Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2008ko abenduaren 19a, ostirala

N.º 243, viernes 19 de diciembre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Herrizaingo Saila
Interior
7047
7047

183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena.

DECRETO 183/2008, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos.

Euskal Autonomia Erkidego Autonomia-estatutuko 10.38. artikuluan ezarritakoarekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa dauka ikuskizunen arloan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.38 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia de espectáculos.

Eskumen hori baliatuz, Eusko Legebiltzarrak Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas-jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legea onetsi zuen, zezen-ikuskizunak barne hartuta.

En ejercicio de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, incluidos los referidos a espectáculos taurinos.

Aurretik aipatutako araua garatzeko, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Zezen-ikuskizun Orokorren Arautegia ezartzen duen abenduaren 3ko 281/1996 Dekretua onetsi zuen. Era berean, egun, beste arau batzuek arautzen dituzte tradiziozko zezen-ikuskizunak. Hala ere, lerrun apaleko araudia da eta estatuko araudiaren ordezko gisa aplikatzen da, Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzietako salak uztailaren 20ko 215/1993 Dekretua baliogabetu zuenez geroztik.

En desarrollo de la antecitada norma, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 281/1996 de 3 de diciembre, por el que se establecía el Reglamento de Espectáculos Taurinos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, en la actualidad, otras normas reglamentarias regulan los espectáculos taurinos tradicionales, si bien con una regulación de escaso rango y con aplicación supletoria de la normativa estatal, tras la declaración de nulidad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del Decreto 215/1993, de 20 de julio, que regulaba los espectáculos taurinos tradicionales.

Nolanahi ere, araua indarrean dagoenetik zentzuzko epea joan da eta egoki litzateke ikuskizun hauei egungo errealitatearekin bat datorren araudia ematea, segurtasun juridiko osoarekin. Halaber, arau zehatzak ezarri dira eta horien bidez lokal eta barrunbeen segurtasuna garatuko da, horrela ikuskizuna egoki gauzatzeko.

No obstante, pasado un tiempo razonable de vigencia, es preciso dotar a estos espectáculos de una normativa más acorde con la realidad actual, con seguridad jurídica plena. Asimismo, se han establecido las normas precisas para que la seguridad de los locales y recintos permitan un óptimo desarrollo de los espectáculos.

Bestalde, Zezen-ikuskizun orokorren arautegia onesten zuen abenduaren 3ko 281/1996 Dekretua aplikatzea oso esperientzia baikorra izan da. Izan ere, mota horretako ikuskizunak gauzatzeko arau zehatzak ezarri zituen, Euskal Autonomia Erkidegoko berezko zehaztasunekin.

Por una parte, la experiencia de la aplicación del Decreto 281/1996, de 3 de diciembre, que aprobaba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Generales, ha sido muy positiva, pues estableció las normas precisas para el desarrollo de estos espectáculos, con las especificidades propias en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Halaber, tradiziozko zezen-ikuskizunen arlorako arauen banaketa konpondu beharra zegoen, eta, aldi berean, jardun horien garapena zehaztasun handienarekin eta berme juridiko guztiekin egin ahal izateko arauak ezarri. Ikuskizun hauek arriskutsuak dira ikusleentzat zein parte-hartzaileentzat, eta komenigarri da arriskua mugatzea eta murriztea.

Por otra parte, era necesario acabar con la dispersión normativa existente en la materia de espectáculos taurinos tradicionales y, a la par, establecer unas normas que regularan su desarrollo con la máxima concreción y plenas garantías jurídicas, puesto que estos espectáculos conllevan un riesgo potencial para el público espectador y actuantes que conviene acotar y minimizar.

Ikuskizunen tipologia osatua sortu da eta sailkapen berria gehitu zaio, berezko ezaugarriak edukitzeagatik ikuskizun orokor eta tradiziozkoetan jaso ezin daitezkeen ikuskizunak biltzeko. Ondorioz, hiru motatako ikuskizunak finkatu dira: orokorrak, tradiziozkoak eta bestelakoak. Horien oinarrizko ezaugarriak definitu dira eta aseguruen zenbatekoak eguneratu dira. Era berean, ikusleak zein parte-hartzaileak artatzeko osasun zerbitzuetarako nahitaezko zenbatekoak zehaztu dira.

Se ha creado una tipología completa de los espectáculos, incluyendo una categoría nueva no clasificable en los espectáculos generales y tradicionales, por tener características propias. Esto ha conllevado el establecimiento de tres tipos de espectáculos: generales, tradicionales y otros espectáculos, definiendo sus características esenciales, actualizando las cuantías de los seguros y fijando las dotaciones médico-sanitarias preceptivas, para la atención de actuantes y del público espectador.

Ezin ditugu ahaztu zaleek, profesionalek eta elkarteek egindako ekarpenak, horiei eskerrak gauzatu baita araudi berria.

No se pueden dejar de citar las aportaciones realizadas por el colectivo de aficionados, profesionales y asociaciones, que han hecho posible la materialización de este nuevo Reglamento.

Azken batean, horrekin guztiarekin zezen-ikuskizunen garapen serioagoa eta zorrotzagoa sustatzen da eta hobeto egokitzen zaie zezenketen euskal zaletuen nahi eta tradizioei.

En definitiva, con todo ello, se favorece un desarrollo más serio y riguroso de los espectáculos taurinos y su mejor adaptación a las aspiraciones y tradiciones de la afición taurina vasca.

Ondorioz, Herrizaingo sailburuak proposatuta, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jardueretarako Euskal Kontseiluak txostena burutu ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko azaroaren 11n egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior, habiendo emitido informe el Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y tras deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2008,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Jarraian datorren Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi da.

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, que a continuación se inserta.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.- Dekretu hau indarrean sartzen denean, honako xedapen hauek indargabetu egingo dira:

1.- A la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) 281/1996 Dekretua, abenduaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Toreo Ikuskizun Orokorren Arautegia finkatzen duena.

a) Decreto 281/1996 de 3 de diciembre, por el que se establece el Reglamento de Espectáculos Taurinos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Agindua, 1991ko ekainaren 11koa, Herrizaingo sailburuarena, Zezen Ikuskizun Tradizionalak arautzen dituena.

b) Orden de 11 de junio de 1991, del Consejero de Interior, por la que se regulan los Espectáculos Taurinos Tradicionales.

2.- Halaber, dekretu honetan ezarritakoaren aurkako diren xedapen guztiak indargabetuko dira, dekretu honen lerrun bera edo txikiagoa badute.

2.- Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Herrizaingo sailburuari eskumena ematen zaio zezen-ikuskizunei buruzko araudi hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren bezain beste xedapen emateko, baita 98. artikuluan ezarritako aseguruen gutxieneko kapitalak eguneratzeko ere.

Primera.- Se faculta al Consejero de Interior para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Reglamento de Espectáculos Taurinos, así como para actualizar los capitales mínimos de los seguros previstos en el artículo 98.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko azaroaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

JAVIER BALZA AGUILERA.

JAVIER BALZA AGUILERA.

ERANSKINA

ANEXO AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

ZEZEN-IKUSKIZUNEI BURUZKO ARAUDIA

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS

I. TITULUA

TÍTULO I

XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1.- Araudi honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren zezen-ikuskizun orokorrak arautzea da: ikuskizunak bidezko eran burutzen direla ziurtatu, parte hartzen duten zezenketako profesionalen, zaleen eta, orokorrean, ikusleen eskubideak babestu eta administrazio-antolamenduaren berezitasunak bete. Araudi honetan ezarritakotik at, ezingo da jolas-jarduera edo zezen-ikuskizunik garatu.

1.- Es objeto del presente Reglamento la regulación de los espectáculos taurinos que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de garantizar la integridad de los espectáculos, salvaguardar los derechos del colectivo de profesionales taurinos participantes, de los aficionados y del público en general y de atender a las especificidades de su organización administrativa. No podrán desarrollarse actividades recreativas o espectáculos taurinos al margen de lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.- Araudi honetatik kanpo daude hemen arautzen direnen antzeko ikuskizun edo jolas-jarduerak, bertan parte hartzen duten behi-abelburuek 60 kg baino gutxiago badute bizirik daudenean.

2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento aquellos espectáculos o actividades recreativas semejantes a los regulados en él en los que participen reses de ganado bovino de peso inferior a 60 kg en vivo.

II. TITULUA

TÍTULO II

ZEZEN-IKUSKIZUN MOTAK

TIPOS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ZEZEN-IKUSKIZUN OROKORRAK

ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

2. artikulua.- Definizioa.

Artículo 2.- Definición.

Behi-abelburu suharrek parte hartzen duten ikuskizunak zezen-ikuskizun orokorrak dira. Horietan abelburuak zezen-plazetan toreatzen dira eta ikuskizunean bertan abelburua hil egiten dute, araudi honetan ezarritakoarekin bat.

Son espectáculos taurinos generales aquéllos en los que intervienen reses de ganado bovino bravo para su lidia en plazas de toros, y que impliquen la muerte de la res en el propio espectáculo, de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento.

3. artikulua.- Zezen-ikuskizun orokorren motak.

Artículo 3.- Tipos de espectáculos taurinos generales.

Zezen-ikuskizun orokorrak honakoak dira:

Los espectáculos taurinos generales se clasifican en:

a) Zezenketak: lau eta sei urte arteko zezenak toreatzeko ikuskizunak.

a) Corridas de toros: espectáculos donde se lidian toros de entre cuatro y seis años.

b) Nobiladak zezen-pikatzaileekin: hiru eta lau urte arteko zezenkoak toreatzeko ikuskizunak.

b) Novilladas con picadores: espectáculos donde se lidian novillos de entre tres y cuatro años.

c) Nobiladak pikatzailerik gabe: bi eta hiru urte arteko zezenkoak toreatzeko ikuskizunak, pikaldirik gabekoak.

c) Novilladas sin picadores: espectáculos donde se lidian novillos de entre dos y tres años, sin incluir la suerte de varas.

d) Burtziketa: zezenak edo zezenkoak burtziekin eta zaldiz toreatzen dituzten ikuskizunak.

d) Rejoneo: espectáculos donde se lidian a caballo toros o novillos con rejones.

e) Zekorketak: profesionalek, zaleek edo zezenketa-eskoletako ikasleek bi urte baino gutxiagoko eta urtebete baino gehiagoko arrak toreatzen diren ikuskizunak.

e) Becerradas: espectáculos donde se lidian machos de edad no superior a dos años ni inferior a uno por profesionales, personas aficionadas o por alumnos o alumnas de escuelas taurinas.

f) Jaialdi mistoak: aurreko motak zatika barneratzen dituen nahasketa, mota bakoitzaren arau bereziak betetzen direla.

f) Festejos mixtos: espectáculos integrados parcialmente por varios tipos de los anteriores, rigiéndose cada uno de ellos de conformidad con sus normas específicas.

g) Jaialdiak: abere puntamotzak toreatzen diren ikuskizunak. Gainontzekoan, adin horretako abereen toreoa beste zezenketa-ikuskizunetan erregulatzen duten araudiek erregulatuko dituzte jaialdiak. Era berean, jaialdiak nahasketak izan daitezke, aurreko atalean idatzitakoarekin bat etorrita.

g) Festivales: espectáculos en los que se lidian reses despuntadas. El desarrollo de los festivales en lo demás se regulará según las normas que rijan la lidia de reses de idéntica edad en otras clases de espectáculos taurinos. Asimismo los festivales podrán tener carácter mixto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

TRADIZIOZKO ZEZEN-IKUSKIZUNAK

ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES

4. artikulua.- Definizioa.

Artículo 4.- Definición.

Tradiziozko zezen-ikuskizunetan behi abelburu suharrek hartzen dute parte. Entzierroak, abereak askatzea, bigantxak toreatzea, sokamuturra eta abelburuaren heriotza eragiten ez duten antzeko ekintzak dira.

Son espectáculos taurinos tradicionales aquéllos en los que intervienen reses de ganado bovino bravo, consistentes en encierros, suelta de reses, toreo de vaquillas, sokamuturras y aquellos de naturaleza similar que no lleven aparejada la muerte de la res.

5. artikulua.- Tradiziozko zezen-ikuskizun motak.

Artículo 5.- Tipos de espectáculos taurinos tradicionales.

Zezen-ikuskizun tradizionalak honakoak dira:

Los espectáculos taurinos tradicionales se clasifican en:

a) Toreatu aurreko entzierroak: toreatuko diren behi abelburu suharrak herri bideetan zehar gidatzean datzan ikuskizuna, askatze gunetik zezen-plazaraino eta joaldunek lagunduta.

a) Encierros previos a la lidia: espectáculo consistente en la conducción a pie y por la vía pública de reses de ganado bovino bravo para su lidia, desde el lugar de suelta a la plaza de toros y debidamente acompañadas por mansos o cabestros.

b) Abelburuak askatzea edo tradizioko entzierroa: behi abelburu suhar ar edo emeak libreki korriaraztea, baimendutako hiriko, landakoa edo bide nahasian, edo baimendutako plaza publiko edo barrunbeetan.

b) Suelta de reses o encierro tradicional: espectáculo consistente en hacer correr libremente, por público aficionado, reses machos o hembras de ganado bovino bravo, bien por un itinerario urbano, rural, o mixto previamente autorizado, o bien en una plaza pública u otro recinto cerrado y autorizado.

c) Bigantxak toreatzea: plaza edo barrunbe batean dauden parte-hartzaileek abelburu suhar edo bigantxak korriarazi edo toreatzea.

c) Toreo de vaquillas: espectáculo consistente en correr o torear reses bravas o vaquillas por las personas participantes en una plaza o recinto cerrado.

d) Sokamuturra: kaleetan edo herri-bideetan abelburu suhar bat korriaraztea. Abelburua soka batekin lotzen da eta abeltzaintza-etxeko titularrak edo laguntzaileek kontrolatzen dute.

d) Sokamuturras: espectáculo consistente en correr por las calles o vías públicas a una res brava a la que se ha colocado una soga o cuerda para llevarla controlada por la persona titular de la ganadería o su personal colaborador.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

BESTELAKO ZEZEN-IKUSKIZUNAK

OTROS ESPECTÁCULOS TAURINOS

6. artikulua.- Bestelako zezen-ikuskizunak.

Artículo 6.- Otros espectáculos taurinos.

1.- Araudi honetan ezarritakoarekin bat, honakoak baimendu daitezke: zezenketa barregarria, urkadunak, euskal landatar zezenketak, errekortagileen lehiaketak, txuliaketak, emeen probaketa publikoak eta antzekoak.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, podrán autorizarse espectáculos relativos a toreo cómico, forçados, corridas vasco-landesas, concurso de recortadores, capeas, tienta pública de hembras y similares.

2.- Aipatutako ikuskizunak zezen-plazetan gauzatuko dira eta abelburua ez da ikuskizunean bertan hilko.

2.- Dichos espectáculos se celebrarán en plazas de toros y no implicarán la muerte de la res en el propio espectáculo.

3.- Ikuskizun horietan erabilitako abelburuak toreorako arrak badira, hil egingo dira. Hiltzea ezingo da inoiz ikuskizunean bertan edo jendaurrean egin.

3.- Las reses utilizadas en dichos espectáculos serán sacrificadas en el caso de tratarse de machos de lidia. El sacrificio no se llevará nunca a cabo en el espectáculo ni en presencia de público.

7. artikulua.- Definizioak.

Artículo 7.- Definiciones.

1.- Zezenketa barregarrian behi abelburu suharrek hartzen dute parte eta helburua ikusleak dibertitzea da. Ikuskizunean ez dira abelburuak hilko.

1.- Es toreo cómico aquel espectáculo en el que participando reses de ganado bovino bravo, tiene como finalidad la diversión del público sin dar muerte a las reses en el espectáculo.

2.- Urkadunek Portugaleko zezenketan ohikoa den lantzea dute oinarri. Astintzaileek edo urkadura morroiek gauzatzen dute eta helburua, parte-hartzailea oinez dabilela, abelburua adarretatik heldu eta burua okertuz geldiaraztea da.

2.- Son forçados aquellos espectáculos que consisten en la suerte típica del toreo portugués llevada a cabo por los pegadores o mozos de forçado, consistente en inmovilizar las reses a pie, asiendo los cuernos y doblando la cabeza de la res.

3.- Zezenketa euskal landatarretan parte-hartzaileek abelburuaren gainetik jauzi egin behar dute, burutik buztaneraino. Eta horretarako zezenketa mota honetako lantzeak gauzatzeko erabiltzen diren tradiziozko tresnak bakarrik erabil ditzakete.

3.- Son corridas vasco landesas los espectáculos consistentes en que sus practicantes quiebren o salten por encima de las reses de cabeza a rabo, autorizándose exclusivamente los utensilios tradicionales para ejecutar las distintas suertes de esta modalidad de toreo.

4.- Errekortegileen ikuskizunetan abelburu suhar baten erasoaldiari ihes egin behar zaio. Gorputza bakarrik erabiltzen da eta txiriak, izkinak edo jauziak egiten dira erasoalditik ihes egiteko. Aldi berean animaliari eraztunak jartzen zaizkio adarretan.

4.- Son espectáculos o concursos de recortadores aquéllos consistentes en burlar la embestida de una res brava a cuerpo limpio, mediante quiebros, fintas o saltos, pudiendo aprovechar dicha acción para, además, colocarle anillas en sus defensas.

5.- Txuliaketan zaletuek zekorrak toreatzen dituzte, oinez.

5.- Son capeas la lidia a pie de becerros por parte de personas aficionadas.

6.- Emeen probaketa publikoan, hala badagokio, txahaletarako diren behiak aukeratzeko abeltzaintza-jarduna burutzen da, tokian dagoen jendearen aurrean.

6.- Es tienta pública de hembras el espectáculo en el que se realiza la operación ganadera destinada a seleccionar, a la vista del público asistente, las hembras que, en su caso, hayan de convertirse en vacas de vientre.

III. TITULUA

TÍTULO III

ZEZEN-PLAZAK ETA ZEZEN-IKUSKIZUNAK EGITEKO BESTELAKO ESPARRU EGOKIAK

DE LAS PLAZAS DE TOROS Y OTROS LUGARES APTOS PARA CELEBRAR ESPECTÁCULOS TAURINOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ZEZEN-IKUSKIZUNAK EGIN DAITEZKEEN ESPARRUAK ETA INSTALAZIOAK

LUGARES E INSTALACIONES DONDE SE PUEDEN CELEBRAR ESPECTÁCULOS TAURINOS

8. artikulua.- Zezen-plazak. Definizioa.

Artículo 8.- Plazas de toros. Definición.

1.- Zezen-plazak establezimendu publikoak dira, independenteak edo bide publikotik sarrera zuzena dutenak. Xedea zezen-ikuskizunak bertan egitea dute eta horiek beti, aldizka edo lantzean behin izan daitezke. Instalazioak egonkorrak edo aldi baterakoak, itxiak zein estalkirik gabeak izan daitezke.

1.- Son plazas de toros aquellos establecimientos públicos independientes o con acceso directo desde la vía pública que, teniendo como fin principal la celebración de espectáculos taurinos, se destinan con carácter permanente, temporal u ocasional a la celebración de éstos. Podrán ser instalaciones fijas o eventuales, cerradas o al aire libre.

2.- Era berean, zezen-plazak zezen-ikuskizunak ez bestelako jardunen egoitza izan daitezke. Halako ikuskizunak antolatu, egin eta baimentzeko zezen-plaza bakoitzaren baimenaren arabera jokatuko da.

2.- Asimismo, las plazas de toros podrán albergar otros espectáculos o actividades distintas a las taurinas para cuya organización, celebración y autorización se estará a lo dispuesto en sus correspondientes licencias.

9. artikulua.- Zezen-plaza finkoak. Definizioa eta ezaugarriak.

Artículo 9.- Plazas de toros permanentes. Definición y características.

1.- Zezen-ikuskizunak egiteko bereziki bideratutako establezimenduak dira.

1.- Son establecimientos específicamente destinados para la celebración de espectáculos taurinos.

2.- Zezen-plaza finkoek honako ezaugarriak izan beharko dituzte:

2.- Las plazas de toros permanentes deberán reunir las siguientes características:

a) Hondarra: bertan zezenketa burutzen da eta gainontzeko esparrutik hesiaren bidez banatuta dago. 40 m eta 60 m bitarteko diametroa izango du.

a) Ruedo: es el lugar de la plaza donde se desarrolla la lidia y está separado del resto del recinto por la barrera. Su diámetro no será superior a 60 metros ni inferior a 35 metros.

b) Hesia: abereak hondarretik irtetea saihesten du eta toreatzaileak, beste pertsonak edo zerbitzuak babesten ditu. 1,60 metroko garaiera izango du. Tradiziozko erabileraren arabera aukeratuko dira materialak, egitura eta antolamendua. Orri bikoitzeko hiru ate izango ditu gutxienez eta lau ezkutaleku. Ezkutalekuen artean distantzia bera egongo da eta eginkizuna ondo betetzeko beharrezko neurria eta sendotasuna izango dute. Halaber, luzeran egindako ointokia eduki beharko du, profesionalek errazago jauzi egin dezaten.

b) Barrera: es la protección destinada a impedir la salida de las reses del ruedo y proteger a lidiadores y otras personas o servicios. Su altura será de 1,60 metros. Se ajustará en sus materiales, estructura y disposición a los usos tradicionales y contará con un mínimo de tres puertas de hoja doble y de cuatro burladeros, dispuestos de forma equidistante entre sí y con las dimensiones y solidez adecuadas a su finalidad. Igualmente deberá contar con un estribo longitudinal a ambos lados para facilitar el salto de los y las profesionales.

c) Kailejoia: hesiaren eta tendiduei eusteko hormaren arteko korridorea da. 1,50 eta 2,50 metro arteko zabalera izango du, bertatik toreatzaile, parte-hartzaile eta ikuskizuneko zerbitzuak iragan daitezen. Kailejoiaren barruan ezkutalekuak jarriko dira plazako ordezkarientzat, koadriletako kideentzat, osasun zerbitzuetako langileentzat, albaitarientzat eta enpresa antolatzailearen eta abeltzaintza-etxearen ordezkarientzat. Pertsona horiek ezkutalekuan egon beharko dute ikuskizuna gauzatu bitartean eta araudi honek esleitzen dien lana burutzeko bakarrik mugitu ahal izango dira bertatik. Hedabideek argazkiak egin ditzaten ezkutalekuak jarri ahal izango dira, beti ere Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak ezarritako baldintzak eta kopuruak betetzen badira.

c) Callejón: es el corredor existente entre la barrera y el muro de sustentación de los tendidos, de anchura no inferior a 1,50 ni superior a 2,50 metros, para que puedan transitar los lidiadores, actuantes y los servicios propios del espectáculo. Dentro del callejón deberán instalarse burladeros para ser ocupados por la Delegación de plaza, miembros de las cuadrillas, personal de los servicios médico-quirúrgicos y de los servicios veterinarios y representantes de la empresa organizadora y de la ganadera. Estas personas deberán permanecer en sus burladeros durante el desarrollo del espectáculo, excepto para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas por este Reglamento. Podrán habilitarse burladeros para que los medios de comunicación realicen funciones de prensa gráfica, con las condiciones y en número establecidos por la Dirección de Juego y Espectáculos.

Jendartearen segurtasunerako lanak burutu ahal izateko, segurtasun-indarretako kideek kailejoian egotea izango dute.

Al objeto de desempeñar funciones de seguridad ciudadana podrán estar presentes en el callejón miembros de las fuerzas de seguridad.

Ezkutalekuen kopuru, kokapen, esleipen eta aldizkako aldaketarako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren aurretiazko baimena eduki beharko da.

El número de burladeros, su distribución y asignación, así como las eventuales modificaciones, deberán contar con la preceptiva autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.

d) Tendiduei eusteko horma: kailejoia eta ikusleentzako tendiduak banatzen dituen babesa da. 2,20 metro baino gehiagoko altuera izan beharko du.

d) Muro de sustentación de los tendidos: es la protección que separa el callejón de los tendidos destinados al público espectador. No podrá tener una altura inferior a 2,20 metros.

e) Kortak: zezen-plazaren barruan, abereak, toreatu baino lehen, gordeko diren tokia da. Lehen eta bigarren mailako zezen-plaza finkoek gutxienez hiru korta izango dituzte. Kortak elkarrekin komunikatuta egongo dira, eta abereak aztertu, aukeratu eta bakartzeko behar diren ezkutalekuak, korridoreak eta segurtasun-neurriak edukiko dituzte. Kortetariko batek, behintzat, baketara joateko pasabidea izango du, eta beste batek abereak kargatu eta deskargatzeko plataformara eramateko pasabidea. Kortetan, abereen ongizatea bermatzeko, jana eta ura edukitzeko nahikoa aska egon beharko da. Halaber, egoki diren osasun- eta higiene-baldintzak bete beharko dira.

e) Corrales: son los lugares dentro del recinto de la plaza de toros destinados a la estancia de las reses antes de su lidia. Las plazas de toros permanentes de primera y segunda categoría habrán de contar con un mínimo de tres corrales. Los corrales deberán estar comunicados entre sí y dotados de burladeros, pasillos y medidas de seguridad adecuadas para realizar las operaciones necesarias para el reconocimiento, apartado y enchiqueramiento de las reses. Al menos uno de los corrales estará comunicado con los chiqueros y otro con la plataforma de embarque y desembarque de las reses. Los corrales deberán disponer de comederos y bebederos suficientes para garantizar el bienestar de los animales, así como de las debidas condiciones de salubridad e higiene.

f) Baskula eta sendaketa-kaiola: lehenengo eta bigarren mailako plazetan, zezenak eta zaldiak pisatzeko baskula eta sendaketa-kaiola egongo dira. Azken hori behar bezala egokitu beharko da, itzulitako abereak bertan sastakatu eta behar dituzten ebakuntzak edo sendaketak egiteko.

f) Báscula y mueco: las plazas de primera y segunda categoría deberán disponer de una báscula de pesaje apta para reses y caballos, así como de un mueco o cajón de curas debidamente acondicionado y ubicado tanto para apuntillar las reses que fueran devueltas como para practicar las operaciones o curas necesarias.

g) Bakak: zezen-plazaren barruan, aukeratutako abelburu bakoitza toki honetan isolatzen da, toreatzeko ordua arte. Baken forma eta tamaina egokia izan behar da, abereak segurtasun-baldintza egokietan egon ahal izateko. Toreatu beharreko abelburu adina baka egongo da, baita araudiak zehaztutako soberakoentzat ere.

g) Chiqueros: son los lugares dentro de la plaza de toros destinados al aislamiento de cada una de las reses destinadas a la lidia, desde el momento del apartado hasta su salida al ruedo. Los chiqueros deberán estar construidos y dimensionados de manera que faciliten la maniobra con las reses en las debidas condiciones de seguridad. Existirán tantos chiqueros como reses a lidiar más los correspondientes a los sobreros reglamentarios.

h) Larrutze-gela: Hildako abereak haragitarako prestatzeko tokia da. Indarrean dagoen araudiarekin bat, kasuan-kasuan azterketak eta lagin-hartzeak egiteko beharrezkoak diren baliabide eta tresna egokiak izan beharko ditu.

h) Desolladero: es la dependencia de la plaza destinada a la carnización de las reses muertas. Deberá estar dotado de los medios e instrumentos precisos para la realización, en su caso, de los reconocimientos y la toma de muestras, conforme lo previsto en la normativa sanitaria en vigor.

i) Zezen-plaza finkoek, halaber, zaldi-patioa, zalditegia eta narras-patioa edukiko dute. Azkena larrutze-gelarekin lotuta egongo da. Zaldi-patioan zaldiak probatu eta aztertzen dira, ikuskizunerako beharrezkoa bada, eta zuzenean lotuta egoten da bide publikoarekin eta hondarrarekin. Izango duen erabilerarako egokiak diren baldintzak eta zorua izan beharko ditu. Narras-patioa, zezen-plazaren barruan, hildako abelburuak hondarretik larrutze-gelara eramateko bidea da.

i) Las plazas de toros permanentes deberán disponer, asimismo, de patio de caballos, cuadra de caballos y patio de arrastre comunicado directamente con el desolladero. El patio de caballos es el espacio perteneciente a la plaza de toros donde se prueban y reconocen las cabalgaduras, cuando el espectáculo lo requiera, con entrada directa desde la vía pública y comunicación, igualmente directa, con el ruedo. Deberá tener las condiciones y el firme adecuados para el uso a que está destinado. El patio de arrastre es el espacio de la plaza de toros a través del cual se trasladan las reses muertas al desolladero.

j) 1. eta 2. mailako zezen-plazetan instalazio egokiak egon beharko dira lan administratiboak egiteko eta heriotza aurreko eta ondorengo azterketak egiteko, lagin biologikoak barne.

j) Las plazas de 1.ª y 2.ª categoría deberán disponer de instalaciones o dependencias adecuadas para tareas administrativas y los reconocimientos ante y post-mortem, incluida la toma de muestras biológicas.

3.- 2) puntuan zezen-plaza finkoetarako zehaztutako baldintzak betetzen ez dituzten 3. mailako zezen-plazetan zaldirik gabeko zezen-ikuskizunak bakarrik egin ahal izango dira. Kasu guztietan aplikagarri den araudian segurtasunerako, higienerako eta erosotasunerako ezarritako baldintzak bete beharko dira.

3.- En las plazas de toros de 3.ª categoría que no cumplan los requisitos generales establecidos en el punto 2) para las plazas de toros permanentes, sólo podrán celebrarse espectáculos taurinos en los que no intervengan caballos. En todo caso deberán cumplir las exigencias establecidas por la normativa aplicable en cuanto a seguridad, higiene y comodidad.

10. artikulua.- Zezen-plaza ez-finkoak. Definizioa.

Artículo 10.- Plazas de toros no permanentes. Definición.

Zezen-plaza ez-finkoak zezen-ikuskizunak egitea helburu nagusi ez duten eraikin edo esparruak dira, eta udalek gaitasun eta baimen berezia ematen diete aldi baterako zezen-ikuskizunak ospatzeko.

Son plazas de toros no permanentes aquellos edificios o recintos que no teniendo como fin principal la celebración de espectáculos taurinos sean habilitados y autorizados por los ayuntamientos, singular o temporalmente, para la celebración de espectáculos taurinos.

11. artikulua.- Zezen-plaza mugikorrak eta aldi baterakoak. Definizioa.

Artículo 11.- Plazas de toros portátiles y eventuales. Definición.

Egurra, metala edo elementu sintetikoez egindako egitura desmuntagarri eta mugikorrekin aldi baterako eraikitako esparru itxiko instalazioak zezen-plaza mugikorrak edo aldi baterakoak dira. Sendotasun egokia eta ikuskizuna ospatzen den udaleko baimena izan behar dute zezen-ikuskizunak bertan egin ahal izateko.

Son plazas de toros portátiles y eventuales aquellas instalaciones de perímetro cerrado, de carácter eventual, construidas mediante estructuras desmontables y trasladables a partir de elementos de madera, metálicos o sintéticos, con la adecuada solidez para albergar la celebración de espectáculos taurinos y debidamente autorizadas por los respectivos ayuntamientos donde se celebre el espectáculo.

12. artikulua.- Zezen-plaza ez-finko, mugikor eta aldi baterakoen ezaugarriak.

Artículo 12.- Características de las plazas de toros no permanentes, portátiles y eventuales.

Aplikagarri den araudiak ezarritako segurtasun-, higiene- eta erosotasun-eskakizunak bete beharko dituzte. Zezen-ikuskizunak zaldiekin egiten badira, zezen-plaza finkoetako baldintzak egokitu behako dira hesia, ezkutalekuak, kortak, bakak eta euste-hormari dagokionez.

Deberán cumplir las exigencias de seguridad, higiene y comodidad establecidas por la normativa aplicable. Cuando se celebren espectáculos taurinos con caballos, se ajustarán a las exigencias que, en cuanto a la barrera, burladeros de barrera, corrales, chiqueros y muro de sustentación rigen para las plazas de toros permanentes.

13. artikulua.- Zezen-ikuskizunetarako beste toki edo instalazio motak.

Artículo 13.- Otros lugares o instalaciones de celebración.

1.- Araudi honen eskakizunekin bat etorrita, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak zezen-ikuskizunak bestelako establezimendu publiko egonkor edo aldi baterakoetan, zein bide publikoan egitea baimenduko ahal izango du. Halako kasuetan titularrak ados egon beharko du eta, hala badagokio, administrazioen baimena beharko da.

1.- La Dirección de Juego y Espectáculos podrá autorizar la celebración de espectáculos taurinos en otros establecimientos públicos fijos o eventuales y en la vía pública, de acuerdo con las exigencias previstas en este Reglamento. En estos supuestos, se requerirá la conformidad del titular y en su caso, las autorizaciones administrativas correspondientes.

2.- Honako baldintzak bete beharko ditu:

2.- Deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Dagokion udal-lizentzia edo baimena edukitzea.

a) Contar con la pertinente licencia municipal o autorización.

b) Ikusleak joaten diren lokaletarako indarrean dagoen araudiak ezarritako segurtasun arloko neurriak edukitzea.

b) Estar dotados de las medidas de seguridad para el público asistente determinadas en la normativa vigente en materia de seguridad de locales de pública concurrencia.

c) Hala badagokio, aplikagarri den auto-babeserako araudian ezarritako baldintzak, eta edukian aditu diren teknikariek sinatutako Larrialdietarako Plana.

c) En su caso, Plan de Emergencia suscrito por personal técnico competente con el contenido y los requisitos establecidos en la normativa de autoprotección que resulte aplicable.

3.- Udalek establezimendu publikoak kontrolatu eta ikuskatzeko dituzten eskumenen kaltetan izan gabe, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak edozein unetan ikuskatu ditzake hizpide diren instalazioak. Eta aurreko atalean ezarritako baldintzak bete ez badira, establezimendua itxi edo jarduna aldi baterako eten dezake.

3.- Sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas los Ayuntamientos en materia de inspección y control de los establecimientos públicos, la Dirección de Juego y Espectáculos podrá inspeccionar en cualquier momento las referidas instalaciones y, en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, decretar la clausura o suspensión temporal de las mismas.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ZEZEN-PLAZA FINKOEN MAILAK

CATEGORÍA DE LAS PLAZAS DE TOROS PERMANENTES

14. artikulua.- Mailak.

Artículo 14.- Categorías.

Zezen-plaza finkoak lehenengo, bigarren edo hirugarren mailako gisa sailkatzerakoan, hainbat ezaugarri hartuko da kontuan: tokiko tradizioa, antolatu nahi den ikuskizun-kopurua eta mota, baita ikusle-kopurua ere.

Las plazas de toros permanentes se clasifican de acuerdo con su tradición, el número y tipo de espectáculos taurinos que se celebren, así como por su aforo, en plazas de primera, segunda y tercera categoría.

15. artikulua.- Lehenengo mailako plazak.

Artículo 15.- Plazas de primera categoría.

Lehenengo mailako plazak izan daitezke 10.000 ikusletik gora dituztenak, zezen-tradizioa egiaztatzen dutenak eta denboraldi bakoitzerako gutxienez 7 zezen-ikuskizun aurreikusten dituztenak. Horietatik gutxienez 6 zezenketak izan beharko dira.

Podrán ser plazas de primera categoría aquellas que con un aforo superior a 10.000 espectadores, acrediten una reconocida tradición taurina y celebren o prevean celebrar un mínimo de 7 espectáculos taurinos generales por temporada de los cuales, al menos 6, deberán ser corridas de toros.

16. artikulua.- Bigarren mailako plazak.

Artículo 16.- Plazas de segunda categoría.

Bigarren mailako plazak izan daitezke 5.000 ikusletik gora dituztenak, zezen-tradizioa egiaztatzen dutenak eta denboraldi bakoitzerako gutxienez 5 zezen-ikuskizun aurreikusten dituztenak. Horietatik gutxienez 4 zezenketak izan beharko dira.

Podrán ser plazas de segunda categoría aquellas que con un aforo superior a 5.000 espectadores, acrediten una reconocida tradición taurina y celebren o prevean celebrar un mínimo de 5 espectáculos taurinos generales por temporada de los cuales, al menos 4, deberán ser corridas de toros.

17. artikulua.- Hirugarren mailako plazak.

Artículo 17.- Plazas de tercera categoría.

Hirugarren mailako plazak aurreko kategorietan jaso ez direnak izango dira.

Serán plazas de tercera categoría las no incluidas en los artículos precedentes.

18. artikulua.- Maila esleitzea eta aldatzea.

Artículo 18.- Atribución y modificación de la categoría.

1.- Eraiki berri diren zezen-plaza finkoei Joko eta Ikuskizun zuzendariaren ebazpen bidez esleituko zaie maila. Aurretiaz Zezen-Gaien Euskal Batzorde Aholku-emaileak txostena egin beharko du, dagokion udalari entzun beharko zaio eta titularraren eskaera kontuan hartu beharko da.

1.- La categoría de las plazas de toros permanentes de nueva construcción se atribuirá por resolución del Director o Directora de Juego y Espectáculos, previo informe de la Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos, oído el ayuntamiento correspondiente, y considerando la solicitud del titular.

2.- Zezen-plazen titularrek plaza bakoitzaren maila-aldaketa eska dezakete, aurreko artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztenean. Aldaketa hori aurreko atalean adierazitakoarekin bat egingo da.

2.- Los titulares de las plazas de toros podrán instar la modificación de la categoría otorgada a cada plaza, cuándo cumplan los requisitos establecidos en los artículos anteriores. Dicha modificación se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ZEZEN-PLAZAK IREKITZEKO ETA BERRIREKITZEKO PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS DE APERTURA Y REAPERTURA DE LAS PLAZAS DE TOROS

19. artikulua.- Zezen-plaza finkoak berrirekitzea.

Artículo 19.- Reapertura de plazas de toros permanentes.

1.- Urtero, edozein zezen-ikuskizun egin baino lehen, plazako titularrak berriro irekitzeko baimena eskatu behar dio, idatziz, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari, eta honako agiri hauek aurkeztuko ditu eskariarekin batera:

1.- Con anterioridad a la solicitud de autorización para la celebración del primer espectáculo taurino del año natural, la persona titular de la plaza deberá solicitar por escrito la autorización de reapertura de la plaza ante la Dirección de Juego y Espectáculos, adjuntando la siguiente documentación:

a) Arkitekto, arkitekto tekniko edo baliokidearen egiaztagiria. Bertan zehatz-mehatz adieraziko da plazak segurtasun- eta sendotasun-baldintzak betetzen dituena, kasuan kasuko ikuskizuna egiteko.

a) Certificación de arquitecto, arquitecto técnico o técnico equivalente en la que se haga constar taxativamente que la plaza de toros reúne las condiciones de seguridad y solidez precisas para la celebración del espectáculo de que se trate.

b) Suteen Aurkako Zerbitzuaren egiaztagiria. Plazak suteetatik babesteko indarrean dagoen araudian ezarritako neurriak biltzen dituela edo, bestelako neurriak hartu badira, nahikoak direla erakusteko.

b) Certificación del Servicio de Protección contra Incendios competente de que la plaza reúne las medidas de protección contra incendios establecidas en la normativa vigente o la suficiencia de las medidas alternativas adoptadas.

c) Baimendutako kontrol-organismoak egindako lokaleko instalazio elektrikoak ikuskatu direla erakusten duen egiaztagiria, instalazio horiek indarrean dagoen araudiko eskakizunekin bat datozela egiaztatzeko.

c) Certificado de revisión emitido por Organismo de Control Autorizado acreditando que las instalaciones eléctricas se adecuan a la normativa vigente en esta materia.

d) 1. eta 2. mailako zezen-plazen kasuan, osasun-zerbitzuaren instalazioa eta funtzionamendua bermatzen dituzten osasun arloko agintari eskudunek emandako baimena.

d) Tratándose de plazas de toros de 1.ª y 2.ª categoría, las autorizaciones de instalación y de funcionamiento del servicio médico-quirúrgico, emitidas por la autoridad sanitaria competente.

e) Albaitari ofizialek edo eskumena duten agintariek gaitutakoek emandako egiaztagiria, kortak, bakak, ukuiluak eta larrutze-gelak garbitasun eta osasunaren aldetik egokiak direla ziurtatzeko. Baita azterketak egiteko eta lagin biologikoak hartzeko materiala badagoela ere egiaztatuko dute.

e) Certificación emitida por personal veterinario oficial o habilitado por la autoridad competente de que los corrales, chiqueros, cuadras y desolladeros reúnen las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, así como de la adecuación del material dispuesto para la realización de los reconocimientos y análisis.

f) Erantzukizun zibileko aseguru-poliza kontratatu izanaren egiaztagiria, araudi honetako 98.1 artikuluan adierazitakoari jarraiki.

f) Certificación de la contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil a que se refiere el artículo 98.1 de este Reglamento.

g) Aplikagarri den auto-babeserako araudian ezarritako baldintza eta edukian aditu diren teknikariek sinatutako eta indarrean dagoen Larrialdietarako Plana.

g) Plan de emergencia vigente suscrito por personal técnico competente, el cual deberá tener el contenido y los requisitos establecidos en la normativa de autoprotección que resulte aplicable.

h) 1. eta 2. mailako zezen-plazen kasuan, baskula kalibratuta dagoela egiaztatzen duen agiria, horretarako baimena duen erakundeak emandakoa.

h) Tratándose de plazas de toros de 1.ª y 2.ª categoría, certificado de calibración de la báscula emitido por entidad acreditada para ello.

2.- Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizunen unitateak edo esleipendun enpresak berrirekiko den plazaren arauzko baldintzen eta baldintza teknikoen txostena egingo du.

2.- La Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza o empresa adjudicataria elaborará informe respecto a las condiciones técnicas y reglamentarias de la plaza a reabrir.

20. artikulua.- Zezen-plaza ez-finko, aldi baterakoak eta mugikorrak berrirekitzea.

Artículo 20.- Apertura de plazas de toros no permanentes, eventuales y portátiles.

1.- Zezen-plaza ez finkoak, aldi baterakoak eta mugikorrak irekitzeko baimenarekin batera esparrua gaitzeko proiektua aurkeztuko da. Proiektua udal arkitektoak, arkitekto teknikoak edo teknikari baliokideak sinatu beharko du, baita aurreko artikuluan aipatutako dokumentazioa ere.

1.- La solicitud de autorización de apertura de plazas de toros no permanentes, eventuales y portátiles irá acompañada del correspondiente proyecto de habilitación del recinto, suscrito por arquitecto, arquitecto técnico o técnico equivalente, de la licencia municipal de instalación, así como de la documentación enumerada en el artículo anterior.

2.- Instalazioa bukatutakoan eta ikuskizuna hasi aurretik, udaleko zerbitzu teknikoek plaza ikuskatuko dute. Ondoren ikuskaritza egiteko baimena duen erakundeak edo Joko eta Ikuskizunen unitateak ere ikuskatu ahal izango du.

2.- Una vez completada su instalación y antes de la celebración del espectáculo, estas plazas serán objeto de inspección por los servicios técnicos de los Ayuntamientos, pudiendo ser posteriormente inspeccionadas por la Unidad de Juego y Espectáculos o entidad autorizada de inspección.

IV. TITULUA

TÍTULO IV

ZEZEN-IKUSKIZUNAK EGITEKO OSASUN ZERBITZUETARAKO BEHARREZKO OSAGAIAK

DOTACIONES SANITARIAS REQUERIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS

21. artikulua.- Sendategi eta kirurgia-zerbitzuak.

Artículo 21.- Enfermerías y servicios médico quirúrgicos.

1.- 1. eta 2. mailako zezen-plazek sendategia eduki behar dute, hondarretik sarbide zuzena eta plazatik kanpora irteera azkarra dauzkana.

1.- Las plazas de toros de 1.ª y 2.ª categoría deberán disponer de una enfermería con acceso directo desde el ruedo y con posibilidades de una evacuación rápida al exterior de la plaza.

2.- Sendategiak, gutxienez, elkarrekin lotuta dauden bi gela izango ditu. Gela bat harrera-gune gisa erabiliko da, eta bestea artatzeko. Tokiak nahikoa handia izan behar du, bertan burutuko diren jardunak erosotasunez egin ahal izateko. Halaber, hurrengo ataletan aipatuko diren beharrezko altzari eta materiala egoki kokatzeko tokia egon behar du.

2.- La enfermería constará, como mínimo, de dos estancias independientes y comunicadas, una de las cuales se utilizará como zona de recepción y la otra se habilitará para la realización de intervenciones. La dimensión de los locales deberá permitir realizar con comodidad la actividad a que se destinan, así como la colocación del mobiliario y material señalado en los apartados siguientes.

3.- Aplikagarri den osasun arloko araudiaren kaltetan izan gabe, sendategiko gela guztiek aireztapen eta argiztapen nahikoa izango dituzte, eta edateko ur beroa zein hotza. Argindarra mozten denerako, larrialdirako argiztapen-sistema egongo da. Zoruen eta hormen estaldura iragazgaitza izango da, garbitu eta desinfektatzeko erraza. Sendategien gutxienezko hornidura honakoa izango da:

3.- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sanitaria que sea de aplicación, las dependencias de la enfermería dispondrán de ventilación e iluminación suficientes y de agua corriente potable caliente y fría; existirá un sistema de iluminación de urgencia para los casos de corte del suministro eléctrico; el revestimiento de suelos y paredes será impermeable, de material fácilmente lavable y desinfectable y la dotación mínima de las enfermerías será la siguiente:

" Baliabide materialak:

" Medios materiales:

- Kirurgia-mahaia.

- Mesa quirúrgica.

- Bisturia.

- Bisturí.

- Monitorea.

- Monitor.

- Pultsiosimetroa eta oximetroa dituen arnasgailua.

- Respirador con pulsioxímetro y oxímetro.

- Zenit-lanpara.

- Lámpara cenital.

- Xurgagailua.

- Aspirador.

- Gas-aterabidea duten 2 hartune, 02 eta hutsa.

- 2 tomas con salida de gases, O2 y vacío.

- Desfibriladorea.

- Desfibrilador.

- Laparotomia kutxa oso 1.

- 1 caja de laparotomía completa.

- Torakotomia kutxa oso 1.

- 1 caja de toracotomía completa.

- Kirurgia baskularreko kutxa 1.

- 1 caja de cirugía vascular.

- Larrialdirako kirurgiako kutxa bi.

- 2 cajas de cirugía de urgencia.

- Material suntsigarri egokia eta mahai laguntzaileak

- Material fungible adecuado y mesas auxiliares.

" Giza baliabideak:

" Medios humanos:

- Kirurgilari nagusi 1.

- 1 cirujano o cirujana jefe.

- Kirurgilari laguntzaile 1.

- 1 cirujano o cirujana ayudante de campo.

- Anestesista 1.

- 1 anestesista.

- Erizaintzako 2 diplomatu.

- 2 personas diplomadas en enfermería.

- Zaindari 1.

- 1 celador o celadora.

4.- Zezen-ikuskizun orokor guztietan bi anbulantzia egon beharko dira eskuragarri, saioa gauzatu bitartean. Batek oinarrizko bizi-euskarria izango du eta besteak bizi-euskarri aurreratua.

4.- En todos los espectáculos taurinos generales deberá disponerse durante el desarrollo del espectáculo de dos ambulancias, una de ellas de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado.

Tradiziozko zezen-ikuskizunetan eta bestelakoetan, 1.000 ikusletik gorako lokal edo esparruetan egiten bada, bi anbulantzia izan beharko ditu eskuragarri saioa burutu bitartean, bietako bat, gutxienez, oinarrizko bizi-euskarriduna. Ikusle-kopurua txikiagoa bada edo ikuskizuna bide publikoan edo esparru irekian egiten bada, gutxienez, oinarrizko bizi-euskarridun anbulantzia bat egon beharko da eskuragarri.

En los espectáculos taurinos tradicionales y en otros espectáculos taurinos, cuando se celebren en locales o recintos con aforo superior a 1.000 personas, deberá disponerse durante el desarrollo del espectáculo de dos ambulancias, siendo al menos una de ellas de soporte vital básico. No obstante cuando el aforo sea inferior o el espectáculo se celebre en vías públicas o en espacios abiertos de uso público, deberá disponerse de al menos una ambulancia de soporte vital básico.

Aurreko paragrafoak hizpide izan dituen anbulantziak ikuskizunetako parte-hartzaileak zein ikusleak artatzeko prest egongo dira.

Las ambulancias a que hace referencia el párrafo anterior estarán destinadas tanto a la asistencia de las personas actuantes y participantes como del público espectador en general.

22. artikulua.- Albaitariak.

Artículo 22.- Equipo veterinario.

1.- Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak albaitari taldea izendatuko du, dagokion lurralde historikoan abeltzaintza-arloan eskumena duen foru-organoaren proposamenari jarraiki. Proposamenean ordezko albaitaria jarriko da.

1.- La Dirección de Juego y Espectáculos nombrará, a propuesta del Órgano Foral competente en materia de ganadería del Territorio Histórico correspondiente el equipo veterinario de ganadería. En la propuesta se incluirá una persona veterinaria suplente.

2.- Zezen-plaza bakoitzari urtero esleituko zaio albaitari-taldea. Zezen-plaza ez-finko edo mugikorren kasuan, izendapena ikuskizun edo ikuskizun-talde bakoitzerako egingo da.

2.- La designación del equipo veterinario se realizará con carácter anual para cada una de las plazas de toros permanentes. Para las plazas de toros no permanentes o portátiles, el nombramiento se realizará para cada espectáculo o serie de espectáculos a realizar.

3.- Zezenketa, jaialdi misto, pikatzailedun nobilada, burtziketa eta jaialdietarako hiru albaitari izendatuko dira, abeltzaintza-arloan eskudun foru-organoaren proposamenari jarraiki.

3.- Para las corridas de toros, festejos mixtos, novilladas con picadores, rejoneo y festivales se designarán tres personas como miembros del equipo veterinario a propuesta del Órgano Foral competente en materia de ganadería.

4.- Pikatzailerik gabeko nobilada eta zekorketetarako, abeltzaintza-arloan eskudun den foru-organoaren proposamenari jarraiki albaitari bat izendatuko da.

4.- Para las novilladas sin picadores y becerradas será nombrada un veterinario o veterinaria a propuesta del Órgano Foral competente en materia de ganadería.

5.- Tradiziozko zezen-ikuskizunetarako eta bestelako zezen-ikuskizunetarako, albaitaritzako titulua duen pertsona bat, gutxienez, izendatuko da, abeltzaintza arloan eskudun den foru-organoaren arabera eta araudi honetan ezarritako lanak burutzeko.

5.- Para los espectáculos taurinos tradicionales y otros espectáculos taurinos se designará al menos una persona titulada en veterinaria, dependiente del Órgano Foral competente en materia de ganadería, para el ejercicio de las labores establecidas en este reglamento.

23. artikulua.- Albaitarien funtzioak.

Artículo 23.- Funciones del equipo veterinario.

1.- Albaitariek honako lanetan hartuko dute parte:

1.- Los miembros del equipo veterinario de Ganadería participarán en las siguientes operaciones:

a) Azienda biziarentzako kortak, bakak, zalditegiak eta gainerako instalazioen baldintzak, garbiketa zein osasun baldintzak ikuskatu eta egiaztatzea.

a) La inspección y certificación de las condiciones higiénico-sanitarias de los corrales, chiqueros, cuadras de caballos e instalaciones relacionadas con el ganado vivo.

b) Plaza-buruak eskatutako alderdi guztietan albaitaritza-laguntza eta teknikoa ematea.

b) La asistencia técnico-veterinaria en todos aquellos aspectos que solicite la Presidencia de la plaza de toros.

c) Zezen eta zaldien osasun dokumentazioa, identifikazioa eta garraio-dokumentazioa egiaztatzea. Halaber, abere-osasunaren arloan indarrean diren arauak betetzen direla egiaztatzea.

c) Comprobación de la documentación sanitaria, de identificación y de traslado de las reses y caballos, así como del cumplimiento de todas las normas vigentes en materia de Sanidad Animal.

d) Zezen eta zaldiei osasun azterketa egitea eta zezenek toreatu aurretik eta toreatu bitartean duten jarrera aztertzea.

d) Reconocimiento sanitario de reses y caballos y del comportamiento etológico de las reses antes y durante la lidia.

e) Zezenen eta zaldien mota zooteknikoa aztertzea, araudi honetako eskakizunak kontuan hartuz.

e) El reconocimiento del tipo zootécnico de reses y caballos considerando los aspectos exigidos en el presente Reglamento.

f) Zezenek eta zaldiek zezenketan aritzeko duten gaitasuna aztertzea.

f) El reconocimiento de la aptitud de reses y caballos para la lidia.

g) Abereak «post mortem» aztertzea, araudi honetan ezarritako baldintzak betez.

g) El reconocimiento post-mortem de las reses en los términos previstos en el presente Reglamento.

h) Beren agindupean, zezen edo zaldiei substantziak edo botikak ematea.

h) El suministro a las reses o caballos, bajo su prescripción, de sustancias, fármacos o medicamentos.

i) Zezen-ikuskizuna orokorra ez bada, honakoak egiaztatuko dituzte: nahitaezko osasun egiaztagiriak eta osasun egoera orokorra, identifikazioa, osasun dokumentazioa, itxurazko pisua, bolaztatua, hala badagokio, eta babesak. Orokorrean, ikuskizunaren ezaugarriarekin lotura duen beste edozein alderdi ere egiaztatuko dute, eta haien aburuz arriskutsuak direnak kanporatu ditzakete.

i) En el caso de espectáculos taurinos que no estén clasificados como generales, realizarán las certificaciones sanitarias preceptivas y comprobarán el estado sanitario general, la identificación, la documentación sanitaria, el peso aparente, el embolado en su caso, las defensas y en general cualquier aspecto de interés en relación con las características del espectáculo, pudiendo desechar las que a su juicio mostrasen peligrosidad.

j) Zezenketako abereen haragia kontsumorako ez denean, abereen hilotzak eta bereziki arriskutsuak diren materialak (MER) indarreko araudiarekin bat kudeatzen direla egiaztatuko dute.

j) Cuando las carnes de los animales lidiados no se destinen a consumo, verificarán que los cadáveres de los animales y en especial los materiales específicos de riesgo (MER) se gestionan de acuerdo con la normativa sanitaria en vigor.

2.- Abereak gizakien kontsumorako bideratuko direnean, ikuskizunaren antolatzaileak eskudun diren osasun agintariei jakinaraziko die, indarrean dagoen araudian agertutako beharrezko pausoak jarrai ditzaten.

2.- Cuando las reses se pretendan destinar al consumo humano, el organizador del espectáculo lo pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los efectos de realizar las actuaciones previstas en la normativa sanitaria en vigor.

V. TITULUA

TÍTULO V

ZEZEN-ERREGISTROAK

REGISTROS TAURINOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ENPRESEN ERREGISTROA

REGISTROS DE EMPRESAS

24. artikulua.- Enpresa antolatzaileen erregistroa.

Artículo 24.- Registro de empresas organizadoras.

1.- Enpresa antolatzailetzat joko dira zezen-ikuskizunak antolatzen dituzten pertsona fisiko zein juridikoak, baldin eta hortik datozen erantzukizunak, jendearekiko edo administrazioarekiko berenganatzen badituzte.

1.- Son empresas organizadoras de espectáculos taurinos las personas físicas o jurídicas que organicen espectáculos taurinos y asuman, ante el público o la Administración, las responsabilidades derivadas de su celebración.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoan zezen-ikuskizunak antolatzeko nahitaezkoa izango da aipatu dugun eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren menpeko den erregistroan izena ematea.

2.- Será requisito imprescindible para la organización de espectáculos taurinos en la Comunidad Autónoma de Euskadi su inscripción en el citado Registro dependiente de la Dirección de Juego y Espectáculos.

3.- Inskripzio-eskaerak honakoak jaso behar ditu:

3.- La solicitud de inscripción deberá indicar:

a) Inskribatu nahi den pertsona fisiko edo juridikoaren izena eta IFK/NAN edo baliokidearen kopia.

a) nombre de la persona física o jurídica que pretenda inscribirse, así como copia del CIF/DNI o equivalente.

b) Eskaera egin duen enpresaren helbidea.

b) domicilio social de la empresa solicitante.

c) Eskaera egin duen enpresaren legezko ordezkaria.

c) representante legal de la empresa solicitante.

4.- Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak hamar eguneko epean ebazpena emango du.

4.- La Dirección de Juego y Espectáculos resolverá lo procedente en el plazo de diez días.

5.- Enpresek erregistroan emandako edozein aldaketa jakinarazi behar dute, aldaketa eman eta hilabeteko epean.

5.- Las empresas están obligadas a comunicar cualquier alteración de los datos recogidos en este Registro, en el plazo de un mes desde que se produjera la misma.

25. artikulua.- Abeltzaintza-etxeen erregistroa.

Artículo 25.- Registro de empresas ganaderas.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan dauden abeltzaintza-etxeek zezenketa-abereen abeltzaintza-etxeen eta zezen-ikuskizunen erregistroan eman beharko dute izena, Zezenketa-Abereen Ustiategien eta Zezen-Ikuskizunen Erregistroan eman beharko dute izena, hala ezartzen baita uztailaren 27ko 181/1989 Dekretuan, zezenketa-abereen abeltzaintza-etxeen eta zezen-ikuskizunen erregistroa eta zezenketa-abereen jaiotzako erregistroa arautzen duenean (uztailaren 21eko 210/1992 Dekretuak aldatu zuen).

1.- Las ganaderías radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán inscribirse en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Reses de Lidia y Espectáculos Taurinos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 181/1989, de 27 de julio, por el que se regula el registro de explotaciones ganaderas de reses de lidia y espectáculos taurinos, y el registro de nacimiento de reses de lidia, modificado por Decreto 210/1992 de 21 de julio,

2.- Gainerako abeltzaintza-etxeek, Euskal Autonomia Erkidegoan zezenketan aritzeko, frogatu beharko dute inskribaturik daudela Estatuko Administrazioaren menpeko abeltzaintzako enpresen erregistroetan edo tokian tokiko autonomia-erkidegokoetan.

2.- El resto de ganaderías deberán acreditar para la lidia en el País Vasco su inscripción en los registros de empresas ganaderas dependientes de la Administración del Estado o equivalentes de las Comunidades Autónomas donde estén radicadas.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ZEZENKETAKO PROFESIONALEN ERREGISTROA

REGISTRO DE PROFESIONALES TAURINOS

26. artikulua.- Zezenketako profesionalen erregistroa.

Artículo 26.- Registro de profesionales taurinos.

1.- Zezenketako profesionalek Euskal Autonomia Erkidegoan parte hartu ahal izateko, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren menpeko den Zezenketako profesionalen Erregistroan eman beharko dute izena lehenengo.

1.- Las y los profesionales taurinos, para poder intervenir en espectáculos a celebrar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberán estar previamente inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos, dependiente de la Dirección de Juego y Espectáculos.

2.- Beste autonomia-erkidego edo Estatuko administrazioaren menpeko zezenketako profesionalen erregistroetan egindako inskribapenen egiazkotasuna automatikoki baliozkotuko da, egiaztatu eta gero.

2.- Las inscripciones realizadas en el registro de profesionales taurinos dependientes de otras Comunidades Autónomas o de la Administración del Estado se validarán automáticamente una vez comprobada su veracidad.

27. artikulua.- Erregistroan izena ematea.

Artículo 27.- Inscripción en el Registro.

1.- Zezenketako profesionalen erregistroan izena emateko eskaera dagokionak egin beharko du. Eskaerarekin batera agiriak bidaliko dira, kasuan kasuko erregistroko sailean izena emateko behar diren baldintzak bete direla ziurtatzen dutenak.

1.- La inscripción en el Registro de Profesionales Taurinos se practicará previa solicitud de la persona interesada, a la cual se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas para la inscripción en la sección correspondiente del Registro.

2.- Erregistroan honakoak jasoko dira: interesdunaren datu pertsonalak, izen artistikoa, kategoria profesionala eta antzinatasuna, aurretiaz izandako kategoria profesionalak eta haietan egindako jardunak eta legezko ordezkaria. Era berean, zezenketaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako zigorrak jasoko dira. Horien izen ematea deuseztatu egingo da epemuga amaituta.

2.- Se harán constar en el Registro los datos personales de la persona interesada, su nombre artístico, categoría profesional y antigüedad en la misma, categorías profesionales ostentadas con anterioridad y número de actuaciones en ellas, y representante legal. Asimismo, se harán constar las sanciones impuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia taurina, cuya inscripción será cancelada una vez transcurridos los plazos de prescripción de las mismas.

3.- Zezenketako profesionalek Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan eskatzen dizkieten inskripzio-datu guztiak eman beharko dituzte.

3.- Las y los profesionales taurinos deberán aportar cuantos datos relativos a su inscripción les fueran requeridos por la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

28. artikulua.- Zezenketako profesionalen erregistroko atalak.

Artículo 28.- Secciones del Registro de Profesionales Taurinos.

Zezenketako profesionalen Erregistroak honako sailak ditu:

El Registro de Profesionales Taurinos consta de las siguientes secciones:

I. atala: Zezen-hiltzaileak.

Sección I: Matadores de toros.

II. atala: Pikatzailedun zezenko-hiltzaileak.

Sección II: Matadores de novillos con picadores.

III. atala: Pikatzailerik gabeko zezenko-hiltzaileak.

Sección III: Matadores de novillos sin picadores.

IV. atala: Burtzikariak, bi kategoria: zezen-burtzikaria eta zezenko-burtzikaria.

Sección IV: Rejoneadores, con dos categorías: rejoneadores de toros y rejoneadores de novillos.

V. atala: Banderilariak eta pikatzaileak, bi kategoria: zezenketarako eta gainerako zezen-ikuskizun orokorretarako.

Sección V: Banderilleros y picadores, con dos categorías para corridas de toros y para el resto de espectáculos taurinos generales.

VI. atala: Ezpata-mutilak.

Sección VI: Mozos de espada.

29. artikulua.- Izena emateko baldintzak.

Artículo 29.- Requisitos de inscripción.

1.- I. atalean izena eman nahi duenak pikatzailedun 25 nobiladatan parte hartu duela egiaztatu beharko du. Kategoria hartu izana zezenketa batean egiaztatu ahal izango da, tradizioari jarraiki.

1.- Quien pretenda inscribirse en la Sección I, habrá de acreditar su participación en un mínimo de veinticinco novilladas picadas. La adquisición de la categoría podrá confirmarse en una corrida de toros según las formas tradicionales.

2.- II. sailean izena eman ahal izateko, izangaiak pikatzailerik gabe egin diren hamar nobiladatan parte hartu duela frogatu behar du.

2.- Quien pretenda inscribirse en la Sección II, habrá de acreditar su intervención en diez novilladas sin picadores.

II. atalean izena emandakoek ezingo dituzte 4 urtetik gorako abelburuak toreatu.

Las y los profesionales inscritos en la sección II no podrán lidiar reses de edad superior a cuatro años.

3.- III. atalean izena emateko, inskribatutako zezenketarako abeltzaintza-etxeko titularrak edo profesionalak sinatutako dokumentua aurkeztuko du. Halaber, legez osatutako zezenketako profesionalen elkarte batek sinatu beharko du, prestakuntza eta ezagutza dituela egiaztatzeko. Eskatzailea tauromakia-eskola bateko ikasle izan bada, urte betez gutxienez, nahikoa izango da inguruabar hori jakinaraztea eta eskolako zuzendaritzak emandako agiria aurkeztea, eskoletara maiz joan dela eta aprobetxatu dituela egiaztatzeko.

3.- Quien pretenda inscribirse en la Sección III, presentará documento suscrito por profesional o por persona titular de ganadería de toros de lidia inscritos, así como por alguna asociación de profesionales taurinos legalmente constituida, dando fe de su preparación y conocimientos. Cuando la persona solicitante haya sido alumna de una escuela taurina, durante un año al menos, bastará la mera acreditación de esta circunstancia, acompañada de un certificado de suficiencia de la dirección de la escuela que acredite que el interesado ha asistido con regularidad y buen aprovechamiento.

III. atalean izena emandakoek ezingo dituzte 3 urtetik gorako abelburuak toreatu.

Las y los profesionales inscritos en la sección III no podrán lidiar reses de edad superior a tres años.

4.- IV. atalak bi kategoria izango ditu: zezen-burtzikariak eta zezenko-burtzikariak. Lehenengora sartzeko, hogei ikuskizunetan zezenko-burtzikari gisa aritu izana egiaztatu behar da. Lehenengo kategoria hartu izana zezenketa batean egiaztatu ahal izango da, tradizioari jarraiki. Bigarren kategorian inskribatu eta zezenkoak toreatzeko, artikulu honetako hirugarren atalean jasotako baldintzetakoren bat bete beharko da.

4.- La Sección IV comprenderá dos categorías, rejoneadores de toros y rejoneadores de novillos. Para acceder a la primera de ellas y poder rejonear toros, se deberá acreditar la intervención como rejoneador de novillos en veinte espectáculos. La adquisición de la primera categoría podrá confirmarse en una corrida de toros según las formas tradicionales. Para inscribirse en la segunda categoría y poder rejonear novillos, se deberá reunir alguno de los requisitos establecido en el apartado tres de este artículo.

5.- V. atalean bi kategoria egongo dira: lehenengoak zezenketetan eta gainontzeko beste edozein zezen-ikuskizunetan parte-hartzeko aukera ematen du, betiere izena eman den kategoria-profesionalean egiteko. Bigarrenean izena emanez gero, dagokion kategorian, zezenketak ez diren edozein zezen-ikuskizunetan parte hartzeko aukera ematen du. Lehenengo kategoria lortzeko, pikatzaileek hogeita hamar nobiladatan parte hartu dutela egiaztatu beharko dute eta horien artean, gutxienez hamar, lehenengo eta bigarren kategoriako plazetan izan beharko dira. Kategoria horretara bertara sartzeko, banderileroek pikatzailea duen hogeita bost nobiladatan parte hartu izana egiaztatu beharko dute. Lehenagotik I. edo II. atalean inskribatuta egon diren banderileroek ez dute baldintza hau bete behar.

5.- La Sección V comprenderá igualmente dos categorías, la primera de las cuales dará derecho a participar, en la condición profesional en la que se haga la inscripción, en corridas de toros, así como en cualquier otro espectáculo taurino. La inscripción en la segunda categoría dará derecho a participar en la condición correspondiente, en cualquier espectáculo taurino distinto de las corridas de toros. Para alcanzar la primera categoría, los picadores habrán de acreditar su intervención en treinta novilladas con picadores al menos, de las cuales diez, como mínimo, habrán de corresponder a plazas de segunda y primera categoría. Para acceder a esa misma categoría, los banderilleros habrán de acreditar su intervención en veinticinco novilladas picadas. Se exceptúa de ese requisito a los banderilleros que con anterioridad hubieren estado inscritos en las Secciones I o II.

Bigarren kategorian inskribatzeko, zezenkoen pikatzaile izateko hautagai direnek funtzio-proba gainditu beharko dute, lehenengo kategorian izena emandako zezenetan profesionalak, abeltzainak eta pikatzaileak direnak edo erretiratutakoek osatutako epaimahai baten aurrean. Probako lehenengo fasean zaldiketari gisako eta zaldi-heziketa ezagutzak erakutsi beharko ditu hautagaiak. Bigarren fasean, pikaldia egiteko unean haga erabiltzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du. Proba honetako garapen, betekizun eta baldintzak Herrizaingo sailburuaren agindu bidez osatzen dira.

Para inscribirse en la segunda categoría, los aspirantes a picadores de novillos deberán superar una prueba funcional ante un tribunal formado por profesionales, ganaderos y picadores de toros inscritos en la categoría primera, y/o retirados, en los que el aspirante demuestre en una primera fase su pericia como caballista y su conocimiento de la doma, y en una segunda fase, una vez superada la primera, su destreza en el uso de la vara de picar durante la ejecución de la suerte. Las bases de desarrollo, requisitos y condiciones de esta prueba se desarrollaran mediante Orden del Consejero o Consejera de Interior.

Bigarren kategorian inskribatzeko, zezenkoen banderilari-hautagaiek hirugarren atalean jasotako baldintzaren bat bete beharko dute.

Para inscribirse en la segunda categoría, los aspirantes a banderilleros de novillos habrán de reunir alguno de los requisitos de presentación establecidos en el apartado tres.

6.- VI. atalean izena eman ahal izateko, interesdunak honako hiruetako batek sinatutako aurkezpen idazkia aurkeztu beharko du: Erregistroko I. edo II. ataletan atxikita dagoen profesionalak, legez osatutako zezenketa-profesionalen elkarteak edo sindikatu nagusien ikuskizunetarako atalak.

6.- Para poder inscribirse en la sección VI, la persona interesada deberá presentar escrito de presentación suscrito por profesional inscrito en las secciones I o II del Registro, por una asociación de profesionales taurinos legalmente constituida o por las secciones de espectáculos correspondientes de los sindicatos más representativos.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

TAUROMAKIA-ESKOLEN ERREGISTROA

REGISTRO DE ESCUELAS TAURINAS

30. artikulua.- Tauromakia-eskolen Erregistroa.

Artículo 30.- Registro de Escuelas Taurinas.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan tauromakia-eskola gisa aritu nahi duten eskolek Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren menpeko den erregistroan izena eman beharko dute.

1.- Las escuelas taurinas deberán estar inscritas en este Registro dependiente de la Dirección de Juego y Espectáculos para poder ejercer como tales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- Inskripzioak honakoak jaso behar ditu:

2.- La inscripción deberá indicar:

a) Eskolaren izena eta kokapena.

a) Denominación y localización de la Escuela.

b) Titularren, kudeatzaileen eta administrazioko langileen identifikazio-datuak.

b) Datos identificativos de sus titulares, gestores y personal administrador.

c) Klase praktikoetarako zezenketa-zuzendariaren datuak.

c) Datos identificativos del director o directora de lidia para clases prácticas.

d) Honakoak jasotzen dituen ikasleen zerrenda: izen osoa, adina eta helbidea. Zerrenda Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari bidaliko zaio urtero.

d) Relación del alumnado en el que se deberá hacer constar al menos: nombre completo, edad y domicilio. Esta relación se remitirá a la Dirección de Juego y Espectáculos anualmente.

3.- Enpresek erregistroan emandako datuen edozein aldaketa jakinarazi behar dute, aldaketa eman eta hilabeteko epean.

3.- Las escuelas están obligadas a comunicar cualquier alteración de los datos inscritos en el plazo de un mes desde que aquélla se produjera.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ZEZEN-PLAZEN ERREGISTROA

REGISTRO DE PLAZAS DE TOROS

31. artikulua.- Zezen-plazen erregistroa.

Artículo 31.- Registro de plazas de toros.

1.- Erregistro hori Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan egongo da, eta bertan zezen-ikuskizun orokorrak antolatzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko zezen-plazak inskribatuko dira, ofizioz.

1.- Existirá en la Dirección de Juego y Espectáculos un Registro en el que se inscribirán, de oficio, todas las plazas de toros de la Comunidad Autónoma de Euskadi en que se autoricen espectáculos taurinos generales.

2.- Erregistroan, gutxienez, datu hauek jasoko dira:

2.- En el Registro constará como mínimo:

a) plazaren izena, kategoria eta kokapena.

a) denominación, categoría y localización de la plaza.

b) titularren datuak.

b) datos identificativos de sus titulares.

c) plazen baldintza teknikoak.

c) condiciones técnicas de las plazas.

3.- Urtero-urtero, plazen titularrek nahitaez jakinarazi behar dituzte jasotako datuetan emandako aldaketak.

3.- Los personas titulares de las plazas están obligadas a comunicar, con periodicidad anual, cualquier alteración de los datos recogidos.

VI. TITULUA

TÍTULO VI

TAUROMAKIA-ESKOLAK

ESCUELAS TAURINAS

32. artikulua.- Tauromakia-eskolak.

Artículo 32.- Escuelas Taurinas.

1.- Tradizioari jarraiki eta zezen-jaiak indarrean jarraitzen duelarik, tauromakia-eskolak sor daitezke zezenketako profesional berriak trebatu eta jarduna sustatzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako baimena beharko da aldez aurretik.

1.- En atención a la tradición y vigencia de la fiesta de toros podrán crearse escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promoción de su actividad, previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

14 urte edo gehiago izan behar dira tauromakia-eskoletan izena emateko. Hala ere, 16 urte bete arte ezin izango da bizirik dagoen abereekin praktikarik egin edo zezen-ikuskizunetan parte hartu.

Podrán inscribirse en escuelas taurinas las personas mayores de 14 años. No obstante, hasta los 16 años no podrán realizar prácticas con ganado vivo ni participar en espectáculos taurinos.

2.- Baimen eskaerarekin batera justifikazio-memoria aurkeztuko da. Horretan tauromakia-eskolaren arduradunak nor diren, eskolaren jardunerako elementu materialak eta aurrekontuan sartu beharrekoak eta irakaskuntza-plana zein diren adieraziko dira.

2.- A la solicitud de autorización se acompañará memoria justificativa, indicando las personas encargadas de la escuela taurina y los elementos materiales y presupuestarios para su actividad, así como el plan de enseñanza.

3.- Ebazpena eman aurretik, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak behar beste txosten eskatuko du, baita Zezenketa-Gaien Euskal Batzorde Aholku-emailearen iritzia ere, eta instalazioen egokitasunari buruzko azterketak aginduko dizkie eskumendun teknikari eta fakultatiboei. Baimenak bost urterako balioko du; gero berritu daiteke. Horrek araudi honetako 30. artikuluan ezarritako erregistroan izena ematea ekarriko du.

3.- La Dirección de Juego y Espectáculos, antes de dictar la resolución procedente, solicitará cuantos informes sean oportunos, así como el parecer de la Comisión Vasca Asesora de Asuntos Taurinos, y ordenará la inspección por los técnicos y facultativos competentes sobre la idoneidad de las instalaciones. La autorización tendrá una validez de cinco años, renovables, e implicará su inscripción en el Registro previsto en el artículo 30 del presente Reglamento.

4.- Abereekin egindako eskola praktikoetan izena emandako zezen-hiltzaile batek edota erretiratutakoak bideratuko du jarduna. Eskola horiek eman bitartean, gutxienez, oinarrizko bizi-euskarridun anbulantzia bat izan beharko du eskuragarri.

4.- Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar en labores de dirección de lidia un profesional matador de toros inscrito y/o retirado, y, mientras se impartan éstas, deberán tener a su disposición una ambulancia, al menos, de soporte vital básico.

5.- Eskola praktikoetan toreatuko diren abelburuak bi urtetik beherako arrak edo adin-mugarik gabeko emeak izan daitezke.

5.- Las reses a lidiar durante las clases prácticas podrán ser machos menores de dos años o hembras sin limitación de edad.

6.- Albaitaritzako tituluduna den eta elkargoan izena emanda duen albaitariak egiaztatuko du abereentzako baldintzak eta osasun eskakizunak bete direna.

6.- El cumplimiento de los requisitos y condiciones sanitarias de las reses se certificará por una persona titulada en veterinaria y colegiada.

7.- Eskolak ikasle-liburua bete beharko du, titularrak zuzenduta. Bertan altak, bajak eta inskribatutako gainontzeko pertsonen inguruabarrak jasoko dira. Ikasleak emantzipatu gabeko adingabekoak badira, gurasoen baimena beharko dute.

7.- La escuela deberá llevar un libro del alumnado, debidamente diligenciado por su titular, en el que se reflejarán las altas, bajas y demás circunstancias de cada persona inscrita, exigiéndose, en todo caso, la autorización parental para el alumnado menor de edad no emancipado.

8.- Tauromakia-eskoletako ikasleek kanalean 150 kg arteko ergiak erabiliko diren baimendutako zekorketetan parte hartu ahal izango dute.

8.- El alumnado de las escuelas taurinas podrá participar en becerradas autorizadas en las que se lidien erales de hasta 150 kilos a la canal.

VII. TITULUA

TÍTULO VII

ZEZEN-IKUSKIZUN OROKORRAK

ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ZEZEN-IKUSKIZUN OROKORREN ADMINISTRAZIOKO BAIMENA

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

33. artikulua.- Baimenaren derrigortasuna.

Artículo 33.- Preceptividad de la autorización.

1.- Tradiziozko zezen-ikuskizunak egin ahal izateko, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren baimena aldez aurretik izan beharko da, araudi honetako baldintzak beteta.

1.- La celebración de espectáculos taurinos generales requerirá la previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos en los términos previstos en el presente Reglamento.

2.- Baimena ikuskizun baterako edo ikuskizun-multzo baterako izan daiteke, ikuskizunak data jakin batean egiteko asmoarekin, aldi berean kaleratzen badira. Eguraldia dela eta, baimendutako ikuskizun bat bertan behera geratuko balitz, eta antolatzailearen eta parte hartzen duten profesionalen artean adostasunik balego, hurrengo hiru egunetako baterako atzeratu liteke. Betiere, aldez aurretik, plazako ordezkariari data berrirako eguneratu den aseguru-poliza aurkeztu beharko zaio.

2.- La autorización podrá referirse a un espectáculo o a una serie de ellos que pretendan anunciarse simultáneamente para su celebración en fechas determinadas. No obstante, cuando la celebración de un espectáculo autorizado no se iniciara por causas meteorológicas, y siempre que exista acuerdo entre el organizador y los profesionales actuantes, podrá aplazarse y celebrarse el mismo dentro de los tres días siguientes previa presentación a la Delegación de plaza de la póliza de seguros actualizada a la nueva fecha.

Berrirekitzea izapidetu ez duten plazak badira, eskari biak aldi berean egingo dira.

Cuando se trate de plazas cuya reapertura no se haya producido, se tramitarán simultáneamente ambas solicitudes.

3.- Ebazpenak dagokion udalari jakinaraziko zaizkio.

3.- Las resoluciones se comunicarán al ayuntamiento correspondiente.

4.- Ikuskizuna egiteko eguna eta ordua baino 72 ordu lehenago berariazko erabakirik hartu ez bada, baimendu dela uste izango da.

4.- Si 72 horas antes del día y hora previstos para la celebración del espectáculo no hubiera recaído resolución expresa, éste se entenderá autorizado.

34. artikulua.- Ikuskizunak baimentzeko beharrezko dokumentazioa.

Artículo 34.- Documentación necesaria para la autorización de los espectáculos.

Baimen-eskaerak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio, ikuskizuna egin baino hamar egun lehenago, gutxienez. Eta gutxieneko alderdi hauek jasoko dira bertan: eskatzailearen datu pertsonalak, erakunde-antolatzailea, ikuskizun-motak eta kopurua, tokia, ordua eta data, eta baita honako dokumentazioa ere:

Las solicitudes de autorización se presentarán ante la Dirección de Juego y Espectáculos con, al menos, diez días de antelación a la celebración del espectáculo, haciendo constar, como mínimo, los siguientes extremos: datos personales de la persona solicitante, empresa organizadora, clase y número de los espectáculos, lugar, día y hora de celebración; y adjuntando la siguiente documentación:

a) Ikuskizuna iragarriko duen kartela, honakoekin: ikuskizun-mota, data eta ordua, abere-kopurua, mota eta abeltzaintza-etxea, eta baita zezen-hiltzaileen izenak ere.

a) Cartel anunciador del espectáculo en el que se indique: tipo de espectáculo, fecha y hora de celebración; número, clase y ganadería de las reses, así como el nombre de los matadores.

b) Legez eratutako Zezenketako Hitzarmen Kolektiboaren Jarraipen, Zaintza eta Kontrolerako Batzordeak sinatutako parte-hartzaileen edo haien ordezkarien kontratuen kopia, sinatuta. Edo haren lanak egiten dituen organoarena. Aurrekoak egongo ez balira, enpresa antolatzailea jasota dagoen Gizarte Segurantzako lan eta egiaztagiri arloko organo eskudunaren sinadura. Horrekin batera, parte-hartzaileen alta eta aipatutako enpresak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordaindu dituela erakusten duten agiriak.

b) Copia de los contratos con los profesionales actuantes o empresas que los representen, visados por la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio Colectivo Taurino legalmente constituida u órgano que, en su caso, la sustituya en sus funciones o, si no existieran los anteriores, el órgano competente en materia de empleo y certificación de la Seguridad Social en la que conste la inscripción de la empresa organizadora, el alta de los actuantes, así como de encontrarse la referida empresa al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) Zezenketa-abereen genealogia-liburutik harturiko egiaztagiria, toreatuko diren abereei eta soberakoei dagokiena.

c) Certificaciones del libro genealógico de la raza bovina de lidia relativas a las reses a lidiar, incluidos los sobreros.

d) Abereen salerosketako kontratuaren kopia.

d) Copia del contrato de compraventa de las reses.

e) Zaldien kontrata egonez gero, horren kopia.

e) Copia de la contrata de caballos, en su caso.

f) Ikuskizunerako, 21.4. artikuluan ezarritakoaren arabera, bertan egoteko eska daitezkeen anbulantzien baimena eman duen xedapenaren egiaztagiria.

f) Acreditación de la disposición para el espectáculo a autorizar de las ambulancias exigibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.4.

g) Enpresa antolatzaileak, araudi honetako 98. artikuluarekin bat, eska dakizkiokeen aseguruen kontratazioa egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko du.

g) Acreditación por parte de la empresa organizadora de la contratación de los seguros que le sean exigibles de acuerdo con el artículo 98 de este Reglamento.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

IKUSKIZUNEN KONTROLA ETA OSOTASUN BERMEAK

CONTROL Y GARANTÍAS DE LA INTEGRIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

ZEZEN-IKUSKIZUN OROKORRETAKO PLAZA-BURUA ETA KONTROLERAKO BESTE PERTSONAK

PRESIDENCIA Y OTRAS PERSONAS DE CONTROL EN LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

35. artikulua.- Plaza-burua.

Artículo 35.- Presidencia.

1.- Plazako buruak ikuskizuna zuzentzeko agintea dauka, eta horren garapena normala eta ordenatua izan dadin saiatzen da. Araudiko xedapenak zehatz bete daitezen agintzen du, eta halakorik ez bada, tokiko erabilera eta ohiturak jarraituko ditu. Horretarako, 39. artikuluan ezarritako laguntza izango du, baita plazako ordezkaritzarena ere.

1.- El Presidente o la Presidenta de la plaza es la autoridad que dirige el espectáculo y vela por el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia, exigiendo el cumplimiento exacto de las disposiciones reglamentarias y, en su defecto, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales del lugar. Para ello, durante el espectáculo contará con la asistencia prevista en el artículo 39, así como con el auxilio de la Delegación de plaza.

2.- Lehenengo eta bigarren mailako plaza finkoetan egiten diren zezen-ikuskizunen buru izatea Joko eta Ikuskizun zuzendariak izendaturiko pertsonari dagokio. Izendapena lau urterako izango da, eta Zezenketa-gaien Euskal Batzorde Aholku-emailearen iritzia jaso ondoren egingo da. Izendapena egiteko, zezenei buruzko gaien inguruan duen ezagutza eta esperientzia kontuan hartuko dira, eta baita epaitzeko neutraltasuna, inpartzialtasuna eta objetibotasuna.

2.- La Presidencia de los espectáculos taurinos corresponderá en las plazas de toros permanentes de primera y segunda categoría a personas aficionadas de reconocida competencia, nombradas para un período de cuatro años por la Dirección de Juego y Espectáculos, oída la Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos. Se valorará, a efectos de su nombramiento, sus conocimientos y experiencia en materia taurina, así como su ecuanimidad de juicio, imparcialidad y objetividad.

3.- Hirugarren mailako plazetan, ez finkoetan eta mugikorretan plaza-buruaren tokia bertako alkateak izendatzen duen pertsonari dagokio. Udalak enpresa antolatzaile gisa eratzen badu bere burua, Joko eta Ikuskizun zuzendariaren esku egongo da plaza-burua izendatzea, eta bertako zaleen artetik hautatuko du, aurreko atalean jasotako irizpideei jarraiki. Lehenengo edo bigarren mailako plazetako buru titularrak edo ordezkoak izenda daitezke.

3.- En las plazas de toros de tercera categoría y en las no permanentes y portátiles, corresponderá la Presidencia a quien nombre la persona titular de la alcaldía, salvo que el propio Ayuntamiento se constituyera en empresa organizadora del espectáculo, en cuyo caso corresponderá a la Dirección de Juego y Espectáculos el nombramiento, preferentemente entre miembros de la afición de la localidad, siguiendo los mismos criterios recogidos en el apartado anterior y pudiendo recaer el nombramiento en la persona titular o suplente de la Presidencia de alguna de las plazas de primera o segunda categoría.

4.- Ikuskizuna gauzatu bitartean plazako buruarentzat eta bere aholkularientzat toki zehatza egongo da zezen-plazan. Parte-hartzaileek zein ikusleek erraz ezberdintzeko modukoa izango da eta bertatik ikuspegi ona, babesa eta bertan daudenen funtzioak burutzeko behar besteko pribatutasuna izango ditu.

4.- Durante el desarrollo del espectáculo existirá en la plaza de toros un lugar específico y exclusivo para la persona titular de la presidencia y su personal asesor, claramente identificable para actuantes y público y con la suficiente visibilidad, protección y privacidad para el ejercicio de sus funciones.

36. artikulua.- Plaza-buruaren eginkizunak.

Artículo 36.- Funciones de la Presidencia.

Plaza-buruak honako funtzioak izango ditu:

El Presidente o la Presidenta ejercerá las siguientes funciones:

a) Abelburuak deskargatzea eta pisatzea. Holakoetan bere ordezkoak edo plazako ordezkaritzaren buruak hartu dezake bere tokia.

a) Autorizar y supervisar el desembarque y pesaje de las reses, pudiendo delegar su presencia en estos actos en su suplente o en la persona titular de la Delegación de plaza.

b) Plazan toreatzeko heltzen diren abere guztien azterketak zuzentzea.

b) Dirigir los reconocimientos de cuantas reses lleguen a la plaza para su lidia.

c) Atalak bere kabuz bideratu edo bere ardura hartzen duen pertsonaren bidez. Pertsona hori ordezkoa edo plazako ordezkaritzako titularra izan daiteke.

c) Dirigir los apartados por sí mismo o a través de la persona en quien delegue, que deberá ser su suplente o la persona titular de la Delegación de plaza.

d) Toreatzeko abereei eman beharreko tratua eta arauzko esku-hartzeak baimentzea eta gainbegiratzea.

d) Autorizar y supervisar cuantos tratamientos e intervenciones reglamentarias se efectúen sobre las reses a lidiar.

e) Zezenketa hasi aurretik, araudian ezarritakoarekin bat ez datozen zaldiak edo elementu materialak kanporatzea, ikuskizunean parte har ez dezaten.

e) Previamente al comienzo de la lidia, rechazar la participación en el espectáculo de caballos u otros elementos materiales de la lidia que no se ajusten a lo previsto en el presente Reglamento.

f) Zezenketa hasi eta amaitzeko nahiz ekitaldiak aldatzeko aginduak ematea.

f) Ordenar el comienzo y terminación de la lidia, así como los cambios de tercio.

g) Zezen-hiltzaileei abisuak ematea.

g) Dar los oportunos avisos a los diestros.

h) Zezenketan zehar musikari baimena ematea.

h) Autorizar la música durante la lidia.

i) Salbuespen kasuetan zezenketa etetea, ikuskizuna hasi aurretik edo behin hasita.

i) Suspender el espectáculo antes o durante la lidia en supuestos excepcionales.

j) Ikuskizuna behar bezala eta modu baketsuan garatzeko neurriak hartzea, honako hauek barne: toreroei korridan parte hartzen jarraitzeko debekua eta ikusleak plazatik kanpora bidaltzeko agindua.

j) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para el debido y pacífico desarrollo del espectáculo, incluida la prohibición a los lidiadores y actuantes de seguir actuando en una corrida y la expulsión de personas del público de la plaza.

k) Bere kabuz edo plazako ordezkaritzaren bidez, zezenketan parte hartzen ari direnei egoki diren oharrak ematea.

k) Realizar por sí mismo o a través de la Delegación de plaza, las advertencias que considere oportunas a quienes intervengan en la lidia.

l) Zezenketan, abereak eta zaldiak kortara itzultzea agintzea edo elementuak kentzea agintzea, araudia betetzen ez dutela uste badu edo zezenketa larriki oztopatzen badute.

l) Durante la lidia, ordenar la devolución a los corrales de las reses y caballos o la retirada de elementos, cuando considere que no se adaptan a lo reglamentado o perturben gravemente el desarrollo de la lidia.

m) Sariak ematea.

m) Conceder los correspondientes trofeos.

n) Zezenei bizia barkatzea.

n) Conceder el indulto a los toros.

ñ) Zigor-prozedurak hasteko proposamen arrazoitua egitea.

ñ) Proponer motivadamente la iniciación de procedimientos sancionadores.

o) Araudi honetan ezarritakoari jarraiki, zezenketarako abelburu eta zaldien «ante» eta «post mortem» analisiak egitea agintzea.

o) Ordenar la realización de análisis ante y post mortem de caballos y reses de lidia, según lo previsto en el presente Reglamento.

p) Ikuskizunaren amaierako akta sinatzea.

p) Suscribir el acta de final del espectáculo.

q) Enpresak ikusleei orokorrean edo ikusle berezi bati zuzenduta eman nahi duen edozein jakinarazpen edo premiazko ohar baimentzea.

q) Autorizar cualquier comunicación o aviso urgente que la empresa pretenda dar en relación con el público en general o alguna persona espectadora en particular.

37. artikulua.- Plaza-burua ordezkatzea eta berritzea.

Artículo 37.- Sustitución y revocación de la Presidencia.

1.- Plaza-buruak ikuskizun batera edo horren aurreko edo ondorengo jardunetara ezingo dela joan ikusiz gero, ahal bezain lasterren jakinaraziko dio, idazki bidez, kargu hori eman zion agintariari eta hogeita lau orduko epean justifikatu beharko du huts egitea.

1.- Si el Presidente o la Presidenta previera la imposibilidad de asistir a un determinado espectáculo o a las operaciones previas o posteriores del mismo, comunicará por escrito dicha imposibilidad a la autoridad que le nombró con la mayor antelación posible, justificando dicha ausencia en un plazo de veinticuatro horas.

2.- Plaza-buru titularrak ordezko pertsonarengan utz dezake kargua, aldi baterako eta zezenketak ez diren beste zezen-ikuskizunetarako. Ekimen hori Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio.

2.- El Presidente o Presidenta titular podrá delegar temporalmente en la persona suplente en el cargo la presidencia de espectáculos taurinos generales distintos de las corridas de toros. Dicha iniciativa será comunicada a la Dirección de Juego y Espectáculos.

3.- Bere eginkizunak betetzen ez dituela nabarmena bada, plaza-buru izendapena ezeztatu egingo da. Maila dela eta, zezen-plazaren burutza tokiko agintariren bati dagokionean, eta agintari horrek nabarmen betetzen ez baditu bere eginkizunak, prozedura sumarioa irekiko zaio, entzunaldia barne, eta horren ondorioz, hurrengo denboraldian plaza-buru izateko eskubidea kendu ahal izango zaio.

3.- El incumplimiento manifiesto en el ejercicio de sus funciones conllevará la revocación del nombramiento de Presidente o Presidenta. En las plazas de toros en que, por su categoría, correspondiera la Presidencia a la autoridad local, dicho incumplimiento conllevará la apertura de un procedimiento sumario con audiencia de la persona interesada, pudiendo derivar en la inhabilitación para el ejercicio de las funciones atribuidas en la temporada taurina siguiente.

38. artikulua.- Plaza-buruaren ordezkoak.

Artículo 38.- Suplencia de la Presidencia.

Plazako buru-titularra izendatzean haren ordezkoa ere izendatuko da, titularra izendatzeko jarraitu diren irizpide berberak aplikatuta. Ordezkoa buru titularra ez dagoenean arituko da karguan.

La designación de la persona titular de la Presidencia irá acompañada de la de una persona suplente, elegida bajo los mismos criterios que los señalados para nombrar a la persona titular, que actuará en caso de ausencia del Presidente o de la Presidenta titular.

39. artikulua.- Plaza-buruaren aholkularitza. Izendapena eta funtzioak.

Artículo 39.- Asesoría de la Presidencia. Nombramiento y funciones.

1.- Ikuskizuna burutu bitartean, plaza-buruak albaitaritza-arloko aholkulari baten eta aholkulari artistiko-taurino baten laguntza jasoko du.

1.- Durante la celebración del espectáculo, la Presidencia del mismo contara con la asistencia de una persona asesora en materia veterinaria y otra en materia artístico-taurina.

2.- Albaitzaritza-aholkularia Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak izendatuko du, plaza-buruak egindako proposamenetik abiatuta. Abereak aztertzen parte hartu duten albaitarietatik aukeratuko du plaza-buruak aholkularia.

2.- La persona encargada del asesoramiento veterinario será nombrada por el titular de la Dirección de Juego y Espectáculos a propuesta de la Presidencia entre los miembros del equipo veterinario de Ganadería que hayan intervenido en el reconocimiento de las reses.

3.- Plaza-buruak albaitari-aholkularia aldatzeko eskari arrazoitua egin ahal izango du.

3.- El Presidente o la Presidenta podrá solicitar motivadamente la sustitución de la persona nombrada para la función de asesoramiento veterinario.

4.- Plaza-buruak proposatuko du zezenketa-artearen arloko aholkulari-teknikoa eta Joko eta Ikuskizun zuzendariak izendatuko du. Hautaketa erretiratutako zezenketako profesionalen artetik edo, bestela, gaitasun nabaria eta aitortua duten zaleen artetik egingo da. Horretarako, plaza-burua izendatzeko erabili ziren irizpide berak erabiliko dira. Hirugarren mailako, ez-finko eta plaza mugikorretan, proposamena alkateari edo haren ardura hartu duenari egokituko zaio.

4.- La persona encargada del asesoramiento en materia artístico-taurina será propuesta por la Presidencia y nombrada por el titular de la Dirección de Juego y Espectáculos entre profesionales taurinos retirados o, en su defecto, entre personas aficionadas de reconocida competencia, siguiendo los mismos criterios establecidos para el nombramiento de la Presidencia. En el caso de plazas de tercera categoría, no permanentes y portátiles, la propuesta corresponderá al titular de la Alcaldía o persona en quien haya delegado.

40. artikulua.- Plazako ordezkaritza.

Artículo 40.- Delegación de plaza.

1.- Zezen-ikuskizun orokorretan Joko eta Ikuskizun zuzendariak izendatutako plaza-ordezkari bat egongo da. Ordezkaria Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Ataleko kideen artetik aukeratuko da.

1.- Existirá en todos los espectáculos taurinos generales una persona titular de la Delegación de plaza, designada por el Director o Directora de Juego y Espectáculos de entre los miembros de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza.

2.- Plazako ordezkaritzarako ordezko pertsona bat edo gehiago izendatu ahal izango dira, titularrak kale egingo balu.

2.- Podrán ser nombradas una o más personas como suplentes para desarrollar las funciones de la Delegación de plaza en caso de ausencia de su titular.

41. artikulua.- Plazako ordezkaritzaren eginkizunak.

Artículo 41.- Funciones de la Delegación de plaza.

1.- Hona hemen plazako ordezkaritzaren eginkizunak:

1.- Son funciones de la Delegación de plaza las siguientes:

a) Plaza-buruaren aginduak pasatzea eta betearaztea. Araudi honetan ezarritakoa betetzea bere kontrol eta ikuskaritzaren pean geratuko da.

a) Transmitir las órdenes de la Presidencia y exigir su puntual cumplimiento, quedando a su cargo el control y vigilancia inmediatos de la observancia de lo preceptuado en este Reglamento.

b) Abereak garraiatzeko erabiltzen diren kaiolen zigiluak kentzea, abereak deskargatu, pisatu eta aurretik zein «post mortem» azterketetan bertan egotea, baitan zaldienetan ere, hala badagokio.

b) Proceder al desprecinto de los cajones donde se transportan las reses, estar presente en el desembarque, pesaje y reconocimientos previos y «post mortem» de las reses y, en su caso, de los caballos de picar.

c) Baka, banderila eta eztenen zigiluak jartzea eta kentzea, baita eskudun agintaritzak agindutako plazako ataletan ere.

c) Realizar los precintos y desprecintos de los chiqueros, puyas y banderillas, así como de aquellos elementos o dependencias de la plaza que fueran ordenados por la Presidencia de la plaza.

d) Bere zaintza pean izango ditu plazako zenbait atal, hots, ikuskizunarekin zuzeneko zerikusia duten eragiketen plaza-atalak.

d) Controlar y supervisar, bajo su autoridad, las dependencias de la plaza donde se desarrollen operaciones que incidan en el desarrollo del espectáculo.

e) Aktak egitea edo ikuskizunean, aurretik edo ondorengo jardunetan emandako gertakarien inguruan eska diezazkioketen txostenak egitea.

e) Levantar las actas o realizar los informes que le sean solicitados sobre incidencias ocurridas durante la celebración del espectáculo o sus actos preliminares o posteriores.

2.- Plazako kailejoia bere ardura izango da, berak kontrolatuko ditu ezkutalekuen sarbidea eta okupazioa. Hortaz, ikuskizunak dirauen artean, ezkutalekuan dauden pertsonei joateko esango die, arautegi honetako 9.2.c) artikuluan jasotakoak ez badira.

2.- El callejón de la plaza estará bajo la autoridad de la Delegación de plaza, quién controlará el acceso y ocupación de los burladeros, debiendo ordenar el abandono de los mismos a aquellas personas no incluidas en el artículo 9.2.c) del presente Reglamento.

3.- Ikuskizuna garatu bitartean, zezenketaren zuzendariak gorabeheraren bati erreparatzen badio, plazako ordezkariari jakinaraziko dio, eta berau konpondu dezan eskatuko dio.

3.- Si la persona encargada de la dirección de lidia observara algún desorden durante la celebración del espectáculo deberá comunicárselo a la Delegación de plaza, requiriendo de ésta persona la actuación necesaria para subsanarlo.

42. artikulua.- Aguaziltxoak.

Artículo 42.- Alguacilillos.

1.- Zezen-ikuskizun orokor guztietan antolatzaileak aguaziltxo baten laguntza izango du.

1.- En todo espectáculo taurino general el organizador del mismo dispondrá de al menos un alguacilillo.

2.- Araudi honetan adierazitakoarekin bat eta plazako tradizioari jarraiki, aguaziltxoek plazako ordezkariaren aginduak honako funtzioetarako beteko dituzte:

2.- Los alguacilillos ejercerán bajo las órdenes de la Delegación de plaza las siguientes funciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y con la tradición de cada plaza:

a) Plaza-buruak eskuzapi zuria erakusten duenean, hondarretatik jendea ateratzea eta paseotxoa egitea.

a) Despejar el ruedo tras la exhibición del pañuelo blanco por parte de la Presidencia y realizar el paseíllo.

b) Baketako giltza jaso eta torilariari ematea.

b) Recoger la llave de toriles y entregarla al torilero.

c) Plaza-buruak onarturiko sariak ematea.

c) Entregar los trofeos concedidos por la Presidencia.

d) Plaza-buruaren eta ordezkariaren aginduak transmititzea.

d) Transmitir las órdenes de la Presidencia y de la Delegación de plaza.

e) Zezen bakoitza toreatu ostean hondarraren egoera kontrolatzea. Hondarra egokitzeko premiarik badago, zezenketa-zuzendariak, plazako ordezkariak edo buruak emandako aginduak hondarzaleei jakinaraztea.

e) Controlar el estado del ruedo tras la lidia de cada toro. Si fuera preciso, transmitir las órdenes oportunas emanadas del director de lidia, Delegación de plaza o Presidencia al equipo de areneros para la adecuación del mismo.

3.- Aguaziltxoek lana egoki egin dezaten, paseotxoa amaitu ondoren, haietako bat ordezkariaren ondoan jarriko da eta bestea pikaldia egiten den lekuan.

3.- Para el correcto ejercicio de sus funciones los alguacilillos, una vez finalizado el paseíllo, se situarán uno cercano al Delegado o Delegada de plaza y el otro, en su caso, en la zona donde se ejecute la suerte de picar.

2. ATALA

SECCIÓN 2.ª

ZEZENKETARAKO ABELBURUEN BETEKIZUNAK

REQUISITOS DE LAS RESES DE LIDIA

43. artikulua.- Abelburuen erregistroa.

Artículo 43.- Registro de las reses.

Titulu honetan arautzen diren ikuskizunetan ezingo dira toreatu zezenketa-abereen genealogia-liburuan jasota ez dauden abelburuak. Zezenak hazi dituzten abeltzaintza-etxeek Abeltzaintzako Enpresen Erregistroan izena eman beharko dute, araudi honetako 25. artikuluari jarraiki, edo beste administrazio publiko bateko erregistro baliokidean izena emanda eduki.

No podrán lidiarse en los espectáculos regulados en este Título reses que no estén inscritas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia. Las ganaderías a que pertenezcan estarán inscritas en el Registro de Empresas Ganaderas previsto en el artículo 25 del presente Reglamento o en el Registro equivalente dependiente de otra Administración Pública.

44. artikulua.- Zezenketa-abereen adina.

Artículo 44.- Edad de las reses de lidia.

1.- Zezenketetan toreatuko diren arrak lau eta sei urte artekoak izan beharko dira.

1.- Los machos que se destinen a la lidia en las corridas de toros habrán de tener como mínimo cuatro años cumplidos y en todo caso menos de seis.

Pikatzaileekin egiten diren nobiladetan hiru eta lau artekoak izango dira, eta gainontzeko nobiladetan bi eta hiru urte artekoak. Gehienezko adin-muga urteak betetzen dituzten hilabetea izango da.

En las novilladas con picadores la edad será de tres a cuatro años y en las demás novilladas de dos a tres años. Se admitirá como límite máximo de edad el mes en que cumplen los años.

2.- Zezenketak edo nobiladak egiteko gai direnak burtziketan ere erabil daitezke.

2.- Los machos destinados al toreo de rejones podrán ser de cualquiera de las edades indicadas para las corridas de toros o novilladas.

3.- Zekorketetan abereen adina ez da bi urtetik gorakoa eta urtebetetik beherakoa izango.

3.- En las becerradas, la edad de las reses no será superior a dos años ni inferior a uno.

4.- Araudi honen ondorioetarako, zezenen adina zezenketa-abereen genealogia-liburuan jasotakoa izango da.

4.- A los efectos del presente Reglamento, la edad de las reses será la del Libro Genealógico de las Reses de Lidia.

45. artikulua.- Abereen pisua eta beste zenbait ezaugarri.

Artículo 45.- Peso de las reses y otras características.

1.- Zezenketetarako nahiz pikatzailedun nobiladetarako abereek satai onekoak beharko dute izan. Horren balorazioa plazaren mailaren gorabeheran egongo da, eta aberearen pisua eta abeltzaintza-etxearen ezaugarri zooteknikoak hartuko dira kontuan.

1.- Las reses destinadas a corridas de toros o a novilladas con picadores deberán, necesariamente, tener el trapío correspondiente, considerado éste en razón a la categoría de la plaza, así como al peso y características zootécnicas de la ganadería a la que pertenezcan.

2.- Zezenketetarako zezenen gutxienezko pisua 460 kg-koa izango da lehenengo mailari dagokionez, 435 kg bigarren mailan eta, hirugarren mailan, 410 kg arrastean, edo balio berekoa kanalean, hau da, 258 kg.

2.- El peso mínimo de las reses en corridas de toros será de 460 kilogramos en las plazas de primera categoría, de 435 kilogramos en las de segunda, y de 410 kilogramos al arrastre, o su equivalente de 258 kilogramos en canal, en las de tercera.

3.- Pikatzaileak dituzten nobiladetan abereen pisua ez da 500 kg baino handiagoa izango bizirik, lehen eta bigarren mailako plazetan, eta 258 kg kanalean besteetan.

3.- El peso máximo de las reses en novilladas picadas será de 500 kilogramos en vivo en plazas de 1.ª y 2.ª y de 258 kilogramos en canal en el resto de plazas.

4.- Pikatzailerik gabeko nobiladetan, abereen gehienezko pisua ezin izango da 410 kg baino gehiagokoa izan arrastean, edo balio berekoa kanalean, hau da, 258 kg.

4.- En las novilladas sin picadores, el peso máximo de las reses no podrá exceder en ningún caso de 410 kilogramos al arrastre o su equivalente de 258 kilogramos en canal.

5.- Lehenengo eta bigarren mailako plazetan aberea bizirik dagoenean hartuko zaio pisua, hirugarren mailakoetan, ordea, arrastean, odola hustu gabe edo kanalean, abeltzainak egindako aukeraren arabera, eta pisu horri 5 kg gehituko zaizkio, zezenketan galtzen bide dituenak.

5.- En las plazas de primera y segunda categoría el peso será en vivo, y en las de tercera al arrastre sin sangrar, o en canal, según opción del ganadero, añadiendo 5 kilogramos que se suponen perdidos durante la lidia.

6.- Lehenengo eta bigarren mailako plazetan egiten diren korridetan edo pikatzailedun nobiladetan, abereen pisua, abeltzaintza-etxea eta jaiotza-urtea eta hilabetea jendaurrean iragarriko dira toreatzeko hurrenkeran. Halaber, abere bakoitza hondarretara atera baino lehen iragarriko da.

6.- El peso, la ganadería y el mes y año de nacimiento de las reses a lidiar en corridas de toros o novilladas con picadores en plazas de primera y segunda categoría será hecho público por los medios apropiados en el orden en que vayan a ser lidiadas. Igualmente, será expuesto al público previamente a la salida al ruedo de cada una de las reses.

46. artikulua.- Adarren osotasuna eta salbuespenak.

Artículo 46.- Integridad de las astas y excepciones.

1.- Zezenketetan eta pikatzailedun nobiladetan toreatzen diren abereen adarrak oso-osorik egongo dira.

1.- Las astas de las reses de lidia en corridas de toros y novilladas picadas estarán íntegras.

2.- Abeltzaintza—etxearen zein enpresa antolatzailearen erantzukizuna da jendeari zezenketa-abereen osotasuna bermatzea. Adarrak kamustuz egiten den iruzurra eta substantzia bidez zezenaren jarrera artifizialki aldatzea galarazi behar da.

2.- Es responsabilidad de la empresa ganadera así como de la empresa organizadora asegurar al público la integridad de las reses de lidia frente a la manipulación fraudulenta de sus defensas, y la alteración artificial de su comportamiento mediante la administración de sustancias.

3.- Begibakarrak diren abereak, edo adarpuntak eskuila eginda edo ezpalduak eta adar kamutsak eta adarmotzak dituzten abereak ezin izango dira toreatu korridetan. Pikatzaileak dituzten nobiladetan torea daitezke, begibakarrak izan ezik, baldin eta alde bakarretik bada eta jaialdiko kartelean ondo agerian honako hau jartzen bada: «abere akastuna, probaketa-hondakina».

3.- En corridas de toros no podrán ser lidiadas las reses tuertas, escobilladas o despitorradas, ni los mogones y hormigones. En novilladas picadas podrán ser lidiadas las escobilladas, despitorradas o mogones, siempre que lo sean de un solo lado y se anuncien en el cartel del espectáculo y con caracteres claramente visibles como «desecho de tienta y defectuosa».

4.- Begi bakarrak diren abereak, edo adar bietan adarpuntak eskuilatuta edo ezpalduak eta adar kamutsak eta adarmotzak dituzten abereak aurretiazko azterketetan kanporatuko dira.

4.- Las reses escobilladas, despitorradas y mogones de ambos pitones, así como los hormigones de cualquier pitón serán rechazadas en los reconocimientos previos.

5.- Burtziketan eta pikatzailerik gabeko nobiladetan adarrak kamustu daitezke albaitari baten aurrean, hala iragarrita balego. Kasu honetan, adarrak kamustea abereak toreatuko diren zezen-plazara eraman aurretik egin behar da. Adar-kamusketa egiten denean ezin izango da barneko hezur-egitura ukitu. Jaialdi eta zekorketetako abereak modu berean tratatuko dira.

5.- En el toreo de rejones y en las novilladas sin picadores, las astas podrán ser manipuladas, cuando previamente haya sido anunciado con caracteres claramente visibles en el cartel. En este caso, la operación sobre las astas deberá ser realizada con anterioridad al traslado de las reses a la plaza de toros donde se vayan a lidiar. La merma de las astas en ningún caso podrá afectar a la clavija ósea. Del mismo modo se actuará en reses destinadas a festivales y becerradas.

6.- Abelburuek garrantzi handirik gabeko adar-ezkaildurarik izango balute, aurretiazko azken azterketa baino lehen, plaza-ordezkariaren aurrean eta zerbitzuko gutxienez albaitari baten kontrolpean, adarrak garbitzeko baimena eman dezake plaza-buruak. Lan hauek burutu bitartean parte-hartzaileen ordezkariak bertan egon daitezke.

6.- Si las reses presentaran astillamiento de escasa importancia, la Presidencia podrá autorizar, antes del último de los reconocimientos previos, la limpieza de las astas, que deberá realizarse en presencia de la Delegación de plaza y bajo el control de, al menos, un miembro del equipo veterinario de ganadería nombrado para el espectáculo. Así mismo, podrán asistir a estas labores los representantes de los actuantes.

3. ATALA

SECCIÓN 3.ª

ZEZENKETARAKO ABELBURUEN GARRAIOA

TRANSPORTE DE LAS RESES DE LIDIA

47. artikulua.- Abereak kargatu, zaindu eta garraiatzea.

Artículo 47.- Embarque, vigilancia y transporte de las reses.

1.- Abereak zigilatutako banakako kaioletan sartuko dituzte. Kaiolak sendo eta seguruak izango dira, eta adarrei ezpalik ez ateratzeko, berariazko materialez babesturik egongo dira. Kaiolek behar adina zulo izango dute, barrukoa ondo aireztatuta egon dadin.

1.- El embarque y transporte de las reses se realizará en cajones individuales precintados de probada solidez y seguridad, cuyo interior habrá de ir forrado con materiales adecuados a fin de que las reses no sufran daños. Los cajones estarán provistos de troneras para su ventilación.

2.- Zigiluak kaioletako alboetan eta goiko aldean ipiniko dira. Zigilurik gabeko kaioletan edo zigiluak urraturik dauzkaten kaioletan garraiaturiko abereak ez dira onartuko, ez badago, behintzat, ezinbesteko arrazoiren bat behar bezala zuriturik.

2.- Los precintos se colocarán tanto en los laterales como en la parte superior de los cajones, siendo rechazadas automáticamente las reses transportadas en cajones sin precintos o con éstos rotos, salvo fuerza mayor debidamente justificada.

3.- Abereak garraiatu bitartean, abeltzaintza-etxeko titularra joango da beraiekin edo, bestela, hark izendatutako pertsonarekin.

3.- Las reses, durante su transporte, irán acompañadas por la persona titular de la ganadería o por quien ésta designe.

48. artikulua.- Zezenak deskargatzea eta pisatzea.

Artículo 48.- Desembarque y pesaje de las reses.

1.- Zigiluak hautsi eta abereak deskargatzen direnean, plaza-ordezkariak, enpresaren ordezkariak eta arduradun den zerbitzuko albaitarietako batek bertan egon behar dute.

1.- El levantamiento de precintos y desembarque de las reses deberá realizarse en presencia de la Delegación de plaza, de la persona representante de la empresa y de un miembro del equipo veterinario competente.

2.- Abeltzaintza-etxeko titularra edo ordezkaria deskargatze unean egon behar da. Orduan emango zaizkie plazako arduradunari eta eskumendun albaitari-taldeko kideari identifikazio-, osasun eta garraio-dokumentazioa eta baita, hala balegokio, haragia kontsumorako erabiltzeko dokumentazioa ere.

2.- La persona titular de la ganadería o su representante deberá estar, asimismo, en el desembarque, momento en que entregará a la Delegación de plaza y al miembro del equipo veterinario competente documentación de identificación, sanitaria, de traslado, así como, en su caso, la exigida para el aprovechamiento de carnes para su consumo.

3.- Lehenengo eta bigarren kategoriako plazetan egiten diren ikuskizunetako abereak deskargatu ostean pisatuko dira.

3.- Tras el desembarque se procederá al pesaje de las reses en los espectáculos celebrados en las plazas de primera y segunda categoría.

4.- Plazako ordezkariak akta prestatuko du. Hor zigiluak haustearen, deskargaren eta abereak pisatzearen berri jasoko du, eta bertan dauden guztiek izenpetu eta bidezkotzat jotzen dituzten oharrak adieraziko dituzte.

4.- Del levantamiento de precintos, desembarque y pesaje de las reses se levantará acta por la Delegación de plaza, que firmarán todos los presentes, con las observaciones que en su caso procedan.

49. artikulua.- Abereak plazan egotea.

Artículo 49.- Estancia de las reses en la plaza.

1.- Abereek plazako kortetan egon behar dute jaialdia hasi baino 48 ordu lehenagotik. Hirugarren mailakoetan, gutxienez 24 orduz izan beharko dira.

1.- En las plazas de primera y segunda categoría las reses deberán hallarse en los corrales con una antelación mínima de 48 horas sobre la de iniciación del espectáculo. En las plazas de tercera categoría, la antelación mínima será de 24 horas.

2.- Zezen-plaza mugikor, ez-finko eta aldi baterakoetan gutxienez 8 ordu lehenago heldu beharko dira abereak.

2.- En las plazas de toros portátiles, eventuales y en las no permanentes la antelación mínima será de 8 horas.

3.- Abereak deskargatzen dituztenetik ikuskizuna hasten den arte, ikuskizuna antolatzen duen enpresa araudi hau betearaztearen erantzule da, zezenketa-abereen zaintzeari eta egonaldiari dagokionez. Horri lotuta, plazako buruak edo ordezkariak egoki irizten dieten neurri osagarriak har ditzakete, atal honetan adierazitakoa beteko dela hobeto bermatzeko.

3.- La empresa organizadora del espectáculo es responsable del cumplimiento del presente Reglamento en lo relativo a la estancia y custodia de las reses de lidia desde su desembarque hasta el inicio de la lidia de cada res. A estos efectos, el Presidente o la Presidenta de la plaza o, en su caso, la Delegación de plaza, podrá exigir la adopción de las medidas complementarias que consideren oportunas al objeto de reforzar la garantía de cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.

4. ATALA

SECCIÓN 4.ª

ABEREAK AZTERTZEA

RECONOCIMIENTOS DE LAS RESES

50. artikulua.- Aurretiazko azterketak.

Artículo 50.- Reconocimientos previos.

Zezen-ikuskizun orokor batean toreatuko diren abere guztiei, ikuskizunaren egun berean aurretiazko azterketa egingo zaie araudi honek zezenketarako ezarritako baldintzak betetzen dituzten egiaztatzeko. Azterketak honako artikuluetan ezarritakoari jarraiki egingo da.

Toda res que vaya a ser lidiada en un espectáculo taurino general deberá haber pasado, al menos, un reconocimiento previo el mismo día del espectáculo, a fin de comprobar su aptitud para la lidia en los términos del presente Reglamento. El reconocimiento se practicará según lo dispuesto en los artículos siguientes.

51. artikulua.- Lehenengo azterketa.

Artículo 51.- Primer reconocimiento.

1.- Abereak plazara heltzen direnean, edo geroago, baina ikuskizuna hasteko iragarrita zegoen ordua baino 24 ordu lehenago, lehenengo azterketa egingo zaie, plaza mugikor, aldi baterako edo ez-finkoetan salbu. Azterketa hori hurrengo ataletan esaten den moduan burutuko da.

1.- En el momento de llegada de las reses a la plaza, o en cualquier otro momento posterior, pero, en todo caso, con una antelación mínima de 24 horas con respecto a la hora anunciada para el espectáculo, las reses que hayan de lidiarse serán objeto de un primer reconocimiento, salvo en el caso de las plazas portátiles, eventuales y no permanentes, a efectos de comprobar su aptitud para la lidia. Este reconocimiento se practicará en la forma prevista en los apartados siguientes.

2.- Zezenketarako abereen lehen azterketa plaza-buruaren eta plaza-ordezkariaren aurrean egingo da. Azkenak azterketaren akta egingo du. Azterketa Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak esleitutako albaitari-taldeak egingo du.

2.- El primer reconocimiento de las reses destinadas a la lidia se realizará en presencia del Presidente o de la Presidenta del espectáculo y de la Delegación de plaza, quien levantará acta de dicho reconocimiento. El reconocimiento será practicado por el equipo veterinario de ganadería designado por la Dirección de Juego y Espectáculos.

3.- Azterketan enpresa-antolatzailearen ordezkari bat eta abeltzaintza-etxearen beste bat egon beharko dira. Bakoitzak haiek aukeratutako albaitari titulatu baten laguntza jaso ahal izango du. Era berean, hiltzaileak edo beren ordezkariak egon daitezke bertan.

3.- Deberán estar presentes una persona en representación de la empresa organizadora y otra en representación de la empresa ganadera, quienes podrán ser asistidos por una persona titulada en veterinaria designada por ellos. Asimismo, podrán estar presentes en el reconocimiento los matadores o sus representantes.

4.- Mota bereko zezenketa-abereak sei edo gutxiago badira, enpresa-antolatzaileak soberako bi eduki beharko ditu lehenengo eta bigarren mailako plazetan, eta bat gainerako plazetan. Jaialdi mistoetan toreatu beharreko abelburu bakoitzeko soberako bat aurkeztuko da, ikuskizuna non ospatuko den kontuan izan gabe.

4.- Si el número de reses a lidiar de una misma clase fuera de hasta seis, la empresa organizadora deberá presentar para su reconocimiento, al menos, dos sobreros en plazas de primera y segunda categoría, y un sobrero en el resto de plazas. Tratándose de festejos mixtos se presentará un sobrero por cada tipo de res a lidiar con independencia del lugar de celebración del espectáculo.

52. artikulua.-Lehenbiziko azterketaren xedea eta prozedura.

Artículo 52.- Ámbito y procedimiento del primer reconocimiento.

1.- Lehenengo azterketak adarrak, sataia, osasun baldintzak eta zezenketarako gaitasuna izango ditu hizpide, baita pisua ere, horretarako abeltzaintza-etxearen ezaugarri zooteknikoak eta plazaren kategoria ere kontuan hartuta.

1.- El primer reconocimiento versará sobre las defensas, trapío, condiciones sanitarias y utilidad para la lidia de las reses, así como, en su caso, el peso, teniendo en cuenta las características zootécnicas de la ganadería a que pertenezcan y la categoría de la plaza.

2.- Pikatzailerik gabeko nobiladetan, abereen azterketarako hau baino ez da egingo: agirietan agertzen den zezenkoen adina, jatorria eta zezenkoen identifikazioa eta osasun egoera egiaztatzea.

2.- En las novilladas sin picadores, el reconocimiento de las reses se limitará a la comprobación documental de la edad, origen e identificación de las mismas, así como de sus condiciones sanitarias.

3.- Azterketa baldintza egokietan eta plaza-buruak ezarritako jarraibideen ildoak errespetatuz egingo da.

3.- El reconocimiento deberá efectuarse en condiciones idóneas, y bajo las directrices establecidas por la Presidencia.

4.- Parte hartzen duten albaitariek txosten arrazoitua emango dute, idatziz, eta bertan araudiaren arabera eskatu beharreko ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak betetzen diren ala ez jasoko da. Kontuan edukiko dira ikuskizuna zein motatakoa den eta plaza zein mailakoa. 3.- Akatsen bat ikusiz gero, plaza-buruari jakinarazi eta txostenean jasoko dute. Bertan, akatsa edo akatsak zein izan diren zehatz-mehatz adieraziko da.

4.- Los miembros del equipo veterinario de ganadería competente emitirán informe motivado, por escrito y por separado, respecto de la concurrencia o falta de las características, requisitos y condiciones reglamentariamente exigibles en razón de la clase del espectáculo y de la categoría de la plaza. Si advirtieran algún defecto lo comunicarán a la Presidencia y lo harán constar en su informe, indicando con toda precisión el defecto o defectos advertidos.

5.- Ondoren, plaza-buruak akatsei buruzko iritzia eskatuko dio abeltzaintza-etxeari, horren ondoren, bertan dauden zezenkariei edo beren ordezkariei, eta hautemandako akatsen inguruan duten iritzia eskatuko die. Bigarrenik, eta beste alde batetik, enpresa-antolatzaileari galdetuko dio xehetasun horietaz eta aztertutako abereak zezenketarako gai direnentz.

5.- A continuación el Presidente o la Presidenta oirá, en primer término, la opinión de la empresa ganadera y la de los lidiadores presentes o sus representantes, a quienes podrá solicitar el parecer sobre los defectos advertidos. En segundo término, por separado, oirá la opinión de la empresa organizadora sobre los mismos extremos y sobre la aptitud para la lidia de las reses reconocidas.

Enpresa antolatzaileek eta abeltzaintza-etxeek haiek aukeratutako albaitari titulatuak egindako txosten arrazoitua aurkeztu ahal izango dute.

La empresa organizadora y la ganadera podrán aportar, al efecto, informe motivado emitido por la persona titulada en veterinaria por ellas designada.

6.- Txosten horiek ikusita eta ekitaldian parte hartu dutenen iritziak jaso ondoren, plaza-buruak aztertutako abelburuak zezenketarako egokiak diren erabakiko du, eta erabaki horren berri ekitaldian bertan emango die jakin nahi dutenei.

6.- A la vista de dichos informes y de las opiniones expresadas por las personas intervinientes en el acto, el Presidente o la Presidenta resolverá sobre la aptitud para la lidia de cada res reconocida, notificando en el propio acto a las personas interesadas la decisión adoptada.

7.- Aberea lehenengo azterketan atzera botatzen badute, adarrak iruzurrez maneiatu dituztelakoan, abeltzaintza-etxeak toreatzeko eska dezake, baldin eta araudi honetako 55. artikuluan adierazi bezala adarrak aztertzearen ondorioz sor litekeen erantzukizuna beren gain hartzen badu, berariaz eta idatziz. Betekizun hauetariko bat beteko ez balu, aberea ezingo da Euskal Autonomia Erkidegoko inongo zezen-plazatan toreatu, araudi honetako 46.5 artikuluan zehazten diren kasuetan salbu.

7.- En caso de rechazo de la res en el primer reconocimiento por entender que las defensas han sido sometidas a manipulación fraudulenta, la empresa ganadera tendrá derecho a exigir su lidia antes del inicio del segundo reconocimiento, siempre que asuma expresamente y por escrito la responsabilidad que se pudiera derivar del análisis de las astas que se realice tal y como se determina en el artículo 55 de este Reglamento. La falta de alguno de estos requisitos supondrá el definitivo rechazo de la res que no podrá ser lidiada en ninguna plaza de toros de Euskadi salvo en los supuestos previstos en el artículo 46.5 de este Reglamento.

53. artikulua.- Bigarren azterketa.

Artículo 53.- Segundo reconocimiento.

1.- Ikuskizun-egunean bertan, aurreko atalean ezarritako modu berean beste azterketa bat egingo da. Orduan, lehenengo azterketatik zezenketarako abereen egokitasuna murriztu ez dela ikusiko da, eta arrazoia edozein dela, zezenketarako egokiak ez direnak kanporatuko dira.

1.- El mismo día del espectáculo se realizara un nuevo reconocimiento, en la misma forma prevista en el artículo anterior, para comprobar que las reses no han sufrido merma alguna en su aptitud para la lidia desde el primer reconocimiento, rechazándose aquellas que, por cualquier circunstancia, no se considerasen aptas para la lidia.

2.- Halaber, aurreko artikuluan adierazitako puntuen azterketa egingo zaie abereei, justifikatutako arrazoiren batengatik lehenengo azterketa pasatu ez bazuten.

2.- Asimismo, se realizará reconocimiento sobre los extremos señalados en el artículo anterior de las reses que, por causa justificada, no hubieren sido objeto del primer reconocimiento.

3.- Azterketak egin izanaren aktak egingo dituzte. Horiekin batera, azterturiko abereen agiriak eta albaitarien txostenak batuko dira, eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzara bidaliko dira artxibatzeko.

3.- De la práctica de los reconocimientos y del resultado de los mismos se levantarán actas a las que se unirá la documentación de las reses reconocidas y los informes veterinarios, remitiéndose todo ello para su conocimiento y archivo a la Dirección de Juego y Espectáculos.

4.- Onartu eta bazterturiko abereei buruzko azken aktaren kopia bat jendaurrean jarriko da ikusgai. Hor emango da aditzera zein abere toreatuko den abeltzaintza-etxearen erantzukizun pean, aurreko atalaren 6. puntuan esandakoaren ildotik.

4.- Una copia del acta final de las reses aceptadas y rechazadas será expuesta al público, con mención expresa de las reses que se hubieran de lidiar bajo la responsabilidad de la empresa ganadera en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 52.

54. artikulua.- Bazterturiko Abereak ordezkatzea.

Artículo 54.- Sustitución de las reses rechazadas.

1.- Enpresa antolatzaileak bilatu beharko ditu lehenengo azterketan bazterturiko abereen ordezkoak, eta horiek ere aztertuko dira. Azken horien azterketa ikuskizun aurreko bigarren azterketan egingo da.

1.- Las reses rechazadas en el primer reconocimiento habrán de ser sustituidas por la empresa organizadora, que presentará otras en su lugar para ser reconocidas en el segundo reconocimiento previo al espectáculo.

2.- Enpresa antolatzaileak toreatzeko abere guztiak eta araudi honetan ezartzen diren soberakoak aurkezten ez baditu, bertan behera utziko da ikuskizuna.

2.- De no completarse por la empresa organizadora el número de reses a lidiar y los sobreros exigidos en este Reglamento, el espectáculo será suspendido.

55. artikulua.- Post mortem azterketa.

Artículo 55.- Reconocimiento post mortem.

1.- Zezenketa amaitu ondoren, hala badagokio eta aurreko atalean adierazitakoari jarraiki, zerbitzuko albaitariek «post mortem» azterketak egingo dituzte. Azterketa plazako buruaren aurrean edo bere ardura hartzen duen pertsonaren aurrean eta plazako ordezkariaren aurrean egingo da, abereek lesiorik duten edo ez ikusteko eta adarrak oso-osorik daudela egiaztatzeko.

1.- Finalizada la lidia se realizará en su caso, y de acuerdo a lo dispuesto en los apartados siguientes, el reconocimiento post mortem de las reses por el equipo veterinario de ganadería competente, en presencia del Presidente o de la Presidenta o de la persona asesora en quien delegue y de la Delegación de plaza, a fin de comprobar posibles alteraciones o lesiones en las mismas y, en especial, la integridad de sus astas.

2.- Post mortem azterketan enpresa-antolatzaileko eta abeltzaintza-etxeko ordezkari bana egon ahal izango dira. Horiek libreki aukeratutako albaitari baten aholkularitza jaso ahal izango dute bertan. Azterketa interesa duten pertsonei jakinaraziko zaie, plazako ordezkarien bitartez edo beren laguntzaileen bitartez.

2.- En el reconocimiento post-mortem podrán estar presentes un representante de la empresa organizadora y otro de la ganadería, quienes podrán estar asistidos por un veterinario o veterinaria de libre designación. El reconocimiento será comunicado a las personas interesadas por la Delegación de plaza o sus auxiliares.

3.- Azterketaren emaitzak akta berriemaile batean jasoko dira, eta azterketan egon direnek izenpetu eta nahi dituzten oharrak gehitu ahal izango dituzte. Aktaren kopiak abeltzaintza-etxeari eta enpresa antolatzaileari emango zaizkio eta jatorrizkoa Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari. Azken horrek, edukia ikusita, kasuan kasuko neurriak hartuko ditu.

3.- De su práctica y de sus resultados se levantará acta circunstanciada que firmarán quienes hayan presenciado el reconocimiento, añadiendo las observaciones que estimen procedentes. Se entregará copia del acta a la empresa ganadera y a la empresa organizadora, remitiéndose el original a la Dirección de Juego y Espectáculos que, a la vista de su contenido, adoptará las medidas en cada caso pertinentes.

4.- Hondarrean gertaturikoa ikusita eta aberearen jarreran oinarrituta, post mortem azterketa plaza-buruak, ofizioz edo albaitariek eskatzen dituzten puntuei buruz izango da.

4.- El reconocimiento post mortem recaerá sobre aquellos extremos que la Presidencia, de oficio o a instancia de los miembros del equipo veterinario, determine a la vista del comportamiento mostrado por la res y de lo acaecido en el ruedo.

5.- Zezenketaren eta pikatzaileekin egindako nobiladen ondoren, plazaren maila kontuan hartu gabe, plaza-buruak toreatzerakoan ikusitakoetan oinarriturik eskatuta bada, zezenen adarrak aztertu ahal izango dira, baita parte-hartzaileek hala eskatuta eta, edozein kasutan ere, 52.7 artikuluan jasotako kasuan.

5.- Tras la celebración de corridas de toros y novilladas con picadores, con independencia de la categoría de la plaza, podrán analizarse astas de toros a criterio de la Presidencia, a la vista de las circunstancias habidas en el desarrollo de la lidia, a solicitud de las personas actuantes y, en todo caso, en el supuesto previsto en el artículo 52.7.

6.- Adarrak aztertzerakoan, lehenengo eta behin, kanpoko itxurari begiratu behar zaio, baita kanpoko kutikularen aldaketa nabariei ere. Ondoren, honela aztertuko da:

6.- El reconocimiento de las astas comprenderá, en primer lugar, un examen del aspecto externo de las mismas y de las alteraciones visibles de su cutícula externa, a continuación del cual se procederá al análisis de las mismas en los siguientes términos:

a) Metro batekin neurtuko da luzera, eta cm-tan adierazi. Ilea hasten den lekutik adar-puntaraino, bai barnealdetik edo alde ahurretik, bai kanpoaldetik edo alde ganbiletik. Luzera osoa bi neurketa horien baturaren erdia izango da (I. eranskina).

a) Se medirá con cinta métrica la longitud total expresada en centímetros, desde el origen, situado en el nacimiento del pelo, hasta la punta del pitón, tanto por su cara interna o cóncava como por su cara externa o convexa. La longitud total vendrá expresada por la semisuma de ambas mediciones (anexo I).

b) Ondoren, luzeran ebakiko da adarra zerra mekanikoaz, barnealdeko zein kanpoaldeko erdiko lerroari jarraiki, norabide dortso-bentralean (neurketa-lerroak). Adarra, ondorioz, erdibiturik geratuko da: barnealde ahurra eta kanpoalde ganbila (II. eranskina).

b) A continuación, se procederá mediante sierra mecánica a su apertura en sentido longitudinal, siguiendo la línea media de la concavidad y la convexidad en sentido dorso-ventral, -líneas de medición- quedando el asta dividida en dos partes, interna o cóncava y externa o convexa (anexo II).

c) Gero, kalibragailu batez, alde zurrunaren luzera neurtuko da hezurrezko oinarritik adar-puntaraino. Halaber, alde zurruneko muinaren lerro zuria eta bertan dauden bulboak ikuskatuko dira.

c) Seguidamente se medirá con un calibrador o pie de rey la longitud de la zona maciza desde el extremo de la clavija ósea hasta la punta del pitón. Asimismo se inspeccionará, a lo largo de la zona maciza, la línea blanca medular y los bulbos existentes en la misma.

7.- Egindako neurketen ondorioz, adarraren alde zurrunaren luzera zezen eta zezenkoen adarraren luzeraren seiena baino laburragoa bada, edo muinaren lerro zuria erdian ez badago edo adarpuntan bukatu baino lehen ezabatu eta desagertzen ez bada, edo beste edozein behaketaren ostean, adarren osotasunaz zalantzarik bada edo uste bada maneiurik egon dela, plazaren maila dena delakoa edo buruak hala erabakita bada, adarpunta erdi bakoitzetik 12 bat cm luze ebakiko da. Ondoren, erdi biak paper gomaztatuaz lotuko dira. Paper horretan argi eta garbi adierazi behar da zein den eskuineko adarpunta (D letra) eta zein ezkerrekoa (I). Horiekin batera, adarraren jabe den aberearen identifikazioa eta baita azterketa biometrikoari buruzko txostena ere sartuko dira kutxa batean, eta behar bezala zigilatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko laborategi homologatu batera bidaliko da, han berariazko analisiak egin ditzaten hurrengo puntu hauei buruz: kanpoko kutikulaz, alde zurruneko muineko lerro zuriaz eta adarren posizioaren gaineko azterlan histologikoaz.

7.- Si por las mediciones efectuadas, la zona maciza del asta tuviese una longitud inferior a la sexta parte de la longitud total del asta en toros y novillos, o si la línea blanca medular no estuviese centrada o no se difuminase y desapareciese antes de la terminación del pitón, o si por cualquier otra observación hubiera dudas sobre la integridad de las astas o su posible manipulación, cualquiera que sea la categoría de la plaza, así como en los casos en que se decida por la Presidencia, se cortarán unos 12 centímetros de longitud de cada medio pitón, uniendo ambas mitades con un papel engomado, en el que se hará constar de forma visible las letras D (derecho) I (izquierdo) según de qué pitón se trate e identificación de la res a que pertenece, introduciéndolo junto con el informe del examen biométrico en una caja que, debidamente precintada, se remitirá a un Laboratorio homologado de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la realización de los análisis confirmativos de la cutícula externa, línea blanca medular de la zona maciza y estudio histológico de la posición de los tubos córneos.

8.- Azterketa eta analisiak egiteko atal honetan aipatzen diren tresnek eta laborategiek erakunde eskudunen onarpena izan behar dute.

8.- Los diferentes instrumentos de reconocimiento y análisis a que se refiere el presente artículo, así como los laboratorios señalados en el mismo, requerirán la previa aprobación por los organismos competentes.

9.- Odol eta gernu laginak laborategian kontserbatuko dira jaso eta gutxienez hiru hilabete igaro arte. Adar laginak sei hilabetez kontserbatu beharko dira gutxienez. Lagin horien azterketak zigor-prozedura hastea ekarriko balu, behar bezain beste kontserbatuko dira.

9.- Las muestras de sangre y orina se conservarán en los laboratorios hasta transcurrido, al menos, un plazo de tres meses desde la recepción de las mismas. Las muestras de astas deberán conservarse, al menos, un plazo de seis meses. No obstante, si el resultado del análisis de dichas muestras diera lugar a la incoación de algún procedimiento sancionador, se conservarán por el tiempo necesario.

10.- Ikuskaritza eta kontrolari dagokionez, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak post mortem egindako ausazko azterketak agin litzake.

10.- A efectos de inspección y control, la Dirección de Juego y Espectáculos podrá determinar la realización de análisis post mortem aleatorios.

5. ATALA

SECCIÓN 5.ª

AURRETIAZKO EKINTZAK ETA NEURRI OSAGARRIAK

OPERACIONES PRELIMINARES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

56. artikulua.- Abereen zozketa eta banaketa.

Artículo 56.- Sorteo de las reses y apartado.

1.- Ezpatariek, ahaldunek eta banderilariek -koadrila bakoitzeko bik- zezenketan parte hartuko duten ezpatari bezainbeste lote eratuko dituzte zezenketa-abereekin, ahalik eta berdinduen. Ondoren, zozketa bidez, ezpatari bakoitzari toreatzeko lotea esleituko zaio. Zozketa jende aurrean egin daiteke eta bertan plazako burua egon behar da. Ordezkaria egon beharko da plaza-buruak huts egiten badu.

1.- De las reses aceptadas para la lidia se harán por los espadas, apoderados o banderilleros, dos por cuadrilla, tantos lotes, lo más equitativos posible, como espadas deban tomar parte en la lidia. Posteriormente se decidirá mediante sorteo el lote que corresponda lidiar a cada espada. En el sorteo, que podrá ser público, deberá estar presente el Presidente o la Presidenta o, en su defecto, la persona titular de la Delegación de plaza.

2.- Zozketa egindakoan, abereak banatu eta bakartu egingo dira, dagokion zezen-hiltzaileak erabakitako hondarreratzeko hurrenkeraren arabera. Zezenketan zezen bat itzuli eta soberako bat ateratzen bada, zezen-hiltzaileak ezarritako ordena alda dezake, betiere plaza-buruari aurretiaz jakinarazten badio.

2.- Realizado el sorteo se procederá al apartado y enchiqueramiento de las reses, según el orden de salida decidido por el matador correspondiente. En el supuesto de devolución de una res durante la lidia y salida del correspondiente sobrero, el matador podrá, previa comunicación a la Presidencia y con la conformidad de los demás actuantes, alterar el orden establecido.

3.- Plaza-ordezkariarekin hitz egin eta gero, enpresa-antolatzaileak eta plaza-buruak baimena badute, abereen banaketa irekia egingo dute jendearentzat, dohainik edo ordainduz, esparruak horretarako segurtasun-baldintzak betetzen baditu. Bertaratu direnek ezin izango dute atalaren garapena oztopatu eta halakorik jazoko balitz, berehala botako lituzkete tokitik.

3.- El apartado de las reses podrá, si la Presidencia y la empresa organizadora lo autorizan y previa consulta a la Delegación de plaza, ser presenciado por el público de forma gratuita o mediante pago de entrada, siempre que el recinto reúna las condiciones precisas de seguridad. El público asistente no podrá perturbar el normal desarrollo del apartado, en cuyo caso será inmediatamente expulsado del mismo.

4.- Lehenengo eta bigarren mailako plazetan toreatzen diren abere guztiek abeltzaintza-etxearen erakusgarria eraman behar dute. Erakusgarria honelakoa izango da: 80 mm luze, horietatik 30 mm arpoi bikoitzekoa, eta gehienez 16 mm lodi.

4.- Todas las reses que se lidien en plazas de primera y segunda categoría llevarán las divisas identificativas de la ganadería, que tendrán las siguientes medidas: serán de doble arpón de 80 milímetros de largo, de los que 30 milímetros serán destinados al doble arpón, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros.

5.- Abereen zozketa eta banaketa egin baino lehen, enpresa-antolatzaileak partaideekin dituen kontratu- eta lan-betebeharrak bete beharko ditu.

5.- Antes de efectuarse el sorteo y apartado de las reses la empresa organizadora vendrá obligada a cumplimentar sus obligaciones contractuales y laborales con los actuantes.

57. artikulua.- Pikatzeko zaldiak.

Artículo 57.- Caballos de picar.

1.- Enpresa antolatzailea erantzule izango da, pikatzeko zaldiak ikuskizunaren tokian iragarritako eguneko goizeko 10:00ak baino lehen prest ez badaude, plaza mugikor, aldi baterako eta ez-finkoetan izan ezik; azken horietan nahikoa izango da ikuskizuna baino hiru ordu lehenago zaldiak aurkeztea.

1.- La empresa organizadora será responsable de que los caballos de picar sean presentados en el lugar del espectáculo antes de las 10:00 horas del día anunciado para el espectáculo, a excepción de las plazas portátiles, eventuales y no permanentes, en que será suficiente su presentación tres horas antes del inicio del espectáculo.

2.- Zaldiak behar bezala hezita egongo dira, eta behar beste mugitzeko aukera ere izango dute. Ezin izango dira maneiatu beren portaera aldatzeko asmoz. Edonola ere, ez da garraiorako zaldirik onartuko.

2.- Los caballos deberán estar convenientemente domados y tener la movilidad suficiente, sin que puedan ser objeto de manipulaciones tendentes a alterar su comportamiento. Quedan, en todo caso, prohibidos los caballos de aptitud traccionadora.

3.- Pikatzeko zaldiek, garbi eta gertatu barik, 500 eta 650 kg bitarteko pisua izan behar dute.

3.- Los caballos de picar, limpios y sin equipar, no podrán tener un peso inferior a 500 ni superior a 650 kilogramos.

4.- Lehenengo eta bigarren mailako plazetan sei zaldi egongo dira, eta lau gainerakoetan.

4.- El número de caballos será de seis en plazas de primera y segunda categoría y de cuatro en las restantes.

5.- Zaldiak pisatu ondoren, zela eta ekipoa jarriko zaizkie, eta korridako pikatzaileek probatu egingo dituzte, hurrengo pertsona hauek bertan direla: plaza-burua, plaza-ordezkaria, izendaturiko albaitariak eta enpresa-antolatzailearen ordezkaria. Probaketaren bidez ikusiko da nahikoa indarra duten, ahokoa ondo jarrita daukaten, albora eta atzeraka ibiltzen dakiten eta esanekoak diren.

5.- Los caballos serán pesados y, una vez ensillados y equipados reglamentariamente, serán probados por los picadores de la corrida en presencia de la Presidencia y de la Delegación de Plaza, del equipo veterinario designado al efecto y de la empresa organizadora, a fin de comprobar si ejercen la necesaria resistencia, están embocados, dan el costado y el paso atrás y son dóciles al mando.

6.- Zaldiak baztertzeko arrazoiak hauexek izan daitezke: arauzko pisua ez edukitzea, albaitarien iritziz, gainerako baldintzak ez betetzea, infekzio-gaixotasunen edo lesioen zantzurik izatea edo pikaldia jasateko mugikortasunik ez izatea. Era berean, portaera aldatzeko maneiuak jasan bide dituzten zaldiak baztertu egingo dira. Halakoetan, plaza-buruak berak edo albaitariek eskatuta, beharrezko analisiak egingo dira, ustez egin dena egiaztatzeko. Modu berean jardungo da hondarretan erakusten duen portaerak hala eskatzen badu.

6.- Serán rechazados los caballos que no cumplan las exigencias reglamentarias de peso y, asimismo, los que a juicio del equipo veterinario competente carezcan de las demás condiciones requeridas, presenten síntomas de enfermedad infecciosa o lesiones o acusen falta de movilidad que pueda impedirles la correcta ejecución de la suerte de varas. Asimismo, serán rechazados aquéllos que presenten síntomas de haber sido objeto de manipulaciones con el fin de alterar artificialmente su comportamiento. En tales supuestos, la Presidencia, por iniciativa propia o a propuesta del equipo veterinario competente, ordenará la práctica de los correspondientes análisis para la comprobación de este extremo. De igual modo se procederá si su comportamiento ulterior en el ruedo así lo aconseja.

7.- Zaldien azterketa eta proba akta batean jasoko dira, eta plaza-buruak, plaza-ordezkariak, albaitariek eta enpresa antolatzailearen ordezkariek izenpetuko dute.

7.- Del reconocimiento y prueba de los caballos se levantará acta firmada por el Presidente o la Presidenta, el Delegado o la Delegada de Plaza, los miembros del equipo veterinario y por el personal representante de la empresa organizadora.

8.- Proba gainditu duten zaldiak koadrila bakoitzeko pikatzaileek zozketatuko dituzte, plazako ordezkariaren aurrean. Ezin izango diote muzin egin albaitariek zozketatutako zaldiei, ezta zozketa bidez egokitu zaionari ere.

8.- De los caballos aprobados se efectuará un sorteo por parte de los picadores de cada cuadrilla ante la Delegación de Plaza, no pudiendo rechazarse ninguno de los aprobados por el equipo veterinario competente ni los que a cada picador haya correspondido como consecuencia del sorteo.

9.- Zezenketa burutu bitartean, zaldiren bat zauritu, ostikari agertuz gero edo funtzioak egoki ezin baditu bete, aldatu egin beharko da, bai pikatzaileak eskatuta, baita plaza-buruak aginduta ere.

9.- Si durante la lidia algún caballo resultase herido o resabiado o no pudiera ejercer correctamente sus funciones, deberá ser cambiado, bien a iniciativa del picador, bien a instancia de la Presidencia.

10.- Ikuskaritzari eta kontrolari dagokionez, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak pikatzeko zaldiei ausazko azterketak agin diezazkieke.

10.- A efectos de inspección y control, la Dirección de Juego y Espectáculos podrá determinar la realización de análisis aleatorios de los caballos de picar.

58. artikulua.- Joaldunak.

Artículo 58.- Cabestros.

1.- Korridaren egunean, gutxienez hiru joaldunen taldea egongo da kortetan. Beharrezkoa izango balitz, eta plaza-buruak hala aginduta, hondarrera atera eta zezena edo zezenkoa kortetara eramango dute, araudi honetan ohartemandako kasuetan.

1.- En los corrales, el día de la corrida, estará preparada una parada de al menos tres cabestros para, en caso necesario y previa orden de la Presidencia, salir al ruedo a fin de conducir al toro o novillo a los corrales, en los casos previstos en el presente Reglamento.

Plaza mugikorretan, aldi baterakoetan eta ez finkoetan, joaldunik ez dagoen kasuetan eta zezena ezin izan bada kortetara itzuli, plaza-buruak baimena eman ahal izango du sastakariek, edo bestela txandako ezpatariek, aberea plazan akabatzeko.

En las plazas portátiles, eventuales y no permanentes, en los supuestos en los que no existan cabestros y la res no haya podido ser devuelta a los corrales, la Presidencia podrá autorizar el sacrificio de la res en la plaza por el puntillero y, de no resultar factible, por el espada de turno.

2.- Abereak hondarrera ateratzeko ekitaldia jendaurrean egiten denean, gutxienez lau joaldunek egon behar dute bertan.

2.- Cuando el desencajonamiento de las reses se realice en el ruedo con presencia de público deberán permanecer en el mismo, al menos, cuatro cabestros.

59. artikulua.- Hondarra eta zezenketarako tresnak.

Artículo 59.- Ruedo y elementos materiales de la lidia.

1.- Korrida egin behar den eguneko goizean, plaza-ordezkariak, enpresako ordezkariak eta zezen-hiltzaileek edo beren ordezkariek hondarraren egoera ikuskatu ahal izango dute, eta haiek esandakoaren ildotik konponduko dira ikusitako irregulartasunak. Era berean, hesiaren, ezkutalekuaren eta atetzarraren egoera egiaztatuko dute.

1.- En la mañana del día en que haya de celebrarse el espectáculo, se comprobará por la Delegación de Plaza, junto con la persona representante de la empresa y los matadores o sus representantes, si lo desean, el estado del piso del ruedo y, a indicación de los mismos, se subsanarán las irregularidades observadas. Igualmente se comprobará el estado de la barrera, burladeros y portones.

2.- Aurreko ikuskapena egin eta gero, ikuskizun-motaren arabera, bi biribil zentrokide margotuko dituzte hondarrean, material labaingaitzekin, hesitik zazpi metrora lehenengoa, eta hamar metrora bigarrena.

2.- Efectuado el reconocimiento anterior, en función del tipo de espectáculo, se trazarán en el piso del ruedo, con materiales antideslizantes dos circunferencias concéntricas distanciadas desde el estribo de la barrera la primera siete metros y la segunda diez metros.

3.- Korrida egin behar den eguneko goizean, enpresa antolatzaileak banderilak aurkeztuko dizkio plaza-ordezkariari: zezenketa-abere bakoitzeko lau pare banderila eta bi pare banderila beltz edo zigor-banderila. Halaber, hamalau ezten eta dagozkion babesak.

3.- En la mañana del día en que haya de celebrarse el espectáculo, la empresa organizadora del espectáculo presentará a la Delegación de Plaza, para su inspección, cuatro pares de banderillas por cada res que haya de lidiarse y dos pares de banderillas negras o de castigo por cada res a lidiar. Igualmente presentará catorce puyas y los petos correspondientes.

Banderilak, eztenak eta babesak egiaztatu ondoren, plaza-ordezkariak itxi eta zigilatu egingo ditu.

Efectuada la comprobación de las banderillas, puyas y petos, la Delegación de Plaza procederá a su precinto y sellado.

Korrida hasi aurreko bi orduetan, plaza-ordezkariaren aginduari jarraiki, zigiluak kenduko dira.

Con una antelación de dos horas al comienzo del espectáculo, se levantarán dichos precintos a instancia del Delegado o la Delegada de Plaza.

4.- Enpresak bere gain hartuko du baliabide materialik ez egotearen erantzukizuna, hots, ikuskizunaren araudizko jarduerak egiteko behar diren baliabide materialik ez egotearen erantzukizuna.

4.- La empresa organizadora será responsable de la falta de elementos materiales precisos para las actividades reglamentarias del espectáculo.

60. artikulua.- Banderilak.

Artículo 60.- Banderillas.

1.- Banderilak, behin sartu eta gero, jasota edo zintzilika geratzen diren motatakoak izango dira. Banderilek, heldulekua barne, 700 mm luze eta 18 mm-ko diametroko lodiera izango dituzte. Heldulekuan, 22 mm-ko lodiera izan ahal izango dute. Makilaren mutur batean, altzairu ebakor eta zorrotzez egindako arpoia egongo da sarturik eta agerian geratzen den zatia 60 mm-koa izango da. Ageriko zati horren 40 mm arpoitxorako izango dira, eta horrek, gehienez jota, 16 mm-ko zabalera izango du.

1.- Las banderillas deberán ser de modelos que se retraigan o cuelguen tras su colocación. Tendrán una longitud de palo incluida la empuñadura no superior a 700 milímetros y un grosor de 18 milímetros de diámetro salvo en la empuñadura, que podrá llegar a 22 milímetros. Introducido en un extremo estará el arpón, de acero cortante y punzante, que en su parte visible será de una longitud de 60 milímetros, de los que 40 milímetros serán destinados al arponcillo que tendrá una anchura máxima de 18 milímetros.

2.- Banderila beltz edo zigorrekoen arpoiak agerian duen zatiak 88 mm luze eta 6 mm zabal izango du. Arpoitxoa duen arpoiaren zatiak 61 mm luze eta 20 mm zabal izango ditu, eta arpoitxoa bukatzen den tokiaren eta arpoitxo-gorputzaren arteko distantzia, berriz, 12 mm-koa. Banderila beltzek azal beltza izango dute, 70 mm-ko zerrenda zuria erdialdean dutela.

2.- En las banderillas negras o de castigo, el arpón, en su parte visible, tendrá una longitud de 80 milímetros y un ancho de 6 milímetros. La parte del arpón de la que sale el arponcillo será de 61 milímetros, con un ancho de 20 milímetros y la separación entre el terminal del arponcillo y el cuerpo del arpón será de 12 milímetros. Las banderillas negras tendrán el palo con una funda de color negro con una franja en blanco de 70 milímetros en su parte media.

3.- Burtziketan zaldiz jartzen diren banderilek atal honen 1. puntuan zehazturiko ezaugarriak izango dituzte, eta beren makila gehienez 800 mm luze izango da.

3.- Las banderillas utilizadas a caballo en el toreo de rejones tendrán las características señaladas en el apartado 1 de este artículo, pudiendo el palo tener una longitud máxima de 800 milímetros.

61. artikulua.- Eztenak.

Artículo 61.- Puyas.

1.- Eztenek piramide triangeluarreko forma izango dute, aurpegi lauak eta ertzak edo ahoak zuzenak. Altzairu moztaile eta zorrotzez eginak dira, eta txantiloiaz neurturiko dimentsioak hauexek dira: 26 mm luze ertz bakoitzean eta 19 mm zabal triangelu bakoitzaren oinarrian. Oinarrietan tope gogor bana izango dute piramideari eusteko. Topea kono formakoa eta 25 mm-ko diametroa izango du beheko oinarrian, goikoan, aldiz, 50 mm-koa izango da. Amaieran altzairuzko gurutze finkoa dago eta bere besoek forma zilindrikoa dute, muturretatik topearen oinarrira 50 mm-ko luzerakoak eta 8 mm-ko lodiera (III. eranskina).

1.- Las puyas tendrán forma de pirámide triangular, con las caras planas, con aristas o filos rectos de acero cortante y punzante, afiladas pero nunca vaciadas y sus dimensiones, apreciadas con el escantillón, serán: 26 milímetros de largo en cada arista por 19 milímetros de ancho en la base de cada cara o triángulo; estarán provistas en su base de un tope de material resistente que sujete la pirámide. El referido tope, de forma cónica, deberá tener 25 milímetros de diámetro en su base inferior y 50 milímetros de largo, terminada en una cruceta fija de acero, de brazos en forma cilíndrica, de 50 milímetros desde sus extremos a la base del tope y un grosor de 8 milímetros (anexo III).

2.- Eztena daraman makila material gogorrezkoa izango da, makurxea, eta eztena osatzen duten hiru aldeetako bat gorantz begira geratu beharko da, makilaren alde ganbilarekin bat eginez. Gurutzea horizontalean egongo da eta paraleloan adierazitako aldearen oinarriarekiko.

2.- La vara en la que se monta la puya será de material resistente, ligeramente alabeada, debiendo quedar una de las tres caras que forman la puya hacia arriba, coincidiendo con la parte convexa de la vara y la cruceta en posición horizontal y paralela a la base de la cara indicada.

3.- Ezten-hagaren luzera, guztira, hau da, eztena makilarekin batera, bi metro eta berrogeita hamabost cm-tik bi metro eta hirurogeita hamar cm-ra bitartekoa izango da.

3.- El largo total de la garrocha, esto es, la vara con la puya ya colocada en ella, será de dos metros cincuenta y cinco a dos metros setenta centímetros.

4.- Pikatzaileak dituzten nobiladetan ezaugarri bereko eztenak erabiliko dira, baina piramidearen altuera hiru metrotan gutxituko da.

4.- En las novilladas con picadores se utilizarán puyas de las mismas características, pero se rebajará en tres milímetros la altura de la pirámide.

62. artikulua.- Babesak.

Artículo 62.- Petos.

1.- Pikaldian erabiltzen diren zaldien babesak material arin, sendo eta malguez egingo dira, eta zezenen erasoaldiei eutsi behar dieten zamariaren zatiak estaltzeko modukoak izango dira.

1.- El peto de los caballos en la suerte de varas deberá ser confeccionado con materiales ligeros, flexibles y resistentes y cubrir las partes de la cabalgadura expuestas a las embestidas de las reses.

Babesaren pisua ez da 25 kg baino handiagoa izango, hura osatzen duten zati guztiak barne, erabileraren % 15eko aldearekin.

El peso máximo del peto, incluidas todas las partes que lo componen, no excederá de 25 kilogramos, con un margen de uso del 15%.

2.- Babesak bi gona handi izango ditu zaldiaren aurreko eta atzeko aldeetan, eta gona txiki bat eskuinaldean. Edonola ere, babesak ez du zaldiaren mugikortasuna oztopatuko. Babesak bi ebaki bertikal eduki ahal izango ditu eskuineko alboan, zurruntasuna leuntzeko. Zaldien segurtasuna bermatzeko hanka-babesleak erabiliko dira, eta inola ere ezingo dute, bere osotasunean, 15 kilogramo baino gehiago pisatu.

2.- El peto tendrá dos faldones largos en la parte anterior y posterior del caballo y un faldoncillo en la parte derecha. En cualquier caso, la colocación del peto no entorpecerá la movilidad del caballo. El peto podrá tener dos aberturas verticales en el costado derecho que atenúen la rigidez del mismo. Para garantizar la seguridad de los caballos se utilizarán manguitos protectores que en ningún caso podrán exceder en conjunto de 15 kilogramos de peso.

3.- Estriboak «ontzi erakoak» izango dira, ertzik gabekoak, abereari minik ez egiteko. Ezkerrekoa «bakero erakoa» izan daiteke.

3.- Los estribos serán de los llamados «de barco», sin aristas que puedan dañar a la res, pudiendo el izquierdo ser de los denominados «vaqueros».

63. artikulua.- Puntzetak.

Artículo 63.- Estoques.

1.- Puntzetak altzairuzkoak izango dira, eta 88 cm-ko gehienezko luzera izango dute, kirtenetik hasi eta muturreraino.

1.- Los estoques serán de acero y tendrán una longitud máxima de 88 centímetros desde la empuñadura a la punta.

2.- Deskabellatzeko puntzetak gurutze formako tope finkoa izango du, 78 mm luze, eta hiru atalez osatua: bat erdian, eusteko, 22 mm luze, 15 mm altu eta 10 mm lodi, ertzak alakatuak dituena; beste biak alboetan, obalatuak, 28 mm luze, 8 altu eta 5 lodi. Topea puntzetaren muturretik 10 cm-ra egongo da.

2.- El estoque de descabellar irá provisto de un tope fijo en forma de cruz de 78 milímetros de largo, compuesto de tres cuerpos: uno central o de sujeción de 22 milímetros de largo por 15 milímetros de alto y 10 milímetros de grueso, biseladas sus aristas, y dos laterales de forma ovalada de 28 milímetros de largo por 8 milímetros de alto y 5 milímetros de grueso. El tope ha de estar situado a 10 centímetros de la punta del estoque.

64. artikulua.- Burtziak eta farpak.

Artículo 64.- Rejones y Farpas.

1.- Zigor-burtziek, guztira, 1,60 metroko luzera izango dute, eta ezten-haga honela osatuko da: 60 mm-ko kubo txikia eta 120 mm-ko aho biko marraza zekorrentzat, eta 15 mm-koa zezenentzat; kasu bietan marraza 35 mm lodi izango da. Kubo txikiaren goialdean gurutzeta bat egongo da, 6 cm luze eta 7 cm diametro, burtziaren marrazaren aurkako norabidean.

1.- Los rejones de castigo serán de un largo total de 1,60 metros y la lanza estará compuesta por un cubillo de 60 milímetros de largo y 120 milímetros de cuchilla de doble filo para novillos y 150 milímetros para los toros, con un ancho de hoja en ambos casos de 35 milímetros. En la parte superior del cubillo llevará una cruceta de 60 milímetros de largo y 70 milímetros de diámetro en sentido contrario a la cuchilla del rejón.

2.- Farpak burtziak bezain luzeak izango dira. Arpoia edukiko dute, 70 mm luze eta 16 mm zabal.

2.- Las farpas tendrán la misma longitud que los rejones, con un arpón de 70 milímetros de largo por 16 milímetros de ancho.

3.- Heriotz-burtziek, gehienez ere, ondorengo neurriak izango dituzte: 1,60 m luze, kubo txikia 10 cm-koa eta aho biko marrazak 600 mm-koak zekorrentzat, eta 650 mm-koak zezenentzat, eta 25 mm lodi.

3.- Los rejones de muerte tendrán las siguientes medidas máximas: 1,60 metros de largo desde la empuñadura; cubillo de 100 milímetros y las hojas de doble filo 600 milímetros para los novillos y 650 milímetros para los toros, con 25 milímetros de ancho.

4.- Burtzi-zezenketako banderila motzek 18 mm diametroko eta 200 mm luzerako makila izango dute, eta banderilla luzeek bezalako arpoia, gehienez ere, 400 m-koa. Banderilla arrosek 200 mm baino gutxiagoko luzera duen burdinazko kirtena izango dute eta 8 mm-ko lodiera duen arpoia.

4.- En las corridas de rejones las banderillas cortas tendrán una longitud de palo de 18 milímetros de diámetro por 200 milímetros de largo con el mismo arpón que las banderillas largas, pudiendo ser de hasta 400 milímetros. Las banderillas rosas consistirán en un cabo de hasta 200 milímetros de largo con un arpón de 8 milímetros de grosor.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ZEZEN-IKUSKIZUN MOTA GUZTIEN GARAPENA

DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

65. artikulua.- Ezpatarien presentzia.

Artículo 65.- Presencia de los espadas.

1.- Zezenkari guztiek ikuskizuna hasi baino 15 minutu lehenago, gutxienez, egon beharko dute zezen-plazan eta ezin izango dute bertatik alde egin harik eta ikuskizuna guztiz amaitzen den arte. Ezpatari batek, ondo frogatutako arrazoi batengatik, plaza-buruari bere taldearekin alde egiteko baimena eskatuz gero, honek baimena eman diezaioke, betiere, bere eginkizuna amaitutakoan eta baldin eta hirukoteko kideak ados egonez gero.

1.- Todos los lidiadores deberán estar en la plaza como mínimo quince minutos antes de la hora señalada para el comienzo del espectáculo, no pudiendo abandonarla hasta su completa terminación. Cuando un espada solicite de la Presidencia permiso para abandonar la plaza con su cuadrilla, por causa justificada, podrá ser autorizado para ello una vez terminado su cometido, si bien habrá de contar con el consentimiento de los demás matadores.

2.- Zezenkariek zezenketarako egoera egokian egon beharko dute. Lesioren bat edo jarduteko ahalmenean eragin dezakeen ageriko beste sintomarik badu, plaza-buruak zezen-plazako mediku-taldeak azter dezan agindu dezake. Azterketaren emaitzaren arabera, plaza-buruak toreatzaileari ikuskizunean parte hartzea galaraz diezaioke.

2.- Los lidiadores deberán encontrarse en condiciones aptas para la lidia. Si se presentaran con lesiones aparentes o claros síntomas que indujeran a sospechar sobre su aptitud para actuar, la Presidencia podrá ordenar su examen por el equipo médico de la plaza. A la vista del resultado del examen, la Presidencia podrá prohibir la participación del lidiador en el espectáculo.

3.- Zezen-hiltzaile batek parte hartu ezin eta arauzko ordezkorik ez bada, gainontzeko zezen-hiltzaileek ordezkatu beharko dute derrigorrez, baldin eta bakoitzari dagozkionak baino zezen bat gehiago toreatu eta hil behar badu. Bi zezen-hiltzaile ez badaude, hirugarren hiltzaileak zezen guztiak torea ditzake, arauzko koadrilak baldin baditu, betiere.

3.- En caso de ausencia de un matador que no hubiera sido reglamentariamente sustituido, el resto de los matadores tendrán la obligación de sustituirlo, siempre que hubieran de lidiar y estoquear solamente una res más de las que les correspondieran. En caso de ausencia de dos de los matadores, podrá lidiar el tercer matador todas las reses siempre que disponga de las cuadrillas reglamentarias.

4.- Zezenketan iragarritako ezpatari guztiak kaltetuta gertatuz gero, ordezkoak, balego, ordezkatu beharko ditu eta horrek hil beharko ditu irteteko geratzen diren gainontzeko zezen guztiak. Ordezkoa ere ezindurik badago, ikuskizuna amaitutzat joko da.

4.- Si se accidentasen durante la lidia todos los matadores anunciados, el sobresaliente, cuando preceptivamente lo hubiera, habrá de sustituirlos y dará muerte a todas las reses que faltaran por salir. Si el sobresaliente quedara también imposibilitado, se dará por terminado el espectáculo.

5.- Zezen-hiltzaile bat edo bi iragartzen diren zezenketa eta nobiladetan, ordezko bat edo bi egongo dira, hurrenez hurren, ikuskizun kategoriari dagokion Zezenketen Profesionalen Erregistroan izena eman dutenak. Bi ordezkok parte hartu beharko balute eta oraindik hainbat zezen toreatzeke geldituko balira, antzinakotasun ordenaren arabera tartekatuz egingo lukete.

5.- En las corridas de toros y novilladas en las que se anuncien uno o dos matadores, se incluirán, respectivamente, dos o un sobresaliente, inscritos en la Sección del Registro de Profesionales Taurinos que corresponda a la categoría del espectáculo. Si tuvieran que actuar dos sobresalientes y quedaran varias reses por lidiar, lo harán alternándose por orden de antigüedad.

66. artikulua.- Ikuskizuna prestatzea eta hasiera.

Artículo 66.- Preparativos e inicio del espectáculo.

1.- Ikuskizunaren garapena araudi honek ezartzen duenera egokituko da, eta bertan ezarrita ez dagoena, erabilera tradizionalen arabera.

1.- El desarrollo del espectáculo se ajustará en todo a lo que se dispone en el presente Reglamento y, en lo no dispuesto en el mismo, a los usos tradicionales.

2.- Zezen-plazako ateak ikuskizuna hasi baino ordubete lehenago, gutxienez, zabaldu beharko dira ikusleentzat.

2.- Una hora antes, como mínimo, de la anunciada para el comienzo del espectáculo se abrirán al público las puertas de acceso a la plaza.

3.- Ikuskizuna hasteko agindua eman baino lehen, plaza-buruak eta ordezkariak arauzko xedapen guztiak bete direla, laguntzaile guztiak beren tokietan daudela eta kailejoian baimendutako pertsonak baino ez daudela ziurtatuko dute.

3.- Antes de ordenar el comienzo del espectáculo, la Presidencia y la Delegación de plaza se asegurarán de que han sido cumplidas todas las disposiciones reglamentarias, de que el personal auxiliar de la plaza y el equipo médico ocupa sus puestos y de que en el callejón se encuentren únicamente las personas debidamente autorizadas.

4.- Plaza-buruari dagokio ikuskizunaren ekitaldi bakoitzari hasiera emateko agindua ematea, enpresak emandako kolore ezberdineko zapien bidez:

4.- El Presidente o la Presidenta ordenará la secuencia del espectáculo exhibiendo los pañuelos de distintos colores que la empresa organizadora pondrá a su disposición, según la siguiente relación:

a) Zuria, ikuskizunari hasiera emateko, zezenak ateratzeko, lantzeak aldatzeko, musikari ekiteko, abisuak emateko, eta abisuak eta sariak emateko.

a) Blanco, para disponer el comienzo del espectáculo, la salida de los toros, los cambios de suerte, el inicio de la música, los avisos y la concesión de trofeos.

b) Berdea, baztertu nahi den zezena kortara itzultzeko.

b) Verde, para disponer la devolución de la res a los corrales.

c) Gorria, zezenari «banderila beltzak» jartzeko.

c) Rojo, para disponer que se pongan a la res banderillas negras.

d) Urdina, zezenak plazari buelta emanda eramateko.

d) Azul, para la concesión de la vuelta al ruedo de la res.

e) Laranja, zezenari bizia barkatuko zaiola adierazteko.

e) Naranja, para la concesión del indulto a la res.

5.- Plaza-buruak egokiak iruditzen zaizkion oharpenak egin diezazkieke zezenketan parte hartzen dutenei, edozein unetan, plaza-ordezkariaren bitartez.

5.- La Presidencia podrá realizar, en cualquier momento, las advertencias que considere oportunas a quienes intervienen en la lidia, a través de la Delegación de plaza.

6.- Plaza-buruak ikuskizuna hasteko iragarritako orduan emango du hasteko agindua, zapi zuria erakutsiz, turutek eta tinbalek hasierako deia egin dezaten. Ondoren, alguaziltxoek, plaza-buruari baimena eskatutakoan, hondarra hustu eta hiltzaileen aurrean paseotxoa egingo dute, atzetik ezpatariak, koadrilak, hondarzaleak, mandazainak eta zaldimutilak daramatzatela. Azkenik, aguaziltxoek baketako giltzak torileroari eman eta behin plaza erabat hustu denean, alde egingo dute.

6.- Cuando el reloj de la plaza marque la hora anunciada para el comienzo del espectáculo, el Presidente o la Presidenta ordenará el inicio del mismo mediante la exhibición del pañuelo blanco, para que los clarines y timbales anuncien dicho comienzo. Seguidamente, los alguacilillos realizarán, previa venia de la Presidencia, el despeje del ruedo y, a continuación, al frente de los matadores, cuadrillas, areneros, mulilleros y mozos de caballo, realizarán el paseíllo. Finalizado éste, los alguacilillos entregarán la llave de toriles al torilero y, una vez despejado completamente el ruedo, se retirarán del mismo.

7.- Ikuskizuneko profesionalek eta arestian aipatutako zerbitzuko langileek, zezenketan zehar jardunean ari ez diren bitartean, dagokien ezkutalekuko kailejoian egon beharko dute.

7.- Los y las profesionales actuantes y el personal de servicio anteriormente mencionado, cuando no tengan que intervenir en la lidia, permanecerán en el callejón en el lugar asignado.

67. artikulua.- Koadrilak.

Artículo 67.- Cuadrillas.

1.- Pikatzaileak dituzten zezenketa eta nobiladetan ezpatarien koadrilan bi pikatzaile, hiru banderilari, ezpata-mutil bat eta, kasu batzuetan, ezpata-mutilaren laguntzaile bat egongo dira. Ezpatari batek zezenketa osoan jardun behar duenean, bere koadrilaz gain, beste bi koadrila aterako ditu, ezpatarien kopurua hirukoizteko beharrik gabe. Korridan bi ezpatarik parte hartzen badute, bakoitzak pikatzaile bat eta banderilari bat gehiago atera beharko du koadrilan.

1.- En las corridas de toros y en las novilladas con picadores, los matadores compondrán sus cuadrillas con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y, en su caso, un ayudante de mozo de espadas. En el supuesto de que un espada lidie una corrida completa, sacará dos cuadrillas, además de la suya propia, sin necesidad de triplicar el número de mozos de espadas. Si fueran dos los espadas actuantes, cada uno de ellos deberá aumentar su cuadrilla con un picador y un banderillero.

Ezpatari batek zezen bakarra hil behar badu, bi banderilarik, pikatzaile batek eta ezpatari batek osatuko dute bere koadrila.

En el caso de que un matador tuviera que estoquear una sola res, su cuadrilla estará compuesta por dos banderilleros, un picador y un mozo de espadas.

2.- Irizpide berak jarraituko dira pikatzaile gabeko burtzi eta nobilada ikuskizunetan koadrilak osatzeko, eta kasu horietan pikatzaileak alde batera utziko dira.

2.- Iguales criterios regirán en cuanto a la composición de las cuadrillas para espectáculos de rejones y novilladas sin picadores, excluyéndose en estos casos a los picadores.

3.- Toreo-profesionalek edo toreo-eskoletako ikasleek jarduten duten zekorketetan, koadrilek toreatu beharreko abelburu kopurua baino banderilari bat gehiago izango dute.

3.- En las becerradas en las que intervengan profesionales taurinos o alumnado de escuelas taurinas, las cuadrillas contarán con un banderillero más que el número de reses a lidiar.

68. artikulua.- Zezenketa zuzentzea eta ordenatzea.

Artículo 68.- La dirección y orden de lidia.

1.- Ezpatari zaharrenari dagokio zezenketaren artea zuzentzea eta gainontzeko zezenkariei beharrezko diren jarraibideak ematea, araudi honetan ezarritakoa betearazteko. Jaialdiak mistoak direnean, hau da, zezenketaren aldi batean burtziketa burutzen denean, bi zuzentzaile egongo dira, bakoitza dagokion ikuskizunaren zatia zuzentzeko, adierazitako irizpideari jarraiki. Horri kalterik egin gabe, ezpatari bakoitzak suertatu zaizkion zezenen zezenketa zuzentzeko eskubidea ere badu.

1.- Corresponderá al espada más antiguo la dirección de la lidia y quedará a su cuidado el formular las indicaciones que estime oportunas a los demás lidiadores a fin de asegurar la observancia de lo prescrito en este Reglamento. Cuando se trate de espectáculos mixtos en los que una parte sea rejoneo, habrá dos directores de lidia, uno para cada parte del espectáculo, de acuerdo con el criterio señalado. Sin perjuicio de ello, cada espada podrá dirigir la lidia de las reses de su lote.

2.- Era berean, zezenketaren zuzendariak gorabeheraren bati erreparatzen badio, plazako ordezkariari jakinarazi dio, eta berau konpondu dezan eskatuko dio.

2.- Igualmente, si el director de lidia observara algún desorden durante la celebración del espectáculo deberá comunicárselo a la Delegación de plaza, requiriendo de ésta la actuación necesaria para subsanarlo.

3.- Zezenketaren zuzentzaile den ezpatariak bere eginkizuna behar bezala beteko ez balu, eta zezenketan anabasa sortuko balu, plaza-buruaren oharpena jasoko luke.

3.- El espada director de lidia que no cumpliera con sus obligaciones de tal, dando lugar al desorden en la lidia, será advertido por la Presidencia.

4.- Ezpatariek antzinakotasun profesionalaren arabera hilko dituzte bai zezenketarako iragarritako zezenak nahiz soberakoak.

4.- Los espadas anunciados estoquearán por orden de antigüedad profesional todas las reses que se lidien en la corrida, ya sean las anunciadas o los sobreros que las sustituyan.

5.- Zezenketan zehar ezpatariren bat zezena hil baino lehen zauritu, kaltetu edo gaixotuko balitz, gainontzeko ezpatariek ordezkatuko lukete, betiere antzinakotasun irizpide zurrunari jarraiki. Zezena hil ondoren gertatzen bada, ezpataririk zaharrenak ordezkatuko du, dagokion txanda ezertan aldatu gabe.

5.- Si durante la lidia cayera herido, lesionado o enfermo uno de los espadas antes de entrar a matar será sustituido para el resto de la faena por sus compañeros, por riguroso orden de antigüedad. En caso de que ello acaeciera después de haber entrado a matar, el espada más antiguo le sustituirá sin que le corra el turno.

6.- Ezpatariek, beren txanda ez dagokien bitartean, ezin izango dute kailejoitik alde egin, ezta aldi baterako ere, plaza-buruaren baimenik izan ezean.

6.- Los espadas no podrán abandonar el callejón ni siquiera temporalmente sin el permiso de la Presidencia, aunque no les corresponda el turno de actuación.

2. ATALA

SECCIÓN 2.ª

ZEZENKETAREN LEHENENGO EKITALDIA

EL PRIMER TERCIO DE LA LIDIA

69. artikulua.- Zezena ateratzea eta harrera egitea.

Artículo 69.- Salida y recibimiento de la res.

1.- Zezenak korrika egin dezan eta baretu dadin, plazan ezin izango dira hiru banderilari baino gehiago egon, eta zezena plazara atera bezain laster hori egiten saiatuko dira, alferrikako korrikaldirik egin gabe.

1.- Para correr la res y pararla no podrá haber en el ruedo más de tres banderilleros, que procurarán hacerlo tan pronto salga aquélla al ruedo, evitando carreras inútiles.

2.- Dagokion hiltzaileak zezena kapoteaz toreatuko du, eta plaza-buruak nahikoa denbora eman beharko dio lantze egokiak burutzeko.

2.- La res será toreada con el capote por el matador de turno dándole la Presidencia el tiempo suficiente para que ejecute los lances oportunos.

3.- Debekatuta dago zezenak errekortatzea, kapoteaz itsutuz hesiaren aurka tupust eginaraztea edota ezkutalekuan amilaraztea. Zezenketa guztira zabaltzen da debekua.

3.- Queda prohibido recortar a la res, empaparla en el capote provocando el choque contra la barrera o hacerla derrotar en los burladeros. Ésta prohibición es extensiva al resto de la lidia.

70. artikulua.- Pikaldia.

Artículo 70.- Suerte de varas.

1.- Plaza-buruak pikatzaileak plazara ateratzeko agindua emango du, behin zezena kapoteaz toreatu ondoren, aurreko kapituluan ezarritakoarekin bat, eta zegokion ezpatariak edo bere koadrilak gelditu edo finkatu duenean.

1.- La Presidencia ordenará la salida al ruedo de los picadores una vez que la res haya sido toreada con el capote de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo anterior, y haya sido parada o fijada por el espada de turno o su cuadrilla.

2.- Pikatzaileek txandaka jardungo dute. 1.- Jardungo duen pikatzailea zezen-hiltzaileak agindutako tokian jarriko da, ahal izanez gero zezentokitik albait urrutien, eta beste pikatzailea zezen-plazaren beste aldean jarriko da.

2.- Los picadores actuarán alternando su intervención. Al que le corresponda intervenir, se situará donde determine el matador de turno y, preferentemente, en la parte más alejada posible de los chiqueros, situándose el otro picador en la parte del ruedo opuesta al primero.

3.- Pikaldian zezenak ezin izango du barreratik urrutien dagoen oboaren barruan egon eta zezenkariak eta zaldimutilak ezin izango dira inola ere zaldiaren eskuinaldean ibili.

3.- La res deberá ser puesta en suerte sin rebasar el círculo más alejado de la barrera y, en ningún momento, los lidiadores y mozos de caballos podrán colocarse al lado derecho del caballo.

4.- Pikatzailea pikaldirako prest dagoenean, lege onez erakarri behar du zezena, hesitik hurbilen dagoen biribila gainditu gabe. Pikatzaileak, ezkerreko estribotik harago, aurrerantzean zezenkaririk ez dela zainduko du.

4.- Cuando el picador se prepare para ejecutar la suerte la realizará obligando a la res por derecho, sin rebasar el círculo más próximo a la barrera. El picador cuidará de que no se adelante ningún lidiador más allá del estribo izquierdo.

5.- Zezena zaldiaren aurrean eta dagokion biribilean hiru aldiz jarri eta gero, biribil hori kontuan izan gabe, dagokion tokian jarriko da.

5.- Si la res no acudiera al caballo después de haber sido fijada por tercera vez en el círculo para ella señalado, se le pondrá en suerte sin tener dicho círculo en cuenta.

6.- Zezena zaldiarengana hurbiltzen denean, pikatzaileak eskuinaldetik pikatu beharko du eta eztena zezenaren lepogainean sartuko dio. Zigorra berehala bertan behera utzi beharko du eztena gorputzaren bestelako leku batean sartuko balitz, ageriko defentsa egoeran izan ezean.

6.- Cuando la res acuda al caballo, el picador efectuará la suerte por la derecha, aplicando el puyazo en el morrillo del toro, debiendo cesar de inmediato en el mantenimiento del castigo si la puya se introdujera en cualquier zona corporal distinta, excepto en caso de evidente defensa.

7.- Zezenak alde egiten badu, guztiz debekatuta dago jarraian beste ezten bat sartzea. Halakoetan, bai eta pikaldia gehiegi luzatzen denean ere, zezenkariek zezena behar den tokira atera beharko dute albait lasterren, berriro ere pikaldirako prestatu ahal izateko. Pikatzaileak, bere aldetik, berriz ekiteko kokatu aurretik, atzerantz bota beharko du zaldia.

7.- Si el toro deshace la reunión, queda prohibido terminantemente consumar otro puyazo inmediatamente. En este supuesto, así como cuando la suerte de varas se prolongue en exceso, los lidiadores deberán sacar la res al terreno del encuentro para, en su caso, situarla nuevamente en suerte. Mientras, el picador deberá echar atrás el caballo antes de volver a situarse.

8.- Zezenek, txandako ezpatariaren irizpideari jarraiki, ezten egokiak jasoko dituzte, animaliaren suhartasun eta indarraren araberakoa. Gutxienez lehenengo mailako plazetan bi eztenkada jaso beharko ditu eta bakarra bigarren mailakoetan. Hala ere, plaza-buruak ekitaldiz aldatzeko agindua eman dezake, zezenak gehiegizko zigorra jaso duela uste badu.

8.- Las reses recibirán, a criterio del espada de turno, los puyazos apropiados, de acuerdo con la bravura y fuerza del animal, debiendo recibir, al menos, dos puyazos en las plazas de primera categoría y uno en las de segunda. No obstante, la Presidencia podrá ordenar el cambio de tercio si aprecia que la res ha recibido un castigo excesivo.

9.- Pikatzaileek beren buruak babesteko egin beharreko guztia egin dezakete une oro.

9.- Los picadores podrán defenderse en todo momento.

10.- Nolanahi ere, debekatuta dago zezena zulatzea, ankerkeriaz eztenkatzea, zezena ihesbiderik gabe uztea, zezenaren inguruan biraka ibiltzea edota gaizki ezarritako zigorra mantentzea edo luzatzea.

10.- En todo caso, queda prohibido barrenar, tapar la salida de la res, girar alrededor de la misma, así como insistir o mantener el castigo incorrectamente aplicado.

11.- Era berean, debekatuta dago, zauria zabaltzeko helburuarekin, pikatzaileak bere luzerako ardatzaren gainean eztena etengabe zabunkatzea.

11.- Igualmente, queda prohibida la acción del picador consistente en balancear la puya sobre su eje longitudinal al objeto de ampliar anormalmente la herida.

12.- Plaza-buruak behin ekitaldiz aldatzeko agindua eman duenean, pikatzaileek zigortzeari utziko diote, betiere, zezenak alde egin arte beren buruak babesteko egin beharreko guztia egin dezaketelarik. Azkenik, zezenkariek zezena zaldiarengandik bereiziko dute.

12.- Una vez ordenado por la Presidencia el cambio de tercio, los picadores cesarán de inmediato el castigo, sin perjuicio de que puedan defenderse hasta que les retiren la res, y los lidiadores sacarán a ésta del encuentro.

13.- Pikaldiko arauak hausten dituzten zezenkari oinezkoek plaza-buruaren oharpena jasoko dute, eta horretan jarraitzen badute, zigorra jartzeko proposa dezake plaza-buruak. Zaldimutilak pikatzailearen laguntzailetzat joko dira eta, horrenbestez, haga bat izan dezakete beren jardunerako.

13.- Los picadores y los lidiadores de a pie que infrinjan las normas relativas a la ejecución de la suerte de varas serán advertidos por la Presidencia y, si persistieran en ello, serán propuestos para sanción. Se considerará a los monosabios como ayudantes del picador y, a estos efectos, podrán ir provistos de una vara para el desarrollo de su labor.

14.- Hondarrean, pikaldian ez diharduen pikatzailearen ondoan, koadrila bereko menpeko bat egongo da, zezena ihesean dabilela pikatzaile horren zaldiarekin topo egin ez dezan beharrezko diren kiteak egiteko.

14.- Al lado del picador que no interviene en la suerte de varas, estará un subalterno de la misma cuadrilla para realizar los quites que fueran necesarios con el fin de evitar que la res, en su huida, realice el encuentro con este otro picador.

71. artikulua.- Zezen-hiltzaileak pikaldian.

Artículo 71.- Matadores en la suerte de varas.

1.- Pikaldian zehar, parte hartzen duten ezpatari guztiak pikatzailearen ezkerraldean jarriko dira. Zezenketan jardun behar duen ezpatariak pikaldia zuzenduko du eta, beharrezkotzat jotzen badu, egoki deritzon guztietan esku hartuko du.

1.- Durante la ejecución de la suerte de varas, todos los espadas participantes se situarán a la izquierda del picador. El espada a quien le corresponda la lidia dirigirá la ejecución de la suerte e intervendrá él mismo siempre que lo estime oportuno.

2.- Edonola ere, bigarren eztenkadaren ostean, beste ezpatariek, zezenketa ordenaren arabera, egingo dituzte kiteak. Ezpatariren batek parte hartzeari uko eginez gero, hurrengo txanda daukanak jarraituko du.

2.- No obstante lo anterior, después del segundo puyazo, el resto de los espadas, por orden de lidia, podrán realizar los quites. Si alguno de los espadas declinase su participación, correrá el turno.

72. artikulua.- Pikatzaileak ordezkatzea.

Artículo 72.- Sustitución de picadores.

Edozein egoera dela eta, koadrila bateko pikatzaile batek, nahiz biek, jarduterik ez dutenean, gainontzeko koadrilakoek ordezkatuko dituzte, eta horretarako, antzinakotasunik gutxien duenetik gehien duenerako hurrenkerari jarraituko zaio.

Cuando por cualquier circunstancia no puedan seguir actuando uno o ambos picadores de la cuadrilla de turno, serán sustituidos por los de las restantes cuadrillas, siguiendo el orden de menor antigüedad.

73. artikulua.- Zigor-banderilak.

Artículo 73.- Banderillas de castigo.

Zezena mantsoegia dela eta, pikaldian aurreko ataletan ezarritakoa bete ezin bada, plaza-buruak ekitaldiz aldatzea eta zezenari banderila beltzak edo zigortzekoak jartzea erabaki dezake.

Cuando debido a su mansedumbre una res no pudiera ser picada en la forma prevista en los artículos anteriores, el Presidente o la Presidenta podrá disponer el cambio de tercio y la aplicación a la res de banderillas negras o de castigo.

3. ATALA

SECCIÓN 3.ª

ZEZENKETAREN BIGARREN EKITALDIA

EL SEGUNDO TERCIO DE LA LIDIA

74. artikulua.- Banderila-pikaldia.

Artículo 74.- Suerte de banderillas.

1.- Plaza-buruak ekitaldiz aldatzeko agindua ematen duenean, zezenari banderilak jartzeari ekingo zaio, eta gutxienez banderila pare bi eta gehienez hiru jarri beharko zaizkio. Hala ere, salbuespen berezietan, plaza-buruak jarriko diren banderila-pare kopurua gutxitu dezake.

1.- Ordenado por la Presidencia el cambio de tercio se procederá a banderillear a la res, colocándole no menos de dos ni más de tres pares de banderillas. No obstante, en supuestos excepcionales la Presidencia podrá reducir el número de pares de banderillas a colocar.

2.- Pikatzaileek binaka jardungo dute. Banderilari batek hiru aldiz atera eta hiruretan huts eginez gero, txanda galdu eta hurrengoak ordezkatuko du.

2.- Los banderilleros actuarán de dos en dos. El que realizase tres salidas en falso, perderá el turno y será sustituido por el compañero.

3.- Ekitaldi honetan zehar, erdialdeetan, jardunean dabilen banderilariaren atzealdean hurrengo txanda dagokion ezpataria jarriko da, eta beste banderilaria zezenaren atzean. Bestalde, bi peoi egon daitezke banderilariei laguntzeko.

3.- Durante este tercio, en los medios, a espaldas del banderillero actuante, se colocará el espada a quien corresponda el turno siguiente, colocándose el otro espada detrás de la res. Asimismo, se permitirá la actuación de dos peones para que auxilien a los banderilleros.

4.- Zezen-hiltzaileek, nahi izanez gero, dagokien zezenari banderilak jar diezazkiokete, eta horretan beste ezpatariekin batera jardun dezakete. Halakoetan, ez da hurrengo atalean ezarritakoa betearaziko.

4.- Los matadores, si lo desean, podrán banderillear a su res, pudiendo compartir la suerte con otros espadas actuantes. En estos casos, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

5.- Ekitaldia aldatuko dela iragarritakoan, zezenkariek ezingo dituzte banderilak baimenik gabe jarri.

5.- Una vez anunciado el cambio de tercio, los lidiadores no podrán poner banderillas sin autorización.

75. artikulua.- Banderilariak ordezkatzea.

Artículo 75.- Sustitución de banderilleros.

Istripuren bat dela eta, koadrila bateko banderilariek ezin badezakete jardun, gainontzeko koadriletako banderilari berrienek ordezkatuko dituzte.

Cuando por accidente no puedan seguir actuando los banderilleros de una cuadrilla, ocuparán su lugar los de menor antigüedad de las otras cuadrillas.

4. ATALA

SECCIÓN 4.ª

ZEZENKETAREN AZKENEKO EKITALDIA

EL ÚLTIMO TERCIO DE LA LIDIA

76. artikulua.- Plaza-buruaren baimena eta agurra.

Artículo 76.- Venia y saludo a la Presidencia.

Ezpatari batek, bere lehen zezenarekin ari dela, muletaren faenari ekin baino lehen, montera eskuetan hartu eta plaza-buruari baimena eskatu beharko dio. Era berean, plaza-buruak agurtu beharko du ohiko txandako azken zezena hiltzen duenean.

Antes de comenzar la faena de muleta a su primera res, el espada deberá solicitar, montera en mano, la venia del Presidente o de la Presidenta. Asimismo, deberá saludarle una vez haya dado muerte a la última res que le corresponda en turno normal.

77. artikulua.- Lantze gorena burutzea.

Artículo 77.- Ejecución de la suerte suprema.

1.- Ezpatariak, zezena hiltzearren, ezpata sartu baina hiltzea lortzen ez duenean eta beste ahalegin bat egin baino lehen, aurreko ahaleginean sartutako ezpata atera beharko du.

1.- El espada no podrá entrar nuevamente a matar en tanto no se libere a la res del estoque que pudiese tener clavado a resultas de un intento anterior.

2.- Zezenkariek debekatuta daukate, zezena azkarrago hil dadin, ezpata sartuta duela eztenkada barrurago sartzea, zezena erori baino lehen sastakatzea edota beste edozein modutan zauritzea. Bereziki debekatuta dago «peoien gurpila» izenekoa, hiltzeko lantzea burutu ondoren egiten dena; zezenari bere buruaren inguruan hirurehun eta hirurogei graduko biraketa bat edo gehiago egitea behartzean datza.

2.- Se prohíbe a los lidiadores ahondar el estoque que la res tenga colocado, apuntillarla antes de que caiga o herirla de cualquier otro modo para acelerar su muerte. Particularmente queda prohibida la denominada «rueda de peones», acción realizada tras la ejecución de la suerte de matar y que consiste en obligar a la res a realizar uno o más giros de trescientos sesenta grados sobre sí misma.

3.- Ezpatariak ezpata sartutakoan soilik deskabella dezake zezena. Osterantzean, berdinarekin errepikatu beharko du lantzea.

3.- El espada podrá descabellar a la res únicamente después de haber clavado el estoque. En otro caso, deberá realizar nuevamente la suerte con el mismo.

78. artikulua.- Abisuak eta lantze arrunta burutzeko ezintasuna.

Artículo 78.- Avisos e imposibilidad de ejecución ordinaria.

Lehenengo muleta pasea egin eta hamar minutura zezena oraindik bizirik badago, turuta joko da plaza-buruaren aginduz, lehen abisua emateko. Hiru minuturen buruan, bigarren abisua emango zaio eta bi minutu beranduago, hirugarrena, hau da, azkena. Une horretara heldutakoan, ezpatariak eta gainontzeko zezenkariek barrerara jo beharko dute eta zezena kortara itzuli edo sastakatu egingo dute. Ezin bada ez itzuli ezta sastakatu ere, plaza-buruak hurrengo txanda dagokion zezen-hiltzaileari eman diezaioke zezena hiltzeko agindua, ezpataz, nahiz zuzenean deskabellatuz, animaliaren egoeraren arabera.

Transcurridos diez minutos desde el primer pase de muleta, si la res no hubiera muerto, la Presidencia ordenará el primer aviso por toque de clarín; tres minutos después el segundo aviso y dos minutos más tarde el tercero y último, en cuyo momento el espada y demás lidiadores se retirarán a la barrera para que la res sea devuelta a los corrales o apuntillada. Si no fuese posible lograr la devolución de la res a los corrales o su apuntillamiento, la Presidencia podrá ordenar al matador que siga en turno al que hubiera actuado que mate la res, bien con el estoque o directamente con el descabello, según las condiciones en que se encuentre aquélla.

79. artikulua.- Sariak eta trofeoak.

Artículo 79.- Premios y trofeos.

1.- Zezen-hiltzaileek jaso ditzaketen sari edo trofeoak honako hauek dira: eraztun aldetik agurtzea, zezen-plazari bira osoa ematea, toreatu duen zezenaren belarri bat edo biak lortzea eta zezen-plazako ate nagusitik bizkar gainean ateratzea. Soilik ohiz kanpoko kasuetan, plaza-buruak hala erabakitzen badu, zezenaren buztana jaso dezake sari gisa.

1.- Los premios y trofeos para los matadores actuantes consistirán en el saludo desde el tercio, la vuelta al ruedo, la concesión de una o dos orejas del toro lidiado y la salida a hombros por la puerta principal de la plaza. Únicamente de modo excepcional podrá la Presidencia conceder el rabo de la res.

2.- Sarien eta trofeoen banaketa ondorengoa izango da:

2.- Los premios o trofeos serán concedidos de la siguiente forma:

a) Agurrak eta zezen-plazari bira ematea, ezpatariak berak erabakiko du, ikusleen txaloak kontuan izanik.

a) Los saludos y la vuelta al ruedo los realizará el espada por sí mismo, atendiendo a los deseos del público que así lo manifieste con sus aplausos.

b) Zezenaren bigarren belarria emateko erabakia ere plaza-buruari dagokio, publikoak hala eskatu balio, 101.5. artikuluan ezarritako moduan.

b) La concesión de una oreja se realizará por la Presidencia a petición mayoritaria del público en el modo establecido en artículo 101.5.

c) Zezen beraren bigarren belarria plaza-buruaren eskumenekoa baino ez da izango, publikoaren eskaera kontuan izan arren. Zezenaren baldintzak, zezenketaren ekitaldi guztien zuzentasuna, eta bereziki pikaldiarena, zigorra neurriz eman dela eta pikatzaileak toki egokian jarri direla zainduko du, baita kapotearekin eta muletarekin egindako faena eta, batez ere, ezpatakada.

c) La segunda oreja de una misma res será de la exclusiva competencia de la Presidencia, que tendrá en cuenta la petición del público, las condiciones de la res, la buena dirección de la lidia en todos sus tercios y en especial en la suerte de varas, cuidando que se dosifique el castigo y que los picadores lo apliquen en el lugar correcto, y la faena realizada tanto con el capote como con la muleta y, fundamentalmente, la estocada.

3.- Belarriak eta buztana mozteko orduan algoaziltxo batek egon beharko du bertan, eta berari dagokio zezen-hiltzaileari sariok ematea.

3.- El corte de apéndices se llevará a efecto en presencia de un alguacilillo que será, a su vez, el encargado de entregarlos al matador.

4.- Lehen mailako eta bigarren mailako plazetan zezen-hiltzailea ate handitik edo nagusitik bizkar gainean irten ahal izateko, ezinbesteko baldintza izango da zezen baten belarri biak edo hiru belarri ikuskizun berean lortu izana. Besteetan, nahikoa izango da gutxienez bi belarri lortu izana.

4.- En las plazas de toros de primera y segunda categoría la salida a hombros del matador por la puerta grande o principal sólo se permitirá cuando haya obtenido, al menos, dos orejas en un mismo toro o tres en un mismo espectáculo. En el resto será suficiente haber obtenido al menos dos orejas.

5.- Banderilariek ere eraztun-aldetik agur dezakete, baita pikatzaileak ere, plazatik ateratzeko ibilbidean zehar, ikusleen gehiengoak hala eskatu duenean.

5.- Los banderilleros también podrán saludar desde el tercio, así como los picadores en su recorrido de salida del ruedo, cuando así lo demande la mayoría del público.

6.- Plaza-buruak, ikusle gehienek hala eskatuz gero, edo berak hala erabakita, suhartasun handia erakutsi duten zezenen kasuan, hildako zezenari plaza osoan buelta eman diezaiotela agindu dezake, zapi urdina erakutsiz.

6.- La Presidencia, a petición mayoritaria del público o por iniciativa propia, podrá ordenar, mediante la exhibición del pañuelo azul, la vuelta al ruedo de la res que por su excepcional bravura durante todos los tercios de la lidia haya sido merecedora de ello.

7.- Ikusle gehienek hala eskatuz gero, abeltzainak edo maizterrak plazari buelta eman ahal izango dio.

7.- La persona titular de la ganadería o su mayoral podrá hacer el saludo o vuelta al ruedo por sí misma, cuando el público lo reclame mayoritariamente.

80. artikulua.- Zezenei bizia barkatzea.

Artículo 80.- Indulto de la res.

1.- Zezen-plaza finkoetan, eta soilik pikatzaileak eta nobiladak izandako zezenketetan, zezen batek satai ederra eta jokabide paregabea erakutsi duenean zezenketako ekitaldi guzti-guztietan, plaza-buruak bizia barkatzea erabaki dezake, zezena hazitarako uzteko eta kasta hobetzearren: plaza-buruak hori egin dezake honako baldintza hauek guztiak betetzen direnean: ikusleen gehiengoak hala eskatu duenean, toreatu duen ezpatariak bere beregi eskatzean eta, azkenik, zezenaren abeltzaintza-etxeko jabea edo maizterra ados daudenean.

1.- En las plazas de toros permanentes, y exclusivamente en corridas de toros y novilladas con picadores, las reses, por su trapío y excelente comportamiento en todas las fases de la lidia sin excepción, podrán ser merecedoras del indulto, al objeto de su utilización como sementales y de preservar en su máxima pureza la raza y casta de las reses. La Presidencia podrá concederlo cuando concurran las siguientes circunstancias: que sea solicitado mayoritariamente por el público, que lo solicite expresamente el diestro a quien haya correspondido la lidia de la res y, por último, que muestre su conformidad la persona titular o mayoral de la ganadería a la que pertenezca.

2.- Plaza-buruak zapi urdina aterata zezenari bizia barkatzeko agindutakoan, dagokion zezen-hiltzaileak gezurrezko hilketa burutu beharko du. Hori egiteko, arpoitxo gabeko banderila erabiliko du, eztena erabili beharrean.

2.- Ordenado por la Presidencia el indulto mediante la exhibición del pañuelo naranja reglamentario, el matador actuante deberá, no obstante, simular la ejecución de la suerte de matar. A tal fin, utilizará una banderilla sin arponcillo en sustitución del estoque.

3.- Hilketaren itxurak egin ondoren, zezena kortara itzuliko da eta zauriak sendatuko dizkiote.

3.- Una vez efectuada la simulación de la suerte se procederá a la devolución de la res a los corrales para proceder a su cura.

4.- Halakoetan, zezen-hiltzaileak belarri bat edo bi, edota, ohiz kanpo, buztana, lortuko balu, gezurrezko sari banaketa burutuko litzateke.

4.- En estos casos, si el diestro fuera premiado con la concesión de una o dos orejas o, excepcionalmente, del rabo de la res, se simulará la entrega de dichos trofeos.

5. ATALA

SECCIÓN 5.ª

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

81. artikulua.- Zezenak itzultzea.

Artículo 81.- Devolución de reses.

1.- Hondarrera ateratzen diren zezenak zezenketarako batere egokiak ez direla argi eta garbi ikusiko balitz, akats nabariak dituztelako edota jokabide okerrak agertzen dituztelako, plaza-buruak atzera itzultzeko agintzeko aukera izango luke. Halakoetan, plaza-buruak espedientea irekitzeko proposamena egingo dio Joko eta Ikuskizun zuzendaritzari, gertatu diren gorabeheren erantzukizunak argitzearren. Era berean, egoki irudituko balitzaio, kaltetutako zezenen lagin biologikoak har daitezen eskatzeko aukera izango luke.

1.- La Presidencia podrá ordenar la devolución de las reses que salgan al ruedo si resultasen ser manifiestamente inútiles para la lidia por padecer defectos ostensibles o adoptar conductas que impidieran el normal desarrollo de ésta. En tales casos, elevará a la Dirección de Juego y Espectáculos propuesta de incoación de expediente sancionador a fin de depurar las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir. Igualmente, si lo considerase oportuno, podrá instar la toma de muestras biológicas de las reses afectadas.

2.- Zezen bat zezenketaren lehenengo ekitaldian gauzaez bihurtuko balitz, plaza-buruak berau itzultzea eta ordezko batek ordezkatzea aginduko luke, 56.2. artikuluan ezarritakoaren kaltetan gabe. Zezena, behin lehenengo ekitaldia aldatuta, gauzaez bihurtuko balitz, plaza-buruak itzultzeko berdin-berdin aginduko luke, baina ez dute beste batek ordezkatuko.

2.- Si una res se inutilizara durante el primer tercio de la lidia, la Presidencia ordenará su devolución y su sustitución por un sobrero sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56.2. Si la inutilización de la res tuviere lugar una vez cambiado el primer tercio, la Presidencia ordenará igualmente su devolución, pero no será sustituida por ninguna otra.

3.- Txandako ezpatariak dagokion zezena jadanik toreatu dela salatuz gero, plaza-buruak zezen hori itzultzeko eta beste bat ateratzeko agindua eman dezake.

3.- Si el espada de turno denunciase que la res que le corresponde ha sido toreada, la Presidencia podrá disponer, si lo estimase conveniente, la retirada de la misma y su sustitución por otra.

4.- Aurreko ataletan adierazitako kasuetan, nahikoa denbora igaro eta zezena kortara itzularazterik ez balego, zezena hondarrean bertan hilko luke sastakariak, plaza-buruaren aginduz, edo, sastakariak ezingo luke, txandako ezpatariak. Kasu horietan, zezena berriro ere pikatu daiteke zezen-hiltzaileak hala eskatuz gero.

4.- En los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando, habiendo transcurrido un tiempo prudencial no hubiera sido posible la devolución de la res a los corrales, la Presidencia autorizará su sacrificio en el ruedo por el puntillero, y de no resultar posible, por el espada de turno. En estos casos la res podrá ser nuevamente picada si lo solicita el matador.

5.- Aurreko ataletan ezarritakoari jarraiki, kortara itzulitako zezenak bertan sastakatuko dituzte, plaza-ordezkariaren aurrean.

5.- Las reses que sean devueltas a los corrales de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores serán apuntilladas en los mismos, en presencia de la Delegación de plaza.

6.- Plaza mugikorretan eta ez-finkoetan, aurreko atalean aipatzen diren kasuetan, plaza-buruak baimena eman ahal izango du sastakariek, edo bestela txandako ezpatariek, aberea plazan akabatzeko.

6.- En las plazas portátiles, eventuales y no permanentes, en los supuestos a los que se refiere el presente artículo, la Presidencia podrá autorizar el sacrificio de la res en la plaza por el puntillero y, de no resultar factible, por el espada de turno.

82. artikulua.- Ikuskizuna bertan behera uztea.

Artículo 82.- Suspensión del espectáculo.

1.- Eguraldi txarra egiten duenean, eta zezenketaren ohiko jarduna ezinezko bihurtu, plaza-buruak zezenketa hasi baino lehen iritzia eskatuko die ezpatariei, honako hau gaineratuz: ikuskizunari ekiteko erabakia hartuz gero, soilik oso eguraldi txarra egingo balu eta denbora luzez iraungo balu etengo litzatekeela ikuskizuna.

1.- Cuando existan circunstancias meteorológicas adversas que puedan impedir el desarrollo normal de la lidia, la Presidencia recabará de los matadores ya presentes en la plaza su opinión ante dichas circunstancias, advirtiéndoles en el caso de que decidan iniciar el espectáculo, que una vez comenzado el mismo, sólo se suspenderá si la climatología empeora sustancialmente de modo prolongado.

2.- Era berean, ikuskizuna hasitakoan, eguraldiagatik edota bestelako arrazoiengatik ekitaldia arriskuan jartzen bada, plaza-buruak ikuskizuna aldi baterako eteteko agindu dezake, egoera hobetzen den arte, edo behin betiko.

2.- De igual modo, si iniciado el espectáculo, éste se viese afectado gravemente por cualquier circunstancia climatológica o de otra índole, la Presidencia podrá ordenar la interrupción del espectáculo hasta que cesen tales circunstancias o, si persistiesen, ordenar la suspensión del mismo.

83. artikulua.- Ikuskizunaren azken akta.

Artículo 83.- Acta final del espectáculo.

1.- Ikuskizuna eta horren ondorengo ekintzak (baldin baleude) amaitutakoan, plazaren ordezkaritzak, plaza-burua ados dela, ekitaldiaren jarduketa eta gorabeheren akta egingo du, honako hauei jarraiki:

1.- Finalizado el espectáculo y, en su caso, las operaciones posteriores al mismo, se levantará por parte de la Delegación de Plaza y con el visto bueno de la Presidencia acta final en la que se reflejarán las actuaciones e incidencias habidas en los siguientes términos:

a) Ikuskizuna burututako tokia, eguna eta ordua, eta iraupena.

a) Lugar, día y hora de la celebración del espectáculo y duración del mismo.

b) Parte hartu duten zezen-hiltzaileak eta beren koadrilen osaera.

b) Matadores participantes, con indicación de la composición de las respectivas cuadrillas.

c) Toreatutako zezenak, abeltzaintza-etxea eta dagokien identifikazio zenbakia. Soberakorik atera denean, kopurua eta identifikazioa adieraziko da.

c) Reses lidiadas, con expresión de la ganadería a la que pertenezcan y número de identificación correspondiente. En su caso, se hará constar el número de sobreros lidiados e identificación de los mismos.

d) Lortutako sariak.

d) Trofeos obtenidos.

e) Gertatutako gorabeherak.

e) Incidencias habidas.

f) Zezenak hiltzeko gorabeherak.

f) Circunstancias de la muerte de las reses.

g) «Post mortem» azterketa, hala balegokio.

g) Análisis post mortem, en su caso.

h) Plaza-buruaren ustetan agertu beharreko beste edozein gertaera edo inguruabar.

h) Cualquier otro hecho o circunstancia sobre la cual la Presidencia considere oportuno dejar constancia.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ZENBAIT TOREO-IKUSKIZUN OROKORREI BURUZKO XEDAPEN BEREZIAK

DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A CIERTOS ESPECTÁCULOS TAURINOS GENERALES

84. artikulua.- Burtziketa ikuskizunak.

Artículo 84.- Festejos de rejones.

1.- Burtzikariek parte hartzen duten ikuskizunak iragartzeko karteletan, burtzikatuko diren zezenek adarrak beren onean dituzten edo ez adieraziko da. Zezenek adarrak beren onean dituztela iragartzen bada, hil aurreko nahiz hil ondoko azterketetan araudi honetan ezarritakoa bete beharko da.

1.- En el cartel anunciador del espectáculo en el que actúen rejoneadores se consignará si las reses a lidiar tienen o no sus defensas íntegras. Si se anuncia que las reses tendrán las defensas íntegras, los reconocimientos previos y post mortem de éstas se ajustarán a lo establecido en el presente Reglamento.

2.- Burtzikari bakoitzak, dagozkion zezenen adina zaldi eta beste bat gehiago aurkeztu behar ditu. Burtzikatu beharreko zezenen adarrak beren onean izanez gero, bi gehiago aurkeztu beharko dituzte.

2.- Los rejoneadores están obligados a presentar un caballo más que el número de las reses que tengan que rejonear. Cuando hubieren de lidiar reses con defensas íntegras deberán presentar dos más.

3.- Oinezko zezen-hiltzaileekin batera, txandaka, parte hartu behar duten burtzikarien hurrenkera, karteletan iragarritakoa izango da. Edozein modutan ere, plaza-buruak hondarraren baldintzak eta jarduten dutenen iritzia kontuan izanik bestelakorik erabaki dezake.

3.- El orden de actuación de los rejoneadores que alternen con matadores de a pie deberá ser el anunciado en los carteles, sin perjuicio de lo que decida la Presidencia en función del estado del ruedo y oídos los actuantes.

4.- Burtzikariarekin batera bi peoi aterako dira hondarrera, burtzikariari laguntzearren, betiere, berak emandako jarraibideei jaramon eginez. Peoiek ezin izango dute zezena errekortatu, desbideratu edo zorabiatu.

4.- Con el rejoneador saldrán al ruedo dos peones que le auxiliarán en su intervención en la forma que aquél determine, absteniéndose éstos de recortar, quebrantar o marear la res.

5.- Burtzikariek ezin izango diote zezen berari hiru zigor-burtzi eta hiru farpa edo hiru banderila-pare baino gehiago sartu. Plaza-buruak ekitaldiz aldatzeko agindua ematerakoan, zaldunak heriotz-burtziak erabiliko ditu, lurrean oinik jarri gabe. Menpekoak edo erretiratutako zezen- edo zekor-hiltzaileak ezin izango du zezenaren hilketan parte hartu, baldin eta gutxienez bi heriotz-burtzi jarri ez bazaizkio. Hala ere, zezena geldirik egongo balitz, burtzikariak plaza-buruari deskabelloa erabiltzeko baimena eska liezaioke.

5.- Los rejoneadores no podrán clavar a cada res más de tres rejones de castigo y de cuatro farpas o pares de banderillas. Ordenado el cambio de tercio por la Presidencia, el o la caballista empleará los rejones de muerte, no pudiendo echar pie a tierra ni intervenir el subalterno para dar muerte a la res, si previamente no se hubieran colocado al menos dos rejones de muerte. No obstante, si la res se encontrara parada el rejoneador podrá solicitar a la Presidencia permiso para utilizar el descabello.

6.- Ekitaldiz aldatu eta bost minutu igaro ondoren, zezena bizirik badago, lehen abisua emango da, eta bi minuturen buruan, bigarrena. Une horretara iritsiz gero, burtzikariak zalditik jaitsi beharko du derrigorrez, baldin eta berak hil behar badu. Osterantzean, menpekoak hilko du. Edonola ere, bost minutuko epea igarotakoan hirugarren abisua eman eta zezena kortara bidaliko dute edo, bere egoeran zein den ikusita, hondarrean bertan sastakatuko dute.

6.- Si a los cinco minutos de ordenado el cambio de tercio no hubiera muerto la res, la Presidencia ordenará el primer aviso; dos minutos después el segundo, en cuyo momento el rejoneador deberá, necesariamente, echar pie a tierra, si hubiera de matarla él, o deberá intervenir el subalterno encargado de hacerlo. En ambos casos se dispondrá de cinco minutos, transcurridos los cuales se dará el tercer aviso y será devuelta la res a los corrales o apuntillada en la plaza, según su estado.

85. artikulua.- Toreo-jaialdiak.

Artículo 85.- Festivales.

Toreo-jaialdietan mota guztietako zezen-ikuskizunei buruz ezarritakoa bete beharko da, hurrengo salbuespenak salbu:

Los festivales taurinos se ajustarán a lo dispuesto con carácter general para los espectáculos taurinos generales, con las siguientes salvedades:

1.- Iragarki-kartelean zezenen adina argi adierazita egon behar da, horren arabera burutuko baita ikuskizuna.

1.- En el cartel anunciador se hará constar claramente la edad de las reses y de conformidad con ésta se desarrollará el espectáculo.

2.- Zezenei egin beharreko azterketa ikuskizunaren egunean bertan egin ahal izango da, eta 50. eta hurrengo ataletan jasotako alderdiei begiratuko zaie.

2.- El reconocimiento de las reses versará sobre los aspectos relacionados en los artículos 50 y siguientes del presente Reglamento, y podrá realizarse el mismo día de la celebración del espectáculo.

3.- Ikuskizun horietan edozein zezen torea daiteke, betiere, arrak izan eta beharrezkoak diren adina eta osasun-baldintzak betetzen badituzte.

3.- Podrán lidiarse en estos espectáculos cualquier clase de res, con la condición de que sean machos y reúnan los requisitos de sanidad y edad reglamentarios.

4.- Ikuskizunetan Toreo-Profesionalen Erregistro Orokorrean ezarritako edozein kategoriatako zezen-hiltzaileek parte har dezakete, bakoitzari dagokion adineko zezenekin, eta denek ere ikuskizun bakar batean parte har dezakete. Toreatu beharreko zezenak bezainbeste banderilari eta beste bat gehiago egongo dira koadriletan, eta hala balegokio, pikatzaile bat zezen bakoitzeko, ezpatariaz gain. Ikuskizunean pikaldia dagoenean, pikatzaile bat egongo da zezen bakoitzeko. Eztenak zezen motaren araberakoak izango dira eta hiru zaldi erabiliko dira.

4.- Los diestros que en ellos tomen parte pueden ser de cualquiera de las categorías establecidas en el Registro de Profesionales Taurinos, quienes podrán actuar indistintamente en un mismo espectáculo. Sus cuadrillas estarán compuestas por un banderillero más que reses a lidiar, y en su caso, por un picador por cada res, además del mozo de espadas. Cuando el festival sea picado las puyas serán las correspondientes al tipo de res, y el número de caballos a emplear será de tres.

5.- Ikuskizun hauek iragartzen diren karteletan «ongintzazko» izendapena agertzen bada, erakunde edo pertsona onuradunaren izena adierazi beharko da. Era berean, baimen eskaerarekin batera, onuraduna ekimenarekin ados dagoela egiaztatuko duten agiriak aurkeztu beharko dira.

5.- Cuando en el cartel se anuncien estos espectáculos con el calificativo de «benéfico» deberá expresarse la entidad o persona beneficiaria. Asimismo, se adjuntará a la solicitud de autorización documentación que acredite la conformidad del beneficiario con la iniciativa.

86. artikulua.- Zekorketak.

Artículo 86.- Becerradas.

1.- Toreo-Profesionalen Erregistroaren I., II. eta V. ataletan izena emana duen toreo-profesional baten edo zuzendaritza baten pean ospatuko dira zekorketak, eta azkeneko atalekoa bada, lehen kategoriakoa izan beharko du.

1.- Las becerradas habrán de celebrarse bajo la dirección de una o un profesional taurino inscrito en el Registro de Profesionales Taurinos en las secciones I, II o V, en este último caso perteneciente a la primera categoría.

2.- Jarduleak ez-profesionalak direnean, banderila-pikaldia toreo-eskoletako ikasleek edo toreo-profesionalek egin beharko dute, eta hil, toreo-eskoletako ikasleek edo zezenketaren zuzendariak hilko dute.

2.- Cuando los actuantes sean personas aficionadas, la suerte de banderillas deberá ser ejecutada por alumnos o alumnas de escuelas taurinas o por profesionales taurinos debidamente acreditados y la suerte de matar por alumnos o alumnas de escuelas taurinas o por el director de lidia.

3.- Zezenkariak zaleak edo toreo-eskoletako ikasleak direnean, lesioa dela edo justifikatuta dagoen beste edozein arrazoirengatik zezenketaren zuzendariak bere karguari dagozkion funtzioak ezingo balitu bete, ikuskizuna amaitutzat emango litzateke.

3.- En aquellas becerradas en las que los lidiadores sean personas aficionadas o miembros del alumnado de escuelas taurinas, cuando por lesión o por cualquier otra causa debidamente justificada el director de lidia se viese imposibilitado para ejercer debidamente las funciones propias de su cargo, se dará por terminado el espectáculo.

4.- Debekaturik dago 16 urte baino gutxiagoko adingabeek zekorketetan parte hartzea.

4.- Queda prohibida la participación en becerradas de menores de 16 años.

VIII. TITULUA

TÍTULO VIII

TRADIZIOZKO TOREO-IKUSKIZUNAK

ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES

87. artikulua.- Baimena emateko prozedura.

Artículo 87.- Procedimiento de autorización.

1.- Tradiziozko toreo-ikuskizunak ospatu ahal izateko, Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren baimena aldez aurretik izan beharko da.

1.- La celebración de espectáculos taurinos tradicionales requerirá la previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.

2.- Tradiziozko toreo-ikuskizunak antolatzen dituztenek, ikuskizuna ospatu baino 10 egun baliodun lehenago, ondorengo agiriak aurkeztu beharko dituzte Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren organo eskudunetan:

2.- Quienes organicen espectáculos taurinos tradicionales deberán presentar ante los órganos competentes de la Dirección de Juego y Espectáculos, con una antelación mínima de 10 días hábiles, respecto a la celebración del mismo, la siguiente documentación:

a) Baimenaren eskaera. Bertan antolatzailearen identitatea, eta hala balegokio, bere ordezkariena, data, ikuskizunaren ordua eta modalitatea agertarazi beharko dute.

a) Solicitud de autorización en la que harán constar la identidad de la persona organizadora y, en su caso, de sus representantes, fecha y horario del espectáculo y su modalidad.

b) Udalaren egiaztagiria, ikuskizunak herrian duen sustraitzeari buruzkoa, bai eta udal akordioa ere, ikuskizuna ospatzea onartzen duena.

b) Certificación del Ayuntamiento sobre el arraigo popular del espectáculo, así como del acuerdo municipal en que se aprobó la celebración del espectáculo.

c) Ikuskizunerako, 21.4. artikuluan ezarritakoaren arabera, prest egoteko anbulantzien baimena eman duen xedapenaren egiaztagiria.

c) Acreditación de la disposición para el espectáculo a autorizar de las ambulancias exigibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.4.

d) Toreo-profesional batek edo abeltzaintza-etxearen titularrak izenpetutako konpromisoa, ikuskizuna zuzentzeko, bai eta istripuak saihesteko ere, eta parte-hartzaileen segurtasuna babesteko gaitasuna duten langile laguntzaileen zerrenda. Zerrenda horretan hiru pertsona egongo dira gutxienez, ikuskizunean egon beharko dute, eta kolore biziko besokoaren edo antzeko baten bidez identifikatu ahal izango dira.

d) Compromiso suscrito por una o un profesional taurino o por la persona titular de la ganadería para la dirección del espectáculo, así como la relación del personal colaborador que esté capacitado para evitar accidentes y velar por la seguridad de los y las participantes. Dicha relación estará integrada por un mínimo de tres personas, que deberán estar presentes durante la celebración del espectáculo y que serán identificables mediante un brazalete de color vivo u otro medio similar.

e) Arkitekto baten, arkitekto tekniko baten edo tekniko baliokide baten egiaztagiria. Bertan ikuskizuna ospatzeko instalazioek, barrutiak edo ibilbideak segurtasun eta sendotasun baldintza nahikoak biltzen dituztela ziurtatuko dute. Instalazioek harmailak badituzte, horien segurtasuna eta sendotasuna ziurtatuko da, bai eta beren edukiera ere.

e) Certificación de un arquitecto, arquitecto técnico o técnico equivalente, acreditando que las instalaciones, recinto o recorrido preparado para la celebración del espectáculo reúne las condiciones de seguridad y solidez suficientes. Si las instalaciones tuvieren graderío se certificará acerca de la solidez y seguridad del mismo, así como sobre su aforo.

f) Ikuskizunaren izaera deskribatuko duen memoria, eta ospatuko den tokiarena edo ibilbidearena, egongo balitz.

f) Memoria descriptiva de la naturaleza del espectáculo y del lugar de la celebración o recorrido, si lo hubiere.

g) 98. artikuluan ezarritako kontratazio-aseguruen egiaztagiria, ikuskizunaren izaeraren eta ospatzeko lekuaren arabera beharrezkoak direnak.

g) Certificación de la contratación de los seguros establecidos en el artículo 98 que sean preceptivos de acuerdo a la naturaleza del espectáculo y el lugar de su celebración.

h) Zezenen lekualdaketaren agiria eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen osasun-araudia betetzen dela ziurtatzen duen agiria, organo eskudunak bidalitakoa. Zezenen lekualdatzeari buruzko agiriak ematea zezenak deskargatzen diren unera arte atzeratu daiteke.

h) Documento de traslado de las reses y certificación de cumplimiento de toda la normativa sanitaria vigente en la Comunidad Autónoma Vasca, expedido por el organismo competente. La entrega de la documentación relativa al traslado de las reses podrá postergarse al momento de desembarque de las mismas.

i) Kontratatutako abeltzaintza-etxeak Toreo-abereen Ustiategien eta Toreo-Ikuskizunen Erregistroa banatzen den bi ataletako batean izena emanda duela erakusten duen egiaztagiria, edo zezenak beste autonomia-erkidego batetik etorriko balira, dagokien Erregistroarena.

i) Certificación de inscripción de las ganaderías contratadas en cualquiera de las dos secciones en que el Registro de Explotaciones Ganaderas de Reses de Lidia y Espectáculos Taurinos se subdivide o, si las reses procedieran de otra Comunidad Autónoma, de Registro equivalente.

j) Abeltzaintza-enpresaren egiaztagiria, zezenen pisua egiaztatzen duena, eta inola ere ezingo ditu, bizirik dagoenean, 350 kilogramo gainditu.

j) Certificación de la empresa ganadera acreditando el peso de las reses, que en ningún caso podrá superar los 350 kilogramos en vivo.

3.- Ikuskizuna egiteko eguna eta ordua baino 72 ordu lehenago berariazko erabakirik hartu ez bada, baimena eman dela uste izango da. Era berean, abeltzaintza-enpresari erabakia jakinaraziko zaio abereak deskargatzen dituenean, izan daitezkeen erantzukizunak direla eta.

3.- Si 72 horas antes del día y hora previstos para la celebración del espectáculo no hubiera recaído resolución expresa, éste se entenderá autorizado. Asimismo, se notificará la resolución a la empresa ganadera en el momento del desembarque del ganado, a efectos de su eventual responsabilidad.

88. artikulua.- Zezenen adarrak.

Artículo 88.- Defensas de las reses.

Zezenek beren adarren punta moztuta, toruekin eta bolaztatuta izan beharko dituzte.

Las reses deberán presentar sus defensas despuntadas, almohadilladas y emboladas.

89. artikulua.- Toreatzeko zezenak dituzten entzierroetarako arau zehatzak.

Artículo 89.- Normas específicas para los encierros con reses de ganado de lidia.

1.- Joko eta Ikuskizun zuzendaritzak udalei toreatzeko zezenekin entzierroak egiteko baimena emango die, baina soilik praktika horren tradizioa antzinakoa bada eta berau dokumentatuta dagoen udalerrietan.

1.- La Dirección de Juego y Espectáculos autorizará a los Ayuntamientos la celebración de encierros con reses de ganado de lidia exclusivamente en aquellos términos municipales en que dicha práctica constituya tradición inveterada y documentada.

Modalitate hori ez da pisuaren eta adarren mugen pean egongo, Araudiaren 87.2.j) eta 88. artikuluetan ezartzen denez, hurrenez hurren.

Esta modalidad no estará sometida a las limitaciones que respecto al peso y a las defensas se establecen, respectivamente, en los artículos 87.2.j) y 88 del presente Reglamento.

2.- Inola ere ez da mota horietako entzierroak ospatzea baimenduko zezena bizirik dagoenean 410 kilogramoak gainditzen baditu edo beste toreo-ikuskizunetan parte hartu badu.

2.- En ningún caso se autorizará la celebración de este tipo de encierros cuando el peso de las reses supere los 410 kilogramos en vivo o las mismas hayan participado en otros espectáculos taurinos.

3.- Entzierrotan parte hartzen duten zezenei gutxienez bi joaldunek lagunduko diete, plazako kortara eraman ditzaten korrikalarientzako arriskurik gabe.

3.- Las reses que participen en encierros estarán acompañadas por al menos dos cabestros a fin de que sean conducidas hasta los corrales de la plaza con el mínimo riesgo para los corredores.

4.- 87. artikuluan eskatutako agiriekin batera, nahitaez agiri hauek aurkeztu behar dira:

4.- A la documentación exigida en el artículo 87, deberá acompañarse necesariamente la siguiente:

a) Bolondres-laguntzaileen zerrenda, gutxienez hamar kidek osatu beharko dutena.

a) Relación del personal colaborador voluntario que deberá estar integrada por un mínimo de diez personas.

b) 87.2. artikuluaren e) atalean aurreikusitako egiaztagiriak argi eta garbi adieraziko ditu zezen-plaza eta aurreikusitako ibilbidea zein ikuskizun eta ganadu-motarekin erabiltzekoak diren.

b) La certificación prevista en el apartado e) del artículo 87.2 hará mención expresa al tipo de espectáculo y ganado al que se destinan tanto la plaza de toros como el recorrido previsto.

c) Ikuskizun mota horretarako, 98. artikuluaren 4. atalean ezarritako aseguruaren zenbatekoa % 50 handituko da aseguratutako gutxieneko kapitalari dagokionez.

c) Para este tipo de espectáculos, la cuantía del seguro establecido en el apartado 5 del artículo 98 se incrementará en un 50% en lo que respecta al capital mínimo asegurado.

d) Abeltzaintza-enpresaren egiaztagiria, zezenek bizirik daudenean 410 kilogramo gainditzen ez dutela egiaztatuko duena, eta beste toreo-ikuskizun batean ere ez duela parte hartu egiaztatzen duena.

d) Certificación de la empresa ganadera acreditando que el peso de las reses no supera los 410 kilogramos en vivo, así como su no participación en otros espectáculos taurinos.

5.- Tradiziozko toreo-ikuskizun honetan, ezingo dute adingabeek parte hartu; soilik ikusle gisa joan ahal izango dira.

5.- En esta modalidad de espectáculo taurino tradicional no se permitirá la participación de menores de edad que, únicamente, podrán acudir como espectadores.

90. artikulua.- Abelburua berrerabiltzeko debekua.

Artículo 90.- Prohibición de reutilización de reses.

Ikuskizun horietan erabilitako zezenak ezingo dira, ondoren, ohiko toreo-ikuskizunean erabili, 89. artikuluan ezarritakoan izan ezik. Hau da, zezenketetan, burtziketetan, nobiladetan, zekorketetan, jaialdietan eta toreo barregarrian. Era berean, zezenek ezingo dute, bolaztatuta ez badaude, toreo-ikuskizunetan parte hartu.

Las reses utilizadas en estos espectáculos no podrán destinarse posteriormente a la lidia ordinaria, salvo lo previsto en el artículo 89, entendiéndose por tal concepto las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, festivales y toreo cómico. Asimismo no podrán participar en aquellos espectáculos taurinos en el que las reses actúen sin embolar.

91. artikulua.- Ospakizunaren ordutegia.

Artículo 91.- Horario de celebración.

Debekatuta dago tradiziozko toreo-ikuskizunak ospatzea gaueko 10:00etatik goizeko 07:00ak arte.

Queda prohibida la celebración de espectáculos taurinos tradicionales durante el período comprendido entre las 10:00 de la noche y las 07:00 de la mañana.

92. artikulua.- Abelburuei tratu txarrak emateko debekua.

Artículo 92.- Prohibición de maltrato a las reses.

Ezingo dira, inola ere, abelburuak modu krudelean zauritu, zulatu, jo edo eutsi.

No se permitirá en ningún espectáculo herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses.

93. artikulua.- Partaidetza mugatzea.

Artículo 93.- Restricciones a la participación.

1.- 16 urte baino gutxiagoko adingabekoek ezingo dute tradiziozko toreo-ikuskizunetan parte hartu; soilik ikusle gisa joan ahal izango dira. Ezingo dute, ezta ere, parte hartu, alkoholdun edariren baten eraginpean edo substantzia sorgorgarrien edo psikotropikoen mende badaude, edo borondatezko gaitasuna murriztua baldin badute.

1.- No se permitirá la participación en espectáculos taurinos tradicionales a menores de 16 años, que únicamente podrán asistir como espectadores. Tampoco se permitirá la participación de personas que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o tengan las facultades volitivas disminuidas.

2.- Tradiziozko toreo-ikuskizunetan debekatuta daude parte-hartzaileen edo ikusleen segurtasuna arriskuan jar dezaketen jokaerak eta jarrerak.

2.- En los espectáculos taurinos tradicionales quedan prohibidos los comportamientos y actitudes que puedan poner en peligro la seguridad y la integridad de los participantes y los espectadores.

94. artikulua.- Antolatzailearen erantzukizuna.

Artículo 94.- Responsabilidad del organizador.

Antolatzaileak bere gain hartzen du ikuskizuna ospatzearen ondorioz sortutako erantzukizuna. Nolanahi ere, ikuskizunaren garapen ona eta baldintzak betetzen direla zaintzeko, bai eta araudi honetan ezarritako debekuak betetzen direla zaintzeko ere, gaitutako giza taldea izango du.

La persona organizadora asume la responsabilidad derivada de la celebración del espectáculo. En todo caso dispondrá de un equipo humano capacitado para velar por el buen desarrollo del espectáculo y el cumplimiento de los requisitos y la observancia de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

95. artikulua.- Ikuskizuna bertan behera uztea.

Artículo 95.- Suspensión del espectáculo.

Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Ataleko kideek tradiziozko toreo-ikuskizunen ospakizuna kontrolatuko dute, eta bertan behera utzi ahal izango dute ondorengo ustezkoetan:

Los miembros de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza controlarán la celebración de los espectáculos taurinos tradicionales, debiendo suspender la celebración del espectáculo en los siguientes supuestos:

a) Barrutiaren edo ikuskizuna ospatzen ari den lekuaren segurtasun- baldintzen egoera larria dela eta, pertsona eta ondasunentzako kaltegarriak izan daitezkeenean.

a) Cuando las condiciones de seguridad del recinto o lugar donde se celebre el espectáculo puedan verse gravemente comprometidas con peligro para personas y bienes.

b) Erabilitako abelburuek gehiegizko maila arriskugarria agertzen dutenean, izendatutako albaitariaren eta ikuskizunaren zuzendariaren aholkularitza izan ondoren.

b) Cuando las reses empleadas muestren un grado de peligrosidad excesivo, previo asesoramiento del veterinario o veterinaria oficial designada al efecto y del director o de la directora del espectáculo.

c) Anbulantzia edo anbulantziak han ez daudenean edo eskatutako motakoak ez badira.

c) Cuando la ambulancia, o ambulancias, no estén presentes o no sean del tipo exigido.

d) Ikuskizunaren zuzendaria edo bere laguntzaileak bertan ez daudenean.

d) Cuando no se hallen presentes el director o la directora del espectáculo o su personal colaborador.

e) Abelburuei tratu txarrak ematen zaizkienean, araudi honen 92. artikuluan ezarritakoaren kontra.

e) Cuando se inflijan malos tratos a las reses con infracción a lo dispuesto en el artículo 92 del presente Reglamento.

IX. TITULUA

TÍTULO IX

BESTELAKO TOREO-IKUSKIZUNAK

OTROS ESPECTÁCULOS TAURINOS

96. artikulua.- Baimena emateko prozedura.

Artículo 96.- Procedimiento de autorización.

1.- 6. artikuluan jasotako tradiziozko toreo-ikuskizunak ospatu ahal izateko, Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren baimena aldez aurretik izan beharko da.

1.- La celebración de los espectáculos taurinos contemplados en el artículo 6 requerirán la previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.

2.- Tradiziozko toreo-ikuskizun horiek antolatzen dituztenek ondorengo agiriak aurkeztu beharko dituzte, Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren eskudun organoetan, ikuskizuna ospatu baino 10 egun baliodun lehenago:

2.- Quienes organicen estos espectáculos taurinos deberán presentar ante los órganos competentes de la Dirección de Juego y Espectáculos, con una antelación mínima de 10 días hábiles respecto a la celebración de los mismos, la siguiente documentación:

a) Baimenaren eskaera. Bertan antolatzailearen identitatea, eta hala balegokio, bere ordezkariena, data, ikuskizunaren ordua eta modalitatea azaldu beharko dira.

a) Solicitud de autorización en la que harán constar la identidad de la persona promotora y, en su caso, de sus representantes, fecha y horario del espectáculo y su modalidad.

b) Toreo-profesional batek ikuskizuna zuzentzeko izenpetutako konpromisoa.

b) Compromiso suscrito por una persona profesional taurina para la dirección del espectáculo.

c) 98. artikuluan ezarritako kontratazio-aseguruak, ikuskizunaren izaeraren eta ospatzeko lekuaren arabera derrigorrezkoak, kontratatu direla erakusten duen egiaztagiria. Ikuskizun mota horretarako, 98. artikuluaren 4. atalean ezarritako aseguruaren zenbatekoa % 50 handituko da, aseguratutako gutxieneko kapitalari dagokionez.

c) Certificación de la contratación de los seguros establecidos en el artículo 98 que sean preceptivos de acuerdo a la naturaleza del espectáculo y el lugar de su celebración. Para este tipo de espectáculos, la cuantía del seguro establecido en el apartado 5 del artículo 98 se incrementará en un 50% en lo que respecta al capital mínimo asegurado.

d) Abelburuen lekualdaketaren agiria eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen osasun-araudia betetzen dela ziurtatzen duen agiria, organo eskudunak bidalitakoa. Zezenen lekualdatzeari buruzko agiriak ematea zezenak deskargatzen diren unera arte atzeratu daiteke.

d) Documento de traslado de las reses y certificación de cumplimiento de toda la normativa sanitaria vigente en la Comunidad Autónoma Vasca, expedida por el organismo competente. La entrega de la documentación relativa al traslado de reses podrá postergarse al momento de desembarque de las mismas.

e) Kontratatutako abelburuak Toreo-abereen Ustiategien eta Toreo-Ikuskizunen Erregistroa banatzen den bi ataletako batean izena emanda daudela erakusten duen egiaztagiria, edo zezenak beste autonomia-erkidego batetik etorriko balira, dagokien Erregistroarena.

e) Certificación de inscripción de las reses contratadas en cualquiera de las dos secciones en que el Registro de Explotaciones Ganaderas de Reses de Lidia y Espectáculos Taurinos se subdivide o, si las reses procedieran de otra Comunidad Autónoma, de registro equivalente.

f) Parte hartuko duten pertsonen zerrenda, NANren kopia edo baliokidea den beste dokumentu legalen bat, benetan bere bizilekua dela egiaztatuko duena.

f) Relación de todas las personas actuantes aportándose copia del Documento Nacional de Identidad o documento legalmente equivalente, que acredite fehacientemente su domicilio.

g) Abeltzaintza-enpresaren egiaztagiria, zezenen pisua egiaztatzen duena, eta inola ere ezingo ditu, bizirik dagoenean, 475 kilogramo gainditu.

g) Certificación de la empresa ganadera acreditando el peso de las reses que en ningún caso podrá superar los 475 kilogramos de peso.

h) Ikuskizunerako, 21.4. artikuluan ezarritakoaren arabera, bertan egoteko eska daitezkeen anbulantzien baimena eman duen xedapenaren egiaztagiria.

h) Acreditación de la disposición para el espectáculo a autorizar de las ambulancias exigibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.4.

3.- Ikuskizuna egiteko eguna eta ordua baino 72 ordu lehenago berariazko erabakirik hartu ez bada, baimena eman dela uste izango da. Era berean, abeltzaintza-enpresari erabakia jakinaraziko zaio abereak deskargatzen dituenean, izan daitezkeen erantzukizunak direla eta.

3.- Si 72 horas antes del día y hora previstos para la celebración del espectáculo no hubiera recaído resolución expresa, éste se entenderá autorizado. Asimismo, se notificará la resolución a la empresa ganadera en el momento del desembarque del ganado, a efectos de su eventual responsabilidad.

97. artikulua.- Arau zehatzak beste toreo-ikuskizunetarako.

Artículo 97.- Normas específicas para los otros espectáculos taurinos.

1.- Toreo barregarriak ondorengo ezaugarri zehatzak izango ditu:

1.- El toreo cómico tendrá las siguientes características específicas:

a) Toreatuko diren abelburuen adina ez da bi urte baino gehiagokoa izango.

a) Las reses objeto de la lidia no podrán tener una edad superior a dos años.

b) Ez dira, inola ere, ikusleen aurrean hilko, ez eta kalterik egingo ere. Ikuskizun horietan parte hartuko duten abelburuak, ikuskizuna amaitzerakoan, hil egingo dituzte, Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun unitateko kide baten eta lanean dagoen albaitari taldeko baten aurrean.

b) En ningún caso se dará muerte a las reses en presencia del público, ni se les infligirán daños. Las reses que intervengan en estos espectáculos serán sacrificadas una vez finalizado el mismo, en presencia de un miembro de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza y de un miembro del equipo veterinario de servicio.

c) Toreo barregarriak ezingo dira ikusleen aurrean abelburua hiltzen duten beste toreo-ikuskizunekin batera ospatu.

c) Los espectáculos cómico-taurinos no podrán celebrarse conjuntamente con otros espectáculos taurinos en los que se dé muerte en público a las reses.

2.- Urkadunei, eusko landatar zezenketei eta errekortagileen lehiaketei dagokienez, ikuskizun mota horien garapenerako ezarritako erabilera eta ohiturak jarraituko dira.

2.- En lo que se refiere a los forçados, las corridas vasco-landesas y los concursos de recortadores, se estará a los usos y costumbres establecidos y seguidos en el desarrollo de este tipo de espectáculos.

3.- Umatzeko aukeratuko diren emeen zezenketa abeltzaintzako jarduna da, eta, baimena aldez aurretik lortuz gero, zezen-plaza finkoetan, ez finkoetan, aldizkakoetan eta mugikorretan egin ahal izango da. Kasu honetan, honako hauei begiratuko zaie:

3.- La tienta de hembras para seleccionar vacas de vientre es una operación ganadera que podrá realizarse, previa autorización, como espectáculo público en plazas de toros permanentes, no permanentes, eventuales y portátiles. En este caso se observará lo siguiente:

a) Ikuskizunaren zuzendaritzak abeltzainari esango dio berak nahi dituen abelburuak toreatu ditzakeela. Horiek, gutxienez, hogeita lau hilabete izan beharko dituzte.

a) La dirección del espectáculo corresponderá al ganadero o a la ganadera que podrá tentar las reses que estime convenientes, las cuales tendrán al menos veinticuatro meses de edad.

b) Pikatzaile profesional batek edo abeltzaintza-etxearen unaimaizterrak edo behizainek toreatu ahal izango dituzte.

b) Podrán tentar un picador profesional o un mayoral o vaquero de la ganadería.

c) Abelburua lantzerako eta muletarekin zezenketarako prestatzeko lanak, jardunean ari den zezenkari edo nobillero batek egin beharko ditu. Abelburuak plazan nola aritzen diren dakiten zaleen, «maletillen» edo toreo-eskoletako beste kideren batzuen laguntza jaso dezake.

c) Las labores de puesta en suerte de la res y tienta con la muleta las deberá realizar un torero o novillero en activo, que podrá ser ayudado por personas aficionadas, «maletillas» o miembros de las escuelas taurinas que conozcan el comportamiento de las reses en la plaza.

d) Baztertutako abelburuak plazako larrutze-gelan sakrifikatu daitezke, edo bestela, abeltzaintza-etxeko titularrari eman.

d) Las reses desechadas podrán ser sacrificadas en el desolladero de la plaza, o bien, entregadas a la persona titular de la ganadería.

e) Nolanahi ere, ikuskizun hori tradiziozko abeltzaintza-erabileren arabera zuzenduko da.

e) En todo caso, este espectáculo se regirá con arreglo a los usos tradicionales ganaderos.

4.- 16 urte baino gutxiagoko adingabekoek ezingo dute tradiziozko bestelako toreo-ikuskizunetan parte hartu; soilik ikusle gisa joan ahal izango dira.

4.- En ninguno de los otros espectáculos contemplados en el artículo 6 se permitirá la participación de menores de 16 años, que únicamente podrán asistir como espectadores.

X. TITULUA

TÍTULO X

ASEGURUEN ERREGIMENA

RÉGIMEN DE LOS SEGUROS

98. artikulua.- Nahitaezko aseguruak.

Artículo 98.- Seguros obligatorios.

1.- Araudi honetako 19. eta 20. artikuluetan aurreikusitako ustezkoetan, lokalen, lokaletako instalazioen eta zerbitzuen baldintza objektiboak direla-eta, edo aurrekoetan zerbitzuan diren langileen jarduera dela-eta, jolas-jardueretarako eta ikuskizun publikoetarako lokal eta instalazioetara bertaratzen direnei sortzen zaizkien kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko asegurua izan beharko dute, hurrengo gutxiengo kapitalekin, eta gehienez baimendutako edukierarekin lotuta.

1.- En los supuestos previstos en los artículos 19 y 20 de este reglamento, para responder por daños personales a las personas concurrentes como consecuencia de las condiciones objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la actividad del personal a su servicio, se deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por los siguientes capitales mínimos, en relación con el aforo máximo autorizado:

a) Zezen-plaza finkoak.

a) Plazas de toros permanentes.

- 1.500 lagun arte baimendutako edukiera, 350.000 euro.

- Hasta 1.500 personas de aforo autorizado, 350.000 euros.

- 1.501 eta 5.000 lagun arte baimendutako edukiera, 600.000 euro.

- De 1.501 a 5.000 personas de aforo autorizado, 600.000 euros.

- 5.000 eta 10.000 lagun arte baimendutako edukiera, 900.000 euro.

- De 5.001 a 10.000 personas de aforo autorizado, 900.000 euros.

- 10.001 lagun baino gehiagorako baimendutako edukiera, 1.200.000 euro.

- Más de 10.001 personas de aforo autorizado, 1.200.000 euros.

b) Zezen-plaza ez finkoak edo behin-behinekoak eta zezen-plaza mugikorrak.

b) Plazas de toros no permanentes o eventuales y plazas de toros portátiles.

- 1.500 lagun arte baimendutako edukiera, 350.000 euro.

- Hasta 1.500 personas de aforo autorizado, 350.000 euros.

- 1.500 lagun baino gehiagorako baimendutako edukiera, 600.000 euro.

- Más de 1.500 personas de aforo autorizado, 600.000 euros.

2.- Ikuskizuna beste instalazio eta establezimendu publiko finko batzuetan edo behin-behinekoetan ospatzen denean, aurreko atalean jaso gabekoak, bide publikoa barne: 350.000 euro.

2.- Cuando el espectáculo se celebre en otras instalaciones y establecimientos públicos fijos o eventuales, no comprendidos en el apartado anterior, incluida la vía pública: 350.000 euros.

3.- Edozein toreo-ikuskizun orokorrerako baimena lortzeko, aurretiazko betebeharra izango da ikuskizunaren enpresa-antolatzailearentzat erantzukizun zibileko asegurua kontratatzea, ospakizunetik eratorritako gastuak ordain ditzan, aurreko ataletan ezarritako gutxieneko kapital berdinetan.

3.- Será requisito previo para la autorización de cualquier espectáculo taurino general, la contratación, por parte de la empresa organizadora del espectáculo, de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de su celebración, por los mismos capitales mínimos establecidos en los apartados anteriores.

4.- Era berean, edozein toreo-ikuskizun tradizional edo bestelako zezen-ikuskizunetarako baimena lortzeko aurretiazko betebeharra izango da, ikuskizunaren enpresa-antolatzailearentzat, erantzukizun zibileko asegurua kontratatzea, ospakizunetik eratorritako gastuak ordain ditzan, gutxieneko 200.000 euroko kapitalarengatik.

4.- Asimismo, será requisito previo para la autorización de cualquier espectáculo taurino tradicional u otros espectáculos taurinos, la contratación, por parte de la empresa organizadora del espectáculo, de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de su celebración, por un capital mínimo de 200.000 euros.

5.- Profesionalak ez direnen parte hartzea aurreikusita dagoen ikuskizunetarako, horrez gain, parte-hartzaile, zuzendari eta bolondres-laguntzaileentzako estaldura duen istripuen aseguru-poliza kontratatu beharko da, gutxieneko 100.000 euroko kopuruan, ikuskizunaren garapenean zehar sortutako istripuen ondorioz eragindako kalte pertsonalak estaltzeko.

5.- Para los espectáculos en que esté prevista la participación de no profesionales, deberá contratarse, además, una póliza de seguro de accidentes con cobertura para participantes, director o directora del espectáculo y personal colaborador voluntario, por importe mínimo de 100.000 euros, que cubra los daños personales sufridos por accidente durante su desarrollo.

99. artikulua.- Aseguruen egiaztagirien gutxieneko edukia.

Artículo 99.- Contenido mínimo de la certificación de los seguros.

Nahitaezko aseguruak kontratatu direla egiaztatzen duten egiaztagirien gutxieneko edukia eta formatua Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren titularraren ebazpenaren bidez ezarriko dira, eta Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratuko.

El contenido mínimo y el formato de la certificación que acredite la contratación de los seguros preceptivos, se establecerá por resolución de la persona titular de la Dirección de Juego y Espectáculos, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

XI. TITULUA

TÍTULO XI

TOREO-GAIEN EUSKAL BATZORDE AHOLKU-EMAILEA

COMISIÓN VASCA ASESORA PARA ASUNTOS TAURINOS

100. artikulua.- Toreo-Gaien Euskal Batzorde Aholku-emailea.

Artículo 100.- Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos.

1.- Toreo-Gaien Euskal Batzorde Aholku-Emailea tauromakiari buruzko kontsulta-organo gisa eratzen da, eta Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailera atxikia dago.

1.- La Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos es un órgano de consulta y asesoramiento en materia de espectáculos taurinos, adscrito al Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

2.- Batzordea osatzen duten kideak hauexek dira:

2.- La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Batzordeburua: Herrizaingo sailburuordea.

a) Presidencia: el Viceconsejero o Viceconsejera de Interior.

b) Batzordeburuordea: Joko eta Ikuskizun zuzendaria. Batzordeburua ez badago, bere funtzioak beteko ditu.

b) Vicepresidencia: el Director o la Directora de Juego y Espectáculos. En caso de ausencia de la Presidencia, ejercerá sus funciones.

c) Barne Saila ordezkatuz hiru pertsona, sail horretako titularrak izendatutakoak.

c) Tres personas en representación del Departamento de Interior designadas por el o la titular de dicho Departamento.

d) Eusko Jaurlaritzako sailera atxikita dauden laborategi homologatuen ordezkari bat, eta beste bat osasun arloaz arduratzen den sailekoa, sailburuak izendatua.

d) Una persona en representación del Departamento del Gobierno Vasco al que se encuentren adscritos los laboratorios homologados y otra del competente en materia de salud pública, designadas por quien ostente la titularidad de dichos departamentos.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo eta bigarren mailako zezen-plazetako buru-titularrak.

e) Los Presidentes o Presidentas titulares de las plazas de toros de primera y segunda categoría de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriak ordezkatuko dituen pertsona bat, udalerri gehien hartzen dituen elkarteak izendatua.

f) Una persona en representación de los municipios de Euskadi designada por la asociación de los mismos de mayor representatividad.

g) Lurralde Historiko bakoitzeko foru-aldundiak izendatutako albaitari bat, lehen eta bigarren mailako plazetan plaza-buruaren aholkulari gisa aritzeko.

g) Un veterinario o una veterinaria por cada Territorio Histórico designada por las Diputaciones Forales, que actúe como asesor o asesora de la Presidencia en plazas de primera y segunda categoría.

h) Plaza-ordezkari bat.

h) Un Delegado o una Delegada de plaza.

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari atxikitako funtzionario bat arituko da idazkari, hitza bai, baina boto ematerik izan gabe.

Actuará en labores de secretaría, con voz y sin voto, un funcionario o una funcionaria adscrita a la Dirección de Juego y Espectáculos.

3.- Batzordeburuak, Batzordearen izenean, egoki iritzitako adituei dei diezaieke: profesionalei, abeltzaintza-enpresei, enpresa antolatzaileei eta beste batzuei. Era berean, aztertzen den gaia kontuan harturik, interesaturik egon daitezkeen sektoreei ere dei diezaieke, batez ere zaleen eta abonatuen elkarteei.

3.- La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a cuantas personas expertas en materias específicas estime oportuno, tales como profesionales, empresas ganaderas u organizadoras y otros, o recabar la presencia de los sectores interesados, en particular asociaciones de aficionados y abonados, en atención a la índole del asunto de que se trate.

4.- Batzordeak bere lanak betetzeko barneko antolamendurik egokiena zehatz dezake, eta bere barneko jardunbidearen arauak ezarri. Era berean, Batzordearentzako interesgarriak diren gaiak tratatzeko, azpibatzorde teknikoak sor ditzake.

4.- La Comisión podrá determinar la organización interna más adecuada para el desarrollo de sus cometidos y establecer sus normas de funcionamiento interno. Igualmente, podrá disponer la creación de subcomisiones técnicas para el tratamiento de asuntos de interés de la Comisión.

5.- Batzordearen osoko bilkura, gutxienez sei hilero bilduko da.

5.- El pleno de la Comisión se reunirá al menos semestralmente.

6.- Batzordeari administrazio-bidean dauden zehapen-espedienteen emaitzen berri emango zaio.

6.- La Comisión será informada de los resultados de los expedientes sancionadores firmes en vía administrativa.

7.- Batzordeak, gaian, kontsulta eta aholkularitza funtzioak izango ditu. Horretarako, Batzordeak aztertutako kontuekin lotutakoen berri emango du, bereziki araudi honek ematen dizkionen berri. Bestetik, toreo-ikuskizunen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko berak egoki iritzitako neurriak ere proposatuko ditu.

7.- La Comisión tendrá funciones de consulta y asesoramiento en la materia. A tal fin, informará de los asuntos que, en relación a la misma, sean sometidos a su consideración, en particular los que le encomienda el presente Reglamento. Propondrá, asimismo, cuantas medidas estime oportunas para garantizar la integridad y protección de los espectáculos taurinos.

XII. TITULUA

TÍTULO XII

IKUSLEAK. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

EL PÚBLICO ESPECTADOR. DERECHOS Y OBLIGACIONES

101. artikulua.- Ikusleen eskubideak.

Artículo 101.- Derechos del público espectador.

1.- Ikusleek zezenketa oso-osorik ikusteko eskubidea dute, kartelean iragarritako moduan.

1.- Los espectadores y las espectadoras tienen derecho a recibir el espectáculo en su integridad en los términos en que hubiera sido anunciado o publicitado.

2.- Dagokien lekuan esertzeko eskubidea dute. Hartara, plazako langileek, hala balegokie, lagunduko diete eserleku egokia bilatzen.

2.- Los espectadores y las espectadoras tienen derecho a ocupar la localidad que les corresponda. A tal fin, por el personal empleado de la plaza, en su caso, se facilitará el acomodo correcto.

3.- Ikusleek sarreraren zenbatekoa berreskuratzeko eskubidea dute, baldin eta ikuskizuna bertan behera utzi, atzeratu edo iragarritako kartela aldatzen bada.

3.- Los espectadores y las espectadoras tienen derecho a la devolución del importe del billete en los casos de modificación del cartel anunciado, aplazamiento y suspensión del espectáculo.

Toreo-ikuskizun orokorretan, ulertuko da kartela aldatu dela ondorengoa gertatzen bada: iragarritako pertsona bat edo gehiago ordezkatzen denean, beste abeltzaintza-etxe bat hartzen denean edo iragarritako abereen erdia beste abeltzaintza-etxe batekoek ordezkatzen dituztenean, iragarritako ezpatariren bat, edozein arrazoirengatik, bertaratzen ez denean eta dagokion zezen-sorta besteen artean banatzen denean. Kasu horretan, sarreraren zenbatekoa berreskuratzeko epea, aldaketa iragartzen denetik hasiko da eta kartela aldatuta duen ikuskizuna hasi baino hirurogei minutu lehenago amaituko da.

En los espectáculos taurinos generales, se entenderá modificado el cartel cuando se produzca la sustitución de alguna o algunas de las personas actuantes anunciadas o se sustituya la ganadería o la mitad de las reses anunciadas por las de otra u otras distintas, o bien cuando, por circunstancias sobrevenidas, se produjera la ausencia de alguno de los espadas anunciados y su lote se repartiera entre los restantes. En este caso el plazo de devolución del importe del billete se iniciará en el momento del anuncio de la modificación y concluirá sesenta minutos antes del inicio del espectáculo cuyo cartel se ha modificado.

Atzerapena izango balitz, sarreraren zenbatekoa berreskuratzeko epea, atzerapena iragartzen denetik hasiko da eta lau egun beranduago amaituko da, epe txikiagoan ikuskizuna programatu ezean. Hala bada, zenbatekoa berreskuratzeko epea ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago amaituko da.

En los casos de aplazamiento del espectáculo el plazo de devolución del importe del billete se iniciará al día siguiente del anuncio del aplazamiento y finalizará cuatro días después, salvo que se programe el mismo espectáculo en un plazo inferior, en cuyo caso finalizará una hora antes del inicio del mismo.

Ikuskizuna bertan behera geldituko balitz, epe hori iragarri eta hurrengo egunean hasiko litzateke, eta lau egun beranduago amaitu. Hala ere, behin bigarren zezenaren zezenketa amaitu ondoren ikuskizuna bertan behera uzten bada, antolatzailearen esku ez dauden arrazoiengatik, ikusleak ez du dirua berreskuratzeko eskubiderik izango.

En los casos de suspensión del espectáculo el plazo se iniciará al día siguiente de anunciarse éste y finalizará cuatro días después. No obstante, si el espectáculo se suspendiese por causas no imputables al organizador habiendo finalizado la lidia de la segunda res, el público espectador no tendrá derecho a devolución alguna.

Dirua berreskuratzeko lekuetan oraindik ere jendea zain egongo balitz, ezingo litzateke epea amaitutzat jo.

Mientras en los lugares indicados para la devolución permanecieren personas espectadoras pendientes de la misma, no se podrá dar por concluido el plazo.

4.- Ikusleek ikuskizuna iragarritako orduan hasteko eskubidea dute. Hasteko ordua atzeratuko balitz, horren arrazoia emango litzaieke bertaratutakoei. Ordubete baino gehiago atzeratuko balitz, bertan behera utziko litzateke ikuskizuna eta ikusleek dirua berreskuratzeko eskubidea izango lukete.

4.- Los espectadores y las espectadoras tienen derecho a que el espectáculo comience a la hora anunciada. Si se demorase el inicio se anunciará a los asistentes la causa del retraso. Si la demora fuese superior a una hora, se suspenderá el espectáculo y el público espectador tendrá derecho a la devolución del importe del billete.

5.- Ikuskizun orokorretan, ikusleek, eskuzapi zuriak edo antzekoak erakutsiz, ezpatariei sariak emateko eska dezakete, ekitaldia amaitu ondoren.

5.- En los espectáculos generales, el público espectador, mediante la exhibición de un pañuelo blanco o similar, podrá instar la concesión de trofeos a que se hubieran hecho acreedores los actuantes al finalizar su actuación.

102. artikulua.- Betebeharrak eta debekuak.

Artículo 102.- Obligaciones y prohibiciones.

1.- 16 urte baino gutxiagoko pertsonak toreo-ikuskizun orokorretara ikusle gisa joan daitezke, baina nagusi batek lagunduta.

1.- Las personas menores de 16 años sólo podrán asistir como espectadoras a los espectáculos taurinos generales acompañadas de personas mayores de edad.

2.- Ikusleak, zezenketan zehar, dagokien lekuan eserita egon beharko dira. Korridore eta eskaileretan segurtasun indarrak edo enpresako langileak egon ahal izango dira. Harmailetan produktuak saltzeko baimena duten kalez kaleko saltzaileek ezingo dute zezenketan zehar eserlekuetatik ibili.

2.- Todo el público espectador permanecerá sentado durante la lidia en su correspondiente localidad. En los pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los miembros de las fuerzas de seguridad o el personal empleado de la empresa. Las personas autorizadas para la venta ambulante de productos en el tendido no podrán circular por las localidades durante la lidia de cada res.

3.- Ikusleek ezin izango dute ez sartu, ezta irten ere, abere bakoitzaren zezenketa amaitu arte.

3.- Los espectadores y las espectadoras no podrán acceder a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res.

4.- Debekatuta dago kuxinak edo bestelako objektuak jaurtitzea. Zezenketan zehar debeku hori betetzen ez dutenak plazatik kanporatzeko aukera egongo da.

4.- Está prohibido el lanzamiento de almohadillas o cualquier clase de objetos. Quienes incumplan esta prohibición durante la lidia podrán ser expulsados de las plazas.

5.- Ikuskizuna egiten den bitartean eragozpenak sortu edo beste ikusleei enbarazu egiten dieten pertsonei kanpora bidaltzeko abisua emango zaie, eta horrela jarraituko balute, kanpora bidaliko lituzkete.

5.- Las personas espectadoras que perturben gravemente el desarrollo del espectáculo o causen molestias u ofensas a otras serán advertidas de su expulsión de la plaza, recinto o lugar en el que se desarrolle el espectáculo, lo cual se llevará a cabo si persisten en su actitud.

6.- Aberea hondarrean dagoela bertara jauzi egiten duen pertsona, koadrilek hartu, atera eta plazako ordezkaritzaren eskuetan utziko dute.

6.- La persona espectadora que durante la permanencia de una res en el ruedo se lance al mismo, será retirada de él por las cuadrillas y puesta a disposición de la Delegación de plaza.

XIII. TITULUA

TÍTULO XIII

SARRERAK ETA ESERLEKUAK

ENTRADAS Y LOCALIDADES

103. artikulua.- Sarrerak eta eserlekuak.

Artículo 103.- Entradas y localidades.

1.- Toreo-ikuskizun orokorretako enpresa-antolatzaileek egiten dituzten sarrerek, irakurtzeko erraza den karaktere tipografikoetan, ondorengo informazioa izan beharko dute:

1.- Las entradas que se expidan por las empresas organizadoras de espectáculos taurinos generales, deberán contener al menos la siguiente información en caracteres tipográficos de fácil lectura:

a) Zenbakien ordena, establezimenduak baimendua duen edukiarekin bat, eserlekuek zenbakirik ez dutenean.

a) Número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento, cuando las localidades no sean numeradas.

b) Enpresaren IFKa eta enpresa-antolatzailearen helbidea.

b) CIF y domicilio de la empresa organizadora.

c) Ikuskizun-mota.

c) Tipo de espectáculo.

d) Non, noiz eta zein ordutan ospatuko den.

d) Lugar, fecha y hora de celebración.

e) Eserleku mota eta zenbakia, eserlekuek zenbakia dutenean.

e) Clase de localidad y número, cuando las localidades sean numeradas.

f) Prezioa eta zerga aplikagarriak.

f) Precio e impuestos aplicables.

g) Ordaindutakoa berreskuratzeko lekua eta epea, araudi honetako 101.3. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

g) Plazo y lugar para efectuar la devolución del importe abonado en los supuestos previstos en el artículo 101.3 del presente Reglamento.

2.- Bestelako toreo-ikuskizunetan, hala balegokie, ondorengoarekin nahikoa izango da: zenbakia, establezimenduak baimendutako edukiarekin bat eserlekuek zenbakirik ez dutenean, ikuskizun mota, noiz, non eta zein ordutan ospatuko den, eta prezioa.

2.- En el resto de espectáculos taurinos, en su caso, será suficiente hacer constar: el número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento cuando las localidades no sean numeradas, el tipo de espectáculo, lugar, fecha y hora de celebración y el precio.

104. artikulua.- Sarrerak eta abonamenduak.

Artículo 104.- Expedición de entradas y abonos.

1.- Toreo-ikuskizunak antolatzen dituzten enpresek zuzenean ikusleei, edozein bideren bidez eta gainordainik edo gainpreziorik gabe, gutxienez sarreren % 70 luzatu beharko dizkiete.

1.- Las empresas organizadoras de espectáculos taurinos deberán expender directamente al público, por cualquier método y sin recargo o sobreprecio alguno, al menos el 70% de las entradas.

2.- Abonuen eta sarreren salmenta ikuskizun publikoei buruzko arauei lotuta egongo da, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko arauei, araudi honetan ezarritakoari eta zezen-plazen titularrek eta enpresa-antolatzaileek ezarri eta baldintza-orrietan onarturikoari.

2.- La venta de entradas y abonos quedará sujeta a las normas sobre espectáculos públicos que sean de aplicación, a la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, a lo dispuesto en el presente Reglamento y, en su caso, a lo establecido por las personas titulares de las plazas de toros y las empresas organizadoras de los espectáculos.

3.- Plazako zein kanpoko txarteldegietan saltzen diren txarteletan honako xehetasun hauek agertuko dira: prezioa, zenbakia eta enpresaren izena eta helbidea. Zenbakidun eserlekurik ez daukaten plazetan, hori hala dela adieraziko da txartelean.

3.- En las taquillas de la plaza y en los puntos de venta que la empresa establezca en otros locales figurará impreso el precio correspondiente, así como el número de entrada y, en todo caso, nombre o razón social y domicilio de la empresa. En las plazas que no estén numerados los asientos, se consignará esta circunstancia en la entrada.

105. artikulua.- Komisioa duten sarreren salmenta.

Artículo 105.- Venta comisionada de entradas.

1.- Joko eta Ikuskizun zuzendaritzak sarrerak saltzeko puntu finkoak ezartzea baimendu dezake, eta, gehienez, prezio ofizialaren % 20ko gainkargua kobratuko dute. Halakoetan, ikuskizuna antolatzen duten enpresek ezingo dute horretarako kategoria bakoitzeko sarreren % 10 baino gehiago gorde.

1.- La Dirección de Juego y Espectáculos podrá autorizar la instalación de puntos fijos de venta al público de entradas con un máximo del 20% de recargo sobre el precio oficial. En tales casos, las empresas organizadoras del espectáculo no podrán reservar para este fin más del 10% de los billetes de cada categoría.

2.- Komisioa izatea baimendu bada, sarreretan «komisioa duen salmenta» zigilua jaso beharko da, beste sarreretatik desberdinduko ahal izateko.

2.- Las entradas cuya venta comisionada se autorice llevarán un sello con la leyenda «venta comisionada» que las distinga de las demás entradas.

3.- Baimendu gabeko komisioa duten sarrerak saltzen dituzten pertsonen aurka salaketa jarriko da Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan, eta sarrerak atzemango dizkiete. Sarrera horiek zein diren zerrenda batean jasoko da, salaketa aktan, eta berriro jar daitezke salgai txarteldegi ofizialetan. Salmenta horretatik ateratzen den dirua erakunde ongileei emango zaie.

3.- Las personas que realicen la actividad de venta comisionada de entradas no autorizada serán denunciadas ante la Dirección de Juego y Espectáculos, siéndoles decomisadas las entradas. Dichas entradas, una vez relacionadas en el acta de denuncia, podrán ser entregadas en las taquillas oficiales para su puesta a la venta, y su importe donado a entidades benéficas.

XIV. TITULUA

TÍTULO XIV

ZEHAPEN ERREGIMENA

RÉGIMEN SANCIONADOR

106. artikulua.- Printzipio orokorrak.

Artículo 106.- Principios Generales.

1.- Toreo-ikuskizunetako administrazioko arau-hausteak dira Ikuskizun Publiko eta Aisialdi Jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean zehaztutako jarduerak edo ez-egiteak.

1.- Son infracciones administrativas en materia de espectáculos taurinos las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.- Araudi hau dela eta administrazioak izango duen zehatzeko ahala Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legearen V. kapituluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatuta dagoenaren araberakoa izango da.

2.- La potestad sancionadora de la Administración Pública en el ámbito del presente reglamento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y por la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.- Toreo-ikuskizunen esparruko administrazioko arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

3.- Las infracciones administrativas en materia de espectáculos taurinos se clasifican en muy graves, graves y leves.

107. artikulua.- Arau-hauste oso larriak.

Artículo 107.- Infracciones muy graves.

4/1995 Legeko 32. artikuluan xedatutakoari jarraiki, honakoak dira arau-hauste oso larriak:

A tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, son infracciones muy graves:

a) Administrazioaren baimenik gabe edo bertan azaldutako terminoak bete gabe toreo-ikuskizunak antolatzea, praktikatzea edo ospatzea, pertsona edo ondasunentzako arrisku larriko egoerak sortzen direnean.

a) La organización, práctica o celebración de espectáculos taurinos sin autorización administrativa, o incumpliendo los términos de la misma, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.

b) Indarrean den araudian edo kasuan kasuko lizentzietan eta administrazio-baimenetan ezarritako segurtasun-neurriak ez betetzea, eta baita toreo-ikuskizuna ospatuko den lokalen, instalazioen edo ibilbideen egoera txarra izatea ere, egoera horren ondorioz, eskatzen den segurtasun-maila larriki murrizten bada.

b) El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y en las licencias y autorizaciones administrativas correspondientes, así como el mal estado de los locales, instalaciones o recorridos donde se desarrollen los espectáculos taurinos que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible.

c) Baimendutako gehienezko edukiera gainditzea, eta ondorioz, pertsona edo ondasunentzako arrisku larriko egoerak sortzea.

c) La superación del aforo máximo autorizado cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.

d) Zezen-plazak edo toreo-ikuskizunetara bideratutako lokalak edo instalazioak irekitzea, modu esanguratsuan aldatzea, beren jarduera aldatzea, bai eta instalazio mugikorren edo behin-behinekoen muntaia baimenik gabe egitea, betiere jarduera horiek pertsona edo ondasunentzako arrisku larriko egoerak sortzen dituztenean.

d) La apertura de plazas de toros u otros locales o instalaciones destinadas a espectáculos taurinos, su modificación sustancial, su cambio de actividad, así como el montaje de instalaciones portátiles o eventuales sin obtener la correspondiente autorización, siempre que tales hechos creen situaciones de grave riesgo para personas y/o bienes.

Zezen-plazak edo toreo-ikuskizunak ospatzeko bideratutako bestelako instalazioak berriro irekitzea, jarduera burutzen ari diren bitartean administrazio bideko ixteko edo jarduera eteteko zehapen tinkoa jaso dutenean.

La reapertura de plazas de toros u otras instalaciones destinas a la celebración de espectáculos taurinos sobre los que haya recaído sanción firme en vía administrativa de clausura o suspensión de actividad mientras esté en ejecución.

e) Ikuskizun Publikoei eta Aisialdiko Jarduerei buruzko Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren arabera debekatuta dauden toreo-ikuskizunak ospatzea.

e) La celebración de espectáculos taurinos que tengan la condición de prohibidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

f) Toreo-ikuskizunen debeku eta etete ebazpenak ez betetzea, bai eta itxitako edo zigilatutako instalazioetan horiek ospatzea ere.

f) El incumplimiento de las resoluciones de prohibición y suspensión de espectáculos taurinos, así como su celebración en instalaciones clausuradas o precintadas.

g) Toreo-ikuskizuna horretarako gaitasunik gabeko pertsonek egitea, zehapena indarrean dagoen epean zehar.

g) Realizar un espectáculo taurino por personas inhabilitadas para esta actividad, durante el período de vigencia de la sanción.

h) Toreo-ikuskizunak ospatzen diren lekuetara edo zezen-plazetara segurtasun indarrak sartzea eragoztea, edo beren ikuskaritza funtzioak bete ditzaten galaraztea edo larriki oztopatzea.

h) Negar el acceso de los agentes de la autoridad a las plazas de toros u otros lugares donde se celebren espectáculos taurinos, o impedir u obstaculizar gravemente el cumplimiento de sus funciones de inspección.

i) Urtebeteko epean bi arau-hauste larri baino gehiago egitea.

i) La comisión de más de dos faltas graves en un año.

108. artikulua.- Arau-hauste larriak.

Artículo 108.- Infracciones graves.

4/1995 Legeko 33. artikuluan xedatutakoari jarraiki, honakoak dira arau-hauste larriak:

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, son infracciones graves:

a) Eska daitezkeen higiene eta osasungarritasun neurriak ez ezartzea edo zezen-plazen, instalazioen edo ibilbideen egoera txarra, pertsonen edo ondasunen segurtasunean eragina izan dezakeenean.

a) La omisión de las medidas de higiene y salubridad exigibles o el mal estado de las plazas de toros, instalaciones o recorridos donde se desarrollen los espectáculos taurinos, que incidan en la seguridad de las personas o bienes.

b) Baimendutakoa baino adin gutxiagoko ikusle edo parte-hartzaileak ikuskizunean onartzea.

b) La admisión en el espectáculo de público espectador o participantes de edad menor a la permitida.

c) Toreo-ikuskizun bat bertan behera uztea edo ikusleei iragarritako kartelean aldaketa esanguratsua egotea, ezinbesteko arrazoiengatik ez bada.

c) La suspensión de un espectáculo taurino o la modificación sustancial del programa anunciado al público, salvo que exista causa de fuerza mayor.

d) Sarreren birsalmenta edo komisioa duten baimenik gabeko sarreren salmenta.

d) La reventa o venta comisionada no autorizada de localidades.

e) Zezenen adarrak iruzurrez manipulatzea, edo zezenei edo pikatzeko zaldiei drogak ematea, bai eta beren indarra edo osotasun fisikoa, edo beren jokaera edo gaitasunak artifizialki aldatzen laguntzen duten substantziak ematea.

e) La manipulación fraudulenta de las astas de las reses de lidia o proporcionar a éstas o a los caballos de picar drogas o sustancias tendentes a modificar su fuerza o integridad física o a alterar artificialmente su comportamiento o aptitudes.

f) Araudiak ezartzen dituen betekizun guztiak bete gabe, plazan, zezenen adarrak garbitzea.

f) La limpieza de las astas en la plaza sin reunir todos los requisitos reglamentarios.

g) Zezenen adinari edo pisuari buruzko datuak iruzurrez aldatzea.

g) La alteración fraudulenta de los datos referidos a la edad o peso de las reses.

h) Babesak, eztenak, banderilak, puntzetak edo burtziak zein toreatzeko bestelako tresna edo materialak arauak ezartzen duenaren kontra erabiltzea.

h) La utilización antirreglamentaria de petos, puyas, banderillas, estoques o rejones, así como de otros útiles o materiales para la lidia.

i) Arauzko prezintuak manipulatzea, iruzurrez ordezkatzea edo baimenik gabe kentzea.

i) La manipulación, sustitución fraudulenta o retirada sin autorización de los precintos reglamentarios.

j) Plazako ordezkaritzari, azter ditzan, eman ez dizkion zezenketarako elementu materialak erabiltzea.

j) Utilizar elementos materiales para la lidia no presentados a la Delegación de plaza para su inspección.

k) Toreo-ikuskizun orokorretan toreatzeko jada toreatutako abelburuak ematea.

k) Proporcionar para su lidia en espectáculos taurinos generales reses que hallan sido toreadas anteriormente.

l) Toreo-profesionalek jarduteari ezetz esatea, justifikatu gabe ez agertzea, bertan behera uztea edo iragarritako zezenketa hasi ondoren eta bukatu aurretik baimenik gabe alde egitea.

l) La negativa a actuar, la inasistencia injustificada, el abandono o el hecho de ausentarse sin autorización después de comenzar y antes de terminar la corrida anunciada por parte de los profesionales taurinos.

m) Lantzea aldatzea edo plaza-buruaren baimena behar duten baina lortu ez duten jarduerak burutzea, bai eta bere aginduei jaramonik ez egitea edo aurka egitea.

m) Cambiar la suerte o realizar actuaciones que deban ser autorizadas por la Presidencia sin autorización de la misma, así como la desobediencia o resistencia reiterada a sus órdenes.

n) Beste pertsonentzako arriskutsuak diren abelburuak deitzea edo nahastea, harrapaketa saihesteko egiten ez bada.

n) Citar o distraer a las reses con peligro para otras personas, salvo que se realice para evitar una cogida.

ñ) Behin ekitaldiaren aldaketa iragarri denean, banderilak baimenik gabe jartzea.

ñ) Poner banderillas sin autorización una vez anunciado el cambio de tercio.

o) Zezenen banderilei jotzea edo horiek ziztatzea edo ateratzea, zezen-hiltzailearentzako toreatzeko edo hiltzeko oztopo ez bada.

o) Golpear, pinchar o arrancar las banderillas a las reses, salvo que estorbaran o impidieran al matador lidiar la res con soltura o supusiera obstáculo para entrar a matar.

p) Ezarritako arauak hautsiz zezena deskabellatzea.

p) Descabellar la res incumpliendo las prescripciones reglamentarias.

q) Tradiziozko toreo-ikuskizuna araudiak eskatzen duen anbulantziarik gabe ospatzea.

q) Celebrar un espectáculo taurino tradicional sin la dotación reglamentaria de ambulancia.

r) Tradiziozko toreo-ikuskizunetan parte hartzea, beste parte-hartzaileen segurtasuna eta osotasuna arriskuan jarriz.

r) Participar en espectáculos taurinos tradicionales poniendo en peligro la seguridad y la integridad del resto de participantes.

s) Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteetako bat egitea, baldin eta horren izaera, zergatia edo inguruabarra kontuan hartuta oso larritzat kalifikatzen ez bada.

s) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.

t) Urtebeteko epean bi arau-hauste arin baino gehiago egitea.

t) La comisión de más de dos faltas leves en un año.

109. artikulua.- Arau-hauste arinak.

Artículo 109.- Infracciones leves.

Azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 34. artikuluak xedatutakoari jarraiki, honakoak dira arau-hauste arinak:

Son infracciones leves, según establece el artículo 34 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre:

a) Zezen-plazaren edo enpresa antolatzailearen titulartasuna aldatzea Joko eta Ikuskizun zuzendaritzari jakinarazi gabe.

a) El cambio de titularidad de las plazas de toros o de la empresa organizadora sin notificarlo a la Dirección de Juego y Espectáculos.

b) Eska daitezkeen higiene eta osasun arloko neurriak ez ezartzea edo ageriko deserosotasuna sortzen duten zezen-plazen edo toreo-ikuskizunetarako erabilitako lekuen egoera txarra.

b) La omisión de las medidas de higiene exigibles o el mal estado de las instalaciones de las plazas de toros u otros lugares dedicados a espectáculos taurinos que produzcan incomodidad manifiesta.

c) Kailejoiko ezkutalekuak aldatzea, beharrezkoa den Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren baimenik gabe.

c) La modificación de los burladeros del callejón sin la preceptiva autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.

d) Jarduleek, enpresa-antolatzaileek edo abeltzaintza-etxeek eta beren langileek ondorengoekiko errespetu falta edo mespretxua agertzea: ikusleak, plaza-burua, bere aholkularitza taldeko kideak, plazako ordezkaritza edo bere laguntzaileak edo ikuskizunaren ikuskapenerako eskudun pertsonak.

d) La falta de respeto o menosprecio al público, a la Presidencia o a los miembros de su equipo asesor, a la Delegación de plaza o a sus auxiliares, así como a las personas competentes para la inspección del espectáculo, por parte de las personas actuantes, de las empresas organizadoras o ganaderas y del personal al servicio de éstas.

e) Iragarritako ordua kontuan izanik, toreo-ikuskizunen hasiera atzeratzea.

e) El retraso en el inicio de los espectáculos taurinos respecto a la hora anunciada.

f) Zezenketan zehar eserleku bat betetzea edo uztea.

f) Ocupar o abandonar la localidad durante la lidia.

g) Zezenketan zehar plazara kuxinak edo bestelako objektuak jaurtitzea.

g) El lanzamiento de almohadillas u otra clase de objetos al ruedo durante la lidia.

h) Horretarako baimenik edo gaitasunik ez duten pertsonek plaza hartzea.

h) La invasión del ruedo durante la lidia por personas no autorizadas o no habilitadas para ello.

i) Lantze edo pikaldi edo banderila-pikaldietarako ezarritako arauen kontra jardutea, arauak hautsiz, hutsa larritzat jotzen ez denean.

i) La actuación contraria a las normas establecidas para las diferentes suertes de la lidia o la realización de la suerte de varas o de banderillas infringiendo las normas establecidas, cuando la falta no deba ser considerada como grave.

j) Zezen-hiltzailea ikuskizuna hasteko hamabost minutu lehenagotik plazara ez joatea.

j) No acudir el matador a la plaza quince minutos antes de la hora prevista para el inicio del espectáculo.

k) «Peoien gurpila» egitea, hau da, zezena, hiltzera sartu ostean, bere buruaren inguruan hirurehun eta hirurogei graduko biraketa bat edo gehiago egitera behartzea.

k) Realizar la rueda de peones, esto es, obligar a la res a realizar uno o más giros de trescientos sesenta grados sobre sí misma tras la ejecución de la suerte de matar.

l) Araudi honetan ezarritako beste edozein betekizun edo debeku ez betetzea, oso larri edo larri gisa zehaztu gabe dagoena, edo horrela zehaztuta egon arren, bere izaera, egoera edo arrazoia dela eta arintzat jo beharrekoa dena.

l) El incumplimiento de cualquier tipo de requisito o prohibición establecida en el presente Reglamento, no tipificado como muy grave o grave, o que estando tipificado como tal por su naturaleza, ocasión o circunstancia deba ser calificado como leve.

110. artikulua.- Zehapenak.

Artículo 110.- De las sanciones.

Ikuskizun Publikoen eta Aisialdirako Jardueren Legearen 35. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz:

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas:

1.- Arau-hauste oso larriak, txandaka edo pilatuta, honela zigortu ahal izango dira:

1.- Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con:

a) 30.050,62 eurotik 150.253,03 euro arteko isuna.

a) Multa de 30.050,62 a 150.253,03 euros.

b) Sei hilabete eta egun batetik urtebete eta sei hilabete arteko gaitasungabetzea, zezenkatzeko abelburuen abeltzaintza-etxeetako enpresa-jardueretarako eta toreo-ikuskizunak antolatzeko.

b) Inhabilitación desde seis meses y un día hasta un año y seis meses para el ejercicio de la actividad empresarial de ganadería de reses de lidia y de organización de espectáculos taurinos.

c) Toreo-profesional gisa jarduteko sei hilabete eta egun batetik urtebete eta sei hilabetera arteko gaitasungabetzea.

c) Inhabilitación para actuar como profesional taurino desde seis meses y un día hasta un año y seis meses.

d) Lokalak edo instalazioak ixtea, urtebete eta egun batetik hiru urtera arte.

d) Clausura de los locales o instalaciones desde un año y un día hasta tres años.

e) Ekintzak bertan behera uztea edo debekatzea, urtebete eta egun batetik hiru urtera arte.

e) Suspensión o prohibición de las actividades desde un año y un día hasta tres años.

2.- Arau-hauste larriek zigor hauek izan ditzakete:

2.- Las infracciones graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con:

a) 1.202,03 eurotik 30.050,61 eurora arteko isuna.

a) Multa de 1.202,03 a 30.050,61 euros.

b) Gehienez sei hilabeteko gaitasungabetzea, toreatzeko abelburuen abeltzaintza-etxeetako enpresa-jardueretarako eta toreo-ikuskizunak antolatzeko.

b) Inhabilitación hasta un máximo de seis meses para el ejercicio de la actividad empresarial de ganadería de reses de lidia y de organización de espectáculos taurinos.

c) Toreo-profesional gisa gehienez sei hilabetez jarduteko gaitasungabetzea.

c) Inhabilitación para actuar como profesional taurino hasta seis meses.

d) Lokalak edo instalazioak urtebeteraino ixtea.

d) Clausura de los locales o instalaciones hasta un año.

e) Ekintzak urtebeteraino bertan behera uztea edo debekatzea.

e) Suspensión o prohibición de las actividades hasta un año.

3.- Arau-hauste arinak 1.202,02 eurorainoko isunarekin zehatuko dira.

3.- Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de hasta 1.202,02 euros.

4.- Zigorrak jartzean, horiek jartzeko organo eskudunak arau-hauslearen erruduntasun maila eta arau-haustea gertatzean sortutako inguruabarrak gogoan izango ditu, eta, bereziki, ondorengo hauek: partikularrei sortutako kalteen ezaugarriak eta zenbatekoa, gizartean izandako ondorioa, sortutako arriskua, asmorik edo errepikatzerik egon den, legez kontra lortutako onura, bai eta zehapen-prozedura amaitu aurretik eska daitezkeen neurri zuzentzaileak hartzea ere.

4.- En la imposición de las sanciones, el órgano competente para imponerlas tendrá en cuenta el grado de culpabilidad de la persona infractora y las demás circunstancias concurrentes al producirse la infracción y, especialmente, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados a los particulares, la repercusión social, el riesgo creado, la existencia de intencionalidad o reiteración, el beneficio ilícitamente obtenido, así como la adopción de las medidas reparatorias exigibles con anterioridad a la finalización del procedimiento sancionador.

111. artikulua.- Organo eskudunak.

Artículo 111.- De los órganos competentes.

Joko eta Ikuskizun zuzendaritzako titularrari dagokio arau-hauste arin edo larriengatik zigorrak jartzea. Barne Saileko sailburuordeari arau-hauste oso larriengatik 60.000 eurorainoko eta urtebete eta sei hilabeterainoko isunak jartzea, eta Barne Saileko sailburuari arau-hauste oso larriengatik bestelako zigorrak jartzea.

Corresponderá a la persona titular de la Dirección de Juego y Espectáculos la imposición de sanciones por infracciones leves y graves, al Viceconsejero o Viceconsejera de Interior las multas por infracciones muy graves hasta 60.000 euros y el resto de sanciones hasta un año y seis meses, y al Consejero o Consejera de Interior la imposición del resto de las sanciones por infracciones muy graves.

112. artikulua.- Zergaren erantzuleak.

Artículo 112.- De los responsables.

Ikuskizun Publikoei eta Aisialdi Jarduerei buruzko Legean eta araudi honetan ezarritakoarekin bat, zehaztutako ekintzetan edo ez-egiteetan maltzurkeriaz, erruz edo arduragabekeria hutsez jardun duten pertsona fisikoak edo juridikoak izango dira erantzuleak.

Serán responsables las personas físicas o jurídicas que incurran a título de dolo, culpa o simple negligencia en las acciones u omisiones tipificadas en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y en este Reglamento.

113. artikulua.- Preskripzioak.

Artículo 113.- De la prescripción.

1.- Arau-hauste oso larriek hiru urtera preskribatuko dute, larriek urtera eta arinek sei hilabetera.

1.- Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses.

2.- Arau-hauste oso larriengatik jarritako zehapenek hiru urtera preskribatuko dute, larriengatik jarritakoek urtebetera eta arinengatik jarritakoek sei hilabetera.

2.- Las sanciones por infracciones muy graves prescriben a los tres años, por infracciones graves al año y por infracciones leves a los seis meses.

114. artikulua.- Prozedura.

Artículo 114.- Del procedimiento.

Araudi honetan aurreikusitako arau-hausteak direla-eta irekitako eta ebatzitako zehapen-prozedurak Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean esaten denaren arabera izapidetuko dira, eta hori ezean, lege horren ordez ezartzekoak diren arauetan esaten denaren arabera.

Los procedimientos sancionadores que se incoen y resuelvan por infracciones previstas en este reglamento se tramitarán por la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su defecto, por las normas que le sean de aplicación supletoria.

115. artikulua.- Behin-behineko neurriak.

Artículo 115.- De las medidas provisionales.

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak behar diren behin-behineko neurri egokiak har ditzake, emandako erabakien eraginkortasuna ziurtatzeko, arau-haustearen ondorioak ekiditeko eta pertsona zein ondasunen segurtasuna bermatzeko, hala jasota baitago Ikuskizun Publikoen eta Aisialdi Jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 41. atalean.

La Dirección de Juego y Espectáculos podrá acordar, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las medidas provisionales necesarias y adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar la seguridad de personas y bienes.

116. artikulua.- Zehapenak jakinaraztea.

Artículo 116.- Publicidad de las sanciones.

Ezarritako zehapenak, irmo direnean administrazio-bidean, nolanahi ere, Toreo-Gaien Euskal Batzorde Aholku-emaileari jakinaraziko zaizkio, eta kasuen arabera, beste hauei ere: Enpresa-antolatzaileen Erregistroari, Toreo-profesionalen Erregistroari, Toreo-Abelburuen Abeltzaintzako Enpresen Erregistroari eta Toreo-Eskoletako Erregistroari. Horiek inskribatuko egingo dira eta zehapena preskripzio epeak igaro ondoren ezeztatuko da.

Las sanciones impuestas, una vez sean firmes en vía administrativa, serán comunicadas, en todo caso, a la Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos; y según los casos, se comunicarán también al Registro de Empresas Organizadoras, al Registro de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia, al Registro de Profesionales Taurinos o al Registro de Escuelas Taurinas, para su inscripción, la cual será cancelada una vez transcurridos sus plazos de prescripción.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Toreatu osteko abelburuen haragia giza kontsumorako zuzenduko balitz, toreo-abelburuen haragiaren ekoizpen eta merkaturatzean aplikagarria den osasun araudian eta aplikatu daitekeen bestelako osasun araudietan ezarritakoa bete beharko litzateke.

Primera.- En el supuesto de que se destinen las carnes de las reses al consumo humano tras su lidia se estará a lo dispuesto en la normativa sanitaria aplicable a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia y demás normativa sanitaria aplicable.

Bigarrena.- Araudi honetan aurreikusitako ahalmenak modu egokian erabiltzeko, lankidetza-hitzarmenak izenpetu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoaren eta beste administrazio publikoen artean.

Segunda.- Para el adecuado ejercicio de las facultades previstas en este Reglamento la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá celebrar convenios con otras Administraciones Públicas.

Hirugarrena.- Joko eta Ikuskizun zuzendaritzak, behi abelburu suharrek parte hartu baina araudi honetan araututa ez dauden beste ikuskizun berezi batzuk ospatzea baimendu dezake. Ikuskizun hauek beren tradiziozko garapenaren arabera burutuko dira.

Tercera.- La Dirección de Juego y Espectáculos podrá autorizar la celebración de otros espectáculos singulares en los que, participando reses de ganado bovino bravo, no se encuentren regulados en este Reglamento. Estos espectáculos se ejecutarán de acuerdo a su desarrollo tradicional.

I. ERANSKINA

I. ERANSKINA

ANEXO I AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

ANEXO I AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

LONGITUD TOTAL: LUZERA OSOA

LONGITUD TOTAL: LUZERA OSOA

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

II. ERANSKINA

II. ERANSKINA

ANEXO II AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

ANEXO II AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

Muinaren lerro zuria

Muinaren lerro zuria

Linea blanca medular

Linea blanca medular

Adar erdiaren barneko alde ahurra

Adar erdiaren barneko alde ahurra

Mitad interna concava

Mitad interna concava

Adar erdiaren kanpoko alde ganbila

Adar erdiaren kanpoko alde ganbila

Mitad externa concava

Mitad externa concava

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

III. ERANSKINA

III. ERANSKINA

ANEXO III AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

ANEXO III AL DECRETO 183/2008, DE 11 DE NOVIEMBRE

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental