Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

30. zk., 2009ko otsailaren 12a, osteguna

N.º 30, jueves 12 de febrero de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
731
731

21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena.

DECRETO 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1996. urtetik aurrera Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ezarri ondoren, urtarrilaren 30eko 26/1996 Dekretuak unibertsitateaz besteko ikastetxe publikoen berrantolaketa ezartzen zuen Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan. Geroztik, hainbat aldaketa gertatu dira bai euskal hezkuntza-sisteman, bai gizartearen alderdi askotan, eta, beraz, gomendagarria da egungo eskola-mapa berrikusi eta hobetzea, eta errealitate berriari eta datozen urteetarako aurreikusita dauden aldaketei egokitzea.

Tras la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria a partir del año 1996, el Decreto 26/1996, de 30 de enero, establecía la reordenación de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los cambios y modificaciones producidos desde entonces, tanto en el sistema educativo vasco como en otros muchos aspectos de la sociedad, hacen recomendable la revisión y mejora del actual Mapa Escolar y su adecuación a la nueva realidad y a los cambios previstos para los años venideros.

Aldaketa horien artean azpimarratzekoak dira zenbait faktoreren ondorioz ikastetxeetan izandako aldaketa ugariak. Faktore horiek honako hauek dira: azken urteotan jaiotza-tasa progresiboki errekuperatzea, hezkuntza-eskaintza Haur Hezkuntzako lehen ziklora hedatzea eta orokortzea, eskolatze-premien eta ikaspostuen eskaintzaren arteko orekarik eza, hizkuntza-ereduen bilakaera, gure hezkuntza-sistemara berandu sartzen diren pertsonak eskolatzea eta hezkuntza bizitza osoko ikasketa-prozesu moduan ulertzea.

Entre estos cambios destacan las numerosas modificaciones producidas en los centros docentes derivadas de la recuperación progresiva en los últimos años de la tasa de natalidad, de la generalización de la oferta educativa al primer ciclo de la Educación Infantil, del desequilibrio entre las necesidades de escolarización y la oferta de plazas, de la evolución de los modelos lingüísticos, de la escolarización de personas que se incorporan tardíamente a nuestro sistema educativo y de la concepción de la educación como un proceso de aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida.

Halaber, gizarteak lehen mailako garapen axiologiko, pertsonal, sozial, demokratiko eta ekonomikoa lortzeko asmoa duenean, hezkuntza-sistemaren lehentasunezko helburuen artean dago jende guztiak kalitatezko hezkuntzarako sarbidea eta hezkuntza hori jasotzeko aukera izatea. Kalitatezko hezkuntza horrek ekitate eta inklusioaren printzipioak bermatu behar ditu, ikasleei hezkuntza-erantzun egokia eskaintzeko modu bakarra baita, horien garapen pertsonala eta, aldi berean, gizarte-kohesioa bultzatuz.

Asimismo, uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo de una sociedad que pretende alcanzar un desarrollo axiológico, personal, social, democrático y económico de primer nivel es lograr que todas las personas tengan acceso y posibilidad de recibir una educación de calidad que garantice los principios de equidad y de inclusión como única forma de ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado que favorezca su desarrollo personal y, al mismo tiempo, la cohesión social.

Bestalde, Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legean, ezarrita dagoenez, Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoen lana da irakaskuntzaren programazio orokorra egitea eta Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeak sortu, aldatu eta kentzea, betiere kalitatezko irakaskuntza bermatuko duen plangintza demokratiko eta parte-hartzailearen eremuan. Halaber, lege horretan arautzen da hezkuntzarako eskubidearen erabilera eta ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko benetako gaitasuna izatea, hizkuntza biak harremanetarako erabili daitezen eta erabilera ohikoa izan dadin. Gainera, IV. tituluan, I. kapituluan, irakaskuntza-zerbitzuak antolatu eta planifikatzeko lurralde-banaketarako funtsezko unitatetzat jotzen da eskola-bilgunea.

Por otra parte, la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, establece que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma la programación general de la enseñanza, la creación, modificación y supresión de los centros que configuran la Escuela Pública Vasca, en el marco de una planificación democrática y participativa que asegure la prestación de un enseñanza de calidad. Regula, asimismo, el ejercicio del derecho a la educación, la capacitación real del alumnado en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma para que ambas puedan utilizarse como lenguas de relación y uso ordinarios. Y en su título IV, capítulo I, define la circunscripción escolar como la unidad básica de división territorial para la organización y planificación de los servicios docentes.

Horrez gain, Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera, hezkuntzak komunitatearen funtsezko zerbitzua izan behar du jende guztiarentzat, inolako bereizketarik egin gabe, baldintza- eta aukera-berdintasuna eskainiz, eta erregulartasuna, jarraikortasuna bermatuz eta gizarte-aldaketei progresiboki egokituz. Lege horretan ezarrita dagoenez, hezkuntzarako zerbitzu publiko hori ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen bidez eman beharko da (108.4 artikulua).

Además, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera el concepto de servicio público de la educación como un servicio esencial de la comunidad, que debe conseguir que la educación escolar sea accesible a todas las personas sin ningún tipo de distinción, en igualdad de condiciones y oportunidades con garantía de regularidad, continuidad y adaptación progresiva a los cambios sociales. Dicha ley dispone que la prestación de este servicio público de la educación se realice a través de los centros públicos y los centros privados concertados (artículo 108.4).

Alde horretatik, unibertsitatez kanpoko herri ikastetxeak berriz antolatzen dituen 26/1996 Dekretuan ezarrita dagoena baino harantzago hedatu behar da. Hori dela eta, itunpeko ikastetxe pribatuak antolamendu horretan sartu behar dira erantzulekide bezala, hezkuntzaren zerbitzu publikoa emateko orduan.

Desde dicha consideración se hace necesario ampliar la ordenación de centros docentes más allá de lo establecido en el Decreto 26/1996 de reordenación de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, incluyendo en la misma a los centros docentes privados concertados como corresponsables en la prestación del servicio público de la educación.

Oinarrizko araudi horretan (109.2 artikulua) ezarrita dagoenez, hezkuntza-administrazioaren lana da derrigorrezko eta doako etapak ematen dituzten ikastetxeen programazioa egitea. Ikaspostuak eskaintzeko programazio horretan, hezkuntza-administrazioak, ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak daudela kontuan izanik, jende guztiak kalitatezko hezkuntza izateko duten eskubidea eta ikasleen eskubideak eta horien familienak uztartuko ditu.

En la citada normativa básica (artículo 109.2) se establece que corresponde a la Administración Educativa realizar la programación de centros docentes que impartan las etapas obligatorias y gratuitas. En dicha programación de oferta de plazas escolares, la Administración Educativa, teniendo en cuenta la existencia de centros públicos y privados concertados, armonizará el derecho de todas las personas a una educación de calidad con los derechos individuales del alumnado y sus familias.

Hori dela eta, unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea berrantolatu eta planifikatzeko irizpideak ezarrita, zehaztuko da zein izango den irakasmaila eta etapa guztietako hezkuntza-eskaintza, eta kasuan-kasuan bilgune, zonalde edo udalerri bakoitzeko ikaspostuen premiak zehaztuko dira. Eskaintza hori zehazten denean, kontuan izango dira itundu beharreko etapa edo irakasmailetako ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak.

Por tanto, el establecimiento de los criterios de reordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria definirá la oferta educativa en todos los niveles y etapas, concretando las necesidades de plazas escolares en cada circunscripción, zona o municipio según corresponda. En la concreción de dicha oferta se tendrán en cuenta todos los centros docentes públicos y privados concertados en aquellas etapas o niveles que sean objeto de concierto.

Badira dekretu honetan garatutako unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak gidatzen eta inspiratzen dituzten funtsezko printzipio batzuk:

Varios son los principios básicos que guían e inspiran los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria desarrollados en este Decreto:

- Eskola-mapa ikaspostuen eskaintza planifikatzeko tresna bezala ulertzea, betiere ikasle guztiak barne hartuko dituen kalitatezko hezkuntza-erantzunaren zerbitzuan.

- La concepción del Mapa Escolar como un instrumento de planificación de la oferta de plazas escolares al servicio de una respuesta educativa de calidad e integradora para todo el alumnado.

- Ekitatea, ezinbesteko printzipioa baita ikasle guztiei aukera-berdintasuna bermatzeko, jende guztia hezkuntza-sisteman sartzeko eta helburu horiek lortzeari begira ikastetxe guztien ezinbesteko elkarrerantzukizuna izateko.

- La equidad, principio indispensable para garantizar a todo el alumnado la igualdad de oportunidades, la inclusión de todas las personas en el sistema educativo y la necesaria corresponsabilidad de todos los centros docentes en la consecución de dichos objetivos.

- Hezkuntza-eragile guztien parte-hartzea, plangintza demokratikoa eta herritarren hezkuntza-premiei begira egokia izango dena mamitzeko.

- La participación de todos los agentes educativos en la realización de una planificación democrática y adecuada a las necesidades educativas de la ciudadanía.

- Herri-erakundeen lankidetza eta elkarrerantzukizuna, hezkuntza-sistema ezinbestekoak diren giza baliabideez eta baliabide materialez hornitzeko; baliabide horiek programazio zuzena eta baliabideen eskuragarritasuna bermatzeko modukoak izan behar dira.

- La colaboración y corresponsabilidad de las Instituciones Públicas en dotar al sistema educativo de los medios humanos y materiales necesarios que garanticen una correcta programación y disposición de los recursos.

- Baliabide horien arrazionalizazio eta optimizazioa, hezkuntza-sistema bere helburuak lortzeko eraginkorra izatea bermatzen baitute.

- La racionalización y utilización óptima de dichos recursos como garantía de eficiencia del sistema educativo en el logro de sus objetivos.

- Azkenik, malgutasuna izatea, hezkuntza-eskaintza Euskal Autonomia Erkidegoko errealitate sozial, demografiko eta geografiko desberdinei egokitzeko eta moldatzeko orduan.

- Finalmente, la flexibilidad a la hora de adecuar y adaptar la oferta educativa a las diferentes realidades sociales, demográficas y geográficas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta 4/2005 Legeak -otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa- aurreikusten dituen izapideak egin ondoren, betiere Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko otsailaren 3an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, de acuerdo con la Comisión Jurídico Asesora de Euskadi, una vez realizados los trámites previstos en la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de febrero de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Zertarakoa eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-mapa osatzen duten unibertsitateaz besteko ikastetxeen, publikoen zein itunpeko ikastetxe pribatuen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzea.

El objeto del presente Decreto es el establecimiento de criterios para la ordenación y planificación de la red de centros docentes no universitarios, tanto públicos como privados concertados, de la Comunidad Autónoma del País Vasco que configuran su Mapa Escolar.

2. artikulua.- Unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea lurralde historikoen ezaugarriei egokitzea.

Artículo 2.- Adaptación de la red de centros docentes no universitarios a las características de los distintos Territorios Históricos.

1.- Eskola-mapari buruzko proposamena zehazterakoan, kontuan hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoak zatitzen dituen bilgune eta zonalde bakoitzaren ezaugarri eta berezitasunak, baita dauden eremu hiritar, erdi-hiritar eta landatarrak ere, eta horietara egokituko da.

1.- La concreción de la propuesta de Mapa Escolar tendrá en cuenta y se adaptará a las particularidades y especificidades de cada circunscripción y/o zona en que se dividen los diferentes Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la existencia de áreas urbanas, semi-urbanas y rurales.

2.- Ikastetxeen Zuzendaritzak, Hezkuntzako lurralde-ordezkariekin koordinatuta, eta dekretu honetako printzipio eta irizpideen arabera, diseinatu, doitu, aldatu eta benetako premiei egokituko dizkie ikastetxeen egoerak eta ibilbideak.

2.- La Dirección de Centros Escolares, en coordinación con los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación y en función de los principios y criterios establecidos en este Decreto, diseñará, ajustará, modificará y adaptará las situaciones y los itinerarios de los centros educativos a las necesidades reales.

3.- Zenbait faktoreren arabera egin ahal izango dira aldaketak eta egokitzapenak, hala nola, udalerrien bilakaera demografikoa, ikastetxeen matrikula eta irakaskuntzen eskaintza, eta, kasu bakoitzean eta eskumena duen organoaren aurrean, planteatuko da aurrera eramatea ikastetxeen bategitea, integrazioa, atxikipena, jardueraren etendura, banaketa, zatiketa edo sorrera.

3.- Las modificaciones y adaptaciones se podrán realizar en función de la evolución demográfica de los municipios, de la matrícula de los centros y de la oferta de enseñanzas, planteándose, en cada caso y ante el órgano competente, llevar a cabo la fusión, la integración, la adscripción, la suspensión de actividad, la segregación, la división o la creación de centros docentes.

4.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ezarriko ditu horretarako egokiak diren prozedurak, eta horien artean sartuko da azaldutako prozesuek uki ditzaketen ikastetxeei aldez aurretik entzunaldiaren izapidea ematea, beti ere kontuan izanik prozesu horiek aldi baterako eta itzulgarriak direla.

4.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación establecerá a tal efecto los procedimientos correspondientes, entre los que se incluirá un trámite de audiencia previa a los centros que puedan resultar afectados por los procesos descritos, contemplando siempre la transitoriedad y reversibilidad de los mismos.

