximex) kokatutako hiriguneen birmoldaketa, bizitegitarako erabilera emanez.

Se proponen reconversiones con cambio de uso a residencial de zonas urbanas situadas en Ordizia (San Bartolomé), Zumarraga (Rojo y Zaldúa y Forjas de Zumarraga), Legazpi (Papelera Patricio Elorza) y Ormaiztegi (Oximex).

36. artikulua.- Bizitegi Garapen Berriko Jarduerak.

Artículo 36.- Actuaciones de Nuevo Desarrollo Residencial.

1.- Aurreko artikuluan aipatu diren aldaketa-eragiketetan eta leheneratze-eragiketetan barne hartutako bizitegitarako asentamenduei kalterik eragin gabe, LZP honetan aurkeztutako bizitegitarako garapen intentsiboak indarrean dagoen udal-plangintzan aurreikusitako hazkunde-proposamenak dituzte oinarrian.

1.- Sin perjuicio de los asentamientos residenciales que se contemplan en las operaciones de transformación y regeneración, señaladas en el artículo anterior, el presente PTP basa los nuevos desarrollos intensivos residenciales en las propuestas de crecimiento previstas en el planeamiento municipal vigente.

2.- LZPko ereduak lurralde-egiturako elementu esanguratsutzat jotzen ditu, halaber, bizitegitarako garapen berrien ondorengo jarduerak:

2.- El Modelo del PTP establece, además, como elementos significativos de la Estructura Territorial, las siguientes actuaciones de nuevos desarrollos residenciales:

a) Lazkao-Beasain:

a) Lazkao-Beasain:

Agauntza ibaiaren ezkerraldean kokatuta dago eremua, Lazkaoko herrigunearen eta N-I errepidearen lotunearen arteko zatian.

Ámbito situado en la margen izquierda del río Agauntza comprendido entre el casco de Lazkao, al sur, y el enlace con la carretera N-1, al norte.

Lurzoru horiek bizitegitarako lurzoru gisa sailkatzean aldatu egiten dira gaur egun industria-eremuen erabilerak.

La calificación de estos suelos como suelo residenciales implicaría el cambio de uso de las correspondientes áreas actualmente industriales.

b) Ormaiztegi:

b) Ormaiztegi:

Herrigunearen mendebaldean dago eremua, GI-632 errepidearen (bertatik igarotzen den zatiaren) eta trenbidearen bidezubiaren artean.

Área situada al oeste del casco comprendida entre la carretera GI-632 a su paso por el mismo y el viaducto del ferrocarril.

Ormaiztegiko ibarrari dagokion esparrua, Estanda ibaiaren bi ertzetara.

Ámbito correspondiente a la vega de Ormaiztegi, a ambos márgenes del río Estanda.

c) Idiazabal:

c) Idiazabal:

Herrigunearen ipar-ekialdean dago eremua, autobiaren herrigunera sartzeko errepidearen artean.

Ámbito situado al noroeste del casco entre la autovía y la carretera de acceso al mismo.

Esparru horietako programazioa epe ertain edo luzerakoa izango da eta programazio hori Beasain-Ordizia eta Zumarraga-Urretxu eremuetan proposatutako leheneratzeko prozesuarekin eta administrazioak lurzoru publikoa eskuratzeko politikarekin koordinatu beharko da.

La programación de estos ámbitos se plantea a medio-largo plazo y en coordinación con el proceso de regeneración propuesto en Beasain-Ordizia y Zumarraga-Urretxu y la política de adquisición de suelo público por parte de la Administración.

3.- Lurralde-ereduaren arabera bizitegitarako asentamendutzat jotzen diren gainerako esparruek lehentasuna edukiko dute, baina gerta daiteke udal-plangintzak horiek aldatzea, betiere behar den bezala justifikatzen bada eta jada badagoen herrigune batean oinarritutako hazkundea bada.

3.- El resto de los ámbitos que recoge el Modelo Territorial como asentamientos residenciales tienen un valor preferencial pero su ordenación puede ser alterada por el planeamiento municipal de manera debidamente justificada y siempre y cuando constituya un crecimiento apoyado en núcleo existente.

37. artikulua.- Etxebizitzaren Esparrurako Administrazioaren Berariazko Ekintzak.

Artículo 37.- Acciones específicas de la Administración en materia de vivienda.

1.- Esku hartzeko irizpideak:

1.- Criterios de actuación:

a) Gaur egungo etxebizitza-parkea optimizatzea, birgaitzeko, etxebizitza hutsak berreskuratzeko eta premiak etxebizitza erabilien bidez asetzeko jardueren bitartez; horretarako saltzeko etxebizitza berrien edo prezio mugatuko alokairuko etxebizitzen eskaintza sortuko da.

a) Combinar la optimización del actual parque de viviendas, mediante actuaciones de rehabilitación, recuperación de vivienda vacía y utilización de vivienda usada, con la creación de una oferta de nuevas viviendas en venta o alquiler a precios limitados.

b) Lurzoru-erreserbak ezartzea, behar adinako malgutasuna izango duten irizpideei jarraiki dimentsionatuta. Bide horretatik, LZPak edo etxebizitza bideratzeko planek behin betiko ezarritako helburu kuantitatiboei erantzun ahal izango zaie.

b) Establecer unas reservas de suelo, dimensionadas con unos criterios de suficiente flexibilidad, que permitan responder a los objetivos cuantitativos que definitivamente establezca el PTS o los diferentes Planes Directores.

c) Beasain, Ordizia, Lazkao, Idiazabal, Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi lehentasunezko intereseko udalerritzat sailkatzea, sustapen publikoko etxebizitzetarako lurzorua antolatzeko, sustatzeko eta hirigintza-kudeaketa egiteko. Horrela, aipatutako udalerri guztietan, biztanleria-pisua edozein dela, EAEko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak zehaztutakoa aplikatuko da.

c) Considerar los municipios de Beasain, Ordizia, Lazkao, Idiazabal, Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu y Legazpi como de interés preferente para la ordenación, promoción y gestión urbanística del suelo para viviendas protegida y/o de promoción pública, proponiéndose, asimismo, que en todos estos municipios, con independencia de su peso poblacional, sea de aplicación la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

d) Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun (San Martin), Segura eta Zegama udalerriak, berriz, interesekotzat jotzen ditu jardun publikoak garatzeko. Horietan aurrekoen osagarri izango diren etxebizitza babestuetarako eragiketak aurreikusten ditu.

d) Los municipios de Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun (San Martín), Segura y Zegama son considerados como de interés para el desarrollo de actuaciones públicas, previendo en los mismos operaciones de vivienda protegida de carácter complementario de las anteriores.

e) Izaera erdi-hiritarra eta landatarra duten gainerako udalerrietan, Arama, Altzaga, Gaintza, Olaberria, Zerain, Mutiloa, Gabiria eta Ezkio-Itsason, BOEetara bideratutako lurzoruen garapen txikia aurreikusten da, eta ez dira baztertzen aukerako jardun edo jardun asistematikoak eskaera antolatu batean oinarrituta.

e) En el resto de municipios de carácter semiurbano y rural, Arama, Altzaga, Gaintza, Olaberria, Zerain, Mutiloa, Gabiria y Ezkio-Itsaso, se prevé un bajo desarrollo de los suelos destinados a alguno de los tipos de vivienda protegida que contempla la normativa vigente, no excluyéndose actuaciones de oportunidad y asistemáticas sobre la base de una demanda organizada.

2.- Artikulu honen 1. puntuko c), d) eta e) ataletan xedatutakoaren ondorioetarako, etxebizitzaren esparruko arloko eskumeneko administrazioari dagokio 2/2006 Legeak, EAEko lurzoruaren eta hirigintzaren legeak, bere 82.3 artikuluan adierazitakoa aipatutako udalerri guztien kasuan edo bakar batzuen kasuan bakarrik aplikatzea komeni ote den erabakitzea eta, hala bada, babes publikoko etxebizitzarako lurzorua erreserbatzeko betebeharra izango dute.

2.- A los efectos de lo dispuesto en los apartados c), d) y e) del punto 1 del presente artículo, corresponde a la administración sectorial competente en materia de vivienda decidir sobre la conveniencia de aplicar lo contemplado en el artículo 82.3 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, a todos o alguno de los municipios citados, incluyéndolos entre los obligados a reservar suelo destinado a vivienda de protección pública.

3.- Oinarrizko irizpide horiek aintzat hartuta, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko LAPek proposatuko ditu etxebizitzaren sustapen publikorako erreserbatutako lurzoruen kokapena, banaketa eta tamaina, bai eta esku hartzeko lerro estrategikoak ere, etxebizitza-politika eta eremu funtzionaleko lurralde-antolamendurako eredua bateragarri egiteko.

3.- Con dichos criterios y propuestas básicas el PTS de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda elaborará las pautas territoriales de localización, distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción pública de vivienda, así como las líneas estratégicas de intervención que permitan incardinar la política de vivienda en el Modelo de Ordenación Territorial del Área Funcional.

38. artikulua.- Bizitegitarako Eskaintzaren Aurreikuspenen Tamaina.

Artículo 38.- Dimensionado de las Previsiones de la Oferta Residencial.

Lurraldearen Zatiko Plan honetan bizitegi-edukiera maximoak zehaztu dira, eremu funtzionaleko udalerrien plangintza orokorretako aurreikuspenetan barne hartu beharko direnak. Horiek barne hartzeko, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan kalkulua egiteko proposatzen diren oinarrizko irizpideak hartuko dira kontuan, bai eta Lurraldearen zatiko Plan honetan definitutako lurralde-eredutik eratorritako inplikazioak ere.

El presente Plan Territorial Parcial establece unas capacidades residenciales máximas a incorporar en las previsiones de cada uno de los planeamientos generales de los municipios del Área Funcional, en función de los criterios básicos de cálculo propuestos en las Directrices de Ordenación Territorial y de acuerdo con las implicaciones derivadas del modelo territorial definido en el presente Plan Territorial Parcial.

Aurreikusitako edukieratik ondorioztatutako etxebizitza berrien kokapena erabakitzeko kontuan hartuko dira Lurraldearen Zatiko Plan honetan barne hartutako zehaztapenak eta Lurralde Antolamendurako Artezpideetan xede horrekin adierazitako irizpideak.

La localización de las nuevas viviendas resultantes de la capacidad prevista se realizará de acuerdo con las determinaciones establecidas en el presente Plan Territorial Parcial y con los criterios señalados al efecto en las Directrices de Ordenación Territorial.

Bizitegitarako edukieraren balio maximoa eta minimoa:

Valor máximo y mínimo de la capacidad residencial.

Eremu funtzionala osatzen duten udalerrien plangintza orokorrean aurreikusi beharreko etxebizitza berrien eraikuntzarako bizitegitarako lurzoruaren edukiera balio-urkila baten barruan kokatuko da, zortzi urteko indarraldiarekin, eta ondorengoak izango dira balio maximoa eta minimoa:

La capacidad del suelo residencial destinado a la construcción de nuevas viviendas que deberá prever el planeamiento general de cada uno de los municipios que forma parte del Área Funcional se ajustará, para un periodo de vigencia de ocho años, a una horquilla de valores en la que se establecen los siguientes valores máximo y mínimo:

- Aurreikusitako bizitegitarako edukieraren balio maximoa: Lurzoru gutxi geratzen dela eta beraren garapena eta erabilera optimizatu behar direla kontuan hartuta, lurzorua administratzeko beharra azpimarratu da. Izan ere, bizitegitarako lurzoru gehiegi erreserbatu eta, ondorioz, hirigintza-garapen nahasiak sortzea ekidin nahi da. Balio hori kalkulatzeko, Bizitegietarako Lurzoruaren Eskaintza Kuantifikatzeko Kalkulu Orria -artikulu honen bukaeran jasotzen da, udalerrika antolaturikoa, aplikatuko da zuzenean.

- Valor máximo de la capacidad residencial prevista: Se establece ante la necesidad de administrar el suelo disponible valorando el mismo como un bien escaso cuyo uso y desarrollo es preciso optimizar; y al efecto de no producir desarrollos urbanísticos desordenados como consecuencia de la previsión de una reserva excesiva de suelo destinado a uso residencial. Se obtiene dicho valor de la aplicación directa de la Hoja de cálculo para la cuantificación de la oferta de suelo residencial por municipios contenida al final de este artículo.

- Aurreikusitako bizitegitarako edukieraren balio minimoa: Bizitegitarako erabilerako lurzoruaren eskasia ekiditeko ezartzen da. Balio hori lortzeko, Bizitegietarako Lurzoruaren Eskaintza Kuantifikatzeko Kalkulu Orrian -artikulu honen bukaeran jasotzen da, Udalerrika antolaturikoan, adierazitakoari jarraituko zaio eta eremu funtzionaleko udalerri bakoitzerako ezarritako eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea % 50 murriztu behar da.

- Valor mínimo de la capacidad residencial prevista: valor que se establece al objeto de evitar la escasez de suelo destinado a uso residencial. Se obtiene dicho valor de la aplicación de la Hoja de cálculo para la cuantificación de la oferta de suelo residencial por municipios contenida al final de este artículo, minorando en un 50% el factor corrector de la rigidez de la oferta que se establece en este apartado para cada municipio del Área Funcional.

Bizitegitarako edukiera balio maximoaren eta minimoaren artean barruan egokitzeko, udalerri bakoitzak, dagokion plangintza orokorraren berrikuspena edo aldaketak idazten den uneko estatistika-datuak eta dagokion lurraldeko egungo edukiera-ahalmena hartuko dira kontuan.

El ajuste de la capacidad residencial, dentro del intervalo comprendido entre los valores máximo y mínimo, se realizará en función de los datos estadísticos que correspondan a cada municipio en el momento en el que se redacte la revisión de su planeamiento general o las modificaciones del mismo, así como de la capacidad de acogida que presente su territorio.

Bizitegitarako edukiera kalkulatzeko irizpideak.

Criterios de cálculo de la capacidad residencial.

Udal-plangintzan aurreikusitako etxebizitza berriak eraikitzeko bizitegitarako lurzoruaren edukiera kalkulatzeko, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan proposatutako metodoari jarraituko zaio.

La capacidad del suelo residencial destinado a la construcción de nuevas viviendas que debe prever el planeamiento municipal se calculará utilizando como base el método propuesto en las Directrices de Ordenación Territorial.

Metodo horren oinarrian, udalerriak ezagututako hazkunde demografikoak, familia-egituraren aldaketak edo etxebizitzen betetze-tasaren aldaketak ondorioztatutako beharrak kalkulatu behar dira eta eskaintza zuzentzeko faktorea aplikatu behar da, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan adierazten den moduan; era berean, aipatutako osagaiak bereizi egingo dira, Lurraldearen Zatiko Plan honen lurralde-ereduan adierazitako irizpideen eta inplikazioen arabera.

Dicho método se fundamenta de forma general en el cálculo de las necesidades derivadas del crecimiento demográfica experimentado por el municipio, de la variación de la estructura familiar o tasa de ocupación de las viviendas y de la aplicación de un factor de corrección de la oferta considerado en los términos señalados en las Directrices de Ordenación Territorial, particularizando dichas componentes en función de los criterios e implicaciones del modelo territorial que define el presente Plan Territorial Parcial.

Bizitegitarako lurzoruaren eskaintza kalkulatzeko, honako irizpide hauek jarraituko dira:

Para la realización del cálculo de la oferta de suelo residencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Hazkunde demografikoa: Plangintza idazten den unean erabilgarri dauden azken datu estatistikoak erabiliko dira.

a) Crecimiento demográfico: se utilizarán los últimos datos estadísticos existentes en el momento de redacción del planeamiento.

b) Batez besteko familia-tamaina: Familia-tamainaren murrizketa maximoa 0,03 kide/etxebizitzako izango da (etxebizitza bakoitzeko kide kopurua), plangintzarako aurreikusitako indarraldiaren urte bakoitzerako.

b) Tamaño Medio Familiar: se considerará una reducción máxima del tamaño medio familiar (número medio de habitantes por cada vivienda ocupada) de 0,03 habitantes por vivienda ocupada por cada año de vigencia previsto para el planeamiento.

c) Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea: Udalerri bakoitzaren hiri-hierarkiaren maila eta Lurraldearen Zatiko Planean ezarritako eredua kontuan hartuta, ondoren adierazitako faktoreak zehaztu dira:

c) Factor corrector de la rigidez de la oferta: de acuerdo con el nivel de jerarquía urbana de cada municipio y en función del modelo establecido en el Plan Territorial Parcial se establecen los siguientes factores:

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,15ekoa duten udalerriak:

Municipios con un factor corrector de la rigidez de la oferta de 0,15:

Beasain, Lazkao, Legazpi, Ordizia, Urretxu eta Zumarraga.

Beasain, Lazkao, Legazpi, Ordizia, Urretxu y Zumarraga.

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,20koa duten udalerriak:

Municipios con un factor corrector de la rigidez de la oferta de 0,20:

1.000 biztanletik gorako udalerriak (Ataun, Idiazabal, Legorreta, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia eta Zegama).

Municipios con más de 1.000 habitantes (Ataun, Idiazabal, Legorreta, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia y Zegama).

Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea 0,35ekoa duten udalerriak:

Municipios con un factor corrector de la rigidez de la oferta de 0,35:

Eremu funtzionaleko gainerako udalerriak.

Resto de Municipios del Área Funcional.

d) Bigarren etxebizitzaren koefizienteak: LZP honek aurkezten duen lurralde-ereduari jarraituz, ez da bigarren bizitegitarako hazkunderik aurreikusi.

d) Coeficientes de segunda residencia: El presente Plan Territorial Parcial no considera en función de su modelo territorial la previsión de crecimientos destinados a segunda residencia.

e) Lurralde-ereduaren hainbat inplikazio Hazkunde selektiboko estrategiak: Lurraldearen Zatiko Planak, bertan ezarritako lurralde-ereduaren ondorioz, honako hazkunde selektibo hauek edo ereduan inplikazioak dituzten habitat alternatibo hauek zehazten ditu:

e) Otras implicaciones del Modelo territorial. Estrategias de crecimiento selectivo: El Plan Territorial Parcial establece como consecuencia de su modelo territorial los siguientes crecimientos selectivos o hábitats alternativos con implicaciones en el modelo:

Lazkao 500 etxebizitza

Lazkao 500 viviendas

Ormaiztegi 300 etxebizitza

Ormaiztegi 300 viviendas

Idiazabal 100 etxebizitza

Idiazabal 100 viviendas

Ataun 60 etxebizitza

Ataun 60 viviendas

Ezkio-Itsaso 60 etxebizitza

Ezkio-Itsaso 60 viviendas

Gabiria 60 etxebizitza

Gabiria 60 viviendas

Hazkunde horiek hemendik hamasei urtera egindako proiekzioan aurreikusi direla, eragindako udal-plangintzetan aipatutako hazkunde selektiboen % 75 bakarrik aurreikusi ahal izango dira.

Teniendo en cuenta que dichos crecimientos se prevén para un horizonte de dieciséis años, los planeamientos municipales afectados únicamente podrán considerar en sus previsiones un 75% de los crecimientos selectivos referidos.

f) Batez besteko familia-tasa murrizten ari dela aintzat hartuta, plangintzak aipatutako tasarekin egokia izango den batez besteko etxebizitza-tamaina ezarriko du.

f) Dada la paulatina reducción de la Tasa Familiar Media el planeamiento establecerá asimismo, un tamaño medio de vivienda adecuado a la citada Tasa.

BIZITEGITARAKO LURZORUAREN ESKAINTZA KUANTIFIKATZEKO KALKULU ORRIA, UDALERRIKA ANTOLATURIK

HOJA DE CÁLCULO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL POR MUNICIPIOS

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

HIRUGARREN SEKZIOA

SECCIÓN TERCERA

EKONOMIA JARDUEREN ASENTAMENDUAK

DE LOS ASENTAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

39. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Lurzorua Antolatzeko Irizpideak eta Helburu Orokorrak.

Artículo 39.- Criterios y Objetivos Generales de la Ordenación del Suelo destinado a Actividades Económicas.

1.- Ekonomia-jardueretarako lurzoruaren eskaintza egitea, eskaintza zabala, eskuragarria eta eskualdeak gaur egun zein etorkizunean edukiko duen produkzio-sistemaren beharretara egokitua, funtsezkoa eta ezinbestekoa da enpresa-ekimen endogenoak mantentzeko eta berriak erakartzeko.

1.- Proporcionar una oferta de suelo para actividades económicas amplia, accesible y adaptada a las necesidades del sistema productivo de la comarca, como medio de mantenimiento de las iniciativas empresariales de la misma y atracción razonable de otras nuevas.

2.- Industria-jardueren garapena eta, eskuarki, hirugarren sektorekoena (bereziki, zerbitzuen sektorekoena) bateragarri egitea, azken horien proportzioa areagotuz eta xede horretarako egokiak diren espazioak hautatuz.

2.- Compaginar el desarrollo de las actividades industriales con las terciarias en general, y las del sector servicios en particular, aumentando la proporción relativa de estas últimas y seleccionando los espacios que convienen a tal fin.

3.- Orain arte eraiki eta kalifikatutako eremu gehienei eutsiko zaie. Horretan salbuespen izango dira hiri-birkualifikaziorako behar direnak, birmoldaketa estrategikoetarako beharrezko direnak eta puntualak eta tamaina txikikoak direnak, nabarmen badira antolamendu osoaren kalterako.

3.- Mantener la mayoría de las áreas edificadas y las calificadas existentes, salvo las que sean necesarias para la recualificación urbana, las destinadas a reconversiones estratégicas y las puntuales y de pequeña entidad que fuesen claramente perjudiciales para la ordenación global.

4.- Oro har, lurralde-ereduaren ondorio diren asentamenduak bertan bizi den biztanleriaren eta bertako enpleguen arteko oreka erlatibora bideratuko dira, eskualdearen edo azpieskualdearen maila erreferentzia hartuta.

4.- Orientar, en conjunto, los asentamientos resultantes del Modelo Territorial hacia un horizonte de relativo equilibrio entre la población residente y los empleos existentes, tanto a nivel comarcal como subcomarcal.

5.- Ekonomia-jarduerak ezartzeko eragiketak, gainera, ondorengo irizpideei jarraiki burutuko dira:

5.- Las operaciones de implantación de las actividades económicas, se efectuarán, además, en base a los siguientes criterios:

a) Asentamenduen garapena lurraldearen egitura fisikoa eta edukiera-ahalmena aintzat hartuta egingo da.

a) El desarrollo de los asentamientos se llevará a cabo de manera concordante con la estructura física del territorio y su capacidad de acogida.

Irizpide hori jarraituko da, batez ere, ekonomia-jardueretarako eremuak udalerrien lotura funtzionala egiteko funtsezkoak direnean, nagusiki Beasain-Zumarraga korridorean.

Este criterio se aplicará particularmente en los ámbitos donde las áreas de actividades económicas juegan un papel de conector funcional entre los municipios, principalmente en el corredor Beasain-Zumarraga.

b) Eremu berriak aukeratzeko ondorengoak hartuko dira kontuan: lurraldearen egitura, komunikazio eta garraiorako oinarrizko sareekiko eta oinarrizko azpiegiturekiko harremanak, esparruaren harrera-ahalmena, gainerako asentamenduekiko erlazioa, espazioaren asetasun-maila eta ingurumen-eraginak. Gainera, lehentasun, tolerantzia eta bazterketako espazioak adieraziko dira, aipatutako horien arabera.

b) La selección de nuevas áreas debe realizarse teniendo en cuenta, además de los criterios señalados en el punto anterior, su relación con las redes de infraestructuras, la relación con los demás asentamientos, el grado de saturación espacial y los impactos medioambientales, señalando los espacios de preferencia, tolerancia y exclusión, según las referidas circunstancias.

c) Asentamendu berrietan tamaina handi eta ertaineko eragiketa gutxiago egiteari emango zaio lehentasuna esku-hartze txiki baina ugarien gainetik, batez ere horiek dimentsio txikiagoko lur alubialetan eragiten badute, begi-bistako eragina izaten baitute ingurune naturalean.

c) En los nuevos asentamientos se dará preferencia a la ejecución de un menor número de operaciones de tamaño grande o mediano contra un número de pequeñas intervenciones, sobre todo si éstas afectan a terrenos aluviales de menor dimensión.

d) Haranen hondoetako zerrenda estu eta lauetako esku-hartzeak deskalifikatu behar dira, batez ere erriberakoak, horietan esku-hartzeak galarazi behar dira. Gisa horretan hiri-garapeneko baztertze-zerrenda izango dira.

d) Deben descalificarse las bandas estrechas y llanas de fondos de valle, sobre todo las de ribera, e impedir las intervenciones sobre las mismas, que quedarán como bandas de exclusión de asentamientos de desarrollo urbano.

e) Izaera poluitzailea edo narriatzailea duten erabilera bereziak, besteak beste, aire zabaleko txatar-biltegiak, automobilen kanposantuak, hormigoizko plantak eta antzeko eragineko beste hainbat, ezinbestean arautu beharko dira udal -plangintzetan, arloko araudiari jarraiki eta akuiferoen, ingurune naturalaren eta hiri- eta landa-paisaiaren babesaren inguruko irizpideak aintzat hartuz.

e) Los usos especiales de carácter contaminante o degradante, tales como almacenaje de chatarra al aire libre, cementerio de automóviles, plantas de hormigón y otros de similar impacto, se regularán obligatoriamente en el planeamiento municipal, en base a la normativa sectorial y con criterios de protección de acuíferos, del medio natural y de los paisajes urbano y rural.

f) Ekonomia-jardueren asentamenduak (horiek industrialak nahiz beste motaren batekoak izan) harremanetarako egituran integratutako proiektuen arabera egingo dira. Gainera, errodadura, aparkaleku, oinezko eta txirrindularientzako ibilbide, espaloi, zuhaizti eta ibaien ertzetako espazio funtzionalak definituko dira eta zaindu egingo dira diseinuaren eta egindako eraikuntza eta urbanizazioen kalitatea, baita horiek ingurumenarekin duten erlazioa ere.

f) Los asentamientos de las actividades económicas, se efectuarán en base a proyectos integrados en la estructura relacional, definiendo espacios funcionales de rodadura, aparcamiento, itinerarios peatonales y ciclistas, aceras, arbolado y bordes de río, y cuidando la calidad de diseño y ejecución de edificaciones y urbanización y su relación con el medio ambiente.

g) Ekonomia-jardueretarako plangintza-eremuek eta -unitateek gutxieneko dimentsionatzea izan beharko dute eta, ahal dela, lehendik dauden garapenen jarraian kokatuko dira, gisa horretan hazkunde sakabanatua saihestuko baita.

g) Las áreas y unidades de planeamiento para actividades económicas procurarán emplazarse en contigüidad con desarrollos existentes, de modo que no den lugar a crecimientos dispersos.

h) Irizpide orokor gisa, garapen iraunkorraren eta lurzoruaren erabilera hobearen printzipioak aintzat hartuta, plangintzak eraikuntza-betetzea aurreikusiko du, betiere LZP hau garatzeko antolamenduen xede zehatzekin bateragarria bada edo produkzio-jarduerak edo beste jarduera batzuk beste mota bateko eraikuntzak eskatzen ez badituzte.

h) Como criterio general, en base a los principios de desarrollo sostenible y la mejor utilización del suelo, el planeamiento contemplará una ocupación edificatoria de varias plantas, siempre que sea compatible con los fines de concretos de las ordenaciones de desarrollo de este PTP acordes con el mismo o salvo que circunstancias de la actividad productiva u otras concretas exijan otro tipo de edificaciones.

40. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Lurzorua Kokatzeko Irizpideak.

Artículo 40.- Criterios de localización del Suelo para Actividades Económicas.

1.- Jasandako industria-garapenaren intentsitatearen eta/edo ereduak aurreikusitako garapen-esparruei egozten dien potentzialtasunaren arabera, LZPak ondorengo kategorien arabera bereizten ditu eremu funtzionaleko udalerriak:

1.- En función de la intensidad del desarrollo industrial soportado y/o de la potencialidad que el Modelo atribuye a los ámbitos de desarrollo previstos, el PTP diferencia los municipios del Área Funcional incluyéndolos en las siguientes categorías:

- Lehentasunezko intereseko udalerriak.

- Municipios de Interés Preferente.

- Hazkunde neurritsuko udalerriak.

- Municipios de Crecimiento Moderado.

- Garapen baxuko udalerriak.

- Municipios de Bajo Desarrollo.

2.- Lehentasunezko intereseko udalerriak komuni­kazioko korridore nagusietan kokatutakoak, industria-ezarpen handienak jasaten dituztenak eta/edo garapenerako potentzialtasun nabarmenak dituztenak dira:

2.- Los Municipios de Interés Preferente son los situados en los principales corredores de comunicación, los que soportan las mayores implantaciones industriales y/o los poseedores de notables potencialidades de desarrollo:

- Zaldibia, Ordizia, Beasain, Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Urretxu eta Legazpi.

- Zaldibia, Ordizia, Beasain, Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Gabiria, Ezkio-Itxaso, Zumarraga, Urretxu y Legazpi.

Udalerrien kategoria honetako esku-hartzeak ondo­rengo irizpideen araberakoak izango dira:

Las intervenciones en esta categoría de municipios obedecerán a los siguientes criterios:

a) N-1 errepidean zehar eta Zumarraga-Legazpi ardatzean kokatutako udalerri gehienen asetze-maila altua eta garapen berrietarako aukera urriak kontuan hartuta, aipatutako udalerrietan garapenak egun esparru horietan kalifikatuta dauden lurzoruetara mugatzen dira, planaren indarraldiak irauten duen bitartean. Horrela, beraz, gaur egun beteta dauden ehunak hobetzera eta okupatugabeko lurrak behar bezala garatzera bideratuko dira.

a) Dado el grado de saturación y escasa posibilidad de nuevos desarrollos en los municipios situados a lo largo de la N-I y en el eje Zumarraga-Legazpi, en dichos municipios, durante el período de vigencia del PTP, se limitan las actuaciones a los suelos ya calificados en el planeamiento vigente, orientándose los mismos a la mejora de los tejidos ocupados y al correcto desarrollo de los suelo desocupados.

b) Bi eskualdeetako burutza-udalerrietan esku hartzeko estrategia eraldaketa- eta berrikuntza-eragiketak egitera zuzenduko da, hirugarren sektoreko jardueretarako lurzoruak lortzeko eta garatzeko helburuarekin.

b) En los municipios-cabecera la estrategia de intervención se dirigirá a operaciones de transformación y regeneración tendentes al desarrollo de las actividades terciarias.

c) Estrategia horren osagarri, Beasain-Zumarraga korridorean ekonomia-jardueretarako eremu berriak prestatzea proposatzen da.

c) Complementariamente a dicha estrategia se plantea el desarrollo de nuevas áreas de actividades económicas en el corredor Beasain-Zumarraga.

3.- Neurriko hazkundeko udalerriak, hiriguneeetan integratuta egonda garatzeko aukera garbirik ez duten edo korridore nagusien inguruko eremutan kokatuta dauden tamaina ertaineko udalerriak dira garatzeko aukera garbirik ez duten eta asetasun-maila handia.

3.- Los Municipios de Crecimiento Moderado son aquellos de tamaño medio integrados en áreas urbanas que no disponen de opciones claras de desarrollo o en situación periférica con respecto a los principales corredores:

- Legorreta, Itsasondo, Arama, Segura eta Zegama.

- Legorreta, Itsasondo, Arama, Segura y Zegama.

Udalerri horietan lehendik dauden eremuak egonkortzera eta hobetzera bideratutako politika aplikatzea proposatzen da. Gainera, horien hazkundea gaur egun kalifikatuta daudenetara mugatuko da.

En estos municipios se propone la aplicación de una política tendente a la consolidación y mejora de las áreas ya existentes y la limitación de su crecimiento a los suelos actualmente calificados.

4.- Garapen txikiko udalerriak tamaina eta industria-lurzoruen eta hiri-garapeneko bestelako ekonomia-jardueren garapen txikienak dituztenak dira.

4.- Los Municipios de Bajo Desarrollo son los de menor tamaño y escasa o nula calificación de suelos industriales.

- Altzaga, Gainza, Ataun, Zerain eta Mutiloa.

- Altzaga, Gainza, Ataun, Zerain y Mutiloa.

Udalerri horietan hirigintza-plangintzak hiri-garapeneko ekonomia-jardueretarako lurzoruaren kalifikazioa mugatzea proposatzen da.

En estos municipios se propone que el planeamiento urbanístico restrinja la calificación de suelo para actividades económicas a las de carácter urbano.

Udalerri bakoitzak gehienez 3 ha lurzoru aurreikusi ahal izango ditu, nahikoa harrera-ahalmen dagoenean ingurune naturalean eragin esanguratsurik izan gabe.

Cada municipio podrá prever, en cualquier caso, hasta un máximo de 3 Ha de suelo para actividades económicas, cuando exista capacidad de acogida suficiente y no se provoquen impactos significativos sobre el medio natural.

41. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Eralda­keta Eragiketak.

Artículo 41.- Operaciones de transformación para las Actividades Económicas.

1.- Ondorengoak dira Goierriko Eremu funtzionaleko LZParen lurralde-ereduan finkatutako hiri-aldaketa eta -leheneratzeko eragiketek eragindako lurzoruetako proposamenak:

1.- Las propuestas en los suelos afectados por las operaciones de transformación y regeneración urbana establecidas en el Modelo Territorial de este PTP del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri), son las siguientes:

a) Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza deituriko esparrua.

a) Ámbito del llamado vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

35. artikuluaren 1. zenbakian proposatutako epe ertain/luzeko eragiketei dagokie. Horiek batez ere CAFeko instalazioek, errugbi-zelaiak eta horien inguruek okupatutako lurrak dira, Ordizia-Beasainen kokatutakoak eta erabilera mistoetara bideratutakoak, hirugarren sektorekoak barne.

Corresponde a las operaciones a medio/largo plazo propuestas en el número 1 del artículo 35 para los suelos mayoritariamente ocupados por las instalaciones de CAF, el campo de Rugby y sus entornos, en Ordizia-Beasain, y destinados a usos Mixtos, incluidos los Terciarios.

Eragiketa horiekin batera, CAFeko hego-ekialdeko industria-lurzorua antolatzea proposatzen da, Lazkao udal-barrutian. Hori birkalifikatutako pabilioien ordezko izango da.

Ligada a estas operaciones resulta la propuesta de ordenación de suelo industrial del sureste de CAF, en el término municipal de Lazkao, en sustitución de los pabellones recalificados.

Izaera estrategikoko eragiketatzat jotzen da, nahiz eta trenbidearen trazadura aldatzearen mendeko izan. Hori dela eta, aipatutako enpresaren jarduerak birmoldatzeko prozesura egokitu beharko dute, konpatibilizazio-planaren bitartez.

Esta operación se considera de carácter estratégico, si bien dependiente de la modificación de la traza ferroviaria, debiendo además acomodarse al proceso de remodelación de las actividades de la mencionada empresa mediante el necesario Plan de Compatibilización.

Funtsezkoa eta lehentasunezkoa izango da adminis­trazio-­erakunde publikoek ekimenean nahastea eta ekimena indartzea, bertan parte hartzea eta, hala badagokio, kasuan kasuko esku-hartzeak sustatzea.

La implicación de los entes administrativos públicos en la iniciativa, impulso, participación y, en su caso, promoción de las diferentes intervenciones, se considera primordial para el desarrollo de este ámbito.

b) Beasaingo geltokiaren hegoaldeko esparrua.

b) Ámbito del entorno sur de la estación de Beasain.

Aprobetxamenduak hobetzea eta dauden erabilerak aldatzea.

Mejora de los aprovechamientos y transformación de los usos existentes.

Hiri-burutzan izaera mistoko eta hirugarren sektoreko lurzoruaren eskaintza.

Oferta de suelo carácter mixto y terciario en la ciudad-cabecera.

c) Castillo hotelaren inguruko esparrua Beasain-Olaberria inguruan.

c) Ámbito del entorno del Hostal Castillo en Beasain-Olaberria.

Hirugarren sektorera bideratutako esparrua antolatzea Castillo hotelaren inguruan, gasolindegiaren eta Beasaingo kiroldegiaren artean.

Se plantea crear un ámbito de carácter terciario entre la actual gasolinera y el Polideportivo de Beasain.

d) Zumarragako geltokiko salgaietarako bideen esparrua.

d) Ámbito de la playa de vías de la estación de Zumarraga.

Salgaietarako gaur egungo bideak eta horien ingurua hobeto aprobetxatzea eta horiek aldatzea, Zumarraga eta Urretxun, eremu funtzionaleko geltoki intermodal alternatiboa eta merkataritza eta zerbitzuetako bestelako jarduerak ezartzeko helburuarekin.

Mejora de los aprovechamientos y transformación de las actuales playas de vías de mercancías y su entorno, en Zumarraga y Urretxu, con la finalidad de implantar una estación intermodal alternativa del Área Funcional y otras actividades comerciales y de servicios.

2.- Artikulu honetako 1.a) eta 1.d) ataletan aipatutako eraldaketa-eragiketak, hau da, Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzeko esparruei dagozkienak eta Beasain eta Zumarragako geltokietako bazterbideei dagozkienak esku-hartze estrategikotzat jo dira eta 8.3 eta 9. artikuluetan definitutako antolamendu-ereduaren egiturako osagaiak dira.

2.- Las operaciones de transformación a que se refieren los apartados 1.a) y 1.d) de este artículo, es decir, las correspondientes a los ámbitos del vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y a la playa de vías de las estaciones de Beasain y Zumarraga se consideran intervenciones estratégicas y componentes de la Estructura Territorial del Modelo de ordenación, definida en los artículos 8.3 y 9.

3.- Proposamenen garapena kasuan kasuko konpatibilizazio-planetan barne hartutako aurreikuspenen arabera egingo da. LZPan islatu dira grafikoki grafikoen kokapena eta muga zehatzak, orientazio moduan.

3.- El desarrollo de las propuestas se llevarán a cabo, en su caso, conforme a las previsiones contenidas en los correspondientes Planes de Compatibilización, teniendo aquéllas, entretanto, en lo referente a la ubicación y límites concretos que se grafían en el PTP, un carácter orientativo.

42. artikulua.- Ekonomia Jardueretarako Garapen Berriko Jarduerak.

Artículo 42.- Actuaciones de nuevo desarrollo para las Actividades Económicas.

1.- Lurzoruen edukiera-ahalmena eta lurralde-egituran duten inplikazio-maila eta LZP honetako garapen-estrategia aintzat hartuta, garapen berrirako honako eremu eta jarduerak aurreikusi dira:

1.- En base a la capacidad de acogida de los suelos y en función de su grado de implicación en la estructura territorial y la estrategia de desarrollo de este PTP, se establecen los siguientes ámbitos y actuaciones de nuevo desarrollo:

a). Beasain-Zumarraga korridorea deiturikoan «izaera estrategikokotzat» jotako hiru eremu ezartzea proposatzen da. Eremu horietako bat kudeaketa publikoko formulen bitartez garatuko da:

a) En el llamado Corredor Beasain-Zumarraga, se propone la implantación de tres áreas consideradas de «carácter estratégico», una de las cuales será desarrollada mediante fórmulas de gestión pública:

a.1.- Ekonomia-jardueretarako lurzoru gisa sailkatzeko proposatu dira Santa Lutziako errekastoaren ibarretakoak, Ezkioko azpiestazioaren eta Alegiko herrigunearen artean.

a.1.- Ámbito correspondiente a las vegas del arroyo Santa Lutzia, comprendido entre la subestación eléctrica de Ezkio y el casco de Alegi, en los municipios de Ezkio-Itsaso y Gabiria.

a.2.- Ezkio-Itsaso eta Gabiria udalerrietan.

a.2.- En el municipio de Ezkio-Itsaso-Gabiria.

Santa Luzia errekaren ertz banatan, aurrekotik ibaian gora, Santa Luzia - Anduaga herrigunearen inguruan eta trenbide-sare berrian aurreikusitako geltokitik hurbil.

Emplazada en los márgenes del arroyo Santa Lutzia, aguas arriba del anterior, en el entorno del núcleo Santa Lutzia - Anduaga, y próxima a la prevista estación de la nueva red ferroviaria.

a.3.- Ezkio-Itsaso udalerrian.

a.3.- En el municipio de Ezkio-Itsaso.

Igartzola ibarrari dagokion esparrua, trenbide-sare berriak Ezkio-Itsaso udalerrian aurreikuspenen arabera izango duen geltokiaren inguruan.

Ámbito correspondiente a la parte baja de la vaguada de Igartzola y entorno próximo de la prevista estación de la nueva red ferroviaria.

b) Halaber, Ormaiztegi eta Zumarragako udalerrietan izaera «ez-estrategikoa» duten eremu bana aurreikusi dira.

b) Además se contemplan sendas áreas de carácter «no estratégico» en los municipios de Ormaiztegi y Zumarraga.

b.1.- Ormaiztegi udalerrian: Telleriarteren tokiari dagokion esparrua.

b.1.- En el municipio de Ormaiztegi: Ámbito correspondiente al lugar de Telleriarte.

b.2.- Zumarraga udalerrian: Oiaun eremua.

b.2.- En el municipio de Zumarraga: Área de Oiaun.

c) Gainerako udalerrietan ezarpen berriak egin nahi badira, LZP honekin bateragarria den udal-plangintzak zehaztapenak jarraituko dira, betiere garapen txikiko udalerriei dagokienez 40.4 artikuluan xedatzen duenari kalterik eragin gabe.

c) En el resto de los municipios las nuevas implantaciones se efectuarán en base a las determinaciones del planeamiento municipal compatible con este PTP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.4 para los municipios de bajo desarrollo.

2.- Artikulu honetako 1. ataletan aipatutako eraldaketa-eragiketak, hau da, Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzeko esparruei dagozkienak eta Beasain eta Zumarragako geltokietako bazterbideei dagozkienak esku-hartze estrategikotzat jo dira eta 8.3 eta 9. artikuluetan definitutako antolamendu-ereduaren egiturako osagaiak dira.

2.- Las operaciones de transformación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, es decir, las correspondientes a los tres ámbitos del «corredor Beasain-Zumarraga», se consideran intervenciones estratégicas y componentes de la Estructura Territorial del Modelo de ordenación, definida en los artículos 8.3 y 9.

3.- Proposamenen garapena kasuan kasuko konpatibilizazio-planetan barne hartutako aurreikus­penen arabera egingo da. LZPan islatu dira grafikoki grafikoen kokapena eta muga zehatzak, orientazio moduan.

3.- El desarrollo de las propuestas se llevarán a cabo, en su caso, conforme a las previsiones contenidas en los correspondientes Planes de Compatibilización, teniendo aquéllas, entretanto, en lo referente a la ubicación y límites concretos que se grafían en el PTP, un carácter orientativo.

LAUGARREN SEKZIOA

SECCIÓN CUARTA

EKIPAMENDUAK ETA ESPAZIO LIBREAK

DE LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

43. artikulua.- Ekipamendu eta Espazio Libreetara Bideratutako Lurzorua Antolatzeko Irizpideak eta Helburuak.

Artículo 43.- Criterios y objetivos de la Ordenación del Suelo destinado a Equipamientos y Espacios Libres.

1.- Goierriko Eremu funtzionalean hiri-izaerako udalaz gaindiko ekipamenduetara bideratutako lurzoruaren antolamendua ondorengo irizpideak aintzat hartuta gauzatuko da:

1.- La ordenación del suelo destinado a equipamientos supramunicipales de carácter urbano en el Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) se llevará a cabo en base a las siguientes consideraciones:

a) Lurralde-ereduak proposatutako udalaz gaindiko intereseko ekipamenduak aipatutako ereduaren egitura orokorrean txertatzen dira eta ekipamendu horien garapena, sistema hierarkizatu bat sortzera, hirien osagarri izango dena eta landaguneak aktiboki integratuko dituena, bideratuko da.

a) Los equipamientos de interés supramunicipal propuestos en el Modelo Territorial se insertan en la estructura general del mismo y se desarrollarán de acuerdo con los objetivos de creación de un sistema jerarquizado y complementario de ciudades en el que se integren activamente los núcleos rurales.

b) Berrekipamenduek eremua egituratzeko bete dezaketen funtzio garrantzitsua kontuan hartuta, berrekipamenduekin batera hiri-birkualifikazioko, burutza-hirien maila sustatzeko eta hirien sistemako herriguneen integrazio formal eta funtzionala bideratzeko eragiketak egingo dira.

b) Dado el papel estructurante que pueden asumir los reequipamientos irán ligados a operaciones de recualificación urbana, potenciación del rango de las ciudades-cabecera y de integración formal y funcional de los núcleos urbanos del sistema de ciudades.

c) Landa-eremuetako eta natur inguruneko ekipamenduak lehen horiek garatzeko estrategia orokorraren baitan txertatuko dira.

c) Los equipamientos de las áreas rurales y del medio natural se integrarán dentro de una estrategia general de desarrollo de las primeras.

d) Arrazionaltasuna, hierarkizazioa, osagarritasuna eta, kasu jakin batzuetan, zentraltasun eta kualifikazio espaziala bezalako irizpideak izango dira gailen ekipamenduen sistema antolatzeko, hiri-ingurunean nahiz natur ingurunean.

d) Los criterios de racionalidad, jerarquización, complementariedad, interrelación y, en determinados casos, centralidad y cualificación espacial, deben presidir la ordenación del Sistema de Equipamientos tanto del medio urbano como el medio natural.

e) Esku-hartzeek ikuspegi globala izango dute, LZP honetako lurralde-ereduan proposatutako bestelako proposamenen eragin sinergikoak sortzeko helburuarekin.

e) Las intervenciones se efectuarán desde una óptica global al objeto de conseguir efectos sinérgicos con otras acciones propuestas en el Modelo Territorial de este PTP.

2.- LZP honetako lurralde-ereduak, oro har, lehendik dauden udalaz gaindiko ekipamenduak kontsolidatzen ditu eta zuzkidurak handitzeko eta berriak ezartzeko beharrezko diren esku-hartzeak proposatzen ditu, lurraldearen inguruko informazio eta azterketatik eratorritako diagnostikoei jarraiki. Horiek ondorengo artikuluan zerrendatuko ditugu.

2.- El Modelo Territorial de este PTP consolida, en general, los equipamientos de carácter supramunicipal existentes, proponiendo las necesarias intervenciones de ampliación e implantación de nuevas dotaciones, de acuerdo con los diagnósticos derivados de la información y análisis territorial, cuya relación se detalla en el artículo siguiente.

3.- Instalazio berriak hirugarren sektoreko gabeziak konpontzera bideratu behar dira. Bide horretatik, funtsezko izango dira ondoko ekipamenduak: negozio-zentroak, enpresetarako zerbitzuak, merkataritzako ekipamenduak, turismo eta aisiako ekipamenduak, gizarte-ekipamendua eta ekipamendu balioanitzak, kualitatiboki eraiki nahi den hiriaren mailarekin bat datozenak.

3.- Las implantaciones de nueva creación deben orientarse a la resolución de las carencias de tipo terciario, planteándose como preferentes los equipamientos de Centros de Negocios, Servicios a las Empresas, Equipamientos de Turismo y Ocio, Equipamiento Social y Equipamientos Polivalentes y a la creación de equipamientos cualitativamente acordes con el rango de la ciudad que se pretende construir.

4.- Turismoaren sektoreari begira, honakoak proposatzen ditu LZPak:

4.- En relación al sector turístico se propone desde este PTP:

- Hotelen eskaintza zabaltzea eta espezializatzea.

- La ampliación y especialización de la oferta hotelera.

- Eskualdeko oinezkoentzako ibilbide berriak sortzea eta lehendik daudenen egoera hobetzea.

- La creación de nuevos itinerarios y recorridos peatonales de alcance comarcal y la mejora de las condiciones de los existentes.

- Natur inguruneko aisialdirako eremuak eta atsedenerako lekuak handitzea.

- La ampliación de las áreas recreativas y lugares de esparcimiento en el medio natural.

- Natur ingurunean kokatutako herriguneak eta landaguneak antolatzea eta sustatzea.

- La ordenación y potenciación de los núcleos urbanos y rurales enclavados en el medio natural.

- EF osoa barne hartuko duen Turismoaren Garapenerako Plan bat lantzea.

- La elaboración para el conjunto del AF de un Plan de Desarrollo Turístico.

5.- Merkataritzaren sektoreari dagokionez, zentraltasun berriko esparruak garatzeko proposamenez gain, gaur egungo eremu zentralak kontsolidatzea proposatzen da, gune eta herrigune historikoak birgaitzeko estrategiekin koordinatuz, merkataritza indarberritzeko planen bidez.

5.- En relación al sector comercial, además de las propuestas ligadas al desarrollo de los ámbitos de nueva centralidad, se propone la consolidación de las actuales áreas centrales coordinadas con las estrategias de rehabilitación de los núcleos y de los Cascos Históricos, mediante Planes de Revitalización Comercial.

Ekipamendu handien kokapena eta tamaina arautzeko, aintzat hartuko da Jarduera Ekonomikoeta­rako Lurzorua Sustatzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko LAPeko edukiekin bateragarri egiteko irizpidea.

Para la regulación de la localización y dimensionamiento de Grandes Equipamientos se atenderá al criterio de compatibilización de los contenidos del PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales con los de este PTP.

44. artikulua.- Ekipamendu eta Espazio Libreen Garapen Berrietarako Lehentasunezko Eremuak.

Artículo 44.- Actuaciones preferentes de Nuevo Desarrollo de Equipamientos y Espacios Libres.

Oro har ereduak hiri-ekipamenduak eta natur inguruneko ekipamenduak bereizten ditu. Batzuen zein besteen inguruko proposamenak 04 planoan bildu ditugu, udalaz gaindiko ekipamendu eta espazio libreen sistema izenekoan, hain zuzen ere. Horiek ondorengo ataletan bilduko ditugunak dira.

Con carácter general el Modelo distingue entre equipamientos de carácter urbano y equipamientos en el medio natural, quedando recogidas las propuestas de unos y otros en el Plano 04, denominado Sistema de Equipamientos y Espacios Libres Supramunicipales, siendo su relación la contenida en los números siguientes.

1.- Hiri ekipamenduak:

1.- Equipamientos de carácter urbano:

a) Hezkuntza-ekipamendua:

a) Equipamiento Educativo:

- Gaur egun ekoizpen-ekimen berrietara lotutako prestakuntza-zentroak eta I+G zentroak zabaldu, sustatu eta hobetu nahi dira.

- Ampliación, impulso y mejora de los actuales centros de formación y de I+D vinculados a las nuevas iniciativas productivas.

- Horrezaz gain, Goierriko Lanbide Eskolaren inguruan zuzkidura-esparru bat gordetzea proposatzen du (horri lotutako hirugarren sektoreko erabilerak hartuko ditu barne).

- Reserva de un ámbito de carácter dotacional incluyendo usos terciarios ligados al mismo, en el entorno de la Escuela Profesional del Goierri.

b) Kirol-ekipamendua:

b) Equipamiento Deportivo:

- Ekipamendu horiek berrantolatzea eta indarberritzea proposatzen da, horien arteko osagarritasun handiagoa lortzeko.

- Reorganización y revitalización de dichos equipamientos, de cara a lograr una mejor complementariedad entre ellos.

c) Osasun- eta laguntza-ekipamendua:

c) Equipamiento Sanitario y Asistencial:

- Hirugarren adinekoentzako zuzkidurak zabaltzea proposatzen da. Horretarako zerbitzuen kokapena arloko eta/edo udaletako plangintzen esku uzten da.

- Ampliación de las dotaciones de la tercera edad, mediante servicios cuya localización se remite a los planeamientos sectorial y/o municipal.

d) Zerbitzu zibiko eta administratiboko ekipamenduak:

d) Equipamiento de Servicio Cívico-Administrativo:

- LZP honek barruti judizial berria, eremu funtzionala barne hartuko duena, sortzea proposatzen da. Horren kokalekurik onena Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza deiturikoa litzateke.

- Propuesta de creación de un nuevo Partido Judicial que abarque el Área Funcional, cuyo emplazamiento más idóneo sería el ámbito del llamado vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

e) Kultura eta aisialdiko ekipamendua:

e) Equipamiento de Cultura y Ocio:

- LZP honek udalaz gaindiko izaera eta eremu funtzionalaren maila izango duen kulturgunea sortzea proposatzen da. Horren kokalekurik onena Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza deiturikoa litzateke.

- Implantación de un Centro Cultural de carácter supramunicipal y del rango de Área Funcional, cuyo emplazamiento más idóneo sería el ámbito del llamado vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

f) Merkataritzako ekipamendua:

f) Equipamiento Comercial:

- Urretxu-Zumarragarako eta Beasain-Ordiziarako merkataritza indarberritzeko planak prestatzea proposatzen da.

- Elaboración de Planes de Revitalización Comercial para Urretxu-Zumarraga y Beasain-Ordizia.

g) Garraiorako ekipamenduak:

g) Equipamientos del Transporte:

- Horien artean ditugu errepide- eta trenbide-sistemei lotutako ekipamenduak, hala nola, garraio-zentroak, geltokiak, zerbitzu-eremuak, plataforma intermodalak, garraio astunerako gomendatutako aparkalekuak eta salgaien truke-zentroak. Horien inguruko proposamenak LZP honen IV. kapituluan ageri dira.

- Se incluyen en este concepto los equipamientos ligados a los Sistemas Viario y Ferroviario, tales como los Centros de Transporte, las Estaciones, las Áreas de Servicio, las Plataformas Intermodales, los Aparcamientos Disuasorios de transporte pesado y los Intercambiadores de Mercancías, las propuestas de los cuales figuran en el Capítulo IV de estas Normas de Ordenación.

h) Hiri-inguruko parkeen zuzkidurak:

h) Dotaciones de Parques Periurbanos:

- Antigua-Beloki eta Argixao-Zugarramurdi (Zumarraga), Santa Barbara (Urretxu) eta Urtatza (Legazpi) parkeak.

- Parques de Antigua-Beloki y Argixao-Zugarramurdi (Zumarraga), Santa Bárbara (Urretxu) y Urtatza (Legazpi).

i) Ingurune fisikoarekin zerikusia duten bestelako zuzkidurak:

i) Otras Dotaciones:

- Berrekipamenduko eragiketa bereziak propo­satzen dira eremu funtzionaleko «lurralderako sarrera­gune» gisa kategorizatutako udalerrietan, hots, Zaldibia, Ataungo San Martin, Segura eta Zegaman.

- Operaciones especiales de reequipamiento en los municipios categorizados como «núcleos de acceso al territorio» del Área Funcional: Zaldibia, San Martín de Ataun, Segura y Zegama.

2.- Landaguneetako eta natur inguruneko ekipamenduak eta azpiegiturak:

2.- Equipamientos e infraestructuras de las áreas rurales y en el medio natural:

Aisialdiko eremuak eta ibilbideen ingurumen-sarea dira landaguneen lurralde-berrekipamendurako proposamenaren funtsezko elementuak.

Las Áreas Recreativas y la Red de Recorridos Ambientales constituyen los elementos básicos de la propuesta de reequipamiento territorial en los ámbitos rurales.

a) Aisialdi eta atsedenerako eremuak.

a) Áreas Recreativas y de Esparcimiento.

Ezaugarriak kontuan hartuta, ondorengo oinarrizko tipologiak bereizten dira:

En función de sus características se plantean las siguientes tipologías básicas:

- Eskualdeko atseden-eremuak.

- Áreas Recreativas de carácter comarcal.

Herrietatik hurbil daudenak eta horietako zuzkiduren osagarri direnak:

Inmediatas a las poblaciones y complementarias de sus dotaciones:

Oianguko atseden-eremua, Lazkaomendin. (Oiangu parkearen zabalpena).

Área recreativa de Oiangu en Lazkaomendi (Ampliación del parque de Oiangu).

Brinkola-Telleriarte eremua (Mirandaolako kultur multzoan sartutakoa)

Área de Brinkola-Telleriarte (Integración del conjunto cultural de Mirandaola).

- Aisialdi eta atsedenerako eremuak.

- Áreas de Esparcimiento:

Erakargarritasun paisajistikoa duten leku berezietan:

En puntos singulares con atractivo paisajístico:

Altzagarate-Gaintza, Usurbe, Kizkitza, Zamiño-Izazpi, Irimo, Arrolamendi-Gorostiaga, Otaño-Arranoaitz, Mariñamendi-Aitzleor, Arantzamendi eta Exminesa inguruko (hondakinen baltsa kendu, poluzioa kendu eta leheneratuta) eremuak.

Áreas de Altzagarate-Gaintza, Usurbe, Kiskitza, Zamiño-Izazpi, Irimo, Arrolamendi-Gorostiaga, Otaño-Arranoaitz, Mariñamendi-Aitzleor, Arantzamendi, Entorno de Exminesa, éste con la eliminación, descontaminación y regeneración de la balsa de residuos.

- Parke naturalak, Natura 2000 Sarea eta interes naturalistikoko espazioak:

- Parques Naturales, Red Natura 2000 y Espacios de Interés Naturalístico:

Aralarko parkea.

Parque de Aralar.

Aizkorri-Aratz parkea.

Parque Aizkorri Aratz.

Murumendi.

Murumendi.

Gorostiaga.

Gorostiaga.

Aralar-Aizkorri korridore ekologikoa, Lizarrusti eta Otzaurte artean.

Corredor Aralar-Aizkorri, entre Lizarrusti y Otzaurte.

b) Ibilbideen ingurumen-sarea:

b) Red de Recorridos Ambientales:

Biztanleriaren gune nagusiak lurralderako sarreraguneekin eta proposatutako atseden-eremuekin lotzen dituzten ibilbideen sistema integratua da.

Constituye un sistema integrado de itinerarios de conexión de los principales núcleos de población, con los Núcleos de Acceso al Territorio y con las Áreas Recreativas propuestas.

- Tokiko sarbide-sare nagusiko oinezkoentzako pasealekuak eta bidegorriak.

- Paseos peatonales y ciclistas («bidegorriak») en la red principal de accesibilidad local.

- Naturaren, ondarearen eta turismoaren inguruko interesa duten elementuen arteko ibilaldi bigunak.

- Rutas blandas entre elementos de interés natural, patrimonial y turístico.

- Oinezkoentzako bestelako ibilbide eta zirkuituak.

- Otros itinerarios y circuitos peatonales.

c) Hainbat ekipamendu:

c) Otros Equipamientos:

Lurraldeko gune berezietako azpiegitura bigunak (aparkalekuak, mahaiak, eserlekuak, janaria prestatzeko elementuak, ura, komunak, baita kanpatzeko tokiak ere): Lizarrusti, Otzaurte, Mandubia, Udana, Etxegarate eta Brinkola.

Infraestructuras blandas (aparcamientos, mesas, bancos, elementos para cocinar, agua, sanitarios e incluso acampada) en puntos singulares del territorio: Lizarrusti, Otzaurte, Mandubia, Udana, Etxegarate y Brinkola.

VI. KAPITULUA

CAPITULO VI

ANTOLAMENDUAREN FUNTSEZKO OINARRI ETA EDUKIAK:

BASES Y CONTENIDOS SUSTANCIALES DE LA ORDENACIÓN:

ESKU HARTZE ESTRATEGIKOAK

LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

LEHENENGO SEKZIOA

SECCIÓN PRIMERA

ESKU HARTZE ESTRATEGIKOEN ERREGIMEN OROKORRA

RÉGIMEN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

45. artikulua.- Esku Hartze Estrategikoak.

Artículo 45.- Intervenciones Estratégicas.

1.- 10.2 artikuluko definizioaren arabera, ondoren adierazitako antolamendu- eta jarduera-proposamenak jotzen dira esku-hartze estrategikotzat:

1.- Se consideran Intervenciones Estratégicas, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 10.2, las siguientes propuestas de ordenación y actuación:

a) Ingurune fisikoari dagozkionak.

a) Medio Físico.

1) Babestu, hobetu eta/edo berreskuratzeko eremu berritzat definitutako esparruak edo mugatzea, gaur egungo Naturgune Babestuak osatzeko, eta bertako jarduerak dagokien kategorizazioaren arabera arautzea.

1) Delimitación de los ámbitos definidos como nuevas áreas a proteger, mejorar y/o recuperar que completen los actuales espacios Naturales Protegidos y la regulación de las actividades en los mismos conforme a su categorización.

2) 2.13 artikuluan barne hartutako jarduera-proposamenetan adierazitako planak garatzea, dagozkien programa eta ekintzekin batera.

2) Elaboración, con sus correspondientes programas y acciones que los desarrollen, de los planes señalados en las propuestas de actuación contenidas en el artículo 25.

b) Zentraltasunak sustatzeko eragiketei dagozkienak.

b) De la Potenciación de Centralidades.

1) Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza antolatzea.

1) Ordenación del vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

Proposamen horren antolamendu-helburua gaur egungo hiri-aglomerazioko guneen egitura- eta forma-integrazio egokia lortzea da, horrek Gipuzkoako eta EAEko hirien sisteman duten maila igotzea eta horrekin bat etorriko diren hiri-funtzioak beretzea ahalbidetuko baitie.

El objetivo de ordenación de esta propuesta es el logro de una correcta integración estructural y formal entre los núcleos de la actual aglomeración urbana, con el consecuente aumento de rango en el sistema de ciudades de Gipuzkoa y la CAPV de tal modo que le permita dotarse de funciones urbanas acordes con el mismo.

Eragiketa horrek trenbidearen trazadura aldatzearekin du zerikusia, LZP honetan aldaketa horiek egiteko adierazitako epeei dagokienez.

Esta operación está ligada al cambio de trazado del Ferrocarril, en las condiciones señaladas para dichas transformaciones en este PTP.

2) Beasain-Zumarraga korridorea antolatzea.

2) La ordenación del Corredor Beasain-Zumarraga.

Proposamen honen antolamendu-helburua bizitegi-hazkundeetarako eta ekonomia-jardueretarako eremuetarako garapen potentzialeko espazioa sortzea da.

El objetivo de ordenación de esta propuesta es la creación de un espacio de potencial desarrollo para crecimientos residenciales, dotacionales y áreas de actividades económicas.

Horretarako bide izango da bi burutzen arteko espazio funtzionala Ezkion aurreikusitako geltokiaren ingurunearekin zentraltasun estrategikoko eremu gisa egituratuko duen azpiegitura-euskarri zentral eta berrituan zehar hiri-espazio bat lortzera bideratutako eragiketa integratuen multzoa.

Dicho objetivo se llevará a cabo a través de un conjunto de operaciones integradas orientadas a lograr un espacio de carácter urbano a lo largo de un soporte infraestructural central renovado que vertebre el espacio funcional entre las dos cabeceras con el entorno de la prevista estación de Ezkio como área de centralidad estratégica.

c) Harremanetarako sistemari dagozkionak.

c) Del Sistema Relacional.

1) Garapen-korridore nagusiak burutzea eta tokiko sarbide-sare nagusiarekiko loturen hobekuntza puntualak.

1) La culminación de los grandes corredores de desarrollo y mejoras puntuales en su relación con la Red Principal de Accesibilidad Local.

Kanpoko sarbide-sare nagusikoak direnak hain zuzen ere: N-1 autobia eta Beasain-Durango korridorea, bitan banatutako bide gisa planteatutakoak.

Se trata de los pertenecientes a la Red General de Accesibilidad Exterior: Autovía N-1, ya realizada, y Corredor Beasain-Durango, planteados como viales desdoblados.

Bestalde, honakoak burutuko diren jarduera puntualak:

Se realizarán asimismo las siguientes actuaciones puntuales:

- N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasaingo herriguneetara iristeko sarbide-sistema aldatzea. Hori Ordiziako hegoaldeko lotunea hobetuz egingo da. Horretatik abiatuta egingo dira ondoren Beasain eta Lazkaorako loturak, baita errugbi-zelairako eta Ordizia erdialdeko eremuetarakoak ere.

- Modificación del Sistema de accesos desde la N-I a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain mediante la mejora del nudo sur de Ordizia, con el fin de posibilitar desde el mismo las conexiones con Beasain y Lazkao, así como con el Campo de Rugby y las áreas centrales de Ordizia.

- Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI-632 errepidearen arteko bide-lotura berria Santa Luzia-Anduaga herrigunearen parean edo horren inguruan egingo da, trenbide-sare berriak Ezkio-Itsason izango duen geltokiaren ondoan, modu horretan eremuaren zentraltasuna indartzeko.

- Nuevo enlace viario entre el corredor Beasain-Zumarraga y la carretera GI-632 que se realizará a la altura o en las inmediaciones del núcleo Santa Lutzia-Anduaga junto a la estación de la Nueva Red Ferroviaria en Ezkio-Itsaso, de modo que refuerce la centralidad del ámbito.

2) Tokiko sarbide-sare nagusiko komunikaziorako bideak hiri-jarraitasuneko ardatz bihurtzea.

2) La trasformación de las vías de comunicación de la Red Principal de Accesibilidad Local en ejes de continuidad urbana.

Proposamen honen antolamendu-helburua burutzen eta horietatik hurbilen dauden herri­guneen arteko loturak indartzea da, horiek hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiriarteko artikulazioko ardatz gisa sortuz, zeharkatuko dituzten esparruen ezaugarrien arabera betiere.

El objetivo de ordenación de esta propuesta es reforzar las conexiones entre las cabeceras y los núcleos urbanos más próximos mediante su concepción como Ejes de Centralidad Urbana o de Articulación Interurbana en función de las características de los ámbitos por los que discurren.

3) Trenbide-sare berria eta Ezkio-Itsasoko geltokia eraikitzea.

3) Construcción de la Nueva Red Ferroviaria y estación en Ezkio-Itsaso.

Ezkio-Itsason bidaiarientzako geltoki berria eta salgaietarako truke-zentroa ezartzea.

Implantación de estación para viajeros e intercambiador de mercancías en Ezkio-Itsaso.

4) Renferen trenbidearen trazadura eta kota aldatzea.

4) Modificación del trazado y cota de la línea férrea de Renfe.

Bustuntza auzoaren (Ordizia) eta Beasaingo azokaren artean proposatuko da, burutza-hirian erabili gabe dauden edo gutxiegi erabiltzen diren erdialdeko espazioak berreskuratu eta hiri-egitura berrian integratzeko helburuarekin.

Propuesta entre el Barrio de Bustuntza (Ordizia) y el Ferial de Beasain, con el fin de rescatar e integrar en la nueva estructura urbana los espacios centrales ociosos o infrautilizados de la ciudad cabecera.

5) Beasain eta Zumarragako geltokietako salgaietarako bideei dagozkien esparruak aldatzea eta leheneratzea.

5) Transformación y regeneración de los ámbitos correspondientes a las playas de vías de mercancías de las estaciones de Beasain y Zumarraga.

Proposamen honen antolamendu-helburua da esparru horietan eta horien inguruan kokatzea eremu funtzionaleko garraioa antolatzeko zentroak, trenak eta autobusak trukatzeko sistemak eta beste zenbait jarduera, hala nola, merkataritza eta zerbitzuen guneak eta aparkalekuak. Izan ere, zuzkidura horiek dira lortu nahi den hiri-mailari dagozkionak. Gainera, horiek zentraltasun-foko bihurtuko dira.

Los objetivos de ordenación de esta propuesta son localizar en dichos ámbitos y sus entornos los centros de organización del transporte del Área Funcional, los sistemas de intercambio trenes autobuses y otras actividades tales como espacios comerciales y de servicios, aparcamientos, etc., como dotaciones adecuadas al rango de ciudad que se prende, y la conversión de dichos espacios en focos de centralidad.

d) Lurzoru-politikari dagozkionak

d) De la Política de Suelo.

1) Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren eta San Bartolomeren (Ordizia) hiri-aldaketa eta -leheneratzea.

1) Operaciones de transformación y regeneración urbana del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y San Bartolomé (Ordizia).

Proposamen honen antolamendu-helburu dira bizitegi, hirugarren sektore eta zuzkidurarako lurzoruen eskaintza handirako esparrua sortzea eta lurralde-ereduak proposatzen duen hiriaren mailara egokitutako zentraltasun berriko hiri-organismoa egituratzea.

El objetivo de ordenación de esta propuesta es crear un ámbito para una importante oferta de suelos residenciales, terciarios y dotacionales y estructurar un organismo urbano de nueva centralidad ajustado al rango de ciudad que plantea el Modelo Territorial.

2) Aipatutako Lazkao, Ormaiztegi eta Idiazabalgo esparruak mugatzea eta gordetzea lurzoru-ondare publikoa osatzeko.

2) Delimitación y reserva de los ámbitos señalados de los municipios de Lazkao, Ormaiztegi e Idiazabal para la formación de un Patrimonio Público de Suelo.

Proposamen honen antolamendu-helburua da dentsifikazio handieneko hiri-burutzetako herri­guneak deskongentionatzea eta leheneratzea, lurralde-mailako desorekak zuzentzen laguntzea eta eremu funtzionalean nolabaiteko babes-erregimenaren mendeko izango diren etxebizitzen etorkizuneko sustapenerako oinarriak ezartzea, gaur egun kalifikatutako lurzoruekin batera.

El objetivo de esta propuesta es favorecer las operaciones de descongestión y regeneración de los núcleos de cabecera más densificados, ayudar a la corrección de los desequilibrios territoriales y establecer, junto con los suelos actualmente calificados, la base de las futuras promociones de vivienda sometida a algún régimen de protección del Área Funcional.

3) Ekonomia-jarduerarako eremu berriak garatzea Beasain-Zumarraga korridorean.

3) Desarrollo de nuevas áreas de actividad económica en el corredor Beasain-Zumarraga.

Proposamenaren helburua da lurzoru-eskaintza zabala egitea, hartara, enpresa-ekimenei eutsi ahal izateko eta burutzen arteko erlazio funtzionala hobetzeko; era berean, kokapen estrategikoa edukitzeak dakartzan abantaila lehiakorrak aprobetxatzea bilatzen da eta jarduerak modu orekatsuan banatzea.

El objetivo de la propuesta es proporcionar una oferta de suelo amplia que ayude al mantenimiento de las iniciativas empresariales y el logro de una mayor relación funcional entre las cabeceras, aprovechar las ventajas comparativas de una localización estratégica y favorecer la distribución equilibrada de las actividades en el territorio.

Hiru esparru proposatzen dira eta horietako bat gutxienez sustapen publikokoa izango da. Beste bat, ahal dela, Igartzola ibarraren behealdeko zonan egingo da eta salgaien garraioarekin zerikusia duten jardueretara bideratuko da.

Se plantean tres ámbitos, de las que al menos uno sea de promoción pública, y otro, preferentemente en la zona baja de la vaguada de Igartzola, se destine a actividades y equipamientos relacionados con el Transporte de Mercancías.

e) Udalaz gaindiko ekipamendu-sistemari eta espazio libreei dagozkienak.

e) Del Sistema de Equipamientos y Espacios Libres.

1) Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren erdialdea birkualifikatzera eta, eskuarki, hiri-burutzak indartzera bideratutako berrekipamendu-eragiketak, funtzio berriak hartzekoak eta eskualdeko zerbitzuekin erlazionatutakoak.

1) Las operaciones de reequipamiento, asunción de nuevas funciones y servicios de rango comarcal tendentes a la recualificación del espacio central del vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y, en general, a la potenciación de la ciudad cabecera.

2) Lurraldeko sarguneak berrekipatzeko eragiketak.

2) Las operaciones de reequipamiento de los núcleos de acceso al territorio.

3) Aisialdi eta atsedenerako eremuak eta ibilbideen ingurumen-sare nagusiak, interes natural, paisajistiko eta kulturaleko elementuak diren neurrian, funtsezko lurralde-ekipamenduak dira lurraldearen aisialdiko erabilera modu antolatuan sustatzeko estrategia garatze aldera.

3) Las Áreas Recreativas y de Esparcimiento y la Red Principal de Recorridos Ambientales entre elementos de interés natural, paisajístico o cultural como equipamientos territoriales necesarios para desarrollar la estrategia de potenciar de una forma ordenada el uso recreativo del territorio.

f) Oinarrizko zerbitzu-azpiegituren sistemari dagozkionak.

f) Del Sistema de Infraestructuras Básicas de Servicios.

Saneamenduaren eta hondakin-uren araztegien inguruko eta edateko uraren horniduraren eta telekomunikazioen sistemen inguruko arloko planak eta proiektuak gauzatzea.

La ejecución de los planes y proyectos sectoriales de Saneamiento y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, y del sistema de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Telecomunicaciones.

2.- Esku-hartze estrategikoak garatzeko kasuan kasu indarrean dagoen legeriak aurreikusitako plangintza- eta gauzatze-figurak hartuko dira kontuan, batez ere plan orokorretan eta/edo konpatibilizazio-planetan eta plan berezietan aurreikusitakoak; horrenbestez, LZPko zehaztapenak orientazio moduan ulertuko dira adierazitako kokapenei eta mugei dagokienez.

2.- El desarrollo de las intervenciones estratégicas se llevará a cabo a través de las correspondientes figuras de planeamiento y ejecución que contempla la legislación vigente, particularmente Planes Generales y/o de Compatibilización y Planes Especiales, teniendo aquellas determinaciones del PTP, entretanto, un carácter orientativo en lo referente a la ubicación y límites concretos grafiados.

BIGARREN SEKZIOA

SECCIÓN SEGUNDA

ESKU HARTZE ESTRATEGIKOEN ERREGIMEN BEREZIA

RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

46. artikulua.- Beasain-Zumarraga Korridorea Arautzeko Irizpideak.

Artículo 46.- Criterios de Regulación del Corredor Beasain-Zumarraga.

a) Antolamenduaren helburuak.

a) Objetivos de la ordenación.

- Burutza-hirien arteko harremanak ezartzea eta horiek integratzea: alde batetik Beasain-Ordizia-Lazkao eta bestetik Zumarraga-Ordizia-Legazpi, korridorea bien arteko lotura funtzionala izango dela kontuan hartuta.

- Interrelacionar e integrar las ciudades-cabecera: Beasain-Ordizia-Lazkao, por una parte, y Zumarraga-Urretxu-Legazpi, por otra a partir de la consideración del Corredor como conector funcional entre las mismas.

- Eremua hiri-izaerako egituratze indartsuko irizpideen arabera antolatzea, ubideak errespetatuz eta ardatza edo haranaren hondoa liberatuz, ingurumen- eta eraikuntza-kalitate handiekin.

- Ordenar el ámbito con criterios de fuerte estructuración espacial de carácter urbano a lo largo de un soporte lineal renovado, respeto a los cauces de los ríos Santa Lutzi y Estanda y con un alto nivel de calidad ambiental y de construcción.

- Hiri-ehunak berrantolatzea, gaur egungo garapenak antolatuz, eta eremu berriak proposatzea; horretarako, Ormaiztegi eta Ezkio-Itsaso hiri-izaerako, bizitegitarako eta ekonomia-jardueretarako garapenetarako, hurrenez hurren, eremu estrategikotzat joko dira.

- Reorganizar los tejidos urbanos ordenando los desarrollos existentes y proponer nuevas áreas a partir de la consideración de los municipios de Ormaiztegi y Ezkio-Itsaso como ámbitos estratégicos para potenciales desarrollos de carácter urbano, residenciales y de actividades económicas, respectivamente.

- Beasain-Durango korridoretik Ezkioko geltokirako sarbideak indartzea, bide-lotura berri baten bitartez. Horri esker indartu egingo da eremuko sarbide-sistema eta berezkoa duen zentraltasuna indartu egingo da halaber.

- Potenciar los accesos a la estación de Ezkio desde el Corredor Beasain-Durango mediante la realización de un nuevo enlace viario que dote al ámbito de máxima accesibilidad y refuerce el carácter de nodo de centralidad del mismo.

- Bizitegitarako lurzoruak erreserbatzea, Ormaiztegin ondare publikoa sortzeko.

- Reservar suelos de carácter residencial para la creación de un patrimonio público en Ormaiztegi.

- Hiru eremu berri -Alegi, Santa Lutzi-Anduaga eta Igartzola ibarreko hegoaldea eta beheko zatia- ezartzeko lurzoruak erreserbatzea. Hiru eremuak eremu estrategikotzat jo dira eta ekonomia-jardueretarako lehentasunezkoak dira, bai eta garraioa laguntzeko zerbitzuetarako ere. Bietako bat sustapen publikokoa izango da halabeharrez.

- Reservar suelos para la implantación de tres nuevas áreas, Alegi, Santa Lutzia-Anduaga y entorno norte y parte baja de la vaguada de Igartzola, consideradas de carácter estratégico y destinadas preferentemente a actividades económicas, así como a servicios de apoyo al transporte, una de las cuales será de promoción pública.

- Beasain-Zumarraga korridorea antolatzeko ezinbestekoa da horretan eragiten duten udal-plangintzak eta sektore guztien zatiko plangintzak koordinatzea, aurreproiektuaren mailan behintzat.

- La ordenación del Corredor Beasain-Zumarraga requiere la coordinación, tanto del planeamiento municipal de los municipios afectados, como del parcial del conjunto de los sectores.

b) Asentamenduen erabilera eta izaerari buruzko orientabideak.

b) Orientaciones sobre los usos y el carácter de los asentamientos.

- Aipatutako helburuen barruan, erabilerak malgutasunez esleituko dira. Ondorengoak lehenetsiko dira gainera:

- La asignación de usos, dentro de los objetivos señalados, se efectuará con cierta flexibilidad, siendo preferentes los siguientes:

- Alegiako eremua.- Balio erantsi handiko produkzio-enpresa berritzaileetarako ekonomia-jardueretarako lurzoru gisa kalifikatutakoa, hirugarren sektoreko erabilera ere onartzen duena.

- Área de Alegi.- Suelo de actividades económicas para empresas productivas innovadoras de alto valor añadido, con tolerancia de usos terciarios.

Gutxi gorabeherako azalera gordina: 12 eta 20 ha artean, gutxi gorabehera.

Superficie bruta orientativa: entre 12 y 20 Ha, aproximadamente.

- Santa Luzia-Anduaga eremua.- Produkzio-enpresetarako ekonomia-jardueretarako lurzoru gisa kalifikatutakoa, hirugarren sektoreko erabilerak onartzen dituena.

- Área de Santa Lutzia-Anduaga.- Suelo de actividades económicas para empresas productivas, con tolerancia de usos terciarios.

Gutxi gorabeherako azalera gordina: 15 eta 25 ha artean, gutxi gorabehera.

Superficie bruta orientativa: entre 15 y 25 Ha., aproximadamente.

- Igartzola ibarreko beheko zatia eta geltokiaren iparraldeko ingurunea.- Produkzio-erabilerak onartzen dituen ekonomia-jardueretarako lurzoru gisa kalifikatutakoa, salgaien garraioa laguntzeko ekipamenduak barne hartuko dituena.

- Parte baja de la Vaguada de Igartzola y entorno norte de la estación.- Suelo calificado como de actividades económicas con tolerancia de usos productivos, contemplando, además, equipamientos de apoyo al transporte de mercancías.

Gutxi gorabeherako azalera gordina: 20 eta 30 ha artean, gutxi gorabehera.

Superficie bruta orientativa: entre 20 y 30 Ha, aproximadamente.

- Ezkioko geltokiko hegoaldea.- Tren-geltoki berriarekin erlazionatutakoak eta hirugarren sektoreko eta bizitegitarako garapenen bitartez Santa Lutzi Anduaga eta Ezkio egungo udaletxearen artean geratzen den eremuaren inplementazioarekin erlazionatutakoak.

- Entorno sur de la estación de Ezkio.- Los relacionados con la presencia de la nueva estación de ferrocarril e implementación mediante desarrollos terciarios y residenciales del ámbito comprendido entre Santa Lutzi Anduaga y el actual Ayuntamiento de Ezkio.

- Ardatz nagusiko fronteetan hirugarren sektoreko jarduerak eta ekipamenduak barne hartzea komeni da, hiriko lotura-bide bezala dagokion funtzioa eta korridoreak betetzen duen zentraltasunezko funtzioa indartzeko.

- Los frentes del eje principal procurarán acoger actividades terciarias y equipamientos con el fin de reforzar el carácter de vía conectora urbana y el papel de centralidad del corredor.

c) Espazioa, trazadura, urbanizazioa eta eraikuntza definitzeko irizpideak.

c) Criterios de definición espacial, trazado, urbanización y edificación.

Haranaren hondoan gaur egun dagoen komunikaziorako bidea hiri-ardatz bihurtuko da nabarmen, iragaiteko trafikoa Beasain-Durango bide-korridorean barrena bideratu ondoren eta beharrezko diren zuzenketa eta erregularizazioak egin ondoren.

La actual vía de comunicación del fondo de valle, una vez canalizado el tráfico de paso por el corredor viario Beasain-Durango, se convertirá, con las rectificaciones y regularizaciones que fuesen precisas, en eje claramente urbano.

Aurrez esandakoarekin jarraituz, zeharkako sekzioak zuhaitzez beteriko hiribide zabala izango du eta horrek ibaien bideak hartuko ditu barne, beharrezko balitz urbanizatuta. Gainera, oinezkoentzako pasealekuak izango dituzte eta espaloiak alde banatan, baita bidegorriak eta lorategiz betetako zerrenda linealak ere. Eraikinen aurrealdeak adierazgarriak izango dira gainera.

De acuerdo con lo anterior, la sección trasversal incluirá una amplia avenida arbolada que incluya los cursos fluviales, urbanizados si fuera preciso, con paseos peatonales o aceras a ambos lados, carril de bicis y bandas lineales ajardinadas y los frentes edificados representativos.

47. artikulua.- Beasain-Ordizia-Lazkao Ardatza Arautzeko Irizpideak.

Artículo 47.- Criterios de Regulación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

a) Antolamenduaren helburuak.

a) Objetivos de la ordenación.

• Ardatza ondorengo irizpide orokorrei jarraiki antolatzea litzateke egokiena:

• La ordenación se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes objetivos generales:

- Eredua berriz alderantzikatzea eta Beasain-Ordizia-Lazkao hiri polinuklearraren erdigunea berreskuratzea, burutza-hiriaren maila egokia lortzeko helburuarekin, bertako edukiera demografikoa handituz eta Gipuzkoako eta EAEko hirien sisteman dagokion kategoria hobetuz.

- Reinvertir el modelo y recuperar el centro de la ciudad polinuclear Beasain- Ordizia-Lazkao, con el fin de lograr un tamaño y capacidad demográfica adecuado de ciudad-cabecera elevando su rango en el sistema de ciudades de Gipuzkoa y la CAPV.

- Konurbazio triangeluarraren kontaktu periferikoen blokeoa gainditzea eta iragankorra eta konplexu berriaren eskalarekin bat etorriko diren topagune zentralak lortzea, horretarako oztopo fisiko eta funtzionalak kenduz eta erdigunea eta kontaktu horiek sustatuko dituen hiri-egitura sortuz.

- Superar el bloqueo de los contactos periféricos de la conurbación triangular y conseguir un mallado permeable y unos lugares de encuentro centrales a la escala del nuevo complejo, eliminando las barreras físicas y funcionales y creando una estructura urbana potenciadora del centro y de aquellos contactos.

- Masa edo jarduera kritiko nahikoa izango duen erdigune berria sortzea, hiri-maila berriarekin bat datozen funtzioak bereganatzeko, betiere udal-eskalarekin lehian arituko ez diren jarduerak garatuz: eskualdeko eta/edo mankomunitateetako ekipamenduak eta zerbitzuak eta hirugarren sektoreko jarduerak, bizitegiak presentzia nabarmena izango duen erabileren zentzuzko nahasketaren baitan.

- Conseguir un nuevo centro con masa-actividad crítica suficiente que le permita concentrar funciones de características acordes con el nuevo rango y que no entren en competencia con las de escala municipal: equipamientos y servicios comarcales y/o mancomunados y actividades terciarias, con una mezcla razonable de usos en los que la residencia tenga una notable presencia.

• Aipatutako helburu orokor horiek ondorengo helburu partikularrak behar dituzte:

• Los citados objetivos generales precisan de los siguientes objetivos particulares:

- Gaur egungo trenbidearen trazadura liberatzea eta trazadura berriaren proiektua egitea.

- Liberación del trazado actual del Ferrocarril y proyecto de un nuevo trazado.

- N-I errepidetik gaur egungo herriguneetara eta erdigune berrira errepidez sartzeko bideak berriro aztertzea.

- Reconsideración de los accesos viarios desde la N-I a los núcleos actuales y a la nueva zona central.

- Ardatzaren eremuan CAFek okupatutako lurzoruak birmoldatzea, publikoak eta enpresarenak bateratuko dituen programaren arabera.

- Reconversión de los suelos ocupados por CAF en el ámbito del Vértice, según un programa que acuerde los intereses públicos con los de la empresa.

- Aurreko helburuak batez ere CAFen pabilioiek okupatutako lurzoruaren birkalifikazioa konpentsatzera bideratutako industria-asentamendu berria ezartzearekin koordinatzea.

- Coordinación de los precedentes objetivos con la implantación de un nuevo asentamiento industrial destinado mayoritariamente a compensar la recalificación del suelo ocupado por los pabellones de CAF.

• Arloko planak eta proiektuak aurreikuspen berrietara egokitzea.

• Adecuación de los Planes y Proyectos Sectoriales a las nuevas previsiones.

b) Garapen eta plangintzaren esparruak.

b) Ámbitos de desarrollo y planeamiento.

- Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza deritzo gaur egun Lazkao eta Ordizia udalerriak lotzen dituen bidearen eta Oria ibaiaren (lur horietako batzuk CAF enpresaren pabilioietako batzuek betetzen dituzte egun eta beste batzuk gutxiegi erabiltzen ditu aipatutako enpresak) eta errugbi-zelaiaren lurren arteko esparruari. Izen horren barruan hartzen dira barne Ordiziako San Bartolome eremua eta Beasaingo Senpere, administrazio, osasun eta hirugarren sektoreko ekipamenduen egoitza direnak.

- Se denomina Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao al ámbito comprendido entre el actual vial de enlace entre los municipios de Lazkao y Ordizia y el Río Oria (en terrenos hoy ocupados por parte de los pabellones de la empresa CAF, así como otros infrautilizados de la referida empresa) y el campo de rugby de Ordizia. Incluye la denominación el Área de San Bartolomé de Ordizia y las de Sempere, de Beasain, sede de equipamientos administrativos, sanitarios y terciarios.

- Beasain-Zumarraga ardatzaren antolamendua modu integratuan gauzatuko da, ondorengo plangintza-esparruen banaketa kaltetu gabe:

- La ordenación del Vértice Beasain-Zumarraga se llevará a cabo de manera integrada, sin perjuicio de la división en los siguientes ámbitos de planeamiento:

CAF - errugbi-zelaiaren ardatza.

Eje de la CAF - Campo de Rugby.

Senpere-anbulategia eremua.

Área de Sempere-Ambulatorio.

San Bartolome eremua.

Área de San Bartolomé.

c) Erabilera eta aprobetxamenduei buruzko orientabideak.

c) Orientaciones sobre usos y edificabilidades.

- CAF - errugbi-zelaiaren ardatza.

- Eje de la CAF - Campo de Rugby.

Erabilera mistoa, ahal dela bizitegitarakoa, nahiz hirugarren sektorekoak eta ekipamenduak onartu.

Uso mixto, preferentemente residencial, con tolerancia de terciario y equipamiento.

- Senpere eremua.

- Área de Sempere.

Ahal dela hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamenduak.

Uso preferentemente terciario y de equipamiento.

- San Bartolome eremua.

- Área de San Bartolomé.

Erabilera mistoa, ahal dela bizitegitarakoa, nahiz hirugarren sektorekoak onartu.

Uso mixto, preferentemente residencial, con tolerancia de terciario.

- Esparru horietako batez besteko aprobetxamenduak dentsitate ertain eta handikoak izango dira.

- Las edificabilidades medias de estos ámbitos corresponderán a densidades medias-altas.

d) Espazioa, trazadura, urbanizazioa eta eraikuntza definitzeko irizpideak.

d) Condiciones de definición espacial, trazado, urbanización y edificación.

Trenbidearen eta autobidearen eragozpenak gutxitzearen eta lotura periferikoen alternatibaren bidez, zentraltasunaren tentsio berriak erraztu ahal izango dira. Bideen hierarkizazioak proposatutako funtzioak antolatzea, argitzea eta indartzea ahalbidetuko du.

La disminución de las barreras del Ferrocarril y la autovía, así como la alternativa de enlaces periféricos contribuirán a facilitar las nuevas tensiones de centralidad. La jerarquización viaria ordenará, clarificará y permitirá reforzar las funciones propuestas.

Mailakako bideen ereduak egitura funtzional antolatua eta erraz irakurtzeko modukoa egitea ahalbidetuko du, zona horretan eragiten duten faktore sakabanatzaileak ugariak izanagatik ere.

El modelo de mallado viario elaborará una estructuración funcional ordenada y de fácil lectura, a pesar de la cantidad de factores disgregadores que concurren en la zona,

Gaur egun CAFek duen bide-ardatza bilbea antolatuko duen hiribidea izango da eta bertan kultur eta hiri-ekipamenduak eta hirugarren sektoreko eraikin bereziak kokatzeko plazak egingo dira.

El eje viario actual de CAF será una avenida que organizará la trama, en la cual se abrirán plazas en las que se implantarán los equipamientos cívicos y culturales y los edificios singulares terciarios.

Hiri-espazioak osatzeko eta kualifikatzeko elementu gisa ibaiak duen potentzialtasun handia kontuan izango da. Hori dela eta, erreferente izango da bolumenak antolatzeko garaian eta horren ertzak zuhaitz eta lorategiz beteriko pasealeku bihurtuko dira.

Se considerará la gran potencialidad del río como elemento conformador y cualificador de los espacios urbanos, por lo cual aquél será referente de la ordenación de los volúmenes y sus márgenes se constituirán en paseos arbolados y ajardinados.

Hiri-elementu zaharrak eta berriak baloratu eta erlazionatuko dira, horien irakurketa integratua indartzeko helburuarekin. Hori etenik gabeko sekuentzialitatearen bidez lortuko da eta emaitza atsegina izango da ingurumenaren ikuspegitik. Gainera erreferentzia espazial garbiak izango ditu.

Se valorarán y relacionarán los viejos y nuevos elementos urbanos, de modo que refuercen la lectura integrada de los mismos, mediante una secuencialidad sin rupturas, resultando ambientalmente grato y con claras referencias espaciales.

e) Erakunde publikoen inplikazioa.

e) Implicación de los entes públicos.

Funtsezkoa eta lehentasunezkoa izango da administrazio-erakunde publikoek ekimenean nahastea eta ekimena indartzea, bertan parte hartzea eta, hala badagokio, kasuan kasuko esku-hartzeak sustatzea.

Se considera necesario y primordial para el desarrollo de este ámbito, que en la iniciativa, impulso, participación o, en su caso, promoción de las diferentes intervenciones, participe de modo significativo la administración pública.

48. artikulua.- Esku Hartze Estrategikoko Eremuak Antolatzeko Proposamenen Izaera.

Artículo 48.- Carácter de las propuestas de Ordenación de los Ámbitos de Intervención Estratégica.

LZPak Beasain-Zumarraga korridorearen eta Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren eremuetarako proposatzen dituen antolamenduek izaera orientatzailea dute, kasuan kasuko plangintzaren konpatibilizazio-planak onartu arte; bien bitartean, debekatuta egongo da aipatutako antolamendua gauzatzea eragozten edo zailago egiten duten hirigintzako eta gainerako esku-hartzeak.

Las ordenaciones propuestas por el PTP para los ámbitos del Corredor Beasain-Zumarraga y el vértice Beasain-Ordizia-Lazkao tienen carácter orientativo hasta la aprobación de los correspondientes Planes de Compatibilización del planeamiento, prohibiéndose entretanto las ordenaciones urbanísticas y demás intervenciones que impidan o puedan dificultar el desarrollo de la mencionada ordenación.

VII KAPITULUA

CAPÍTULO VII

LURRALDEAREN ZATIKO PLANA EZARTZEKO ARAUAK

NORMAS DE APLICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL

GARAPEN PLANGINTZAREN HIRIGINTZA ERREGIMEN OROKORRA

RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

49. artikulua.- Arloko eta Hirigintzako Ekintzek Lurralde-Antolamenduarekin duten Lotura.

Artículo 49.- Vinculación de las Acciones Sectoriales y Urbanísticas a la Ordenación Territorial.

1.- Arloko eskumenak dituzten erakunde autonomikoek, foru-erakundeek eta administrazioek euren plan eta programetan adierazitako guztia LZP honetan barne hartutako edukira egokitu beharko dute.

1.- Los órganos autonómicos, forales y administraciones con competencias sectoriales acomodarán sus Planes y Programas a lo previsto en este PTP.

2.- Udal-plan orokorrak ere LZP honetan adierazitakora egokitu beharko dira, aipatutako LZP indarrean sartzen den unetik, bereziki antolamendu-helburu orokorretan eta gainerako helburu eta irizpideetan adierazitakora, lurralde-ereduko zehaztapenetara eta lurralde-egiturari buruzko proposamenetan eta esku-hartze estrategikoetan adierazitakora.

2.- Los planes generales municipales deberán adaptarse a las determinaciones del este PTP a partir de la entrada en vigor del mismo, ajustándose en especial a los objetivos generales de ordenación y al resto de objetivos y criterios así como al Modelo Territorial y a las propuestas relativas a la Estructura Territorial y las Intervenciones Estratégicas.

3.- Halaber, LZP honetan bizitegitarako lurzoru-eskaintzaren tamainaren gainean ezarritako zehaztapenak barne hartuko ditu udal-planak.

3.- Asimismo el planeamiento municipal recogerá las determinaciones sobre dimensionamiento de la oferta de suelo residencial establecido en el presente PTP.

50. artikulua.- Araudiaren Eraginkortasuna.

Artículo 50.- Carácter de la eficacia normativa.

1.- Antolamenduaren helburu orokor guztiak nahiz lurralde-eredua definitzen duten gainerako helburu, printzipio, irizpide, orientazio eta LZP honen antolamendurako gainerako zehaztapenak garapen-plangintzak araudi honetan ezarritako irismen eta lotura-mailarekin bere egin behar dituen xedapenak dira.

1.- Tanto los objetivos generales como el resto de objetivos, los principios, criterios, orientaciones y demás determinaciones de ordenación de este PTP que definen su Modelo Territorial, son disposiciones que el planeamiento de desarrollo debe adoptar, con el alcance y grado de vinculación establecido en esta normativa;

2.- Lurraldearen egituraren eta hiri-garapenaren esku-hartze estrategikoen osagaien inguruko zehaztapenak, 9. eta 10. artikuluetan definitutakoak, oinarrizko eta ezinbesteko dira eta 51 artikuluan ezarritako indar loteslearen arabera aplikatuko dira.

2.- Las determinaciones del Modelo Territorial relativas a los componentes de la Estructura Territorial y a las Intervenciones Estratégicas según los artículos 9 y 10 se consideran de obligada aplicación al planeamiento de desarrollo, de acuerdo con las condiciones del artículo 51.

LZP honetako dokumentazio idatzian eta grafikoan bildutako gainerako xedapenak arautzeko ezinbesteko erreferente dira.

El resto de las disposiciones contenidas en la documentación escrita y gráfica de este PTP constituyen referentes obligados de ordenación con carácter preferencial.

3.- LZP honetako antolamendu-esparruen kokapen, muga eta hedaduraren inguruko xedapenak gutxi gorabeherakoak dira, udal-plangintza indarrean sartu bitartean, edo konpatibilizazio-plana indarrean sartu bitartean; edozein modutan, bertan adierazitako zehaztapenak bat etorriko dira LZPan adierazitakoarekin.

3.- Las disposiciones del PTP relativas a la ubicación, delimitación y extensión de los ámbitos de ordenación tienen carácter orientativo y aproximado, hasta el momento de entrada en vigor del planeamiento municipal, incluso los Planes de Compatibilización, cuyas determinaciones deberán resultar, en todo caso, conformes con el PTP.

51. artikulua.- Hirigintza Plangintzan Lurralde Ereduko Oinarrizko Zehaztapenak Aplikatzeko Baldintzak.

Artículo 51.- Condiciones de aplicación al Planeamiento Urbanístico de las Determinaciones Básicas del Modelo Territorial.

1.- Araudi honetako 50. artikuluan barne hartzen den egokitzapen-betebeharrari kalterik eragin gabe, LZP garatzeko ondorengo baldintzak hartuko dira kontuan:

1.- Sin perjuicio de la exigencia de adaptación que contiene el artículo 50 de esta normativa, el desarrollo del PTP se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Hirigintza-antolamenduko planak formalizatzeko LZP honetan adierazitakoa barne hartuko da berariaz, sistematikoki eta hierarkikoki, antolamenduaren zehaztapen nagusiak ezartzeko helburuarekin.

a) Los planes de ordenación urbanística se formalizarán haciendo referencia expresa a los contenidos de este PTP, de manera específica, sistematizada y jerarquizada, con el fin de establecer sus principales determinaciones de ordenación.

b) Era berean, LZP honetako zehaztapenak egokitzeko, bat etortzeko edo interpretatzeko azalpenak eta, hala badagokio, baimen daitezkeen desbideraketak, guztiak, modu argian, arrazoituan eta zehatzean adieraziko dira arloko eta udal-mailako plangintzan eta plangintza berezian.

b) Asimismo, las explicaciones referidas a la adaptación, el ajuste o la interpretación de las determinaciones de este PTP, así como los desvíos que, en su caso, pudieran autorizarse, se incluirá de manera clara, razonada, y detallada en la obligada memoria justificativa del planeamiento sectorial, municipal y especial.

2.- Esanak esan, eta Lurraldearen Zatiko Plana nagusiki formulazio-marko denez eta zein eskala duen kontuan hartuta, lurralde-ereduko elementuen antolamenduari dagokionez, bertan zehaztutako helburuak eta funtzioko funtsezko edukiak betetzea izango da interpretazio-erreferente nagusia, lurralde-egiturarekin lotutako zehaztapenei kalterik eragin gabe.

2.- Dados el carácter de formulación-marco atribuible al Plan Territorial Parcial así como la escala del mismo, en la incorporación al planeamiento de los elementos del Modelo Territorial, se considerarán como referentes prioritarios sus objetivos y contenidos funcionales básicos, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las determinaciones referentes a la Estructura Territorial.

LZP honetan gutxi gorabehera ezarritako antolamendu-kategoriek eta -esparruek aldaketak onar ditzakete udal-plangintzan, baina, edozein kasutan, behar den bezala justifikatu beharko dira eta ez dira eragingo lurralde-ereduko helburuak eta oinarrizko edukiak.

El ajuste de las delimitaciones de las categorías y ámbitos de ordenación, establecidos en este PTP con carácter aproximado puede admitir variaciones en el planeamiento municipal pero, en cualquier caso, deberán ser suficientemente justificadas y no alterar los objetivos y contenidos sustanciales del Modelo Territorial.

3.- Garapen-plangintzak esku-hartzeak barne hartzeko, ondoren adierazitako baldintzak beteko dira:

3.- La incorporación al planeamiento de desarrollo de las Intervenciones Estratégicas, se llevará a cabo con las siguientes condiciones:

a) Udal-plangintzako proposamenen oinarriak izango dira LZP horretan esku-hartze estrategikoetarako ezarritako antolamendu-helburuak eta -irizpideak.

a) Constituirán bases de las propuestas del planeamiento municipal los Objetivos y Criterios de ordenación establecidos para las Intervenciones Estratégicas en este PTP.

b) Hiri-garapenerako esku-hartze estrategikoak antolatzeko irtenbideak arau hauen zehaztapenen arabera garatuko dira. Horien indar loteslea beren edukietatik eta, bereziki, ondorengo irizpideetatik ondorioztatzen da:

b) Las soluciones de ordenación de las Intervenciones Estratégicas se desarrollarán de acuerdo con las determinaciones de estas Normas, deduciéndose su fuerza vinculante del contenido de las mismas y, particularmente, de los siguientes criterios:

b.1.- Babestu, hobetu eta/edo leheneratu beharreko eremuek, erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegiek salbu, ez dute azalerarik galduko edo ez dute aldaketa nabarmenik izango beren mugaketan, arloko edo udaleko plangintzatik eratorritako zabalpenak dakartzatenek izan ezik.

b.1.- Las Áreas a Proteger, Mejorar y/o Recuperar, con excepción de las Minas, Canteras y Vertederos en Desuso, no sufrirán merma de superficie ni modificaciones sensibles en su delimitación, salvo las que supongan ampliaciones derivadas del planeamiento sectorial o municipal.

Udal-plangintzak hartuko du barne erabiltzen ez diren meatze, harrobi eta zabortegien zerrenda zehatza, baita horiek leheneratzeko helburua betetzeko erregulazioa ere, LZP honi jarraiki.

El planeamiento municipal incluirá la relación detallada de Minas, Canteras y Vertederos en Desuso, así como su regulación con fines de regeneración, de acuerdo con este PTP.

b.2.- LZP honek esku-hartze estrategikoei dagozkien errepide- eta trenbide-sareetarako egindako kokapen, trazadura eta ezaugarrien inguruko proposamen orokorrei eutsi behar zaie. Horien edo gainerako bide-sareen inguruko eskumena duten arloko eta lurraldeko administrazioek egin ditzaketen aldaketak lurralde-ereduan ezarritako funtsezko helburu eta funtzioak nabarmen ez aldatzeko moduan egingo dira.

b.2.- Deben mantenerse las propuestas generales de ubicación, trazado y características de este PTP para las redes de carreteras y ferrocarril pertenecientes a las Intervenciones Estratégicas; las modificaciones que pudieran introducir las administraciones sectoriales y territoriales competentes en las mismas o en el resto de las redes viarias, se efectuarán de modo que no suponga alteración sensible en los objetivos y las funciones sustanciales establecidas en el Modelo Territorial.

LZP honetako planoetan agertzen den diseinua, eta batez ere sarbide eta loturena, adierazgarriak dira. Hala ere, arloko garapena eta proiektu zehatzak berorretara egokitzen eta/edo alternatibak justifikatzen saiatuko dira.

El diseño que figura en los planos de este PTP, particularmente el de los accesos y enlaces, tiene carácter indicativo, si bien su desarrollo sectorial y los proyectos concretos procurarán ajustarse al mismo y/o justificar las alternativas.

Udal-plangintzak bide-trazaduretarako eta garraioaren inguruko sistema, geltoki eta zerbitzu-eremuei dagozkien elementuetarako beharrezkoak diren erreserbak errespetatuko ditu. Bertan hartuko du barne trazaduren bateragarritasuna eta horiek garatzea zaildu edo eragotziko duten gainerako esku-hartzeak galaraziko ditu.

El planeamiento municipal respetará las reservas necesarias para los trazados viarios y los elementos comprendidos en el sistema, estaciones y áreas de servicio al transporte, incluyendo en ellas la compatibilización de los trazados, e impedirá el resto de las intervenciones que dificulten o impidan su desarrollo.

b.3.- Bide-azpiegituren sistemaren ekipamendu eta instalazioak, garraiorako zerbitzuko zuzkidurak, geltokiak eta truke-zentroak esate baterako, nahiz zerbitzu-azpiegituren sistemako elementuak ereduaren ezinbesteko elementutzat jotzen dira. Arloko eta lurraldeko administrazio eskumendunek osagai horien kokapen eta ezaugarrietan egin ditzaketen aldaketek ezingo dute gutxitu horien ahalmen funtzionala, eta LZP honetako lurralde-ereduaren gainerako zehaztapenetan aldaketarik ez eragiteko moduan gauzatuko dira.

b.3.- Los equipamientos e instalaciones del Sistema de Infraestructuras Viarias, tales como las dotaciones de servicio al transporte, estaciones e intercambiadores, así como los elementos del Sistema de Infraestructuras de Servicio se consideran elementos necesarios del Modelo. Las modificaciones que pudieran introducir las administraciones sectoriales y territoriales competentes en la ubicación y características de dichos componentes, no supondrán merma de su capacidad funcional y se efectuarán de modo que no produzca alteraciones en las demás determinaciones del Modelo Territorial de este PTP.

Beasain eta Zumarragako geltokietako salgaietarako bideei eta horien inguruneei dagozkien eremuak aldatzeko eta leheneratzeko lanak, horietan geltokiak eta tren eta autobusen truke-sistema eta hirugarren sektoreko eta zerbitzuetako beste jarduera batzuk kokatzea helburu dutenak, udal-plangintzan islatuko dira, erabilera-aldaketak gaur egungo jarduerak ordezkatzeko arloko erabakien eta benetako aukeren mendeko izan daitezen.

La transformación y regeneración de los ámbitos correspondientes a las playas de vías de mercancías de las estaciones de Beasain y Zumarraga y sus entornos con el fin de emplazar en ellos las estaciones y sistema de intercambio de trenes y autobuses y otras actividades terciarias y de servicios, se contemplará en el planeamiento municipal de modo que los cambios de uso queden supeditados a las decisiones sectoriales y efectivas posibilidades de sustitución de las actuales actividades.

b.4.- LZP honetan proposatutako esku-hartze estrategikoei dagozkien asentamenduak erabiltzeko eta kokatzeko proposamen orokorrei eutsi behar zaie, baita horien dimentsionatze edo gutxi gorabeherako ahalmenei ere, 6.4 artikuluan xedatutakoa kaltetu gabe.

b.4.- Deben mantenerse las propuestas generales de uso y ubicación para los nuevos asentamientos correspondientes a las Intervenciones Estratégicas propuestos desde este PTP, así como el dimensionado o capacidad aproximada de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.4.

Udal-plangintzak barne har dezakeen hiri-garapenerako lurzorua, baita administrazio eskumendunek horien kokapen eta ezaugarrien inguruan egin ditzaketen aldaketak ere, LZP honen lurralde-ereduan aldaketa nabarmenik ez eragiteko moduan gauzatuko dira.

La incorporación de suelo de desarrollo urbano que efectuase el planeamiento municipal, así como las modificaciones que pudieran introducir las administraciones competentes en su ubicación y características, se efectuarán de modo que no suponga alteración sensible en el Modelo Territorial de este PTP.

b.5.- Lazkao, Ormaiztegi eta Idiazabal udalerrietako udal-plangintzek LZP honetan aurreikusitako bizitegitarako asentamenduen inguruko aurreikuspenak egokituko dituzte. Horretarako, beren antolamendu eta programazioan ezarriko dituzte nolabaiteko babes-erregimenen bat duten etxebizitzak sustatzeko lurzoru-ondare publikoa pixkanaka osatzea ahalbidetuko duten zehaztapenak eta denbora-jarraibideak.

b.5.- El planeamiento municipal de los municipios de Lazkao, Ormaiztegi e Idiazabal adaptará las previsiones en materia de asentamientos residenciales previstas en este PTP, estableciendo en su ordenación y programación las determinaciones y pautas temporales que permitan la formación progresiva de un Patrimonio Público de Suelo para la promoción de vivienda acogida a algún régimen de protección.

b.6.- Udal-plangintza LZPan aurreikusitako zehaztapenetara egokitzerakoan, Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza eta Beasain-Zumarraga korridorea antolatzeko helburu eta egitura nagusia errespetatuko dira, nahiz eta nahi bezala garatu ahal izan, betiere aipatutako markoaren baitan eta LZP honetako erreferentziak aintzat hartuta, antolamendu xehekatua, egitura, lurzoruaren erabilerak eta zehaztutako gainerako erregulazioa.

b.6.- El ajuste del planeamiento municipal a las determinaciones previstas en el PTP respetará los objetivos y estructura principal de la ordenación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao y del Corredor Beasain-Zumarraga y sus áreas estratégicas de actividades económicas, si bien podrá desarrollar libremente, dentro del referido marco, la ordenación pormenorizada, estructura y el resto de la regulación detallada.

Beasain-Zumarraga korridorean ekonomia-jarduerarako aurreikusitako hiru eremu berriak garatzerakoan, horietako bat gutxienez sustapen publikokoa izango da. Inguru berean eta orientazio gisa, ahal dela Igartzola ibarraren behealdeko zona salgaien garraioarekin zerikusia duten jardueretarako gordeko da.

De las nuevas áreas de actividad económica previstas en el corredor Beasain-Zumarraga, al menos una de ellas será de promoción pública; en la misma zona, y a título orientativo, se reservará preferentemente la zona baja de la vaguada de Igartzola para las actividades relacionadas con el Transporte de Mercancías.

52. artikulua.- Garapen Berriak Antolatzeko Baldintzak.

Artículo 52.- Condiciones para la Ordenación de Nuevos Desarrollos.

1.- LZPko dokumentazioan garapen berrietarako barne hartutako proposamen ez-estrategikoak definitzea eta dagokien tamaina eta edukierak zehaztea udal-plangintzari egiten zaizkion iradokizunak direla uler daiteke.

1.- La definición de las áreas no estratégicas propuestas para nuevos desarrollos contenida en la documentación del PTP, así como el señalamiento de su dimensionado y capacidades, constituyen sugerencias para el planeamiento municipal.

2.- Udal-plangintza orokorrean, artikulu honetan xedatutakoa betez, proposatzen diren lurzoru berriek ez dute eragingo bizitegitarako lurzoruen ugaritzea.

2.- Los nuevos suelos que se propongan por el planeamiento general municipal de acuerdo con el presente artículo no supondrán un aumento en la cuantificación residencial.

3.- Udal-plangintzak asentamendu berrietarako aipatutako eremuetatik kanpoko inguruak muga ditzake, baina, edozein modutan, jada badagoen herrigunean eta berarekin zuzenean edo zeharka erlazionatutako herriguneetan lagunduko hirigintza-hazkundeetara mugatuko dira.

3.- El planeamiento municipal podrá delimitar zonas globales exteriores a las áreas señaladas con destino a nuevos asentamientos, pero en cualquier caso aquéllas se limitarán a la previsión de crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes y directa e inmediatamente relacionados con aquéllos.

4.- Dokumentazio grafikoan hiri-garapenik gabeko korridore edo hiri-eten gisa definitutako esparruetatik at hiri-asentamendu ugari kokatuko da, hortaz, grafikoko zerrenda gaindituko da; alegia, etenak hiriarekiko paraleloak diren lurzoruak eragingo ditu halaber, eta, horrela, asentamenduen eta hirigintza-garapenen jarraikortasuna etenda geratzen da.

4.- Las franjas definidas en la documentación gráfica como Corredores Sin Desarrollo o Discontinuidades Urbanas implican una exclusión amplia de nuevos asentamientos urbanos según el Modelo Territorial, no limitándose, por lo tanto, a la estricta franja grafiada o a las inmediatamente laterales, entendiéndose que aquella interrupción afecta también de manera extensiva a los suelos paralelos a la misma, de modo que se cumpla el objetivo de ruptura efectiva de la continuidad de los asentamientos y desarrollos urbanísticos.

Hiri-garapenik gabeko korridoreek udal-plangintzak jada kalifikatu dituen eremuak eragiten badituzte, eta aipatutako plangintzak irauten duen bitartean garatzen ez badira, LZP honetan aurreikusitako hiri-etendaren baldintza gailenduko da.

En aquellos casos en que los Corredores sin Desarrollo afecten a ámbitos ya calificados por el planeamiento municipal y que no se desarrollen en el período de vigencia del mismo, prevalecerá la condición de Discontinuidad Urbana prevista en este PTP.

53. artikulua.- Lurzoru Poluituak.

Artículo 53.- Suelos Contaminados.

Poluituta egon daitezkeen lurzoruak daudenez, lurzorua ondo ikertzea komeni da, aurreikusitako erabileraren arabera, beraren kalitatea ezagutzeko.

La presencia de suelos potencialmente contaminados exige una investigación del suelo que evalúe la calidad de los mismos de acuerdo al uso previsto.

Hiri-eraldaketako eragiketetan, pertsonen eta ingurumen-sistemen gaineko arriskuen prebentzioa ziurtatzeko helburuarekin, udal-plangintzak «EAEn lurzorua poluitu dezaketen jarduerak dituzten lekuen inbentarioan» barne hartutako lurzoruen arazoari aurre egiteko bere proposamena ondo zehaztu beharko du eta lurzoruen leheneratzea sustatzeko proposamenak egin.

En las operaciones de transformación urbana, con el fin de asegurar la prevención de riesgos para las personas y los sistemas ambientales, el planeamiento municipal deberá expresar el modo en que se aborda la problemática de los suelos incluidos en el «Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV», planteando propuestas que propicien la regeneración de los mismos.

54. artikulua.- LZP Garatzeko Plangintza.

Artículo 54.- Planeamiento de Desarrollo del PTP.

1.- Goierriko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plan honetako proposamenak garatzeko kontuan hartuko da egiturazko udal-plangintza -plan orokorrak, konpatibilizazio-planak- edo plan bereziak.

1.- El desarrollo de las propuestas del presente Plan Territorial Parcial del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) se llevará a acabo en base al planeamiento municipal estructural - Planes Generales, Planes de Compatibilización - o mediante Planes Especiales.

2.- Beasain-Zumarraga korridorean eta «Beasain-Ordizia-Lazkao» izeneko ardatzean esku hartze estrategikoak burutzeko LZP honetan aurkezten den proposamena garatzeko, kasuan kasuko konpatibilizazio-planak landu behar dira. Bertan, estrategia egokiak zehaztuko dira denboran, eta horien gauzatzea erakutsiko da.

2.- El desarrollo de las propuestas de este PTP referidas a los ámbitos de intervención estratégica del Corredor Beasain-Zumarraga y del llamado vértice Beasain-Ordizia-Lazkao, exige la elaboración de los correspondientes Planes de Compatibilización, que incluirán obligadamente las adecuadas estrategias de tiempo y ejecución.

3.- Udal-plangintzak garatzeko eta arloko politikak ezartzeko plan bereziak onartu ahal dira, ondoren adierazitako helburuak betetzeko:

3.- En desarrollo de los planeamientos municipales y para la aplicación de las políticas sectoriales podrán formularse y aprobarse Planes Especiales con las siguientes finalidades:

a) Oinarrizko azpiegiturak, bide- nahiz trenbide-azpiegiturak, garatzea, horiei lotutako elementuak barne: harremanetarako sistemaren ekipamendu berriak, geltokiak, garraio-zentroak eta horien zerbitzu-eremuak, plataforma intermodalak, garraio astuneko gomendatutako aparkalekuak eta salgaien truke-zentroak, betiere lurralde-ereduari jarraiki.

a) Desarrollo de las infraestructuras básicas, viarias y ferroviarias, incluidos los elementos ligados a las mismas tales como los nuevos equipamientos del sistema relacional, estaciones, centros de transporte y sus áreas de servicio, plataformas intermodales, aparcamientos disuasorios de transporte pesado y los intercambiadores de mercancías, de acuerdo con el Modelo Territorial.

b) Ur-hornidurarekin, saneamenduarekin, energiaren hornidurarekin eta antzeko beste batzuekin lotura duten oinarrizko azpiegiturak garatzea.

b) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas al abastecimiento de aguas, saneamiento, suministro de energía y otras análogas.

c) Paisaia, komunikaziorako bideak, lurzorua eta natura eta landa-ingurunea babestea, horiek kontserbatzeko eta hobetzeko, ingurune fisikorako LZPak ezarritako zehaztapenen arabera.

c) Protección del paisaje, de las vías de comunicación, del suelo, del medio rural y natural para su conservación y mejora, de acuerdo con las determinaciones establecidas para el Medio Físico de este PTP.

55. artikulua.- Plangintzak Koordinatzea.

Artículo 55.- Coordinación de Planeamientos.

1.- Goierriko eremu funtzionalaren LZPko aurreikuspenak garatzeko ezinbestekoa izango da plangintza koordinatuak egitea, eta, horretarako, konpatibilizazio-planak landuko dira ondoren adierazitako udalerrietan:

1.- El desarrollo de las previsiones del PTP del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) implica la necesidad de coordinar los planeamientos, elaborando los oportunos Planes de Compatibilización de los siguientes municipios:

- Zumarraga eta Urretxu, etxebizitza kopurua kuantifikatzeko eta trenbide-sarea eta bi udalerrien arteko mugak definitzeko eta antolatzeko.

- Zumarraga y Urretxu, para la cuantificación del número de viviendas y la definición y ordenación de la Red Viaria y las zonas limítrofes entre ambos municipios.

- Zumarraga, Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Ormaiztegi, batez ere Beasain-Zumarraga korridorearen antolamendua garatzeko.

- Zumarraga, Ezkio-Itsaso, Gabiria y Ormaiztegi, especialmente para desarrollar la ordenación del Corredor Beasain-Zumarraga.

- Beasain, Ordizia eta Lazkao, batez ere Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren antolamendua garatzeko.

- Beasain-Ordizia-Lazkao, especialmente para desarrollar la ordenación del Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

2.- Aipatutako udal-plan horiek, antolamendu orokorra koordinatu behar dutenek, berariazko zehaztapenak hartuko dituzte barne, esparru zehatzak garatzeko plangintza zehatz prestatzeko adinako xehetasun-mailarekin, ondorengo orientazioei jarraiki:

2.- En los referidos planes municipales cuya ordenación general debe ser compatibilizada se contendrán determinaciones específicas y con un nivel de detalle suficiente para la formulación precisa del planeamiento de desarrollo de los ámbitos concretos, de acuerdo con las siguientes orientaciones:

a) Beasain-Zumarraga korridorea.

a) Corredor Beasain-Zumarraga.

Koordinazio horrek aurretiko baterako agiri bat idaztea gomendatzen du, ahal dela aurrerapenaren mailakoa, eta helburuak honakoak dira: lurzoru-erreserbak definitzea, azpiegitura nagusiak egokitzea eta antolamendu espaziala eta proiektuak garatzea, kalitateko hiri-egitura ezartzeko irizpideetan oinarrituta.

Dicha coordinación aconseja redactar un documento previo conjunto, preferentemente a nivel de Avance, y tiene por finalidad definir las reservas de suelo, adaptar las infraestructuras principales y desarrollar la ordenación espacial y los proyectos en base a los criterios de implantación de una estructura urbana de calidad.

b) Beasain-Ordizia-Lazkao ardatza.

b) Vértice Beasain-Ordizia - Lazkao.

Koordinazio horrek aurretiko baterako agiri bat idaztea gomendatzen du, ahal dela aurrerapenaren mailakoa, eta ondokoak definitzea du helburu: lurzoruen birkalifikazio generikoa, tipologia, bide-loturak, pasabide- eta banaketa-egitura, oinarrizko azpiegiturak, ibaien ertzen tratamendua eta, oro har, espazioaren antolamendua, kalitate-irizpideei jarraiki, burutza-hiriaren mailari dagokion bezala.

Dicha coordinación aconseja redactar un documento previo conjunto, preferentemente a nivel de Avance, y tiene por finalidad definir la recalificación genérica de los suelos, la tipología, las conexiones viarias y la estructura de paso y distribución, las infraestructuras básicas, los tratamientos de los bordes de río y, en general, la ordenación espacial con criterios de calidad, propia del rango de la ciudad-cabecera.

3.- Aizkorriko Parke Naturala, Murumendi eta Gorostiagako interes naturaleko eremuak eta Oianguko atsedenerako eremua antolatzeko oinarrizko lerroak definitzeko helburuarekin, Goierriko Eremu funtzionalarekin mugakide diren eremu funtzionaletako LZPak LZP honetako zehaztapenekin bat etorriz garatuko dira.

3.- Con objeto de definir las líneas básicas de ordenación de las Áreas de Interés Natural de Murumendi y Gorostiaga, los PTP de las Áreas Funcionales colindantes con la de Beasain-Zumarraga (Goierri) - AA.FF. de Urola Kosta y Debagoiena - se desarrollarán de manera concertada con las determinaciones de este PTP.

4.- Eremu funtzionalaren antolamenduak ez du kaltetuko kultur ondare higiezinaren babesa eta, horrenbestez, ondare horrek ez du gutxitu behar lurralde-eredua garatzearen ondorioz. Hori dela eta, LZP honek EAEko Kultur Ondare Higiezinaren LAPak barne hartutako erregulazioa egingo du bere eta kasu guztietan Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legearen 17. artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.- La ordenación del Área Funcional se entiende sin perjuicio de la protección del Patrimonio Cultural Inmueble, por lo que éste no debe sufrir menoscabo por causa del desarrollo del Modelo Territorial, proponiéndose desde este PTP la adopción de la regulación que contuviera el PTS de Patrimonio Cultural Inmueble de la CAPV, cumpliéndose, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

5.- 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak eta lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, bere 92. artikuluan xedatutakoa betez, Gipuzkoako Foru Aldundiak landuko ditu Beasain-Zumarraga korridorean eta Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzean kokatutako udalerrien plangintzen konpatibilizazio-planak.

5.- La Diputación Foral de Gipuzkoa de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, elaborará los Planes de Compatibilización del planeamiento de los municipios comprendidos en el Corredor Beasain-Zumarraga, y en el Vértice Beasain-Ordizia-Lazkao.

56. artikulua.- Garapen Berriak Antolatzeko eta Diseinatzeko Berariazko Orientazioak eta Jarraibideak.

Artículo 56.- Orientaciones y Directrices Específicas para la Ordenación y Diseño de los Nuevos Desarrollos.

1.- Asentamendu berrien antolamenduak garapen iraunkorraren eta lurzoruaren erabileraren optimizazioaren irizpideak edukiko ditu oinarrian.

1.- La ordenación de los nuevos asentamientos se llevará a cabo bajo los principios de desarrollo sostenible y de optimización del uso del suelo.

Antolamendu fisikoa eta espaziala egungo hiri-egitura eta hiri-zentraltasuneko ardatzak aintzat hartuta egingo da. Urbanizazioaren eta eraikinen diseinua eta kalitatea zainduko da, inguruko ingurumen-balioa areagotuz.

La ordenación física y espacial se efectuará de manera integrada con la estructura urbana existente y los Ejes de Centralidad Urbana, añadiendo los valores ambientales urbanos mediante el adecuado diseño y calidad de la urbanización y edificaciones.

Oro har, babestu egingo dira ibaiertzak eta hiri-eremuan edo inguruan badaude, zuhaiztitzat joko dira.

Como norma general se procurará salvaguardar los márgenes de los ríos, tratándolos como anchos paseos arbolados, cuando se integraran en el área urbana o fuesen colindantes con la misma.

2.- Ondorengo irizpideak jarraituko dira, bestalde, bizitegitarako asentamenduak antolatzeko:

2.- La ordenación de los asentamientos residenciales se ajustarán a los siguientes criterios:

- Lehentasuna emango zaie jasangarritasun-irizpidea oinarrian hartuta ingurumen-hobekuntzak dakartzaten jardun-lerroei: Birgaitze-eragiketak, berrikuntza- eta eraldaketa-eragiketak, inguru degradatuak berreskuratzeko eta leheneratzeko eragiketak.

- Se dará prioridad a las líneas de actuación que, con un criterio de sostenibilidad, introduzca mejoras ambientales: Operaciones de rehabilitación, de renovación y transformación y de recuperación y regeneración de áreas degradadas.

- Garapen berriak gaur egungo asentamenduen ondoan kokatuko dira, espazio- eta funtzio-mailako jarraikortasuna ziurtatuz, betiere, kasuan kasu erabaki daitezkeen artikulazio-soluzioei kalterik egin gabe.

- Los nuevos desarrollos se realizarán en continuidad espacial y funcional con los asentamientos existentes, sin perjuicio de las soluciones de articulación y diferenciación que fuesen convenientes.

- Eskuarki, lurzoruen kontsumoa baxuagoa izatea (dentsitate ertainak/altuak), azpiegitura berriak errentagarri egitea eta dentsifikazio handieneko udalerrietan garraio kolektiboa bideragarri egitea erraztuko duten hiri-ereduak sustatuko dira.

- Con carácter general se apoyarán modelos urbanos que impliquen menor consumo de suelos (densidades medias/altas), rentabilicen las nuevas infraestructuras y, en los municipios más densificados, hagan posible el transporte colectivo.

- Ahal den neurrian, 100 urteko birgertatze-aldiko uhaldietan urak har ditzakeen guneetan saihestu egingo da hirigintza okupazioa.

- Se evitará, en lo posible, la ocupación urbanística de zonas con riesgo de avenidas para periodos de retorno de 100 años.

- Lurzoruaren sailkapen edo kalifikazioan edozein aldaketa egin aurretik, kontuan izango dira aplikatu beharreko kalitate akustikoaren helburuak, helburu horiek betetzen direla eta mugako gainerako eremuetan ere bateragarriak direla bermatuz.

- A la hora de acometer cualquier modificación en la clasificación o calificación del suelo se deberán tener en cuenta los objetivos de calidad acústica aplicables verificando el cumplimiento de los mismos y asegurando su compatibilidad con las áreas limítrofes.

3.- Barne-erreformarako eragiketen ondorioz sortutako izaera mistoko hiri-asentamenduak, bizitegitarako, hirugarren sektoreko eta zuzkidurako erabilerak onartzen dituztenak, antolatzeko, ahal bada, espazio libreen eta interes publiko eta gizarte-intereseko zerbitzuen tokiko sistemen ekipamenduetarako estandarrak, indarrean dagoen legeriak lurzoru urbanizagarriaren kasuan eskatzen dituen estandarren antzekoak izango dira; salbuespena izango dira eremu oso txikiak, edo bestelako ezaugarri batzuk dituztenak, baldin eta ezinezkoa bazaie aipatutako moduluetara iristea.

3.- En la ordenación de los asentamientos urbanos de carácter mixto que resulten de operaciones de reforma interior y en los que caben usos residenciales, terciarios y dotacionales, se procurará que los estándares de los equipamientos de los sistemas locales de espacios libres y servicios de interés público y social sean semejantes a los exigidos en Suelo Urbanizable por la legislación vigente, salvo que, dado lo reducido del ámbito o por otras circunstancias, no fuese posible alcanzar los módulos citados.

4.- Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko LAPak ezarritakoari kalterik egin gabe, ondoren adierazitako baldintzak beteko dira jardueretarako asentamenduetan:

4.- Sin perjuicio de lo establecido en el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, en los nuevos asentamientos estratégicos para dichos tipos de actividades:

- Debekatu egingo da industria-jarduera poluitzaileen ezarpena, bai eta ingurune zikina sortzen dutenena ere, eta eremuko jarduera nagusiekin bateragarriak ez diren biltegiak eta garajeak, edo tamaina dela eta gehiegizko inpaktua eragiten dutenak.

- Debe prohibirse la implantación de actividades industriales contaminantes y las que generen un entorno sucio, así como los almacenes y garajes no complementarios con las actividades características del área, así como los que, por su gran tamaño, produzcan un impacto indeseable.

- Tamaina handiko merkataritza-jarduerak, hala nola hiper edo supermerkatuak eta antzekoak, mugatuta egongo dira eskuarki. Zentzu horretan LZP honen 43. artikuluko 5. puntuan adierazitakoa jarraituko da.

- Las actividades comerciales de gran tamaño, tales como hiper o supermercados y similares deben ser, en general, restringidas, teniéndose en cuenta lo señalado en el punto 5 del artículo 43 de este PTP.

- Bizitegitarako erabilerak onartuko dira, baldin eta, hiri-berritzea egiteko, jarduerak nahasteko beharra dagoela justifikatzen bada. Betiere, erabilera nagusiaren interesak zainduko dira.

- Los usos residenciales podrán ser tolerados cuando quede justificada la necesidad de establecer una mezcla de actividades con el fin de lograr una revitalización urbana y siempre que no se desvirtúe el uso principal.

5.- Industria-asentamendu berriei dagokienez:

5.- En los nuevos asentamientos industriales:

- Lurzoruaren erabilerak iraunkortasunaren eta zentzuzko erabileraren irizpideak hartuko ditu oinarrian. Horrela, intentsitate ertainak eta altuak sustatuko dira, edo hainbat solairutako eraikinak egin, betiere 39 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

- La utilización del suelo se efectuará con criterios de sostenibilidad y racionalidad, fomentando las intensidades medias o altas así como una ocupación edificatoria de varias plantas, si se diesen las circunstancias contempladas en el artículo 39.

- Jarduera poluitzaileak mugatu egingo dira oro har, bai eta produkzioarekin zuzenean lotuta ez dauden biltegiratzeak ere, hartara, eremuetan produkzio-ahalmena gutxiegi erabiltzea saihesteko.

- Las actividades potencialmente contaminantes serán, en general, restringidas, al igual que los almacenajes no ligados directamente a la producción, de modo que las áreas no infrautilicen su capacidad productiva.

6.- Harremanetarako sistemako ekipamendu berriek -geltokiak, garraio-zentroak eta horien zerbitzu-eremuak, plataforma intermodalak, garraio astuneko gomendatutako aparkalekuak eta salgaien truke-zentroak- izaera mistoa edukiko dute: industriakoa, hirugarren sektorekoa eta zuzkidurakoa. Intentsitate gordin ertainak edukiko dituzte eta ertz urbanizatuak eta ingurumen-inpaktua eta inpaktu-paisaijistikoa zainduko dira bereziki.

6.- Los nuevos equipamientos del sistema relacional - que incluyen, además de las estaciones, los centros de transporte y sus áreas de servicio, las plataformas intermodales, los aparcamientos disuasorios de transporte pesado y los intercambiadores de mercancías - tendrán un carácter mixto industrial, terciario y dotacional. Sus intensidades brutas serán de grado medio y cuidarán especialmente los bordes urbanizados así como su impacto ambiental y paisajístico.

7.- Hiriarteko artikulazio-ardatzetan inguruko poltsa alubial txikiak eta ibaiertzak integratzeko ahaleginak egingo dira, asentamenduetatik bereizteko zerrenda gisa.

7.- A lo largo de los ejes de articulación interurbana se procurará integrar con los mismos las pequeñas bolsas aluviales y los bordes fluviales del entorno como bandas de exclusión de asentamientos.

8.- Baliabideen kontsumoari eta hondakinen kudeaketari dagokienez:

8.- En cuanto al consumo de recursos y gestión de residuos:

- Eraikinen eraginkortasun energetikoak pizgarriak izango ditu, bai eta energia berriztagarriak aprobetxatzeko sistemen erabilerak ere.

- Se incentivará la eficiencia energética de los edificios así como la utilización de sistemas de aprovechamiento de energías renovables.

- Uraren kontsumo eraginkorra sustatuko da eta, horretarako, eraikin berrietan aurrezpen-sistemak jarriko dira eta ur hori kaleak eta lorategiak ureztatzeko sistemetan berrerabiliko da.

- Se potenciará un consumo eficiente del agua, mediante la promoción de sistemas de ahorro en los nuevos edificios y la reutilización de la misma en los sistemas de riego de calles y jardines.

- Garapen berriko eremuen urbanizazioetako espazio publikoetan kontsumo baxuko argiztapenaren erabilera indartuko da, bai eta zerua argiztatzea eragozten duten eta gaueko argi-poluzioa murrizten duten sistemena ere.

- En las urbanizaciones de las áreas de nuevo desarrollo se fomentará la iluminación de bajo consumo en los espacios públicos así como sistemas que eviten la iluminación del cielo y reduzcan la contaminación lumínica nocturna.

- Hiri- eta industria-hondakinen birziklatzea eta berriro erabiltzea sustatuko da, betiere horiek uzteko eta tratatzeko altzari eta instalazio egokiak ziurtatuz.

- Se impulsará el reciclaje y la reutilización de residuos urbanos e industriales garantizando para ello el mobiliario e instalaciones adecuadas para su depósito y tratamiento.

9.- Bestalde, bai udal-plangintzetan edo horien garapenean bai LZPn bertan jasotako proposamenen eraginpean egin daitekeen LZPren garapenean, ondorengo epigrafean adierazitako neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak sartuko dira: «6.3.1 LZP-aren ingurumen kostua murrizteko neurriak definitzea». Aipatutako neurri guztiak barne hartu beharko dituzte garapen-plangintzek. Edozein kasutan ere, garapeneko plangintza horiek osatu egingo dira azterketa zehatzagoen bidez; ondorioz, proposatu diren neurriak aldatzea gerta daiteke eta aldaketak egin egingo dira baldin eta eskala zehatzago batean egindako azterketak aldaketa justifikatzen eta aholkatzen baldin badu.

9.- Asimismo, los planeamientos municipales o de desarrollo de los anteriores o del PTP afectados por propuestas de este último deberán incluir el conjunto de medidas protectoras correctoras y compensatorias tenidas en cuenta en el epígrafe 6.3.1 Medidas para reducir el coste ambiental del PTP del Estudio de ECIA. Estas medidas deberán ser completadas por los mencionados planeamientos de desarrollo como consecuencia del estudio más pormenorizado que lleven a cabo, pudiendo incluso variar alguna de las medidas propuestas siempre que el estudio a una escala más detallada lo justifique y así lo aconseje.

II. ERANSKINA, IRAILAREN 29KO 534/2009 DEKRETUARENA

ANEXO II AL DECRETO 534/2009, DE 29 DE SEPTIEMBRE

Adierazpena, ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuko 23. artikuluan agindutakoa betetzeko, Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planari dagokionean.

Declaración a efectos de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, respecto del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri).

Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzio­naleko Lurraldearen Zatiko Planaren helburua da lurralde-eremua antolatzea, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 12. artikuluko 1. puntuan ezarritako zehaztapenak gauzatuz eta arlo horretan aplika daitezkeen Lurraldearen Antolamenduaren Artezpideen (LAA) edukiak nahiz eredu orokorra gauzatuz, aipatutako legean aurreikusitakoarekin bat etorriz.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) tiene por objeto la ordenación de este ámbito territorial desarrollando las determinaciones establecidas en el punto 1 del artículo 12 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, así como el Modelo general y los contenidos de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) aplicables en dicha Área, de acuerdo con lo previsto en la referida Ley.

Gizarte, ekonomia eta ingurumenaren arloan iraunkorra den lurraldea lortzeko helburuz, erreferentziako lurralde-eredu bat proposatzen du Lurraldearen Zatiko Planak (LZP), eta eredu horretara egokitu behar dute udal-planek eta lurraldean eragina duten sektore-politikek; horrez gain, eredu hori garatzeko prozesua erregulatzeko irizpide eta arau batzuk ere ematen ditu Planak.

Con el objetivo de lograr un territorio social, económica y medioambientalmente sostenible el Plan Territorial Parcial (PTP) plantea un Modelo Territorial de referencia al que habrán de acomodarse los planeamientos municipales y las diferentes políticas sectoriales con incidencia territorial y formula un conjunto de criterios y normas que regulan el proceso de desarrollo del mismo.

Osotasunean hartuta sortutako zenbait ingurune- eta lurralde-estrategiatan oinarritzen da eredua. Estrategiok, lurraldeari dagokionez, eskualde- eta hiri-egituren berreskuratze- eta hobetze-prozesuetan zentratzen dira, landakoaren eta hirikoaren arteko nahiz nukleoaren eta sistema ezberdinen arteko osagarritasunean oinarrituta; ingurumenari dagokionez, lurzoruaren erabilerak behar bezala babesteari, kontserbatzeari, hobetzeari eta arrazionalizatzeari jartzen diote arreta, aurreko horiek guztiak eta lurraldearen harrera-ahalmena are eta gehiago egokituz elkarri; baliabideen neurri gabeko kontsumoari muga jarriz, baliabide horiek efizientziaz erabiltzeko politikak proposatuz, eta landako eta hirietako ingurumen-kalitatea hobetuz, bertakoen bizi-kalitatea hobetzeko aldera.

Este Modelo se apoya en una serie de estrategias ambientales y territoriales concebidas integradamente que se centran, en lo territorial, en procesos de recuperación y mejora de la estructuración comarcal y urbana basados en la complementariedad entre lo rural y lo urbano así como entre los diferentes núcleos y sistemas y, en lo ambiental en la necesaria protección, conservación, mejora y racionalización de los usos del suelo mediante una mayor adecuación entre los anteriores y la capacidad de acogida del territorio, la limitación del consumo indiscriminado de recursos, la propuesta de políticas y modelos que favorezcan el uso eficiente de los mismos y la mejora de la calidad ambiental de los núcleos urbanos y rurales como medio para favorecer la calidad de vida de sus habitantes.

Beasain-Zumarragako (Goierri) Eremu Funtzio­naleko Lurralde Planari ingurumen-eraginaren baterako ebaluazio-prozesua egin zaio, hiru araurekin bat etorriz; batetik, apirilaren 28ko 9/2006 Legea (ingurumenean plan eta programa jakin batzuek ingurumenean daukaten eraginaren ebaluazioari buruzkoa), bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra eta, azkenik, uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua (ingurumen-eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duena, bereziki, lurralde-plangintzarena).

El Plan Territorial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) ha sido sometido a un proceso de evaluación conjunta de impacto ambiental, procedimiento que se ha desarrollado de acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula precisamente el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, en especial, de la planificación territorial.

LZPk proposatzen duen eredua hautatzeko arrazoiak, batetik, lurraldearen egokitasunean oinarritzen dira, LAAen eredu orokorrari eta arlo ezberdinetako arazo zehatzei dagokienean, eta, bestetik, jarduerak ezartzeko efizientzia sozioekonomikoan nahiz ingurumenaren efizientzian, horrek ekarriko duelako ingurumena hobetzea edo inpaktua gutxitzea.

La elección de la alternativa representada por el Modelo contenido en el PTP se basa en razones de idoneidad territorial en relación al modelo general de las DOT y a las problemáticas específicas de los distintos ámbitos, de eficiencia socioeconómica en orden a la implantación de actividades y de eficacia ambiental por implicar una mejora ambiental o reducción del impacto.

Ikuspegi horren barruan datoz, hortaz, beste ekimen hauek guztiak ere: ingurumenean babesteko, hobetzeko eta berreskuratzeko lehentasuna daukaten eremuak hautatzeko proposamenak; hiriak eraldatu, birkualifikatu eta berriz egokitzeko lanak; aurrera begira egin beharreko lanak non eta aurreikusitako azpiegitura-lanen ondorioz lehendik ere inpaktu gogorra jasan duten eremuetan konzentratzeko proposamenak (okupazio-prozesua nolabait arrazionalizatu eta balio handieneko zoruak babesteko), eta mugikortasun iraunkorra bultzatze aldera, gaur egungo garraio- eta komunikazio-sistema hobetzeko proposamenak eta ekintzak.

En este sentido se encuadran las propuestas relativas a la selección de las Áreas de Mayor Relevancia a proteger, mejorar y recuperar en el Medio Físico, las operaciones de transformación, recualificación y regeneración urbana, las propuestas tendentes a concentrar gran parte de los nuevos desarrollos en ámbitos previamente sometidos a posibles fuertes impactos derivados de actuaciones infraestructurales ya previstas, de forma que se pueda racionalizar el proceso de ocupación y salvaguardar los suelos de mayor valor, así como las propuestas y acciones de mejora del actual sistema de transporte y comunicaciones en favor de una movilidad sostenible.

Gainera, LZPren proposamen batzuek ekar ditzaketen ingurumen-eraginak saihesteko, Eremu Funtzionaleko Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Azterlanak (IEEB) babes-neurri, neurri zuzentzaile eta konpentsazio-neurri batzuk proposatzen ditu, kasuan kasuko idazketa-fasean planean txertatu beharrekoak eta udal-garapenaren plana egitean kontuan hartu beharrekoak.

Además, para prevenir las posibles afecciones ambientales de algunas propuestas del PTP el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Área Funcional (ECIA) plantea una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias que deben incorporarse al planeamiento en la fase de redacción que corresponda y tenerse en cuenta en la elaboración del planeamiento de desarrollo municipal.

Inpaktuak aurrez kalkulatzea zaila izan den kasuetan (aurretik jakiteko modukoak ez diren faktoreen gorabeheran daudelako edo proposamenen zehaztapen-mailagatik edo dokumentuaren izaera eta eskalagatik), halakoetan, azterketa bera zein ondorioak IEEBren edo EIAren planen eta garapen-proiektuen azterlanekin alderatu beharko dira.

En aquellos casos en que los impactos hayan sido difíciles de calcular por depender de factores complejos de predecir o debido al grado de concreción de las propuestas o al carácter y escala del documento tanto el análisis como las conclusiones comentadas deberán ser contrastadas con los Estudios de ECIA o EIA de los planes y proyectos de desarrollo.

Proposatutako babes-neurriak eta neurri zuzen­tzaileak behar bezala betetzen direla bermatzeko, gomendatzen da Eremu Funtzionaleko LZPren jarraipenean eta idazketan eskumena duten sailek eramatea neurrion kontrola; aldian-aldian memoria bat egitea, ingurumen-aldagaien bilakaeraren eta garapen-planean proposatutako neurrien emaitzen erreferentzia batzuk jasoko dituena; eta, halaber, antzematen diren bat ez etortzeak saihesteko neurri berriak zehaztea.

Para garantizar el debido cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas se recomienda un control de las mismas por parte de los Departamentos competentes en la redacción y seguimiento del PTP del Área Funcional y la elaboración periódica de una memoria que incluya unas referencias a la evolución de las variables ambientales y la incidencia de las medidas propuestas en el planeamiento de desarrollo así como la definición de nuevas medidas para evitar los desajustes que, en su caso, se detecten.

Beste alde batetik, IEEBren azterlanari buruz Ingurumen Sailburuordetzak eginiko txostena guztiz aldekoa da, iritzi baitu LZPren helburuetan behar bezala sartu direla ingurumenarekin lotutako kontuak, eginiko proposamenek ingurumenean izango duten eragin nabarmenenen analisia egin denez, eta analisi hori kontuan hartu denez gero alternatibarik egokiena aukeratzeko; aldi berean, egoki ikusi ditu proposatutako babes-neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsazio-neurriak, eta ez du beharrezko jo Plana aplikatzen dela ikuskatzeko preskripzio berriak gehitzea.

Por otro lado, el Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente en relación al Estudio de ECIA resulta netamente favorable en el sentido de que considera que en los objetivos del PTP se han integrado adecuadamente los aspectos ambientales, se ha realizado un análisis de las repercusiones más significativas de las propuestas de actuación sobre el medio ambiente y éste ha sido tenido en cuenta en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, considerándose correctas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas y no estimándose necesario añadir nuevas prescripciones para realizar la supervisión de la aplicación del Plan.

Aipatutako txosten hori osatzeko, bestelako kontu batzuk ere aztertu dira, hala nola lurzoru ez urbanizagarriaren antolamenduari loturiko ingurumen-ikuspegiari buruzko kontsiderazio batzuk, Europako Zuzentarauei buruzko artikulu jakinak eta gaur egun indarrean dauden beste plan batzuk LZPren araudian sartzea komenigarri ote den ala ez, eta ingurumenari buruzko zenbait jarraibide, plana garatzeko dokumentuetarako.

El referido informe se completa con una serie de consideraciones sobre aspectos ambientales relativos a la ordenación del suelo no urbanizable, la conveniencia de incluir en la normativa del PTP determinados artículos correspondientes a Directrices Europeas y otros Planes actualmente en vigor y de un conjunto de directrices ambientales para los documentos de desarrollo del Plan.

Kontsiderazio horien artean esanguratsuenak kontuan hartu dira eta behin betiko dokumentuan txertatu dira. Hala, ingurumen-eraginari buruzko behin betiko txostenarekin bat etorriz (Ingurumen Sailburuordetzaren 2009ko urtarrilaren 16ko Ebazpenaren bitartez egindakoa), LPZren araudia osatu egin da eta orain adierazten du erregulazio horrek ez diela eragiten Aizkorri-Aratz eta Aralar Natura Gune Babestuei (Natur Baliabideen Antolamendu Planak -NBAP- onetsita dituztenez); gainera, LZPren araudira gehitu dira LZPk eragin ditzakeen ingurumen-eraginak saihestu edo leuntzeko IEEBren azterlanean jasotzen diren babes-neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsazio-neurriak, bai eta aipatutako dokumentuan edo ingurumen-eraginaren behin betiko txostenean azaltzen diren eta lehenago aintzat hartu ez diren beste ingurumen-irizpide eta -artezpide batzuk ere.

Las más significativas de estas consideraciones han sido tenidas en cuenta e incorporadas al documento definitivo. Así, de acuerdo con el informe definitivo de impacto ambiental formulado a través de la Resolución de 16 de enero de 2009 de la Viceconsejería de Medio Ambiente se ha complementado la normativa del PTP señalando que esta regulación no afecta a los Espacios Naturales Protegidos de Aizkorri-Aratz y Aralar que cuentan con Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobados y se han incorporado a la Normativa del PTP las medidas protectoras, correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de ECIA para prevenir o atenuar las posibles afecciones ambientales del PTP, así como otros criterios y directrices ambientales contenidos en el referido documento o en el informe definitivo de impacto ambiental y que no hubieran sido previamente considerados.

Adierazitakoaren argitan, esan daiteke Beasain-Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko LZPren behin betiko onespenari dagokion dokumentuak, LAAen eredu orokorrean barne hartutako eta iraunkorra den eredua eskaintzeaz gain, behar bezala erantzuten diola dokumentu horrekin loturik egindako ingurumen-eraginaren txosten bakarrean proposatutakoari.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se entiende que el documento correspondiente a la aprobación definitiva del PTP del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri) además de ofrecer un Modelo sostenible e integrado en el Modelo General de las DOT responde oportunamente a lo planteado en el informe único de impacto ambiental emitido en relación con el mismo.


Azterketa dokumentala


Análisis documental