Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

40. zk., 2009ko otsailaren 26a, osteguna

N.º 40, jueves 26 de febrero de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
1048
1048

40/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua arautzekoa.

DECRETO 40/2009, de 17 de febrero, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Berritzegunes.

Lehenik eta behin, gogoratu behar da arau-esparru propio bat osatzen dutela, batetik, otsailaren 19ko 1/1993 Legeak, Euskal Eskola Publikoarenak, eta, bestetik, 2/1993 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoenak; eta nabarmentzekoa da, horrez gain, arau-esparru horrek aukera ematen duela euskal eskola publikoan hezkuntzari laguntzeko zerbitzuak antolatu, eta, horien bidez, ikastetxeen hezkuntza-prozesuak hobetzeko.

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Publica Vasca y la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma Vasca establecen un marco normativo propio que permite la configuración de una escuela pública vasca con Servicios de Apoyo a la Educación para colaborar con los centros docentes en orden a la mejora de los procesos educativos.

Euskal Eskola Publikoaren Legearen 26. artikuluak xedatzen duenez, «Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez arautuko ditu hezkuntza-sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak».

La Ley de Escuela Pública Vasca en su artículo 26 dispone que «el Gobierno Vasco regulará por Decreto las estructuras básicas de apoyo al sistema educativo».

Egungo Berritzeguneak, prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan laguntzeko zentroak, hezkuntzako laguntza-zerbitzuak izateko sortu ziren, otsailaren 6ko 15/2001 Dekretuaren bidez, eta Erkidego osoan zabalduta eta errotuta daude egun.

Los actuales Centros de Apoyo a la Formación e Innovación (Berritzegunes) fueron creados con carácter de Servicios de Apoyo a la Educación a través del Decreto 15/2001, de 6 de febrero, y están ampliamente implantados en todo el territorio de la Comunidad.

Berritzeguneak, berrikuntza-zerbitzuak diren aldetik, egokitu egin behar dute gizartean gertatzen ari diren aldaketetara, aldaketa horiek hezkuntza-alorrean duten eraginera, eta ikastetxeek nahiz irakasleek dituzten eskaera berrietara. Ildo horretatik, Berritzeguneek bilakaera handia izan dute sortu zirenetik, eta, pixkanaka-pixkanaka, behar berrietara egokitu dira. Zentro horien funtzionamenduak alderdi hauek bultzatu ditu: ikastetxeko prestakuntzari garrantzi handiagoa ematea; ikastetxeetan Berritzeguneko erreferentziazko aholkularitzaren irudia ezartzea; ikastetxeen eskaera orokorrei eta espezifikoei erantzuteko xedez, Berritzeguneko elementuen artean koordinazio handiagoa bilatzera; etab.

Los Berritzegunes, como Servicios de Innovación que son, se deben adaptar a los cambios sociales que se están produciendo, a la incidencia que éstos tienen en el mundo educativo y a las nuevas demandas que se generan desde los centros educativos y desde el profesorado. En ese sentido, los Berritzegunes han ido evolucionando desde su creación, y se han ido adaptando a las nuevas necesidades. Su forma de funcionamiento se ha orientado hacia determinados aspectos como: dar cada vez más importancia a la formación en centro, instaurar la figura de la asesoría de referencia del Berritzegune en los centros, buscar una mayor coordinación entre las diversas figuras del Berritzegune con el fin de responder a las demandas tanto globales como específicas de los centros educativos, etc.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak zenbait azterlan eta ebaluazio egin ditu azken urteotan, Berritzeguneen ezarpena erabakitzeko, Berritzeguneen egitura hezkuntza-sistemaren beharretara egokitzeko, Berritzeguneen funtzionamendua baloratzeko, eta beste zenbait alderdi zehazteko. Azterlanen emaitzek eta Berritzeguneek beraiek beharrezkotzat jotzen dituzten egokitzapenek argi eta garbi adierazten digute Berritzeguneak berritu behar direla, eta zenbait aldaketa egin behar direla haien egituran, antolaketan eta funtzionamenduan.

Desde la Dirección de Innovación Educativa se han realizado los últimos años diversos estudios y evaluaciones para determinar la implantación de los Berritzegunes, la adecuación de la estructura de los mismos a las necesidades del sistema educativo, la valoración de funcionamiento de los mismos, etc. Los resultados aportados por esos estudios y las adaptaciones que se ven como necesarias desde los propios Berritzegunes apuntan a la necesidad de la remodelación de los Berritzegunes, introduciendo modificaciones en su estructura, organización y funcionamiento.

Ildo horretatik, ikastetxeetan aplikatu beharreko programak behin behinekoak eta aldakorrak izaten direnez, handitu egin behar da zonako Berritzeguneetako aholkularitza-zerbitzuen profil orokorra, hau da, zerbitzu horiek gai izan behar dute denboran zehar aldatzen doazen eskaeretara egokitzeko. Horrenbestez, beharrezkoa da etengabeko prestakuntza ematea Berritzeguneetako aholkulariei, ikastetxeetan lehentasunezko ildo edo programen berrikuntza, prestakuntza eta aholkularitza sustatzeko gai izan daitezen.

En este sentido, el carácter temporal y cambiante de los programas a aplicar en los centros educativos exige que un número mayor de asesorías de los Berritzegunes zonales tengan un perfil más generalista, en el sentido de que estén capacitadas para adaptarse a las demandas cambiantes en el tiempo. Ello conlleva la exigencia de formación continua a los asesores o asesoras de los Berritzegunes para que adquieran las competencias adecuadas para impulsar la innovación, la formación y el asesoramiento de las diversas líneas prioritarias o programas en los centros docentes.

Bestalde, antolaketa-arazoak sortu dira, arloko aholkularitzak eta programa-arduradunak 01 Berritzeguneen mende izan arren, sarritan deituak izaten baitira Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzatik, eta, ondorioz, buruzagitza argi zehaztu gabe geratu da, eta bestelako arazoak sortu dira. Hori kontuan hartuta, Berritzegune Nagusi bat sortzea komeni da, bere gain har ditzan curriculum-arloen eta Zuzendaritzaren lehentasunezko jarduera-eremuen buruzagitza.

Por otra parte, el que las asesorías de área y responsables de programa dependan de los Berritzegunes 01 de cada territorio y a su vez sean requeridos frecuentemente desde la Dirección de Innovación Educativa ha dado lugar a problemas de organización, indefinición en el liderazgo, etc., y ello aconseja la creación de un Berritzegune Central que asuma el liderazgo de las áreas curriculares y de los ámbitos de actuación prioritarios de la Dirección.

Hori guztia aintzat hartuta, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko otsailaren 17an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 17 de febrero de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZAREN BERRIKUNTZAN LAGUNTZEKO ZENTROEN (BERRITZEGUNEEN) TIPOLOGIA

TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE APOYO A LA FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (BERRITZEGUNES)

1. artikulua.- «Zonako Berritzeguneek» eta «Berritzegune Nagusiak» osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Prestakuntza eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen sarea.

Artículo 1.- Los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa de la CAPV se estructuran en los «Berritzegunes zonales» y en el «Berritzegune Central».

2. artikulua.- Otsailaren 6ko 15/2001 Dekretuaren bidez sortutako Berritzeguneak dira zonako Berritzeguneak, eta horiek guztiek hezkuntzako laguntza-zerbitzuak izaten jarraituko dute, dekretu honetako eranskinean xedatutakoari jarraiki. Eranskin horretan adierazita dago non dauden eta beren eginkizunak zein herritan betetzen dituzten. Zonako Berritzeguneak lurralde-eremu handiagokoak har ditzakete, dagoen eskariaren eta baliabideen arabera, baina beti koordinazio-eskakizunak betez. Haien jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe ez-unibertsitario guztiena izango da.

Artículo 2.- Los «Berritzegunes zonales» corresponden a los Berritzegunes creados a través del Decreto 15/2001, de 6 de febrero, los cuales se mantienen, con el carácter de Servicios de Apoyo a la Educación. Son los relacionados en el anexo al presente Decreto con expresión de la localidad en que se ubican y las localidades en que se desarrollarán sus funciones, pudiendo ser de ámbito superior en función de las demandas y medios disponibles, pero respetando siempre las exigencias de coordinación. Su marco de actuación será el de todos los centros docentes no universitarios del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.- «Berritzegune Nagusia» (BN) sortu eta Prestakuntza eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen sarean sartzen da. Euskal Autonomia Erkidego osoa izango haren eskumenpeko lurralde-eremua. Egoitza nagusia Bilbon izango du (Abandoko lehengo B01 Berritzegunean), eta ondoko leku hauetan izango ditu destinoko zentroak: Bilbon (Abandoko lehengo B01 Berritzegunean), Lasarte-Orian (Lasarte-Oriako G06 Berritzeguneko beheko solairuan) eta Vitoria-Gasteizen (Gasteizko A01 eta A02 Berritzeguneak dauden eraikinean).

Artículo 3.- Se crea el «Berritzegune Central» (BC) que se incorpora a la red de Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa y cuyo ámbito geográfico de incidencia será el de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tendrá su sede central en Bilbao (en el antiguo Berritzegune B01 de Abando), y centros de destino en Bilbao (en el antiguo Berritzegune B01 de Abando), Lasarte (planta baja del Berritzegune G06 de Lasarte) y Vitoria-Gasteiz (en el edificio donde están situados los Berritzegunes A01 y A02 de Vitoria-Gasteiz).

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

XEDEAK ETA EGINKIZUNAK

FINALIDADES Y FUNCIONES

4. artikulua.- Honako hauek dira zonako Berritzeguneen eginkizunak:

Artículo 4.- Son funciones de los Berritzegunes zonales:

1.- Aholkularitza-arloan:

1.- En el campo del asesoramiento:

a) Alderdi didaktiko orokorrei eta espezifikoagoei buruzko aholkuak ematea eskualdeko ikastetxeei eta irakasleei.

a) Asesorar a los centros educativos y al profesorado de la zona tanto en los aspectos didácticos generales como en los más específicos.

b) Irakasleek hainbat alorretan egin ditzaketen ekarpenak aztertzea eta bideratzea (curriculuma, alor didaktikoa, teknologia berriak, hizkuntza-normalizazioa...).

b) Valorar y canalizar aportaciones del profesorado en los diversos campos (curricular, didáctico, nuevas tecnologías, normalización lingüística...).

c) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sustatzen dituen hezkuntza-berrikuntzen lehentasunezko ildoei buruzko aholkularitza ematea ikastetxeei eta irakasleei.

c) Asesorar a los centros y al profesorado en las líneas prioritarias de innovación educativa promovidas por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

d) Baliabide pedagogikoen eta material didaktikoen dokumentazio- eta mailegu-zentro gisa jardutea. Ikastetxeek esparru horretan egindako eskariak kudeatu eta bideratuko ditu, gainera.

d) Actuar como centro de documentación y préstamo de recursos pedagógicos y materiales didácticos, gestionando y canalizando las demandas que en este ámbito realicen los centros docentes.

2.- Prestakuntza-arloan:

2.- En el campo de la formación:

a) Irakasleen prestakuntzarako eskualde-planen gertatze-lanetan eta kudeaketan laguntzea.

a) Colaborar en la elaboración y gestión de los Planes Zonales de formación del profesorado.

b) Ikastetxeko prestakuntza-proiektuak planifikatzeko, aholkatzeko eta ebaluatzeko lanetan laguntzea.

b) Colaborar en la planificación, asesoramiento y evaluación de los proyectos de formación de centro.

c) Irakasleen prestakuntza-eskaerak bideratzea.

c) Canalizar demandas del profesorado en el campo de la formación.

d) Irakasleak prestatzea.

d) Impartir formación al profesorado.

e) Ikastetxeetako proiektuetatik sortutako eskariei erantzuteko, prestakuntza ematea eta hura kudeatzea.

e) Impartir y gestionar la formación derivada de las demandas de los proyectos de centros.

3.- Berrikuntzan, esperimentazioan eta ikerketan:

3.- En el campo de la innovación, experimentación e investigación:

a) Premia pedagogikoak aztertzen eta gabezia horiek konpontzen laguntzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.

a) Apoyar al Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el estudio de las necesidades pedagógicas y sus posibles soluciones.

b) Aholkuak ematea hezkuntza-premia berezidun ikasleak dituzten ikastetxeei eta haien irakasleei, eta bere gain hartzea ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko erantzuna antolatzekoak, eta hura garatzeko aginduek diziplina anitzeko profesional-taldeei esleitzen dizkien eginkizunak.

b) Asesorar a los centros y al profesorado en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asumiendo las tareas que se asigna a los Equipos Multiprofesionales en el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales y las Órdenes que lo desarrollan.

c) Sailak edo ikastetxeek beraiek sustatutako berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuen plangintza, aholkularitza eta ebaluazioa laguntzea.

c) Colaborar en la planificación, asesoramiento y evaluación de proyectos de innovación y experimentación promovidos por el Departamento o por los propios centros educativos.

d) Eskola-materiala eta material kurrikularra aztertzea eta ebaluatzea.

d) Analizar y evaluar materiales escolares y curriculares.

e) Irakaskuntzako esperientzien trukaketak sustatzea.

e) Promover intercambios de experiencias docentes.

f) Hezkuntza-sisteman hautemandako premien ondorioz sortutako ekintza eta programa guztiak sustatzea.

f) Impulsar todas aquellas acciones y programas que sean consecuencia directa de las necesidades que se detecten en el sistema educativo.

g) Beste erakunde batzuekin koordinatuta, era guztietako hezkuntza-jarduerak sustatzea.

g) Promover actividades educativas de tipo general en coordinación con otras entidades.

h) Zonaldeak hezkuntza-premia berezien alorrean dituen baliabideak kudeatzea.

h) Gestionar los recursos zonales en el campo de las necesidades educativas especiales.

5. artikulua.- Honako hauek dira Berritzegune Nagusiaren eginkizunak (BN):

Artículo 5.- Son funciones del Berritzegune Central (BC):

a) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, bertako zuzendariaren ikuskapenarekin, erabakiko dituen jarduera-eremuak eta arlo kurrikularrak garatzeko plana egitea.

a) Elaborar el plan para el desarrollo de las áreas curriculares y los ámbitos de actuación que se determinen desde la Dirección de Innovación Educativa, bajo la supervisión del Director o Directora del mismo.

b) Dagokion jarduera-eremu edo -esparruko programak eta ekintzak egiteko beharrezkoak diren jarduerak planifikatzeko, zonako Berritzeguneekin koordinatzea.

b) Coordinarse con los Berritzegunes zonales para la planificación de las actividades necesarias para llevar adelante los programas o acciones referidas al área o ámbito de actuación correspondiente.

c) Zonako Berritzeguneen eskaerak jaso eta bideratzea.

c) Recoger y canalizar las demandas recogidas desde los Berritzegunes zonales.

d) Azterlanak egitea eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari proposamenak egitea, jarduera-eremuak hobetzeko eta irakasleak prestatzeko.

d) Elaborar estudios y elevar propuestas a la Dirección de Innovación Educativa para la mejora del área o ámbito de actuación correspondiente y para la formación del profesorado.

e) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren premietara, xedeetara eta arauetara egokitutako orientabideak, adibideak, materialak, prestakuntza-moduluak eta antzeko bitartekoak prestatzea. Horiek guztiek zonako Berritzeguneetako aholkulariei lagunduko diete, Berritzegune horiek ikastetxeetan eta irakasleen artean zabaltzen.

e) Elaborar orientaciones, ejemplificaciones, materiales, módulos de formación, etc. adecuados a las necesidades, objetivos y directrices del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, que ayuden a los asesores o asesoras de los Berritzegunes zonales a la difusión de las mismas en los centros educativos y entre el profesorado.

f) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren webgunea elikatzeko edukiak sortzea, egokitzea, antolatzea, etab.

f) Responsabilizarse de elaborar, adecuar, ordenar, etc. contenidos para alimentar las páginas web de la Dirección de Innovación Educativa.

g) Jarduera-eremuaren garapenarekin lotutako prestakuntzako ekintzetan parte hartzea, eta, horretarako, prestakuntza ematea edo hori egiteko beharrezkoak diren baliabideak kudeatzea.

g) Participar en las actividades formativas relacionadas con el desarrollo del área o ámbito de actuación impartiendo formación o gestionando los recursos necesarios para ello.

h) Bere jarduna beste zerbitzu eta erakunde batzuekin koordinatzea; hau da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailekoekin eta Hezkuntzan Berriztatzeko Zuzendaritzaren jarduera-eremuan esku har dezaketen gainerako sail, unibertsitate eta erakundeetakoekin.

h) Coordinarse con otros servicios y organismos, tanto del Departamento de Educación, Universidades e Investigación como de otros Departamentos, Universidad o instituciones que actúen o puedan intervenir en el campo de las áreas o ámbitos de actuación de la Dirección de Innovación Educativa.

i) Eskola-materialak eta hezkuntza-proiektuak aztertzen eta berrikusten laguntzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.

i) Colaborar con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el análisis y revisión de materiales escolares, y proyectos educativos.

j) Berariaz sustatzea jakintza-arlo eta jarduera-eremu guztietan genero-ikuspegia, kulturartekotasuna, bizikidetza, oinarrizko gaitasunak eta curriculumak bultzatutako zehar-balioak, horiek baitira pertsonen garapen osoa eta harmoniatsua lortzeko bidea eta laguntza, pertsonen alderdi afektiboan, alderdi kognitiboan, pertsonen arteko harremanetan eta pertsonen barne-izatean.

j) Fomentar específicamente en el área de conocimiento o en el ámbito de actuación correspondiente la perspectiva de género, la interculturalidad, la convivencia, las competencias básicas y los valores transversales al currículo que posibilitan y orientan el desarrollo integral y armónico de la persona en todas sus dimensiones, afectiva y cognitiva, ínter e intrapersonal.

k) Arau bidez esleitzen zaizkien gainerako eginkizunak.

k) Cualquier otra función que se atribuya reglamentariamente.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ZONAKO BERRITZEGUNEEN EGITURA ORGANIKOA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS BERRITZEGUNES ZONALES

6. artikulua.- Zonako Berritzeguneak, organikoki, dagokien Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzaren mende izango dira, eta funtzionalki, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren mende; nolanahi ere, Hezkuntzako Ikuskaritzari dagozkion ikuskatze-eginkizunak errespetatuko dira.

Artículo 6.- Los Berritzegunes zonales, dependerán orgánicamente de la Delegación Territorial de Educación correspondiente y funcionalmente de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, sin perjuicio de las funciones de supervisión que correspondan a la Inspección de Educación.

7. artikulua.- Zonako Berritzeguneek aginte-organo hauek izango dituzte:

Artículo 7.- Los Berritzegunes zonales tendrán los siguientes órganos de gobierno:

a) Kide bakarrekoak: Zuzendaria.

a) Unipersonales: Director o Directora.

b) Kide anitzekoak: Klaustroa eta Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.

b) Colegiados: Claustro y Comisión de Coordinación Pedagógica.

8. artikulua.- Zonako Berritzeguneko zuzendariaren eginkizunak dira:

Artículo 8.- Corresponde al Director o Directora del Berritzegune zonal:

a) Berritzegunearen jarduera Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak ezarritako irizpideen arabera zuzentzea.

a) Dirigir la actuación del Berritzegune conforme a los criterios que se establezcan desde la Dirección de Innovación Educativa.

b) Berritzegunean edo honekin koordinatuta edo elkarlanean aritzen diren erakunde edo entitateen aurrean Hezkuntza Sailaren ordezkari izatea.

b) Representar al Departamento de Educación dentro del Berritzegune y ante las instituciones o entidades con las que coordine su acción o colabore.

c) Langileen buru izatea eta indarrean dagoen araudia betetzen dela zaintzea.

c) Ejercer la jefatura del personal y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

d) Berritzegunearen urteko ekintza-planaren lanketa koordinatzea eta hura betetzen dela bermatzea.

d) Coordinar la elaboración del Plan de acción anual del Berritzegune y garantizar su cumplimiento.

e) Berritzegune Nagusiari (BN) zonako ikastetxeetan hautemandako eskaeren eta jarduera-proposamenen berri ematea, horretarako gai den berrikuntza pedagogikoko lurraldeko administrazio-unitatearen bidez.

e) Informar al Berritzegune Central (BC), a través de la unidad administrativa territorial competente de renovación pedagógica, de las demandas y propuestas de actuación detectadas en los centros educativos de la zona.

f) Koordinazio pedagogikoaren batzordea deitzea, haren buru izatea eta organo horrek hartutako erabakiak betetzen direla zaintzea.

f) Convocar y presidir la comisión de Coordinación Pedagógica velando por el cumplimiento de las decisiones que se adopten.

g) Hezkuntza-prozesuetan parte hartzen duten beste zerbitzu eta erakunde batzuekin koordinatzea Berritzegunearen jarduera.

g) Coordinar la actuación del Berritzegune con otros servicios o instituciones que intervenga en los procesos educativos.

h) Klaustroa deitzea, klaustro-buru izatea, klaustroen gai-zerrenda ezartzea, haren kudeaketaren berri ematea eta aurkezten diten proposamenak jasotzea.

h) Convocar y presidir el Claustro, establecer el orden del día, informar sobre su gestión y recoger las propuestas que se presenten.

i) Funtzionamendu-gastuen urteko aurrekontu-zirriborroa egitea, eta Berritzeguneko eraikina eta ekipamendua ondo zaintzen direla ziurtatzea.

i) Elaborar el borrador del presupuesto anual de gastos de funcionamiento y velar por el mantenimiento del edificio y equipamiento del Berritzegune.

j) Indarrean dagoen legedian kontratu txiki gisa tipifikatuta dauden kontratuak egitea bere eskumeneko lurralde-eremuan, baldin eta beharrezkoak badira Berritzegunearen funtzionamendurako, eta funtzionamendu-gastu horiek ez badira kudeaketa zentralizatukoak. Indarreko legediari erreparatuko zaio kontratuak txikiak diren ala ez erabakitzeko, eta beti errespetatu beharko dira urriaren 16ko 222/2001 Dekretuak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak, lurralde-ordezkariei esleitzen dizkien eskumenak.

j) Contratar, en su ámbito territorial, los contratos tipificados como menores en la legislación vigente, que sean necesarios para el funcionamiento del Berritzegune, que correspondan a gastos de funcionamiento que no sean de gestión centralizada y sin perjuicio de las competencias de los Delegados y Delegadas Territoriales previstas en el Decreto 222/2001, de 16 de octubre, que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

k) Aurreko atalarekin lotuta, funtzionamendu-gastuak onartuko ditu eta ordainketak egitea agindu. Ez du horrelakorik egingo atxikipena duten ordainketekin, eta horiek era zentralizatuan tramitatuko dira.

k) En relación con el apartado anterior, aprobar los gastos de funcionamiento y ordenar los pagos. Se exceptúan los pagos con retención que se tramitarán centralizadamente.

l) Berritzegunearen ekintza-plana ikastetxeekin koordinatzea, azken horien zuzendaritzen bitartez.

l) Coordinar el Plan de acción del Berritzegune con los Centros educativos a través de las direcciones de los mismos.

m) Bere zonako ikastetxeetako zuzendaritzekin batera lan-mintegiak sustatzea eta koordinatzea, ikastetxe horietan berrikuntza- eta prestakuntza-prozesuak koordinatzeko.

m) Impulsar y coordinar seminarios de trabajo con las Direcciones de los Centros educativos de su zona para coordinar procesos de innovación y formación en estos Centros.

n) Zonako ikastetxeetan prestakuntzaren, berrikuntzaren eta aholkularitzaren alorretan dauden eskarien erantzuna bideratzea, egokitzea eta ziurtatzea.

n) Canalizar, adecuar y asegurar la respuesta a las demandas en el campo de la formación, innovación y asesoramiento de los Centros educativos de la zona.

o) Arau bidez esleitzen zaizkien gainerako eginkizunak.

o) Cualquier otra que se atribuya reglamentariamente.

9. artikulua.- 1.- Zonako Berritzeguneko klaustroa Berritzeguneko lan-taldeko kide guztiek osatuko dute, eta hango zuzendaria izango da buru.

Artículo 9.- 1.- El Claustro del Berritzegune zonal estará compuesto por la totalidad de los miembros de la plantilla del Berritzegune y estará presidido por el Director o la Directora del mismo.

2.- Eskumen hauek ditu klaustroak:

2.- Son competencias del claustro:

a) Koordinazio Pedagogikoaren Batzordeak aurkeztutako Berritzegunearen ekintza-plana onartzea.

a) Aprobar el Plan de acción del Berritzegune presentado por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

b) Berritzeguneak eskualdean zer-nolako jarduera duen aztertzea eta baloratzea.

b) Analizar y valorar la actuación zonal del Berritzegune.

c) Berritzegunearen jardueraren gainean hobetzeko proposamenak eta iradokizunak aurkeztea.

c) Presentar propuestas y sugerencias de mejora de la actuación del Berritzegune.

d) Berritzeguneko zuzendaritzak aurkeztutako aurrekontu ekonomikoa onartzea.

d) Aprobar el presupuesto económico presentado por la Dirección del Berritzegune.

3.- Ikasturtearen hasieran eta amaieran bildu beharko da klaustroa nahitaez, eta gutxienez bertako kideen heren batek edo Berritzeguneko zuzendaritzak eskatzen duten guztietan.

3.- El Claustro se reunirá preceptivamente al inicio y a la finalización del curso escolar, y siempre que lo solicite al menos un tercio de sus miembros o lo convoque la Dirección del Berritzegune.

10. artikulua.- Koordinazio Pedagogikoaren Batzordea izango da Berritzegunearen lan pedagogikoen funtzionamenduaz eta kudeaketaz arduratuko den organoa. Hau izango da batzordearen osaera: zuzendaria, etapako bi aholkulari, Hizkuntza Normalizazioko eta IKT programetako aholkulari bat, eta hezkuntza-premia berezietako aholkulari bat. Koordinazio Pedagogikoko Batzordeko kideak urtero hautatuko dira, eta adierazitako lan-taldeetako kideek egingo dute aukeraketa hori, bakoitzak bere taldean.

Artículo 10.- La Comisión de Coordinación Pedagógica será el órgano ordinario de funcionamiento y gestión de las tareas pedagógicas del Berritzegune y estará formada por el Director o Directora, dos miembros de entre los asesores o asesoras de Etapa, un miembro de entre los asesores o asesoras de los programas de IKT y Normalización Lingüística y un miembro de entre los asesores o asesoras de Necesidades Educativas Especiales. Las y los componentes de la comisión de Coordinación Pedagógica se elegirán, con carácter anual y por sus respectivos equipos, entre los grupos indicados.

11. artikulua.- Koordinazio Pedagogiko Batzordea behar bezainbeste bilduko da, bere eginkizunak behar bezala betetzeko. Honako hauek ditu eginkizun:

Artículo 11.- La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá cuantas veces fuera necesario para el normal cumplimiento de sus funciones que son:

a) Zuzendaritzari bere eginkizunak betetzen laguntzea.

a) Asistir a la Dirección en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

b) Alde batetik, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak ezarritako arauen arabera urteko ekintza-plana egitea, eta bestetik, ikastetxeetako hezkuntza-premien eta eskarien diagnostikoa egitea.

b) Elaborar el Plan de acción anual según las directrices marcadas por la Dirección de Innovación Educativa y el diagnostico de necesidades educativas y demandas de los centros.

c) Urtero, ikasturte hasieran, zonako ikastetxeei urteko ekintza-plana jakinaraztea, informatzeko elementu gisa balio dezan; eta horrenbestez, Berritzeguneak eskualdeko beharrei eta eskariei ematen dien erantzuna eta arreta egoki ezagutu, erabili eta balora dezaten.

c) Comunicar anualmente el Plan de acción anual a los centros de la zona al inicio del curso escolar, para que sirva de elemento de información y puedan así conocer, utilizar y valorar adecuadamente la respuesta y atención del Berritzegune a las necesidades y demandas de la zona.

d) Berritzegunearen jarduera nolakoa den ebaluatzeko hainbat mekanismo abian jartzea, barneko edo kanpoko ebaluaziorako oinarri izan daitezen.

d) Poner en marcha diferentes mecanismos de evaluación de la actuación del Berritzegune que sirvan de base para una evaluación interna o externa.

e) Ikasturtean zehar ikastetxeetan bertan sortutako eskaera espezifikoentzako irtenbideak proposatzea eta erabakitzea.

e) Plantear y arbitrar soluciones a las demandas específicas surgidas desde los propios centros a lo largo del curso.

f) Onartutako aurrekontuaren araberako gastuak ikuskatzea.

f) Supervisar los gastos en función del presupuesto aprobado.

g) Arau bidez esleitzen zaizkion gainerako eginkizunak.

g) Cualquier otra que se atribuya reglamentariamente.

12. artikulua.- Zonako Berritzeguneetako lan-taldea hauek osatuko dute:

Artículo 12.- La plantilla de los Berritzegunes zonales estará compuesto por:

- Zuzendariak.

- Un Director o Directora.

- Etapako aholkulariek: Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzakoek.

- Asesores o asesoras de etapas: Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

- IKTko eta Hizkuntza Normalizazioko aholkulariek.

- Asesores o asesoras de TIC y Normalización Lingüística.

- Hezkuntza-premia berezien alorreko aholkulariek.

- Asesores o asesoras de Necesidades Educativas Especiales.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

BERRITZEGUNE NAGUSIAREN (BN) EGITURA ORGANIKOA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BERRITZEGUNE CENTRAL (BC)

13. artikulua.- Berritzegune Nagusia, organikoki, Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzaren mende izango da, eta funtzionalki, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren mende; nolanahi ere, Hezkuntzako Ikuskaritzari dagozkion ikuskatze-eginkizunak errespetatuko dira.

Artículo 13.- El Berritzegune Central, dependerá orgánicamente de la Delegación Territorial de Educación de Bizkaia y funcionalmente de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, sin perjuicio de las funciones de supervisión que correspondan a la Inspección de Educación.

14. artikulua.- Berritzegune Nagusiak honako aginte-organo hauek izango ditu:

Artículo 14.- El Berritzegune Central tendrá los siguientes órganos de gobierno:

a) Kide bakarrekoa: Zuzendaria.

a) Unipersonal: Director o Directora.

B) Kide anitzekoa: Klaustroa.

b) Colegiado: Claustro.

15. artikulua.- Zonako Berritzeguneko zuzendariari dagokio:

Artículo 15.- Corresponde al Director o Directora del Berritzegune Central:

a) Berritzegune Nagusia zuzentzea, bere lanaren berri ematea Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari, eta zuzendaritza horri proposamenak eta txostenak aurkeztea.

a) Dirigir el Berritzegune Central, informar del desarrollo de su actuación al Director o Directora de Innovación Educativa y presentar al mismo propuestas e informes.

b) Zuzendaria hezkuntzako administrazioaren ordezkaria izango da Berritzegunearen barnean eta beste erakunderen batzuekin elkarlanean aritzen denean.

b) Representar a la Administración educativa dentro del Berritzegune y ante las instituciones y entidades con las que colabore.

c) Langileen buru izatea eta indarrean dagoen araudia betetzen dela zaintzea.

c) Ejercer la jefatura de personal y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

d) Urteko plana prestatzeko lanak zuzentzea, plana onartzea eta hura betetzen dela bermatzea.

d) Dirigir la elaboración de la propuesta del Plan anual, aprobar el mismo y garantizar su cumplimiento.

e) Klaustrora deitzea eta bertako buru izatea, gai-zerrenda ezartzea, kudeaketari buruzko informazioa ematea eta aurkezten diren proposamenak jasotzea.

e) Convocar y presidir el Claustro, establecer el orden del día, informar sobre su gestión y recoger las propuestas que se presentan.

f) Funtzionamendu-gastuen urteko aurrekontu-zirriborroa egitea, eta Berritzeguneko eraikina eta ekipamendua ondo zaintzen direla kontrolatzea.

f) Elaborar el borrador del presupuesto anual de gastos de funcionamiento y velar por el mantenimiento del edificio y equipamiento del Berritzegune.

g) Indarrean dagoen legedian kontratu txiki gisa tipifikatuta dauden kontratuak egitea bere eskumeneko lurralde-eremuan, baldin eta beharrezkoak badira Berritzegunearen funtzionamendurako, eta funtzionamendu-gastu horiek ez badira kudeaketa zentralizatukoak. Indarreko legediari erreparatuko zaio kontratuak txikiak diren ala ez erabakitzeko, eta beti errespetatu beharko dira urriaren 16ko 222/2001 Dekretuak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak, lurralde-ordezkariei esleitzen dizkien eskumenak.

g) Contratar, en su ámbito territorial, los contratos tipificados como menores en la legislación vigente, que sean necesarios para el funcionamiento del Berritzegune, que correspondan a gastos de funcionamiento que no sean de gestión centralizada y sin perjuicio de las competencias de los Delegados y Delegadas Territoriales previstas en el Decreto 222/2001, de 16 de octubre, que establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

h) Aurreko atalarekin lotuta, funtzionamendu-gastuak onartuko ditu eta ordainketak egitea agindu. Ez du horrelakorik egingo atxikipena duten ordainketekin, eta horiek era zentralizatuan tramitatuko dira.

h) En relación con el apartado anterior, aprobar los gastos de funcionamiento y ordenar los pagos. Se exceptúan los pagos con retención que se tramitarán centralizadamente.

i) Horretarako gai den berrikuntza pedagogikoko lurraldeko administrazio-unitatearekin koordinatzea, bai eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako zerbitzu zentralekin ere.

i) Coordinarse con la unidad administrativa territorial competente de renovación pedagógica, así como con los diferentes servicios centrales de la Dirección de Innovación Educativa.

j) Zonako Berritzeguneetatik jaso diren prestakuntza, berrikuntza eta aholkularitzako eskaerak bideratzea, egokitzea eta erantzuna ziurtatzea.

j) Canalizar, adecuar y asegurar la respuesta a las demandas que en el campo de la formación, innovación y asesoramiento reciba de los Berritzegunes zonales.

k) Arau bidez esleitzen zaizkion gainerako eginkizunak.

k) Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.

16. artikulua.- 1.- Berritzegune Nagusiko klaustroa Berritzeguneko lan-taldeko kide guztiek osatuko dute, eta hango zuzendaria izango du buru.

Artículo 16.- 1.- El Claustro del Berritzegune Central estará compuesto por la totalidad de los miembros del Berritzegune, y estará presidido por el Director o la Directora del mismo.

2.- Honako hauek dira klaustroaren eskumenak:

2.- Son competencias del claustro:

a) Berritzegunearen lana aztertzea eta baloratzea.

a) Analizar y valorar la actuación del Berritzegune.

b) Berritzegunearen lana hobetzeko proposamenak eta iradokizunak aurkeztea.

b) Presentar propuestas y sugerencias de mejora de la actuación del Berritzegune.

3.- Ikasturtearen hasieran eta amaieran bildu beharko da klaustroa nahitaez, eta, gutxienez, bertako kideen heren batek edo Berritzeguneko zuzendaritzak hala eskatzen duten guztietan.

3.- El Claustro se reunirá preceptivamente al inicio y a la finalización del curso escolar, y siempre que lo solicite al menos un tercio de sus miembros o lo convoque la Dirección del Berritzegune.

4.- Arloak eta Lehentasunezko ildoak koordinatzeko batzorde bat sortuko da Berritzegune Nagusian, eta batzordean bertan egiten diren proposamenak artikulatzea eta orokortzea izango du eginkizun. Honako hauek osatuko dute batzordea: zuzendariak, arloetako aholkularietako batek eta lehentasunezko ildoen jarduera-ardatzak ordezkatuko dituzten kideak (kide bat ardatz bakoitzeko). Aipatutako taldeetako aholkulariek eta arduradunek aukeratuko dituzte, urtero, koordinazio-batzordeko kideak.

4.- Dentro del Berritzegune Central se creará una Comisión de Coordinación de las áreas y líneas prioritarias, con una función articuladora y globalizadora de las propuestas que se realicen en el mismo. Dicha Comisión de Coordinación estará formada por el Director o Directora, un miembro de entre los asesores o asesoras de área y un miembro por cada Eje de actuación de las Líneas prioritarias. Las y los componentes de la Comisión de Coordinación se elegirán, con carácter anual, y por los respectivos asesores y asesoras y responsables, entre los grupos indicados.

17. artikulua.- Honako hauek izango dira Berritzegune Nagusiko langileak:

Artículo 17.- El personal del Berritzegune Central estará compuesto por:

- Zuzendari bat.

- Un Director o Directora.

- Arloetako aholkulariak.

- Asesores o asesoras de áreas.

- Lehentasunezko ildoen eta beste programa espezifiko batzuen arduradunak.

- Responsables de líneas prioritarias y otros programas específicos.

- Beste aholkularitza batzuk.

- Otras asesorias.

18. artikulua.- Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez arautuko ditu Berritzeguneetako lanpostuen zerrendak, eta bertan zehaztuko dira hizkuntza-eskakizunak, titulazioak, eskatutako esperientzia, lanpostuak hornitzeko sistema eta haiei dagokien osagarri espezifikoa.

Artículo 18.- El Gobierno Vasco regulará mediante Decreto la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a las plantillas de cada Berritzegune con la asignación de los perfiles lingüísticos, la titulación y experiencia exigida, así como el sistema de provisión y el complemento especifico del puesto de trabajo.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Berritzeguneek, beren eginkizunak betetzeko, langile laguntzaileak izan ditzakete Berritzegunean bertan edo ikastetxeetan.

Primera.- Los Berritzegunes podrán contar para la realización de sus funciones con personal colaborador situado en el propio Berritzegune o en los centros educativos.

Bigarrena.- Administrazioko langileak esleitzen ez zaizkien bitartean idazkari-dokumentalistak izan ditzakete Berritzeguneek; betiere, haien barne-kudeaketako eta -antolaketako premiei erreparatuta.

Segunda.- Mientras no sean dotados de personal administrativo, los Berritzegunes podrán contar con secretarios o secretarias-documentalistas en función de las necesidades de gestión y organización interna.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Berritzeguneetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko deialdia argitaratu arte, Berritzeguneetan lanean ari diren pertsonek lanean jarraituko dute beren postuetan, egungo administrazio-egoera berean.

Primera.- Hasta la publicación de la convocatoria para cubrir los puestos vacantes en los Berritzegunes, las personas que actualmente desempeñan sus funciones en los Berritzegunes seguirán ejerciendo estas funciones conservando la actual situación administrativa.

Bigarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak prozesu bat irekiko du, dekretu honek egindako aldaketen ondorioz sortutako lanpostuetara egokitzeko Berritzeguneetara modu iraunkorrean atxikita dauden langileak.

Segunda.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación procederá a realizar un proceso de readscripción del personal adscrito con carácter definitivo a los puestos de los Berritzegunes a la de puestos creados como consecuencia de las modificaciones operadas por el presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten dira 15/2001 Dekretua, otsailaren 6koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroak (Berritzeguneak) sortzen dituena eta maila berdineko edo txikiagoko xedapen guztiak, Dekretu honetan ezarritakoaren kontrakoak diren heinean.

Se deroga el Decreto 15/2001, de 6 de febrero, de creación de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa, y todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Dekretu honek xedatutakoa aplikatzeko eta garatzeko behar diren xedapenak emateko eskumena ematen zaio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.

Primera.- Se autoriza al Departamento de Educación, Universidades e Investigación a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko otsailaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

OTSAILAREN 17KO 40/2009 DEKRETUAREN

ANEXO

ERANSKINA

AL DECRETO 40/2009, DE 17 DE FEBRERO

(Berritzeguneen kokapena eta haien eginkizunak betetzeko geografia-eremua)

(Localidad en que se ubican y ámbito geográfico en el que se desarrollan sus funciones)

Berritzegunea: A01.

Berritzegune: A01.

Egoitza: Gasteiz.

Sede: Vitoria-Gasteiz.

Geografia-eremua: Gasteiz Hegoa, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Berantevilla, Bernedo Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea, Harana, Iruña Oka, Kanpezu, Kuartango, Lagran, Lantaron, Urizaharra, Zanbrana, Bastida, Bilar, Ekora, Eltziego, Guardia, Kripan, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Leza, Mañueta, Moreda, Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena.

Ámbito geográfico: Vitoria-Gasteiz Sur, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Berantevilla, Bernedo Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea, Harana, Iruña Oka, Kanpezu, Kuartango, Lagran, Lantaron, Urizaharra, Zanbrana, Bastida, Bilar, Ekora, Eltziego, Guardia, Kripan, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Leza, Mañueta, Moreda, Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena.

Berritzegunea: A02.

Berritzegune: A02.

Egoitza: Gasteiz.

Sede: Vitoria-Gasteiz.

Geografia-eremua: Gasteiz Iparra, Amurrio, Artziniega, Aiara, Laudio, Okondo, Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia, Agurain, Asparrena, Barrundia, Burgu, Donemiliaga, Dulantzi, Iruraitz-Gauna, Zalduondo.

Ámbito geográfico: Vitoria-Gasteiz Norte, Amurrio, Artziniega, Aiara, Laudio, Okondo, Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia, Agurain, Asparrena, Barrundia, Burgu, Donemiliaga, Dulantzi, Iruraitz-Gauna, Zalduondo.

Berritzegunea: G01.

Berritzegune: G01.

Egoitza: Donostia.

Sede: Donostia-San sebastián.

Geografia-eremua: Astigarraga, Donostia.

Ámbito geográfico: Astigarraga, Donostia-San Sebastián.

Berritzegunea: G02.

Berritzegune: G02.

Egoitza: Irun.

Sede: Irún.

Geografia-eremua: Errenteria, Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun, Pasaia.

Ámbito geográfico: Errenteria, Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun, Pasaia.

Berritzegunea: G03.

Berritzegune: G03.

Egoitza: Eibar.

Sede: Eibar.

Geografia-eremua: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Soraluze, Oñate, Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku.

Ámbito geográfico: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Soraluze, Oñate, Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku.

Berritzegunea: G04.

Berritzegune: G04.

Egoitza: Ordizia.

Sede: Ordizia.

Geografia-eremua: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zumarraga.

Ámbito geográfico: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zumarraga.

Berritzegunea: G05.

Berritzegune: G05.

Egoitza: Zarautz.

Sede: Zarautz.

Geografia-eremua: Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia.

Ámbito geográfico: Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia.

Berritzegunea: G06.

Berritzegune: G06.

Egoitza: Lasarte-Oria.

Sede: Lasarte.

Geografia-eremua: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Billabona, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Zizurkil, Andoain, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil.

Ámbito geográfico: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Villabona, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Zizurkil, Andoain, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil.

Berritzegunea: B01.

Berritzegune: B01.

Egoitza: Bilbao (Abando).

Sede: Bilbao (Abando).

Geografia-eremua: Bilbao (Abando, Basurtu-Zorrotza, Deustu, Errekalde), Alonsotegi.

Ámbito geográfico: Bilbao (Abando, Basurtu-Zorrotza, Deustu, Errekalde), Alonsotegi.

Berritzegunea: B02.

Berritzegune: B02.

Egoitza: Bilbao (Txurdinaga).

Sede: Bilbao (Txurdinaga).

Geografia-eremua: Bilbao (Begoña, Ibaiondo, Otxarkoaga-Txurdinaga, Uribarri).

Ámbito geográfico: Bilbao (Begoña, Ibaiondo, Otxarkoaga-Txurdinaga, Uribarri).

Berritzegunea: B03.

Berritzegune: B03.

Egoitza: Sestao.

Sede: Sestao.

Geografia-eremua: Portugalete, Santurtzi, Sestao.

Ámbito geográfico: Portugalete, Santurtzi, Sestao.

Berritzegunea: B04.

Berritzegune: B04.

Egoitza: Barakaldo.

Sede: Barakaldo.

Geografia-eremua: Barakaldo.

Ámbito geográfico: Barakaldo.

Berritzegunea: B05.

Berritzegune: B05.

Egoitza: Ortuella.

Sede: Ortuella.

Geografia-eremua: Abanto, Galdames, Muskiz, Ortuella, Trapagaran, Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Gordexola, Gueñes, Lanestosa, Sopuerta, Turtzios, Zalla.

Ámbito geográfico: Abanto, Galdames, Muskiz, Ortuella, Trapagaran, Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Gordexola, Gueñes, Lanestosa, Sopuerta, Turtzios, Zalla.

Berritzegunea: B06.

Berritzegune: B06.

Egoitza: Basauri-Galdakao.

Sede: Basauri-Galdakao.

Geografia-eremua: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña, Zaratamo, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, Lemoa, Zeanuri, Zeberio.

Ámbito geográfico: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña, Zaratamo, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, Lemoa, Zeanuri, Zeberio.

Berritzegunea: B07.

Berritzegune: B07.

Egoitza: Getxo.

Sede: Getxo.

Geografia-eremua: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiniz, Maruri, Mungia, Meñaka, Morga, Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz.

Ámbito geográfico: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiniz, Maruri, Mungia, Meñaka, Morga, Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz.

Berritzegunea: B08.

Berritzegune: B08.

Egoitza: Leioa.

Sede: Leioa.

Geografia-eremua: Derio, Larrabetzu, Lezama, Sondika, Zamudio, Loiu, Erandio, Leioa.

Ámbito geográfico: Derio, Larrabetzu, Lezama, Sondika, Zamudio, Loiu, Erandio, Leioa.

Berritzegunea: B09.

Berritzegune: B09.

Egoitza: Durango.

Sede: Durango.

Geografia-eremua: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Otxandio, Ubide, Zaldibar.

Ámbito geográfico: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Otxandio, Ubide, Zaldibar.

Berritzegunea: B10.

Berritzegune: B10.

Egoitza: Gernika.

Sede: Gernika.

Geografia-eremua: Amoroto, Aulestia, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar-Arbazegi-Gerrikaitz, Ondarroa, Ziortza-Bolibar, Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Narbaniz, Sukarrieta.

Ámbito geográfico: Amoroto, Aulestia, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar-Arbazegi-Gerrikaitz, Ondarroa, Ziortza-Bolibar, Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Narbaniz, Sukarrieta.


Azterketa dokumentala


Análisis documental