3. artikulua.- Eskola-bilgunea, lurralde-banaketaren funtsezko unitatea den aldetik.

Artículo 3.- La Circunscripción Escolar como unidad básica de división territorial.

1.- Eskola-bilgunea izango da lurralde-banaketaren oinarrizko unitatea, hezkuntza-zerbitzuen plangintza eta antolaketari begira.

1.- La Circunscripción Escolar será la unidad básica de división territorial y de planificación y ordenación de sus servicios educativos.

2.- Eskola-bilgunea, bere aldetik, eskola-zonaldetan bana daiteke, inguruabarrek horrela eskatzen badute. Eskola-zonaldea zerbitzu eta baliabideak antolatzeko azpiegitura nukleartzat har daiteke eta bere barne har ditzake udalerri baten zati bat edo bilgune bateko udalerri bat edo gehiago, beharrezkoa bada, horien hedadura edo ezaugarri demografikoak kontuan izanik. Eskola-zonaldeak malguak eta egokitzeko modukoak izango dira eta aldatu egingo dira, gertatzen diren aldaketa sozio-demografikoen arabera.

2.- La Circunscripción Escolar podrá a su vez ser dividida en zonas escolares cuando las circunstancias así lo requieran. La zona escolar se concibe como subestructura organizativa nuclear de servicios y recursos que puede aglutinar a una parte de un municipio o a uno o varios municipios de una circunscripción, cuando ésta, por su extensión o características demográficas, así lo requiera. Las zonas escolares serán flexibles y adaptables y variarán en función de los cambios socio-demográficos que se vayan originando.

3.- Eskola-bilguneen eta, hala bada, eskola-zonaldeen edo udalerrien barruan ezarri beharko dira ikastetxe bakoitzaren eragin-eremuak, ikasleek sarbidea izateko aukera berdinak izan ditzaten eta etxetik gertu izatearen aldeko irizpidea aplika dadin.

3.- Dentro de las circunscripciones escolares y, en su caso, dentro de las zonas escolares o de los municipios deberán establecerse las áreas de influencia de cada centro a fin de garantizar el acceso del alumnado en condiciones de igualdad y a efectos de aplicar el criterio de proximidad al domicilio.

4.- Eskola-bilgune, eskola-zonalde edota udalerri batean ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak badaude, batzuentzat zein besteentzat eragin-eremu berdinak ezarriko dira.

4.- Cuando en una circunscripción, zona escolar y/o municipio existan centros públicos y centros privados concertados, se establecerán las mismas áreas de influencia para unos y otros.

5.- Eskola-bilgune, eskola-zonalde edo udalerriren batek derrigorrezko irakaskuntzen mailan eskaintzarik ez badu, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza bakoitzak erabakiko du zein ikastetxe publikotan izango duten bermatuta ikaspostua bilgune, eskola-zonalde edo udalerri horietako ikasleek.

5.- En aquellos casos en que una circunscripción escolar, una zona escolar o un municipio no cuente con oferta educativa en alguno de los niveles obligatorios, cada Delegación Territorial de Educación establecerá el centro público en el que los alumnos y alumnas de dichas circunscripciones, zonas escolares o municipios tienen garantizada una plaza escolar.

6.- Horrez gain, ikasle horiek esleitu zaien ikastetxera dohainik garraiatuko direla bermatzeko egokia den modua finkatuko du. Garraio hori eskola-mapan zehaztuta dauden ikastetxeetara doazen ikasleei soil-soilik bermatuko zaie.

6.- Asimismo, establecerá el mecanismo oportuno para garantizar igualmente el traslado, en condiciones de gratuidad, de dichas personas al centro público que les haya sido asignado. Dicha garantía de transporte será única y exclusivamente para el alumnado que acuda a los centros determinados en el Mapa Escolar.

7.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle batzuk, hirigunean bizi badira eta garraio publikoa (autobusa, metroa, tranbia edota trena) badute, batez ere, garraio hori finantzatuz gauzatuko da doakotasuna.

7.- En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y cuando el alumnado resida en zonas urbanas que dispongan de transporte público (autobús, metro, tranvía y/o tren), la gratuidad se garantizará, preferentemente, a través de la financiación de dicho servicio de transporte.

8.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak beste erakunde edo instituzio batzuekin koordinatzeko moduak aztertuko ditu, derrigorrezkoak ez diren hezkuntza-mailetako ikasleen garraioa erraztu ahal izateko.

8.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación estudiará fórmulas de coordinación con otras instancias e instituciones en aras de facilitar el transporte del alumnado de los niveles educativos no obligatorios.

4. artikulua.- Ikastetxeak eta prestakuntza-ibilbideak atxikitzea.

Artículo 4.- Adscripción de centros e itinerario formativo.

1.- Atxikipena da bi ikastetxeren artean ezartzen den batasuna, baldin eta, hezkuntza-etapa desberdinak eman arren, ikastetxe bakartzat hartzen badira, ikasleak onartzeko orduan.

1.- Se entenderá por adscripción la unión establecida entre dos centros que, impartiendo etapas educativas diferentes, a efectos de admisión del alumnado sean considerados un único centro.

2.- Zenbait kasutan atxiki ezin bazaie, ikasleei prestakuntza-ibilbideak proposatuko zaizkie, hau da, zenbait ibilbide akademiko proposatuko zaizkie, unibertsitatez kanpoko zenbait ibilbide akademiko osatu ahal izateko.

2.- En aquellos casos en los que la adscripción no sea posible, se propondrán al alumnado itinerarios formativos, es decir, recorridos académicos que le permitan completar su escolarización en las diferentes etapas educativas no universitarias.

3.- Bilgune edota zonalde bakoitzean ibilbide akademiko desberdinak ezarriko dira. Ikastetxe publikoen sarean, bi bide daude prestakuntza-ibilbide horiek eratzeko: ikastetxe guztiak goragoko mailako beste ikastetxe batzuei atxikitzea eta unibertsitateaz kanpoko etapetan prestakuntza-ibilbideak ezartzea. Ekimen horiei esker, familia bakoitzak jakin ahal izango du, hezkuntza-sistemara sartu aurretik, zein izango den unibertsitateaz kanpoko etapetan eskolatzen hasten denetik eskolaketa bukatzen den arte bermatuko zaion ibilbidea.

3.- En cada circunscripción y/o zona se establecerán distintos recorridos académicos para la red de centros públicos, bien mediante la adscripción de los distintos centros docentes a otros de nivel superior, bien mediante el establecimiento de itinerarios formativos en las etapas no universitarias, de tal forma que toda familia conozca, previamente a la incorporación al sistema educativo, el recorrido académico que puede seguir desde el inicio hasta la finalización de la escolarización en las etapas no universitarias.

4.- Antzeko prozedurak ezarri ahal izango dira itunpeko ikastetxe pribatuetan.

4.- En la red de centros privados concertados podrán establecerse procedimientos análogos.

5. artikulua.- Ikaspostuen eskaintza.

Artículo 5.- Oferta de puestos escolares.

1.- Ikasturte bakoitzaren hasieran egingo da ikaspostuen eskaintza bat, bilgune, zonalde edo udalerri bakoitzaren eskolatze-premiei egokituko zaiena, eta kasu bakoitzean bermatuko da eskaintza nahikoa eta egokia izatea.

1.- Cada comienzo de curso se realizará una oferta de puestos escolares ajustada a las necesidades de escolarización de cada circunscripción, zona o municipio, garantizando en cada caso una oferta suficiente y adecuada.

2.- Ikasle bakoitzak derrigorrezko hezkuntza-etapa bakoitzean etxetik gertu dagoen, diru publikoarekin lagundutako ikastetxe batean, ikaspostu bat izatea bermatuko da.

2.- Se garantizará que todo alumno y alumna disponga de una plaza escolar, en un centro sostenido con fondos públicos, en el entorno próximo a su domicilio en cada una de las etapas educativas obligatorias.

3.- Zenbait zonalde edo udalerritan, biztanleen hazkunde handia nabaritu bada, eta hazkunde horrek eskolatze-premiak areagotzea badakar, ikaspostu publikoak izango direla bermatuko da.

3.- En aquellas zonas o municipios en los que se constate un crecimiento significativo de población, si éste supone un aumento de las necesidades de escolarización, se garantizará la existencia de plazas públicas.

4.- Ahaleginak egingo dira ikaspostuen eskaintza dauden premietara egokitzeko, eta familien interesak baliabideen erabilera bikainarekin uztartuko dira, plangintza arduratsua eginez. Ikaspostuen eskaintza horrek ikasle orok dituen premia, interes eta espektatibak aintzat hartuko ditu, baita jarduera-sektore desberdinen premiak ere.

4.- Se procurará que la oferta de plazas escolares se ajuste a las necesidades armonizando los intereses de las familias con la utilización óptima de los recursos, mediante una planificación responsable. Dicha oferta de plazas atenderá las necesidades, intereses y expectativas tanto de alumnas como de alumnos, así como las necesidades de los diferentes sectores de actividad.

5.- Ikastetxeren batean ikaspostuen eskaerak ikaspostuen eskaintza gainditzen badu eta bilgune, zonalde edo udalerrian ikaspostu libreak dituzten ikastetxeak badaude, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikasle-soberakinak ikastetxe horietara bideratu ahal izango ditu, martxoaren 4ko 35/2008 Dekretuaren araberako baremazioa egin ondoren.

5.- Cuando en un centro de enseñanza la demanda de plazas supere la oferta y en la circunscripción, zona o municipio existan centros con plazas libres, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, previa baremación realizada de acuerdo con el Decreto 35/2008, de 4 de marzo, podrá derivar los excedentes de alumnado a dichos centros.

6.- Ikaspostuen eskaintza programatzerakoan, kontuan hartu beharko dira dauden ikaspostu guztiak, jende guztiak, diru publikoarekin lagundutako ikastetxe batean, ikaspostua lortzeko aukera izan dezan.

6.- A la hora de programar la oferta de plazas escolares habrán de considerarse todas las plazas existentes de tal forma que toda persona tenga acceso a una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos.

7.- Lanbide Heziketako hezkuntza-eskaintza ez da mugatuko eskola-bilgune jakin baten lurralde-eremura. Ikaspostuen eskaintza ikasleek adierazitako prestakuntza-lehentasunei eta jarduera-sektore desberdinen premiei egokituko zaie.

7.- La oferta educativa de las enseñanzas de Formación Profesional no estará limitada al ámbito territorial de una determinada circunscripción escolar. La oferta de plazas se ajustará a las preferencias de formación manifestadas por el alumnado y a las necesidades de los diferentes sectores de actividad.

8.- Eskolatze-batzordeen bitartez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ahaleginak egingo ditu eta neurri egokiak hartuko ditu, fondo publikoek sostengatzen dituzten ikastetxeak erantzulekide izan daitezen ikasturtea hasi ondoren hezkuntza-sistemara sartu behar duten ikasleak eskolatzeko lanean.

8.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación, mediante las Comisiones de Escolarización, velará y tomará las medidas oportunas para garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos sean corresponsables en la escolarización del alumnado que deba incorporarse al sistema educativo una vez comenzado el curso escolar.

9.- Era berean, kontrol-neurriak ezarriko ditu, ikasle horien artean gertatzen diren ikastetxe-aldaketak edonolako arrazoi diskriminatzaileengatik gerta ez daitezen.

9.- Así mismo, establecerá medidas de control para evitar que los cambios de centro que se producen entre dicho alumnado sean por razones discriminatorias de cualquier tipo.

10.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak erabakiko du zein ikastetxetan, publikoak nahiz itunpeko ikastetxe pribatuak izan, eskolatuko diren ikasleak, betiere gurasoei eta legezko tutoreei entzun ondoren, horrela ezarrita baitago martxoaren 4ko 35/2008 Dekretuaren 20. artikuluaren arabera.

10.- Dicha escolarización se hará en los centros docentes, tanto públicos como privados concertados, que determine la Delegación Territorial de Educación, oídos los padres, madres, tutores o tutoras legales de dichos alumnos y alumnas, según lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 35/2008, de 4 de marzo.

6. artikulua.- Ikastetxe publikoen motak.

Artículo 6.- Tipos de Centros Públicos.

1.- Araubide orokorreko irakaskuntzak ematen dituzten unibertsitateaz besteko ikastetxeen sare publikoan, honako ikastetxe hauek izango dira:

1.- Dentro de la red pública los centros docentes no universitarios que impartan enseñanzas de régimen general serán:

a) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, 2 eta 12 urte bitarteko ikasleak eskolatzen dituztenak eta Haur Eskola publikoak beraiei atxikita dituztenak.

a) Centros de Educación Infantil y Primaria que escolarizan alumnado desde los 2 a los 12 años, que podrán tener adscritas a ellos Escuelas Infantiles públicas.

b) Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, 12 eta 18 urte bitarteko ikasleak eskolatzen dituztenak.

b) Centros de Educación Secundaria que escolarizan alumnado de 12 a 18 años.

c) Lanbide Heziketako Ikastetxe Bateratuak.

c) Centros Integrados de Formación Profesional.

2.- Ahal denean, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntza Ikastetxe Publikoak sortzea sustatuko da, bertan 2 eta 16 urte bitarteko ikasleak edo, behar bada, 18 urte arteko ikasleak eskolatzeko. Ikastetxe horiek izango dute proiektu bat, hezkuntza-etapa desberdinak barne hartuko dituena, eta atxikita eduki ahal izango dituzte Haur Eskola publikoak.

2.- Cuando las circunstancias lo permitan, se promoverá la creación de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en los que se escolarice alumnado desde los 2 hasta los 16 años, o, en su caso, hasta los 18. Serán centros que contarán con un proyecto que integre distintas etapas educativas y que podrán tener también adscritas a ellos Escuelas Infantiles públicas.

3.- Aurreko ataletan ezarrita dagoenetik aparte, inguruabarrengatik gomendagarria bada, dekretu honetako I. eranskinean jasota daudenen moduko ikastetxeak egon daitezke.

3.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, si las circunstancias lo aconsejan, podrán existir centros de cualesquiera de los tipos recogidos en el anexo I del presente Decreto.

4.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpekoa ez den ikastetxe publiko baten titularrak hala eskatu ondoren, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikastetxe hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe batekin edo gehiagorekin atxikitzeko edo prestakuntza-ibilbideak osatzeko aukera izango du, Ikastetxeen Zuzendaritzak horri buruz erabakitzen duenarekin bat etorriz.

4.- La Delegación Territorial de Educación, de acuerdo con lo que la Dirección de Centros Escolares determine al respecto, previa solicitud del titular de un centro público no dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, podrá establecer adscripciones o itinerarios formativos de dichos centros con uno o más centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

5.- Ikastetxeen konfigurazioaren arabera, ikastetxeek hezkuntza-maila bakoitzeko ikastalde bat edo gehiago izan dezakete edo bestela ikastalde batean maila desberdinetako ikasleak izan. Azken ikastetxe hauek, landa-ingurunean kokatuta badaude eta gehienez guztira sei ikastalde badute, «Eskola Txikiak» deituko dira.

5.- Por configuración, los centros docentes pueden contar con un grupo o más por nivel educativo o tener el alumnado de diferentes niveles escolarizados en un mismo grupo. Cuando estos últimos centros estén ubicados en un entorno geográfico eminentemente rural y cuenten con un máximo de seis grupos de alumnos y alumnas en su conjunto tendrán la denominación de «Eskola Txikiak».

7. artikulua.- Itunpeko ikastetxe pribatuen motak.

Artículo 7.- Tipos de centros privados concertados.

Hezkuntza-maila desberdinak irakasteko bakoitzak dituen administrazio-baimenen arabera eratuko dira itunpeko ikastetxe pribatuak.

Los tipos de centros docentes privados concertados se conformarán en función de las correspondientes autorizaciones administrativas con las que cada uno de ellos cuente para impartir enseñanza en las diferentes etapas educativas.

8. artikulua.- Ikastaldeko ikasleen kopurua.

Artículo 8.- Número de alumnos y alumnas por grupo.

1.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ikastetxe publikoetako ikastaldeko gehienezko ikasle-kopuruak dekretu honen II. eranskinean daude jasota.

1.- Los números máximos de alumnos o alumnas por grupo en los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación son los que se recogen en el anexo II del presente Decreto.

2.- Alabaina, ikastetxe publikoetako hezkuntza-etapa jakin batean ikastalde bat osatu edo horri eutsi ahal izateko, beharrezkoa izango da gutxienezko ikasle-kopurua izatea, izan ere kalitatezko hezkuntza-erantzuna bermatu eta baliabideak arrazionalizatu eta optimizatu behar baitira. Gutxienezko kopuru horiek dekretu honen III. eranskinean daude jasota.

2.- No obstante, en los centros públicos para conformar o mantener un grupo escolar en una determinada etapa educativa será necesario contar con un número mínimo de alumnos y alumnas a fin de garantizar una respuesta educativa de calidad y de racionalizar y optimizar los recursos educativos. Estos números mínimos son los recogidos en el anexo III del presente Decreto.

3.- Itunpeko ikastetxe pribatuetako ikastaldeko gehienezko eta gutxienezko ikasle-kopuruak hezkuntza dekretu honen IV. eranskinean daude jasota.

3.- Los números máximos y mínimos de alumnos o alumnas por grupo en los centros privados concertados son los que se recogen en el anexo IV del presente Decreto.

4.- Salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatu batzuek, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak, hezkuntza-laguntza edukitzeko premia zehatzak dituzten ikasleak edo hezkuntza-sistemara ikasturtea hasi ondoren sartu behar diren ikasleak eskola-zonalde jakin bateko gainerako ikastetxeen (publiko zein pribatu) batez bestekoa gainditzen duen proportzioan eskolatzen badituzte, aukera izango dute ratio txikiagoa duten ikasgelak ituntzeko edota mantentzeko. Ratio hori ez da sekula izango ikastetxe publikoentzat ezartzen duen ratioa baino txikiagoa.

4.- Excepcionalmente, los centros privados concertados que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o alumnado que deba incorporarse al sistema educativo una vez comenzado el curso escolar en proporción superior a la media de la del resto de los centros (públicos y privados) de una determinada zona escolar, podrán solicitar la concertación y/o el mantenimiento de las aulas con una ratio menor, que nunca será inferior a la establecida para los centros públicos.

9.- artikulua.- Eskola Maparen ebaluazioa.

Artículo 9.- Evaluación del Mapa Escolar.

1.- Kontuan izanda unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzea eta horiek mamitzea dinamikoak diren elementuak direla eta aldagai desberdinak sartzen direla jokoan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ebaluazioa egiteko irizpideak eta adierazleak finkatuko ditu, egokitzapena eta etengabeko hobekuntza lortu ahal izateko.

1.- El Departamento de Educación Universidades e Investigación, entendiendo que los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria y la materialización de los mismos son un elemento dinámico en los que intervienen diferentes variables, establecerá unos criterios e indicadores de evaluación en aras de su ajuste y mejora continua.

2.- Araudi bidez, Jarraipenerako lurralde-batzordeak finkatuko dira. Batzorde horiek, nolanahi ere, honako kide hauek osatuta egongo dira: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren ordezkariak, hezkuntza-administrazioaren ordezkari eta sare publikoaren titular diren aldetik, ikasleen guraso -elkarteen ordezkariak, sare publikoaren zuzendaritzen ordezkariak, irakasleriaren ordezkariak, sare pribatuaren titularren elkarteen ordezkariak eta udal korporazioen ordezkariak. Horien lana izango da urtero eskola-maparen egoera aztertu eta balizko aldakuntzak proposatzea. Ordezkaritza horrek Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 eta 23. artikuluetan ezarritakoa kontuan hartuko du.

2.- Reglamentariamente se regularán Comisiones Territoriales de Seguimiento que, en todo caso, estarán integradas por representantes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en su condición de Administración Educativa y titular de la red pública, por representantes de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, por representantes de las direcciones de los centros públicos, por representantes del profesorado, por representantes de Asociaciones de titulares de la red privada y por representantes de las Corporaciones Municipales, que anualmente analizarán la situación del Mapa Escolar y podrán proponer posibles modificaciones del mismo. Dicha representación tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 3.7 y 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Hizkuntza-ereduak.

Primera.- Modelos lingüísticos.

1.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak premien arabera planifikatuko du ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-ereduen eskaintza, beti ere kontuan izanik guraso edota tutoreen borondatea eta zonaldeko gizarte- eta hizkuntza-egoera.

1.- El Departamento de Educación, Universidades e Investigación planificará la oferta de los diferentes modelos lingüísticos a impartir en cada centro en función de las necesidades teniendo en cuenta la voluntad de los padres, madres, tutores o tutoras y la situación socio-lingüística de la zona.

2.- Bermatuko du, halaber, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleek aukeratu duten hizkuntza-ereduan eskolatuak izaten jarraituko dutela beren ibilbide akademikoa osatzen duten Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ere.

2.- Garantizará, a su vez, la continuidad de la escolarización en el modelo elegido por el alumnado de Educación Infantil y Primaria en aquellos Centros de Enseñanza Secundaria de su recorrido académico.

3.- Nolanahi ere, ikastetxeek bermatuko dute ikasleak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak jakiteko gai izango direla.

3.- En cualquier caso, los centros educativos garantizarán la capacitación idiomática del alumnado en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Bigarrena.- Hasierako Lanbide-prestakuntzarako Programak.

Segunda.- Programas de Cualificación Profesional Inicial.

1.- Hasierako Lanbide-prestakuntzarako Programak, nahiz eta programa horiek aniztasuna tratatzeko neurritzat jotzen direnez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan barne daude. Hala ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ezarri eta arautuko ditu programa horiek baimentzeko baldintzak.

1.- Los Programas de Cualificación Profesional Inicial, como medidas de tratamiento a la diversidad, forman parte de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. No obstante, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación regulará y determinará las condiciones para su autorización.

2.- Hasierako Lanbide-prestakuntzarako Programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe baimenduek eman ahal izango dituzte; eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzera bideratuta dauden irakaskuntzak Helduen Hezkuntzako ikastetxe baimenduek eman ahal izango dituzte. Ikastetxe horiek zuzenean eman ditzakete irakaskuntza horiek edo bestela erakunde publiko edo pribatuekin edo pertsona fisikoekin sinatutako akordio, hitzarmen edo kontratazioen bidez eman ditzakete.

2.- Dichos programas podrán ser impartidos por centros autorizados de Educación Secundaria Obligatoria y, en las enseñanzas que conduzcan a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por centros autorizados de Educación de Personas Adultas. Estos centros podrán encargarse directamente de la impartición de estas enseñanzas o podrán hacerlo a través de acuerdos, convenios o contrataciones con entidades públicas o privadas, o con personas físicas.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Ikastetxeen egungo sarea antolatzea, planifikatzea eta dekretu honetan ezarrita dagoenari egokitzea progresiboki egingo da dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta ondorengo lau ikasturteetan zehar. Arrazoi horregatik, dekretuan ezarritako aldaketak eta egokitzapenak gertatzen ez diren bitartean, ikastetxeen sarearen gaur egungo taxuketak nola ikastetxe-motek indarrean egoten jarraituko dute erabat.

La ordenación, planificación y adecuación de la actual red de centros a lo establecido en este Decreto, se realizará de forma progresiva durante los cuatro cursos escolares siguientes a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco, por lo que, en tanto no se vayan produciendo las modificaciones y adaptaciones establecidas en él, seguirán siendo plenamente vigentes tanto la configuración actual de la red de centros como los tipos de centros existentes.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da 26/1996 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Elkartzeko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeak berriz antolatzen dituena, baita dekretu honekin bateragarri ez diren maila bereko edo gutxiagoko arau guztiak ere, dekretu honek uki ditzakeen neurrian.

Queda derogado el Decreto 26/1996, de 30 de enero, de reordenación de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como todas las normas de igual o inferior rango que resulten incompatibles con lo establecido en el presente Decreto, en la medida que sean afectadas por el mismo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Ikastetxeen atxikipena.

Primera.- Adscripción de Centros.

Ikastetxeak atxikitzeko prozedurak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak horretarako finkatzen dituen erregelamendu zehatzen bidez arautuko dira.

Los procedimientos para la adscripción de centros se regirán por las reglamentaciones específicas que al efecto establezca el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Bigarrena.- Prestakuntza-ibilbideak.

Segunda.- Recorridos académicos.

Ikastetxeen antolamendu berria zehaztuz doan neurrian, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztu eta ezarriko ditu udalerri, zonalde edo bilgune bakoitzeko ikastetxeen artean eratuko diren prestakuntza-ibilbideak, ikasle bakoitzak jakin dezan zein den eskolatze-aldian zehar bete dezakeen ibilbide akademikoa.

A medida que vaya concretándose la nueva ordenación de centros docentes, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación definirá y establecerá los recorridos académicos que se configuren entre los centros docentes de cada municipio, zona o circunscripción, de tal manera que todo alumno y alumna conozca cuál es el recorrido académico que puede realizar a lo largo de su periodo de escolarización.

Hirugarrena.- Ikastetxe publiko integralak.

Tercera.- Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Dekretu hau argitaratu eta sei hilabeteko epean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak arautuko ditu haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoak.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Decreto el Departamento de Educación, Universidades e Investigación regulará los Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Laugarrena.- Beste irakaskuntzak.

Cuarta.- Otras Enseñanzas.

1.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak agindu eta ebazpenen bidez ezarriko du dekretu honetan garatuta ez dauden irakaskuntzen ikaspostuen eskaintzaren planifikazioa. Irakaskuntza horiek honako hauek dira, hain zuzen ere: helduen hezkuntza, hizkuntzen irakaskuntza, arte-irakaskuntzak eta kirol-irakaskuntzak.

1.- El Departamento Educación, Universidades e Investigación establecerá mediante las órdenes y resoluciones correspondientes la planificación de la oferta de plazas de las enseñanzas no desarrolladas en el presente Decreto: Educación de Personas Adultas, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas.

2.- Datozen lau urteetan, ikaspostuen eskaintza handitzeko plana prestatuko da, helduen hezkuntzan, hizkuntzen irakaskuntzan, arte-irakaskuntzetan eta kirol-irakaskuntzetan. Horrela, eskaintza hori eskola-bilgune guztietara hedatu ahal izango da, bilguneen ezaugarrien eta gizartearen eskakizunaren arabera.

2.- En los próximos cuatro años se procederá a la elaboración de un plan de ampliación de la oferta de plazas de Educación de Personas Adultas, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas, de tal forma que dicha oferta se vaya haciendo extensiva a todas las circunscripciones escolares en función de sus características y demanda social.

Bosgarrena.- Indarrean hasi.

Quinta.- Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko otsailaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

I. ERANSKINA

ANEXO I AL DECRETO 21/2009, DE 3 DE FEBRERO

BESTELAKO IKASTETXE PUBLIKOAK

OTROS TIPOS DE CENTROS PÚBLICOS

Araubide orokorreko irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoak:

Centros públicos que imparten enseñanzas de régimen general:

● Haur Eskolak, Haur Hezkuntzako lehen ziklo osoa edo horren zati bat eskaintzen dutenak.

● Escuelas Infantiles que ofrecen el primer ciclo completo de Educación Infantil o parte de él.

● Haur Eskolak, Haur Hezkuntzako bi zikloak eskaintzen dituztenak.

● Escuelas Infantiles que ofrecen los dos ciclos de Educación Infantil.

● Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak, Haur Hezkuntzako bi zikloak osorik eskaintzen dituztenak.

● Colegios de Educación Infantil y Educación Primaria que ofrecen los dos ciclos completos de Educación Infantil.

● Bigarren Hezkuntzako Institutuak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa eskaintzen dituztenak.

● Institutos de Educación Secundaria que ofrecen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Beste irakaskuntza batzuk:

Centros que imparten otras enseñanzas:

● Helduen Hezkuntzako Ikastetxeak.

● Centros de Educación de Personas Adultas.

● Hizkuntza Eskola Ofizialak.

● Escuelas Oficiales de Enseñanza de Idiomas.

● Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikastetxeak.

● Centros de Artes Plásticas y Diseño.

● Musika Kontserbatorioak.

● Conservatorios de Música.

● Hezkuntza Bereziko ikastetxeak.

● Centros de Educación Especial.

II. ERANSKINA

ANEXO II AL DECRETO 21/2009, DE 3 DE FEBRERO

IKASGELAKO IKASLEEN RATIOA

RATIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD

A.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko Ikastetxe publikoak.

A.- Centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Gehienezko kopuruak.

Números máximos:

1.- Irakaskuntza-moten arabera:

1.- Según los tipos de enseñanza:

● Haur Hezkuntza (lehen zikloa):

● Educación Infantil (primer ciclo):

- 0 urtekoen ikasgelak: 8 ikasle.

- Aulas de 0 años: 8 alumnos o alumnas.

- Urte 1ekoen ikasgelak: 13 ikasle.

- Aulas de 1 año: 13 alumnos o alumnas.

- 2 urtekoen ikasgelak: 18 ikasle.

- Aulas de 2 años: 18 alumnos o alumnas.

● Haur Hezkuntza, 2. zikloa: 23 ikasle.

● Educación Infantil 2.º ciclo: 23 alumnos o alumnas.

● Lehen Hezkuntza: 25 ikasle.

● Educación Primaria: 25 alumnos o alumnas.

● Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 25 ikasle.

● Educación Secundaria Obligatoria: 25 alumnos o alumnas.

● Batxilergoa: 30 ikasle.

● Bachillerato: 30 alumnos o alumnas.

● Lanbide Heziketa: 20 eta 25 ikasle artean.

● Formación Profesional: entre 20 y 25 alumnos o alumnas.

● Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak: 15 ikasle.

● PCPIs: 15 alumnos o alumnas.

2.- Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, maila ezberdinetako ikasleak eta ikastaldeak bateratzen badira, honakoak izango dira ratioak:

2.- En Educación Infantil y Primaria, en caso de fusión de alumnos y alumnas y grupos de distintos niveles, las ratios serán:

● 2 adinetako ikaslegoa:

● Alumnado con 2 edades diferentes:

- 0 eta 1 urtekoak: 7 ikasle.

- 0 y 1 años: 7 alumnos o alumnas.

- 1 eta 2 urtekoak: 10 ikasle.

- 1 y 2 años: 10 alumnos o alumnas.

- 2 eta 3 urtekoak: 18 ikasle.

- 2 y 3 años: 18 alumnos o alumnas.

- Haur Hezkuntzako besteak eta Lehen Hezkuntzakoak: 20 ikasle.

- Resto de Infantil y Primaria: 20 alumnos o alumnas.

● 3 adinetako ikaslegoa: 15 ikasle.

● Alumnado con 3 edades diferentes: 15 alumnos o alumnas.

● 3 adin baino gehiagoko ikaslegoa: 12 ikasle.

● Alumnado con más de 3 edades diferentes: 12 alumnos o alumnas.

B.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpekoak ez diren Ikastetxe publikoak:

B.- Centros públicos NO dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación:

Ikastalde bakoitzeko gutxieneko ikasle-kopurua indarrean dagoen araudiari eta erakunde publikoek dituzten eskumenen arabera hartzen dituzten erabakiei egokituko zaie.

El número máximo de alumnos y alumnas por grupo se ajustará a la normativa vigente y a los acuerdos adoptados por las distintas entidades públicas en virtud de sus competencias.

III. ERANSKINA

ANEXO III AL DECRETO 21/2009, DE 3 DE FEBRERO

IKASGELAKO IKASLEEN RATIOA

RATIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD

A.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe publikoak.

A.- Centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Gutxienezko kopuruak.

Números mínimos:

1.- Eskola Txikiak.

1.- Eskola Txikiak.

Ikastalde bati eusteko, ikasle-kopuru hauek dira beharrezko:

Para mantener un grupo serán necesarios,

Haur Hezkuntzako 1. eta 2. zikloko ikasleak eskolatzen badituzte:

Si escolarizan alumnado de 1.º y 2.º ciclo de Educación Infantil:

- 2-6 urte: 8 ikasle.

- 2-6 años: 8 alumnos o alumnas.

2 eta 12 urte bitarteko ikasleak eskolatzen badituzte: 18 ikasle.

Si escolarizan alumnado de 2 a 12 años: 18 alumnos o alumnas.

Eskola Txikiei dagokienez, ratio horiek malgutasunez har daitezke Udala argi eta garbi inplikatuta badago, jaiotzen eboluzioa aldekoa bada eta udalerriko familien 2/3ek seme-alabak Eskola Txikian eskolatzea aukeratzen badute.

En lo referente a las Eskola Txikiak, estas ratios podrán contemplarse con flexibilidad cuando el Ayuntamiento esté claramente implicado, cuando la evolución de los nacimientos sea favorable y cuando una proporción de 2/3 de las familias del municipio opte por escolarizar a sus hijos e hijas en la Eskola Txikia.

Ikastetxe edota udalerri batzuek, Haur Hezkuntzako edota Lehen Hezkuntzako eskaintzarik ez badute, eskaintzari hasiera ematea proposatu ahal izateko gutxienez 12 ikasle eduki behar dituzte, elkarren segidako hiru irakasmailetakoak. Horixe da eskatzen zaien denbora-proiekzioa. Eskaintzaren bideragarritasuna bermatu ahal izateko beharrezkoa da, gainera, aurreko lerroaldeko hiru inguruabarrak batera gertatzea.

Aquellos centros y/o municipios que no tengan oferta educativa en las etapas de Educación Infantil y/o Educación Primaria, para poder plantear el inicio de la misma, necesitarán contar con una proyección temporal de al menos 12 alumnos y alumnas de tres niveles consecutivos para asegurar su viabilidad será preciso, además, que concurran las tres circunstancias enumeradas en el párrafo anterior.

2.- Irakasmaila bakoitzeko ikastalde bat edo gehiago dituzten ikastetxeak

2.- Centros que cuentan con uno o más grupos de alumnos y alumnas por nivel educativo.

2.1.- Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

2.1.- Centros de Educación Infantil y Primaria.

Ikastalde bat osatu ahal izateko, gutxienez 11 ikasle egon behar dira.

No se podrá conformar un grupo si no existen como mínimo 11 alumnos o alumnas.

2.2.- Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak:

2.2.- Centros de Educación Secundaria:

2.2.1.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

2.2.1.- Educación Secundaria Obligatoria.

Gaur egun etapa honetako hezkuntza-eskaintza duten ikastetxeetan, 17 ikasle beharko dira gutxienez ikastalde bat osatzeko.

En aquellos centros que cuentan en la actualidad con oferta educativa de esta etapa no se podrá conformar un grupo si no existen como mínimo 17 alumnos o alumnas.

Ikastetxe batzuek, etapa hau ez badute ematen eta lehen aldiz eskaini nahi badute, irakasmaila bakoitzean bi ikastalde izan beharko dituzte, denbora-proiekzio gisa.

Aquellos centros docentes que no tengan esta etapa educativa, para poder ofertarla por primera vez, necesitarán contar con una proyección temporal de dos grupos de alumnos y alumnas por nivel.

2.2.2.- Batxilergoa.

2.2.2.- Bachillerato.

Irakaskuntza hauek eskaintzen dituzten ikastetxeetan batxilergo-modalitate jakin bateko ikastalde bat osatu ahal izateko, 17 ikasle beharko dira gutxienez, hizkuntza-eredu berekoak. Salbuespen gisa, kasu bereziak badaude, Ikastetxeen Zuzendaritzak baimendu beharko ditu espresuki.

En aquellos centros con oferta educativa de estas enseñanzas para que se pueda formar un grupo de una determinada modalidad se necesitará un mínimo de 17 alumnos y alumnas en el correspondiente modelo lingüístico, salvo en casos excepcionales que deberán ser autorizados expresamente por la Dirección de Centros Escolares.

Hizkuntza-eredu jakin bateko ikastalde bakarra badago eta hizkuntza-arazoengatik ezinezkoa bada bi hizkuntza-eredu ezberdinetako ikasleak elkartzea, modalitate bakoitzean eredu horretako 10 ikasle egotea eskatuko da gutxienez. Hori horrela izanik, modalitate batzuetako ikasleak elkartuta ikastalde bat osatu nahi bada, gutxienez hezkuntza-eredu bereko 20 ikasle egon beharko dira.

Cuando en un modelo lingüístico concreto sólo exista un grupo y no sea posible, por motivos idiomáticos, juntar alumnado de dos modelos diferentes, el mínimo exigido en dicho modelo será de 10 alumnos y alumnas de cada modalidad. En consecuencia, para poder formar grupo con alumnado de varias modalidades será necesario contar con un mínimo de 20 alumnos y alumnas del mismo modelo lingüístico.

Ikastetxe batzuek, irakaskuntza hauek ematen ez badituzte eta lehen aldiz eskaini nahi badituzte, irakasmaila bakoitzean bi ikastalde izan beharko dituzte, denbora-proiekzio gisa.

Aquellos centros docentes que no impartan estas enseñanzas, para poder ofertarlas por primera vez, necesitarán contar con una proyección temporal de dos grupos de alumnos y alumnas por nivel.

2.2.3.- Lanbide Heziketa.

2.2.3.- Formación Profesional.

Espezialitate jakin batean ikastaldea osatu ahal izateko, gutxienez 10 ikasleko kopurua osatu beharko da.

El número mínimo de alumnos y alumnas para conformar un grupo en una especialidad concreta será de 10.

2.2.4.- Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak.

2.2.4.- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs).

Ikastaldea osatu ahal izateko, gutxienez 10 ikasleko kopurua osatu beharko da.

El número mínimo de alumnos y alumnas para conformar un grupo será de 10.

B.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpekoak ez diren ikastetxe publikoak:

B.- Centros públicos NO dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación:

Ikastalde bakoitzeko gutxieneko ikasle-kopurua indarrean dagoen araudiari eta erakunde publikoek dituzten eskumenen arabera hartzen dituzten erabakiei egokituko zaie.

El número mínimo de alumnos y alumnas por grupo se ajustará a la normativa vigente y a los acuerdos adoptados por las distintas entidades públicas en virtud de sus competencias.

IV. ERANSKINA

ANEXO IV AL DECRETO 21/2009, DE 3 DE FEBRERO

IKASGELAKO IKASLEEN RATIOA

RATIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD

Itunpeko ikastetxe pribatuak.

Centros Privados Concertados.

Haur Hezkuntza (lehen zikloa):

Educación Infantil (Primer ciclo):

- 0 urtekoen ikasgelak: 8 ikasle.

- Aulas de 0 años: 8 alumnos o alumnas.

- Urte batekoen ikasgelak: 13 ikasle.

- Aulas de 1 año: 13 alumnos o alumnas.

- 2 urtekoen ikasgelak: 18 ikasle.

- Aulas de 2 años: 18 alumnos o alumnas.

Irakaskuntza Gehienezko ratioa Gutxienezko ratioa

Enseñanza Ratio máxima Ratio mínima

Haur Hezkuntza (bigarren zikloa) 25 17

Educación Infantil (Segundo ciclo) 25 17

Lehen Hezkuntza 25 17

Educación Primaria 25 17

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 30 17

Educación Secundaria Obligatoria 30 17

Batxilergoa 35 18

Bachillerato 35 18

Lanbide Heziketa 25 12

Formación Profesional 25 12

Gizarte Garantia-Lanbide Hastapena 15 10

Garantía Social -Iniciación Profesional. 15 10


Azterketa dokumentala


Análisis documental