Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2009ko maiatzaren 27a, asteazkena

N.º 99, miércoles 27 de mayo de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
3039
3039

EBAZPENA, 2009ko apirilaren 28koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendariarena. Honen bidez, datuak eskatzeko agiri bat ezartzen da, eta agiri hori prebentzio-zerbitzuek erabiliko dute, osasun-arrazoiengatik luzaro lanera joan gabe egon eta gero, lanera itzultzen diren langileen osasuna ebaluatzeko.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2009, del Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se establece un documento de solicitud de datos a utilizar por los Servicios de Prevención para la realización de la evaluación de salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.

Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 37.3.b) 2 artikuluan xedatutakoarekin bat, jarduera sanitarioak osasunaren zaintzan, Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko 31/1995 Legearen 22. artikuluan ezarritako moduan, honako hauek bildu behar ditu:

El artículo 37.3.b.2.º del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención establece que En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

Osasun-arrazoiengatik luzaro lanera joan gabe egon eta gero, lanera itzultzen diren langileen osasunaren azterketa, beren lanbide-jatorria ezagutzeko asmoz eta langileak babesteko jarduera egoki bat gomendatze aldera.

2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

Artikulu horren d) atalak dioenez, prebentzio-zerbitzuko langile sanitarioek langileen gaixotasunak ezagutu behar dituzte, bai eta osasunaren gorabeherak direla-eta lanera joaten ez ote diren, hain zuzen ere gaixotasunaren edo ausentziaren jatorriaren eta beharlekuetan osasunak izan ditzakeen arriskuen arteko lotura identifikatzeko.

El apartado d) del mismo artículo asimismo señala que el personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Betebehar hori aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituen uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuan ere jasota dago. Dekretu horren arabera, Zerbitzu Sanitarioen Ikuskaritzaren, langileen sanitate-sorospena egiten duten fakultatiboen eta Osalaneko Osasun Laboraleko Unitatearen esku utziko dituzte, aldez aurretik hauetarikoren batek eskatuta, honako hauek: - Langileek dituzten gaixotasunen zerrenda eta osasunaren gorabeherak direla-eta lanera ez joatea, hain zuzen ere gaixotasunaren edo ausentziaren jatorriaren eta beharlekuetan osasunak izan ditzakeen arriskuen arteko lotura identifikatzeko.

Esta obligación también se articula en el artículo 9.3 del Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi que establece que en todo caso, pondrán a disposición tanto de la Inspección de Servicios Sanitarios y de los facultativos que realicen la atención sanitaria de los trabajadores como de la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, una vez requeridas por ésta: - La relación de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

306/1999 Dekretuaren 9. artikulu horren 4. atalaren arabera, Aurrezaintza Zerbitzuetako fakultatiboek, eskuratuta dituzten helburuak betetzeko garrantzizkotzat jotzen diren agiriak eska diezazkieke Osakidetzako fakultatiboei, Osasun Saileko Zerbitzu Sanitarioen Ikuskaritzari eta eskaini ditzaketen gainerakoei. Bermatu egin beharko da beti intimitaterako eta langileek euren xehetasun pertsonalak babesteko duten eskubidea, dekretu honetako 17. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaiela.

El apartado 4 del precitado artículo 9 del Decreto 306/1999, asimismo establece que los Facultativos de los Servicios de Prevención podrán solicitar a los Facultativos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, a la Inspección de Servicios Sanitarios del Departamento de Sanidad y a la Unidad de Salud Laboral y a cuantos otros puedan prestarla, aquella información que sea relevante para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados, garantizando, en todo caso, el respeto de los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de los trabajadores, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 del presente Decreto.

Bestalde, Gizarte Segurantzako sistemaren lanbide-gaixotasunen zerrenda eta haiek jakinarazteko eta erregistratzeko irizpideak onartzen dituen azaroaren 10eko 1299/2006 Errege Dekretuaren arabera, prebentzio-zerbitzuetako fakultatiboek abisatu beharko dute lanbide-gaixotasuntzat jo daitekeen gaixotasunen bat baldin badago, edo susmatzen bada haren jatorria lanean dagoela.

Por otra parte el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro impone a los facultativos de los servicios de prevención el deber de comunicación de de las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales o cuyo origen profesional se sospecha.

Aipatutako arauak ikusirik, eta luzaro lanera joan gabe egon den langilearen gaixotasunaren prozesuei eta/edo istripuei buruzko informazio orokorra izateak osasun arloko eginkizun horiek betetzeko duen garrantzia kontuan harturik, erakunde honek lan-agiri bat ezarri nahi du, luzaroko ezintasunen diagnosian eta ebaluazioan parte hartu dutenek emandako datuak jasoko lituzkeena.

Vista la normativa precitada y teniendo en cuenta la importancia que en aras al cumplimiento de las referidas obligaciones en materia de vigilancia de la salud tras una ausencia prolongada por motivos de salud reviste el manejo de una información integral relativa a los procesos de enfermedad y/ o accidente del trabajador, es voluntad de este Organismo el establecimiento de un documento de trabajo que sirva a los facultativos de los servicios de prevención para recabar de las diferentes instancias que participan en la diagnosis y evaluación de las incapacidades de larga duración datos a los aludidos efectos.

Agiri hau halako lan-tresna bat da, afektatutako langileak emandako oniritzian oinarria duena.

Este documento se articula como un instrumento de trabajo basado en el consentimiento informado del trabajador afectado.

Honako hauei zuzenduta egon daiteke: familia-medikua, ikuskatzaile medikoa, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaleko sendagilea; Osalan LOUkoa, Mutuakoa nahiz beste edozein prebentzio-zerbitzutakoa izan. Alegia, gertakizun arrunt edo profesionalen ondorioz lanera luzaro joan ezina (aldi baterako ezintasuna) eragiten duten gaixotasun edo istripu prozesuetan parte har dezaketen fakultatibo guztiei zuzenduta egon daiteke.

Podrá ir dirigido al Médico de Familia, Inspector Médico, Médico del INSS; de la USL de Osalan, de la Mutua o de otro Servicio de Prevención, es decir a todos los facultativos que puedan intervenir en los procesos de enfermedad o accidente que motiven una ausencia prolongada del trabajo (Incapacidad Temporal), bien sea derivado de contingencia común o profesional.

Horregatik, hau

Por todo ello,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.- Osasun-datuak jakinarazteko agiri bat ezartzea, «lan ezintasuna baloratzeko medikuntza- eta lan-fitxa» izena izango duena, I. eranskinean agertzen baita, eta hor beharrezko informazioa bilduko da luzaro lanerako ezintasunak jota egon den langile baten osasunari buruz. Horrela, prebentzio-zerbitzuetako fakultatiboek derrigorrezko zaintza medikua egin ahal izango diote luzaro lanera etorri gabe egon denari.

Primero.- Establecer un documento de comunicación de datos de salud denominado «Ficha Médico-Laboral para valorar la Incapacidad Laboral», que figura en el anexo I, que sustentará la información necesaria, sobre la salud del trabajador o trabajadora afectada por un proceso de incapacidad temporal, para poder practicar, por los facultativos de los servicios de prevención, la vigilancia médica preceptiva tras un periodo de ausencia prolongada.

Bigarrena.- beren kargura dituzten langileen zaintza medikoa baino lehenago luzaro lanera joan gabe lanera itzuli aurretik derrigorrezko osasun-azterketa egiten dituzten prebentzio-zerbitzuetako fakultatiboek informazioa eskatu beharko diete erantsitako dokumentuaren bigarren koadroan dagoen osasun-profesionalei, informaziorik eman badezakete behintzat.

Segundo.- Los facultativos de los servicios de prevención que realicen la vigilancia médica de los/as trabajadores/as a su cargo antes de realizar el examen de salud preceptivo previo a la reincorporación al trabajo tras ausencias prolongadas, deberán solicitar la información médica necesaria a aquel/aquellos profesionales de la salud, que figuran en el cuadro segundo del documento que se anexa, que puedan aportarla.

Era berean, eta fitxa-eredu berbera erabiliz, prebentzio-zerbitzuetako fakultatiboek informazioa emango diete aipatutako fitxako bigarren koadroan dauden erakundeetako gainerako fakultatiboei, beren betebeharrak eta eginkizunak betetzen laguntzeko.

De igual forma y en el mismo modelo de ficha, los facultativos de los servicios de prevención facilitarán la correspondiente información al resto de los facultativos de los organismos incluidos en el cuadro segundo de la citada ficha al objeto de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones-funciones.

Hirugarrena.- Osalaneko Lan Osasuneko Unitatea bitartekari jartzea, informazioa eskatzeko prozesuan gerta daitezkeen gatazkak ebazteko, Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituen uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuaren 9.3 artikuluan ezarritakoa oinarritzat hartuta.

Tercero.- Establecer la mediación de la Unidad de Salud Laboral de Osalan para dirimir cualquier conflicto que se plantee en el proceso de solicitud de información, en base a lo dispuesto en el artículo 9.3 del Decreto 3006/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Barakaldo, 2009ko apirilaren 28a.

En Barakaldo, a 28 de abril de 2009.

Osalaneko zuzendari nagusia,

El Director General de Osalan,

IGNACIO MURGUÍA MAÑAS.

IGNACIO MURGUÍA MAÑAS.

I. ERANSKINA

ANEXO I

LAN EZINTASUNA BALORATZEKO MEDIKUNTZA ETA LAN FITXA

FICHA MÉDICO-LABORAL PARA VALORAR LA INCAPACIDAD LABORAL

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental