Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2008ko urriaren 24a, ostirala

N.º 204, viernes 24 de octubre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
5885
5885

10/2008 LEGEA, urriaren 10ekoa, Euskadiko Tarapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa.

LEY 10/2008, de 10 de octubre, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 10/2008 Legea, urriaren 10ekoa, Euskadiko Tarapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa, onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley

10/2008 Legea, urriaren 10ekoa, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa

Ley 10/2008, de 10 de octubre, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco

ZIOEN ADIERAZPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Autonomia Estatutuaren 10.22 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dio, eta ez beste inori, profesionalen elkargoen eta lanbide tituludunen gaineko eskumen osoa; betiere, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan ezarritakoaren aurkakoa ez den heinean. Horri jarraiki eman zen 18/1997 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Tituludunetan Aritzeari eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzkoa. Lege horren 29. artikuluak ezartzen du profesionalen elkargo berriak eratzeko beharrezkoa izango dela Eusko Legebil­tzarraren legea, arlo jakin bakoitzeko profesional interesatuek, behar besteko eta behar bezala egiaztatutako ordezkaritzaren bidez, hala eskatu dutelako emana.

El artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. En su virtud se dictó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, la cual establece en su artículo 29 que la creación de nuevos colegios profesionales precisará ley del Parlamento Vasco a petición suficientemente representativa y debidamente acreditada de las profesionales y los profesionales interesados.

Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa eskaria egin zuen, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa sor dadin, eta, horren ondorioz, izapideak abiatu dira, eskaera horren oinarria eta legez bete beharreko baldintzak egiazta­tzeko; baldintza horien artean azpimarragarriena, lanbidea elkargoan biltzea justifikatzen duten herri-intereseko nahikoa arrazoi izatea.

La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco solicitó la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, dando lugar a la oportuna tramitación encaminada a la verificación del fundamento de la petición formulada y de los requisitos legalmente exigibles, entre los que destaca la concurrencia de suficientes razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión.

1420/1990 Errege Dekretuak, urriaren 26koak, unibertsitate-titulu ofiziala ezarri zuen: Teerapia Okupazionaleko Diplomaduna. Bere irakaspenek gizabanakoen eta taldeen prozesu terapeutikoak egituratzeko prestakuntza teoriko-praktiko egokia eman behar dute, normalizazio fisiko eta psikikoaren prozesuak eratze aldera.

El Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, estableció el título universitario oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional, cuyas enseñanzas deben proporcionar una formación teórico-práctica adecuada para articular procesos terapéuticos en los individuos y los grupos de cara a generar procesos de normalización física y psíquica.

Bestalde, azaroaren 21eko 44/2003 Legeak, Osasun-arloko Lanbideak Antolatzen dituenak, honela arautzen du terapia okupazionala: osasun-arloko lanbide tituluduna da, eta bere funtzio espezifikoa da teknikak aplikatzea, murriztutako edo galdutako funtzio fisiko edo psikikoak suspertu edo ordezteko, eta funtzio horien garapena bideratzeko eta bizkortzeko.

Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias regula la terapia ocupacional como profesión sanitaria titulada cuya función específica es la aplicación de técnicas y la realización de actividades que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales funciones.

Terapia okupazionalak gero eta garrantzi handiagoa hartu du egungo gizartean, eta lanbide horren kontrol eta garapen egokia bermatu eta zaindu beharra dago. Horrek, hain justu, elkargo-erakundea era­tzeko eskaera ekarri du, elkargokideen interes profesionalei modu eraginkorrean erantzuteko.

La creciente importancia de la terapia ocupacional en la sociedad actual y la necesidad de garantizar y velar por el adecuado control y desarrollo de esta profesión han motivado la demanda de creación de una organización colegial que sirva eficazmente a los intereses profesionales de las personas colegiadas.

Herri-interesaren aldetik begiratuta, lanbidea behar bezala antolatzea eta gizartearen zerbitzurako izango den araudi deontologikoa egitea, besteak beste, badira nahikoa arrazoi borondatezko atxikipeneko lanbide-korporazio hau eratu beharra justifikatzeko.

Desde el punto de vista del interés público, la correcta ordenación profesional y el desarrollo de una regulación deontológica al servicio de la sociedad son algunas de los razones que justifican suficientemente la creación de esta corporación profesional de adscripción voluntaria.

Adierazitako guztiagatik, Lege honen bidez, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa eratuko da.

En virtud de lo expuesto, se procede, mediante la presente Ley, a la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco.

1. artikulua.- Eraketa.

Artículo 1.- Creación.

1.- Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa eratzen da: zuzenbide pribatuko korporazioa, nortasun juridiko propioa duena, eta bere helburuak gauzatzeko eta eginkizunak betetzeko xedez jarduteko gaitasun osoa duena, legearen arabera betiere.

1.- Se crea el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, como corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones con sujeción a la ley.

2.- Lege honetan xedatutakoari jarraiki elkargoaren gobernu-organoak eratzen direnetik aurrera, elkargoak nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa eskuratuko ditu.

2.- La adquisición de la personalidad jurídica y de la plena capacidad de obrar se producirá a partir del momento en el que, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, se constituyan los órganos de gobierno del colegio.

2. artikulua.- Lurralde-eremua.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoko lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da.

El ámbito territorial del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.- Profesionalen Kontseiluaren fun­tzioak betetzea.

Artículo 3.- Ejercicio de las funciones de Consejo Profesional.

Elkargoaren lurralde-eremua kontuan izanda eta azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 41.4 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoak Lege horrek profesionalen kontseiluei esleitzen dizkien funtzioak beteko ditu, lurralde-eremu horretan diharduen artean.

Dado el ámbito territorial del colegio y en virtud de lo contemplado en el artículo 41.4 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco ejercerá las funciones que dicha ley atribuye a los consejos profesionales en tanto mantenga dicho ámbito territorial.

4. artikulua.- Kideak.

Artículo 4.- Ámbito personal.

Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoan ondorengo profesional guztiak sartu ahal izango dira baldintza berberetan:

En el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco se podrán integrar en condiciones de igualdad todos y todas las profesionales:

a) Urriaren 26ko 1420/1990 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz Terapia Okupazionaleko Unibertsitate Diplomadunaren titulua lortu dutenak.

a) Que hayan obtenido el título de Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre.

b) Aipatutakoaren baliokide den unibertsitate-titulua dutenak, dagokion aginteak aitortua edo homologatua.

b) Que ostenten titulación universitaria oficial equivalente a la anterior, reconocida u homologada por la autoridad competente.

c) Osasuneko Eskola Nazionalak emandako titulua izan, eta Terapia Okupazionaleko Unibertsitate Diplomadunarekiko homologazioa edo baliokidetasun-aitorpena lortu dutenak.

c) Que ostenten el título de Terapeuta Ocupacional expedido por la Escuela Nacional de Sanidad y hayan obtenido la homologación o declaración de equivalencia al de Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.

5. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekiko harremanak.

Artículo 5.- Relaciones con la Administración General del País Vasco.

Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoak harremana izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin; bai bere lanbidearen edukiei dagozkien gaietan, osasun-arloko eskumenak dituen sailaren bidez, bai eta gai profesional orokor, instituzional zein korporatiboei dagokienez ere, justizia-arloan eskuduna den sailaren bidez.

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco se relacionará con la Administración General del País Vasco en los aspectos relativos a los contenidos de su profesión a través del departamento que ejerza las competencias en materia de sanidad, y en los aspectos profesionales generales, institucionales y corporativos, a través del departamento competente en materia de justicia.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Kudeaketa Batzordea.

Primera.- Comisión Gestora.

1.- Kudeaketa Batzordea eratuko da, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Elkarte Profesionalak izendatutako bi kide eta Euskal Herriko Uniber­tsitateak izendatutako beste bi kide partaide direla.

1.- Se constituirá una Comisión Gestora, integrada por dos miembros designados por la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco y dos miembros designados por la Universidad del País Vasco.

2.- Batzordean orekatua izango da gizonezko eta emakumeen arteko proportzioa. Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkarteak izendatutako kide bat izango da batzordeburu: Kudeaketa Batzordearen lanak antolatu eta bultzatuko ditu, eta, berdinketa egonez gero, bere botoak ebatziko du.

2.- La comisión contará con una proporción equilibrada de ambos sexos. Presidirá la comisión una de las personas designadas por la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, que ordenará e impulsará los trabajos de la comisión y dispondrá de voto dirimente en caso de empate.

3.- Batzordeak honako funtzioak izango ditu, bes­teak beste:

3.- Las funciones de esta comisión serán, entre otras, las siguientes:

a) Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoaren lehen estatutuak idaztea.

a) Redactar los primeros estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco.

b) Elkargoko kide egiteko epea irekitzea eta arautzea.

b) Abrir y ordenar el periodo de colegiación.

c) Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoaren osoko bilkurarako deia egitea.

c) Convocar el órgano plenario del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco.

Bigarrena.- Elkargoko kide egiteko epea.

Segunda.- Periodo de colegiación.

Elkargoaren estatutuak argitaratu eta hiru hilabete igarota, Kudeaketa Batzordeak elkargoko kide egiteko epea irekiko du, lege honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten profesional guztiek Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoan sartzeko aukera izan dezaten. Horretarako, baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte profesionalek.

La Comisión Gestora, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de los estatutos colegiales, abrirá un periodo de colegiación, para posibilitar a todos y todas las profesionales que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley la incorporación al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, aportando al efecto la documentación acreditativa de tales requisitos.

Hala nahi dutenei elkargoko kide egiteko bidea errazte aldera, Kudeaketa Batzordeak horretarako nora jo behar duten eta epea noiz zabalduko den argitaratuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Euskal Autonomia Erkidegoan gehien irakurtzen diren egunkarietatik gutxienez bitan.

Para facilitar la colegiación de las personas interesadas, la Comisión Gestora publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, un anuncio en el que se indique el lugar y plazo de la apertura de dicho periodo.

Hirugarrena.- Osoko bilkurarako deia.

Tercera.- Convocatoria del órgano plenario.

1.- Elkargoko kide egiteko epea zabaltzen denetik bederatzi hilabete igarota, Kudeaketa Batzordeak Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoaren osoko bilkurarako deia egingo du, gobernu-organoetako kideak hautatzeko.

1.- Pasados nueve meses desde la apertura del periodo de colegiación, la Comisión Gestora convocará el órgano plenario del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, al objeto de proceder a la elección de los miembros integrantes de los órganos de gobierno.

2.- Gobernu-organoen eraketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.- La constitución de los órganos de gobierno será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA.- Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 14a.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental